Raport.

ARTIFEX MUNDI SA (23/2018) Zawarcie umów objęcia akcji Spółki na okaziciela serii D oraz zamknięcie oferty prywatnej tych akcji

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej jako: "Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 22/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. - informuje, że w dniach od 27 do 31 lipca 2018 r. Spółka zawarła umowy objęcia akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii D (dalej jako: "Akcje Serii D") emitowanych na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 13.970,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.397.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej (ii), pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, (iii) zmiany Statutu Spółki oraz (iv) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki (dalej jako: "Uchwała ZWZ"), w ramach których doszło do objęcia łącznie 1.397.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) sztuk Akcji Serii D, tj. wszystkich akcji Spółki oferowanych w związku z Uchwałą ZWZ.
Wszystkie Akcje Serii D zostały objęte przez łącznie 30 inwestorów po jednostkowej cenie emisyjnej w wysokości 7,50 zł (słownie: siedem złotych pięćdziesiąt groszy), tj. łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 10.477.500,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
W okresie od dnia 27 do dnia 31 lipca 2018 r. inwestorzy, którzy zawarli ze Spółką wspomniane umowy objęcia Akcji Serii D, wnieśli w całości przypadające na te papiery wkłady pieniężne na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
Z uwagi na fakt, iż wszystkie możliwe do wyemitowania na podstawie Uchwały ZWZ akcje Spółki zostały objęte, z dniem 31 lipca 2018 r. zamknięto ofertę prywatną Akcji Serii D.
Treść Uchwały ZWZ została przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki nr 10/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Artifex Mundi SA
ISIN:PLARTFX00011
NIP:6482765128
EKD: 58.21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres: ul. Michała Archanioła 10 41-800 Zabrze
Telefon:+48 32 7470447
www:www.artifexmundi.com
Kalendarium raportów
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-24Raport za III kwartał
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-24Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ARTIFEX MUNDI
2021-07-29 04-07-18
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor