Raport.

ARCTIC PAPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Dzia?alno?? kontynuowana Przychody ze sprzeda?y 2 212 855 2 259 806 518 678 518 414 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 115 662 123 116 27 110 28 244 Zysk (strata) brutto 96 869 92 956 22 705 21 325 Zysk (strata) netto z dzia?alno?ci kontynuowanej 75 534 69 189 17 705 15 872 Dzia?alno?? zaniechana Zysk (strata) z dzia?alno?ci zaniechanej (5 852) (7 213) (1 372) (1 655) Zysk (strata) netto za rok obrotowy 69 682 61 976 16 333 14 218 Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadaj?cy akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 45 306 34 404 10 619 7 892 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 161 955 97 869 37 961 22 452 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (126 536) (115 973) (29 659) (26 605) ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 59 328 43 323 13 906 9 938 Zmiana stanu ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w 94 746 25 219 22 208 5 785 ?rednia wa?ona liczba akcji zwyk?ych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783 ?rednia wa?ona rozwodniona liczba akcji zwyk?ych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w PLN/EUR) 0,65 0,50 0,15 0,11 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w PLN/EUR) 0,65 0,50 0,15 0,11 ?redni kurs PLN/EUR * 4,2663 4,3591 Aktywa (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 1 930 327 1 770 081 447 965 400 109 Zobowi?zania d?ugoterminowe (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 569 018 428 634 132 050 96 888 Zobowi?zania kr?tkoterminowe (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 555 822 580 457 128 988 131 206 Kapita? w?asny (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 790 448 742 902 183 437 167 925 Kapita? podstawowy (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 69 288 69 288 16 079 15 662 Liczba akcji zwyk?ych (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783 Rozwodniona liczba akcji zwyk?ych (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w PLN/EUR) (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 11,41 10,72 2,65 2,42 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w PLN/EUR) (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 11,41 10,72 2,65 2,42 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda (w PLN/EUR) - - - - Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w PLN/EUR) - - - - Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** - - 4,3091 4,4240 Wybrane jednostkowe dane finansowe Przychody ze sprzeda?y 81 526 70 061 19 109 16 851 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 14 777 (20 285) 3 464 (4 879) Zysk (strata) brutto 5 653 (25 018) 1 325 (6 018)

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Arctic Paper SA
ISIN:PLARTPR00012
NIP:599-30-51-607
EKD: 17:12 produkcja papieru i tektury
Adres: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 334 A 60-406 Poznań
Telefon:+48 61 6262000
www:www.arcticpaper.com
gpwlink:arctic-paper.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-09Raport za I kwartał
2019-08-20Raport półroczny
2019-11-08Raport za III kwartał
2019-05-09Raport za I kwartał
2019-08-20Raport półroczny
Komentarze o spółce ARCTIC PAPER
2019-03-24 04-03-54
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649