Raport.

APATOR SA (35/2018) Rejestracja zmian w Statucie Apator SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 r. doręczono spółce Postanowienie Sądu Rejonowego, VII Wydziału Gospodarczego KRS w Toruniu z dnia 8 czerwca 2018 r. (sygn. akt: TO.VII NS-REJ.KRS/005628/18/836), dotyczące rejestracji zmian w Statucie Apator SA. Zmiany w Statucie zostały dokonane na mocy Uchwały nr 19/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2018 r.
W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą nr 20/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA w dniu 28 maja 2018 roku oraz wykaz dokonanych zmian.
Podstawa prawna:
§ 5 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Załąc znik nr 1 do Raportu bieżącego Apator SA nr 35/2018
  1

  JEDNOLITY TEKST STATUTU APATOR S.A.
  I. Postanowienia ogólne
  § 1
  Firma Spółki brzmi: Apator Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Apator S.A. oraz używać
  znaku wyróżniającego.
  § 2
  Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.
  § 3
  Terenem działania Spółki jest obszar Rze czypospolitej Polskiej oraz zagranica.
  § 4
  Spółka może zakładać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, biura i inne placówki w kraju i zagranicą.
  § 5
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  § 6
  1. Celem i interesem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej n a realizację strategii
  grupy kapitałowej Apator.
  2. Przez grupę kapitałową Apator należy rozumieć Spółkę oraz spółki zależne Apator SA i
  współkontrolowane (w rozumieniu ustawy o rachunkowości).
  3. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej Spółki jest:
   Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
  PKD 26.51.Z,
  4. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:
   Produkcj a aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z,
   Produkcj a pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 22.29.Z,
   Produkcj a pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, PKD 23.44.Z,
   Produkcj a konstrukcji metalowych i ich części, PKD 25.11.Z,
   Obrób ka mechaniczn a elementów metalowych, PKD 25.62.Z,
   Produkcj a elektronicznych obwodów d rukowanych, PKD 26.12.Z,
   Produkcj a komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 26.20.Z,
   Produkcj a sprzętu tele(komunikacyjnego), PKD 26.30.Z,
   Produkcj a elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 26.40.Z,
   Produkcj a zegarków i zegarów, PKD 26.52.Z,


  Załąc znik nr 1 do Raportu bieżącego Apator SA nr 35/2018
  2

   Produk cja sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
   Produkcj a pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z,
   Produkcj a maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,
  PKD 28.23.Z,
   Napraw a i konserwacj a maszyn, PKD 33.12.Z,
   Napraw a i ko nserwacj a urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z,
   Napraw a i konserwacj a urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
   Instalowani e maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
   Wytwarzani e energii elektrycznej, PKD 35.11.Z,
   Przesyłani e energ ii elektrycznej, PKD 35.12.Z,
   Dystrybucj a energii elektrycznej, PKD 35.13.Z,
   Hand el energią elektryczną, PKD 35.14.Z,
   Demontaż wyrobów zużytych, PKD 38.31.Z,
   Odzysk surowców z materiałów segregowanych, PKD 38.32.Z,
   Wykonywani e instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,
   Sprzedaż hurtow a komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z,
   Sprzedaż hurtow a sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
  PKD 46.52.Z,
   Sprzedaż hurtow a pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z,
   Sprzedaż hurtow a odpadów i złomu, PKD 46.77.Z,
   Sprzedaż hurtow a niewyspecjalizowan a, PKD 46.90.Z,
   Sprzedaż detaliczn a komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.41.Z,
   Sprzedaż detaliczn a sprzętu telekomunik acyjnego prowadzon a w wyspecjalizowanych
  sklepach, PKD 47.42.Z,
   Pozostały transpor t lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, PKD 49.39.Z,
   Transpor t drogowy towarów, PKD 49.41.Z,
   Magazynowani e i przechowywani e pozostałych towarów, PKD 52.10.B,
   Działalnoś ć usługow a wspomagając a transport lądowy, PKD 52.21.Z,
   Prowadzeni e obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego
  zakwaterowania , PKD 55.20.Z,
   Pozostał a usługow a działalnoś ć gastronomiczn a, PKD 56.29.Z,


