Raport.

ARTERIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 Przychody netto ze sprzeda?y 125 065 134 592 29 381 30 808 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 4 229 7 877 994 1 803 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 915 6 472 685 1 481 Zysk (strata) netto przypadaj?cy jedn. Dominuj?cej 1 936 6 390 455 1 463 ?rednia wa?ona liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520 Przep?ywy pieni??ne z dzia?alno?ci operacyjnej 6 708 14 146 1 576 3 238 Przep?ywy pieni??ne z dzia?alno?ci inwestycyjnej (3 583) (10 381) (842) (2 377) Przep?ywy pieni??ne z dzia?alno?ci finansowej (6 699) (3 029) (1 574) (693) Przep?ywy pieni??ne netto Razem (3 574) 736 (840) 168 Aktywa trwa?e 97 688 101 068 22 670 23 439 Aktywa obrotowe 61 952 68 238 14 377 15 825 Aktywa Razem 159 640 169 306 37 047 39 264 Zobowi?zania Razem 69 059 80 648 16 026 18 704 Zobowi?zania d?ugoterminowe 14 551 28 600 3 377 6 633 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 54 508 52 048 12 649 12 071 Kapita?y w?asne przynale?ne Jednostce Dominuj?cej 90 563 88 626 21 017 20 553 Kapita? zak?adowy 854 854 198 198 Liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4?269 520 Zysk (Strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 0,45 z? 1,50 z? 0,11 ? 0,34 ? Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 21,21 z? 20,76 z? 4,92 ? 4,81 ?

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 1
  GRUPA KAPITAŁOWA
  ARTERIA S.A.
  ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
  30 WRZEŚNIA 2017 ROKU
  „QSr 3/2017 ”
  Warszawa, 15 listopada 2017 roku


  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 2
  1. WYBRANE SKONS OLIDOWANE DANE FINANSOWE /NARASTAJĄCO/
  w tys. PLN w tys. EUR
  Wybrane dane finansowe dotycz ące skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego
  01.01.201 7
  30.09.201 7
  01.01.201 6
  30.09.201 6
  01.01.201 7
  30.09.201 7
  01.01.201 6
  30.09.201 6
  1. Przychody netto ze sprzeda ży 125 065 134 592 29 381 30 808
  2. Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej 4 229 7 877 994 1 803
  3. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 915 6 472 685 1 481
  4. Zysk (strata) netto przypadaj ący Jednostce Dominuj ącej 1 936 6 390 455 1 463
  5. Średnia ważona liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
  6. Przepływy pieni ężne z działalno ści operacyjnej 6 708 14 146 1 576 3 238
  7. Przepływy pieni ężne z działalno ści inwestycyjnej (3 583) (10 381) (842) (2 377)
  8. Przepływy pieni ężne z działal ności finansowej (6 699) (3 029) (1 574) (693)
  9. Przepływy pieni ężne netto Razem (3 574) 736 (840) 168
  10. Aktywa trwałe 97 688 101 068 22 670 23 439
  11. Aktywa obrotowe 61 952 68 238 14 377 15 825
  12. Aktywa Razem 159 640 169 306 37 047 39 264
  13. Zobowi ązania Razem 69 059 80 648 16 026 18 70 4
  14. Zobowi ązania długoterminowe 14 551 28 600 3 377 6 633
  15. Zobowi ązania krótkoterminowe 54 508 52 048 12 649 12 07 1
  16. Kapitały własne przynale żne Jednostce Dominuj ącej 90 563 88 6 26 21 017 20 5 53
  17. Kapitał akcyjny 854 854 198 198
  18. Liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
  19. Zysk (Strata) na jedn ą akcj ę zwykł ą (w zł/EUR) 0,45 zł 1,50 zł 0,11 € 0,34 €
  20. Warto ść ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w zł/EUR) 21,21 zł 20,7 6 zł 4,92 € 4,8 1 €
  Kursy przyj ęte do wyceny bilansowej
  Kurs obowi ązujący na ostatni dzie ń okresu 30.09.201 7 30.09.201 6
  1 EURO / 1 PLN 4,3091 4,3120
  Kursy przyj ęte do wyceny rachunku zysków i strat i rachunku przepływów
  pieni ężnych
  Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzie ń każdego mi esiąca okresu 30.09.201 7 30.09.201 6
  1 EURO / 1 PLN 4,2566 4,3688  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 3
  2. KOMENTARZ ZARZĄDU ARTERIA S.A. DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ Y 2017 ROKU
  Podstawowe dane finansowe:
  (w tysiącach złotych) 01.01.2017 30.09.2017 01.01.2016 30.09.2016
  Zmiana %
  Przychody ze sprzedaży 125 065 134 592 (7,1)
  Zysk z działalności operacyjnej 4 229 7 877 (46,3 )
  Zysk netto przypadający jednostce dominującej 1 936 6 390 (69,7 )
  Suma aktywów 159 640 169 306 (5,7)
  Kapitały własne 90 581 88 658 2,2
  Suma zobowiązań 69 059 80 648 (14,4)
  EBITDA 8 807 12 353 (28,7 )
  SEGMENTY DZ IAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A.
  Grupa Kapitałowa Arteria S.A. jest liderem na rynku outsourcingu procesów biznesowych w Polsce. Swoją działalność
  prowadzi w ramach dwóch pionów biznesowych: segment u Call Center oraz Wsparcia Sprzedaży. Posiada szerokie
  portfolio klientów pochodzące z wielu branż opierające się o wieloletnie kontrakty z długim okresem wypowiedzenia.
  Dysponuje dziś największym komercyjnym call center na rynku polskim specjalizującym s ię w oferowaniu
  zaawansowanych usług klasy customer care realizowanych z wykorzystaniem zintegrowanych technologicznie
  struktur telemarketingowych, które dysponują 2 200 stanowiskami łącznie w ośmiu lokalizacjach na terenie całego
  kraju. Rosnącym biznesowo kierunkiem rozwoju jest sprzedaż zagraniczna, której głównym partnerem jest dziś
  globalny klient w segmencie marketingu internetowego. Obecnie współpraca ta jest prowadzona na dziesięciu
  rynkach Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Ukraina, Rumunia, Węgr y, Czechy, Słowacja, Białoruś, Kazachstan,
  Polska, Litwa). Skala tego projektu rośnie nieprzerwanie począwszy od początku 2015 roku.
  Na działalność operacyjną w segmencie Wsparcia Sprzedaży składa się wsparcie technologiczne i operacyjne, w tym
  zarządzani e dokumentami i usługami back -office, dostarczanie specjalistycznych systemów IT, doradztwo operacyjne
  i projektowanie procesów biznesowych, realizacja kampanii marketingowych, programów lojalnościowych, usług
  merchandisingowych oraz projektowanie, produkc ja i dystrybucja materiałów POSM a także tzw. sprzedaż aktywna.
  Biorąc pod uwagę rynkowy potencjał wzrostu w obszarze outsourcingu procesów sprzedażowych, technologicznego
  wspierania zarządzania procesowego oraz usług marketingu zintegrowanego w tym działa lności eventowej i
  projektów specjalnych, w kolejnym kwartałach należy oczekiwać , iż przychody z tego tytułu będą utrzymywać się na
  stabilnym poziomie.  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 4
  KOMENTARZ DO WYNIKÓW FINANSOWYCH
  W okresie 9 miesięcy 2017 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Arteria S.A osiągnęły poziom
  125 065 tysięcy złotych i były o 9 527 tysięcy złotych niższe (tj. o 7,1%) w stosunku do anal ogicznego okresu roku
  ubiegłego kiedy to osiągnęły poziom 134 592 tysięcy złotych. Spadek ze sprzedaży był spowodowany z ahamowaniem
  dynamiki sprzedaży w segmencie działalności Call Center, który w raportowanym okresie wypracował przychody w
  wysokości 78 199 tysięcy złotych wobec 83 008 tysięcy złotych w analogicznym okresie 2016 roku (zmiana na
  poziomie 5,8 %). Niższa sprzed aż w tym segmencie wiąże się głównie ze zmianami jakie zachodzą w otoczeniu
  gospodarczym Spółki i dotyczą zasad świadczenia usług na rzecz spółek z sektora państwowego. Niższa sprze daż
  powiązana jest z niższą rentownością tych projektów zwłaszcza w sytuacj i rosnących kosztów zatrudnienia w Spółce.
  W raportowanym okresie sprzedaż usług Call Center stanowiła 60,4 % całości przychodów osiągniętych przez Spółkę .
  Przychody w rozbiciu na segmenty III kwartał
  2017 III kwartał
  2016
  Przychody z p ionu CALL CENTER 78 199 83 008
  Przychody z pionu SPRZEDAŻ AKTYWNA 0 3 261
  Przychody z pionu WSPARCIE SPRZEDAŻY 43 817 46 274
  Pozostałe przychody nieprzypisane do podstawowych segmentów działalności
  3 049 2 049
  Razem przychody 12 5 065 134 592
  Obok segmentu Call Center Arteria S.A. identyfikuje drugie istotne źródło przychodów, które pochodz ą z segmentu
  Wsparcia Sprzedaży . Przychody w tym segmencie wyniosły łącznie 43 817 tysięcy złotych i były ty lko nieznacznie bo
  o 2 457 tysi ące złotych niższe niż w 2016 roku kiedy to sprzedaż z tego tytułu osiągnęła poziom 46 274 tysiące
  złotych (różnica na poziomie 5,3 %). Pozostałe przychody osiągane przez Spółkę na poziomie skonsolidowanym
  dotyczą innych aktywności w ramach usług outsourci ngu procesów biznesowych BPO i w raportowanym okresie
  wyniosły odpowiednio 3 049 tysiąca złotych co stanowiło niecałe 2,5% całości sprzedaży. W raportowanym okresie
  Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej w ramach pionu sprzedaży aktywnej.
  Analizu jąc wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A osiągni ęte w okresie dziewięciu miesięcy 2017 roku należy
  mieć na uwadze, że niezależnie od niekorzystnych tendencji jakie pojawiły się w przypadku realizacji projektów dla
  spółek z sektora państwowego, dz iałalność Spółki cechuje pewna sezonowość sprzedaży, co w połączeniu z trwającym
  jeszcze procesem porządkowania oraz integracji aktywów poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy
  Kapitałowej, w tym będących przedmiotem wcześniejszych akwizycji, musiał o mieć wpływ na osiągane wyniki
  finansowe w raportowanym okresie. W związku z powyższym zysk z działalności operacyjnej wyniósł w okresie 9
  miesięcy 2017 roku 4 229 tysiąca złotych wobec 7 877 tysiąca złotych w 2016 roku co oz nacza spadek rok do roku
  o 46 ,3%. Wskaźnik EBITDA osiągnął w raportowanym okresie poziom 8 807 tysiąca złotych i wobec 12 353 tysięcy
  złotych w 2016 roku był niższy w stosunku do analogiczneg o okresu roku ubiegłego o 28,7 %. W efekcie zysk netto
  przypadający Jednost ce Dominującej w okr esie dziewięciu miesięcy 2017 roku wyniósł 1 936 tysięcy złotych i był o
  69,7 % niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to wyniósł odpowiednio 6 390 tysięcy złotych.  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 5
  PROGNOZA PRZYCHODÓW I EBITDA NA 2017 ROK
  W dniu 22 czerwca 2017 roku, Zarząd Arteria S.A. podał prognozowany poziom przychodów oraz wskaźnika EBITDA
  na 2017 rok. Według opublikowanych prognoz przychody ze sprzedaży planowane na cały 2017 rok mają wynieść
  157 250 tysięcy złotych natomiast wskaźnik EBITDA odpowiednio 11 940 ty sięcy złotych. Sporządzając powyższą
  prognozę Zarząd Arteria S.A. wziął pod uwagę następujące czynniki:
  – szacowany poziom przychodów oraz marży operacyjnej, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną
  zrealizowane w okresie III i IV kwartału 2017 roku z obecn ie realizowanych kontraktów;
  – niższą do porównywalnego okresu roku ubiegłego dynamikę sprzedaży w segmencie usług call center, która
  wiąże się głównie ze zmianami jakie zachodzą w otoczeniu gospodarczym Spółki i dotyczą zasad świadczenia
  usług na rzecz spół ek z sektora państwowego, co jest powiązane z niższą rentownością tych projektów
  zwłaszcza w sytuacji rosnących kosztów zatrudnienia.
  Po trzech kwartałach 2017 roku przychody ze sprzedaży osiągnięte na poziomie skonsolidowanym w wysokości 125
  065 tysięcy złotych - stanowią 79,5 % zaplanowanej w prognozie sprzedaży rocznej natomiast w skaźnik EBITDA w
  wysokości 8 807 tysięcy złotych odpowiednio 73,7 % szacowanej prognozy rocznej. Zarząd Arteria S.A. ocenia, iż
  biorąc pod uwagę sezonowość prowadzonej działalnoś ci operacyjnej przez Spółkę, a zwłaszcza fakt, iż IV kwartał jest
  zwykle najlepszym sprzedażowym okresem w roku, prognoza ogłoszona w dniu 22 czerwca 2017 roku powinna zostać
  zrealizowana zgodnie z opublikowanymi wartościami.
  REKOMENDACJA DOTYCZĄCA WYPŁA TY DYWIDENDY
  W dniu 22 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arteria S.A. zgodnie z rekomendacją
  Zarządu Arteria S.A, uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 grosze na jedną akcję. Poziom rekomendowanej
  dywidendy został oszacow any przez Zarząd Arteria S.A. w oparciu o analizę spodziewanych wyników operacyjnych
  oraz wydatków w 2017 roku przy uwzględnieniu aktua lnej sytuacji rynkowej Spółki.
  W ramach wydanej rekomendacji, Zarząd Arteria S.A. zwrócił uwagę na istotne czynniki rynk owe mające bezpośredni
  wpływ na poziom osiąganej sprzedaży oraz marży operacyjnej:
  – wzrost kosztów osobowych i rynkowej presji płacowej;
  – niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego poziom sprzedaży usług realizowanych dla sektora
  państwowego, stanowiąc ego około 30% całej sprzedaży spółki.
  Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wskazany na dzień 1 grudnia 2017 roku natomiast dzień wypłaty
  dywidendy nastąpi w dniu 15 grudnia 2017 roku.
  STRATEGIA DALSZEGO ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A. W ra mach prowadzonej działalności operacyjnej Zarząd Arteria S.A. zamierza skupić się na następujących kierunkach
  rozwoju:
  - rozwijaniu kolejnych projektów regionalnych obejmujących kraje Europy Środkowej i Wschodniej realizowanych dla
  polskich i zagraniczny ch spółek prowadzący ch działalność na wielu rynkach;
  - systematycznym pozyskiwaniu projektów w języku niemieckim z obszaru DACHL realizowanych w modelu
  nearshoring przy wykorzystaniu zas obów technologicznych i osobowych zlokalizowanych w Polsce ;
  - realizo wanie projektów polskojęzycznych przy wykorzystaniu spółek outsourcingowych zlokalizowanych na Ukrainie
  w celu poprawy rentowności;
  - dalsza dywersyfikacja portfolio klientów, z którymi Spółka wiąże się długoletnimi kontraktami. Spółka kierunkowo
  zamierz a w większym stopniu skupiać się na współpracy z firmami niezwiązanymi z sektorem publicznym oraz
  zintensyfikować starania w obszarze działalności na rynkach zagranicznych.


  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 6
  2.1. Opis pozostałych wydarzeń 2017 roku mogących mieć wpływ na działalność Grupy Kapitałowej
  Arteria S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Arteria S.A. Spółka została utworzona na podstawie Aktu
  Notarialnego z dnia 30 listopada 2004 roku. Siedziba Spółki, począwszy od 1 maja 2014 roku, znajduje się
  w Warszawie przy ulic y Stawki 2A. Jednostka Dominująca w dniu 17 stycznia 2005 roku została wpisana do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000226167. Jednos tce Dominującej nadano numer statystyczny
  Regon 140012670 oraz nr identyfikacji podatkowej NIP 5272458773. Czas trwania Jednostki Dominującej oraz
  jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.
  Wśród najważniejszych wydarzeń, jakie mia ły miejsce w okresie trzech kwartałów 2016 roku , należy wskazać na
  następujące:
  1.W dniu 23 maja 2017 roku Zarząd Arteria S.A. podał do wiadomości, iż Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy
  Pro Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej na listę Kr ajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem
  3931 jako podmiotu uprawnionego do zbadania następujących sprawozdań finansowych Arteria S.A. oraz Grupy
  Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy 2017:
  1/ sprawozdania finansowego Arteria S.A. za okres od 1 stycz nia do 31 grudnia 2017 r.
  2/ śródrocznego sprawozdania finansowego Arteria S.A. od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
  3/ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
  2017 r.
  4/ śródrocznego sko nsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za okres od 1 stycznia
  do 30 czerwca 2017 r.
  Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Arteria S.A. do zawarcia stosownej umowy z firmą Pro Audyt Spółka z o.o. z
  siedzibą w Poznaniu i określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia wyżej wskazanych badań.
  2.W dniu 23 czerwca 2017 roku Zarząd Arteria S.A. podał do wiadomości o otrzymaniu zawiadomienia z Energa
  Obrót S.A. w sprawie wyboru oferty złożonej przez konsorcjum spółek wchodząc ych w skład Grupy Kapitałowej Arteria
  S.A. (Arteria S.A. oraz BPO Management Sp. z o.o.) na wykonanie zamówienia publicznego w zakresie usług
  outsourcingu contact center dla Energa Obrót S.A. Umowa w tej sprawie zostanie zawarta na okres 24 miesięcy i
  będz ie obowiązywać począwszy od sierpnia 2017 roku. Zarząd Arteria S.A. szacuje, iż wartość umowy zawartej z
  Energa Obrót S.A. w okresie jej obowiązywania znacząco przekroczy poziom 10% kapitałów własnych Emitenta.
  3.W dniu 10 lipca 2017 roku Zarząd Arteria S .A. podał do wiadomości informację, że Rady Nadzorcza dokonała
  wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którym jednogłośnie wybrany został Piotr Schramm.
  Ponadto Rada Nadzorcza powołała w Spółce Komitet Audytu Spółki w składzie: Krzysztof Kac zmarczyk, Michał
  Lehmann i Michał Wnorowski. Rada Nadzorcza potwierdziła, że wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają
  warunki określone w art. 129 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
  oraz nadzorze publiczn ym (Dz. U z 2017 r. poz. 1089) (dalej: Ustawa).
  Ponadto Krzysztof Kaczmarczyk spełnia warunek określony w art. 129 ust.1 zdanie drugie Ustawy, natomiast Michał
  Lehmann spełnia warunek określony w art.129 ust.5 Ustawy.
  4. W dniu 1 sierpnia 2017 roku Zarzą d Arteria S.A. poinformował o otrzymaniu powiadomień złożonych w try bie
  art. 19 ust. 1 MAR dotyczących zakupu akcji Arteria S.A. w dniach 28 lipca 2017 roku oraz 31 lipca 2017 roku.
  Kupującym była spółka Investcamp Sp. z o.o., która po transakcjach posiada ła łącznie 159 508 sztuk akcji Arteria
  S.A., co daje 3,7% kapitału zakładowego oraz 3,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A. W


  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 7
  ślad za powiadomieniem złożonym przez Investcamp Sp. z o.o., wpłynęły dwa zawiadomienia od wspólników
  Invest camp Sp. z o.o., z uwagi na ich powiązania ze spółką Arteria S.A.
  5. W dniu 13 września 2017 roku Zarząd Arteria S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia złożonego w
  trybie art.69 ust. 1 pkt 1. oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publ icznej przez spółkę Investcamp Sp.
  z o.o dotyczącego przekroczenia progu 5% głosów na WZA spółki Arteri a S.A. Przekroczenie progu 5% nastąpiło w
  wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 11 września 2017 r oku w drodze zakupu 81 488 sztuk akcji Arteria
  S.A. po cenie nabycia w wysokośc i 8,35 PLN. Zgodnie z art. 69 ust.4 pkt 2 ustawy o ofercie, przed zmianą udziału
  spółka Investcamp Sp. z o.o. posiadała łącznie 159 508 sztuk akcji Arteria S.A., co dawało 3,7% kapitału zakładowego
  oraz 3,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A. Zgodnie z art.69 ust.4 pkt 3 ustawy o ofercie,
  na dzień 12 września 2017 roku, Investcamp Sp. z o.o posiadał łącznie 240 996 (słownie: dwieście czterdzieści
  tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) sztuk akcji co daje 5,64% kapitału zakładowego oraz 5,64% w ogólnej
  liczbie głosów na Walnym Zgromadze niu Akcjonariuszy Arteria S.A. Zgodnie z zawiadomieniem, nie występują
  podmioty zależne od Investcamp Sp. z o.o. posiadające akcje Arteria S.A. jak również nie występuj ą osoby, o których
  mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit c. Dodatkowo wpłynęły także powiadomienia złożone w trybie art. 19 ust. 1 MAR
  dotyczące zakupu akcji Arteria S.A. od wspólników Investcamp Sp. z o.o., z uwagi na ich powiązania ze spółką Arteria
  S.A. W załą czeniu Zarząd upublicznia pełną treść wszystkich trzech otrzymanych powiadomień.
  2.2. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, które miały istotny wpływ
  na osiągnięte wyniki finansowe
  W okresie 9 miesięcy 2017 roku nie zaszły sz czególne zdarzenia i okoliczności, w tym o nietypowym charakterze,
  które mogłyby mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe , z wyjątkiem opisanych w pkt 2.1.
  2.3. Zdarzenia, które wystąpiły po okresie, którego dotyczy niniejszy raport, a mogące mieć wpływ n a
  przyszłe wyniki finansowe
  W okresie po zakończeniu trzeciego kwartału 2017 roku nie zaszły istotne zdarzenia, które mogą znaczący wpływ
  na wyniki IV kwartału 2017 roku.
  2.4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników
  W dniu 22 czerwca 2017 roku, Zarząd Arteria S.A. podał prognozowany poziom przychodów oraz wskaźnika EBITDA
  na 2017 rok. Informacja na temat możliwości zreali zowania prognoz znajduje się w k omentarzu Zarządu Arteria S.A.
  do skonsoli dowany ch wyników finansowych, w który Spółka uznaje prognozowane wartości za niezagrożone.
  2.5. Wskazanie czynni ków, które w ocenie Zarządu Arteria S.A. mogą mieć znaczący wpływ na wyniki
  w perspektywie co najmniej jednego kwartału
  W ocenie Zarządu Arteria S. A. czynnikami, które mogą mieć istotny i bezpośredni wpływ na wyniki osiągnięte przez
  Grupę Kapitałową Arteria S.A. w perspektywie najbliższego kwartału są:
  – niższa dynamika przychodów ze sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym, zwłaszcza w segmencie call center;
  – związana z tym niższa rentowność niektóry ch projektów w porównaniu z 2017 roku, co wynika z obecnych
  warunków otoczenia biznesowego Spółki i rosnących kosztów zatrudnienia;
  – intensyfikacja działań zmierzających do dalszej dywersyfikacji portfela kli entów w poszczególnych segmentach
  działalności;
  – intensyfikacja działań zmierzających do pozyskania nowych klientów na rynkach zagranicznych.  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 8
  2.6. Informacje o jednostce dominującej i Grupie Kapitałowej Arteria S.A.
  Arteria S.A. jest Jednostką Dominują cą Grupy Kapitałowej Arteria S.A. Czas trwania Jednostki Dominującej oraz
  jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.
  2.7 Informacje statutowe o Jednostce Dominującej
  2.7.1 Nazwa i forma prawna
  Spółka działa p od firmą Arteria Spó łka Akcyjna.
  2.7.2. Siedziba Spółki
  Siedziba Spółki znajduje się przy:
  - ul. Stawki 2A, (kod pocztowy 00 -193 ) w Warszawie.
  2.7.3. Przedmiot działalności
  Przeważająca działalność Spółki w raportowany okresie polegała na świadczeniu usług call center, po nadto na
  doradztwie gospodarczym w zakresie zarządzania, w tym ryzykiem finansowym Grupy Kapitałowej.
  2.7.4. Podstawa działalności
  Arteria S.A. działa na podstawie Statutu Spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego z dnia 30 listopada 2004
  roku (Re p. A Nr 5867/2004) z późniejszymi zmianami oraz kodeksu spółek handlowych.
  2.7.5. Rejestracja w Sądzie Gospodarczym
  W dniu 17 stycznia 2005 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta
  stołecznego Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy pod numerem: KRS 0000226167.
  2.7.6. Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym
  NIP 527 -24 -58 -773
  REGON 140012670
  2.7.7. Czas trwania Spółki i założenie kontynuowania działalności
  Spółka utworzona z ostała na czas nieokreślony
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
  Spółkę w dającej się przewidzi eć przyszłości. Zarząd na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdani a
  finansowego nie stwierdza istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie możliwości
  kontynuowania działalności na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia
  dotychcza sowej działalności operacyjnej.  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 9
  2.7.8. Skład i zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej
  Zarząd Spółki
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku skład Zarządu Spółki kształtował się w sposób następujący:
  Marcin Marzec - Prezes Zarządu
  Wojciech Glapa - Wiceprezes Z arządu
  W okresie 9 miesięcy 2017 roku skład Zarządu nie uległ zmianie.
  Rada Nadzorcza Spółki
  W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 1 stycznia 2017 roku wchodzili:
  Dariusz Stokowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Miron Maicki - Człon ek Rady Nadzorczej
  Tomasz Filipiak - Członek Rady Nadzorczej
  Michał Lehmann - Członek Rady Nadzorczej
  Paweł Tarnowski - Członek Rady Nadzorczej
  W dniu 22 czerwca 2017 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki p ostanowiło od wołać wszystkich
  dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest: Dariusza Stokowskiego, Michała Lehmanna, Piotra
  Schramma, Pawła Tarnowskiego oraz Mirona Maickiego. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka
  Akcyjna powołało do składu Rady Nadzorczej Arteria S.A. następujące osoby:
  - Dariusza Stokowskiego,
  - Piotra Schramma – kandydata zgłoszonego przez Generali OFE S.A.,
  - Michała Lehmanna,
  - Adama Jarmickiego – kandydata zgłoszonego przez Unifundusze FIO,
  - Michała Wnorowskiego, – kan dydata zgłoszonego przez Investors TFI,
  - Krzysztofa Kaczmarczyka – kandydata zgłoszonego przez Investors TFI.
  Wobec powyższych zmian skład Rady Nadzorczej Arteria S. A. na dzień 30 września 2017 roku kształtował się
  następująco:
  - Piotr Schramm – Przewod niczący Rady Nadzorczej
  - Dariusz Stokowski – Członek Rady Nadzorczej
  - Michała Lehmann – Członek Rady Nadzorczej
  - Adam Jarmicki – Członek Rady Nadzorczej
  - Michał Wnorowski – Członek Rady Nadzorczej
  - Krzysztof Kaczmarczyk – Członek Rady Nadzorczej
  Prok urenci Spółki
  W prezentowanym okresie liczba prokurentów nie uległa zmianie. Sprawują je następujące osoby: Piotr Wojtowski,
  Sebastian Pielach i Paweł Grabowski. Każdy z Prokurentów uprawniony jest do podejmowania czynności sądowych i
  pozasądowych w imien iu Spółki, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa na zasadzie łącznej, konieczne
  jest współdziałanie dwóch prokurentów ustanowionych przez Spółkę lub prokurenta łącznie z członkiem Zarządu
  Spółki.


  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 10
  3. Opis organi zacji Grupy Kapitałowej A rteria S.A. ze wskazaniem jednostek podlegających
  konsolidacji
  Na dzień 30 września 2017 roku, ARTERIA S.A. była jednostką dominującą wobec następujących podmiotów,
  tworzących wspólnie Grupę Kapitałową Arteria S.A.:
  Lp. Nazwa Spółki Siedziba Zakres dział alności Udział w kapitale zakładowym
  1 Polymus Sp. z o.o. Warszawa Marketing zintegrowany 95%
  2 Mazowiecki Inkubator Technologiczny S.A. Warszawa Doradztwo biznesowe 100%
  3 Gallup Arteria Management Sp. z o.o. sp.k. Warszawa Call Center 100%
  4 Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp.k. Warszawa Pośrednictwo finansowe 100%
  5 Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. sp.k. Warszawa Procesy biznesowe 100%
  6 Sellpoint Sp. z o.o. Warszawa Wsparcie sprzedaży 100%
  7 Arteria Logistics Sp. z o.o. Warszawa Usług i logistyczne 100%
  8 Arteria Finanse Sp. z o.o. Warszawa Pośrednictwo finansowe 100%
  9 BraveAgency Sp. z o.o. Warszawa Marketing zintegrowany 100%
  10 zdaj.to Sp. z o.o. Warszawa Działalność w I nternecie 100%
  11 Arteria Management Sp. z o.o. Warszawa Doradztwo biznesowe 100%
  12 Contact Center Sp. z o.o. Warszawa Call Center 100%
  13 BPO Management Sp. z o.o. Wrocław Call Center 100%
  Udziały w spółce Polymus Sp. z o.o.
  Arteria S.A. jest w posiadaniu 95% udziałów w spółce Polymus Sp. z o.o. za pośredn ictwem Arteria Operacje
  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
  Akcje w spółce Mazowiecki Inkubator Technologiczny S.A.
  Arteria S.A. jest w posiadaniu 100% akcji w spółce Mazowiecki Inkubator Technologiczny S.A., z tego 92,02% za
  pośredni ctwem Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
  Dnia 15 grudnia 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Mazowiecki Inkubator Technologiczny
  Sp. z o.o. (obecnie Mazowiecki Inkubator Technologiczny S.A.) podjęło uchwałę na mocy której podwyższono
  kapitał zakładowy do kwoty 626.500,00 złotych poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie 1153, które zostały
  objęte przez Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i pokryte wkładem
  niepieni ężnym w postaci:
  – 382.464 udziałów w spółce Arteria Support 1 Arteria Management Sp. z o.o. SCSp – będącej wspólnikiem
  w spółce Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k.
  – 449.131 udziałów w spółce Arteria Support 2 Arteria Management Sp. z o.o. SCSp – będą cej wspólnikiem
  w spółce Rigall Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k.
  – 205.382 udziałów w spółce Arteria Support 3 Arteria Management Sp. z o.o. SCSp – będącej wspólnikiem
  w spółce Gallup Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k.
  Spółki Polymus Sp. z o.o. oraz Maz owiecki Inkubator Technologiczny S.A. stanowiące aktywa Arteria S.A., zostały
  wniesione do Funduszu Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Głównym


  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 11
  celem wniesienia aktywów Arteria S.A. do Funduszu jest usprawnienie operacyj nego zarządzania Grupą Kapitałową
  Arteria S.A. oraz uzyskanie oszczędności kosztowych dzięki uproszczeniu struktury organizacyjnej dokonanej w
  ramach organizacji. Arteria S.A. zachowuje pełną kontrolę nad spółkami wniesionymi do Funduszu. Działając w
  inter esie i na rzecz Akcjonariuszy, Arteria S.A. zachowuje środki sprawowania pełnej kontroli prowadzenia
  działalności przez utworzony Fundusz. Należą do nich:
  – zakaz zbywania przez Fundusz akcji lub udziałów w spółkach wniesionych do Funduszu bez zgody spółki
  Arteria S.A.,
  – prawo Arteria S.A. do przedkładania Funduszowi wiążących instrukcji co do sposobu głosowania podczas
  walnych zgromadzeń spółek wniesionych do Funduszu,
  – wymóg zgody Arteria S.A. na zmianę Statutu Funduszu,
  – uzyskanie zgody Arteria S.A. przy pode jmowaniu przez Fundusz decyzji inwestycyjnych oraz na poniesienie
  jednorazowego wydatku w wysokości przekraczającej 2.000,00 zł.
  Udziały w spółce Gallup Arteria Management Spółka z o.o. Spółka komandytowa
  Poprzez strukturę Arteria Operacje Fundusz Inwest ycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Arteria S.A. posiada
  100% wkładu w Gallup Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k.
  Udziały w spółce Rigall Arteria Management Spółka z o.o. Spółka komandytowa
  Poprzez strukturę Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamk nięty Aktywów Niepublicznych Arteria S.A. posiada
  100% wkładu w Rigall Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k.
  Udziały w spółce Trimtab Arteria Management Spółka z o.o. Spółka komandytowa
  Poprzez strukturę Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akty wów Niepublicznych Arteria S.A. posiada
  100% wkładu w Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k.
  Udziały w spółce Sellpoint Sp. z o.o.
  Trimtab Arteria Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest w posiadaniu
  100% udziałów w spółce Sellpoint Sp. z o.o.
  Udziały w spółce Arteria Logistics Sp. z o.o.
  Sellpoint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w posiadaniu 100% udziałów w spółce Arteria Logistics Sp. z
  o.o.
  Udziały w spółce Arteria Finanse Sp. z o.o.
  Trimtab Art eria Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest w posiadaniu 80%
  udziałów w spółce Arteria Finanse Sp. z o.o. Pozostałe 20% udziałów posiada bezpośrednio spółka Arteria S.A.
  Udziały w spółce Brave Agency Sp. z o.o.
  Trimtab Arteria Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest w posiadaniu
  100% udziałów w spółce BraveAgency Sp. z o.o.  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 12
  Udziały w spółce zdaj.to Sp. z o.o.
  Trimtab Arteria Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka ko mandytowa jest w posiadaniu
  100% udziałów w spółce zdaj.to Sp. z o.o..
  Udziały w spółce Arteria Management Sp. z o.o.
  Arteria S.A. jest w posiadaniu 100% udziałów w spółce Arteria Management Sp. z o.o.
  Udziały w spółce Contact Center Sp. z o.o.
  Arteria S.A. jest w posiadaniu 100% udziałów w spółce Contact Center Sp. z o.o.
  Udziały w spółce BPO Management Sp. z o.o.
  Arteria S.A. jest w posiadaniu 100 % udziałów w spółce BPO Management Sp. z o.o.
  Wszystkie jednostki Grupy Kapitałowej Arteria S.A. wykaz ane powyżej podlegają konsolidacji na dzień b ilansowy tj.
  na dzień 30 września 2017 roku.
  3. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FIN ANSOWE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU 3.1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 01.01.201 7 30.09.2017 01.07.2017 30.09.2017 01.01 .2016 30.09.2016 01.07.2016 30.09.20 16
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 122 074 40 038 132 585 42 741
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 2 991 840 2 007 721
  Przychody ze sprzedaży 125 065 40 87 8 134 592 43 462
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (118 370) (38 230) (126 379 ) (40 333 )
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów (2 526) (872) (1 527) (483)
  Koszt własny sprzedaży (120 896) (39 102) (127 906 ) (40 816 )
  Zysk (strata) brutto ze spr zedaży 4 169 1 776 6 686 2 646
  Pozostałe przychody operacyjne 537 260 1 804 125
  Pozostałe koszty operacyjne (477) (57) (613) (134)
  Zysk (strata) Wynik działalności operacyjnej 4 229 1 979 7 877 2 637
  Przychody finansowe 213 69 176 56
  Koszty finansowe (1 527) (513) (1 581) (492)
  Zysk (strata) brutto 2 915 1 535 6 472 2 201
  Podatek dochodowy (954) (294) (62) 169
  Zysk (strata) netto 1 961 1 241 6 410 2 370
  Zysk (strata) brutto przynależny udziałom niedającym kontroli 25 23 20 (3)
  Zysk (strata) netto przynależny jednostce 1 936 1 2 18 6 390 2 373


  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 13
  Liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
  Zysk/(strata) na jedną akcję 0,45 zł 0,29 zł 1,50 zł 0,56 zł
  – podstawowy z zysku za okres 0,45 zł 0,29 zł 1,50 zł 0,56 zł
  – rozwodniony z z ysku za okres 0,45 zł 0,29 zł 1,50 zł 0,56 zł
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Wynik netto 1 936 1 2 18 6 390 2 373
  Zyski (Straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne - - - -
  Zyski (Straty) dotyczące wyce ny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia - - - - Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich - - - -
  Razem Zyski (Straty) korygują ce wynik netto - - - -
  Całkowite dochody razem 1 936 1 2 18 6 390 2 373


  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 14
  3.2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  AKTYWA 30.09.2017 30.09.2016 31.12.2016
  Aktywa trwałe (długoterminowe) 97 688 101 068 99 520
  Rzeczowe aktywa trwałe 10 493 11 684 11 344
  Wartości niematerialne 21 748 21 067 22 140
  Wartość firmy 49 254 49 254 49 254
  Należności długoterminowe 600 1 385 600
  Pożyczki udzielone długoterminowe 1 921 1 740 1 985
  Inwestycje w jednostkach powiązanych 7 838 9 765 7 838
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 5 834 6 173 6 359
  Aktywa obrotowe (krótkote rminowe) 61 952 68 238 69 112
  Zapasy 3 200 1 652 2 022
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 52 258 55 659 55 888
  Należności podatkowe 2 433 1 603 1 112
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 434 3 905 5 008
  Pożyczki udzielone kró tkoterminowe 2 300 5 143 4 832
  Pozostałe aktywa 327 276 250
  SUMA AKTYWÓW 159 640 169 306 168 632  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 15
  cd. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  PASYWA 30.09.2017 30.09.2016 31.12.2016
  Kapitały własne przynależne jednostce dominujące j 90 563 88 626 89 609
  Kapitał zakładowy 854 854 854
  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 23 640 23 640 23 640
  Kapitał rezerwowy 8 245 8 245 8 245
  Zyski zatrzymane 55 888 49 497 49 497
  Wynik za rok bieżący 1 936 6 390 7 373
  Udziały w kapitale niesprawujące kontroli 18 32 (7)
  Kapitał własny ogółem 90 581 88 658 89 602
  Zobowiązania długoterminowe 14 551 28 600 34 685
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 7 000 16 000 16 000
  Kredyty 1 281 3 857 10 746
  Pożyczki - 794 678
  Leasingi 620 1 529 1 102
  Pozostałe zobowiązania długoterminowe 948 1 434 1 184
  Rezerwy długoterminowe 41 41 41
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 661 4 945 4 934
  Zobowiązania krótkoterminowe 54 508 52 048 44 345
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 9 085 86 86
  Kredyty 17 588 20 678 11 822
  Pożyczki - 15 15
  Leasingi 1 107 962 1 063
  Zobowiązania handlowe 18 582 24 693 25 037
  Pozostałe zobowiązania 2 015 570 586
  Zobowiązania z tytułu wyna grodzeń 1 311 1 412 1 470
  Bieżące zobowiązania podatkowe 3 790 2 705 3 257
  Rezerwy krótkoterminowe 1 030 927 1 009
  Stan zobowiązań ogółem 69 059 80 648 79 030
  SUMA PASYWÓW 159 640 169 306 168 632  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 16
  3.3. Skonsolidowane sprawozdanie z p rzepływów pieniężnych
  01.01.2017 30.09.2017 01.01.2016 30.09.2016
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) brutto 2 915 6 472
  II. Korekty razem 3 948 7 549
  1. Amortyzacja 4 578 4 476
  2. Zyski (stra ty) z tytułu różnic kursowych - -
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 042 1 17 4
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - -
  5. Zmiana stanu rezerw 21 (1 324)
  6. Zmiana stanu zapasów (1 178) (211)
  7. Zmiana stanu nale żności 10 289 4 584
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (10 441) 486
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (253) (662)
  10. Zysk na sprzedaży środków trwałych (107) 5
  11. Koszty związane z utr atą wartości środków trwałych - -
  12. Nabycie / sprzedaż aktywów finansowych 0 -
  13. Inne korekty (3) (979)
  Gotówka z działalności operacyjnej 6 863 14 021
  Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony 155 (125)
  III. Przepływy pieniężne ne tto z działalności operacyjnej (I+/ -II) 6 708 14 146
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 167 1 100
  1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 129 -
  2. Zbycie inwestycji w nierucho mości oraz wartości niematerialne - -
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 38 1 100
  a) w jednostkach powiązanych - 634
  b) w pozostałych jednostkach 38 466
  -zbycie aktywów finansowych 0 -
  -dywidendy i udziały w zyskach otrzyma ne - -
  -spłata udzielonych pożyczek 38 203
  -odsetki otrzymane 0 13
  -inne wpływy z aktywów finansowych - 250
  4. Inne wpływy inwestycyjne - -
  II. Wydatki 3 750 11 481
  1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych a ktywów trwałych 2 735 6 069
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne - -
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 1 015 5 412
  a) w jednostkach powiązanych 303 899
  b) w pozostałych jednostkach 712 4 513
  -nabycie aktywó w finansowych - 2 650
  -dywidendy i udziały w zyskach zapłacone - -
  -pożyczki udzielone 712 1 863
  -inne wypływy z aktywów finansowych - -
  4. Inne wydatki inwestycyjne - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestyc yjnej (I -II) (3 583) (10 381)
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 838 8 580


  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 17
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - -
  2. Kredyty i pożyc zki 838 1 580
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - 7 000
  4. Inne wpływy finansowe - -
  II. Wydatki 7 537 11 609
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - -
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - -
  3. Inne, niż wyp łaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - -
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 5 186 4 253
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - 5 000
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umó w leasingu finansowego 1 053 1 034
  8. Odsetki 1 298 1 322
  9. Inne wydatki finansowe - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) (6 699) (3 029)
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/ - B.III +/ - C.III) (3 574) 736
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (3 574) 736
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - -
  F. Środki pieniężne na początek okresu 5 008 3 169
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/ - D), w tym: 1 434 3 905  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 18
  3.4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapita le własny m
  Kapitał akcyjny
  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalne j
  Kapitał rezerwow y
  Zyski zatrzyman e
  Wynik finansowy okresu bież ącego
  Udziały niesprawujące kontroli Kapitał własny razem Na dzień 1 stycznia 2016 roku 854 23 640 8 245 40 098 10 273 12 83 122
  Zysk (strata) okresu - - - - 6 390 20 6 410 Reklasyfikacja niepodzielonego wyniku na zysk zatrzymany - - - 10 273 (10 273 ) - - Korekty wyników z lat poprzednich - - - (875) - - (875)
  Inne - - - 1 - - 1
  Na dzień 30 września 2016 roku 854 23 640 8 245 49 497 6 390 32 88 658
  Kapitał akcyjny
  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał rezerwowy Zysk i zatrzymane
  Wynik finansowy okresu bieżącego
  Udziały niesprawujące kontroli
  Kapitał własny razem
  Na dzień 01.01.2017 854 23 640 8 245 49 497 7 373 (7) 89 602
  Zysk lub strata okresu - - - - 1 936 25 1 961
  Reklasyfikacja niepodzielonego wyn iku na zysk zatrzymany - - - 7 373 (7 373) - -
  Wypłata dywidendy - - - (982) - - (982)
  Na dzień 30.09.2017 854 23 640 8 245 55 888 1 936 18 90 581  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 19
  4. WYBRANE DANE WYJAŚNIAJĄCE 4.1 .Wskazanie skutków zmian w strukturze Emitenta, w tym w wyniku połączeń, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności
  Akwizycje realizowane w branży outsourcingowej, powinny być podporządkowane długoterminowej strateg ii firmy.
  Od początku utworzenia Grupy Kapitałowej Arteria S.A. celem prowadzonych działań akwizycyjnych były spółki
  posiadające zasoby mogące podnieść przychody ze sprzedaży, skalę działalności oraz ren towność prowadzonej
  działalności. Działo się tak w pr zypadku każdej przeprowadzonej do tej pory akwizycji.
  4.2. Zasady rachunkowości prz yjęte przy sporządzaniu raportu 4.2.1. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości spółki Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w szczególności z godnie z
  Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską (MSSF -UE).
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do
  publikacji, biorąc pod uwagę toczący s ię w Unii Europejskiej proces wprowadzania MSSF oraz prowadzoną przez
  Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma różnicy między MSSF, które
  weszły w życie, a MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską.
  MSSF -UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansow e jest kolejnym sprawozdaniem finansowym
  sporządzonym zgodnie z MSSF – UE.
  Przy sporządzeniu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa przestrzegała tych
  samych zasad rachunkowości, co w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za
  rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, w tym w zakresie wyceny udziałów w jednostkach stowarzyszonych.
  Wycena udziałów w jednostkach stowarzyszonych
  Lista jednostek zależnych podlegających konsolidacji  Arteria Manage ment Sp. o. o. – jednostka zależna w 100%,
   Mazowiecki Inkubator Technologiczny S.A. – jednostka zależna w 100% („MIT”),
   Rigall Arteria Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – jednostka zależna w 100%
  poprzez udział pośredni tj. posiadane certyfikaty inwestycyjne Arteria Operacje FIZAN.
  Komplementariuszem spółki jest Arteria Management Sp. z o.o., jednost ka zależna od Arteria S.A.
  w 100 %. („Rigall”)
   Gallup Arteria Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – jednostka zależna w 100%
  poprzez udział pośredni tj. posiadane certyfikaty inwestycyjne Arteria Operacje FIZAN.
  Komplementariuszem sp ółki jest Arteria Management Sp. z o.o., jednostka zależna od Arteria S.A.
  w 100 % („Gallup”).
   Trimtab Arteria Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – jednostka zależna
  w 100%, poprzez udział pośredni tj. posiadane certyfikaty inwesty cyjne Arteria Operacje FIZAN.
  Komplementariuszem spółki jest Arteria Management Sp. z o.o., jednostka zależna od Arteria S.A.
  w 100 % („Trimtab”).
   Polymus Sp. z o.o. – jednostka zależna w 99% poprzez udział pośredni tj. posiadane certyfikaty inwestycyjne
  Arteria Operacje FIZAN, który posiada 99 % udziałów spółki.
   Sellpoint Sp. z o.o. – jednostka zależna w 100%, (udział pośredni posiadany poprzez Trimtab),


  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 20
   Arteria Finanse Sp. z o.o. – jednostka zależna w 100%, (udział pośredni posiadany poprzez Trimtab),
   Arteria Logistics Sp. z o.o. – jednostka zależna w 100%, (udział pośredni poprzez udziały posiadane przez
  Sellpoint Sp. z o.o.)
   BraveAgency Sp. z o.o. – jednostka zależna w 100%, (udział pośredni poprzez udziały posiadane przez
  Trimtab),
   Zdaj.to Sp. z o.o. – jednostka zależna w 100%, (udział pośredni poprzez udziały posiadane przez Trimtab).
   Contact Center Sp. z o.o. - jednostka zależna w 100% (konsolidacja od 1 października 2015 roku).
   BPO Management Sp. z o.o. – jednostka zależna w 100%.
  Wszystkie powyższ e jednostki zostały objęte metodą konsolidacji pełnej.
  Informacja o jednostkach zależnych niekonsolidowanych
  Poniższe jednostki zależne nie zostały skonsolidowane ze względu na nieistotność danych finansowych:
   1 Arteria Management Spółka z ograniczoną od powiedzialnością S.K.A. w likwidacji – jednostka zależna w
  100%, jednostka zależna w 100 % poprzez udział pośredni tj. posiadane certyfikaty inwestycyjne Arteria
  Operacje FIZAN. Komplementariuszem spółki jest Arteria Management Sp. z o.o., jednostka zależn a od
  Arteria S.A. w 100 %.
   2 Arteria Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w likwidacji – jednostka zależna w
  100%, jednostka zależna w 100 % poprzez udział pośredni tj. posiadane certyfikaty inwestycyjne Arteria
  Operacje FIZAN. Komple mentariuszem spółki jest Arteria Management Sp. z o.o., jednostka zależna od
  Arteria S.A. w 100 %.
   3 Arteria Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w likwidacji – jednostka zależna w
  100%, jednostka zależna w 100 % poprzez udział pośredn i tj. posiadane certyfikaty inwestycyjne Arteria
  Operacje FIZAN. Komplementariuszem spółki jest Arteria Management Sp. z o.o., jednostka zależna od
  Arteria S.A. w 100 %.
   Arteria Support 1 Arteria Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SCSp – jednostka zależna
  w 100 % poprzez udział pośredni tj. posiadane certyfikaty inwestycyjne Arteria Operacje FIZAN.
  Komplementariuszem spółki jest Arteria Management Sp. z o.o., jednostka zależna od Arteria S.A. w 100 %.
   Arteria Support 2 Arteria Management Spó łka z ograniczoną odpowiedzialnością SCSp – jednostka zależna
  w 100 % poprzez udział pośredni tj. posiadane certyfikaty inwestycyjne Arteria Operacje FIZAN.
  Komplementariuszem spółki jest Arteria Management Sp. z o.o., jednostka zależna od Arteria S.A. w 1 00 %.
   Arteria Support 3 Arteria Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SCSp – jednostka zależna
  w 100 % poprzez udział pośredni tj. posiadane certyfikaty inwestycyjne Arteria Operacje FIZAN.
  Komplementariuszem spółki jest Arteria Management Sp. z o.o., jednostka zależna od Arteria S.A. w 100 %.
  4.1.2 Założenie kontynuowania działalności Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
  gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłośc i. Zarząd Jednostki Dominującej na dzień zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania nie stwierdza istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie możliwości
  kontynuowania działalności.
  4.1 .3 Waluta pomiaru
  Walutą pomiaru jak również walu tą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego jest złoty polski.  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 21
  4.1.4 Informa cję o MSR, które Grupa Kapitałowa Arteria S.A. zastosowała w sprawozdaniu Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe o bejmuje sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej,
  sprawozdania finansowe jej jednostek zależnych oraz udziały w jednostkach współkontrolowanych. Sprawozdania
  finansowe jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie Je dnostki
  Dominującej. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się
  korekty konsolidacyjne. Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane
  zyski wynikające z transakc ji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane,
  chyba że dowodzą wystąpienia utraty wartości.
  Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają być
  kons olidowane od dnia ustania kontroli.
  Zgodnie z MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” sprawowanie kontroli przez Jednostkę Dominującą ma
  miejsce wtedy i tylko wtedy, gdy podmiot dominujący jednocześnie:
   posiada władzę nad jednostką, w której dokon ał inwestycji,
   podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub posiada prawa do zmiennych zwrotów z tytułu swojego
  zaangażowania w jednostce, w której dokonał inwestycji, oraz
   posiada możliwość wykorzystania władzy nad jednostką, w której dokonał inwestycji, do wywierania wpływu
  na kwotę zwrotów inwestora.
  Dokonując oceny czy Jednostka Dominująca sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonała inwestycji Zarząd
  Jednostki Dominującej bierze pod uwagę wszystkie fakty i okoliczności. Grupa dokonuje ponownej oce ny, czy sprawuje
  kontrolę nad daną jednostką, jeżeli fakty i okoliczności wskazują, iż nastąpiła zmiana jednego bądź więcej z trzech
  elementów kontroli wymienionych powyżej.
  Zmiany w udziale własnościowym Jednostki Dominującej, które nie skutkują utratą k ontroli nad jednostką zależną są
  ujmowane jako transakcje kapitałowe. W takich przypadkach, w celu odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach
  w jednostce zależnej, Grupa dokonuje korekty wartości bilansowej udziałów kontrolujących oraz udziałów
  niekont rolujących. Wszelkie różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów niekontrolujących a wartością godziwą kwoty
  zapłaconej lub otrzymanej odnoszone są na kapitał własny i przypisywane do właścicieli Jednostki Dominującej.
  Udziały w jednostkach współkontrolowanyc h, gdzie Grupa sprawuje współkontrolę są ujmowane metodą praw własności.
  Przed obliczeniem udziału w aktywach netto wspólnego przedsięwzięcia dokonuje się odpowiednich korekt w celu
  doprowadzenia danych finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF stosow anymi przez Grupę.
  Ocena inwestycji w spółki współkontrolowane pod kątem utraty wartości ma miejsce, kiedy istnieją przesłanki
  wskazujące na to, że nastąpiła utrata wartości lub odpis z tytułu utraty wartości dokonany w latach poprzednich już nie
  jest wyma gany.
  4.1 .5. Stosowane zasady konsolidacji z uwzględnieniem nowej definicji kontroli w MSSF 10 Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Arteria S.A. oraz
  sprawozdania finansowe jej jednostek zależnych. Spr awozdania finansowe jednostek zależnych sporządzane są za
  ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie Jednostki Dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad
  rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń go spodarczych o
  podobnym charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości
  wprowadza się korekty.
  Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające z
  transak cji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane, chyba że
  dowodzą wystąpienia utraty wartości.


  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 22
  Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają być
  kon solidowane od dnia ustania kontroli.
  Zgodnie z MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe sprawowanie kontroli przez jednostkę dominującą ma
  miejsce wtedy i tylko wtedy, gdy podmiot dominujący jednocześnie:
   posiada władzę nad jednostką, w której dokona ł inwestycji;
   podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub posiada prawa do zmiennych zwrotów z tytułu swojego
  zaangażowania w jednostce, w której dokonał inwestycji oraz
   posiada możliwość wykorzystania władzy nad jednostką, w której dokonał inwestycji, do w ywierania
  wpływuna kwotę zwrotów inwestora.
  Dokonując oceny czy Jednostka Dominująca sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonała inwestycji zarząd
  Jednostki Dominującej bierze pod uwagę wszystkie fakty i okoliczności. Grupa dokonuje ponownej oceny, czy
  sprawuje kontrolę nad daną jednostką, jeżeli fakty i okoliczności wskazują, iż nastąpiła zmiana jednego bądź więcej
  z trzech elementów kontroli wymienionych powyżej.
  Zmiany w udziale własnościowym Jednostki Dominującej, które nie skutkują utratą kon troli nad jednostką zależną
  są ujmowane jako transakcje kapitałowe. W takich przypadkach w celu odzwierciedlenia zmian we względnych
  udziałach w jednostce zależnej Grupa dokonuje korekty wartości bilansowej udziałów kontrolujących oraz udziałów
  niekontrolu jących. Wszelkie różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów niekontrolujących a wartością godziwą kwoty
  zapłaconej lub otrzymanej odnoszone są na kapitał własny i przypisywane do właścicieli Jednostki Dominującej.
  4.1.6. Szacunek i profesjonalny osąd Szacun ek to proces ustalania wartości składnika sprawozdania finansowego wymagającego własnego osądu
  napodstawie najbardziej aktualnych, dostępnych i wiarygodnych informacji.
  Grupa dokonuje okresowej weryfikacji szacunków w zależności od zmieniających się okolic zności stanowiących
  podstawę ich dokonania. Do najczęściej występujących szacunków zaliczane są: stawki amortyzacyjne, rezerwy oraz
  odpisy aktualizujące.
  Zmiany szacunku poszczególnego składnika sprawozdania finansowego Grupa uwzględnia przy obliczaniu
  zys ku/straty netto w okresie, w którym ma miejsce zmiana szacunku, jeśli dotyczy tego okresu lub w okresie, w
  którym ma miejsce zmiana i w przyszłych okresach, jeżeli dotyczy wszystkich tych okresów. Skutki zmiany szacunku
  w celu uzyskania porównywalności dan ych są prezentowane przy zachowaniu kryteriów klasyfikacyjnych
  zastosowanych w latach poprzednich, to znaczy ujmowane w tej samej pozycji rachunku zysków i strat, w której
  sklasyfikowano wcześniej wartość szacunku.
  Od dnia 01 stycznia 2014 r. Grupa Kapitał owa dokonała weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności wartości
  niematerialnych i prawnych w postaci kosztów zakończonych prac rozwojowych. Na podstawie przeprowadzonej przez
  Zarząd Jednostki Dominującej analizy w oparciu o dotychczas wykorzystane wart ości niematerialne i prawne oraz
  plany podjęto decyzje o wydłużeniu okresu amortyzacji do dziesięciu lat.
  Zdaniem Zarządu przedmiotowe aktywa będą generowały przepływy pieniężne w długim okresie dzięki możliwości
  konfigurowania i projektowania funkcjonaln ości pod potrzeby ich użytkowników. Konfiguracja systemów pod
  zapotrzebowanie użytkowników nie będzie wymagała istotnych modyfikacji w ustalonym okresie użytkowania.
  Powyższa decyzja spowodowała ujednolicenie okresów ekonomicznej użyteczności kosztów zako ńczonych prac
  rozwojowych w postaci oprogramowania informatycznego (okres ten wynosi 10 lat).
  4.3 . Zasady prezentacji (waluta sprawozdania finansowego) i zasady przeliczenia sprawozdań
  finansowych na EURO
  Walutą, w której prezentowane jest niniejsze spr awozdanie, jest polski złoty (PLN). Wszystkie dane zaprezentowane
  w sprawozdaniu zostały zaprezentowane w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej. Operacje wyrażone w


  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 23
  walutach oraz pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na walutę polską z zas tosowaniem następujących
  zasad:
  - przychody oraz koszty wyrażone w walutach obcych zostały przeliczone po kursach średnich NBP z dnia transakcji,
  - operacje finansowe w walutach obcych zostały przeliczone według kursu kupna lub sprzedaży walut stosowane
  przez bank, z którego usług korzystano,
  - pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy zostały wycenione po kursie banku, z którego usług korzysta Spółka
  dla potrzeb transakcji zagranicznych.
  Okresy, za które prezentowane jest skonsolidowane oraz jednost kowe sprawozdanie finansowe oraz
  porównywalne dane finansowe:
  Dane bilansowe przedstawione w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym na dzień
  30 września 2017 roku zaprezentowane zostały w odniesieniu do dnia bilansowego 30 września 2016 roku.
  Dane zawarte w skonsolidowanym oraz jednostkowym rachunku zysków i strat obejmujące okres od 1
  stycznia do 30 września 2017 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 1
  stycznia do 30 września 2016 roku.
  Dane zawar te w zestawieniu zmian w skonsolidowanym oraz w jednostkowym kapitale własnym
  zawierające informacje o zmianach poszczególnych pozycji kapitału własnego za okres od 1 stycznia do 30 września
  2017 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównyw alnych za okres od 1 stycznia do 30 września
  2016 roku.
  Dane zawarte w zestawieniu zmian w skonsolidowanym oraz w jednostkowym rachunku przepływów
  pieniężnych obejmujące okres od 1 stycznia do 30 września 2017 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do
  danych porównywalnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2016 roku.
  5. POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 5.1. Informacja dotycząca sezonowości i cykliczności działalności Grupy Kapitałowej w prezentowanym okresie Cechą charakterystyczną działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową Arteria S.A. jest dająca się zauważyć
  sezonowość sprzedaży, powtarzająca się w cyklach rocznych. Dotyczy ona w szczególności segmentów usług, które
  są sk ierowane na rynek konsumencki. I kwartał każdego roku obrotow ego, p odobnie jak okres II, a w szczególności
  III kwartału należy zwykle do okresów, w których sprzedaż produktów i usług kształtuje się na niższym poziomie
  (sezonowy spadek sprzedaży) w stosunku do IV kwartału, w którym sprzedaż jest tradycyjnie najwyższa i kum uluje
  podwyższony popyt na produkty w okresie przedświątecznym.
  5.2. Struktura przychodów i wyników dla Grupy Kapitałowej Dla celów zarządczych Grupa rozróżnia 3 podstawowe segmenty działalności operacyjnej:
   CALL CENTER (obsługa i utrzymanie klienta; połączeń przychodzących – „infolinia ”)
   SPRZEDAŻ MOBILNA (sprzedaż produktów i usługi w sieci przedstawicieli handlowych)
   WSPARCIE SPRZEDAŻY (usługi marketingowe wraz z obsługą procesów sprzedaży)  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 24
  Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji
  zasobów oraz oceny skutków wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest marża na sprzedaży
  brutto, zdefiniowana jako zysk lub strata na działalności operacyjnej.
  Poniższa tabela przedsta wia informację na temat przychodów oraz zysku / straty w odniesieniu do segmentów
  operacyjnych Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 września 2017 roku.
  Każdy z segmentów musi spełniać następujące warunki:
  - angażuje si ę w działalność gospodarczą, z którymi uzyskuje przychody i ponosić koszty (w tym przychody i koszty
  związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki),
  - wyniki działalności segmentu są wymierne i regularnie rozliczane przez Zarzą d Spółki, główny organ odpowiedzialny
  za podejmowanie decyzji operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy decydowaniu o alokacji
  zasobów do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu,
  - dla każdego segmentu są prezentowane oddzie lne informacje finansowe.
  Podstawowy wzór podziału sprawozdawczości Grupy Kapitałowej Arteria SA oparty jest na segmentach branżowych.
  Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem odbywają się w podziale na segmenty, odpowiednio do rodzaju
  oferowanych wyro bów i usług. Każdy z segmentów stanowi strategiczną jednostkę gospodarczą, oferującą inne
  usługi.
  Przychody w rozbiciu na segmenty 3 Kwartały 2017 3 Kwartały 2016
  Przychody z pionu CALL CENTER 78 199 83 008
  Przychody z pionu SPRZEDAŻ AKTYWNA 0 3 261
  Przychody z pionu WSPARCIE ŚPRZEDAŻY
  43 817 46 274
  Pozostałe przychody nie przypisane do podstawowych segmentów działalności
  3 049 2 049
  Razem przychody 125 065 134 592
  5.3. Informacja o emisji, wykupie i spłacie dłużnych i kapit ałowych papierów wartościowych Na dzień 30 września 2017 roku Spółka posiadała dwie serie obligacji wyemitowane na następujących warunkach:
  Seria Rodzaj obligacji Data emisji Data wykupu Czas emisji Ilość obligacji
  Wartość nominalna jednej obligacji (w tys zł)
  Wartość wszystkich obligacji (w tys zł)
  Oprocentowanie Zabezpieczenia
  F
  Obligacje na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
  04.08.2015 06.08.2018 36 msc 9000 1 9 000 WIBOR SM + 4,25 p.a.
  Zastaw na 678 certyfikatach inwestycyjnych Arteria Operacje FIZAN
  G
  Obligacje na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
  27.09.2016 27.09.2019 36 msc 7000 1 7 000 WIBOR 3M + 4,5 %
  Zastaw na 766 certyfikatach inwestycyjnych Arteria Operacje FIZAN  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 25
  5.4. Informacja o wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendzie
  W d niu 22 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arteria S.A. zgodnie z rekomendacją
  Zarządu Arteria S.A, uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 grosze na jedną akcję. Poziom rekomendowanej
  dywidendy został oszacowany przez Zarząd Arteria S.A. w oparciu o analizę spodziewanych wyników operacyjnych
  oraz wydatków w okresie II i III kwartału 2017 roku przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji rynkowej Spółki.
  Na wydatki drugiego półrocza mające bezpośredni wpływ na rekomendowany przez Za rząd poziom dywidendy
  przypadającej na jedną akcję, składają się w szczególności:
  – spłatę kredytów inwestycyjnych, której wysokość w okresie drugiego półrocza wyniesie 4 300 tysięcy
  złotych;
  – wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy o co najmniej 1 000 ty sięcy złotych w związku z wydłużeniem
  terminów płatności przez jednego ze znaczących klientów;
  – konieczność przeniesienia lokalizacji jednego z centrów obsługi usług callcenter do nowej lokalizacji, której
  koszt szacowany jest na około 400 tysięcy złotych.
  W ramach wydanej rekomendacji, Zarząd Arteria S.A. zwrócił uwagę na istotne czynniki rynkowe mające bezpośredni
  wpływ na poziom osiąganej sprzedaży oraz marży operacyjnej:
  – wzrost kosztów osobowych i rynkowej presji płacowej;
  – niższy niż w analogicznym okre sie roku ubiegłego poziom sprzedaży usług realizowanych dla sektora
  państwowego, stanowiącego około 30% całej sprzedaży spółki.
  5.5. Informacja o zmianie zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w stani e zobowiązań i aktywów warunkowych.
  5.6. Informacja o zmianie w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta
  W raportowanym okresie nie zaszły zmiany organizacyjne o istotnym charakterze.
  5.7. Akcjonariusze posiadający powyżej 5% w ogólnej liczb ie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta Zarząd Arteria S.A. wskazuje, zgodnie z posiadaną wiedzą na dzień publikacji niniejszego raportu pochodzącą
  z zawiadomień przesyłanych spółce w trybie dokonanego w trybie art.69 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005
  roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
  oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Dz 2005 r. Nr 184, poz. 1539), akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub
  pośrednio przez podmioty zale żne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
  Spółki Arteria S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 31 sierpnia 2016 roku wraz ze
  wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich pro centowego udziału w kapitale, liczbie głosów z nich
  wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz wraz ze
  wskazaniem zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od dnia 1 stycznia 20 17 rok u do dnia
  15 listopada 2017 roku. Szczegółowa informacja na temat aktualnej struktury akcjonariatu z uwzględnieniem
  Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA Spółki, przedstawia się następująco:  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 26
  Stan na dzień 1 stycznia 2017 roku
  Akcjonar iusz Liczba akcji Wartość nominalna akcji
  Udział w kapitale zakładowym (%)
  Liczba głosów
  Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
  Generali OFE S.A. 724 000 144 800,00 16,96% 724 000 16,96%
  Mayas Basic Concept Limited 606 883 121 376,60 14,21% 606 883 14,21%
  Investors TFI S.A. 375 465 75 093,00 8,79% 375 465 8,79%
  Union Investment TFI 450 245 90 049,00 10,55% 450 245 10,55%
  Allianz FIO 235 753 47 150,60 5,52% 235 753 5,52%
  Pozostali akcjonariusze 1 877 174 375 434,80 43,97% 1 877 174 43,97%
  Razem 4 269 520 853 904,00 zł 100,00% 4 269 520 100,00%
  Stan na dzień 15 listopada 2017 roku
  Akcjonariusz Liczba akcji Wartość nominalna akcji
  Udział w kapitale zakładowym (%)
  Liczba głosów
  Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
  Generali OFE S.A. 724 0 00 144 800,00 16,96% 724 000 16,96%
  Mayas Basic Concept Limited 606 883 121 376,60 14,21% 606 883 14,21%
  Investors TFI S.A. 375 465 75 093,00 8,79% 375 465 8,79%
  Investcamp Sp. z o.o. 240 996 48 199,20 5,64% 240 996 5,64%
  Pozostali akcjonariusze 2 322 176 464 435 ,00 54,40 % 2 322 176 54,40 %
  Razem 4 269 520 853 904,00 zł 100,00% 4 269 520 100,00%
  1. W dniu 1 sierpnia 2017 roku Zarząd Arteria S.A. poinformował o otrzymaniu powiadomień złożonych w try bie art.
  19 ust. 1 MAR dotyczących zakupu akcji Arte ria S.A. w dniach 28 lipca 2017 roku oraz 31 lipca 2017 roku. Kupującym
  była spółka Investcamp Sp. z o.o., która po transakcjach posiada ła łącznie 159 508 sztuk akcji Arteria S.A., co daje
  3,7% kapitału zakładowego oraz 3,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu A kcjonariuszy Arteria S.A. W ślad za
  powiadomieniem złożonym przez Investcamp Sp. z o.o., wpłynęły dwa zawiadomienia od wspólników Investcamp
  Sp. z o.o., z uwagi na ich powiązania ze spółką Arteria S.A.
  2. W dniu 13 września 2017 roku Zarząd Arteria S.A. p oinformował o otrzymaniu zawiadomienia złożonego w trybie
  art.69 ust. 1 pkt 1. oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej przez spółkę Investcamp Sp. z o.o
  dotyczącego przekroczenia progu 5% głosów na WZA spółki Arteri a S.A. Przekrocze nie progu 5% nastąpiło w wyniku
  transakcji na rynku regulowanym w dniu 11 września 2017 r oku w drodze zakupu 81 488 sztuk akcji Arteria S.A. po
  cenie nabycia w wysokośc i 8,35 PLN. Zgodnie z art. 69 ust.4 pkt 2 ustawy o ofercie, przed zmianą udziału spółka
  Investcamp Sp. z o.o. posiadała łącznie 159 508 sztuk akcji Arteria S.A., co dawało 3,7% kapitału zakładowego oraz
  3,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A. Zgodnie z art.69 ust.4 pkt 3 ustawy o ofercie, na
  dzień 12 września 2017 roku, Investcamp Sp. z o.o posiadał łącznie 240 996 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy
  dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) sztuk akcji co daje 5,64% kapitału zakładowego oraz 5,64% w ogólnej liczbie
  głosów na Walnym Zgromadze niu Akcjonariuszy Arteria S.A. Zgodnie z zawiadomieniem, nie występują podmioty
  zależne od Investcamp Sp. z o.o. posiadające akcje Arteria S.A. jak również nie występują osoby, o których mowa
  w art. 87 ust.1 pkt 3 lit c. Dodatkowo wpłynęły także powiadomienia złożone w trybie art. 19 ust . 1 MAR dotyczące
  zakupu akcji Arteria S.A. od wspólników Investcamp Sp. z o.o., z uwagi na ich powiązania ze spółką Arteria S.A. W
  załączeniu Zarząd upublicznia pełną treść wszystkich trzech otrzymanych powiadomień.  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 27
  3. W dniu 13 listopada 2017 roku Zarzą d Ar teria S.A. poinformował , iż Union Investment Towarzystwo Funduszy
  Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu UniFundusze Funduszu In westycyjnego
  Otwartego poinformował o tym, iż w wyniku transakcji sprzedaży 2.723 akcji Arteria S.A. w dniu 8 listopada 2017
  roku, udział Funduszu spadł poniżej progu 5%. Przed transakcją sprzedaży akcji Spółki, Fundusz posiadał 215 735
  akcji Spółki, co stanowiło 5,05% udziału w kapitale zakładowym i uprawniało do wykonywania 5,05% głosów z a kcji
  na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co dawało 5,05% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po
  transakcji sprzedaży akcji Spółki, Fundusz posiada ł 213 012 akcji Spółki, co stanowi 4,99 % udziału w kapitale
  zakładowym Spółki i uprawnia do w ykonywania 4,99% głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki,
  co daje 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
  5.8 Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Arteria S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i na dzorujące Emitenta Aktualny stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania niniejszego
  raportu okresowego tj . na dzień 15 listopada 2017 r. wraz z uwzględnieniem zmian w stanie posiadania, odrębnie
  dla każdej z os ób przedstawia się następująco:
  Zestawienie akcji Spółki w posiadaniu Członków Zarządu Spółki na dzień 1 stycznia 2017 roku
  Imię i Nazwisko Liczba akcji Wartość nominalna akcji
  Udział w kapitale zakładowym (%)
  Liczba głosów
  Udział w ogólnej liczbie głos ów na WZA (%)
  Marcin Marzec 48 000 9 600,00 1,12% 48 000 1,12%
  Wojciech Glapa 0 0,00 0,00% 0 0,00%
  Zestawienie akcji Spółki w posiadan iu Członków Zarządu Spółki na 15 listopada 2017 roku
  Imię i Nazwisko Liczba akcji Wartość nominalna akcji
  Udział w kapitale zakładowym (%)
  Liczba głosów
  Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
  Marcin Marzec 48 000 9 600,00 1,12% 48 000 1,12%
  Wojciech Glapa 0 0,00 0,00% 0 0,00%
  Stan posiadania akcji Spółki przez Członków Zarządu w raportowanym okresie oraz do czasu publikacji raportu okresowego nie uległ zmianie. Zestawienie akcji Spółki w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej na 1 stycznia 2017 roku
  Imię i Nazwisko Liczba akcji Wartość nominalna akcji
  Udział w kapitale zakładowym (%)
  Liczba głosów
  Udział w ogólne j liczbie głosów na WZA (%)
  Dariusz Stokowski 0 0,00 0,00% 0 0,00%
  Miron Maicki 0 0,00 0,00% 0 0,00%
  Paweł Tarnowski 0 0,00 0,00% 0 0,00%
  Piotr Schramm 0 0,00 0,00% 0 0,00%
  Michał Lehmann 0 0,00 0,00% 0 0,00%
  Zestawienie akcji Spółki w posiadaniu C złonków Rady Nadzorczej na 15 listopada 2017 roku
  Imię i Nazwisko Liczba akcji Wartość nominalna akcji
  Udział w kapitale zakładowym (%)
  Liczba głosów
  Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
  Piotr Schramm 0 0,00 0,00% 0 0,00%


  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 28
  Dariusz Stokowski 0 0,00 0,00% 0 0,00%
  Michał Lehmann 0 0,00 0,00% 0 0,00%
  Krzysztof Kaczmarczyk 0 0,00 0,00% 0 0,00%
  Michał Wnorowski 0 0,00 0,00% 0 0,00%
  Adam Jarmicki 0 0,00 0,00% 0 0,00%
  *w dniu 22 czerwca funkcję Członka Rady Nadzorczej przestali pełnić Miron Maicki oraz Paweł Tarnowski
  5.9. Informacja o postępowaniach toczących się przed sądem, organem administracji publicznej
  lub organem właściwym dla postępowania arbitrażowego
  W okresie objętym niniejszym raportem nie toczyły się ani też nie zostały wszczęte wzgl ędem Spółki Arteria S.A. -
  zarówno przed sądami, jak i organami administracji publicznej bądź organami właściwymi dla postępowania
  arbitrażowego - postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby co
  najmniej 10% kapi tałów własnych Spółki. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Arteria S .A. nie są obecnie
  stroną żadnych postępowań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, których łączna wartość stanowiłaby co
  najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.
  5.10. Informacje o zawarciu przez Spółkę jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, kiedy
  pojedynczo lub łączenie są one istotne
  W raportowanym okresie wartość transakcji Spółki Arteria S.A. jako jednostki dominującej z podmiotami
  powiązanymi nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości 500 tys. EUR. Transakcje tego rodzaju w tym
  okresie miały charakter typowy i rutynowy, a ich warunki i charakter wynikały z bieżącej działalności operacyjnej
  prowadzonej przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Art eria S.A.
  5.11. Informacje o udzieleniu przez Spółkę poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji jednemu
  podmiotowi lub jednostce zależnej Spółki, jeżeli ich łączna wartość stanowi równowartość co najmniej
  10% kapitałów własnych Emitenta
  W okresi e objętym niniejszym raportem, Spółka Arteria S.A. nie udzieliła poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji
  łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby co
  najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.
  5.12. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
  finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
  reali zacji zobowiązań przez Emitenta
  W ramach działań m ających na celu skuteczne wprowadzenie nowych strategicznych kierunków roz woju firmy, istotne
  znaczenie miało w szczególności poszerzenie wpływu kadry menadżerskiej na zarządzanie organizacją. Przyjęcie
  określonych standardów i procedur w Grupie Kapitałowe j Arteria S.A. pozwoliło na rozproszenie podejmowanych
  decyzji oraz przeniesienie odpowiedzialności na większą, niż do tej pory grupę menedżerów, ich aktywizację oraz
  tym samym na lepsze dopasowanie posiadanej oferty do potrzeb klientów i zmieniającego się otoczenia biznesowego.  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 29
  6. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 6.1. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
  3 Kwartały 1 Kwartał 3 Kwartały 1 Kwartał 01.01.2017 30.09.2017 01.07. 2017 30.09.2017 01.01.2016 30.09.20 16 01.07.2016 30.09.2016
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 11 085 3 465 13 531 5 018
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -
  Przychody ze sprzedaży 11 085 3 465 13 531 5 018
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (10 725) (3 418) (13 984 ) (5 544 )
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - -
  Koszt własny sprzedaży (10 725) (3 418) (13 984 ) (5 544 )
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 360 47 (453) (526)
  Pozostałe przychody operacyjne 329 28 478 403
  Pozostałe koszty operacyjne (98) (32) (87) (43)
  Zysk (strata) Wynik działalności operacyjnej 591 43 (62) (166)
  Przychody finansowe 707 250 545 196
  Koszty finansowe (2 012) (698) (1 896) (620)
  Zysk (strata) brutto (714) (405) (1 413) (590)
  Podatek dochodowy 33 90 252 107
  Zysk ( strata) netto (681) (315) (1 161) (483)
  Liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
  Zysk/(strata) na jedną akcję (0, 16 zł) (0, 07 zł) (0,27 zł) (0,11 zł)
  – podstawowy z zysku za okres (0, 16 zł) (0, 07 zł) (0,27 zł) (0,11 zł)
  – rozwodniony z zysku za okres (0, 16 zł) (0, 07 zł) (0,27 zł) (0,11 zł)
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Wynik netto (681) (315) (1 161) (483) Zyski (Straty) z wyceny instrumentów zab ezpieczających przepływy pienięż ne - - -
  Zyski (Straty) dotycząc e wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia - - - Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich - - -
  Całkowite dochody razem (681) (315) (1 161) (483)  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 30
  6.2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowe j
  AKTYWA 30.09.2017 30.09.2016 31.12.2016
  Aktywa trwałe (długoterminowe) 82 031 76 245 74 967
  Rzeczowe aktywa trwałe 3 301 3 881 3 646
  Wartości niematerialne i prawne 1 563 2 653 1 584
  Inwestycje w jednostkach powiązanych 19 347 17 349 17 349
  Długoterminowe aktywa finansowe 36 820 36 557 36 557
  Należności długoterminowe 600 1 385 600
  Pożyczki udzielone długoterminowe 16 887 11 203 11 750
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 3 513 3 217 3 481
  Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 23 738 34 34 0 32 574
  Zapasy - - 5
  Należności handlowe oraz pozostałe należności 16 425 21 575 18 821
  Należności podatkowe - 7 22
  Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 106 1 643 284
  Pożyczki udzielone krótkoterminowe 7 155 11 057 13 405
  Pozostałe aktywa 52 58 37
  SUMA AKTYWÓW 105 769 110 585 107 541  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 31
  cd. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
  PASYWA 30.09.2017 30.09.2016 31.12.2016
  Kapitał własny 34 564 38 527 36 227
  Kapitał zakładowy 854 854 854
  Kapitał z emisji akcji powyżej ic h wartości nominalnej 23 640 23 640 23 640
  Zyski zatrzymane 10 751 15 194 15 194
  Wynik na dzień bilansowy (681) (1 161) (3 461)
  Zobowiązania długoterminowe 34 146 52 584 51 928
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 7 000 16 000 16 000
  Kredyty 1 281 3 857 2 575
  Pożyczki 23 372 29 596 30 737
  Leasingi - 109 63
  Pozostałe zobowiązania długoterminowe - 254 59
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 493 2 768 2 494
  Zobowiązania krótkoterminowe 37 059 19 474 19 386
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 9 085 86 86
  Kredyty 8 520 11 114 11 122
  Pożyczki 13 494 - -
  Leasingi 107 420 346
  Zobowiązania handlowe 3 683 6 738 6 675
  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 236 350 353
  Bieżące zo bowiązania podatkowe 733 517 580
  Rezerwy krótkoterminowe 201 249 224
  Stan zobowiązań ogółem 71 205 72 058 71 314
  SUMA PASYWÓW 105 769 110 585 107 541  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 32
  6.3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  01.01.2017 30.09.2017 01.01.2016 30.09.2016
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) brutto (71 4) (1 413)
  II. Korekty razem 1 102 4 035
  1. Amortyzacja 706 1 198
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 2 -
  3. Odsetki i udział y w zyskach (dywidendy) 1 125 1 177
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -
  5. Zmiana stanu rezerw (23) 28
  6. Zmiana stanu zapasów 5 -
  7. Zmiana stanu należności 2 418 (1 200)
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (2 879) 4 136
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (134) (69)
  10. Zysk na sprzedaży środków trwałych (118) (360)
  11. Koszty związane z utratą wartości środków trwałych - -
  12. Nabycie / sprzedaż aktywó w finansowych - -
  13. Inne korekty - (875)
  Gotówka z działalności operacyjnej 38 8 2 622
  Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ -II) 38 8 2 622
  B. Przepływy środków pienię żnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 1 541 2 261
  1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 630 1 079
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne - -
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 911 1 182
  a) w jednostkach powiązanych 891 1 182
  b) w pozostałych jednostkach 20 -
  -zbycie aktywów finansowych - -
  -dywidendy i udziały w zyskach otrzymane - -
  -spłata udzielonych pożyczek 20 -
  -odsetki otrzym ane - -
  -inne wpływy z aktywów finansowych - -
  4. Inne wpływy inwestycyjne - -
  II. Wydatki 5 98 7 6 341
  1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 85 1 700
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niema terialne - -
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 5 136 5 641
  a) w jednostkach powiązanych 4 881 4 595
  b) w pozostałych jednostkach 255 1 046
  -nabycie aktywów finansowych - -
  -dywidendy i udziały w zyskach zapłacone - -
  -pożyczki udzielone 255 1 046
  -inne wypływy z aktywów finansowych - -
  4. Inne wydatki inwestycyjne - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) (4 44 6) (4 080)
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności fina nsowej


  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 33
  I. Wpływy 9 288 13 388
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - -
  2. Kredyty i pożyczki 9 288 6 388
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - 7 000
  4. I nne wpływy finansowe - -
  II. Wydatki 5 408 10 299
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - -
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - -
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - -
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 4 200 3 977
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - 5 000
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 302 352
  8. Odsetki 906 970
  9. Inne wydatki fi nansowe - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) 3 880 3 089
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/ - B.III +/ - C.III) (178) 1 631
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (178) 1 631
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - -
  F. Środki pieniężne na początek okresu 284 12
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/ - D), w tym: 106 1 643  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 34
  6.4. J ednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Kapitał akcyjny
  Kapi tał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski zatrzymane
  Wynik finansowy okresu bieżącego Kapitał własny razem
  Na dzień 1 stycznia 2016 roku 854 23 640 17 066 (997) 40 563
  Korekta wyniku z lat poprzednich - - (875) - (875) Podział niepodzielo nego wyniku za lata ubiegłe - - (997) 997 -
  Zysk lub strata okresu - - - (1 161) (1 161)
  Na dzień 30 września 2016 roku 854 23 640 15 194 (1 161) 38 527
  Kapitał akcyjny
  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski zatrzymane Wynik f inansowy okresu bieżącego Kapitał własny razem
  Na dzień 01.01.2017 854 23 640 15 194 (3 461) 36 227
  Podział niepodzielonego wyniku za lata poprzednie - - (3 461) 3 461 -
  Zysku lub strata okresu - - - (681 ) (681 )
  Wypłata dywidendy - - (982 ) - (982)
  Na dzień 30.09.2017 854 23 640 10 751 (681 ) 34 564  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 35
  6.5. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  w tys. PLN w tys. EUR
  Wybrane dane finansowe dotycz ące jednostko wego sprawozdania finansowego 01.01.201 7
  30.09.201 7
  01.01.201 6
  30.09.201 6
  01.01.201 7
  30.09.201 7
  01.01.201 6
  30.09.201 6
  1. Przychody netto ze sprzeda ży 11 085 13 531 2 604 3 097
  2. Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej 591 (62) 139 (14)
  3. Zysk (s trata) przed opodatkowaniem (714) (1 413) (168) (323)
  4. Zysk (strata) netto (681) (1 161) (160) (266)
  5. Średnia wa żona liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
  6. Przepływy pieni ężne z dzia łalno ści operacyjnej 388 2 622 91 600
  7. Przep ływy pieni ężne z dzia łalno ści inwestycyjnej (4 446) (4 080) (1 044) (934)
  8. Przepływy pieni ężne z dzia łalno ści finansowej 3 880 3 089 911 707
  9. Przepływy pieni ężne netto Razem (178) 1 631 (42) 373
  10. Aktywa trwałe 82 031 76 245 19 036 17 682
  11. Aktywa obrotowe 23 738 34 340 5 509 7 964
  12. Aktywa Razem 105 769 110 585 24 545 25 646
  13. Zobowi ązania Razem 71 205 72 058 16 524 16 711
  14. Zobowi ązania d ługoterminowe 34 146 52 584 7 924 12 195
  15. Zobowi ązania kr ótkoterminowe 37 059 19 474 8 600 4 516
  16. Kapitały własne 34 564 38 527 8 021 8 935
  17. Kapitał akcyjny 854 854 198 198
  18. Liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
  19. Zysk (Strata) na jedn ą akcj ę zwyk łą (w z ł/EUR) (0,16 zł) (0,27 zł) (0,0 4 €) (0,06 €)
  20. War tość księgowa na jedn ą akcj ę (w z ł/EUR) 8,10 zł 9,02 zł 1,88 € 2,09 €
  Kursy przyj ęte do wyceny bilansowej
  Kurs obowi ązuj ący na ostatni dzie ń okresu 30.09.201 7 30.09.201 6
  1 EURO / 1 PLN 4,3091 4,3120
  Kursy przyj ęte do wyceny rachunku zysk ów i strat i rachunku
  przep ływów pieni ężnych
  Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kurs ów na ostatni dzie ń każdego miesi ąca okresu 30.09.201 7 30.09.201 6
  1 EURO / 1 PLN 4,2566 4,3688  GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. Skróc ony skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku
  Arteria S.A. ul. Stawki 2A, 00 -193 Warszawa NIP: 527 -24-58-773
  www.arteriasa.com 36
  Niniejszy raport kwartalny zos tał zatwierdzony do pub likacji w dniu 15 listopada 2017 roku.
  _________________ _____________
  Marcin Marzec Wojciech Glapa
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
  Warszawa, 15 listopada 2017 roku  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Arteria SA
ISIN:PLARTER00016
NIP:527-24-58-773
EKD: 74.86 działalność centrów telefonicznych (call center)
Adres: ul. Stawki 2A 00-193 Warszawa
Telefon:+48 22 4820200
www:www.arteriasa.pl
gpwlink:arteria.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce ARTERIA
2019-03-24 03-03-47
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649