Raport.

ARTIFEX MUNDI SA (19/2021) Wnioski akcjonariuszy o zamianę akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz uchwała Zarządu Spółki w przedmiocie zamiany akcji

Zarząd Artifex Mundi S.A. ("Spółka") informuje, że związku z otrzymaniem wniosku akcjonariusza o zamianę akcji imiennych zwykłych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela, o czym Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr 16 z dnia 21 kwietnia 2021 r. oraz w związku z otrzymaniem kolejnych wniosków akcjonariuszy o zamianę akcji imiennych zwykłych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela, w dniu dzisiejszym na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt 31 Statutu Spółki podjął uchwałę w sprawie zamiany:
1) 372 486 akcji imiennych zwykłych serii A1 o numerach od A1 2 023 974 do A1 2 396 459, o wartości nominalnej 0,01 zł każda w kapitale zakładowym Spółki, na akcje zwykłe na okaziciela serii A3 o numerach od A3 0 000 001 do A3 0 372 486;
2) 552 027 akcji imiennych zwykłych serii A1 o numerach od A1 2 396 460 do A1 2 948 486, o wartości nominalnej 0,01 zł każda w kapitale zakładowym Spółki, na akcje zwykłe na okaziciela serii A3 o numerach od A3 0 372 487 do A3 0 924 513;
3) 232 418 akcji imiennych zwykłych serii A1 o numerach od A1 1 633 556 do A1 1 815 973 oraz od A1 1 835 974 do A1 1 885 973, o wartości nominalnej 0,01 zł każda w kapitale zakładowym Spółki, na akcje zwykłe na okaziciela serii A3 o numerach od A3 0 924 514 do A3 1 156 931;
4) 80 765 akcji imiennych zwykłych serii A1 o numerach od A1 1 903 209 do A1 1 983 973, o wartości nominalnej 0,01 zł każda w kapitale zakładowym Spółki, na akcje zwykłe na okaziciela serii A3 o numerach od A3 1 156 932 do A3 1 237 696;
5) 229 776 akcji imiennych zwykłych serii A1 o numerach od A1 1 203 731 do A1 1 416 271 oraz od A1 1 885 974 do A1 1 903 208, o wartości nominalnej 0,01 zł każda w kapitale zakładowym Spółki, na akcje zwykłe na okaziciela serii A3 o numerach od A3 1 237 697 do A3 1 467 472, oraz
6) 200 000 akcji imiennych zwykłych serii A1 o numerach od A1 602 001 do A1 622 000, o wartości nominalnej 0,01 zł każda w kapitale zakładowym Spółki, na akcje na okaziciela, oraz oznaczyć te akcje jako akcje na okaziciela serii A3 o numerach od A3 1 467 473 do A3 1 667 472.
W związku z dokonaną zamianą akcji nie nastąpiła zmiana praw z w/w akcji. Akcje te były i są akcjami zwykłymi, nie były i nie są uprzywilejowane. Każdej akcji zmienionej w wyniku zamiany przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki tak jak każdej akcji przed zamianą. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po dokonaniu opisanej wyżej zamiany akcji nie uległa zmianie.
Żaden z wnioskujących akcjonariuszy nie jest członkiem władz Spółki.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z wnioskami akcjonariuszy podejmie wszelkie czynności prawne i faktyczne mające na celu: (i) wprowadzenie wszystkich zamienionych akcji imiennych na akcje na okaziciela - tj. łącznie 1 667 472 akcji na okaziciela serii A3 o numerach od A3 0 000 001 do A3 1 667 472 do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (ii) wprowadzenie do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu obejmującego głosowanie nad uchwałą wprowadzającą stosowne zmiany w brzmieniu Statutu Spółki oraz rejestrację dokonanych zmian w KRS.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Artifex Mundi SA
ISIN:PLARTFX00011
NIP:6482765128
EKD: 58.21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres: ul. Michała Archanioła 10 41-800 Zabrze
Telefon:+48 32 7470447
www:www.artifexmundi.com
Kalendarium raportów
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-24Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ARTIFEX MUNDI
2021-09-16 18-09-56
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor