Raport.

ARCTIC PAPER SA (15/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia daty dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 13 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy z zysków netto z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki w wysokości 13.857.556,60 PLN (słownie: trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 60/100). Dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,20 zł(słownie: dwadzieścia groszy).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 20 czerwca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy na 27 czerwca 2018 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Arctic Paper SA
ISIN:PLARTPR00012
NIP:599-30-51-607
EKD: 17:12 produkcja papieru i tektury
Adres: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 334 A 60-406 Poznań
Telefon:+48 61 6262000
www:www.arcticpaper.com
gpwlink:arctic-paper.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-09Raport za I kwartał
2019-08-20Raport półroczny
2019-11-08Raport za III kwartał
2019-05-09Raport za I kwartał
2019-08-20Raport półroczny
Komentarze o spółce ARCTIC PAPER
2019-03-25 21-03-09
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649