Raport.

ARCTIC PAPER SA (16/2018) Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A na kolejną kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
w dniu 13 czerwca 2018 roku postanowiło o powołaniu Rady Nadzorczej w dotychczasowym składzie na kolejną wspólną kadencję ze skutkiem od dnia 21 grudnia 2018 roku.
W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Per Lundeen, Thomas Onstad, Mariusz Cezary Grendowicz, Maciej Georg, Roger Mattsson.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
W załączeniu Spółka przekazuje życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Sylwetki Członków Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. – załącznik nr 1 do raportu bieżącego 16/2018
  z dnia 14 czerwca 2018 roku
  Per Lundeen
  Przewodnicz ący Rady Nadzorczej
  Edukacja:
  Pan Per Lundeen, obywatel Szwecji zamieszkay w Lun d, jest absolwentem wydziau Inżynierii
  Chemicznej oraz Technologii Papieru na Uniwersyteci e w Goteborgu (Chalmers University of
  Technology).
  Przebieg pracy zawodowej:
  Pan Per Lundeen od prawie 40 lat peni funkcje kier ownicze w przemyśle chemicznym, produkcji
  papieru i opakowa ń.Przez 20 lat pracowa w A&R Packaging Group, w tym przez 12 lat peni funkcję
  Prezesa i Dyrektora Zarz ądzaj ącego. Peni równie ż funkcj ę Prezesa ECMA – Europejskiego Zwi ązku
  Producentów Kartonu.
  Pan Lundeen jest zwi ązany z grup ą Arctic Paper od 2013 roku, peni wtedy funkcj ę czonka Rady
  Nadzorczej Rottneros AB. Od roku 2014 do sierpnia 2 016, Pan Lundeen peni funkcję Prezesa oraz
  Dyrektora Zarz ądzaj ącego Rottneros AB. Od tego czasu jest Przewodnicz ącym Rady Dyrektorów
  Rottneros AB.
  Dodatkowo Pan Lundeen zasiada w Radach Nadzorczych następuj ących przedsi ębiorstw:
  - Fiskeby Board AB: Producent odnawialnych opakowa ń kartonowych.
  - Rottneros AB: Producent celulozy.
  - Strand Packaging AB: Producent kartonu i opakowa ń tekturowych.

  Roger Mattsson
  Wiceprzewodnicz ący Rady Nadzorczej

  Pan Roger Mattson peni funkcj ę Czonka Rady Nadzorczej od 2014 roku.
  Edukacja: Pan Roger Mattsson ma wy ższe wyksztacenie, uko ńczy W ydzia Biznesu, Ekonomii i
  Prawa na Uniwersytecie w Goteborgu.
  Przebieg pracy zawodowej:
  Pan Mattsson ma szerokie do świadczenie w pracy w dziaach finansowych i kontrol ingu, pracowa
  jako kontroler grupy (Toyota Material Handling i Re xam) oraz jako kierownik finansowy (Lantmännen
  Doggy). Sprawowa tak że funkcj ę Dyrektora Finansowego w spóce Talent Plastics Gro up.
  Pan Mattsson by ju ż zwi ązany z Grup ą Arctic Paper – w latach 2007-2011, pracowa jako K ontroler
  Finansowy Grupy w Arctic Paper S.A.
  Obecnie Pan Mattsson piastuje stanowisko Dyrektora Finansowego w Nemus Holding AB.

  Thomas Onstad
  Czonek Rady Nadzorczej
  Pan Thomas Onstad peni funkcj ę czonka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. od 2008 roku.
  Edukacja: Pan Thomas Onstad jest absolwentem London School of Foreign Trade.  Mariusz Grendowicz
  Czonek Rady Nadzorczej
  Pan Grendowicz peni funkcj ę Czonka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. od 2012 roku.
  Edukacja: Pan Mariusz Grendowicz studiowa na Uniwe rsytecie Gdańskim i uko ńczy studia bankowe
  w W ielkiej Brytanii, uzyskuj ąc dyplom z Bankowo ści Mi ędzynarodowej w The Chartered Institute of
  Bankers w Londynie.
  Przebieg pracy zawodowej:
  W swojej bogatej karierze bankowej Pan Mariusz Gren dowicz by prezesem BRE Banku, wcześniej,
  jako wiceprezes Banku BPH, odpowiada za bankowo ść korporacyjn ą. By równie ż prezesem i
  wiceprezesem ABN Amro, wiceprezesem ING Banku na W ęgrzech oraz kierowa pionem structured
  finance i rynków kapitaowych w ING Banku w W arszaw ie. Pan Mariusz Grendowicz pracowa również
  w bankach w Londynie, m. in. w Australia and New Ze aland Banking Group oraz w Citibanku. Obecnie
  zasiada w Radach Nadzorczych Money Makers TFI, Aviv a Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA i
  Aviva Towarzystwa Ubezpiecze ń Ogólnych SA, Getin Noble Bank S.A., Private Equity Managers S.A.,
  a tak że spóki Globe Trade Centre SA.

  Zgodnie ze zo żonym o świadczeniem Pan Mariusz Grendowicz spenia przesa nki, określone w
  Za ączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli
  dyrektorów niewykonawczych lub b ędących czonkami rady nadzorczej spóek giedowych i komisji
  rady (nadzorczej) (2005/162/W E) oraz dodatkowe wymo gi wskazane w Dobrych Praktykach Spóek
  Notowanych na GPW 2016, b ęd ących za ącznikiem do Uchway Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej
  Giedy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. z dnia 13 pa ździernika 2015 r. w sprawie
  uchwalenia „Dobrych Praktykach Spóek Notowanych na GPW 2016”.

  Maciej Georg
  Czonek Rady Nadzorczej
  Edukacja:
  Pan Maciej Georg studiowa na W ydziale Prawa i Admi nistracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie
  uzyska tytu magistra prawa oraz uko ńczy aplikacj ę radcowsk ą w Okr ęgowej Izbie Radców Prawnych
  w Katowicach, gdzie uzyska uprawnienia radcy prawn ego.
  Przebieg pracy zawodowej:
  W swojej karierze zawodowej pan Maciej Georg pracow a w kilku renomowanych kancelariach
  prawniczych w Warszawie, takich jak: Sotysi ński, Kawecki & Szl ęzak, Linklaters, Hogan & Hartson i
  KL Gates, gdzie zajmowa si ę prawem bankowym, handlowym i cywilnym. Obecnie Pan Maciej Georg
  kieruje zespoem zajmuj ącym si ę transakcjami finansowania w warszawskim biurze mi ędzynarodowej
  kancelarii prawniczej Bird & Bird.
  Zgodnie ze zo żonym o świadczeniem Pan Maciej Georg spenia kryteria nieza leżno ści czonków rady
  nadzorczej w rozumieniu Za ącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dn ia 15 lutego 2005 r.
  dotycz ącego roli dyrektorów niewykonawczych lub b ędących czonkami rady nadzorczej spóek
  giedowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzgl ędnieniem zapisów Zasady II.Z.5. „Dobrych Praktyk
  Spóek Notowanych na GPW 2016“.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Profiles of Supervisory Board Members of Arctic Paper S.A.– attachment no 1 to current report
  16/2018 dated 14 June 2018
  Per Lundeen
  Chairman of the Supervisory Board
  Education:
  Mr. Per Lundeen, a Swedish citizen of Lund, has a M aster of Science education in Chemical
  Engineering and Paper Technology from Chalmers Univ ersity of Technology in Gothenburg, Sweden.
  Professional experience:
  Mr. Lundeen has nearly 40 years of experience in In dustrial Management positions from the Chemical,
  Paper and Paper Packaging Industry. For 20 years he has been working for A&R Packaging Group
  whereof 12 years as President and CEO. He has also been serving as President of ECMA, the
  European Carton Manufacturers branch Association.
  Mr. Lundeen is already related to Arctic Paper Grou p since 2013, when he had been a Supervisory
  Board member of Rottneros AB.
  From 2014 until August 2016 Mr. Lundeen held the po sition of President and CEO of Rottneros AB
  until. Since then, he has been the Chairman of the Board of Rottneros AB.
  Mr Lundeen is a Supervisory Board member of the fol lowing industrial enterprises:
  - Fiskeby Board AB: Recycled Carton Board manufactu rer
  - Rottneros AB: Pulp Producer
  - Strand Packaging AB: Folding Carton manufacturer

  Roger Mattsson
  Deputy Chairman of the Supervisory Board
  Mr. Roger Mattsson has been a member of the Supervi sory Board of Arctic Paper S.A. since 2014.

  Education: Mr. Roger Mattsson has a Master of Scien ce in Business Administration and Economics
  from School of Business, Economics and Law at Unive rsity of Gothenburg.

  Professional experience:
  Mr. Mattsson has wide experience from finance and c ontrolling departments, he had worked as Group
  Controller (Toyota Material Handling and Rexam) and as Financial Manager (Lantmännen Doggy). He
  has also held the position of CFO at Talent Plastic s Group.
  Mr. Mattsson has already been related to Arctic Pap er Group - in 2007-2011, he had worked as Group
  Finance Controller Arctic Paper S.A.
  Currently, Mr. Mattsson holds the position of Finan ce Director in Nemus Holding AB.

  Thomas Onstad
  Member of the supervisory board
  Mr. Thomas Onstad has been a member of the Supervis ory Board OF Arctic Paper S.A. since 2008.
  Education: Mr. Thomas Onstad is a graduate of Londo n School of Foreign Trade.  Mariusz Grendowicz
  Member of the supervisory board
  Mr. Mariusz Grendowicz has been a member of the Sup ervisory Board OF Arctic Paper S.A. since
  2012.
  Education: Mr. Mariusz Grendowicz studied at the Un iversity of Gdańsk and graduated in banking
  studies in Great Britain, having received a diploma on International Banking in The Chartered Institute
  of Bankers in London.
  Professional experience:
  In his abundant banking career Mariusz Grendowicz w as the President of BRE Bank, and before that,
  as the Vice-President of BPH Bank, was responsible for corporate banking. He was also the President
  and Vice-President of ABN Amro, Vice-President of I NG Bank in Hungary. He also directed the
  department of structured finance and capital market s in ING Bank in W arsaw. Mariusz Grendowicz
  also worked in London banks, among others, in Austr alia and New Zealand Banking Group as well as
  Citibank. At present Mariusz Grendowicz serves in t he Supervisory Boards of Money Makers TFI,
  Aviva Towarzystwo Ubezpiecze ń Ogólnych SA, Getin Noble Bank S.A., Private Equity Managers S.A,
  as well as of Globe Trade Centre SA.
  According to representations Mr. Mariusz Grendowicz satisfies the criteria under Annex II to the
  Commission Recommendation of February 15th 2005 on the role of non-executive or supervisory
  directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board (2005/162/EC), as well
  as additional requirements stipulated in the docume nt entitled “Best Practice for GPW Listed
  Companies 2016”, which forms an annex to W SE Superv isory Board Resolution No. 26/1413/2015 of
  October 13th 2015 concerning the approval of the “B est Practice for GPW Listed Companies 2016”.

  Maciej Georg
  Member of the supervisory board
  Education:
  Mr. Maciej Georg studied at the University of Warsa w and graduated from Faculty of Law. He
  completed a legal advisor internship at the Distric t Chamber of Legal Advisors in Katowice.
  Professional Experience:
  In his career Mr. Maciej Georg worked for several o f prestigious law firms, such as: Sotysiński,
  Kawecki & Szl ęzak, Linklaters, Hogan & Hartson i KL Gates. He is specialized in banking, civil and
  commercial law.
  Currently Mr. Maciej Georg is the Head of the Finan cing Transactions Team in Warsaw office of an
  international law firm Bird&Bird.
  According to the statement of meeting the independe nce criteria Mr. Maciej Georg meet the criteria of
  independence foreseen for an independent member of the supervisory board within the meaning of
  Annex 2 of the EU Commission’s Recommendation of 15 February 2005 on the role of non-executive
  or supervisory directors of listed companies and on the committees of the(supervisory) board
  (2005/162/EC) with consideration of Rule II.Z.5. of “Best Practice for GPW Listed Companies
  2016”(Warsaw Stock Exchange).


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Arctic Paper SA
ISIN:PLARTPR00012
NIP:599-30-51-607
EKD: 17:12 produkcja papieru i tektury
Adres: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 334 A 60-406 Poznań
Telefon:+48 61 6262000
www:www.arcticpaper.com
gpwlink:arctic-paper.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-09Raport za I kwartał
2019-08-20Raport półroczny
2019-11-08Raport za III kwartał
2019-05-09Raport za I kwartał
2019-08-20Raport półroczny
2019-05-28Raport za I kwartał
2019-09-03Raport półroczny
2019-11-28Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ARCTIC PAPER
2019-04-22 13-04-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649