  Załąc znik nr 1 do Raportu bieżącego Apator SA nr 35/2018
  3

   Działalnoś ć wydawnicz a w zakresie pozostałego oprogramowania, PKD 58.29.Z,
   Działalnoś ć w zakresie telekomunikacji przewodowej, PKD 61.10.Z,
   Działalnoś ć w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
  satelitarnej, PKD 61.20.Z,
   Działalnoś ć w zakresie telekomunikacj i satelitarnej, PKD 61.30.Z,
   Działalnoś ć w zakresie pozostałej telekomunikacji, PKD 61.90.Z,
   Działalnoś ć związan a z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z,
   Działalnoś ć związan a z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,
   Działalnoś ć związan a z zarządzaniem urz ądzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z,
   Pozostał a działalnoś ć usługow a w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  PKD 62.09.Z,
   Przetwarzani e danych; zarządzani e stronami internetowymi (hosting) i podobn a działalnoś ć,
  PKD 63.11.Z,
   Działalnoś ć portali internetowych, PKD 63.12.Z,
   Pozostał a działalnoś ć usługow a w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowan a,
  PKD 63.99.Z,
   Kupn o i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z,
   Wynaj em i zarządzani e nieruchomościami własnymi lub dzierż awionymi, PKD 68.20.Z,
   Działalnoś ć rachunkowo -księgow a; doradztw o podatkow e, PKD 69.20.Z,
   Pozostał e doradztw o w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  PKD 70.22.Z,
   Działalnoś ć w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwie techni cznym, PKD 71.12 .Z,
   Pozostał e badania i analiz y techniczn e, PKD 71.20.B,
   Badania naukow e i prac e rozwojow e w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
  i technicznych , PKD 72.19.Z,
   Działalnoś ć agencji reklamowych , PKD 73.11.Z,
   Badani e rynku i opinii publi cznej, PKD 73.20.Z,
   Działalnoś ć w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z,
   Pozostał a działalnoś ć profesjonaln a, naukow a i techniczn a, gdzie indziej niesklasyfikowan a,
  PKD 74.90.Z,
   Wynaj em i dzierżaw a maszyn i urządzeń biurowych, włączając kom putery, PKD 77.33.Z,
   Wynaj em i dzierżaw a pozostałych maszyn, urządzeń, oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
  niesklasyfikowan a, PKD 77.39.Z,


  Załąc znik nr 1 do Raportu bieżącego Apator SA nr 35/2018
  4

   Dzierżaw a własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
  prawem autorskim , PKD 77.4 0.Z,
   Pozostał a działalnoś ć związan a z udostępnianiem pracowników , PKD 78.30.Z,
   Działalnoś ć centrów telefonicznych (cal lcenter) , PKD 82.20.Z,
   Działalnoś ć związan a z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z,
   Pozostał e pozaszkoln e form y edukacji, g dzie indziej niesklasyfikowane, PKD 85.59.B,
   Napraw a i konserwacj a komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 95.11.Z,
   Napraw a i konserwacj a sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 95.12.Z,
   Napraw a i konserwacj a elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 95 .21.Z ,
   Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów
  finansowych, PKD 70.10.Z.
  5. Heżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej
  przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowi edniego zezwolenia lub koncesji,
  rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia
  lub koncesji.
  II. Kapitał Spółki, akcjonariusze i akcje
  § 7
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dzies ięć tysięcy siedemset dwa
  złote i 80/ 100) i dzieli się na 7.437.002 (siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dwie)
  akcje imienne serii A oraz 25.670.026 (dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy
  dwadzieścia sześć) akcji na oka ziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
  każda.
  § 8
  1. Zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A dokonuje się na wniosek
  akcjonariuszy w styczniu każdego roku. W przypadku zgłoszenia w trakcie roku do zamiany
  łącznie powyżej 100.000 (stu tysięcy) akcji imiennych Zarząd Spółki jest zobowiązany do
  ustaleniu dodatkowego terminu konwersji w terminie 90 dni.
  2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
  § 9
  Każda akcja posiada 1 (jeden) głos, za wyją tkiem akcji imiennych serii A, z których każda posiada 4
  (cztery) głosy. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania
  co do głosu.
  § 10
  1. Akcje imienne serii A mogą być zbywane przez akcjonariuszy oraz ich spadkobierców lub
  następców prawnych jedynie na rzecz akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A. Zbycie


  Załąc znik nr 1 do Raportu bieżącego Apator SA nr 35/2018
  5

  akcji imiennych serii A na rzecz innych osób niż akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A
  wymaga zezwolenia Zarządu.
  2. Akcjonariusze zamierzający dokonać zb ycia akcji imiennych serii A na rzecz innych osób niż
  akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A winni złożyć Zarządowi pisemny wniosek
  o zezwolenie na dokonanej tej czynności prawnej.
  3. Zarząd Spółki rozpatrzy wniosek o zezwolenie na zbycie akcji imien nych serii A i podejmie
  decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu zezwolenia w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku,
  kierując się interesem Spółki.
  4. Heżeli Zarząd nie wyrazi zgody na przeniesienie akcji powinien w terminie 60 dni:
   wskazać innego nabywcę,
   określić cenę zgodną z kursem akcji na okaziciela z dnia złożenia wniosku.
  Termin do zapłaty tak wskazanej ceny wynosi 7 dni od daty podjęcia decyzji przez Zarząd.
  5. Heżeli Zarząd w ciągu 60 dni od dnia pisemnego złożenia wniosku o zezwolenie na zbycie akcj i nie
  zajmie stanowiska, to zbycie akcji nie podlega żadnym ograniczeniom.
  § 11
  1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich
  nabycia przez Spółkę.
  2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz umarzanie akc ji wymaga odrębnych
  uchwał Walnego Zgromadzenia.
  3. Nabywanie własnych akcji Spółki powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna z grup
  akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.
  III. Kapitały i fundusze
  § 12
  1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
   kapitał zakł adowy,
   kapitał zapasowy.
  2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i wykorzystane zgodnie
  z obowiązującymi przepisami inne fundusze.
  3. Kapitał zakładowy służy na pokrycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  oraz środków obroto wych, a także służy finansowaniu udziałów w spółkach krajowych
  i zagranicznych.
  4. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Walnego
  Zgromadzenia. Kapitał zakładowy może być zwiększony z kapitału zapasowego lub innych
  funduszy utworz onych z zysku.
  5. Kapitał zapasowy tworzony jest z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8%
  (osiem procent), w celu pokrycia strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym za dany rok


  Załąc znik nr 1 do Raportu bieżącego Apator SA nr 35/2018
  6

  obrotowy. Odpisy dokonywane są dopóki kapitał zapasowy nie osiągn ie 1/3 (jednej trzeciej)
  kapitału zakładowego. Wznowienie odpisu z zysku na kapitał zapasowy może nastąpić, gdy
  kapitał ten został w części zużyty.
  6. Zysk Spółki za ostatni rok obrotowy przeznacza się na zasilenie kapitałów i funduszy Spółki oraz
  na dywidend y dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie oraz na
  inne cele określone uchwałami Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  może podjąć decyzję o wypłacie dywidendy warunkowej tylko w przypadku, gdy ewentualne
  ziszczeni e warunków nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.
  7. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej
  dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
  IV. Władze Spółki
  § 13
  Władzami Spółki są:
   Walne Zgromadzenie,
   Rada Nadzorcza,
   Zarząd.
  § 14
  Walne Zgromadzenie
  1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się
  corocznie, najpóźniej do końca miesiąca czerwca.
  2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w sposób o kreślony w Kodeksie spółek
  handlowych dla spółek publicznych, co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem
  Walnego Zgromadzenia.
  3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący, co
  najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą
  zwołać Nadzwyczajne Wal ne Zgromadzenie wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia.
  4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału
  zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych
  spraw w porzą dku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
  5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału
  zakładowego mogą żą dać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
  Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21
  (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany
  niezwłocznie, je dnak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem
  Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie
  akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.


  Załąc znik nr 1 do Raportu bieżącego Apator SA nr 35/2018
  7

  6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału
  zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonyc h do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
  wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie
  internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
  uchwał dotyc zące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  7. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego
  obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno zawierać uzasadnienie i projekty uchwał.
  8. Uchwała o zaniechaniu rozpatr ywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść
  jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie
  powinien zostać uzasadniony.
  9. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spó łki
  na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
  10. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy uprawnionych do
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista ta podpisana przez Zarząd, winna być wyłożona
  w lokalu Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
  Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem
  ilości akcji przez każdego z nich reprezentowanych i przysługujących im głosów, podpisana przez
  Przewo dniczącego obrad.
  11. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
  osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w
  postaci elektronicznej.
  12. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał bez względu na ilość
  reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
  13. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jedna z wybranych za każdym razem osób uprawnio nych
  do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia ma miejsce
  przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili wyboru Przewodniczącego
  Zgromadzenia, przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobec ności
  - Zastępca Przewodniczącego lub inny Członek Rady.
  14. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego Statutu lub
  Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
  Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
   rozpatryw anie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności
  grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy ,
   rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
   rozpatrywanie i zatwierdzani e sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,
   podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody
  wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,


