Raport.

APLISENS SA (25/2018) Rejestracja zmiany statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Aplisens S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd"), zgodnie z którym z dniem 16 sierpnia 2018 r. Sąd dokonał rejestracji zmiany statutu Spółki w zakresie kapitału zakładowego. Zmiana kapitału zakładowego nastąpiła w związku z umorzeniem 537 170 akcji Spółki, z których przysługiwało 537 170 głosów, na podstawie uchwały nr 15b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie umorzenia akcji własnych. Po rejestracji zmiany kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 518 540,00 zł i dzieli się na 12 592 700 akcji, z których przysługuje prawo do 12 592 700 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Brzmienie statutu Spółki po zmianach:
"§ 5
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 518 540,00 zł (dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 12 592 700 (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda."
Brzmienie § 5 Statutu Spółki przed zmianami :
"§ 5
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 625 974,00 zł (dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 13 129 870 (trzynaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda."
Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity statutu uwzględniający ww. zmiany.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1


  STATUT
  APLISENS SPÓŁKI AKCYJNEJ
  z siedzibą w Warszawie

  tekst jednolity
  przyjęty uchwałą nr 21 Zwy czajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
  z dnia 5 czerwca 201 8 roku


  I POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1
  1. Spółka działa pod firmą APLISENS Spółka Akcyjna.
  2. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym i używać skróconej
  firmy APLISENS S.A.

  § 2
  1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
  2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  3. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

  § 3
  Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć
  w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.


  II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

  § 4
  Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  1) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych –
  26.51.Z,
  2) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z,
  3) Działalność związana z oprogramow aniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
  działalność powiązana – 62.0,
  4) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – 26.12.Z,
  5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z,
  6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznyc h – 33.13.Z,
  7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.69.Z,
  8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet –
  47.91.Z,
  9) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z,
  10) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – 61.90.Z,
  11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
  12) Działalność w z akresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z,
  13) Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B,
  14) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
  indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z,


  2

  15) Badania naukowe i p race rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
  technicznych – 72.19.Z,
  16) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z,
  17) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z.
  18) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydra ulicznego i pneumatycznego (PKD
  28.12.Z),
  19) Produkcja pozostałych kurków i zaworów (PKD 28.14.Z),
  20) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej
  niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
  21) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej
  niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
  22) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
  23) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
  24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i w yposażenia (PKD 33.20.Z),
  25) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
  26) Wykonywanie instalacji wodno -kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
  klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
  27) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonyc h
  towarów (PKD 46.18.Z),
  28) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
  29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
  niesklasyfikowana (74.90.Z),
  30) Pozaszkolne formy edukacji (85.5),
  31) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z ).


  III KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

  § 5
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 518 540,00 zł (dwa miliony pięćset osiemnaście
  tysięcy pięćset czterdzieści złotych) .
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na 12 592 700 (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt
  dwa tys iące siedemset) akcj i zwykł ych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł
  (dwadzieścia groszy) każda.

  § 6
  3. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym
  w Kodeksie spółek handlowych.
  4. Podwyższanie kapitału zakładowego może być dokonane poprzez emisję nowych akcji
  bądź poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
  5. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
  6. Objęcie nowych akcji może nastąpi ć w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty
  przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj.
  zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) oraz
  subskrypcji otwartej (tj. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1
  Kodeksu spółek handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru), jak
  również w drodze oferty publicznej. O wyborze sposobu objęcia nowych akcji w kapitale
  zakładowym Spółki zdecyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.
  7. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przy
  obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do
  posiadanych akcji.


  3

  8. Wyłączenie prawa poboru może nastąpić w trybie określonym w art. 433 § 2 Kodeksu
  spółek handlowych.
  9. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może
  podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub
  innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeż eli mogą być one użyte na ten
  cel.
  10. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki przysługują
  akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym
  kapitale zakładowym.
  11. Spółka może emitować obligacje, w tym ró wnież obligacje zamienne na akcje i obligacje
  z prawem pierwszeństwa.

  § 7
  1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez
  Spółkę (umorzenie dobrowolne).
  2. Warunki dobrowolnego umorzenia akcji ustala uchwała Walnego Zgroma dzenia.


  IV ORGANY SPÓŁKI

  §8
  Organami Spółki są:
  1) Zarząd,
  2) Rada Nadzorcza,
  3) Walne Zgromadzenie.

  ZARZĄD

  § 9
  Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu.

  § 10
  1. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
  2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 3 -letnią
  kadencję.
  3. Prezes Zarządu, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę
  Nadzorczą przed upływem kadencji.
  4. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rez ygnację z wykonywanej funkcji.
  Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz do
  wiadomości pozostałych członków Zarządu.

  § 11
  1. Zarząd Spółki, pod kierownictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na
  zewnątrz.
  2. Za rząd określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie
  Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację.
  3. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie
  jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

  § 12


  4

  1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo
  niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą
  do zakresu działania Zarządu.
  2. Uchwały Zarządu zapada ją zwykłą większością głosów oddanych (tj. gdy występuje
  przewaga liczby głosów „za” nad liczbą głosów „przeciw”). W przypadku równości
  liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  3. Postanowienia ust. 2 nie mają zastosowania do Zarządu jednoosobowego.

  § 13
  1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w zakresie praw i
  obowiązków Spółki i składania podpisów upoważnieni są łącznie dwaj członkowie
  Zarządu lub członek Zarządu i prokurent.
  2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania wszystkich oświadczeń woli w
  imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.

  § 14
  Regulamin Zarządu określi szczegółowo zasady działania Zarządu, w tym w szczególności
  rodzaje spraw wymagające uchwały zarzą du. Regulamin Zarządu uchwala Rada Nadzorcza.

  § 15
  1. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi podmiotami powiązanymi
  Zarząd uzyskuje aprobatę Rady Nadzorczej dla tej transakcji.
  2. Obowiązkowi temu nie podlegają transakcje typowe zawierane na warunkach rynkowych
  w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w
  którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

  RADA NADZORCZA

  § 16
  1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
  2. Przewodnicząc y Rady Nadzorczej, W iceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz
  członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.
  3. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z zastrzeżeniem, że członkowie
  pierwszej kadencji Rady Nadzorczej p owołani są na wspólną dwuletnią kadencję.
  4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
  5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
  6. Członka Rady Nadzorczej obowiązuje zakaz konkurencji na takich samych zasadach jak
  członka zarzą du spółki akcyjnej na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych. O
  zamiarze podjęcia działalności konkurencyjnej członek Rady Nadzorczej ma obowiązek
  niezwłocznie poinformować Zarząd Spółki. Zgody na prowadzenie działalności
  konkurencyjnej udziela Walne Zgr omadzenie. Na czas do najbliższego Walnego
  Zgromadzenia zgody na działalność konkurencyjną udziela Rada Nadzorcza na wniosek
  Zarządu Spółki.

  § 17
  1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w
  razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.
  2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
  3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na jego
  wniosek złożony na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. W tym


  5

  przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od
  daty zgłoszenia wniosku.

  § 18
  1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą wi ększością głosów oddanych (tj. gdy
  występuje przewaga liczby głosów „za” nad liczbą głosów „przeciw”), przy obecności co
  najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, przy czym wszyscy jej członkowie zostali
  zaproszeni. W przypadku równości liczby głosów rozstrz yga głos Przewodniczącego
  Rady.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając
  swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu
  na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu
  Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
  3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie
  Rady każdorazowo wyrażą zgodę na taki tryb i zostaną powiadomieni o treści projektu
  uchwały, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

  § 19
  1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
  2. Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajn emu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sytuacji
  Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania
  ryzykiem istotnym dla Spółki.

  § 20
  Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  1) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
  2) opiniowanie wniosków i spraw mających być przedmiotem obrad Walnego
  Zgromadzenia,
  3) wyznaczanie biegłego rewidenta do badania roczn ych sprawozda ń finansow ych oraz
  do dokonywania przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Spółki ,
  4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,
  5) wyrażenie uprzedniej zgody na podjęcie następujących czynności:
  a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
  nieruchomości, o ile wartość nabywanego lub zbywanego mienia przekracza
  5%, a nie pr zekracza 25 % aktywów netto Spółki wynikających z ostatniego
  bilansu rocznego,
  b) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej
  12,5%, a nie przekraczającej 25% wartości aktywów netto Spółki
  wynikających z ostatniego bilansu rocznego,
  c) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z akcjonariuszami oraz
  innymi podmiotami powiązanymi za wyjątkiem transakcji typowych,
  zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności
  operacyjnej,
  d) wyrażanie zgody na zawieranie umów z osobami objętymi zakazem
  rozstrzygania (art. 377 Kodeksu spółek handlowych ).

  § 21
  Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej uchwala regulamin Rady Nadzorczej,
  który szczegółowo określa tryb jej postępowania oraz zasady powoływania, organizację i
  funkcjonowanie komitetów Rady.


  6


  § 22
  1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują sw oje prawa i obowiązki osobiście.
  2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Warunkiem
  wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady
  Nadzorczej. W przypadku wynagrodzenia miesięcznego warunkiem w ypła ty
  wynagrodzenia jest obecność c złonka Rady Nadzorczej na wszystkich posiedzeniach
  Rady Nadzorczej w danym miesiącu. Wynagrodzenie jest należne w przypadku
  usprawiedliwienia nieobecności członka na posiedzeniu Rady Nadzorczej przez Radę
  Nadzorczą.
  3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno wiązać się z zakresem zadań i
  odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiadać wielkości Spółki i
  pozostawać w relacji do jej wyników ekonomicznych.
  4. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, del egowanego do czasu wykonywania
  czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

  WALNE ZGROMADZENIE

  § 23
  1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
  2. Spółka ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia w taki sposób, aby umożl iwić
  udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy, przy zachowaniu wymogów art.
  403 Kodeksu spółek handlowych. Spółka powinna umożliwiać obecność na Walnym
  Zgromadzeniu przedstawicielom mediów.
  3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie do konywane na stronie internetowej
  Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z
  przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych . Ogłoszenie powinno być
  dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

  § 24
  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 miesięcy od
  zakończenia roku obrotowego. W przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  zwołuje Rada Nadzorcza.
  2. Na dzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, Rada Nadzorcza, albo akcjonariusze
  reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
  głosów w Spółce.
  3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziest ą kapitału
  zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
  umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w
  postaci elektro nicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania
  Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy
  może upoważnić do jego zwołania akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd
  wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
  4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w
  porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
  5. Jeżeli Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, akcjonariusze reprezentuj ący co
  najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce,
  lub akcjonariusze upoważnieni do zwołania Walnego Zgromadzenia przez sąd rejestrowy,


  7

  to informują o tym Zarząd Spółki, który ma obowiązek dopełnienia czynności
  inform acyjnych określonych w art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych.

  § 25
  1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych
  umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, może nastąpić
  wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może
  być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły
  wyższej lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
  2. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinno nastąpi ć w takim samym
  trybie, jak jego zwołanie, przy dołożeniu starań ze strony Spółki, aby zdarzenia te nie
  uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa
  w Walnym Zgromadzeniu.

  § 26
  1. Walne Zgromadzenie może podejmować u chwały jedynie w sprawach objętych
  porządkiem obrad. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy
  Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza albo akcjonariusze reprezentujący co
  najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce,
  porządek obrad ustala odpowiednio Rada Nadzorcza albo wskazani akcjonariusze.
  2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie
  później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
  Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
  punktu porzą dku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd
  jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed
  wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad,
  wprowadzone na żądanie akcjona riuszy.
  3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie
  lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące
  spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają
  zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na
  stronie internetowej.
  4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać pr ojekty uchwał
  dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

  § 27
  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych (tj. gdy
  występuje przewaga liczby głosów „za” nad liczbą głosów „przeciw”), o ile przepisy
  ustawy lub statutu n ie stanowią inaczej.
  2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o
  rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość ¾ głosów oddanych.

  § 28
  1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami
  o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do
  odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie
  zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.


  8

  2. Uchwały w sprawie zmia ny przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w
  jawnym głosowaniu imiennym.

  § 29
  1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej , po czym spośród osób uprawnionych do
  uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie
  nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba
  wyznaczona przez Zarząd.
  2. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy
  reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
  głosów w spółce Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczają ci akcjonariusze, a w
  przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy do zwołania Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z żądaniem jego zwołania, zgodnie z art. 400
  § 3 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznacza sąd
  rejestrowy.
  3. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia
  obrad.

  § 30
  Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej zobowiązani są do obecności na Walnym
  Zgromadzeniu Spółki oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w składzie
  umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie
  Walnego Z gromadzenia.

  § 31
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami wymienionym i w Kodeksie
  spółek handlowych:
  1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
  sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2) powzięc ie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
  3) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  5) zmiana statutu Spółki,
  6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  7) połączenie, prz ekształcenie oraz podział Spółki,
  8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  10) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej 25%
  wartości aktywów netto Spółki wynikających z ostatn iego bilansu rocznego,
  11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
  udziału w nieruchomości, o ile wartość nabywanego lub zbywanego mienia
  przekracza 25% wartości aktywów netto wynikających z ostatniego bilansu rocznego,
  12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
  zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  13) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz
  członków Rady Nadzorczej,
  14) uchwalanie regulaminu R ady Nadzorczej,
  15) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania członków Rady
  Nadzorczej,


  9

  16) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do
  stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru,
  17) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

  § 32
  Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna
  precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego
  upoważniony do ustalenia jej przed dniem praw a poboru, w terminie umożliwiającym
  podjęcie decyzji inwestycyjnej.


  V DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

  § 33
  1. Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zapewniając dostęp do
  informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz sposo bu jej
  funkcjonowania.
  2. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową zamieszczając na niej informacje
  niezbędne dla oceny funkcjonowania Spółki.

  § 34
  Spółka dąży do tego aby w sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę są
  przedmiotem obrotu w różnych krajach lub na różnych rynkach i w ramach różnych
  systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych, związanych z nabyciem praw po
  stronie akcjonariusza, następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w
  których są notowane.

  § 35
  Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych
  akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych przez Spółkę z akcjonariuszami lub
  podmiotami powiązanymi.

  VI GOSPODARKA SPÓŁKI

  § 36
  1. Zarząd Spółki obowiązany jest do końca marca danego roku sporządzić i złożyć Radzie
  Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz pisemne sprawozdanie Zarządu z
  działalności Spółki w tym okresie.
  2. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi do
  badania wyznaczonemu biegłemu rewidentowi roczne sprawozdanie finansowe i
  sprawozdanie z działalności Spółki, a następnie wraz z opinią i raportem biegłego
  rewidenta z prze prowadzonego badania oraz wraz z wnioskami w sprawie podziału zysku
  bądź pokrycia straty - Radzie Nadzorczej, celem wyrażenia przez nią oceny, o której
  mowa w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Odpisy sprawozdania finansowego,
  sprawozdania Zarządu z d ziałalności Spółki, wraz z odpisem sprawozdania Rady
  Nadzorczej oraz odpisem opinii biegłego rewidenta, są wydawane akcjonariuszom na ich
  żądanie, nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia.

  § 37


  10

  1. Spółka prowad zi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

  § 38
  1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
  2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
  1) poz ostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego
  Zgromadzenia,
  2) dla akcjonariuszy.

  § 39
  1. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala walne
  zgromadzenie w taki sposób, aby czas przypadający pomiędzy nimi był mo żliwie
  najkrótszy, a w zasadzie nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu
  pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
  2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki
  na poczet przewid ywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada
  środki wystarczające na wypłatę zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aplisens SA
ISIN:PLAPLS000016
NIP:113-08-88-504
EKD: 26.51 produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Morelowa 7 03-192 Warszawa
Telefon:+48 22 8140777
www:www.aplisens.pl
Kalendarium raportów
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce APLISENS
2019-05-25 21-05-06
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649