Raport.

ART NEW MEDIA SA (22/2017) Zmiany w statucie uchwalone na WZA 27 grudnia 2017 r.

Zarząd Art New media SA informuje, że 27 grudnia 2017 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę nr 24 w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz w związku ze zmianą firmy Spółki. Poniżej treść podjętej uchwały.
Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz w związku ze zmianą firmy Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 i art. 431 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Spółki, udokumentowany aktem notarialnym Repertorium A nr 221/2002, sporządzonym w dniu 11 stycznia 2002 roku przez Marka Machowskiego, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 4771/2002, sporządzonym w dniu 30 września 2002 roku przez Marka Machowskiego, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 3635/2004, sporządzonym w dniu 30.03.2004 roku przez Hannę Prus-Głowacką, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 4718/2006, sporządzonym w dniu 29 czerwca 2006 roku przez Hannę Prus-Głowacką, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 13172/2007, sporządzonym w dniu 17 grudnia 2007 roku przez Hannę Prus-Głowacką, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 7203/2008, sporządzonym w dniu 6 czerwca 2008 roku przez Hannę Prus-Głowacką, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 3933/2010, sporządzonym w dniu 28 czerwca 2010 roku przez Hannę Prus-Głowacką, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 6045/2010, sporządzonym w dniu 29 września 2010 roku przez Hannę Prus-Głowacką, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 7215/2010, sporządzonym w dniu 18 listopada 2010 roku przez Hannę Prus-Głowacką, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 7686/2011, sporządzonym w dniu 22 grudnia 2011 roku przez Hannę Prus-Głowacką, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 3083/2012, sporządzonym w dniu 13 września 2012 roku przez Andrzeja Jacewicza, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 1528/2013, sporządzonym w dniu 22 lutego 2013 roku przez Julię Fersten, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 1231/2016, sporządzonym w dniu 30 marca 2016 roku przez Tomasza Wojciechowskiego, notariusza w Warszawie, w ten sposób, że:
I. Dotychczasową treść § 3 pkt 1 i 2 Statutu, w brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 410 000,00 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na 14 100 000 (czternaście milionów sto tysięcy) sztuk akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych o równie wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda.
Na kapitał zakładowy składa się:
a) 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji założycielskich serii A, o numerach od 01 do 470 000;
b) 1 235 095 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii B o numerach od 01 do 1 235 095;
c) 594 905 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) akcji serii C o numerach od 01 do 594 905;
d) 548 000 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy) akcji serii D o numerach od 01 do 548 000;
e) 1 150 000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E o numerach od 01 do 1 150 000;
f) 1 302 000 (jeden milion trzysta dwa tysiące) akcji serii F o numerach od 01 do 1 302 000;
g) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji serii G o numerach od 01 do 400 000;
h) 408 033 (czterysta osiem tysięcy trzydzieści trzy) akcje serii H o numerach od 01 do 408 033;
i) 2 900 000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 01 do 2 900 000;
j) 1 000 481 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji serii J o numerach od 01 do 1 000 481;
k) 3 000 000 (trzy miliony) akcji serii K o numerach od 01 do 3 000 000;
l) 1 091 486 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji serii L o numerach od 01 do 1 091 486.
2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L zostały opłacone.”
zastępuje się nową treścią § 3 pkt 1 i 2, w brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 560 000,00 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 15 600 000 (piętnaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) złoty każda.
Na kapitał zakładowy składa się:
a) 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji założycielskich serii A, o numerach od 01 do 470 000;
b) 1 235 095 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii B o numerach od 01 do 1 235 095;
c) 594 905 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) akcji serii C o numerach od 01 do 594 905;
d) 548 000 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy) akcji serii D o numerach od 01 do 548 000;
e) 1 150 000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E o numerach od 01 do 1 150 000;
f) 1 302 000 (jeden milion trzysta dwa tysiące) akcji serii F o numerach od 01 do 1 302 000;
g) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji serii G o numerach od 01 do 400 000;
h) 408 033 (czterysta osiem tysięcy trzydzieści trzy) akcje serii H o numerach od 01 do 408 033;
i) 2 900 000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 01 do 2 900 000;
j) 1 000 481 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji serii J o numerach od 01 do 1 000 481;
k) 3 000 000 (trzy miliony) akcji serii K o numerach od 01 do 3 000 000;
l) 1 091 486 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji serii L o numerach od 01 do 1 091 486.
m) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii M o numerach od 01 do 1 500 000.
2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M zostały opłacone w całości.”;
II. Dotychczasową treść § 1 pkt 1 i 2 Statutu, w brzmieniu:
„1. Firma Spółki brzmi "Art New media" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać firmy w skrócie "Art New media" S.A.”;
zastępuje się nową treścią § 1 pkt 1 i 2, w brzmieniu:
„1. Firma Spółki brzmi: Ark Royal Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać firmy w skrócie: Ark Royal SA.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiany Statutu wchodzą w życie z chwilą zarejestrowania ich we właściwym sądzie.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Art New Media SA
ISIN:PLANMD000014
NIP:1132197112
EKD: 90.04 działalność obiektów kulturalnych
Adres: ul. Świeradowska 47 02-662 Warszawa
Telefon:+48 22 8288222
www:www.artnewmedia.pl
Komentarze o spółce ART NEW MEDIA
2019-05-24 17-05-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649