Raport.

ARRINERA SA (13/2018) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2018 roku

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 29 czerwca 2018 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2,7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Uchwała nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ARRINERA S.A.
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodnicząceg o Zgromadzenia
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARRINERA S.A. działając na podstawie
  przepisu 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki Pana Ma.------------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego stwierdził, że w głosowaniu oddano
  ważne głosy z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział
  tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba ważnych
  głosów wyniosła 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) . Głosów „za” oddano
  2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) , głosów „przeciw” i „wstrzymujących
  się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie do konało wyboru
  Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ---------------------
  § 3- Przewodniczący Zgromadzenia dokonał następujących czynności: -----------
  1) sporządził listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
  ARRINERA S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r., podpisał ją i wyłożył do
  wglądu na czas Zgromadzen ia,---------------------- ----------------------------
  2) stwierdził, że Spółka ARRINERA S.A. jest spółką publiczną, zaś Zarząd
  Spółki stosownie do treści art. 402
  1 k.s.h. poprzez ogłoszenie
  zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla
  przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie
  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwołał na
  podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgroma dzenie Spółki na
  dzień 29 czerwca 2018 r., na godzinę 1 0
  00, w Warszawie przy ul.
  Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6. Przedmiotowe ogłoszenie obejmowało
  między innymi szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz
  pozostałe informacje wymienione w art. 402
  2 k.s.h.,-------------------------
  3) stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane
  prawidłowo i jest władne do podejmowania ważnych uchwał, gdyż
  zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu
  na liczbę reprezentowanych na nim akc ji, --------------------------------------
  4) wszystkie głosowania będą jawne, ponieważ w Zgromadzeniu
  uczestniczy tylko jeden akcjonariusz. -----------------------------------------
  § 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę
  nr 2 w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------
  Uchwała nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  2
  ARRINERA Spółka Akcyjna
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący: ------------------------------------------
  1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zg romadzenia Spółki, -------------------------
  2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, ---------- ---------------------
  4) Sporządzenie listy obecności, ---------------------------------------------------------
  5) Przyjęcie porządku obrad, -------------------------------------------------------------
  6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
  roku 2017; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
  w roku 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.; skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31
  grudnia 2017 r.; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok
  obrotowy 2017, ------ -------------------------------------------------------------------
  7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
  w yników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
  obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok
  obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Gr upy Kapitałowej
  Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, ---------------------------------
  8) Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------- ---
  a) za twierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, -----
  b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., ------------------------------ -----------
  c) zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z działalności Grupy Kapitałowej
  Spółki w roku 2017, - -------------------------------------------------------------------
  d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., -- -------
  e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, ------------------------------ -------
  f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków w roku 2017, ---------------------------------------------- -------------
  g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
  przez nich obowiązków w roku 2017, ------------------------- ---------------------  3
  h) uchwała w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej ,--------------
  9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgroma dzenia Spółki. ------------------- --
  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
  stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 (dwa miliony
  pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
  wynosi 48,07 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.500.000 (dwa
  miliony pięćset tysięcy). Głosów „za” oddano 2.500.000 (dwa miliony pięćset
  tysięcy), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że
  Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----------------------------------------
  § 5- Przewodniczący Zgromadzenia, po przedstawieniu i rozpatrzeniu :
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7;
  jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7,
  sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 201 7,
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
  obrotowy 201 7, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia starty Spółki za rok
  obrotowy 201 7 oraz po przedstawieniu i rozpatrzeniu sp rawozdania Rady
  Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
  Spółki za rok obrotowy 2017 , jednostkowego sprawozdania finansowego
  Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty
  Spółki za rok obrotowy 201 7, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
  Kapitałowej za rok obrotowy 201 7, skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 , poddał pod głosowanie
  następujące uchwały: ----------------------------------------------------------------------
  a) ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Uchwała Nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ARRINERA S.A.
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A.
  z działalności Spółki za rok obrotowy 2017
  Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5
  k.s.h. uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------
  § 1.
  Po rozpatrzeniu sprawozdania Za rządu z działalności Spółki za rok obrotowy
  2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
  stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy  4
  udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
  ważnych g łosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne
  Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3. --------------------------------------------------
  b)---------------------------------------------------------------------------------------------
  Uchwała Nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Sp ółki
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
  handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku Zwycz ajne Walne
  Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna z siedzibą w
  Warszawie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok
  obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: ----------------
  a) wprowadzenie do sprawoz dania finansowego; -------------------------------------
  b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i
  pasywów wykazuje sumę 20 303 769,24 zł (dwadzieścia milionów trzysta trzy
  tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotyc h 24/100); ---------------------------
  c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  wykazujący stratę 702 521,82 zł (siedemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia
  jeden złotych 82/100); ------------------------ --------------------------------------------
  d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
  grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 702
  521,82 zł (siedemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 82/100); -----
  e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
  grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
  10 108,91 zł (dziesięć tysięcy sto osiem złotych 91/100);----------------------------
  f) dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
  stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
  udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
  ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów  5
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie
  podjęło Uchwałę Nr 4. ---------------------------------------------------------------------
  c)----------------------------------------------------------------------------------------------
  Uchwała Nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki p od firmą ARRINERA spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
  Kapitałowej Spółki w roku 2017
  § 1
  Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu
  sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA S.A. z siedzibą
  w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
  Kapitałowej Spółki w roku 2017. ---------------------- ---------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
  stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
  udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
  ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie
  podjęło Uchwałę Nr 5 . --------------------------------------------------------------------
  d) ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Uchwała Nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
  § 1
  Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie
  zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe ARRINERA S.A. za rok
  obrotowy 2017, na które składają się: ----------- ----------------------------------------
  1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -------------------------------------  6
  2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i
  pasywów wykazuje sumę 19 773 493,54 zł (dziewiętnaście milionów siedemset
  siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 54/100.); -------
  3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  wykazujący stratę 4 696 783,84 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt
  sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 84/100); ---------------------------
  4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
  grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę
  2 843 303,60 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące trzysta trzy
  złote 60/100); ----------------------- -------------------------------------------------------
  5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
  grudnia 2017 r. wykazuj ący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
  787,20 zł (siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 20/100); ----------------------
  6) dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
  stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
  udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
  ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie
  podjęło Uchwałę Nr 6 . ---------------------------------------------------------------------
  e) ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Uchwała Nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie pokrycia straty Sp ółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
  2017 r.
  § 1
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po
  zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za
  rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. Zwyczajne W alne Zgromadzenie
  spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  postanawia pokryć stratę Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
  2017 roku w wysokości 702 521,82 zł (siedemset dwa tysiące pięćset
  dwadzieścia jeden złotych 82 /100) w całości z zysków przyszłych lat. ------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------  7
  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
  stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
  udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
  ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne
  Zgromadzenie podjęł o Uchwałę Nr 7. --------------------------------------------------
  f)----------------------------------------------------------------------------------------------
  Uchwała Nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
  z sie dzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gniadkowi absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2017
  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Piotrowi Gniadkowi
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w
  roku 2017. --------------------------------------------------------- -------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
  stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
  udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
  ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne
  Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 8. --------------------------------------------------
  § 6- Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następując e
  uchwały :--------------------------------------------------------------------------------------
  a) ---------------------------------------- ------------------------------------------------------
  Uchwała Nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Robertowi Frankowskiemu absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2017
  § 1  8
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Piotrowi Robertowi
  Frankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
  Zarządu Spółki w roku 2017. ----------------------------------------- -------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
  stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
  udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
  ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” i „wstrzymujących się” nie
  było. Głosów „przeciw” oddano 2.500.000 , co oznacza, że Walne
  Zgromadzenie nie podjęło Uchwał y Nr 9. ---------------------------------------------
  b) ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Uchwała Nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Swadkowskiemu absolutorium
  z wyko nania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
  2017 § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi
  Swadkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
  Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. ---------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
  stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
  udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
  ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000 , głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne
  Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 10. ------------------------------------------------
  c) ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Uchwała Nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna  9
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matusiakowi absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
  2017 § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mariuszowi
  Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
  Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. ---------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
  stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
  udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
  ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne
  Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 11 .-------------------------------------------------
  d) --------------------------------------------------------------------------------------------
  Uchwała Nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Tomikowskiemu absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
  2017 § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi
  Tomikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
  Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. --------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
  stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
  udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
  ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów  10
  „przeciw” i „wst rzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne
  Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 1 2 . ------------------------------------------------
  e) ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Uchwała Nr 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wojno absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  w roku 2017
  § 1
  Dz iałając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Andrzejowi Wojno
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej Spółki w roku 2017. ------------------------------- -------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
  stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
  udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
  ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” i „wstrzymujących się” nie
  było. Głosów „przeciw” oddano 2.500.000 , co oznacza, że Walne
  Zgromadzenie nie podjęło Uchwał y Nr 1 3. --------------------------------------------
  f) ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Uchwała Nr 14
  Zwyczajnego Walnego Z gromadzenia
  Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Burciu absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
  2017 § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dariuszowi Burciu
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadz orczej
  Spółki w roku 2017. --------------------------------------------- --------------------------  11
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
  stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
  udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
  ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie
  podjęło Uchwałę Nr 14. -------------------------------------------------------------------
  g) ------------ - --------------------------------------------------- ---------------------------
  Uchwała Nr 15
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Panu Jackowi Haft -Szatyńskiemu absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  w roku 201 7
  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jackowi Haft-
  Szatyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. ---------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
  stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
  udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
  ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie by ło, co oznacza, że Walne Zgromadzenie
  podjęło Uchwałę Nr 15. -------------------------------------------------------------------
  § 7- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że z uwagi na to, że wszystkie
  mandaty członków Rady Nadzorczej Spółki są obsadzo ne, powołanie nowego
  członka Rady Nadzorczej jest niemożliwe i głosowanie nad uchwałą o jego
  powołaniu jest bezprzedmiotowe. --------------------------------------------------------
  § 8- Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka
  Zgromadzeni e dołączając do Protokołu listę obecności na Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu .-------------------------------------------- -----------------------------------
  § 9- Koszty tego aktu ponosi Spółka ARRINERA S.A.-----------------------------  12
  § 10 - Wyp isy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom. -------------------
  § 11- Pobrano  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Arrinera SA
ISIN:PLABNET00019
NIP:5222971669
EKD: 70.10 działalnośc firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul Alfreda Nobla 9 lok. 1 03-930 Warszawa
Telefon:+48 22 7600433
www:www.arrinera.pl
Komentarze o spółce ARRINERA
2019-05-24 17-05-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649