Raport.

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Przychody ze sprzedaży 297 344 282 821 70 137 66 587 Zysk z działalności operacyjnej 30 881 30 730 7 284 7 235 Zysk brutto 33 573 31 490 7 919 7 414 Zysk za okres sprawozdawczy 26 780 25 696 6 317 6 050 Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 26 620 25 535 6 279 6 012 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 837 20 006 1 613 4 710 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 200) (22 937) (5 001) (5 400) Środki pieniężne netto z działalności finansowej 6 678 (6 063) 1 575 (1 427) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 111 102 103 780 25 473 24 555 Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 0,51 0,49 0,12 0,12 Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 0,51 0,49 0,12 0,12 WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Przychody z działalności holdingowej 20 232 18 276 4 772 4 303 Przychody z działalności operacyjnej 4 024 3 339 949 786 Zysk z działalności operacyjnej 15 511 14 341 3 659 3 376 Zysk brutto 16 532 14 430 3 900 3 397 Zysk za okres sprawozdawczy 15 275 13 294 3 603 3 130 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 063 13 333 3 553 3 139 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 810 15 528 191 3 656 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 372 (4 463) 324 (1 051) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 43 401 35 515 9 951 8 403 Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,29 0,26 0,07 0,06 Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,29 0,26 0,07 0,06

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  R APORT G RUPY A SSECO SOUTH EASTERN EUROPE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
  DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU


  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE
  WRAZ Z E SPRAWOZDANIEM NIEZALEŻNEGO
  BIEGŁEGO REWID ENTA Z PRZEGLĄDU  Rzeszów, dnia 8 sierpnia 2018 roku


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 2
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE WRA Z Z E SPRAWOZDANIEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU Spis treści Strona
  WYBRANE DANE FINANSO WE GRUPY ASSECO SOUT H EASTERN EUROPE ................................ ................................ .............. 4
  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHU NEK ZYSKÓW I STRAT ................................ ................................ ........ 5
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z CAŁKOWITYC H DOCHODÓW ................................ ............... 5
  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILAN S ................................ ................................ ................................ ....... 6
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIA N W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM ................................ ....... 7
  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHU NEK PRZEPŁYWÓW PIENI ĘŻNYCH ................................ ......................... 8
  DODATKOWE IN FORMACJE I OBJAŚNIEN IA ................................ ................................ ................................ ....................... 9
  I. INFORMACJE OGÓLNE ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 9
  II. ORGANIZACJA GRUPY KA PITAŁOWEJ ASSECO SOU TH EASTERN EUROPE ................................ ................................ ......... 9
  III. SKUTKI ZMIAN W STRUK TURZE GRUPY ................................ ................................ ................................ ...................... 10
  IV. ZASADY RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANE PRZY SP ORZĄDZANIU SKONSOLID OWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 11
  1. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ................................ ....... 11
  2. Oświadczenie o zgodności ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 11
  3. Istotne zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ ................................ ... 11
  4. Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie ................................ ................ 14
  5. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdań finansowych ................................ ................................ ................................ . 14
  6. Profesjonalny osąd i szacunki ................................ ................................ ................................ ................................ .... 15
  7. Sezonowość działalności ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 15
  8. Korekta błędu ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 15
  V. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNO ŚCI ................................ ................................ ............................... 16
  VI. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZ NEGO SKONSOLIDOWANEG O SPRAWOZDANIA FINAN SOWEGO ........... 18
  1. Struktura przychodów ze sprzedaży ................................ ................................ ................................ ........................... 18
  2. Struktura kosztów działalności ................................ ................................ ................................ ................................ ... 19
  3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne ................................ ................................ ................................ ..................... 19
  4. Przychody i koszty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ .... 19
  5. Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 20
  6. Zysk przypadający na jedną akcję ................................ ................................ ................................ ............................. 20
  7. Informacje dotyczące wypłaconej/ zadeklarowanej dywidendy ................................ ................................ ....................... 21
  8. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne ................................ ................................ ................................ ......... 21
  9. Wartość firmy ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 21
  10. Zapasy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 22
  11. Należności krótkoterminowe ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 23
  12. Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe ................................ ................................ ................................ .............. 23
  13. Aktywa finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 23
  14. Czynne rozliczenia międzyokresowe ................................ ................................ ................................ ........................... 23
  15. Długoterminowe i krótkoterminowe zobowiązania finansowe ................................ ................................ ......................... 24
  16. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki ................................ ................................ ................................ ................ 24
  17. Zobowiązania krótkoterminowe ................................ ................................ ................................ ................................ . 24
  18. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozliczenia międzyokresowe przychodów ................................ ...................... 25
  19. Zobowiązania i należności warunkowe ................................ ................................ ................................ ........................ 25
  20. Sprawy sądowe ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 25
  21. Zatrudnienie ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 26
  22. Wynagrodzenie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej oraz jednostek zależnych .......................... 26
  23. Program płatności w formie akcji ................................ ................................ ................................ ............................... 26
  24. Informacje o podmiotach powiązanych ................................ ................................ ................................ ....................... 26
  25. Umowy outsourcingowe ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 28
  26. Zarządzanie kapitałem ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 28
  27. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym ................................ ................................ ................................ .......... 28
  28. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym ................................ ................................ ................................ ..................... 28
  29. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ................................ ................................ ................................ ................ 28
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. ................................ ........... 29


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 3
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do
  publikacji przez Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A.
  Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A.:  Piotr Jeleński Prezes Zarządu

  Miljan Mališ Członek Zarządu

  Miodrag Mirčetić Członek Zarządu

  Marcin Rulnicki Członek Zarządu


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 4
  WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE


  6 miesięcy do 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane )
  6 miesięcy do 30 czerwca 2018 (niebadane )
  6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane )
  tys. PLN tys. PLN tys. EUR tys. EUR
  I. Przychody ze sprzedaży 297 344 282 821 70 137 66 587
  II. Zysk z działalności operacyjnej 30 881 30 730 7 284 7 235
  III. Zysk brutto 33 573 31 490 7 919 7 414
  IV. Zysk za okres sprawozdawczy 26 780 25 696 6 317 6 050
  V. Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 26 620 25 535 6 279 6 012
  VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 837 20 006 1 613 4 710
  VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 200) (22 937) (5 001) (5 400)
  VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 6 678 (6 063) 1 575 (1 427)
  IX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 111 102 103 780 25 473 24 555
  X. Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 0,51 0,49 0,12 0,12
  XI. Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 0,51 0,49 0,12 0,12

  Wybrane dane finansowe prezentowane w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
  ▪ pozycje dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz śródrocznego
  skróconego skonsolidowanego r achunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego
  średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
  miesiąca. Kurs ten wyniósł: o w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku 1 EUR = 4,2395 PLN o w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku 1 EUR = 4,2474 PLN
  ▪ stan środków pieniężnych Grupy na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego i analogicznego w okresie
  poprzednim przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez NBP. Kurs ten wyniósł: o kurs obowiązujący w dniu 30 czerwca 2018 roku 1 EUR = 4,3616 PLN o kurs obowiązujący w dniu 30 czerwca 2017 roku 1 EUR = 4,2265 PLN
  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 5 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 28 stanowią jego integralną część
  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Nota
  3 miesiące do 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy do 30 czerwca 2018 (niebadane)
  3 miesiące do 30 czerwca 2017 (niebadane )
  6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane )

  Przychody ze sprzedaży 1 158 740 297 344 149 616 282 821 Koszt własny sprzedaży ( -) 2 (119 127) (225 211) (111 471) (214 188) Odpis (odwrócenie odpisu) z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych (+/ -)
  2 (139) (436) (620) (550)
  Zysk brutto ze sprzedaży 39 474 71 697 37 525 68 083
  Koszty sprzedaży ( -) 2 (11 063) (21 605) (8 700) (16 784)
  Koszty ogólnego zarządu ( -) 2 (10 348) (19 031) (10 974) (20 507)
  Zysk netto ze sprzedaży 18 063 31 061 17 851 30 792
  Pozostałe przychody operacyjne 3 181 496 245 698
  Pozostałe koszty operacyjne ( -) 3 (247) (467) (210) (760) Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć (+/ -) (209) (209) - -
  Zysk z działalności operacyjnej 17 788 30 881 17 886 30 730
  Przychody finansowe 4 2 798 4 333 1 371 3 531
  Koszty finansowe ( -) 4 (1 146) (1 641) (736) (2 771)
  Zysk brutto 19 440 33 573 18 521 31 490 Podatek dochodowy (bieżące i odroczone obciążenie podatkowe) 5 (3 917) (6 793) (2 977) (5 794)

  Zysk za okres sprawozdawczy 15 523 26 780 15 544 25 696
  Przypadający:
  Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 15 454 26 620 15 453 25 535
  Akcjonariuszom niekontrolującym 69 160 91 161
  Skonsolidowany zysk za okres sprawozdawczy (w złotych) przypisany Akcjonariuszom ASEE S.A. przypadający na jedną akcję: Podstawowy ze skonsolidowanego zysku za okres sprawozdawczy 6 0,30 0,51 0,30 0,49
  Rozwodniony ze skonsolidowanego zy sku za okres sprawozdawczy 6 0,30 0,51 0,30 0,49
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

  3 miesiące do 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy do 30 czerwca 2018 (niebadane)
  3 miesiące do 30 czerwca 2017 (niebadane )
  6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane )

  Zysk za okres sprawozdawczy 15 523 26 780 15 544 25 696
  Pozostałe dochody całkowite, w tym: 20 817 21 819 2 804 (29 196) Mogące podlegać przeklasyfikowaniu na zyski lub straty 20 817 21 819 2 804 (29 196)
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych 20 817 21 819 2 804 (29 196)
  SUMA DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ZA OKRES 36 340 48 599 18 348 (3 500)
  Przypadająca:
  Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 36 247 48 402 18 236 (3 588)
  Akcjonariuszom niekontrolującym 93 197 112 88  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 6 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 28 stanowią jego integralną część
  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BIL ANS
  AKTYWA Nota 30 czerwca 2018 roku
  31 grudnia 2017 roku (niebadane) (badane)

  Aktywa trwałe 652 988 630 553
  Rzeczowe aktywa trwałe 8 138 291 131 958 Nieruchomości inwestycyjne 658 650 Wartości niematerialne 8 16 688 17 946 Wartość firmy 9 492 031 475 360 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 205 - Zaliczki na udziały w jednostkach zależnych - 84 Długoterminowe aktywa finansowe 13 649 279 Należności długoterminowe 261 345 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 468 3 190 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 737 741

  Aktywa obrotowe 291 713 287 762

  Zapasy 10 23 039 24 792
  Rozliczenia międzyokresowe 14 15 561 10 047
  Należności handlowe 11 111 826 120 154 Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 1 825 132
  Pozostałe należności budżetowe 1 406 770
  Należności z tytułu wyceny kontraktów IT 21 113 12 025
  Inne należności 11 4 823 3 338
  Krótkoterminowe aktywa finansowe 13 1 018 792
  Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 12 111 102 115 712

  SUMA AKTYWÓW 944 701 918 315
  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS
  PASYWA Nota 30 czerwca 2018 roku
  31 grudnia 2017 roku (niebadane) (badane)
  Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) 740 362 717 740
  Kapitał podstawowy 518 942 518 942 Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 38 825 38 825
  Pozostałe kapitały 1 879 660
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych (87 50 2) (109 270)
  Zyski (straty) z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego 268 21 8 268 583
  Udziały niekontrolujące 1 407 1 572
  Kapitał własny ogółem 741 769 719 312
  Zobowiązania długoterminowe 29 647 29 418
  Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 16 23 326 22 281
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 886 1 462
  Długoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe 222 529
  Długoterminowe rezerwy 1 561 1 823
  Długoterminowe zobowiązania finansowe 15 1 567 1 568
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 18 1 085 1 755
  Zobowiązania krótkoterminowe 173 285 169 585
  Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 16 32 139 22 710
  Zobowiązania handlowe 17 42 176 57 585 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 17 3 157 2 696
  Pozostałe zobowiązania budżetowe 17 11 097 20 400
  Zobowiązania finansowe 15 28 001 998
  Zobowiązania i rezerwy z tytułu wyceny kontraktów IT 3 735 4 105
  Pozostałe zobowiązania 17 13 457 26 666
  Krótkoterminowe rezerwy 2 236 1 937
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 18 19 010 20 373
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów 18 18 277 12 115

  SUMA ZOBOWIĄZAŃ 202 932 199 003

  SUMA PASYWÓW 944 701 918 315


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 7 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 28 stanowią jego integralną czę ść
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
  za okres 6 miesięcy do dnia 30 czerwca 2018 roku
  Kapitał podstawowy
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych
  Pozostałe kapitały
  Zyski (straty) z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego
  Kapitał własny dla Akcjonariuszy Jednostki Dominującej
  Udziały niekontro lujące
  Kapitał własny ogółem

  Na dzień 1 stycznia 2018 roku 518 942 38 825 (109 270) 660 268 583 717 740 1 572 719 312 Zysk (strata) za okres sprawozdawczy - - - - 26 620 26 620 160 26 780
  Pozostałe dochody całkowite - - 21 768 14 - 21 782 37 21 819 Suma dochodów całkowitych za okres sprawozdawczy - - 21 768 14 26 620 48 402 197 48 599
  Wycena programu płatności na bazie akcji - - - 1 205 - 1 205 - 1 205
  Dywidenda - - - - (26 985) (26 985) (362) (27 347) Na dzień 30 czerwca 2018 roku (niebadane) 518 942 38 825 (87 502) 1 879 268 218 740 362 1 407 741 769

  za okres 6 miesięcy do dnia 30 czerwca 2017 roku
  Kapitał podstawowy
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych
  Zyski (straty) z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego
  Kapitał własny dla Akcjonariuszy Jednostki Dominującej
  Udziały niekontro lujące
  Kapitał własny ogółem

  Na dzień 1 stycznia 201 7 roku 518 942 38 825 (66 426) 238 860 730 201 2 210 732 411 Zysk (strata) za okres sprawozdawczy - - - 25 535 25 535 161 25 696
  Pozostałe dochody całkowite - - (29 123) - (29 123) (73) (29 196) Suma dochodów całkowitych za okres sprawozdawczy - - (29 123) 25 535 (3 588) 88 (3 500)
  Zmiany w składzie Grupy Kapitałowej, w tym: - - - (16) (16) (676) (692)
  Nabycie udziałów niekontrolujących - - - (16) (16) (676) (692)
  Dywidenda - - - (24 909) (24 909) (272) (25 181) Na dzień 30 czerwca 201 7 roku (niebadane) 518 942 38 825 (95 549) 239 470 701 688 1 350 703 038

  za okres 12 miesięcy do dnia 31 grudnia 2017 roku
  Kapitał podstawowy
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych
  Pozostałe kapitały
  Zyski (straty) z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego
  Kapitał własny dla Akcjonariuszy Jednostki Dominującej
  Udziały niekontro lujące
  Kapitał własny ogółem

  Na dzień 1 stycznia 2017 roku 518 942 38 825 (66 426) - 238 860 730 201 2 210 732 411
  Zysk (strata) za okres sprawozdawczy - - - - 54 648 54 648 361 55 009
  Pozostałe dochody całkowite - - (42 844) - - (42 844) (42) (42 886) Suma dochodów całkowitych za okres sprawozdawczy - - (42 844) - 54 648 11 804 319 12 123
  Zmiany w składzie Grupy Kapitałowej, w tym: - - - (16) (16) (686) (702)
  Nabycie udziałów niekontrolujących - - - - (16) (16) (686) (702) Wycena programu płatności na bazie akcji - - - 1 170 - 1 170 - 1 170
  Zmiana założeń aktuarialnych programu określonych świadczeń - - - (510) - (510) - (510)
  Dywidenda - - - - (24 909) (24 909) (271) (25 180)
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku (badane) 518 942 38 825 (109 270) 660 268 583 717 740 1 572 719 312

  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 8 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 28 stanowią jego integralną czę ść
  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDO WANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Nota 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane )
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk bru tto 33 573 31 490
  Korekty o pozycje: (18 827) (4 809)
  Amortyzacja 22 244 19 231
  Zmiana stanu zapasów 2 692 (216)
  Zmiana stanu należności 1 157 12 981
  Zmiana stanu zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych i rezerw (45 110) (37 836)
  Przychody i koszty odsetkowe 700 184
  Zyski / straty z różnic kursowych (2 385) 2 052
  Zyski / straty z działalności inwestycyjnej 602 (1 256)
  Koszty programu płatności na bazie akcji 1 205 -
  Inne 68 51 Środki pieniężne netto wygenerowane z działalności operacyjnej 14 746 26 681
  Zapłacony podatek dochodowy (7 909) (6 675)
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 837 20 006

  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 293 234
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 8 (19 320) (25 285)
  Wydatki z tytułu projektów rozwojowych (1 101) (1 389) Nabycie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (160) (9 466)
  Wpływy ze sprzedaży instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 180 12 166
  Wydatki na założenie lokat (1 219) -
  Pożyczki spłacone 13 13
  Pożyczki udzielone - (26)
  Otrzymane odsetki 114 804
  Pozostałe - 12 Środk i pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 200) (22 937)  Nota 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane ) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy (s płata) pożyczek/kredytów krótkoterminowych (19) 1
  Wpływy z pozostałych pożyczek/kredytów 16 14 685 4 794
  Spłata pozostałych pożyczek/kredytów 16 (6 447) (8 695)
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (650) (559)
  Wydatki na nabycie udziałów niekontrolujących - (692)
  Dywidendy wypłacone udziałom niekontrolującym (362) (272)
  Zapłacone odsetki (529) (640)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 6 678 (6 063)
  Zwiększenie/Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (7 685) (8 994)
  Różnice kursowe netto 3 080 (5 715)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia 12 115 562 118 058
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 30 czerwca 12 110 957 103 349


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 9
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
  I. INFORMACJE OGÓLNE
  Grupa Asseco South Eastern Europe („Grupa”,
  „Grupa ASEE” , „ASEE” ) to grupa kapitałowa, której
  Jednostką Dominującą jest Asseco South Eastern
  Europe Spółka Akcyjna („Jednostka Dominująca”,
  „ASEE S.A.”, „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą
  w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14 .
  Jednostka Dominująca Asseco South Eastern Euro pe
  S.A. została utworzona 10 kwietnia 2007 roku.
  Od dnia 28 października 2009 roku Spółka jest
  notowana na rynku podstawowym Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A.
  ASEE S.A. jest jednostką dominującą Grupy Asseco
  South Eastern Europe. Jednostka Do minująca może
  działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  poza jej granicami . Czas trwania Jednostki
  Dominującej oraz jednostek wchodzących w skład
  Grupy jest nieograniczony.
  Grupa Asseco South Eastern Europe prowadzi
  działalność w zakresie sprzedaż y oprogramowania
  własnego i obcego, jak również świadczenia usług
  wdrożeniowych, integracyjnych i outsourcingowych.
  Grupa dostarcza rozwiązania IT, rozwiązania
  z obszaru uwierzytelniania, systemy do rozliczania
  płatności internetowych, jak również prowadzi
  sprzedaż , outsourcing oraz obsługę bankomatów
  i terminali płatniczych oraz świadczy usługi
  integracyjne i wdrożeniowe systemów i sprzętu
  informatycznego.
  Grupa prowadzi działalność na terenie Polski, krajów
  Europy Południowo -Wschodniej oraz Turcji .
  Dokładny opis działalności z wyszczególnieniem
  oferty produktowej został zamieszczony
  w sprawozda niu finansowym Grupy za rok 2017 ,
  dostępnym na stronie internetowej Emitenta
  www.asseco.com/see.
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane
  sprawozdanie fina nsowe obejmuje okr es śródroczny
  zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku oraz zawiera
  dane porównywalne dla rachunku zysków i strat,
  sprawozdania z całkowitych dochodów, zestawienia
  zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania
  z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy
  zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku i dla danych
  bilansowych na dzień 31 grudnia 2017 roku.
  Rachunek zysków i strat or az noty do rachunku
  zysków i strat obejmują dane za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku oraz dane
  porów nywalne za okres 3 miesięcy zakończony dnia
  30 czerwca 2017 roku – dane te nie były
  przedmiotem przeglądu biegłego rewidenta.
  Grupa sporządza sprawozdania finansowe zgodnie
  z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
  zatwierdzonymi przez Unię Europejską .
  Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe zostało przez Zarząd ASEE S.A.
  zatwierdzone do publikacji w dniu 8 sierpnia 2018
  roku.
  II. ORGANIZACJA GRUPY KA PITAŁOWEJ ASSECO SOU TH EASTERN EUROPE

  Poniżej przedstawiono strukturę Grupy ASEE wraz
  z udziałem procentowym w kapitale i głosach
  na zgromadzeniach akcjonariuszy/wspólników na
  dzień 30 czerwca 2018 roku.
  Jednostką dominującą w stosunku do Asseco South
  Eastern Europe S.A. jest Asseco Internatio nal a.s.
  (jednostka dominująca wyższego szczebla). Asseco
  International a.s. posiadała na dzień 30 czerwca 2018
  roku 51,06% udziałów w kapitale ASEE S.A.
  W strukturze Grupy spółka E -Mon Czarnogóra od dnia
  1 listopada 201 6 roku traktowana jest jako spółka
  zależna i konsolidowana metodą pełną. Do dnia
  objęcia kontroli przez ASEE Serbia spółka traktowana
  była jako spółka współzależna i ujmowana metodą
  praw własności zgodnie z MSSF 11.

  Multicard Serbia jest jednostką stowarz yszoną,
  ujmowaną metodą praw własności. W okresie
  sprawozdawczym w wyniku konwersji długu spółki
  Multicard Serbia wobec Payten Serbia na kapitał,
  udział Payten Serbia w kapitale Multicard wzrósł
  z 45% do 63,70%. W związk u, iż umowa spółki
  zakłada, że walne zgromadzenie podejmuje
  większość decyzj i jednogłośnie , Payten Serbia nie
  objęła kontroli nad spółką.
  Pozostałe spółki z Grupy są traktowane jako
  podmioty zależne i konsolidowane metodą pełną.

  Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz 31 grudnia 2017
  roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez
  Grupę w podmiotach zależnych wchodzących w skład
  Grupy ASEE jest równy udziałowi Grupy w kapitałach
  tych jednostek .


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 10

  III. SKUTKI ZMIAN W STRUK TURZE GRUPY
  W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  2018 roku wystąpiły następujące zmiany
  w strukturze Grupy Emitenta . Zmiany te były
  dokonywane w ramach szerszego procesu
  formalnego wyodrębnienia usług płatniczych do
  niezależnej struktury organizacyjnej. Pl an
  wydzielenia usług płatniczych został opisany
  w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki
  i Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017
  roku.
  Wydzielenie Payten d.o.o., Novi Beograd (Payten Serbia )
  W dniu 3 stycznia 201 8 roku zarejestrowane zostało
  wydzielenie z ASEE Serbia nowej spółki Payten
  Serbia . W wyniku podziału powstały dwa odrębne
  podmioty prowadzące działalność w obszarze
  płatności oraz pozostał ych operacj i.
  Zmiana nazw y spółk i Asseco SEE d.o.o. Podgorica (ASEE Czarnogóra) na Payten d o.o., Podgorica (Payten Czarnogóra)
  W dniu 10 stycznia 2018 roku zarejestrowana została
  zmiana nazwy spółki ASEE Czarnogóra na Payten
  Czarnogóra. W związku z tym, że Payten Czarnogóra
  prowadzi głównie działalność w obszarze usług
  płatniczych, zostanie w całości włączona do nowej
  struktury.
  Utworzenie spó łki Payten DOOEL Skopje (Payten Macedonia)
  W dniu 8 lutego 2018 roku została zarejestrowana
  w Macedonii nowa spółka pod nazwą Payten DOOEL
  Skopje (Payten Macedonia). Do nowej spółki
  wniesiona zostanie działalność w zakresie usług
  płatniczych prowadzona dotychczas w ramach ASEE
  Macedonia.
  Utworzenie spó łki Payten d.o.o. Sarajewo (Payten BiH)
  W dniu 7 maja 2018 roku została zarejestrowana
  w Bośni i Hercegowinie nowa spółka pod nazwą
  Payten d.o.o. Sarajewo (Payten BiH). Do nowej spółki
  wniesiona zostanie działalność w zakresie usług
  płatniczych prowadzona dotychczas w ramach ASEE
  BiH.


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dni a 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 11
  Zwiększenie udziału w kapitale spółki Multicard
  9 maja 2018 roku została podjęta uchwała
  o konwersji długu spółki Multicard wobec Payten
  Serbia w wysokości 24 713 tys. RSD. W wyniku
  konwersji udział Payten Serbia w kapitale Multicard
  wzrósł z 45% do 63,70%. W związku z tym , iż umowa
  spółki zakłada, że walne zgromadzenie podejmuje
  większość decyzj i jednogłośnie, Payten Serbia nie
  objęła kontroli nad spółką i Multicard nadal ujmowana
  jest metodą praw własności.
  Wydzielenie Payten Payment Solution s.r.l., Bukareszt (Payten Rumunia )
  W dniu 16 maja 201 8 roku zarejestrowane zo stało
  wydzielenie z ASEE Rumunia nowej spółki Payten
  Rumunia . W wyniku podziału powstały dwa odrębne
  podmioty prowadzące działalność w obszarze
  płatności oraz pozostał ych operacj i.
  Zmiana nazw y spółk i Asseco SEE d.o.o.,
  (Lublana) na Payten d o.o., (Lublana) (Payten
  Słowenia )
  W dniu 5 lipca 2018 roku (zdarzenie po dniu
  bilansowym) zarejestrowana została zmiana nazwy
  spółki ASEE Słowenia na Payten Słowenia. W związku
  z tym, że Payten Słowenia prowadzi głównie
  działalność w obszarze usług płatniczych, zostanie
  w całości włączona do nowej struktury.
  IV. ZASADY RACHUNKOWOŚCI
  ZASTOSOWANE PRZY SPO RZĄDZANIU
  SKONSOLIDOWANEGO SPR AWOZDANIA
  FINANSOWEGO
  1. Podstawa sporządzenia śródrocznego
  skróconego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą
  kosztu historycznego, z wyjątkiem instrumentów
  pochodnych i aktywów wycenianych w wartości
  godziwej.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe j est prezentowane w polskich złotych
  („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano
  inaczej, podane są w tysiącach PLN.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć
  przyszłości przez Grupę jak również przez Jednostkę
  Dominującą oraz jednostki podporządkowane .
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie
  stwierdza się okoliczności wskazujących na
  zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę
  oraz spółki Grupy w okresie co najmniej 12 miesięcy
  po dacie bilansowej.
  2. Oświadczenie o zgodności
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
  zgodnie z Międzynarodowym Standarde m
  Rachunkowości 34 „Śródroczna Spraw ozdawczość
  Finansowa” , zatwierdzonym przez UE („MSR 34”) .
  Niektóre jednostki Grupy prowadzą swoje księgi
  rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami)
  rachunkowości określonymi przez przepisy lokalne.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe zawiera korekty niezawarte w księgach
  rachunkowych jednostek Grupy, wprowadzone
  w celu doprowadzenia sprawozdań finansowych tych
  jednostek do zgodności z MSSF.
  3. Istotne zasady rachunkowości
  Opis istotnych zasad rachunkowości stosowanych
  przez Grupę ASEE zna jduje się w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia
  31 grudnia 2017 roku, przekazanym do publicznej
  wiadomości w dniu 19 lutego 2018 roku, dostępnym
  na stronie internetowej Emitenta:
  www.asseco.com/see . Śródroczne skrócone
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie
  obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień
  wymaganych w rocznym skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie
  ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
  Grupy za rok zakończony dnia 31 grudn ia 2017 roku.
  Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do
  sporządzenia niniejszego raportu są spójne z tymi,
  które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania
  finansowego za rok zakończony w dniu 31 grudnia
  2017 roku za wyjątkiem zastosowania zmian
  standardów oraz nowych interpretacji
  obowiązujących dla okresów rocznych
  rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018
  roku:
  MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami
  Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości
  Finansowej 15 Przychody z umów z klientami („MSSF
  15”), który został wydany w maju 2014 roku,
  a następnie zmieniony w kwietniu 2016 roku
  ustanawia tzw. Model Pięciu Kroków rozpoznawania
  przychodów wynikających z umó w z klientami.
  Zgodnie z MSSF 15 przychody ujmuje się w kwocie
  wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem
  jednostki – przysługuje jej w zamian za przekazanie
  przyrzeczonych dóbr lub usług klientowi.
  Nowy standard zastąpi ł wszystkie dotychczasowe
  wymogi dotyczące ujmowania przychodów zgodnie
  z MSSF. Standard ma zastosowanie w odniesieniu
  do rocznych okresów sprawozdawczych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku
  i później.


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dni a 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 12
  Grupa ASEE wdroży ła nowy standard zgodnie
  z wymaganą datą wejścia w życie, dlatego po raz
  pierwszy standard zosta ł zastosowany
  w sprawozdaniu skonsolidowanym za okres
  sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2018
  roku.
  Grupa zastos owała zmodyfikowane podejście
  retrospektywne, które polega na ujęciu
  w sprawozdaniu finansowym za okresy
  sprawozdawcze rozpoczynające się po 1 stycznia
  2018 korekty salda początkowego zysków
  zatrzymanych. W ramach tego podejścia zasady
  wynikające z nowego standardu stosowane są
  wyłącznie do umów, które w rozumieniu MSSF 15
  spełniają definicję umów n iezakończonych na dzień
  pierwszego zastosowania tj. na 1 stycznia 2018 roku.
  W związku z oszacowanym nieistotnym wpływem
  MSFF 15 na rozpoznanie przychodów Grupy z umów
  niezakończonych na dzień 1 stycznia 2018 roku,
  saldo początkowe zysków zatrzymanych nie
  podlegało korekcie.
  Wycena kontraktów IT – dostawy dóbr i usług
  Grupa rozpoznaje przychody z usług wdrożenia
  i modyfikacji oraz licencji własnych dostarczanych
  w ramach kompleksowych umów, zgodnie z metodą
  stopnia zaawansowania kosztowego. Z umów o takim
  charakterze wynika z reguły odrębne zobowiązanie
  do wykonania świadczenia polegające na
  dostarczeniu klientowi funkcjonalnego systemu IT.
  Zgodnie z MSSF 15 przychód z takiego obowiązku
  świadczenia może być rozpoznawany w okresie
  przekazywania kontroli nad ś wiadczonymi dobrami
  i usługami, o ile w wyniku wykonywania świadczeń
  nie powstają składniki o alternatywnym zastosowaniu
  z punktu widzenia dostarczającej go spółki oraz
  spełnione jest kryterium przysługiwania
  egzekwowalnego prawa do zapłaty za wykonane
  świ adczenie przez cały okres trwania umowy. Każda
  z umów poddawana jest indywidualnej ocenie pod
  kątem spełniania powyższych kryteriów. W ocenie
  Grupy w większości przypadków kompleksowe
  umowy będą spełniać powyższe kryteria, w związku
  z czym wynikające z nic h przychody będą
  rozpoznawane według metody stopnia
  zaawansowania kosztowego. Do dnia 31 grudnia
  2017 roku tego typu umowy znajdowały się
  w zakresie regulacji MSR 11 Umowy o usługę
  budowlaną i były ujmowane w analogiczny sposób.
  Licencje
  W sytuacjach, gdy przyrzeczenie udzielenia licencji
  jest odrębne od usług towarzyszących sprzedaży
  licencji (odrębne zobowiązanie do wykonania
  świadczenia), przychody są rozpoznawane zgodnie
  z tym, jakiego rodzaju licencja została sprzedana.
  W tym celu przeprowadzana jest k ażdorazowo
  analiza natury sprzedawanych przez Grupę licencji
  w rozróżnieniu na prawo do korzystania oraz prawo
  do dostępu. Rozróżnienie to determinuje sposób
  rozpoznania przychodu z licencji, które spełniają
  kryteria odrębności. Dotyczy to zarówno licencji
  własnych jak i obcych.
  Licencje z prawem do korzystania to licencje,
  w przypadku których klient może rozporządzać
  możliwością korzystania z licencji i uzyskiwać
  zasadniczo wszelkie korzyści z niej wynikające.
  Udzielenie licencji ma na celu zapewnienie kli entowi
  korzystania z własności intelektualnej w formie,
  w jakiej istnieje ona w momencie udzielenia licencji.
  Licencje z prawem do dostępu to zaś takie licencje,
  które wymagają od ich dostawcy podejmowania
  działań mających znaczący wpływ na własność
  intele ktualną, do której klient na mocy umowy
  licencyjnej uzyskał prawo, wystawiają klienta na
  pozytywne i negatywne skutki podejmowanych przez
  dostawcę działań, a działania te nie prowadzą do
  przekazania klientowi dóbr lub usług. Udzielenie
  licencji ma na celu zapewnienie klientowi dostępu do
  własności intelektualnej w formie, w jakiej istnieje
  ona przez okres ważności licencji.
  W przypadku licencji z prawem do korzystania
  sprzedawanych bez istotnych usług towarzyszących
  na czas nieokreślony momentem rozpoznania
  przychodu jest moment przekazania ryzyka i korzyści
  (kontroli) nad licencją do klienta. W przypadku zaś
  licencji z prawem do dostępu sprzedawanych na czas
  określony przychód będzie rozpoznawany przez
  okres, na który udzielono licencji. W przypadku
  jednak, gdyby okazało się, że licencje udzielone na
  czas określony są licencjami z prawem do
  korzystania, wówczas przychód będzie ujmowany
  w momencie przekazania licencji do użytkowania
  klientowi.
  Gwarancje
  W przypadkach, w których jednocześnie z gwarancją
  świadc zona jest usługa utrzymania, która co do
  zasady stanowi kategorię szerszą niż gwarancja,
  gwarancja będzie traktowana jako odrębne
  zobowiązanie do wykonania świadczenia i część
  przychodu będzie odraczana do momentu realizacji
  usługi gwarancyjnej.
  W przypad kach, w których usługa gwarancyjna
  świadczona jest po zakończeniu projektu, któremu
  nie towarzyszy usługa utrzymania, analizowana jest
  natura gwarancji, tj. czy gwarancja ma charakter
  gwarancji rozszerzonej czy też stanowi zobowiązanie
  dostawcy do zapewnie nia, że produkt działa zgodnie
  z ustaleniami. W pierwszym przypadku będzie
  traktowana jako odrębne zobowiązanie do wykonania
  świadczenia i część przychodu będzie odraczana do


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dni a 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 13
  momentu realizacji usługi gwarancyjnej natomiast
  w drugim będzie tworzona rezerwa z tytułu
  gwarancji.
  Do dnia 31 grudnia 2017 roku stosowane były oba
  powyższe podejścia do rozpoznawania przychodów
  z tytułu gwarancji.
  Sprzedaż sprzętu
  Przychody ze sprzedaży sprzętu i usług z nim
  związanych, stanowiące łącznie jedno zobowiązanie
  do dost arczenia kompleksowego systemu, w ramach
  którego sprawnie działająca infrastruktura jest
  jednym z kluczowych elementów projektu, ujmowane
  są zgodnie z metodą zaawansowania kosztowego.
  Przychody ze sprzedaży sprzętu i usług związanych
  ze sprzętem, które nie są elementem kompleksowego
  projektu infrastrukturalnego rozpoznawane są
  w momencie przekazania kontroli nad sprzętem do
  klienta, a w odniesieniu do usług dodanych
  związanych ze sprzętem – według metody stopnia
  zaawansowania kosztowego.
  Aktywa i zobowiązania z tytułu umowy
  Aktywa z tytułu umów obejmują należności z tytuły
  wyceny kontraktów IT. Zobowiązania z tytułu umów
  obejmują zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów
  IT oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów
  z tytułu umów.
  MSSF 9 Instrumenty finansowe
  W lipcu 2014 roku Rada Międzynarodowych
  Standardów Rachunkowości opublikowała
  Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości
  Finansowej 9 Instrumenty finansowe („MSSF 9”).
  MSSF 9 obejmuje trzy aspekty związane
  z instrumentami finansowymi: klasyfikację
  i wycenę, utratę wartości oraz rachunkowość
  zabezpieczeń. MSSF 9 obowiązuje dla okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku
  i później, z możliwością wcześniejszego
  zastosowania.
  a) Klasyfikacja i wycena
  Standard wprowadza następujące kategorie
  aktywów finansowych:
  • wyceniane według zamortyzowanego
  kosztu,
  • wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy,
  • wyceniane w wartości godziwej przez
  pozostałe dochody całkowite.
  Poniższa tabela prezentuje klasyfikację aktywów
  według MSSF 9 oraz MSR 39:
  MSSF 9 MSR 39
  Inwestycje w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite: Aktywa dostępne do sprzedaży: Akcje/udziały w spółkach notowanych na rynkach regulowanych
  Akcje/udziały w spółkach notowanych na rynkach regulowanych Akcje/udziały w spółkach nie notowanych na rynkach regulowanych
  Akcje/udziały w spółkach nie notowanych na rynkach regulowanych Inwestycje w instrumenty dłużne oraz lokaty wyceniane w zamortyzowanym koszcie:
  Udzielone pożyczki i lokaty:
  Pożyczki udzielone jednostkom niepowiązanym Pożyczki udzielone jednostkom niepowiązanym
  Pożyczki pracownicze Pożyczki pracownicze
  Lokaty 3 - 12 miesięcy Lokaty 3 - 12 miesięcy
  Lokaty powyżej 12 miesięcy Lokaty powyżej 12 miesięcy
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy:
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy: Walutowe kontrakty typu forward Walutowe kontrakty typu forward Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Jednostki uczest nictwa w funduszach inwestycyjnych
  Klasyfikacja jest dokonywana na moment
  początkowego ujęcia i uzależniona od przyjętego
  przez jednostkę modelu zarządzania instrumentami
  finansowymi oraz charakterystyki przepływów
  pieniężnych z tych instrumentów.
  Aktywa finansowe wyceniane dotychczas
  w zamortyzowanym koszcie oraz w wartości
  godziwej przez wynik finansowy lub przez pozostałe
  dochody całkowite od dnia 1 stycznia 2018 roku
  ujmowane są w analogiczny sposób.
  b) Utrata wartości aktywów finansowych
  MSSF 9 wprowad za nową koncepcję szacowania
  odpisów z tytułu utraty wartości aktywów
  finansowych. Model strat poniesionych wynikający
  z MSR 39 zostaje zastąpiony modelem bazującym na
  stratach oczekiwanych.
  Model strat oczekiwanych ma zastosowanie do
  aktywów finansowych wycenianych
  w zamortyzowanym koszcie oraz do aktywów
  finansowych wycenianych w wartości godziwej przez
  pozostałe dochody całkowite, z wyjątkiem inwestycji
  w instrumenty kapitałowe.
  Grupa do szacowania odpisów z tytułu utraty wartości
  aktywów finansowych st osuje następujące podejścia:
  ✓ podejście ogólne,
  ✓ podejście uproszczone.  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dni a 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 14
  Grupa stosuje podejście ogólne do aktywów
  finansowych wycenianych w wartości godziwej przez
  pozostałe dochody całkowite oraz do aktywów
  finansowych wycenianych w zamortyzowanym
  koszcie, z wyjątkiem należności z tytułu dostaw
  i usług. W podejściu ogólnym Grupa szacuje odpis
  z tytułu utraty wartości aktywów finansowych na
  bazie 3 -stopniowego modelu bazującego na zmianie
  ryzyka kredytowego aktywów finansowych od
  momentu ich początkowego ujęcia. Jeżeli ryzyko
  kredytowe danych aktywów finansowych nie wzrosło
  znacznie od momentu początkowego ujęcia
  (stopień 1) Grupa szacuje odpis z tytułu utraty
  wartości w horyzoncie 12 miesięcy. W przypadku
  zidentyfikowania przez Grupę znacznego wzrostu
  ryzyka kredytowego aktywów finansowych (stopień 2
  i 3), odpis z tytułu utraty wart ości szacowany jest
  w horyzoncie życia aktywów finansowych. Na każdy
  dzień sprawozdawczy Grupa analizuje, czy wystąpiły
  przesłanki wskazujące na znaczny wzrost ryzyka
  kredytowego posiadanych aktywów finansowych.
  W przypadku należności z tytułu dostaw i usł ug,
  Grupa od dnia 1 stycznia 2018 roku stosuje
  uproszczone podejście i wycenia odpis na oczekiwane
  straty kredytowe w kwocie równej oczekiwanym
  stratom kredytowym w całym okresie życia.
  W związku jednak z charakterem należności z tytułu
  dostaw i usług, odp is z tytułu utraty wartości
  należności mimo wprowadzenia przewidzianych
  standardem zmian pozostał na poziomie zbliżonym
  do wartości odpisu wyliczonego według zasad
  obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2018 roku.
  Wpływ wdrożenia MSSF 9 na zyski zatrzymane Grupy
  był nieistotny.
  4. Nowe standardy i interpretacje, które
  zostały opublikowane, a nie weszły
  jeszcze w życie
  Następujące standardy i interpretacje zostały wydane
  przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji
  Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej,
  a nie weszły jeszcze w życie:
  • MSSF 16 „Leasing” (obowiązujący w odniesieniu
  do okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  • MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”
  (obowiązujący w odnie sieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021
  roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” -
  Charakterystyka opcji przedpłaty z ujemną
  kompensatą (obowiązujące w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane
  sprawozdania finansowe” oraz MSR 28
  „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
  i wspólnych przedsięwzięciach” – Sprzedaż lub
  wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem
  a jego jednostką stow arzyszoną lub wspólnym
  przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany (data
  wejścia w życie zmian została odroczona do
  momentu zakończenia prac badawczych nad
  metodą praw własności),
  • Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” –
  Zmiana, ograniczenie lub rozliczeni e planu
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019
  roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach
  stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”
  - Długoterminowe udziały w jednostkach
  stowarzys zonych i wspólnych przedsięwzięciach
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019
  roku lub po tej dacie) ,
  • Zmiany do różnych standardów „Poprawki do
  MSSF (cykl 2015 - 2017)” – dokonane zmiany
  w ramach procedury wprowa dzania dorocznych
  poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12
  oraz MSR 23) ukierunkowane głównie na
  rozwiązywanie niezgodności i uściślenie
  słownictwa (obowiązują w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  • Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w zakresie
  rozliczania podatku dochodowego”
  (obowiązująca w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019
  roku lub po tej dacie).
  Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści
  standardów ogło szonych przez Radę ds.
  Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.
  Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej
  mogą różnić się od dat stosowania wynikających
  z treści standardów i są ogłaszane w momencie
  zatwierdzenia do stosowania przez Unię Europejsk ą.
  Grupa jest w trakcie analizy, w jaki sposób
  wprowadzenie powyższych standardów i interpretacji
  może wpłynąć na sprawozdanie finansowe oraz na
  stosowane przez Grupę zasady (politykę)
  rachunkowości.
  5. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdań
  finansowych
  Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej oraz
  walutą sprawozdawczą niniejszego skróconego
  śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego jest złoty polski (PLN).


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dni a 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 15
  Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania spółek
  z Grupy sporządzane są w walutach podstawowych
  środowisk gospodarczych, w których działają
  (w walutach funkcjonalnych).
  Walutami funkcjonalnymi jednostek bezpośrednio
  zależnych od ASEE S.A. są lej rumuński, kuna
  chorwacka, dinar serbski, denar macedoński, euro,
  lira turecka, lewa bułgarska , wymienialna marka
  (Bośnia i Her cegowina) .
  6. Profesjonalny osąd i szacun ki
  Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania
  szacunków i założeń, które wpływają na wielkości
  wykazane w sprawozdaniu finansowym. Mimo że
  przyjęte założenia i szacunki opierają się na
  najlepszej wiedzy kierownictwa Grupy na temat
  bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą
  się różnić od przewidywanych. Główne obszary,
  w których w procesie zastosowania zasad (polityki)
  rachunkowo ści miał duże znaczenie profesjonalny
  osąd kierownictwa , nie uległy zmianie w stosunku do
  tego co zostało opisane w rocznym sprawoz daniu
  finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017
  roku .
  Dane szacunkowe, które u legły zmianie na dzień
  30 czerwca 2018 roku obejmowały kalkulację
  podatku odroczonego, przygotowanie testów na
  utratę wartości firmy, co zostało opisane w nocie 9,
  oszacowanie wartości rezerw z tytułu świadczeń dla
  pracowników , co zostało ujęte w nocie 18 .
  7. Sezonowość działalności
  Działalność Grupy podlega sezonowości, jeżeli chodzi
  o rozkład przychodów w poszczególnych kwartałach
  roku. Ponieważ duża część przychodów generowana
  jest przez kontrakty na usługi IT z dużymi
  przedsiębiorstwami i instytucjami państwowymi,
  przychody w czwartym kwartal e roku są zwykle
  wyższe niż w pozostałych kwartałach. Jest to
  spowodowane faktem zamykania budżetów rocznych
  na realiza cję projektów informatycznych w wyżej
  wymienionych podmiotach i realizacją zakupów
  inwestycyjnych sprzętu i licencji.
  8. Korekta błędu
  W ok resie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia
  skutkujące koniecznością dokonania korekty błędu.
  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 16
  V. IN FORMACJE DOTYCZĄCE S EGMENTÓW DZIAŁALNOŚC I
  Grupa Asseco South Eastern Europe wyodrębnia
  następujące segmenty sprawozdawcze, stanowiące
  odzwierciedlenie struktury prowadzonej działalności:
  a) Rozwiązania w sektorze bankowym,
  b) Rozwiązania w obszarze płatności,
  c) Integracja systemów.
  Rozwiązania w sektorze bankowym
  Oferta Grupy ASEE w segmencie Rozwiązania
  w sektorze bankowym obejmuje rozwiązanie
  omnikanałowe pod marką Digital Edge,
  zaprojektowane do dystrybucji produktów i usług
  bankowych za pomocą nowych, alternatywnych
  kanałów oraz w celu poprawy relacji i komunikacji
  z klientem, a także zintegrowane centralne systemy
  bankowe oparte na platformie Oracle i Microsoft,
  rozwiązania uwierzytelniające, informatyczne
  systemy raportują ce do sprawozdawczości
  obligatoryjnej i informacji zarządczej, jak również
  systemy służące do zarządzania ryzykiem
  i przeciwdziałania oszustwom transakcyjnym.
  Ponadto Grupa oferuje swoim klientom usługi on -line
  24x7 oraz doradztwo w obszarze bankowości
  ele ktronicznej i cyfrowej transformacji.

  Rozwiązania w obszarze płatności
  ASEE oferuje kompletne rozwiązania obsługujące
  płatności dokonywane przy użyciu lub bez użycia
  kart, przeznaczone zarówno dla instytucji
  finansowych, jak i niefinansowych. Oferta obe jmuje
  rozwiązania dla handlu elektronicznego (NestPay®,
  MSU, Paratika), płatności mobilnych (mPOS, HCE),
  przetwarzania kart płatniczych oraz usługi związane
  z bankomatami i terminalami płatniczymi POS.
  Grupa dostarcza oprogramowanie oraz usługi,
  a także b ankomaty i terminale płatnicze oferowane
  również w „modelu outsourcingowym“
  umożliwiającym klientom wynajęcie urządzeń oraz
  skorzystanie z usług serwisowych i usług zarządzania
  infrastrukturą.
  Integracja systemów
  Grupa świadczy usługi na rzecz sektorów
  finansowego, przemysłowego i publicznego w ramach
  następujących linii biznesowych: rozwój
  infrastruktury IT, wdrożenia i usługi wsparcia,
  zapewnienie ciągłości procesów biznesowych,
  automatyzacja działalności oraz rozwój
  oprogramowania dostosowanego do indyw idualnych
  potrzeb klienta. W segmencie tym prezentowana jest
  również grupa własnych rozwiązań ASEE. Dotyczy to
  między innymi rozwiązania contact center LIVE,
  rozwiązania służącego zarządzaniu treścią BPS oraz
  rozwiązania służącego do zarządzania cyklem życ ia
  aktywów Fidelity . Ponadto, w ramach segmentu
  Integracja systemów, oferowane jest rozwiązanie
  LeaseFlex, służące do kompleksowego zarządzania
  cyklem życia produktów leasingowych i aktywów .
  Dokładny opis działalności został zamieszczony
  w sprawozdaniu fi nansowym Grupy za rok 2017 .  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 17
  Za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku i na dzień 3 0 czerwca 2018 roku w tys. PLN (niebadane)
  Rozwiązania w bankowości Rozwiązania w obszarze płatności Integracja systemów Nieprzypisane Eliminacje/ Uzgodnienia Razem
  Przychody ze sprzedaży: 76 003 127 355 105 988 - (12 002) 297 344
  Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 69 755 123 171 104 418 - - 297 344
  Sprzedaż między lub/i wewnątrz segmentu 6 248 4 184 1 570 - (12 002) -
  Zysk brutto ze sprzedaży 19 753 34 018 17 926 - - 71 697
  Koszty sprzedaży ( -) (5 755) (6 833) (9 017) - - (21 605)
  Koszty zarządu ( -) (7 153) (7 387) (4 491) - - (19 031)
  Zysk netto ze sprzedaży 6 846 19 798 4 418 - - 31 061
  Pozostała działalność operacyjna 76 (38) (9) - - 29 Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych - (209) - - - (209)
  Zysk z działalności operacyjnej 6 922 19 551 4 408 - - 30 881
  Wartość firmy 202 461 109 465 180 105 - - 492 031
  Za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku w tys. EUR (niebadane ) Rozwiązania w bankowości Rozwiązania w obszarze płatności Integracja systemów Nieprzypisane Eliminacje/ Uzgodnienia Razem
  Przychody ze sprzedaży: 17 928 30 040 25 000 - (2 831) 70 137
  Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 16 454 29 053 24 630 - - 70 137 Sprzedaż między lub/i wewnątrz segmentu 1 474 987 370 - (2 831) -
  Zysk brutto ze sprzedaży 4 659 8 025 4 228 - - 16 912
  Koszty sprzedaży ( -) (1 357) (1 612) (2 127) - - (5 096)
  Koszty zarządu ( -) (1 687) (1 743) (1 059) - - (4 489)
  Zysk netto ze sprzedaży 1 615 4 670 1 042 - - 7 327
  Pozostała działalność operacyjna 17 (9) (2) - - 6 Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych - (49) - - - (49)
  Zysk z działalności operacyjnej 1 632 4 612 1 040 - - 7 284
  Powyższe dane zostały przeliczone według kursu średniego wynoszącego w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 roku 1 EUR = 4,2395
  Za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku i na dzień 3 1 grudnia 2017 roku w tys. PLN (przekształcone )
  Rozwiązania w bankowości Rozwiązania w obszarze płatności Integracja systemów Nieprzypisane Eliminacje/ Uzgodnienia Razem
  Przychody ze sprzedaży: 79 181 111 159 105 867 (507) (12 880) 282 821
  Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 71 293 107 618 103 910 - - 282 821
  Sprzedaż między lub/i wewnątrz segmentu 7 888 3 541 1 957 (507 ) (12 880) -
  Zysk brutto ze sprzedaży 22 070 28 188 17 825 - - 68 083
  Koszty sprzedaży ( -) (4 979) (5 080) (6 725) - - (16 784)
  Koszty zarządu ( -) (7 225) (8 454) (4 828) - - (20 507)
  Zysk netto ze sprzedaży 9 866 14 654 6 272 - - 30 792
  Pozostała działalność operacyjna (231) 123 46 - - (62) Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych - - - - - -
  Zysk z działalności operacyjnej 9 635 14 777 6 318 - - 30 730
  wartość f irmy 194 330 106 449 174 581 - - 475 360

  Za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku w tys. EUR (przekształcone ) Rozwiązania w bankowości Rozwiązania w obszarze płatności Integracja systemów Nieprzypisane Eliminacje/ Uzgodnienia Razem
  Przychody ze sprzedaży: 18 641 26 171 24 926 (119) (3 032) 66 587
  Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 16 785 25 337 24 465 - - 66 587
  Sprzedaż między lub/i wewnątrz segmentu 1 856 834 461 (119) (3 032) -
  Zysk brutto ze sprzedaży 5 196 6 637 4 196 - - 16 029
  Koszty sprzedaży ( -) (1 172) (1 197) (1 582) - - (3 951)
  Koszty zarządu ( -) (1 701) (1 990) (1 137) - - (4 828)
  Zysk netto ze sprzedaży 2 323 3 450 1 477 - - 7 250
  Pozostała działalność operacyjna (54) 28 11 - - (15) Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych - - - - - -
  Zysk z działalności operacyjnej 2 269 3 478 1 488 - - 7 235
  Powyższe dane zostały przeliczone według kursu średniego wynoszącego w okresie od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku 1 EUR = 4,2474  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 18
  VI. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZN EGO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. Struktura przyc hodów ze sprzedaży
  Przychody operacyjne w okresie 6 miesięcy
  zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku oraz
  w okresie porównywalnym kształtowały się
  następująco:
  Przychody ze sprzedaży według rodzaju 3 miesiące do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane ) (niebadane )

  Oprogramowanie i usługi własne 103 363 191 051 93 176 176 065 Oprogramowanie i usługi obce 24 614 41 641 27 174 48 516 Sprzęt i infrastruktura 30 763 64 652 29 266 58 240 158 740 297 344 149 616 282 821

  Przychody ze sprzedaży Grupy ASEE wzros ły
  w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  2018 roku w stosunk u do okresu porównywalnego
  o 14 523 tys. PLN ( 5%) . Przychody ze
  sprzedaży oprogramowania i usług własnych
  wzrosły o 14 986 tys. PLN , przychody ze sprzedaży
  sprzętu i infrastruktury o 6 412 tys. PLN natomiast
  przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług
  obcych spadły o 6 875 tys. PLN.


  Przychody ze sprzedaży: Rozwiązania w sektorze bankowym 3 miesiące do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)

  Oprogramowanie i usługi własne 35 938 66 940 35 817 65 849 Oprogramowanie i usługi obce 1 025 1 519 1 049 2 266 Sprzęt i infrastruktura 626 1 296 2 057 3 178 37 589 69 755 38 923 71 293

  Przychody ze sprzedaży: Rozwiązania w obszarze płatności 3 miesiące do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)

  Oprogramowanie i usługi własne 44 884 84 405 37 703 71 968 Oprogramowanie i usługi obce 1 859 4 316 1 288 2 622 Sprzęt i infrastruktura 10 626 34 450 15 580 33 028 57 369 123 171 54 571 107 618

  Przychody ze sprzedaży: Integracja systemów 3 miesiące do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)

  Oprogramowanie i usługi własne 22 541 39 706 19 656 38 248 Oprogramowanie i usługi obce 21 730 35 806 24 837 43 628 Sprzęt i infrastruktura 19 511 28 906 11 629 22 034 63 782 104 418 56 122 103 910


  Przychody ze sprzedaży 3 miesiące do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)

  Przychody z tytułów innych niż umowy z klientami ujmowane wg MSSF 15 - leasing operacyjny 19 879 38 681 4 536 18 802
  Przychody z tytułu umów z klientami rozpoznawane w okresie sprawozdawczym 138 861 258 663 145 080 264 019
  158 740 297 344 149 616 282 821  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 19
  2. Struktura kosztów działalności
  3 miesiące do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Świadczenia na rzecz pracowników ( -) (49 401) (96 014) (46 772) (89 206) Usługi obce nie projektowe i outsourcing pracowników ( -) (5 676) (10 279) (5 401) (10 080) Amortyzacja ( -) (11 442) (22 244) (9 792) (19 231) Koszty utrzymania majątku i samochodów służbowych ( -) (10 596) (18 945) (8 237) (16 806) Podróże służbowe ( -) (1 279) (2 298) (938) (1 749) Reklama ( -) (1 253) (1 885) (901) (1 552) Pozostałe koszty (podstawowe) ( -) (676) (3 126) (2 730) (4 134) (80 323) (154 791) (74 771) (142 758) Koszt własny sprzedaży, w tym ( -) (119 127) (225 211) (111 471) (214 188) Wartość odsprzedanych towarów i usług obcych ( -) (60 354) (111 492) (56 994) (109 271) Koszty wytworzenia ( -) (58 773) (113 719) (54 477) (104 917) Odpis (odwrócenie odpisu) z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych (+/ -) (139) (436) (620) (550)
  Koszty sprzedaży ( -) (11 063) (21 605) (8 700) (16 784) Koszty ogólnego zarządu ( -) (10 348) (19 031) (10 974) (20 507)
  3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  Pozostałe przychody operacyjne 3 miesiące do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych - 98 10 103
  Przychody z tytułu najmu powierzchni 16 30 13 26 Rozwiązanie rezerwy na koszty spraw sądowych dotyczące pozostałej działalności 29 128 - -
  Pozostałe 136 240 222 569 181 496 245 698
  W linii „Pozostałe” w pierwszym półroczu 2018 roku
  ujęte zostały głównie otrzymane przez Grupę
  odszkodowania , przychody związane z odpisaniem
  przedawnionych zobowiązań , uzyskane przez Grupę
  upusty i rabaty dotyczące lat ubiegłych , a także
  przychody z tytułu refaktur nie związanych z główną
  działalnością spółek .
  W linii „Pozostałe” w pierwszy m półroczu 2017 roku
  ujęte zostały głównie otrzymane przez Grupę
  odszkodowania (259 tys. PLN), przychody związane
  z odpisaniem przedawnionych zobowiązań (101 tys.
  PLN), kwoty uzyskane od sponsorów (67 tys. PLN)
  a także przychody z tytułu refaktur nie związ anych
  z główną działalnością spółek i uzyskane przez Grupę
  upusty i rabaty dotyczące lat ubiegłych.

  Pozostałe koszty operacyjne 3 miesiące do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych ( -) (15) (35) - (26) Rezerwy na koszty spraw sądowych dotyczące pozostałej działalności ( -) - - - (262)
  Darowizny przekazane podmiotom niepowiązanym ( -) (18) (157) (25) (38) Likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych ( -) (11) (28) (4) (186)
  Pozostałe ( -) (203) (247) (181) (248) (247) (467) (210) (760)
  4. Przychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe 3 miesiące do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Przychody odsetkowe z pożyczek udzielonych, depozytów bankowych i lokat 381 765 536 921
  Zyski z wyceny instrumentów pochodnych 44 199 544 1 709 Dodatnie różnice kursowe 2 373 3 363 285 871 Pozostałe przychody finansowe - 6 6 30 2 798 4 333 1 371 3 531


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 20

  Koszty finansowe 3 miesiące do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Koszty odsetkowe ( -) (267) (500) (194) (407) Opłaty i prowizje bankowe ( -) (18) (32) (75) (178) Ujemne różnice kursowe ( -) (115) (215) (175) (1 773) Koszty odsetek od leasingu finansowego ( -) (9) (52) (26) (58) Strata z wyceny instrumentów pochodnych (-) (733) (838) (257) (346) Pozostałe koszty finansowe ( -) (4) (4) (9) (9) (1 146) (1 641) (736) (2 771)
  5. Podatek dochodowy
  Główne składniki obciążenia wyniku z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (bieżącego i odroczonego):
  3 miesiące do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Bieżący podatek dochodowy i korekty lat ubiegłych (4 023) (6 694) (3 781) (5 754) Odroczony podatek dochodowy 106 (99) 804 (40) Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat (3 917) (6 793) (2 977) (5 794)

  Obciążenie wyniku podatkiem w okresie 6 miesięcy
  zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku wynikało
  z obciążenia bieżącym podatkiem dochodowym
  w poszczególnych krajach ( -6 117 tys. PLN),
  z podatku u źródła od dywidend wypłaconych
  przez spółk i zależn e do ASEE S.A. (-45 4 tys. PLN)
  i ASEE Serbia ( -98 tys. PLN) , korekty podatku
  dochodowego za lata ubiegłe (-25 tys. PLN) oraz
  z powstania i odwrócen ia się różnic przejściowych
  (-99 tys. PLN). Natomi ast w okresie porównywalnym
  2017 roku z obciążenia bieżącym podatkiem
  dochodowym w poszczególnych krajach ( -5 215 tys.
  PLN), z podatku u źródła od dywidend wypłaconych
  przez spółk i zależn e do ASEE S.A. (-594 tys. PLN)
  i ASEE Serbia ( -73 tys. PLN) , korekty podatku
  dochodowego za lata ubiegłe (128 tys. PLN) oraz
  z powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
  (-40 tys. PLN) .
  Efektywna stopa podatkowa w okresie 6 miesięcy
  zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku wyniosła
  20,2 % natomiast w okresie porównywalnym 18,4 %.
  Wzrost efektywnej stopy podatkowej wynikał przede
  wszystkim z wyższego niż w analogicznym okresie
  obciążenia podatkiem w Serbii , co było powiązane
  z niepodatkowym charakterem strat wynikających
  z rozwiązan ia umowy z NKBM, o którym Spółka
  informowała w raporcie bieżącym nr 9/2018.
  Strategia dywidendowa Spółki nie zakłada w dającej
  się przewidzieć przyszłości wypłat dywidend, które
  mogłyby mieć istotny wpływ na jej pozycję podatkową.
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku Grupa rozpoznała
  aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  w kwocie 3 468 tys. PLN ( 3 190 tys. P LN na dzień
  31 grud nia 2017 roku) oraz rezerwę na podatek
  odroczony w kwocie 1 886 tys. PLN ( 1 462 tys. PLN na
  dzień 31 grudnia 2017 roku).
  6. Zysk przypadający na jedną akcję
  Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję
  oblicza się poprzez podzielenie zysku przypadającego
  Akcjonariuszom Jednostki Dominującej za okres
  sprawozdawczy przez średnią ważoną liczbę
  wyemitowanych akcji zwykłych występujących
  w ciągu roku obrotowego.
  W okresie sprawozdawczym jak i w okresie
  porównywalnym nie występowały elementy
  rozw adniające podstawowy zysk przypadający na
  akcję.
  Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku
  oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia
  podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną
  akcję:


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 21

  7. Informacje dotyczące wypłacone j/
  zadeklarowanej dywidend y
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco
  South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
  działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu
  Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust.
  4 pkt. 2) Statutu Spółki uchwałą z dnia 24 kwietnia
  2018 roku postanowiło podzielić zysk za rok
  obrotowy 2017 w wysokości 19 830 989,19 PLN
  oraz postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy
  część środków kapitału rezerwowego (utworzonego
  uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki z dnia 3 1 marca 2016 roku ) w sposób
  następujący:
  a) kwota 1 586 479,14 PLN z zysku za rok obrotowy
  2017 zosta ła przeznaczona zgodnie z art. 396 §
  1 KSH na kapitał zapasowy,
  b) kwota 18 244 510,05 PLN z zysku za rok
  obrotowy 2017 oraz kwota 8 740 500,47 PLN
  stanowiąca część ww. kapitału rezerwowego zosta ły
  przeznaczone do podziału między ws zystkich
  akcjonariuszy Spółki w kwocie 0, 52 PLN na jedną
  akcję Spółki.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określiło
  datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień
  29 czerwca 2018 roku . Dywidenda został a
  wypłacona w dniu 12 lipca 2018 roku . Liczba akcji
  objętych dywidendą wyn iosła 51 894 251.
  8. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości
  niematerialne
  Środki trwałe Wartości niematerialne Wartość netto na dzień 1 stycznia 2018 roku 131 958 17 946 Zakupy 19 931 559 Kapitalizacja kosztów projektów rozwojowych - 1 101
  Przeniesienie z zapasów 367 - Leasing finansowy 627 - Pozostałe zwiększenia/ zmniejszenia (+/ -) (121) 10
  Odpis amortyzacyjny ( -) (19 692) (2 536) Sprzedaż i likwidacja ( -) (238) - Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych (+/ -) 5 459 (392) Wartość netto na dzień 30 czerwca 2018 roku 138 291 16 688
  Środki trwałe Wartości niematerialne Wartość netto na dzień 1 stycznia 201 7 roku 102 161 30 180 Zakupy 30 694 1 013 Kapitalizacja kosztów projektów rozwojowych - 1 467
  Przeniesienie z zapasów 4 103 - Leasing finansowy 613 - Pozostałe zwiększenia/ zmniejszenia (+/ -) (24) 21
  Odpis amortyzacyjny ( -) (15 567) (3 725) Sprzedaż i likwidacja ( -) (463) - Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych (+/ -) (3 653) (2 216)
  Wartość netto na dzień 30 czerwca 201 7 roku 117 864 26 740
  Wzrost warto ści środków trwałych na dzień
  30 czerwca 2018 roku (138 29 1 tys. PLN)
  i 31 grudnia 2017 roku ( 131 958 tys. PLN) wynika
  przede wszystkim z zakupu bankomatów, terminali
  płatniczych i pozostałych elementów infrastruktury
  przeznaczonej na wynajem w modelu
  outsourcingowym .
  Wartość skapitalizowanych kosztów prac
  rozwojowych wynio sła w I półroczu 2018 roku 1 101
  tys. PLN natomi ast w okresie porównywalnym 2017
  roku 1 467 tys. PLN.
  Wartość zobowiązań z tytułu dokonania zakupu
  rzeczowych aktywów trwałych oraz wart ości
  niematerialnych na dzień 30 czerwca 2018 roku
  wynosiła 2 960 tys. PLN a na dzień 31 grudnia 2017
  roku 1 778 tys . PLN.
  9. Wartość firmy
  W okresie sprawozdawczym i porównywalnym
  wystąpiły następujące zmiany wartości firmy
  z konsolidacji:
  3 miesiące do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Skonsolidowany zysk za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy ASEE S.A. 15 454 26 620 15 453 25 535
  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 51 894 251 51 894 251 51 894 251 51 894 251
  Skonsolidowany zysk za okres sprawozdawczy (w złotych) przypisany Akcjonariuszom ASEE S.A. przypadający na jedną akcję:
  Podstawowy ze skonsolidowanego zy sku za okres sprawozdawczy 0,30 0,51 0,30 0,49
  Rozwodniony ze skonsolidowanego zy sku za okres sprawozdawczy 0,30 0,51 0,30 0,49  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 22

  6 miesięcy do 30 czerwca 2018
  12 miesięcy do 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane)
  Wartość firmy na początek okresu 475 360 505 634 Rozwiązania w sektorze bankowym 194 330 205 749 Rozwiązania w obszarze płatności 106 449 111 842 Integracja systemów 174 581 188 043 Różnice kursowe z przeliczenia wartości firmy powstałej na zagranicznych jednostkach zależnych (+/-)
  16 671 (30 274)
  Rozwiązania w sektorze bankowym 8 131 (11 419) Rozwiązania w obszarze płatności 3 016 (5 393) Integracja systemów 5 524 (13 462) Razem wartość bilansowa na koniec okresu 492 031 475 360
  Rozwiązania w sektorze bankowym 202 461 194 330 Rozwiązania w obszarze płatności 109 465 106 449 Integracja systemów 180 105 174 581
  Wartość firmy – test na utratę wartości
  Zarząd Jednostki Dominującej na dzień 31 grudnia
  2017 roku przeprowadził test na utratę wartości
  firmy, powstałej w wyniku nabycia jednostek
  zależnych. Wymagało to oszacowania wartości
  użytkow ej segmentów operacyjnych stanowią cych
  ośrodki wypracowujące środki pieniężne, do których
  przypisana jest wartość firmy. Oszacowanie wartości
  użytkowej polega ło na ustaleniu przyszłych
  przepływów pieniężnych generowanych przez
  ośrodek wypracowujący środki pieniężne i ustalenia
  stopy dyskontowej, która została nastę pnie
  wykorzystywana do obliczenia wartości bieżącej
  tych przepływów.
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku Spółka
  zweryfikowała założenia testu na utratę wartości
  firmy , jaki został przepro wadzony na dzień
  31 grudnia 2017 roku. W szczególności sprawdzono
  czy zało żenia dotyczące wyników finansowych
  wypracowywanych przez poszczególne ośrodki
  gener ujące przepływy pieniężne w 2017 roku nie
  różnią się istotnie od faktycznie osiągniętych
  wyników za I półrocze 2018 roku oraz czy w wyniku
  oddziaływ ania czynników wewnętrznych
  i zewnętrznych, nie uległy obniżeniu prognozy
  dotyczące następnych lat obrotowych.
  W odniesieniu do segmentu Integracja systemów,
  w związku z wynikami niższymi od zakładanych
  stwierdzono, że występują przesłanki do
  przeprowadzenia testów na u tratę wartości firmy
  przypisanej do tego segmentu na dzień 30 czerwca
  2018 roku.
  Dodatkowo Jednostka Dominująca przeprowadziła
  analizę wrażliwości w odniesieniu
  do przeprowadzon ego test u na utratę wartości firmy
  przypisanej do tego segmentu. Analiza wrażliwości
  prezentuje o ile zmieni się wartość odzyskiwalna,
  jeśli stop a dyskonta wzrośnie o 1pp przy innych
  założeniach niezmienionych oraz o ile zmieni się
  wartość odzyskiwalna, jeśli dynamika przychodów
  zmniejszy się o 1pp przy innych założeni ach
  niezmienionych.
  Wyniki przeprowadzonej analizy na dzień
  30 czerwca 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku
  zostały opisane w poniższej tabeli:

  Stopa Dyskontowa Dynamika wzrostu przychodów Zmiana o 1 pp. Zmiana o 1 pp.
  30 czerwca 201 8
  Integracja systemów -24 310 -26 830
  31 grudnia 2017
  Integracja systemów -25 168 -26 870

  Żadna racjonalna zmiana kluczowych założeń
  modelu wyceny wartości firmy przypisanej
  do segmentów, nie powinna spowodować
  konieczności utworzenia odpisu z tytułu utraty
  wartości firmy.
  Test na utratę wartości firmy przypisanej do
  wszystkich segmentów, nawet w przypadku braku
  przesłanek, zgodnie z polityką Grupy będzie
  przepro wadzony na dzień 31 grudnia 2018 roku.
  10. Zapasy
  Zapasy 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane )
  Towary 24 424 26 177 Zapasy serwisowe 10 975 10 129 Odpis aktualizujący wartość zapasów ( -) (12 360) (11 514)
  23 039 24 792
  W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  2018 roku Grupa dokonała odpisów aktualizujących
  wartość zapasów w kwocie 1 536 tys. PLN (głównie
  ASE E Macedonia, ASEE Rumunia, Payten Chorwacja
  i Payten Serbia ) oraz odwróciła odpisy aktualizujące
  w kwocie 1 145 tys. PLN.


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 23
  11. Należności krótkoterminowe
  Należności han dlowe 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane )
  Należności z tytułu dostaw i usług, w tym: 98 009 110 016
  Od jednostek powiązanych 336 944 Od jednostek pozostałych 101 027 112 465 Odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług (-) (3 354) (3 393)
  Należności z tytułu dostaw niezafakturowanych , w tym: 13 817 10 138
  Od jednostek powiązanych - - Od jednostek pozostałych 13 817 10 138 111 826 120 154

  Wiekowanie należności z tytułu dostaw i usług
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane ) kwota struktura Kwota struktura Należności niewymagalne 72 086 73,6% 92 3 02 83,9%
  Należności przeterminowane do 3 miesięcy 21 411 21,8% 14 105 12,8%
  Należności przeterminowane powyżej 3 miesięcy 4 512 4,6% 3 609 3,3%
  98 009 100,0% 110 016 100,0%

  Inne należności 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane )
  Zaliczki przekazane pozostałym dostawcom 2 610 2 305
  Należności z tytułu kaucji 374 307 Pozostałe należności 1 839 726 4 823 3 338
  Zaliczki przekazane pozostałym dostawcom dotyczą
  zaliczek wypłaconych podwykonawcom na poczet
  realizowanych kontraktów.
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień
  31 grudnia 2017 roku pozostałe należności
  obejmują głównie należności od pracowników ,
  środki pienię żne zastrzeżone , należności z tytułu
  sprzedaży środków trwałych oraz pozostałe
  należności .
  12. Środki pieniężne i depozyty
  krótkoterminowe
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane )
  Środki pieniężne na rachunkach bankowych bieżących i w kasie 51 071 68 366
  Lokaty krótkoterminowe 60 031 47 346 111 102 115 712 Odsetki naliczone od środków pieniężnych na datę bilansową (30) (48) Kredyty do zarządzania płynnością (115) (102) Środki pieniężne ujęte w rachunku przepływów pieniężnych 110 957 115 562
  13. Aktywa finansowe
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane)
  Inwestycje w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite :
  95 90
  Akcje/udziały w spółkach notowanych na rynkach regulowanych 74 70
  Akcje/udziały w spółkach nienotowanych na rynkach regulowanych 21 20
  Inwestycje w instrumenty dłużne oraz lokaty wyceniane w zamortyzowanym koszcie : 1 367 124
  Pożyczki udzielone jednostkom niepowiązanym 92 88
  Pożyczki pracownicze 9 8 Lokaty 3 - 12 miesięcy 729 21 Lokaty powyżej 12 miesięcy 537 7
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy: 205 857
  Walutowe kontrakty typu forward 171 824 Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 34 33
  Długoterminowe 649 279 Krótkoterminowe 1 018 792
  Wartość posiadanych przez Grupę aktywów
  finansowych na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na
  31 grudnia 2017 roku nie różni się istotnie od ich
  wartości godziwej.
  14. Czynne rozliczenia międzyokresowe
  Długoterminowe 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane )
  Przedpłacone usługi serwisowe i opłaty licencyjne 564 436
  Pozostałe 173 305 737 741

  Krótkoterminowe 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane )
  Przedpłacone usługi serwisowe i opłaty licencyjne 11 330 6 262
  Przedpłacone ubezpieczenia 1 268 511 Przedpłacone czynsze 237 245 Przedpłacone usługi doradcze 32 558 Przedpłacone inne usługi 1 047 1 002 Koszty usług, do których nie ujęto jeszcze przychodów 734 267
  Pozostałe 913 1 202 15 561 10 047
  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów na
  dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień
  31 grudnia 2017 roku składały się głównie z kosztów
  usług serwisowych, które będą ponoszone
  sukcesywnie w okresach następnych (odpowiednio
  11 894 tys. PLN i 6 698 tys. PLN ).


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 24
  15. Długoterminowe i krótkoterminowe zobowiązania finansowe
  Długoterminowe 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane )
  Kontrakty typu forward 27 - Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1 540 1 568
  1 567 1 568

  Na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania
  finansowe zawierają głównie zobowiązanie z tytułu
  dywidendy do Akcjonariuszy ASEE S.A. w kwocie
  26 985 tys. PLN. Zob owiązanie to zostało spła cone
  w dniu 1 2 lipca 2018 roku.
  16. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki

  Łączne zadłużenie Grupy ASEE na dzień 30 czerwca
  2018 roku z tytułu wszystkich zaciągniętych
  kredytów i pożyczek wyniosło 55 465 tys. PLN , na
  dzień 31 grudnia 2017 roku 44 991 tys. PLN
  Wpływy oraz spłaty kredytów ujęte w rachunku
  przepływów pienięż nych w I półroczu 2018 roku
  wyniosły odpowiednio 14,7 mln PLN (wpływy ) oraz
  6,5 mln PLN (spłaty ).
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz 31 grudnia
  2017 roku środki trwałe o wartości odpowiednio
  1 091 tys. PLN i 1 043 tys. PLN stanowiły
  zabezpieczenie zaciągniętych kredytów. Kwota
  zobowiązania zabezpieczon ego tymi aktywami
  wynosiła na dzień 30 czerwca 2018 roku 10 057 tys.
  PLN , a n a dzień 31 grudnia 2017 roku 9 556 tys.
  PLN.
  17. Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania handlowe 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane ) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym: 35 809 53 361
  Wobec jednostek powiązanych 51 52 Wobec jednostek pozostałych 35 758 53 309 Zobowiązania z tytułu dostaw niezafakturowanych, w tym: 6 367 4 224
  Wobec jednostek powiązanych - - Wobec jednostek pozostałych 6 367 4 224 42 176 57 585
  Termin spłaty zobowiązań wynos i w Grupie średnio
  64 dni.
  Krótkoterminowe 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane )
  Zobowiązanie z tytułu dywidendy do akcjonariuszy ASEE S.A.
  26 985 -
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 994 976
  Kontrakty typu forward 6 - Pozostałe 16 22 28 001 998
  Efektywna stopa procentowa % Waluta Termin spłaty Wykorzystanie na dzień:
  30 czerwca 2018 (niebadane) 31 grudnia 2017 (badane ) część długoterminowa część krótkoterminowa część długoterminowa część k rótkoterminowa KREDYTY W RACHUNKU BIEŻĄCYM
  stała stopa procentowa MKD 01-07-2018 - 8 - 10 stała stopa procentowa MKD 01-07-2018 - 28 - 34 Euribor 6M + marża EUR 31-03-201 9 - 79 - 58 POZOSTAŁE KREDYTY Euribor 1M + marża EUR 15-06-2019 - 10 057 - 9 556 - TRY 01-07-2018 - 5 - 5 Euribor 3M + marża HRK/EUR 30-04-2019 - 3 051 1 177 3 531 Euribor 3M + marża HRK/EUR 31-12-2021 1 906 762 2 207 736 Euribor 3M + marża HRK/EUR 31-11-2022 3 436 959 3 699 925 Euribor 6M + marża EUR 30-04-2019 - 384 146 442 stała stopa procentowa EUR 31-03-2021 1 631 929 2 002 888 Euribor 3M + marża EUR 15-06-2019 - 6 685 - - Euribor 1M + marża EUR 31-07-2023 10 564 5 281 9 489 4 085 Euribor 6M + marża EUR 13-03-2020 336 449 538 430 Euribor 3M + marża EUR 21-09-2020 1 108 855 1 485 612 stała stopa procentowa EUR 13-11-2019 869 1 738 1 538 1 398 Euribor 3M + marża EUR 28-06-2021 3 476 869 - - 23 326 32 139 22 281 22 710


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 25
  Wiekowanie zobowiązań z tytułu dostaw i usług 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (przekształcone )
  kwota struktura Kwota Struktura Zobowiązania wymagalne, w tym: 8 400 23,5% 12 419 23,3% -Zobowiązania przeterminowane do 3 miesięcy 6 331 17,7% 11 192 21,0% -Zobowiązania przeterminowane od 3 do 6 miesięcy 1 192 3,3% 470 0,9% -Zobowiązania przeterminowane powyżej 6 miesięcy 877 2,4% 757 1,4% Zobowiązania niewymagalne do 3 miesięcy 27 242 76,1% 40 6 27 76,1% Zobowiązania niewymagalne od 3 do 12 miesięcy 167 0,5% 126 0,2% Zobowiązania niewymagalne powyżej 12 miesięcy - 0,0% 189 0,4% 35 809 100,0% 53 3 61 100,0%
  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane )
  Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń 5 032 12 161
  Zaliczki otrzymane na dostawy 4 562 12 533 Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych 2 738 1 478
  Inne zobowiązania 1 125 494 13 457 26 666

  Krótkoterminowe zobowiązania budżetowe 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane ) Podatek VAT 6 758 14 859 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 3 157 2 696
  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 832 1 860
  Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 2 995 3 301
  Pozostałe 512 380 14 254 23 096
  18. Bierne rozliczenia międzyokresowe
  kosztów, rozliczenia międzyokresowe
  przychodów
  Krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane )
  Rozliczenia z tytułu rezerw na niewykorzystane urlopy 2 764 2 253
  Rozliczenia z tytułu premii dla pracowników 15 513 9 862
  18 277 12 115

  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane )
  Usługi serwisowe opłacone z góry 710 1 431 Opłaty licencyjne 373 165 Przedpłacone wdrożenia 2 159 1 085 1 755

  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane )
  Usługi serwisowe opłacone z góry 17 457 10 671 Przedpłacone wdrożenia 900 1 508 Opłaty licencyjne 415 198 Pozostałe 238 7 996 19 010 20 373
  Saldo rozliczeń międzyokresowych przychodów
  dotyczy przede wszystkim przedpłat otrzymanych za
  świadczone usługi, głównie w zakresie usług
  serwisowych i utrzymania.
  W pozycji „Pozostałe” ujęto przedpłaty otrzymane
  w ramach kontraktów infrastrukturalnych na sprzęt ,
  którego dostawy będą dokonywane w 2018 roku .
  19. Zobowiązania i należności warunkowe
  W ramach działalności handlowej Grupa ASEE
  wykorzystuje dostępność gwarancji bankowych
  i akredytyw, jak również ubezpieczeniowych
  gwarancji kont raktowych, jako formy
  zabezpieczenia transakcji gospodar czych z różnymi
  organizacjami, spółkami i podmiotami administracji.
  Potencjalne zobowiązania z tego tytułu na dzień
  30 czerwca 2018 roku wynosiły 26 765 tys. PLN,
  a na dzień 31 grudnia 2017 roku 15 550 tys. PLN .
  Aktywa zabezpieczające bankowe linie gwarancyjne:
  Kategoria aktywów Wartość netto aktywów
  Kwota wystawionej gwarancji zabezpieczonej aktywami 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 Należności handlowe 640 3 467 1 988 2 833
  Razem 640 3 467 1 988 2 833
  20. Sprawy sądowe
  Od 2016 roku spółka ASEE Romania jest stroną
  postępowania sądowego wytoczonego przez Romsys
  S.R.L., która żąda od ASEE Rumunia zapłaty
  odszkodowania w wysokości 1 226 tys. EUR w celu
  zrekompensowania strat poniesionych do tej pory
  z tytułu rzekomo nieuczciwej konkurencji. W dniu
  28 lutego 2018 roku Sąd pierwszej instancji oddalił
  powództwo Romsys S.R.L . Wyrok nie jest
  prawomocny, stronie przysługuje prawo wniesienia
  apelacji. Zarząd ASEE Rumunia, po zasięgnięciu
  opinii prawnej, uważa, że jest mało prawdopodobne,
  że spółka poniesie znaczne straty w związku z tym
  postępowaniem. Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu,
  ASEE Rumunia utworzyła rezerwę tylko na koszty
  post ępowania sądowego .
  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 26
  Spółka ASEE Chorwacja jest stroną postępowania
  sądowego wytoczonego przez eSanctuary SAGL,
  która żąda od ASEE Chorwacja zapłaty
  odszkodowania w wysokości 306 tys. EUR tytułem
  prowizji od kontraktów realizowanych przez ASEE
  Chorwacja na rynku włoskim. D o 2016 roku strony
  łączyła umowa o współpracy (Partner and Reseller
  Agreement) rozwiązana przez ASEE Chorwacja.
  Najbliższa rozprawa sądowa w tej sprawie
  zaplanowana jest na 11 października 2018 roku.
  Zarząd ASEE Chorwacja, po zasięgnięciu opinii
  prawnej, u waża, że jest mało prawdopodobne, że
  spółka poniesie znaczne straty w związku z tym
  postępowaniem .
  21. Zatrudnienie
  Zatrudnienie w Grupie na dzień 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane )
  Zarząd Jednostki Dominującej* 4 4 Zarządy Jednostek z Grupy 38 33 Działy produkcyjne 1 221 1 194 Działy handlowe 134 125 Działy administracyjne 172 183 1 569 1 539
  *Piotr Jeleński, M arcin Rulnicki pełnią funkcję w Zarządzie ASEE S.A. na podstawie umów o pracę. Pozostali członkowie Zarządu Spółki pełnią swoje funkcje na mocy powołania .
  Liczba osób zatrudnionych w spółkach Grupy na dzień 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane )
  ASEE S.A. 27 25 Grupa ASEE Rumunia 143 189 Grupa ASEE Serbia 410 526 ASEE Chorwacja 138 144 Grupa ASEE Kosowo 58 61 Grupa ASEE Turcja 177 179 ASEE Bułgaria 20 19 ASEE BiH 57 75 ASEE Macedonia 154 175 Payten Słowenia 33 37 Payten Czarnogóra 12 10 Payten Chorwacja 104 99 Payten B&H 31 - Payten Macedonia 28 - Grupa Payten Serbia 126 - Payten Rumunia 51 - 1 569 1 539 *W związku z procesem formalnego wyodrębniania usług płatniczych do niezależnej struktury organizacyjnej, część pracowników ASEE Chorwacja, ASEE Serbia , ASEE Macedonia , ASEE B&H oraz ASEE Rumunia odpowiedzialnych za segment Rozwiązania w obszarze płatności została przeniesiona odpowiednio do Payten Chorwacja, Payten Serbia , Payten Macedonia , Payten B&H oraz Payten Rumunia .
  22. Wynagrodzenie członkó w Zarządu oraz
  Rady Nadzorczej J ednostki Dominującej
  oraz jednostek zależnych
  Wynagrodzenia wypł acone i należne członkom
  Zarządów i Rad Nadzorczych Jednostki Dominującej
  oraz jednostek powiązanych wchodzących w skład
  Grupy Asseco S outh Eastern Europe w okresie
  6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku
  wyniosły 9 183 tys. PLN natomiast w okresie
  6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku
  8 95 7 tys. PLN.
  23. Program płatności w formie akcji
  W dniu 23 czerwca 201 7 roku Asseco Poland S.A.
  podpisała z menadżerami spółek Grupy ASEE S.A.
  umowy objęcia akcji ASEE S.A. Łącznie
  przedmiotem programu jest 2 221 356 akcji ASEE
  S.A., stanowiących 4,2 8% kapitału spółki.
  Członkowie Zarządu ASEE S.A. oraz podmioty
  powiązane przez Członków Zarządu ASEE S.A.
  objęły łącznie 1 572 42 4 akcji.
  Umowy stanowią transakcję płatności na bazie akcji
  w rozumieniu MSSF 2, rozliczaną w instrumentach
  kapitałowych.
  Dokładny opis programu został zamieszczony
  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  Grupy ASEE S.A. za 2017 rok.
  W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  Grupy ASEE za okres 6 miesięcy zakończony dnia
  30 czerwca 2018 roku ujęty został koszt z tytułu
  program u w wysokości 1 205 tys. PLN . Program
  rozpoczął się w drugiej połowie 2017 rok, w związku
  z czym w okresie porówn ywalnym koszt nie był
  ujmowany. Drugostronnie transakcja została ujęta
  w odrębnej pozycji kapitałów Grupy w tej samej
  kwocie, która została ujęta w kosztach
  wynag rodzeń.
  24. Informacje o podmiotach powiązanych
  Transakcje ze stronami powiązanymi
  Wartość transakcji zrealizowanych w okresie
  6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku
  i dnia 30 czerwca 2017 roku oraz wartość
  nierozliczonych sald należności i zobowiązań
  na dzień 30 czerwca 2018 roku i 31 grudnia 2017
  roku dotyczący ch transakcji Grupy z podmiotami
  powiązanymi z Grupy Asseco Pol and, przedstawia
  poniższa tabela :
  Podmiot powiązany Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych
  Zakupy od podmiotów powiązanych
  Należności od podmiotów powiązanych
  Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych Podmioty powiązane Grupa Asseco Poland : 2018 7 029 120 358 125 2017 287 127 84 - Jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia : 2018 211 - 94 - 2017 207 - 875 -
  Wzrost sprzedaży w porównaniu z pierwszym
  półroczem 2017 roku wynika z transakcji
  przeprowadzonej przez ASEE Serbia na rzecz
  podmiotu z Grupy Asseco Central Europe w kwocie
  około 6,6 mln PLN.


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 27
  W powyższej tabeli, oprócz należności handlowych
  ujęte zostały należnoś ci z tytułu wpłaconych kaucji
  w związku z najmem powierzchni w kwocie
  47 tys. PLN na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz
  47 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2017 roku.
  Dodatkowo na dz ień 30 czerwca 2018 roku
  w zobowiązaniach finansowych w pozycji
  Zobowiązanie z tytułu dywidendy do akcjonariuszy
  ASEE S.A. ujęte zostały zobowiązania wobec Asseco
  International a.s . z powyższego tytułu w kwocie
  13 777 tys. PLN. Dywidenda została wypłacona
  w dniu 1 2 lipca 2018 roku.

  Transakcje zawarte z lub poprzez Główną Kadrę Kierowniczą (członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej) Asseco South Eastern Europe S.A. i spółek z Grupy
  Wartość transakcji zrealizowanych w okresie
  6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku
  i dnia 30 czerwca 2017 roku oraz wartość
  nierozliczonych sald należności i zobowiązań na
  dzień 30 czerwca 2018 roku i 31 grudnia 2017 roku
  dotyczących transakcji G rupy A SEE zawartych z lub
  poprzez Główną Kadrę K ierowniczą (członkowie
  Zarządów i Rad Nadzorczych ) spółek Grupy
  przedstawia poniższa tabela:
  Podmiot powiązany Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych
  Zakupy od podmiotów powiązanych
  Należności od podmiotów powiązanych
  Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
  Główna Kadra Kierownicza (członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej) ASEE S.A. i spółek z Grupy:
  2018 161 1 278 66 50 2017 340 1 668 32 52
  Zakupy i sprzedaż do podmiotów powiązanych
  zaprezentowane w powyższej tabeli dotyczą
  wynajmu powierzchni, zakupów lub sprzedaży
  sprzętu i usług dokonanych poprzez spółki z Grupy
  ASEE z podmiotami powiązanymi poprzez Główną
  Kadrą Kierowniczą lub bezpośredni o z Główną Kadrą
  Kierowniczą.
  W ramach kwot ujętych w powyższej tabeli,
  następujące tra nsakcje zostały zawarte z lub
  poprzez Główną Kadrę Ki erowniczą (członkowie
  Zarządu i Rad Nadzorczej) ASEE S.A.:
  W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  2018 roku spółka ASEE Serbia poniosła na rzecz
  1 Prezes Zarządu ASEE S.A. jest pośrednio właścicielem 15% udziałów w MHM d o.o. poprzez 100% udział w spółce Kompania Petyhorska d.o.o.; 20% udziałów w MHM d o.o. należy do spółki I4 Invention d o.o. akcjonariusza ASEE S.A. 100% udziału w I4 Invention d.o. o. posiada Miodrag Mirčetić, Członek Zarządu Asseco SEE d o.o., Beograd oraz członek Zarządu ASEE S.A. Zakupy od podmiotów powiązanych prezentowane są w wysokości 35% łącznej kw oty kosztów poniesionych na rzecz MHM d o.o.
  podmiot u powiązan ego MHM d.o.o., Beograd 1 koszty
  z tytułu najmu powierzchni w kwocie 999 tys. PLN.
  W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  2018 roku spółka Payten Serbia poniosła na rzecz
  podmiot u powiąz anego Mini Invest d.o.o., Beograd 2
  koszty z tytułu najmu powierzchni w kwocie 94 tys.
  PLN.
  W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 cze rwca
  2017 roku spółka ASEE Serbia poniosła na rzecz
  podmiotów powiązanych MHM d.o.o., Beograd 1 oraz
  Mini Invest d.o.o., Beograd 2 kos zty z tytułu najmu
  powierzchni o łącznej kwocie 1 137 tys. PLN.
  W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  2018 roku spółka ASEE Serbia ujęła przychody
  wysokości 161 tys. PLN (332 tys. PLN na dzień
  30 czerwca 2017) do spółki iPay SEE d.o.o. ,
  Beograd 3. Przychody dotyczyły sprzedaży
  rozwiązania do autoryzacji i przetwarzania
  transakcji płatniczych .
  Powyższe transakcje nie zostały zawarte na innych
  wa runkach niż rynkowe.
  W dniu 23 czerwca 2018 roku Asseco Poland S.A.
  podpisała z menadżerami spółek Grupy ASEE S.A.
  umowy objęcia akcji ASEE S.A. , co został o opisane
  szczegółowo w nocie 2 3 tego sprawozdania.
  Członkowie Zarządu ASEE S.A. bezpośrednio lub
  przez podmioty powiązane objęli w ramach tych
  umów następującą liczbę akcji:


  Członkowie Zarządu Liczba objętych akcji
  Piotr Jeleński 966 942 Miljan Mališ 1) 300 000 Miodrag Mirčetić 2) 275 482 Marcin Rulnicki 30 000 1 572 424
  1) Miljan Mališ , członek Zarządu ASEE S.A. jest udziałowcem spółki Mini Invest d.o.o., akcjonariusza ASEE S.A. W dniu 23 czerwca 201 7 roku Mini Invest d.o.o. objęła 300 000 szt. akcji ASEE S.A. zgodnie z umową zawartą z Asseco Poland S.A. 2) Miodrag Mirčetić , członek Zarządu ASEE S.A. jest udziałowcem spółki I4 INVENTION d.o.o., akcjonariusza ASEE S.A.; W dniu 23 czerwca 201 7 roku spółka I4 INVENTION d.o.o. objęła 275 482 szt. akcji ASEE S.A. zgodnie z umową zawartą z Asseco Poland S.A .
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku w zobowiązaniach
  finansowych w pozycji Zobowiązanie z tytułu
  dywidendy do akcjonariuszy ASEE S.A. ujęte zostały
  zobowiązania wobec Członków Zarządu oraz
  2 Miljan Mališ , członek Zarządu ASEE S.A. jest udziałowcem spółki Mini Invest d.o.o., akcjonariusza ASEE S.A.;
  3 80% udziałów w spółce iPay SEE d o.o. posiada spółka I4 Invention d o.o., 100% w spółce I4 Invention d o.o. posiada Miodrag Mirčetić, Członek Zarządu Asseco SEE d o.o., Beograd oraz członek Zarządu ASEE S.A;


  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 28
  podmiotów powiązanych poprzez członków Zarządu
  oraz Rady Nadzorczej ASEE S .A. z powyższego
  tytułu o łącznej wartości brutto 818 tys. PLN.
  Wskazana kwota nie obejmuje wartości dywidendy
  należnej Asseco International a.s . Stan posiadania
  akcji przez osoby Zarządzające i Nadzorujące oraz
  podm ioty z nimi powiązane został zap rezentowany
  w nocie 1 2 Sprawozdania Zarządu z Działalności
  Grupy. Dywidenda została wypłacona w dniu
  12 lipca 2018 roku.
  Do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego
  skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego ASEE S.A. nie otrzymała informacji
  o zaistnieniu w okresie sprawozdawczym transakcji
  z podmiotami powiązanymi, które zostałyby zawarte
  na innych warunkach niż rynkowe.
  25. Umowy outsourcingowe
  Grupa realizuje szereg kontraktów dotyczących
  outsourcingu procesów w obszarze płatności .
  Szacunki dotyczące łącznych przysz łych
  mini malnych opłat należnych z tytułu tych umów
  zostały ustalone w następują cej wysokości:

  Minimalne przyszłe opłaty leasingowe 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane) (i) do roku 58 545 54 133 (ii) od roku do pięciu lat 73 569 64 254 (iii) powyżej pięciu lat 7 139 7 048 139 253 125 435
  26. Zarządzanie kapitałem
  W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  2018 roku oraz w okresie 6 miesięcy zakończonym
  dnia 30 czerwca 2017 roku nie wprowadzono
  żadnych zmian do celów, zasad i procesów
  obowiązujących w obszarze zarządzania kapitałem .
  27. Cele i zasady zarządzania ryzykiem
  finansowym
  W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  2018 roku nie wystąpiły istotnie zmiany ryzyka
  finansowego, jak ró wnież celów i zasad zarządzania
  tym ryzykiem, w stosunku do z ałożeń opisanych
  w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym Grupy ASEE za rok 2017 .
  28. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym
  Zmiana nazwy spółki Asseco SEE d.o.o.,
  (Lublana) na Payten d o.o., (Lublana) (Payten
  Słowenia )
  W dniu 5 lipca 2018 roku zarejestrowana została
  zmiana nazwy spółki ASEE Słowenia na Payten
  Słowenia. W związku z tym, że Payten Słowenia
  prowadzi głównie działalność w obszarze usług
  płatniczych, zostanie w całości włączona do nowej
  struktury.
  W okresie od dnia 30 czerwca 2018 roku do dnia
  zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego, tj. do
  dnia 8 sierpnia 201 8 roku nie wystąpiły inne istotne
  zdarzeni a, których ujawnienie mogłoby w istotny
  sposób wpłynąć na ocenę sytuacji kadrowej,
  majątkowej oraz finansowej Grupy ASEE.
  29. Znaczące zdarzenia dotyczące lat
  ubiegłych
  Do dnia sporządzenia niniejszego śródrocznego
  skróconego sprawozdania finansowego, tj. do dnia
  8 sierpnia 2018 roku, nie wystąpiły zdarzenia
  dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a powinny
  być ujęte w księgach rachunkowyc h.


  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 29


  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.

  ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
  DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU
  WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM NIEZALEŻNEGO
  BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU  Rzeszów, dnia 8 sierpnia 2018 roku


  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 30
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU Spis treści Strona

  WYBRANE DANE FINANSO WE ................................ ................................ ................................ .................. 32
  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I ST RAT ................................ ................................ ............ 33
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKO WITYCH DOCHODÓW ................................ ................... 33
  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS ................................ ................................ ................................ ........... 34
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIA N W KAPITALE WŁASNYM ................................ .............. 35
  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ............................. 35
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ................................ ................................ ............................... 36
  I. INFORMACJE OGÓLNE ................................ ................................ ................................ ....................... 36
  II. ZASADY RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANE PRZY SP ORZĄDZANIU SPRAWOZDA NIA FINANSOWEGO .......... 36
  1. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ................................ ................................ .. 36
  2. Oświadczenie o zgodności ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 36
  3. Istotne zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ ................................ ... 36
  4. Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie ................................ ................ 39
  5. Profesjonalny osąd i zmiana szacunków ................................ ................................ ................................ ...................... 40
  6. Sezonowość działalności ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 40
  7. Zmiany prezentacji ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 40
  8. Kor ekta błędu ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 40
  III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNO ŚCI ................................ ................................ ........ 41
  IV. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZ NEGO SPRAWOZDANIA FI NANSOWEGO ..................... 41
  1. Działalność holdingowa – Przychody z tytułu dywidend i usług ................................ ................................ ....................... 41
  2. Działalność o peracyjna – Przychody ze sprzedaży usług informatycznych i oprogramowania ................................ .............. 41
  3. Struktura kosztów działalności ................................ ................................ ................................ ................................ ... 42
  4. Przychody i koszty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ .... 42
  5. Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 42
  6. Zysk przypadający na jedną akcję ................................ ................................ ................................ ............................. 43
  7. Informacje dotyczące wypłaconej /zadeklarowanej dywidendy ................................ ................................ ....................... 43
  8. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne ................................ ................................ ................................ ......... 44
  9. Inwestycje w jednostkach zależnych ................................ ................................ ................................ .......................... 44
  10. Należności krótkoterminowe i długoterminowe ................................ ................................ ................................ ............ 46
  11. Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe ................................ ................................ ................................ .............. 47
  12. Aktywa finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 47
  13. Zobowiązania handlowe, zobowiązania finansowe ................................ ................................ ................................ ........ 47
  14. Kredyty bankowe ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 48
  15. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów oraz rezerwy ................................ ................................ ................... 48
  16. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych ................................ ................................ ...................... 48
  17. Program płatności w formie a kcji ................................ ................................ ................................ ............................... 49
  18. Informacje o podmiotach powiązanych ................................ ................................ ................................ ....................... 49
  19. Zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 50
  20. Zarządzanie kapitałem ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 50
  21. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym ................................ ................................ ................................ .......... 50
  22. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym ................................ ................................ ................................ ..................... 51
  23. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ................................ ................................ ................................ ................ 51  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 31
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU
  Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez
  Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A.  Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A.:  Piotr Jeleński Prezes Zarządu

  Miljan Mališ Członek Zarządu

  Miodrag Mirčetić Członek Zarządu

  Marcin Rulnicki Członek Zarządu

  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 32
  WYBRANE DANE FINANSO WE

  6 miesięcy do 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane)
  6 miesięcy do 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) tys. PLN tys. PLN tys. EUR tys. EUR I. Przychody z działalności holdingowej 20 232 18 276 4 772 4 303
  II. Przychody z działalności operacyjnej 4 024 3 339 949 786
  III. Zysk z działalności operacyjnej 15 511 14 341 3 659 3 376
  IV. Zysk brutto 16 532 14 430 3 900 3 397
  V. Zysk za okres sprawozdawczy 15 275 13 294 3 603 3 130
  VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 063 13 333 3 553 3 139
  VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 810 15 528 191 3 656
  VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 372 (4 463) 324 (1 051)
  IX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 43 401 35 515 9 951 8 403
  X. Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,29 0,26 0,07 0,06
  XI. Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,29 0,26 0,07 0,06
  Wybrane dane finansowe prezentowane w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
  ▪ pozycje dotyczące śródrocznego skróconego rachunku zysków i strat oraz śródrocznego skróconego
  rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
  średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten
  wyniósł: o w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku 1 EUR = 4,2395 PLN o w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku 1 EUR = 4,2474 PLN
  ▪ stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego i analogicznego
  w okresie poprzednim przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez NBP. Kurs ten wyniósł: o kurs obo wiązujący w dniu 30 czerwca 2018 roku 1 EUR = 4,3616 PLN o kurs obo wiązujący w dniu 30 czerwca 2017 roku 1 EUR = 4,2265 PLN  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 33 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 36 do 51 stanowią jego integralną czę ść
  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

  Nota
  3 miesiące do 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy do 30 czerwca 2018 (niebadane)
  3 miesiące do 30 czerwca 2017 (niebadane)
  6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane)

  Zysk za okres sprawozdawczy 14 302 15 275 5 191 13 294
  Pozostałe dochody całkowite - - - -

  SUMA DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ZA OKRES 14 302 15 275 5 191 13 294


  Nota
  3 miesiące do 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy do 30 czerwca 2018 (niebadane)
  3 miesiące do 30 czerwca 2017 (niebadane)
  6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) Działalność holdingowa 17 273 20 232 7 602 18 276 Przychody z tytułu dywidend 1 14 517 14 517 5 095 14 156 Przychody ze sprzedaży usług 1 2 756 5 715 2 507 4 120 Działalność operacyjna 1 991 4 024 1 772 3 339 Przychody ze sprzedaży usług IT i oprogramowania 2 1 991 4 024 1 772 3 339
  Przychody ze sprzedaży razem 19 264 24 256 9 374 21 615 Koszt własny sprzedaży ( -) 3 (3 738) (6 739) (2 897) (5 461) Zysk brutto ze sprzedaży 15 526 17 517 6 477 16 154 Koszty sprzedaży ( -) 3 (930 ) (1 873) (1 182) (1 816) Koszty ogólnego zarządu ( -) 3 (64) (133) (15) (29) Zysk netto ze sprzedaży 14 5 32 15 511 5 280 14 309 Pozostałe przychody operacyjne - 16 2 215 Pozostałe koszty operacyjne ( -) (16) (16) - (183) Zysk z działalności operacyjnej 14 516 15 511 5 282 14 341
  Przychody finansowe 4 1 506 1 969 846 2 283
  Koszty finansowe ( -) 4 (789) (948) (610) (2 194) Zysk brutto 15 233 16 532 5 518 14 430 Podatek dochodowy (bieżące i odroczone obciążenie podatkowe) 5 (931) (1 257) (327) (1 136)
  Zysk za okres sprawozdawczy 14 302 15 275 5 191 13 294

  Zysk za okres sprawozdawczy (w złotych) przypadający na jedną akcję
  Podstawowy za okres sprawozdawczy 6 0,28 0,29 0,10 0,26
  Rozwodniony za okres sprawozdawczy 6 0,28 0,29 0,10 0,26  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 34 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 36 do 51 stanowią jego integralną czę ść
  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS

  AKTYWA Nota 30 czerwca 2018 roku
  31 grudnia 2017 roku
  (niebadane) (badane )

  Aktywa trwałe 594 185 594 963

  Rzeczowe aktywa trwałe 8 615 599
  Wartość firmy z połączenia 8 4 567 4 567
  Wartości niematerialne 8 860 894
  Inwestycje w jednostkach zależnych 9 571 173 571 101
  Zaliczki na udziały w jednostkach zależnych - 83
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 87
  Długoterminowe aktywa finansowe 12 14 265 14 173
  Inne należności długoterminowe 10 2 705 3 459

  Aktywa obrotowe 62 290 42 319

  Rozliczenia międzyokresowe 15 1 350 441
  Należności handlowe 10 4 081 2 377
  Inne należności krótkoterminowe 10 2 792 2 586
  Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 10 666 10 841
  Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 11 43 401 26 074

  SUMA AKTYWÓW 656 475 637 282


  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS

  PASYWA Nota 30 czerwca 2018 roku
  31 grudnia 2017 roku (niebadane) (badane )

  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy 518 942 518 942 Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 38 825 38 825
  Pozostałe kapitały 1 073 528
  Zyski z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego 50 838 62 548

  Kapitał własny ogółem 609 678 620 843

  Zobowiązania długoterminowe 10 631 9 489
  Oprocentowane kredyty bankowe 14 10 564 9 489
  Długoterminowe zobowiązania finansowe 13 27 -
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 40 -
  Zobowiązania krótkoterminowe 36 166 6 950
  Oprocentowane kredyty bankowe 14 5 281 4 085
  Zobowiązania handlowe 13 1 085 857
  Zobowiązania budżetowe 13 731 351
  Zobowiązania finansowe 13 26 985 -
  Pozostałe zobowiązania 25 12
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 15 1 267 507
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów 15 646 1 042
  Rezerwy krótkoterminowe 15 146 96

  SUMA ZOBOWIĄZAŃ 46 797 16 439

  SUMA PASYWÓW 656 475 637 282


  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 35 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 36 do 51 stanowią jego integralną czę ść
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  za okres 6 miesięcy do dnia 30 czerwca 2018 roku, za okres 12 miesięcy do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz za okres 6 miesięcy do dnia 30 czerwca 2017 roku


  Kapitał podstawowy
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
  Pozostałe kapitały Zyski (straty) z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego
  Kapitał własny ogółem
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku 518 942 38 825 528 62 548 620 843
  Zysk za okres sprawozdawczy - - - 15 275 15 275 Suma dochodów całkowitych za okres sprawozdawczy - - - 15 275 15 275
  Wycena programu na bazie akcji - - 545 - 545
  Dywidendy - - - (26 985) (26 985) Na dzień 30 czerwca 2018 roku (niebadane) 518 942 38 825 1 073 50 838 609 678
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku 518 942 38 825 - 67 626 625 393
  Zysk za okres sprawozdawczy - - - 19 831 19 831 Suma dochodów całkowitych za okres sprawozdawczy - - - 19 831 19 831
  Wycena programu na bazie akcji - - 528 - 528
  Dywidendy - - - (24 909) (24 909) Na dzień 31 grudnia 2017 roku (badane) 518 942 38 825 528 62 548 620 843
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku 518 942 38 825 - 67 626 625 393
  Zysk za okres sprawozdawczy - - - 13 294 13 294 Suma dochodów całkowitych za okres sprawozdawczy - - - 13 294 13 294
  Dywidendy - - - (24 909) (24 909) Na dzień 30 czerwca 2017 roku (niebadane) 518 942 38 825 - 56 011 613 778
  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  Nota 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk brutto 16 532 14 430 Korekty o pozycje: (16 204) (15 206) Amortyzacja 233 177 Zmiana stanu zapasów - 2 Zmiana stanu należności 16 (1 558) (1 495) Zmiana stanu zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych i rezerw 16 (166) (74) Przychody i koszty odsetkowe (276) (266) Zyski / Straty z różnic kursowych (1 174) 1 803 Przychody/koszty z wyceny instrumentów pochodnych 624 (1 360) Zyski / Straty z działalności inwestycyjnej (14 518) (13 973) Wycena programu płatności na bazie akcji 545 - Inne 86 (20) Wybrane przepływy operacyjne 15 082 14 470 Wpływy ze sprzedaży akcji/udziałów w jednostkach zależnych 16 962 1 052 Wpłaty na kapitał Payten Macedonia i Payten BiH (86) - Dywidendy otrzymane 16 14 206 13 418 Środki pieniężne netto wypracowane w działalności operacyjnej 15 410 13 694
  Zapłacony podatek dochodowy (347) (361) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 063 13 333 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (229) (544) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - 19 Nabycie/rozliczenie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 25 (220)
  Udzielone pożyczki 12 (3 861) (921) Spłacone pożyczki 12 4 678 16 742 Otrzymane odsetki 12 197 452 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 810 15 528 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów 3 865 - Spłaty kredytu (2 350) (4 312) Spłacone odsetki (143) (151) Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 372 (4 463) Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 17 245 24 398
  Różnice kursowe netto 82 (91) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia 11 26 074 11 208
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 30 czerwca 11 43 401 35 515  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 36
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
  I. INFORMACJE OGÓLNE
  Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”,
  „Emitent”, „Jednostka”, „ASEE S.A.”) z siedzibą
  w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14 została
  utworzona 10 kwietnia 2007 roku. Od dnia
  28 października 2009 roku Spółka jest notowana na
  rynku podstaw owym Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A.
  Zgodnie ze Statutem przedmiotem działalności
  Spółki jest działalność holdingowa oraz działalność
  w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania.
  Dokładny opis działalności z wyszczególnieniem
  oferty produkto wej został zamieszczony w raporcie
  rocznym za rok 2017 , dostępnym na stronie
  internetowej Emitenta: www.asseco.com/see.
  ASEE S.A. jest Jednostką Dominującą Grupy Asseco
  South Eastern Europe („Grupa ASEE”). Jednostka
  Dominująca może działać na obszarze
  Rzec zypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  Jednostką dominującą w stosunku do ASEE S.A. jest
  Asseco International a.s. (jednostka dominująca
  wyższego szczebla). Asseco International a.s .
  posiadała na dzień 30 c zerwca 2018 roku 51,06%
  udziałów w kapitale ASEE S.A.
  Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie
  finansowe obejmuje okres śródroczny zakończony
  dnia 30 czerwca 2018 roku oraz zawiera dane
  porównywalne dla rachunku zysków i strat,
  sprawozdania z całkowitych dochodów, zestawienia
  zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania
  z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy
  zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku i dla danych
  bilansowych na dzień 31 grudnia 2017 roku.
  Rachunek zysków i strat oraz noty do rachunku
  zysków i strat obejmują dane za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku oraz dane
  porów nywalne za okres 3 miesięcy zakończony dnia
  30 czerwca 2017 roku – dane te nie były
  przedmiotem przeglądu prz ez biegłego rewidenta.
  Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie
  z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
  zatwierdzonymi przez Unię Europejską .
  Dnia 8 sierpnia 2018 roku niniejsze śródroczne
  skrócone sprawozdanie finansowe z ostało
  zatwierdzone przez Zarząd do publikacji.
  Spółka sporządziła również śródroczne
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
  Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za okres
  6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku,
  które dnia 8 sierpnia 2018 roku zostało przez Zarząd
  zatwierdzone do publikacji.
  II. ZASADY RACHUNKOWOŚCI
  ZASTOSOWANE PRZY SPO RZĄDZANIU
  SPRAWOZDANIA FINANSO WEGO
  1. Podstawa sporządzenia śródrocznego
  skróconego sprawozdania finansowego
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu
  historycznego, z wyjątkiem instrumentów
  pochodnych i aktywów wycenianych w wartości
  godziwej .
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest
  prezentowane w polskich zł otych („PLN”),
  a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej,
  podane są w tysiącach PLN.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji
  działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć
  przyszłości.
  Na dzie ń zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
  nie stwierdza się okoliczności wskazujących na
  zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę
  w okresie co najmniej 12 miesięcy po dacie
  bilansowej.
  2. Oświadczenie o zgodności
  Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie
  finansowe zostało sporządzone zgodnie
  z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości
  nr 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa
  zatwierdzonym przez UE („MSR34”).
  3. Istotne zasady rachunkowości
  Opis istotnych zasad rachunkowości stosowanych
  przez AS EE S.A. znajduje się w sprawozdaniu
  finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia
  2017 roku, przekazanym do publicznej wiadomości
  w dniu 1 9 lutego 2018 roku, dostępnym na stronie
  internetowej Emitenta: www.asseco.com/see.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie
  obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień
  wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym
  i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem
  fina nsow ym Spółki za rok zakończony dnia
  31 grudnia 2017 roku.
  Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do
  sporządzenia niniejszego raportu są spójne z tymi,
  które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania
  finansowego za rok zakończony w dniu 31 grudnia
  2017 roku, z wyjątkiem zastosowania zmian
  standardów oraz nowych interpretacji
  obowiązujących dla okresów rocznych
  rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018
  roku :


  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 37
  MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami
  Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości
  Finansowej 15 Przychody z umów z klientami
  („MSSF 15”), który został wydany w maju 2014
  roku, a następnie zmieniony w kwietniu 2016 roku
  ustanawia tzw. Model Pięciu Kroków rozpoznawania
  przychodów wynikających z umów z klientami.
  Zgodnie z MSSF 15 przycho dy ujmuje się w kwocie
  wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem
  jednostki – przysługuje jej w zamian za przekazanie
  przyrzeczonych dóbr lub usług klientowi.
  Nowy standard zastąpił wszystkie dotychczasowe
  wymogi dotyczące ujmowania przychodów zgodnie
  z MSSF. Standard ma zastosowanie w odniesieniu
  do rocznych okresów sprawozdawczych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku
  i później.
  ASEE S.A. wdrożyła nowy standard zgodnie
  z wymaganą datą wejścia w życie, dlatego po raz
  pierwszy standard został z astosowany
  w sprawozdaniu skonsolidowanym za okres
  sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2018
  roku.
  Spółka zastosowała zmodyfikowane podejście
  retrospektywne, które polega na ujęciu
  w sprawozdaniu finansowym za okresy
  sprawozdawcze rozpoczynające si ę po 1 stycznia
  2018 korekty salda początkowego zysków
  zatrzymanych. W ramach tego podejścia zasady
  wynikające z nowego standardu stosowane są
  wyłącznie do umów, które w rozumieniu MSSF 15
  spełniają definicję umów niezakończonych na dzień
  pierwszego zastos owania tj. na 1 stycznia 2018
  roku.
  W związku z oszacowanym nieistotnym wpływem
  MSFF 15 na rozpoznanie przychodów Spółki z umów
  niezakończonych na dzień 1 stycznia 2018 roku,
  saldo początkowe zysków zatrzymanych nie
  podlegało korekcie.
  Przychody Spółki generowane są w następujących
  segmentach:
  • usług informatycznych,
  • działalności holdingowej
  Segment usług informatycznych obejmuje
  przychody ze sprzedaży usług własnych (gł.
  wdrożeniowo -modyfikacyjnych ), a po fazie realizacji
  usług utrzymaniowych, przychody ze sprzedaży
  usług i licencji obcych, a także ze sprzedaży sprzętu
  i usług z nim związanych.
  Segment działalności holdingow ej obejmuje
  przychody związane z zarządzaniem Grupą.
  Przychody tego segmentu stanowią głównie
  dywidendy oraz sprzedaż usług wsparcia biznesowo
  – technicznego na rzecz spółek zależnych.
  Wycena kontraktów IT – dostawy dóbr i usług
  Spółka rozpoznaje przychody z usług wdrożenia
  i modyfikacji dostarczanych w ramach
  kompleksowych umów, zgodnie z metodą stopnia
  zaawansowania kosztowego. Z umów o takim
  charakterze wynika z reguły odrębne zobowiązanie
  do wykonania świadczenia polegające na
  dostarczeniu klientowi funkcjonalnego systemu IT.
  Zgodnie z MSSF 15 przychód z takiego obowiązku
  świa dczenia może być rozpoznawany w okresie
  przekazywania kontroli nad świadczonymi dobrami
  i usługami, o ile w wyniku wykonywania świadczeń
  nie powstają składniki o alternatywnym
  zastosowaniu z punktu widzenia dostarczającej go
  spółki oraz spełnione jest kryt erium przysługiwania
  egzekwowalnego prawa do zapłaty za wykonane
  świadczenie przez cały okres trwania umowy. Każda
  z umów poddawana jest indywidualnej ocenie pod
  kątem spełniania powyższych kryteriów. W ocenie
  Spółki w większości przypadków kompleksowe
  umo wy będą spełniać powyższe kryteria, w związku
  z czym wynikające z nich przychody będą
  rozpoznawane według metody stopnia
  zaawansowania kosztowego. Do dnia 31 grudnia
  2017 roku tego typu umowy znajdowały się
  w zakresie regulacji MSR 11 Umowy o usługę
  budowl aną i były ujmowane w analogiczny sposób.
  Licencje
  Spółka nie sprzedaje licencji własnych. Ujęcie
  przychodów z licencji obcych jest każdorazowo
  przedmiotem analizy zapisów umownych.
  W sytuacjach, gdy przyrzeczenie udzielenia licencji
  jest odrębne od usług towarzyszących sprzedaży
  licencji (odrębne zobowiązanie do wykonania
  świadczenia), przychody są rozpoznawane zgodnie
  z tym, jakiego rodzaju licencja została sprzedana.
  W tym celu przeprowadzana jest każdorazowo
  analiza natury sprzedawanych przez Spółkę licencji
  w rozróżnieniu na prawo do korzystania oraz prawo
  do dostępu. Rozróżnienie to determinuje sposób
  rozpoznania przychodu z licencji, które spełniają
  kryteria odrębności.
  Licencje z prawem do korzystania to licencje,
  w przypadku których klient może ro zporządzać
  możliwością korzystania z licencji i uzyskiwać
  zasadniczo wszelkie korzyści z niej wynikające.
  Udzielenie licencji ma na celu zapewnienie klientowi
  korzystani e z własności intelektualnej w formie,
  w jakiej istnieje ona w momencie udzielenia lice ncji.
  Licencje z prawem do dostępu to zaś takie licencje,
  które wymagają od ich dostawcy podejmowania
  działań mających znaczący wpływ na własność
  intelektualną, do której klient na mocy umowy
  licencyjnej uzyskał prawo, wystawiają klienta na


  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 38
  pozytywne i neg atywne skutki podejmowanych
  przez dostawcę działań, a działania te nie prowadzą
  do przekazania klientowi dóbr lub usług. Udzielenie
  licencji ma na celu zapewnienie klientowi dostępu do
  własności intelektualnej w formie, w jakiej istnieje
  ona przez okres wa żności licencji.
  W przypadku licencji z prawem do korzystania ,
  sprzedawanych bez istotnych usług towarzyszących
  na czas nieokreślony , momentem rozpoznania
  przychodu jest moment przekazania ryzyka
  i korzyści (kontroli) nad licencją do klienta.
  W przypadku z aś licencji z prawem do dostępu
  sprzedawanych na czas określony przychód będzie
  rozpoznawany przez okres, na który udzielono
  licencji. W przypadku jednak, gdyby okazało się, że
  licencje udzielone na czas określony są licencjami
  z prawem do korzystania, wów czas przychód będzie
  ujmowany w momencie przekazania licencji
  do użytkowania klientowi.
  Sprzedaż sprzętu
  Przychody ze sprzedaży sprzętu i usług z nim
  związanych, stanowiące łącznie jedno zobowiązanie
  do dostarczenia kompleksowego systemu, w ramach
  którego sprawnie działająca infrastruktura jest
  jednym z kluczowych elementów projektu,
  ujmowane są zgodnie z metodą zaawansowania
  kosztowego.
  Przychody ze sprzedaży sprzętu i usług związanych
  ze sprzętem, które nie są elementem
  kompleksowego projektu infrastruktu ralnego
  rozpoznawane są w momencie przekazania kontroli
  nad sprzętem do klienta, a w odniesieniu do usług
  dodanych związanych ze sprzętem – według metody
  stopnia zaawansowania kosztowego.
  Przychody z działalności holdingowej
  Przychody z tytułu d ywidend są ujmowane
  w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich
  otrzymania. Natomiast przychody ze sprzedaży
  wsparcia biznesowo – technicznego na rzecz spółek
  zależnych ujmowane są w momencie realizacji
  usługi. Spółka nie identyfikuje zmiany w podejściu
  do rozpoznawania przychodu w tych obszarach
  w porównaniu z rokiem ubiegłym .
  Aktywa i zobowiązania z tytułu umowy
  Aktywa z tytułu umów obejmują należności z tytuły
  wyceny kontraktów IT. Zobowiązania z tytułu umów
  obejmują zobowiązania z tytułu wyceny kontrakt ów
  IT oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów
  z tytułu umów.


  MSSF 9 Instrumenty finansowe
  W lipcu 2014 roku Rada Międzynarodowych
  Standardów Rachunkowości opublikowała
  Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości
  Finansowej 9 Instrumenty finansowe („MSSF 9”).
  MSSF 9 obejmuje trzy aspekty związane
  z instrumentami finansowymi: klasyfikację
  i wycenę, utratę wartości oraz rachunkowość
  zabezpieczeń. MSSF 9 obowiązuje dla okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018
  roku i później, z możliwością wcześni ejszego
  zastosowania.
  c) Klasyfikacja i wycena
  Standard wprowadza następujące kategorie
  aktywów finansowych:
  • wyceniane według zamortyzowanego
  kosztu,
  • wyceniane w wartości godziwej przez
  wynik finansowy,
  • wyceniane w wartości godziwej przez
  pozostałe dochody całkowite.
  Poniższa tabela prezentuje klasyfikację aktywów
  według MSSF 9 oraz MSR 39:

  MSSF 9 MSR 39
  Inwestycje w instrumenty dłużne oraz lokaty wyceniane w zamortyzowanym koszcie:
  Udzielone pożyczki i lokaty:
  Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym
  Pożyczki pracownicze Pożyczki pracownicze
  Lokaty 3 - 12 miesięcy Lokaty 3 - 12 miesięcy
  Lokaty powyżej 12 miesięcy Lokaty powyżej 12 miesięcy
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy:
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy: Walutowe kontrakty typu forward Walutowe kontrakty typu forward

  Klasyfikacja jest dokonywana na moment
  początkowego ujęcia i uzależniona od przyjętego
  przez jednostkę modelu zarządzania
  instrumentami finansowymi oraz charakterystyki
  przepływów pieniężnych z tych instrumentów.
  Aktywa finansowe wyceniane dotychczas
  w zamortyzowanym koszcie oraz w wartości
  godziwej przez wynik finansowy lub przez
  pozostałe dochody całkowite od dnia 1 stycznia
  2018 roku ujmowane są w analogiczny sposób.
  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 39
  d) Utrata wartości aktywów finansowych
  MSSF 9 wprowadza nową koncepcję szacowania
  odpis ów z tytułu utraty wartości aktywów
  finansowych. Model strat poniesionych wynikający
  z MSR 39 zostaje zastąpiony modelem bazującym
  na stratach oczekiwanych.
  Model strat oczekiwanych ma zastosowanie do
  aktywów finansowych wycenianych
  w zamortyzowanym koszcie oraz do aktywów
  finansowych wycenianych w wartości godziwej przez
  pozostałe dochody całkowite, z wyjątkiem inwestycji
  w instrumenty kapitałowe.
  Spółka do szacowania odpisów z tytułu utraty
  wartości aktywów finansowych stosuje następujące
  podejścia:
  ✓ podejście ogólne,
  ✓ podejście uproszczone.
  Spółka stosuje podejście ogólne do aktywów
  finansowych wycenianych w wartości godziwej
  przez pozostałe dochody całkowite oraz do
  aktywów finansowych wycenianych
  w zamortyzowanym koszcie, z wyjątkiem
  należności z ty tułu dostaw i usług. W podejściu
  ogólnym Spółka szacuje odpis z tytułu utraty
  wartości aktywów finansowych na bazie
  3-stopniowego modelu bazującego na zmianie
  ryzyka kredytowego aktywów finansowych od
  momentu ich początkowego ujęcia. Jeżeli ryzyko
  kredyto we danych aktywów finansowych nie
  wzrosło znacznie od momentu początkowego ujęcia
  (stopień 1), Spółka szacuje odpis z tytułu utraty
  wartości w horyzoncie 12 miesięcy. W przypadku
  zidentyfikowania przez Spółkę znacznego wzrostu
  ryzyka kredytowego aktywów fi nansowych (stopień
  2 i 3), odpis z tytułu utraty wartości szacowany jest
  w horyzoncie życia aktywów finansowych. Na każdy
  dzień sprawozdawczy Spółka analizuje, czy
  wystąpiły przesłanki wskazujące na znaczny wzrost
  ryzyka kredytowego posiadanych aktywów
  fin ansowych.
  W przypadku pożyczek udzielonych spółkom
  zależnym, Spółka zastosowała do oszacowania
  oczekiwanych strat kredytowych
  prawdopodobieństwo niewykonania świadczenia
  w oparciu o rating kredytowy pożyczkobiorcy, nie
  wyższy niż rating kraju siedziby poży czkobiorcy.
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku odpis nie został
  ujęty w księgach ze względu na nieistotną wartość.
  W przypadku należności z tytułu dostaw i usług,
  Spółka od dnia 1 stycznia 2018 roku stosuje
  uproszczone podejście i wycenia odpis na
  oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej
  oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie
  życia.
  W związku jednak z charakterem należności
  z tytułu dostaw i usług, odpis z tytułu utraty
  wartości należności mimo wprowadzenia
  przewidzianych standa rdem zmian pozostał na
  poziomie zbliżonym do wartości odpisu wyliczonego
  według zasad obowiązujących przed dniem
  1 stycznia 2018 roku. Wpływ wdrożenia MSSF 9 na
  zyski zatrzymane Grupy był nieistotny.
  W śródrocznym rachunku zysków i strat za okres
  6 miesię cy zakończonym dnia 30 czerwca 2018
  roku nie została zaprezentowana odrębna pozycja
  dotycząca straty z tytułu utraty wartości
  instrumentów finansowych (w tym odwrócenia
  strat z tytułu utraty wartości lub zysków z tytułu
  utraty wartości) ze względu na nieis totność kwoty.
  Łączny wpływ na wynik z tego tytułu wyniósł w tym
  okresie 16 tys. PLN.
  4. Nowe standardy i interpretacje, które
  zostały opublikowane, a nie weszły
  jeszcze w życie
  Następujące standardy i interpretacje zostały
  wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji
  Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej,
  a nie weszły jeszcze w życie:
  • MSSF 16 „Leasing” (obowiązujący w odniesieniu
  do okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie) ,
  • MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”
  (obowiązujący w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021
  roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” -
  Charakterystyka opcji przedpłaty z ujemną
  kompensatą (obowiązujące w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane
  sprawozdania finansowe” oraz MSR 28
  „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
  i wspólnych przedsięwzięciach” – Sprzedaż lub
  wnies ienie aktywów pomiędzy inwestorem
  a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym
  przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany (data
  wejścia w życie zmian została odroczona do
  momentu zakończenia prac badawczych nad
  metodą praw własności),
  • Zmiany do MSR 19 „Świadcz enia pracownicze”
  – Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie planu
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019
  roku lub po tej dacie),


  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 40
  • Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach
  stowarzyszonych i wspólnych
  przedsięwzię ciach” - Długoterminowe udziały
  w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
  przedsięwzięciach (obowiązujące w odniesieniu
  do okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie) ,
  • Zmiany do różnych standardów „Poprawki do
  MSSF (cykl 20 15 - 2017)” – dokonane zmiany
  w ramach procedury wprowadzania dorocznych
  poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12
  oraz MSR 23) ukierunkowane głównie na
  rozwiązywanie niezgodności i uściślenie
  słownictwa (obowiązują w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoc zynających się
  1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  • Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w zakresie
  rozliczania podatku dochodowego”
  (obowiązująca w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019
  roku lub po tej dacie).
  Daty wejścia w życie są datami wynikającymi
  z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds.
  Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.
  Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej
  mogą różnić się od dat stosowania wynikających
  z treści standardów i są ogłaszane w mo mencie
  zatwierdzenia do stosowania przez Unię Europejską.
  Spółka jest w trakcie analizy, w jaki sposób
  wprowadzenie powyższych standardów
  i interpretacji może wpłynąć na sprawozdanie
  finansowe oraz na stosowane przez Spółkę zasady
  (politykę) rachunkowości.
  5. Profesjonalny osąd i zmiana szacunków
  Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie
  z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń,
  które wpływają na wielkości wykazane
  w sprawozdaniu finansowym.
  Mimo że przyjęte założenia i szacunki opierają się na
  najlepszej wiedzy kierownictwa Spółki na temat
  bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki
  mogą się różnić od przewidywanych.
  Główne obsz ary, w których w procesie zastosowania
  zasad (polityki) rachunkowości miał duże znaczenie
  profesjonalny osąd kierownictwa, nie uległy zmianie
  w stosunku do tego, co zostało opisane w rocznym
  sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia
  31 grudnia 2017 .
  Dane szacunkowe, które uległy zmianie na
  30 czerwca 2018 roku obejmowały kalkulację
  podatku odroczonego, zaprezentowanego w nocie
  5, przygotowanie testów na utratę wartości
  inwestycji, co zostało opisane w nocie 9,
  oszacowanie wartości rezerw z tytułu świadczeń dla
  pracowników, zaprezentowanych w nocie 1 5.
  6. Sezonowość działalności
  Działalność Spółki ma głównie charakter holdingowy
  w związku z cz ym rozkład osiąganych wyników
  w trakcie rok u obrotowego uzależniony jest
  w dużym stopniu od dat podjęcia uchwał o wypła cie
  dywidend w spółkach zależnych. Sprzedaż usług
  informatycznych i oprogramowania nie
  charakteryzuje się sezonowością działalności.
  7. Zmiany prezentacji
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany
  stosowanych zasad prezentacji danych.
  8. Korekta błędu
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia
  skutkujące koniecznością dokonania korekty błędu.  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 41
  III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNO ŚCI
  Działalność operacyjną Spółki stanowi działalność
  holdingowa jak i sprzedaż usług informatycznych
  oraz oprogramowania.
  Segment działalności holdingowej obejmuje
  przychody i koszty związane z zarządzaniem Grupą.
  Przychody segmentu stanowią głównie dywidendy
  oraz sprzedaż usług wsparcia biznesowo –
  technicznego na rzecz spółek zależnych.
  Segment usług informatycznych obejmu je
  przychody i koszty związane z działalnością
  informatyczną w dwóch obszarach: rozwiązań
  uwierzytelniających (bankowość) oraz systemów
  głosowych (integracja systemów).

  Za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku w tys. PLN (niebadane) Działalność holdingowa Usługi informatyczne Razem
  Przychody z tytułu dywidend 14 517 - 14 517 Przychody ze sprzedaży usług 5 715 - 5 715 Przychody ze sprzedaży usług i oprogramowania IT - 4 024 4 024
  Przychody ze sprzedaży razem 20 232 4 024 24 256
  Zysk brutto ze sprzedaży 15 890 1 627 17 517 Koszty sprzedaży ( -) (1 437) (436) (1 873) Koszty zarządu ( -) - (133) (133) Zysk netto ze sprzedaży 14 453 1 058 15 511
  Za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku w tys. PLN (niebadane) Działalność holdingowa Usługi informatyczne Razem
  Przychody z tytułu dywidend 14 156 - 14 156 Przychody ze sprzedaży usług 4 120 - 4 120 Przychody ze sprzedaży usług i oprogramowania IT - 3 339 3 339
  Przychody ze sprzedaży razem 18 276 3 339 21 615
  Zysk brutto ze sprzedaży 15 283 871 16 154 Koszty sprzedaży ( -) (1 453) (363) (1 816) Koszty zarządu ( -) - (29) (29) Zysk netto ze sprzedaży 13 830 479 14 309
  IV. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZ NEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. Działalność holdingowa – Przychody z tytułu dywidend i usług
  Przychody operacyjne z działalności holdingowej
  dotyczą dywidend otrzymanych ze spółek zależnych
  oraz przychod ów ze sprzedaży usług doradztwa
  i wsparcia biz nesowo -technicznego świadczonych na
  rzecz spółek zależnych z Grupy ASEE.
  Z uwagi na przeważający holdingowy charakter
  działalności Spółki powyższe kategorie przychodów
  prezentowane są w działalności operacyjnej.

  3 miesiące do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Dywidendy od jednostek powiązanych , w tym: 14 517 14 517 5 095 14 156 ASEE Chorwacja 4 257 4 257 - - ASEE Macedonia 4 496 4 496 - 9 061 ASEE Rumunia 1 283 1 283 2 127 2 127 ASEE Serbia 4 481 4 481 2 968 2 968

  3 miesiące do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Przychody ze sprzedaży usług 2 756 5 715 2 507 4 120
  2. Działalność operacyjna – Przychody ze sprzedaży usług informatycznych i oprogramowania
  3 miesiące do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)

  Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług IT 1 991 4 024 1 772 3 339
  W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  2018 roku jak r ównież w okresie porównywalnym,
  w ramach działalności operacyjnej ujęte zostały
  przychody z tytułu opłat za licencje, usługi
  serwisowe, wdrożeniowe i doradcze.


  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 42
  3. Struktura kosztów działalności
  3 miesiące do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Świadczenia na rzecz pracowników (-) (1 654) (3 174) (1 292) (2 145) Usługi obce i outsourcing pracowników ( -) (1 411) (2 526) (1 157) (2 138) Amortyzacja ( -) (119) (233) (90) (177) Koszty utrzymania majątku i samochodów służbowych ( -) (413) (782) (455) (850) Podróże służbowe ( -) (204) (383) (147) (248) Reklama ( -) (33) (44) (41) (76) Pozostałe koszty ( -) (45) (73) (16) (27) (3 879) (7 215) (3 198) (5 661) Koszt własny sprzedaży, w tym ( -) (3 738) (6 739) (2 897) (5 461) Wartość odsprzedanych towarów i usług obcych ( -) (853) (1 530) (896) (1 645) Koszty wytworzenia ( -) (2 885) (5 209) (2 001) (3 816) Koszty sprzedaży ( -) (930) (1 873) (1 182) (1 816) Koszty ogólnego zarządu ( -) (64) (133) (15) (29)
  4. Przychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe 3 miesiące do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Dodatnie różnice kursowe 1 166 1 191 - - Przychody z tytułu odsetek od lokat i udzielonych pożyczek 298 586 282 527
  Zyski z wyceny instrumentów pochodnych 35 180 542 1 705 Przychody z tytułu prowizji od udzielonych gwarancji 7 12 22 51 1 506 1 969 846 2 283

  Koszty finansowe 3 miesiące do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Ujemne różnice kursowe (-) - - (298) (1 711) Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów ( -) (73) (143) (51) (128) Strata z wyceny instrumentów pochodnych (-) (715) (804) (257) (345) Pozostałe ( -) (1) (1) (4) (10) (789) (948) (610) (2 194)
  W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  2018 roku w przychodach i kosztach finansowych
  ujęty został wynik na wycenie i realizacji kontraktów
  forward, który wyniósł -624 tys. PLN (180 tys. PLN
  w przychodach i -804 tys. PLN w kosztach).
  W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  2017 roku w prz ychodach i kosztach finansowych
  został ujęty wynik na wycenie walutowych kontraktów
  forward, który wyniósł 1 360 tys. PLN (1 705 tys. PLN
  w przychodach i -345 tys. PLN w kosztach).
  5. Podatek dochodowy
  Główne składniki obciążenia wyniku z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (bieżącego i odroczonego):
  3 miesiące do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Bieżący podatek dochodowy (531) (676) (328) (328) Podatek od dywidend (454) (454) (594) (594) Korekty dotyczące podatku dochodowego z lat ubiegłych - - (12)
  Odroczony podatek dochodowy związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych 54 (127) 595 (202)
  Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat (931) (1 257) (327) (1 136)  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 43
  Obciążenie wyniku podatkiem dochodowym w okresie
  6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku
  wynikało z podatku od osiągniętego zysku w wysokości
  -676 tys. PLN, podatku u źródła od dywidend od spółek
  zależnych w kwocie -454 tys. PLN, oraz z powstania lub
  odwrócenia się różnic przejściowych -127 tys. PLN
  (głównie z tytułu ujęcia rezerw na premie oraz różnic
  kursowych z wyceny bilansowej pozycji walutowych).
  Obciążenie wyniku podatkiem dochodowym w okresie
  6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku
  wynikało z podatku od osiągniętego zysku w wysokości
  -328 tys. PLN, podatku u źródła od dywidend od spółek
  zależnych w kwocie -594 tys. PLN, korekty podatku
  dochodowego za lata ubiegłe w wysokości -12 tys. PLN
  oraz z powstania lub odwrócenia się różnic
  przejściowych -202 tys. PLN (głównie z tytułu ujęcia
  rezerw na premie oraz różnic kursowych z wyceny
  bilansowej pozycji walutowych).
  Efektywna stopa podatkowa w okresie 6 miesięcy
  zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku wyniosła
  7,60%, natomiast w okresie 6 miesięcy zakończon ym
  dnia 30 czerwca 2017 roku wyniosła 7,87 %.

  6. Zysk przypadający na jedną akcję
  Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję
  oblicza się poprzez podzielenie zysku za okres
  sprawozdawczy przez średnią ważoną liczbę
  wyemitowanych akcji zwykłych występujących
  w ciągu roku obrotowego.
  W okresie sprawozdawczym, jak i w okresie
  porównywalnym nie występowały elementy
  rozwadniające podstawowy zysk przypadający na
  akcję.
  Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku
  oraz akcji, które posłu żyły do wyliczenia
  podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną
  akcję:


  3 miesiące do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Zysk za okres sprawozdawczy 14 302 15 275 5 191 13 294 Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 51 894 251 51 894 251 51 894 251 51 894 251 Zysk za okres sprawozdawczy (w złotych) przypadający na jedną akcję Podstawowy za okres sprawozdawczy 0,28 0,29 0,10 0,26 Rozwodniony za okres sprawozdawczy 0,28 0,29 0,10 0,26
  7. Informacje dotyczące wypłaconej /zadeklarowanej dywidendy
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South
  Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając
  w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek
  Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2)
  Statutu Spółki uchwałą z dnia 24 kwietnia 2018 roku
  postanowiło podzielić zysk za rok obrotowy 2017
  w wysokości 19 830 989,19 PLN oraz postanowiło
  przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków
  kapitału rezerwowego (utworzonego uchwałą nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
  31 marca 2016 roku) w sposób następujący:
  a) kwota 1 586 479,14 PLN z zysku za ro k obrotowy
  2017 została przeznaczona zgodnie z art. 396 § 1 KSH
  na kapitał zapasowy,
  b) kwota 18 244 510,05 PLN z zysku za rok obrotowy
  2017 oraz kwota 8 740 500,47 PLN stanowiąca część
  ww. kapitału rezerwowego zostały przeznaczone do
  podziału między wszy stkich akcjonariuszy Spółki
  w kwocie 0,52 PLN na jedną akcję Spółki.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określiło datę
  ustalenia prawa do dywidendy na dzień 29 czerwca
  2018 roku . Dywidenda została wypłacona w dniu
  12 lipca 2018 roku .
  Liczba akcji objętych dywidendą wyn iosła 51 894 251.  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 44
  8. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne

  W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  2018 roku zmiany wartości środków trwałych
  i wartości niematerialnych wynikały z dokonanych
  w tym okresie zakupów oraz odpisów
  amortyzacyjnych.

  Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień
  31 grudnia 2017 roku zobowiązania z tytułu zakupu
  rzeczowych aktywów trwałych i wartości
  niematerialnych nie występowały.
  9. Inwestycje w jednostkach zależnych
  Nazwa pełna spółki Nazwa skrócona 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane )
  Asseco SEE d o.o., (Sarajewo) ASEE BiH 25 830 25 830 Asseco SEE o.o.d. ( Sofia) ASEE Bułgaria - - Asseco SEE d.o.o. (Zagrzeb) ASEE Chorwacja 56 783 56 783 Asseco SEE Sh.p.k. (Prisztina) ASEE Kosowo 21 241 21 241 Asseco SEE DOEL, (Skopje) ASEE Macedonia 98 480 98 480 Asseco SEE s.r.l., (Bukareszt) ASEE Rumunia 97 919 147 485 Asseco SEE d.o.o., (Beograd) ASEE Serbia 60 680 80 297 Asseco SEE Teknoloji A.Ş. (Istambuł) ASEE Turcja 71 460 71 460 Payten d.o.o. (Sarajewo) Payten BiH 2 - Payten d.o.o., Zagreb Payten Chorwacja 66 184 66 184 Payten d.o.o., (Podgorica) Payten Czarnogóra 1 009 1 009 Payten DOEL (Skopje) Payten Macedonia 84 - Payten Payment Solution s.r.l (Bukareszt) Payten Rumunia 49 552 - Payten d.o.o. (Beograd) Payten Serbia 19 617 - Payten d.o.o., (Lublana) Payten Słowenia 2 332 2 332 571 173 571 101
  Spółki zależne ASEE S.A. prowadzą działalność
  głównie w zakresie tworzenia rozwiązań
  informatycznych dla sektora finansowego,
  przemysłowego i instytucji publicznych, realizacji
  płatności internetowych, rozwiązań do płatności
  kartami oraz usług integracyjny ch. Dokładny opis
  inwestycji Spółki w jednostki zależne został
  zamieszczony w raporcie rocznym za rok 2017 ,
  przekazanym do publicznej wiadomości w dniu
  19 lutego 2018 roku, dostępnym na stronie
  internetowej Emitenta: www.asseco.com/see .
  W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  2018 roku wystąpiły następujące zmiany
  w strukturze Grupy ASEE. Zmiany te były
  dokonywane w ramach szerszego procesu
  formalnego wyodrębnienia usług płatniczych do
  niezależnej struktury organizacyjnej. Plan
  wydzielenia usług płatniczych został opisany
  w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki
  i Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017
  roku. W przypadku, gdy zmiana dotyczyła podziału
  spółek, dotychczasowa wartość inwestycji został a
  alokowana na powstałe po podziale podmioty
  w oparciu o udział wartości godziwej oszacowanej na
  podstawie zdyskontowanych przepływów dla każdej
  ze spółek.
  Wydzielenie Payten d.o.o., Novi Beograd
  (Payten Serbia )
  W dniu 3 stycznia 201 8 roku zarejestrowane zo stało
  wydzielenie z ASEE Serbia nowej spółki Payten
  Serbia . W wyniku podziału powstały dwa odrębne
  podmioty prowadzące działalność w obszarze
  płatności oraz pozostał ych operacj i. Wartość
  inwestycji przed podziałem wynosiła 80 297 tys. PLN.
  Na Payten Serbia alokowana została wartość 19 617
  tys. PLN, natomiast na ASEE Serbia 60 680 tys. PLN.
  Zmiana nazw y spółk i Asseco SEE d.o.o.
  Podgorica (ASEE Czarnogóra) na Payten d o.o.,
  Podgori ca (Payten Czarnogóra)
  W dniu 10 stycznia 2018 roku zarejestrowana została
  zmiana nazwy spółki ASEE Czarnogóra na Payten
  Czarnogóra. W związku z tym, że Payten Czarnogóra
  prowadzi głównie działalność w obszarze usług
  płatniczych, zostanie w całości włączon a do nowej
  struktury.
  Środki trwałe Wartość firmy z połączenia Wartości niematerialne

  Wartość netto na dzień 1 stycznia 2018 roku 599 4 567 894
  Zakupy 145 - 70 Likwidacja i sprzedaż środków trwałych ( -) - - -
  Odpis amortyzacyjny ( -) (129) - (104) Wartość netto na dzień 30 czerwca 2018 roku 615 4 567 860
  Środki trwałe Wartość firmy z połączenia Wartości niematerialne

  Wartość netto na dzień 1 stycznia 2017 roku 507 4 567 925
  Zakupy 455 - - Likwidacja i sprzedaż środków trwałych ( -) (182) - -
  Odpis amortyzacyjny ( -) (91) - (86) Wartość netto na dzień 30 czerwca 2017 roku 689 4 567 839


  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 45
  Utworzenie spó łki Payten DOOEL Skopje (Payten Macedonia)
  W dniu 8 lutego 2018 roku została zarejestrowana
  w Macedonii nowa spółka pod nazwą Payten DOOEL
  Skopje (Payten Macedonia). Do nowej spółki
  wniesiona zostanie działalność w zakresie usług
  płatniczych prowadzona dotychczas w ramach ASEE
  Macedonia. Wartość inwestycji w nową spółkę
  wyniosła 20 tys. EUR (84 tys. PLN).
  Utworzenie spó łki Payten d.o.o. Sarajewo (Payten BiH)
  W dniu 7 maja 2018 roku została zarejestrowana
  w Bośni i Hercegowinie nowa spółka pod nazwą
  Payten d.o.o. Sarajewo (Payten BiH). Do nowej spółki
  wniesiona zostanie działalność w zakresie usług
  płatniczych prowadzona dotychczas w ramach ASEE
  BiH . Wartość inwestycji w nową spółkę wyniosła 500
  EUR (2 tys. PLN).
  Wydzielenie Payten Payment Solution s.r.l., Bukareszt (Payten Rumunia )
  W dniu 16 maja 201 8 roku zarejestrowane zostało
  wydzielenie z ASEE Rumunia nowej spółki Payten
  Rumunia . W wyniku podziału powstały dwa odrębne
  podmioty prowadzące działalność w obszarze
  płatności oraz pozostał ych operacj i.
  Wartość inwestycji przed podziałem wynosiła
  147 485 tys. PLN. Na Payten Rumunia alokowana
  została wartość 49 552 tys. PLN, natomiast na ASEE
  Rum unia 97 919 tys. PLN. 1 akcja w Payten Rumunia
  została przeniesiona do ASEE Rumunia w celu
  spełnienia wymogów prawnych związanych
  z procesem podziału. Wartość 1 akcji wyniosła 14
  tys. PLN.
  Zmiana nazw y spółk i Asseco SEE d.o.o.,
  (Lublana) na Payten d o.o., (Lublana) (Payten
  Słowenia)
  W dniu 5 lipca 2018 roku (zdarzenie po dniu
  bilansowym) zarejestrowana została zmiana nazwy
  spółki ASEE Słowenia na Payten Słowenia. W związku
  z tym, że Payten Słowenia prowadzi głównie
  działalność w obszarze usług płatniczych, zostanie
  w całości włączona do nowej struktury.
  Test na utratę wartości inwestycji
  Na każdy dzień bilansowy ASEE S.A. dokonuje oceny
  aktywów pod względem istnienia przesłanek
  wskazujących na utratę ich wartości. W przypadku
  istnienia takiej przesłanki, Sp ółka dokonuje
  oszacowania wartości odzyskiwalnej. W przypadku,
  gdy wartość bilansowa danego składnika aktywów
  przewyższa wartość odzyskiwalną, uznaje się utratę
  jego wartości i dokonuje odpisu aktualizującego jego
  wartość do poziomu wartości odzyskiwalnej.
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku dokonano
  oszacowania wartości odzyskiwalnej inwestycji
  w spółki ASEE Kosowo oraz ASEE Rumunia i Payten
  Rumunia w związku z wynikami niższymi od
  oczekiwanych. W związku z odpisem całej wartości
  inwestycji w ASEE Bułgaria na dz ień 31 grudnia 2017
  roku oraz brakiem przesłanek do jego odwrócenia, na
  dzień 30 czerwca 2018 nie przeprowadzono
  ponownie testu na utratę wartości inwestycji w ASEE
  Bułgaria.
  Odzyskiwalna wartość inwestycji w wyżej
  wymienione spółki zależne na dzień 30 czerwca 2018
  roku ustalona została na podstawie wartości
  użytkowej przy wykorzystaniu prognoz wolnych
  przepływów środków pieniężnych (tzw. FCFF)
  opartych na zatwierdzonych przez kadrę kierowniczą
  prognozach finansowych. Wartość rezydualna
  w modelu została oszacowana przy założeniu braku
  wzrostu wypracowywanej marży po okresie
  prognozy.
  Stopa dyskontowa zastosowana do oszacowania
  wartości bieżącej oszacowanych przepływów
  pieniężnych to szacunek średnioważonego kosztu
  kapitału dla każdej ze spółek.
  Poszczegó lne składniki tych stóp zostały oszacowane
  na podstawie danych rynkowych o stopach wolnych
  od ryzyka, wartości oczekiwanej stopy zwrotu
  z rynku oraz wartości współczynnika beta, który
  został zalewarowany w oparciu o rynkową strukturę
  dług/kapitał.
  Przepro wadzone testy na utratę wartości inwestycji
  nie wskazały na konieczność utworzenia odpisów
  aktualizujących wartość inwestycji.
  Podstawowe założenia przyjęte w modelu
  sporządzonym na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz
  na dzień 31 grudnia 2017 roku odnośnie st opy
  dyskonta oraz dynamiki przepływów pieniężnych
  przedstawia poniższa tabela:

  30 czerwca 2018 Stopa dyskontowa Stopa dyskontowa
  zastosowana w modelu graniczna
  ASEE Kosowo 10,47% 10,91%
  ASEE Rumunia 10,87% 13,10%
  Payten Rumunia 10,90% 13,59%

  30 czerwca 2018 Dynamika wzrostu przychodów Dynamika wzrostu przychodów
  zastosowana w modelu graniczna
  ASEE Kosowo 5,52% 5,19%
  ASEE Rumunia 7,85% 6,32%
  Payten Rumunia 9,33% 7,17%


  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 46
  W przypadku ASEE Rumunia (po podziale) zmiana
  stopy dyskonta zastosowanej w modelu o 2,23 pp.
  przy innych założeniach niezmienionych lub zmiana
  dynamiki przychodów o 1,53 pp. przy innych
  złożeniach niezmienionych m ogłaby spowodować, że
  wartość odzyskiwalna inwestycji byłaby równa jej
  wartości bilansowej. Nadwyżka wartości
  odzyskiwalnej inwestycji w ASEE Rumunia nad jej
  wartością bilansową wynosiła na dzień 3 0 czerwca
  201 8 roku 21 mln PLN.
  W przypadku Payten Rumunia zmiana stopy dyskonta
  zastosowanej w modelu o 2,69 pp. przy innych
  założeniach niezmienionych lub zmiana dynamiki
  przychodów o 2,16 pp. przy innych złożeniach
  niezmienionych mogłaby spowodować, że wartość
  odzyskiwalna inwestycji byłaby równa jej wartości
  bilansowej. Nadwyżka wartości odzyskiwalnej
  inwestycji w Payten Rumunia nad jej wartością
  bilansową wynosiła na dzień 3 0 czerwca 201 8 roku
  10 mln PLN.
  W przypadku ASEE Kosowo wzrost stopy dyskonta
  zastosowanej w modelu o 0, 44 pp. przy innych
  założeniach niezmienionych lub spadek dynamiki
  przychodów o 0, 33 pp. przy innych założeniach
  niezmienionych mógłby spowodować, że wartość
  odzyskiwalna inwestycji byłaby równa jej wartości
  bilansowej. Nadwyżka wartości odzyskiwalnej
  inwestycji w ASEE Kosowo nad jej wartością
  bilansową wynosiła na dzień 30 czerwca 2018 roku
  800 tys. PLN.
  31 grudnia 2017 Stopa dyskontowa Stopa dyskontowa
  zastosowana w modelu graniczna
  ASEE Kosowo 9,94% 9,94%
  ASEE Rumunia * 10,03% 12,22%
  Payten Rumunia* n/a n/a

  31 grudnia 2017 Dynamika wzrostu przychodów Dynamika wzrostu przychodów
  zastosowana w modelu graniczna
  ASEE Kosowo 4,86% 4,86%
  ASEE Rumunia * 9,18% 7,46%
  Payten Rumunia* n/a n/a
  *W dniu 16 maja 2018 roku zarejestrowane zostało wydzielenie z ASEE Rumunia nowej spółki Payten Rumunia. W wyniku podziału powstały dwa odrębne podmioty prowadzące działalność w obszarze płatności oraz pozostałych operacji. Na dzień 31grudnia 2017 roku testy na utratę wartości przeprowadzone były dla obu tych działalności łącznie i zostały zaprezentowane dla ASEE Rumunia.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku, w przypadku ASEE
  Rumunia zmiana stopy dyskonta zastosowanej
  w modelu o 2,19 pp. przy innych założeniach
  niezmienionych lub zmiana dynamiki przychodów
  o 1,72 pp. przy innych złożeniach niezmienionych
  mogłaby spowodować, że wartość odzyskiwalna
  inwestycji byłaby równa jej wartości bilansowej.
  Nadwyżka wartości odzyskiwalnej inwestycji w ASEE
  Rumunia nad jej wartością bilansową wynosiła na
  dzień 31 grudnia 201 7 roku 35 mln PLN.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku, w przypadku ASEE
  Kosowo , w związku z dokonanym w 2017 roku
  odpisem w wysokości 9 mln PLN i przy przyjętych
  założeniach , wartość bilansowa inwestycji była równa
  jej wartości odzyskiwalnej.
  W odniesieniu do wartości inwestycji w pozostałe
  spółki zależne, nie wystąpiły przes łanki wskazujące
  na utratę ich wartości.
  10. Należności krótkoterminowe
  i długoterminowe
  Należności handlowe 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane) Dostawy zafakturowane, w tym od: 4 081 2 322
  - jednostek powiązanych 3 490 1 976 - jednostek pozostałych 612 383 - odpis na należności nieściągalne (21) (37) Dostawy niefakturowane, w tym od: - 55
  - jednostek powiązanych - - - jednostek pozostałych - 55 4 081 2 377
  Prezentowana w sprawozdaniu finansowym kwota
  należności od jednostek powiązanych w kwocie 3 490
  tys. PLN dotyczy zrealizowanej sprzedaży usług
  doradztwa oraz wsparcia biznesowo - technicznego
  na rzecz spółek zależnych z Grupy ASEE.

  Inne należności 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane ) Należności z tytułu sprzedaży akcji 4 006 4 665 Należności z tytułu dywidend od ASEE Rumunia 1 297 1 245
  Inne należności 194 135 5 497 6 045
  - krótkoterminowe 2 792 2 586 - długoterminowe 2 705 3 459
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku należności ASEE S.A.
  z tytułu sprzedaży akcji Sigma Turcja wynosiły 4 006
  tys. PLN (z czego 2 658 tys. PLN prezentowana jest
  jako należności długoterminowe, a 1 348 tys. PLN
  jako należności krótkoterminowe).
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku należności z tytułu
  sprzedaży akcji w wysokości 4 665 tys. PLN dotyczyły
  sprzedaży akcji spółki Sigma Turcja (z czego kwota
  3 412 tys. PLN prezentowana jest jako należności
  długoterminowe, a 1 253 tys. PLN jako należności
  krótkot erminowe).  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 47
  11. Środki pieniężne i depozyty
  krótkoterminowe
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane ) Środki pieniężne na rachunkach bankowych bieżących i w kasie 6 803 2 606
  Lokaty krótkoterminowe 36 598 23 468 43 401 26 074

  12. Ak tywa finansowe
  Aktywa finansowe 31 grudnia 2017 Udzielenie/ Wycena Spłacone Odsetki naliczone Spłacone odsetki Różnice kursowe 30 czerwca 2018
  Inwestycje w instrumenty dłużne wyceniane w zamortyzowanym koszcie: Pożyczki, w tym należność od: 24 194 3 861 (4 678) 419 (197) 1 161 24 760 ASEE BiH 4 686 - (406) 81 (75) 198 4 484 ASEE Bułgaria 6 - - 13 (13) - 6 ASEE Chorwacja 3 - - - - - 3 ASEE Serbia 5 602 (4 025) (694) 20 (57) 226 1 072 Payten Chorwacja 11 359 3 861 (1 942) 228 - 667 14 173 Payten Czarnogóra 5 - - - - - 5 Payten Serbia - 4 025 (1 064) 51 (25) (29) 2 958 Payten Słowenia 2 445 - (572) 26 (27) 95 1 967 Inne 88 - - - - 4 92 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy: Walutowe kontrakty typu forward 820 171
  25 014 24 931 - długoterminowe 14 173 14 265 - krótkoterminowe 10 841 10 666
  W przypadku pożyczek udzielonych spółkom
  zależnym, Spółka zastosowała do oszacowania
  oczekiwanych strat kredytowych
  prawdopodobieństwo niewykonania świadczenia
  w oparciu o rating kredytowy pożyczkobiorcy, nie
  wyższy niż rating kraju siedziby pożyczkobiorcy .
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku odpis nie został
  ujęty w księgach ze względu na nieistotną wartość.
  Wartość księgowa posiadanych przez Spółkę
  aktywów finansowych na dzień 30 czerwca 2018 roku
  oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku nie różni się
  istotnie od ich wartości godziwej.
  13. Zobowiązania handlowe , zobowiązania finansowe
  Krótkoterminowe zobowiązania handlowe 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane) Dostawy zafakturowane, w tym od: 787 378 -jednostek powiązanych 313 155 -jednostek pozostałych 474 223 Dostawy niefakturowane, w tym od: 298 479
  -jednostek powiązanych - 86 -jednostek pozostałych 298 393 1 085 857
  Tabela poniżej przedstawia zobowiązania handlowe
  Spółki na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień
  31 grudnia 2017 roku według daty zapadalności na
  podstawie umownych niezdyskontowanych płatnośc i.
  Wiekowanie zobowiązań handlowych 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane ) Kwota Struktura Kwota Struktura Zobowiązania wymagalne 315 29,03% 76 8,87% Zobowiązania niewymagalne do 3 miesięcy 770 70,97% 781 91,13%
  1 085 100,00% 857 100,00%

  Zobowiązania finansowe 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane ) Zobowiązanie z tytułu dywidendy do akcjonariuszy ASEE S.A. 26 985 -
  Kontrakty typu forward 27 - 27 012 -
  - krótkoterminowe 26 985 - - długoterminowe 27 -
  Zobowiązania do wypłaty dywidendy na dzień
  30 czerwca 2018 roku dotyczyły zobowiązania wobec
  akcjonariuszy ASEE S. A. Dywidenda została
  wypłacona w dniu 1 2 lipca 2018 roku.
  Zobowiązania budżetowe 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane ) (badane ) Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT ) 528 201
  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 64 60
  Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 139 82
  Podatek VAT - 8 731 351


  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 48
  14. Kredyty bankowe
  Oprocentowane kredyty bankowe 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane ) (badane ) Oprocentowane kredyty bankowe 15 845 13 574
  15 845 13 574
  - krótkoterminowe 5 281 4 085 - długoterminowe 10 564 9 489
  Zobowiązania z tytułu oprocentowanych kredytów
  bankowych dotyczyły linii kredytowej, udostępnionej
  przez ING Bank Śląski do wysokości 9 mln euro.
  W dniu 2 sierpnia 2017 roku Spółka podpisała aneks
  do umowy kredytowej. Linia kredytowa może być
  wykorzystywana przez okres dwóch lat do dnia
  31 lipca 2019 roku. Termin spłaty został ustalony na
  6 lat do dnia 31 lipca 2023 roku. Odsetki
  płatne od wykorzystanego limitu składają się
  z jednomiesięcznej stopy EURIBOR powiększone j
  o marżę. Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności
  banku są poręczenia od spółek zależnych oraz cesja
  wierzytelności z umów pożyczek udzielonych
  spółkom zależnym.
  Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu
  wynosiło na dzień 30 czerwca 2018 roku 3 633 tys.
  EUR (15 845 tys. PLN), natomiast na dzień
  31 grudnia 2017 roku 3 401 tys. EUR ( 13 574 tys.
  PLN). Środki uzyskane w ramach kredytu zostały
  przeznaczone na pożyczki udzielone spółkom
  zależnym w celu finansowania projektów
  outsourcingowych w Grupie ASEE.
  15. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
  i przychodów oraz rezerwy
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane ) Przedpłacone usługi serwisowe i opłaty licencyjne 1 212 387
  Przedpłacone ubezpieczenia 138 29 Inne - 25 1 350 441
  - krótkoterminowe 1 350 441 - długoterminowe - -
  Rezerwy krótkoterminowe 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane) Rezerwa na audyt 146 96 - krótkoterminowe 146 96 - długoterminowe - -
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane )
  Rezerwa na niewykorzystane urlopy 300 259 Rezerwa na wynagrodzenia 346 783 646 1 042 - krótkoterminowe 646 1 042 - długoterminowe - -
  Rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów
  bierne na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień
  31 grudnia 2017 roku stanowiły: rezerwa na audyt,
  rozliczenia międzyokresowe bierne z tytułu kosztów
  wynagrodzeń w okresie wraz z narzutami,
  przeznaczone do wypłaty w okresach następnych,
  wynikające z zasad systemów premiowych
  obowiązujących w ASEE S.A. oraz z tytułu
  niewykorzystanych urlopów .
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane ) Usługi serwisowe opłacone z góry 1 267 507
  - krótkoterminowe 1 267 507 - długoterminowe - -
  Saldo rozliczeń międzyokresowych przychodów
  dotyczy przedpłat za świadczone usługi utrzymania ,
  które będą świadczone w okresach przyszłych.
  16. Informacje i objaśnienia do rachunku
  przepływów pieniężnych
  W poniższej tabeli pokazano pozycje wchodzące
  w skład zmian stanu kapitału pracującego
  w rachunku przepływów pieniężnych:
  Zmiany kapitału pracującego 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) Zmiana stanu zapasów - 2 Zmiana stanu należności (1 558) (1 495) Zmiana stanu zobowiązań 329 (36) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i rezerw (495) (38)
  (1 724) (1 567)
  W poniższych tabelach zaprezentowano uzgodnienie
  pomiędzy bilansowymi zmianami kapitału
  pracującego, a zmianami wpływającymi na
  przepływy z działalności operacyjnej w rachunku
  przepływów pieniężnych:
  Zmiany kapitału pracującego 6 miesięcy do 30 czerwca 2018
  6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane)
  Zmiana stanu zobowiązań wynikająca z bilansu 27 633 23 708
  Niewypłacona dywidenda (26 985) (24 909) Zapłacony podatek dochodowy (329) 21 Nabycie/rozliczenie aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik - 1 024
  Inne korekty 10 120 Zmiana stanu wpływająca na przepływy z działalności operacyjnej 329 (36)  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 49

  Zmiany kapitału pracującego 6 miesięcy do 30 czerwca 2018
  6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane)
  Zmiana stanu należności wynikająca z bilansu (1 156) 359
  Sprzedaż udziałów Sigma – różnice kursowe 289 (795)
  Sprzedaż udziałów Sigma (948) (1 052) Nieotrzymana dywidenda (Rumunia) (1 262) -
  Otrzymana dywidenda (Rumunia) 1 315 - Pozostałe korekty 204 (7) Zmiana stanu wpływająca na przepływy z działalności operacyjnej (1 558) (1 495)
  W poniższej tabeli zaprezentowano wpływy
  otrzymane przez ASEE S.A. z tytułu dywidend
  od jednostek zależnych:
  Wpływy z tytułu otrzymanych dywidend 6 miesięcy do 30 czerwca 2018
  6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) ASEE Serbia 4 263 2 805 ASEE Chorwacja 4 338 - ASEE Rumunia 1 262 2 133 ASEE Macedonia 4 343 8 480 14 206 13 418
  Wpływy ze sprzedaży akcji w jednostkach zależnych
  6 miesięcy do 30 czerwca 2018
  6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) Przeniesienie 1 udziału w Payten Rumunia 14 - SIGMA Turcja 948 1 052 962 1 052
  17. Program płatności w formie akcji
  W dniu 23 czerwca 2017 roku Asseco Poland S.A.
  podpisała z menadżerami spółek Grupy ASEE S.A.
  umowy objęcia akcji ASEE S.A. Łącznie przedmiotem
  programu jest 2 221 356 akcji ASEE S.A.,
  stanowiących 4,28% kapitału spółki. Członkowie
  Zarządu ASEE S.A. oraz p odmioty powiązane
  przez Członków Zarządu ASEE S.A. objęły łącznie
  1 572 424 akcji. Umowy stanowią transakcję
  płatności na bazie akcji w rozumieniu MSSF 2,
  rozliczaną w instrumentach kapitałowych.
  Dokładny opis programu został zamieszczony
  w sprawozdaniu f inansowym ASEE S.A. za 2017 rok.
  W jednostkowym sprawozdaniu finansowym
  ujmowany jest koszt związany z nabyciem 1 003 442
  akcji, w tym przez Prezesa ASEE S.A. Piotra
  Jeleńskiego 966 942 akcji oraz Członka Zarządu
  ASEE S.A. Marcina Rulnickiego 30 000 akcji.
  W sprawozdaniu finansowym ASEE S.A. za okres
  6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  ujęty został koszt z tytułu programu w wysokości 545
  tys. PLN . Program rozpoczął się w drugiej połowie
  2017 roku, w związku z czym w okresie
  porównywalnym koszt nie był ujmowany.
  Drugostronnie transakcja została ujęta w odrębnej
  pozycji kapitałów Spółki w tej samej kwocie, która
  została ujęta w kosztach wynagrodzeń.
  18. Informacje o podmiotach powiązanych
  Transakcje ze stronami powiązanymi
  Następująca tabela przedstawia łączne kwoty
  transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi,
  które zostały zrealizowane w okresie 6 miesięcy
  zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku i dnia
  30 czerwca 2017 roku oraz wartość nierozliczonych
  sald należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca
  2018 roku i 31 grudnia 2017 roku:
  Podmiot powiązany
  Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych
  Zakupy od podmiotów powiązanych
  Należności od podmiotów powiązanych
  Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

  Grupa Asseco Poland
  2018 3 153 48 3
  2017 - 152 65 - Jednostki zależne :
  2018 5 757 847 3 497 310
  2017 4 182 615 1 965 241
  W powyższej tabeli, oprócz należności handlowych
  ujęte zostały należności z tytułu wpłaconych kaucji
  w związku z najmem powierzchni w kwocie
  47 tys. PLN na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz
  47 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2017 roku .
  Dodatkowo ASEE S.A. udzieliła pożyczek jednostkom
  powiązanym, co zostało opisane w pkt 1 2 niniejszego
  sprawozdania. Na dzień 30 czerwca 2018 roku saldo
  należności z tytułu tych pożyczek wynosiło 24 668
  tys. PLN a na dzień 31 grudnia 2017 roku 24 106 tys.
  PLN.
  W innych należnościach ASEE S.A. prezentuje
  należności ze sprzedaży udziałów w Sigma Turcja do
  ASEE Turcja. Na dzień 30 czerwca 2018 rok u wartość
  tych należności wynosiła 4 006 tys. PLN (na dzień
  31 grudnia 2017 roku 4 665 tys. PLN).
  Dodatkowo na dzień 30 czerwca 2018 roku
  w zobowiązaniach finansowych w pozycji
  Zobowiązanie z tytułu dywidendy do akcjonariuszy
  ASEE S.A. ujęte zostały zobow iązania wobec Asseco
  International a.s. z powyższego tytułu w kwocie
  13 777 tys. PLN. Dywidenda została wypłacona
  w dniu 1 2 lipca 2018 roku.
  Transakcje zawarte z lub poprzez Główną Kadrę
  Kierowniczą (członkowie Zarządu i Rady
  Nadzorczej) Asseco South Easte rn Europe S.A.
  W dniu 23 czerwca 2017 roku Asseco Poland S.A.
  podpisała z menadżerami spółek Grupy ASEE S.A.
  umowy objęcia akcji ASEE S.A., co zostało opisane
  w nocie 1 7 tego sprawozdania. Członkowie Zarządu


  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 50
  ASEE S.A. bezpośrednio lub przez podmioty
  powiązane objęli w ramach tych umów następującą
  liczbę akcji:

  Członkowie Zarządu Liczba objętych akcji
  Piotr Jeleński 966 942 Miljan Mališ 1) 300 000 Miodrag Mirčetić 2) 275 482 Marcin Rulnicki 30 000 1 572 424
  1) Miljan Mališ, członek Zarządu ASEE S.A. jest udziałowcem spółki Mini Invest d.o.o., akcjonariusza ASEE S.A.W dniu 23 czerwca 2017 roku Mini Invest d.o.o. objęła 300 000 szt. akcji ASEE S.A. zgodnie z umową zawartą z Asseco Poland S.A. 2) Miodrag Mi rčetić, członek Zarządu ASEE S.A. jest udziałowcem spółki I4 INVENTION d.o.o., akcjonariusza ASEE S.A.; W dniu 23 czerwca 2017 roku spółka I4 INVENTION d.o.o. objęła 275 482 szt. akcji ASEE S.A. zgodnie z umową zawartą z Asseco Poland S.A
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku w zobowiązaniach
  finansowych w pozycji Zobowiązanie z tytułu
  dywidendy do akcjonariuszy ASEE S.A. ujęte zostały
  zobowiązania wobec Członków Zarządu oraz
  podmiotów powiązanych poprzez członków Zarządu
  ASEE S.A. z powyższego tytułu o łącznej wartości
  brutto 818 tys. PLN. Wskazana kwota nie obejmuje
  wartości dywidendy należnej Asseco International
  a.s. Stan posiadania akcji przez osoby Zarządzające
  i Nadzoruj ące oraz podmioty z nimi powiązane został
  zaprezentowany w nocie 11 Sprawozdania Zarządu
  z Działalności Grupy. Dywidenda została wypłacona
  w dniu 1 2 lipca 201 8 roku.
  W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  2018 roku i dnia 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły
  inne transakcje zawarte bezpośrednio przez ASEE
  S.A. z Główną Kadrą Kierowniczą lub z podmiotami
  powiązanymi poprzez Główną Kadrę Kierowniczą.
  Do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego
  skróconego sprawozdania finansowego ASEE S.A. nie
  otrz ymała informacji o zaistnieniu w okresie
  sprawozdawczym transakcji z podmiotami
  powiązanymi, które zostałyby zawarte na innych
  warunkach niż rynkowe .

  19. Zobowiązania warunkowe
  Stan udzielonych przez Spółkę gwarancji i poręczeń na
  dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia
  2017 roku przedstawia się następująco:

  Gwarancje i poręczenia 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 Data wygaśnięcia
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2017 Data wygaśnięcia tys. PLN w tys. Waluta tys. PLN w tys. waluta
  Linie gwarancyjne 2 180 1 251
  - ASEE Kosowo 1 308 300 EUR 11.02.2019 1 251 300 EUR 11.02.2019 - ASEE Kosowo 872 200 EUR 06.09.2013 - - - -
  Gwarancje dobrego wykonania 1 091 1 042 - ASEE Słowenia 436 100 EUR 15.07.2019 417 100 EUR 15.07.2019 - ASEE Słowenia 262 60 EUR 31.01.2020 250 60 EUR 31.01.2020 - ASEE Słowenia 393 90 EUR 05.06.2020 375 90 EUR 05.06.2020 Razem gwarancje i poręczenia 3 271 2 293
  Ponadto ASEE S.A. jest stroną umowy partnerskiej
  z dużym dostawcą sprzętu w Grupie, zgodnie z którą
  w razie niewykonania zobowiązań umownych przez
  spółki z Grupy ASEE, dostawca jest uprawniony do
  żądania zapłaty nieuiszczonych kwot bezpośrednio
  od ASEE S.A .
  Udzielone gwaranc je są pozycjami pozabilansowymi.
  Zostały udzielone na warunkach rynkowych.
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień
  31 grudnia 2017 roku w Spółce nie występowały inne
  zobowiązania warunkowe i pozabilansowe.
  20. Zarządzanie kapitałem
  W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  2018 roku oraz w okresie 6 miesięcy zakończonym
  dnia 30 czerwca 2017 roku nie wprowadzono
  żadnych zmian do celów, za sad i procesów
  obowiązujących w obszarze zarządzania kapitałem.
  21. Cele i zasady zarządzania r yzykiem
  finansowym
  W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  2018 roku nie wystąpiły istotnie zmiany ryzyka
  finansowego, jak również celów i zasad zarządzania
  tym ryzykiem, w stosunku do założeń opisanych
  w rocznym spraw ozdaniu finansowym ASEE S.A.
  za rok 2017 .


  Sprawozdanie Finansowe Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 51
  22. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym
  W okresie od dnia 30 czerwca 2018 roku do dnia
  zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego
  sprawozdania finansowego, tj. do dnia 8 sierpnia 2018
  roku nie wystąpiły inne istotn e zdarzenia, których
  ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na
  ocenę sytuacji kadrowej, majątkowej oraz finansowej
  ASEE S.A.
  23. Znaczące zdarzenia dotyczące lat
  ubiegłych
  Do dnia sporządzenia niniejszego śródrocznego
  skróconego sprawozdania fina nsowego, tj. do dnia
  8 sierpnia 2018 roku , nie wystąpiły zdarzenia
  dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a powinny
  być ujęte w księgach rachunkowych.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
  DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU  Rzeszów, dnia 8 sierpnia 201 8 roku


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  www. asseco.com/see 2
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

  Spis treści Strona

  1. INFORMACJE OGÓLNE O EMITENCIE ................................ ................................ ................................ ........ 3
  2. CHARAKTER DZIAŁALNOŚ CI EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ................................ ................... 3
  3. SKŁAD ORGANÓW ZARZĄD ZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMIT ENTA ORAZ ICH KOMITE TÓW ......................... 4
  4. ORGANIZACJA GRUPY KA PITAŁOWEJ ASSECO SOU TH EASTERN EUROPE ................................ ...................... 4
  5. SKUTKI ZMIAN W STRUK TURZE GRUPY ................................ ................................ ................................ .... 5
  6. INFORMACJE DOTYCZĄCE STRUKTURY GEOGRAFIC ZNEJ WYNIKÓW ................................ ............................. 6
  7. PODSUMOWANIE I ANALI ZA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ASEE ................................ ............................ 7
  8. CZYNNIKI, KTÓRE W OC ENIE ZARZĄDU BĘDĄ MI AŁY WPŁYW NA OSIĄGNI ĘTE PRZEZ GRUPĘ WYNI KI W PERSPEKTYWIE CO NA JMNI EJ DO KOŃCA BIEŻĄCEG O ROKU OBROTOWEGO ................................ ........... 12
  9. STANOWISKO ZARZĄDU O DNOŚNIE MOŻLIWOŚCI Z REALIZOWANIA WCZEŚNI EJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW ................................ ................................ ................................ ........................... 13
  10. ZNACZĄCY AKCJONARIUS ZE ................................ ................................ ................................ ................. 13
  11. AKCJE EMITENTA ORAZ PRAWA DO AKCJI BĘDĄC E W POSIADANIU ZARZĄ DU ORAZ RADY NADZORC ZEJ ....... 14
  12. INFORMACJE O TOCZĄCY CH SIĘ POSTĘPOWANIAC H DOTYCZĄCYCH ZOBOWI ĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI ASSEC O SOUTH EASTERN EURO PE S.A. LUB JEDNOSTE K OD NIEJ ZALEŻNYCH ................ 14
  13. INFORMACJE O TRANSAK CJACH Z PODMIOTAMI P OWIĄZANYMI ................................ ................................ 14
  14. INFORMACJE O UDZIELE NIU PRZEZ EMITENTA P ORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELE NIU GWARANCJI ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 14
  15. INFORMACJE O INNYCH ISTOTNYCH CZYNNIKACH MOGĄCYCH WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI KADR OWEJ, MAJĄTKOWEJ ORAZ FINA NSOWEJ ................................ ................................ ................................ ......... 15
  16. OPIS PODSTAWOWYCH CZYNNI KÓW ZAGROŻEŃ I RYZYK A ................................ ................................ ...... 15
  OŚWIADCZENI E ZARZĄDU ASEE S.A. ................................ ................................ ................................ .......... 20
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  www.asseco -see.com.pl 3
  1. INFORMACJE OGÓLNE O EMITENCIE
  Grupa Asseco South Eastern Europe („Grupa” , „Grupa
  ASEE” , „ASEE” ) składa się z Asseco South Eastern
  Europe Spółka Akcyjna („Jednostka Dominująca”,
  „Spółka”, „Emitent”, „ASEE S.A.”) oraz spółek
  zależnych.
  Jednostka Dominująca Asseco South Eastern Europe
  S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14
  została utworzona 10 kwietnia 2007 roku.
  Od dnia 28 października 2009 roku Spółka jest
  notowana na rynku podstawowym Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A.
  2. CHAR AKTER DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
  I GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
  Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się
  działalnością holdingową, polegającą przede
  wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi,
  których działalność koncentruje się w aktualnie
  należący ch do Grupy ASEE spółka ch z sektora IT
  z reg ionu Europy Południowo – Wschodniej i Turcji,
  a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym
  regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność
  operacyjną w zakresie sprzedaży usług
  i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji
  z klientami i procesy bizneso we (contact center) ,
  a także rozwiązań uwierzytelniających .
  Grupa ASEE prowadzi działalność w zakresie
  sprzedaży oprogramowania własnego i obcego, jak
  również świadczenia usług wdrożeniowych,
  integracyjnych i outsourcingowych. Grupa dostarcza
  rozwiązania IT, rozwiązania z obszaru
  uwierzytelniania, systemy do rozliczania płatności
  internetowych, usługi procesowania transakcji, jak
  również prowadzi sprzedaż , outsourcing i obsługę
  bankomatów i terminali płatniczych oraz świadczy
  usługi integracyjne i wdrożeni owe systemów i sprzętu
  informatycznego.
  Grupa Asseco South Eastern Europe wyodrębnia
  następujące segmenty sprawozdawcze, stanowiące
  odzwierciedlenie struktury prowadzonej działalności:
  • Rozwiązania w sektorze bankowym,
  • Rozwiązania w obszarze płatności,
  • Inte gracja systemów.
  Segmenty sprawozdawcze odpowiadają segmentom
  operacyjnym.
  Segment Rozwiązania w sektorze bankowym
  obejmuje rozwiązanie omnikanałowe pod marką
  Digital Edge, zaprojektowane do dystrybucji
  produktów i usług bankowych za pomocą nowych,
  alternatywnych kanałów oraz w celu poprawy relacji
  i komunikacji z klientem, a także zintegrowane
  centralne systemy bankowe oparte na platformie
  Oracle i Microsoft, rozwiązania uwierzytelniające,
  informatyczne systemy raportujące do
  sprawozdawczości obligatoryjnej i informacji
  zarządczej, jak również systemy służące do
  zarządzania ryzykiem i przeciwdziałania oszustwom
  transakcyjnym. P onadto Grupa oferuje swoim
  klientom usługi on -line 24x7 oraz doradztwo
  w obszarze bankowości elektronicznej i cyfrowej
  transformacji.
  Segment Rozwiązania w obszarze płatności obejmuje
  kompletne rozwiązania obsługujące płatności
  dokonywane przy użyciu lub bez użycia kart,
  przeznaczone zarówno dla instytucji finansowych, jak
  i niefinansowych. Oferta ASEE obejmuje rozwiązania
  dla handlu elektronicznego (NestPay®, MSU ,
  Paratika ), płatności mobilnych (mPOS, HCE),
  przetwarzania kart płatniczych oraz usługi zwią zane
  z ban komatami i terminalami płatniczymi POS. Grupa
  dostarcza oprogramowanie oraz usługi, a także
  bankomaty i terminale płatnicze oferowane również
  w „modelu outsourcingowym“ umożliwiającym
  klien tom wynajęcie urządzeń oraz skorzystanie
  z usług serwisow ych i usług zarządzania
  infrastrukturą.
  W segmencie Integracja systemów Grupa ASEE
  świadczy usługi na rzecz sektorów finansowego,
  przemysłowego i publicznego w ramach
  następujących linii biznesowych: rozwój
  infrastruktury IT, wdrożenia i usługi wsparcia,
  zapewnienie ciągłości procesów biznesowych,
  automatyzacja działalności oraz rozwój
  oprogramowania dostosowanego do indywidualnych
  potrzeb klienta. W segmencie tym prezentowana jest
  również grupa własnych rozwiązań ASEE. Dotyczy to
  między innymi rozwiązania contact center LIVE,
  rozwiązania służącego zarządzaniu treścią BPS oraz
  rozwiązania służącego do zarządzania cyklem życia
  aktywów Fidelity . Ponadto, w ramach segmentu
  Integracja systemów, oferowane jest rozwiązanie
  LeaseFlex, służące do kompleksowego zarz ądzania
  cyklem życia produktów leasingowych i aktywów.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  www. asseco.com/see 4
  3. SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCY CH
  I NADZORUJĄCYCH EMITEN TA ORAZ ICH
  KOMITETÓW
  Na dzień publikacji niniejs zego sprawozdania tj. na
  dzień 8 sierpnia 201 8 roku skład Zarządu i Rady
  Nadzorczej Spółki oraz Komitetu Audytu przedstawiał
  się następująco:
  Rada Nadzorcza Zarząd Komitet Audytu
  Jozef Klein Piotr Jeleński Artur Kucharski Adam Góral Miljan Mališ Adam Pawłowicz Jacek Duch Miodrag Mirčetić Jacek Duch Artur Kucharski Marcin Rulnicki Adam Pawłowicz
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany
  w składzie organów zarządzających i nadzorujących
  Emitenta.


  4. ORGANIZACJA GRUPY KA PITAŁOWEJ
  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE
  Poniżej przedstawiono strukturę Grupy ASEE wraz
  z udziałem procentowym w kapitale i głosach na

  zgromadzeniach akcjonariuszy/wspólników spółek
  zależnych na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na
  dzień 31 grudnia 201 7 roku :
  Nazwa pełna jednostki Nazwa skrócona na potrzeby sprawozdania Kraj, w którym jednostka została zarejestrowana
  Procentowy udział w kapitale/ głosach 30 czerwca 2018 31 grudnia 201 7
  Asseco South Eastern Europe S.A. ASEE S.A. Polska Asseco SEE s.r.l. (Bukareszt) ASEE Rumunia Rumunia 100,00% 100,00% Asseco s.r.l. MOLDOVA ASEE Mołdawia Mołdawia 100,00% 100,00% Asseco SEE d.o.o., Beograd ASEE Serbia Serbia 100,00% 100,00% E-Mon d.o.o., Podgorica E-Mon Czarnogóra Czarnogóra 75,00% 75,00% Asseco SEE d.o.o. (Zagrzeb) ASEE Chorwacja Chorwacja 100,00% 100,00% Asseco SEE Sh.p.k. (Prisztina) ASEE Kosowo Kosowo 100,00% 100,00% Asseco SEE Sh.p.k., Tirana ASEE Albania Albania 100,00% 100,00% Asseco SEE Teknoloji A.Ş. (Istambuł) ASEE Turcja Turcja 100,00% 100,00% Nestpay Odeme Hizmetleri A.S. ASEE Nestpay Turcja 100,00% 100,00% Asseco SEE DOOEL, Skopje ASEE Macedonia Macedonia 100,00% 100,00% Asseco SEE d.o.o. (Sarajewo) ASEE BiH Bośnia i Hercegowina 100,00% 100,00% Asseco SEE o.o.d., Sofia ASEE Bułgaria Bułgaria 100,00% 100,00% Payten d.o.o. (Lublana) Payten Słowenia Słowenia 100,00% 100,00% Payten d.o.o., Podgorica Payten Czarnogóra Czarnogóra 100,00% 100,00% Payten d.o.o. (Zagrzeb) Payten Chorwacja Chorwacja 100,00% 100,00% Payten Payment Solutions s.r.l, (Bukareszt) Payten Rumunia Rumunia 100,00% n/d Payten d.o.o. Novi Beograd Payten Serbia Serbia 100,00% n/d Chip Card a.d., Beograd Chip Card Serbia Serbia 92,50% 92,50% Multicard d.o.o., Beograd Multicard Serbia Serbia 63,70% 45,00% Payten DOOEL, Skopje Payten Macedonia Macedonia 100,00% n/d Payten d.o.o. (Sarajewo) Payten BiH Bośnia i Hercegowina 100,00% n/d
  Jednostką dominującą w stosunku do Asseco South
  Eastern Europe S.A. jest Asseco International a.s .
  (jednostka dominująca wyższego szczebla). Asseco
  International a.s. posiadała na dzień 30 czerwca 2018
  roku 51,06% udziałów w kapitale ASEE S.A.
  W strukturze Grupy spółka E -Mon Czarnogóra od dnia
  1 listopada 2016 roku traktowana jest jako spółka
  zależna i konsolidowa na metodą pełną. Do dnia
  objęcia kontroli przez ASEE Serbia spółka traktowana
  była jako spółka współzależna i ujmowana metodą
  praw własności zgodnie z MSSF 11.
  Multicard Serbia jest jednostką stowarzyszoną,
  ujmowaną metodą praw własności. W okresie
  sprawozdawczym w wyniku konwersji długu spółki
  Multicard Serbia wobec Payten Serbia na kapitał,
  udział Payten Serbia w kapitale Multicard wzrósł
  z 45% do 63,70%. W związk u z tym , iż umowa spółki
  zakłada , że walne zgromadzenie podejmuje większość
  decyzj i jednogłośnie , Payten Serbia nie objęła kontroli
  nad spółką .
  Pozostałe spółki z Grupy są traktowane jako podmioty
  zależne i konsolidowane metodą pełną.
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień
  31 grudnia 2017 roku udział w ogólnej liczbie głosów
  posiadanych przez G rupę w podmiotach zależnych
  wchodzących w skład Grupy ASEE był równy udziałowi
  Grupy w kapitałach tych jednostek.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  www. asseco.com/see 5
  5. SKUTKI ZMIAN W STRUK TURZE GRUPY
  W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  2018 roku wystąpił y następując e zmian y w strukturze
  Grupy ASEE . Zmiany te były dokonywane w ramach
  szerszego procesu formalnego wyodrębnienia usług
  płatniczych do niezależnej struktury organizacyjnej.
  Plan wydzielenia usług płatniczych został opisany
  w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy
  za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
  Wydzielenie Payten d.o.o., Novi Beograd (Payten Serbia )
  W dniu 3 stycznia 201 8 roku zarejestrowane zostało
  wydzielenie z ASEE Serbia nowej spółki Payten Serbia .
  W wyniku podziału powstały dwa odrębne podmioty
  prowadzące działalność w obszarze płatności oraz
  pozostał ych operacj i.
  Zmiana nazw y spółk i Asseco SEE d.o.o. Podgorica (ASEE Czarnogóra) na Payten d o.o., Podgorica (Payten Czarnogóra)
  W dniu 10 stycznia 2018 roku zarejestrowana została
  zmiana na zwy spółki ASEE Czarnogóra na Payten
  Czarnogóra. W związku z tym, że Payten Czarnogóra
  prowadzi głównie działalność w obszarze usług
  płatniczych, zostanie w całości włączona do nowej
  struktury.
  Utworzenie spó łki Payten DOOEL Skopje (Payten Macedonia)
  W dniu 8 lutego 2018 roku została zarejestrowana
  w Macedonii nowa spółka pod nazwą Payten DOOEL
  Skopje (Payten Macedonia). Do nowej spółki
  wniesiona zostanie działalność w zakresie usług
  płatniczych prowadzona dotychczas w ramach ASEE
  Macedonia.
  Utworzeni e spó łki Payten d.o.o. Sarajewo (Payten BiH)
  W dniu 7 maja 2018 roku została zarejestrowana
  w Bośni i Hercegowinie nowa spółka pod nazwą
  Payten d.o.o. Sarajewo (Payten BiH). Do nowej spółki
  wniesiona zostanie działalność w zakresie usług
  płatniczych prowa dzona dotychczas w ramach ASEE
  BiH.
  Zwiększenie udziału w kapitale spółki Multicard
  9 maja 2018 roku została podjęta uchwała o konwersji
  długu spółki Multicard wobec Payten Serbia
  w wysokości 24 713 tys. RSD. W wyniku konwersji
  udział Payten Serbia w kapitale Multicard wzrósł
  z 45% do 63,70 %. W związku z tym , iż umowa spółki
  zakłada , że walne zgromadzenie podejmuje większość
  decyzj i jednogłośnie, Payten Serbia nie objęła kontroli
  nad spółką i Multicard nadal ujmowana jest metodą
  praw własności.
  Wydziel enie Payten Payment Solution s.r.l., Bukareszt (Payten Rumunia )
  W dniu 16 maja 201 8 roku zarejestrowane zostało
  wydzielenie z ASEE Rumunia nowej spółki Payten
  Rumunia . W wyniku podziału powstały dwa odrębne
  podmioty prowadzące działalność w obszarze
  płatności oraz pozostał ych operacj i.
  Zmiana nazw y spółk i Asseco SEE d.o.o.,
  (Lublana) na Payten d .o.o., (Lublana) (Payten
  Słowenia)
  W dniu 5 lipca 2018 roku (zdarzenie po dniu
  bilansowym) zarejestrowana została zmiana nazwy
  spółki ASEE Słowenia na Payten Słowenia. W związku
  z tym, że Payten Słowenia prowadzi głównie
  działalność w obszarze usług płatniczych, zostanie
  w całości włączona do nowej struktury.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 6
  6. INFORMACJE DOTYCZĄCE STRUKTURY GEOGRAFIC ZNEJ WYNIKÓW
  Za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku w tys. PLN Albania Bośnia Bułgaria Chorwacja Czarnogóra Kosowo Macedonia Polska Rumunia Serbia Słowenia Turcja Eliminacje Razem
  Przychody ze sprzedaży 811 12 537 2 433 64 057 5 763 9 071 26 294 4 024 64 023 87 324 7 099 25 911 (12 002) 297 344 Koszt własny sprzedaży ( -) (625) (8 471) (2 026) (48 437) (3 860) (7 447) (20 746) (2 064) (54 136) (67 530) (5 740) (15 230) 11 102 (225 211) Odpis (odwrócenie odpisu) z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych (+/ -) - - - 64 - (233) (37) 16 (87) (14) - (144) - (436)
  Zysk brutto ze sprzedaży 186 4 067 407 15 685 1 903 1 391 5 510 1 976 9 800 19 779 1 358 10 536 (900) 71 697 Koszty sprzedaży ( -) (66) (795) (53) (3 232) (402) (380) (1 953) (779) (4 757) (6 349) (156) (3 312) 629 (21 605)
  Koszty ogólnego zarządu ( -) (109) (807) (423) (3 569) (193) (404) (1 546) (201) (3 149) (4 852) (415) (3 315) (49) (19 031) Zysk /(strata) netto ze sprzedaży 11 2 465 (70) 8 885 1 308 607 2 012 996 1 893 8 577 788 3 909 (320) 31 061
  Pozostałe przychody operacyjne 1 11 6 67 24 - 209 - 78 115 17 46 (78) 496
  Pozostałe koszty operacyjne (1) - - (16) (7) - (72) - (29) (167) - (172) (3) (467) Udziały w wynikach jednostek stowarzyszonych - - - - - - - - - (209) - - - (209) Zysk /(strata) z działalności operacyjnej 11 2 476 (64) 8 936 1 325 607 2 149 996 1 943 8 316 805 3 783 (401) 30 881
  Za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku w tys. EUR Albania Bośnia Bułgaria Chorwacja Czarnogóra Kosowo Macedonia Polska Rumunia Serbia Słowenia Turcja Eliminacje Razem
  Przychody ze sprzedaży 191 2 957 574 15 110 1 359 2 140 6 202 949 15 102 20 598 1 674 6 112 (2 831) 70 137 Koszt własny sprzedaży ( -) (147) (1 998) (478) (11 425) (911) (1 757) (4 894) (487) (12 770) (15 929) (1 354) (3 593) 2 620 (53 123) Odpis (odwrócenie odpisu) z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych (+/ -) - - - 15 - (55) (9) 4 (21) (3) - (34) 1 (102)
  Zysk brutto ze sprzedaży 44 959 96 3 700 448 328 1 300 466 2 312 4 665 320 2 485 (211) 16 912 Koszty sprzedaży ( -) (16) (187) (13) (762) (95) (90) (461) (184) (1 122) (1 498) (37) (781) 150 (5 096)
  Koszty ogólnego zarządu ( -) (26) (190) (100) (842) (45) (95) (365) (47) (743) (1 145) (98) (782) (11) (4 489) Zysk /(strata) netto ze sprzedaży 2 582 (17) 2 096 308 143 474 235 447 2 022 185 922 (72) 7 327
  Pozostałe przychody operacyjne - 3 1 16 6 - 49 - 18 27 4 11 (18) 117
  Pozostałe koszty operacyjne - - - (4) (2) - (17) - (7) (39) - (41) (1) (111) Udziały w wynikach jednostek stowarzyszonych - - - - - - - - - (49) - - - (49) Zysk /(strata) z działalności operacyjnej 2 585 (16) 2 108 312 143 506 235 458 1 961 189 892 (91) 7 284 Za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku w tys. PLN Albania Bośnia Bułgaria Chorwacja Czarnogóra Kosowo Macedonia Polska Rumunia Serbia Słowenia Turcja Eliminacje Razem
  Przychody ze sprzedaży 720 10 224 2 161 55 536 5 744 5 559 25 706 3 430 76 975 73 809 10 882 25 555 (13 480) 282 821 Koszt własny sprzedaży ( -) (537) (6 907) (2 084) (41 760) (3 935) (4 486) (18 282) (2 368) (66 813) (55 363) (9 448) (15 361) 13 154 (214 188) Odpis (odwrócenie odpisu) z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych (+/-) (3) - - (103) - (28) 17 - (368) (6) - (60) - (550)
  Zysk brutto ze sprzedaży 180 3 317 77 13 674 1 809 1 046 7 441 1 062 9 794 18 440 1 435 10 134 (326) 68 083 Koszty sprzedaży ( -) (30) (350) (85) (3 037) (92) (312) (1 157) (518) (3 311) (5 228) (112) (2 948) 396 (16 784) Koszty ogólnego zarządu ( -) (134) (777) (524) (3 729) (400) (470) (1 677) (150) (3 495) (5 046) (440) (3 911) 246 (20 507) Zysk /(strata) netto ze sprzedaży 17 2 190 (532) 6 908 1 317 263 4 608 394 2 988 8 166 883 3 275 315 30 792
  Pozostałe przychody operacyjne 2 26 20 79 10 28 113 215 42 51 - 111 - 698 Pozostałe koszty operacyjne (2) (2) (23) (24) (5) (2) (54) (183) (34) (340) - (76) (14) (760) Udziały w wynikach jednostek stowarzyszonych - - - - - - - - - - - - - - Zysk /(strata) z działalności operacyjnej 17 2 214 (535) 6 963 1 322 290 4 667 425 2 996 7 878 883 3 309 301 30 730

  Za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku w tys. EUR Albania Bośnia Bułgaria Chorwacja Czarnogóra Kosowo Macedonia Polska Rumunia Serbia Słowenia Turcja Eliminacje Razem
  Przy chody ze sprzedaży 170 2 407 509 13 075 1 352 1 309 6 052 808 18 123 17 377 2 562 6 017 (3 174) 66 587 Kosz t własny sprzedaży ( -) (126) (1 626) (491) (9 832) (926) (1 056) (4 304) (558) (15 730) (13 035) (2 224) (3 617) 3 097 (50 428) Odpi s (odwrócenie odpisu) z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych (+/ -) (1) - - (24) - (6) 4 - (87) (1) - (15) - (130)
  Zysk brutto ze sprzedaży 43 781 18 3 219 426 246 1 752 250 2 306 4 341 338 2 386 (77) 16 029 Kosz ty sprzedaży ( -) (7) (82) (20) (715) (22) (74) (272) (122) (780) (1 231) (26) (694) 94 (3 951) Koszty ogólnego zarządu ( -) (32) (183) (123) (878) (94) (111) (395) (35) (823) (1 188) (104) (921) 59 (4 828) Zysk /(strata) netto ze sprzedaży 4 516 (125) 1 626 310 61 1 085 93 703 1 922 208 771 76 7 250
  Pozo stałe przychody operacyjne 1 6 5 19 2 7 27 50 10 12 - 25 - 164 Pozo stałe koszty operacyjne (1) - (5) (6) (1) - (13) (43) (8) (80) - (19) (3) (179) Udziały w wynikach jednostek stowarzyszonych - - - - - - - - - - - - - - Zysk z działalności operacyjnej 4 522 (125) 1 639 311 68 1 099 100 705 1 854 208 777 73 7 235  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 7
  7. PODSUMOWANIE I ANALIZA WYNIKÓW GRU PY KAPITAŁOWEJ ASEE
  3 miesiące do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 Zmiana % 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 Zmiana % tys. PLN (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Przychody ze sprzedaży 158 740 149 616 6% 297 344 282 821 5% Zysk brutto ze sprzedaży 39 474 37 525 5% 71 697 68 083 5% Zysk netto ze sprzedaży 18 063 17 851 1% 31 061 30 792 1% Zysk z działalności operacyjnej 17 788 17 886 -1% 30 881 30 730 1% EBITDA 29 230 27 678 6% 53 125 49 961 6% Zysk za okres sprawozdawczy 15 523 15 544 0% 26 780 25 696 4% Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 15 454 15 453 0% 26 620 25 535 4%

  3 miesiące do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 Zmiana % 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 Zmiana % tys. EUR (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Przychody ze sprzedaży 36 965 35 530 4% 70 137 66 587 5% Zysk brutto ze sprzedaży 9 200 8 904 3% 16 912 16 029 6% Zysk netto ze sprzedaży 4 216 4 233 0% 7 327 7 250 1% Zysk z działalności operacyjnej 4 151 4 240 -2% 7 284 7 235 1% EBITDA 6 812 6 568 4% 12 531 11 763 7% Zysk za okres sprawozdawczy 3 623 3 683 -2% 6 317 6 050 4% Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3 607 3 661 -2% 6 279 6 012 4%
  W drugim kwartale 2018 roku Grup a ASEE po raz
  kolejny poprawiła wartość przychodów ze sprzedaży
  oraz EBITDA w stosunku do analogicznego okresu
  roku ubiegłego. Sprzedaż wyrażona w PLN wzrosła
  o 9,1 mln (6%) i osiągnęła poziom 158,7 mln,
  natomiast wartość EBITDA wyrażona w PLN wyniosła
  29,2 mln po wzroście o blisko 1,6 mln (6%). Wynik
  operacyjny osiągnięty w drugim kwartale 2018 roku
  był nieznacznie niższy niż w roku poprzednim
  i wyniósł 17,8 mln PLN (w porównaniu do 17,9 mln
  w roku poprzednim). Tym samym Grupie ASEE
  udało się poprawić lub przynajmniej wyrównać,
  dobre wy niki drugiego kwartału 2017 roku, mimo
  kosztów programu opcyjnego rozpoznanych
  w drugim kwartale 2018 (0,6 mln PLN), których nie
  ma w danych porównywalnych.
  Przychody ze sprzedaży wyrażone w EUR w drugim
  kwartale 2018 roku wyniosły 37 mln, co oznacza
  wzrost o 1,4 mln (4%) w stosunku do analogicznego
  okresu 2017 roku. W największym stopniu do
  wzrostu przychodów przyczynił się segment
  Integracja Systemów, w którym sprzedaż wzrosła
  o 1,6 mln EUR i wyniosła 14,9 mln EUR. Wzrost
  przychodów zanotowano przede wszystkim w linii
  segmentu odpowiedzialnej za dostawy
  infrastruktury i rozwiązań stron trzecich. Wyższą
  sprzedaż odnotował również segment Rozwiązania
  w obszarze płatności, w którym wartość przychodów
  wyniosła 13,3 mln EUR po wzroście o p onad 0,3 mln
  EUR. Rosnące przychody zanotowały linie
  produktowe odpowiedzialne utrzymanie terminali
  płatniczych oraz za autoryzację i przetwarzanie
  transakcji realizowanych kartami płatniczymi
  (processing). Z kolei przychody segmentu
  Rozwiązania w sektorze bankowym spadły w drugim
  kwartale 2018 roku o 0,5 mln EUR i osiągnęły
  poziom 8,8 mln EUR. Niższa sprzedaż dotknęła
  przede wszystkim linii oferującej rozwiązania
  uwierzytelniające.
  Przychody ze sprzedaży w tys. PLN 3 miesiące do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 Zmiana % 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 Zmiana %
  (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Rozwiązania w sektorze bankowym 37 589 38 923 -3% 69 755 71 293 -2% Rozwiązania w obszarze płatności 57 369 54 571 5% 123 171 107 618 14% Integracja systemów 63 782 56 122 14% 104 418 103 910 0% 158 740 149 616 6% 297 344 282 821 5%

  Przychody ze sprzedaży w tys. EUR 3 miesiące do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 Zmiana % 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 Zmiana %
  (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Rozwiązania w sektorze bankowym 8 756 9 238 -5% 16 454 16 785 -2% Rozwiązania w obszarze płatności 13 304 12 969 3% 29 053 25 337 15% Integracja systemów 14 905 13 323 12% 24 630 24 465 1% 36 965 35 530 4% 70 137 66 587 5%


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 8
  Zysk z działalności operacyjnej Grupy ASEE
  wyrażony w EUR wyniósł w drugim kwartale 2018
  roku 4, 2 mln i był nieznacznie (o 90 tys. EUR) niższy
  niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dzięki
  poprawie wyników linii odpowiedzialnych za
  utrzymanie terminali płatniczych oraz za
  eCommerce wzrost zysku operacyjnego o 0,1 mln
  EUR zanotował segment Rozwiąza nia w obszarze
  płatności. EBIT segmentu Integracja systemów
  pozostał na porównywalnym poziomie, natomiast
  w segmencie Rozwiązania w sektorze bankowym
  wynik operacyjny spadł o 0,2 mln EUR, głównie
  z uwagi na gorszy rezultat linii odpowiedzialnej za
  rozwiąza nia uwierzytelniające.
  Zysk z działalności operacyjnej w tys. PLN 3 miesiące do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 Zmiana % 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 Zmiana %
  (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Rozwiązania w sektorze bankowym 5 489 6 211 -12% 6 922 9 635 -28% Rozwiązania w obszarze płatności 8 955 8 371 7% 19 551 14 777 32% Integracja systemów 3 344 3 304 1% 4 408 6 318 -30% 17 788 17 886 -1% 30 881 30 730 0%

  Zysk z działalności operacyjnej w tys. EUR 3 miesiące do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 Zmiana % 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 Zmiana %
  (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Rozwiązania w sektorze bankowym 1 289 1 470 -12% 1 632 2 269 -28% Rozwiązania w obszarze płatności 2 075 1 985 5% 4 612 3 478 33% Integracja systemów 786 785 0% 1 040 1 488 -30% 4 150 4 240 -2% 7 284 7 235 1%

  Skonsolidowana wartość EBITDA Grupy ASEE za
  drugi kwartał 2018 roku wyrażona w EUR wyniosła
  6,8 mln, co oznacza wzrost o 244 tys. (4%)
  w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost EBITDA
  był efektem poprawy wyników w segmencie
  Rozwiązania w obszarze płatności ( o 0,5 mln EUR),
  przy jednoczesnym spadku EBITDA w segmencie
  Rozwiązania w sektorze bankowym
  i porównywalnych wynikach segmentu Integracja
  systemów.

  EBITDA w tys. PLN 3 miesiące do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 Zmiana % 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 Zmiana %
  (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Rozwiązania w sektorze bankowym 6 610 7 694 -14% 9 172 12 601 -27% Rozwiązania w obszarze płatności 18 260 15 715 16% 37 616 29 101 29% Integracja systemów 4 360 4 269 2% 6 337 8 259 -23% 29 230 27 678 6% 53 125 49 961 6%

  EBITDA w tys. EUR 3 miesiące do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 Zmiana % 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 Zmiana %
  (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Rozwiązania w sektorze bankowym 1 550 1 823 -15% 2 163 2 967 -27% Rozwiązania w obszarze płatności 4 240 3 731 14% 8 873 6 852 29% Integracja systemów 1 022 1 014 1% 1 495 1 944 -23% 6 812 6 568 4% 12 531 11 763 7%

  Poniżej przedstawiono główne czynniki wpływające
  na wyniki poszczególnych segmentów oraz całej
  Grupy ASEE narastająco za pierwsze półrocze 2018
  roku.

  Wyniki segmentu Rozwiązania w obszarze
  płatności
  Przychody ze sprzedaży segmentu Rozwiązania
  w obszarze płatności w pierwszym półroczu 2018
  roku wyniosły 29 mln EUR, co oznacza wzrost
  o 3,7 mln EUR (15%) w stosunku do analogicznego
  okresu poprzedniego roku. Największy wzrost
  sprzedaży (o blisko 3 mln EUR) zanotowała linia
  segmentu odpowiedzialna za usługi związane
  z utrzymaniem bankomatów. Było to głównie
  zasługą spółek w Rumunii oraz w Chorwacji, które
  w pierwszym półroczu 2018 roku przeprowadziły
  kilka dostaw infrastruktury w tradycyjnym modelu
  utrzymania bankomatów. Ponadto Payten
  Chorwacja realizuje nowe kontrakty na outsourcing
  usług płatniczych, które nie generowały jeszcze
  przychodów w pierwszym półroczu 2017 roku. Nieco
  wyższą sprzedaż zanotowały również pozostałe linie
  segmentu, od powiedzialne odpowiednio za usługi
  związane z utrzymaniem terminali płatniczych
  (głównie w Chorwacji), przetwarzanie transakcji
  płatniczych (w Serbii), oraz eCommerce (w Turcji).
  Zysk z działalności operacyjnej segmentu
  Rozwiązania w obszarze płatności wzr ósł o ponad
  1,1 mln EUR (3 3%) i osiągnął wartość 4,6 mln EUR.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 9
  Wy ższe zyski zanotowały przede wszystkim linia
  segmentu odpowiedzialna za utrzymanie terminali
  płatniczych. Istotna część wzrostu zysku tej części
  segmentu przypada na Payten Chorwacja, gdzie
  w pierwszym półroczu 2018 roku realizowano
  dostawy terminali płatniczych i podpisywano nowe
  umowy utrzymaniowe. Zysk operacyjny
  z utrzymania terminali płatniczych wzrósł
  w stosunku do pierwszego półrocza 2017 roku
  również w Serbii oraz w Słowenii. Wartość EB IT
  w pierwszym półroczu 2018 roku wzrosła także
  w liniach segmentu odpowiedzialnych za
  eCommerce oraz za przetwarzanie transakcji
  płatniczych.
  Wartość EBITDA segmentu Rozwiązania w obszarze
  płatności po pierwszym półroczu 201 8 roku wyniosła
  prawie 8,9 mln EUR, co oznacza wzrost o 2 mln EUR
  (29 %) w stosunku do analogicznego okresu roku
  ubiegłego .
  Wyniki segmentu Rozwiązania w sektorze
  bankowym
  Segment Rozwiązania w sektorze bankowym
  zanotował w pierwszym półroczu 2018 roku
  sprzedaż na poziomie blisko 1 6,5 mln EUR, co
  oznacza spadek o 0,3 mln EUR (2%). Spadek ten
  wynikał z niższej sprzedaży rozwiązań
  uwierzytelniających w Chorwacji, co zostało
  częściowo skompensowane wyższymi przychodami
  w linii odpowiedzialnej za centralne systemy
  bankowe przede wszystk im w Rumunii oraz w linii
  oferującej rozwiązania mobilne, dzięki nowym
  projektom realizowanym w Chorwacji i w Bułgarii.
  Zysk z działalności operacyjnej segmentu
  Rozwiązania w sektorze bankowym po pierwszym
  półroczu 2018 wyniósł 1,6 mln EUR, co oznacza
  spa dek o 0,6 mln EUR (28%) w stosunku do
  analogicznego okresu poprzedniego roku. Na niższy
  wynik operacyjny segmentu Rozwiązania w sektorze
  bankowym wpłynęło przede wszystkim rozwiązanie
  umowy sprzedaży centralnego systemu bankowego
  na rzecz Nova Kreditna Ban ka Maribor (NKBM),
  o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr
  9/2018. W związku z rozwiązaniem umowy już po
  fazie analizy GAP, ASEE była uprawniona do
  otrzymania jedynie nieznacznej części
  wynagrodzenia przewidzianego za cały projekt.
  W praktyce ozna cza to, że Spółka zmuszona była
  odwrócić część przychodów z projektu rozpoznanych
  w czwartym kwartale 2017 roku oraz że nie otrzyma
  wynagrodzenia za prace przeprowadzone na rzecz
  NKBM w trakcie pierwszego kwartału 2018 roku.
  Łączny negatywny wpływ konsekwe ncji
  wcześniejszego rozwiązania umowy z NKBM na
  wynik operacyjny ASEE wyniósł blisko 650 tys. EUR.
  Odpisy i niepokryte koszty w największym stopniu
  obciążyły wyniki segmentu w Serbii oraz w Słowenii.
  Gorszy wynik operacyjny segmentu wynikał również
  z niższ ej sprzedaży rozwiązań uwierzytelniających,
  której efekty odczuła przede wszystkim ASEE
  Chorwacja.
  W ślad za niższym zyskiem operacyjnym segmentu
  Rozwiązania w sektorze bankowym spadła również
  wartość EBITDA. Po pierwszym półroczu 2018 roku
  wyniosła ona 2 ,2 mln EUR, co oznacza spadek o 0,8
  mln EUR (27%) w stosunku do analogicznego
  okresu poprzedniego roku.
  Wyniki segmentu Integracja systemów
  Przychody ze sprzedaży segmentu Integracja
  systemów w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły
  24,6 mln EUR. Oznacza to niewielki wzrost
  (o 165 tys. EUR) w stosunku do pierwszych sześciu
  miesięcy 2017 roku. Niższe przychody zanotowała
  linia odpowiedzialna za infrastrukturę i rozwiązania
  stron trzecich oraz usługi integracyjne, gdzie
  sprzedaż spadła o 0,6 mln EUR. Spadek te n dotyczył
  przede wszystkim operacji segmentu w Rumunii
  i został częściowo skompensowany przez wyższ ą
  sprzedaż w Serbii i w Kosowie. W tym samym czasie
  o ponad 0,7 mln EUR wzrosły przychody części
  segmentu oferującej rozwiązania własne. Wyższe
  przychody zr ealizowano przede wszystkim w Serbii,
  a także w Macedonii i w Chorwacji.
  Zysk operacyjny segmentu Integracja systemów
  spadł z 1,5 mln EUR w pierwszym półroczu 2017
  roku do nieco ponad 1 mln EUR w analogicznym
  okresie bieżącego roku. Niższy wynik operacyjny
  zanotowała zarówno część segmentu oferująca
  infrastrukturę i usługi integracyjne, gdzie
  realizowano mniej projektów niż rok wcześniej przy
  niższej marży na odsprzedaży, jak i część
  odpowiedzialna za własne rozwiązania.
  W konsekwencji wartość EBITDA segmen tu spadła
  z 1,9 mln EUR do 1,5 mln EUR.
  Zysk netto
  Skonsolidowany zysk netto Grupy ASEE za pierwsze
  półrocze 201 8 rok u wyniósł 6 ,3 mln EUR i wzrósł
  o prawie 0,3 mln EUR (4%) w stosunku do
  analogiczneg o okresu roku ubiegłego .
  Wynik z działalności finansowej Grupy ASEE
  w pierwszych sześciu miesiącach 201 8 rok u wyniósł
  635 tys. EUR, podczas gdy w analogicznym okresie
  roku ubiegłego było to 179 tys. EUR. Głównym
  powodem wzrostu był wyższy wynik na różnicach


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 10
  kursowych z uwzględnieniem wyc eny instrumentów
  zabezpieczających. Dodatnie różnice kursowe
  wynikały przede wszystkim przeszacowania sald
  należności i gotówki utrzymywanych w USD przez
  turecką spółkę ASEE.
  Koszt podatku dochodowego w pierwszym półroczu
  201 8 roku wyniósł 1,6 mln EUR (efe ktywna stopa
  podatkowa 20,2% ) w porównaniu do niespełna
  1,4 mln EUR w roku ubiegłym (efektywna stopa
  podatkowa 18 ,4%). Obciążenie podatkiem
  dochodowym wynika z bieżących operacji
  w poszczególnych krajach oraz z podatków
  związanych z otrzymywanymi przez spółkę
  holdingową dywidendami od spółek zależnych.
  W pierwszym półroczu 201 7 roku podjęto uchwały
  w sprawie wypłat dywidendy przez spółki spoza Unii
  Europejskiej (Macedonia i Serbia ) łącznie w kwocie
  ponad 2,8 mln EUR, natomiast w pierwszym
  półroczu 2018 roku było to 2,1 mln EUR. W obu
  przypadkach wypłata dywidend spoza UE wiązała się
  z koniecznością zapłaty podatku u źródła oraz
  wpłynęła na wyższą efektywną stopę podatkową
  Grupy ASE E, przy czym wpływ ten był większy
  w pierwszym półroczu 2017 roku. Z kolei efektywna
  stopa podatkowa z wyłączeniem podatku
  związanego z wypłatą dywidend w pierwszym
  półroczu 2018 roku wzrosła w stosunku do
  analogicznego okresu roku ubiegłego. Było to
  związ ane z wyższymi niż w ubiegłym roku
  obciążeniami podatkowymi w Serbii, Rumunii oraz
  Turcji.
  Analiza wskaźnikowa
  Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów: Marża zysku brutto ze sprzedaży=zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży Marża zysku EBITDA = (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży Marża zysku operacyjnego = zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży Marża zysku za okres sprawozdawczy = zysk za okres sprawozdawczy przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej / przychody ze sprzedaży
  Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) = zysk za okres ostatnich 12 miesięcy zakończonych na dzień bilansowy przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej / średnioroczne kapitały własne przypisane Akcjonariuszom Je dnostki Dominującej Stopa zwrotu z aktywów (ROA) = zysk za okres ostatnich 12 miesięcy zakończonych na dzień bilansowy przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej / średnioroczne aktywa
  Marża zysku brutto ze sprzedaży w pierwszym
  półr oczu 2018 roku wyniosła 2 4,1% i pozostała na
  takim samym poziomie jak w analogicznym okresie
  ubiegłego roku . Wzrost udziału rozwiązań własnych
  w strukturze sprzedaży (z 62,3% w pierwszym
  półroczu 2017 do 64,3% w analogicznym okresie
  bieżącego roku) i popra wa rentowności w tym
  obszarze działalności zostały skompensowane
  niższymi marżami na odsprzedaży infrastruktury
  i oprogramowania stron trzecich.
  Dalszy wzrost zysku operacyjnego segmentu
  Rozwiązania w obszarze płatności i nowe inwestycje
  w infrastrukturę d o realizacji projektów
  outsourcingowych skutkujące wyższą amortyzacją,
  spowodowały wzrost wartości EBITDA oraz marży
  EBITDA z 17,7% w pierwszym półroczu 2017 roku
  do 17,9% w analogicznym okresie bieżącego roku.
  Z kolei spadek zysku operacyjnego w pozostały ch
  segmentach wpłynął na nieznaczne obniżenie marży
  na tym poziomie. Wyniosła ona 10,4%
  w porównaniu do 10,9% w roku poprzednim.
  Mimo niższej marży na poziomie zysku
  operacyjnego, lepszy wynik na operacjach
  finansowych pozwolił na utrzymanie niezmienionej
  marży zysku netto, która w pierwszym półroczu
  2018 roku wyniosła 9,0%.
  Wskaźniki ROE oraz ROA za okres 12 miesięcy
  kończący się 30 czerwca 2018 spadły nieznacznie
  w stosunku do okresu porównywalnego. Stopa
  zwrotu z kapitału własnego wyniosła 7,7%, co
  oznacza spadek o 0,3pp, natomiast stopa zwrotu
  z aktywów spadła z 6,3% do 6,1% .
  30 czerwca 2018 roku 31 grudnia 2017 roku (niebadane) (badane)
  Kapitał pracujący (w tys. PLN) 118 42 8 118 177 Wskaźnik płynności bieżącej 1,68 1,70 Wskaźnik płynności szybkiej 1,46 1,49 Wskaźnik natychmiastowej płynności 0,65 0,69
  Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów: Kapitał pracujący = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) - zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy - rozliczeni a międzyokresowe / zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik natychmiastowej płynności = (krótkoterminowe aktywa finansowe + środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe
  Wartość kapitału pracującego na koniec czerwca
  wyniosła 118,4 mln PLN, co oznacza niewielki wzrost
  (o 250 tys. PLN) w stosunku do stanu z końca
  grudnia 2017 roku. W pierwszym półroczu 2018
  roku wartość aktywów obrotowych wzrosła o ponad
  3,9 mln PLN przede wszystkim w wyniku wzrostu
  należności z tytułu wyceny kontraktów IT oraz
  rozliczeń międzyokresowych. W tym samym czasie
  spadły salda należności handlowych oraz środków
  pieniężnych.
  tys. PLN 3 miesiące do 30 czerwca 2018 3 miesiące do 30 czerwca 2017 6 miesięcy do 30 czerwca 2018 6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Marża zysku brutto ze sprzedaży 24,9% 25,1% 24,1% 24,1% Marża zysku EBITDA 18,4% 18,5% 17,9% 17,7% Marża zysku operacyjnego 11,2% 12,0% 10,4% 10,9% Marża zysku za okres sprawozdawczy 9,7% 10,3% 9,0% 9,0% Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) 7,7% 8,0% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 6,1% 6,3%


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 11
  Z kolei wartość zobowiązań krótkoterminowych
  wzrosła w pierwszych sześciu miesiącach 2018 roku
  o 3,7 m ln PLN, głównie z uwagi na wzrost
  zobowiązań finansowych w związku z uchwaleniem
  wypłaty dywidendy do akcjonariuszy ASEE oraz
  wyższe salda oprocentowanych kredytów
  bankowych i rozliczeń międzyokresowych kosztów.
  Wzrosty te zostały częściowo skompensowane
  niższymi wartościami zobowiązań handlowych,
  pozostałych zobowiązań budżetowych oraz
  pozostałych zobowiązań.
  Wskaźnik i płynności nie zmieniły się istotnie
  w stosunku do stanu z końca 2017 roku i pozostają
  na bezpiecznych poziomach.
  Analiza zadłużenia
  30 czerwca 2018 roku 31 grudnia 2017 roku
  (niebadane) (badane)
  Wskaźnik zadłużenia ogólnego 21,5% 21,7%
  Dług / kapitał własny 7,5% 6,3%
  Dług / (dług + kapitał własny) 7,0% 5,9%
  Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów: Wskaźnik zadłużenia ogólnego = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa Dług / kapitał własny = oprocentowane kredyty bankowe / kapitały własne Dług / (dług + kapitał własny) = oprocentowane kredyty bankowe / (oprocentowane kredyty bank owe + kapitały własne)
  Wskaźnik zadłużenia ogólnego spadł nieznacznie,
  z 21,7% na koniec 2017 roku do 21,5% na dzień
  30 czerwca 2018 roku. Jak opisano powyżej ,
  w pierwszym półroczu 2018 roku nastąpił
  nieznaczny wzrost salda zobowiązań, który wynikał
  przede wszystkim ze zobowiązań finansowych
  w związku z uchwaloną wypłatą dywidendy do
  akcjonariuszy ASEE oraz ze wzrostu salda kredytów
  bankowych. Zostało to częściowo skompensowane
  spadkiem salda zobowiązań handlowych oraz
  pozostałych zobowiązań. Wartość kredyt ów
  bankowych na koniec czerwca 2018 roku wynosiła
  55,5 mln PLN, co oznacza wzrost o 10,5 mln PLN
  w stosunku do stanu z końca grudnia 2017 roku.
  Nowe kredyty zaciągano w związku z inwestycjami
  w infrastrukturę wykorzystywaną w projektach
  outsourcingowych w segmencie Rozwiązania
  w obszarze płatności, przede wszystkim w Serbii
  i w Chorwacji, oraz na zakupy oprogramowania
  zewnętrznego na potrzeby projektu realizowanego
  w Rumunii . Nadwyżka kwoty nowych kredytów nad
  wartością spłat wcześniejszego zadłużenia
  w pie rwszym półroczu 2018 roku spowodowała
  wzrost stosunku długu do kapitałów własnych
  z 6,3% do 7,5% natomiast długu do sumy pasywów
  z 5,9% do 7,0%.
  Rachunek przepływów pieniężnych

  6 miesięcy do 30 czerwca 2018
  6 miesięcy do 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) Środki pieniężne na początek okresu 115 562 118 058
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 837 20 006
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 200) (22 937)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 6 678 (6 063)
  Różnice kursowe netto 3 080 (5 715) Środki pieniężne na koniec okresu 110 957 103 349
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  po pierwszym półroczu 201 8 roku wyniosły 6,8 mln
  PLN i były o 13 mln PLN niższe niż w analogicznym
  okresie ubiegłego roku. Niskie przepływy
  z działalności operacyjnej to przede wszystkim efekt
  zmiany relacji gotówki do pozostałych elementów
  kapitału obrotowego . W ciągu pierwszych sześciu
  miesięcy 2018 roku wypływy gotówki związane
  z obsługą zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych
  i rezerw wyniosły blisko 45 mln PLN, podczas gdy
  wpływy netto ze ściągniętych należności
  i spieniężonych zapasów niespełna 4 mln PLN.
  Wahania poziomu kapitału obrotowego Grupy
  wynika ją z wartości i faz realizowanych projektów,
  a przede wszystkim z harmonogramu rozliczeń
  z dostawcami i klientami ASEE. Tym samym, mają
  one charakter przejściowy i nie wpływają na
  długoterminową zdolność Grupy ASEE do
  generowania gotówki. Niska konwersja w yniku na
  gotówkę dotyczyła w pierwszym półroczu krajów,
  w których realizowane i rozliczane są znaczące
  projekty , przede wszystkim Rumunii, Macedonii
  i Czarnogóry. Ponadto, niskie przepływy
  z dzi ałalności operacyjnej w pierwszym półroczu
  były skutkiem spłat y zobowiązań publiczno -
  prawnych związanych z wynikami spółek za czwarty
  kwartał, a także wypłaty wynagrodzeń zmiennych
  dotyczących roku poprzedniego, co dodatkowo
  obciąża ło przepływy pieniężne bez wpływu na
  rachunek wyników i tym samym pogarsza konwersję
  bieżącego wyniku na gotówkę. Było to szczególnie
  widoczne w spółce ASEE w Serbii.
  Wydatki w ramach działalności inwestycyjnej
  w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 21 ,2 mln
  PLN, co oznacza niewielki spadek (o 1, 7 mln PLN)
  w stosunku do analogicznego okre su roku
  ubiegłego. Najistotniejszą pozycją w przepływach
  inwestycyjnych w pierwszych trzech miesiącach
  2018 były wydatki na nabycie rzeczowych aktywów
  trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  których wartość wyniosła prawie 19,3 mln PLN. W
  tej pozycji prezentowane są między innymi nakłady
  na infrastrukturę wykorzystywaną w outsourcingu
  procesów płatniczych oraz przy tworzeniu


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 12
  niezależnej sieci bankomatów, łącznie w kwocie
  blisko 16 mln PLN .
  Przepływy z działalności finansowej w pier wszym
  półroczu 2018 roku zamknęły się saldem 6,7 mln
  PLN. Wpływy z nowych kredytów dotyczyły przede
  wszystkim finansowania infrastruktury
  wykorzystywanej w projektach outsourcingowych
  w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności
  w Serbii i w Chorwacji oraz zakupów
  oprogramowania zewnętrznego na potrzeby
  projektu realizowanego w segmencie Integracja
  systemów Rumunii . Wpływy z nowych kredytów
  zostały częściowo skompensowane spłatami
  wcześniej zaciągniętego zadłużenia , które związane
  jest z zakupami infrastruktury wykorzystywanej
  w projektach outsourcingowych realizowanych
  przez segment Rozwiązania w obszarze płatności.
  8. CZYNNIKI, KTÓRE W OC ENIE ZARZĄDU
  BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE
  PRZEZ GRUPĘ WYNIKI W PERSPEKTYWIE
  CO NAJMNIEJ DO KOŃCA BIEŻĄCEGO
  ROKU OBROTOWEGO
  a. Plan wydzielenia usług płatniczych
  W ocenie Zarządu segment Rozwiązania
  w obszarze płatności jest najbardziej dojrzały
  i jednolity spośród wszystkich linii biznesowych
  działających obecnie w obrębie ASEE. Stąd w trakcie
  2016 roku podjęto decyzję o formalnym wydzieleniu
  segmentu do osobnej struktury organizacyjnej.
  W praktyce oznacza to, że po reo rganizacji segment
  będzie wciąż funkcjonował w Grupie ASEE, ale
  w wyodrębnionej formalnie strukturze
  organizacyjnej.
  W pierwszej fazie wydzielenia segmentu
  przeprowadz ane są podziały istniejących spółek,
  w taki sposób, aby działalność segmentu
  Rozwiązania w obszarze płatności znalazła się
  w odrębnym podmiocie prawnym. Podziały dotycz ą
  największych spółek w Grupie ASEE, w których
  zarówno działalność segmentu Rozwiązania
  w obszarze płatności, jak i działalność pozostałych
  segmentów mają istotne znaczenie. Po zakończeniu
  pierwszej fazy projektu, w każdym z krajów, gdzie
  ASEE prowadzi znaczące operacje (Serbia,
  Chorwacja, Macedonia, Rumunia, Turcja , Bośnia
  i Hercegowina ) w wyniku podziału powinny powstać
  dwa odrębne podmioty skupiające odpowiednio
  działalność w obszarze płatności oraz pozostałe
  operacje. Zarząd nie planuje przeprowadzenia
  podziałów w spółkach, w których dominuje
  działalność segmentu Rozwiązania w obszarze
  płatności, lub w tych, które takiej działalności
  obecnie nie prowadzą.
  Działania w ramach p ierwszej fazy projektu zostały
  do tej pory zakończone w Chorwacji, Serbii oraz
  w Rumunii , gdzie nowe spółki pod marką Payten
  w pełni przejęły operacje związane z usługami
  płatniczymi . W Bo śni i Hercegowinie oraz
  w Macedonii zostały utworzone nowe spółki Payten ,
  do których stopniowo przenoszona jest działalność
  segmentu Rozwiązania w obszarze płatności. Proces
  podziału spółki tureckiej jest w toku, a jego
  zakończenie planowane jest w trzecim kwartale
  2018 roku.
  W drugiej fazie projektu, powstałe w wyniku
  podziału podmioty prowadzące działalność
  w ramach segmentu Rozwiązania w obszarze
  płatności oraz pozostałe spółki Grupy ASEE,
  w których działalność ta dominuje (Payten Słowenia
  i Payten Czarnogóra) , zostaną wniesione do nowo
  utworzonej spółki holdingowej, po zostającej pod
  wyłączną kontrolą Asseco South Eastern Europe S.A.
  Obecnie trwają prace koncepcyjne nad drugą fazą
  wydzielenia usług płatniczych. Jej realizacja powinna
  rozpocząć się jeszcze w trzecim kwartale 2018 roku,
  pod warunkiem zakończenia prac w ram ach
  pierwszej fazy projektu.
  Należy pamiętać, że zarówno podziały spółek, jak
  i wniesienie aktywów do nowej spółki holdingowej to
  wieloetapowe skomplikowane procesy z udziałem
  zewnętrznych uczestników (w tym lokalnej
  administracji publicznej), stąd na daty zakończenia
  procesu wpływać mogą czynniki pozostające poza
  kontrolą ASEE.
  Na podstawie dotychczas przeprowadzonych analiz,
  Zarząd ocenia, że koszty przeprowadzenia procesu
  wydzielenia segmentu Rozwiązania w obszarze
  płatności oraz ewentualne dodatkowe kos zty
  funkcjonowania nowej struktury nie powinny
  w sposób istotny wpłynąć na wyniki finansowe
  Grupy ASEE.
  Projekt formalnego wydzielenia segmentu
  Rozwiązania w obszarze płatności został pozytywnie
  zaopiniowany przez Radę Nadzorczą ASEE, która
  jednogłośnie za akceptowała jego założenia.
  W ocenie Zarządu, formalne wydzielenie segmentu
  Rozwiązania w obszarze płatności powinno
  zwiększyć niezależność tego segmentu od
  pozostałych linii biznesowych i w konsekwencji
  poprawić efektywność w obu częściach operacji
  ASEE. Formalnie wyodrębniony segment
  Rozwiązania w obszarze płatności powinien być
  bardziej widoczny w strukturze Grupy ASEE, co
  ułatwi działania marketingowe oraz umożliwi
  stworzenie nowej, rozpoznawalnej marki, przez co
  poprawi się pozycja konkurencyjna ASEE w obec
  wyspecjalizowanych podmiotów działających
  w obszarze obsługi płatności. Stworzenie


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 13
  uporządkowanej formalnej struktury w ramach
  grupy kapitałowej ASEE jest również celowe z uwagi
  na jej większą elastyczność na potrzeby
  ewentualnych przyszłych transakcj i kapitałowych,
  związanych z poszczególnymi liniami biznesowymi.
  b. Pozostałe ogólne czynniki wpływające
  na wynik
  Zdaniem Zarządu ASEE S.A. obecna sytuacja
  finansowa Grupy, jej potencjał operacyjny oraz
  pozycja rynkowa nie stwarzają zagrożeń dla jej
  dalszego funkcjonowania i rozwoju w 201 8 roku.
  Istnieje jednak wiele czynników zarówno
  o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym,
  które bezpośrednio, bądź pośrednio mogą mieć
  wpływ na osiągane w następnych kwartałach wyniki
  finansowe.
  Do czynników zewnętrznych mających wpływ na
  przyszłe wyniki finansowe Grupy ASEE można
  zaliczyć między innymi:
  • Sytuację gospodarczą w regionie Europy
  Południowo – Wschodniej i Turcji, przede
  wszystkim w kontekście obserwowanej w regionie
  poprawy koniunktury, która może mieć wpływ n a
  wielkość zamówień oraz na kondycję finansową
  klientów Grupy ASEE, a także sytuacji
  ekonomicznej w przyszłości i ewentualnego
  trwałego powrotu lokalnych gospodarek na
  ścieżkę wzrostu;
  • Sytuację geopolityczną w Europie Południowo –
  Wschodniej i w Turcji, ew entualne napięcia
  polityczne i brak stabilności lokalnych rządów
  mogą powodować pogorszenie klimatu
  inwestycyjnego, a co za tym idzie opóźnienia czy
  nawet rezygnację klientów ASEE z realizacji
  projektów IT; kolejną konsekwencją
  ewentualnych napięć politycz nych może być
  wstrzymanie inwestycji IT w instytucjach
  administracji publicznej, która pozostaje klientem
  Grupy ASEE;
  • Sytuację na rynku informatycznym w regionie
  Europy Południowo – Wschodniej i Turcji, wciąż ta
  część Europy w zakresie rynku IT pozostaje
  niedoinwestowana w stosunku do krajów Europy
  Zachodniej;
  • Proces informatyzacji administracji publicznej
  w krajach regionu, w celu dostosowania jakości
  oraz funkcjonalności świadczonych usług
  do standardów międzynarodowych,
  a w szczególności do wymogów Unii Europejskiej;
  • Dostęp do strukturalnych funduszy unijnych
  w Rumunii, Bułgarii, Słowenii i Chorwacji oraz
  przedakcesyjnych w pozostałych krajach;
  • Konsolidację i rozwój sektora bankowego
  w regionie Europy Południowo – Wschodniej oraz
  Turcji;
  • Perspektywy posze rzenia rynków zbytu poza
  obszarem obecnego działania Grupy poprzez
  współpracę z partnerami;
  • Działania związane z nasilającą się konkurencją
  zarówno ze strony lokalnych, jak i zagranicznych
  przedsiębiorstw informatycznych, szczególnie
  w przypadku ubiegania się o realizację dużych
  prestiżowych kontraktów;
  • Zmiany sytuacji kredytowej, płynności
  finansowej, możliwości finansowania się przez
  odbiorców Grupy;
  • Inflację i wahania kursów walut państw, w których
  Grupa prowadzi działalność;
  • Poziom stóp procentowych w s trefie euro
  w związku z tym, że znaczna część zadłużenia
  Grupy ASEE jest denominowana w EUR;
  • Szanse i ryzyka związane z szybkimi zmianami
  technologicznymi i innowacjami na rynku IT.

  Do czynników wewnętrznych mających wpływ na
  przyszłe wyniki finansowe Grupy można zaliczyć
  między innymi:
  • Jakość i kompleksowość oferty Grupy ASEE;
  • Ponoszone przez Grupę nakłady na badania
  i rozwój oraz umiejętność ich komercjalizacji;
  • Możliwość rozszerzenia oferty produktowej ASEE
  w efekcie organicznego rozwoju lub w związk u
  z ewentualnymi przyszłymi akwizycjami;
  • Stabilność i doświadczenie kadry menadżerskiej;
  • Strukturę Grupy, jej przejrzystość oraz
  efektywność działania;
  • Doświadczenie w kompleksowych projektach
  informatycznych angażujących różnorodne
  usługi na szerokim obs zarze geograficznym;
  • Skuteczne działania zespołu sprzedażowego;
  • Realizację złożonych projektów informatycznych
  prowadzonych na podstawie długoterminowych
  kontraktów;
  • Realizację strategii operacyjnej Grupy
  zakładającej między innymi koncentrację na
  strategi cznych produktach i usługach, ekspansję
  na nowe rynki oraz poprawianie efektywności
  działania;
  • Realizację ewentualnych przyszłych akwizycji
  nowych podmiotów.
  9. STANOWISKO ZARZĄDU O DNOŚNIE
  MOŻLIWOŚCI ZREALIZOW ANIA
  WCZEŚNIEJ PUBLIKOWAN YCH PR OGNOZ
  WYNIKÓW
  Zarząd Assec o South Eastern Europe S.A.
  nie publikował prognoz wyników finansowych
  na 201 8 rok.
  10. ZNACZĄCY AKCJONARIUS ZE
  Według najlepszej wiedzy Zarządu ASEE S.A. lista
  akcjonariuszy posiadających bezpośrednio bądź
  przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej
  liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Akcjonariuszy przedstawiał a się następująco:


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 14
  Na dzień 8 sierpnia 2018 roku/ 30 czerwca
  2018 roku /7 maja 2018 roku :
  Akcjonari usz
  Liczba posiadanych akcji i głosów na WZA
  Udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA
  Asseco International a.s . 26 494 676 51,06% Aviva OFE 9 455 000 18,22% Pozostali akcjonariusze 15 944 575 30,72% 51 894 251 100,00%
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku :
  Akcjonariusz
  Liczba posiadanych akcji i głosów na WZA
  Udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA
  Asseco International a.s . 26 494 676 51,06% Aviva OFE 8 809 000 16,97% Pozostali akcjonariusze 16 590 575 31,97% 51 894 251 100,00%
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz n a dzień
  publikacji niniejszego s prawozdania, tj. 8 sierpnia
  201 8 roku kapitał zakładowy Asseco South Eastern
  Europe S.A. wynosił 518 942 510 PLN i dzielił się na
  51 894 251 sztuk akcji zwykłych o wartości
  nominalnej 10,00 PLN każda, dających łącznie
  51 894 251 głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Akcjonariuszy A SEE S.A.
  11. AKCJE EMITENTA ORAZ PRAWA DO AKCJI
  BĘDĄCE W POSIADANIU ZARZĄDU ORAZ
  RADY NADZORCZEJ
  Członkowie Rady
  Nadzorczej
  liczba akcji – stan na dzień 8 sierpnia 2018 30 czerwca 2018 7 maja 2018 31 grudnia 2017
  Jozef Klein - - - - Adam Góral - - - - Jacek Duch - - - - Artur Kucharski - - - - Adam Pawłowicz - - - -
  Członkowie
  Zarządu
  liczba akcji – stan na dzień 8 sierpnia 2018 30 czerwca 2018 7 maja 2018 31 grudnia 2017
  Piotr Jeleński 967 492 967 492 967 492 967 492 Miljan Mališ 1) 300 000 300 000 300 000 300 000 Miodrag Mirčetić 2) 275 482 275 482 275 482 275 482 Marcin Rulnicki 30 000 30 000 30 000 30 000 1) Miljan Mališ, członek Zarządu ASEE S.A. jest udziałowcem spółki Mini Invest d.o.o., akcjonariusza ASEE S.A. 2) Miodrag Mirčetić, członek Zarządu ASEE S.A. jest udziałowcem spółki I4 INVENTION d.o.o., akcjo nariusza ASEE S.A.
  12. INFORMACJE O TOCZĄCY CH SIĘ
  POSTĘPOWANIACH DOTYC ZĄCYCH
  ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIER ZYTELNOŚCI
  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
  LUB JEDNOSTEK OD NIE J ZALEŻNYCH
  Od 2016 roku spółka ASEE Romania jest stroną
  postępowania sądowego wytoczonego przez Romsys
  S.R.L., która żąda od ASEE Rumunia zapła ty
  odszkodowania w wysokości 1 226 tys. EUR w celu
  zrekompensowania strat poniesionych do tej pory
  z tytułu rzekomo nieuczciwej konkurencji. W dniu
  28 lutego 2018 roku Sąd pierwszej instancji oddalił
  powództwo Romsys S.R.L . Wyrok nie jest
  prawomocny, stronie przysługuje prawo wniesienia
  apelacji. Zarząd ASEE Rumunia, po zasięgnięciu
  opinii prawnej, uważa, że jest mało prawdopodobne,
  że spółka poniesie znaczne straty w związku z tym
  postępowaniem. Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu,
  ASEE Rumunia utworzyła rezerwę tylko na koszty
  post ępowania sądowego .

  Spółka ASEE Chorwacja jest stroną postępowania
  sądowego wytoczonego przez eSanctuary SAGL,
  która żąda od ASEE Chorwacja zapłaty
  odszkodowania w wysokości 306 tys. EUR tytułem
  prowizji od kontraktów realizowan ych przez ASEE
  Chorwacja na rynku włoskim. Do 2016 roku strony
  łączyła umowa o współpracy (Partner and Reseller
  Agreement) rozwiązana przez ASEE Chorwacja.
  Najbliższa rozprawa sądowa w tej sprawie
  zaplanowana jest na 11 października 2018 roku.
  Zarząd ASEE Chorwacja, po zasięgnięciu opinii
  prawnej, uważa, że jest mało prawdopodobne, że
  spółka poniesie znaczne straty w związku z tym
  postępowaniem.
  W prezentowanym okresie sprawozdawczym przed
  sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej
  nie toczyły się inne istotne postępowania dotyczące
  zobowiązań albo wierzytelności ASEE S.A. lub
  jednostek od niej zależnych .
  13. INFORMACJE O TRANSAK CJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANY MI
  W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  2018 roku nie miały miejsca transakcje zawarte
  przez Asseco South Eastern Europe S.A. lub
  jednostkę od niej zależną z podmiotami
  powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe.
  Informacje o transakcjach z jednostkami
  powiązanymi zrealizowanych w okresie 6 miesięc y
  zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku zostały
  zaprezentowane w punkcie 24 Not objaśniających
  do śródrocznego skróconego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy ASEE za okres
  6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku .
  14. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ
  EMITENTA PORĘCZEŃ KRE DYTU LUB
  POŻ YCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI
  W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  2018 roku nie miało miejsca udzielenie przez


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 15
  Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną
  poręczenia kre dytu lub pożyczki lu b udzielenie
  gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub
  jednostce zależnej od tego podmiotu, gdzie łączna
  wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest
  znacząca .
  Informacje o zobowiązaniach warunkowych z tytułu
  udzielonych przez emitenta gwarancj i na dzień
  30 czerwca 2018 roku zostały zaprezentowane
  w punkcie 19 Not objaśniających do śródrocznego
  skróconego sprawozdania finansowego ASEE S.A. za
  okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018
  roku.
  15. INFORMACJE O INNYCH ISTOTNYCH
  CZYNNIKACH MOGĄCYCH WPŁYNĄĆ NA
  OCENĘ SYTUACJI KADRO WEJ,
  MAJĄTKOWEJ ORAZ FINA NSOWEJ
  We dług wiedzy Zarządu ASEE S.A.
  w prezentowanym okresie spr awozdawczym
  nie wystąpiły żadne inne informacje niż wymienione
  w niniejszym raporcie, których ujawnienie mogłoby
  w istotny sposób wpł ynąć na ocenę sytuacji
  kadrowej, majątkowej oraz finansowej Grupy
  Asseco South Eastern Europe.
  16. OPIS PODSTAWOWYCH CZ YNNIKÓW
  ZAGROŻEŃ I RYZYKA
  a. Ist otne czynniki ryzyka związane
  z otoczeniem, w jakim działa Grupa
  Ryzyko związane z sytuacją
  makroekonomiczną w Europie Południowo –
  Wschodniej oraz Turcji
  Spółka jest podmiotem dominującym Grupy, która
  prowadzi działalność w Europie Południowo –
  Wschodniej i Turcji. Strategia Spółki oraz Grupy
  zakłada wzmacnianie pozycji w regionie, jak również
  dalszą ekspansję w regionie i poza jego granicami.
  W związku z prowadzoną obecnie działalnością oraz
  planowanym rozwojem, na wyniki ASEE mogą
  oddziaływać czynniki związane ze stabilnością
  gospodarczą i polityczną w tym regionie. Rozwój
  sektora usług informatycznych jest ściś le związany
  z ogólną sytuacją ekonomiczną w krajach Europy
  Południowo -Wschodniej. Osiągane przez nas
  rezultaty finansowe są zatem uzależnione od
  poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach, tempa
  wzrostu PKB, stopy inflacji .
  Ryzyko związane z brakiem politycz nej
  stabilności w regionie Europy Południowo –
  Wschodniej i Turcji
  Ewentualne zmiany w składach rządów
  w państwach Europy Południowo – Wschodniej
  i Turcji oraz niepokoje społeczne mogą wywołać
  okresy politycznej niestabilności, którym może
  towarzyszyć spad ek wydatków publicznych oraz
  obniżenie skłonności do inwestowania
  w przedsiębiorstwach.
  Ryzyko związane z konkurencją w Europie
  Południowo -Wschodniej i Turcji
  Infrastruktura branży informatycznej i rynek takich
  usług stają się w Europie Południowo – Wschod niej
  wysoce konkurencyjne. Mając na względzie szeroki
  wachlarz usług i produktów znajdujących się
  w naszej ofercie, stanowimy konkurencję dla dużych
  firm konsultingowych, międzynarodowych firm
  technologicznych, firm informatycznych
  zajmujących się outsourc ingiem, a także podmiotów
  zajmujących się tworzeniem oprogramowania,
  w tym ze strony wewnętrznych działów
  informatycznych dużych spółek działających
  w regionie. Branża informatyczna doświadcza
  gwałtownych zmian, związanych z inwestycjami
  w nowe technologie , dokonywanymi przede
  wszystkim przez duże spółki oraz z nabywaniem
  lokalnych spółek przez graczy międzynarodowych.
  Ponadto, największe podmioty operujące na
  globalnym rynku, obecne dotychczas jedynie
  w segmencie rynku dużych przedsiębiorstw,
  wprowadzają d o swojej oferty rozwiązania oraz
  metodologię wdrożenia przeznaczoną również dla
  średnich przedsiębiorstw, co nasila presję
  konkurencyjną.
  Ryzyko związane z kondycją sektora
  bankowego w regionie
  Jeden z najważniejszych obszarów naszej
  działalności to dostar czanie rozwiązań i świadczenie
  usług informatycznych na rzecz banków i innych
  instytucji finansowych. Brak stabilności w sektorze
  finansów oraz duży nacisk kładziony na obniżanie
  poziomu inwestowania i optymalizację kosztów
  przez instytucje finansowe, może mieć negatywny
  wpływ na działalność Grupy. Sektor bankowy
  w skali globalnej, a w szczególności w Europie
  Południowo -Wschodniej, jest w fazie intensywnej
  konsolidacji, z naciskiem na standaryzację
  rozwiązań i optymalizację kosztów na poziomie
  danej grupy. Ewentualne decyzje central banków
  o wyborze innych uczestników rynku
  informatycznego w dziedzinie technologii, może
  niekorzystnie wpłynąć na działalność Grupy ASEE.
  Ryzyko związane z ewentualnymi sporami
  prawnymi dotyczącymi praw autorskich
  Rozwój działal ności Grupy na rynku produktów
  informatycznych jest silnie uzależniony od praw
  własności intelektualnej, w szczególności od praw
  autorskich do programów komputerowych. Istnieje


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 16
  ryzyko, że w niektórych krajach, gdzie nasze spółki
  zależne prowadzą działalnoś ć, mogą powstawać
  wątpliwości, co do skuteczności przeniesienia na
  Grupę prawa własności do kodów oprogramowania,
  stworzonych przez pracowników poszczególnych
  spółek zależnych, a to ze względu na różne regulacje
  dotyczące ochrony własności intelektualnej
  obowiązujące w tych krajach.
  Ponadto istnieje również ryzyko, że w niektórych
  krajach, gdzie Grupa prowadzi działalność, lokalne
  regulacje prawne nie zapewnią wystarczającej
  ochrony praw autorskich do programów
  komputerowych, będących własnością naszych
  spółek zależnych. Ewentualne wykorzystanie takiej
  sytuacji przez lokalne podmioty o zbliżonym profilu
  może prowadzić do utraty przez ASEE przewagi
  konkurencyjnej na danym rynku.
  Ryzyko zmiany lokalnych przepisów
  podatkowych
  Część spółek Grupy prowadzi innowa cyjną
  działalność w zakresie badań i rozwoju, która
  w myśl lokalnych przepisów może być
  opodatkowana w sposób preferencyjny w stosunku
  do typowej działalności operacyjnej. W przypadku
  ewentualnej zmiany lokalnych przepisów
  podatkowych istnieje ryzyko utrat y korzyści
  podatkowych z tego tytułu i tym samym ryzyko
  zwiększenia obciążeń podatkowych wyniku ASEE.
  Ryzyko związane ze zmianami kursów walut
  Grupa prowadzi działalność na rynkach w wielu
  krajach Europy Południowo -Wschodniej oraz Turcji.
  Umowy zawierane przez spółki z Grupy są
  denominowane w różnych walutach, również obcych
  w stosunku do rynków, na których Grupa prowadzi
  działalność. Chwilowe wahania kursów walut oraz
  długoterminowe trendy na rynku walut mogą mieć
  wpływ na wyniki finansowe Grupy.
  Ryzyko wzrostu stóp procentowych w strefie
  euro
  Większość zadłużenia zewnętrznego Grupy ASEE
  jest denominowana w EUR i oprocentowana
  zmienną stopą procentową na bazie Euribor.
  Ewentualny wzrost stóp procentowych w strefie
  euro przełoży się na wyżs ze koszty finansowe
  związane z obsługą zadłużenia Grupy.
  b. Ist otne czynniki ryzyka związane
  z działalnością Grupy
  Ryzyko związane z wahaniami przychodów
  i wydatków
  Ze względu na projektowy charakter inwestycji
  w branży IT przychody spółek z Grupy mogą wahać
  się znacząco w poszczególnych okresach.
  Jest możliwe, że osiągnięte w przyszłości przychody
  oraz wyniki operacyjne będą na niższym poziomie
  niż oczekiwane przez rynek, ze względu
  na zakończenie prac w prowadzonych w ramach
  dużych projektów. Z kolei zmiany technologiczne
  mogą spowodować, że obecna technologia
  i produkty Grupy mogą okazać się przestarzałe
  i będą wymagać dokonania znaczących, nowych
  inwestycji. Powyż sze procesy mogą mieć negatywny
  wpływ na stopę zwrotu z inwestycji i wartość
  wypłacanych dywidend.
  Ryzyko związane z niewykonaniem lub
  niewłaściwą realizacją projektów oraz z utratą
  zaufania klientów
  W każdym z głównych obszarów działalności,
  świadczenie usług przez Grupę opiera się
  na zaufaniu klientów i na jakości naszych produktów
  i usług. Należyte wdrożenie naszych projektów
  informatycznych, mających kluczowy wpływ na
  działalność operacyjną naszych klientów, pociąga za
  sobą, w większości przypadków, po dpisanie
  długoletnich umów z takimi klientami. Od jakości
  dostarczonych rozwiązań oraz obsługi klientów
  zależy ich zaufanie do naszej Grupy .
  Ryzyko związane z umowami ze stałym
  wynagrodzeniem (fixed -price contracts)
  Większość umów o świadczenie usług lub
  dostarczanie produktów informatycznych zawartych
  przez Grupę przewiduje stałe wynagrodzenie.
  W związku z tym nie są one rozliczane w oparciu
  o czas i poniesione koszty ( time -and -material
  basis ). Jeżeli niewłaściwie oszacujemy zasoby i czas
  wymagany do rea lizacji projektu, przyszły wzrost
  wynagrodzeń, inflację czy kurs wymiany walut, lub
  jeżeli nie zrealizujemy naszych zobowiązań
  umownych w przewidzianym terminie, wówczas
  może mieć to negatywny wpływ na wyniki Grupy
  i przepływ środków pieniężnych.
  Ryzyko z wiązane z pozyskiwaniem projektów
  informatycznych
  Część przychodów Grupy jest generowana przez
  projekty pozyskiwane w ramach przetargów
  organizowanych przez instytucje i firmy państwowe
  oraz duże przedsiębiorstwa prywatne. W większości
  takich przetargów ud ział biorą firmy należące do
  czołówki na rynku informatycznym w danym
  regionie oraz znaczące firmy zagraniczne, co
  znacznie zwiększa konkurencję. Nasza działalność
  zależy od dostępu do wiarygodnych informacji
  dotyczących przyszłych planów inwestycyjnych,
  w sektorze państwowym i prywatnym, w zakresie
  technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 17
  Dostęp do informacji dotyczących w szczególności
  sektora państwowego jest bardzo ograniczony.
  Ponadto ograniczone doświadczenie w pozyskiwaniu
  funduszy strukt uralnych lub funduszy unijnych
  w Rumunii, Bułgarii, Słowenii i Chorwacji może
  wpłynąć na naszą zdolność generowania wzrostu
  na przewidywanym poziomie.
  Ryzyko związane z uzależnieniem
  od głównych klientów
  Działalność Grupy w znacznym stopniu opiera się na
  realizacji projektów, które są długotrwałe
  i wymagają dużych nakładów pracy. Realizacja
  umów zawartych z największymi odbiorcami
  wpływa na nasze przychody w kolejnych latach.
  Ryzyko związane z uzależnieniem
  od głównych dostawców
  Działalność Grupy charakteryzuje się ścisłą
  współpracą z dużymi firmami zagranicznymi.
  Istnieje ryzyko, że kluczowi dostawcy Grupy mogą
  zmienić swoje strategie stosowane wobec lokalnych
  partnerów i zechcą dążyć do wzmocnienia
  współpracy z jednym wybranym p odmiotem. Mogą
  oni także rozpocząć oferowanie usług
  wdrożeniowych dotyczących ich rozwiązań, czy też
  podnieść ceny oferowanych produktów.
  Ryzyko związane z rentownością projektów
  integracyjnych
  Na niektórych rynkach, na których Grupa prowadzi
  działalność, jednostki świadczące usługi
  integracyjne generują wyższe marże niż wartości
  średnie uzyskiwane na rynkach dojrzałych.
  W związku z tym można oczekiwać, że w miarę
  nasycania się i dojrzewania tych rynków, marże
  będą ulegać obniżeniu.
  Ryzyko związane z niewypłacalnością lub
  niewłaściwym postępowaniem naszych
  podwykonawców
  W pewnych przypadkach dostarczamy naszym
  klientom rozwiązania opracowane i zrealizowane
  przez naszych podwykonawców. Podobnie j ak
  wszyscy przedsiębiorcy, nasi podwykonawcy mogą
  napotkać trudności biznesowe lub finansowe i mogą
  nie być w stanie wykonać swoich zobowiązań
  względem nas i naszych klientów.
  Ryzyko związane ze zmianami
  technologicznymi w sektorze i pojawianiem
  się nowych produktów i usług
  Sektor informatyczny charakteryzuje się szybkim
  rozwojem rozwiązań i technologii. Obecność
  poszczególnych produktów na takim rynku jest
  stosunkowo krótka. Niezbędne jest prowadzenie
  badań i inwestowanie w nowe produkty w celu
  utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku.
  Istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się na rynku
  nowych rozwiązań, które spowodują spadek
  atrakcyjności produktów i usług oferowanych przez
  Grupę i uniemożliwią realizację spodziewanych
  dochodów.
  Ryzyko związane z inwes tycjami
  strategicznymi w komplementarne branże,
  technologie, usługi lub produkty oraz
  sojuszami strategicznymi z osobami trzecimi
  Realizując strategię rozwoju Grupy możemy
  dokonywać inwestycji o charakterze strategicznym,
  zawiązywać spółki, dokonywać wspó lnych
  przedsięwzięć oraz przejęć związanych
  z komplementarnymi branżami, technologiami,
  usługami lub produktami. Mimo dokładania
  należytej staranności przy wyborze partnerów
  biznesowych możemy nie być w stanie
  zidentyfikować odpowiedniego partnera lub
  odpo wiednio zarządzać takim przedsięwzięciem
  lub przejęciem. Konsekwencją tego mogą być
  typowe ryzyka związane z procesami połączeń
  i przejęć.
  Ryzyko nietrafionych decyzji akwizycyjnych
  Jednym z fundamentów rozwoju ASEE jest
  działalność akwizycyjna. Staramy s ię przejmować
  spółki, które dobrze uzupełniają ofertę Grupy, a ich
  kondycja finansowa nie budzi zastrzeżeń.
  W procesach akwizycji stosujemy najlepsze praktyki
  rynkowe. Istnieje jednak ryzyko, że nasze decyzje
  akwizycyjne okażą się nietrafione, a zakupione
  spółki nie spełnią pokładanych oczekiwań, co może
  w sposób niekorzystny wpłynąć na wyniki Grupy.
  Ryzyko związane z procesem integracji Grupy
  Grupa narażona jest na ryzyko związane
  z efektywnością integracji ASEE S.A. i spółek
  zależnych, szczególnie biorąc pod uwagę, że spółki
  Grupy działają na różnych rynkach i w różnych
  krajach. Nasza strategia zakłada integrację spółek
  zależnych z Asseco South Eastern Europe S.A. oraz
  kolejne przejęcia podmiotów w Europie Południowo -
  Wschodniej. Nie możemy jednak wykluczyć ryzyka
  wystąpienia opóźnień w realizacji procesu
  integracji, jego realizacji tylko w ograniczonym
  zakresie lub niezrealizowania go w ogóle.
  Ponadto, nawet jeżeli spółki zależne oraz
  ewentualne kolejne przejęte podmioty zostaną
  zintegrowane z Grupą, możem y nie być w stanie
  dokonać integracji bazy produktów i usług
  oferowanych przez poszczególne firmy, lub
  utrzymać w procesie rozwoju dotychczasowych
  praktyk korporacyjnych.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 18
  Ryzyko związane z uzależnieniem Spółki
  i Grupy od kluczowych członków kadry
  kierowni czej
  Podobnie jak w przypadku większości spółek
  opracowujących systemy informatyczne, jednym
  z głównych filarów powodzenia Grupy jest jej
  wykwalifikowany personel oraz kadra kierownicza.
  Branża informatyczna, w której prowadzimy
  działalność charakteryzuje się wysokim
  wskaźnikiem rotacji personelu. Istnieje
  prawdopodobieństwo, że Grupa nie będzie w stanie
  zatrzymać obecnie zatrudnionych, lub zatrudnić
  nowych, równie wysoko wykwalifikowanych
  pracowników w przyszłości. W wielu przypadkach,
  kluczowi członkowie kadry zarządzającej są
  jednocześnie założycielami spółek zależnych. Utrata
  niektórych z kluczowych członków personelu
  miałaby negatywny wpływ na działalność i sytuację
  finansową, a także wyniki finansowe i perspektywy
  rozwoju Grupy.
  Ryzyko odpisu wartości niematerialnych
  Istotną część struktury skonsolidowanego bilansu
  stanowi wartość firmy powstała w ramach akwizycji
  spółek stanowiących obecnie Grupę ASEE oraz
  oprogramowanie własne utworzone ze
  skapitalizowanych wydatków na rozwój rozwiązań
  informatyczny ch. Na koniec każdego roku
  przeprowadzamy testy utraty wartości tych
  aktywów. W przypadku, gdyby taki test wykazał, że
  wartość godziwa aktywa jest niższa niż jego wartość
  księgowa będziemy musieli rozpoznać odpis do
  wartości godziwej, który pomniejszy wyni k Grupy.
  Ryzyko niskiej płynności i utraty wartości
  naszych akcji
  Inwestorzy rozważający zakup akcji ASEE powinni
  wziąć pod uwagę fakt, że wartość naszych akcji
  może zmieniać się w przyszłości i że mogą nie być
  w stanie odzyskać wszystkich zainwestowanyc h
  środków. Ponadto ewentualny zakup bądź sprzedaż
  akcji ASEE uzależnione są od płynności rynku, stąd
  realizacja decyzji inwestycyjnej może nie być
  możliwa w zakładanym czasie.
  Ryzyko związane z dywidendą
  Potencjalni inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, że
  wypłata dywidendy przez ASEE będzie uzależniona
  od szeregu czynników, takich jak wyniki działalności
  operacyjnej Grupy, jej kondycja finansowa, a także
  bieżące i prognozowane zapotrzebowanie na środki
  finansowe. Zamiarem Zarządu jest przeznaczenie
  części zy sku na wypłatę dywidendy w przyszłości,
  jednakże Spółka nie może zagwarantować, że plany
  te zostaną zrealizowane, ani określić kwot
  spodziewanych wypłat dywidendy.
  Ryzyko związane z wpływem akcjonariusza
  większościowego na Spółkę
  Na dzień publikacji niniejszego raportu Asseco
  International a.s., nasz akcjonariusz większościowy
  i spółka zależna Asseco Poland S.A., jest
  właścicielem 51,06% akcji Spółki. Spodziewamy się,
  że Asseco International a.s. utrzyma pozycję
  akcjonariusza większościowego, a także utrzyma
  znaczący wpływ na działalność Spółki. Zakres
  uprawnień związanych z akcjami Spółki
  posiadanymi przez Asseco International a.s. jest
  znaczący i należy liczyć się z faktem, że Asseco
  International a.s. ma w obecnej sytuacji dominujący
  wpływ na decyzj e strategiczne Spółki .
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 19
  Podpisy wszystkich Członków Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. pod
  Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Grupy Asseco South Eastern Europe za okres
  6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku


  ZARZĄD ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.:


  Piotr Jeleński Prezes Zarządu

  Miljan Mališ Członek Zarządu

  Miodrag Mirčetić Członek Zarządu

  Marcin Rulnicki Członek Zarządu

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku

  Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 20
  OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ASEE S.A.
  Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 20 18 roku
  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
  papierów wartościowych, Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. niniejszym oświadcza,
  że :
  - wedle najlepszej wiedzy, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
  Asseco South Eastern Europe i śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki Asseco South
  Eastern Europ e S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku oraz dane
  porównywalne zawarte w tych sprawozdaniach zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, wydanymi
  i obo wiązującymi na dzień sporządzenia niniejszych sprawozdań finansowych oraz że
  zaprezentowane dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową
  i finansową oraz wynik finansowy Grupy i Spółki Asseco South Eastern Europe. Sprawozdan ie
  z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz
  sytuacji Grupy Asseco South Eastern Europe, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka .

  ZARZĄD ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.:


  Piotr Jeleński Prezes Zarządu

  Miljan Mališ Członek Zarządu

  Miodrag Mirčetić Członek Zarządu

  Marcin Rulnicki Członek Zarządu

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Asseco South Eastern Europe SA
ISIN:PLASSEE00014
NIP:8133513607
EKD: 62:00 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
Adres: ul. Armii Krajowej 80 35-307 Rzeszów
Telefon:+48 17 8755400
www:www.asseco-see.com
Kalendarium raportów
2021-10-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ASSECO SOUTH EASTE...
2021-09-24 23-09-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor