Raport.

APS ENERGIA SA (11/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd APS Energia S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w przedmiocie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję. Na nową kadencję zostali powołani:
- Agata Klimek-Cortinovis,
- Henryk Malesa,
- Artur Sieradzki,
- Tomasz Szewczyk,
- Dariusz Tenderenda.
Powołani członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członkowie organu w konkurencyjnej osobie prawnej oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Załącznik do raportu bieżąceg o nr 11/2018 APS Energia S.A.
  - informacje dotyczące posiada nego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz
  z opisem przebiegu kariery zawodowej osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki w dniu 22 czerwca
  2018 r.


  Dariusz Tenderenda
  Ukończył Szkołę Główną Handlową, kierunek: organizacja i zarządzanie oraz uzyskał tytuł MBA nadany przez
  University of Minnesota, Carlson School of Management. Ukończył również Podyplomowe Studia Zarządzania
  Bankiem Komercyjnym organizowane przez Szkołę Główną Handlową i Podyplomowe Studia Praktycznego
  Zarządzania organizowane przez Francuski Instytut Zarząd zania i Szkołę Główną Handlową. W 2015 roku
  uzyskał dyplom ukończenia warsztatów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
  organizowanych przez EY Academy of Business.
  Dariusz Tenderenda posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie finansowym
  dla przedsiębiorstw, w tym w zakresie przygotowania i realizacji publicznych (GPW) i niepublicznym emisji
  akcji oraz transakcji fuzji i przejęć.
  Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego dla przedsię biorstw. Od 2008
  r. współpracuje z Grupą Navigator Capital i pełni funkcję członka zarządu Domu Maklerskiego Navigator S.A.
  Od 2013 r. pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Aplisens S.A. W latach 2004 – 2008
  był dyrektorem w BRE Corpor ate Finance (Grupa BRE Banku), w latach 2001 - 2003 ekspertem corporate
  finance w Domu Maklerskim Millennium (Grupa Banku Millennium), w latach 1996 – 2000 menedżerem w
  BIG Finance - obecnie Millennium TFI (Grupa Banku Millennium) oraz w latach 1995 – 1996 analitykiem
  kredytowym w BWR Real Bank (Grupa Deutsche Bank).


  Agata Klimek -Cortinovis
  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, wpisana na listę
  radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę R adców Prawnych w Warszawie w 1997 roku.
  Absolwentka następujących studiów podyplomowych:
  - podyplomowe studia „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych” na Akademii Leona
  Koźmińskiego ukończone w 2017 roku,
  - podyplomowe studia prawa zamówień publi cznych organizowane przez Wydział Prawa i Administracji
  Uniwersytetu Warszawskiego ukończone w 2013 r.
  W latach 1998 –2007 pracowała jako radca prawny w wiodących kancelariach prawnych w Warszawie, tj.:
  Baker & McKenzie w latach 1998 – 2000, Dewey Ballanti ne Grzesiak w latach 2000 –2007.
  Od 2007 roku prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego, koncentrując swoją praktykę na obsłudze
  podmiotów z sektora energetycznego, budowlanego i nowych technologii. Zajmuje się ochroną danych
  osobowych, pełniąc równi eż funkcję inspektora ochrony danych w dużej spółce deweloperskiej.
  Henryk Malesa
  W roku 1988 ukończył Uniwersytet Warszawski. Doświadczenie zdobywał kolejno pracując w latach 1972 –
  1979 w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Kwidzynie, Wałczu i w Płocku jako k -k budowy i k -k
  grupy robót, w latach 1979 – 1982 Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Elblągu jako inspektor
  nadzoru, w latach 1982 – 1986 jako koordynator uchwały Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia przeciw
  powodziowego wojewó dztwa płockiego, Pełnomocnik Wojewody Płockiego, w latach 1986 – 1988 jako z -ca
  dyrektora wydziału rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, w latach 1988 – 1996 jako Dyrektor TWIG w
  Płocku, Dyrektor Agencji Doradztwa Inwestycyjnego w Investing S.A. w Płock u, w latach 1996 – 2000
  Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego PKN Orlen S.A. - Szef IPO, w latach 2000 – 2004 Prezes Zarządu
  Rafinerii Czechowice S .A., w latach 2004 – 2007 Dyrektor Biura Lotos Południe, Dyrektor Biura
  Restrukturyzacji Grupa LOTOS S.A., w latach 2007 – 2008 jako Prezes Zarządu LOTOS Gaz S.A., w latach 2008
  – 2013 jako Dyrektor ds. Rozwoju, a następnie Dyrektor ds. Sprzedaży w Lurgi S.A., 2013 - obecnie: niezależny
  doradca biznesowy. Od 2015 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Kaefer S.A.

  Artur Sieradzki
  Ukończył Szkołę Główną Handlową, kierunek: Finanse i Bankowość.
  Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie finansowym, bankowym i ubezpieczeniowym.
  Przez okres ostatnich pięciu lat zasiadał w Radzie Nadzorczej APS Energia S. A., gdzie pełnił funkcję Sekretarza
  Rady.
  Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego i ubezpieczeniowego (w
  ramach własnej działalności), wcześniej był zastępcą dyrektora w Centrum Klienta Korporacyjnego Banku
  Pekao S .A., eks pertem w Korporacyjnym Pionie Sprzedaży Banku Handlowego w Warszawie S .A.

  Tomasz Szewczyk
  Ukończył Politechnikę Warszawską, na Wydziale Inżynierii Środowiska, następnie Wyższą Szkołę Ekologii i
  Zarządzania. Cyklicznie odbywa kompleksowe szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska. Posiada,
  zdobyte poprzez pozytywny wynik egzaminu państwowego, uprawnienia do pomiarów emisji pyłowych i
  gazowych oraz uprawnienia na stanowisko kierownika instalacji do przetwarzania odpadów.
  Od 1989 r. zatrudniony w Elektrowni Kozienice S.A, w latach 1989 – 1999 w Ruchu bloków 200 MW, następnie
  do lipca 2015 r. jako specjalista ds. ochrony środowiska w Biurze Ochrony Środowiska. Od marca 2017 do
  chwili obecnej zatrudniony w GK PGE w Firmie ELBIS Sp. z o.o. o/Warszawa jako główny specjalista ds.
  gospodarki wodno -ściekowej i odpadowej.
  Prezes Zarządu spółki AGENER Spółka z o.o. Członek Komisji rewizyjnej Stowarzyszenie Polska Unia
  Ubocznych Produktów Spalania (UPS) . Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:APS Energia SA
ISIN:PLAPSEN00011
NIP:1251178954
EKD: 27.90 produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
Adres: ul. Strużańska 14 05-126 Stanisławów Pierwszy
Telefon:+48 22 7620000
www:www.apsenergia.pl
Kalendarium raportów
2019-05-20Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-05-20Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce APS ENERGIA
2019-05-20 18-05-14
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649