Raport.

ASM GROUP SA (30/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna (dalej: "Emitent") informuje o zwołaniu na dzień 16 grudnia 2020 roku na godz. 14:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A., które odbędzie się w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53.
W załączniku do niniejszego raportu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.
  w dniu 16 grudnia 20 20 r oku  Akcjonariusz :

  ………………………………………………………………………………………………………… … ………………………… …
  imię i nazwisko / firma Akcjonariusza

  …………………………………………………………………………………………………………… ……………………… …
  PESEL / KRS A kcjonariusza

  …………………………………………………………………………………………………………… …………………………
  liczba posiadanych akcji

  Dane kontaktowe Akcjonariusza:

  Miasto: ………………………………………………………………………………………………….. . .................................

  Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………... ..............................

  Ulica i nr lokalu:. …………………………………………………………………………………… ……………………………

  Kontakt e - mail: ………………………………………………………………………………………… ………………………..

  Numer telefon u : ………………………………………………………………………………… …………………………… …

  Niniejszym ustanawia jako swoje go pełnomocnika :

  …………………………………………………………………………………………………………… …………………………….
  imię i nazwisko / firma pełnomocnika

  …………………………………………………………………………………………………………… …………………………..
  numer dokumentu tożsamości pełnomocnika i organ wydający dokument

  Dane kontaktowe Pełnomocnika:

  Miasto: …………………………………………………………………………………………………... .................................

  Kod pocztowy: ………………… ………………………………………………………………………... ..............................  Ulica i nr lokalu: …………………………………………………………………………………… … ………………………….

  Kontakt e - mail: ………………………………………………………………………………………… ………………………...

  Numer telefonu : …………………………………………………………………………………… … ………………………….

  do reprezentowania na Nadz wyczajnym Walny m Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. z siedzibą w
  Warszawie w dniu 16 grudnia 20 20 roku , o godz. 1 4 00 , a w związku z tym do udziału
  w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie, podpisywania listy
  obecności i wykonywania prawa głosu nad uchwałami Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  z każdej akcji Akcjonariusza.

  Klauzula informacyjna dla pełnomocnika

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 R ozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
  r oku w sprawie ochrony osób fizycznych w z wiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych , dalej
  zwanym : „ RODO ” ) informuję, iż a dministratorem danych osobowych pełnomocnika jest ASM GROUP S.A. z siedzibą w
  Warszawie (00 - 113 ), ul ica Emilii Plater 53 , KRS: 0000363620 , NIP: 525 2488185 , e - mail: [email protected]
  telefon: +48 22 166 16 50 (dalej: „Emitent” ).
  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO , podane d ane osobowe pełnomocnika przetwarzane będą w celu zapewnienia
  przez Emitenta realizacji uprawnienia akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i głosowania na
  Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez pełnomocnika ( art. 412 Ksh ) .
  Emitent przetwarza następujące kategorie danych osobowych : imię nazwisko, numer dokumentu stwierdz ającego
  tożsamość, adres, numer telefonu, adres e - mail.
  D ane osobowe pełnomocnika nie będą przekazywane żadnym odbiorcom .
  D ane osobowe pełnomocnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani jakiejkolwiek organizacji mię -
  dzynarodowej .
  D ane osobowe pełnomocnika będą przechowywane przez okres istnienia Emitenta (art. 421 § 3 Ksh).
  Pełnomocnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprz eciwu.
  Pełnomocnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193
  Warszawa), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Emitenta narusza przepisy RODO.
  Emitent uzyskał dane osobowe pełno mocnika od akcjonariusza, w imieniu którego pełnomocnik działa .
  TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ NAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ
  UCHWAŁA Nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ASM GROUP Spółki Akcyjnej
  z dnia 16 grudnia 2020 roku

  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na
  podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego
  Walnego Zgromadzenia _____________________.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UCHWAŁA Nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ASM GROUP Spółki Akcyjnej
  z dnia 16 grudnia 2020 roku

  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia
  przyjąć następujący porządek obrad:
  1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
  jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4) Przyjęcie porządku obrad.
  5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ustanowionego zastawu
  rejestrowego na przedsiębiorstwie.
  6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UCHWAŁA Nr 3
  Nadzwy czajnego Walnego Zgromadzenia
  ASM GROUP Spółki Akcyjnej
  z dnia 16 grudnia 2020 roku

  w sprawie na zmianę ustanowionego zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie

  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art.
  397 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zmianę ustanowionego przez ASM Group
  Spółkę Akcyjną zastawu rejestrowego o numerze wpisu: 2573157, o najwyższym
  pierwszeństwie zaspokojenia na przedsiębiorstwie Spółki, obejmującego wszystkie
  ruchomości i zbywalne prawa (w tym prawa własności intelektualnej), zarówno istniejące jak
  i przyszłe, stanowiące zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą


  w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia
  6 grudnia 1996 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1278) w celu zabezpieczenia
  wierzytelności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec ASM GROUP Spó łki Akcyjnej
  z tytułu umowy kredytu z dnia 28 maja 2018. r. oraz umowy kredytu dnia 28 listopada 2019
  r. poprzez rozszerzenie zakresu zastawu rejestrowego o wierzytelności mBank S.A.
  wynikające z umowy kredytu z dnia 28 l istopada 2019 r.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  __________________________________________________________________________________________________________

  Data: .................................................................................................................. .................................. .......

  Podpis Akcjonariusza : .. ......................................................................................................................


  INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
  na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.
  w dniu 16 grudnia 20 20 r.


  Punkt
  porządku
  obrad
  Przedmiot Uchwały
  Głosuję
  Z a *
  Głosuję
  P rzeciw *
  Wstrzymuję
  się od
  głosu *
  Żądanie
  zaprotokołowan
  ia sprzeciwu do
  uchwały / inne
  uwagi
  2
  UCHWAŁA Nr 1
  w sprawie wyboru
  Przewodniczącego Walnego
  Zgromadzenia
  4
  UCHWAŁA Nr 2
  w sprawie przyjęcia porządku
  obrad

  5
  UCHWAŁA Nr 3
  w sprawie wyrażenia zgody na
  zmianę ustanowionego zastawu
  rejestrowego na
  przedsiębiorstwie  • Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”  Zał ą cznik: oryginał imiennego za ś wiadczenia o prawie uczestnictwa w Nadz wyczajny m W alnym
  Z gromadzeniu ASM GROUP S.A.


  Imi ę i nazwisko / Firma Akcjonariusza : .. ................................................................................................ .................


  Data udzielenia instrukcji :................................................................................................................. ........................

  Podpis Akcjonariusza : .................................................................................................................... .............................  Uwaga:
  Niniejsze pełnomocnictwo jest nieskuteczne, gdy nazwisko/nazwa akcjonariusza wskazane w
  pełnomocnictwie nie jest takie samo jak nazwisko/nazwa akcjonariusza znajdujące się na wykazie
  akcjonariuszy sporządzonym i przekazanym Emitentowi przez K rajowy D epozyt P apierów W artościowych
  S.A. , zgodnie z treścią art. 406 ³ § 6 K odeksu spółek handlowych.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  1

  Ogłoszenie
  o z wołaniu na dzień 1 6 grudnia 20 20 roku na godzinę 14
  00


  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ASM GROUP S półki A kcyjnej z siedzibą w Warszawie


  Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 2 i art. 402
  1
  Kodeksu s półek
  handlowych [ „Ksh ” ] Zarząd ASM GROUP S półki A kcyjnej z siedzibą w Warszawie
  [„ Emitent ”] , wpisanej do r ejestru p rzedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS: 0000363620 , zwołuj e na dzień 1 6 grudnia 20 20 r oku , na
  godz. 14
  00
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej .
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Emitenta w Warszawie , przy
  ul icy Emilii Plater 53 , 00 - 113 Warszawa ( 29 piętro ) , z następującym porządkiem obrad:
  1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4) Przyjęcie porządku obrad.
  5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody n a zmianę ustanowionego
  zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie.
  6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

  Stosownie do przepisu art. 402
  3
  § 1 pkt 3 i pkt 4 K sh Zarząd Emitenta podaje poniżej
  projekty uchwał wraz z dołączonymi do nich wnioskami i dokument ami będącymi
  przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Zarząd Emitenta przedstawia poniżej zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
  i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu:
  Prawo uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Zgodnie z art. 406
  1
  Ksh w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego
  zgromadzenia spółek publicznych, Zarząd Emitenta zwraca szczególną uwagę na warunki
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta , które muszą zostać s pełnione łącznie.
  Do udziału w Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP Spółki Akcyjnej uprawnione będą tylko
  osoby, które:
  1) będą akcjonariuszami ASM GROUP S.A. na szesnaście dni przed datą
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji ucze stnictwa w
  walnym zgromadzeniu) tj. w dniu 30 listopada 2020 r oku ,
  2) zwrócą się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołani u Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzeni a, tj. nie wcześniej niż w dniu 20 listopada 2020 r oku
  i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
  uczestnic twa, tj. nie później niż w dniu 1 grudnia 2020 r oku - do podmiotu


  2

  prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie
  imiennego zaśw iadczenia o prawie uczestnictwa w W a lnym Z gromadzeniu
  Emitenta , o którym mowa w art. 406
  3
  § 2 Ksh .
  Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą
  sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów
  wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
  Lista uprawn ionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa
  w Walnym Zgromadzeniu Emitenta ustalona zostanie na podstawie wykazu
  sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A .
  Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
  przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta ,
  jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej ASM GROUP S.A. w dniu 30 listopada 2020 r oku .
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzen iu zostanie
  wyłożona w biurze Emitenta w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53 , 00 - 113 Warszawa
  ( 29 piętro), w dniu 1 1 grudnia 2020 r., w dniu 1 4 grudnia 2020 r., w dniu 1 5 grudnia
  2020 r. (w godzinach od 10
  00
  do 14
  00
  ) tj. w okresie trzech dni roboczych przed
  planowanym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
  Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
  elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać
  złożone w postac i elektronicznej na adres mailowy Emitenta [email protected]
  Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
  Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
  osobiście lub przez pełnomocn ika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem
  nieważności sporządzone w formi e pisemnej w języku polskim , a jeżeli je st sporządzone
  w języku obcym, w ówczas powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza
  przysięgłego i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo może
  być udzielone w postaci elektronicznej, ze spełnieniem wymagań określonych powyżej.
  Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
  kwalifikowanego certyfikatu.
  Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika zostanie
  umieszczony na stronie internetowej Emitenta - www.asmgroup.pl , w dziale RELACJE
  INWESTORSKIE , w zakładce „ WZA ” . Formularz stanowi również załącznik do niniejszego
  ogłoszenia.
  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy kierować
  na adres mailowy Emitenta – [email protected] dokładając wszelkich starań, aby
  możl iwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa .
  Zawiadomienie powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy
  (dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika, numery telefonów i adresy poczty
  elektronicznej obu tych osób) oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa zawierający zakres
  pełnomocnictwa, tj. liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i
  powołanie W alnego Z gromadzenia, na k tórym prawa te będą wykonywane.


  3

  Jeżeli pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadając a
  osobowości prawnej , a kcjonariusz , jako mocodawca , dodatkowo przesyła odpis z
  rejestru, w którym jest on zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem
  a kcjonariusza jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
  prawnej , a kcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jego
  pełnomocnik jest zarejestrowany.
  Akcjonariusz przesyłając zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa jest zobowiązany
  dostarczyć jednocześnie do Emitenta zwrotny adres poczty elektronicznej , za
  pośrednictwem którego Emitent będzie mógł komunikować się z tym a kcjonariuszem lub
  jego pełnomocnikiem. Emitent może podjąć odpowiednie d ziałania służące identyfikacji
  a kcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym
  pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do a kcjonariusza i pełnomocnika w celu
  potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocn ictwa.
  Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika
  i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Emitenta o odwołaniu
  udzielonego pełnomocnictwa.
  Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecnośc i , pełnomocnik
  powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w
  postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść
  pełnomocnictwa) spełniającego warunki określone w niniejszym zawiadomieniu, a także
  ok azać dokument stwierdzający tożsamość pełnomocnika. Ponadto, zgodnie z art. 412
  Ksh:
  1. pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego
  wynika z treści udzielonego mu pełnomocnictwa,
  2. pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnict wa, jeżeli wynika to z treści
  pełnomocnictwa,
  3. pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować
  odmiennie z każdej akcji każdego akcjonariusza,
  4. akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
  wartości owych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania
  praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków,
  5. zasady wykonywania prawa głosu pr zez pełnomocnika stosuje się
  do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
  Prawa A kcjonariuszy
  Zgodnie z art. 401 Ksh:
  1) a kcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
  kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać umieszczenia określonych spraw
  w porządku obrad Walnego Zgromadzenia . Żądanie powinno zostać zgłoszone
  Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym
  terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 5 listopada 2020 r oku .
  Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
  proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w
  postaci elektronicznej na adres mailowy Emitenta - [email protected]


  4

  2) a kcjo nariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
  kapitału zakładowego Emitenta mogą przed terminem Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia zgłaszać Emitentowi , na piśmie lub przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy
  Emitenta - [email protected] , projekty uchwał w języku polskim lub w
  innym języku z załączonym tłumaczeniem przysięgłym projektu na język
  polski, które dotyczą spraw wprowadzonych do porządku obrad Walne go
  Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
  3) k ażdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać
  projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
  Walnego Zgromadzenia.

  Komunikacja elektroniczna
  S tatut ASM GROUP S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym
  Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Statut ASM GROUP S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania p rawa głosu drogą
  korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza chęci uczestniczenia na Walnym
  Zgromadzeniu lub wypowiada nia się w jego trakcie przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej albo wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej , Zarząd Emitenta przy kolejnym
  Walnym Zgromadzeniu złoży projekt zmian Statutu ASM GROUP S.A. w tym zakresie.
  Zgłoszeni e chęci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu lub wykonywania prawa głosu
  drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  powinno być dokonane przez akcjoanriusza na piśmie, doręczonym do siedziby Emitenta.

  Dostęp do dokume ntacji
  Dokumentacja , która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty
  uchwał będą dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.asmgroup.pl ,
  w dziale RELACJE INWESTORSKIE, w zakładce „ WZA ” .
  Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej
  Emitenta pod adresem www.asmgroup.pl , w dziale RELACJE INWESTORSKIE, w zakładce
  „ WZA ” .
  Zarząd ASM GROUP S.A.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ

  UCHWAŁA Nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ASM GROUP Spółki Akcyjnej
  z dnia 1 6 grudnia 2020 roku

  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na
  podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego
  Walnego Zgromadzenia __________ ___________.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UCHWAŁA Nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ASM GROUP Spółki Akcyjnej
  z dnia 1 6 grudnia 2020 roku

  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia
  przyjąć następujący porządek obrad:
  1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
  jego zdolności do podejmowania uch wał.
  4) Przyjęcie porządku obrad.
  5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ustanowionego zastawu
  rejestrowego na przedsiębiorstwie.
  6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UCHWAŁA Nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ASM GROUP Spółki Akcyjnej
  z dnia 1 6 grudnia 2020 roku

  w sprawie na zmianę ustanowionego zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie

  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art.
  397 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zmianę ustanowionego przez ASM Group
  Spółkę Akcyjną zastawu rejestrowego o numerze wpisu: 2573157, o najwyższym
  pierwszeństwie zaspokojenia na przedsiębiorstwie Spółki, obejmującego wszystkie


  ruchomości i zbywalne prawa (w tym prawa własności intelektualnej), zarówno istniejące jak
  i przyszłe, stanowiące zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą
  w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia
  6 grudnia 1996 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1278) w celu zabezpieczenia
  wierzytelności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec ASM GROUP Spó łki Akcyjnej
  z tytułu umowy kredytu z dnia 28 maja 2018. r. oraz umowy kredytu dnia 28 listopada 2019
  r. poprzez rozszerzenie zakresu zastawu rejestrowego o wierzytelnoś ci mBank S.A.
  wynikając e z umowy kredytu z dnia 28 l istopada 2019 r.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ASM Group SA
ISIN:PLASMGR00014
NIP:5252488185
EKD: 73.11 działalność agencji reklamowych
Adres: ul. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa
Telefon:+48 22 8299461
www:www.asmgroup.pl
Kalendarium raportów
2021-04-30Raport roczny
2021-05-31Raport za I kwartał
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ASM GROUP
2020-11-25 19:30:52
marek
jezeli dane są prawdziwe to akcji odbiją w cuągu tygodnia 20%
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor