Raport.

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 Przychody ze sprzedaży 125 355 89 642 29 569 21 105 Zysk brutto ze sprzedaży 51 905 39 634 12 243 9 331 Zysk z działalności operacyjnej 35 888 27 967 8 465 6 584 Zysk brutto 35 540 28 461 8 383 6 701 Zysk netto 29 225 22 992 6 894 5 413 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 888 22 320 7 993 5 255 Środki pieniężne neto z działalności inwestycyjnej (6 751) (102 550) (1 592) (24 144) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (26 690) 19 577 (6 296) 4 609 Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 8 461 9 717 1 940 2 299 Średnia ważona liczba akcji w okresie 33 418 193 33 418 193 33 418 193 33 418 193 Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0.87 0.69 0.21 0.16

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik  2 sierpnia 201 8 roku


  Asseco Business Solutions S.A.

  Półroczne sp rawozdanie z działalności Asseco Business
  Solutions S.A.
  za okres 6 miesięcy
  zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku

  Nazwa firmy


  2 sierpnia 2018 roku Ass eco Business
  Solutions S.A.


  2 z 17
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 c zerwca 201 8 roku


  Copyright © Asseco Poland S.A. SP=S TREŚC=  Asseco Business
  Solutions S.A. 2 sierpnia 2018 roku


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  3 z 17
  Podstawowe i nf ormacje o Asseco Business Solution s
  Profil działaln ości
  Asseco Business Solutions S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Hednostka dominująca”, „Asseco BS”) specjalizuje
  się w produkcji rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw. Firmy, które potrzebują nowoczesnych
  systemów do zarządzania, otrzymają w Asseco BS k ompletną i dedykowaną ofertę , uwzględniającą ich
  specyfikę, branżę, wielkość oraz wymagania.
  „Celem działania Asseco Business Solutions jest dostarczanie przedsiębiorstwom nowoczesnych
  rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie, mogących przyczy nić się do rozwoju firm oraz
  wzmocnienia ich przewagi konkurencyjnej na rynku. Tworząc swoje systemy, Asseco BS zawsze stara się
  słuchać przedsiębiorców, tak aby jak najlepiej zrozumieć ich potrzeby i w odpowiedzi zaproponować
  najbardziej praktyczne i efek tywne nar zędzia wspomagające ich biznes”.
  Misja firmy
  Kompleksowa oferta Asseco Business Solutions obejmuje systemy klasy ERP wspomagające procesy
  biznesowe w średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, komplet aplikacji do zarządzania małą firmą,
  programy ws pierające pracę w obszarze :R, popularne w c ałej Europie aplikacje mobilne klasy SFA
  pozwalające na zarządzanie siecią przedstawicieli handlowych, platformy wymiany danych oraz
  programy do obsługi transakcji faktoringowych.
  Wszystkie rozwiązania Asseco B S powstają w oparciu o wiedzę doświadczonych specjalistów,
  sprawdzoną metodologię oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.
  Dzięki wysokiej jakości produktom oraz usługom, które są z nimi powiązane , oprogramowanie Asseco
  Business Sol utions od wielu już lat z powodzeniem wspomaga funkcjonowanie kilkudziesięciu tysięcy
  przedsiębiorstw. Firma może pochwalić się wdrożeniami zarówno w Polsce, jak i w kilkudziesięciu
  krajach Europy.
  Asseco Business Solutions jest częścią międzynarodowej Gru py Asseco ,
  wiodącego dostawcy oprogramowania własnego na rynku europejskim.
  Grupa stanowi federacją firm zaangażowanych w rozwijanie technologii
  informatycznych i jest obecna w ponad 50 krajach świata, m.in. w
  większości państw europe jskich, a także w USA, Kanadzie, Izraelu czy
  Japonii .
  Opis zmian organizacji Emitenta
  W dniu 2 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Lublinie dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców
  połączenia Asseco Business Solutions S.A. ze spółką Macrologic S.A. Połączenie Spółek nastąpiło w trybie
  art. 492 § 1 pkt 1 KS: (połączenie przez przejęcie), tj. przez przeniesienie całego majątku Macrologic na
  Asseco Business Solutions. W wyniku połączenia Macrologic została rozwiązana bez przeprowadzenia
  likwidacji. Połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 KS:, tj. bez podwyższania
  kapitału zakładowego Asseco Business Solutions oraz bez wymiany akcji Macrologic na akcje w kapitale
  zakładowym Asseco Business Solutions.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku Asseco Business Solutions S.A. posi adała 100% udziału w kapitale
  Macrologic S.A..


  2 sierpnia 2018 roku Ass eco Business
  Solutions S.A.


  4 z 17
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 c zerwca 201 8 roku


  Copyright © Asseco Poland S.A. Oferta produktowa
  Asseco Business Solutions dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw,
  niezależnie od ich branży, wielkości i specyfiki. W r amach Grupy Kapitałowej Asseco stanowi Cen trum
  Kompetencyjne odpowiedzialne za Systemy ERP, mobile systemy raportujące (klasy SFS i FFA ), systemy
  faktoringowe oraz oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  W segmencie rozwiązań ERP Asseco Business Solutions S.A. oferuje nowoczesne, zi ntegrowane
  oprogramowanie ( Asseco Softlab ERP ), wspierające zarządzanie średnim i dużym przedsiębiorstwem.
  Produkt ten charakteryzuje bogata funkcjonalność. Usprawnia on zarządzanie większością obszarów
  biznesowych firmy, m.in.: produkcją, finansami i księ gowością, kadrami i płacami, logistyką, czy wreszcie
  sprzedażą i magazynem. Dostarcza także szeregu narzędzi menedżerskich – możliwości zarządczych oraz
  analitycznych. Oferta rozwiązań ERP dla rynku MŚP to programy Asseco WAPRO ERP – komplet aplikacji
  do z arządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, wspierający pracę działów: sprzedaży, finansów
  i księgowości, kadr oraz pracowników mobilnych. Oprogramowanie Asseco WAPRO ERP można
  wykorzystać praktycznie w każdej branży. Systemy Asseco WAPRO ERP cechu je prosta instalacja, łatwa
  konfiguracja i intuicyjna obsługa. Produktami spółki Macrologic są Macrologic Merit i Macrologic ERP –
  pakiety rozwiązań informatycznych praz usług doradczych wspierających ewidencję i planowanie
  zasobów przedsiębiorstw, pozwala jących na efektywne zarządzanie informacją i wiedzą or az
  umożliwiające prowadzenie analiz zarządczych.
  Obok wspomnianych powyżej systemów ERP , Asseco BS posiada w swojej ofercie dedykowane
  rozwiązanie przeznaczone do zarządzania zasobami ludzkimi. Asseco Softlab HR to aplikacja klasy HRM,
  która kompleksowo wspomaga całość procesów w obszarze zarządzania personelem oraz kadr i płac.
  System sprawdza się w dużych i średnich organizacjach, uwzględniając ich indywidualne wymagania oraz
  specyfikę. Rozwiązanie po zwala na obsługę kadrową i rozliczanie pracowników, a także udostępnia
  rozbudowany system do zarządzania kapitałem ludzkim.
  Asseco Business Solutions to także nowoczesne systemy wsparcia sprzedaży (Mobile Touch ), w tym
  przede wszystkim mobilne systemy klas y SFA (Sales Force Automation) i FFA (Field Force Automation)
  oraz usługi w zakresie kompleksowej, elektronicznej wymiany danych handlowych pomiędzy
  poszczególnymi ogniwami łańcucha dystrybucyjnego , głównie pomiędzy producentami
  a współpracującą z nimi si ecią hurtowni (Platforma Connector ). Systemy mobilne Asseco BS to wiodące
  rozwiązania klasy SFA na świecie . Systemy zostały wdrożone w 50 krajach świata, zaś liczba ich
  aktywnych użytkowników przekracza 35 tysięcy.
  Zdecydowana większość wdrożeń systemów wsparcia sprzedaży realizowana jest w modelu pełnego
  outsourcingu , dzięki czemu Spółka przejmuje odpowiedzialność nie tylko za same programy, ale także
  za tak istotne elementy rozwiązań jak infrastruktura systemowa, komunikacyjna, nadzór nad działaniem
  pro cesów integracyjnych czy transfer zamówień do dystrybutorów. Takie podejście do realizacji ww.
  projektów jest możliwe dzięki posiadaniu przez Asseco BS własnego Centrum Przetwarzania Danych
  (Data Center ).
  W ofercie Asseco Business Solutions S.A. znajduje się również system Faktor – nowoczesna aplikacja
  finansowa, umożliwiającą kompleksową obsługę transakcji faktoringowych.
  Ponadto Spółka uzyskuje tzw. przychody niealokowane, nie dające się zaklasyfikować do podstawowego
  segmentu działalności. Do tej kateg orii należy zaliczyć przychody uzyskiwane ze sprzedaży i wdrożeń
  systemów Centralnego Przetwarzania Danych (między innymi wdrażanie rozwiązań terminalowych),
  realizowanych w oparciu o technologie firm trzecich – np. Citrix .  Asseco Business
  Solutions S.A. 2 sierpnia 2018 roku


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  5 z 17
  Rynki zbytu
  Głównym rynkiem zb ytu dla rozwiązań oferowanych przez Asseco Business Solutions jest Polska , jednak
  Spółka w c oraz większym zakresie dociera ze swoją ofertą za granicę. Produkty Spółki zostały wdrożone
  w ponad 50 krajach świata , takich jak np.: Wielka Brytania , Francja, Nie mcy, Włochy, Rosja, Australia,
  Chiny, Indie czy Arabia Saudyjska .
  Spółka posiada biura w 8 miastach Polski (centrala w Lublinie ), oddział m.in. w Warszawie oraz 15
  jednostek terenowych po przejętej spółce Macrologic, własne Data Center w Lublinie oraz si eć kilkuset
  partnerów handlowych (sprzedaż produktów marki Asseco WAPRO ERP) na terenie całego kraju .
  Partnerami technologicznymi i biznesowymi Asseco BS są największe światowe koncerny, m.in.: Oracle,
  Microsoft, HP, IBM, Citrix.
  Z rozwiązań =T Spółki kor zysta kilkadziesiąt tysięcy firm w Polsce i zagranicą. Hest wśród nich wielu liderów
  rynku jak i mniejszych organizacji pragnących podnosić swoją konkurencyjność. Wśród użytkowników
  rozwiązań Asseco BS znajdują się takie firmy jak: Bacardi, Dr Oetker, Dr Z drowie, Ekoinstal Holding, EURO
  RTV -AGD, Ferrero, Grupa Topex, :erbapol, =gepa Polska, Lotte Wedel, Kuchnie Świata, McCormick,
  Mokate, Mondelez =nternational, Nestlé, P4 (Play), Perfetti Van Melle, Pernod Ricard, Reckit Benckiser,
  Tchibo, USP Zdrowie, Wybo rowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Żywiec Zdrój oraz wiele innych.
  Pozycja Spółki w sektorze IT
  Asseco Business Solutions zajmuj e od kilku już lat czołowe miejsca w wielu zestawieniach branżowych
  opisujących rynek IT w Polsce .
  Według ostatni ego rapor tu Comput erworld TOP200 (edycja 2018) kolejny już raz Spółka zajęła pierwsze
  miejsce wśród dostawców rozwiązań klasy ERP w Polsce pod względem przychodów osiąganych ze
  sprzedaży tych systemów oraz awansowała z szóstego miejsca na trzecie wśród firm informatycznych o
  największym zysku netto z =T w 2017 roku . Dzięki połączeniu z Macrologic Asseco Business Solutions
  awansowało na 13 miejsce wśród firm =T o największym zatrudnieniu.
  Asseco Business Solutions na rynku kapitałowym
  Asseco Business Solutions S.A. zadebiu towała na Giełdzie Papierów Wartościowych
  w Warszawie w dniu 19 listopada 2007 roku. Łączna liczba akcji Spółki wynosi
  33 418 193. Spółka należy do indeksów sW=G80 oraz branżowego indeksu W=G -
  Informatyka. Wchodzi też w skład indeksu W=Gdiv obejmującego spó łki, które na
  przestrzeni ostatnich 5 lat obrotowych regularnie dokonywały wypłat dywidendy.

  W okresie od 1.01.201 8 do 30.06.201 8 roku kurs akcji Asseco BS (kolor niebieski) i indeksu WIG -INFO
  (kolor czerwony) kształtowały się następująco:


  2 sierpnia 2018 roku Ass eco Business
  Solutions S.A.


  6 z 17
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 c zerwca 201 8 roku


  Copyright © Asseco Poland S.A.

  Inwestycje. pl

  W okresie od 1.01.201 8 do 30.06.201 8 roku kurs akcji Asseco BS znajdował się w przedziale 23, 10 –
  29,50 zł. Najwyższe notowani a miał y miejsce w dniach 18 – 23 stycznia 2018 roku.


  Asseco Business
  Solutions S.A. 2 sierpnia 2018 roku


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  7 z 17
  Wybrane dane finansowe

  w tys. PLN w tys. EUR

  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 cze rwca 2017 (niebadane) Przekształcone
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane) Przekształcone
  Przychody ze sprzedaży 125 355 89 642 29 569 21 105
  Zysk brutto ze sprzedaży 51 905 39 634 12 243 9 33 1
  Zysk z działalności operacyjnej 35 888 27 967 8 465 6 584
  Zysk brutto 35 540 28 461 8 383 6 701
  Zysk netto 29 225 22 992 6 894 5 413
  Środki pieniężne netto z
  działalności operacyjnej 33 888 22 320 7 993 5 255
  Środki pieniężne neto z
  działalności in westycyjnej (6 751) (102 550) (1 592) (24 144)
  Środki pieniężne netto z
  działalności finansowej (26 690) 19 577 (6 296) 4 609
  Środki pieniężne i depozyty
  krótkoterminowe 8 461 9 717 1 940 2 299
  Średnia ważona liczba akcji w
  okresie 33 418 193 33 418 193 33 418 193 33 418 193
  Zysk netto na jedną akcję
  zwykłą 0.87 0.69 0.21 0.16

  Wybrane dane finansowe prezentowane w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym
  przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
  - stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznego
  w okresie poprzednim przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank
  Polski obowiązującego na dzień bilansowy.
  W dniu 30 czerwca 201 8 roku 1 EUR = 4, 3616 PLN,
  W dniu 30 czerwca 201 7 roku 1 EUR = 4,2265 PLN.
  - wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
  śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu
  stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłosz onych przez Narodowy Bank Polski
  obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.
  W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 roku 1 EUR = 4, 2395 PLN.
  W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 201 7 roku 1 EUR = 4,2474 PLN.

  6 miesięcy 201 8 EUR średni kurs
  Styczeń 4.1488
  1 EUR = 4,2395
  Luty 4.1779
  Marzec 4.2085
  Kwiecień 4.2204
  Maj 4.3195


  2 sierpnia 2018 roku Ass eco Business
  Solutions S.A.


  8 z 17
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 c zerwca 201 8 roku


  Copyright © Asseco Poland S.A. 6 miesięcy 201 7 EUR średni kurs


  Istotne zdarzenia pierwszego półrocza 201 8 roku
  Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe Asseco Business Solutions S.A. w okresie objętym
  sprawozdaniem finansowym:


  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane) Przekształcone
  Dynamika wzrostu 6 m -cy 2018/ 6 m -cy 2017
  Przychody ze sprzedaży 125 355 89 642 39.84%
  Zysk brutto ze sprzedaży 51 905 39 634 30.96%
  EBIT 35 888 27 967 28.32%
  EBITDA 45 071 33 329 35.23%
  Zysk netto 29 225 22 992 27.11%

  W czerwcu 2017 roku Asseco Business Solutions S.A. nabyło spółkę Macrologic S.A. i od tego momentu
  konsolidowało jej wyniki. W dniu 2 stycznia 2018 roku nastąpiło połączenie spółek Asseco Business
  Solutions S.A. i Macrologic S.A. , co zostało opisane w punkcie 2 śródrocznego skróconego sprawozdania
  finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku.
  Włączenie działalności Macrologic do Asseco Business Solutions było przyczyną dość skokowy ch
  przyrostów wyników w pierwszym półroczu 2018 roku .

  Wskaźniki rentowności
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane) Przekształcone
  Marża brutto na sprzedaży 41.41% 44.21%
  Marża zysku EBITDA 35.95% 37.18%
  Marża operacyjna 28.63% 31.20%
  Marża nett o 23.31% 25.65%

  W pierwszym półroczu 2018 roku przychody ze sprzedaży wypracowane przez Asseco Business Solutions
  S.A. były o 39.8% wyższe niż w tym samym okresie 2017 roku , zaś zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 31%.
  Koszty operacyjne (bez COGS) wzrosł y w tym czasie o 41. 9%, zaś zysk netto wzrósł o 27, 1%. Włączenie
  działalności Macrologic S.A., która charakteryzowała się niższym poziomem realizowanej rentowności,
  spowodowało nieznaczne spadki wskaźników rentowności Spółki w porównaniu do = półrocza 2017 r.
  Czerwiec 4.3616
  Styczeń 4,3308
  1 EUR = 4,2474
  Luty 4,3166
  Marzec 4,2198
  Kwiecień 4,2170
  Maj 4,1737
  Czerwiec 4,2265


  Asseco Business
  Solutions S.A. 2 sierpnia 2018 roku


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  9 z 17
  Nietypowe zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki
  finansowe
  W półroczu zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia mające
  istotny wpływ na wyniki finansowe Asseco Business Solutions S.A. osiągnięte w tym okresie .
  Czynniki ryzyka związane z prowadzoną działalnością
  rynkową
  Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie
  Rozwój sektora usług informatycznych jest ściśle związany z sytuacją gospodarczą w kraju. Na wyniki
  finansowe osiągane przez Asseco Busi ness Solutions najmocniej wpływa tempo wzrostu PKB oraz
  poziom inwestycji w przedsiębiorstwach. Panująca obecnie relatywnie dobra koniunktura na rynku
  krajowym wpływa na poprawę nastrojów przedsiębiorców zachęcając do nowych inwestycji także w
  infrastruktu rę =T. To z kolei powinno mieć wpływ na większą liczbę nowych projektów informatycznych
  realizowanych przez Spółk ę.
  Ryzyko związane z realizacją projektów informatycznych
  Dostarczanie rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw stanowi główne źródło zysków Asseco
  Business Solutions . Wdrażane przez Spółkę systemy mają wpływ na kluczową działalność gospodarczą
  klienta. Błędne działanie systemu może doprowadzić do powstania strat finansowych u klienta, czego
  konsekwencją mogą być roszczenia prawne mające wpływ na sytuację finansową, reputację oraz
  perspektywy rozwoju Spół ki. W skrajnych przypadkach klienci mogą, nawet w razie braku winy ze strony
  Spółki, wypowiedzieć zawartą umowę lub dochodzić zapłaty kar umownych zastrzeżonych na wypadek
  opóźnień w realizacji projektu. Wystąpienie którejkolwiek z opisanych okoliczności miałoby negatywny
  wpływ na działalność oraz sytuację finansową Emitenta , osiągane przez niego wyniki finans owe oraz
  perspektywy rozwoju.
  Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku krajowym
  Nasilające się działania ze strony polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstw informatycznych mogą w
  negatywny sposób wpłynąć na działalność lub sytuację finan sową Spółki , osiągane przez nią wyniki
  finansowe oraz perspektywy rozwoju. Nasycenie polskiego rynku dostawcami usług informatycznych,
  a także korzystanie przez coraz więcej instytucji i przedsiębiorstw z usług własnych specjalistów =T,
  również rzutuje na wyniki finansowe Spółki .
  Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców
  Oprogramowanie ERP, :R, systemy mobilne, platforma Connector, systemy faktoringowe stanowią
  podstawę oferty handlowej Asseco Business Solutions. W ramach oprogramowania ERP wy stępuje
  koncentracja przychodów ze sprzedaży, lecz żaden klient nie generuje przychodów przekraczających
  10% przychodów ze sprzedaży Spółki . Przychody realizowane w ramach współpracy z Asseco Poland S.A.
  stanowią ok. 1% przychodów ze sprzedaży Asseco B usin ess Solutions . Utrata umów zawartych z
  największymi klientami oznaczać będzie zmianę wyników finansowych Spółki , co także wpłynie na jej
  sytuację finansową.
  Ryzyko utraty zaufania odbiorców
  =mplementacja systemów ERP, :R, rozwiązań mobilnych, platformy Con nector, systemów
  faktoringowych w większości przypadków pociąga za sobą podpisanie długoletniej umowy z


  2 sierpnia 2018 roku Ass eco Business
  Solutions S.A.


  10 z 17
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 c zerwca 201 8 roku


  Copyright © Asseco Poland S.A. użytkownikami systemów i opiera się na zaufaniu odbiorców. Zaufanie klientów budowane jest
  w oparciu o jakość dostarczonych rozwiązań oraz jakość obsłu gi prowadz onych przez Spółk ę wdrożeń.
  W przypadku niekorzystnej zmiany poziomu jakości, zarówno świadczonych usług, jak i obsługi klientów,
  może dojść do utraty zaufania ze strony klientów . Konsekwencją tego może być niekorzystna zmiana
  wizerunku, co może wpłynąć zarówno na bieżącą działalność rynkową, jak i pozyskiwanie nowych
  kontraktów, gdyż istotną rolę w procesie sprzedaży odgrywają referencje od dotychczasowych klientów.
  Utrata zaufania odbiorców miałaby negatywny wpływ na działalność oraz sytuację fi nansową Spółki ,
  osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju.
  Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców
  W ramach prowadzonej działalności biznesowej Asseco Business Solutions współpracuje ze światowymi
  korporacjami, które dostar czają rozwiązania informatyczne, oprogramowanie i sprzęt komputerowy. W
  przypadku, gdyby kluczowi dostawcy zmienili strategie współpracy z lokalnymi partnerami, co może
  oznaczać np.: faworyzowanie jednego partnera, samodzielne oferowanie swoich usług lub p roduktów,
  podniesienie ceny oferowanych produktów, może to mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację
  finansową Spółki , osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. Szczególnym ryzykiem
  obarczona jest współpraca z firmą Microsoft or az firmą Oracle, ponieważ są one jedynymi
  dostarczycielami technologii baz danych do głównych systemów klasy ERP.
  Ryzyko związane z zawieraniem umów z podmiotami powiązanymi
  W toku prowadzonej działalności Asseco Business Solutions zawiera transakcje z pod miotami zależnymi
  od jednostki dominującej całej Grupy Asseco, której częścią jest Asseco Business Solutions, tj. Asseco
  Poland S.A. Transakcje te zapewniają efektywne prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Grupy
  Kapitałowej Asseco i obejmują międz y innymi wzajemne świadczenie usług, sprzedaż towarów oraz inne
  transakcje. Z uwagi na przepisy podatkowe dotyczące warunków transakcji zawieranych przez podmioty
  powiązane , w tym w szczególności stosowanych w tych transakcjach cen („ceny transferowe”) ora z
  wymogów dokumentacyjnych odnoszących się do takich transakcji, a także z uwagi na zwiększające się
  zainteresowanie organów podatkowych zagadnieniem cen transferowych oraz warunkami transakcji z
  podmiotami powiązanymi, nie można wykluczyć, iż Asseco Busin ess Solutions mo że być przedmiotem
  kontroli i innych czynności sprawdzających podejmowanych przez organy podatkowe w powyższym
  zakresie. Ponadto na gruncie dotychczasowej praktyki podatkowej działania podatników o charakterze
  wykraczającym poza standardowe operacje cechujące dany rodzaj działalności, w wyniku których mogli
  oni zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe, narażone są na zarzut unikania podatków, co miałoby
  negatywny wpływ na działalność oraz wyniki Spółki.
  Ryzyko związane z wpływem większościow ego akcjonariusza na Emitenta
  Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania, większościowy akcjonariusz - Asseco Enterprise
  Solutions a.s., posiada 46,47% akcji Asseco Business Solutions S.A. uprawniających do wykonywania
  takiego samego procentu głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  Zakres uprawnień związanych z posiadanym przez Asseco Enterprise Solutions udziałem w kapitale
  zakładowym Asseco BS może prowadzić do sytuacji, w której pozostali akcjonariusze będą mieć
  ograniczony wpływ na sposób zarządzania i funkc jonowania Emitenta . Ponadto, sposób wykonywania
  tych uprawnień może nie być zbieżny z zamierzeniami pozostałych akcjonariuszy Asseco Business
  Solutions S.A. Nie można również zagwarantować, że inny akcjonariusz nie nabędzie pakietu akcji
  pozwalającego mu, poprzez posiadane akcje w kapitale zakładowym oraz powołanych przedstawicieli
  w Radzie Nadzorczej, wywierać znaczący wpływ na działalność Emitenta .

  Ryzyko zmiany przepisów prawnych


  Asseco Business
  Solutions S.A. 2 sierpnia 2018 roku


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  11 z 17
  Nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej wykładni przepisów prawa, w szczególności prawa
  podatkowego, Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, Ustawy o Ofercie Publicznej i Kodeksu
  Spółek :andlowych, pociągają za sobą ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim Spółka prowadzi
  działalność. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej interpretacji przepisów
  podatkowych niż zastosowane przez Asseco Business Solutions, należy liczyć się z negatywnymi
  konsekwencjami wpływającymi na sytuację finansową Spółki oraz osiągane przez nią wyniki finansowe.
  Rozwój dział alności Spółki na rynku informatycznym jest również silnie uzależniony od praw własności
  intelektualnej, w szczególności zaś praw autorskich do programów komputerowych. Ewentualne (nawet
  nieuzasadnione) zarzuty dotyczące praw autorskich, które mogą zostać podniesione przez osoby trzecie,
  mogą mieć negatywny wpływ na działalność Spółki oraz jej wyniki.
  Ryzyko związane z utrata kluczowych pracowników
  Kontrakty Spółki realizowane są z sukcesem przez wysoko wykwalifikowanych pracowników.
  Na ogólny kształt fu nkcjonowania Spółki wpływa też kadra zarządzająca. Utrata pracowników - zarówno
  ekspertów, jak i kadry zarządzającej, może wiązać się z ryzykiem obniżenia jakości oferowanych usług
  oraz z opóźnieniami w ramach realizowanych kontraktów. W przypadku dynamicz nego rozwoju Spółki
  może to spowodować trudności w pozyskaniu odpowiednich zasobów kierowniczych i operacyjnych, co
  nie pozosta łoby bez wpływu na wyniki Spółki . Podobne skutki mogłoby mieć ewentualne niezgodne
  z prawem działanie pracowników (np.: wyrządze nie szkody podmiotom trzecim, nielojalność polegająca
  m.in. na podejmowaniu przez nich działalności konkurencyjnej, ujawnieniu informacji stanowiącej
  tajemnicę służbową i zawodową).
  Stanowisko Zarządu odnośnie wcześniej publikowanych
  prognoz wyników na da ny rok
  Zarząd Asseco Business Solutions nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 201 8.
  Wskazanie znaczących akcjonariuszy Emitenta
  Akcjonariat Asseco Business Solutions S.A., tj. akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio
  przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ na dzień publikacji raportu, według
  głosów wykonywanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 201 8 roku oraz na
  podstawie otrzymanych zawiadomień o zmianach w stanie posiadania , przedstawia się następująco:  2 sierpnia 2018 roku Ass eco Business
  Solutions S.A.


  12 z 17
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 c zerwca 201 8 roku


  Copyright © Asseco Poland S.A.  Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji i głosów na WZ
  zmiana od dnia przekazania ostatniego raportu
  Udział w kapitale i ogólnej liczbie głosów na WZ
  zmiana od dnia przekazania ostatniego raportu
  Asseco Enterprise Solutions 15 528 570 – 46.47% –
  Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny 4 500 000 – 13 .47% –
  Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 3 492 000 – 10.45% –
  Pozostali akcjonariusze 9 897 623 – 29.61% –
  33 418 193 – 100.00% –

  Liczba akcji przypadająca na znaczących akcjonariuszy odpowiada liczbie głosów na Walnym
  Zgromadzeniu.

  Na dzień 30 czerwca 201 8 roku kapitał zakładowy Asseco Business Solutions S.A. wynosił 167 091 tys.
  PLN i dzielił się na 33 418 193 sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 5 PLN każda, dających łącznie
  33 418 193 głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Busi ness Solutions S.A.
  Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień
  do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące

  Asseco Enterprise Solutions
  a.s.
  Metlife OFE .
  Aviva OFE
  Pozostali


  Asseco Business
  Solutions S.A. 2 sierpnia 2018 roku


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  13 z 17
  liczba posiadanych akcji - stan na dzień 02.08.2018
  zmiana od dnia przekazania ostatniego raportu
  Procentowy udział w akcjonariacie (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ) - stan na dzień 02.08.2018
  zmiana od dnia przekazania ostatniego raportu
  Osoby zarządzające
  Wojciech Barczentewicz 461 267 – 1.4% –
  Piotr Masłowski 715 063 – 2.1% –
  Mariusz Lizon 183 000 – 0.5% –
  Osoby nadzorujące
  Romuald Rutkowski 426 828 – 1.3% –
  RAZEM 1 786 158 5.3%

  Wskazanie postępowań toczących się przed sądem
  W omawianym okresie sprawozdawczym nie toczyły się istotne postępowania przed sądem, organem
  właściwym dla postępowania arbitrażowego lub or ganem administracji publicznej dotyczące
  zobowiązań oraz wierzytelności Emitenta . Szczegółowe informacje na temat spraw sądowych
  prowadzonych przez Asseco Business Solutions S.A. znajdują się w nocie 2 8 do skróconego śródrocznego
  sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku .
  Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami
  powiązanymi
  W omawianym okresie sprawozdawczym Emitent nie zawarł transakcji z podmiotami powiązanymi na
  innych warunkach niż rynkowe .
  Informacje o udzieleniu poręczń kredytu lub poży czki
  W omawian ym okresie sprawozdawczym Emitent nie udzielił poręczeń kredytu lub pożyczki, ani
  gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, dla których łączna
  wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca .
  Inne informacje , które zdaniem Emitenta są istotne dla
  oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej Spółki
  Wypłata dywidendy
  Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A.
  z dnia 2 3 kwietnia 201 8 roku zysk netto z a rok obrotowy 201 7 w kwocie 47 283 tys. PLN został podzielony
  w następujący sposób:
   część zysku netto za 201 7 rok w kwocie 43 444 tys. PLN przeznaczono do podziału między
  Akcjonariuszy, tj. wypłatę dywidendy w kwocie po 1, 30 PLN na jedną akcję;
   pozostał ą część zysku netto za 201 7 rok w kwocie 3 840 tys. PLN przekazano na kapitał zapasowy.


  2 sierpnia 2018 roku Ass eco Business
  Solutions S.A.


  14 z 17
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 c zerwca 201 8 roku


  Copyright © Asseco Poland S.A. Dzień dywidendy przypadł na 1 5 maja 201 8 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 czerwca 201 8
  roku.
  Wybrane umowy podpisane w pierwszym półroczu 201 8
  roku przez As seco Business Solutions
   Bokaro Szeligowscy sp.j. – udzielenie licencji i wdrożenie systemu Asseco Softlab ERP ,
   Meble Black Red White sp. z o.o. – udzielenie licencji = wdrożenie systemu Safo jERP by Asseco,
   Saria Polska Sp . z o.o. – udzielenie licencji i w drożenie systemu Asseco Softlab ERP oraz
  świadczenie usług opieki serwisowej,
   Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. j. – udzielenie licencji i wdrożenie systemu Asseco
  Softlab HR,
   Techmot sp. z o.o. – wdrożenie systemu Connector oraz wdrożenie systemu Sa fo jERP by
  Asseco,
   BISK S.A . – wdrożeni e systemu Safo jERP by Asseco,
   Target Pro Sp. z o.o. Sp. k. – wdrożenie i utrzymanie systemu Connector Enterprise.

  Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały
  wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej do
  końca bieżącego roku obrotowego
  Kondycja polskiej branży informatycznej w bardzo dużym stopniu zależy od ogólnej sytuacji gospodarczej
  naszego kraju. Szczególnie jest to widoczne w przypadku rynku rozwiązań =T dla biznesu, który jest ściśle
  po wiązany z sektorem przedsiębiorstw i zależny od koniunktury na nim panującej. Obecnie jednak wiele
  firm analitycznych uważa, że perspektywy dla branży =T w Polsce są bardzo dobre, a Polska znajduje się
  w czołówce regionu jeśli chodzi o skalę prognozowanych inwestycji w rozwiązania =T, m.in. w cloud
  computing czy technologie mobilne. =stotny wpływ na rozwój rynku =T ma także poziom wykorzystania
  systemów klasy ERP przez polskie przedsiębiorstwa, który nadal jest znacząco niższy niż na rozwiniętych
  rynkach U nii Europejskiej. Należy oczekiwać, że w najbliższych latach popyt na implementacje systemów
  wspomagających zarządzanie w polskich przedsiębiorstwach będzie systematycznie rósł.
  W ocenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. sytuacja finansowa Spółki , je j potencjał produkcyjny
  oraz pozycja rynkowa są dobre i stwarzają sprzyjające warunki do dalszego funkcjonowania i rozwoju w
  20 18 roku. =stnieje jednak wiele czynników zarówno o charakterze wewnętrznym jak
  i zewnętrznym, które bezpośrednio lub pośrednio m ogą wpłynąć na działalność Spółki i osiągane wyniki
  finansowe:
   rozwój sytuacji ekonomicznej, gospodarczej i politycznej Polski, Unii Europejskiej oraz innych
  państw, w których Spółk a prowadz i działalność,
   nastawienie potencjalnych klientów do inwestycji w =T w kontekście ogólnej sytuacji
  ekonomicznej,
   poziom kapitału na inwestycje =T w firmach oraz wielkość środków unijnych przeznaczanych na
  ten obszar,
   perspektywy poszerzenia rynków zbytu poza obszary dotychczasowego działania Spółki,
   efekty intensywnych, bieżących działań handlowych,
   przebieg prac w ramach realizowanych umów,


  Asseco Business
  Solutions S.A. 2 sierpnia 2018 roku


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  15 z 17
   konieczność przyciągania i utrzymania najbardziej wykwalifikowanych oraz kluczowych
  pracowników,
   szanse i ryzyka związane ze stosunkowo szybkimi zmianami technologicznymi
  i innowa cjami na rynku IT,
   umiejętność dostosowania produktów do zmieniających się przepisów prawnych,
   otwartość i chłonność rynku na nowe rozwiązania produktowe,
   umiejętność skutecznego wykorzystania możliwości stworzonych dzięki połączeniu Emitenta ze
  spółką Ma crologic S.A. ,
   intensywność działalności bezpośredniej oraz pośredniej konkurencji .


  2 sierpnia 2018 roku Ass eco Business
  Solutions S.A.


  16 z 17
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 c zerwca 201 8 roku


  Copyright © Asseco Poland S.A. Oświadczeni a Zarządu dotyczące przyjętych zasad
  rachunkowości

  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy półroczne skrócone
  sprawozd anie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8
  roku oraz dane porównywalne za o kres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 7 roku sporządzone
  zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz Międz ynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej i odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową
  i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Asseco Business Solutions
  S.A. zawiera prawdziwy obraz r ozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta , w tym opis podstawowych
  zagrożeń i ryzyka .

  Zarzą d Asseco Business Solutions S.A.:  Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu  Piotr Masłowski Wiceprezes Zarządu  Andreas Enders Wiceprezes Zarządu  Mariusz Lizon Członek Zarządu  17


  Asseco Business Solutions S.A.

  ul. Konrada Wallenroda 4c
  20 -607 Lublin

  tel.: +48 81 535 30 00
  fax: +48 81 535 30 05

  info @assecobs.pl
  assecobs .pl

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  Asseco Business Solutions S.A.


  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku
  wraz z raportem niezależnego b iegłego rewidenta z
  przeglądu

  2 sierpnia 201 8 roku  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone
  na stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część
  Asseco Business
  Solutions S.A.


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  2 z 36
  SP=S TREŚC=
  Wycena kontraktów =T oraz pomiar stopnia zaawansowania ................................ ................................ ............... 16
  Stawki amortyzacyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 17
  Wartość firmy – test na utratę wartości ................................ ................................ ................................ ............... 17
  Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego. ................................ ................................ ................................ 17
  Należności od odbiorców. ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 17
  Informacje geograficzne ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 20


  Asseco Business
  Solutions S.A.
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część


  3 z 36
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A. Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe ................................ ................................ ................................ ..... 23


  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone
  na stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część
  Asseco Business
  Solutions S.A.


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  4 z 36
  Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku

  Nota
  3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  3 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane) Przekształcone
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane) Przekształcone
  Przychody ze sprzedaży 10,11 63 646 125 355 41 680 89 642
  Koszt własny sprzedaży 12 (37 339) (73 450) (24 009) (50 008)
  Zysk brutto ze sprzedaży 26 307 51 905 17 671 39 634
  Koszty sprzedaży 12 (3 509) (7 034) (1 988) (4 056)
  Koszty ogólnego zarządu 12 (4 911) (9 183) (3 897) (7 788)
  Zysk netto ze sprzedaży 17 887 35 688 11 786 27 790
  Pozostałe przychody operacyjne 13 167 431 127 333
  Pozostałe koszty operacyjne 13 (109) (231) (60) (156)
  Zysk z działalności operacyjnej 17 945 35 888 11 853 27 967
  Przychody finansowe 14 476 655 249 1 015
  Koszty finansowe 14 (752) (1 003) (262) (521)
  Zysk brutto 17 669 35 540 11 840 28 461
  Podatek dochodowy 18 (3 166) (6 315) (2 252) (5 469) Zysk netto z działalności kontynuowanej 14 503 29 225 9 588 22 992
  Działalność zaniechana – – – –
  Zysk netto za okres sprawozdawczy 14 503 29 225 9 588 22 992
  Inne całkowite dochody - Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/straty w kolejnych okresach sprawozdawczych
  – – – –
  - Pozycje niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/straty w kolejnych okresach sprawozdawczych
  – – – –
  Inne całkowite dochody netto – – – –
  Całkowity dochód za okres 14 503 29 225 9 588 22 992
  Zysk netto przypadający na:
  Akcjonariuszy jednostki dominującej 14 503 29 225 9 588 22 905
  Udziały niekontrolujące – – – –
  Całkowity dochód przypadający na:
  Akcjonariuszy jednostki dominującej 14 503 29 225 9 588 22 905
  Udziały niekontrolujące – – – – Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 15

  - podstawowy/rozwodniony z zysku za okres sprawozdawczy 0.43 0.87 0.29 0.69 - podstawowy/rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy 0.43 0.87 0.29 0.69  Asseco Business
  Solutions S.A.
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część


  5 z 36
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  Śródroczny skrócony bilans
  na dzień 30 czerwca 201 8 roku

  AKTYWA Nota 30 czerwca 2018 (niebadane) 31 grudnia 2017 Przekształcone
  30 czerwca 2017 (niebadane) Przekształcone
  Aktywa trwałe 303 181 302 700 302 970
  Rzeczowe aktywa trwałe 19 21 046 17 851 20 692
  Wartości niematerialne 20 26 092 26 810 26 132
  Wartość firmy 22 252 879 252 879 252 879
  Należności długoterminowe 599 772 770
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 414 4 325 2 421
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 151 63 76
  Aktywa obrotowe 55 895 55 450 52 890
  Zapasy 23 466 476 805
  Rozliczenia międzyokresowe 1 409 1 327 1 543
  Należności z tytułu dostaw i usług 24 44 050 43 070 39 222
  Pozostałe należności 24 1 470 2 128 1 260
  Należności z tytułu podatku dochodowego 39 144 –
  Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez wynik finansowy – 291 343
  Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 16 8 461 8 014 9 717
  SUMA AKTYWÓW 359 076 358 150 355 860
  PASYWA

  Kapitał podstawowy 167 091 167 091 167 091
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 62 543 62 543 62 543
  Zyski zatrzymane 35 742 50 023 26 491
  Kapitał własny ogółem 26 265 376 279 657 256 125
  Zobowiązania długoterminowe 18 692 15 704 22 609
  Oprocentowane kredyty i pożyczki 25 13 351 13 352 20 003
  Rezerwy 1 077 1 434 1 302
  Długoterminowe zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego 4 264 918 1 207
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – – 97
  Zobowiązania krótkoterminowe 75 008 62 789 77 126
  Oprocentowane kredyty i pożyczki 25 35 064 17 578 43 540
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4 793 5 385 6 089
  Pozostałe zobowiązania 10 314 9 478 7 429
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego – 4 496 1 231
  Krótkoterminowe zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego 1 418 555 574
  Zobowiązania finansowe 326 – –
  Rezerwy 782 426 378
  Rozliczenia międzyokresowe 27 22 311 24 871 17 885
  Zobowiązania razem 93 700 78 493 99 735
  SUMA PASYWÓW 359 076 358 150 355 860
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone
  na stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część
  Asseco Business
  Solutions S.A.


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  6 z 36
  Śródroczne skrócone s prawozdanie z przepływów pieniężnych
  Za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku

  Nota
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane) Przekształcone Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk brutto 35 540 28 461
  Korekty o pozycje: (1 652) (6 141)
  Amortyzacja 12 9 183 5 362
  Zmiana stanu zapasów 10 (475)
  Zmiana stanu należności (262) 991
  Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek 212 (996)
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (2 730) (2 646)
  Zmiana stanu rezerw (1) –
  Przychody z tytułu odsetek 288 (369)
  (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej 502 (668)
  Podatek dochodowy zapłacony (8 854) (7 340)
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 888 22 320
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wpływy ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 157 242
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (1 730) (2 531)
  Nabycie wartości niematerialnych (5 474) (3 166)
  Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych 21 – (97 603)
  Nabycie/rozliczenie aktywów finansowych w wartości godziwej przez wynik finansowy 209 9
  Odsetki otrzymane 33 499
  Pozostałe przepływy z działalności inwestycyjnej 54 –
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 751) (102 550)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów 17 486 62 059
  Odsetki zapłacone (322) (41)
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (410) –
  Dywidendy wypłacone (43 444) (42 441)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (26 690) 19 577
  Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 447 (60 653)
  Różnice kursowe netto – –
  Środki pieniężne na początek okresu 16 8 014 70 370
  Środki pieniężne na koniec okresu 16 8 461 9 717  Asseco Business
  Solutions S.A.
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część


  7 z 36
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie z e zmian w kapitale
  własnym
  Za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku

  Kapitał podstawowy
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Zyski zatrzymane
  Kapitał własny ogółem
  Sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 roku (niebadane)
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku 167 091 62 543 50 023 279 657
  Całkowite dochody za okres – – 29 225 29 225
  Wypłata dywidendy – – (43 444) (43 444)
  Pozostałe transakcje – – (62) (62)
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku 167 091 62 543 35 742 265 376

  Sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 roku (niebadane)
  Przekształcone
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku 167 091 62 543 45 374 275 008
  Całkowite dochody za okres – – 22 992 22 992
  Wypłata dywidendy – – (42 441) (42 441)
  Pozostałe transakcje – – 566 566
  Na dzień 30 czerwca 2017 roku 167 091 62 543 26 491 256 125

  Dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2017 roku
  Przekształcone
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku 167 091 62 543 45 374 275 008
  Całkowite dochody za okres – – 50 064 50 064
  Wypłata dywidendy – – (42 441) (42 441) Objęcie kontroli nad spółkami zależnymi – – – –
  Wykup udziałów niekontrolujących – – (2 819) (2 819)
  Pozostałe transakcje – – (155) (155)
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku 167 091 62 543 50 023 279 657
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone
  na stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część
  Asseco Business
  Solutions S.A.


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  8 z 36
  Dodatkowe noty objaśniające
  1. =nformacje ogólne
  Asseco Business Solutions S.A. („Spółka” , „Emitent”, „Asseco BS” ) jest spółką akcyjną z siedzibą w
  Lublinie, której akcje znajdują się w publicznym obrocie. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  Spółki obejmuje okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku or az zawiera dane
  porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 7 roku oraz na dzień 31 grudnia 201 7
  roku. Sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz noty do sprawozdania z całkowitych dochodów
  obejmują dane za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku oraz dane porównawcze za
  okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 7 roku.
  Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy, V= Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sąd owego, pod numerem KRS 0000028257.
  Spółce nadano numer statystyczny REGON 017293003.
  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
  Przedmiotem działalności Asseco Business Solutions S.A . zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Giełdę
  Papierów Wartościowych w Warsza wie S.A. jest „informatyka”.
  Asseco Business Solutions S.A. jest częścią międzynarodowej Grupy Asseco , wiodącego dostawcy
  oprogramowania własnego na rynku europejskim. Grupa stanowi federacj ę firm zaangażowanych
  w rozwijanie technologii informatycznych i jest obecna w ponad 50 krajach świata, m.in.
  w większości państw europejskich, a także w USA, Kanadzie, =zraelu czy Haponii . Kompleksowa oferta
  Asseco Business Solutions S.A. obejmuje systemy klasy ERP wspomagające procesy biznesowe
  w średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, komplet aplikacji do zarządzania małą firmą, programy
  wspierające pracę w obszarze :R, popularne w c ałej Europie aplikacje mobilne klasy SFA pozwalające n a
  zarządzanie siecią przedstawicieli handlowych, platformy wymiany danych oraz programy do obsługi
  transakcji faktoringowych. Wszystkie rozwiązania Asseco BS powstają w oparciu o wiedzę
  doświadczonych specjalistów, sprawdzoną metodologię oraz z wykorzystan iem nowoczesnych
  technologii informatycznych. Dzięki wysokiej jakości produktom oraz usługom, które są z nimi
  powiązane oprogramowanie Asseco Business Solutions S.A. od wielu już lat z powodzeniem wspomaga
  funkcjonowanie kilkudziesięciu tysięcy przedsiębio rstw. Spółka może pochwalić się wdrożeniami
  zarówno w Polsce, jak i w kilkudziesięciu krajach Europy.
  Podmiotem bezpośrednio dominującym Asseco Business Solutions S.A. jest Asseco Enterprise Solutions
  a.s. z siedzibą w Bratysławie, która posiada 46,47% akc ji Spółk i. Hednostką dominującą całej Grupy jest
  Asseco Poland S.A., która bezpośrednio i przez podmioty zależne posiada 96.51% udział w Asseco
  Enterprise Solutions a.s. =stnienie kontroli zgodnie z MSSF 10 zostało ustalone w oparciu o następujące
  czynniki :
   decyzje na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy są podejmowane zwykłą większością głosów
  obecnych na walnym zgromadzeniu,
   akcjonariat Spółki jest rozproszony i poza Asseco Enterprise Solutions a.s. istnieją tylko dwaj
  akcjonariusze posiadający więcej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu, przy czym drugi
  największy po Asseco Enterprise Solutions akc jonariusz posiada 13,5 % głosów.
  Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 6 miesięcy zakończony dnia
  30 czerwca 201 8 roku zostało w dniu 2 sierpnia 201 8 roku zatwierdzone przez Zarząd do publikacji.


  Asseco Business
  Solutions S.A.
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część


  9 z 36
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  2. Organizacja i zmiany w składzie Grupy Kapitałowej
  Emitenta
  W dniu 2 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Lublinie dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców
  połączenia Asseco B usiness Solutions S.A. ze spółką Macrologic S.A. Połączenie Spółek nastąpiło w trybie
  art. 492 § 1 pkt 1 KS: (połączenie przez przejęcie), tj. przez przeniesienie całego majątku Macrologic S.A.
  na Asseco Business Solutions S.A. W wyniku połączenia Macrolog ic S.A. została rozwiązana bez
  przeprowadzenia likwidacji. Połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 KSH, tj. bez
  podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. oraz bez wymiany akcji Macrologic
  S.A. na akcje w kapitale z akładowym Asseco Business Solutions S.A.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku Asseco Business Solutions S.A. posiadała 100% udziału w kapitale
  Macrologic S.A.
  Szczegóły wpływu połączenia na niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe opisano w
  nocie 21.
  3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
  W skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 201 8 roku wchodzili:
  Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu
  Piotr Masłowski Wiceprezes Zarządu
  Andreas Enders Wiceprezes Zarządu
  Mariusz Lizon Członek Zarządu

  W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 201 8 roku wchodzili:
  Jozef Klein Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Adam Góral Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Romuald Rutkowski Członek Rady Nadzorczej
  Zbigniew Pomianek Członek Rady Nadzorc zej
  Piotr Stępniak Członek Rady Nadzorczej

  W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuj e 3 osobowy komitet audytu, w skład którego wchodzą Piotr
  Stępniak jako przewodniczący oraz Romuald Rutkowski i Adam Góral jako członkowie .
  4. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego
  sprawozdania finansowego
  Niniejsze śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym
  Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa” zatwierdzonym przez UE
  („MSR 34”).  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone
  na stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część
  Asseco Business
  Solutions S.A.


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  10 z 36
  Na dzień zatwierdzenia n iniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE
  proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie
  stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które wes zły
  w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE.
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej obejmują standardy i interpretacje
  zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds.
  =nterpretacji Międ zynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („K=MSF”).
  Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”),
  a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN.
  Niniejsze śródroczne skr ócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień
  zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności
  wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień
  wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem
  finan sowym Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 201 7 roku zatwierdzonym d o
  publikacji w dniu 6 marca 201 8 roku.
  Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku za rok
  obrotowy.
  Należy zwrócić u wagę, iż dane za okres 3 i 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku nie są w
  pełni porównywalne do danych za okres 3 i 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku ze względu
  na przejęcie kontroli nad spółką Macrologic S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku i późniejsze połączenie
  Emitenta z tą spółką zależną. Szczegóły wpływu powyższych transakcji na niniejsze śródroczne skrócone
  sprawozdanie finansowe oraz wprowadzonych zmian danych porównawczych opisano w nocie 21. W
  efekcie powyższych zmian sprawozd anie z całkowitych dochodów za okres po 30 czerwca 2017 roku
  obejmuje także dane spółki Macrologic S.A.
  5. Przekształcenie danych porównawczych
  W dniu 2 stycznia 2018 roku Asseco Business Solutions S.A. połączyło się z Macrologic S.A. Szczegóły
  połączenia są opisane w nocie 2 oraz 21 niniejszego sprawozdania finansowego.
  Ze względu na charakter transakcji Emitent zdecydował się zastosować metodę poprzednich wartości.
  Metoda ta w wariancie zastosowanym przez Spółkę polega na połączeniu odpowiednich pozycji
  aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów połączonych spółek. Dane porównawcze za
  poprzedni e okresy sprawozdawcze przekształcone są w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce na
  dzień przejęcia przez Spółkę kontroli nad spółką przejmowaną.
  Szczegóły wprowadzonych zmian danych porównawczych opisano w nocie 21 niniejszego śródrocznego
  skróconego sprawozdania finansowego.
  6. =stotne zasady (polityka) rachunkowości
  Opis istotnych zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przez Asseco Business So lutions znajduje się
  w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku, które zostało przekazane do
  publicznej wiadomości w dniu 6 marca 201 8 roku.
  Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego śródrocznego sk róconego
  sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego


  Asseco Business
  Solutions S.A.
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część


  11 z 36
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku .
  Z uwagi na transakcje połączenia w okresie objętym sprawoz daniem finansowym Emitent ustalił politykę
  rachunkowości dla połączeń jednostek gospodarczych znajdujących się pod wspólną kontrolą.
   Połączenia jednostek gospodarczych znajdujących się pod wspólną kontrolą
  Problematykę przejęć i połączeń jednostek gospodarczych zasadniczo reguluje standard MSSF 3
  „Połączenia jednostek gospodarczych”. Hednakże standard ten wyłącza ze swojego zakresu transakcje
  pomiędzy jednostkami pozostającymi pod wspólną kontrolą. Sytuacja, w której dana transakcja lub
  zjawisko gospodarcze wymagające ujęcia w sprawozdaniu przygotowanym zgodnie z MSSF nie są
  uregulowane zapisami poszczególnych standardów, została uregulowana zapisami MSR 8 punkt 10 - 12.
  Zapisy te nakładają na jednostkę sporz ądzającą sprawozdanie zgodnie z MSSF obowiązek ustalenia
  zasady rachunkowości i jej konsekwentnego stosowania dla podobnych transakcji. Dla rozliczenia
  połączenia jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą Spółka zdecydowała się stosować
  metodę poprz ednich wartości (ang. predecessor accounting), zgodnie z którą nabywca nie wycenia
  aktywów i zobowiązań na datę połączenia w wartościach godziwych, natomiast stosuje wartości
  księgowe przejmowanych jednostek, pochodzące ze skonsolidowanych sprawozdań finan sowych
  jednostek wyższego szczebla. W przypadku połączenia Spółki z jednostką zależną, jest to skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe Spółki. W wyniku rozliczenia metodą poprzednich wartości, nie powstaje nowa
  wartość firmy ponad kwoty wcześniej ujęte w sko nsolidowanym sprawozdaniu finansowym wg stanu na
  moment przejęcia kontroli.
  Metoda oparta na wartościach poprzednika, w wariancie zastosowanym przez Spółkę, polega na
  połączeniu pozycji odpowiednich aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów połączonyc h spółek.
  Dane porówn awcze za poprzedni rok obrotowy przekształcone są w taki sposób, jakby połączenie miało
  miejsce na dzień przejęcia kontroli nad Spółką Przejmowaną przez Spółkę.
   MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami
  Standard zastępuje wszystkie wcześniejsze wymagania dotyczące ujmowania przychodów zgodnie
  z MSSF. MSSF 15 wprowadza tzw. Model Pięciu Kroków do rozpoznawania przychodów z tytułu umów
  z klientami. Według standardu przychody są rozpoznawane w kwocie odzwierciedlającej wartość
  wynagrodzenia, do którego spółka (oczekuje, że) jest uprawniona, w zamian za przekazanie klientowi
  przyrzeczonych towarów lub usług.
   MSSF 9 Instrumenty finansowe
  Standard ten zastępuje dotychczasowy standard MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena
  oraz wszystkie wcześniejsze wersje MSSF 9. MSSF 9 łączy w sobie wszystkie trzy aspekty związane
  z instrumentami finansowymi: klasyfikację i wycenę, utratę wartości oraz rachunkowość zabezpieczeń .
   Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walucie obcej oraz za liczki”
  =nterpretacja określa, jaki kurs przeliczenia powinien być stosowany do transakcji w walutach obcych,
  które wiążą się z otrzymaniem bądź wydatkowaniem zaliczkowej zapłaty księgowanej przed ujęciem
  odpowiedniego składnika aktywów, kosztu lub przychodu wyni kającego z tej transakcji.
   Zmiany do MSR 40 Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnej
  Zmiana uściśla zapisy dotyczące kwalifikacji nieruchomości do i z inwestycji.
   Zmiany do MFFS 2 Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji (opublikowano dnia
  20 czerwca 2016) ,  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone
  na stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część
  Asseco Business
  Solutions S.A.


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  12 z 36
  Zmiany wyjaśniają, że transakcje płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych należy
  wyceniać przy zastosowaniu takiego samego podejścia jak w przypadku płatności na bazie akcji
  rozliczanych w instrumenta ch kapitałowych – tj. metody zmodyfikowanego dnia przyznania.
   Zmiany do MSSF 4: Zastosowanie MSSF 9 ,,=nstrumenty finansowe” wraz z MSSF 4 ,,Umowy
  ubezpieczeniowe ”
   Zmiany do MSR 28 =nwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
  będ ące częścią Zmian wynikają cych z przeglądu MSSF 2014 -2016
   Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
  Finansowej po raz pierwszy będące częścią Zmian wynikają cych z przeglądu MSSF 2014 -2016
  Standardy te nie miały istotnego wpływu na zaprezentowane i ujawnione informacje finansowe lub nie
  miały zastosowania do transakcji zawieranych przez Spółkę .
  6.1 MSSF 15
  Spółka wdrożyła MSSF 15 z dniem 1 stycznia 2018 roku i zdecydowała się na zastosowanie
  zmodyfikowa nej metody retrospektywnej tj. z łącznym efektem pierwszego zastosowania standardu
  ujętym w dniu pierwszego zastosowania.
  Spółka zastosowała dopuszczony w MSSF 15 wyjątek praktyczny i zrezygnowała z przekształcenia da nych
  porównywalnych. Oznacza to , że da ne na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz za okres 6 miesięcy
  zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku zostały sporządzone w oparciu o obowiązujące dotychczas
  standardy: MSR 18 Przychody , MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz interpretacje związane z
  ujmowaniem prz ychodów przed wejściem w życie MSSF 15.
  Spółka zastosowała zmodyfikowane podejście retrospektywne z łącznym efektem pierwszego
  zastosowania MSSF 15 ujętym w dniu 1 stycznia 2018 roku . P orównanie wybranych pozycji z niniejszego
  śródrocznego bilansu na dzień 30 czerwca 2018 roku z odpowiednimi pozycjami z bilansu na ten sam
  dzień sporządzonym zgodnie z zasadami obowiązującymi przed wdrożeniem w Spółce MSSF 15 tj.
  zgodnie z MSR 18, MSR 11 i obowiązującymi do nich interpretacjami pokazało brak wpływu
  wprowadzonej zmiany na pozycje sprawozdania finansowego. Analiza przychodów wykazała brak
  wpływu zastosowania MSSF 15 na warto ść przychodów i wynik netto Emitenta.
  a) Gwarancje
  Spółka w wielu p rzypadkach udziela gwarancji na sprzedawane dobra i usługi. Jednocześnie z gwarancją
  świadczona jest usługa utrzymania, która co do zasady stanowi kategorię obszerniejszą niż gwarancja.
  Oznacza to, że dotychczas stosowane podejście rachunkowe pozostaje nie zmienione, gdyż także na
  mocy poprzednio obowiązujących przepisów Spółka dokonywała alokacji ceny z umowy do usługi
  utrzymaniowej.
  b) Wynagrodzenie zmienne
  Zgodnie z MSSF 15, jeśli wynagrodzenie określone w umowie obejmuje kwotę zmienną, jednostka
  oszaco wuje kwotę wynagrodzenia, do którego będzie uprawniona w zamian za przekazanie
  przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta i zalicza do ceny transakcyjnej część lub całość kwoty
  wynagrodzenia zmiennego wyłącznie w takim zakresie, w jakim istnieje wysoki e prawdopodobieństwo,
  że nie nastąpi odwrócenie znaczącej części kwoty wcześniej ujętych skumulowanych przychodów w
  momencie, kiedy ustanie niepewność co do wysokości wynagrodzenia zmiennego.
  Spółka jest stroną umów, w przypadku których przewidziano kary umowne za niewykonanie lub
  nieprawidłowe wykonanie zobowiązań umownych. Spodziewane kary umowne mogą więc powodować,
  że wynagrodzenie, które w umowie zakwotowano w kwocie stałej, będzie podlegać zmianom ze względu


  Asseco Business
  Solutions S.A.
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część


  13 z 36
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  na spodziewane kary. W takich przypadkach od 1 stycznia 2018 roku w ramach szacowania wysokości
  wynagrodzenia, do którego Spółka jest uprawniona na podstawie umowy, estymuje się wartość
  oczekiwaną zapłaty uwzględniając prawdopodobieństwo zapłacenia takich kar umownych. Potencjalnie
  może to więc wp łynąć na pomniejszenie wartości przychodów, nie zaś, jak to było do tej pory,
  powiększenie wartości rezerw i odpowiednich kosztów. Skala zjawiska nie jest istotna, ale ten obszar
  zidentyfikowano jako zmianę w stosunku do podejścia stosowanego obecnie. Prze prowadzona analiza
  nie wykazała występowania w Spółce innych elementów, które mogłyby powodować, że wynagrodzenie
  umowne ma charakter zmienny.
  c) Wycena kontraktów =T – dostawy dóbr i usług w pakiecie
  W ramach procesu implementacji MSSF 15 Spółka dokonała analizy zobowiązań do wykonania
  świadczenia wynikających z umów, które na bazie dotychczas obowiązujących regulacji podlegały
  przepisom MSR 11 Umowa o usługę budowalną i tym samym były wyceniane według metody stopnia
  zaawansowania kosztowego. Wyni ki analizy wskazują, że w przypadku takich umów Spółka jest
  zobowiązana do dostarczenia do klienta kompleksowych dóbr lub usług, na które składają się dostawy:
  licencji własnych i/lub własnych usług modyfikacyjnych i/lub własnych usług wdrożeniowych. Oznac za
  to, że z tzw. kompleksowych kontraktów =T wynika najczęściej odrębne zobowiązanie do wykonania
  świadczenia polegającego na dostarczeniu klientowi funkcjonalnego systemu =T. Przychód z takiego
  obowiązku świadczenia zgodnie z MSSF 15 może być rozpoznawany w okresie przekazywania kontroli
  nad świadczonymi dobrami/usługami, o ile w wyniku działań jednostki nie powstają składniki o
  alternatywnym zastosowaniu i jednocześnie przez cały okres trwania umowy jednostce przysługuje
  egzekwowalne prawo do uzyskania wy nagrodzenia za dostarczone świadczenia. W ocenie Zarządu w
  przypadku dostarczania kompleksowych projektów =T nie można mówić o alternatywnym ich
  zastosowaniu z punktu widzenia dostawcy, ponieważ systemy te wraz z towarzyszącymi im usługami
  wdrożeniowymi są „szyte na miarę”. Podobn a sytuacja występuję w przypadku świadczenia usług
  sprzedaży systemu Mobile Touch . Spółka zobowiązana jest do dostarczenia kompleksowego rozwiązania
  obejmującego licencję , wdrożenie, modyfikację i utrzymanie oprogramowania, a także wynajem
  urządzeń. Spółka rozpoznaje przychody z tego tytułu łącznie . Hednocześnie przeprowadzona analiza
  wykazała, że we wszystkich przypadkach spełnione jest kryterium przysługiwania egzekwowalnego
  prawa do zapłaty za wykonane świadczenie przez cały okres trwania umowy.
  Ze względu na opisane wyżej argumenty wdrożenie MSSF 15 w aspekcie rozpoznawania przychodów z
  umów polegających na dostarczaniu kompleksowych projektów =T nie skutkuje zmianami, które
  dotyczyłyby rozwiązań dostarczanych w ramach taki ch kompleksowych projektów.
  d) Licencje
  MSSF 15 wprowadził szczegółowe uregulowanie dotyczące rozpoznawania przychodów ze
  sprzedawanych licencji. Heżeli przyrzeczenie udzielenia licencji jest odrębne od innych dóbr lub usług
  przyrzeczonych w umowie, a za tem stanowi oddzielne zobowiązanie do wykonania świadczenia,
  jednostka ustala, czy przekazanie na rzecz klienta w ramach licencji następuje w określonym momencie
  czy też w miarę upływu czasu. Przy ustalaniu tej okoliczności jednostka rozważa, czy przyrzecz enie
  udzielenia licencji klientowi przez jednostkę ma na celu zapewnienie klientowi:
  - prawa do dostępu do własności intelektualnej jednostki w formie, w jakiej istnieje ona przez cały okres
  ważności licencji; lub
  - prawa do korzystania z własności intele ktualnej jednostki w formie, w jakiej istnieje ona w momencie
  udzielenia licencji.
  Spółka dokonała analizy charakteru licencji sprzedawanych oddzielnie. Wynika z niej, że Spółka sprzedaje
  zarówno licencje z prawem korzystania z własności intelektualnej, j ak i licencje przyznające dostęp do
  własności intelektualnej.  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone
  na stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część
  Asseco Business
  Solutions S.A.


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  14 z 36
  W przypadku licencji z prawem do korzystania z własności intelektualnej spełniających kryteria
  odrębności – tj. będących osobnym zobowiązaniem do wykonania świadczenia, zgodnie z MSSF 15
  przych ód ze sprzedaży takich licencji powinien zostać rozpoznany jednorazowo w momencie
  przekazania kontroli nad licencją klientowi.
  W tym przypadku metoda rozpoznania przychodów w tym obszarze nie uległa zmianie. W przypadkach
  licencji sprzedawanych bez istotn ych usług towarzyszących na czas nieokreślony momentem
  rozpoznania przychodu pozostaje moment przekazania kontroli, który będzie tożsamy z momentem
  przeniesienia ryzyk i korzyści wynikających z posiadania licencji.
  Licencje przyznające prawo do dostępu do własności intelektualnej są co do zasady sprzedawane na czas
  określony i dotychczas przychód z nich rozpoznawany ujmowany był przez okres, na który licencji
  udzielono. Oznacza to, iż mimo zmiany przesłanek decydujących o sposobie rozpoznania przychodów z
  licencji, tj. faktu, iż okres na jaki przyznano licencje w świetle MSSF 15 pozostaje bez znaczenia dla
  sposobu rozpoznania przychodu, sama metoda rozpoznania przychodu nie uległa zmianie.
  Powyższa analiza ma zastosowanie do licencji sprzedawanych oddzieln ie, a zatem takich, o których
  Spółka skonkludowała, że stanowią odrębne zobowiązanie do wykonania świadczenia. W przypadku
  sprzedaży licencji własnych, której towarzyszy sprzedaż istotnych usług modyfikacyjnych lub
  wdrożeniowych, Spółka na podstawie przepr owadzonej analizy stwierdziła, że kryterium odrębności nie
  jest spełnione. W przypadku takich umów wartość dla klienta ma dopiero dostarczony system czyli
  finalny produkt, na który złożyły się dostarczone licencje własne i związane z nimi istotne usługi.
  6.2 MSSF 9
  Spółka wdrożyła MSSF 9 z dniem 1 stycznia 2018 roku i zdecydowała się na zastosowanie
  zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego ze skutkiem od 1 stycznia 2018 roku. Również w tym
  przypadku, zgodnie z dopuszczoną przez standard możliwością, Spółka zrezygnowała z przekształcenia
  danych porównywalnych, co oznacza, że dane zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz za
  okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku zostały sporządzone w oparciu o MSR 39.

  Spółka nie stosuje rachunk owości zabezpieczeń, w związku z tym MSSF 9 w tym zakresie nie ma
  zastosowania.
  W przypadku należności z tytułu dostaw i usług, Spółka od dnia 1 stycznia 2018 roku stosuje uproszczone
  podejście i wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równe j oczekiwanym stratom
  kredytowym w całym okresie życia. W związku z charakterem należności z tytułu dostaw i usług , odpis z
  tytułu utraty wartości należności po mimo wprowadzenia przewidzianych standardem zmian pozostał na
  poziomie zbliżonym do wartości odp isu wyliczonego według zasad obowiązujących przed dniem
  1 stycznia 2018 roku. Wpływ wdrożenia MSSF 9 na zyski zatrzymane Spółka był nieistotny.
  W przypadku pozostałych pozycji objętych zakresem MSSF 9, czyli środków pieniężnych, kredytów
  bankowych i zobow iązań handlowych również nie stwierdzono istotnego wpływu.
  Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany,
  która została op ublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.
  7. Nowe standardy i interpretacje, które zostały
  opublikowane a nie weszły jeszcze w życie
  Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości lub Komitet ds. =nterpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a ni e
  weszły jeszcze w życie:


  Asseco Business
  Solutions S.A.
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część


  15 z 36
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
   MSSF 16 Leasing (opublikowano dnia 13 stycznia 2016) – mające zastosowanie dla okresów
  rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później ,
   Zmiany do MSSF 9 Kontrakty z cechami przedpłat z ujemną rekompensatą (opub likowano dnia
  12 października 2017) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
  1 stycznia 2019 roku lub później,
   MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017) – mające zastosowanie
  dla okresów rocznych rozpoczyna jących się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później – do dnia
  zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,
   Zmiany do MSR 28 Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
  przedsięwzięciach (opublikowano dnia 12 października 2017 ) – mające zastosowanie dla
  okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później – do dnia
  zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,
   Zmiany do MSSF 19 Zmiana, ograniczenie lub ro zliczenie programu (opublikowano dnia 7 lutego
  2018) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 201 9
  roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
  niezatwierdzone przez UE,
   Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2015 -2017 dotyczące 4 standardów: MSSF 3, MSSF 11,
  MSR 12 oraz MSR 23 (opublikowane 12 grudnia 2017) – mające zastosowanie dla okresów
  rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później – do dnia zatwier dzenia
  niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,
   MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) –
  zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie
  zos tanie zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej – do dnia
  zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE – mający
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub późni ej,
   Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy
  inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano
  dnia 11 września 2014 roku) – prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zos tały
  przez UE odłożone bezterminowo – termin wejścia w życie został odroczony przez RMSR na czas
  nieokreślony,
   =nterpretacja K=MSF 23 „ Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego ”
  (opublikowano dnia 7 czerwca 2017) – interpretacja ma zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 201 9 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego niezatwierdzon a przez UE,
   Zmiany do Zasad koncepc yjnych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  (opublikowano dnia 29 marca 2018 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2010 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania fin ansowego niezatwierdzone przez UE.
  Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds.
  Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej
  mogą różnić się od dat stosowania wyni kających z treści standardów i są ogłaszane w momencie
  zatwierdzenia do stosowania przez Unię Europejską.
  Spółka jest w trakcie analizy, w jaki sposób wprowadzenie powyższych standardów i interpretacji może
  wpłynąć na sprawozdanie finansowe oraz na stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości.  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone
  na stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część
  Asseco Business
  Solutions S.A.


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  16 z 36
  MSSF 16 Leasing
  Nowy standard wskazuje jak rozpoznawać, mierzyć, prezentować i ujawniać informacje dotyczące umów
  najmu, dzierżawy i leasingu , w których odpłatnie następuje użyczenie składnika aktywów na pewien
  okres czasu. Standard wprowadza jeden model księgowy dla wszystkich leasing obiorców – znika podział
  na leasing operacyjny i finansowy. Leasingobiorcy będą musieli rozpoznawać prawa do użytkowania
  aktywów i zobowiązania leasingowe w bilansie. W przypadku leasingów krótkoterminowych (poniżej 12
  miesięcy) lub tych o niskiej wartości , leasingobiorca ma prawo zastosować wyłączenie i rozliczać takie
  umowy na dotychczasowych zasadach.
  W myśl nowych przepisów leasingodawcy nadal będą klasyfikować swoje transakcje jako leasing
  operacyjny lub finansowy, czyli tak samo jak w obecnie obowiązu jącym MSR 17.
  W ramach swojej działalności Spółka ma podpisane umowy najmu powierzchni biurowej, które obecnie
  ujmowane są jako leasing operacyjny. Wpływ MSSF 16 skutkować będzie ujęciem w bilansie aktywa z
  tytułu prawa do użytkowania lokali biurowych oraz zobowiązań z tytułu umów leasingowych.
  Na dzień zatwierdzania sprawozdania finansowego do publikacji Zarząd nie zakończył jeszcze prac nad
  oceną wpływu wprowadzenia standardu MSSF 16 Leasing na stosowane przez Spółkę zasady
  rachunkowości w odniesieniu do działalności Spółki lub jej wyników finansowych.
  8. Zmiana szacunków
  8.1 Profesjonalny osąd
  W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe
  znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. W okresie 6 miesięcy
  zakończonym dnia 30 czerwca 201 8 roku nie wystąpiły istotne zmiany w sposobie dokonywania
  szacunków w porównaniu do zasad opisanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony
  dnia 31 grudnia 201 7 roku z wyjątkiem przyjętych nowych standardów rachunkowości opisanych w
  punkcie 6 niniejszego sprawozdania .
  8.2 Ni epewność szacunków
  Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności
  występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości
  bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym. M imo, iż przyjęte założenia
  i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy kierownictwa Spółki na temat bieżących działań i zdarzeń,
  rzeczywiste wyniki mogą różnić się od przewidywanych.
  Wycena kontraktów =T oraz pomiar stopnia zaawansowania
  Spółka realizuje szereg kontraktów na budowę oraz wdrożenia systemów informatycznych. Wycena
  kontraktów =T wymaga ustalenia przyszłych przepływów operacyjnych w celu ustalenia wartości
  godziwej przychodów i kosztów oraz dokonania pomiaru stopnia zaawansowania prac na proj ekcie.
  Stopień zaawansowania prac ustala się jako stosunek poniesionych kosztów (zwiększających postęp
  realizacji prac) do kosztów planowanych lub stosunkiem przepracowanych roboczo -dni w stosunku do
  całkowitego czasu pracy.
  Spółka jest stroną umów, w prz ypadku których przewidziano kary umowne za niewykonanie lub
  nieprawidłowe wykonanie zobowiązań umownych, co może powodować zmienność wynagrodzenia
  ustalonego w umowie. Spółka szacuje wysokość wynagrodzenia, do którego jest uprawniona na
  podstawie umowy uwz ględniając prawdopodobieństwo zapłacenia kar umownych.


  Asseco Business
  Solutions S.A.
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część


  17 z 36
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  Stawki amortyzacyjne
  Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej
  użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Sp ółka corocznie
  dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących
  szacunków. Począwszy od 1 stycznia 2018 roku Spółka dokonała weryfikacji stosowanych stawek
  amortyzacji dla środków transportu wydłużając je z 5 do 7 lat. Kwota amortyzacji ujęta w sprawozdaniu
  z całkowitych dochodów wyniosła 262 tys. PLN. Gdyby Spółka stosowała niezmienioną stawkę kwota
  amortyzacji wyniosłaby 364 tys. PLN.
  Wartość firmy – test na utratę wartości
  Zgodnie z polityką Spółki Zarząd dokonuje na dzień 31 grudnia corocznego testu na utratę wartości
  ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne, do których przypisana jest wartość firmy, która
  powstała w wyniku nabycia jednostki za leżnej oraz w wyniku połączeń. Na każdy śródroczny dzień
  bilansowy Zarząd dokonuje przeglądu przesłanek wskazujących na wystąpienie trwałej utraty wartości
  ośrodków generujących przepływy pieniężne, do których przypisana jest wartość firmy. W przypadku
  zid entyfikowania takich przesłanek, test na utratę wartości przeprowadzany jest również na śródroczny
  dzień bilansowy.
  Każdorazowo, przeprowadzenie testu na utratę wartości wymaga oszacowania wartości użytkowych
  ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do k tórych przypisana jest wartość firmy. Oszacowanie
  wartości użytkowej polega na ustaleniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez
  ośrodek wypracowujący środki pieniężne i ustalenia stopy dyskontowej, która jest następnie
  wykorzystywana do oblic zenia wartości bieżącej tych przepływów.
  Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego.
  Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że
  w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzyst anie. Pogorszenie
  uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się
  nieuzasadnione.
  Należności od odbiorców .
  Spółka szacuje wielkość odpisów aktualizujących wartości należności od odbiorców zgodnie z nowymi
  wymogami MSSF 9 Instrumenty finansowe . Hak to opisano wyżej, ze względu na charakter należności z
  tytułu dostaw i usług, odpis z tytułu utraty wartości należności p omimo wprowadzenia przewidzianych
  standardem zmian metodologii pozostał na poziomie zbliżonym do wartości odpisu wyliczonego według
  zasad obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2018 roku.
  9. Sezonowość działalności
  Działalność Asseco Business Solutions S.A. podlega umiarkowanym wahaniom sezonowym.
  W przypadku systemów ERP największe obroty notowane są w = i =V kwartale roku. Wpływ na to ma
  wybór przez większość klientów Spółki roku kalendarzowego za rok obrachunkowy , co przekłada się na
  dążenie do uruchamiania systemu informatycznego oraz zmian w infrastrukturze =T przedsiębiorstw na
  przełomie lat lub na początku roku następnego.
  10. =nformacje dotyczące segmentów działalności
  Zgodnie z MSSF 8, segmentem operacyjnym jest dająca się wyodrębnić część działalności Spółki dla
  której są dostępne odrębne informacje finansowe podlegające regularnej ocenie przez główny organ  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone
  na stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część
  Asseco Business
  Solutions S.A.


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  18 z 36
  odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych związanych ze sposobem alokowania zasobów
  oraz z oceną wyników działalności.
  Dla celów zarządczych Spółka została podzielona na części w oparciu o wytwarzane produkty
  i świadczone usługi. Na tej podstawie Zarząd zidentyfikował segment Systemy ERP, który pokrywa 94%
  przychodów Spółki. Pozostała działalność nie spełnia wymogów MSSF 8 i nie jest wydzielana. Zmiany w
  wielkości i znaczeniu wytwarzanych produktów i świadczonych usług mogą skutkować zmianą
  kompozycji segmentów działalności.
  Segment Systemy ERP – obejmuje rozwiązania informatyczne klasy ERP wspomagające zarządzanie
  przedsiębiorstwem , a utorskie rozwiązania mobilne klasy SFA i FFA dedykowane przedsiębiorstwom
  działającym w oparciu o sieci przedstawicieli terenowych oraz systemy wspierające sprzedaż w branży
  handlu detalicznego, zwłaszcza w seg mencie odzieżowym . Oferowane rozwiązania są oparte o
  technologię Oracle i Microsoft, a w przypadku produktów Macrologic – o autorski system bazodanowy
  MacroBASE. Aplikacje wspierają procesy biznesowe oraz procesy obiegu informacji, pokrywając
  większość obs zarów działalności firmy, m.in.: finanse i księgowość, zarządzanie personelem, kadry i
  płace, logistykę i WMS, sprzedaż mobilną i detaliczną w sieciach handlowych, produkcję oraz aplikacje
  internetowe. Systemy te dostarczają także szeregu narzędzi zarządcz ych – zaawansowane raporty oraz
  rozwiązania klasy Business =ntelligence. Możliwości techniczne systemów pozwalają na wdrożenie ich w
  różnych architekturach sieciowych – w sieciach rozległych oraz połączenie ze specjalizowanym
  oprogramowaniem i urządzeniami .
  W pozycji Niealokowane prezentowana jest sprzedaż niedająca się przyporządkować do głównego
  segmentu działalności Spółki , wartość towarów, materiałów i usług obcych (COGS) związanych ze
  sprzedażą niealokowaną oraz kosztów operacyjnych jednostki organiza cyjnej odpowiedzialnej za
  sprzedaż niealokowaną .
  Koszty i przychody korporacyjne nieprzypisane segmentom dotyczą tych aspektów działalności Spółki,
  które nie są powiązane z działalnością informatyczną. W ich skład wchodzą koszty i przychody finansowe
  oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne.
  Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentu w celu podejmowania decyzji dotyczących
  alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników
  działalności jest zysk lub strata na działalności operacyjnej, które w pewnym zakresie, jak wyjaśniono w
  tabeli poniżej, są mierzone inaczej niż zysk lub strata na działalności operacyjnej w sprawozdaniu
  finansowym. Finansowanie Spółki (łącznie z kosztami i przychodami finansow ymi) oraz podatek
  dochodowy są monitorowane na poziomie Spółki i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów.
  Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami operacyjnymi są ustalane na
  zasadach rynkowych podobnie jak przy transakcj ach ze st ronami niepowiązanymi.

  3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane) Systemy ERP Niealokowane Działalność ogółem

  Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 58 905 4 741 63 646
  Sprzedaż między segmentami – – –
  Przychody segmentu ogółem 58 905 4 741 63 646
  Zysk netto ze sprzedaży segmentu 17 474 413 17 887
  Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto 58 58
  Przychody/(koszty) finansowe netto (276) (276)
  Podatek dochodowy (3 166) (3 166)


  Asseco Business
  Solutions S.A.
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część


  19 z 36
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  Zysk za okres 17 474 (2 971) 14 503

  Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia przychodów finansowych ( 476 tys. PLN) i kosztów
  finansowych ( 752 tys. PLN), pozostałych przychodów operacyjnych ( 167 tys. PLN) i pozostałych kosztów
  operacyjnych ( 109 tys. PLN) oraz wyniku działalności niealokowanej (413 tys. PLN).

  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane) Systemy ERP Niealokowane Działalność ogółem

  Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 117 729 7 626 125 355
  Sprzedaż między segmentami – – –
  Przychody segmentu ogółem 117 729 7 626 125 355
  Zysk netto ze sprzedaży segmentu 35 059 629 35 688
  Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto 200 200
  Przychody/(koszty) finansowe netto (348) (348)
  Podatek dochodowy (6 315) (6 315)
  Zysk za okres 35 059 (5 834) 29 225
  Inne informacje
  Amortyzacja (9 154) (29) (9 183)

  Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia przychodów finansowych ( 655 tys. PLN) i kosztów
  finansowych ( 1 003 tys. PLN), pozostałych przychodów operacyjnych ( 431 tys. PLN) i pozostałych
  kosztów operacyjnych ( 231 tys. PLN) oraz wyniku działalności niealokowanej ( 629 tys. PLN).

  3 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane) Systemy ERP Niealokowane Działalność ogółem
  Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 39 898 1 782 41 680
  Sprzedaż między segmentami – – –
  Przychody segmentu ogółem 39 898 1 782 41 680
  Zysk (strata) netto ze sprzedaży segmentu 11 939 (153) 11 786
  Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto 67 67
  Przychody/(koszty) finansowe netto (13) (13)
  Podatek dochodowy (2 252) (2 252)
  Zysk za okres 11 939 (2 351) 9 588

  Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia przychodów finansowych ( 249 tys. PLN) i kosztów
  finansowych ( 262 tys. PLN), pozostałych przychodów operacyjnych ( 127 tys. PLN) i pozostałych kosztów
  operacyjnych ( 60 tys. PLN) oraz wyniku działalności niealokowanej ( -153 tys. PLN).

  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane) Systemy ERP Niealokowane Działalność ogółem
  Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 85 187 4 455 89 642  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone
  na stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część
  Asseco Business
  Solutions S.A.


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  20 z 36
  Sprzedaż między segmentami – – –
  Przychody segmentu ogółem 85 187 4 455 89 642
  Zysk (strata) netto ze sprzedaży segmentu 27 721 69 27 790
  Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto 177 177
  Przychody/(koszty) finansowe netto 494 494
  Podatek dochodowy (5 469) (5 469)
  Zysk za okres 27 721 (4 729) 22 992
  Inne informacje
  Amortyzacja (5 335) (27) (5 362)

  Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia przychodów finansowych ( 1 015 tys. PLN) i kosztów
  finansowych ( 521 tys. PLN), pozostałych przychodów operacyjnych ( 333 tys. PLN) i pozostałych kosztów
  operacyjnych ( 156 tys. PLN) oraz wyniku działalności niealokowanej ( 69 tys. PLN).
  Informacje geograficzne
  Przychody od klientów zewnętrznych:

  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane)
  Polska 110 480 76 506
  Zagranica, w tym: 14 875 13 136
  - Holandia 3 881 5 336
  - Francja 5 408 3 810
  - Rumunia 1 423 744
  - Niemcy 1 245 1 414
  - Hiszpania 203 255
  - Wielka Brytania 806 439
  - Turcja 101 102
  - Czechy 233 407
  - kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) i Rosja 50 36
  - pozostałe 1 525 593
  125 355 89 642

  Powyższa informacja oparta jest na danych o siedzibach klientów.
  11. Przychody ze sprzedaży


  3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  3 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane)
  Przychody z tytułu dóbr lub usług przekazanych klientowi w określonym momencie, w tym:
  9 557 21 910 4 481 13 849


  Asseco Business
  Solutions S.A.
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część


  21 z 36
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  Segment Systemy ERP 5 448 15 554 3 114 10 300
  Przychody niealokowane 4 109 6 356 1 367 3 549
  Przychody z tytułu dóbr lub usług przekazywanych w miarę upływu czasu, w tym:
  54 089 103 445 37 199 75 793
  Segment Systemy ERP 53 457 102 175 36 784 74 887
  Przychody niealokowane 632 1 270 415 906
  Razem 63 646 125 355 41 680 89 642

  12. Koszty według rodzajów


  3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  3 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane)
  Wartość odsprzedanych towarów, materiałów i usług obcych (COGS) (4 914) (8 144) (1 819) (4 417)
  Zużycie materiałów i energii (1 224) (2 330) (626) (1 230) Usługi obce (6 505) (13 198) (5 005) (9 709) Wynagrodzenia (23 009) (45 713) (15 929) (33 327) Świadczenia na rzecz pracowników (4 762) (9 935) (3 341) (7 093) Amortyzacja (4 638) (9 183) (2 681) (5 362) Podatki i opłaty (316) (560) (235) (429) Podróże służbowe (172) (329) (170) (287) Pozostałe (219) (275) (88) 2
  Razem (45 759) (89 667) (29 894) (61 852)
  Koszty własny sprzedaży, w tym: (37 339) (73 450) (24 009) (50 008)
  koszt wytworzenia (32 425) (65 306) (22 190) (45 591) wartość odsprzedanych towarów, materiałów i usług obcych (COGS) (4 914) (8 144) (1 819) (4 417)
  Koszty sprzedaży (3 509) (7 034) (1 988) (4 056) Koszt ogólnego zarządu (4 911) (9 183) (3 897) (7 788)
  Razem (45 759) (89 667) (29 894) (61 852)

  13. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

  Pozostałe przychody operacyjne
  3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  3 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane)
  Zysk na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 27 53 32 153
  Przychody z tytułu wynajmu powierzchni biurowych 83 165 79 160
  Pozostałe 57 213 16 20
  Razem 167 431 127 333
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone
  na stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część
  Asseco Business
  Solutions S.A.


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  22 z 36
  Pozostałe koszty operacyjne 3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  3 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane) Darowizny przekazane podmiotom niepowiązanym (2) (19) (15) (23)
  Likwidacja środków trwałych (43) (78) – (3) Pozostałe koszty operacyjne (64) (134) (45) (130)
  Razem (109) (231) (60) (156)

  14. Przychody i koszty finansowe

  Przychody finansowe
  3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  3 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane)
  Przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych 18 33 203 499
  Pozostałe przychody odsetkowe 1 3 – –
  Dodatnie różnice kursowe 331 410 9 –
  Zyski z realizacji walutowych instrumentów pochodnych - zawarte kontrakty typu forward 126 209 37 9
  Zyski ze zmian wartości godziwej walutowych instrumentów pochodnych - zawarte kontrakty typu forward – – – 507

  Razem 476 655 249 1 015

  Koszty finansowe 3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  3 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane)
  Koszty odsetkowe od kredytów (192) (326) (116) (116)
  Ujemne różnice kursowe – – – (271)
  Pozostałe koszty odsetkowe – (5) (4) (4)
  Odsetki od leasingu finansowego (43) (55) – –
  Opłaty i prowizje bankowe – – (130) (130)
  Straty z realizacji walutowych instrumentów pochodnych - zawarte kontrakty typu forward – – – –
  Straty ze zmian wartości godziwej walutowych instrumentów pochodnych - zawarte kontrakty typu forward (517) (617) (12) –
  Razem (752) (1 003) (262) (521)  Asseco Business
  Solutions S.A.
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część


  23 z 36
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  15. Zysk przypadający na jedną akcję
  Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres
  przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji
  zwykłych występujących w ciągu okresu.
  Zysk roz wodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres
  przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji
  zwykłych występujących w ciągu okresu skorygowaną o śre dnią ważoną liczbę akcji zwykłych, które
  zostałyby wyemitowane na konwersji wszystkich rozwadniających potencjalnych instrumentów
  kapitałowych w akcje zwykłe.
  Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia
  podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję:
  3 miesiące zakońc zone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  3 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane)
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej za okres sprawozdawczy 14 503 29 225 9 588 22 992
  Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję
  14 503 29 225 9 588 22 992
  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 33 418 193 33 418 193 33 418 193 33 418 193 Podstawowy/rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję ogółem 0.43 0.87 0.29 0.69

  16. Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe
  Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość
  zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są
  dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do sześciu miesięcy, w zależn ości od aktualnego
  zapotrzebowania Spółki na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp
  procentowych. Lokaty o terminie zapadalności do 3 miesięcy zaliczane są do ekwiwalentów środków
  pieniężnych. Lokaty o terminie zapadalności od 3 do 6 miesięcy prezentowane są jako pozostałe aktywa
  finansowe krótkoterminowe.
  Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe
  Wartość godziwa środków pieniężnych i depozytów krótkoterminowych na dzień 30 czerwca 201 8 roku
  wynosi 8 461 tys . PLN (31 grudnia 201 7 roku: 8 014 tys . PLN).
  Saldo środków pieniężnych i depozytów krótkoterminowych wykazane w bilansie i sprawozdaniu
  z przepływów pieniężnych składało się z następujących pozycji :
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone
  na stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część
  Asseco Business
  Solutions S.A.


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  24 z 36
  Środki pieniężne 30 czerwca 2018 (niebadane) 31 grudnia 2017 Przekształcone
  30 czerwca 2017 (niebadane) Przekształcone
  Środki pieniężne w banku i w kasie 8 461 8 014 8 890
  Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy – – 827
  Środki pieniężne w bilansie 8 461 8 014 9 717
  Odsetki naliczone od lokat krótkoterminowych – – –
  Środki pieniężne w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 8 461 8 014 9 717

  17. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do
  wypłaty
  Dywidenda z akcji zwykłych za 201 7 rok, wypłacona dnia 5 czerwca 201 8 roku, wyniosła 43 444 tysi ące
  PLN (za 201 6 rok, wypłacona dnia 1 czerwca 201 7 roku: 42 441 tysięcy PLN).
  Wartość dywidendy na jedną akcję wypłaconej za rok 201 7 wyniosła 1, 30 PLN (201 6: 1,27 PLN).
  Spółka nie wypłaciła zaliczki na poczet dywidendy za 201 8 rok.
  18. Podatek dochodowy
  Główne składniki obciążenia podatkowego w rachunku zysków i strat przedstawiają się następująco:


  3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  3 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane)
  Bieżący podatek dochodowy (2 982) (4 473) (2 146) (4 636)
  Odroczony podatek dochodowy (184) (1 842) ( 106 ) (833)
  Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat, w tym: (3 166) (6 315) (2 252) (5 469)
  Podatek dochodowy przypisany działalności kontynuowanej (3 166) (6 315) (2 252) (5 469)
  Efektywna stopa podatkowa w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku wyniosła 17.8% wobec
  19.3% w okresie porównywalnym.
  19. Rzeczowe aktywa trwałe
  Zmiana wartości netto rzeczowych aktywów trwałych w okresie 6 miesięcy zakończonym w dniu 30
  czerwca 2018 roku oraz w okresie porównywalnym wynikała z następujących ruchów:

  Rzeczowe aktywa trwałe 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 201 8 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane) Przekształcone
  Wartość netto na dzień 1 stycznia 17 851 11 721
  Zwiększenia stanu, z tytułu: 6 377 11 161
  Nabycia 6 377 2 531


  Asseco Business
  Solutions S.A.
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część


  25 z 36
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  Objęcie kontroli nad spółkami zależnymi – 8 630
  Zmniejszenia stanu, z tytułu: (3 182) (2 190)
  Odpis amortyzacyjny za okres sprawozdawczy (3 088) (2 098)
  Sprzedaży i likwidacji (94) (92)
  Wartość netto środków trwałych na dzień 30 czerwca 21 046 20 692

  W okresie zakończonym 30 czerwca 201 8 roku (ani w analogicznym okresie roku poprzedniego) Spółka
  nie rozpoznała odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych.
  20. Wartości niematerialne
  20 .1 Kupno i sprzedaż
  Zmiana wartości netto wartości niematerialnych w kresie 6 miesięcy zakończonym w dniu 30 czerwca
  2018 roku oraz w okresie porównywalnym wynikała z następujących ruchów:

  Wartości niematerialne 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane)
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane) Przekształcone
  Wartość netto na dzień 1 stycznia 26 810 10 528
  Zwiększenia stanu, z tytułu: 5 477 18 875
  Nabycia 243 25
  Objęcie kontroli nad spółkami zależnymi – 15 701
  Kapitalizacja kosztów realizowanych projektów rozwojowych 5 234 3 149
  Zmniejszenia stanu, z tytułu: (6 195) (3 271)
  Odpis amortyzacyjny za okres sprawozdawczy (6 195) (3 271)
  Sprzedaży i likwidacji – –
  Wartość netto wartości niematerialnych na dzień 30 czerwca 26 092 26 132

  W okresie zakończonym 30 czerwca 2018 roku (ani w analogicznym okresie roku poprzedniego) Spółka
  nie rozpoznała odpisu z tytułu utraty wartości skła dników wartości niematerialnych.
  21. Połączenie z Macrologic S.A.
  W dniu 14 czerwca 2017 roku nastąpiło rozliczenie transakcji zawartych w ramach wezwania do
  sprzedaży akcji Macrologic S.A. ogłoszonego przez Asseco Business Solutions S.A. w dniu 11 kwietnia
  2017 roku. Po rozliczeniu wezwania Asseco BS posiadała 1 667 603 akcje Macrologic S.A. stanowiące
  88,29% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu spółki Macrologic S.A.
  Ponadto M acrologic S.A. posiadała 159 436 akcji własnych, co stanowiło ok. 8,44% udziału w kapitale
  zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu spółki Macrologic S.A.
  W dniu 24 lipca 2017 r. nastąpiło rozliczenie transakcji przymusowego wykupu akcji Macrologic S.A.
  ogłoszonego przez Asseco Business Solutions S.A. w dniu 19 lipca 2017 roku. Przedmiotem
  przymusowego wykupu były wszystkie pozostałe akcje Macrologic S.A., t j. 61 680 akcji, stanowiące ok.  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone
  na stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część
  Asseco Business
  Solutions S.A.


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  26 z 36
  3,27% kapitału zakładowego Macrologic S.A. i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
  Macrologic S.A.
  Po rozliczeniu przymusowego wykupu, Asseco BS posiada ła bezpośrednio 1.729.283 akcje Macrologic
  S.A., stanowiące ok. 91,56% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Grupy
  Kapitałowej Macrologic S.A.
  Szczegóły połączenia są opisane w nocie 20 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
  W dniu 2 stycznia 201 8 roku nastąpiło połączenia Asseco Business Solutions S.A. (jako sp ółki
  przejmującej) ze spółką Macrologic S.A . (spółka przejmowana) . Połączenie Spółek nastąpiło w trybie art.
  492 § 1 pkt 1 KS: (połączenie przez przejęcie), tj. przez przeniesienie całego majątku Macrologic S.A. na
  Asseco Business Solutions S.A. , a Macrologic S.A. została rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.
  Ponieważ Asseco Business Solutions S.A. był jedynym ak cjonariuszem Macrologic S.A. mogącym
  wykonywać prawa udziałowe z akcji Macrologic S.A. , p ołączenie zostało przeprowadzone stosownie do
  art. 515 §1 KS:, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. oraz bez
  wymiany akcji Macrolog ic S.A. na akcje w kapitale zakładowym Asseco Business Solutions S.A.
  Ze względu na charakter transakcji Emitent zdecydował się zastosować metodę poprzednich wartości.
  Metoda ta w wariancie zastosowanym przez Spółkę polega na połączeniu odpowiednich pozycj i
  aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów połączonych spółek. Dane porównawcze z a okresy
  sprawozdawcze przekształcone są w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce na dzień przejęcia przez
  Spółkę kontroli nad spółką przejmowaną. W wyni ku rozliczenia metodą poprzednich wartości nie
  powstaje nowa wartość firmy ponad kwoty wcześniej ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym według stanu na moment przejęcia kontroli. Ponadto dane porównawcze zostały
  przekształcone w wyniku ujęcia kore kty pomniejszającej wartość godziwą wartości niematerialnych
  Macrologic S.A. na dzień nabycia kontroli drugostronnie powiększając wartość firmy o kwocie 5 371 tys.
  PLN. Wpływ rozliczenia połączenia na kapitał własny został zaprezentowany w pozycji zyski za trzymane.
  Rozliczenie połączenia nie miało wpływu na przekształcenie danych porównawczych sprawozdania z
  całkowitych dochodów za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku z uwagi na podjętą
  przez Zarząd decyzję o rozpoczęciu konsolidacji Macrol ogic S.A. od dnia 30 czerwca 2017 roku i ocenę,
  że brak konsolidacji wyników Macrologic S.A. od dnia objęcia kontroli nie ma wpływu na śródroczne
  skrócone sprawozdanie finansowe.
  Wpływ powyżej opisanych zmian na dane porównawcze p rzedstawiono w tabeli pon iżej:

  30 czerwca 2017 (niebadane) Zaraportowane
  Wpływ rozliczenia połączenia z Macrologic S.A.
  30 czerwca 2017 (niebadane) Przekształcone
  Aktywa trwałe 293 744 9 226 302 970
  Rzeczowe aktywa trwałe 12 062 8 630 20 692
  Wartości niematerialne 10 431 15 701 26 132
  Wartość firmy 170 938 81 941 252 879
  Inwestycje w jednostkach zależnych 98 476 (98 476) –


  Asseco Business
  Solutions S.A.
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część


  27 z 36
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  Należności długoterminowe 599 171 770
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1 162 1 259 2 421
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 76 – 76
  Aktywa obrotowe 43 828 9 062 52 890
  Zapasy 669 136 805
  Rozliczenia międzyokresowe 861 682 1 543
  Należności z tytułu dostaw i usług 29 080 10 142 39 222
  Pozostałe należności 4 031 (2 771) 1 260
  Należności z tytułu podatku dochodowego – – –
  Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez wynik finansowy 343 – 343
  Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 8 844 873 9 717
  SUMA AKTYWÓW 337 572 18 288 355 860

  PASYWA
  Kapitał podstawowy 167 091 – 167 091
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 62 543 – 62 543
  Zyski zatrzymane 25 770 721 26 491
  Kapitał własny ogółem 255 404 721 256 125

  Zobowiązania długoterminowe 20 891 1 718 22 609
  Oprocentowane kredyty i pożyczki 20 003 20 003
  Rezerwy 888 414 1 302
  Długoterminowe zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego – 1 207 1 207
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 97 97
  Zobowiązania krótkoterminowe 61 277 15 849 77 126
  Oprocentowane kredyty i pożyczki 42 059 1 481 43 540
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 824 3 265 6 089
  Pozostałe zobowiązania 6 105 1 324 7 429
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1 188 43 1 231
  Krótkoterminowe zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego – 574 574
  Rezerwy 378 – 378
  Rozliczenia międzyokresowe 8 723 9 162 17 885
  Zobowiązania razem 82 168 17 567 99 735
  SUMA PASYWÓW 337 572 18 288 355 860

  31 grudnia 2017 Zaraportowane
  Wpływ rozliczenia połączenia z Macrologic S.A.
  31 grudnia 2017 Przekształcone
  Aktywa trwałe 298 463 4 237 302 700
  Rzeczowe aktywa trwałe 10 801 7 050 17 851
  Wartości niematerialne 10 985 15 825 26 810
  Wartość firmy 170 938 81 941 252 879  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone
  na stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część
  Asseco Business
  Solutions S.A.


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  28 z 36
  Inwestycje w jednostkach zależnych 102 349 (102 349) –
  Należności długoterminowe 599 173 772
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 728 1 597 4 325
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63 – 63
  Aktywa obrotowe 43 571 11 879 55 450
  Zapasy 375 101 476
  Rozliczenia międzyokresowe 811 516 1 327
  Należności z tytułu dostaw i usług 36 093 6 977 43 070
  Pozostałe należności 1 403 725 2 128
  Należności z tytułu podatku dochodowego – 144 144
  Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez wynik finansowy 291 – 291
  Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 4 598 3 416 8 014
  SUMA AKTYWÓW 342 034 16 116 358 150

  PASYWA
  Kapitał podstawowy 167 091 – 167 091
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 62 543 – 62 543
  Zyski zatrzymane 49 999 24 50 023
  Udziały niekontrolujące – – –
  Kapitał własny ogółem 279 633 24 279 657

  Zobowiązania długoterminowe 14 429 1 275 15 704
  Oprocentowane kredyty i pożyczki 13 352 13 352
  Rezerwy 1 077 357 1 434
  Długoterminowe zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego – 918 918
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – – –
  Zobowiązania krótkoterminowe 47 972 14 817 62 789
  Oprocentowane kredyty i pożyczki 17 578 17 578
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3 640 1 745 5 385
  Pozostałe zobowiązania 8 234 1 244 9 478
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 4 370 126 4 496
  Krótkoterminowe zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego – 555 555
  Rezerwy 401 25 426
  Rozliczenia międzyokresowe 13 749 11 122 24 871
  Zobowiązania razem 62 401 16 092 78 493
  SUMA PASYWÓW 342 034 16 116 358 150  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 roku (niebadane) Zaraportowane
  Wpływ rozliczenia połączenia z Macrologic S.A.
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane) Przekształcone


  Asseco Business
  Solutions S.A.
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część


  29 z 36
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.

  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk brutto 28 461 28 461
  Korekty o pozycje: (6 141) – (6 141)
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 320 – 22 320
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych (98 476) 873 (97 603)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (103 423) 873 (102 550)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 19 577 – 19 577
  Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (61 526) 873 (60 653)
  Różnice kursowe netto – – –
  Środki pieniężne na początek okresu 70 370 70 370
  Środki pieniężne na koniec okresu 8 844 873 9 717

  22. Wartość firmy
  Na wartość firmy prezentowaną w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym składa się
  wartość firmy powstała z połączenia spółek Asseco Business Solutions S.A., Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z
  o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. oraz WA -PRO Sp. z o.o. , wartość firmy z konsolidacji powstała w wyniku
  połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Anic a S.A. oraz wartość firmy powstała na zakupie
  Macrologic S.A .

  30 czerwca 2018 (niebadane) 31 grudnia 2017 Przekształcone
  30 czerwca 2017 (niebadane) Przekształcone
  Wartość bilansowa wartości firmy 252 879 252 879 252 879

  Wartość firmy została przyporządkowana do ośrodka generującego środki pieniężne, będącego
  jednocześnie odrębnym segmentem operacyjnym – Systemy ERP.
  Na dzień 30 czerwca 201 8 roku nie wystąpiły jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić
  utrata wartości firmy, a wszelkie założenia przyjęte do testu na koniec 201 7 roku (które zostały opisane
  w sprawozdaniu finansowym z a rok zakończony 31 grudnia 201 7 roku w nocie 18) pozostają aktualne na
  dzień 30 czerwca 201 8 roku.
  23. Zapasy
  Na dzień 30 czerwca 201 8 roku stan odpisu aktualizującego wartość zapasów wyniósł 154 tys. PLN (na
  dzień 31 grudnia 201 7 roku: 146 tys . PLN). W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 201 8 roku
  Spółka dokonała spisania wartości zapasów do wartości netto możliwej do odzyskania w kwocie 8 tys .
  PLN w ciężar kosztów operacyjnych. Utworzony odpis dotyczy zapasów akcesoriów komputerowych
  zalegających w magazynie ponad 12 miesięcy.  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone
  na stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część
  Asseco Business
  Solutions S.A.


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  30 z 36
  24. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  należności

  Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 30 czerwca 2018 (niebadane) 31 grudnia 2017 Przekształcone
  30 czerwca 2017 (niebadane) Przekształcone
  Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek niepowiązanych 42 345 42 510 35 331
  Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych 323 236 433
  Aktywa kontraktowe 1 382 324 3 458
  Należności z tytułu dostaw i usług (netto) 44 050 43 070 39 222
  Odpis aktualizujący należności nieściągalne 1 840 999 1 291
  Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) 45 890 44 069 40 513

  Pozostałe należności 30 czerwca 2018 (niebadane) 31 grudnia 2017 Przekształcone
  30 czerwca 2017 (niebadane) Przekształcone
  Zaliczki przekazane dostawcom 127 9 101
  Pozostałe należności handlowe (wadium, kaucje) 736 861 394
  Należności od pracowników 26 16 21
  ZFŚS – 225 –
  Inne należności 581 1 017 744
  1 470 2 128 1 260

  25. Oprocentowane kredyty bankowe
  W dniu 30 maja 2017 roku Asseco Business Solutions S.A. podpisała z bankiem Raiffeisen Bank Polska
  S.A. umowę o limit wierzytelności na kwotę 65 000 tys. PLN. Formy wykorzystania kredytu to:
  - kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 45 000 tys. PLN z terminem spłaty 30 czerwca 2020 roku ;
  wykorzystana kwota kredytu na dzień bilansowy wynosi 28 414 tys. PLN ;
  - kredyt rewolwingowy do kwoty 20 000 tys. PLN z terminem sp łaty 30 września 2020 roku , z czego 6 650
  tys. PLN przypada do spłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego .
  Zabezpieczeniem jest pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez Raiffeisen Bank
  Polska S.A. oraz oświadczenie o poddaniu się egzeku cji.
  Oprocentowanie kredytu to W=BOR + marża.
  26. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe
  W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 201 8 roku Spółka nie emitowała akcji.
  Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 5 PLN i zostały w pełni opłacone.
  Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi. Nie ma akcji uprzywilejowanych.
  W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku nie nastąpiły zmiany w stru kturze kapitału
  akcyjnego.


  Asseco Business
  Solutions S.A.
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część


  31 z 36
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  27. Rozliczenia międzyokresowe

  30 czerwca 2018 (niebadane) 31 grudnia 2017 Przekształcone
  30 czerwca 2017 (niebadane) Przekształcone
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu:

  Niewykorzystanych urlopów 4 675 3 720 4 886
  Premii 7 829 11 327 5 566
  12 504 15 047 10 452
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu:

  Usług serwisowych opłaconych z góry 2 804 1 603 182
  Pozostałych przychodów 7 003 8 221 7 348
  9 807 9 824 7 530
  Razem 22 311 24 871 17 982
  - krótkoterminowe 22 311 24 871 17 885
  - długoterminowe – – 97

  28. Sprawy sądowe
  Spółka prowadzi kilka spraw sądowych i postępowań egzekucyjnych mających na celu odzyskanie
  należności za dostarczone produkty i usługi. Należności będące przedmiotem powyższych postępowań
  objęte są odpisem aktualizującym.
  Poza sprawami dotyczącymi odzyskania należności, Spółka prowadzi sprawę w związku z decyzją Urzędu
  Ochrony Konkurencji i Kons umentów z grudnia 2013 roku nakładającej na Asseco Business Solutions
  karę. Kara związana była z postępowaniem prowadzonym przez UOKiK dotyczącym stosowania
  niedozwolonych zapisów w umowach zawartych przez Spółkę (i jej poprzedników prawnych)
  z dystrybuto rami oprogramowania marki Wapro. W listopadzie 2016 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie
  zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego uchylając decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów złożył skargę kasacyjn ą od wyroku Sądu
  Apelacyjnego zawierającą m.in. wniosek o uchylenie zaskarżonego orzeczenia Sądu Apelacyjnego. W
  marcu 2017 roku Spółka złożyła odpowiedź na skargę kasacyjną. Zgodnie z zasadą ostrożności na całą
  kwotę kary została utworzona rezerwa w koszt y 2013 roku.
  29. Instrumenty finansowe
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiły istotne zmiany wartości
  i rodzaju instrumentów finansowych w stosunku do wartości i rodzaju instrumentów finansowych
  opisanych w sprawozdaniu finansowym Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31
  grudnia 201 7 roku. Zmiana poziomu należności wynika z cyklu codziennej działalności Spółki.
  30. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
  Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym stosowane przez Spółkę są spójne z celami i zasadami,
  które były opisane w sprawozdaniu finansowym Asseco Business Solutions S.A. za rok zako ńczony dnia
  31 grudnia 201 7 roku.  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone
  na stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część
  Asseco Business
  Solutions S.A.


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  32 z 36
  31. Instrumenty finansowe
  29 .1 Wartości godziwe poszczególnych klas instrumentów
  finansowych
  Wartości godziwe aktywów finansowych i zobowiązań finansowych określa się w następujący sposób:
   wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych o warunkach standardowych,
  znajdujących się w obrocie na aktywnych, płynnych rynkach określa się poprzez odniesienie do
  cen giełdowych;
   wartość godziwą pozostałych aktywów finansowych i zobowiąz ań finansowych (z wyjątkiem
  instrumentów pochodnych) określa się zgodnie z ogólnie przyjętymi modelami wyceny w
  oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, stosując ceny z dających się
  zaobserwować bieżących transakcji rynkowych i notowań dea lerów dla podobnych
  instrumentów.

  Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych wszystkich
  instrumentów finansowych Spółki , w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań.
  Według oceny Spółki wartość godziwa środków pieniężnych, krótkoterminowych lokat, należności
  handlowych, zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań krótkoterminowych nie odbiega od
  wartości bilansowych głównie ze względu na krótki termin zapadalności.

  wartości bilansowe wartości godziwe
  30 czerwca 2018 (niebadane)
  31 grudnia 2017 Przekształcone
  30 czerwca 2018 (niebadane)
  31 grudnia 2017 Przekształcone
  Aktywa finansowe
  wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

  Walutowe kontrakty terminowe typu forward – 291 – 291
  wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 45 393 45 189 45 393 45 189
  Pozostałe aktywa finansowe – – – –
  Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 8 461 8 014 8 461 8 014
  53 854 53 494 53 854 53 494
  Zobowiązania finansowe
  Oprocentowane kredyty i pożyczki - % stałe 48 415 30 930 48 415 30 930
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe 6 313 6 377 6 313 6 377
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 5 682 1 473 5 682 1 473
  Walutowe kontrakty terminowe typu forward 326 – 326 –
  60 736 38 780 60 736 38 780

  Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 201 7 roku, Spółka posiadała następujące
  instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej:


  Asseco Business
  Solutions S.A.
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część


  33 z 36
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.

  30 czerwca 2018 (niebadane) Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Zawarte kontrakty typu forward 326 – 326 –
  326 – 326 –


  31 grudnia 2017 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Zawarte kontrakty typu forward 291 – 291 –
  291 – 291 –

  i. wartość godziwa określana na podstawie cen giełdowych oferowanych za identyczne aktywa na rynkach
  aktywnych;
  ii. wartość godziwa określana przy użyciu modeli, dla których dane wsadowe są obserwowalne bezpośrednio lub
  pośrednio na rynkach aktywnych;
  iii. wartość godziwa określana przy użyciu modeli, dla których dane wsadowe nie są obserwowalne bezpośrednio
  lub pośrednio na rynkach aktywnych.

  W okresie zakończonym dnia 3 0 czerwca 201 8 roku, ani też w roku zakończonym dnia 31 grudnia 201 7
  roku nie miały miejsca przesunięcia między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości godziwej, ani
  też żaden z instrumentów nie został przesunięty z/do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej.
  Wartość godziwa posiadanych przez Spółkę aktywów i zobowiązań finansowych na dzień 30 czerwca
  2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 201 7 roku nie różni się znacząco od ich wartości bilansowej.
  32. Zarządzanie kapitałem
  Cele i zasady zarządzania kapitałem stosowane przez Spółkę są spójne z celami i zasadami, które były
  opisane w sprawozdaniu finansowym Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia
  201 7 roku.
  33. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Transakcje z podmiotami powiązanymi odbywają się na zasadach rynkowych.
  Kwoty nieuregulowanych płatności nie są zabezpieczone i zostaną rozliczone w środkach pieniężnych.
  Nie udzielono i nie otrzymano żadnych gwarancji. W okresie obrachunkowym nie ujęto k osztów z tytułu
  należności wątpliwych i zagrożonych wynikających z transakcji ze stronami powiązanymi.

  Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie
  sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 201 8 i 201 7 roku:
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone
  na stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część
  Asseco Business
  Solutions S.A.


  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  34 z 36
  Podmiot powiązany
  Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych
  Zakupy od podmiotów powiązanych
  Należności od podmiotów powiązanych
  Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
  Jednostka dominująca całej Grupy:
  Asseco Poland S.A. I półrocze 2018 1 400 811 184 23
  I półrocze 2017 844 1 100 261 303
  Pozostałe jednostki powiązane:
  Pozostałe jednostki I półrocze 2018 130 241 139 39
  I półrocze 2017 204 200 172 55

  I półrocze 2018 1 530 1 052 323 62
  I półrocze 2017 1 048 1 300 433 358

  Według informacji posiadanych przez Asseco Business Solutions S.A. na dzień 30 czerwca 201 8 roku ani
  na dzień 30 czerwca 201 7 roku nie wystąpiło saldo nierozliczonych należności z tytułu transakcji
  z podmiotami powiązanymi poprzez Kadrę Zarządzającą oraz z Kadrą Zarządzającą.
  Według informacji posiadanych przez Asseco Business Solutions S.A. na dzień 30 czerwca 201 8 roku ani
  na dzień 30 czerwca 201 7 roku nie wystąpiły nierozliczone zobowiązania z tytułu transakcji z podmiotami
  powiązanymi poprzez Kadrę Za rządzającą oraz z Kadrą Zarządzającą.
  Według ewidencji Asseco Business Solutions S.A. w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  201 8 roku wartość (netto) transakcji sprzedaży i zakupu towarów i usług (w tym najmu) z podmiotami
  powiązanymi poprzez K adrę Zarządzającą oraz z Kadrą Zarządzającą wynosiła 928 tys. PLN (w okresie
  6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 201 7 roku była to kwota 931 tys. PLN).
  34. Wynagrodzenie kadry kierowniczej Emitenta
  Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Emitenta :

  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 (niebadane) 6 miesięcy z akończone 30 czerwca 2017 (niebadane)
  Zarząd 4 859 3 974
  Rada Nadzorcza 147 147
  Razem 5 006 4 121

  35. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
  Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które mogłyby mieć istotny wpływ na
  prezentowane wyniki za 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 roku, nie ujęte w bieżącym
  sprawozdaniu finansowym .


  Asseco Business
  Solutions S.A.
  Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 8 do 3 6 stanowią jego integralną część


  35 z 36
  Asseco Business Solutions S.A.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku
  (w tysiącach PLN)

  Copyright © Asseco Poland S.A.
  36. Podpisy członków Zarządu
  =mię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu  Piotr Masłowski Wiceprezes Zarządu  Andreas Enders Wiceprezes Zarządu  Mariusz Lizon Członek Zarządu  Artur Czabaj Osoba odpowiedzialna za
  prowadzenie ksiąg rachunkowych  Asseco Business Solutions S.A.

  ul. Konrada Wallenroda 4c
  20 -607 Lublin

  tel.: +48 81 535 30 00
  fax: +48 81 535 30 05

  info @assecobs.pl
  assecobs .pl

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Asseco Business Solutions SA
ISIN:PLABS0000018
NIP:522-261-27-17
EKD: 72.20 doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
Adres: ul. Konrada Wallenroda 4c 20-607 Lublin
Telefon:+48 81 7458888
www:www.assecobs.pl
Kalendarium raportów
2021-10-26Raport za III kwartał
2021-10-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ASSECO BUSINESS SO...
2021-08-04 20-08-56
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor