Raport.

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody ze sprzeda?y 212 793 168 756 50 132 38 567 Zysk brutto ze sprzeda?y 94 652 72 763 22 299 16 629 Zysk z dzia?alno?ci operacyjnej 62 188 51 560 14 651 11 783 Zysk brutto 61 994 52 479 14 605 11 993 Zysk netto 50 138 42 446 11 812 9 700 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 63 975 49 163 15 072 11 236 ?rodki pieni??ne neto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (110 536) 14 052 (26 041) 3 211 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (15 795) (33 418) (3 721) (7 873) ?rodki pieni??ne i depozyty kr?tkoterminowe 8 014 70 456 1 921 15 926 ?rednia wa?ona liczba akcji w okresie 33 418 193 33 418 193 33 418 193 33 418 193 Zysk netto na jedn? akcj? zwyk?? 1.50 1.27 0.35 0.29

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Grupa Asseco Business Solutions
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017  Grupa Asseco
  Business Solutions
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  2 z 28
  Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions oraz Asseco
  Business Solutions S.A. za 2017 rok zostało sporządzone zgodnie z §91 i §92 Rozporządzenia Ministra
  Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 poz.133) .
  Zgodnie z §83 ust.7 powyższego Rozporządzenia, zmienionego Rozporządzeniem Ministra Finansów z
  dnia 25 maja 2016 roku, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business
  Solutions za 2017 rok oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności As seco Business Solutions S.A. za 2017
  rok zostały sporządzone w formie jednego dokumentu.
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions w najbardziej istotnych
  aspektach zawiera również dane odniesione do jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco
  Busine ss Solutions S.A. (punkt 5 poniżej). Jednakże z uwagi na fakt, iż różnice między podstawowymi i
  głównymi danymi jednostkowymi oraz skonsolidowanymi w zakresie działalności operacyjnej nie
  wpływają istotnie na ocenę działalności As seco Business Solutions S.A. oraz Grupy Kapitałowej Asseco
  Business Solutions – zaprezentowane informacje w pozostałych rozdziałach będą odnosiły się wyłącznie
  do danych skonsolidowanych.
  Grupa Asseco
  Business Solutions
  3 z 28
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  SPIS TREŚCI  Grupa Asseco
  Business Solutions
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  4 z 28
  Grupa Asseco
  Business Solutions
  5 z 28
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  Po raz kolejny z rzędu mam przyjemność poinformować Państwa o dobrych wynikach finansowych
  Asseco Business Solutions za ostatni rok obrotowy.
  W 2017 roku nasza Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 212,8 mln zł, czyli o 26%
  więcej niż w roku 2016. Ponadto, poprzedni rok zamknęliśmy zyskiem netto wynoszącym ponad 50,1
  mln zł, odnotowując 18% wzrost w stosunku do roku poprzedzającego. Pozostałe wskaźniki, takie jak
  EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechuje również znaczący wzrost (odpowiednio 22% i 21%). Także tym
  razem wyniki pokazują, iż nasza firma znajduje się na właściwej drodze rozwoju, zaś prowadzone przez
  nas działania oraz polityka wzrostu oparta o rozwój oferty są słuszne.
  Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju stale zwiększamy portfolio kontrahentów zarówno
  w Polsce, jak i zagranicą. W Polsce współpracujemy z kilkudziesięcioma tysiącami firm, które korzystają
  z naszego oprogramowania ERP, HR, SFA, wymiany dany ch czy faktoringowego. Klientom zagranicznym
  oferujemy mobilne systemy wsparcia sprzedaży dla branży FMCG. Rozwiązania zostały wdrożone już w
  50 krajach świata. Warto także dodać, że realizowana przez nas sprzedaż zagraniczna wzrosła w 2017
  roku o 23 %.
  Ubiegły rok był dla nas również bardzo ważny, biorąc pod uwagę krajowy rynek. Podjęliśmy wówczas
  decyzję o zamiarze nabycia akcji Macrologic S.A. Po rozliczeniu transakcji przymusowego wykupu w dniu
  24 lipca 2017 r., Asseco Business Solutions stało się wł aścicielem bezpośrednio 91,56 % akcji spółki
  Macrologic. Połączenie obydwu spółek zostało zaplanowane na dzień 2 stycznia 2018 roku. Cel, jaki
  przed nami stał, to osiągnięcie efektu synergii opartego na takich filarach jak wymiana doświadczeń,
  dobrych prak tyk, wiedzy eksperckiej oraz technologii informatycznych. Wszystko po to, aby oferować
  użytkownikom systemów ERP – zarówno marek Asseco Business Solutions, jak i Macrologic, jak najlepsze
  rozwiązania do zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie .
  Na końcu chciałbym również przypomnieć, że w pierwszym półroczu 2017 roku nasza Spółka wypłaciła
  akcjonariuszom 42,441 mln zł w postaci dywidendy. Podsumowując, od momentu debiutu na GPW w
  Warszawie (czyli od 2007 roku) Asseco Business Solutions podzie liło się z inwestorami aż dziewięcioma
  dywidendami, o łącznej wartości blisko 258,7 mln zł.
  Bardzo dziękujemy Państwu za zaufanie i mamy nadzieję, że regularnie wypłacane przez nas dywidendy
  są dowodem, że zainwestowane środki oraz nasza praca przynoszą właściwe efekty.
  Zapraszam do zapoznania się z załączonym Sprawozdaniem Finansowym Asseco Business Solutions S.A.
  za 2017 rok.
  Wojciech Barczentewicz
  Prezes Zarządu Asseco Business Solutions S.A
  Grupa Asseco
  Business Solutions
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  6 z 28
  Wybrane dane finansowe Grupy Asseco Business Solution s
  w tys. PLN w tys. EUR
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Przychody ze sprzedaży 212 793 168 756 50 132 38 567
  Zysk brutto ze sprzedaży 94 652 72 763 22 299 16 629
  Zysk z działalności operacyjnej 62 188 51 560 14 651 11 783
  Zysk brutto 61 994 52 479 14 605 11 993
  Zysk netto 50 138 42 446 11 812 9 700
  Środki pieniężne netto z
  działalności operacyjnej 63 975 49 163 15 072 11 236
  Środki pieniężne neto z
  działalności inwestycyjnej (110 536) 14 052 (26 041) 3 211
  Środki pieniężne netto z
  działalności finansowej (15 795) (33 418) (3 721) (7 873)
  Środki pieniężne i depozyty
  krótkoterminowe 8 014 70 456 1 921 15 926
  Średnia ważona liczba akcji w
  okresie 33 418 193 33 418 193 33 418 193 33 418 193
  Zysk netto na jedną akcję
  zwykłą 1.50 1.27 0.35 0.29
  Wybrane dane finansowe zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono
  na walutę EUR w następujący sposób:
  - stan środków pieniężnych Grupy na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznego w
  okresie poprzednim przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
  obowiązującego na dzień bilansowy.
  W dniu 31 grudnia 201 7 roku 1 EUR = 4,1709 PLN,
  W dniu 31 grudn ia 201 6 roku 1 EUR = 4, 4240 PLN.
  - wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego
  sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią
  arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni
  dzień każdego miesiąca.
  W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 201 7 roku 1 EUR = 4,2447 PLN,
  W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 201 6 roku 1 EUR = 4, 3757 PLN.
  Grupa Asseco
  Business Solutions
  7 z 28
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Asseco
  Business Solutions
  Grupa Asseco Business Solutions
  Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions („Grupa”) jest Asseco Business
  Solutions S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Jednostka dominująca”).
  Asseco Business Solutions S.A. specjalizuje się w produkcji rozwiązań informatycznych dla
  przedsiębiorstw. Firmy, które potrzebują nowoczesnych systemów do zarządzania, otrzymają w Asseco
  BS kompletną i dedykowaną ofertę, uwzględniającą ich specyfikę, branżę, wielkość oraz wymagania.
  „Celem działania Asseco Business Solutions jest dostarczanie przedsiębiorstwom nowoczesnych
  rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie, mogących przyczynić się do rozwoju firm oraz
  wzmocnienia ich przewagi konkurencyjnej na rynku. Two rząc swoje systemy, Asseco BS zawsze stara się
  słuchać przedsiębiorców, tak aby jak najlepiej zrozumieć ich potrzeby i w odpowiedzi zaproponować
  najbardziej praktyczne i efektywne nar zędzia wspomagające ich biznes”.
  Misja firmy
  Kompleksowa oferta Asseco Bu siness Solutions obejmuje systemy klasy ERP wspomagające procesy
  biznesowe w średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, komplet aplikacji do zarządzania małą firmą,
  programy wspierające pracę w obszarze HR, popularne w c ałej Europie aplikacje mobilne klasy S FA
  pozwalające na zarządzanie siecią przedstawicieli handlowych, platformy wymiany danych oraz
  programy do obsługi transakcji faktoringowych.
  Wszystkie rozwiązania Asseco BS powstają w oparciu o wiedzę doświadczonych specjalistów,
  sprawdzoną metodologię oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.
  Dzięki wysokiej jakości produktom oraz usługom, które są z nimi powiązane oprogramowanie Asseco
  Business Solutions od wielu już lat z powodzeniem wspomaga funkcjonowanie kilkudziesięciu tysię cy
  przedsiębiorstw. Firma może pochwalić się wdrożeniami zarówno w Polsce, jak i w kilkudziesięciu
  krajach Europy.
  Grupa Asseco Business Solutions jest częścią międzynarodowej Grupy
  Asseco , wiodącego dostawcy oprogramowania własnego na rynku
  europejskim. G rupa stanowi federacją firm zaangażowanych w rozwijanie
  technologii informatycznych i jest obecna w ponad 50 krajach świata,
  m.in. w większości państw europejskich, a także w USA, Kanadzie, Izraelu
  czy Japonii .
  Opis zmian organizacji Grupy Kapitałowej
  Grupa Kapitałowa Asseco Business Solutions składa się z jednostki dominującej Asseco Business
  Solutions S.A. oraz jej jednostk i zależn ej Macrologic S.A..
  Grupa powstała w wyniku realizacji wezwania na sprzedaż akcji spółki Macrologic S.A. Rozliczenie
  trans akcji nastąpiło w dniu 14 czerwca 2017 roku. W efekcie Asseco B usiness Solutions S.A. nabyło
  1 667 603 akcj e Macrologic S.A. stanowiąc e 88,29% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym
  zgromadzeniu tej spółki . Ponadto Macrologic S.A. posiada 159 4 36 akcji własnych , co stanowi ok. 8.44%
  udział u w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu spółki Macrologic.  Grupa Asseco
  Business Solutions
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  8 z 28
  W dniu 24 lipca 2017 roku nastąpiło rozliczenie transakcji przymusowego wykupu akcji Macrologic S.A.
  ogłoszonego przez Asseco Busines s Solutions S.A. w dniu 19 lipca 2017 roku. Przedmiotem
  przymusowego wykupu były wszystkie pozostałe akcje Macrologic S.A., tj. 61 680 akcji, stanowiące ok.
  3,27% kapitału zakładowego Macrologic S.A. i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki
  Ma crologic S.A. Po rozliczeniu przymusowego wykupu Assseco Business Solutions posiada bezpośrednio
  1 729 283 akcje Macrologic S.A., stanowiące ok. 91,56% udziału w kapitale zakładowym i głosach na
  walnym zgromadzeniu spółki Macrologic S.A.
  Ponadto Macrologi c S.A. posiada 159 436 akcji własnych, co stanowi ok 8,44% udziału w kapitale
  zakładowym spółki Macrologic S.A.
  Uwzględniając akcje własne posiadane przez Macrologic na dzień 31 grudnia 2017 roku Asseco Business
  Solutions S.A. posiadało 100% akcji Macrolo gic.
  Do dnia 30 listopada 2017 roku Macrologic S.A. posiadało 100% udziałów w spółce Retilia Sp. z o.o. W
  dniu 1 grudnia 2017 nastąpiło połączenie spółki Macrologic S.A. (spółka przejmująca) ze spółką Retilia
  Sp. z .o.o. (spółka przejmowana) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę
  przejmująca bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej.
  Macrologic S.A. posiada 40% akcji spółki MIS S.A. i taki sam udział w prawach głosu na zgromadzeniu
  akcjonariuszy spółki. Ponieważ jednak Macrologic nie współtworzy polityki operacyjnej i finansowej MIS
  S.A. , zarząd Macrologic stwierdził, ze pomimo posiadania 40% ak cji spółki stowarzyszonej nie wywiera
  na nią znaczącego wpływu i od 30 czerwca 2010 roku przesta ł uznawać j ą jako spółkę stowarzyszon ą.
  Oferta produktowa
  Grupa Asseco Business Solutions dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw,
  niezależnie od ich branży, wielkości i specyfiki. W ramach Grupy Kapitałowej Asseco stanowi c entrum
  kompetencyjne odpowiedzialne za produkcję systemów ERP , mobiln ych systemów raportujących (klasy
  SFA), system ów faktoringowych oraz oprogramowani a dla MSP .
  W segmencie rozwiązań ERP Asseco Business Solutions S.A. oferuje nowoczesne, zintegrowane
  oprogramowanie ( Asseco Softlab ERP ), wspierające zarządzanie średnim i dużym przedsiębiorstwem .
  Produkt ten charakteryzuje bogata funkcjonalność. Usprawnia on zarządz anie większością obszarów
  biznesowych firmy, m.in.: produkcją, finansami i księgowością, kadrami i płacami, logistyką, czy wreszcie
  Asseco Business
  Solutions S.A.
  Macrologic S.A.
  (100%)  Grupa Asseco
  Business Solutions
  9 z 28
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A. sprzedażą i magazynem. Dostarcza także szeregu narzędzi menedżerskich – możliwości zarządczych oraz
  analitycznych. Oferta ro związań ERP dla rynku MŚP to programy Asseco WAPRO ERP – komplet aplikacji
  do zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, wspierający pracę działów: sprzedaży, finansów
  i księgowości, kadr oraz pracowników mobilnych. Oprogramowanie Asseco WAPRO ERP można
  wykorzystać praktycznie w każdej branży. Systemy Asseco WAPRO ERP cechuje prosta instalacja, łatwa
  konfiguracja i intuicyjna obsługa.
  Gównymi produktami spółki Macrologic są Macrologic Merit i Macrologic ERP – pakiety rozwiązań
  informatycznych oraz usług doradczych wspierających ewidencję i planowanie zasobów
  przedsiębiorstw, pozwalających na efektywne zarządzanie informacją i wiedzą o raz umożliwiające
  prowadzenie analiz zarządczych.
  Obok wspomnianych powyżej systemów ERP Asseco BS posiada w swojej ofercie dedykowane
  rozwiązanie, przeznaczone do zarządzania zasobami ludzkimi. Asseco Softlab HR to aplikacja klasy HRM,
  która kompleksowo wspomaga całość procesów w obszarze zarządzania personelem oraz kadr i płac.
  System sprawdza się w dużych i średnich organizacjach, uwzględniając ich indywidualne wymagania oraz
  specyfikę. Rozwiązanie pozwala zarówno na obsługę kadrową i rozliczanie pr acow ników, jak również
  udostępnia roz budowany system do zarządzania kapitałem ludzkim.
  Asseco Business Solutions to także nowoczesne systemy wsparcia sprzedaży (Mobile Touch ), w ty m
  przede wszystkim mobilne systemy klasy SFA (Sales Force Automation) i FFA (Field Force Automation)
  oraz usługi w zakresie kompleksowej, elektronicznej wymiany danych handlowych pomiędzy
  poszczególnymi ogniwami łańcuch a dystrybucyjnego , głównie pomiędzy pr oducentami
  a współpracującą z nimi siecią hurtowni (Platforma Connector ). Systemy mobilne Asseco BS to wiodące
  rozwiązania klasy SFA na świecie . Systemy zostały wdrożone w 50 krajach świata, zaś licz ba ich
  aktywnych użytkowników przekracza 30 tysięcy.
  Zde cydowana większość wdrożeń systemów wsparcia sprzedaży realizowana jest w modelu pełnego
  outsourcingu, dzięki czemu Spółka przejmuje odpowiedzialność nie tylko za same programy, ale także
  za tak istotne elementy rozwiązań jak infrastruktura systemowa, komu nikacyjna, nadzór nad działaniem
  procesów integracyjnych czy transfer zamówień do dystrybutorów. Takie podejście do realizacji ww.
  projektów możliwe jest dzięki posiadaniu przez Asseco BS własnego Centrum Przetwarzania Danych
  (Data Center ).
  W ofercie Assec o Business Solutions S.A. znajduje się również system Faktor – nowoczesna aplikacja
  finansowa, umożliwiająca kompleksową obsługę transakcji faktoringowych.
  Ponadto Grupa uz yskuje tzw. przychody nieal okowane, nie dające się zaklasyfikować do podstawowego
  segmentu działalności. Do tej kategorii należy zaliczyć przychody uzyskiwane ze sprzedaży i wdrożeń
  systemów Centralnego Przetwarzania Danych (między innymi wdrażanie rozwiąz ań terminalowych),
  realizowanych w oparciu o technologie firm trzecich – np. Citrix.
  Rynki zbytu
  Głównym rynkiem zbytu dla rozwiązań oferowanych przez spółki z Grupy Asseco Business Solutions jest
  Polska. Jednocześnie Asseco BS w coraz większym zakresie dociera też ze swoją ofertą za granicę.
  Produkty Spółki zostały wdrożone w ponad 50 krajach świata, takich jak np.: Wielka Brytania, Francja,
  Niemcy, Włochy, Rosja, Australia, Chiny, Indie czy Arabia Saudyjska. .
  Jednostka dominuj ąca posiada biura w 7 miastach Polski (centrala w Lublinie, oddział m.in. w
  Warszawie), własne Data Center w Lublinie oraz sieć kilkuset partnerów handlowych (sprzedaż
  produktów marki Asseco WAPRO ERP) na terenie całego kraju. Partnerami technologicznymi
  i biznesowymi Asseco BS są największe światowe koncerny, m.in.: Oracle, Microsoft, HP, IBM, Citrix.  Grupa Asseco
  Business Solutions
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  10 z 28
  Macrologic posiada 15 jednostek terenowych zlokalizowanych w największych miastach Polski.
  Z rozwiązań IT Grupy korzysta już kilkadziesiąt tysięcy firm w Polsce i zagranicą. Jest wśród nich wielu
  liderów rynku jak i mniejszych organizacji pragnących podnosić swoją konkurencyjność. Wśród
  użytkowników rozwiązań Asseco BS znajdują się takie firmy jak: Adamed, EURO RTV -AGD, Bacardi,
  Ferrero , Grupa Atlas, Grupa Maspex, Grupa Żywiec, Henkel Polska, Jutrzenka Colian , Kamis, Lotte Wedel,
  Bank Millennium, Mondelez International, Mokate, Nestlé, Nivea, PTK Centertel (Orange), P4 (Play),
  Pekao Faktoring, Polpharma, Raiffeisen Bank Polska, Rieber Foods, Soudal, Tchibo, USP Zdrowie,
  Wyborowa, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz wiele innych.
  Pozycja Grupy w sektorze IT
  Spółki z Grupy Asseco Business Solutions zajmują od kilku już lat czoło we miejsca w wielu zestawieniach
  branżowych opisujących rynek It w Polsce .
  Asseco Business Solutions należy do grona czołowych polskich producentów systemów klasy ERP
  zarówno dla dużych i średnich firm – Asseco Softlab ERP oraz dla rynku MSP – Asseco WAPR O ERP .
  Asseco Business Solutions została pozytywnie oceniona w najnowszym raporcie „Vendor Panorama for
  Retail Execution and Monitoring in Consumer Goods 2017” przygotowanym przez organizację Promotion
  Optimization Institute (POI) . Spółka oraz system Mobil e Touch otrzymały bardzo wysokie noty w
  większości ocenianych kategorii. Asseco BS p rzyznano także wyróżnienie prestiżową nagrodą „POI Best -
  in-Class" za innowacyjne rozwiązania SFA.
  Tygodnik Wprost przyznał Asseco Business Solutions nagrodę Orła w kategori i Lider Biznesu dla
  najlepszej firmy województwa lubelskiego. Wyróżnienie przyznawane jest firmom, które w ciągu
  ostatnich trzech lat osiągnęły najwyższy średni zysk netto oraz największy średni procentowy wzrost
  zysku netto.
  Asseco Business Solutions S.A. na rynku kapitałowym
  Asseco Business Solutions S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych
  w Warszawie w dniu 19 listopada 2007 roku. Łączna liczba akcji Spółki wynosi
  33 418 193. Spółka należy do indeksów sWIG80 oraz branżowego indeksu WIG -
  Inf ormatyka.
  W okresie od 1.01.201 7 do 31.12.201 7 roku kurs akcji Asseco BS i indeksu WIG -INFO kształtowały się
  następująco:  Grupa Asseco
  Business Solutions
  11 z 28
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  https://www.inwestinfo.pl/
  W okresie od 1.01.201 7 do 31.12.201 7 roku kurs akcji Asseco BS znajdował się w przedziale 22,12 – 32,90
  PLN . Najwyższe notowanie miało miejsce 09.05.201 7 roku. Na zamknięciu sesji giełdowej w dniu
  29 grudnia 201 7 roku kurs akcji Asseco Business Solutions wynosił 2 7,00 PLN i był o 11% wyższy niż na
  zamknięciu pierwszej sesji 201 7 roku, kiedy to wynosił 24,3 PLN.
  Kierunki rozwoju Grupy Asseco Business Solutions
  Strategia Grupy Asseco Business Solutions nastawiona jest na budowanie wartości dla interesariuszy w
  długim terminie poprzez rozwój organiczny oraz akwizycje. Grupa koncentruje się na poprawie wyników
  operacyjnych oraz zysku netto , co ma bezpośrednie przełożenie na jej politykę dywidendową .
  Elementem realizacji plan ów rozwojowych było nabycie przez Asseco Business Solutions S.A. w czerwcu
  2017 roku akcj i spółki Macrologic S.A. i utworzenie Gru py Kapitałow ej Macrologic. Celem ostatecznym
  nabycia spółki Macrologic jest połączenie z Jednostką dominującą w celu optymalizacji funkcjonowania
  połączonej organizacji, osiągnięcia efektów synergii operacyjnej, redukcji kosztów i integracji
  kompetencji. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic na Asseco
  Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta.
  Te zamierzenia zostały zrealizowane w dniu 2 stycznia 2018 roku, gdy połączenie spółek zostało wpisa ne
  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie.
  Przewidujemy , że połączenie Spółek spowoduje dalszy rozwój kompetencji Asseco Business Solutions
  w zakresie produkcji oraz utrzymania systemów ERP dla przedsiębiorstw. Dotychczasowa oferta zostanie
  poszerzona o systemy i usługi marki Macrolog ic. Dzięki połączeniu nastąpi istotny wzrost potencjału
  Gru py, co zwiększy możliwość oferowania kompleksowych rozwiązań informatycznych, dających pełen
  zakres funkcjonalności wymaganych przez dotychczasowych i nowych klientów. Połączenie uzupełni i
  wzmocni kompetencje oferowanych usług i da Grupie możliwość bardzi ej skutecznego konkurowania na
  rynku krajowym.  Grupa Asseco
  Business Solutions
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  12 z 28
  Oczekiwany wzrost zysków powinien spowodować wzrost kapitalizacji Emitenta, co może poprawić
  płynność akcji i przełożyć się na większą atrakcyjność inwestycji w akcje Asseco Business Solutions S.A.
  dla inwest orów.
  Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno -
  finansowych oraz czynników i zdarzeń mających znaczący
  wpływ na działalność Grupy i osiągnięte przez nią wyniki
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Dynamika wzrostu 12 m -cy 2017/ 12 m -cy 2016
  Przychody ze sprzedaży 212 793 168 756 26.10%
  Zysk brutto ze sprzedaży 94 652 72 763 30.08%
  EBIT 62 188 51 560 20.61%
  EBITDA 76 333 62 552 22.03%
  Zysk netto 50 138 42 446 18.12%
   W 2017 roku Asseco Business Solutions S.A nabyło spółkę Macrologic S.A., co spowodowało
  powstanie Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions szczegółowo opisane w punktach 2 i 20
  not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Oczekuje się, że dzięki te j transakcji
  wzrosnie potencjał operacyjny spółek, dojdzie także do synergii kosztowych w zakresie
  produkcji, wytwarzania oprogramowania i świadczenia usług, między innymi dzięki optymalizacji
  i standardyzacji procesów produkcji oraz eliminacji dublujących się źródeł kosztów.
   W 2017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 212 793 tys. PLN i były o 26 ,1%
  wyższe niż 2016 roku. Czynnikiem , który spowodował taki skokowy przyrost było rozpoczęcie
  konsolidacji spółki Macrologic w drugim półroczu 2017 i włączenie wyników Macrologic od
  początku trzeciego kwartału 2017 roku . Wzrost przychodów z tego tytułu wynió sł 28, 6 mln PLN.
  Jednocześnie nastąpiła także poprawa wielkości sprzedaży produktów A sseco Business Solutions
  zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznych.
   Grupa konsekwentnie zwiększa udział w portfelu projektów o wyższej rentowności, co
  spowodowało, że dynamika wzrostu z ysku brutto ze sprzedaży przewyższyła tempo wzrostu
  przychodów.
   Największy wpływ na w ysokość kosztów Grupy w 2017 roku miała konsolidacja spółki
  Macrologic . Podstawowe koszty działalności operacyjnej (bez wartości odsprzedanych towarów,
  materiałów i usług obcych COGS) były o 32,7 % wyższe niż w 201 6 roku. Struktura kosztów Grupy
  nie uległa zmianie. Największy udział w kosztach operacyjnych (69%) mają koszty świadczeń na
  rzecz pracowników (w tym przede wszystkim wynagrodz enia). W porównaniu do 201 6 roku
  wzrosły one o 33, 4%. Przyczyną wzrostu było przede wszystkim zwiększenie liczby pracownikó w
  Grupy . Kolejną istotną pozycję kosztową stanowią usługi obce, które wzrosły o 29, 3%.
  Konsekwencją ograniczania projektów o niższej rentowności był spadek wartości odsprzedanych
  towarów, materiałów i usług obcych (COGS) o 5,1%.
   Zysk netto Grupy Asseco Bus iness Solutions wypracowany w 201 7 roku zamknął się kwotą
  50 138 tys. PLN wobec 42 446 tys. PLN w 201 6 roku (wzrost o 18, 1% ).  Grupa Asseco
  Business Solutions
  13 z 28
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.  EBITDA wzrosła o 22 % do poziomu 76 333 tys. PLN.
   Zmiany organizacyjne w Grupie spowodowały spadek większosci wskaźników rentowności.
  Wzrost o 1,4 p.p. udało się wypracować na marży brutto na sprzedaży .
  Wskaźniki rentowności Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Marża brutto na sprzedaży 44.48% 43.12%
  Marża zysku EBITDA 35.87% 37.07%
  Marża operacyjna 29.22% 30.55%
  Marża netto 23.56% 25.15%
   Grupa Asseco Business Solutions klasyfikuje swo je przychody według segmentów: Systemy ERP
  oraz przychody niealokowane. Działalność spółki Macrologic została włączona do segmentu
  Systemy ERP. W 201 7 roku przychody segmentu Systemy ERP były o 29.9 % wyższe niż w 201 6
  roku , podczas gdy zy sk ze sprzedaży se gmentu wzrósł o 22, 4%.
  Przychody ze sprzedaży wed ług segmentów Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Dynamika wzrostu 12 m -cy 2017/ 12 m -cy 2016
  Systemy ERP 200 729 154 544 29.88%
  Niealokowane 12 000 14 212 -15.56%
  212 729 168 756 26.06%
  Charakterystyka struktury aktywów i pasywów Grupy
  AKTYWA 31 grudnia 2017 udział w sumie bilansowej 31 grudnia 2016 udział w sumie bilansowej
  Aktywa trwałe 302 700 84.5% 195 877 64.9%
  Aktywa obrotowe 55 450 15.5% 105 805 35.1%
  SUMA AKTYWÓW 358 150 100.0% 301 682 100.0%
  PASYWA
  Kapitał własny ogółem 279 657 78.1% 275 008 91.2%
  Zobowiązania długoterminowe 15 704 4.4% 888 0.3%
  Zobowiązania krótkoterminowe 62 789 17.5% 25 786 8.5%
  SUMA PASYWÓW 358 150 100.0% 301 682 100.0%
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku aktywa ogółem Grupy Asseco Business Solutions wyniosły 358 150 tys.
  PLN, tj. wzrosły o 18,7% w stosunku do 31 grudnia 2016 roku.
  Głównym elementem aktywów Grupy są aktywa trwałe, które stanowią 84,5% sumy bilansowej. Wśród
  nich największą pozycję stanowią wartości niematerialne (w tym głównie wartość firmy) o wartości
  279 689 tys. PLN. Udział tej pozycji w aktywach ogółem wynosi 78,1%. Jest to dość typowa sytuacja
  wśród spółek technologicznych, dla których największym majątki em są wiedza i wartości niematerialne.  Grupa Asseco
  Business Solutions
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  14 z 28
  W 2017 roku na skutek nabycia akcji spółki Macrologic S.A. wartość firmy Grupy wzrosła o 76 570 tys.
  PLN.
  Spadek aktywów obrotowych w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2016 roku jest efektem wykorzystania
  zgromadzonych środków pieniężnych na wypłaty dywidendy za rok 2016 oraz zakup akcji spółki
  Macrologic.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku kapitały własne Grupy wynosiły 279 657 tys. (78,1% pasywów).
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku Grupa posiadała zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w
  wysokości 13 352 tys. PLN oraz kredytów krótkoterminowych w wysokości 17 578 tys. PLN (łącznie 8,6%
  pasywów) . Kredyty te zostały zaciągni ęte w maju 2017 roku z przeznaczeniem finansowania bieżącej
  działalności, w tym w szczególności na nabycie akcji spółki Macrologic.
  Istotną pozycją zobowiązań krótkoterminowych są także rozliczenia międzyokresowe (7.1%) dotyczące
  przedpłat za świadczone u sługi takie jak serwisy i opieka informatyczna oraz kosztów świadczeń
  pracowniczych (w tym z tytułu premii i niewykorzystanych urlopów) i rezerw na koszty bieżącej
  działalności.
  Wyniki finansowe Asseco Business Solutions S.A.
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku Dynamika wzrostu 2017/2016
  Przychody ze sprzedaży 184 179 168 756 9.14%
  Zysk brutto ze sprzedaży 82 493 72 763 13.37%
  EBIT 58 358 51 560 13.18%
  EBITDA 69 343 62 552 10.86%
  Zysk netto 47 284 42 446 11.40%
   W 2017 roku przychody ze sprzedaży Asseco Business Solutions S.A. wyniosły 184 179 tys. PLN
  i były o 9.1% wyższe niż w tym samym okresie 2016 roku. Poprawa nastąpiła zarówno na rynku
  krajowym , jak i na rynkach zagranicznych.
   Spółka konsekwentnie zwiększa udział w portfelu projektów o wyższej rentowności, co
  spowodowało, że dynamika wzrostu zysku brutto ze sprzedaży przewyższyła tempo wzrostu
  przychodów.
   Wzrost sprzedaży nie pozostał bez wpływu na poziom kosztów operacyjnych. Podsta wowe
  koszty działalności operacyjnej (bez wartości odsprzedanych towarów, materiałów i usług
  obcych - COGS) były o 10,6 % wyższe niż w 2016 roku. Największy udział w strukturze koszt ów
  operacyjnych ( 71,2 %) mają koszty świadczeń na rzecz pracowników (w tym p rzede wszystkim
  wynagrodzenia). W porównaniu do 2016 roku koszty te wzrosły o 14,3%. Poza zwiększeniem
  liczby pracowników i stotnym czynnikiem wpływającymi na wysokość tej pozycji kosztów jest
  rosnąca konkurencja w dziedzinie pozyskiwania i utrzymywania war tościowych pracowników
  dotykająca branżę informatyczną. Kolejną istotną pozycję kosztową stanowią usługi obce, które
  wzrosły o 5,4 %. Istotny spadek nastąpił natomiast w wartości odsprzedanych towarów,
  materiałów i usług obcych (COGS) – o 17,7 %, co jest kon sekwencją ograniczania projektów o
  niższej rentownośc i, w tym sprzedaży towarów .
   Zysk netto Asseco Business Solutions S.A. wypracowany w 2017 roku zamknął się kwotą
  47 284 tys. PLN wobec 42 446 tys. PLN w 201 6 roku (wzrost o 11,4 %).
   EBITDA wzrosła o 10,9 % do poziomu 69 343 tys. PLN.  Grupa Asseco
  Business Solutions
  15 z 28
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.  Polityka bieżącej kontroli rentowności prowadzonych projektów informatycznych skutkuje
  poprawą wszystkich kluczowych wskaźników rentowności. Największy wzrost, o 1,7 p.p. Spółka
  osiągnęła na marży brutto na sprzedaży .
  Wskaźniki rentowności Rok zakończony 31 grudnia 2017 ro ku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Marża brutto na sprzedaży 44.79% 43.12%
  Marża zysku EBITDA 37.65% 37.07%
  Marża operacyjna 31.69% 30.55%
  Marża netto 25.67% 25.15%
  Czynniki ryzyka związane z prowadzoną działalnością
  rynkową
  Grupa Asseco Business Solutions narażona jest na szereg ryzyk, które mogą mieć niekorzystny wpływ na
  jej funkcjonowanie, sytuację finansową, operacyjną, jak równi eż na jej marki oraz reputację. Zarząd
  Emitenta regularnie analizuje otoczenie rynkowe i czynniki ry zyka, na które narażona jest Grupa . Nowe
  projekty i planowane istotne transakcje są poddawane dokładnej analizie. W przypadku zmian
  przepisów, spółki należące do Grupy odpowiednio dostosowują do nich swoją działalność.
  Poniżej przedstawione zostały podstaw owe zagrożenia, które, jeżeli wystąpią, mogą mieć istotny wpływ
  na działalność Grupy. Poza czynnikami wymienionymi w niniejszym rozdziale, Grupa narażona jest
  również na ryzyka finansowe, których opis zamieszczono w Skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym Grupy Asseco Business Solutions za 2017 rok w nocie 3 6.
  Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie
  Rozwój sektora usług informatycznych jest ściśle związany z sytuacją gospodarczą
  w kraju i na świecie. Na wyniki finansowe osiągane prze z Grupę Asseco Business Solutions najmocniej
  wpływa tempo wzrostu PKB oraz poziom inwestycji w przedsiębiorstwach. Panująca obecnie relatywnie
  dobra koniunktura na rynku krajowym wpływa na poprawę nastrojów przedsiębiorstw zachęcając do
  nowych inwestycji t akże w infrastrukturę IT. To z kolei powinno mieć wpływ na większą liczbę nowych
  projektów informatycznych.
  Ryzyko związane z realizacją projektów informatycznych
  Dostarczanie rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw stanowi główne źródło zysków spółek
  z Grupy Asseco BS. Dostarczane przez Grupę systemy mają wpływ na kluczową działalność gospodarczą
  klienta. Błędne działanie systemu może doprowadzić do powstania znacznych strat finansowych u
  klienta, czego konsekwencją mogą być roszczenia prawne ma jące wpływ na sytuację finansową,
  reputację oraz perspektywy rozwoju spółki. W skrajnych przypadkach klienci mogą, nawet w razie braku
  winy ze strony spółki, wypowiedzieć zawartą umowę lub dochodzić zapłaty kar umownych zastrzeżonych
  na wypadek opóźnień w realizacji projektu. Wystąpienie którejkolwiek z opisanych okoliczności miałoby
  negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy , osiągane przez nią wyniki finansowe
  oraz perspektywy rozwoju.
  Grupa Asseco
  Business Solutions
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  16 z 28
  Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na ry nku krajowym
  Grupa działa na rynku usług informatycznych, który z jednej strony charakteryzuje się szybkim rozwojem,
  z drugiej zaś wysokim stopniem konkurencyjności. Nasilające się działania ze strony polskich, jak i
  zagranicznych przedsiębiorstw informaty cznych mogą w negatywny sposób wpłynąć na działalność lub
  sytuację finansową Grupy , osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. Postępujące
  procesy konsolidacji w sektorze, nasycenie polskiego rynku dostawcami usług informatycznych, a tak że
  korzystanie przez coraz więcej instytucji i przedsiębiorstw z usług własnych specjalistów IT, również
  rzutuje na wyniki finansowe Grupy .
  Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców
  Oprogramowanie ERP, HR, systemy mobilne, platforma Connector , systemy faktoringowe stanowią
  podstawę oferty handlowej Grupy Asseco Business Solutions. W ramach oprogramowania ERP
  występuje koncentracja przychodów ze sprzedaży, lecz żaden klient nie generuje przychodów
  przekraczających 10% przychodów ze sprzedaży Gr upy . Przychody realizowane w ramach współpracy z
  Asseco Poland S.A. stanowią poniżej 1% przychodów ze sprzedaży Grupy . Utrata umów zawartych z
  największymi klientami oznaczać będzie zmianę wyników finansowych Grupy , co także wpłynie na jej
  sytuację finansową.
  Ryzyko utraty zaufania odbiorców
  Implementacja systemów informatycznych w większości wypadków pociąga za sobą podpisanie
  długoletniej umowy z użytkownikami systemów i opiera się na zaufaniu odbiorców. Zaufanie klientów
  budowane jest w oparciu o jakość dostarczonych rozwiązań oraz jakość obsługi prowadzonych przez
  spółki Grupy wdrożeń. W przypadku zmiany poziomu jakości, zarówno świadczonych usług, jak i obsługi
  klientów może dojść do utraty zaufania do Grupy Asseco Business Solutions . Konsekwenc ją tego może
  być niekorzystna zmiana wizerunku, co może wpłynąć zarówno na bieżącą działalność rynkową, jak i
  pozyskiwanie nowych kontraktów, gdyż istotną rolę w procesie sprzedaży odgrywają referencje od
  dotychczasowych klientów. Utrata zaufania odbiorców miałaby negatywny wpływ na działalność oraz
  sytuację finansową Grupy , osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju.
  Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców
  W ramach prowadzonej działalności biznesowej Grupa Asseco Business S olutions współpracuje ze
  światowymi korporacjami, które dostarczają rozwiązania informatyczne, oprogramowanie i sprzęt
  komputerowy. W przypadku, gdyby kluczowi dostawcy zmienili strategie współpracy z lokalnymi
  parterami, co może oznaczać np.: faworyzowani e jednego partnera, samodzielne oferowanie swoich
  usług lub produktów, podniesienie ceny oferowanych produktów, może to mieć negatywny wpływ na
  działalność oraz sytuację finansową Grupy , osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy
  rozwoju. Szczegó lnym ryzykiem obarczona jest współpraca z firmą Microsoft oraz firmą Oracle,
  ponieważ są one jedynymi dostarczycielami technologii baz danych do głównych systemów klasy ERP.
  Ryzyko związane z zawieraniem umów z podmiotami powiązanymi
  W toku prowadzonej dz iałalności Grupa Asseco Business Solutions zawiera transakcje z podmiotami
  powiązanymi będącymi w Grupie Kapitałowej Asseco . Transakcje te zapewniają efektywne prowadzenie
  działalności gospodarczej w ramach Grupy Kapitałowej Asseco i obejmują, między innym i, wzajemne
  świadczenie usług, sprzedaż towarów oraz inne transakcje. Z uwagi na przepisy podatkowe dotyczące  Grupa Asseco
  Business Solutions
  17 z 28
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A. warunków transakcji zawieranych przez podmioty powiązane, w tym w szczególności stosowanych w
  tych transakcjach cen („ceny transferowe”) oraz wymo gów dokumentacyjnych odnoszących się do
  takich transakcji a także z uwagi na zwiększające się zainteresowanie organów podatkowych
  zagadnieniem cen transferowych oraz warunkami transakcji z podmiotami powiązanymi, nie można
  wykluczyć, iż spółki Grupy Asseco Business Solutions mogą być przedmiotem kontroli i innych czynności
  sprawdzających podejmowanych przez organy podatkowe w powyższym zakresie. Ponadto na gruncie
  dotychczasowej praktyki podatkowej, działania podatników o charakterze wykraczającym poza
  stan dardowe operacje cechujące dany rodzaj działalności, w wyniku których mogli oni zmniejszyć swoje
  zobowiązania podatkowe, narażone są na zarzut unikania podatków, co miałoby negatywny wpływ na
  działalność oraz wyniki Grupy .
  Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Emitenta
  Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania, większościowy akcjonariusz - Asseco Enterprise
  Solutions a.s ., posiada 46,47% akcji Asseco Business Solutions S.A. uprawniających do wykorzystania
  takiego samego procentu głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  Zakres uprawnień związanych z posiadanym przez Asseco Enterprise Solutions udziałem w kapitale
  zakładowym Asseco BS może prowadzić do sytuacji, w której pozostali akcjonariusze będą mieć
  ograniczony wpływ na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki. Ponadto, sposób wykonywania tych
  uprawnień może nie być zbieżny z zamierzeniami pozostałych akcjonariuszy Asseco Busi ness Solutions
  S.A. Nie można również zagwarantować, że inny akcjonariusz nie nabędzie pakietu akcji pozwalającego
  mu, poprzez posiadane akcje w kapitale zakładowym oraz powołanych przedstawicieli w Radzie
  Nadzorczej, wywierać znaczący wpływ na działalność Spółki.
  Ryzyko zmiany przepisów prawnych
  Nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej wykładni przepisów prawa, w szczególności prawa
  podatkowego, Ustawy o Obrocie in strumentami finansowymi, Ustawy o Ofercie Publicznej i Kodeksu
  Spółek Handlowych, poci ągają za sobą ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim Grupa prowadzi
  działalność. Szczególnie częstym zmianom podlegają przepisy oraz interpretacje przepisów
  podatkowych. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej interpretacji przepisów
  podatkowych niż Grupa Asseco Business Solutions, należy liczyć się z negatywnymi konsekwencjami
  wpływającymi na sytuację finansową Grupy oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. Rozwój
  dz iałalności Grupy na rynku informatycznym jest również silnie uzależniony od praw własności
  intelektualnej, w szczególności zaś praw autorskich do programów komputerowych. Ewentualne (nawet
  nieuzasadnione) zarzuty dotyczące praw autorskich, które mogą zosta ć podniesione przez osoby trzecie,
  mogą mieć negatywny wpływ na działalność Grupy oraz jej wyniki.
  Ryzyko związane z utrata kluczowych pracowników
  Kontrakty Grupy Asseco Business Solutions realizowane są z sukcesem przez wysoko wykwalifikowanych
  pracown ików. Na ogólny kształt funkcjonowania Grupy wpływa też kadra zarządzająca. Utrata
  pracowników - zarówno ekspertów, jak i kadry zarządzającej, może wiązać się z ryzykiem obniżenia
  jakości oferowanych usług oraz z opóźnieniami w ramach realizowanych kontrak tów. Rosnący popyt na
  specjalistów z branży informatycznej oraz działania konkurencji mogą doprowadzić do odejścia
  kluczowego personelu, a także utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników o odpowiedniej wiedzy,
  doświadczeniu oraz kwalifikacjach. Może ta kże p owod ować p resję na podwyżki wynagrodzeń dla
  specjalistów. W przypadku dynamicznego rozwoju Grupy może to spowodować trudności w pozyskaniu
  odpowiednich zasobów kierowniczych i operacyjnych, co nie pozostałoby bez wpływu na wyniki Grupy .
  Podobne skutki mogłoby mieć ewentualne niezgodne z prawem działanie pracowników (np.:  Grupa Asseco
  Business Solutions
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  18 z 28
  wyrządzenie szkody podmiotom trzecim, nielojalność polegająca m.in. na podejmowaniu przez nich
  działalności konkurencyjnej, ujawnieniu informacji stanowiącej taj emnicę służbową i zawodową).
  Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
  Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego znajduje się w osobny m dokumencie
  dołączony m do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy .
  Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
  Zgodnie z art. 49b Ustawy o Rachunkowości Asseco Business Solutions S.A. podlega obowiązkowi
  sporządzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017
  roku . Będąc członkiem Grupy Kapitałowej Asseco Spółka korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art.
  49b ust. 11 Ustawy o Rachunkowości.
  Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14 jest jednostką dominującą wyższego szczebla
  sporządzającą oświadczen ie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowy ch, które obejmie
  Emitenta i jego jednostkę zależną. Asseco Business Solutions S.A. zamieści skonsolidowane oświadczenie
  na temat informacji niefinansowych na swojej stronie internetowej www.assecobs.pl w terminie 30 dni
  od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego oświadczenia na temat informacji niefinansowych Grupy
  Kapitałowej Asseco Poland.
  Postępowania toczące się przed sądem
  W omawianym okresie sprawozdawczym nie to czyły się postępowania przed sądem, organem
  właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość
  stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.
  Umowy znaczące dla działalności Grupy
  Wybrane umowy zawarte i re alizowane w 201 7 roku przez Asseco Business Solutions S.A :
   Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Sirketi – udzielenie licencji i wdrożenie systemu
  Mobile Touch oraz świadczenie usług kompleksowej obsługi eksploatacyjnej (opieki serwisowej)
  dla wdrożonego programu,
   GDD Sp. z o.o. sp. komandytowa – upgrade systemu Asseco Softlab ERP,
   Grupa Topex Sp. z o.o. – udzielenie licencji i wdrożenie systemu Mobile Touch oraz świadczenie
  usług kompleksowej obsługi eksploatacyjnej (opieki serwisowej) dla wdrożonego programu,
   Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. – aneks do umowy na wdrożenie sytemu Connector
  Enterprise rozszerzający zakres wdrożenia,
   Agata S.A. – wdrożen ie aplikacji dostępowej WEB do systemu Asseco Softlab ERP,
   Timex Card Sp. z o.o. – udzielenie licencji i wdrożenie systemu Asseco Softlab ERP oraz
  świadczenie usług kompleksowej obsługi eksploatacyjnej (opieki serwisowej),
   Food Care Sp. z o.o. – wdrożeni e systemu Mobile Touch oraz świadczenie usług kompleksowej
  obsługi eksploatacyjnej (opieki serwisowej) dla wdrożonego programu,
   Pernod Ricard Slovakia – wdrożenie systemu Mobile Touch oraz świadczenie usług
  kompleksowej obsługi eksploatacyjnej (opieki serw isowej) dla wdrożonego programu,  Grupa Asseco
  Business Solutions
  19 z 28
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.  Brown -Forman Polska Sp. z o.o. – udzielenie licencji i wdrożenie systemu Connector Enterprise
  oraz świadczenie usług kompleksowej obsługi eksploatacyjnej (opieki serwisowej) dla
  wdrożonego programu,
   INTAP TOBIK Sp. J. – spr zedaż licencji oraz wdrożenie systemu Asseco Softlab ERP,
   PRUSZYŃSKI SP. Z O.O. – wdrożenie aplikacji dostępowej WEB do systemu Asseco Softlab ERP,
   K&M Delikatesy Zdzisława Kalinowska – wykonanie analizy przedwdrożeniowej oraz wdrożenie
  systemu Asseco Soft lab HR,
   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AUTOS Sp. z o.o. – udzielenie licencji i wdrożenie systemu
  safo jERP by Asseco,
   Przedsiębiorstwo Remont owe Maszyn i Armatury „Masz -ZAP” Sp. z o.o. – udzielenie licencji i
  wdrożenie systemu safo jERP by Asseco oraz św iadczenie usług kompleksowej obsługi
  eksploatacyjnej (opieki serwisowej) dla wdrożonego programu.
  Powiązania organizacyjne z innymi podmiotami
  Asseco Business Solutions S.A. nale ży do Grupy Kapitałowej Asseco poprzez spółkę Asseco Enterprise
  Solutions (AES), która posiada 46,47% akcji Asseco Business Solutions S.A., co daje taki sam procentowy
  udział głosów na Walnym Zgromadzeniu . Asseco Enterprise Solutions jest w 100% własnością Asseco
  Poland . AES stanowi centrum kompetencyjne Grupy Asseco w zakresie rozwiązań ERP , którego głównym
  filarem jest Asseco BS . Poprzez obecność w Grupie Kapitałowej Asseco, Asseco BS jest w sposób pośredni
  powiązane organizacyjnie z pozostałymi firmami z Grupy Kapitałowej Asseco.
  Transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte na innych
  warunkach niż rynkowe
  Emitent ani jednostka od niego zależna nie zawarł y transakcji z podmiotami powiązanymi , na innych
  warunkach niż rynkowe . Szczegóły dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi są przedstawione w
  nocie 3 3 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku .
  Zaciągnięte i wypowiedziane umowy dotyczące kredytów i
  pożyczek
  Opis zaciągniętych kredytów został przedstawiony w punkcie 27 not objaśniających do
  skonsolidowanego sprawozdania finanso wego Grupy Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony
  dnia 31 grudnia 201 7 roku.
  Udzielone pożyczki
  W omawianym okresie sprawozdawczym Emitent nie udzielił żadnej pożyczki , w szczególności
  podmiotom powiązanym z Emitentem .
  Udzielone i otrzymane poręc zenia i gwarancje
  W omawianym okresie sprawozdawczym Emitent nie udzielił poręczeń kredytu lub pożyczki ani
  gwarancji , w szczególności podmiotom powiązanym z Emitentem.  Grupa Asseco
  Business Solutions
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  20 z 28
  Opis pozycji pozabilansowych
  Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotow ym, przedmiotowym i wartościowym został
  przedstawiony w punkcie 17.1 not do skonsolidowan ego sprawozdani a finansow ego Grupy Asseco
  Business Solutions za rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku .
  Wpływy z emisji akcji
  W omawianym okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonał emisji akcji.
  Objaśnienie różnic między wynikami finansowymi a
  prognozami finansowymi na dany rok
  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 201 7.
  Ocena dotycząca zarządzania zasobami finans owymi
  W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2017 roku Grupa Asseco Business Solutions finans owała
  swoją działalność za pomocą środków generowanych z działalności operacyjnej oraz z kredytów.
  W 2017 roku Asseco Business Solutions S.A. podpisała z bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. umowę o
  limit wierzytelności na kwotę 65 000 tys. PLN. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w punkcie
  27 not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Business
  Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku w skaźnik zadłużenia ogólnego wzrósł do poziomu 21,9%.
  Zobowiązania ogółem wzrosły o 51,82 mln PLN w porównaniu do stanu z końca 201 6 roku, podczas gdy
  aktywa wzrosły o 56,47 mln PLN. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w artość zadłużenia Grupy z tytułu
  kredytów wyniosła 30 930 tys. PLN.
  Wskaźniki zadłużenia 31 grudnia 2017 31 gr udnia 2016
  Wskaźnik zadłużenia ogólnego 21.9% 8.8%
  Wskaźnik zadłużenia ogólnego = zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
  Kapitał pracujący definiowany jako różnica pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami
  bieżącymi przedstawia wielkość kapitałów stałych (kapitałów własnych i długoterminowych kapitałów
  obcych), które finansują majątek obrotowy. Jako najbardziej płynna część kapitału stanowi on
  zabezpieczenie dla zaspokojenia zobowiązań wynikających z bieżącego cyklu obiegu gotówki w
  przedsięb iorstw ie. Kapitał pracujący w Grupie na dzień 31 grudnia 201 7 roku wynosił -7 339 tys. PLN .
  Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 143,5 %, podczas gdy aktywa obrotowe spadły o 47,6 %. Po
  stronie aktywów nastąpił spadek pozycji środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe, po stronie
  zobowiązań pojawiła się pozycja kredyty bankowe. Było to skutkiem transakcji zakupu akcji Macrologic
  oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy .  Grupa Asseco
  Business Solutions
  21 z 28
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A. Wszystko to spowodował o, że wskaźnik i płynności finansowej Grupy uległy pogorszeniu w stosunku do
  poziomów z 2016 roku .
  Wskaźniki płynności 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Kapitał pracujący (w tys. PLN) (7 339) 80 019
  Wskaźnik płynności bieżącej 0.88 4.10
  Wskaźnik płynności szybkiej 0.85 4.05
  Wskaźnik natychmiastowej płynności 0.13 2.73
  Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów :
  Kapitał pracujący = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) – zobowiązania krótkoterminowe
  Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe
  Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy - rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania
  krótkoterminowe
  Wskaźnik natychmiastowej płynności = (obligacje i papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności + środki pieniężne i depozyty
  krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe
  Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
  W ocenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. obecna sytuacja finansowa spółek z Grupy Asseco
  Business Solutions jest dobra i stwarza sprzyjające warunki do dalszego rozwoju w roku 201 8. Spółki z
  grupy na bieżąco wywiązują się z zobowiązań względem kontrahentów oraz obowiązkowych obciążań
  na rzecz państwa. W 201 7 roku Grupa Asseco Business Solutions wypracowało 212, 8 mln PLN
  przychodów ze sprzedaży oraz 50,1 mln PLN zysku netto. Działalność inwestycyjną Grupa finansuje z
  własnych środków oraz kredytów bankowych . Stan środków pieniężnych i depozytów
  krótkoterminowych na koniec grudnia 201 7 wynosił 8 mln PLN. Ewentualne akw izycje będą finansowane
  ze środkó w własnych , kredytu lub nowych emisji akcji.
  Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ
  na wynik finansowy
  Do nietypowych zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe, sytuację majątkową i
  przepływy pieniężne Grupy Asseco Business Solutions należy nabycie przez Asseco Business Solutions
  S.A. 96,43% akcji spółki Macrologic S.A. co skutkowało powstaniem grupy kapitałowej . Szczegółowy opis
  transakcji i jej wpływu na skonsolidowane sprawozdan ie finansowe znajduje się w punkcie 20 not do
  skonsolidowanego sprawozdania fi nansow ego Grupy Asseco Business Solutions za rok zakończony dnia
  31 grudnia 201 7 roku .
  Czynnik i istotne dla rozwoju Grupy oraz opis perspektyw
  rozwoju działalności
  Kondycja polskiej branży informatycznej w bardzo dużym stopniu zależy od ogólnej sytuacji gospodarczej
  naszego kraju. Szczególnie jest to widoczne w przypadku rozwiązań IT dla biznesu, który jest ściśle
  powiązany z sektorem przedsiębiorstw i zależny od kon iunktury na nim panującej. Obecnie jednak wiele  Grupa Asseco
  Business Solutions
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  22 z 28
  firm analitycznych uważa, że perspektywy dla branży IT w Polsce są bardzo dobre, a Polska znajduje się
  w czołówce regionu jeśli chodzi o skalę prognozowanych inwestycji w rozwiązania IT, m.in. w cloud
  computi ng czy technologie mobilne. Istotny wpływ na rozwój rynku IT ma także poziom wykorzystania
  systemów klasy ERP przez polskie przedsiębiorstwa, który jest nadal znacząco niższy niż na rozwiniętych
  rynkach Unii Europejskiej. Należy oczekiwać, że w najbliższyc h latach popyt na implementacje systemów
  wspomagających zarządzani e w polskich przedsiębiorstwach będzie systematycznie rósł.
  W opinii Zarządu Asseco Business Solutions S.A. obecna sytuacja finansowa Grupy jest dobra
  i stwarza sprzyjające warunki do dals zego rozwoju w roku 201 8. W opinii Zarządu do najważniejszych
  czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych, które mogą wpłynąć na działalność Grupy i osiągane przez
  nią wyniki w perspektywie kolejnego roku zaliczyć można:
  Czynniki zewnętrzne:
   rozwój sytuacji na globalnych rynkach finansowych i gospodarczych oraz ich wpływ na sytuację
  ekonomiczną w Polsce, Unii Europejskiej oraz innych państwach, w których spółk i Grupy
  prowadz ą działalność,
   sytuację geopolityczną w Unii Europejskiej i innych państwach, w których Grupa prowadzi
  działalność, ewentualne napięcia polityczne i brak stabilności mogą powodować pogorszenie
  klimatu inwestycyjnego,
   nastawienie potencjalnych klientów do inwestycji w IT w kontekście ogólnej sytuacji
  ekonomicznej,
   poziom kapitału na inwestycje IT w firmach oraz wielkość wykorzystania środków unijnych,
   intensywność działań bezpośredniej oraz pośredniej konkurencji,
   perspektywy poszerzania rynków zbytu poza obszary dotych czasowego działania Grupy ,
   szanse i ryzyka związane ze stosunkowo szybkimi zmianami technologicznymi i innowacjami na
  rynku IT,
   otwartość i chłonność rynku na nowe rozwiązania produktowe.
  Czynniki wewnętrzne:
   jakość i kompleksowość oferty Grupy ,
   umiejęt ność skutecznego wykorzystania możliwości stworzonych dzięki powstaniu Grupy
  Asseco Business Solutions,
   rezultaty intensywnych, bieżących działań handlowych,
   przebieg prac w ramach realizowanych umów,
   konieczność przyciągania i utrzymania najbardziej wykwalifikowanych oraz kluczowych
  pracowników,
   rezultaty prac nad nowymi produktami.  Grupa Asseco
  Business Solutions
  23 z 28
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania
  przedsiębiorstwem
  W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany podstawowych zasad zarządzania Asseco
  Business Solutio ns S.A. oraz Grupą Kapitałową Asseco Business Solutions.
  Umowy zawarte pomiędzy Emitentem a osobami
  zarządzającymi
  W omawianym okresie sprawozdawczym pomiędzy Asseco Business Solutions S.A. a osobami
  zarządzającymi nie zostały zawarte żadne umowy, które przewidywałyby rekompensatę w przypadku ich
  rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska.
  Brak jest umów o świ adczenie usług zawartych pomiędzy Asseco Business Solutions S.A. a członkami
  Rady Nadzorczej, które określałyby świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania takich umów.
  Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści wynikajacych z
  programów motywacyjnych dla osób z arządzających
  Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących zostały przedstawione w punkcie 33.3 not do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Business Solutions za rok zakończony dnia
  31 grudnia 201 7 roku . Nie występuj ą zobowiązania z tytułu emerytur i świadczeń o podobnym
  charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących lub byłych członków organów
  administrujących.
  Struktura akcjonariatu
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. na dzień 6 marca
  201 8 roku, stan akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A. posiadających bezpośrednio lub pośrednio
  przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu, według gł osów
  wykonywanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 0 kwietnia 201 7 roku oraz na podstawie
  zawiadomień o zmianach w stanie posiadania otrzymanych w późniejszych terminach , przedstawia się
  następująco:  Grupa Asseco
  Business Solutions
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  24 z 28
  Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w akcjonariacie Liczba głosów Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
  Asseco Enterprise Solutions 15 528 570 46.47% 15 528 570 46.47%
  Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny 4 500 000 13.47% 4 500 000 13.47%
  Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 3 468 455 10.38% 3 468 455 10.38%
  Pozostali akcjonariusze 9 921 168 29.69% 9 921 168 29.69%
  33 418 193 100.00% 33 418 193 100.00%
  Liczba akcji przypadająca na znaczących akcjonariuszy odpowiada liczbie głosów na Walnym
  Zgromadzeniu.
  Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające
  i nadzorujące:
  Stan na dzień 31.12.201 7 roku
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  liczba posiadanych akcji procentowy udział w akcjonariacie liczba posiadanych akcji procentowy udział w akcjonariacie
  Osoby zarządzające
  Wojciech Barczentewicz 461 267 1.38% 461 267 1.38%
  Piotr Masłowski 715 063 2.14% 715 063 2.14%
  Mariusz Lizon 183 000 0.55% 183 000 0.55%
  Osoby nadzorujące
  Romuald Rutkowski 426 828 1.28% 426 828 1.28%
  RAZEM 1 786 158 5.34% 1 786 158 5.34%
  Asseco Poland S.A.
  Metlife OFE .
  Aviva OFE
  Pozostali  Grupa Asseco
  Business Solutions
  25 z 28
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  Umowy w wyniku których mogą nastąpić zmiany w
  proporcjach akcjonariatu
  Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania Zarząd Asseco Business Solutions S.A. nie ma wiedzy na
  temat umów, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji
  przez dotychczasowych akcjonariuszy.
  System kontroli progra mów pracowniczych
  W omawianym okresie sprawozdawczym Asseco Business Solutions S.A. nie realizowało żadnych
  programów akcji pracowniczych.
  Informacja na temat prowadzonej przez Grupę polityki
  sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym
  charakterze.
  Grupa Asseco Business Solutions wspiera finansowo w nieznacznym zakresie różne akcje o charakterze
  charytatywnym. Działalność charytatywna przejawia się głównie w dofinansowaniu działalności
  organizacji społecznych działających na rzecz osób potrzebujących pomocy jak również wspierając osoby
  czy rodziny w trudnej sytuacji życiowej oraz dofinansowaniu działalności charytatywnej społecznie
  użytecznej .
  Umowa z podmiotem uprawnionym do badania
  sprawozdań fiansowych
  Umowa z Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w
  Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00 -124 Warszawa, podmiotem uprawnionym do badania
  sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions.A. została podpisana dnia 30 maja 2017 roku.
  Umowa zosta ła zawarta na okres wystarczający do tego, aby Emitent mó gł wywiązać się z obowiązków
  informacyjnych i terminów raportowania ustalonych przez GPW. Prace związane z badaniem
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finan sowego
  Asseco Business Solutions S.A. zostały zakończone dnia 6 marca 201 8 roku. Wynagrodzenie podstawowe
  dla Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wyniosło 104 tys. PLN, za
  usługi dodatkowe (podróż, zakwaterowanie, diety) wypłacona zostanie kwota do wysokości 35 tys. PLN.
  Za przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz
  skróconego sprawozdania finansowego Spółki wypłacono Ernst &Young Audyt Polska spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 57 tys. PLN, za dodatkowe usługi podmiot otrzymał nie więcej niż
  15 tys. PLN.
  W 201 6 roku koszty przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego wyniosły 50 tys. PLN, a koszty
  badania roczn ego sprawozdania 1 05 tys. PLN.  Grupa Asseco
  Business Solutions
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  26 z 28
  Oświadczenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. do
  skonsolidowanego raportu rocznego za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku
  Oświadczenie Zarządu dotyczące przyjętych zasad
  rachunkowości
  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy roczne
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco Business Solutions oraz roczne sprawozdanie
  finansowe Asseco Business Solutions S.A. za okres zakończony 31 grudnia 201 7 roku oraz dane
  porównywalne za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 201 6 roku sporządzone został y zgodnie
  z przyjętą w Grupie polityką rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
  Finansowej przyjętymi przez UE i odzwiercie dla ją w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
  majątkową i finansową oraz wynik finansowy Asseco Business Solutions S.A. oraz jej Grupy oraz jej wynik
  finansowy . Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Asseco Business Solutions zawiera prawdziwy
  obr az rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy , w tym opis podsta wowych zagrożeń i ryzyk a.
  Zarząd Asseco Business Solutions S.A.:
  Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu
  Piotr Masłowski Wiceprezes Zarządu
  Andreas Enders Wi ceprezes Zarządu
  Mariusz L izon Członek Zarządu
  Grupa Asseco
  Business Solutions
  27 z 28
  Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy
  Asseco Business Solutions za rok 2017
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu
  dokonującego badania rocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego
  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. oświadcza, że podmiot up rawniony do badania sprawozdań
  finansowych, dokonujący b adania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
  sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A., został wybrany zgodnie z przepisami prawa
  oraz podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniają warunk i do
  wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym oraz sprawozdaniu finansowym Asseco Business Solutions S.A. , zgodnie z obo wiązującymi
  przepisami i standardami zawodowymi.
  Zarząd Asseco Business Solu tions S.A.:
  Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu
  Piotr Masłowski Wiceprezes Zarządu
  Andreas Enders Wi ceprezes Zarządu
  Mariusz L izon Członek Zarządu  Asseco Business Solutions S.A.
  ul. Konrada Wallenroda 4c
  20 -607 Lublin
  tel.: +48 81 535 30 00
  fax: +48 81 535 30 05
  info @assecobs.pl
  assecobs .pl  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ
  ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
  W 20 17 ROKU  2
  Spis treści
  Spis treści ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 2
  1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego , któremu podlega emitent oraz miejsca, gdzie tekst
  zbioru zasad jest publicznie dostępny. ................................ ................................ ................................ .............. 3
  2. W zakresie, w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, wskazanie
  tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia. ................................ ................................ ...... 3
  3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemó w kontroli wewnętrznej i
  zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych
  sprawozdań finansowych. ................................ ................................ ................................ ................................ . 8
  4. Wskazanie Akcjonariuszy posiadający ch bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze
  wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym,
  liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walny m
  zgromadzeniu. . ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 6
  5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
  kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień. ................................ ................................ ................................ ..... 10
  6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu , takich jak ograniczenie
  wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe
  dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi , p rzy współpracy spółki, prawa
  kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych . . 10
  7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia pra wa własności papierów wartościowych
  emitenta . ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 10
  8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień , w
  szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji . ................................ ............................... 7
  9. Opis zasad zmiany s tatutu lub umowy s półki emitenta . ................................ ................................ ......... 11
  10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicz e uprawnienia oraz opis praw
  Akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania , a w szczególności zasady wynikające z regulaminu Walnego
  Zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z
  przepisów prawa . ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 8
  11. Skład osobowy i zmiany , które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania
  organów zarządzających i nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów . .................... 16  3
  1. Wskazanie zbior u zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez Asseco Business
  Solutions S.A .
  Spółka Asseco Business Solutions S.A. przyj ęła do stosowania i stosowała do końca grudnia 201 7 r. zasady
  ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobre praktyki spółek notow anych na GPW 2016 ”
  przyjęte Uchwałą nr 26 /1413 /201 5 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 13
  października 2015 r., którego pełne brzmienie zamieszczone jest na stronie www.corp -gov .gpw.pl i
  https://www.assecobs.pl/files/Dokumenty_korporacyjne/dpsn2016__gpw.pdf .
  Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka Assec o
  Business Solutions S.A. przekazała w dniu 29.01.2016 r. raport dotyczący niestosowania zasad
  szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", którego pełne
  brzmienie zamieszczone jest na stronie https://assecobs.pl/pl/relacje -inwestorskie/raporty/corporate -
  governance .
  Informacja n a temat stanu stosowania przez S półkę Asseco Business Solutions S.A. rekomendacji i zasad
  zawartych w zbio rze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 ” zamieszczona jest na stronie
  https://assecobs.pl/files/Dokumenty_korporacyjne/gpw_dobre_praktyki_assec o_business.pdf .
  2. Odstąpienia od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego
  Emitent w roku 20 17 niestosował następujących zasad określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek
  notowanych na GPW 2016 ”, przyjętych Uchwałą nr 26 /1413 /201 5 Rady Giełdy Papi erów Wartościowych w
  Warszawie S.A. w dniu 13 października 2015 r.:
  I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
  Zasada szczegółowa I.Z.1.3.: „Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu,
  sporządzony zgodnie zasadą ==.Z.1 ”
  Zasada nie jest stosowana ze względu na niestosowanie zasady II.Z.1 .
  Zasada szczegółowa I.Z.1.14 .: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w
  czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami p rawa: materiały
  przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska wskazane w zasadzie
  ==.Z.10, przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę nadzorczą, ”
  Zasada nie jest stosowana . Spółka zamieszcza na korporacyjnej stronie interneto wej przedłożone
  Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
  oraz sprawozdanie oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu
  zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki a także Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny


  4
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Rada Nadzorcza nie przekazywała do tej pory Zwyczajnemu
  Walnemu Zgromadzeniu wszystkich wymienionych w zasadzie II.Z.10. stanowisk. Jeżeli Rada Nadzorcza
  prze dłoży Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu stanowiska wskazane w zasadzie II.Z.10 zasada będzie
  stosowana.
  Zasada szczegółowa I.Z.1.15 .: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej,
  w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: informację
  zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej
  kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć,
  kie runek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki
  różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie
  realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej st ronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,”
  Zasada nie jest stosowana . Spółka nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz
  jej kluczowych menedżerów. Jednak osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub
  rady nadzorczej spółki dążą do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów.
  Zasada szczegółowa I.Z.1.16 .: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej,
  w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wym aganych przepisami prawa: informację
  na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą
  walnego zgromadzenia,”
  Zasada nie jest stosowana ze względu na niestosowanie zasady IV.Z.2 .
  Zasada szczegółowa I. Z.1.20.: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej,
  w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: zapis
  przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,”
  Zasada nie j est stosowana . Spółka w tym zakresie stosuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  Spółka przekazuje do publicznej wiadomości oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie
  o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z porządkiem obrad, projekty u chwał, informacje dotyczące
  podejmowanych uchwał, a także informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów obrad
  oraz informacje o sprzeciwach zgłaszanych do protokołu.
  II. Zarząd i Rada Nadzorcza
  Zasada szczegółowa I I.Z.1.: „Wewnętrzny podzi ał odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności
  spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a
  schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.”
  Zasada nie jest stosowana. Członkowie Za rządu zarządzają wszystkimi obszarami działalności Spółki zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  Zasada szczegóło wa I I.Z. 6.: „Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą
  wpływać na spełnienie przez danego człon ka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów
  niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą ==.Z.10.2.”  5
  Zasada nie jest stosowana . Jeżeli Rada Nadzorcza przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeni u ocenę
  spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej to zasada będzie stosowana.
  Zasada szczegółowa II.Z. 10.2 .: „Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada
  nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu z gromadzeniu: sprawozdanie z działalności rady
  nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
  - składu rady i jej komitetów,
  - spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
  - liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie ,
  - dokonanej s amooceny pracy rady nadzorczej;”
  Zasada nie jest stosowana jedynie w zakresie zawarcia w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej
  informacji na temat spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności. Jeżeli Sprawozdanie
  z działal ności Rady Nadzorczej przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zawierać będzie
  informacje na temat spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności to zasada będzie stosowana.
  Zasada szczegółowa II.Z. 10.3 .: Poza czynnościami wynikającymi z prz episów prawa raz w roku rada
  nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu: ocenę sposobu wypełniania przez
  spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych
  w Regulaminie Giełdy oraz przep isach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych
  przez emitentów papierów wartościowych;
  Zasada nie jest stosowana . Jeżeli Rada Nadzorcza przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę
  sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków info rmacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu
  korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych to zasada będzie stosowana.
  Zasada szczegóło wa II.Z. 10.4 .: Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada
  nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu: ocenę racjonalności prowadzonej
  przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji =.R.2, albo informację o braku takiej polityki.
  Zasada nie jest stosowana . Jeżeli Rada Nadzorcza przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
  informację o braku polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2. to zasada będzie stosowana.
  III. Systemy i funkcje wewnętrzne
  Zasada szczegó łowa II I.Z. 2.: Z zastrzeżeniem zasady ===.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem,
  audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także
  mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady na dzorczej lub komitetu audytu.
  Zasada nie jest stosowana . Większość procesów systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
  zostało zautomatyzowanych, ponieważ wspierane są one poprzez wykorzystywany w Spółce zintegrowany
  system zarządczy klasy ERP. Dodatkowo system oparty jest na założeniu bieżącej kontroli funkcjonalnej,
  realizowanej zarówno przez każdego pracownika, jak i jego bezpośredniego przełożonego. Organizowane są
  również w Spółce w celu wzmocnienia kontroli i przepływu informacji cykliczne spotkania przedstawicieli
  kluczowych jednostek organizacyjnych podczas których dokonywana jest analiza nowych, niestandardowych


  6
  czynników pojawiających się w poszczególnych obszarach działalności Spółki. Nadzór merytoryczny na
  procesem kontroli wewnętrzne j oraz systemem zarządzania ryzykiem sprawują dyrektorzy odpowiedzialni
  za zarządzanie poszczególnymi działami.
  Zasada szczegóło wa I II.Z. 3.: W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób
  odpowiedzialnych za realizację jej za dań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie
  uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
  Zasada nie jest stosowana ze względu na niestosowanie zasady III.Z.2.
  Zasada szczegóło wa I II.Z. 4.: Co najmn iej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w
  przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę
  skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie ===.Z.1, wraz z odpo wiednim
  sprawozdaniem.
  Zasada nie jest stosowana . W spółce nie została wyodrębniona organizacyjnie funkcja audytu
  wewnętrznego.
  Zasada szczegółowa II I.Z. 6.: W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu
  wewnętrznego, komitet au dytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje
  oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
  Zasada nie jest stosowana . Jeżeli Rada Nadzorcza co roku dokona oceny czy istnieje w Spółce potrzeba
  wyodrębnieni a organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego to zasada będzie stosowana.
  IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
  Rekome ndacja IV.R .2.: Heżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce
  oczekiwania akcjonariuszy, o i le spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla
  sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
  takich środków, w szczególności poprzez:
  1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w
  toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
  3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
  Zasada nie jest stosowana . Zarówno Statut jak i Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują
  możliwo ści udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej.
  Zasada szczegółowa I V.Z. 2.: Heżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka
  zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.  7
  Zasada nie jest stosowana ze względu na niestosowanie zasady IV.R.2.. Spółka udostępnia wszelkie
  informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń w publikowanych raportach bieżących oraz na korporacyjnej
  stronie internetowej.
  V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi
  Zasada szczegółowa V.Z. 5.: Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym
  co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwra ca się do rady
  nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny
  wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe
  i zawierane na warunkach rynkowych w ra mach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę
  z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy decyzję w sprawie
  zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed
  podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do
  dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
  Zasada nie jest stosowana . Spółka stoi na stanowisku, że uregulowania dotyczące kompetencji organów
  w zak resie zawieranych transakcji/umów zawarte w obowiązujących przepisach prawa oraz
  postanowieniach Statutu Spółki są wystarczające wskazując Zarząd Spółki jako organ zobowiązany do
  prowadzenia spraw Spółki. Możliwość podejmowania samodzielnych decyzji przez Zarząd zapewnia
  sprawne prowadzenie bieżącej działalności przez Spółkę.
  Zasada szczegółowa V.Z. 6.: Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których
  może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w oblic zu konfliktu interesów lub
  możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby
  zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka
  zarządu lub rady nadzorczej od udział u w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem
  interesów.
  Zasada nie jest stosowana . Spółka w tym zakresie stosuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  Zgodnie z działem III „Wykonywanie Zarządu” §18 Regulaminu Zarządu Spółki członkowie Z arządu
  obowiązani są informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub
  o możliwości jego powstania.
  VI. Wynagrodzenia
  Rekomendacja VI.R.1.: Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno
  wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.
  Zasada nie jest stosowana . Spółka w tym zakresie stosuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  Wynagrodzenie dla Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza w oparciu o kwalifikacje, zakres obowiązków
  członka zarządu oraz jeg o doświadczenie. Umowy zawierane z członkiem zarządu posiadają powszechne
  zapisy stosowane w umowach menedżerskich. Natomiast wynagrodzenie Rady Nadzorczej określa Walne
  Zgromadzenie. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących w pełni wiążą się z za kresem zadań
  i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz pozostają w rozsądnym stosunku do osiąganych
  wyników ekonomicznych.  8
  Rekomendacja VI.R.2.: Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami
  krótko - i dł ugoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać
  rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.
  Zasada nie jest stosowana . Spółka w tym zakresie stosuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  Wyn agrodzenie dla Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza w oparciu o kwalifikacje, zakres obowiązków
  członka zarządu oraz jego doświadczenie. Umowy zawierane z członkiem zarządu posiadają powszechne
  zapisy stosowane w umowach menedżerskich. Natomiast wynagrodze nie Rady Nadzorczej określa Walne
  Zgromadzenie. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących w pełni wiążą się z zakresem zadań i
  odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz pozostają w rozsądnym stosunku do osiąganych
  wyników ekonomicznych .
  Zasada szczegółowa VI.Z.4.: Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki
  wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
  1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  2) informacje na temat warunków i wysoko ści wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na
  stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych
  składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku
  pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej
  jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom
  pozafinansow ych składników wynagrodzenia,
  4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce
  wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szcz ególności
  długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  Zasada nie jest stosowana. Spółka w tym zakresie stosuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  Wynagrodzenie dla Zarządu Spółki ustala Rada Nad zorcza w oparciu o kwalifikacje, zakres obowiązków
  członka zarządu oraz jego doświadczenie. Umowy zawierane z członkiem zarządu posiadają powszechne
  zapisy stosowane w umowach menedżerskich. Natomiast wynagrodzenie Rady Nadzorczej określa Walne
  Zgromadzeni e. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących w pełni wiążą się z zakresem zadań i
  odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz pozostają w rozsądnym stosunku do osiąganych
  wyników ekonomicznych. Spółka w sprawozdaniu z działalności przeds tawia jedynie wysokość
  wynagrodzenia członków zarządu oraz rady nadzorczej.
  3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
  w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
  Asseco Business Solutions S.A. posiada system kontroli wewnętrznej, który umożliwia sprawny i
  rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych między poszczególnymi komórkami
  organizacyjnymi Spół ki. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowani a sprawozdań finansowych i
  raportów okresowych sprawuje Dyrektor Finansowy odpowiedzialny za finanse. Wewnętrzna kontrola
  funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika i jego bezpośredniego przełożonego w zakresie


  9
  jakości i poprawności danych przyg otowywanych do sprawozdania finansowego. Obowiązek sporządzenia
  rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych jest realizowany przez wykwalifikowanych pracowników
  Zespołu Sprawozdawczości Giełdowej funkcjonującego w Dziale F inansów Spółki. Sporządzanie sp rawozdań
  finansowych jest zaplanowanym procesem, uwzględniającym odpowiedni podział zadań pomiędzy
  pracowników Działu F inansowego, adekwatny do ich kompetencji i kwalifikacji. Podstawą sporządzenia
  jednostkowych sprawozdań finansowych są księgi rachunkowe Spółki, w których transakcje są rejestrowane
  zgodnie z polityką rachunkowości opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
  Skonsolidowane sprawozdania finansowe przygotowywane są na podstawie jednolitych pakietów
  konsolidacyjnych przygotowywanych w formie elektronicznej przez poszczególne spółki Grupy. Proces
  konsolidacji danych następuje w Zespole Sprawozdawczości Giełdowej . Spółka na bieżąco śledzi zmiany
  wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości gie łdowej i
  przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym. Każdorazowo zakres
  danych objętych raportowaniem obejmuje ramy wskazane i wynikające z regulacji dotyczących informacji
  okresowych przekazywanych przez emitentów papierów war tościowych.
  W trakcie sporządzania sprawozdań finansowych stosowane są między innymi następujące czynności
  kontrolne:
  - ocena istotnych, nietypowych transakcji pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Spółki oraz
  sposób prezentacji w sprawozdaniu finans owym,
  - weryfikacja adekwatności przyjętych założeń do wyceny wartości szacunkowych,
  - analiza porównawcza i merytoryczna danych finansowych,
  - weryfikacja prawidłowości arytmetycznej i spójności danych,
  - analiza kompletności ujawnień.
  Sporządzone sprawoz dania finansowe są przekazywane do wstępnej weryfikacji Dyrektorowi
  Finansowemu, a następnie całemu Zarządowi do ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprawozdania finansowe podlegają odpowiednio badaniu i
  przeg lądowi przez niezależnego biegłego rewidenta o uznanych, odpowiednio wysokich kwalifikacjach,
  który po zakończonym badaniu przedstawia swoje wnioski i spostrzeżenia Zarządowi Spółki i Komitetowi
  Audytu oraz wydaje opinię i raport z badania/przeglądu dla Ak cjonariuszy , Komitetu Audytu i Rady
  Nadzorczej .
  Znaczna większość w/w procedur kontroli wewnętrznej wspierana jest poprzez zintegrowany,
  informatyczny system zarządzania przedsiębiorstwem.  10
  4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne paki ety akcji .
  W skład akcjonariuszy Asseco Busienss Solutions S.A. posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez
  podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, według
  stanu posiadania akcji i ich procentowego udzi ału w kapitale zakładowym na dzień publikacji sprawozdania,
  ujawnionych w zawiadomieniach doręczonych Spółce w oparciu o art. 69 ustawy o ofercie publicznej i
  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych , wchodzą:
  Akcjonariusze Udział
  w akcjonariacie
  Liczba
  akcji Liczba głosów Udział
  w głosach
  Asseco Enterprise Solutions 15 528 570 46,47% 15 528 570 46,47%
  Metlife Otwarty Fundusz
  Emerytalny 4 500 000 13,47% 4 500 000 13,47%
  Aviva Otwarty F undusz
  Emerytalny
  Aviva BZ WBK
  3 468 455 10 ,38 % 3 468 455 10 ,38 %
  Pozostali akcjonariusze 9 921 168 29 ,69 % 9 921 168 29 ,69 %
  5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
  uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.
  Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.
  6. W skazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu .
  Z akcjami Spółki nie wiążą się żadne ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu. Zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu
  Asseco Business Solutions S.A. każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
  7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności
  papierów wartościowych Spółki.
  Z akcjami Spółki nie wiążą się żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności.
  Zgodnie z § 8 Statutu Asseco Business Solutions S.A. akcje są zbywalne i mogą być obciążane ograniczonymi
  prawami rzeczowymi.  11
  8. Opis zasad dotyczących powoływania i odw oływania osób zarządzających oraz ich
  uprawnień.
  Zgodnie ze Statutem Spółki oraz punktem == Regulaminu Prac Zarządu Spółki Asseco Business Solutions S.A ,
  Zarząd składa się z 1 do 7 członków, w tym Prezesa , Wicepreze sów oraz C złonków Zarządu . Są oni
  powoły wani na wspólną kadencję, która trwa 4 lata. Zgodnie z § 13 ust. 10 pkt 8 Statutu Asseco Business
  Solutions S.A. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym, określając
  jednocześnie pełnione przez nich funkcje. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną
  kadencję. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
  Zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka
  Zarządu.
  Zgodnie ze Stat utem Spółki oraz punktem === § 6 Regulaminu Prac Zarządu Spółki Asseco Business Solutions
  S.A., Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w
  zakresie wszystkich spraw niezastrzeżonych do kompetencji Ra dy Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
  Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście. Zarząd kierując się interesem Spółki określa strategię
  oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej do akceptacji, po czym jest
  odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania
  Spółką oraz prowadzenia jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.
  Regulamin Zarządu dostępny jest na stronie internetowej Asseco Business Solutions S .A.: www.assecobs.pl
  w zakładce Relacje inwestorskie.
  Osoby zarz ądzaj ące nie maj ą prawa do podj ęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
  9. Opis zasad zmiany Statutu Spółki.
  Zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitał u zakładowego
  należy do k ompetencji Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych postanowieniami art. 430 i
  następne kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem przepisów ustaw: o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorga nizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych, o obrocie instrumentami finansowymi oraz o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
  Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby wymaga
  dla swej skuteczności zg ody akcjonariusza Macieja Manieckiego. Uprawnienie osobiste określone w zdaniu


  12
  poprzedzającym powinno być wykonywane w formie oświadczenia składanego przez uprawnionego
  akcjonariusza do protokołu z Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed podjęciem uchwały w
  przedmiotowej sprawie.
  10. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz
  praw Akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.
  Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. Działa ono zgodnie przepisami prawa, zasadami
  określ onymi w Statucie Spółki Asseco Business Solutions S.A., a także zgodnie z przyjętym przez
  Zgromadzenie Regulaminem Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., określającym
  organizację i przebieg tychże Zgromadzeń. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w
  Warszawie i mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki
  w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie zwołuje Zar ząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek uprawnionych
  określonych postanowieniami art. 400 kodeksu spółek handlowych. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne
  walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie ustawowym lub statutowym , ora z nadzwyczajne
  walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Zgromadzenie zwołuje się w sposób
  przewidziany przepisami prawa – przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w
  sposób określony dla przekazywania informacji bieżąc ych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i
  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem
  walnego zgrom adzenia .
  Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:
  -osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji
  uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) ,
  -uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu – jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w
  spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odbierane przed
  zakończeniem tego dnia . Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcj i u
  notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej
  lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o
  zwołaniu walnego zgromadzenia.
  -Członkowie Zarz ądu i Rady Nadzorczej,


  13
  Zarząd lub Rada Nadzorcza może zaprosić inne osoby, których udział jest uzasadniony, jak na przykład
  przedstawicieli biegłego rewidenta, przedstawicieli doradców prawnych i finansowych - gdy poruszane są
  skomplikowane kwestie związan e z problematyką prawno -ekonomiczną.
  Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd,
  obejmująca imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę) , liczbę,
  rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów , jest każdorazowo wyłożona w siedzibie Spółki i
  Biurze Zarządu Spółki przez trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
  Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiś cie lub
  przez pełnomocników, przy czym stosowne pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie lub w postaci
  elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
  podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pom ocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka
  publiczna podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu
  weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
  Walne Zgromadzenie otwiera Przewod niczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego delegowana , a w
  razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez
  zarząd , po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego
  Zg romadzenia. Po wyborz e Przewodniczącego sporządzana i wykładana jest lista obecności zawierająca spis
  uc zestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i przysługujących im głosów.
  Przewodniczący Walnego Zgroma dzenia prowadzi obrady zgodnie z po rządkiem obrad, podanym
  akcjonariuszom do wiadomości w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
  Porządek obrad ustala Zarząd Asseco Business Solutions S.A., przy czym Rada Nadzorcza Spółki oraz inne
  uprawnione osoby zgodnie z postanowieniami art. 401 k odeksu spółek handlowych mogą żądać
  umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie
  powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie bądź w postaci elektronicznej nie później niż na dwadzieścia
  jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
  Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów chyba, że inne
  postanowienia Statutu lub Kodeksu Spółek :andlowych stanowią inaczej, bez względu na liczbę
  reprezentowanych na nim akcji.
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu Spółek
  :andlowych, należy:


  14
  a) powoływan ie i odwoływanie Rady Nadzorczej . Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5
  (pięcio) letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do
  pełnienia tej funkcji.
  b) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  c) nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału postanowień nieruchomości.
  Akcjonariuszom S półki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem
  w S półce:
  a) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Ksh) oraz prawo do głosowania na Walnym
  Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Ksh). Zgodnie ze Statutem każdej Akcji przysługuje jeden głos na Walnym
  Zgromadzeniu.
  b) Prawo do złożenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku
  o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co
  najmniej jedną dwu dziestą kapitału zakład owego Spółki (art. 400 §1 Ksh). Żądanie zwołania
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci
  elektronicznej. Heżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi
  Nadzwyczajn e Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza
  przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 401 §1 Ksh).
  c) Prawo do zaskarżania uch wał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422 – 427 Ksh.
  d) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 Ksh na wniosek
  akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wyb ór Rady
  Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania
  oddzielnymi grupami.
  e) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa,
  w szczególności zgodnie z art. 428 Ksh, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany
  do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione
  dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej
  informac ji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć
  wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Ksh).
  f) Prawo do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzen iu.


  15
  g) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
  finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej
  na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art.395 § 4 Ksh) .
  h) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
  w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1
  Ksh). Akcjonariusze mogą żądać przesłania im listy akcjonariuszy n ieodpłatnie pocztą elektroniczną,
  podając adres, na który lista powinna być wysłana(art. 407 § 1¹ Ksh).
  i) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad
  w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Ksh).
  j) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w
  tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający
  jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu.
  Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Ksh).
  k) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów
  uchwał (art. 421 § 3 Ksh).
  l) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie sz kody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art.
  486 i 487 Ksh, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie
  roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
  m) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udo stępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów
  dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 Ksh
  (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 Ksh (w przypadku przekształcenia Spółki).
  n) Prawo żądania, aby s półka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki , udzieliła informacji, czy
  pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni
  będącej akcjonariuszem Spółki albo czy taki stosunek dominacji lub zależności u stał. Akcjonariusz może
  żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka
  handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi
  osobami. Żądanie udzielenia informacji o raz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6
  Ksh).
  o) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym,
  zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty
  akcjonariuszom (art. 347 Ksh).
  p) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru) ;


  16
  q) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w
  przypadku jej likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 Ksh majątek pozostały po zaspokojeniu lub
  zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z
  nich wpłat na kapitał zakładowy.
  r) Prawo do zbywania i obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi posiadanych ak cji w tym prawo
  do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej,
  na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych
  w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rac hunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych
  akcji przysługuje akcjonariuszowi(art. 340 § 3 Ksh).
  Szczegółowy sposób przebiegu Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. określa Regulamin
  Walnego Zgromadzenia Spółki, który dostępny jest na str onie internetowej Asseco Business Solutions S.A.:
  www.assecobs.pl w zakładce r elacje inwestorskie.
  11. Skład osobowy, zmiany oraz opis działania organów zarządzających i
  nadzorujących Spółki .
  Zarząd
  Zarząd działa na po dstawie przepisów Kodeksu Spółek :andlowych, postanowień Statutu i uchwalonego
  przez Zarząd Regulaminu. Zarząd jest organem wykonawczym, prowadzącym sprawy Spółki i
  reprezentującym ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu zastrzeżone są wszystkie decyzje nie leżące w
  kompetencjach innych organów Spółki. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i
  podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek
  Zarządu działający łącznie z prokurentem.
  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu. Zwołujący powinien
  zawiadomić członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem tego
  posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. W nagłych pr zypadkach Prezes lub w jego zastępstwie
  Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie
  posiedzenia.
  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania
  uchwał w pr zypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć
  posiedzeniu w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest
  przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie
  Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego.


  17
  Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za
  pośrednictwem innego Członka Zarządu lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania
  się na odległość lub w trybie pisemnym.
  Regulamin Zarządu określa szczegółowo procedurę zwoływania posiedzeń Zarządu, sposób podejmowania
  uchwał w tym ich głosowania i protokołowania oraz zakres spraw, w których Zarząd może po dejmować
  uchwały. Zgodnie z Regulaminem Zarząd ma obowiązek w terminie umożliwiającym zaopiniowanie tych
  dokumentów przygotować oraz przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z
  działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
  Regula min Zarządu dostępny jest na stronie internetowej Asseco Business Solutions S.A.: www.assecobs.pl
  w zakładce Relacje inwestorskie.
  Skład Zarządu w roku 201 7:
  Wojciech Barczentewicz - Prezes Zarządu,
  Piotr Masłowski - Wiceprezes Zarządu,
  Andreas Enders – Wiceprezes Zarządu,
  Mariusz Lizon – Członek Zarządu.
  Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. na 6 marca 201 8 r. skład Zarządu nie zmienił się i
  przedstawia się następująco:
  Wojciech Barczentewicz - Prezes Zarządu,
  Piotr Masłowski - Wiceprezes Zar ządu,
  Andreas Enders – Wiceprezes Zarządu,
  Mariusz Lizon – Członek Zarządu.
  Rada Nadzorcza
  Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek :andlowych, Statutu oraz Regulaminu
  Rady Nadzorczej. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ogólny nadzór nad działalnością Spółki. Rada
  Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym Pr zewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza jest
  powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na
  okres 5 (pięcio) letniej wspólnej k adencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do
  pełnienia tej funkcji.  18
  Uchwały Rady Nadzorczej, poza sprawami przewidzianymi przepisami Kodeksu Spółek :andlowych,
  wymagają m.in. następujące sprawy:
  a) ocena sprawozdania Zarządu z działal ności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki
  w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, i co do emisji obligacji,
  c) składanie Walnemu Zgromadzeniu cor ocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen,
  d) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego
  członkami,
  e) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  f) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sp rawozdanie finansowe Spółki,
  g) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu,
  h) zatwierdzanie budżetu na każdy rok obrotowy oraz zatwierdzanie programów rozwoju poszczególnych
  obszarów działalności Spółki
  Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewo dniczący, przy czym posiedzenia powinny odbywać się nie
  rzadziej niż co trzy miesiące. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu lub
  członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w
  terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
  Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa
  przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Heżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte
  decydujący głos ma Przewodniczący Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny decydujący głos ma
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a jeśli są oni nieobecni przewodniczący danego posiedzenia.
  Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie powiadomieni o
  terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich
  jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady
  oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym. Szczególne
  kompetencje Rady Nadzorczej, jak również jej organizację, sposób wykonywania przez nią zadań ora z tryb
  zwoływania posiedzeń i procedurę podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Nadzorczej.
  Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy m.in.:
  a) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgro madzenia,
  b) zatwierdzanie polityki rozwoju Spółki,
  c) zatwierdzanie zasad zatrudniania oraz wynagradzania Członków Zarządu, w tym wysokości ich


  19
  wynagrodzenia,
  d) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach tworzenia przez Spółkę spółek prawa handlowego i
  fundacji, j ak i w sprawach przystępowania do istniejących już podmiotów ,
  e) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów lub udzielanie gwarancji lub poręczeń
  na kwotę przewyższającą 5.000.000 złotych w chwili dokon ania czynności z wyjątkiem:
  a) gdy były one przewidziane w budżecie Spółki lub zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą polityce
  rozwoju Spółki,
  b) gwarancji i poręczeń udzielanych w związku z umowami będącymi w zakresie przedmiotu
  działalności Spółki, z kontrahentami, współwykonawcami, podwykonawcami w ramach procedur
  przetargowych, oraz
  c) udzielanych na rzecz akcjonariusza Spółki, jego podmiotów zależnych lub stowarzyszonych w
  rozumieniu ustawy o rachunkowości.
  Rada Nadzorcza jest ponadto uprawniona do wyrażania opinii dotyczących wszystkich spraw związ anych z
  działalnością Spółki oraz do występowania z wnioskami i propozycjami do Zarządu, który jest obowiązany
  do informowania Rady Nadzorczej o sposobie ich wykorzystania. Pracami Rady Nadzorczej kieruje
  Przewodniczący, do którego kompetencji należy zwoły wanie posiedzeń, przewodniczenie obradom oraz
  reprezentacja Rady Nadzorczej wobec pozostałych organów Spółki i innych osób. Przewodniczącego Rady
  wybiera ze swojego grona Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji. Członków Rady
  Nadzorczej ob owiązuje zachowanie tajemnicy w zakresie informacji pozyskanych w związku z
  wykonywaniem praw i obowiązków członka Rady Nadzorczej.
  Regulamin Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie internetowej Asseco Business Solutions S.A.:
  www.assecobs.pl w zakładce R elacje inwestorskie .
  Skład Rady Nadzorczej od 01.01.2017 r. do dnia 19.04.2017 r. :
  Romuald Rutkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Adam Góral – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Grzegorz Ogonowski – Członek Rady Nadzorczej
  Zbigniew Pomianek – Człon ek Rady Nadzorczej
  Adam Pawłowicz – Członek Rady Nadzorcze
  Skład Rady Nadzorczej od 20.04.2017 r. do dnia 31.05.2017 r. :
  Jozef Klein – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Adam Góral – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


  20
  Romuald Rutkowski – Członek Rady Nadzorc zej
  Zbigniew Pomianek – Członek Rady Nadzorczej
  Adam Pawłowicz – Członek Rady Nadzorczej
  Skład Rady Nadzorczej od 01.06. 2017 r. do dnia 31. 12 .2017 r. :
  Jozef Klein – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Adam Góral – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Romuald R utkowski – Członek Rady Nadzorczej
  Zbigniew Pomianek – Członek Rady Nadzorczej
  Piotr Stępniak – Członek Rady Nadzorczej
  Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. na 6 marca 201 8 r. skład Rady Nadzorczej nie zmienił się
  i przedstawia się następując o:
  Jozef Klein – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Adam Góral – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Romuald Rutkowski – Członek Rady Nadzorczej
  Zbigniew Pomianek – Członek Rady Nadzorczej
  Piotr Stępniak – Członek Rady Nadzorczej
  Komitet Audytu
  Komitet Audyt u został ustanowiony uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 10 marca 2010 r .
  Rada Nadzorcza Spółki składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków i w związku z tym
  do dnia 01.10.2017 r. zadania Komitetu Audytu wykonywane były przez Radę Nadzorczą .
  W związku z koniecznoscią powołania w Asseco Business Solutions S.A. Komitetu Audytu zgodnie
  z przepisami Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 2 października 2017 r. podjęła Uchwałę nr. 2 o powołaniu
  Komitetu Audytu w składzie:
  - Piotr Stępniak – Przewodniczący Komitetu Audytu;
  - Romuald Rutkowski Członek Komitetu Audytu;
  - Adam Góral – Członek Komitetu Audytu.
  Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Asseco Bus iness Solutions S.A. spełniają kryteria określone w
  Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.
  Kryteria niezależności spełniają Pan Romuald Rutkowski oraz piotr Stępniak, który jedocześnie posiada


  21
  wiedzę i umiejętności z zakresu sprawozdawczości finansowej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej
  posiadają wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.
  Komitet Audutu uprawniony jest do wykonywania czynności rewizji finansowej w Spółce, w tym w
  szczególn ości do:
  a) monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej;
  b) monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania
  ryzykiem;
  c) monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej;
  d) monitorowania niezależności biegłeg o rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych ;
  e) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to
  przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Ko mitetu
  Audytu w procesie badania ;
  f) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego
  dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce ;
  g) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badani a;
  h) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty
  powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług
  niebędących badaniem;
  i) określanie procedury wyboru firmy audy torskiej przez Spółkę;
  j) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania firm audytorskich;
  k) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej
  w Spółce .
  Zarząd Asseco Business Solutions S.A. :
  Wojciech Barczentewicz Piotr Masłowski
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
  --------------------------------
  Mariusz Lizo n Andreas Enders
  Członek Zarządu Wiceprezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku wraz
  ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta
  z badania  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Spis treści
  Grupa K apitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  2 z 75
  SP=S TREŚC=
  Utrata wartości aktywów ................................ ................................ ................................ ..................... 11
  Wycena rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych ................................ ................................ .............. 12
  Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ................................ ................................ ................ 12
  Wartość godziwa instrumentów finansowych ................................ ................................ ..................... 12
  Ujmowanie p rzychodów ................................ ................................ ................................ ....................... 12
  Stawki amortyzacyjne ................................ ................................ ................................ ........................... 12
  Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi ................................ ................................ ........... 12
  9.9.1. Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu ................................ ................................ ....... 25
  9.9.2. Aktywa finansowe wykazywane według kosztu ................................ ................................ ................ 26
  9.9.3. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ................................ ................................ ........................ 26
  9.19.1 . Sprzedaż towarów i produktów ................................ ................................ ................................ ......... 30
  9.19.2. Świadczenie usług ................................ ................................ ................................ .............................. 30
  9.19.3. Odsetki ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 30
  9.19.4. Dywidendy ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 30  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Spis treści
  Grupa K apitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  3 z 75
  9.19.5. Przychody z tytułu wynajmu (leasingu operacyjnego) ................................ ................................ ....... 30
  9.19.6. Dotacje rządowe ................................ ................................ ................................ ................................ 30
  9.20.1. Podatek bieżący ................................ ................................ ................................ ................................ . 31
  9.20.2. Podatek odrocz ony ................................ ................................ ................................ ............................ 31
  9.20.3. Podatek od towarów i usług ................................ ................................ ................................ .............. 32
  Nabycie udziałów niekontrolujących ................................ ................................ ................................ .... 48
  26.1.1. Wartoś ć nominalna akcji ................................ ................................ ................................ .................... 54
  26.1.2. Prawa akcjonariuszy ................................ ................................ ................................ ........................... 54
  26.1.3. Akcjonariusze o znaczącym udziale ................................ ................................ ................................ ... 54
  26.1.4. Akcje w posiadaniu Zarządu i Rady Nadzorczej ................................ ................................ ................. 55  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Spis treści
  Grupa K apitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  4 z 75
  34.3.1. Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej
  Emitenta ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 63
  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solution s
  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  5 z 75
  Skonsolidowane s prawozdanie z całkowitych dochodów
  za rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku
  Nota Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Przychody ze sprzedaży 212 793 168 756
  Koszt własny sprzedaży 11.5 (118 141) (95 993)
  Zysk brutto ze sprzedaży 94 652 72 763
  Koszty sprzedaży 11.5 (11 773) (7 389)
  Koszty ogólnego zarządu 11.5 (20 765) (13 909)
  Zysk netto ze sprzedaży 62 114 51 465
  Pozostałe przychody operacyjne 11.1 534 520
  Pozostałe koszty operacyjne 11.2 (460) (425)
  Zysk z działalności operacyjnej 62 188 51 560
  Przychody finansowe 11.3 1 374 1 115
  Koszty finansowe 11.4 (1 568) (196)
  Zysk brutto 61 994 52 479
  Podatek dochodowy 12.1 (11 856) (10 033)
  Zysk netto z działalności kontynuowanej 50 138 42 446
  Działalność zaniechana
  Zysk netto za okres sprawozdawczy 50 138 42 446
  Inne całkowite dochody - Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/straty w kolejnych okresach sprawozdawczych
  – –
  - Pozycje nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/straty w kolejnych okresach spr awozdawczych
  (63) 85
  Zyski/straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych (78) 105
  Podatek dochodowy dotyczący pozostałych całkowitych dochodów 15 (20)
  Inne całkowite dochody netto (63) 85
  Całkowity dochód za okres 50 075 42 531
  Zysk ne tto przypadający na:
  Akcjonariuszy jednostki dominującej 50 127 42 446
  Udziały niekontrolujące 11 –
  Całkowity dochód przypadający na:
  Akcjonariuszy jednostki dominującej 50 064 42 531
  Udziały niekontrolujące 11 –
  Zysk na jedną akcję: 14
  - podstawowy/rozwodniony z zysku za okres sprawozdawczy 1.50 1.27
  - podstawowy/rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy 1.50 1.27
  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  6 z 75
  Skonsolidowany b ilans
  na dzień 31 grudnia 201 7 roku
  AKTYWA Nota 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Aktywa trwałe 302 700 195 877
  Rzeczowe aktywa trwałe 16 17 851 11 721
  Wartości niematerialne 18 32 181 10 528
  Wartość firmy 19 247 508 170 938
  Należności długoterminowe 21.1 772 599
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 12.3 4 325 1 995
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21.2 63 96 Aktywa obrotowe 55 450 105 805
  Zapasy 23 476 194
  Rozliczenia międzyokresowe 21.2 1 327 1 053
  Należności z tytułu dostaw i usług 24 42 746 31 302
  Pozostałe należności 24 2 452 2 800
  Należności z tytułu podatku dochodowego 144 –
  Aktywa finansowe wy ceniane w wartościach godziwych przez wynik finansowy 291 –
  Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 25 8 014 70 456
  SUMA AKTYWÓW 358 150 301 682
  PASYWA
  Kapitał podstawowy 26 167 091 167 091
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji p owyżej ich wartości nominalnej 62 543 62 543
  Zyski zatrzymane 50 023 45 374
  Udziały niekontrolujące – –
  Kapitał własny ogółem 279 657 275 008 Zobowiązania długoterminowe 15 704 888
  Oprocentowane kredyty i pożyczki 27 13 352 –
  Rezerwy 22 1 434 888
  Długoterminowe zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego 17.2 918 –
  Zobowiązania krótkoterminowe 62 789 25 786
  Oprocentowane kredyty i pożyczki 27 17 578 –
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 29.1 4 145 3 005
  Pozostałe zobowiąza nia 29.1,29.2 9 990 6 166
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 29.2 4 496 3 738
  Krótkoterminowe zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego 17.2 555 –
  Zobowiązania finansowe 29.1 – 164
  Rezerwy 22,28 426 378
  Rozliczenia międzyokresowe 29.3 25 599 12 335
  Zobowiązania razem 78 493 26 674
  SUMA PASYWÓW 358 150 301 682
  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  7 z 75
  Skonsolidowane s prawozdanie z przepływów pieni ężnych
  za rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku
  Nota Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjn ej
  Zysk brutto 61 994 52 479
  Korekty o pozycje: 1 981 (3 316)
  Amortyzacja 11.5 14 145 10 992
  Zmiana stanu zapasów (146) 171
  Zmiana stanu należności (3 673) (5 277)
  Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek 375 (1 071)
  Zmiana st anu rozliczeń międzyokresowych 4 683 1 168
  Zmiana stanu rezerw 102 208
  Przychody z tytułu odsetek (82) (988)
  (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej (927) 113
  Podatek dochodowy zapłacony (12 496) (8 632)
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 63 975 49 163
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wpływy ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 976 229
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (3 844) (5 830)
  Nabycie wartości niematerialnych (9 622) (6 5 67)
  Nabycie/rozliczenie aktywów finansowych w wartości godziwej przez wynik finansowy 412 (27)
  Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych (98 997) –
  Zawarcie depozytów bankowych – (3 019)
  Zwrot środków z depozytów banko wych – 28 207
  Odsetki otrzymane 505 1 059
  Pozostałe przepływy z działalności inwestycyjnej 34
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (110 536) 14 052
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy z tytułu zaciągn ięcia kredytów 30 928 –
  Odsetki zapłacone (335) –
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (308) –
  Dywidendy wypłacone (42 441) (33 418)
  Wydatki na nabycie udziałów niekontrolujących (3 639) –
  Środki pieniężne netto z działalności finansow ej (15 795) (33 418)
  Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (62 356) 29 797
  Różnice kursowe netto – –
  Środki pieniężne na początek okresu 25 70 370 40 573
  Środki pieniężne na koniec okresu 25 8 014 70 370
  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  8 z 75
  Skon solidowane sprawozdanie z e zmian w kapitale własnym
  za rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku
  Kapitał podstawowy
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Zyski zatrzymane
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
  Udziały niekontrolujące
  Ka pitał własny ogółem
  Dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2017 roku Na dzień 1 stycznia 2017 roku 167 091 62 543 45 374 275 008 – 275 008
  Całkowite dochody za okres – – 50 064 50 064 11 50 075
  Wypłata dywidendy – – (42 441) (42 441) – (42 441)
  Ob jęcie kontroli nad spółkami zależnymi – – – – 809 809 Wykup udziałów niekontrolujących – – (2 819) (2 819) (820) (3 639)
  Pozostałe transakcje – – (155) (155) – (155) Na dzień 31 grudnia 2017 roku 167 091 62 543 50 023 279 657 – 279 657
  Dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2016 roku
  Na dzień 1 stycznia 2016 roku 167 091 62 543 36 261 265 895
  Całkowite dochody za okres – – 42 531 42 531
  Wypłata dywidendy – – (33 418) (33 418)
  Na dzień 31 grudnia 2016 roku 167 091 62 543 45 374 275 008
  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  9 z 75
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty
  obja śniające
  Inf ormacje ogólne
  Grupa Kapitałowa Asseco Business Solutions („Grupa”) składa się z Asseco Business Solutions S.A.
  („Spółka”, „Emitent”, „Hednostka dominująca”) i jej spółki zależnej (patrz Nota 2).
  Prezentowane skonsolidowane s prawozdanie finans owe Grupy obejmuje rok zakończony dnia 31
  grudnia 201 7 roku oraz zawiera dane porównawcze za rok zakończony dnia 31 grudnia 201 6 roku.
  Asseco Business Solutions S.A. zost ała utworzona Aktem Notarialnym z dnia 18 maja 2001 roku. Siedziba
  Spółki mieści się w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4c, 20 -607 Lublin.
  Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257.
  Grupie Kapitał owej nadano numer statystyczny REGON 017293003.
  Czas trwania Hednostki dominującej jest nieoznaczony.
  Przedmiotem działalności Asseco Business Solutions S.A. zgodnie z klasyfikacją przyjęt ą przez Giełdę
  Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie jest “=nforma tyka”.
  Asseco Business Solutions należy do Grupy Kapitałowej Asseco . W ramach grupy Grupa Kapitałowa
  stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za produkcję systemów ERP, mobilnych systemów
  raportujących (klasy SFA), systemów faktoringowych oraz oprogra mowania dla małych i średnich
  przedsiębiorstw w Polsce . Kompleksowa oferta Grupy Kapitałowej obejmuje także dostarczanie,
  adaptację i konfigurację aplikacji biznesowych dla przedsiębiorstw, projektowanie oraz budowę
  infrastruktury informatycznej u Klienta lub w modelu outsourcingowym, wyposażenie w sprzęt i
  oprogramowanie systemowe renomowanych partnerów , szkolenia dla pracowników Klienta, serwis oraz
  zdalną pomoc dla użytkowników . Asseco Business Solutions dysponuje również własnym Data Center,
  którego par ametry eksploatacyjne spełniają najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa,
  niezawodności i efektywności pracy systemów.
  Podmiotem bezpośrednio dominującym Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. jest Asseco
  Enterprise Solutions a.s. z siedzib ą w Bratysławie, która posiada 46,47% akcji Grupy Kapitałowej .
  Skład Grupy
  W skład Grupy Kapitałowej wchodzi Asseco Business Solutions S.A. oraz następujące spółki zależne:
  Jednostka Siedziba Podstawowy przedmiot działalności
  Procentowy udział Spółki w kapitale i głosach na WZ
  31 grudnia 2017 31 grud nia 2016
  Macrologic S.A. Warszawa Informatyka 100.00% –
  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  10 z 75
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmio cie
  zależnym jest równy udziałowi Grupy w kapitale tej jednostki .
  W dniu 14 czerwca 2017 roku nas tąpiło rozliczenie transakcji zawartych w ramach wezwania do
  sprzedaży akcji Macrologic S.A. ogłoszonego przez Asseco Business Solutions S.A. w dniu 11 kwietnia
  2017 roku. Po rozliczeniu wezwania Asseco B usiness Solutions S.A. posiada ła 1 667 603 akcje Mac rologic
  S.A. stanowiące 88,29% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu spółki
  Macrologic S.A. Ponadto Macrologic S.A. posiada ła 159 436 akcji własn ych, co stanowi ok. 8, 44% udział u
  w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzen iu spółki Macrologic S.A .
  W dniu 24 lipca 2017 roku nastąpiło rozliczenie transakcji przymusowego wykupu akcji Macrologic S.A.
  ogłoszonego przez Asseco Business Solutions S.A. w dniu 19 lipca 2017 roku. Przedmiotem
  przymusowego wykupu były wszystkie pozost ałe akcje Macrologic S.A., tj. 61 680 akcji, stanowiące ok.
  3,27% kapitału zakładowego Macrologic S.A. i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki
  Macrologic S.A. Po rozliczeniu przymusowego wykupu Assseco Business Solutions posiada bezpośrednio
  1 729 283 akcje Macrologic S.A., stanowiące ok. 91,56% udziału w kapitale zakładowym i głosach na
  walnym zgromadzeniu spółki Macrologic S.A.
  Ponadto Macrologic S.A. posiada 159 436 akcji własnych, co stanowi ok 8,44% udziału w kapitale
  zakładowym spółki M acrologic S.A.
  Cena akcji z wezwania wynosiła 59,0 PLN za jedną akcję. Całkowitą wartość transakcji wyniosła 98 389
  tys . PLN. Wartość transakcji przymusowego wykupu wyniosła 3 639 tys . PLN.
  Macrologic S.A. posiada 40% akcji spółki M=S S.A. i taki sam udzi ał w prawach głosu na zgromadzeniu
  akcjonariuszy spółki. Ponieważ jednak Macrologic nie współtworzy polityki operacyjnej i finansowej MIS
  S.A. , zarząd Macrologic stwierdził, ze pomimo posiadania 40% akcji spółki stowarzyszonej nie wywiera
  na nią znaczącego wpływu i od 30 czerwca 2010 przesta ł uznawać j ą jako spółkę stowarzyszon ą.
  Skład organów Hednostki dominującej
  W skład Zarządu Asseco Business Solutions S.A. na dzień 31 grudnia 201 7 roku wchodzili:
  Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu
  Piotr Masłowski Wiceprezes Zarządu
  Andreas Enders Wiceprezes Zarządu
  Mariusz Lizon Członek Zarządu
  W skład Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A na dzień 31 grudnia 201 7 roku wchodzili:
  Jozef Klein Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Adam Góral Wicep rzewodniczący Rady Nadzorczej
  Romuald Rutkowski Członek Rady Nadzorczej
  Zbigniew Pomianek Członek Rady Nadzorczej
  Piotr Stępniak Członek Rady Nadzorczej
  W skład Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A na dzień 31 grudnia 2016 roku wchodzili:
  Romuald Rutkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Adam Góral Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  11 z 75
  Zbigniew Pomianek Członek Rady Nadzorczej
  Adam Pawłowicz Członek Rady Nadzorczej
  Grzegorz Ogonowski Członek Rady Nadzorczej
  W dniu 2 października 2 017 roku został powołany 3 osobowy komitet audytu, w skład którego weszli
  Piotr Stępniak jako przewodniczący oraz Romuald Rutkowski i Adam Góral jako członkowie .
  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w
  dniu 6 marca 201 8 roku.
  =stotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i
  szacunkach
  Profesjonalny osąd
  W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe
  zna czenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa.
  Klasyfikacja umów leasingowych
  Grupa dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim
  zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przed miotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a
  w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji.
  Niepewność szacunków
  Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności
  występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości
  bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym . Grupa przyjęła założenia i szacunki
  na temat przyszłości na podstawie wiedzy posiadanej podczas sporządzania sprawozdania finansowego.
  Występujące założenia i szacunki mogą ulec zmianie na skutek wydarzeń w przyszłości wynikających ze
  zmian rynkowych lub zmian nie będących pod kontrolą Grupy Kapitałowej . Takie zmiany są
  odzwierciedlane w szacunkach l ub założeniach w chwili wystąpienia.
  Utrata wartości aktywów
  Grupa testuje wartość firmy pod kątem utraty wartości. Wymaga to oszacowania wartości użytkowej
  ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego została przypisana wartość firmy, która
  pows tała w wyniku nabycia jednostki zależnej oraz w wyniku połączeń. Oszacowanie wartości użytkowej
  polega na ustaleniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez ośrodek wypracowujący
  środki pieniężne i wymaga ustalenia stopy dyskontowej do zastosow ania w celu obliczenia bieżącej
  wartości tych przepływów. Czynnikiem dyskontującym jest średnioważony koszt kapitału (WACC).
  Przyjęte w tym celu założenia zostały przedstawione w nocie 19 .  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  12 z 75
  Wycena rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych
  Rezerwy z tytułu świ adczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych.
  Przyjęte w tym celu założenia zostały przedstawione w nocie 2 2.
  Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
  Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na z ałożeniu, że w przyszłości
  zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych
  wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.
  Wartość godziwa instrumentów finanso wych
  Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek , ustala się
  wykorzystując odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń Grupa kieruje
  się profesjonalnym osądem.
  Ujmowanie przychodów
  Grupa real izuje szereg kontraktów na budowę oraz wdrożenia systemów informatycznych. Wycena
  kontraktów =T wymaga ustalenia przyszłych przepływów operacyjnych w celu ustalenia wartości
  godziwej przychodów i kosztów oraz dokonania pomiaru stopnia zaawansowania prac na projekcie.
  Grupa Kapitałowa stosuje metodę procentowego zaawansowania prac przy rozliczaniu kontraktów
  długoterminowych. Stosowanie tej metody wymaga od Grupy szacowania proporcji dotychczas
  wykonanych prac do całości usług do wykonania.
  Stawki amortyzacy jne
  Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej
  użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Grupa corocznie
  dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użytec zności na podstawie bieżących
  szacunków.
  Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi
  Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz
  obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany
  powodują brak odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione
  precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności,
  które powodują różnice w opiniach co do i nterpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno
  pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
  Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą
  być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a
  wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z
  wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w k rajach o
  bardziej dojrzałym systemie podatkowym.
  W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić
  w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
  Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Poda tkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia
  postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu
  i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w
  Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania, jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu
  osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościac h z przedmiotem i celem przepisów  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  13 z 75
  ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej,
  jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji, (ii)
  angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub
  gospodarczego, (iii) elementów wzajemnie się zno szących lub kompensujących oraz (iv) inne działania o
  podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia
  sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie
  większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji.
  Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do
  transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dac ie
  wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi
  polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych
  ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorgani zacja grupy.
  Grupa ujmuje i wycenia aktywa lub zobowiązania z tytułu bieżącego i odroczonego podatku
  dochodowego przy zastosowaniu wymogów MSR 12 Podatek dochodowy w oparciu o zysk (stratę
  podatkową), podstawę opodatkowania, nierozliczone straty podatkowe, niewykorzystane ulgi
  podatkowe i stawki podatkowe, uwzględniając ocenę niepewności związanych z rozliczeniami
  podatkowymi.
  Gdy istnieje niepewność co do tego, czy i w jakim zakresie organ podatkowy będzie akceptował
  poszczególne rozliczenia podatkowe tra nsakcji, Grupa ujmuje te rozliczenia uwzględniając ocenę
  niepewności .
  Podstaw a sporządzenia sprawozdania finansowego
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu
  historycznego, z wyjątkiem pochodnych instrume ntów finansowych, które są wyceniane według
  wartości godziwej.
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie
  wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN.
  Niniejsze skonsolidowane spra wozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
  działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień
  zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia
  okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy .
  Oświadczenie o zgodności
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF
  oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości
  nie ma różnicy m iędzy standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi
  przez UE.
  MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. =nterpretacji Międzynarodowej Sp rawozdawczości
  Finansowej („K=MSF”) .  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  14 z 75
  Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdania finansowego
  Walutą funkcjonalną Grupy i walutą sprawozdawczą niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego jest złoty polski.
  Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
  Zas ady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania
  finansowego Emitenta za rok zakończony dnia 31 grudnia 20 16 roku, z wyjątkiem przedstawionych
  poniżej. Poniższe zmiany do MSSF zostały zastosowane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym zgodnie z ich datą wejścia w życie, jednak nie miały one istotnego wpływu na
  zaprezentowane i ujawnione informacje finansowe lub nie m iały zastosowani a do transakcji
  zawieranych przez Grupę :
   Zmiany do MSR 12 Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w
  odniesieniu do niezrealizowanych strat
  Zmiany doprecyzowują kwestie związane z powstawaniem ujemnych różnic przejściowych w
  przypadku instrumentów dłużnych wycenianych według wartości godziwej, oszacowaniem
  prawdopodobnego przyszłego dochodu do opodatkowania oraz oceną, czy wypracowany
  dochód pozwoli na zrealizowanie ujemnych różnic przejściowych. Zmiany mają zastosowanie
  retrospektywne.
   Zmiany do MSR 7 =nicjatywa dotycząca ujawniania informacji
  Zmiany zobowiązują jednostkę do ujawnienia informacji, które umożliwiają użytkownikom
  sprawozdań finansowych ocenę zmian zobowiązań wynikających z działalności finansowej. Nie
  jest wy magane przedstawienie informacji porównawczych za poprzednie okresy.
   Zmiany MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach będące częścią
  Zmian wynikających z przeglądu MSSF 2014 -2016
  Zmiany doprecyzowują, że wymogi określone w standa rdzie mają zastosowanie także do
  udziałów jednostki w jednostkach zależnych, wspólnych ustaleniach umownych (tj. wspólnych
  działaniach lub wspólnych przedsięwzięciach), jednostkach stowarzyszonych lub jednostkach
  strukturyzowanych niepodlegających konsolid acji, które zostały sklasyfikowane (lub włączone
  do grupy do zbycia, która została sklasyfikowana) jako przeznaczone do sprzedaży lub jako
  działalność zaniechana zgodnie z MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz
  działalność zaniechana .
  Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub
  zmiany, która została op ublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie w świetle przepisów Unii
  Europejskiej .
  Nowe standardy i interpretacje, które zostały opubliko wane,
  a nie weszły jeszcze w życie
  Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości lub Komitet ds. =nterpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowe j, a nie
  weszły jeszcze w życie:  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  15 z 75
   Zmiany do MSR 28 =nwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach będące
  częścią Zmian wynikających z przeglądu MSSF 2014 -2016 (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku)
  – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 styczn ia 2018 roku lub
  później,
   Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po
  raz pierwszy będące częścią Zmian wynikających z przeglądu MSSF 2014 -2016 (opublikowano dnia 8
  grudnia 2016 roku) – mające zastosowanie dla o kresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia
  2018 roku lub później,
   Zmiany do MSSF 4: Zastosowanie MSSF 9 ,,=nstrumenty finansowe” wraz z MSSF 4 ,,Umowy
  ubezpieczeniowe ” (opublikowane dnia 12 września 2016) – mające zastosowanie dla okresów
  rocznyc h rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
   Wyjaśnienia do MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami (opublikowano dnia 12 kwietnia 2016)
  – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub
  póź niej,
   MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) –
  zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie
  zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji ostat ecznej - do dnia zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później,
   Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesie nia aktywów pomiędzy inwestorem a
  jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014
  roku) – prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone
  bezterminowo - termin wejścia w życie zo stał odroczony przez RMSR na czas nieokreślony,
   MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017) – mające zastosowanie dla
  okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później – do dnia zatwierdzenia
  niniejszego sprawoz dania finansowego niezatwierdzone przez UE ,
   Zmiany do MFFS 2 Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji (opublikowano dnia
  20 czerwca 2016) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia
  2018 roku lub późni ej,
   Zmiany do MSR 40 Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnej (opublikowano dnia 8 grudnia 2016) –
  mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub
  później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finan so wego niezatwierdzone przez UE,
   Zmiany do MSSF 9 Kontrakty z cechami przedpłat z ujemną rekompensatą (opublikowano dnia 12
  października 2017) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
  1 stycznia 2019 roku lub później – do dnia za twierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
  niezatwierdzone przez UE,
   Zmiany do MSR 28 Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
  przedsięwzięciach (opublikowano dnia 12 października 2017 ) – mające zastosowanie dla okresów
  roczny ch rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później – do dnia zatwierdzenia
  niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,
   Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2015 -2017 dotyczące 4 standardów : MSSF 3, MSSF 11, MSR 12
  oraz MSR 23 (opublikowane 12 grudnia 2017) – mające zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 201 9 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  16 z 75
   Zmiany do MSSF 19 Zmiana, ograniczeni e lub rozliczenie programu (opublikowano dnia 7 lutego
  2018) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 201 9 roku
  lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez
  UE,
   Interp retacja KIMSF 22 „Transakcje w walucie obcej oraz zaliczki” (opublikowano dnia 8 grudnia
  2016) – interpretacja ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia
  2018 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
  niezatwierdzon a przez UE,
   =nterpretacja K=MSF 23 „ Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego ” ( opublikowano
  dnia 7 czerwca 2017) – interpretacja ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
  dnia 1 stycznia 201 9 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
  niezatwierdzon a przez UE.
  Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds.
  Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardó w w Unii Europejskiej
  mogą różnić się od dat stosowania wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie
  zatwierdzenia do stosowania przez Unię Europejską.
  Grupa jest w trakcie analizy, w jaki sposób wprowadzenie powyższych standardów i interpret acji może
  wpłynąć na sprawozdanie finansowe oraz na stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości.
  Analiza Zarządu i wstępna ocena wpływu nowych lub zmienionych standardów na stosowane przez
  Grupę zasady (polityki) rachunkowości oraz przyszłe spraw ozdania finansowe obejmowała w
  szczególności wpływ nowych standardów MSSF 9, 15 oraz 16, których zastosowanie może wywołać
  zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości Grupy w latach 2018 -2019.
  MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami
  Standard został opubl ikowany 28 maja 2014 roku , a następnie zmieniony w kwietniu 2016 roku
  i obowiązuje dla rocznych okresów sprawozdawczych zaczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub
  później. Standard został przyjęty przez Unię Europejską 22 września 2016 roku.
  MSSF 15 wprowadza tzw. Model Pięciu Kroków do rozpoznawania przychodów z tytułu umó w z
  klientami. Według standardu przychody są rozpoznawane w kwocie odzwierciedlającej wartość
  wynagrodzenia, do którego Grupa (oczekuje, że) jest uprawniona, w zamian za przekazanie klientowi
  przyrzeczonych towarów lub usług.
  Nowy standard zastąpi wszystkie obecne wymagania dotyczące ujmowania przychodów zgodnie z MSSF.
  W odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później, wymagane
  jest zastosowanie pełnego podejścia retrospektywnego lub zmodyfikowanego podejścia
  retrospektywnego. Wcześniejsze zastosowanie standardu jest dozwolone.
  Grupa planuje wdrożyć nowy standard zgodnie z wymaganą datą wejścia w życie. Grupa
  przeanalizowała umowy z klientami – od identyfikacji umowy, przez wskazani e poszczególnych
  zobowiązań i ustaleni e cen transakcji , do przyporządkowani a cen do poszczególnych zobowiązań i
  rozpoznani a przychodu w momencie realizacji zobowiązania . Po analizie dotychczas stosowanych metod
  rozpoz nawania przychodów Grupa uznała, że nie występują istotne różnice w stosunku do wymogów
  zawartych w MSSF 15.
  MSSF 9 Instrumenty finansowe
  W lipcu 2014 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości o publikowała ostateczną
  wersję MSSF 9 Instrumenty fi nansowe . Standard ten zastępuje dotychczasowy standard MSR 39  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  17 z 75
  Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz wszystkie wcześniejsze wersje MSSF 9. MSSF 9 łączy
  w sobie wszystkie trzy aspekty związane z instrumentami finansowymi : klasyfikację i wycenę, utra tę
  wartości oraz rachunkowość zabezpieczeń. MSSF 9 obowiąz uje dla okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2018 roku lub później, z możliwością wcześniejszego zastosowania.
  Grupa planuje stosować nowy standard od daty wejścia w życie , bez przekszt ałcania danych
  porównawczych .
  W 2017 roku Grupa przeprowadziła szczegółową ocenę wpływu wprowadzenia MSSF 9 na stosowane
  przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości w odniesieniu do działalności Grupy lub jej wyników
  finansowych. Niniejsza ocena jest opart a na aktualnie dostępnych informacjach i może podlegać
  zmianom wynikającym z pozyskania racjonalnych i możliwych do udokumentowania dodatkowych
  informacji w okresie, kiedy Grupa zastosuje MSSF 9 po raz pierwszy.
  Grupa nie spodziewa się istotnego wpływu wpr owadzenia MSSF 9 na sprawozdanie z sytuacji finansowej
  oraz kapitał własny ani na sposób klasyfikacji instrumentów finansowych .
  Grupa nie spodziewa się istotnego wpływu na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz kapitały własne
  w związku z zastosowaniem M SSF 9 w obszarze klasyfikacji i wyceny. Oczekuje się, że wszystkie aktywa
  finansowe wyceniane dotychczas w wartości godziwej, dalej pozostaną wyceniane w wartości godziwej.
  Należności handlowe są utrzymywane dla uzyskania przepływów pieniężnych wynikającyc h z umowy, a
  Grupa nie sprzedaje należności handlowych w ramach faktoringu – będą one nadal wyceniane w
  zamortyzowanym koszcie przez wynik finansowy. Grupa korzysta z praktycznego zwolnienia i dla
  należności handlowych poniżej 12 miesięcy nie identyfikuje istotnych elementów finansowania.
  Zgodnie z MSSF 9 jednostka wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej 12 -
  miesięcznym oczekiwanym stratom kredytowym bądź oczekiwanym stratom kredytowym w okresie
  życia instrumentu finansowego. W przypadku należności z tytułu dostaw i usług, Grupa zastosuje
  uproszczone podejście i wyceni odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej oczekiwanym
  stratom kredytowym w całym okresie życia z tytułu.
  Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń, więc zmian y w tym zakresie nie wpłyną na
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy .
  MSSF 16 Leasing
  W styczniu 2016 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała Międzynarodowy
  Standard Sprawozdawczości Finansowej 16 Leasing („MSSF 16”), który zastąpi ł MSR 17 Leasing , KIMSF
  4 Ustalenie, czy umowa zawiera leasing , SKI 15 Leasing operacyjny – specjalne oferty promocyjne oraz
  SKI 27 Ocena istoty transakcji wykorzystujących formę leasingu . MSSF 16 określa zasady ujmowania
  dotyczące leasingu w zakresie wyce ny, prezentacji i ujawniania informacji.
  MSSF 16 wprowadza jednolity model rachunkowości leasingobiorcy i wymaga, aby leasingobiorca
  ujmował aktywa i zobowiązania wynikające z każdego leasingu z okresem przekraczającym 12 miesięcy,
  chyba że bazowy składnik aktywów ma niską wartość. W dacie rozpoczęcia leasingobiorca ujmuje
  składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania bazowego składnika aktywów oraz zobowiązanie
  z tytułu leasingu, które odzwierciedla jego obowiązek dokonywania opłat leasingowych.
  Leasingo biorca odrębnie ujmuje amortyzację składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania i odsetki
  od zobowiązania z tytułu leasingu.
  Leasingobiorca aktualizuje wycenę zobowiązania z tytułu leasingu po wystąpieniu określonych zdarzeń
  (np. zmiany w odniesieniu do okresu leasingu, zmiany w przyszłych opłatach leasingowych wynikające
  ze zmiany w indeksie lub stawce stosowanej do ustalenia tych opłat). Co do zasady, leasingobiorca  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  18 z 75
  ujmuje aktualizację wyceny zobowiązania z tytułu leasingu jako korektę wartości składni ka aktywów
  z tytułu prawa do użytkowania.
  Grupa jest leasingobiorcą w przypadku umów najmu powierzchni biurowych oraz leasingu samochodów ,
  co szerzej opisano w nocie 17 .
  Rachunkowość leasingodawcy zgodnie z MSSF 16 pozostaje zasadniczo niezmieniona względ em obecnej
  rachunkowości zgodnie z MSR 17. Leasingodawca dalej będzie ujmował wszystkie umowy leasingowe
  z zastosowaniem tych samych zasad klasyfikacji co w przypadku MSR 17, rozróżniając leasing operacyjny
  i leasing finansowy.
  MSSF 16 wymaga zarówno od l easingobiorcy jak i od leasingo dawcy dokonywania szerszych ujawnień
  niż w przypadku MSR 17.
  Leasingobiorca ma prawo wyboru pełnego bądź zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego, a
  przepisy przejściowe przewidują pewne praktyczne rozwiązania.
  MSSF 16 obow iązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku i później.
  Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone w przypadku jednostek, które stosują MSSF 15 od daty lub
  przed datą pierwszego zastosowania MSSF 16. Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie
  MSSF 16.
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji Zarząd jest w trakcie oceny
  wpływu wprowadzenia MSSF 16 na stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości w
  odniesieniu do działalności Gru py lub jej wyników finansowych.
  =stotne zasady rachunkowości
  Zasady konsolidacji
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Asseco Business
  Solutions S.A. oraz sprawozdania finansowe jej jednostki zależnej sporządzone za rok zakończony dnia
  31 grudnia 2017 roku.
  Sprawozdania finansowe jednostki zależnej sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co
  sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o
  jednolite zasady rach unkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym
  charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości
  wprowadza się korekty. Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym
  niezrealizowane zyski wynikające z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane.
  Niezrealizowane straty są eliminowane, chyba, że dowodzą wystąpienia utraty wartości.
  Hednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia n ad nimi kontroli przez Grupę, a
  przestają być konsolidowane od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez jednostkę
  dominującą ma miejsce wtedy, gdy:
  • posiada władzę nad danym podmiotem,
  • podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub posiada prawa do z miennych zwrotów z tytułu swojego
  zaangażowania w danej jednostce,
  • ma możliwość wykorzystania władzy w celu kształtowania poziomu generowanych zwrotów.
  Grupa weryfikuje fakt sprawowania kontroli nad innymi jednostkami, jeżeli wystąpiła sytuacja
  wskazując a na zmianę jednego lub kilku z wyżej wymienionych warunków sprawowania kontroli.  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  19 z 75
  W sytuacji, gdy Grupa posiada mniej niż większość praw głosów w danej jednostce, ale posiadane prawa
  głosu są wystarczające do jednostronnego kierowania istotnymi działaniami tej jednostki, oznacza to, że
  sprawuje nad nią władzę. W momencie oceny, czy prawa głosu w danej jednostce są wystarczające dla
  zapewnienia władzy, Grupa analizuje wszystkie istotne okoliczności, w tym:
  • wielkość posiadanego pakietu praw głosu w porównan iu do rozmiaru udziałów i stopnia rozproszenia
  praw głosu posiadanych przez innych udziałowców;
  • potencjalne prawa głosu posiadane przez Grupę, innych udziałowców lub inne strony;
  • prawa wynikające z innych ustaleń umownych; a także
  • dodatkowe okoliczno ści, które mogą dowodzić, że Grupa posiada lub nie posiada możliwości
  kierowania istotnymi działaniami w momencie podejmowania decyzji, w tym schematy głosowania
  zaobserwowane na poprzednich zgromadzeniach udziałowców.
  Zmiany w udziale własnościowym jednos tki dominującej, które nie skutkują utratą kontroli nad
  jednostką zależną są ujmowane jako transakcje kapitałowe. W takich przypadkach w celu
  odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach w jednostce zależnej Grupa dokonuje korekty wartości
  bilansowej udz iałów kontrolujących oraz udziałów niekontrolujących. Wszelkie różnice pomiędzy kwotą
  korekty udziałów niekontrolujących a wartością godziwą kwoty zapłaconej lub otrzymanej odnoszone są
  na kapitał własny i przypisywane do właś cicieli jednostki dominującej.
  Przeliczanie pozycji wyrażonych w walutach obcych
  Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu
  kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
  Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są
  przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu
  sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe
  z przeliczenia różnic e kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych
  lub, w przypadkach określonych zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości
  aktywów. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażo nego
  w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania
  niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie
  z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.
  Następując e kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:
  31 grudnia 201 7 31 grudnia 201 6
  USD 3,481 3 4,1793
  EUR 4,17 09 4,4240
  Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/ kosztu wytworzenia pomniejszonych
  o umorze nie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych
  obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem
  i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również
  koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  20 z 75
  rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty
  konserwacji i napraw, obciążają zysk lub stratę w momencie ich poniesienia.
  Cena nabycia rzeczowych aktywów trwałych przekazanych przez klientów jest ustalana w wysokości ich
  wartości godziwej na dzień objęcia kontroli.
  Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części skład owe będące pozycjami
  o istotnej wartości, dla których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności.
  Częścią składową są również koszty generalnych remontów.
  Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania daneg o składnika
  aktywów, wynoszący:
  Typ Okres
  Budynki i budowle 10 lat
  Maszyny i urządzenia techniczne 2-5 lat
  Urządzenia biurowe 2-7 lat
  Środki transportu 5 lat
  Komputery 2-5 lat
  Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników a kty wów weryfikuje się
  corocznie i w razie konieczności – koryguje z efektem od początku właśnie zakończonego roku
  obrotowego.
  Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub
  w przypadku, gdy nie są spodziew ane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania
  takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów
  z bilansu (obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wart ością
  bilansową danej pozycji) są ujmowane w zysku lub stracie okresu, w którym dokonano takiego usunięcia.
  =nwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są
  wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomnie jszonych o ewentualne odpisy z tytułu
  utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy
  i przekazania środka trwałego do używania.
  Wartości niematerialne
  Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji l ub wytworzone (jeżeli spełniają kryteria
  rozpoznania dla kosztów prac rozwojowych) wycenia się przy początkowym ujęciu odpowiednio w cenie
  nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji
  połączenia jednostek jes t równa ich wartości godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym,
  wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym
  o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione na wartośc i
  niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych
  na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione.
  Grupa ustala, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest określony czy nieokreślony.
  Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania
  oraz poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę
  ich wartości. Okres i metod a amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania
  są weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie
  użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących
  z danego składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji,  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  21 z 75
  i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników wartości
  niematerialnych o określonym okresie użytkowania ujmuje się w zysku lub st racie w ciężar tej kategorii,
  która odpowiada funkcji danego składnika wartości niematerialnych.
  Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane, są
  corocznie poddawane testowi na utratę wartości, w odniesieniu d o poszczególnych aktywów lub na
  poziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne.
  Okresy użytkowania są poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane z efektem od
  początku właśnie zakończonego roku obrotowego.
  Koszty prac badawczych i r ozwojowych
  Koszty prac badawczych są ujmowane w zysku lub stracie w momencie poniesienia. Nakłady poniesione
  na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na kolejny okres, jeżeli
  można uznać, że zostaną one w przyszłości odzy skane. Po początkowym ujęciu nakładów na prace
  rozwojowe, stosuje się model kosztu historycznego wymagający, aby składniki aktywów były ujmowane
  według cen nabycia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy aktualizujące
  z tytułu utraty wartości. Skapitalizowane nakłady są amortyzowane przez przewidywany okres
  uzyskiwania przychodów ze sprzedaży z danego przedsięwzięcia.
  Wartość firmy
  Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodarczej jest początkowo ujmowana według ceny nabycia
  sta nowiącej kwotę nadwyżki sumy: i) przekazanej zapłaty, ii) kwoty wszelkich niekotrolujących udziałów
  w jednostce przejmowanej oraz iii) w przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami wartości
  godziwej na dzień przejęcia udziału w kapitale jednostki przejmowanej, należącego uprzednio do
  jednostki przejmującej, nad wartością godziwą netto ustaloną na dzień przejęcia wartości możliwych do
  zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań.
  Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana wed ług ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie
  skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Test na utratę wartości przeprowadza się raz
  na rok lub częściej, jeśli wystąpią ku temu przesłanki. Wartość firmy nie podlega amortyzacji.
  Na dzień przej ęcia nabyta wartość firmy jest alokowana do każdego z ośrodków wypracowujących środki
  pieniężne, które mogą skorzystać z synergii połączenia. Każdy ośrodek, lub zespół ośrodków, do którego
  została przypisana wartość firmy:
   odpowiada najniższemu poziomowi w Grupie , na którym wartość firmy jest monitorowana na
  wewnętrzne potrzeby zarządcze oraz
   jest nie większy niż jeden segment operacyjny określony zgodnie z MSSF 8 Segmenty operacyjne.
  Odpis z tytułu utraty wartości ustalany jest poprzez oszacowanie odzyskiw alnej wartości ośrodka
  wypracowującego środki pieniężne, do którego została alokowana dana wartość firmy. W przypadku,
  gdy odzyskiwalna wartość ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest niższa niż wartość bilansowa,
  ujęty zostaje odpis z tytułu utraty wartości. W przypadku, gdy wartość firmy stanowi część ośrodka
  wypracowującego środki pieniężne i dokonana zostanie sprzedaż części działalności w ramach tego
  ośrodka, przy ustalaniu zysków lub strat ze sprzedaży takiej działalności wartość firmy związana ze
  sprzedaną działalnością zostaje włączona do jej wartości bilansowej. W takich okolicznościach sprzedana
  wartość firmy jest ustalana na podstawie względnej wartości sprzedanej działalności i wartości
  zachowanej części ośrodka wypracowującego środki pieni ężne.
  Podsumowanie zasad stosowanych w odniesieniu do wartości niematerialnych Grupy przedstawia się
  następująco:  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  22 z 75
  Patenty i licencje Koszty prac
  rozwojowych
  Oprogramowanie
  komputerowe
  Okresy
  użytkowania
  Nieokreślone. Dla patentów i
  licencji użytkowanych na
  podstawie umowy zawartej na
  czas określony, przyjmuje się
  ten okres uwzględniając
  dodatkowy okres, na który
  użytkowanie może być
  przedłużone.
  2 – 5 lat 2 – 5 lat
  Wykorzystana
  metoda
  amortyzacji
  Wartości o nieokreślonym
  okresie użytkowania nie są
  amor tyzowane ani
  przeszacowywane.
  Amortyzowane przez okres
  umowy (2 lat) - metodą liniową.
  2 – 5 lat metodą
  liniową
  2 – 5 lat metodą
  liniową
  Wewnętrznie
  wytworzone
  lub nabyte
  Nabyte Wewnętrznie
  wytworzone
  Nabyte
  Test na utratę
  wartości
  Nieokreślony okres uży tkowania
  - coroczny oraz w przypadku
  istnienia przesłanki wskazującej
  na utratę wartości.
  Dla pozostałych – coroczna
  ocena czy wystąpiły przesłanki
  świadczące o wystąpieniu
  utraty wartości.
  Coroczny w przypadku
  składników nie
  oddanych jeszcze do
  użytkowani a oraz w
  przypadku istnienia
  przesłanki wskazującej
  na utratę wartości.
  Coroczna ocena czy
  wystąpiły przesłanki
  świadczące o
  wystąpieniu utraty
  wartości.
  Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według różni cy
  pomiędzy wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są
  ujmowane w zysku lub stracie w momencie ich usunięcia z bilansu.
  Leasing
  Grupa jako leasingobiorca
  Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Grupę zasadniczo c ałe ryzyko i korzyści wynikające
  z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w bilansie na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej
  z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu
  lub wartości bieżącej m inimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy
  koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu, w sposób umożliwiający uzyskanie
  stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane w zysku lub
  stracie, chyba że spełnione są wymogi kapitalizacji.
  Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch
  okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu.
  Umowy leasin gowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie
  pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego.  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  23 z 75
  Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego oraz późniejsze raty leasi ngowe ujmowane są jako
  koszty operacyjne w zysku lub stracie metodą liniową przez okres trwania leasingu.
  Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane jako koszt w okresie, w którym staj ą się należne.
  Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych
  Na każdy dzi eń bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła
  nastąpić utrata wartości któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie
  stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą, lub w razie konieczności przepro wadzenia corocznego testu
  sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości, Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej
  danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego dany składnik
  aktywów należy.
  Wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne odpowiada
  wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży tego składnika aktywów lub
  odpowiednio ośrodka wypracowującego środki pieniężne, lub jego wartości użytkowej, zale żnie od tego,
  która z nich jest wyższa. Wartość odzyskiwalną ustala się dla poszczególnych aktywów, chyba że dany
  składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów pieniężnych, które są w większości niezależne od
  generowanych przez inne aktywa lub grupy a ktywów. Heśli wartość bilansowa składnika aktywów jest
  wyższa niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas odpisu do
  ustalonej wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości użytkowej prognozowane przepływy
  pieniężne s ą dyskontowane do ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed
  uwzględnieniem skutków opodatkowania odzwierciedlającej bieżące rynkowe oszacowanie wartości
  pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. Odpisy aktual izujące z tytułu
  utraty wartości składników majątkowych używanych w działalności kontynuowanej ujmuje się w tych
  kategoriach kosztów, które odpowiadają funkcji składnika aktywów, w przypadku którego stwierdzono
  utratę wartości.
  Koszty finansowania zewnęt rznego
  Koszty finansowania zewnętrznego są kapitalizowane jako część kosztu wytworzenia środków trwałych
  i wartości niematerialnych. Na koszty finansowania zewnętrznego składają się odsetki wyliczone przy
  zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, o bciążenia finansowe z tytułu umów leasingu
  finansowego oraz różnice kursowe powstałe w związku z finansowaniem zewnętrznym do wysokości
  odpowiadającej korekcie kosztu odsetek .
  Aktywa finansowe
  Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:
   Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
   Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
   Pożyczki i należności,
   Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to notowane na akty wnym rynku aktywa
  finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, o określonych lub możliwych do określenia
  płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Grupa zamierza i ma możliwość utrzymać
  w posiadaniu do tego czasu, inne niż:  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  24 z 75
   wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
   wyznaczone jako dostępne do sprzedaży,
   spełniające definicję pożyczek i należności.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego
  koszt u przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu
  wymagalności kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12
  miesięcy od dnia bilansowego.
  Składnikiem aktywów finansowych wycenian ych w wartości godziwej przez wynik finansowy jest
  składnik spełniający jeden z poniższych warunków:
  a) jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych kwalifikuje się jako
  przeznaczone do obrotu, jeśli są:
   nabyte głównie w celu sprzedaży w krótkim terminie,
   częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie i co do których
  istnieje prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie,
   instrumentami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych będący ch elementem
  rachunkowości zabezpieczeń oraz umów gwarancji finansowych,
  b) został zgodnie z MSR 39 wyznaczony do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia.
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości
  godzi wej uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji
  sprzedaży. Zmiany wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w sprawozdaniu
  z całkowitych dochodów jako przychody (korzystne zmiany netto wartości godzi wej) lub koszty
  (niekorzystne zmiany netto wartości godziwej) finansowe . Heżeli kontrakt zawiera jeden lub więcej
  wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt może zostać zakwalifikowany do kategorii
  aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwe j przez wynik finansowy. Nie dotyczy to
  przypadków, gdy wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy pieniężne
  z kontraktu lub jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania lub po pobieżnej analizie, że gdyby podobny
  hybrydowy instrument był najpierw rozważany, to oddzielenie wbudowanego instrumentu pochodnego
  byłoby zabronione. Aktywa finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu wyznaczone do kategorii
  wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione: (i) taka
  kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża niespójność w zakresie ujmowania lub wyceny
  (niedopasowanie księgowe); lub (ii) aktywa są częścią grupy aktywów finansowych, które są zarządzane
  i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumen towaną strategią zarządzania ryzykiem;
  lub (iii) aktywa finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie
  ujmowane.
  Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub
  możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów
  obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki
  udzielone i należności o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesię cy od dnia bilansowego
  zalicza się do aktywów trwałych.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami
  pochodnymi, które zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej
  z wcześniej wymien ionych trzech kategorii aktywów . Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są
  ujmowane według wartości godziwej, powiększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  25 z 75
  przypisane do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych. W przypadku braku no towań
  giełdowych na aktywnym rynku i braku możliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej
  metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia
  skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. Dodatnią i ujemn ą różnicę pomiędzy wartością godziwą
  aktywów dostępnych do sprzedaży (jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku
  regulowanym albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób) a ich ceną
  nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony ujmuje się w innych całkowitych dochodach. Spadek
  wartości aktywów dostępnych do sprzedaży spowodowany utratą wartości ujmuje się jako koszt
  finansowy.
  Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momen cie
  początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej,
  w przypadku składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik
  finansowy, o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia.
  Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa Kapitałowa traci kontrolę nad
  prawami umownymi składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w
  przypadku sprzedaży instrumentu lub gdy wszyst kie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu
  instrumentowi przechodzą na niezależną stronę trzecią .
  Utrata wartości aktywów finansowych
  Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika
  aktywów finan sowych lub grupy aktywów finansowych .
  9.9.1. Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu
  Heżeli istnieją obiektywne przesłanki na to, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości pożyczek
  udzielonych i należności wycenianych według zamortyzowanego kosz tu, to kwota odpisu
  aktualizującego z tytułu utraty wartości równa się różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika
  aktywów finansowych a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych
  (z wyłączeniem przyszłych strat z tytułu nieściągni ęcia należności, które nie zostały jeszcze poniesione),
  zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej (tj. ustalonej przy początkowym ujęciu) efektywnej stopy
  procentowej. Wartość bilansową składnika aktywów obniża się bezpośrednio lub poprzez rezerwę.
  Kwotę straty ujmuje się w zysku lub stracie.
  Grupa ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych aktywów
  finansowych, które indywidualnie są znaczące, a także przesłanki utraty wartości aktywów finansowych,
  które indywidualn ie nie są znaczące. Heżeli z przeprowadzonej analizy wynika, że nie istnieją obiektywne
  przesłanki utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, niezależnie od
  tego, czy jest on znaczący, czy też nie, to Grupa włącza ten składnik do grupy aktywów finansowych
  o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego i łącznie ocenia pod kątem utraty wartości. Aktywa,
  które indywidualnie są oceniane pod kątem utraty wartości i dla których ujęto odpis aktualizujący
  z tytułu utraty wartości lub uznano, że dotychczasowy odpis nie ulegnie zmianie, nie są brane pod uwagę
  przy łącznej ocenie grupy aktywów pod kątem utraty wartości.
  Heżeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to można w
  obiektywny sposób po wiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis
  odwraca się. Późniejsze odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się w zysku
  lub stracie w zakresie, w jakim na dzień odwrócenia wartość bilansowa składni ka aktywów nie
  przewyższa jego zamortyzowanego kosztu .  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  26 z 75
  9.9.2. Aktywa finansowe wykazywane według kosztu
  Heżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu
  kapitałowego, który nie jest wykazywany według wartości godziwej , gdyż jego wartości godziwej nie
  można wiarygodnie ustalić, albo instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczony
  poprzez dostawę takiego nienotowanego instrumentu kapitałowego, to kwotę odpisu z tytułu utraty
  wartości ustala się jako różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz
  wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy
  zastosowaniu bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych.
  9.9.3. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Heżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych
  dostępnego do sprzedaży, to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów
  (pomniejszona o wszelkie spłaty kapit ału i amortyzację) i jego bieżącą wartością godziwą, pomniejszoną
  o wszelkie odpisy z tytułu utraty wartości tego składnika uprzednio ujęte w zysku lub stracie, zostaje
  wyksięgowana z kapitału własnego i przekwalifikowana do zysku lub straty. Nie można ujm ować w zysku
  lub stracie odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako
  dostępne do sprzedaży. Heżeli w następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego
  do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten może by ć obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po
  ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości w zysku lub stracie, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w
  zysku lub stracie.
  Wbudowane instrumenty pochodne
  Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowane jak instrumenty pochodne,
  jeżeli wszystkie z następujących warunków są spełnione:
   charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśle związane z ekonomicznym
  charakterem i ryzykiem umowy, w którą dany instrument jest wbudowan y;
   samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany spełniałby
  definicję instrumentu pochodnego;
   instrument hybrydowy (złożony) nie jest wykazywany w wartości godziwej, a zmiany jego wartości
  godziwej nie są ujmowane w zy sku lub stracie.
  Wbudowane instrumenty pochodne są wykazywane w podobny sposób jak samodzielne instrumenty
  pochodne, które nie są uznane za instrumenty zabezpieczające.
  Zakres, w którym zgodnie z MSR 39 cechy ekonomiczne i ryzyko właściwe dla wbudowanego
  instrumentu pochodnego w walucie obcej są ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykiem
  właściwym dla umowy zasadniczej (głównego kontraktu) obejmuje również sytuacje gdy waluta umowy
  zasadniczej jest walutą zwyczajową dla kontraktów zakupu lub sprzed aży pozycji niefinansowych na
  rynku dla danej transakcji.
  Oceny, czy dany wbudowany instrument pochodny podlega wydzieleniu Grupa dokonuje na moment
  jego początkowego ujęcia .
  Pochodne instrumenty finansowe i zabezpieczenia
  =nstrumenty pochodne, z których korzysta Grupa w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym
  ze zmianami stóp procentowych i kursów wymiany walut, to przede wszystkim kontrakty walutowe typu  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  27 z 75
  forward. Tego rodzaju pochodne instrumenty finansowe są wyceniane do wartości godziwej.
  Inst rumenty pochodne wykazuje się jako aktywa, gdy ich wartość jest dodatnia, i jako zobowiązania –
  gdy ich wartość jest ujemna.
  Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych, które nie spełniają zasad
  rachunkowości zabezpieczeń są b ezpośrednio odnoszone do zysku lub straty netto roku obrotowego.
  Wartość godziwa walutowych kontraktów forward jest ustalana poprzez odniesienie do bieżących
  kursów terminowych ( forward ) występujących przy kontraktach o podobnym terminie zapadalności.
  Gr upa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.
  Zapasy
  Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/ kosztu wytworzenia i możliwej do
  uzyskania ceny sprzedaży netto.
  Cena nabycia lub koszt wytworzenia każdego składnika zapasów uwzględnia w szystkie koszty zakupu,
  koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzania zapasów do ich aktualnego
  miejsca i stanu – zarówno w odniesieniu do bieżącego, jak i poprzedniego roku – i są ustalane
  w następujący sposób:
  Materiały  w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło -pierwsze wyszło”;
  Produkty gotowe
  i produkty w toku
   koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut
  pośrednich kosztów produkcji ustalony przy założeniu normalnego
  wykorzystania mocy produkcyjny ch, z wyłączeniem kosztów finansowania
  zewnętrznego;
  Towary  w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło -pierwsze wyszło”.
  Ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej
  działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do
  doprowadzenia sprzedaży do skutku.
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
  Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie
  zafakturowa nych, z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe należności. Odpis na należności oszacowywany
  jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne.
  W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jes t ustalana
  poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej,
  przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości
  pieniądza w czasie. Heżeli zastosowana została metoda pol egająca na dyskontowaniu, zwiększenie
  należności w związku z upływem czasu jest ujmowane jako przychody finansowe.
  Pozostałe należności obejmują w szczególności zaliczki przekazane z tytułu przyszłych zakupów zapasów
  i usług, należności budżetowe, należnoś ci z tytułu zarachowanych przychodów, pozostałe rozrachunki
  handlowe z tytułu wadium i kaucji. Zaliczki są prezentowane zgodnie z charakterem aktywów, do jakich
  się odnoszą – odpowiednio jako aktywa trwałe lub obrotowe. Hako aktywa niepieniężne zaliczki ni e
  podlegają dyskontowaniu.
  Należności budżetowe prezentowane są w ramach pozostałych aktywów niefinansowych, z wyjątkiem
  należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które stanowią w bilansie odrębną
  pozycję.  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  28 z 75
  Środki pieniężne i depozyty krótk oterminowe
  Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku
  i w kasie oraz depozyty krótkoterminowe. Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w
  sprawozdaniu z przepływów pieniężnych składa się ze środków pieniężnych w banku i w kasie oraz
  depozytów bankowych o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy.
  Depozyty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności powyżej trzech miesięcy traktowane są
  na potrzeby sprawozdani a z przepływów pieniężnych jako element działalności inwestycyjnej.
  Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne
  W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane
  według wartości godziwej, pomniej szonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.
  Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki i papiery dłużne są wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
  Przy ustalaniu zamortyzow anego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub
  pożyczki oraz dyskonta lub premie uzyskane w związku z zobowiązaniem.
  Przychody i koszty są ujmowane w zysku lub stracie z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a także
  w wyniku rozlic zenia metodą efektywnej stopy procentowej.
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  zobowiązania
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwe j przez wynik finansowy obejmują zobowiązania
  finansowe przeznaczone do obrotu oraz zobowiązania finansowe pierwotnie zakwalifikowane do
  kategorii wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy. Zobowiązania finansowe są
  klasyfikowane jako przeznac zone do obrotu, jeżeli zostały nabyte dla celów sprzedaży w niedalekiej
  przyszłości. =nstrumenty pochodne, włączając wydzielone instrumenty wbudowane, są również
  klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, chyba że są uznane za efektywne instrumenty
  zabezpi eczające. Zobowiązania finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu zakwalifikowane do
  kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione:
  (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża niespójność trak towania, gdy zarówno wycena jak
  i zasady rozpoznawania strat lub zysków podlegają innym regulacjom; lub (ii) zobowiązania są częścią
  grupy zobowiązań finansowych, które są zarządzan e i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie
  z udokumentowaną strate gią zarządzania ryzykiem; lub (iii) zobowiązania finansowe zawierają
  wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie ujmowane.
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w
  wartości godziwej, uwzględ niając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów
  transakcji sprzedaży. Zmiany w wartości godziwej tych instrumentów są ujmowane w zysku lub stracie
  jako koszty lub przychody finansowe.
  Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej
  przez wynik finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej
  stopy procentowej.  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  29 z 75
  Grupa wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie finansowe, gdy zobowiązanie wygasło – to znaczy, ki edy
  obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Zastąpienie dotychczasowego
  instrumentu dłużnego przez instrument o zasadniczo różnych warunkach dokonywane pomiędzy tymi
  samymi podmiotami Grupa ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego z obowiązania finansowego i ujęcie
  nowego zobowiązania finansowego. Podobnie znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej
  istniejącego zobowiązania finansowego Grupa ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego i ujęcie nowego
  zobowiązania finansowego. Powstające z tytułu zamiany różnice odnośnych wartości bilansowych
  wykazuje się w zysku lub stracie.
  Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania wobec urzędu
  skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług, zobowiązania z tytułu ubezpiecze ń społecznych,
  zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń, zobowiązania z tytułu wyceny
  długoterminowych kontraktów informatycznych oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, które
  będą rozliczone poprzez dostawę towarów, usług lub środków t rwałych. Pozostałe zobowiązania
  niefinansowe ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
  Rezerwy
  Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo
  oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne je st, że wypełnienie tego
  obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać
  wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Heżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte
  rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy ube zpieczenia, wówczas zwrot ten jest
  ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, że zwrot
  ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w sprawozdaniu z całkowitych
  dochodów po pomniejsze niu o wszelkie zwroty.
  W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez
  zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy
  zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza
  w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Heżeli zastosowana została
  metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane
  jak o koszty finansowe.
  Odprawy emerytalne
  Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania pracownicy Grupy mają prawo do odpraw
  emerytalnych. Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę.
  Wysokość odpraw emerytalnych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Grupa
  tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych w celu przyporządkowania
  kosztów do okresów, których dotyczą. Według MSR 19 odprawy emerytalne są programami określonych
  świadcz eń po okresie zatrudnienia. Wartość bieżąca tych zobowiązań na każdy dzień bilansowy jest
  obliczona przez niezależnego aktuariusza. Naliczone zobowiązania są równe zdyskontowanym
  płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji z atrudnienia i dotyczą
  okresu do dnia bilansowego. =nformacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są
  o dane historyczne.
  Koszty bieżącego zatrudnienia są rozpoznawane w zysku i stracie. Ponowna wycena zobowiązań z tytułu
  świadczeń p racowniczych dotyczących programów określonych świadczeń obejmująca zyski i straty
  aktuarialne ujmowana jest w innych całkowitych dochodach i nie podlega późniejszej reklasyfikacji do
  zysku lub straty.  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  30 z 75
  Grupa rozpoznaje następujące zmiany w zobowiązaniach n etto z tytułu określonych świadczeń
  w ramach kosztów ogólnego zarządu, na które składają się:
   koszty zatrudnienia (w tym między innymi koszty bieżącego zatrudnienia, koszty przeszłego
  zatrudnienia)
   odsetki netto od zobowiązania netto z tytułu określonych świadczeń.
  Przychody
  Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści
  ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny
  sposób. Przychody są rozpoznawane w wartości go dziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po
  pomniejszeniu o podatek od towarów i usług (VAT) oraz rabaty. Przy ujmowaniu przychodów obowiązują
  również kryteria przedstawione poniżej.
  9.19.1. Sprzedaż towarów i produktów
  Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów
  i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny
  sposób.
  9.19.2. Świadczenie usług
  Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania i ch realizacji.
  Procentowy stan zaawansowania realizacji usługi ustalany jest jako stosunek liczby wykonanych
  roboczogodzin do szacowanej liczby roboczogodzin niezbędnych do zrealizowania zlecenia lub jako
  stosunek kosztów poniesionych do szacowanych kosztó w niezbędnych do zrealizowania zlecenia.
  Heżeli wyniku kontraktu nie można wiarygodnie oszacować, wówczas przychody uzyskiwane z tytułu tego
  kontraktu są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, które Grupa spodziewa się odzyskać.
  9.19.3. Odsetki
  Przycho dy z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich naliczania (z uwzględnieniem metody
  efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne przez
  szacowany okres życia instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego
  składnika aktywów finansowych.
  9.19.4. Dywidendy
  Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania.
  9.19.5. Przychody z tytułu wynajmu (leasingu operacyjnego)
  Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości i nwestycyjnych ujmowane są metodą liniową przez okres
  wynajmu w stosunku d o otwartych umów.
  9.19.6. Dotacje rządowe
  Heżeli istnieje uzasadniona pewność, że dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zostaną wszystkie
  związane z nią warunki, wówczas dotacje rządowe s ą ujmowane według ich wartości godziwej.  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  31 z 75
  Heżeli dotacja dotyczy danej pozycji kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako przychód w sposób
  współmierny do kosztów, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować. Heżeli dotacja dotyczy
  składnika aktywów, wówcz as jej wartość godziwa jest ujmowana na koncie przychodów przyszłych
  okresów, a następnie stopniowo, drogą równych odpisów rocznych, ujmowana w zysku lub stracie przez
  szacowany okres użytkowania związanego z nią składnika aktywów.
  Podatki
  9.20.1. Podatek bieżący
  Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku z a okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się
  w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od
  organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie
  lub faktycznie już obowiązywały na dzień bilansowy.
  9.20.2. Podatek odroczony
  Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań
  bilansowych w stosunku do różnic przejściowych występują cych na dzień bilansowy między wartością
  podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
  Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic
  przejściowych
   z wyjątkiem sytuacj i, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego
  ujęcia wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy
  transakcji nie stanowionej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani
  na zy sk lub stratę brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz
   w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych
  lub stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji , gdy
  terminy odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne
  jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do ws zystkich ujemnych różnic
  przejściowych, jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych
  przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie
  osiągnięty dochód do opodatkowania, kt óry pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty
   z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych różnic
  przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania
  przy transakcji nie stanowi ącej połączeni a jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu
  ani na zysk lub stratę brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz
   w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych lub
  stowarzysz onych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu
  odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest
  prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną
  odwr óceniu i zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie
  ujemnych różnic przejściowych.
  Wartoś ć bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień
  bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle , o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu
  do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  32 z 75
  z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku
  dochod owego podlega ponownej ocenie na każdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości
  odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia w przyszłości dochodów do opodatkowania, które
  pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są
  z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy
  składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki
  pod atkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie
  w przyszłości jest pewne na dzień bilansowy.
  Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych poza zyskiem lub stratą jest ujmowany poza zyskiem
  lub stratą: w inn ych całkowitych dochodach dotyczący pozycji ujętych w innych całkowitych dochodach
  lub bezpośrednio w kapitale własnym dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym.
  Grupa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rez erwami z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania
  tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat należności ze zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku
  i odroczony podatek dochodowy ma związek z tym samy m podatnikiem i tym samym organem
  podatkowym.
  9.20.3. Podatek od towarów i usług
  Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od
  towarów i usług z wyjątkiem:
   gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do
  odzyskania od organów podatkowych: wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część ceny
  nabycia składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz
   należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów
  i usług.
  Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub należna do zapłaty na rzecz
  organów podatkowych jest ujęta w bilansie jako część należności lub zobowiązań.
  Zysk netto na akcję
  Zysk netto na akcję dla każdego okresu j est obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres
  przez średnią ważoną liczbę akcji w dany m okresie sprawozdawczym .
  Segmenty operacyjne
  Zgodnie z MSSF 8, segmentem operacyjnym jest dająca się wyodrębnić część działalności Grupy dla
  której są dos tępne odrębne informacje finansowe podlegające regularnej ocenie pr zez główny organ
  odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych związanych ze sposobem alokowania zasobów
  oraz z oceną wyników działalności.
  Dla celów zarządczych Grupa została podzie lona na części w oparciu o wytwarzane produkty
  i świadczone usługi. Na tej podstawie Zarząd zidentyfikował segment Systemy ERP, który pokrywa 94%
  przychodów Grupy . Pozostała działalność nie spełnia wymogów MSSF 8 i nie jest wydzielana. Zmiany
  w wielkości i znaczeniu wytwarzanych produktów i świadczonych usług mogą skutkować zmianą
  kompozycji segmentów działalności.  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  33 z 75
  Segment Systemy ERP obejmuje rozwiązania informatyczne klasy ERP wspomagają ce zarządzanie
  przedsiębiorstwem , autorskie rozwiązania mobilne kl asy SFA i FFA dedykowane przedsiębiorstwom
  działającym w oparciu o sieci przedstawicieli terenowych oraz systemy wspierające sprzedaż w branży
  handlu detalicznego, zwłaszcza w segmencie odzieżowym . Oferowane rozwiązania są oparte o
  technologię Oracle oraz Microsoft, a w przypadku produktów Macrologic – o autorski system
  bazodanowy MacroBASE. Aplikacje wspierają procesy biznesowe oraz procesy obiegu informacji,
  pokrywając większość obszarów działalności firmy, m.in.: finanse i księgowość, zarządzanie persone lem,
  kadry i płace, logistykę i WMS, sprzedaż mobilną i detaliczną w sieciach handlowych, produkcję oraz
  aplikacje internetowe. Systemy te dostarczają także szeregu narzędzi zarządczych – zaawansowane
  raporty oraz rozwiązania klasy Business =ntelligence. M ożliwości techniczne systemów pozwalają na
  wdrożenie ich w różnych architekturach sieciowych – w sieciach rozległych oraz połączenie ze
  specjalizowanym oprogramowaniem i urządzeniami.
  W pozycji Niealokowane prezentowana jest sprzedaż niedająca się przypor ządkować do głównego
  segmentu działalności Grupy , wartości sprzedanych towarów, materiałów i usług obcych (COGS)
  związanych ze sprzedażą niealokowaną oraz kosztów operacyjnych jednostki organizacyjnej
  odpowiedzialnej za sprzedaż niealokowaną.
  Koszty i prz ychody korporacyjne nieprzypisane segmentom dotyczą tych aspektów działalności Grupy,
  które nie są powiązane z działalnością informatyczną. W ich skład wchodzą koszty i przychody finansowe
  oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne.
  Zarząd monitoruje odd zielnie wyniki operacyjne segmentu w celu podejmow ania decyzji dotyczących
  alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników
  działalności jest zysk lub strata na działalności operacyjnej, które w pewnym zakresie, jak wyjaśniono w
  tabeli poniżej, są mierzone ina czej niż zysk lub strata na działalności operacyjnej w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym. Finansowanie Grupy (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz
  podatek dochodowy są monitorowane na poziomie Grupy i nie ma miejsca ich alokacja do segm entów.
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Syste my ERP Niealokowane Działalność ogółem
  Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 200 793 12 000 212 793
  Sprzedaż między segmentami – – –
  Przychody segmentu ogółem 200 793 12 000 212 793
  Zysk ze sprzedaży segmentu 61 439 675 62 114
  Pozostałe pr zychody/(koszty) operacyjne netto 74 74
  Przychody/(koszty) finansowe netto (194) (194)
  Podatek dochodowy (11 856) (11 856)
  Zysk za okres 61 439 (11 301) 50 138
  Aktywa segmentu 340 786 17 364 358 150
  Inne informacje
  Nakłady inwestycyjne 12 785 773 13 558
  Amortyzacja (14 095) (50) (14 145)
  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  34 z 75
  1. Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia przychodów finansowych (1 37 4 tys. PLN) i kosztów
  finansowych ( 1 568 tys. PLN), pozostałych przychodów operacyjnych ( 534 tys. PLN) i pozostałych
  kosztów operacyjn ych ( 46 0 tys. PLN) oraz wyniku działalności niealokowanej ( 675 tys. PLN).
  2. Aktywa segmentu nie zawierają podatku odroczonego ( 4 325 tys. PLN), środków pieniężnych
  i depozytów krótkoterminowych ( 8 014 tys. PLN), należności długoterminowych ( 772 tys. PLN) ,
  aktywów finansowych wycenianych w wartościach godziwych przez wynik finansowy (291 tys . PLN),
  oraz pozostałych aktywów niealokowanych ( 3 962 tys. PLN), ponieważ te aktywa są zarządzane na
  poziomie Grupy .
  Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku Systemy ERP Niealokowane Działalność ogółem
  Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 154 544 14 212 168 756
  Sprzedaż między segmentami – – –
  Przychody segmentu ogółem 154 544 14 212 168 756
  Zysk ze sprzedaży segmentu 50 192 1 273 51 465
  Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto 95 95
  Przychody/(ko szty) finansowe netto 919 919
  Podatek dochodowy (10 033) (10 033)
  Zysk za okres 50 192 (7 746) 42 446
  Aktywa segmentu 224 750 76 932 301 682
  Inne informacje
  Nakłady inwestycyjne 9 970 2 456 12 426
  Amortyzacja (10 948) (44) (10 992)
  1. Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia przychodów finansowych (1 1 15 tys. PLN) i kosztów
  finansowych (1 96 tys. PLN), pozostałych przychodów operacyjnych (5 20 tys. PLN) i pozostałych
  kosztów operacyjnych ( 425 tys. PLN) oraz wyniku działalności niealokowanej (1 273 tys. PLN).
  2. Aktywa segmentu nie zawierają podatku odroczonego (1 995 tys. PLN), środków pieniężnych
  i depozytów krótkoterminowych (70 456 tys. PLN), należności długoterminowych (599 tys. PLN)
  oraz pozostałych aktywów niealokowanych (3 882 tys. PLN), p onieważ te aktywa są zarządzane na
  poziomie Grupy .
  Informacje geograficzne
  Przychody od klientów zewnętrznych:
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Polska 186 858 147 716
  Zagranica, w tym: 25 935 21 040
  - Holandia 7 873 7 196  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  35 z 75
  - Francja 6 341 5 657
  - Rumunia 2 189 1 868
  - Niemcy 3 140 2 160
  - USA 18 125
  - Hiszpania 430 699
  - Portugalia 84 342
  - Turcja 203 249
  - Czechy 624 476
  - kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) i Rosja 183 145
  - pozostałe 4 850 2 123
  212 793 168 756
  Powyższa informacja o przychodach oparta jest na danych o siedzibach klientów.
  Aktywa trwałe:
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Polska 50 032 22 249
  50 032 22 249
  Na powyższe aktywa trwałe składają się rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne.
  Przychody i koszty
  Pozostałe przychody operacyjne
  Pozostałe przychody operacyjne Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Zysk na sprzedaży niefinansowych aktywó w trwałych 123 153
  Przychody z tytułu wynajmu powierzchni biurowych 320 327
  Pozostałe 91 40
  Razem 534 520
  Pozostałe koszty operacyjne
  Pozostałe koszty operacyjne Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  36 z 75
  Darowizny przekazane podmiotom niepowiązanym (104) (58)
  Likwidacja środków trwałych (62) (74) Pozostałe koszty operacyjne (294) (293)
  Razem (460) (425)
  Przychody finansowe
  Przychody finansowe Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych 505 988
  Poz ostałe przychody odsetkowe 3 8
  Dodatnie różnice kursowe – 119
  Zyski z realizacji walutowych instrumentów pochodnych - zawarte kontrakty typu forward 412 –
  Zyski ze zmian wartości godziwej walutowych instrumentów pochodnych - zawarte kontrakty typu forwa rd 454 –
  Razem 1 374 1 115
  Koszty finansowe
  Koszty finansowe Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Koszty odsetkowe od kredytów (753) –
  Ujemne różnice kursowe (317) –
  Pozostałe koszty odsetkowe (12) (4)
  Odsetki od leasingu finansowego (27) –
  Opłaty i prowizje bankowe (129) –
  Straty z realizacji walutowych instrumentów pochodnych - zawarte kontrakty typu forward – (27)
  Straty ze zmian wartości godziwej walutowych instrumentów pochodnych - zawarte kontrakty typu forward – (165)
  Koszty związan e z nabyciem spółek (321) –
  Pozostałe koszty finansowe (9) – Razem (1 568) (196)
  Koszty według rodzajów
  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  37 z 75
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Wartość odsprzedanych towarów, materiałów i usług obcych (COGS) (12 610) (13 287)
  Zużycie materiałów i energii (3 661) (2 335) Usługi obce (22 428) (17 349) Wynagrodzenia (80 348) (60 090) Świadczenia na rzecz pracowników (15 212) (11 549) Amortyzacja (14 145) (10 992) Podatki i opłaty (897) (783) Podróże służbowe (722) (569) Pozostałe (656) (337)
  Raze m (150 679) (117 291)
  Koszty własny sprzedaży, w tym: (118 141) (95 993)
  koszt wytworzenia (105 531) (82 706) wartość odsprzedanych towarów, materiałów i usług obcych (COGS) (12 610) (13 287)
  Koszty sprzedaży (11 773) (7 389) Koszt ogólnego zar ządu (20 765) (13 909)
  Razem (150 679) (117 291)
  Koszty amortyzacji i odpisy aktualizujące ujęte w zysku lub
  stracie
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży:
  Amortyzacja środków trwałych (4 246) (3 606)
  Amortyzacja wartośc i niematerialnych (8 718) (6 774)
  Utrata wartości zapasów (16) (21)
  Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży
  Amortyzacja środków trwałych (315) (168)
  Amortyzacja wartości niematerialnych (158) (1)
  Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu:
  Amor tyzacja środków trwałych (683) (433)
  Amortyzacja wartości niematerialnych (25) (10)
  (14 161) (11 013)
  Koszty świadczeń pracowniczych
  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  38 z 75
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Wynagrodzenia (80 714) (59 759)
  Utworzenie rezerwy emerytalnej (76) (209)
  Rozwiązanie rez erwy emerytalnej –
  Utworzenie/rozwiązanie rezerwy na niewykorzystane urlopy 442 (122)
  Razem (80 348) (60 090)
  Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: (14 392) (10 885)
  Koszty ubezpieczeń społecznych (12 759) (9 487)
  ZFŚS (820) (664)
  Razem (1 5 212) (11 549)
  Koszty świadczeń pracowniczych ogółem, w tym: (95 560) (71 639)
  Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży (74 336) (56 633)
  Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży (7 368) (4 851)
  Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu (13 856) (10 155)
  Podatek dochodowy
  Obciążenie podatkowe
  Główne składniki obciążenia podatkowego z rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku i 31 grudnia 201 6
  roku przedstawiają się następująco:
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Bieżący podatek dochodowy (12 913) (10 323)
  Odroczony podatek doch odowy 1 057 290
  Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat, w tym: (11 856) (10 033)
  Podatek dochodowy przypisany działalności kontynuowanej (11 856) (10 033)
  Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej
  Uzgodnienie podatku dochodowego od zys ku brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki
  podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej Grupy
  Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku i 31 grudnia 201 6 roku przedstawia się
  następująco:
  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  39 z 75
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 201 6 roku
  Zysk brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 61 994 52 479
  Zysk przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej – –
  Zysk brutto przed opodatkowaniem 61 994 52 479
  Podatek dochodowy według obowiązującej ustawowej stawki podatkowe j wynoszącej 19% (2016 19%)
  11 779 9 971
  Wykorzystanie ulg podatkowych odliczanych od podatku (260) (155)
  Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 473 217
  Pozostałe (136) –
  Według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej: 19.08% (2016: 19.21% ) 11 856 10 033
  Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w rachunku zysków i strat (11 856) (10 033)
  Podatek dochodowy przypisany działalności zaniechanej – –
  (11 856) (10 033)
  Odroczony podatek dochodowy
  Odroczony podatek dochodowy wynika z następu jących pozycji:
  Bilans Rachunek zysków i strat za rok zakończony
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
  Różnica pomiędzy wartością podatkową a księgową środków trwałych i wartości niematerialnych (989) (252) 58 6
  Przeszacowanie kontraktów w alutowych do wartości godziwej (55) (6) (49) (1)
  Zarachowane przychody ze sprzedaży (62) (419) 357 (155)
  Przychody finansowe z tytułu zarachowanych odsetek – (16) 16 14
  Inne (73) (45) (28) (42)
  Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego (1 179) (738 )
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego
  Odprawy emerytalne 278 170 29 20
  Różnica pomiędzy wartością podatkową a księgową środków trwałych i wartości niematerialnych 79 96 (17) 2
  Wycena aktywów i zobowiązań finansowych do wartości godziwej – 37 (37) 32
  Rezerwy na premie, urlopy, koszty szacowane 2 882 2 154 365 292 Odpisy aktualizujące majątek obrotowy 332 158 66 33 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 923 116 304 71  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  40 z 75
  Inne 10 2 8 (2)
  Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego 5 504 2 733
  Ak tywa netto z tytułu podatku odroczonego 4 325 1 995
  Obciążenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 072 270
  Zmiana podatku odroczonego ujęta bezpośrednio w pozostałych dochodach całkowitych 15 (20)
  Zmiana podatku odroczonego ujęta w wyniku finansowym 1 057 290
  Majątek socjalny oraz zobowiąz ania ZFŚS
  Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami
  stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej
  20 pracowników na pełne etaty. Grupa tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów
  w wysokości odpisu podstawowego. Celem Funduszu jest finansowanie działalności socjalnej, pożyczek
  udzielonych jej pracownikom oraz pozostałych kosztów socjalnych.
  Gr upa skompensowała aktywa Funduszu ze swoimi zobowiązaniami wobec Funduszu, ponieważ aktywa
  te nie spełniają definicji aktywów Grupy . W związku z powyższym, saldo netto na dzień 31 grudnia 201 7
  roku wynosi 224 tys . PLN (na dzień 31 grudnia 201 6 roku 7 tys . PLN).
  Tabele poniżej przedstawiają analitykę aktywów, zobowiązań oraz kosztów Funduszu.
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Środki trwałe wniesione do Funduszu – –
  Pożyczki udzielone pracownikom – – Środki pieniężne 340 25 Zobowiązania z tytułu Funduszu 111 18
  Saldo po skompensowaniu 229 7
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Odpisy na Fundusz w okresie obrotowym 820 664
  Zysk przypadajacy na jedną akcję
  Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres
  przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Grupy Kapitałowej przez średni ą ważoną liczbę
  wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu.
  Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres
  przypadającego na zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych
  występujących w ciągu okresu skorygowaną o średnią ważoną liczbę akcji zwykłych, które zostałyby
  wyemitowane na konwersji wszystkich rozwadniających potencjalnych instrumentów kapitałowych
  w akcje zwykłe.  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  41 z 75
  Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia
  podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję:
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Zysk netto z działalności kontynuowanej 50 138 42 446 Strata na działalności zaniechanej – –
  Zysk netto 50 138 42 446
  Odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe – –
  Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 50 138 42 446
  Średnia ważona liczba wyemitowanyc h akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 33 418 193 33 418 193
  Wpływ rozwodnienia: – –
  Opcje na akcje – –
  Umarzalne akcje uprzywilejowane – –
  Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 33 418 193 33 418 193
  Podstawowy/rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję ogółem 1.50 1.27
  W okresie między dniem bilansowym a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie
  wystąpiły żadne i nne transakcje dotyczące akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych.
  Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty
  Dywidenda z akcji zwykłych za 201 6 rok, wypłacona dnia 1 czerwca 201 7 roku, wyniosła 42 441 tysięcy
  PLN (za 201 5 rok, wypłacona dnia 1 czerwca 201 6 roku: 33 418 tysi ęcy PLN).
  Wartość dywidendy na jedną akcję wypłaconej za rok 201 6 wyniosła 1,27 PLN (201 5: 1,00 PLN).
  Grupa nie wypłaciła zaliczki na poczet dywidendy za 201 7 rok.
  Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Zarzą d Grupy nie podjął uchwały w sprawie
  propozycji podziału zysku netto za rok 201 7.
  Rzeczowe aktywa trwałe
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Grunty i budynki Maszyny i urządzenia Środki transportu Inne środki trwałe Ogółem
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 roku 2 294 16 238 8 451 2 093 29 076
  Nabycia 52 3 660 85 47 3 844
  Objęcie kontroli nad podmiotami zależnymi 327 745 7 533 25 8 630
  Sprzedaż – (1 180) (3 217) – (4 397)
  Likwidacja (86) (1 206) – (17) (1 309)
  Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 roku 2 587 18 257 12 852 2 148 35 844  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  42 z 75
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2017 roku (1 108) (11 045) (3 537) (1 665) (17 355)
  Odpis amortyzacyjny za okres (297) (3 501) (1 463) (80) (5 341)
  Sprzedaż – 1 157 2 297 – 3 454
  Likwidacja 46 1 198 – 5 1 249
  Amortyzacja i odpisy aktualizuj ące na dzień 31 grudnia 2017 roku (1 359) (12 191) (2 703) (1 740) (17 993)
  Wartość netto na dzień 1 stycznia 2017 roku 1 186 5 193 4 914 428 11 721
  Wartość netto na dzień 31 grudnia 2017 roku 1 228 6 066 10 149 408 17 851
  Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku Grunty i budynki Maszyny i urządzenia Środki transportu Inne Środki trwałe Ogółem
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2016 roku 2 280 16 530 6 403 2 287 27 500
  Nabycia 14 3 065 2 738 13 5 830
  Sprzedaż – (854) (654) – (1 508)
  Likwidacja – (2 503) (36) (207) (2 746)
  Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2016 roku 2 294 16 238 8 451 2 093 29 076
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2016 roku (876) (10 962) (3 580) (1 805) (17 223)
  Odpis amortyzacyjny za okres (232) (3 323) (614) (67) (4 236)
  Sprzedaż – 811 621 – 1 432
  Likwidacja – 2 429 36 207 2 672
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2016 roku (1 108) (11 045) (3 537) (1 665) (17 355)
  Wartość netto na dzień 1 stycznia 2016 roku 1 404 5 568 2 823 482 10 277
  Wartość netto na dzień 31 grudnia 2016 roku 1 186 5 193 4 914 428 11 721
  Wartość bilansowa maszyn i urządzeń użytkowanych na dzień 31 grudnia 2017 roku na mocy umów
  leasingu finansowego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu wynosi 2 039 tys . PLN (na dzień 31 grudnia
  2016 roku: 0 tys . PLN). Na aktywach użytkowan ych na mocy umów leasingowych oraz umów dzierżawy
  z opcją zakupu nie został ustanowiony zastaw pod zabezpieczenie związanych z nimi zobowiązań z tytułu
  leasingu finansowego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu .
  Grunty i budynki nie są objęte hipoteką ustano wioną w celu zabezpieczenia kredytów bankowych Grupy .
  Leasing
  Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego – Grupa
  Kapitałowa jako leasingobiorca
  Grupa posiada umowy najmu powierzchni biurowej, z których na dzień 31 grudnia 201 7 roku oraz na
  dzień 31 grudni a 201 6 roku wynikały następujące przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów
  nieodwoływalnego leasingu operacyjnego:
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  W okresie 1 roku 1 093 4 727
  W okresie od 1 do 5 lat 187 1 167  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  43 z 75
  Powyżej 5 lat – –
  1 280 5 894
  Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów
  dzierżawy z opcją zakupu
  Grupa użytkuje środki transportu na podstawie umów leasingu finansowego. Umowy są zazwyczaj
  zawierane na okres 72 miesięcy. Oprocentowanie wynikające z umów jest ustalane w oparciu o zmienną
  stopę W=BOR.
  Na dzień 31 grudni a 2017 roku przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu tych umów oraz wartość
  bieżąca minimalnych opłat leasingowych netto przedstawiają się następująco:
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Opłaty minimalne Wartość bieżąca opłat Opłaty minimalne Wartość bieżąca opłat
  W okresie 1 roku 595 555 – –
  W okresie od 1 do 5 lat 944 918 – –
  Powyżej 5 lat – – – –
  Minimalne opłaty leasingowe ogółem 1 539 1 473 – –
  Minus koszty finansowe (66) –
  Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, w tym: 1 473 1 473 – –
  Krótkoterminowe 555
  Długoterminowe 918 –
  Wartości niematerialne
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Patenty i licencje Wartość firmy
  WN nie oddane do użytkowania Inne Ogółem
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 roku 45 486 170 938 1 303 444 218 171
  Nabycia 1 050 – – – 1 050
  Kapitalizacja kosztów realizowanych proj ektów rozwojowych – – 8 664 – 8 664
  Transfer z WN w budowie 11 833 – (11 833) – –
  Objęcie kontroli nad podmiotami zależnymi 8 061 76 570 5 039 7 972 97 642
  Sprzedaż – – – – –
  Likwidacja (16) – – – (16)
  Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 roku 66 4 14 247 508 3 173 8 416 325 511
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2017 roku (35 820) – (604) (281) (36 705)  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  44 z 75
  Odpis amortyzacyjny za okres (8 977) – – (156) (9 133)
  Sprzedaż – – – – –
  Likwidacja 16 – – – 16
  Amortyzacja i odpisy aktua lizujące na dzień 31 grudnia 2017 roku (44 781) – (604) (437) (45 822)
  Wartość netto na dzień 1 stycznia 2017 roku 9 666 170 938 699 163 181 466
  Wartość netto na dzień 31 grudnia 2017 roku 21 633 247 508 2 569 7 979 279 689
  Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku Patenty i licencje Wartość firmy
  WN nie oddane do użytk owania Inne Ogółem
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2016 roku 47 453 170 938 1 380 444 220 215
  Nabycia 168 – – – 168 Kapitalizacja kosztów realizowanych projektów rozwojowych – – 6 428 – 6 428
  Transfer z WN w budowie 6 505 – (6 505) – –
  Sprzedaż – – – – –
  Likwidacja (8 640) – – – (8 640)
  Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2016 roku 45 486 170 938 1 303 444 218 171
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2016 roku (37 675) – (604) (281) (38 560)
  Odpis amortyzacyjny za okres (6 785) – – – (6 785)
  Sprzedaż – – – – –
  Likwidacja 8 640 – – – 8 640
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2016 roku (35 820) – (604) (281) (36 705)
  Wartość netto na dzień 1 stycznia 2016 roku 9 778 170 938 776 163 181 655
  Wartość netto na d zień 31 grudnia 2016 roku 9 666 170 938 699 163 181 466
  Grupa prowadzi projekty rozwojowe, których przedmiotem jest budowa nowego oprogramowania lub
  istotna modyfikacja/rozbudowa znajdujących się w ofercie Grupy aplikacji. Wartości niematerialne nie
  odd ane do użytkowania stanowią nakłady poniesione w związku z realizacją projektów rozwojowych .
  Zarząd przeanalizował bieżącą wartość poniesionych kosztów z ich wartością odzyskiwalną i nie widzi
  konieczności dokonania odpisów z tytułu utraty wartości.
  Warto ść firmy
  Na wartość firmy prezentowaną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym składa się wartość firmy
  powstała z połączenia spółek Asseco Business Solutions S.A., Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab
  Trade Sp. z o.o. oraz WA -PRO Sp. z o.o., war tość firmy z konsolidacji powstała w wyniku połączenia
  Asseco Business Sol utions S.A. z Anica System S.A. oraz wartość firmy powstała na zakupie Macrologic
  S.A.
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Wartość bilansowa wartości firmy 247 508 170 938
  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  45 z 75
  Wartość firmy została przyporządkowana do ośrod ka generującego środki pieniężne, będącego
  jednocześnie odrębnym segmentem operacyjnym - Systemy ERP.
  W okresie zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku miały miejsce następujące zmiany w wartości firmy:
  31 grudnia 2017
  Wartość firmy na początek okresu 170 938
  Zwiększenia wartości firmy w wyniku nab ycia 76 570
  Razem wartość bilansowa na koniec okresu 247 508
  Wartość firmy podlega corocznemu testowi na utratę wartości za pomocą modelu zdyskontowanych
  wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli (tzw. FCFF).
  Kluczowe założenia zastosowane do obliczenia wartości odzyskiwanej:
   Wartość odzyskiwalna ośrodka została oszacowana na podstawie wartości użytkowej
  skalkulowanej na bazie prognozy przepływów środków pieniężnych opartej na zatwierdzonych
  przez Zarząd i Ra dę Nadzorczą budżetach finansowych.
   Szczegółową prognozą objęto okres 5 lat, w czasie którego zostały założone wzrosty przepływów
  w kolejnych latach, dla reszty okresu funkcjonowania jednostki obliczono wartość rezydualną
  przy założonym braku wzrostu prze pływów.
   Zakładane wzrosty przepływów zależą od strategii dla całej Grupy , taktycznych planów dla
  jednostek oraz biorą pod uwagę uwarunkowania dla poszczególnych rynków, jednocześnie zaś
  odzwierciedlają obecny oraz potencjalny portfel zamówień. Potencjalny portfel zamówień
  zakłada utrzymanie bieżących oraz pozyskanie nowych klientów. Założone wzrosty nie odbiegają
  od średniego wzrostu na danym rynku.
   Stopa dyskonta jest zgodna ze średnioważonym kosztem kapitału dla Grupy . Poszczególne
  składniki tej stopy zos tały oszacowane na podstawie danych rynkowych o stopach wolnych od
  ryzyka, wartości wspó łczynnika beta, która została z lewarowana w oparciu o rynkową strukturę
  dług/kapitał oraz wartości oczekiwanej stopy zwrotu z rynku.
  W efekcie przeprowadzonego testu na utratę wartości należy stwierdzić, że na dzień 31 grudnia 20 17
  roku nie było potrzeby, aby objąć wartość firmy odpisem aktualizującym.
  Systemy ERP
  Wartość firmy przyporządkowana do ośrodka generującego przepływy pieniężne 247 508
  Marża brutto 40%
  Stopa wzrostu 2% - 3%
  Stopa dyskonta 9.55%
  Warto ść odzyskiwalna ośrodka generującego środki pieniężne 753 095
  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  46 z 75
  Wartość bilansowa ośrodka generującego środki pieniężne obejmuje sumę aktywów operacyjnych netto
  przypisanych do segmentu sprawozdawczego, tj. rzeczowe aktywa trwałe, wartości niemateria lne,
  wartość firmy, zapasy, należności oraz zobowiązania handlowe.
  Wrażliwość na zmiany założeń
  Oszacowanie wartości użytkowej ośrodka wykazuje pewną wrażliwość na zmiany założeń dotyczące
  wysokości zastosowanej stopy dyskonta i procentu wzrostu przychodów ze sprzedaży. Zarząd jest jednak
  przekonany, iż żadna racjonalnie możliwa zmiana jakiegokolwiek kluczowego założenia określonego
  powyżej nie spowoduje, że wartość bilansowa ośrodka przekroczy jego wartość odzyskiwalną.
  Gdyby budżetowany wzrost przychodów wykorzystany do obliczenia wartości użytkowej ośrodka
  wypracowującego środki pieniężne był o 3% niższy od oszacowań Zarządu na dzień 31 grudnia 201 7 roku,
  wartoś ć odzyskiwalna ośrodka wyniosła by 670 mln PLN.
  Gdyby oszacowana stopa dyskonta przed opodatko waniem zastosowana w zdyskontowanych
  przepływach pieniężnych dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne okazała się o 3% wyższa od
  oszacowań Zarządu, wartość odzyskiwalna tego ośrodka wyniosłaby 574 mln PLN.
  Połączenie jednostek i nabycie udziałów niekon trolujących
  W dniu 14 czerwca 2017 roku nastąpiło rozliczenie transakcji zawartych w ramach wezwania do
  sprzedaży akcji Macrologic S.A. ogłoszonego przez Asseco Business Solutions S.A. w dniu 11 kwietnia
  2017 roku. Po rozliczeniu wezwania Asseco BS posiada ła 1 667 603 akcje Macrologic stanowiące 88,29%
  udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu spółki Macrologic S.A. Ponadto
  Macrologic S.A. posiadał a 159 436 akcji własnych, co stanowi ło ok. 8,44% udziału w kapitale zakładowym
  i głosach na walnym zgromadzeniu spółki Macrologic S.A.
  Połączenie zostało rozliczone metodą nabycia. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podjął decyzję o
  rozpoczęciu konsolidacji Macrologic S.A. od dnia 30 czerwca 2017 roku oceniając, że brak konsolidacji
  wyników Macrologic od dnia objęcia kontroli nie ma wpływu na śródroczne skrócone skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe .
  W dniu 24 lipca 2017 r. nastąpiło rozliczenie transakcji przymusowego wykupu akcji Macrologic S.A.
  ogłoszonego przez Asseco Business Solutions S.A. w dniu 19 lipca 2017 roku. Przedmiotem
  przymusowego wykupu były wszystkie pozostałe akcje Macrologic S.A., tj. 61 680 akcji, stanowiące ok.
  3,27% kapitału zakładowego Macrologic S.A. i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
  Macrologic S.A.
  Po ro zliczeniu przymusowego wykupu, Asseco BS posiada bezpośrednio 1.729.283 akcje Macrologic S.A.,
  stanowiące ok. 91,56% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Grupy
  Kapitałowej Macrologic S.A..
  Ponadto Macrologic S.A. posiad a 159 436 a kcji własnych, co stanowi ok. 8,44% udziału w kapitale
  zakładowym Grupy Kapitałowej Macrologic S.A.
  Cena akcji z wezwania wynosiła 59,0 PLN za jedną akcję. Całkowita wartość transakcji wyniosła
  98 389 tys. PLN. Wartość transakcji przymusowego wykupu wynio sła 3 639 tys. PLN.
  Grupa nabyła spółkę Macrologic S.A. w celu integracji i rozwoju kompetencji eksperckich oraz
  technologicznych w obszarze systemów ERP. Dzięki zgromadzeniu dużej liczby specjalistów m ożliwa
  będzie wymiana specjalistycznej wiedzy i doświa dczenia w budowaniu nietypowych rozwiązań,
  wykorzystanie gotowych komponentów, narzędzi i technologii przy tworzeniu oprogramowania i
  realizacji projektów informatycznych. Przewiduje się powiększenie bazy klientów, dla których będą  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  47 z 75
  mogły być oferowane rozw iązania wynikające z synergii produktowej. =ntegracja kompetencji Spółek
  umożliwi również zdobycie kontraktów, które dotychczas nie mogły być pozyskiwane i efektywnie
  wykorzystywane z uwagi na mniejsze potencjały i ograniczone kompetencje.
  Na dzień 31 gru dnia 201 7 roku proces alokacji ceny nabycia został przez Grupę zakończony. W ramach
  identyfikacji aktywów i ustalenia ich wartości godziwych zostały wydzielone i wycenione wartości
  niematerialne w postaci relacji z klientami w kwocie 2 500 tys . PLN, amorty zowane przez okres 8 lat.
  Ponadto zidentyfikowano zobowiązania z tytułu otwartych na dzień przejęcia kontraktów z klientami
  w kwocie 6 925 tys . PLN, które zostały wycenione na bazie zafakturowanej wartości przychodów oraz
  ujęto rezerwę z tytułu niewykorzy stanych urlopów pracowników w kwocie 1 088 tys. PLN .
  Wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki na dzień objęcia kontroli
  przedstawia się następująco:
  Wartości tymczasowe na dzień nabycia Wartości godziwe na dzień nabycia
  Nabywane aktywa
  Rzeczowe aktywa trwałe 8 630 8 630
  Wartości niematerialne 18 572 21 072
  Należności handlowe 7 149 7 149
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 873 873
  Pozostałe aktywa 1 422 2 470
  Razem aktywa 36 646 40 194
  Nabywane zobowiązania
  Kredyty bankowe 1 481 1 481
  Zobowiązania z tytułu l easingu finansowego 1 781 1 781
  Zobowiązania handlowe 2 333 2 363
  Rezerwy 444 414
  Rozliczenia międzyokresowe 1 246 9 260
  Pozostałe zobowiązania 2 268 2 268
  Razem zobowiązania 9 553 17 567
  Wartość aktywów netto 27 093 22 627
  Wartość udz iałów niekontrolujących (proporcjonalnie do udziału w aktywach netto) 968 808
  Nabywany procent kapitału zakładowego 96.43% 96.43%
  Cena nabycia 98 389 98 389
  Wartość firmy na dzień nabycia 72 264 76 570
  Cena nabycia
  Środki pieniężne zapłacone 98 389
  Koszty poniesione w związku z przejęc iem 321
  Zapłata ogółem 98 710
  Wypływ śro dków pieniężnych z tytułu przejęcia:
  Środki pieniężne netto przejęte wraz z jednostką zależną 873
  Środki pieniężne zapłacone (98 710)  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  48 z 75
  Wypływ środków pieniężnych netto ( 97 837)
  Wartość godziwa należności z tytułu dostaw i usług wynosi 7 14 9 tys . PL N. Wartość brutto należności
  z tytułu dostaw i usług wynikająca z zawartych umów wynosi 7 744 tys . PLN. Żadna pozycja należności
  z tytułu dostaw i usług nie uległa utracie wartości, przewiduje się, że możliwe będzie odzyskanie pełnej
  kwoty wynikającej z umów.
  W okresie od daty przejęcia, udział spółki Macrologic w wypracowanym przez Grupę zysku netto wyniósł
  3 310 tys . PLN. Gdyby połączenie miało miejsce na początku roku, zysk dla Grupy byłby na poziomie
  52 542 tys . PLN, a przychody z działalności kontyn uowanej wyniosłyby 240 414 tys . PLN.
  Koszty transakcyjne w wysokości 321 tys . PLN zostały ujęte jako koszty finansowe w sprawozdaniu
  z całkowitych dochodów oraz jako element przepływów z działalności operacyjnej w sprawozdaniu
  z przepływów pieniężnych.
  Nabycie udziałów niekontrolujących
  W dniu 24 lipca 2017 roku nastąpiło rozliczenie transakcji przymusowego wykupu akcji Macrologic S.A.
  ogłoszonego przez Asseco Business Solutions S.A. w dniu 19 lipca 2017 roku. Przedmiotem
  przymusowego wykupu były wszystki e pozostałe akcje Macrologic S.A., tj. 61 680 akcji, stanowiące ok.
  3,27% kapitału zakładowego Macrologic S.A. i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki
  Macrologic S.A. Po rozliczeniu przymusowego wykupu Assseco Business Solutions posiada bezpo średnio
  1 729 283 akcje Macrologic S.A., stanowiące ok. 91,56% udziału w kapitale zakładowym i głosach na
  walnym zgromadzeniu spółki Macrologic S.A.
  Cena akcji z wezwania wynosiła 59,0 PLN za jedną akcję. Wartość transakcji przymusowego wykupu
  wyniosła 3 639 tys. PLN.
  Pozostałe aktywa
  Należności długoterminowe
  Należności długoterminowe 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Pozostałe należności 772 599
  Razem 772 599
  - krótkoterminowe – –
  - długoterminowe 772 599
  Na pozostałe należności składają się depozyty na rachunku Escrow zabezpieczając e płatność czynszu
  w wynajmowanym biurze.
  Rozliczenia międzyokresowe
  Rozliczenia międzyokresowe 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Przedpłacone usługi serwisowe 356 401
  Przedpłacone ubezpieczenia 436 438  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  49 z 75
  Przedpłacone prenumeraty 13 8
  Przedpłacone szkolenia 59 93
  Przedpłacone inne usługi 526 209
  Razem 1 390 1 149
  - krótkoterminowe 1 327 1 053
  - długoterminowe 63 96
  Świadczenia pracownicze
  Świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po okresie
  zatrudnienia
  Hednostka wypłaca pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty odpraw emerytalny ch
  w wysokości określonej przez Kodeks pracy. W związku z tym Grupa Kapitałowa na podstawie wyceny
  dokonanej przez profesjonalną firmę aktuarialną tworzy rezerwę na wartość bieżącą zobowiązania
  z tytułu odpraw emerytalnych. Kwotę tej rezerwy oraz uzgodnien ie przedstawiające zmiany stanu
  w ciągu okresu obrotowego przedstawiono w poniższej tabeli:
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Na dzień 1 stycznia 893 790
  Objęcia kontroli nad podmiotami zależnymi 414 –
  Utworzenie rezerwy 212 114
  Koszty wypłaconych świadczeń – (11)
  Rozwiązanie rezerwy (57) –
  Na dzień 31 grudn ia 1 462 893
  - krótkoterminowe 28 5 - długoterminowe 1 434 888
  Kwoty dotyczące programów świadczeń pracowniczych ujmowane w całkowitych dochodach:
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Koszty bieżącego zatrudnienia 102 89
  Przeszacowanie zobowiązań netto z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych zyski i straty aktuarialne wynikające ze zmian założeń demograficznych 18 14
  zyski i straty aktuarialne wynikające ze zmian założeń finansowych 66 (146)
  zyski i straty aktuarialne wynikające z korekt założeń ex post (6) 26
  Wypłacone świadczenia – (11)
  Koszty przeszłego zatrudnienia – 108
  Koszty odsetek 32 23  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  50 z 75
  Składniki kosztów programu ujęte w wyniku finansowym 134 209
  Składniki kosztów programu ujęte w pozostałych całkowitych dochodach 78 (106)
  Na dzień 31 grudnia 212 103
  Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego
  stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna
  w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Emeryci i renciści p onownie zatrudnieni nie nabywają
  ponownie prawa do odprawy.
  Wynikowa wartość rezerwy na świadczenia pracownicze stanowi bieżącą (zdyskontowaną) wartość
  przewidywanych przyszłych płatności, których dokonanie wymagane jest do wywiązania się ze
  zobowiązań wyn ikających z pracy wykonywanej przez pracowników w okresach ubiegłych. Wartość ta
  stanowi sumę rezerw obliczonych indywidualnie dla każdej osoby zatrudnionej w Grupie .
  Wartość przewidywanej przyszłej płatności z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych oblicz a się jako
  iloczyn prawdopodobieństwa dotrwania pracownika do emerytury w Grupie (uwzględniającego
  prawdopodobieństwo dożycia do emerytury), procentu podstawy wymiaru odprawy przysługującego
  w momencie wypłaty i niezdyskontowanej wartości podstawy wymiaru w momencie wypłaty
  świadczenia. Tak otrzymaną wartość rozdziela się równomiernie na liczbę lat, przez które pracownik
  nabywa uprawnienie do odprawy, a następnie dyskontuje się kwotę przypadającą na już nabytą część
  uprawnienia. Ta zdyskontowana kwota stan owi wartość rezerwy dla pojedynczego zatrudnionego.
  Koszty bieżącego zatrudnienia oblicza się dyskontując przewidywaną nominalną wartość świadczenia
  przypisaną w sposób liniowy do jednego okresu. Nominalna wartość kosztów bieżącego zatrudnienia
  wzrasta wra z z przybliżaniem się momentu przewidywanej wypłaty świadczenia ze względu na wpływ
  dyskontowania.
  Koszty odsetek w danym okresie oblicza się mnożąc saldo początkowe zobowiązania (czyli wynikające
  z pracy wykonanej przez pracowników w okresach ubiegłych) przez stopę procentową, która jest
  tożsama ze stopą dyskontową przyjętą do wyznaczania wartości bieżącej zobowiązań.
  Do kalkulacji rezerw przyjęto następujące założenia:
   Przyjęto długookresową roczną stopę wzrostu wynagrodzeń stanowiącą sumę dwu założeń:
  realnej rocznej stopy wzrostu wynagrodzeń oraz długookresowej rocznej stopy inflacji.
   Do dyskontowania przyszłych wypłat świadczeń przyjęto stopę dyskontową na poziomie
  rentowności najbezpieczniejszych długoterminowych papierów wartościowych notowany ch na
  polskim rynku kapitałowym według stanu na dzień wyceny.
   Prawdopodobieństwa odejść pracowników obliczono na podstawie historycznych danych
  dotyczących rotacji zatrudnienia w Grupie Kapitałowej oraz danych statystycznych dotyczących
  odejść pracowniczych w br anży.
   Umieralność i prawdopodobieństwa dożycia przyjęto zgodnie z Tablicami Trwania Życia 201 6,
  publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. Przyjęto, że populacja zatrudnionych w Grupie
  Kapitałowej odpowiada średniej dla Polski pod względem umieralności .
   Nie obliczano oddzielnie rezerwy na odprawy rentowe; w zamian nie uwzględniono
  prawdopodobieństwa przejścia na rentę przy obliczaniu prawdopodobieństw odejść
  pracowników.  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  51 z 75
   Przyjęto normalny tryb przechodzenia pracowników na emeryturę według szczegółowych zasad
  zawartych w ustawie emerytalnej, z wyjątkiem tych zatrudnionych, którzy wg informacji
  dostarczonych przez Spółkę spełnią warunki wymagane do skorzystania z prawa do przejścia na
  wcześniejszą emeryturę.
  Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na d zień bilansowy do wyliczenia kwoty zobowiązania są
  następujące:
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Stopa dyskontowa (%) 3.30% 3.60%
  Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 2.50% 2.50%
  Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%) 5.00% 5.00%
  Analiza wrażliwości na zmiany podstawowych założeń :
  Zmiana stopy dyskontowej o jeden punkt procentowy:
  Zmiana stopy wzrostu wynagrodze ń o jeden punkt procentowy:
  Wzrost Spadek Wzrost Spadek
  31 grudnia 2017 roku Wpływ na łączne koszty bieżącego zatrudnienia i koszty odsetek 20 (23) (35) 28 Wpływ na zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń 203 (258) (238) 194
  31 grudnia 2016 r oku Wpływ na łączne koszty bieżącego zatrudnienia i koszty odsetek 17 (20) (31) 24
  Wpływ na zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń 169 (215) (199) 161
  Zapasy
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Towary 622 324
  Towary w drodze – –
  Odpis aktualizujący wartość zapasów (146) (130)
  Razem 476 194
  W roku zakończonym dnia 31 grudnia 201 7 roku Grupa dokonała odpisów aktualizujących wartość
  zapasów w kwocie 18 tys . PLN (w 201 6 roku: 21 tys. PLN). Utworzony odpis dotyczy zapasów akcesoriów
  komputerowych zalegających w magazynie ponad 12 miesięcy.  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  52 z 75
  W roku zakończonym 31 grudnia 201 7 roku Grupa dokonała odwrócenia odpisu aktualizującego wa rtość
  zapasów w wysokości 2 tys . PLN (w 2016 roku nie dokona no odwrócenia odpisu aktualizującego wartość
  zapasów ).
  W roku zakończonym 31 grudnia 201 7 roku ani 31 grud nia 2016 roku Grupa nie wykorzystała odpis u
  aktualizującego wartość zapasów .
  Żadna kategoria zapasów nie stanowiła zabezpieczenia kredytów lub pożyczek w roku zakończonym
  31 grudnia 201 7 roku i w roku zakończonym 31 grudnia 201 6 roku. Na dzień 31 grudnia 201 7 roku ani
  na dzień 31 grudnia 201 6 roku nie było zapasów wycenianych w cenie sprzedaży netto.
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  należności
  Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek niepowiązanych 42 510 30 892
  Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych 236 410
  Należności z tytułu dostaw i usług (netto) 42 746 31 302
  Odpis aktualizujący należności nieściągalne 999 702
  Należności z tytułu dostaw i usług (bru tto) 43 745 32 004
  Pozostałe należności 31 gr udnia 2017 31 grudnia 2016
  Pozostałe należności od osób trzecich 2 452 2 747
  Pozostałe należności od podmiotów powiązanych – 53
  2 452 2 800
  Pozostałe należności 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Należności z wyceny bilansowej długoterminowych kontraktów IT 324 2 206
  Zaliczki prz ekazane dostawcom 9 46
  Pozostałe należności handlowe (wadium, kaucje) 861 455
  Należności od pracowników 16 26
  ZFŚS 225 7
  Inne należności 1 017 60
  2 452 2 800
  Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane.
  Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w nocie 3 4.
  Grupa posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaży tylko zweryfikowanym
  klientom. Grupa na bieżąco kontroluje spływ należności, tworzy odpisy aktualizujące zgodnie z przyjętą  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  53 z 75
  polityką ra chunkowości, a w uzasadnionych przypadkach dochodzi roszczeń na drodze polubownej oraz
  sądowej. Dzięki temu, zdaniem kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom
  określony odpisem aktualizującym nieściągalne należności właściwym dla należności handlowych Grupy.
  Na 31 grudnia 201 7 roku należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 642 tys . PLN (201 6: 702 tys. PLN)
  były objęte odpisem. Zmiany odpisu aktualizującego należności były następujące:
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Odpis aktualizacyjny na dzień 1 stycznia 702 548
  Zwiększenie 438 161
  Wykorzystanie (33) (3)
  Odpisanie niewykorzystanych kwot (108) (4)
  Odpis aktualizacyjny na dzień 31 grudnia 999 702
  Poniżej przedstawiono analizę należności z tytułu dostaw i usług, które na dzień 31 grudnia 201 7 roku
  i 31 grudnia 201 6 roku były przeterminowane, ale nie uznano ich za nieściągalne i nie objęto odpisem.
  Razem Nieprzeterminowane Przeterminowane
  < 1 m -ca 1 – 3m -ce 3 -6m -cy 6 – 12 m -cy >12 m -cy
  31 grudnia 2017
  Należności handlowe 42 746 33 150 7 239 2 278 78 1 –
  Pozostałe należności 2 452 2 452 – – – – –
  31 grudnia 2016
  Należności handlowe 31 302 25 466 4 746 1 061 29 – –
  Pozostałe należności 2 800 2 800 – – – – –
  Środki pieniężne i depozyty krótkoterminow e
  Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość
  zal eży od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są
  dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do sześciu miesięcy, w zależności od aktualnego
  zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp
  procentowych. Lokaty o terminie zapadalności do 3 miesięcy zaliczane są do ekwiwalentów środków
  pieniężnych. Lokaty o terminie zapadalności od 3 do 6 miesięcy prezentowane są jako pozostałe aktywa
  finansowe krótkoterminowe.
  Wartość godziwa ś rodków pieniężnych i depozytów krótkoterm inowych na dzień 31 grudnia 2017 roku
  wynosi 8 014 tys . PLN (31 grudnia 201 6 roku: 70 456 tys . PLN).
  Saldo środków pieniężnych i depozytów krótkoterminowych wykazane w bilansie i w sprawozdaniu
  z przepływów pienięż nych składało się z następujących pozycji:
  Środki pie niężne 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  54 z 75
  Środki pieniężne w banku i w kasie 8 014 1 442
  Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy – 69 014
  Środki pieniężne w bilansie 8 014 70 456
  Odsetki naliczone od lokat krótkoterminowych – (86)
  Środki pieniężne w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 8 014 70 370
  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy
  Kapitał akcyjny 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Akcje zwykłe serii A o wartości nominalnej 5 PLN 50 000 50 000
  Akcje zwykłe serii B o wartości nominalnej 5 PLN 65 070 65 070
  Akcje zwykłe serii C o wartości no minalnej 5 PLN 28 000 28 000
  Akcje zwykłe serii D o wartości nominalnej 5 PLN 24 021 24 021
  167 091 167 091
  Akcje zwykłe wyemitowane i w pełni
  opłacone Ilość Wartość
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku 33 418 167 091
  Zmiana w ciągu roku – –
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku 33 418 167 091
  Na dz ień 1 stycznia 2016 roku 33 418 167 091
  Zmiana w ciągu roku – –
  Na dzień 31 grudnia 2016 roku 33 418 167 091
  26.1.1. Wartość nominalna akcji
  Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 5 PLN i zostały w pełni opłacone.
  Zysk na jedną akc ję wyniósł w 201 7 roku 1,50 PLN (w 201 6: 1, 27 PLN).
  26.1.2. Prawa akcjonariuszy
  Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi. Nie ma akcji uprzywilejowanych.
  26.1.3. Akcjonariusze o znaczącym udziale
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku:
  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  55 z 75
  Akcjonariusz Udział w kapitale zakładowym
  Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
  Asseco Enterpr ise Solutions 46.47% 46.47%
  Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny 13.47% 13.47%
  Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 10.38% 10.38%
  Pozostali akcjonariusze 29.69% 29.69%
  100.00% 100.00%
  Na dzień 31 grudnia 201 6 roku:
  Akcjonariusz Udział w kapitale zakładowym
  Udział w ogólnej liczbie gł osów na WZA
  Asseco Enterprise Solutions 46.47% 46.47%
  Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny 14.41% 14.41%
  Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 9.96% 9.96%
  Pozostali akcjonariusze 29.16% 29.16%
  100.00% 100.00%
  26.1.4. Akcje w posiadaniu Zarządu i Ra dy Nadzorczej
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  liczba posiadanych akcji procentowy udział w akcjonariacie liczba posiadanych akcji procentowy udział w akcjonariacie
  Osoby zarządzające
  Wojciech Barczentewicz 461 267 1.38% 461 267 1.38%
  Piotr Masłowski 715 063 2.14% 715 063 2.14%
  Mariusz Lizo n 183 000 0.55% 183 000 0.55%
  Osoby nadzorujące
  Romuald Rutkowski 426 828 1.28% 426 828 1.28%
  RAZEM 1 786 158 5.34% 1 786 158 5.34%
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Kapitał zapasowy powstał z nadwyżki wartości emisyjne j akcji serii C nad ich wartością nominalną
  w kwocie 33 600 tys. PLN, która została pomniejszona o koszty emisji akcji ujęte jako zmniejszenie
  kapitału zapasowego w kwocie 3 683 tys. PLN oraz o koszty związane z podwyższeniem kapitału
  w związku z połącze niem w kwocie 319 tys. PLN. Ponadto kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki
  wartości emisyjnej akcji serii D nad ich wartością nominalną w kwocie 33 630 tys. PLN, która została
  pomniejszona o koszty emisji akcji ujęte jako zmniejszenia kapitału za paso wego w kwocie 805 tys. PLN.  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  56 z 75
  W kwietniu 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. otrzymała zwrot nienależnie pobranego podatku
  od czynności cywilnoprawnych w kwocie 120 tys. PLN. Podatek został pobrany w 2008 roku w związku
  z rejestracją podwyższenia kapit ału zakładowego Emitenta i skorygował nadwyżkę ze sprzedaży akcji
  powyżej ich wartości nominalnej. Na skutek tego zwrotu nastąpiła korekta wysokości kapitału
  zapasowego Hednostki Dominującej . W sumie kapitał zapasowy na dzień 31 grudnia 201 7 roku wynosi
  62 543 tys. PLN.
  Niepodzielony zysk i ograniczenia w wypłacie dywidendy
  Zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek :andlowych, Hednostka Dominująca jest obowiązana utworzyć
  kapitał zapasowy na pokrycie straty. Do tej kategorii kapitału przelewa się co najmniej 8% zys ku za dany
  rok obrotowy wykazanego w sprawozdaniu Spółki , dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej
  trzeciej kapitału podstawowego. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne
  Zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wys okości jednej trzeciej kapitału zakładowego
  można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym i nie podlega ona
  podziałowi na inne cele.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku nie istnieją inne ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy.
  Oproc entowane kredyty bankowe i pożyczki
  Kredyty i pożyczki 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Kredyt w rachunku bieżącym 10 928 –
  Kredyt rewolwingowy 20 002 –
  Razem 30 930 –
  - krótkoterminowe 17 578 –
  - długoterminowe 13 352 –
  W dniu 30 maja 2017 roku Asseco Business Solutions S.A. podpisała z bankie m Raiffeisen Bank Polska
  S.A. umowę o limit wierzytelności na kwotę 65 000 tys. PLN. Formy wykorzystania limitu to:
  - kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 45 000 tys. PLN z terminem spłaty 30 czerwca 2020 roku;
  - kredyt rewolwingowy do kwoty 20 000 tys. P LN z terminem spłaty 30 września 2020 roku.
  Zabezpieczeniem jest pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez Raiffeisen Bank
  Polska S.A. oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Oprocentowanie kredytu to W=BOR 1m + marża.
  Rezerwy
  Zmiany stanu rezerw
  Rezerwa na odprawy emerytalne Pozostałe rezerw y Ogółem
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku 893 373 1 266
  Objęcia kontroli nad podmiotami zależnymi 414 – 414  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  57 z 75
  Utworzone w ciągu roku obrotowego 134 25 159
  Zmiana dyskonta, zyski i straty aktuarialne 78 – 78
  Wykorzystane – – –
  Rozwiązane (57) – (57)
  Na dz ień 31 grudnia 2017 roku 1 462 398 1 860
  Krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2017 roku 28 398 426
  Długoterminowe na dzień 31 grudnia 2017 roku 1 434 – 1 434
  1 462 398 1 860
  Na dzień 1 stycznia 2016 roku 790 373 1 163
  Utworzone w ciągu roku obrotowego 219 – 219
  Zmiana dyskonta, zyski i straty aktuarialne (105) – (105)
  Wykorzystane (11) – (11)
  Rozwiązane – – –
  Na dzień 31 grudnia 2016 roku 893 373 1 266
  Krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2016 roku 5 373 378
  Długoterminowe na dzień 31 grudnia 2016 roku 888 – 888
  893 373 1 266
  W pozycji pozostałe rezerwy prezentowan a jest rezerwa utworzona w związku z zakończonym
  postępowaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyn iku którego na Asseco Business
  Solutions została nałożona kara. Spółka odwołała się od powyższej decyzji do Sądu Okręgowego w
  Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (nota 32).
  Zobowiąza nia z tytułu dostaw i usług, pozostałe
  zobowiązania i rozlic zenia międzyokresowe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  zobowiązania finansów (krótkoterminowe)
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Wobec jednostek powiązanych 422 51
  Wobec jednostek pozostałych 3 723 2 954
  Razem 4 145 3 005
  Zobowiązania finansowe 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Kontrakty typu forward krótkoterminowe – 164
  Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego 1 473 –
  Razem 1 473 164
  - krótkoterminowe 555 164  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  58 z 75
  - długoterminowe 918 –
  Pozostałe zobowiązania 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń 443 315
  Zobowiązania z tytułu wyceny długot erminowych kontraktów IT 512 361
  Zobowiązania z tytułu dostaw niezafakturowanych 374 169
  Zaliczki otrzymane na dostawy 149 7
  Inne zobowiązania 175 305
  Razem 1 653 1 157
  Zasady i warunki płatności powyższych zobowiązań finansowych:
  Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w nocie 34.
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania są nieoprocentowane.
  Zobowiązania z tytułu odsetek są zazwyczaj rozliczane w okresach miesięcznych w ciągu całego roku
  obrot owego.
  Pozostałe zobowiązania niefinansowe
  Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych 8 337 5 009
  Zobowiązania wobec ZUS 2 469 1 476
  Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 025 652
  Podatek VAT 4 790 2 843
  Inne zobowiązania budżetowe 53 38
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 4 496 3 738
  Razem 12 833 8 747
  - krótkoterminowe 12 833 8 747
  - długoterminowe – –
  Kwota wynikająca z różnicy pomiędzy zobowiązaniami a należnościami z tytułu podatku od towarów
  i usług jest płacona właściwym władzom podatkowym w okresach miesięcznych.
  Rozliczenia międzyokresowe
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu:  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  59 z 75
  Niewykorzystanych urlopów 3 720 2 567
  Premii 11 327 8 697
  Rezerwa na pozostałe koszty 728 741
  15 775 12 005
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu: Usług serwisowych opłaconych z góry 1 603 330
  Pozostałych przychodów 8 221 –
  9 824 330
  Razem 25 599 12 335
  - krótkoterminowe 25 599 12 335
  - długoterminowe – –
  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią przede wszystkim rezerwy na niewykorzystane
  urlopy, rezerwy na wynagrodzenia okresu pr zeznaczone do wypłaty w okresach następnych, wynikające
  z zasad systemów premiowych obowiązujących w Grupie oraz rezerwy na koszty bieżącej działalności
  Grupy . Saldo rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczy głównie przedpłat za świadczone usługi,
  taki e jak serwisy oraz opieka informatyczna. Są tu zaprezentowane także zobowiązania z tytułu
  kontraktów sprzedażowych spółki Macrologic w kwocie 6 925 tys . PLN przejętych w ramach identyfikacji
  aktywów i zobowiązań w ramach alokacji ceny nabycia.
  Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi
  zmianami niektórych pozycji oraz zmianami wynikającymi ze
  sprawozdania z przepływów pieniężnych
  Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz zmianami
  wynikającymi ze sprawozda nia z przepływów pieniężnych przedstawia poniższa tabela :
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Bilansowa zmiana stanu zapasów (282) 171
  Zmiana stanu z tytułu nabycia jednostki zależnej 136 –
  Zmiana stanu w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (146) 171
  Bila nsowa zmiana stanu należności (11 269) (5 277)
  Zmiana stanu z tytułu nabycia jednostki zależnej 7 508 –
  Zmiana stanu należności z tytułu sprzedaży środków trwałych 88 –
  Zmiana stanu w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (3 673) (5 277)
  Bilansowa zmi ana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7 031 784
  Zmiana stanu z tytułu nabycia jednostki zależnej (6 413) –
  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego (715) (1 691)
  Spłata zobowiązań leasingowych 308 –
  Zmiana stanu zobowiązań fi nansowych 164 (164)  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  60 z 75
  Zmiana stanu w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 375 (1 071)
  Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 13 023 1 168
  Zmiana stanu z tytułu nabycia jednostki zależnej (8 340) –
  Zmiana stanu w sprawozdaniu z przepływów pien iężnych 4 683 1 168
  Bilansowa zmiana stanu rezerw 594 103
  Zmiana stanu z tytułu nabycia jednostki zależnej (414) –
  Zyski i straty aktuarialne z tytułu rezerwy emerytalnej ujęte w innych całkowitych dochodach (78) 105
  Zmiana stanu w sprawozdaniu z przep ływów pieniężnych 102 208
  Kontrakty długoterminowe
  Asseco Business Solutions S.A. w 20 17 roku i w 201 6 roku realizowała szereg tzw. kontraktów
  wdrożeniowych (=T). Zgodnie z MSR 11 przychody z tego typu kontraktów są uznawane zgodnie ze
  stopniem ich zaaw ansowania. Grupa dokonuje pomiaru stopnia zaawansowania realizowanych
  kontraktów wdrożeniowych według metody „kosztowej”, czyli ustalając stosunek kosztów poniesionych
  do kosztów całego projektu lub według metody „nakładów pracy”, czyli ustalając stosunek wykonanej
  pracy do całkowitych nakładów pracy na danym projekcie.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku i na dzień 31 grudnia 201 6 roku Grupa nie posiadała zaliczek z tytułu
  kontraktów długoterminowych.
  Kwota przychodów z tytułu kontraktów w roku zakończonym 31 g rudnia 201 7 roku wyniosła 11 229 tys.
  PLN (w roku zakończonym 31 grudnia 201 6 roku: 9 987 tys. PLN). Koszty związane z realizacją kontraktów
  w roku zakończonym 31 grudnia 201 7 roku wyniosły 4 654 tys. PLN (w roku zakończonym 31 grudnia
  201 6 roku: 4 266 tys. PLN).
  Kwota należności z tytułu wyceny kontraktów w roku zakończonym 31 grudnia 201 7 roku wyniosła
  324 tys. PLN (w roku zakończonym 31 grudnia 201 6 roku: 2 206 tys. PLN).
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Poniesione koszty z tytułu realizacji kontraktów IT (-) (3 421) (3 905)
  Zyski (straty) z t ytułu realizacji kontraktów IT 6 532 5 721
  Zafakturowane przychody z tytułu realizacji kontraktów IT 10 141 7 781
  Należności z tytułu wyceny kontraktów IT 324 2 206
  Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów IT (512) (361)
  Sprawy sądowe
  Grupa prowadzi k ilka spraw sądowych w przeważającej części dotyczących postępowań mających na
  celu odzyskanie należności za dostarczone produkty i usługi.  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  61 z 75
  Poza sprawami dotyczącymi odzyskania należności, Emitent prowadzi sprawę w związku decyzją Urzędu
  Ochrony Konkurencj i i Konsumentów z grudnia 2013 roku nakładającej na Asseco Business Solutions
  karę. Kara związana była z postępowaniem prowadzonym przez UOKiK dotyczącym stosowania
  niedozwolonych zapisów w umowach zawartych przez Spółkę (i jej poprzedników prawnych) z
  dys trybutorami oprogramowania marki Wapro. W listopadzie 2016 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie
  zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego uchylając decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
  Konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów złożył skargę ka sacyjną od wyroku Sądu
  Apelacyjnego zawierającą m.in. wniosek o uchylenie zaskarżonego orzeczenia Sądu Apelacyjnego. W
  marcu 2017 roku Asseco Business Solutions S.A. złożyła odpowiedź na skargę kasacyjną. Zgodnie z zasadą
  ostrożności na całą kwotę kary zos tała utworzona rezerwa w koszty 2013 roku.
  Zobowiązania warunkowe
  Na dzień 31 grudni a 201 7 roku Grupa nie posiadała zobowiązań warunkowych.
  Rozliczenia podatkowe
  Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sp rawy celne
  czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do
  nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce
  powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejas ności i niespójności. Często występujące
  różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów
  państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie
  obszarów niepewności i konfli któw. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco
  wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.
  Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku,
  w którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia
  podatkowe Grupy Kapitałowej mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe.
  Zdaniem Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 201 7 roku utworzono odpowi ednie rezerwy na
  rozpoznane i policzalne ryzyko podatkowe.
  =nformacje o podmiotach powiązanych
  Wszystkie transakcje pomiędzy spółkami Grupy a podmiotami powiązanymi były transakcjami typowymi
  i rutynowymi, zawartymi na warunkach rynkowych, a ich charakter i warunki wynikały z bieżącej
  działalności operacyjnej, prowadzonej przez Grupę . Transakcje z podmiotami powiązanymi
  przeprowadzone w ramach zwykłej działalności operacyjnej obejmują przede wszystkim sprzedaż
  oprogramowania, usługi wdrożenia, serwisu i ut rzymania oprogramowania, dzierżawę pomieszczeń,
  wypłaty dywidendy.
  Kwoty nieuregulowanych płatności nie są zabezpieczone i zostaną rozliczone w środkach pieniężnych.
  Nie udzielono i nie otrzymano żadnych gwarancji. W okresie obrachunkowym nie ujęto kosztów z tytułu
  należności wątpliwych i zagrożonych wynikających z transakcji ze stronami powiązanymi.
  Następująca tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi za
  bieżący i poprzedni rok obrotowy:
  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  62 z 75
  Podmiot
  powiązany
  Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych
  Zakupy od podmiotów powiązanych
  Należności od podmiotów powiązanych
  Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
  Jednostka dominująca całej Grupy:
  Asseco Poland S.A. 2017 1 721 2 064 221 380
  2016 2 262 1 702 390 57
  Pozostałe jednostki powiązane:
  Pozostałe jednostk i 2017 247 426 15 56
  2016 340 255 73 41
  2017 1 968 2 490 236 436
  2016 2 602 1 957 463 98
  Według informacji posiadanych przez Asseco Business Solutions S.A. na dzień 31 grudnia 201 7 roku ani
  na dzień 31 grudni a 201 6 roku nie wystąpiło saldo nierozliczonych należności z tytułu transakcji
  z podmiotami powiązanymi poprzez Kadrę Zarządzającą oraz z Kadrą Zarządzającą.
  Według informacji posiadanych przez Asseco Business Solutions S.A. na dzień 31 grudnia 201 7 roku ani
  na dzień 31 grudnia 201 6 roku nie wystąpiły nierozliczone zobowiązania z tytułu transakcji z podmiotami
  powiązanymi poprzez Kadrę Zarządzającą oraz z Kadrą Zarządzającą.
  Według ewidencji Asseco Business Solutions S.A. w roku finansowym zakończonym dni a 31 grudnia 201 7
  roku wartość (netto) transakcji zakupu towarów i usług (w tym najmu) z podmiotami powiązanymi
  poprzez Kadrę Zarządzającą oraz z Kadrą Zarządzającą wynosiła 1 860 tys. PLN (w roku finansowym
  zakończonym dnia 31 grudnia 201 6 roku była to kw ota 1 900 tys. PLN). Wartość (netto) transakcji
  sprzedaży towarów i usług do podmiotów powiązanych poprzez Kadrę Zarządzającą oraz do Kadry
  Zarządzającej wynosiła 7 tys. PLN (w roku finansowym zakończonym dnia 31 grudnia 201 6 roku była to
  kwota 37 tys. PLN ).
  Hednostka dominująca całej Grupy
  Hednostką dominującą całej Grupy jest Asseco Poland S.A.
  W roku finansowym zakończonym 31 grudnia 201 7 roku oraz w roku zakończonym 31 grudnia 201 6 roku
  wystąpiły transakcje pomiędzy Spółką, a Asseco Poland S.A., szczeg óły transakcji z podmiotami
  powiązanymi znajdują się w nocie 3 3.
  Podmiot sprawujący kontrolę nad Spółką
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku A sseco Enterprise Solutions a.s. jest właścicielem 46,47% akcji zwykłych
  Asseco Business Solutions S.A. (31 grudnia 201 6: 46,47 %) .  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  63 z 75
  Wynagrodzenie kadry kierowniczej Emitenta
  34.3.1. Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz
  członkom Rady Nadzorczej Emitenta
  Wynagrodzenia i świadczenia członków Zarządu Emitenta wypłacone oraz należne z 2017 rok
  Rok zakończony 31 grudnia 2017
  nazwisko Stałe składniki wynagr odzenia w 2017 r.
  Koszt zmiennych składników wynagrodzenia w 2017r. (1)
  Ponadto: zmienne składniki wynagrodzenia z 2016 roku wypłacone w 2017 roku
  Wojciech Barczentewicz 420 2 264 1 798
  Piotr Masłowski 420 2 264 1 798
  Mariusz Lizon 300 1 066 844
  Andrea s Enders 742 385 272
  1 882 5 979 4 712
  1) Pozycja zawiera rezerwy na premie naliczone w 2017 roku do wypłaty w 2018 roku, nie
  zawiera rezerw na premie naliczonych w 2016 roku, a wypłaconych w 2017 roku
  Wynagrodzenia i świadczenia członków Zarządu Emitenta wypłacone oraz należne z 2016 rok
  Rok zakończony 31 grudnia 2016
  nazwisko Stałe składniki wynagrodzenia w 2016 r.
  Koszt zmiennych składników wynagrodzenia w 2016r. (1)
  Ponadto: zmienne składniki wynagrodzenia z 2015 roku wypłacone w 2016 roku
  Wojciech Barczentewicz 420 1 877 1 440
  Piotr Masłowski 420 1 877 1 440
  Mariusz Lizon 300 892 683
  Andreas Enders 761 310 97
  1 901 4 956 3 660
  1) Pozycja zawiera rezerwy na premie naliczone w 2016 roku do wypłaty w 2017 roku, nie
  zawiera rezerw na premi e naliczonych w 2015 roku, a wypłaconych w 2016 rok
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Zarząd
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 13 13
  Rezerwa urlopowa 10 12
  Świadczenia po okresie zatrudnienia (rezerwa emerytalna) 29 24
  52 49
  Wynagrodzenia członków Zarządu Emitenta z tytułu pełnienia funkcji w organach jednostek
  podporządkowanych  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  64 z 75
  nazwisko Rok zakończony 31 grudnia 2017 Rok zakończony 31 grudnia 2016
  Wojciech Barczentewicz 20 –
  Piotr Masłowski 20 –
  Mariusz Lizon 20 –
  60 –
  Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Emi tenta wypłacone i należne
  Wynagrodzen ie wypłacone członkom Rady Nadzorczej Emitenta
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Josef Klein 56 –
  Romuald Rutkowski 82 150
  Adam Góral 63 60
  Zbigniew Pomianek 43 36
  Adam Pawłowicz 15 36
  Grzegorz Ogonowski 11 36
  Piotr Stępniak 28 –
  Rada Nadzorcza 298 318
  Romuald Rutkowski otrzymał 30 tys. PLN wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady
  Nadzorczej spółki Macrologic S.A.
  =nformacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub
  podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych
  Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych wypłacone lub należne za rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku i dnia 31 grudnia 201 6
  roku w podziale na rodzaje usług:
  Rodzaj usługi
  Rok zakończony
  31 grudnia 2017 * 31 grudnia 2016*
  Obowiązkowe badanie rocz nego sprawozdania finansowego oraz przegląd sprawozdania półrocznego 221 0
  Inne usługi poświadczające – –
  Usługi doradztwa podatkowego – –
  Pozostałe usługi – –
  221 0
  * odnosi się do Ernst&Young Audyt Polska Spółka z ogranicz oną odpowiedzialnością sp.k..  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  65 z 75
  Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
  Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa , należą środki pieniężne i lokaty
  krótkoterminowe oraz kredyty bankowe . Głównym celem tych instrumentów finansowych j est
  bezpieczne lokowanie wolnych środków finansowych oraz pozyskanie środków finansowych na
  działalność Grupy . Grupa posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z
  tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku pro wadzonej przez nią działalności.
  Grupa zawiera również transakcje z udziałem instrumentów pochodnych, przede wszystkim walutowe
  kontrakty terminowe typu forward . Celem tych transakcji jest zarządzanie ryzykiem walutowym
  powstającym w toku działalności Grup y.
  Zasadą stosowaną przez spółki Grupy obecnie i przez cały okres objęty sprawozdaniem jest
  nieprowadzenie obrotu instrumentami finansowymi.
  Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko stopy
  procentowej, ryzyko związ ane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje
  i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione
  poniżej. Grupa monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiad anych przez nią
  instrumentów finansowych. Wielkość tego ryzyka w okresie została przedstawiona w nocie 3 6.
  Metody przyjęte przy przeprowadzaniu analizy wrażliwości
  Wartości procentowe, względem których została przeprowadzona analiza wrażliwości na zmiany k ursów
  walutowych mogących mieć wpływ na wynik Grupy , wynoszą +/ - 10%. Przy przeprowadzaniu analizy o
  tą wartość powiększamy lub pomniejszamy kurs z dnia bilansowego.
  Ryzyko stopy procentowej
  Zmiany rynkowych stóp procentowych mogą niekorzystnie oddziaływać na wynik finansowy Grupy .
  Grupa jest narażona na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych w odniesieniu do zmiany
  wartości odsetek naliczonych od otrzymanych kredytów opartych na zmiennej stopie procentowej oraz
  zmiany wartości odsetek od lokat bankowy ch.
  Celem ograniczenia ryzyka jest minimalizacja kosztów z tytułu instrumentów finansowych opartych na
  zmiennej stopie procentowej.
  Ryzyko stopy procentowej – wrażliwość na zmiany
  Zadłużenie Grupy na dzień bilansowy z tytułu kredytów opartych na zmiennej stopie procentowej WIBOR
  wynosiło 30 930 tys. PLN , na koniec 2016 roku Grupa nie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku Grupa nie posiadała lokat bankowych.
  Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego brutto na racjonalnie możliwe zmiany stóp
  procentowych przy założeniu niezmienności innych czynników. Nie przedstawiono wpływu na kapitał
  własny ani całkowite dochody ogółem Grupy.
  Wartość bilansowa
  Zwiększenie/ zmniejszenie o punkty procentowe
  Wpływ na wynik finansowy brutto
  Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  66 z 75
  Kredyty bankowe 30 930 1 p.p. (271)
  -1 p.p. 271
  Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Lokaty bankowe 69 014 1 p.p. 546
  -1 p.p. (546)
  Ryzyko walutowe
  Grupa Kapitałowa w niewielkim stopniu jest narażona na ryzyko walutowe z tytułu zawieran ych
  transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania przez jednostkę operacyjną sprzedaży lub
  zakupów w walutach innych niż jej waluta wyceny. Podstawową walutą operacyjną Grupy jest polski
  złoty, jednak niektóre kontrakty =T oraz zakupy towarów są d enominowane w walucie obcej (EUR i USD).
  Około 12 % zawartych przez spółki Grupy transakcji sprzedaży wyrażonych jest w walutach innych niż
  waluta sprawozdawcza jednostki operacyjnej dokonującej sprzedaży, podczas gdy 98 % kosztów
  wyrażonych jest w tejże wa lucie sprawozdawczej.
  Z uwagi na fakt, iż ryzyko walutowe jest nieznaczne, Grupa nie posiada procedur w zakresie zarządzania
  ryzykiem walutowym. Grupa stosuje proste transakcje walutowe typu forward w celu zabezpieczenia
  kontraktów rozliczanych w walucie obcej. Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.
  Grupa nie wykorzystuje instrumentów finansowych w celach spekulacyjnych.
  Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego brutto (w związku ze zmianą wartości
  godziwej aktywów i zobowiązań pien iężnych) oraz całkowitych dochodów ogółem Grupy (z tytułu zmiany
  wartości godziwej aktywów i zobowiązań pieniężnych) na racjonalnie możliwe wahania kursu dolara i
  euro przy założeniu niezmienności innych czynników.
  Wzrost/ spadek kursu waluty Wpływ na wynik finansowy brutto Wpływ na całkowite dochody ogółem
  31 grudnia 2017 – EUR/PLN +10% 238 193
  - 10% (238) (193)
  31 grudnia 2016 – EUR/PLN +10% 306 248
  - 10% (306) (248)
  31 grudnia 2017 – USD/PLN +10% 9 7
  - 10% (9) (7)
  31 grudnia 2016 – USD/PLN +10% (15) (12)
  - 10% 15 12
  Ryzyko cen to warów
  =stnieją następujące czynniki ryzyka cenowego w działalności Grupy Asseco Business Solutions:
   konkurencja - we wszystkich segmentach działalności Grupy występuje silna konkurencja zarówno
  ze strony polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstw inform atycznych. Najwięksi gracze na
  polskim i globalnym rynku, działający dotychczas jedynie na rynku dużych przedsiębiorstw,  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  67 z 75
  wprowadzają do swojej oferty rozwiązania oraz metodologię wdrożenia dla średnich
  przedsiębiorstw.
   kursy walut – Grupa zawiera krótkoter minowe umowy w walutach obcych. Są to zarówno kontrakty
  przychodowe jak i kosztowe dotyczące dostaw sprzętu oraz licencji Oracle i Microsoft SQL. Grupa
  nie stosuje zabezpieczeń ze względu na krótkoterminowy charakter ekspozycji na ryzyko.
  Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe , na które narażona jest Grupa może wynikać z:
   wiarygodności kredytowej klientów, stąd też Grupa posiada odpowiednią politykę w zakresie
  dokonywania sprzedaży tylko zweryfikowanym klientom. Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać
  z kredytó w kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. W sytuacjach zagrożenia
  spłaty należności Grupa tworzy odpisy aktualizujące wartość należności, zaś w określonych
  przypadkach korzysta z usług firmy windykacyjnej dokonując uprzednio cesji wierzyt elności.
  W związku z tym, że udział wartości transakcji z żadnym z odbiorców nie przekroczył 10%
  przychodów ze sprzedaży ogółem, nie występuje istotna koncentracja klientów, przez co ryzyko
  kredytowe jest ograniczone.
   ryzyka kredytowego wynikającego z wia rygodności kredytowej instytucji finansowych
  (banków/brokerów) – stąd też współpraca z renomowanymi instytucjami finansowymi.
  W odniesieniu do innych aktywów finansowych Grupy , takich jak środki pieniężne i depozyty
  krótkoterminowe ryzyko kredytowe Grupy powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez
  drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych
  instrumentów.
  Analiz a wiekowa należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 201 7 roku oraz na dzień
  31 grudnia 201 6 roku znajduje się w nocie 24 niniejszego sprawozdania finansowego.
  W Grupie nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego.
  Ryzyko związane z płynnością
  Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowa nia płynności.
  Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności/ zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów
  finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy
  pieniężne z działalności operacyjnej.
  Celem Grupy jes t utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez
  korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania.
  Tabela poniżej przedstawia zobowiązania finansowe Grupy na dzień 31 grudnia 201 7 roku oraz na dzień
  31 grudnia 201 6 roku według daty zapadalności na podstawie umownyc h niezdyskontowanych
  płatności.
  31 grudnia 2017 Na żądanie Poniżej 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Od 1 roku do 5 lat Razem
  Oprocentowane kredyty bankowe 17 578 13 352 30 930  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  68 z 75
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 4 962 687 5 649
  – 4 962 18 265 13 352 36 579
  31 grudnia 2016 Na żądanie Poniżej 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Od 1 roku do 5 lat Razem
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 3 489 666 4 155
  – 3 489 666 – 4 155
  Instrumenty finansowe
  Wartości g odziwe poszczególnych klas instrumentów
  finansowych
  Wartości godziwe aktywów finansowych i zobowiązań finansowych określa się w następujący sposób:
   wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych o warunkach standardowych,
  znajdujących się w obrocie na aktywnych, płynnych rynkach określa się poprzez odniesienie do cen
  giełdowych;
   wartość godziwą pozostałych aktywów finansowych i zobowiązań finansowych (z wyjątkiem
  instrumentów pochodnych) określa się zgodnie z ogólnie przyjętymi modelami wyce ny w oparciu
  o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, stosując ceny z dających się zaobserwować
  bieżących transakcji rynkowych i notowań dealerów dla podobnych instrumentów.
  Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości g odziwych wszystkich
  instrumentów finansowych Grupy , w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań.
  Kategoria zgodnie z MSR 39
  wartości bilansowe wartości godziwe
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Aktywa finansowe
  Walutowe ko ntrakty terminowe typu forward WwWGpWF 291 – 291 –
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności PiN 45 189 34 056 45 189 34 056
  Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe WwWGpWF 8 014 70 456 8 014 70 456
  53 494 104 512 53 494 104 512
  Zobowiązania finansowe
  Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych PZFwgZK 30 930 – 30 930 –
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe PZFwgZK 5 649 4 155 5 649 4 155
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego PZFwgZK 1 473 – 1 473 –  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Gru pa Kapitałowa Asseco Business Solutions
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  69 z 75
  Walutowe kontrakty terminowe typu forward WwWGpWF – 164 – 164
  38 052 4 319 38 052 4 319
  Użyte skróty:
  WwWGpWF – Aktywa/ zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  PiN – Pożyczki i należności,
  PZFwgZK – Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
  Według oceny Grupy wartość godziwa środków pieniężnych, krótkoterminowych lokat, należności
  handlowych, zobowiązań ha ndlowych oraz pozostałych zobowiązań krótkoterminow ych nie odbiega od
  wartości bilansowych głównie ze względu na krótki termin zapadalności.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku oraz na dzień 31 grudnia 201 6 roku, Grupa posiadała następujące
  instrumenty finansow e wyceniane w wartości godziwej:
  31 grudnia 2017 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Zawarte kontrakty typu forward 291 – 291 –
  291 – 291 –
  31 grudnia 2016 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godzi wej przez wynik finansowy
  Zawarte kontrakty typu forward 164 – 164 –
  164 – 164 –
  i. wartość godziwa określana na podstawie cen giełdowych oferowanych za identyczne aktywa na
  rynkach aktywnych;
  ii. wartość godziwa określana pr zy użyciu modeli, dla których dane wsadowe są obserwowalne
  bezpośrednio lub pośrednio na rynkach aktywnych;
  iii. wartość godziwa określana przy użyciu modeli, dla których dane wsadowe nie są obserwowalne
  bezpośrednio lub pośrednio na rynkach aktywnych.
  W roku zakończonym dnia 31 grudnia 20 17 roku, ani też w roku zakończonym dnia 31 grudnia 201 6 roku,
  nie miały miejsca przesunięcia między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości godziwej, ani też
  żaden z instrumentów nie został przesunięty z/do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej. Wartość
  godziwa posiadanych przez Grupę aktywów i zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 201 7 roku
  oraz na dzień 31 grudnia 201 6 roku nie różni się znacząco od ich wartości bilansowej.  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Asseco Business Solutions S.A.
  Spraw ozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w
  tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  70 z 75
  Pozycje przychodów, kosztów, zyskó w i strat ujęte w rachunku zysków i str at w podziale na kategorie
  instrumentów finansowych
  Rok zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  Kategoria zgodnie z MSR 39
  Przychody /(koszty) z tytułu odsetek
  Zyski /(straty) z tytułu różnic kursowych
  Rozwiązanie / (utworzenie) odpisów aktualizujących
  Zyski /(stra ty) z tytułu wyceny
  Zyski /(straty) ze sprzedaży/realizacji instrumentów finansowych
  Razem
  Aktywa finansowe
  Walutowe kontrakty terminowe typu forward WwWGpWF – – – 454 412 866
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności PiN 5 (278) (330) – – (603)
  Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe WwWGpWF 503 (43) – – – 460
  723
  Zobowiązania finansowe
  Oprocentowane kredyty bankowe PZFwgZK (753) – – – – (753)
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego PZFwgZK (27) – – – – (27)
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe PZFwgZK – 4 – – – 4
  (776)
  Razem (272) (317) (330) 454 412 (53)
  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Asseco Business Solutions S.A.
  Spraw ozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku (w
  tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Poland S.A.
  71 z 75
  Rok zakończony 31 grudnia 201 6 roku
  Kategoria zgodnie z MSR 39
  Przychody /(koszty) z tytułu odsetek
  Zyski /(str aty) z tytułu różnic kursowych
  Rozwiązanie / (utworzenie) odpisów aktualizujących
  Zyski /(straty) z tytułu wyceny
  Zyski /(straty) ze sprzedaży instrumentów finansowych
  Razem
  Aktywa finansowe
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należn ości PiN 8 116 (156) – – (32)
  Pozostałe aktywa finansowe PiN 307 – – – – 307
  Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe WwWGpWF 681 (3) – – – 678
  953
  Zobowiązania finansowe
  Walutowe kontrakty terminowe typu forward WwW GpWF – – – (165) (27) (192)
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe PZFwgZK – 6 – – – 6
  (186)
  Razem 996 119 (156) (165) (27) 767
  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Asseco Business Solutions S.A.
  Sprawozdanie finansowe za rok zakończony
  dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Polan d S.A.
  72 z 75
  Ryzyko stopy procentowej
  W poniższej tabeli przedstawiona zost ała wartość bilansowa instrumentów finansowych Grupy
  narażonych na ryzyko stopy procentowej, w podziale na poszczególne kategorie wiekowe.
  31 grudnia 201 7 roku
  31 grudnia 2017 <1 rok 1 - 2 lat 2 - 3 lat 3 - 4 lat 4 - 5 lat Ogółem
  Oprocentowanie zmienne
  Aktywa gotówkowe 8 014 – – – – 8 014
  Oprocentowane kredyty bankowe 17 578 13 350 30 928
  31 grudnia 201 6 roku
  31 grudnia 2016 <1 rok 1 - 2 lat 2 - 3 lat 3 - 4 lat 4 - 5 lat Ogółem
  Oprocentowanie zmienne
  Aktywa gotówkowe 70 456 – – – – 70 456
  Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oproc entowaniu jest aktualizowane
  w okresach poniżej jednego roku. Odsetki od instrumentów finansowych o stałym oprocentowaniu są
  stałe przez cały okres do upływu terminu zapadalności/ wymagalności tych instrumentów. Pozostałe
  instrumenty finansowe Grupy , które nie zostały ujęte w powyższych tabelach, nie są oprocentowane i w
  związku z tym nie podlegają ryzyku stopy procentowej.
  Zarządzanie kapitałem
  Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest zabezpieczenie zdolności spółek Grupy do kontynuacji
  działania pr zy równoczesnym utrzymywaniu optymalnej struktury kapitałowej, pozwalającej na redukcję
  kosztów zaangażowanego kapitału i zwiększanie wartości Grupy dla akcjonariuszy, a także utrzymanie
  dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaźników kapitałowych.
  Grupa zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej
  zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Grupa może regulować wysokość
  dywidendy wypłacanej akcjonariuszom, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje.
  W roku zakończonym dnia 31 grudnia 201 7 roku i 31 grudnia 201 6 roku nie wprowadzono żadnych zmian
  do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze.
  Grupa monitoruje kapitał za pomocą wskaźnika zadłużenia. Do zadłużenia netto Grupa wlicza
  oprocentowane kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania oraz zaliczki
  i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków
  pieniężnych. Kapitał obejmuje a kcje zwykłe, nadwyżkę ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
  nominalnej oraz zyski zatrzymane.
  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Asseco Business Solutions S.A.
  Sprawozdanie finansowe za rok zakończony
  dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Polan d S.A.
  73 z 75
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Oprocentowane kredyty i pożyczki 30 930 –
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 20 104 13 073
  Minus środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe (8 014) (70 456)
  Zadłużenie netto 43 020 (57 383)
  Kapitał własny 279 657 275 008
  Kapitał i zadłużenie netto 322 677 217 625
  Wskaźnik dźwigni 15.38% -20.87%
  Struktura zatrudnienia
  Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej w roku z akończonym dnia 31 grudnia 201 7 roku oraz
  31 grudnia 201 6 rok u kształtowało się następująco:
  Przeciętne zatrudnienie w etatach w okresie
  sprawozdawczym Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Zarząd 4* 4*
  Działy produkcyjne 659 514
  Działy handlowe 64 44
  Dzi ały administracyjne 57 42
  Razem 784 604
  Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 201 7 roku i 31 grudnia 201 6 roku kształtowało się następująco:
  Zatrudnienie w etatach na dzień 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Zarząd 4 4
  Działy produkcyjne 785 533
  Działy handlowe 82 45
  Działy administracyjne 69 44
  Razem 940 626
  *Heden z członków zarządu jest zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną.
  Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
  W dniu 2 stycznia 2018 roku nastąpiło połączenie Asseco Bu siness Solutions S.A. z Macrologic S.A..
  Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 KS: (połączenie przez przejęcie), tj. przez przeniesienie
  całego majątku Macrologic na Asseco BS. W wyniku połączenia Macrologic została rozwiązana bez
  przeprowadz enia likwidacji.  Grupa Kapitałowa
  Asseco Business
  Solutions
  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdani a finansowego
  załączone na stronach od 9 do 75 stanowią jego integralną część.
  Asseco Business Solutions S.A.
  Sprawozdanie finansowe za rok zakończony
  dnia 31 grudnia 201 7 roku (w tysiącach PLN).
  Copyright © Asseco Polan d S.A.
  74 z 75
  Podpisy członków Zarządu
  =mię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu
  Piotr Masłowski Wiceprezes Zarządu
  Andreas Enders Wiceprezes Zarządu
  Mariusz Lizon Członek Zarządu
  Artur Czabaj Osoba odpowiedzialna za
  prowadzenie ksiąg rachunkowych
  75
  Asseco Business Solutions S.A.
  ul. Konrada Wallenroda 4c
  20 -607 Lublin
  tel.: +48 81 535 30 00
  fax: +48 81 535 30 05
  info @assecobs.pl
  assecobs .pl  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Asseco Business Solutions SA
ISIN:PLABS0000018
NIP:522-261-27-17
EKD: 72.20 doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
Adres: ul. Konrada Wallenroda 4c 20-607 Lublin
Telefon:+48 81 7458888
www:www.assecobs.pl
Kalendarium raportów
2020-04-27Raport za I kwartał
2020-07-30Raport półroczny
2020-10-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ASSECO BUSINESS SO...
2020-04-04 05-04-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649