Raport.

APLISENS SA (24/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A.

Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2018 r. otrzymał od Spółki zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej (...) o następującej treści:
" W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym zawiadamiam w imieniu APLISENS S.A. ("Spółka", "Emitent") o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w związku z rozliczeniem w dniu 8 sierpnia 2018 roku nabycia przez Spółkę 255.079 akcji własnych.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed dokonaniem rozliczenia nabycia 255.079 akcji własnych Spółka posiadała 537.170 akcji własnych, które stanowiły 4,09% kapitału zakładowego Emitenta i dawały 537.170 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,09% ogólnej liczby głosów Emitenta.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po dokonaniu rozliczenia nabycia 255.079 akcji własnych, Emitent posiada 792.249 akcji własnych, które stanowią 6,03% kapitału zakładowego Emitenta i dają 792.249 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,03% ogólnej liczby głosów Emitenta.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy - Spółka nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcji Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
537.170 głosów oraz 4,09% w ogólnej liczby głosów."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aplisens SA
ISIN:PLAPLS000016
NIP:113-08-88-504
EKD: 26.51 produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Morelowa 7 03-192 Warszawa
Telefon:+48 22 8140777
www:www.aplisens.pl
Kalendarium raportów
2021-11-17Raport za III kwartał
Komentarze o spółce APLISENS
2021-09-21 07-09-36
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor