Raport.

ARRINERA SA (12/2018) Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 29.06.2018 roku

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 29 czerwca 2018 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2,7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Przed przerwą


  Uchwała Nr 1
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ARRINERA S.A.
  z dnia 12 czerwca 201 8 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
  § 1.
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie ARRINERA S.A. działając na podstawie
  przepisu 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Nadz wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Piotra Gniadka .----------- ----------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Piotr Gniadek stwierdził, że w
  głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy)
  akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowy m wynosi 48,07 %.
  Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.500.000 (dwa miliony pięćset
  tysięcy) . Głosów „za” oddano 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) , głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie
  dokonało wyboru Prze wodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra
  Gniadka .----- -------------------------------------------------------- -----------------------
  Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia
  § 3- Przewodniczący Zgromadzenia dokonał następujących czynności: -----------
  1) sporządził listę obecności na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Spółki ARRINERA S.A. w dniu 12 czerwca 201 8 r., podpisał ją i
  wyłożył do wglądu na czas Zgromadzenia, --------------- ---- --- --------------
  2) stwierdził, że Spółka ARRINERA S.A. jest spółką publiczną, zaś Zarząd
  Spółki stosownie do treści art. 402 1 k.s.h. poprzez ogłoszenie
  zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla
  przekazywania informacji bie żących zgodnie z przepisami o ofercie
  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwołał na
  podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  na dzień 12 cze rwca 201 8 r., na godzinę 915, w Warszawie przy ul.
  Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6. Przedmiotowe ogłoszenie obejmowało
  między innymi szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz
  pozostałe informacje wymienione w art. 402 2 k.s.h., a także propozycje
  zmian w Statucie, -------------------------------------------------------------------
  3) stwierdził, że Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane
  prawidłowo i jest władne do podejmowania ważnych uchwał, gdyż
  zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie jest waż ne bez względu
  na liczbę reprezentowanych na nim akcji. --------------------------------------
  2
  4) wszystkie głosowania będą jawne, ponieważ w Zgromadzeniu
  uczestniczy tylko jeden akcjonariusz. -----------------------------------------
  § 4 - Następnie Przewo dniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę
  nr 2 w następującym brzmieniu: ----------------------------------------------- -----------
  Uchwała Nr 2
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ARRINERA S.A.
  z dnia 12 czerwca 201 8 roku
  w sprawie przyjęcia por ządku obrad
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arrinera Spółka Akcyjna
  postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki, obejmujący: ------------------------------------------------------------------------
  1) Otwa rcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----------------
  2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki, --------------------------------------------------------------------------------
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzw yczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, ----------
  4) Sporządzenie listy obecności, -----------------------------------------------------
  5) Przyjęcie porządku obrad, -------------------------------------------------------- -
  6) Podjęcie uchwał w sprawie: -------------------------------------------------------
  a) emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia
  kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu
  Spółki, wprowadzenia akcji do obrotu w alterna tywnym systemie
  obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
  Warszawie S.A. (rynek NewConnect) oraz ich dematerializacji i zgody
  na zawarcie z Krajowym Depozytem papierów Wartościowych S.A.
  umowy o ich rejestrację; ----------------- ----------- --------------------------
  b) zmian statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
  tekstu jednolitego statutu, ------------------------------------------ -----------
  7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. --------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że
  oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale
  zakładowym wynosi 48,07 %. Łączn a liczba ważnych głosów wyniosła
  2.500.000 . Głosów „za” oddano 2.500.000 . Głosów „przeciw” i
  „wstrzymujących się” nie było , tak więc Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2
  w zaproponowanym brzmieniu. ------------------------------------------------------- ---
  3
  § 4- Następnie akcjonariusz ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie ,
  KRS 0000290248 , zawnioskował o zarządzenie przerwy w obradach
  Zgromadzenia do godziny 900 dnia 29 czerwca 2018 r. w Kancelarii Notarialnej
  w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lok . 6 .------------------------------ --
  Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o charakterze
  porządkowym o zarządzenie przerwy w obradach do godziny 900 dnia 29
  czerwca 2018 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy
  Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6. --------------------------------------------------------------
  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
  stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy
  udział tych akcji w kapitale zakłado wym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
  ważnych głosów wyniosła 2.500.000 . Głosów „za” oddano 2.500.000 , głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie
  przyjęło wymieniony wniosek i z arządziło przerwę w obradach. --- ---------- -------
  § 5- Przewodniczący stwierdził, iż wobec zarządzenia przerwy w obrad ach
  przerywa Zgromadzeni e do godziny 900 dnia 29 czerwca 2018 r. dołączając do
  Protokołu listę obecności na Nadz wyczajn ym Walnym Zgromadzeniu .------------
  § 6- Koszty tego aktu po nosi Spółka ARRINERA S.A. -------- -------------------- --
  § 7- Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom. -------------------
  § 8- Ustalono : -----------------------------------------------------------------------------


  Po przerw ie

  Uchwała Nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Arrinera S.A.
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie emisji warrantów sub skrypcyjnych, warunkowego podwyższenia
  kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu
  Spółki , wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu w
  alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) oraz na ich
  dematerializację i zawarcie z Krajowym Depozytem P apierów
  Wartościowy ch S.A. umowy o ich rejestrację
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arrinera S.A. z siedzibą
  w Warszawie („ Spółka ”), działają c na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz
  przepisów art. 448 -453 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje :------
  § 1.
  4
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez
  Spółkę 7.000.000 (siedmiu milionów ) warrantów subskrypcyjnych serii C
  uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości
  nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
  2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C będą podmioty
  wskazane przez Zarząd Spółk i w łącznej liczbie nie większej niż 149 . ---------
  3. Warranty subskrypcyjne serii C będą obejmowane przez podmioty, o których
  mowa w ust. 2 nieodpłatnie, na podstawie oferty ich objęcia skierowanej
  przez Zarząd Spółki . -------------------------------------- -----------------------------
  4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1
  (jednej) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł
  (pięćdziesiąt groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru . -----------------------
  5. Wykonani e praw z warrantów subskrypcyjnych serii C, powinno nastąpić do
  dnia 15 maja 2028 roku . ---------------------------------------------------------------
  6. Warranty subskrypcyjne serii C będą papierami wartościowymi na okaziciela
  o nieograniczonej zbywalności . ------------------------------------------------------
  7. Warranty subskrypcyjne serii C będą miały postać dokumentu. Warranty
  subskrypcyjne serii C mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych . --------
  8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd S półki do
  podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego
  przeprowadzenia emisji w arrantów subskrypcyjnych serii C. -------------------
  § 2.
  1. Celem realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym
  mowa w § 1, Nadzwyczajne Walne Zgromad zenie Spółki warunkow o
  podwyższ a kapitał zakładowego Spółki o kwotę 3.500.000 zł ( trzy miliony
  pięćset tysięcy złotych ). ---------------------------------------------------------------
  2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze
  emi sji 7.000.000 (siedmiu milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii H o
  wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda . -------------------------
  3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w
  celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów
  subskrypcyjnych serii C. --------------------------------------------------------------
  4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są posiadacze warrantów
  subskrypcyjnych serii C. --------------------------------------------- -----------------
  5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii H upływa w dniu 15 maja
  20 28 roku . -------------------------------------------------------------------------------
  6. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny . ---------
  7. Akcje serii H będą zdematerializowane . --------------------------------------------
  8. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -
  5
  1) Akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów
  wartościowych lub wydane w dniu dywi dendy ustalonym w uchwale
  Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku
  począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia
  roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te
  zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów
  wartościowych lub wydane , -----------------------------------------------------
  2) Akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów
  wartościowych lub wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy
  ustalonym w uch wale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku
  uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym
  akcje te zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów
  wartościowych lub wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku
  obrotoweg o. ------------------------------------------------------------------------
  § 3.
  Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do
  ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H. --------------------------------------------------
  § 4.
  Po zapoznani u się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny
  pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów
  subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii H , a także proponowane zasady
  obejmowania tychże warrantów oraz określenia ceny e misyjnej tychże akcji ,
  działając w interesie Spółki Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów
  subskrypcyjnych serii C oraz prawa poboru akcji serii H w całości . ----------------
  § 5.
  1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii H
  Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez
  Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
  (rynek NewConnect ). ---------------------------- --------------------------------------
  2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do
  depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
  S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii H Spółki . --------------------------- -----
  3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania
  wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do : -----------------
  a) wprowadzenia akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie
  obrotu organizowanym przez Giełdę Papieró w Wartościowych w
  Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), ------------
  b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów
  Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii H Spółki , --------
  6
  c) dokonania dematerializacji ak cji serii H Spółki, a w szczególności, ale nie
  wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
  Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których
  przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii H Spółki w depozycie
  papierów wartościowych pro wadzonym przez Krajowy Depozyt
  Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie . --------------------
  § 6.
  Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 3a otrzymuje nowe następujące
  brzmienie : ----------------------------------------------------------- -----------------------
  „§ 3a. Kapitał zakładowy Spółki zo stał z wyłączeniem prawa poboru
  warunkowo podwyższony o kwotę 3.500.000 zł ( trzy miliony pięćset tysięcy
  złotych) w drodze emisji 7.000.000 (siedmiu milionów ) akcji zwykłych na
  okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda w
  celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom w arrantów
  subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3
  Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 cz erwca 2018 r.”.
  § 7.
  Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich
  czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej Uchwały. ----------
  § 8.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . ------------------------------------------
  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w
  głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy)
  akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %
  (czterdzieści osiem całych i siedem setnyc h) . Łączna liczba ważnych głosów
  wyniosła 2.500.000. Głosów „za” i „wstrzymujących się” nie było . Głosów
  „przeciw” oddano 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) , tak więc
  Zgromadzenie nie podjęło Uchwał y Nr 3 w zaproponowanym brzmieniu. --------
  2) ----- ----------------------------------------------------------------------------------------
  Uchwała Nr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Arrinera S.A.
  z dnia 29 czerwca 201 8 roku
  w sprawie zmian y statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do
  ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Arrinera spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie („ Spółka ”), działając na podstawie art. 430 i nast.
  Kodeksu Spółek Handlowych („ Ksh ”) postanawia co następuje: ------------- ------
  § 1.
  7
  Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje nowe,
  następujące brzmienie : --------------------------------------------------------------------
  „§ 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.6 00.000 zł (dwa miliony sześćset
  tysię cy złotych) i dzieli się na : -----------------------------------------------------------
  a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach
  od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda
  akcja, ---------- --------------------------------------------------------------------------
  b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach
  od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda
  akcja, ------------------------ ------------------------------------------------------------
  c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach
  od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda
  akcja, -------------------------------------- ----------------------------------------------
  d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach
  od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda
  akcja, ---------------------------------------------------- --------------------------------
  e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od
  1 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda
  akcja, -------------------------------------------------------------------- ----------------
  f) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od
  1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda
  akcja, ----------------------------------------------------------------------------------- -
  g) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach
  od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda
  akcja.” -----------------------------------------------------------------------------------
  § 2.
  Upoważni a się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
  Spółki uwzg lędniającego zmiany wprowadzone uchwałami tego
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -------------------------------------
  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicz ący stwierdził, że
  oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale
  zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła
  2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) .
  Głosów „przeciw” i „wst rzymujących się” nie było , tak więc Zgromadzenie
  podjęło Uchwałę Nr 4 w zaproponowanym brzmieniu. -------------------------------
  § 4- Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął
  Zgromadzenie, załączając do Protokołu listę obecności. ----------- ----- --- ----------
  § 5- Koszty tego aktu ponosi Spółka Arrinera S.A. ------------------- -------------- -
  § 6- Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom. ---------------------
  § 7- Pobrano: -------------------------------------------------------- -------------- ---------


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Arrinera SA
ISIN:PLABNET00019
NIP:5222971669
EKD: 70.10 działalnośc firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul Alfreda Nobla 9 lok. 1 03-930 Warszawa
Telefon:+48 22 7600433
www:www.arrinera.pl
Komentarze o spółce ARRINERA
2019-05-24 17-05-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649