Raport.

ART NEW MEDIA SA (21/2017) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 27 grudnia 2017 r.

Zarząd Art new media SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 27 grudnia 2017 r., wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1
  „Uchwała Nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
  N a podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
  Zgromadzen ie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  Marcina Adama RASZKOWSKIEGO .” -------------------------------- -----------------
  Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Marcin Adam Raszkowski stwierdził, że w
  głosowaniu łąc znie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osie m milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -
  „Uchwała Nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  Na podsta wie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjn a z siedzibą w
  Warszawie uchwala, co następuje: -------------------------------- ----------------------------
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek
  obrad: -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------


  2
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------
  3. Stwierd zenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------- -------
  4. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------- -------------------------------
  5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady
  Nadzorczej z oceny sprawozdania fina nsowego w roku obrotowym 2016 , opinii
  i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku
  Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016. -------------------------------- ------
  6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
  działalności Spółki za rok obrotow y 2016. -------------------------------- ------------
  7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
  finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. ------------
  8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016. -------------------------
  9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich
  obowiązków w roku obrotowym 2016. -------------------------------- ----------------
  10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
  obowiązków w roku obrotowym 2016. -------------------------------- ----------------
  11. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
  12. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. ----------------------------
  13. Powzięcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Spółki. ------
  14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -------------------------------
  15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca
  2011 roku Zwyczajneg o Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia
  Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, zmienionej
  uchwałą nr 9 z dnia 13 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia, uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30
  czerwca 2014 roku , uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgro madzenia z dnia
  30 marca 2016 roku oraz uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgro madzenia
  z dnia 11 lipca 2016 roku. -------------------------------- --------------------------------
  16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z c hwilą powzięcia .” -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące


  3
  siedemset dwadzieścia) ważn ych głos ów , z tej samej liczby akcji, c o stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głos ów , nie
  oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głos ów „wstrzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -
  „Uchwała Nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod f irmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
  sprawozdania fin ansowego w roku obrotowym 2016 , opinii i raportu
  biegłego z badania sprawozdania finansowego S półki oraz wniosku Zarządu
  w sprawie pokrycia straty za rok 2016
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek
  handlowych, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
  fin ansowego w roku obrotowym 2016 , opinii i raportu biegłego z badania
  sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty
  za rok 2016. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia .”. -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieścia) ważn ych głos ów , z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głos ów , nie
  oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się ”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -  4
  „Uchwała Nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok
  obrotowy 2016
  § 1
  Zwyczajne Wa lne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2
  pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności
  Spółki za rok obrotowy 2016 zatwie rdza sprawozdanie działalnoś ci Spółki za rok
  obrotowy 2016. -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia .” -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemse t czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -
  „Uchwała Nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 g rudnia 2017 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
  za rok obrotowy 2016


  5
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2
  pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego
  sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią
  Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie
  finansowe Spółki za rok 2016 obejmuj ące: -------------------------------- -----------------
  1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------------------- --------
  2) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku , który po stronie aktywów i pasywów
  zamyka się sumą 36.023,80 zł (trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia trzy złote
  osiemdziesiąt groszy) , -------------------------------- -------------------------------- -----
  3) rachunek zysków i strat wyka zujący za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do
  dnia 31 grudnia 2016 roku stratę w kwocie 312.225,00 zł (trzysta dwanaście
  tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych) , -------------------------------- ------------
  4) zestawienie zmian w kapitale własnym, -------------------------------- ----------------
  5) rachunek przepływów pieniężnych, -------------------------------- ---------------------
  6) informacje d odatkowe . -------------------------------- -------------------------------- ----
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddano głosów „ przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -
  „Uchwała Nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadze nia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie pokrycia straty za rok 2016


  6
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, działając na p odstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek
  handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za
  rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku,
  postanawia st ratę za rok 2016 roku w wysokości 312. 225,00 zł (trzysta dwanaście
  tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych) , wynikającą ze sprawozdania
  finansowego spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
  pokryć z zysków przyszłych okresów. -------------------------------- ----------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  sied emset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -
  „Uchwała Nr 7
  Zwyczajneg o Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Bilalowi
  Aurangzebowi Noor z wykonania obowiązków w roku 2016
  § 1
  Zwyczajn e Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3)
  Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Bilal owi Aurangzeb owi
  NOOR - Prezesowi Zarządu Spółki z w ykonywania p rzez niego obowiązków w
  2016 roku. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------


  7
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia .” -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 905.000 (dziewięćset pięć tysięcy ) ważn ych głos ów z tej samej liczby
  akcji, co stanowi 6,42 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem
  powyższej uchwały oddano 905.000 (dziewięćset pięć tysięcy ) głos ów , nie oddano głosów
  „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymującyc h się”, a zatem uchwała ta
  została powzięta , przy czym pełnomocnik Akcjonariusza - Bilal Aurangzeb Noor –
  stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych – nie brał udziału w głosowaniu . --
  „Uchwała Nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki –
  Sławomirowi Dudzińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2016
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie , działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3)
  Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Sławomirowi
  DUDZIŃSKIEMU - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania p rzez niego
  obowiązków w 2016 roku. -------------------------------- -------------------------------- ----
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia .” -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieśc ia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddano głos ów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -


  8
  „Uchwała Nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Bottner – Członkowi Rady
  Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromad zen ie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie , działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3)
  Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Katarzynie BOTTNER –
  Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obow iązków w 2016 roku. --
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwa dzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddan o głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -
  „Uchwała Nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2 017 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Andżelice Wielanek – Członkowi Rady
  Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016


  9
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzen ie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie , działając na podstawi e art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3)
  Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Andżelice WIELANEK –
  Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków w 2016 roku. --
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu tajne go głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym S półki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -
  „Uchwała Nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Irenie Romańskiej – Członkowi Rady
  Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzen ie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie , działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3)
  Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Irenie ROMAŃ SK IEJ –
  Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków w 2016 roku. --
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osi em milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w


  10
  kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czter dzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -
  „Uchwała Nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Med ia Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztof owi Poszepczyński emu –
  Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzen ie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie , działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3)
  Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Krzysztof owi
  POSZEPCZYŃSKI EMU – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
  wykonywanych obowiązków w 2016 r oku. -------------------------------- ----------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieścia) ważny ch głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddano głosów „przec iw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -
  „Uchwała Nr 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna


  11
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w spra wie udzielenia absolutorium Andrzej owi Wysocki emu – Członkowi
  Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzen ie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie , działając na podstawie art. 393 p kt 1, art. 395 § 2 pkt 3)
  Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Andrzej owi
  WYSOCKI EMU – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych
  obowiązków w 2016 roku. -------------------------------- -------------------------------- ----
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu tajnego głosow ania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym Spółki, pr zy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została p owzięta . -------------------------------- -------------------------------- -
  „Uchwała Nr 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Sarah Anjum – Członkowi Rady
  Nadzorczej Spółki z wykonania obow iązków w roku 2016
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzen ie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie , działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3)
  Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Sarah ANJUM – Członkowi
  Rad y Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków w 2016 roku. ----------------


  12
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące s iedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -
  „Uchwała Nr 15
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z s iedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Aamir Husajn Kazmi – Członkowi Rady
  Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzen ie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z sied zibą w Warszawie , działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3)
  Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Aamir Husajn KAZMI –
  Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków w 2016 roku. --
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co sta nowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „w strzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -


  13
  „Uchwała Nr 16
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Omar Husain Ahmed – Członkowi Rady
  Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzen ie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie , działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3)
  Kodeksu spółek handlowy ch, udziela absolutorium Omar Husain AHMED –
  Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków w 2016 roku. --
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  gło sowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.74 2.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -
  „Uchwała Nr 17
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzen ie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek
  handlowych , powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Sarah ANJUM . -------------------


  14
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięci a.” -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymują cych się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -
  „Uchwała Nr 18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek
  handlowych , powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Aamir Husajn KAZMI . --------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących s ię”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -


  15
  „Uchwała Nr 19
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek
  handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Omar Husain AHMED . -------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -------------------------------- -----------
  Po prze prowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapi tale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -
  „Uchwała Nr 20
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
  § 1


  16
  Zwyczajne Walne Zgromad zenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek
  handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Zafar IQBAL . --------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu t ajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładow ym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -
  „Uchwała Nr 21
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek
  handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Mohammed Ahmed
  IMRAN . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu tajne go głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym S półki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie


  17
  oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -
  „Uchwała Nr 22
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 g rudnia 2017 roku
  w sprawie dalszego istnienia Spółki
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek
  handlowych, w związku ze ziszczeniem się przesłanek o kreślonych w tym przepisie,
  podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. -------------------------------- -----------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem mil ionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieśc i dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -
  „Uchwała Nr 23
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na drodze emisji
  nowych akcji z wyłąc zeniem prawa poboru


  18
  § 1
  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 § 1-2, art. 432
  § 1 i a rt. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał
  zakładowy Spółki z kwoty 1.410.000,00 zł (jeden milion czterysta dziesięć
  tysięcy złotych) do kwoty 1.560.000,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt
  tysięcy złotych), to jest o kwotę 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) .
  2. Podwyższenie kapitału nastąp i na drodze emisji nowych akcji zwykłych na
  okaziciela serii M, w liczbie 1.500.000 ( jeden milion pięćset tysię cy), o wartości
  nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, po cenie emisyjnej 0,10 zł
  (dziesięć groszy) za akcję. Z akcjami nie są związan e żadne szczególne
  uprawnienia. -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  3. Objęcie nowych akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, czyli złożenia
  oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Adresatem
  oferty jest Bilal Aurangzeb Noor. Umowa objęcia akcji powinna zostać zaw arta
  do dnia 31 stycznia 2018 roku. -------------------------------- --------------------------
  4. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie od roku obrotowego 2017.
  Akcje mogą być wydane wyłącznie za wkłady pieniężne, przy czym za wkład
  pieniężny przyjmuje się także potrącenie zobowiązań pieniężnych Spółki wobe c
  obejmującego akcje. -------------------------------- -------------------------------- -------
  5. Akcje serii M mają być zdematerializowane zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa. Zarząd Spółki jest upoważniony do przeprowadzenia
  wszelkich czynności, niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji akcji. --
  6. Akcje serii M mają być wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu
  „NewConnect” w ciągu 12 miesięcy od powzięcia niniejszej uchwały. Zarząd
  Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności, niezbędnych do
  wprowadzenia akcji do obrotu. -------------------------------- -------------------------
  7. W interesie Spółki pozbawia si ę akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M w
  całości. Pisemna opinia Zarządu, uzasadniająca powody pozbawienia prawa
  poboru oraz proponowaną cenę emisyjną stanowi Załącznik do protokołu
  Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- -
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia .” -------------------------------- -----------  19
  „Opinia Zarządu Art New media S.A., uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy
  prawa poboru akcji serii M i proponowaną cenę emisyjną.
  Podwyższenie kapitału jest niezbędne dla dalszego istnienia Spółki. Spółka poniosła
  straty, w wyniku których kapitał w łasny S półki osiągnął na koniec 2016 roku wartość ujemną.
  Konieczne jest zapewnienie Spółce finansowania na pokrycie podstawowych kosztów jej
  funkcjonowania. Spółka nie ma środków na przeprowadzenie emisji z prawem poboru.
  Pozbawienie akcjonariuszy prawa p oboru obniży koszty emisji i umożliwi w ogóle jej
  przeprowadzenie. Cena emisyjna nie może być niższa od wartości nominalnej akcji, wynoszącej
  dziesięć groszy. Ostatnie notowanie akcji z połowy 2017 roku wyniosło sześć groszy, przy czym
  od tego czasu sytuac ja finansowa Spółki nie zmieniła się znacząco. W tej sytuacji trudno
  oczekiwać, że akcjonariusze będą chcieli objąć akcje po cenie wyższej, niż cena rynkowa. Sytuacja
  Spółki nie pozwala na podjęcie ryzyka niepowodzenia emisji, bądź dłuższe oczekiwanie na
  podwyższenie kapitału. W 2017 roku Spółka nadal ponosiła straty i konieczne jest szybkie
  zapewnienie środków na dalsze jej funkcjonowanie. Cena emisyjna akcji w wysokości dziesięciu
  groszy, równa ich wartości nominalnej, jest uzasadniona tym, że na każdą do tychczas
  wyemitowaną akcję przypada ujemna wartość księgowa, ze względu na ujemny kapitał własny.
  Spółka nie prowadzi działalności, której wycena mogłaby uzasadniać wyższą cenę emisyjną akcji
  serii M. ” -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzi ęciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -
  „Uchwała Nr 24
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie zm iany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału
  zakładowego oraz w związku ze zmianą firmy Spółki


  20
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 i art. 431 Kode ksu spółek
  handlowych , zmienia Statut Spółki , udokumentowany aktem notarialnym
  Repertorium A nr 221/2002, sporządzonym w dniu 11 stycznia 2002 roku przez
  Marka Machowskiego, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym
  Repertorium A nr 4771/2002, sp orządzonym w dniu 30 września 2002 roku przez
  Marka Machowskiego, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym
  Repertorium A nr 3635/2004, sporządzonym w dniu 30.03.2004 roku przez Hannę
  Prus -Głowacką, notariusza w Warszawie , zmieniony aktem notaria lnym
  Repertorium A nr 4718/2006, sporządzonym w dniu 29 czerwca 2006 roku przez
  Hannę Prus -Głowacką, notariusza w Warszawie , zmieniony aktem notarialnym
  Repertorium A nr 13172/2007, sporządzonym w dniu 17 grudnia 2007 roku przez
  Hannę Prus -Głowacką, notari usza w Warszawie , zmieniony aktem notarialnym
  Repertorium A nr 7203/2008, sporządzonym w dniu 6 czerwca 2008 roku przez
  Hannę Prus -Głowacką, notariusza w Warszawie , zmieniony aktem notarialnym
  Repertorium A nr 3933/2010, sporządzonym w dniu 28 czerwca 2010 roku przez
  Hannę Prus -Głowacką, notariusza w Warszawie , zmieniony aktem notarialnym
  Repertorium A nr 6045/2010, sporządzonym w dniu 29 września 2010 roku przez
  Hannę Prus -Głowacką, notariusza w Warszawie , zmieniony aktem notarialnym
  Repertorium A nr 7215/ 2010, sporządzonym w dniu 18 listopada 2010 roku przez
  Hannę Prus -Głowacką, notariusza w Warszawie , zmieniony aktem notarialnym
  Repertorium A nr 7686/2011, sporządzonym w dniu 22 grudnia 2011 roku przez
  Hannę Prus -Głowacką, notariusza w Warszawie , zmienion y aktem notarialnym
  Repertorium A nr 3083/2012, sporządzonym w dniu 13 września 2012 roku przez
  Andrzeja Jacewicza, notariusza w Warszawie , zmieniony aktem notarialnym
  Repertorium A nr 1528/2013, sporządzonym w dniu 22 lutego 2013 roku przez
  Julię Fersten, notariusza w Warszawie , zmieniony aktem notarialnym Repertorium
  A nr 1231/2016, sporządzonym w dniu 30 marca 2016 roku przez Tomasza
  Wojciechowskiego, notariusza w Warszawie , w ten sposób, że: ------------------------
  I. Dotychczasową treść § 3 pkt 1 i 2 Statutu, w brzmieniu: --------------------------
  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 410 000,00 (jeden milion czterysta dzie sięć
  tysięcy) złotych i dzieli się na 14 100 000 (czternaście milionów sto tysięcy) sztuk
  akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych o równie wartości nominalnej po 0,10
  (dziesięć gr oszy) złoty każda. -------------------------------- -------------------------------- -


  21
  Na kapitał zakładowy składa się: -------------------------------- -----------------------------
  a) 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji założycielskich s erii A, o
  numerach od 01 do 470 000; -------------------------------- -----------------------------
  b) 1 235 095 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć)
  akcji serii B o numerach od 01 do 1 235 095; -------------------------------- ---------
  c) 594 905 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) akcji serii C o
  numerach od 01 do 594 905; -------------------------------- -----------------------------
  d) 548 000 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy) akcji serii D o numerach od 01 do
  548 000; -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  e) 1 150 000 (jeden mili on sto pięćdziesiąt tysięcy) akcj i serii E o numerach od 01
  do 1 150 000; -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  f) 1 302 000 (jeden milion trzysta dwa tysiące) akcji serii F o numerach od 01 do
  1 302 000; -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  g) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji serii G o numerach od 01 do 400 000; -----------
  h) 408 033 (cztery sta osiem tysięcy trzydzieści trzy) akcje serii H o numerach od
  01 do 408 033; -------------------------------- -------------------------------- --------------
  i) 2 900 000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 01 do
  2 900 000; -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  j) 1 000 481 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji se rii J o numerach
  od 0 1 do 1 000 481; -------------------------------- -------------------------------- -------
  k) 3 00 0 000 (trzy miliony) akcj i serii K o numerach od 01 do 3 000 000; -----------
  l) 1 091 486 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiem dziesiąt
  sześć) akcji serii L o numerach od 01 do 1 091 486. -------------------------------- -
  2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L zostały opłacone. ” ---------------------
  zastępuje się nową treścią § 3 pkt 1 i 2 , w brzmieniu : -------------------------------
  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 560 000,00 (jeden milion pięćset
  sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 15 600 000 (piętnaście milionów sześćset
  tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
  złoty każda.
  Na kapitał zakładowy składa się: -------------------------------- -----------------------------
  a) 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji założycielskich serii A, o
  numerach od 01 do 470 000; -------------------------------- -----------------------------
  b) 1 235 095 (jeden m ilion dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć)
  akcji serii B o numerach od 01 do 1 235 095; -------------------------------- ---------


  22
  c) 594 905 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) akcji serii C o
  numerach od 01 do 594 905; -------------------------------- ----------------------------
  d) 548 000 (pięćset czterdzieści osie m tysięcy) akcji serii D o numerach od 01 do
  548 000; -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  e) 1 150 000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcj i serii E o numerach od 01
  do 1 150 000; -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  f) 1 302 000 (jeden milion trzysta dwa tysiące) akcji serii F o numerach od 01 do
  1 302 000; -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  g) 400 000 (cz terysta tysięcy) akcji serii G o numerach od 01 do 400 000; ----------
  h) 408 033 (czterysta osiem tysięcy trzydzieści trzy) akcje serii H o numerach od
  01 do 408 033; -------------------------------- -------------------------------- -------------
  i) 2 900 000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 01 do
  2 900 000; -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  j) 1 000 481 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji serii J o numerach
  od 01 do 1 000 481; -------------------------------- -------------------------------- -------
  k) 3 00 0 000 (trzy miliony) akcj i serii K o numerach od 01 do 3 000 000; ----------
  l) 1 091 486 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt
  sześć) akc ji serii L o numerach od 01 do 1 091 486. -------------------------------- -
  m) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcj i serii M o numerach od 01 do
  1 500 000. -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M zostały opłacone w całości. ”; ---
  II. Dotychczasową treść § 1 pkt 1 i 2 Statu tu, w brzmieniu: --------------------------
  „1. Firma Spółki brzmi "Art New media" Spółka Akcyjna. -----------------------------
  2. Spółka może używać firmy w skrócie "Art New media" S.A. ”; ----------------------
  zastępuje się nową treścią § 1 pkt 1 i 2, w brzmieniu : -------------------------------
  „1. Firma Spółki brzmi: Ark Royal Spółka Akcyjna. -------------------------------- -----
  2. Spółk a może używać firmy w skrócie: Ark Royal SA. -------------------------------- -
  § 2
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod fir mą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek
  handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolite go tekstu Statutu
  Spółki . -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------


  23
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiany Statutu wchodzą w życie z
  chwilą zarejestrowania ich we właściwym sądzie. ” -------------------------------- --------
  Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 ( osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -
  „Uchwała Nr 25
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 grudnia 2017 roku
  w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 19/07/2011 z dni a 4 lipca 2011 roku
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi
  Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, zmienionej uchwałą
  nr 9 z dnia 13 września 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  uchwałą nr 20 Zwyczajnego Waln ego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014
  roku, uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca
  2016 roku oraz uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11
  lipca 2016 roku
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New M edia Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie uchyla postanowienia uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4
  lipca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia
  Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnyc h Spółki, zmienionej
  uchwałą nr 9 z dnia 13 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia, uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30
  czerwca 2014 roku, uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30


  24
  marca 2016 r roku oraz uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zg romadzenia z dnia
  11 lipca 2016 roku. -------------------------------- -------------------------------- -------------
  § 2
  Akcje własne, nabyte przez Spółkę w wyniku realizacji uchwał, o których mowa w
  § 1, przeznacza się do sprzedaży. Zarząd jest upoważniony do podjęcia działań w
  celu jak najs zybszej sprzedaży akcji. -------------------------------- -------------------------
  § 3
  Uchwała w chodzi w życie z chwilą powzięcia .” -------------------------------- -----------
  Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w
  głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące
  siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej sam ej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w
  kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano
  8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów , nie
  oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwał y, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem
  uchwała ta została powzięta . -------------------------------- -------------------------------- -  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Art New Media SA
ISIN:PLANMD000014
NIP:1132197112
EKD: 90.04 działalność obiektów kulturalnych
Adres: ul. Świeradowska 47 02-662 Warszawa
Telefon:+48 22 8288222
www:www.artnewmedia.pl
Komentarze o spółce ART NEW MEDIA
2019-06-26 01-06-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649