Raport.

ARRINERA SA (3/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

Zarząd Spółki ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 roku.
Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Arrinera S.A. Sprawozdanie finansowe jednostki AKTYWA 31.03.2019 31.03.2018 A. AKTYWA TRWAŁE 6 920 005,79 7 422 700,07 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1.Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2.Wartość firmy 0,00 0,00 3.Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 2 694,28 1.Środki trwałe 0,00 2 694,28 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 d) środki transportu 0,00 0,00 e) inne środki trwałe 0,00 2 694,28 2.Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3.Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1.Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2.Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 3.Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 6 920 005,79 7 420 005,79 1.Nieruchomości 0,00 0,00 2.Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3.Długoterminowe aktywa finansowe 6 920 005,79 7 420 005,79 a) w jednostkach powiązanych 6 920 005,79 7 420 005,79 udziały lub akcje 6 920 005,79 7 420 005,79 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 4.Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2.Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE 4 599 293,68 13 088 222,46 I. Zapasy 18 950,75 48 507,02 1.Materiały 0,00 0,00 2.Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3.Produkty gotowe 0,00 0,00 4.Towary 18 950,75 18 950,75 5.Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 29 556,27 II. Należności krótkoterminowe 4 580 342,93 13 037 084,59 1.Należności od jednostek powiązanych 3 989 448,45 12 591 702,42 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 do 12 miesięcy 0,00 0,00 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 3 989 448,45 12 591 702,42 2.Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 3.Należności od pozostałych jednostek 590 894,48 445 382,17 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 502 500,00 398 369,24 do 12 miesięcy 502 500,00 398 369,24 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 11 153,00 47 012,93 c) inne 77 241,48 0,00 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 0,00 2 630,85 1.Krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 2 630,85 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0,00 2 630,85 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 0,00 2 630,85 inne środki pieniężne 0,00 0,00 inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2.Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 0,00 0,00 D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00 AKTYWA RAZEM 11 519 299,47 20 510 922,53


  Arrinera S.A. Sprawozdanie finansowe jednostki
  PASYWA 31.03.2019 31.03.2018
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 4 909 985,37 13 776 009,47
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 600 000,00 2 600 000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13 809 483,87 13 809 483,87 - nadwyżka wartości sprzedaży (wart emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 13 809 483,87 13 809 483,87
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 577 424,23 -2 781 027,76
  VI. Zysk (strata) netto -8 922 074,27 147 553,36
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)) 0,00 0,00
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 6 609 314,10 6 734 913,06
  I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
  1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
  2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 długoterminowa 0,00 0,00 krótkoterminowa 0,00 0,00
  3.Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 długoterminowe 0,00 0,00 krótkoterminowe 0,00 0,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 5 419 047,54 3 629 066,06
  1.Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 5 419 047,54 3 605 337,54 2.Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 3.Wobec pozostałych jednostek 0,00 23 728,52 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 23 728,52 d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 e) inne 0,00 0,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 190 266,56 3 105 847,00
  1.Wobec jednostek powiązanych 0,00 307 276,70 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 do 12 miesięcy 0,00 0,00 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 307 276,70
  2.Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00
  3.Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 190 266,56 2 798 570,30 a) kredyty i pożyczki 7 585,91 9 689,14 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 314 584,80 1 927 084,80 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 231 284,65 302 526,31 do 12 miesięcy 231 284,65 302 526,31 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 48 517,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 11 196,79 10 754,00 h) z tytułu wynagrodzeń 60 000,00 62 000,00 i) inne 517 097,41 486 516,05
  4.Fundusze specjalne 0,00 0,00
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  1.Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
  2.Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 długoterminowe 0,00 0,00 krótkoterminowe 0,00 0,00 PASYWA RAZEM 11 519 299,47 20 510 922,53


  Arrinera S.A. Sprawozdanie finansowe jednostki
  Rachunek zysków i strat 01.01.2019 -31.03.2019 01.01.2018 -31.03.2018 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 0,00 161 651,21 - w tym od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 161 651,21 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej 948,90 14 097,85 I. Amortyzacja 0,00 577,35 II. Zużycie materiałów i energii 0,00 2 153,58 III. Usługi obce 700,00 5 506,99 IV. Podatki i opłaty, 248,90 1 802,93 - w tym podatek akcyzowy 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia 0,00 3 846,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: 0,00 0,00 - emerytalne 0,00 0,00 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 0,00 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 211,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -948,90 147 553,36 D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 I.Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II.Dotacje 0,00 0,00 III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 IV. Inne przychody operacyjne 0,00 0,00 E. Pozostałe koszty operacyjne 8 921 125,37 0,00 I.Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8 921 125,37 0,00 III.Inne koszty operacyjne 0,00 0,00 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -8 922 074,27 147 553,36 G. Przychody finansowe 0,00 0,00 I.Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 II.Odsetki 0,00 0,00 - w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III.Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V.Inne 0,00 0,00 H. Koszty finansowe 0,00 0,00 I.Odsetki, w tym: 0,00 0,00 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 II.Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 III.Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 IV. Inne 0,00 0,00 I. Zysk (strata) brutto ( F +G-H) -8 922 074,27 147 553,36 J. Podatek dochodowy: 0,00 0,00 K. Pozostałe obowiązkowe zmiejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 ZYSK (+) / STRATA (-) NETTO (I-J-K) -8 922 074,27 147 553,36


  Arrinera S.A. Sprawozdanie finansowe jednostki
  L.p. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2019 -31.03.2019 01.01.2018 -31.03.2018
  A PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Wynik finansowy netto -8 922 074,27 147 553,36 II. Korekty o pozycje: 8 921 825,37 -379 368,41 1. amortyzacja 0,00 577,35 2. zyski/straty z tyt.różnic kursowych 0,00 0,00 3. odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 6. Zmiana stanu zapasów 0,00 -29 345,27 7. Zmiana stanu należności 8 756 689,97 -176 534,08 8. Zmiana stanu zobow.krótkoterm.z wyj.pożyczek i kredytów -334 864,60 -174 066,41 9. Zmiana stanów rozliczeń międzyokresowych 0,00 0,00 10. Inne korekty 500 000,00 0,00 III. Środki pieniężne netto z dz.operacyjnej(I+/-II) -248,90 -231 815,05 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy 0,00 0,00 1.Zbycie wartości niem.i prawnych oraz rzecz.aktywów trwałych 0,00 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomosci oraz wart.niem.i prawne 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 II Wydatki 0,00 0,00 1. Nabycie wartości niemat.i prawnych oraz rzecz.aktywów trwałych 0,00 0,00 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater.i prawne 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe , w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z dz.inwestycyjnej (I-II) 0,00 0,00 C. PRZEPłYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. I.Wpływy 0,00 236 300,00 1.Wpływy netto z wydania udziałów 0,00 0,00 2.Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4. Inne wpływy finansowe 0,00 236 300,00 II. Wydatki -248,90 2 633,66 1. Nabycie udziałów 0,00 0,00 2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 3. Inne wyplaty na rzecz włascicieli 0,00 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek -248,90 2 633,66 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 8. Odsetki 0,00 0,00 9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finans.(I-II) 248,90 233 666,34 D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII+BIII+CIII) 0,00 1 851,29 E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym: 0,00 1 851,29 - zmiana stanu środków pien.z tyt.różnic kursowych 0,00 0,00 F. Środki pieniężne na początek roku obrotowego 0,00 779,56 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) w tym 0,00 2 630,85 - o ograniczonej możliwości dysponowania. 0,00 0,00


  Arrinera S.A. Sprawozdanie finansowe jednostki
  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.01.2019 -31.03.2019 01.01.2018 -31.03.2018 I KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) 13 832 059,64 14 112 589,76 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 Kapitał własny na początek okresu po korektach 13 832 059,64 14 112 589,76 1 Kapitał podstawowy na początek okresu 2 600 000,00 2 600 000,00 1.1. Zmiany kapitału podstawowego 0,00 0,00 a. zwiększenia 0,00 0,00 b. zmniejszenia 0,00 0,00 1.2 Kapitał podstawowy na koniec okresu 2 600 000,00 2 600 000,00 2 Kapitał zapasowy na początek okresu 13 809 483,87 13 809 483,87 2.1 zmiany kapitału zapasowego 0,00 0,00 a. zwiększenia 0,00 0,00 aggio 0,00 0,00 b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty 0,00 0,00 - inne korekty 0,00 0,00 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 13 809 483,87 13 809 483,87 3 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 3.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a. zwiększenia 0,00 0,00 b. zmniejszenia 0,00 0,00 3.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 4 Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 4.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0,00 0,00 a. zwiększenia (kapitał wpłacony zarejestrowany w 2014 roku) 0,00 0,00 b. zmniejszenia 0,00 0,00 4.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 5 Zysk (strata) netto z lat ubiegłych -2 781 027,76 -2 078 505,94 5.1 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 781 027,76 -2 078 505,94 a. zwiększenia -702 521,82 b. zmniejszenia 203 603,53 0,00 5.2 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 577 424,23 -2 781 027,76 6Wynik netto -8 922 074,27 147 553,36 a. zysk netto -8 922 074,27 0,00 b. strata 0,00 147 553,36 II KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) 4 909 985,37 13 776 009,47
  III KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY) 4 909 985,37 13 776 009,47


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Arrinera SA
ISIN:PLABNET00019
NIP:5222971669
EKD: 70.10 działalnośc firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul Alfreda Nobla 9 lok. 1 03-930 Warszawa
Telefon:+48 22 7600433
www:www.arrinera.pl
Komentarze o spółce ARRINERA
2020-05-25 09-05-14
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649