Raport.

APLISENS SA (7/2018) Zawarcie umowy w celu nabycia udziałów spółki z branży aparatury kontrolno-pomiarowej oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach

Zarząd APLISENS S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 21 lutego 2018 r. zawarł umowę z dotychczasowym jedynym wspólnikiem ("Wspólnik") spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z branży aparatury kontrolno-pomiarowej (APKiA), której celem jest doprowadzenie do przejęcia kontroli nad tą spółką przez Emitenta w taki sposób, że stanie się on właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki ("Umowa").
Zawarcie umowy zakupu udziałów uzależnione jest w szczególności od wyników badania due diligence, uzgodnienia ostatecznych warunków realizacji transakcji oraz uzyskania zgody Prezesa UOKiK w przypadku ustalenia wymogu jej uzyskania. Na mocy Umowy Wspólnik zobowiązał się do powstrzymania się do dnia zawarcia z Emitentem umowy zakupu udziałów lub otrzymania od Emitenta oświadczenia o rezygnacji z dalszej realizacji Umowy od wszelkich działań mających na celu sprzedaż udziałów innemu kontrahentowi
Średnioroczne przychody ze sprzedaży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za lata 2015-2017 wyniosły 8 mln zł, a średnioroczny zysk netto w tym okresie wyniósł 0,8 mln zł.
Negocjacje w sprawie akwizycji spółki z branży APKiA stanowią realizację strategii rozwoju Emitenta w obszarze wzrostu skali prowadzonej działalności oraz zwiększenia udziału rynkowego.
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji zostało w dniu 11 stycznia 2018 r. opóźnione na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR") z uwagi na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Spółki tj. ryzyko negatywnego wpływu podania informacji na możliwość realizacji transakcji.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aplisens SA
ISIN:PLAPLS000016
NIP:113-08-88-504
EKD: 26.51 produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Morelowa 7 03-192 Warszawa
Telefon:+48 22 8140777
www:www.aplisens.pl
Komentarze o spółce APLISENS
2020-02-25 22-02-27
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649