Raport.

APLISENS SA (8/2018) Informacja o zamiarze ujęcia w jednostkowym i skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym jednorazowego zdarzenia mającego wpływ na wynik netto za rok 2017

Zarząd APLISENS S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 1 marca 2018 r. została podjęta decyzja o ujęciu w przygotowywanym przez Emitenta jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym APLISENS S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. rozpoznanego zdarzenia niepieniężnego o charakterze jednorazowym mającego wpływ na wynik finansowy netto w kwocie 5,2 mln zł.
Zarząd podjął decyzję o rozwiązaniu odpisu aktualizującego aktywo podatkowe, które utworzone zostało w związku z uzyskaniem pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego dochodu wypracowanego w zakładzie położonym na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radomiu.
W 2014 roku Spółka zrealizowała inwestycję będąca przedmiotem "Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK WISŁOSAN" z dnia 19 października 2011 r. z późniejszymi zmianami ("Zezwolenie"). W styczniu 2014 r. został oddany do użytku zakład produkcyjny w Radomiu. Zgodnie z Zezwoleniem na realizację inwestycji Spółka powinna m.in. ponieść nakłady inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż 29,7 mln zł. Kwota ta stanowi podstawę do wyceny pomocy publicznej i tym samym Spółka stała się beneficjentem pomocy publicznej w wysokości 30% poniesionych nakładów inwestycyjnych.
Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 12 na dzień 31 grudnia2014 r. Spółka utworzyła aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące pomocy publicznej w kwocie prawdopodobnej do wykorzystania w terminie obowiązywania przepisów o funkcjonowaniu stref ekonomicznych w wartości 30% poniesionych nakładów inwestycyjnych zdyskontowanych na dzień 31 grudnia 2014 r. W związku z brakiem spełnienia zobowiązań wynikających z Zezwolenia, Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu w 2014 r. odpisu aktualizującego wartość aktywa utworzonego z tytułu pomocy publicznej w kwocie 90% wartości aktywa. W latach 2015-2016 w księgach APLISENS S.A. utrzymywany był odpis aktualizujący aktywo podatkowe w wysokości 90% jego wartości ze względu na konieczność spełnienia warunków inwestycyjnych.
W związku z faktem, że na dzień 31 grudnia 2017 r. APLISENS S.A. spełnia warunki uprawniające do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. i raporcie bieżącym 37/2017 z dnia 20 października 2017 r. oraz uprawdopodobniły się szacunki związane z możliwością skorzystania z wyżej wymienionej ulgi, Zarząd postanowił rozwiązać odpis aktualizacyjny na dzień 31 grudnia 2017 r.
Emitent szacuje, że wartość rozwiązanego odpisu wpłynie na wzrost wyniku finansowego netto APLISENS S.A. i odpowiednio wyniku skonsolidowanego netto o 5,2 mln zł.
Wartość aktywa z tytułu pomocy publicznej na dzień 31 grudnia2017 wynosi 6,1 mln zł.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aplisens SA
ISIN:PLAPLS000016
NIP:113-08-88-504
EKD: 26.51 produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Morelowa 7 03-192 Warszawa
Telefon:+48 22 8140777
www:www.aplisens.pl
Komentarze o spółce APLISENS
2019-11-15 19-11-51
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649