Raport.

APLISENS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze sprzeda?y 23 133 20 517 5 536 4 784 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 3 935 3 148 942 734 Zysk (strata) brutto 4 077 2 999 976 699 Zysk (strata) netto 3 308 2 538 792 592 Suma dochod?w ca?kowitych 3 115 2 724 746 635 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 5 681 2 597 1 360 605 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -2 424 -5 699 -580 -1 329 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 1 197 -3 078 286 -718 Przep?ywy pieni??ne netto, razem 4 454 -6 180 1 066 -1 441 Zysk (strata) na jedna akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 0,26 0,20 0,06 0,05 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 0,26 0,20 0,06 0,05 Poni?sze dane bilansowe prezentowane s? na dzie?31/03/2018 oraz 31/12/2017 31/03/2018 31/12/2017 31/03/2018 31/12/2017 Aktywa razem 167 099 160 711 39 705 38 531 Zobowi?zania d?ugoterminowe 658 659 156 158 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 11 021 9 388 2 619 2 251 Kapita? w?asny 155 420 150 664 36 930 36 123 Kapita? zak?adowy 2 626 2 626 624 630 Liczba akcji (w szt) ?redniowa?ona 12 522 443 12 825 834 - - Liczba akcji (w szt) ?redniowa?ona rozwodniona 12 522 443 12 825 834 - - Warto?? ksi?gowa na jedna akcj? (w z?/EUR) 12,41 11,75 2,95 2,82 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 12,41 11,75 2,95 2,82 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Przychody netto ze sprzeda?y 16 808 15 935 4 023 3 715 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 3 703 3 358 886 783 Zysk (strata) brutto 3 820 3 159 914 737 Zysk (strata) netto 3 099 2 710 742 632 Suma dochod?w ca?kowitych 3 099 2 710 742 632 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 4 608 2 665 1 103 621 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -2 412 -5 920 -577 -1 380 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 1 197 -3 078 286 -718 Przep?ywy pieni??ne netto, razem 3 393 -6 333 812 -1 476 Zysk (strata) na jedna akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 0,25 0,21 0,06 0,05 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 0,25 0,21 0,06 0,05 Poni?sze dane bilansowe prezentowane s? na dzie?31/03/2018 oraz 31/12/2017 31/03/2018 31/12/2017 31/03/2018 31/12/2017 Aktywa razem 158 074 152 966 37 561 36 675 Zobowi?zania d?ugoterminowe 610 606 145 145 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 4 436 4 036 1 054 968 Kapita? w?asny 153 028 148 324 36 362 35 562 Kapita? zak?adowy 2 626 2 626 624 630 Liczba akcji (w szt) ?redniowa?ona 12 522 443 12 825 834 - - Liczba akcji (w szt) ?redniowa?ona rozwodniona 12 522 443 12 825 834 - - Warto?? ksi?gowa na jedna akcj? (w z?/EUR) 12,22 11,56 2,90 2,77 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 12,22 11,56 2,90 2,77

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT
  Grupy Kapitałowej APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8  zawierający skrócone jednostkowe i skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe sporządzone według
  Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
  Finansowej


  Warszawa, 16 maja 201 8 roku
  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 1

  Spis treści

  Spis treści ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 1
  Wprowadzenie ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 3
  1 Wybrane dane finansowe ................................ ................................ ................................ ................ 4
  1.1 Wybrane skonsolidowane da ne finansowe Grupy APLISENS ................................ ................................ ...................... 4
  1.2 Wybrane jednostkowe dane finansowe APLISENS S.A. ................................ ................................ .............................. 5
  2 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe ................................ ................ 6
  2.1 Skonsolidowany rachunek zysków i strat i wybrane parametry finansowe ................................ ................................ .... 6
  2.2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................ ................................ ............................. 7
  2.3 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji fina nsowej ................................ ................................ ................................ ... 7
  2.4 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ................................ .......................... 8
  2.5 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ................................ ................................ .................... 10
  3 Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ................................ ..................... 12
  3.1 Jednostkowy rachunek zysków i strat APLISENS S.A. ................................ ................................ .............................. 12
  3.2 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów APLISENS S.A. ................................ ................................ ...... 13
  3.3 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej APLISENS S.A. ................................ ................................ ............ 13
  3.4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pienięż nych APLISENS S.A. ................................ ................................ .... 14
  3.5 Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym APLISENS S.A. ................................ ............................... 16
  4 Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ....... 18
  4.1 Opis przyjętych zasad rachunkowości ................................ ................................ ................................ ....................... 18
  4.1.1 Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ................................ ............... 18
  4.1.2 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych ....................... 18
  4.1.3 Zasady konsolidacji ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 18
  4.1.4 Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów ................................ ................................ ................................ ................................ .... 19
  4.1.5 Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach ................................ ................................ ... 23
  4.1.6 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości ................................ ................................ ................................ .......... 23
  4.1.7 Zmiany zasad prezentacji danych finansowych ................................ ................................ .............................. 24
  4.2 Sprawozdawczość segmentów ................................ ................................ ................................ ................................ .. 25
  4.2.1 Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych ................................ ................................ ............... 25
  4.2.2 Opis różnic w zakresie podstawy wyodrębnienia segmentów lub wyceny zysku lub straty segmentu w porównaniu z ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finans owym ................................ ........... 26
  4.3 Sezonowość sprzedaży ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 27
  4.4 Opis istotnych dokonań lu b niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących ................................ ................................ ................................ ................. 27
  4.5 Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 30
  4.6 Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto, lub przepływy środków pieniężnych, które są niezwykłe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ ........................... 30
  4.7 Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych ................................ ......................... 30
  4.8 Informacje dotyczące wypłaconej / zadeklarowanej dywidendy ................................ ................................ .................. 30
  4.9 Wskazanie zdarzeń, które nastąpił y po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 31
  4.10 Informacja dotycząca zmian aktywów i zobowiązań warunkowych ................................ ................................ ............. 31
  4.11 Rodzaj oraz kwoty zmian pozycji szacunkowych ................................ ................................ ................................ ....... 31
  5 Informacja dodatkowa do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego ............. 31
  6 Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego ................ 32
  6.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej ................................ ................................ ................................ ............................ 32


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 2
  6.1.1 Struktura Grupy Kapitałowej APLISENS ................................ ................................ ................................ ......... 32
  6.1.2 Zmian y w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta i ich skutki ................................ ................................ .......... 33
  6.2 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publ ikowanych prognoz wyników na dany rok ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 33
  6.3 Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta ................................ ................................ .......................... 33
  6.4 Struktura kapitału zakładowego ................................ ................................ ................................ ................................ . 33
  6.5 Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego ................................ ................................ ................................ .. 35
  6.6 Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej ................................ ................................ ................................ .. 35
  6.7 Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji z podmiotami powiązanymi lub transakcji zawartych na innych warunkach niż rynkowe ................................ ................................ ............................. 35
  6.8 Umowy handlowe o znaczącym dla działalności Grupy Kapitałowej charakterze ................................ ....................... 35
  6.9 Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca ................................ ................................ ........................ 36
  6.10 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz dla oceny możliwości realizacji zobowiązań ................................ ................................ ................................ ............................... 36
  6.11 Czynniki, kt óre będą miały wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 36
  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 3

  W prowadzenie

  Niniejszy rozszerzony skonsolidowany raport Grupy kapitałowej APLISENS za I kwartał 201 8 roku został sporządzony zgodnie
  z wymaganiami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r oku w sprawie informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz.U. 2018 poz. 757 ) (Rozporządzenie) i obejmuje dane
  finansowe spółki APLISENS S.A . (Spółka, Emitent) oraz podmiotów zależnych tworzących Grupę Kapitałową Aplisens (Grupa,
  Grupa Kapitałowa, Grupa Aplisens).
  Jednocześnie Spółka informuje, iż działając na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie przekazuje odrębnego
  kwartalnego rap ortu jednostkowego. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe APLISENS S.A. przekazywane jest
  w niniejszym rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym.
  Skrócone sprawozdania finansowe zawarte w niniejszym raporcie sporządzone zostały zgodnie z Międ zynarodowymi
  Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF)
  zatwierdzonymi przez Unię Europejską.
  Dane finansowe, jeżeli nie wskazano inaczej, są wyrażone w tysiącach zł.  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 4
  1 Wybrane dane finansowe
  1.1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy APLISENS
  Wybrane skonsolidowane dane finansowe
  za okres 01.01. - 31.03.201 8 za okres 01.01. - 31.03.201 7 za okres 01.01. - 31.03.201 8 za okres 01.01. - 31.03.201 7
  (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
  Przychody ne tto ze sprzedaży 23 133 20 517 5 536 4 784
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 935 3 148 942 734
  Zysk (strata) brutto 4 077 2 999 976 699
  Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 3 242 2 535 776 591
  Przepływy pieniężne netto z działalności ope racyjnej 5 681 2 597 1 360 605
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 424 -5 699 -580 -1 329
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 197 -3 078 286 -718
  Przepływy pieniężne netto razem 4 454 -6 180 1 066 -1 441
  Podstawo wy zysk (strata) na akcję* 0,26 0,20 0,06 0,05
  Rozwodniony zysk na akcję* 0,26 0,20 0,06 0,05
  na dzień 31.03.201 8 r. na dzień 31.12.201 7 r. na dzień 31.03.201 8 r. na dzień 31.12.201 7 r. (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
  Aktywa razem 167 099 160 711 39 705 38 531
  Zobowiązania długoterminowe 658 659 156 158
  Zobowiązania krótkoterminowe 11 021 9 388 2 619 2 251
  Kapitał własny 155 420 150 664 36 930 36 123
  Kapitał zakładowy 2 626 2 626 624 630
  Liczba akcji (z akcjami własnymi) 13 129 870 13 1 29 870 - -
  Średnioważona liczba akcji * 12 522 443 12 825 834 - -
  Średnioważona rozwodniona liczba akcji* 12 522 443 12 825 834 - -
  Wartość księgowa na średnioważoną akcję * 12,41 11,75 2,81 2,75
  Rozwodniona wartość księgowa na średnioważoną akcję (w zł ) 12,41 11,75 2,81 2,75
  *bez akcji własnych
  Wybrane dane finansowe za I kwartał 201 8 i 201 7 roku zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad:
  − dane bilansowe wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.03.201 8 roku tj. 4,2085 PLN/EUR oraz
  na dzień 31.12.201 7 roku - 4,1709 PLN/EUR;
  − dane rachunku zysków i strat, dochodów całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego
  średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawcze go
  tj. za okres 01.01. -31.03.201 8 4,1784 PLN/EUR oraz za okres 01.01. -31.03.201 7 4,2891 PLN/EUR.  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 5
  1.2 Wybrane jednostkowe dane finansowe APLISENS S.A.
  Wybrane jednostkowe dane finansowe
  za okres 01.01. - 31.03.201 8 za okres 01.01. - 31.03.201 7 za okres 01.01 . - 31.03.201 8 za okres 01.01. - 31.03.201 7
  (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
  Przychody netto ze sprzedaży 16 808 15 935 4 023 3 715
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 703 3 358 886 783
  Zysk (strata) brutto 3 820 3 159 914 737
  Zysk ( strata) netto 3 099 2 710 742 632
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 608 2 665 1 103 621
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 412 -5 920 -577 -1 380
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 197 -3 07 8 286 -718
  Przepływy pieniężne netto razem 3 393 -6 333 812 -1 476
  Podstawowy zysk (strata) na akcję* 0,25 0,21 0,06 0,05
  Rozwodniony zysk na akcję* 0,25 0,21 0,06 0,05
  na dzień 31.03.201 8 r. na dzień 31.12.201 7 r. na dzień 31.03.201 8 r. na dzień 31.1 2.201 7 r. (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
  Aktywa razem 158 074 152 966 37 561 36 675
  Zobowiązania długoterminowe 610 606 145 145
  Zobowiązania krótkoterminowe 4 436 4 036 1 054 968
  Kapitał własny 153 028 148 324 36 362 35 562
  Kapitał zakład owy 2 626 2 626 624 630
  Liczba akcji (z akcjami własnymi) 13 129 870 13 129 870 - -
  Średnioważona liczba akcji * 12 522 443 12 825 834 - -
  Średnioważona rozwodniona liczba akcji* 12 522 443 12 825 834 - -
  Wartość księgowa na średnioważoną akcję * 12,22 11,56 2,90 2,77
  Rozwodniona wartość księgowa na średnioważoną akcję (w zł) 12,22 11,56 2,90 2,77
  *bez akcji własnych
  Wybrane dane finansowe za I kwartał 201 8 i 201 7 roku zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad:
  − dane bilansowe wg średniego kurs u ogłoszonego przez NBP na dzień 31.03.201 8 roku tj. 4,2085 PLN/EUR oraz
  na dzień 31.12.201 7 roku - 4,1709 PLN/EUR;
  − dane rachunku zysków i strat, dochodów całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego
  średnią arytmetyczną kursów u stalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego
  tj. za okres 01.01. -31.03.201 8 4,1784 PLN/EUR oraz za okres 01.01. -31.03.201 7 4,2891 PLN/EUR.  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 6
  2 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Niniejsze skrócone skonso lidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości na dzień 31 marca 201 8 roku oraz za okres
  3 miesięcy zakończony 31 marca 201 8 roku.
  2.1 Skonso lidowany rachunek zysków i strat i wybrane parametry finansowe
  Rachunek zysków i strat (w tys. zł.) 01.01. - 31.03.201 8 01.01. - 31.03.201 7 Zmiana %
  Przychody ze sprzedaży ogółem 23 133 20 517 12,8%
  Przychody ze sprzedaży produktów 21 225 19 098 11,1%
  Przychody ze sprzedaży usług 285 285 0,0%
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 623 1 134 43,1%
  Koszt własny sprzedaży 14 429 13 117 10,0%
  Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 13 018 12 322 5,6%
  Wartość sprzedanych towarów i materiał ów 1 411 795 77,5%
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 8 704 7 400 17,6%
  Koszty sprzedaży 519 489 6,1%
  Koszty ogólnego zarządu 4 110 3 625 13,4%
  Zysk (strata) ze sprzedaży 4 075 3 286 24,0%
  Pozostałe przychody operacyjne 125 88 42,0%
  Pozostałe koszty o peracyjne 265 226 17,3%
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 935 3 148 25,0%
  Przychody finansowe 196 153 28,1%
  Koszty finansowe 54 302 -82,1%
  Zysk (strata) brutto 4 077 2 999 35,9%
  Podatek dochodowy 769 461 66,8%
  Zysk (strata) mniejszości 66 3 2100,0%
  Zysk (strata) netto 3 242 2 535 27,9%
  Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) * 0,26 0,20 30,0%
  *bez akcji własnych
  Wybrane parametry finansowe 01.01. - 31.03.201 8 01.01. - 31.03.201 7 Zmiana
  EBITDA 5 630 4 792 17,5%
  Rentowność EBITDA 24,3% 23,4% 0,9
  Rentowność EBIT 17,0% 15,3% 1,7
  Rentowność netto 14,0% 12,4% 1,6
  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 7
  2.2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów 01.01. - 31.03.201 8 01.01. - 31.03.201 7
  Zysk (strata) netto 3 308 2 538
  Zmiany w nadwyżc e z przeszacowania
  Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
  Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych
  Zyski (straty) aktuari alne z programów określonych świadczeń emerytalnych
  Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą -157 183
  Udział w dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych
  Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych doch odów
  Suma dochodów całkowitych 3 151 2 721
  Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom mniejszościowym 36 -3
  Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący 3 115 2 724

  2.3 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Aktywa ( w tys. zł.) 31.03.201 8 31.03.201 7 31.12.201 7
  Aktywa trwałe 92 972 86 978 92 600
  Rzeczowe aktywa trwałe 74 533 74 597 74 142
  Wartości niematerialne 10 067 9 671 9 940
  Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 1 592 1 368 1 595
  Pozostałe aktywa fin ansowe
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 780 1 342 6 923
  Aktywa obrotowe 74 127 69 845 68 111
  Zapasy 35 684 33 762 33 494
  Należności handlowe 19 544 16 371 20 686
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 415 1 287 359
  Pozo stałe należności 36 217 92
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 8 385 8 108 8 332
  Pozostałe aktywa finansowe
  Rozliczenia międzyokresowe 776 631 315
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 287 9 469 4 833
  Aktywa razem 167 099 156 823 160 711  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 8
  Pasywa (w tys. zł.) 31.03.201 8 31.03.201 7 31.12.201 7
  Kapitały własne 153 580 143 681 148 860
  Kapitał zakładowy 2 626 2 641 2 626
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nomi nalnej 22 976 22 976 22 976
  Akcje własne (wielkość ujemna) -7 999 -3 775 -10 827
  Pozostałe kapitały 113 311 104 794 114 534
  Różnice kursowe z przeliczenia -2 591 -1 311 -2 464
  Niepodzielony wynik finansowy 22 015 15 821 2 367
  Wynik finansowy bieżącego okresu 3 242 2 535 19 648
  Kapitał mniejszości 1 840 1 693 1 804
  Zobowiązania długoterminowe 658 728 659
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 376 441 372
  Inne zobowiązania finansowe 48 69 53
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 234 218 234
  Zobowiązania krótkoterminowe 11 021 10 721 9 388
  Zobowiązania handlowe 8 897 8 868 7 245
  Pozostałe zobowiązania 1 489 1 251 1 573
  Inne rozliczenia międzyokresowe 156 226 91
  Rezerwy na świadczenia emerytalne i inne 479 376 479
  Pasywa razem 167 099 156 823 160 711

  2.4 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 01.01. - 31.03.201 8 01.01. - 31.03.201 7 (w tys. zł.)
  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
  Zysk / Strata przed opodatkowaniem 4 077 2 999
  Korekty raz em: 2 228 354
  Amortyzacja 1 695 1 644
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 36 275
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -9
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -61 -10
  Zmiana stanu rezerw
  Zmiana stanu zapasów -2 190 -813
  Zmiana stanu należności 1 177 -1 439
  Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 568 496
  Zmiana stanu pozostałych aktywów -396 -198
  Inne korekty 408 399


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 9
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 01.01. - 31.03.201 8 01.01. - 31.03.201 7 (w tys. zł.)
  Gotówka z działalności operacyjnej 6 305 3 353
  Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony -625 -757
  A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 681 2 597
  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
  Wpływy 494 558
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 31 10
  Zbycie inwestycji w nieruchomości
  Zbycie aktywów finansowych 454 548
  Inne wpływy inwestycyjne 9
  Wydatki 2 918 6 257
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych ak tywów trwałych 2 488 2 254
  Nabycie inwestycji w nieruchomości
  Wydatki na aktywa finansowe 430 4 003
  Inne wydatki inwestycyjne
  B. Prze pływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 424 -5 699
  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
  Wpływy 1 197 1 203
  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
  kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 197 1 203
  Kredyty i pożyczki
  Emisja dłużnych papierów wartościowych
  Inne wpływy finansowe
  Wydatki 0 4 281
  Nabycie udziałów (akcji) własnych 4 281
  Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli
  Spłaty kredytów i pożyczek
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  Odsetki
  C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 197 -3 078
  D. Przepływy pieniężne netto razem 4 454 -6 180
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 4 454 -6 1 80
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu 4 833 15 649
  G. Środki pieniężne na koniec okresu 9 287 9 469  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 10
  2.5 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Sprawozdanie ze zmian w k apitale własnym (w tys. zł.) Kapitał zakładowy
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Akcje własne
  Kapitał rezerwowy na odkup akcji własnych
  Pozostałe kapitały
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Niepodzielony wynik finansowy
  Wynik finanso wy bieżącego okresu
  Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
  Kapitał akcjonariuszy nie kontrolujących
  Razem kapitały własne
  Trzy miesiące zakończone 31.03.201 8 r.
  Kapitał własny na dzień 01.01.2018 2 626 22 976 -10 827 0 114 534 -2 464 22 015 0 148 860 1 804 150 664
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  Korekty z tyt. błędów podstawowych
  Kapitał własny po korektach 2 626 22 976 -10 827 0 114 534 -2 464 22 015 0 148 860 1 804 150 664
  Umorzenie akcji
  Koszt emisji akcji
  Płatności w formie akcji własnych 2 828 -1 223 1 605 1 605
  Skup akcji własnych
  Korekty konsolidacyjne
  Suma dochodów całkowitych -127 3 242 3 115 36 3 151
  Kapitał własny na dzień 31.03.2018 2 626 22 976 -7 999 0 113 311 -2 591 22 015 3 242 153 580 1 840 155 420
  Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.201 7 r.
  Kapitał własny na dzień 01.01.2017 2 641 22 976 -2 300 11 000 94 998 -1 500 15 71 1 143 526 1 771 145 297
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  Korekty z tyt. błędów podstawowych -20 -20 -89 -109
  Kapitał własny po korektach 2 641 22 976 -2 300 11 000 94 998 -1 500 15 691 143 506 1 682 145 188
  Umorze nie akcji -15 948 -933
  Płatności w formie akcji własnych 2 806 19 2 825 2 825
  Aktualizacja kapitału rezerwowego na realizację odkupu akcji własnych 1 281 -1 281
  Skup akcji własnych -12 281 -12 281 12 281 -12 281 -12 28 1
  Podział zysku netto 9 450 -9 450
  Wypłata dywidendy -3 874 -3 874 -3 874
  Korekty konsolidacyjne
  Suma dochodów całkowitych -964 19 648 18 684 122 18 806
  Kapitał własny na dzień 31.12.2017 2 6 26 22 976 -10 827 0 114 534 -2 464 2 367 19 648 148 860 1 804 150 664


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 11
  Sprawozdanie ze zmian w k apitale własnym (w tys. zł.) Kapitał zakładowy
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Akcje własne
  Kapitał rezerwowy na odkup akcji własnych
  Pozostałe kapitały
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Niepodzielony wynik finansowy
  Wynik finanso wy bieżącego okresu
  Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
  Kapitał akcjonariuszy nie kontrolujących
  Razem kapitały własne
  Trzy miesiące zakończone 31.03.201 7 r.
  Kapitał własny na dzień 01.01.2017 2 641 22 976 -2 300 11 000 94 998 -1 500 15 711 0 143 526 1 771 145 297
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  Korekty z tyt. błędów podstawowych 110 110 -261 -151
  Kapitał własny po korektach 2 641 22 976 -2 300 11 000 94 998 -1 500 15 821 0 143 636 1 510 145 146
  Umorzenie akcji
  Aktualizacja kapitału rezerwow ego na realizację odkupu akcji własnych
  Płatności w formie akcji własnych 2 806 -2 806 1 602 1 602 1 602
  Skup akcji własnych -4 281 -4 281 -4 281
  Podział zysku netto
  Wypłata dywidendy
  Korekty konsolidacyjne
  Suma dochodów całkowitych 189 2 535 2 724 183 2 907
  Kapitał własny na dzień 31.03.2017 2 641 22 976 -3 775 8 194 96 600 -1 311 15 821 2 535 143 681 1 693 145 374


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 12
  3 Kwartalne skr ócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
  Niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości na dzień 31 marca 201 8 rok u oraz
  za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 201 8 roku.
  3.1 Jednostkowy rachunek zysków i strat APLISENS S.A.
  Rachunek zysków i strat (w tys. zł.) 01.01. - 31.03.201 8 01.01. - 31.03.201 7 Zmiana %
  Przychody ze sprzedaży ogółem 16 808 15 935 5,5%
  Przychody ze sprzedaży produktów 15 716 14 516 8,3%
  Przychody ze sprzedaży usług 294 285 3,2%
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 798 1 134 -29,6%
  Koszt własny sprzedaży 9 645 9 400 2,6%
  Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 9 132 8 605 6,1%
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 513 795 -35,5%
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 7 163 6 535 9,6%
  Koszty sprzedaży 455 416 9,4%
  Koszty ogólnego zarządu 3 013 2 740 10,0%
  Zysk (strata) ze sprzedaży 3 695 3 379 9,4%
  Pozostałe przychody operacy jne 39 35 11,4%
  Pozostałe koszty operacyjne 31 56 -44,6%
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 703 3 358 10,3%
  Przychody finansowe 117 74 58,1%
  Koszty finansowe 273 -100,0%
  Zysk (strata) brutto 3 820 3 159 20,9%
  Podatek dochodowy 721 449 60,6%
  Zysk (strata) netto 3 099 2 710 14,4%
  Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)* 0,25 0,21 19,0%
  *bez akcji własnych
  Wybrane parametry finansowe 01.01. - 31.03.201 8 01.01. - 31.03.201 7 Zmiana
  EBITDA 5 272 4 880 8,03%
  Rentowność EBITDA 31,40% 30,60% 0,8
  Rentowność EBIT 22,00% 21,10% 0,9
  Rentowność netto 18,40% 17,00% 1,4
  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 13
  3.2 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów APLISENS S.A.
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów 01.01. - 31.03.201 8 01.01. - 31.03.201 7
  Zysk (strata) netto 3 099 2 710
  Zmiany w nadwyżce z przeszacowania
  Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
  Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych
  Zyski (strat y) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych
  Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
  Udział w dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych
  Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów
  Suma dochodów całkowitych 3 099 2 710

  3.3 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej APLISENS S.A.
  Aktywa ( w tys. zł.) 31.03.201 8 31.03.201 7 31.12.201 7
  Aktywa trwałe 91 863 85 315 91 243
  Rzeczowe aktywa trwałe 66 582 65 078 65 964
  Wartości niematerialne 9 930 9 486 9 794
  Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 8 261 8 139 8 261
  Pozostałe aktywa finansowe 315 1 270 310
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 775 1 342 6 914
  Aktywa obrotowe 66 211 62 354 61 723
  Zapasy 32 843 30 787 30 545
  Należności handlowe 15 670 13 802 17 402
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 389 1 288 359
  Pozostałe należności 48 173 87
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansow y 8 385 8 108 8 332
  Pozostałe aktywa finansowe 804 796
  Rozliczenia międzyokresowe 771 615 294
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 301 7 581 3 908
  Aktywa razem 158 074 147 669 152 966
  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 14
  Pasywa (w tys. zł.) 31.03.201 8 31.03.201 7 31.12.201 7
  Kapitały własne 153 028 142 422 148 324
  Kapitał zakładowy 2 626 2 641 2 626
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 22 976 22 976 22 976
  Akcje własne (wielkość ujemna) -7 999 -3 775 -10 827
  Pozostałe kapitały 113 063 104 546 114 286
  Niepodzielony wynik finansowy 19 263 13 324
  Wynik finansowy bieżącego okresu 3 099 2 710 19 263
  Zobowiązania długoterminowe 610 659 606
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 376 441 372
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 234 218 234
  Zobowiązania krótkoterminowe 4 436 4 588 4 036
  Zobowiązania handlowe 2 524 2 812 2 132
  Pozostałe zobowiązania 1 277 1 174 1 334
  Inne rozliczenia międzyokresowe 156 226 91
  Rezerwy na świadczenia emerytalne i inne 479 376 479
  Pasywa razem 158 074 147 669 152 966

  3.4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych APLISENS S.A.

  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 01.01. - 31.03.201 8 01.01. - 31.03.201 7 (w tys. zł.)
  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
  Zysk / Strata przed opodatkowaniem 3 820 3 159
  Korekt y razem: 1 397 263
  Amortyzacja 1 569 1 522
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -26
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -9
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -61 -10
  Zmiana stanu rezerw 0
  Zmiana stanu zapasów -2 298 -403
  Zmiana stanu należności 1 750 -773
  Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 476 -279
  Zmiana stanu pozostałych aktywów -412 -193
  Inne korekty 408 399
  Gotówka z działalności operacyjnej 5 217 3 422
  Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony -609 -757
  A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 608 2 665
  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
  Wpływy 494 284
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 31 10


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 15
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 01.01. - 31.03.201 8 01.01. - 31.03.201 7 (w tys. zł.)
  Zbycie inwestycji w nieruchomości
  Zbycie aktywów finansowy ch 454 274
  Inne wpływy inwestycyjne 9
  Wydatki 2 906 6 204
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych ak tywów trwałych 2 476 2 201
  Nabycie inwestycji w nieruchomości
  Wydatki na aktywa finansowe 430 4 003
  Inne wydatki inwestycyjne
  B. Pr zepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 412 -5 920
  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
  Wpływy 1 197 1 203
  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 197 1 203
  Kredyty i pożyczki
  Emisja dłużnych papierów wartościowych
  Inne wpływy finansowe
  Wydatki 0 4 281
  Nabycie udziałów (akcji) własnych 4 281
  Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli
  Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  Spłaty kredytów i pożyczek
  Wykup dłużnych papierów wartościowych
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  Odsetki
  Inne wydatki finansowe
  C. Przepływy pieniężne netto z dz iałalności finansowej 1 197 -3 078
  D. Przepływy pieniężne netto razem 3 393 -6 333
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 3 393 -6 333
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu 3 908 13 914
  G. Środki pieniężne na koniec okresu 7 301 7 581  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 16
  3.5 Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym APLISENS S.A.
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł.) Kapitał zakładowy
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Akcje własne
  Kapitał rezerwowy na realizację odkupu akcji własnych
  Pozostałe kapitały
  Niepodzielony wynik finansowy
  Wynik finansowy bieżącego okresu
  Kapitał własny ogółem
  Trzy miesiące zakończone 31.03.201 8 r.
  Kapitał własny na dzień 01.01.2 018 r. 2 626 22 976 -10 827 0 114 286 19 263 0 148 324
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  Korekty z tyt. błędów podstawowych
  Kapitał własny po korektach 2 626 22 976 -10 827 0 114 286 19 263 0 148 324
  Skup akcji własnyc h
  Koszty emisji akcji
  Płatność w formie akcji własnych 2 828 -1 223 1 605
  Podział zysku netto
  Wypłata dywidendy
  Suma dochodów całkowitych 3 099 3 099
  Kapitał własny na d zień 31.03.201 8 r. 2 626 22 976 -7 999 0 113 063 19 263 3 099 153 028
  Dwanaście miesięcy zakończone 31.12.201 7 r.
  Kapitał własny na dzień 01.01.201 7 r. 2 641 22 976 -2 300 11 000 94 750 13 324 0 142 391
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  Korekty z tyt. błędów podstawowych
  Kapitał własny po korektach 2 641 22 976 -2 300 11 000 94 750 13 324 0 142 391
  Umorzenie akcji -12 281 -12 281 12 281 -12 281
  Płatności w formie akcji własnych -15 948 -933
  Aktuali zacja kapitału rezerwowego na realizację odkupu akcji własnych 2 806 19 2 825
  Skup akcji własnych 1 281 -1 281
  Podział zysku netto 9 450 -9 450
  Wypłata dywidendy -3 874 -3 874
  Suma dochodów całkowitych 19 263 19 263
  Kapitał własny na dzień 31.12.201 7 r. 2 626 22 976 -10 827 0 114 286 0 19 263 148 324


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 17
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł.) Kapitał zakładowy
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Akcje własne
  Kapitał rezerwowy na realizację odkupu akcji własnych
  Pozostałe kapitały
  Niepodzielony wynik finansowy
  Wynik finansowy bieżącego okresu
  Kapitał własny ogółem
  Trzy miesiące zakończone 31.03.201 7 r.
  Kapitał własny na dzień 01.01.2017 r. 2 641 22 976 -2 300 0 105 750 13 324 0 142 391
  Zmiany zasad (polit yki) rachunkowości
  Korekty z tyt. błędów podstawowych
  Kapitał własny po korektach 2 641 22 976 -2 300 0 105 750 13 324 0 142 391
  Skup akcji własnych -4 281 -4 281
  Koszty emisji akcji
  Płatność w formie akcji własnych 2 806 -1 204 1 602
  Podział zysku netto
  Wypłata dywidendy
  Suma dochodów całkowitych 2 710 2 710
  Kapitał własny na dzień 31.03.2017 r. 2 641 22 976 -3 775 0 104 546 13 324 2 710 142 422


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 18
  4 Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego
  4.1 Opis przyjętych zasad rachunkowości
  W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2018 roku oraz w jednostkowym skróconym
  sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2018 roku przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod
  obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. W opisywanym okresie nie wystąpiły istotne zmiany wielkości
  szacunkowych, w tym o korekty utworzonych w popr zednich okresach rezerw, jak również zmiany w dokonanych odpisach
  aktualizujących wartość składników aktywów.
  Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 roku zastosowane także
  w odniesieniu do jednostkowe go sprawoz dania finansowego za analogiczny okres sprawozdawczy.
  4.1.1 Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską (UE). Na dzień zatwierdzenia
  niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz
  prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresi e stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma różnicy między
  standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy
  i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowo ści („RMSR”) oraz Komitet
  ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).
  4.1.2 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań
  finansowych
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założ eniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
  Grupę w okresie 12 miesięcy po ostatnim dniu bilansowym, czyli 31.03. 2018 roku. Zarząd Spółki dominującej nie stwierdza
  na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości
  kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania
  bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.
  Do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdani a finansowego za okres 01.01. – 31.03. 2018 roku nie wystąpiły zdarzenia,
  które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Jednocześnie w niniejszym
  sprawozdaniu finansowym nie występują istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
  4.1.3 Zasady konsolidacji
  a) Jednostki zależne
  Jednostki zależne to wszelkie jednostki, w odniesieniu do których Grupa ma zdolność kierowania ich polityką finansową
  i operacyjną, co zwykle towarzyszy posiadaniu większości ogólnej liczby głosów w organac h stanowiących. Przy dokonywaniu
  oceny, czy Grupa kontroluje daną jednostkę, uwzględnia się istnienie i wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili
  można zrealizować lub zamienić.
  Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia n ad nimi kontroli przez Grupę. Przestaje się je konsolidować
  z dniem ustania kontroli. Przejęcie jednostek zależnych przez Grupę rozlicza się metodą nabycia. Koszt przejęcia ustala się j ako
  wartość godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów k apitałowych oraz zobowiązań zaciągniętych lub
  przejętych na dzień wymiany, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z przejęciem. Możliwe do zidentyfikowania aktywa
  nabyte oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych wycenia się
  początkowo według ich wartości godziwej na dzień przejęcia, niezależnie od wielkości ewentualnych udziałów mniejszości.
  Nadwyżkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy w możliwych do zidentyfikowania przejętych aktyw ach netto
  ujmuje się jako wartość firmy. Jeżeli koszt przejęcia jest niższy od wartości godziwej aktywów netto przejętej jednostki zale żnej,
  różnicę ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
  Przychody i koszty, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy są eliminowane.
  Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba, że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przez
  przekazany składnik aktywów. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki zależne zostały zmienione, tam gdzie było
  to konieczne, dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę.  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 19
  b) Udziały mniejszości oraz transakcje z udziałowcami mniejszościowymi
  Udziały mniejszości obejmują nie należące do Grupy udziały w spółkach objętych konsolidacją. Kapitały mniejszości ustala się
  jako wartość aktywów netto jednostki powiązanej, przypadających na dzień nabycia, akcjonariuszom spoza grupy kapitałowej.
  Wartość tą zmniejsza/zwiększa się o przypadające na kapitał mniejszoś ci zwiększenia/zmniejszenia, z tym że straty mogą być
  przyporządkowane kapitałowi mniejszości tylko do wysokości kwot gwarantujących ich pokrycie przez mniejszość. Nadwyżka
  strat podlega rozliczeniu z kapitałem własnym grupy kapitałowej. Grupa zastosowała zasadę traktowania transakcji
  z udziałowcami mniejszościowymi jako transakcje z podmiotami trzecimi niepowiązanymi z Grupą .
  c) Spółki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy kończące się 31 ma rca 201 8 roku i 31 marca 201 7 roku obejmują
  następujące jednostki wchodzące w skład Grupy:
  Wyszczególnienie Udział w ogólnej liczbie głosów (w %)
  31.03.201 8 31.03.201 7
  APLISENS S.A. Jednostka dominująca
  OOO APLISENS ROSJA 90% 90%
  SOOO APLISENS Białoru ś 60% 60%
  APLISENS S.R.L. RUMUNIA 51% 51%
  Rok 2017 był pierwszym rokiem, w którym dane finansowe APLISENS Rumunia S.R.L. zostały objęte konsolidacją. W związku
  z tym, dane porównawcze za 2017 rok dotyczące Grupy Kapitałowej APLISENS w raporcie za pierwsz y kwartał 2018 roku uległy
  zmianie w stosunku do danych dla Grupy Kapitałowej zamieszczonych w skonsolidowanym raporcie APLISENS za I kwartał 2017
  roku opublikowanym w dniu 10 maja 2017 roku.
  4.1.4 Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyc eny aktywów
  i pasywów oraz przychodów i kosztów
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem:
  pochodnych instrumentów finansowych, instrumentów finansowych według wartości godziwej, której zmiana ujmowana jest
  w rachunku zysków i strat, aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, inwestycji w nieruchomości, które zostały wycenione
  według wartości godziwej.
  Wartość bilansowa ujętych zabezpieczanych aktywów i zobowiązań jest korygowana o zm iany wartości godziwej, które można
  przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i zobowiązania są zabezpieczane.
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano
  inaczej, podane są w tysiącach PLN.
  Prezentacja sprawozdań z uwzględnieniem segmentów działalności
  Segment działalności jest grupą aktywów i obszarów działań firmy podejmowanych w celu dostarczania produktów lub usług
  podlegających określonym rodzajom ryzyka i korzyściom ró żniącym się od rodzajów ryzyka i korzyści innych segmentów
  działalności. Podstawą wyodrębnienia kosztów segmentu są koszty, na które składają się koszty sprzedaży produktów klientom
  zewnętrznym oraz koszty transakcji realizowanych z innymi segmentami, któr e wynikają z działalności operacyjnej danego
  segmentu i dają się bezpośrednio przyporządkować do tego segmentu.
  Aktywa użytkowane wspólnie przez jeden lub przez większą ilość segmentów przypisuje się do tych segmentów wtedy i tylko
  wtedy, gdy odnośne przyc hody zostały przypisane także do tych segmentów.
  Spółki stanowiące Grupę Kapitałową ujawniają przychody każdego segmentu objętego obowiązkiem sprawozdawczym.
  Przychody segmentu ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych oraz przychody segmentu pochodzące z transakcji
  realizowanych z innymi segmentami wykazuje się osobno.
  Przychody i koszty działalności operacyjnej
  Przychody ze sprzedaży obejmują otrzymane lub należne kwoty ze sprzedaży wyrobów gotowych, towarów lub usług
  (po pomniejszeniu o rabaty, zwroty i upusty). Przychody ze sprzedaży wykazywane są w wartościach netto, tj. po pomniejszeniu
  o należny podatek od towarów i usług (VAT).  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 20
  Przychody ze sprzedaży towarów i usług
  Przychody są ujmowane jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własn ości do towarów i produktów zostały
  przekazane nabywcy gdy kwotę przychodów można ustalić w sposób wiarygodny.
  Do kosztów powstałych w toku podstawowej działalności zalicza się koszt własny sprzedaży, koszty sprzedaży oraz kosztów
  ogólnego zarządu.
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i usług obejmują koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem sprzedanych
  produktów, nabyciem towarów lub świadczeniem usług. Koszty sprzedaży obejmują koszty handlowe. Koszty ogólnego zarządu
  obejmują koszty związane z kierow aniem Spółką oraz koszty administracyjne.
  Pozostałe przychody, koszty, zyski i straty
  Przychody finansowe i koszty finansowe to przede wszystkim w przychodach odsetki od posiadanych środków na rachunkach
  bankowych, w kosztach różnice kursowe.
  Dotacje państ wowe
  Dotacji rządowych, łącznie z niepieniężnymi dotacjami wykazywanymi w wartości godziwej, nie ujmuje się, dopóki nie istnieje
  wystarczająca pewność, iż Grupa spełni warunki związane z dotacjami oraz dotacje będą otrzymane. Dotacje nie zwiększają
  bezpośr ednio kapitału własnego.
  Dotacje państwowe do aktywów trwałych są prezentowane w bilansie jako rozliczenia międzyokresowe przychodów
  i odpisywane w rachunek zysków i strat przez przewidywany okres użytkowania tych aktywów.
  Podatki
  Podstawowa działalność G rupy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, na zasadach określonych w ustawie
  o podatku dochodowym od osób prawnych.
  W celu prawidłowego ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w planie kont spółek Grupy
  zostały wyróżn ione konta analityczne grupujące koszty niestanowiące kosztów uzyskania p rzychodów w rozumieniu ustawy
  o podatku dochodowym, koszty zwiększające podstawę opodatkowania oraz konta grupujące przychody niestanowiące
  przychodów podatkowych, a także kwoty podwy ższające przychody podatkowe. Przy ustalaniu dochodu /straty podatkowej należy
  uwzględnić odpowiednio w/w konta.
  Podatek odroczony
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów
  a ich wartością poda tkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w latach przyszłych, Grupa tworzy rezerwę i ustala
  aktywa z tytułu podatku odroczonego.
  Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku
  docho dowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego.
  Rzeczowe aktywa trwałe
  Zgodnie z MSR 16 rzeczowe aktywa trwałe są wykazywane według cen nabycia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację
  oraz łączne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości . Rzeczowe aktywa trwałe amortyzuje się metodą liniową przez okres
  ekonomicznego użytkowania. Okres i metoda amortyzacji podlega weryfikacji, co najmniej na koniec każdego roku obrotowego.
  Dla rzeczowych aktywów trwałych Grupa stosuje następujące roczne st awki amortyzacji:
  • Budynki, lokale 2,5%
  • Maszyny i urządzenia 14-25%
  • Systemy sieciowe 10%
  • Środki transportu 20%
  • Sprzęt komputerowy 30%
  • Pozostałe środki trwałe 20%
  Wartości niematerialne
  Zgodnie z MSR 38 wartości niematerialne są wykazywane według ce n nabycia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację oraz
  łączne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przez okres
  ekonomicznego użytkowania. Okres i metoda amortyzacji podlega weryfikacji, co naj mniej na koniec każdego roku obrotowego.
  Dla wartości niematerialnych Grupa stosuje następujące roczne stawki amortyzacji:


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 21
  • oprogramowanie komputerowe 30%
  • licencje 30%
  • koszty prac rozwojowych 14-20%
  Utrata wartości aktywów niefinansowych
  Odpisy aktual izujące wartość aktywów niefinansowych majątku obrotowego związane z utratą ich wartości lub wyceną na dzień
  bilansowy obciążają pozostałe koszty operacyjne. W przypadku ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego, wartość
  rzeczowych składników obro towych jest odnoszona na dobro pozostałych przychodów operacyjnych.
  Leasing
  Umowa leasingowa, zgodnie z MSR 17, zaliczana jest do leasingu finansowego, jeżeli następuje przeniesienie zasadniczo całego
  ryzyka i pożytków z tytułu posiadania przedmiotu leasin gu. Aktywa użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu
  lub innej podobnej spełniającej powyżej opisane kryteria zaliczane są do aktywów trwałych i wykazywane w kwocie niższej
  z dwóch: wartości godziwej przedmiotu leasingu na początku obowiązyw ania umowy leasingowe lub wartości bieżącej
  minimalnych opłat leasingowych.
  Inwestycje w jednostkach podporządkowanych
  Inwestycje w jednostkach zależnych, to znaczy jednostkach kontrolowanych są wyceniane według kosztu historycznego
  pomniejszonego o ewentu alną utratę wartości wynikającą z przeprowadzonych testów na utratę wartości.
  Aktywa i zobowiązania finansowe
  Aktywa finansowe wykazywane są według wartości godziwej z zyskami lub stratami rozliczanymi w rachunku zysków i strat
  po ich początkowym ujęciu w edług wartości godziwej.
  Zapasy
  Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto możliwej do
  uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto możliwa do uzyskania jest oszacowaną ceną sprzedaży dokonywanej w toku
  bieżącej działalności gospodarczej, pomniejszona o szacowane koszty wykończenia oraz koszty niezbędne do doprowadzenia
  sprzedaży do skutku.
  Należności handlowe i pozostałe
  Należności z tytułu dostaw i usług, są ujmowane i wykazywane według kwot pie rwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem
  odpisów na wątpliwe należności. Odpis na należności wątpliwe szacowany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności,
  zgodnie z pierwotnymi warunkami, przestało być prawdopodobne. Za wystąpienie prawdopodobie ństwa nieosiągalności
  przyjmuje się m. in. nie zapłacenie należności w okresie przekraczającym 360 dni ponad określony termin płatności.
  Rozliczenia międzyokresowe
  Grupa dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów jeśli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
  Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zaliczane są koszty, poniesione do dnia bilansowego dotyczące przyszłych
  okresów oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazywane są w wysokości otrzymanych przedpłat na usługi, które będą zrealizowane
  w przyszłych okresach sprawozdawczych.
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych. Ekwiwalenty środków pieniężnych są krótko terminowymi
  inwestycjami o dużej płynności (o pierwotnym terminie zapadalności do trzech miesięcy), łatwo wymienialnymi na określone kwot y
  środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości.
  Transakcje przeprowadzane w walutach obcych są ujmowane po przeliczeniu na walutę funkcjonalną (złoty polski) według kursu
  wymiany z dnia przeprowadzenia transakcji. Pieniężne aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są wykazywane według
  kursów wymiany walut obowiązującym na dzień bilansowy.
  Zyski i straty powstałe w wyniku zmian kursów walut po dacie transakcji są wykazywane jako przychody lub koszty finansowe
  w rachunku zysków i strat. Różnice kursowe ujmowane są w rachunku zysków i strat w kwocie netto.  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 22
  Aktywa przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana
  Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży następuje w wartości niższej z dwóch bieżącej wartości księgowej oraz
  wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży. Nie dokonuje się amortyzacji aktywów przeznaczonych do zby cia
  i prezentuje się odrębnie.
  Kapitał zakładowy
  Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie spółki dominującej i wpisanej w rejestrze sądowym.
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
  Kapitał własny przypadaj ący akcjonariuszom jednostki dominującej ustala się jako kapitał własny jednostki dominującej
  powiększony o zyski/straty wypracowane przez jednostki grupy od chwili ich przejęcia do dnia bilansowego w części w jakiej
  jednostka dominująca posiada w nich udz iały.
  Kapitał mniejszościowy
  Kapitały mniejszości ustala się jako wartość aktywów netto jednostki powiązanej, przypadających na dzień nabycia,
  akcjonariuszom spoza grupy kapitałowej. Wartość tę zmniejsza/zwiększa się o przypadające na kapitał mniejszości
  zwiększenia/zmniejszenia, z tym że straty mogą być przyporządkowane kapitałowi mniejszości tylko do wysokości kwot
  gwarantujących ich pokrycie przez mniejszość. Nadwyżka strat podlega rozliczeniu z kapitałem własnym grupy kapitałowej. Grupa
  zastosowała zasa dę traktowania transakcji z udziałowcami mniejszościowymi jako transakcje z podmiotami trzecimi
  niepowiązanymi z Grupą.
  Rezerwy
  Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Grupie ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych
  i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków
  uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
  Kredyty bankowe i pożyczki
  W momencie początkow ego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości
  godziwej otrzymanych środków pieniężnych, po mniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.
  Po początkowym ujęciu kredyty i pożyczki prezentowan e są wg wzorcowego podejścia wynikającego z MSR 23.
  Zobowiązania handlowe i pozostałe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (o ile nie są instrumentami odsetkowymi) są ujmowane
  i wykazywane według kwot zgodnych z otrzymanymi fak turami lub innymi dokumentami źródłowymi i ujmowane w okresach
  których dotyczą.
  Płatności w formie akcji
  Wartość godziwa przyznanej opcji zakupu akcji Jednostki Dominującej jest ujęta jako koszty z tytułu wynagrodzeń
  w korespondencji ze zwiększeniem kapit ału własnego. Wartość godziwa jest określana na dzień przyznania opcji zakupu akcji
  przez pracowników i rozłożona na okres, w którym pracownicy nabędą bezwarunkowo prawo do realizacji opcji.
  Wypłata dywidend
  Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania. Dywidendy na rzecz akcjonariuszy ujmuje
  się jako zobowiązanie w sprawozdaniu finansowym w okresie, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie przez akcjonariuszy Spółki.
  Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
  a) Waluta funkcjonal na i waluta prezentacji
  Pozycje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska
  gospodarczego, w którym Spółka dominująca prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe pr ezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy.
  b) Transakcje i salda
  Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji.
  Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobo wiązań pieniężnych wyrażonych
  w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się
  do uznania za zabezpie czeni e przepływów pieniężnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto.


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 23
  4.1.5 Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
  a) Profesjonalny osąd
  W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczen ie, oprócz
  szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa.
  Klasyfikacja umów leasingowych
  Grupa dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i pożytki
  z tytułu posiadania przedmiot u leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się
  na treści ekonomicznej każdej transakcji.
  b) Niepewność szacunków
  Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności wys tępujące na dzień
  bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym
  roku finansowym.
  Utrata wartości aktywów
  Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 36 Spółka dokonała na potrzeby sprawozdania finansowego
  sporządzanego na 31.12.201 7 roku testu na utratę wartości spółki APLISENS S.A.
  Podstawą weryfikacji aktualnej wyceny wartości spółki była suma zdyskontowanych na dzień sporządzania sprawozdania
  planowanych przepływów pieni ężnych wypracowywanych przez spółkę w latach 2017 -2021 .
  Na podstawie przeprowadzonych testów nie zachodziły przesłanki do obniżenia wartości firmy dla wartości udziałów oraz wartośc i
  niematerialnych i prawnych będących p rzedmiotem oceny wykazywanych w sko nsolidowanym sprawozdaniu finansowym za
  okres 01.01. - 31.12.201 7 r. Zgodnie z MSR 36 Spółka ma obowiązek dokonania kolejnych testów na utratę wartości na potrzeby
  bilansu s porządzanego na dzień 31.12.201 8 r.
  Wycena rezerw
  Rezerwy z tytułu świadczeń pracow niczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych.
  Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
  Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty
  zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby
  spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.
  Wartość godziwa instrumentów finansowych
  Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktyw ny rynek ustala się wykorzystując odpowiednie techniki
  wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń Grupa kieruje się profesjonalnym osądem.
  Stawki amortyzacyjne
  Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomi cznej użyteczności składników
  rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółki Grupy corocznie dokonują weryfikacji przyjętych okresów
  ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków.

  4.1.6 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  Ninie jszy raport został sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz
  interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwie rdzonymi przez Unię Europejską,
  na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej „MSSF UE”.
  Sporządzając raport finansowy za rok 201 8 jednostka stosuje takie same zasady rachunkowości jak przy sporządzaniu rocznego
  sprawozdania finansowego za rok 201 7, z wyjątkiem zmian do standardów i now ych standardów, i interpretacji zatwierdzonych
  przez Unię Europejską, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE do stosowania:
  a) MSSF 16 Leasing – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynaj ących się w dniu lub po
  1 stycznia 2019 roku


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 24
  MSSF 16 zastępuje obowiązujące dotychczas rozwiązania w zakresie leasingu obejm ujące MSR 17, KIMSF 4, SKI 15
  i SKI 27. MSSF wprowadza jeden model ujmowania leasingu u leasingobi orcy wymagający ujęcia aktywa
  i zobowiązania, chyba że okres leasingu wyno si 12 miesięcy i mniej lub składnik aktywów ma niską wartość. Podejście
  od strony leasingodawcy pozostaje zasadniczo niezmienione w stosunku do rozwiązań z MSR 17 - nadal wymagana
  jest klasyfikacja leasingu jako operacyjnego lub finansowego.
  Według szacunk ów Spółki, pozostałe standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie będą miały istotnego wpływu
  na sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy .
  Zastosowanie nowych standardów i interpretacji w 2018 roku
  Opublikowane Standardy i interpretacje, które został y wydane i obowiązują za okresy rozpoczynające się od 1 styczna 2018 roku:
  − Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” - obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku;
  − Zmiany MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku;
  − Zmiany do MSSF 2 „Płatn ości na bazie akcji” - obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku;
  − Zmiany MSSF 4 „Instrumenty ubezpieczeniowe” - obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku;
  − Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014 -2016)” roku;
  − MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” - obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku.
  Zmiany Standardów i interpretacje nie miały wpływu na sytuacje fina nsową, wyniki działalności oraz prezentację informacji
  w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

  4.1.7 Zmiany zasad prezentacji danych finansowych
  W roku 201 8 nie wystąpiły istotne zmiany prezentacji danych finansowych.
  Rok 2017 był pierwszym rokiem, w którym dane finansowe APLISENS Rumunia S.R.L. zostały objęte konsolidacją. W związku
  z tym, dane porównawcze za 2017 rok dotyczące Grupy Kapitałowej APLISENS w raporcie za pierwszy kwartał 2018 roku uległy
  zmianie w stosunku do danych dla Grupy Kapitałowej zamieszczonych w skonsolidowanym raporcie APLISENS za I kwartał 2017
  roku opublikowanym w dniu 10 maja 2017 roku.
  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 25
  4.2 Sprawozdawczość segmentów
  4.2.1 Informacje o pos zczególnych segmentach operacyjnych
  Zgodnie z MSSF 8 Grupa APLISENS prezentuje w swojej sprawozdawczości segmenty działalności oraz wyniki finansowe
  na nich uzyskiwane.
  Poniższe tabele prezentują wyniki segmentów osiągnięte w I kwartałach lat 201 7 – 201 8.
  Rodzaj asortymentu 01.01. - 31.03.201 8
  Działalność kontynuowana
  Działalność zaniechana

  Wyłączenia konsolidacyjne

  Działalność ogółem

  Przemysłowa aparatura pomiarowa i elementy automatyki
  Osprzęt pomocniczy do przemysłowej aparatury pomiarowej i elementó w automatyki
  Pozycje nie przypisane
  Przychody ze sprzedaży
  Sprzedaż na zewnątrz 20 287 2 846 23 133
  Sprzedaż między segmentami
  Koszty segmentu
  Koszty sprzedaży zewnętrznej 11 970 2 459 14 429
  Koszty sprzedaży między segmentami
  Zysk (strata) segmentu 8 317 387 8 704
  Przychody finansowe 196 196
  Koszty finansowe 54 54
  Przychody nieprzypisane 125 125
  Koszty nieprzypisane 4 894 4 894
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 317 387 -4 627 4 077
  Podatek do chodowy 769 769
  Zysk (strata) mniejszości 66 66
  Zysk (strata) netto 8 317 387 -5 461 3 242
  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 26
  Rodzaj asortymentu 01.01. - 31.03.201 7
  Działalność kontynuowana
  Działalność zaniechana

  Wyłączenia konsoli
  dacyjne

  Działalność ogółem

  Przem ysłowa aparatura pomiarowa i elementy automatyki
  Osprzęt pomocniczy do przemysłowej aparatury pomiarowej i elementów automatyki
  Pozycje nie przypisane
  Przychody ze sprzedaży
  Sprzedaż na zewnątrz 18 051 2 466 20 517
  Sprzedaż między segmentami
  Koszty segmentu
  Koszty sprzedaży zewnętrznej 11 375 1 742 13 117
  Koszty sprzedaży między segmentami
  Zysk (strata) segmentu 6 676 724 7 400
  Przychody finansowe 153 153
  Koszty finansowe 302 302
  Przychody nieprzypisane 88 88
  Koszty nieprzypisane 4 340 4 340
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 676 724 -4 401 2 999
  Podatek dochodowy 461 461
  Zysk (strata) mniejszości 3 3
  Zysk (strata) netto 6 676 724 -4 864 2 535

  4.2.2 Opis różnic w zakresie podstawy wyodrębnienia segmentów lub wyceny zysku lub
  straty segmentu w porównaniu z ostatnim rocznym skonsolidowanym
  sprawozdaniem finansowym
  Nie wystąpiły  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 27
  4.3 Sezonowość sprzedaży
  Ze względu na specyfikę sprzedawanych przez Grupę produktów, wyko rzystywanych w różnorodnych instalacjach
  przemysłowych do pomiaru, monitorowania ciśnienia oraz temperatury, sprzedaż produktów Grupy cechuje się sezonowością
  związaną z wykonywaniem napraw i modernizacji instalacji przemysłowych głównie w sezonie wiosenno -letnim (popyt
  odtworzeniowy) oraz realizacją projektów inwestycyjnych (popyt inwestycyjny) także głównie w okresach korzystnych dla tych
  projektów ze względu na pogodę (od wczesnej wiosny do jesieni).
  Cykliczność sprzedaży Grupy powoduje, że kwartałem o n ajniższej wartości sprzedaży jest z reguły I kwartał, natomiast
  największa sprzedaż z reguły, odnotowywana jest w III kwartale.
  Poniższy diagram przedstawia korelację kwartalną sprzedaży Grupy Kapitałowej APLISENS (w tys. zł) z okresem kalendarzowym
  w la tach 2012 -201 8.
  Wyniki sprzedaż y wypracowanie w I kwartale 201 8 roku potwierdzają ogólny trend sprzedaży Grupy A PLISENS .
  W I kwarta le 201 8 roku Grupa APLISENS odnotował a wzrost sprzedaży o 12,8%, dzięki wzrostowi sprzedaży eksportowej na
  rynki WNP oraz ryn ki Unii Europejskiej.
  4.4 Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport,
  wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących
  Struktura i dynam ika sprzedaży Grupy Kapitałowej APLISENS według rynków geograficznych
  Grupa APL ISENS Sprzedaż wg rynków 1Q 201 8 w tys. zł 1Q 201 7 w tys. zł Zmiana w tys. zł Zmiana % Udział 1Q 201 8 Udział 1Q 201 7
  Kraj – Automatyka 6 271 5 801 470 8,1% 27,1% 28,3%
  Kraj – Elementy systemów zabezpieczających pojazdy przed kradzieżą paliwa 610 695 -85 -12,3% 2,6% 3,4%
  Kraj łącznie 6 881 6 496 384 5,9% 29,7% 31,7%
  Rynki WNP * 8 851 7 031 1 820 25,9% 38,3% 34,3%
  Unia Europejska 5 837 4 860 977 20,1% 25,2% 23,7%
  Pozostałe 1 563 2 130 -566 -26,6% 6,8% 10,4%
  Eksport łącznie 16 252 14 021 2 231 15,9% 70, 3% 68,3%
  Razem 23 133 20 517 2 615 12, 8% 100,0% 100,0%
  * sprzedaż do spółki logistycznej prezentowana jest jako sprzedaż na Rynki WNP
  0
  5 000
  10 000
  15 000
  20 000
  25 000
  30 000
  I kw.2012 II kw.2012 III kw.2012 IV kw.2012 I kw.2013 II kw.2013 III kw.2013 IV kw.2013 I kw.2014 II kw.2014 III kw.2014 IV kw.2014 I kw.2015 II kw.2015 III kw.2015 IV kw.2015 I kw.2016 II kw.2016 III kw.2016 IV kw.2016 I kw.2017 II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018
  Sprzedaż Kwartalna -Grupa APLISENS (w tys. zł)


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 28

  W I kwartale 2018 roku przychody ze sprzedaży Grupy APLISENS wyniosły 23,1 mln zł, co w porównaniu z I kwartałem 2017
  roku daje wzrost o 12, 8% (wzrost o 2,6 mln zł).
  Sprzedaż eksportowa w I kwartale 2018 roku stanowiła 70,3% ogółu sprzedaży Grupy (wobec 68,3% w roku ubiegłym)
  i w porównaniu do I kwartału 2017 roku, przychody ze sprzedaży eksportowej wzrosły o 15,9% w omawi anym okresie (wzrost
  o 2 231 tys. zł). Wzrost ten został osiągnięty dzięki wzrostom przychodów ze sprzedaży na rynkach WNP oraz rynkach Unii
  Europejskiej. Tendencja wzrostu udziału sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem Grupy powinna utrzymać się również
  przyszłych okresach. Intencją Zarządu APLISENS S.A. jest systematyczne zwiększanie wolumenu sprzedaży oraz udziału
  w wybranych rynkach zagranicznych.
  Głównym rynkiem operacyjnym Grupy APLISENS, według kryterium geograficznego, są rynki WNP z 38,3% udziałe m sprzedaży
  w sprzedaży skonsolidowanej w I kwartale 2018, co oznacza wzrost o 4,0pp. względem I kwartału roku ubiegłego, gdzie udział
  rynków WNP w sprzedaży ogółem Grupy wyniósł 34,3%. Sprzedaż Grupy na rynkach WNP wyniosła 8,85 mln zł, co w porównaniu
  z analogicznym okresem ubiegłego roku daje wzrost o 25,9% (wzrost o 1,82 mln zł). Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży
  zanotowany na rynkach WNP w I kwartale bieżącego roku jest spowodowany niższą bazą porównawczą z roku ubiegłego.
  Sprzedaż na rynkach WNP za I kwartał powróciła do poziomu sprzedaży z roku 2016 dla analogicznego okresu. Na realizację
  w kolejnych miesiącach 2018 roku planowanych w Strategii 10 % rocznych wzrostów sprzedaży na tych rynkach wpływ wywierać
  będzie z pewnością bieżąca sytuacja ge opolityczna i związane z nią nowe sankcje, poziom ceny ropy naftowej oraz kurs waluty
  rosyjskiej. Obserwowany w ostatnim okre sie wzrost cen ropy naftowej, w przypadku utrzymania tego tr endu , powinien pozytywnie
  przełożyć się na sprzedaż na rynku rosyjskim.
  Grupa Kapitałowa APLISENS działa na rynku rosyjskim, białoruskim, kazachskim oraz ukraińskim za pośrednictwem swoich
  spółek zależnych:
  • spółka zależna APLISENS Rosja w I kwartale 2018 roku odnotowała 44% wzrost przychodów ze sprzedaży (wzrost
  o 1,35 mln zł) w stosunku do I kwartału 2017 roku (przy spadku kursu rubla rosyjskiego o 15%). Znaczący wzrost
  przychodów ze sprzedaży odnotowany przez spółkę rosyjską wynika z niskiej bazy porównawczej. Spółka APLISENS
  Rosja odnotowała w omawianym okresie dodatni wyn ik finansowy podlegający konsolidacji w wysokości 0,1 mln zł;
  • przychody ze sprzedaży odnotowane w I kwartale bieżącego roku przez spółkę zależną APLISENS Białoruś były na
  tym samym poziome co w analogicznym okresie roku ubiegłego ( kurs rubla białoruskiego spadł o 19% w stosunku do
  I kwartału 2017 roku);
  • przychody ze sprzedaży spółki zależnej APLISENS Ukraina w I kwartale 2018 roku wyniosły 0,3 mln zł, co daje 22%
  spadek względem analogicznego okresu w roku ubiegłym - (kurs hrywny ukraińskiej spadł o ponad 1 5% w stosunku do
  I kwartału 2017 roku);
  • na rynku kazachskim, przychody ze sprzedaży spółki zależnej APLISENS Middle Asia, wyniosły w omawianym okresie
  sprawozdawczym 0,2 mln zł.
  Drugim co do wielkości rynkiem, na którym działa Grupa APLISENS jest rynek pol ski, którego udział w sprzedaży ogółem
  w I kwartale bieżącego roku wyniósł 29,7%, co oznacza spadek o 1,9pp. względem I kwartału 2017 roku, gdzie udział sprzedaży
  na rynku krajowym wyniósł 31,7%.
  W I kwartale 2018 roku sprzedaż na rynku krajowym wyniosła 6 ,88 mln zł co daje wzrost o 5,9% wobec I kwartału 2017 roku
  (wzrost o 384 tys. zł). W omawianym okresie sprawozdawczym, Grupa odnotowała 8,1% wzrost przychodów w segmencie
  automatyki przemysłowej (wzrost o 470 tys. zł). W segmencie systemów zabezpieczeń po jazdów, Grupa APLISENS odnotowała
  nieznaczny spadek przychodów o 85 tys. zł (tj. spadek o 12,3%). Realizacja 9% wzrostów sprzedaży na rynku krajowym zależeć
  będzie m.in. od poziomu realizowanych inwestycji w branżach istotnych dla Grupy APLISENS tj. gospod arka wodna, ochrona
  środowiska, energetyka i ciepłownictwo.
  W I kwartale 2018 roku Grupa APLISENS odnotowała 20,1% wzrost przychodów ze sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej
  (wzrost o 977 tys. zł), a wartość sprzedaży na tym rynku wyniosła 5,8 mln zł. Udz iał rynków Unii Europejskiej w sprzedaży ogółem
  Grupy systematycznie rośnie i w I kwartale 2018 roku stanowiła 25,2%, co daje wzrost o 1,5pp. w stosunku do analogicznego
  okresu roku ubiegłego.
  Na poziom sprzedaży na rynkach UE w istotny sposób wpływa dział alność spółek zależnych Grupy działających na rynkach
  niemieckim, czeskim i rumuńskim.
  • na rynku rumuńskim, Grupa APLISENS działa za pośrednictwem spółki zależnej APLISENS Rumunia. Ze względu na
  skalę działalności i osiągane przychody przez spółkę APLISENS Rumunia, od 2017 roku rumuńska spóła zależna
  podlega konsolidacji. Przychody ze sprzedaży podlegające konsolidacji I kwartale 2018 roku wyniosły 0,89 mln zł i były
  wyższe o 80% (wzrost o ponad 0,4 mln zł) niż w I kwartale 2017 roku, w którym wyniosły prawi e 0,5 mln zł. Zysk netto
  podlegający konsolidacji w omawianym okresie sprawozdawczym wyniósł 0,06 mln zł.


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 29
  • na rynku niemieckim spółka zależna APLISENS Niemcy odnotowała w analizowanym okresie przychody na poziomie
  ponad 1,36 mln zł - były na porównywalnym p oziomie co w analogicznym okresie 2017 roku. W analizowany okresie
  sprawozdawczym spółka zależna APLISENS Niemcy odnotowała dodatni wynik finansowy.
  • na rynku czeskim, spółka zależna APLISENS Czechy odnotowała w I kwartale 2018 roku przychody na poziomie
  0,25 mln zł, co przekłada się na wzrost o 70% względem I kwartału roku ubiegłego. Spółka zależna APLISENS Czechy
  odnotowała dodatni wynik finansowy w analizowanym okresie .
  W ocenie Zarządu APLISENS S.A. rynki Unii Europejskiej – ze względu na ciągle relatywn ie niski poziom ich spenetrowania przez
  Grupę Kapitałową APLISENS oraz w efekcie podejmowanych intensywnych działań marketingowych będą się odznaczały
  najwyższym potencjałem wzrostu w przyszłości. Zgodnie ze Strategią rozwoju Grupy na lata 2017 -2019 Zarząd stawia sobie za
  cel uzyskiwać około 14% średnioroczne wzrosty sprzedaży na tym rynku.
  Sprzedaż na rynkach pozostałych w I kwartale 2018 roku wyniosła 1,5 mln zł (wobec 2,1 mln zł w I kwartale roku ubiegłego), co
  przełożyło się na spadek o 26,6% (spadek o 566 tys. zł). Zauważalny spadek przychodów ze sprzedaży na rynkach pozostałych
  jest spowodowany wysoką bazą porównawczą z I kwartału roku poprzedniego. Udział rynków pozostałych w strukturze sprzedaży
  Grupy APLISENS wyniósł w omawianym kwartale 6,8 %. W oce nie Zarządu APLISENS S.A., dalsze działania Grupy, w tym
  uzyskiwanie nowych certyfikatów i rozszerzanie gamy wyrobów dostosowanych do potrzeba kontrahentów z rynków
  pozaeuropejskich, powinny przynieść dalsze wzrost sprzedaży na rynkach pozostałych. Zgodnie ze Strategią rozwoju Grupy na
  lata 2017 -2019 Zarząd stawa sobie za cel uzyskiwanie około 20% średnioroczne wzrosty sprzedaży na rynkach pozostałych.  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 30
  4.5 Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ
  na skrócone sprawo zdanie finansowe
  Pośród nietypowych pozycji obciążających wynik Grupy w I kwartale 201 8 roku – z punktu widzenia działalności podstawowej
  Grupy – należy wskazać na efekt realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014 -2016, obciążających wyniki Spółki domin ującej
  kosztem przyznania akcji Spółki osobom objętym tymi programami. W I kwartale 201 8 roku obciążenia tymi kosztami wynosił
  408 tys. zł. i w porównaniu do I kwartału 201 7 roku ( 399 tys. zł) wzrosły one o 9 tys. zł .
  W ocenie Zarządu w I kwartale 201 8 rok u nie zaistniały inne niż wskazane powyżej zdarzenia o nietypowym charakterze mające
  istotny wpływ na wyniki Grupy.
  4.6 Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy
  netto, lub przepływy środków pieniężnych, które są niezwy kłe ze względu na ich rodzaj,
  wielkość lub wywierany wpływ
  W ocenie Zarządu nie wystąpiły czynniki wpływające istotn ie na wielkość aktywów, pasywów oraz wynik finansowy Grupy
  APLISENS w I kwartale 201 8 roku.
  4.7 Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitało wych papierów wartościowych
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku, Spółka posiadała 755 210 akcji własnych.
  W dniu 29 stycznia 2018 roku Spółka dokonała zbycia 218 040 akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 43 608,00 zł,
  stanowiących 1,66% jej kapitału zakła dowego i uprawniających do 1,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po cenie
  5,49 zł za jedną akcje. Zbycie nastąpiło w ramach realizacji "Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla pracowników
  i członków Zarządu APLISENS S.A." stanowiącego załączni k do uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS
  S.A. z dnia 30 maja 2017 r oku , w związku wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2016. Informacja
  o ustaleniu ceny nabycia akcji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego została opublikowana
  w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2018 w dniu 2 stycznia 2018 r. Po zbyciu ww. akcji Spółka posiadała 537 170 akcji własnych
  (raport bieżący 3/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku ).
  Wpływy z tytułu nabycia akcji przez uprawni onych pracowników oraz Prezesa Zarządu wyniosły 1 197 tys. zł.
  Na dzień 31 marca 2018 roku oraz na dzień przekazania niniejszego sprawozdania, Spółka posiada 537 170 akcji własnych.
  W dniu 9 maja 201 8 roku (zdarzenie po dniu bilansowym) Spółka opublikowała ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 5 czerwca 201 8 roku . Poza sprawami typowymi dla zwyczajnego walnego zgromadzenia
  jego planowany porządek obrad przewiduje:
  - przedstawienie przez Zarząd informacji zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu
  nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kap itale zakładowym, jak również
  o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje,
  - podjęcie uchwały w spra wie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 36 3 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
  - podjęcie uchwały w s prawie umorzenia akcji własnych,
  - podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w zwią zku z umorzeniem akcji własnych,
  - podjęcie uchwały w spra wie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego (§5) ,
  - podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 201 7 –
  201 9 za 201 7 rok,
  - podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub odsprzedaży
  (art. 362 § 1 pkt 8 ksh ),
  - podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych
  Spółki.
  Projekty uchwał dotyczące wymienionych punktów por ządku obrad zostały opublikowane wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego
  Zgromadzenia .
  4.8 Informacje dotyczące wypłaconej / zadeklarowanej dywidendy
  W okresie I kwartału 201 8 roku Spółka nie wypłacała dywidendy ani nie deklarowała wypłaty dywidendy .
  W dniu 11 kwietnia 201 8 roku (zdarzenie po dniu bilansowym) Zarząd APLISENS S.A. podjął uchwałę o rek omendowaniu Radzie
  Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia wypracowanego zysku za 201 7 rok w kwocie
  19 262 89,81 zł w części na wypłatę dy widendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki tj. w kwocie


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 31
  15 736 934 ,81 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, a w kwocie 3 525 956 ,00 zł na wypłatę dywidendy , to jest 0,28 zł
  na jedną akcję. (Raport bieżący z dnia 11 kwietnia 201 8 roku nr 12/201 8)
  W dniu 4 maja 2018 roku Rada Nadzorcza APLISENS S.A., podjęła uchwałę , w której pozy tywnie zaopiniowała rekomendację
  Zarządu APLISENS S.A. z dnia 11 kwietnia 201 8 o podziale zysku za 201 7 rok. Dodatkowo, j ako dzień dywidendy Rada
  Nadzorc za zarekomendowała 30 czerwca 2017 roku, a jako termin wypłaty dywidendy – 5 lipca 201 8 roku , a jako termin wypłaty
  dywidendy – 19 lipca 2018 roku. (Raport bieżąc y z dnia 4 maja 201 8 roku nr 1 4/201 7)
  4.9 Wskazanie zdarzeń, które nastąpiły po dniu, na który spo rządzono skrócone kwartalne
  sprawozdanie finansowe nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób
  wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta
  W ocenie Zarządu po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe nie wystąp iły inne zda rzenia , które
  mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy APLISENS .
  4.10 Informacja dotycząca zmian aktywów i zobowiązań warunkowych
  Na dzień 31 marca 2018 roku, APLISENS S.A. posiadał a następujące gwarancje bankowe:
  • gwaranc ję bankową z dnia 1 sierpnia 2014 roku, z kolejnymi aneksami, na kwotę 37,8 tys. zł, z terminem do 30 sierpnia
  2019 roku z tytułu zabezpieczenia dobrego wykonania kontraktu
  • gwarancję bankową z dnia 1 kwietnia 2016 roku z tytułu zabezpieczenia dobrego wykon ania umowy handlowej
  o wartości 8,9 tys. EUR (tj. 38,2 tys. zł.) ważnej do dnia 31 marca 201 9 roku (termin gwarancji został przedłużony
  w I półroczu 2017 roku – pierwotnie gwarancja obowiązywała do 31 marca 2017 roku)
  • gwarancję bankową z dnia 21 kwietnia 2 017 roku z tytułu zabezpieczania dobrego wykonania umowy handlowej
  o wartości 10 tys. zł ważnej do dnia 21 kwietnia 2019 roku
  W okresie objętym niniejszym raportem APLISENS S.A. ani jednostk i od niej zależn e nie udzielił y znaczących poręczeń kredytów,
  poży czek lub gwarancji .
  Na dzień 31 marca 2018 roku APLISENS S.A. jest beneficjantem gwarancji bankowej z tytułu zabezpieczenia należytego
  wykonania umowy inwestycyjnej (rozbudowa siedziby Spółki) w kwocie 565 tys. zł.
  4.11 Rodzaj oraz kwoty zmian pozycji szacunkow ych
  Poniższa tabela prezentuje zmiany kwot pozycji szacunkowych w raportowanym okresie (w tys. zł):
  Zmiany wielkości szacunkowych
  Odpisy aktualizujące wartość należności
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
  Rezerwa na przyszłe zobowiązania
  Stan na 01.01.201 8 615 6 923 372 713
  Zwiększenia 4
  Zmniejszenia 20 143
  Stan na 31.03.201 8 595 6 780 376 713

  5 Informacja dodatkowa do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
  Zasady przyjęte przy spor ządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 201 8 roku opisane w pkt 4.1.
  zostały zastosowane także w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego za analogiczny okres sprawozdawczy.
  W opisywanym okresie nie wystąpiły zmiany za sad (polityki) rachunkowości oraz istotne zmiany wielkości szacunkowych, w tym
  o korekty utworzonych w poprzednich okresach rezerw, jak również zmiany w dokonanych odpisach aktualizując ych wartość
  składników aktywów.
  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 32
  6 Pozostałe informacje do rozszerzoneg o skonsolidowanego raportu kwartalnego
  Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej APLISENS za I kwartał roku
  obrotowego 201 8 zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonym i w § 66 ust. 8 Rozporządzenia.
  6.1 Op is organizacji Grupy Kapitałowej
  Grupę Kapitałową Emitenta tworzą spółki o profilu projektowo - wykonawczym i dystrybucyjnym. Podstawową działalnością Grupy
  jest produkcja aparatury kontrolno -pomiarowej i elementów automatyki, a także kompleksowe doradzt wo w zakresie
  projektowania oraz opracowania zastosowań produktów znajdujących się w ofercie Grupy.
  6.1.1 Struktur a Grupy Kapitałowej APLISENS
  Strukturę Grupy Kapitałowej APLISENS (Grupa) na dzień 31 marca 201 8 roku, wraz z wielkością udziałów APLISENS S.A. jak o
  Jednostki Dominującej w poszczególnych spółkach zależnych, przedstawia poniższy schemat

  Spośród spółek zależnych - ze względu na skalę działania i osiąganyc h przychodów konsolidacją w I kwartale 201 8 roku objęte
  zostały niżej wymienione spółki:
  • OOO „AP LISENS” , Moskwa, Rosja (konsolidacja pełna)
  • SOOO „APLISENS”, Witebsk, Białoruś (konsolidacja pełna)
  • APLISENS Rumunia S.R.L. (konsolidacja pełna od 2017 roku)
  Rok 2017 był pierwszym rokiem, w którym dane finansowe APLISENS Rumunia S.R.L. zostały objęte kon solidacją. W związku
  z tym , dane porównawcze za 201 7 rok dotyczące Grupy Kapitałowej APLISENS w raporcie za pierwszy kwartał 201 8 roku uległy
  zmianie w stosunku do danych dla Grupy Kapitałowej zamieszczonych w skonsolidowanym raporcie APLISENS za I kwartał 2017
  roku opublikowanym w dniu 10 maja 2017 roku .
  Pozostałe spółki zależne Grupy tj.
  • APLISENS GmbH,
  • TOV – „APLISENS Ukraina
  • TOV „APLISENS -Ter”
  • APLISENS France,
  • APLISENS CZ S.R.O.
  • APLISENS TOO Middle Asia
  Spółki nie są konsolidowane ze względu na skalę ich działalności oraz wielkość przychodów. Spółki powyższe pełnią rolę
  dystrybutorów produktów Spółki dominującej. Oddzielna i łączna wartość przychodów spółek niekonsolidowanych nie przekracza
  10% przychodów.
  APLISENS S.A.
  OOO APLISENS
  Rosja
  90%
  SOOO APLISENS
  Białoruś
  60%
  TOO APLISENS Middle Asia
  Kazachstan
  50%
  TOV - APLISENS - TER
  Ukraina
  51%
  TOV - APLISENS
  Ukraina
  100%
  APLISENS France
  Francja
  100%
  APLISENS GmbH
  Niemcy
  100%
  APLISENS CZ s.r.o
  Czechy
  75%
  APLISENS S.R.L.
  Rumunia
  51%


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 33
  SOOO „APLISENS” zlokalizowana na Białorusi dys ponuje zakładem produkcyjnym, w którym montowane i produkowane są
  wybrane produkty marki APLISENS wg specyfikacji technicznej i technologii APLISENS S.A.
  Zagraniczne spółki zależne w Rosji, Ukrainie, Kazachstanie, Czechach i w Niemczech zajmują się dystryb ucją produktów
  APLISENS S.A. na swoich rynkach. Spółka w Rumunii zajmuje się również odsprzedażą wyrobów innych producentów.
  Działalność TOV „APLISENS -Ukraina” z siedzibą w Kijowie jest zawieszona i została przejęta przez TOV „APLISENS -Ter”
  z siedzibą w T arnopolu. Zamiarem Zarządu jest przeprowadzenie procedury zmierzającej do całkowitej likwidacji spółki w Kijowie.
  Również spółka APLISENS France nie prowadzi działalności operacyjnej.
  Działające na rynku wschodnim spółki OOO Europribor Moskwa , SOOO Europri bor Wittebsk.OOO Alta Moskwa oraz
  OOO AR Projekt Moskwa są pośrednio powiązane z APLISENS S.A. poprzez kluczowy per sonel kierowniczy zatrudniony
  w spółkach OOO APLISENS Rosja i SOOO APLISENS Białoruś.
  Przedmiotem działalności spółki dominującej APLISENS S. A. według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 26.51.Z - Produkcja
  instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych.
  Głównymi grupami produktowymi APLISENS S.A. są inteligentne i analogowe przetworniki ciśnienia, czujniki temperatury, sondy
  głębokości oraz elementy systemów do zabezpieczania samochodów przed kradzieżą paliwa. Produkcja tych urządzeń
  zlokalizowana jest w siedzibie spółki w Warszawie oraz w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim,
  Krakowie i Rado miu. W ramach działań konsolidacyjnych, w grudniu 2012 roku spółka zależna Co ntrolmatica została połączona
  z APLISENS S.A. i stanowi oddział APLISENS S.A., produkujący regulatory dwustanowe, siłowniki oraz ustawniki pozycyjne.
  Poza wskazanymi powyżej powią zaniami APLISENS S.A. nie jest powiązany organizacyjnie bądź kapitałowo z innymi
  podmiotami.
  6.1.2 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta i ich skutki
  W I kwartale 201 8 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej APLISENS.
  Zgodnie ze strate gią Grupy APLISENS na lata 2017 -2019, planowane jest powoływanie w dużych i średnich krajach UE lub
  krajach położonych blisko Europy kolejnych spółek zależnych zajmujących się dystrybucją produktów Grupy APLISENS.
  W 2018 roku planowane je st utworzenie spół ki zależnej w Turcji zajmującej się dystrybucja produktów Grupy na ter enie Turcji
  i krajów ościennych.
  6.2 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
  prognoz wyników na dany rok
  Zarząd APLISENS S.A. nie publikował prognoz wyni ków finansowych na rok 2 018.
  6.3 Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta
  Zarząd APLISENS S.A. jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Adam Żurawski.
  W skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. wchodzą:
  1) Edmund Kozak – Przewodniczący Rady
  2) Dar iusz Tenderenda – Wiceprzewodniczący Rady
  3) Andrzej Kobiałka – Sekretarz Rady
  4) Bożena Hoja – Członek Rady
  5) Jarosław Karczmarczyk – Członek Rady
  Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitent a nie uległ zmianie w okresie I kwartału 201 8 roku oraz do dnia publikacji niniejszego
  raportu.
  6.4 Struktura kapitału zakładowego
  Na dzień przekazania niniejszego r aportu oraz na dzień 20 marca 201 8 roku, tj. dzień publ ikacji skonsolidowanego raportu
  rocznego za 201 7 roku, kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2 625 974,00 zł i dzieli się na 13 129 870 akcji o wartości nominalnej
  0,20 zł, z których przysługuje prawo do 13 129 870 głosów na Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A.
  Struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:
  • 9 436 472 akcji zwykłych serii A o wartości n ominalnej 0,20 zł każda
  • 2 500 000 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda
  • 207 595 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 34
  • 98 188 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda
  • 210 232 akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 0,20 zł każda
  • 220 714 akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,20 zł każda
  • 232 795 akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 0,20 zł każda
  • 223 874 akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej 0,20 zł każda
  Wsk azanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
  Struktura akcjo nariatu APLISENS S.A. na dzień publikacji poprzedniego raportu okresowego, tj. 20 marca 201 8r., na
  dzień 31 marc a 201 8r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego (tj. 1 6 maja 201 8r.)
  Posiadacz akcji
  Na dzień
  20 marca 201 8r . Zmiana
  Na dzień 31 marca 2018r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego 16 maja 2018r.
  Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów (%)
  liczba akcji / głosów
  zmiana udziału w pkt. proc.
  Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów ( %)
  Adam Żurawski 1 2 400 169 18,28% - - 2 400 169 18,28%
  Janusz Szewczyk 5 1 640 000 12,49% - - 1 640 000 12,49%
  Mirosław Dawidonis 4 1 480 000 11,27% - - 1 480 000 11,27%
  Mirosław Karczmarczyk 1 138 257 8,67% - - 1 138 257 8,67%
  Dorota Zubkow 825 00 0 6,28% - - 825 000 6,28%
  Andrzej Kobiałka 2 630 139 4,80% - - 630 139 4,80%
  OFE PZU Złota Jesień 3 671 621 5,12% - - 671 621 5,12%
  Akcje własne * 537 170 4,09% - - 537 170 4,09%
  Pozostali akcjonariusze 3 807 514 29,00% - - 3 807 514 29,00%
  RAZEM 13 129 870 100,00% - - 13 129 870 100,00%
  1 Prezes Zarządu APLISENS S.A. 2 Członek Rady Nadzorczej APLISENS S.A. 3 Udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów OFE PZU Złota Jesień w APLISENS S.A. na dzień 31 grudnia 201 7 roku na podstawie Prospe ktu Informacyjnego OFE PZU z dnia 4 maja 201 8 roku https://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=27f7e0fd -fbaa -4ef9 -ba1c -962580113ca c&groupId=10172 Na Zwyczajne W alne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 maj a 2017r. OFE PZU Złota Jesień zgłosił 815 000 akcji. 4 Na Zwyczajne W alne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 maj a 201 7r. Mirosław Dawidonis zgłosił 1 4 69 000 akcji. 5 Na Zwyczajne W alne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 maj a 2017r. Janusz Szewczyk zgłosił 1 573 127 akcji. * Zgodnie z dyspozycją art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, w tym prawa głosu .
  Spośród wskazanych w powyższej tabeli akcjonariuszy, z których każdy posiadał na dzień sporządzania niniejszego
  sprawozdania więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, trzech akcjonariuszy to osoby, co do których na
  podstawie art. 8 7 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej domniemywa się, iż łączy je porozumienie z akcjonariuszami posiadającymi
  mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta dotyczące nabywania akcji Spółki lub zgodnego głosowania na Walnym
  Zgromadzeniu lub prowadzeni a trwałej polityki wobec Spółki:
  • Adam Żurawski łącznie z osobą, z którą łączy go do mniemane porozumienie posiada 2 642 269 akcj i Aplisens
  reprezentujących 20,12 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
  • Andrzej Kobiałka łącznie z osobą, z którą łączy go domn iemane porozumienie posiada 1 090 139 akcji Aplisens
  reprezentujących 8, 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
  • Dorota Zubkow łącznie z osobą, z którą łączy ją domniemane po rozumienie posiada 1 100 000 akcji Aplisens
  reprezentujących 8,3 8% głosów na Wal nym Zgromadzeniu Emitenta  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 35
  Zmiany w strukturze znaczących akcjonariuszy
  W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego tj. skonsolidowanego raportu rocznego za 201 7 rok , to jest od
  dnia 20 marca 201 8r., a dniem publikacji niniejszego raportu (16 maja 201 8 roku ) nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze
  akcjonariatu.
  6.5 Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby
  zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego
  Na dzień 31 marca 201 8r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego (tj. 1 6 maja 201 8r.), stan posiadania akcji
  APLISENS S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące APLISENS S.A. przedstawia się następująco:
  Posiadacz akcji Pełniona funkcja
  Na dzień
  20 marca 201 8 r . Zmiana
  Na dzień 31 marca 201 8r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego 1 6 maja 201 8r.
  Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu liczba akcji / głosów Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Adam Żurawski * Prezes Zarządu 2 642 269 - 2 642 269
  Edmund Kozak Przewodniczący
  Rady Nadzorczej 10 - 10
  Dariusz
  Tenderenda
  Wiceprzewodniczący
  Rady Nadzorczej 0 - 0
  Bożena Hoja Członek Rady
  Nadzorczej 300 - 300
  Andrzej Kobiałka * Członek Rady
  Nadzorczej 1 090 139 - 1 090 139
  Jarosław
  Kar czmarczyk
  Członek Rady
  Nadzorczej 0 - 0
  * wraz z osobami, co do których na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej domniemywa się, iż na dzień 31 marca 201 8 roku łączyło je porozumienie z osobą zarządzającą lub nadzorującą
  Stan posiadania nie uległ zmianie od daty publikacji poprzedniego raportu okresowego (raportu rocznego za rok 201 7) tj. od dnia
  20 marca 201 8r.
  Osoby zarządzające oraz nadzorujące nie posiada ją udziałów w podmiotach powiązanych z APLISENS S.A. Osoby nadzorujące
  nie posiadaj ą uprawnień do akcji APLISENS S.A.
  Prezes Zarządu posiada uprawnienie do nabycia 87 755 akcji APLISENS S.A. wynikające z Programu Motywacyjnego za rok
  201 7.
  6.6 Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitr ażowego lub organem administracji publicznej
  Spółka ani jednostki od niej zależne nie są stroną istotnych postępowa ń tocząc ych się przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej , dotycząc ych zobowiązań oraz wierzytelności Emitenta lub
  jednostki od niego zależnej .
  6.7 Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji
  z podmiotami powiązanymi lub transakcji zawartych na innych warunkach niż rynkowe
  W opisywanym okresie Emitent i pod mioty od niego zależne nie zawierały umów z podmiotami powiązanymi na warunkach innych
  niż rynkowe.
  6.8 Umowy handlowe o znaczącym dla działalności Grupy Kapitałowej charakterze
  W I kwartale 201 8 roku nie wystąpiły umowy handlowe o charakterze znaczącym dla dz iałalności Grupy Kapitałowej APLISENS .


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 36
  6.9 Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu
  lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej
  od tego podmiot u, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca
  W okresie objętym niniejszym raportem Emitent i spółki od niego zależne nie udzielały znaczących poręczeń kredytów , pożyczek
  oraz gwarancji .
  6.10 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej , finansowej, wyniku
  finansowego oraz dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
  W dniu 21 lutego 2018 r oku Spółka przekazała do wiadomości publicznej informację o zawarciu umowy w celu nabycia udziałów
  spółki z branży aparatury kontrolno -pomiarowej (rapor t bieżący nr 7/2018). Negocjacje w sprawie akwizycji spółki z branży APKiA
  stanowią realizację strategii rozwoju Grupy Kapitałowej APLISENS w obszarze wzrostu skali prowadzonej działalności oraz
  zwiększenia udziału rynkowego. Zawarcie umowy zakupu udziałów uzależnione jest w szczególności od wyników badania
  due diligence i uzgodnienia ostatecznych warunków realizacji transakcji. Eksport ww. spółki stanowi prawie 40% sprzedaży, a jej
  sprzedaż która kierowana jest w zdecydowanej większości do segmentu rynku n ie obsługiwanego dotychczas przez APLISENS.
  Średnioroczne przychody ze sprzedaży ww. spółki za lata 2015 -2017 wyniosły 8 mln zł), a średnioroczny zysk netto w tym okresie
  wyniósł 0,8 mln zł. Na moment publikacji niniejszego raportu trwa analiza wyników prz eprowadzonego due diligence.
  O ewentualnym zakupie udziałów w ww. spółce Zarząd będzie informował na bieżąco.
  W okresie objętym niniejszym raportem nie miały miejsca inne zdarzenia istotne dla oceny sytuacji kadrowe j, majątkowe j,
  finansowe j, wyniku finans owego oraz dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.
  6.11 Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta w perspektywie co
  najmniej kolejnego kwartału
  Rok 2018 jest kolejnym rokiem realizacji ogłoszonej w dniu 9 marca 2017 roku strategii Spółki na lata 2017 -2019. Strategia na
  lata 2017 -2019 jest kontynuacją i rozwinięciem poprzednio realizowanej strategii na lata 2014 - 2016 w obszarze zwiększenia
  potencjału produkcyjnego oraz rozwoju na rynkach działalności Grupy . W ramach Strategii rozwo ju Grupy, Zarząd APLISENS
  S.A. określił następujące, główne kierunki działań na lata 2017 - 2019:
  • Wzrost skali prowadzonej działalności zakładający umocnienie pozycji lidera na rynku krajowym oraz zwiększenie udziału
  rynkowego na rynkach krajów WNP, krajów UE oraz na wybranych rynkach pozaeuropejskich
  • Dalszy rozwój wysokiej jakości kompleksowych i dedykowanych produktów dla odbiorców przemysłowych w dziedzinie
  aparatury kontrolno -pomiarowej i automatyki
  • Rozbudowa potencjału produkcyjnego fabryki w Radomiu oraz budowa stanowisk do seryjnej produkcji przepływomierzy
  elektromagnetycznych
  W ramach realizacji ww . Strategii, w I kwartale 2018 roku podpisana została umowa z generalnym wykonawcą i rozpoczęły się
  prace budowlane w Radomiu w związku z rozbudową pote ncjału produkcyjnego do seryjnej produkcji przepływomierzy
  elektromagnetycznych (laboratorium przepływów). Zakończenie inwestycji planowane jest na I kwartał 2019 roku. Łączny koszt
  budowy laboratorium i zakupu technologii szacowany jest na ok. 11 mln zł.
  Pośród czynników, które będą miały wpływ na wynik Grupy w roku 201 8 (począwszy od trzeciego kwartału 2018 roku) – z punktu
  widzenia działalności podstawowej Grupy – należy również wskazać na koszty związane z funkcjonowaniem Programu
  Motywacyjnego na lata 201 7-201 9, obciążającego wyniki Grupy kosztem przyznania akcji Spółki osobom objętym tym
  programem. Zgodnie z postanowieniami Programu Motywacyjnego na lata 201 7-201 9 dla pracowników i członków Zarządu
  APLISENS S.A. (Program) przyjętego Uchwałą Nadzwyczaj nego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 5 stycznia 201 7 roku :
  • osoby uprawnione mają otrzymać 166 667 akcji w związku ze stopniem realizacji rocznego skonsolido wanego wyniku
  EBITDA za rok 201 7 po cenie nabycia ustalonej w pkt. 12 ww. Uchwały
  • Prezes Zarządu APLISENS S.A. Pan Adam Żurawski jest uprawniony do objęcia 88 412 akcji po cenie nabycia ustalonej
  w pkt. 12 ww. Uchwały
  Główne parametry Programu Motywacyjnego nie uległy zmianie w stosunku do programu obowiązującego na lata 2014 -2016.
  Zmianie uległa m. in. cena objęcia akcji przez osoby uprawnione, która wynosić będzie 40% średniej ceny rynkowej akcji
  APLISENS S.A. z ostatnich czterech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym osoba uprawniona składa oświadczenie
  o nabyciu akcji (poprzednio - 45%). Regu lamin Programu Motywacyjnego na lata 2017 -2019 jest udostępnion y na stronie
  internetowej Spółki : http://www.aplisens.pl/program -motywacyjny.html
  W 2018 roku, podobnie jak w la tac h poprzednich, istotny wpływ na osiągane przez Emitenta wyniki będzie mieć sytuacja
  polityczna i gospodarcza w Rosji , a w szczególności:
  • poziom cen surowców energetycznych
  • zaostrzenie sankcji nakładanych na Rosję
  • znaczące osłabienie waluty rosyjskiej


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 8 – 31.03.201 8 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie wskazano inaczej)

  str. 37
  Podo bnie jak w przypadku Rosji, san kcje gospodarcze, które mają być nałożone przez USA na Iran mogą negatywnie wpłynąć
  nie tylko na rynek Iranu, ale na cały obszar Bliskiego Wschodu - najdynamiczniej rozwijającego się rynku APLISENS w ostatnich
  latach. Pier wsze negatywne symptomy były widoczne jeszcze przed ogłoszeniem przez prezydenta Trampa decyzji o wycofaniu
  się USA z porozumienia z Iranem.
  Istotnym czynnikiem mającym wpływ na osiągane przez Emitenta wyniki pozostaje w dalszym ciągu koniunktura w kraju oraz
  możliwości inwestycyjne firm z branż o kluczowym znaczeniu dla APLISENS S.A. m.in. gospodarka wodna, ochrona środowiska,
  energetyka i ciepłownictwo.  OSÓB A REPREZENTUJ A SPÓŁKĘ DOMINUJĄCĄ GRUPY APLISENS
  Adam Żurawski
  Prezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aplisens SA
ISIN:PLAPLS000016
NIP:113-08-88-504
EKD: 26.51 produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Morelowa 7 03-192 Warszawa
Telefon:+48 22 8140777
www:www.aplisens.pl
Kalendarium raportów
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce APLISENS
2019-06-25 07-06-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649