  Załąc znik nr 1 do Raportu bieżącego Apator SA nr 35/2018
  8

   powzięcie uchwał o po dziale zysku lub pokryciu strat,
   ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
  z uwzględnieniem zasady, że okres pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy oraz dniem
  wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 15 (piętn aście) dni roboczych,
   udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
   podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
   uchwalanie umarzania akcji oraz innych papierów wartościowych ,
   emisja akcji oraz innych papierów w artościowych ,
   ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej,
   wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla nich wynagrodzenia,
   powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki,
   podjęcie uchwał w p rzedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego
  zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
   zmi ana Statutu,
   uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
   uchwalanie Regulaminu Waln ych Zgromadze ń.
  15. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, chyba, że przepisy Kodeksu spółek
  handlowych stanowią inaczej.
  16. Walne Zgromadzenia odbywają się w Toruniu lub w Ostaszewie w gminie Łysomice
  w województwie kujawsko - pomorskim, zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń. Zmiany
  Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzą w życie począwszy od następnego
  Walnego Zgromadzenia.
  17. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich akcjonariuszy.
  § 15
  Rada Nadzorcza
  1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, w ybieranych przez Walne
  Zgromadzenie, na okres 5 (pięciu) lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną
  kadencję. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5
  (pięciu) Członków nie powoduje konieczności uzup ełnienia składu Rady Nadzorczej.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać należytą wiedzę i doświadczenie.
  3. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji , przy czym zakaz ten nie dotyczy spółek
  grupy Apator . Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować s ię interesami konkurencyjnymi ani
  też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
  członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej spółce kapitałowej
  w przypadku posiadania w niej c o najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co
  najmniej jednego Członka Zarządu .


  Załąc znik nr 1 do Raportu bieżącego Apator SA nr 35/2018
  9

  4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: Członek Zarządu, Prokurent, zatrudniony w Spółce
  Główny Księgowy, Radca Prawny lub Adwokat, osoby, które podlegają bezpo średnio Członkowi
  Zarządu. Ponadto Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być Członkowie Zarządu spółki zależnej.
  5. Członkowie Rady winni swe obowiązki spełniać osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej w swych
  działaniach powinni mieć na względzie zarówno interes S półki jak i interes całej grupy Apator .
  6. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest
  ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej z ostali powiadomieni o treści uchwały Rady
  Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie nie dotyczy
  wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka
  Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach Członka Zarządu.
  7. Uchwały, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość , zapadają bezwzględną większością głosów przy udziale:
   co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej przy składzie p ięcioosobowym Rady,
   co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej przy składzie powyżej pięciu osób.
  8. Rada Nadzorcza zbiera się raz na kwartał lub w miarę potrzeb częściej, na zaproszenie
  Przewodniczącego Rady. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady
  Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady
  Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Heżeli
  Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie wn ioskodawca może je
  zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
  9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej
  działalności. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących p oleceń
  dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie,
  może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.
  10. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spół ki, żądać od Zarządu i pracowników
  Spółki sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach oraz dokonywać rewizji stanu majątku
  Spółki .
  11. Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego Statutu nie są
  zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzen ia, ani nie należą do zakresu
  działania Zarządu.
  Do kompetencji Rady należy:
   ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności
  grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu
  pisemnego s prawozdania z tej oceny,
   ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją
  i stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej
  oceny,


  Załąc znik nr 1 do Raportu bieżącego Apator SA nr 35/2018
  10

   przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady
  Nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów
  kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
   ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
   rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem
  uchwały Walnego Zgromadzenia,
   dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
  finansowego,
   zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany,
   zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i grupy Apator oraz ich
  zmiany,
   podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych
  podmiotach gospodarczych,
   podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych
  z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,
   podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruch omości, użytkowania
  wieczystego lub udziału w nieruchomości,
   wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za
  wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzen ia, o wartości
  przekraczającej 2 0 mln zł,
   wyr ażanie zgody na poniesienie nakładów na prace badawczo -rozwojowe o wartości
  przekraczającej 1,5 mln zł,
   podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki,
   powoływanie Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu,
  odwoływanie Członków Zarządu Spółki, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów
  wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady
  Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu oraz ustalenie d la
  Zarządu wynagrodzenia z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego,
   reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze
  między Spółką a Członkiem Zarządu,
   rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarząd u,
   uchwalanie Regulaminu Zarządu,
   uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz wyrażenie zgody na zatrudnianie i zwalnianie
  osoby kierującej audytem wewnętrznym,
   podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Prezesa Zarządu.  Załąc znik nr 1 do Raportu bieżącego Apator SA nr 35/2018
  11

  12. Członkowie Rady Nadzorczej ot rzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość ustala
  Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem Członkom Rady przysługuje zwrot uzasadnionych
  kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.
  13. Z obrad Rady Nadzorczej winien być spisany protokół, pod pisany przez obecnych na posiedzeniu
  członków Rady.
  14. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego
  i Zastępcę Przewodniczącego.
  15. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.
  16. Na mocy stosownej uchwały, Rada Na dzorcza może tworzyć spośród swoich członków komitety
  powołane do rozstrzygania spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym Komitet Audytu.
  Rada Nadzorcza w uchwale określi zasady działania komitetu, jego skład oraz szczegółowe
  kompetencje.
  § 1 6
  Zarząd
  1. Zarząd Spółki składa się z 1 ( jednego ) do 6 (sześ ciu ) Członków powołanych na 3 (trzy ) lata przez
  Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu,
  a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu.
  2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, zarządza jej
  majątkiem i wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi dla innych organów, odpowiada za należyte
  prowadzenie księgowości Spółki oraz ściśle przestrzega postanowień Statutu, Regulamin u
  Zarządu i uchwał władz Spółki.
  3. Zarząd działa zgodnie z przyjętą wieloletnią strategią Spółki i grupy Apator , a w swych
  działaniach powinien mieć na względzie zarówno interes Spółki , jak i interes całej grupy Apator .
  4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarząd u.
  5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów
  decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane w trybie zwykłym, jak również
  w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewani a się na
  odległość. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wszyscy Członkowie Zarządu muszą
  być powiadomieni o treści uchwały.
  6. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wyst arcza, jeśli doręczenie nastąpi do rąk jednego
  z Członków Zarządu.
  7. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej na jej
  życzenie.
  8. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania
  podpisów upoważnieni są dw aj Członk owie Zarządu działający łącznie, Członek Zarządu
  działający łącznie z Prokurentem lub dwóch Prokurentów działających łącznie .
  9. Każdy z Członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki, nie
  przekraczających zakresu zwy kłych czynności Spółki.


  Załąc znik nr 1 do Raportu bieżącego Apator SA nr 35/2018
  12

  10. Zarząd może udzielić wyłącznie prokury łącznej. Prokurenta powołuje Zarząd jedno głośną
  uchwałą . Udzieloną prokurę może odwołać każdy Członek Zarządu .
  11. Pracownicy Spółki podlegają kierownictwu Zarządu, w szczególności Zarząd przyjmuj e i zwalnia
  pracowników oraz ustala dla nich wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  12. Członków Zarządu oraz Prokurentów wiąże zakaz konkurencji , przy czym zakaz ten nie dotyczy
  spółek grupy Apator . Członek Zarządu oraz Prokurent nie może zajmować się interesami
  konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
  spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej
  konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten ob ejmuje także udział w
  konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej co najmniej 10% udziałów lub
  akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.
  13. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne
  Zgromadzenie. Nie uchybia to ich roszczeniom z umowy o pracę.
  14. Członkowie Zarządu jak również pracownicy Spółki winni zaniedbywania obowiązków
  nałożonych na nich ustawą, Statutem lub Regulaminem są odpowiedzialni wobec Spółki za
  szkody powstałe w skutek tego zaniedbania. Wobec osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte
  w imieniu Spółki, Członkowie Zarządu i pracownicy nie odpowiadają.

  V. Rachunkowość Spółki, biegli rewidenci
  § 17
  Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie prze pisami prawa.
  § 18
  Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
  § 19
  Zarząd sporządza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej, jednostkowe
  sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe za dany rok obrotowy
  i przedkłada je Radzie Nadzorczej celem ich oceny oraz Walnemu Zgromadzeniu celem rozpatrzenia
  i zatwierdzenia.
  § 20
  Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Spółki jest wybierany przez Radę
  Nadzorczą w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
  VI. Postanowienia końcowe
  § 21
  W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek
  handlowych i innych aktów normatywnych obowiązujących Spółkę.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego Apator SA nr 35/2018
  1  dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Apator S.A.:
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy
  siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.438.201 (siedem milionów czterysta trzydzieści
  osiem tysięcy dwieście jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.668.827 (dwadzieścia pięć
  milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji
  na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda .

  nowe brzmienie §7 Statutu Apator S.A:
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy
  siedemset dwa zło te i 80/100) i dzieli się na 7.437.002 (siedem milionów czterysta trzydzieści
  siedem tysięcy dwie ) a kcje imienne serii A oraz 25.670.026 (dwadzi eścia pięć milionów
  sześ ćset siedem dziesiąt tysięcy dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości
  nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

  dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 11 Statutu Apator S.A.:
  Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i nini ejszego Statutu nie są
  zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu
  działania Zarządu.
  Do kompetencji Rady należy:
   ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu
  z działalności grupy kapi tałowej za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Walnemu
  Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny,
   ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją
  i stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania
  z tej oceny,
   przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności
  Rady Nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzgl ędnieniem oceny
  systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu
  wewnętrznego,
   ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,


  Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego Apator SA nr 35/2018
  2

   rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być pr zedmiotem
  uchwały Walnego Zgromadzenia,
   dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
  finansowego,
   zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany,
   zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów fina nsowych Spółki i grupy Apator oraz ich
  zmiany,
   podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych
  podmiotach gospodarczych,
   podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych
  z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,
   podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania
  wieczystego lub udziału w nieruchomości,
   wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę,
  za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości
  przekraczającej 30 mln zł,
   podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki,
   powoływanie Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków
  Zarządu, odwoływanie Członków Zarządu Spółki, zawieszanie w czynnościach z ważnych
  powodów wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, jak również delegowanie
  Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu
  oraz ustalenie dla Zarządu wynagrodzenia z uwz ględnieniem jego charakteru
  motywacyjnego,
   reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również
  w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu,
   rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu,
   uchwalanie Regulaminu Zarzą du,
   uchwal anie Regulaminu Komitetu Audytu.


  Nowe brzmienie §15 ust. 11 Statutu Apator S.A.:


  Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego Apator SA nr 35/2018
  3

  Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego Statutu nie są
  zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzen ia, ani nie należą do zakresu
  działania Zarządu.
  Do kompetencji Rady należy:
   ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki or az sprawozdania Zarządu z
  działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Walnemu
  Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny,
   ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją
  i stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z
  tej oceny,
   przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności
  Rady Nadzorczej, ob ejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny
  systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu
  wewnętrznego,
   ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
   rozpatrywanie i opini owanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem
  uchwały Walnego Zgromadzenia,
   dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
  finansowego,
   zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany,
   zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i grupy Apator oraz ich
  zmiany,
   podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych
  podmiotach gospodarczych,
   podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych
  z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,
   podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania
  wieczystego lub udziału w nieruchomości,
   wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiąz ań przez Spółkę, za
  wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości
  przekraczającej 20 mln zł,


  Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego Apator SA nr 35/2018
  4

   wyrażanie zgody na poniesienie nakładów na prace badawczo -rozwojowe o wartości
  przekraczającej 1,5 mln zł,
   podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki,
   powoływanie Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków
  Zarządu, odwoływanie Członków Zarządu Spółki, zawieszanie w czynnościach z ważnych
  powodów wszystkich lub poszczególnych Członkó w Zarządu, jak również delegowanie
  Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu
  oraz ustalenie dla Zarządu wynagrodzenia z uwzględnieniem jego charakteru
  motywacyjnego,
   reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członki em Zarządu, jak również w
  sporze między Spółką a Członkiem Zarządu,
   rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu,
   uchwalanie Regulaminu Zarządu,
   uchwal anie Regulaminu Komitetu Audytu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i
  zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym,
   podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Prezesa Zarządu.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Apator SA
ISIN:PLAPATR00018
NIP:879-016-68-96
EKD: 31.20 produkcja aparatury i urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych
Adres: ul. Gdańska 4a lok. C4 87-100 Toruń
Telefon:+48 56 6191271
www:www.apator.com
Kalendarium raportów
2020-08-28Raport półroczny
2020-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce APATOR
2020-06-04 12-06-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649