Raport.

APLISENS SA (23/2018) Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 11 lipca 2018 r.

Zarząd APLISENS S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 8 sierpnia 2018 r. Spółka nabyła 255.079 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela APLISENS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł każda, które stanowią 1,94 % kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiadają 255.079 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,94 % ogólnej liczby głosów w Spółce ("Nabyte Akcje", "Akcje").
Cena zakupu wynosiła 12,80 zł za jedną Akcję tj. łącznie za wszystkie Nabyte Akcje cena zakupu wyniosła 3.265.011,20 zł.
Celem zakupu Nabytych Akcji jest ich umorzenie lub zaoferowanie do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego.
Nabycie Akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Alior Banku S.A. - Biura Maklerskiego w następstwie rozliczenia oferty zakupu akcji APLISENS S.A. ogłoszonej przez Spółkę w dniu 11 lipca 2018 r. ("Oferta"). Spółka informowała o ogłoszeniu Oferty raportem bieżącym nr 20/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. Oferta przeprowadzona została na podstawie art. 362 oraz 393 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2018 r. dotyczącą upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia w ramach realizacji programu motywacyjnego. O podjęciu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.
Łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty wyniosła 576.134 akcje. Ze względu na fakt, że łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty przekroczyła łączną liczbę akcji, którą Spółka zamierzała nabyć w ramach Oferty (tj. 255.079 akcji), liczba akcji nabytych od poszczególnych akcjonariuszy została obliczona przy zastosowaniu zasad redukcji opisanych w punkcie 10 dokumentu ofertowego. Średnia stopa redukcji wyniosła 55,72%.
Przed nabyciem Akcji Spółka posiadała 537.170 akcji własnych, które zgodnie z uchwałą nr 15b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 5 czerwca 2018 r. przeznaczone zostały do umorzenia. Po rozliczeniu Oferty w dniu 8 sierpnia 2018 r. Spółka posiada 792.249 akcji własnych, które stanowią 6,03% kapitału zakładowego, odpowiadających 792.249 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,03% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z prawem Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.
Na moment publikacji raportu bieżącego Spółka oczekuje na postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem 537.170 akcji własnych Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aplisens SA
ISIN:PLAPLS000016
NIP:113-08-88-504
EKD: 26.51 produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Morelowa 7 03-192 Warszawa
Telefon:+48 22 8140777
www:www.aplisens.pl
Kalendarium raportów
2021-11-17Raport za III kwartał
Komentarze o spółce APLISENS
2021-09-24 23-09-24
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor