Raport.

APATOR SA (25/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Apator SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Apator SA w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 28 maja 2018 roku.
Jednocześnie Zarząd Apator SA informuje, że:
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,
- podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  1

  Uchwała nr 1/ V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku


  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu Apator S.A.
  Zwycz ajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:

  Wybiera się Pana Marka Wiśniewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia.
  Uchwała została podjęta.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 278 057
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 37,09 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 31 962 014
  w tym głosów:
  za: 28 285 70
  przeciw: 0
  wstrzymujących się: 3 676 744

  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  2


  Uchwała nr 2 /V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 r oku


  w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Zwycza jne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwi erdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
  zdolności do podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Apator S.A. za okres
  od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz spraw ozdania Zarządu z
  działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie s prawozdania finansowego Apator S.A. za rok obrotowy
  2017 oraz skonsolid ow anego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy
  2017
  7. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Apator S.A. z wykona nia przez nich
  obowiązków w 2017 roku
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od
  1 styczn ia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Apator S.A. z wykona nia przez nich
  obowiązków w 2017 roku
  10. Podział zysku Apator S.A. za rok obrotowy 2017
  11. Zmi ana Statutu Apator S.A.
  12. Przyjęcie tekstu j ednolitego Statutu Apator S.A.
  13. Uchwalenie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Apator S.A.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i
  obniżenia kapitału zakła dowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z
  przeznaczeniem na sfinansowane P rogramu odkupu akcji własnych.
  15. Zamknięcie obrad
  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  3

  Uchwała została podjęta.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 277 947
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 37.09 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 31 961 574
  w tym głosów:
  za: 31 961 574
  przeciw: 0
  wstrzymujących się: 0
  .


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  4


  Uchwała nr 3 /V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku


  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdani a Zarządu z działalności Apator S.A. za
  okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz s praw ozdania Zarządu z
  działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

  Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych or az § 14 ust. 14 Statutu Apator
  S.A. Zwycz ajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:

  1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdani e Zarządu z działalności Apator S.A.
  za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

  2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się spraw ozdanie Zarządu z działalności grupy
  Apator za okr es od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.  Uchwała została podjęta.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 218 987
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowy m: 36,91 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 31 725 734
  w tym głosów:
  za: 28 048 990
  przeciw: 3 676 744
  wstrzymujących się: 0  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  5


  Uchwała nr 4 /V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku


  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sp rawozdania finansowego Apator S.A. za rok
  obrotowy 2017 oraz skonsolidow anego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok
  obrot owy 2017 .

  Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator
  S.A. Zwycza jne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:

  1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Apator S.A z a
  rok obrotowy 2017 obejmujące:
   sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które
  po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 462.218 tys. zł,
   sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2017
  roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące przy chody ze sprzedaży w kwocie
  250.86 9 tys. zł, cał kowite dochody ogółem w kwocie 51.53 0 tys. zł oraz zysk netto
  w kwocie 52. 982 tys. zł,
   sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 s tycznia
  2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku z większenie stanu środków pieniężnych netto
  o kwotę 2.067 tys. zł,
   sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału
  własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2 017 roku o
  kwotę 15.112 tys. zł,
   informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis
  istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

  2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finans owe grupy
  Apator za rok obrotowy 2017 obejmujące:
   skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień
  31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 839.482
  tys. zł,


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  6

   skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych doch odów sporządzone za okres od dnia
  1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące przychody ze
  sprzedaży w kwocie 883. 196 tys. zł, całk owite dochody ogółem w kwocie 45.454 tys .
  zł oraz zysk netto w kwocie 43.908 tys. zł,
   skonsolidowane sprawoz danie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od
  dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku z większenie stanu środ ków
  pieniężnych netto o kwotę 19.593 tys. zł,
   sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące
  zwiększeni e kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31
  grudnia 2017 roku o kwotę 12.218 tys. zł,
   informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające
  opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniaj ące.

  Uchwała została podjęta.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 278 057
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 37,09 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 31 962 014
  w tym głosów:
  za: 28 048 990
  przeciw: 3 676 744
  wstrzymujących się: 236 280


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  7  Uchwała nr 5 /V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maj a 2018 roku

  w sprawie udzielenia absoluto rium Prezesowi Zarządu Apator S.A. Andrzejowi Szostakowi
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 .

  Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 14 Statutu Apator S.A.
  Zwyczajne W alne Zgrom adzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:

  Udziela się absolutorium Andrzejowi Szostakowi z wykonania obowiązków Prezesa
  Zarządu Apator S.A. w roku obrotowym 2017 .

  Uchwała została podjęta.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 883 857
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,87 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 28 285 270
  w tym głosów:
  za: 20 802 979
  przeciw: 456 971
  wstrzymujących się: 7 025 320


  Uchwała nr 6 /V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku

  w sprawie udzielenia absoluto rium Członkowi Zarządu Apator S.A. Piotrowi Nowakowi
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 .

  Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A.
  Zwycz ajne Walne Zgromadze nie Apator S.A. uchwala, co następuje:

  Udziela się absolutorium Piotrowi Nowakowi z wykonan ia obowiązków Członka Zarządu
  Apator S.A. w roku obrotowym 2017 .  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  8

  Uchwała została podjęta.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 218 987
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 36,91 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 31 725 734
  w tym głosów:
  za: 24 076 331
  przeciw: 3 676 995
  wstrzymujących się: 3 972 408

  Uchwała nr 7/V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 ro ku

  w sprawie udzielenia absolut orium Członkowi Zarządu Apator S.A. Piotrowi Dobrowolskiemu
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 .

  Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A.
  Zwycz ajne Walne Zgromadzeni e Apator S.A. uchwala, co następuje:

  Udziela się absolutorium Piotrowi Dobrowolskiemu z wykonan ia obowiązków Członka
  Zarządu Apator S.A. w roku obrotowym 2017 .

  Uchwała została podjęta.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 218 987
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 36,91 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 31 725 734
  w tym głosów:
  za: 20 880 479
  przeciw: 7 802 963
  wstrzymujących się: 3 042 292


  Uchwała nr 8/V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 201 8 roku

  w sprawie udzielenia absolut orium Członkowi Zarządu Apator S.A. Agnieszce Nosal
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 .


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  9


  Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A.
  Zwycz ajne Walne Zgromadzenie Ap ator S.A. uchwala, co następuje:

  Udziela się absolutorium Agnieszce Nosal z wykonan ia obowiązków Członka Zarządu
  Apator S.A. w roku obrotowym 2017.

  Uchwała została podjęta.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 278 057
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 37,09 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 31 962 014
  w tym głosów:
  za: 21 033 159
  przeciw: 4 134 155
  wstrzymujących się: 6 794 700

  Uchwała nr 9/V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku

  w sp rawie udzielenia absolut orium Prezesowi Zarządu Apator S.A. Mirosławowi Klepackiemu
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 .

  Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A.
  Zwycz ajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:

  Udziela się absolutorium Mirosławowi Klepackiemu z wykonan ia obowiązków Prezesa
  Zarządu Apator S.A. w roku obrotowym 2017.
  Uchwała została podjęta.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 278 057
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 37,09 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 31 962 014
  w tym głosów:
  za: 28 285 270
  przeciw: 3 676 744
  wstrzymujących się: 0  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  10

  Uchwała nr 10 /V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku

  w sp rawie udzielenia absolut orium Członkowi Zarządu Apator S.A. Arkadiuszowi
  Chmielewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 .

  Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A.
  Zwycz ajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:

  Udziela się absolutorium Arkadiuszowi Chmielewskiemu z wykonan ia obowiązków
  Członka Zarządu Apator S.A. w roku obrotowym 2017.


  Uchwała została podjęta.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 277 947
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 37,09 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 31 961 57 4
  w tym głosów:
  za: 26 575 430
  przeciw: 3 676 744
  wstrzymujących się: 1 709 400


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  11


  Uchwała nr 11 /V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Ak cyjna z dnia 28 maja 2018 roku

  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres
  od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

  Na podstawie § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwycza jne Walne Zgromadzenie Apator S.A .
  uchwala, co następuje:

  Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres
  od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

  Uchwała została podjęta.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 218 736
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 36,91 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 31 725 483
  w tym głosów:
  za: 28 048 739
  przeciw: 3 676 744
  wstrzymujących się: 0


  Uchwała nr 12 /V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Przewo dniczącemu R ady Nadzorczej Apator S.A.
  Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 .

  Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A.
  Zwycz ajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co na stępuje:

  Udziela się absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2017 .  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  12

  Uchwała została podjęta.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 963 036
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowy m: 36,13 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 30 702 683
  w tym głosów:
  za: 26 789 659
  przeciw: 3 913 024
  wstrzymujących się: 0

  Uchwała nr 1 3/V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku


  w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodn iczącego Rady Nadzorczej Apator S.A.
  Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 .

  Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A.
  Zwycza jne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:

  Udziela się absolutorium Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Zastępcy
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2017 .

  Uchwała została podjęta.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 154 806
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 30,67 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 26 276 635
  w tym głosów:
  za: 22 363 611
  przeciw: 3 913 024
  wstrzymujących się: 0

  Uchwała nr 1 4/V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadz enia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Rady Nadzorczej Apator S.A.
  Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 .  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  13

  Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A.
  Zwyc zajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:

  Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obo wiązków Członka Rady
  Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2017 .

  Uchwała została podjęta.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 459 714
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 34,61 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 28 689 395
  w tym głosów:
  za: 24 776 371
  przeciw: 3 913 024
  wstrzymujących się: 0

  Uchwała nr 15/V/2018
  Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium Czł onkowi Rady Nadzorczej Apator S.A. Danucie
  Guzowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 .

  Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spół ek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A.
  Zwycz ajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:

  Udziela się absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obow iązków Członka Rady
  Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2017 .

  Uchwała została podjęta.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 323 592
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 34,20 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 28 144 907
  w tym głosów:
  za: 24 231 883
  przeciw: 3 913 024
  wstrzymujących się: 0  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  14

  Uchwała nr 16/V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku


  w sprawie udzielenia absolutorium C złonkowi Rady Nadzorczej Apator S.A. Kazimierzowi
  Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 .

  Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A.
  Zwycza jne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:

  Udziela się absolutorium Kazimierzowi Piotrowskiemu z wykonania obow iązków Członka
  Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2017 .

  Uchwała została podjęta.

  Liczba akcji, z których o ddano ważne głosy: 11 543 962
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 34,87 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 29 026 387
  w tym głosów:
  za: 25 349 643
  przeciw: 3 676 744
  wstrzymujących się: 0

  Uchwała nr 1 7/V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku

  w sprawie udzielenia absolutorium C złonkowi Rady Nadzorczej Apator S.A. Marcinowi
  Murawskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 .

  Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A.
  Zwycza jne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:

  Udziela się absolutorium Marcinowi Murawskiemu z wykonania obow iązków Członka Rady
  Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2017 .

  Uchwała została podjęta.  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  15

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 277 806
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 37,09 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 31 961 763
  w tym głosów:
  za: 28 048 739
  przeciw: 3 913 024
  wstrzymujących się: 0

  Uchwała nr 1 8/V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku


  w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 , ustaleni a terminu, w którym przysługuje
  prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

  Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu
  Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromad zenie Apator S.A. uchwala, co następuje:

  1. Na podsta wie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku
  netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 52 9 82 322,17 zł w następujący sposób:
   dywidenda 39 728 433,6 0 zł, tj. 1,20 zł na akcję
   kapitał zapasowy 13 253 888,57 zł
  2. Na poczet przewidy wanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 została wypłacon a
  zaliczka w łącznej wysokości 11 587 459,8 0 zł, czyli 0,35 zł na akcję.
  3. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 33 107 028 akcji
  imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.
  4. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 dokonana
  została zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 pkt 7 Statutu, na
  podstawie uchwały Zarządu nr 65 /2017 z dnia 15 listopad a 2017 r. oraz uch wały Rady
  Nadzorczej nr 36 /2017 z dnia 15 listopad a 2017 roku.
  5. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017
  uzyskali akcjona riusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 15 grudni a 2017 roku.
  6. Wypłata zaliczki na poczet pr zewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 nastąpiła
  w dniu 22 grudnia 2017 roku.
  7. Do wypłaty pozostałej czę ści dywidendy uprawnionych jest 33 107 028 akcji imiennych
  serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  16

  8. Prawo do wypłaty pozostałej częśc i dywidendy w łącznej wysokości 28 140 973,8 0 zł
  uzyskają akcjonariusze posiada jący akcje Apator S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku.
  9. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,85 zł na akcję nastąpi
  w dniu 25 czerwc a 2018 roku.  Uchwała została podjęta.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 218 736
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym : 36,91 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 31 725 483
  w tym głosów:
  za: 31 725 483
  przeciw: 0
  wstrzymujących się: 0  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  17

  Uchwała nr 19/V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku

  w sprawie zmiany Statutu Apator S.A.

  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.14 Statutu Apator S.A.
  Zwyczajn e Walne Zgro madzenie uchwala, co następuje:
  §1
  do tychczasowy §7 Statutu Apator S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy
  siedemset dwa zło te i 80/100) i dzieli się na 7.437 .002 (siedem milionów czterysta trzydzieści
  siedem tysięcy dwie ) a kcje imienne serii A oraz 25.670.026 (dwadzieścia pięć milionów
  sześ ćset siedem dziesiąt tysięcy dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości
  nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

  dotychcz asowy §15 ust. 11 Statutu Apator S.A. otrzymuje następujące brzmienie :
  11. Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego Statutu nie są
  zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu
  działania Zarządu.
  Do kompetencji Rady należy:
   ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z
  działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Walnemu
  Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny,
   ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z
  księgami, dokumentacją i stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu
  pisemnego sprawozdania z te j oceny,
   przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z
  działalności Rady Nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z
  uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
  compliance oraz funkcji audy tu wewnętrznego,
   ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
   rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem
  uchwały Walnego Zgromadzenia,


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  18

   dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
  finansowego,
   zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany,
   zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i grupy Apator oraz
  ich zmiany,
   podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywan ia udziałów lub akcji w innych
  podmiotach gospodarczych,
   podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych
  z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,
   podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowani a
  wieczystego lub udziału w nieruchomości,
   wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez
  Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o
  wartości przekraczającej 20 mln zł,
   wyrażanie zgody na po niesienie nakładów na prace badawczo -rozwojowe o wartości
  przekraczającej 1,5 mln zł,
   podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki,
   powoływanie Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków
  Zarządu, odwoływan ie Członków Zarządu Spółki, zawieszanie w czynnościach z
  ważnych powodów wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, jak również
  delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
  Członków Zarządu oraz ustalenie dla Zarządu wynagro dzenia z uwzględnieniem jego
  charakteru motywacyjnego,
   reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również
  w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu,
   rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu,
   uchwalanie Regu laminu Zarządu,
   uchwal anie Regulaminu Komitetu Audytu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i
  zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym,
   podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Prezesa Zarządu.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowan ia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym .


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  19


  Uchwała została podjęta.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 277 806
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 37,09 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 31 961 763
  w tym głosów:
  za: 28 048 739
  przeciw: 3 676 744
  wstrzymujących się: 236 280  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  20


  Uchwała nr 20 /V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku

  w sprawie uchwalenia jednoliteg o tekstu Statutu Spółki Apator S.A.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
  1. Uchwala się jednolity t ekst Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez Krajowy Rejestr
  Sądowy.

  Uchwała została podjęta.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 218 736
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 36,91 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 31 725 483
  w tym głosów:
  za: 28 048 739
  przeciw: 3 676 744
  wstrzymujących się: 0

  Załącznik do uchwały nr 20 /V/20 18

  JEDNOLITY TEKST STATUTU APATOR S.A.

  I. Postanowienia ogólne
  § 1
  Firma Spółki brzmi: Apator Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Apator S.A.
  oraz używać znaku wyróżniającego.
  § 2
  Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.
  § 3
  Terenem działania Spółki jest obsza r Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
  § 4
  Spółka może zakładać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, biura i inne placówki w kraju i
  zagranicą.
  § 5


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  21

  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  § 6
  1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na reali zację strategii grupy
  kapitałowej Apator określającej interes grupy kapitałowej Apator.
  2. Przez grupę kapitałową Apator należy rozumieć Spółkę, jej następców prawnych oraz
  spółki zależne Apator SA (w rozumieniu ustawy o rachunkowości).
  3. Interes Spółki jest o kreślany poprzez jej cel zdefiniowany zgodnie z ust. 1 powyżej.
  4. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej Spółki jest:
   Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
  PKD 26.51.Z,
  5. Przedmiotem pozostałej działalnoś ci Spółki jest:
   Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z,
   Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 22.29.Z,
   Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, PKD 23.44.Z,
   Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, PKD 25.11.Z,
   Obróbka mechaniczna elementów metalowych, PKD 25.62.Z,
   Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, PKD 26.12.Z,
   Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 26.20.Z,
   Produkcja sprzętu tele(komunikacyjnego), PK D 26.30.Z,
   Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 26.40.Z,
   Produkcja zegarków i zegarów, PKD 26.52.Z,
   Produkcja sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
   Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z,
   Produkcja maszyn i sprzętu bi urowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń
  peryferyjnych, PKD 28.23.Z,
   Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z,
   Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z,
   Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
   Instalo wanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
   Wytwarzanie energii elektrycznej, PKD 35.11.Z,
   Przesyłanie energii elektrycznej, PKD 35.12.Z,


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  22

   Dystrybucja energii elektrycznej, PKD 35.13.Z,
   Handel energią elektryczną, PKD 35.14.Z,
   Demontaż w yrobów zużytych, PKD 38.31.Z,
   Odzysk surowców z materiałów segregowanych, PKD 38.32.Z,
   Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,
   Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD
  46.51.Z,
   Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronic znego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
  PKD 46.52.Z,
   Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z,
   Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, PKD 46.77.Z,
   Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, PKD 46.90.Z,
   Sprzedaż detaliczna komputerów, urządz eń peryferyjnych i oprogramowania
  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.41.Z,
   Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach, PKD 47.42.Z,
   Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfi kowany, PKD 49.39.Z,
   Transport drogowy towarów, PKD 49.41.Z,
   Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, PKD 52.10.B,
   Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, PKD 52.21.Z,
   Prowadzenie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrw ałego
  zakwaterowania, PKD 55.20.Z,
   Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, PKD 56.29.Z,
   Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, PKD 58.29.Z,
   Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, PKD 61.10.Z,
   Działalność w zakresi e telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
  telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.20.Z,
   Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.30.Z,
   Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, PKD 61.90.Z,
   Działalność związana z oprogramowan iem, PKD 62.01.Z,
   Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,
   Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z,


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  23

   Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
  komputerowych, P KD 62.09.Z,
   Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
  działalność, PKD 63.11.Z,
   Działalność portali internetowych, PKD 63.12.Z,
   Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana,
  PKD 63. 99.Z,
   Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z,
   Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD
  68.20.Z,
   Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe, PKD 69.20.Z,
   Pozostałe doradztwo w zakresie prowadz enia działalności gospodarczej i zarządzania,
  PKD 70.22.Z,
   Działalność w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwie technicznym, PKD
  71.12.Z,
   Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B,
   Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostał ych nauk przyrodniczych i
  technicznych, PKD 72.19.Z,
   Działalność agencji reklamowych, PKD 73.11.Z,
   Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z,
   Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z,
   Pozostała działalność profesjonalna, na ukowa i techniczna, gdzie indziej
  niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z,
   Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD
  77.33.Z,
   Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń, oraz dóbr materialnych, gdzie
  indziej niesklasyfikowana, PKD 77.39.Z,
   Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
  chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.Z,
   Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z,
   Działalność centrów telefonicznych (callcenter), PKD 82.20.Z,
   Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z,
   Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 85.59.B,


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  24

   Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 95.11.Z,
   Naprawa i k onserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 95.12.Z,
   Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 95.21.Z,
   Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów
  finansowych, PKD 70.10.Z.
  6. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej
  przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub
  koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu
  takiego zezwolenia l ub koncesji.

  II. Kapitał Spółki, akcjonariusze i akcje
  § 7
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy
  siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.437.002 (siedem milionów czterysta trzydzieści
  siedem tysięcy dwie) akcje imienne serii A oraz 25.670.026 (dwadzieścia pięć milionów
  sześćset siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości
  nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
  § 8
  1. Zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okazi ciela serii A dokonuje się na wniosek
  akcjonariuszy w styczniu każdego roku. W przypadku zgłoszenia w trakcie roku do
  zamiany łącznie powyżej 100.000 (stu tysięcy) akcji imiennych Zarząd Spółki jest
  zobowiązany do ustaleniu dodatkowego terminu konwersji w terminie 90 dni.
  2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
  § 9
  Każda akcja posiada 1 (jeden) głos, za wyjątkiem akcji imiennych serii A, z których każda
  posiada 4 (cztery) głosy. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich
  uprzywilejowania co do głosu.
  § 10
  1. Akcje imienne serii A mogą być zbywane przez akcjonariuszy oraz ich spadkobierców
  lub następców prawnych jedynie na rzecz akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii
  A. Zbycie akcji imiennych serii A na rzecz innych osób niż akcjonariusze posiadający
  akcje imienne serii A wymaga zezwolenia Zarządu.
  2. Akcjonariusze zamierzający dokonać zbycia akcji imiennych serii A na rzecz innych osób
  niż akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A winni złożyć Zarządowi pis emny
  wniosek o zezwolenie na dokonanej tej czynności prawnej.


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  25

  3. Zarząd Spółki rozpatrzy wniosek o zezwolenie na zbycie akcji imiennych serii A i
  podejmie decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu zezwolenia w terminie 60 dni od daty
  złożenia wniosku, kierując się interesem Spółki.
  4. Jeżeli Zarząd nie wyrazi zgody na przeniesienie akcji powinien w terminie 60 dni:
   wskazać innego nabywcę,
   określić cenę zgodną z kursem akcji na okaziciela z dnia złożenia wniosku.
  Termin do zapłaty tak wskazanej ceny wynosi 7 dni od daty podjęcia decyzji przez
  Zarząd.
  5. Jeżeli Zarząd w ciągu 60 dni od dnia pisemnego złożenia wniosku o zezwolenie na zbycie
  akcji nie zajmie stanowiska, to zbycie akcji nie podlega żadnym ograniczeniom.
  § 11
  1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze
  ich nabycia przez Spółkę.
  2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz umarzanie akcji wymaga
  odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia.
  3. Nabywanie własnych akcji Spółki powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna z
  grup akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.
  III. Kapitały i fundusze
  § 12
  1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
   kapitał zakładowy,
   kapitał zapasowy.
  2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i wykorzystane zgodnie
  z obowiązującymi przepisami inne fundusze.
  3. Kapitał zakładowy służy na pokrycie środków trwałych i wartości niematerialnych i
  prawnych oraz środków obrotowych, a także służy finansowaniu udziałów w spółkach
  krajowych i zagranicznych.
  4. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżon y na mocy uchwały Walnego
  Zgromadzenia. Kapitał zakładowy może być zwiększony z kapitału zapasowego lub
  innych funduszy utworzonych z zysku.
  5. Kapitał zapasowy tworzony jest z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej
  8% (osiem procent), w celu pok rycia strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym za
  dany rok obrotowy. Odpisy dokonywane są dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie 1/3
  (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. Wznowienie odpisu z zysku na kapitał zapasowy
  może nastąpić, gdy kapitał ten został w części zużyty.


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  26

  6. Zysk Spółki za ostatni rok obrotowy przeznacza się na zasilenie kapitałów i funduszy
  Spółki oraz na dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne
  Zgromadzenie oraz na inne cele określone uchwałami Walnego Zgromadzenia. Wa lne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć decyzję o wypłacie dywidendy warunkowej
  tylko w przypadku, gdy ewentualne ziszczenie warunków nastąpi przed dniem ustalenia
  prawa do dywidendy.
  7. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
  przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
  IV. Władze Spółki
  § 13
  Władzami Spółki są:
   Walne Zgromadzenie,
   Rada Nadzorcza,
   Zarząd.
  § 14
  Walne Zgromadzenie
  1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromad zenie
  zwołuje się corocznie, najpóźniej do końca miesiąca czerwca.
  2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w sposób określony w Kodeksie
  spółek handlowych dla spółek publicznych, co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni
  przed terminem Walnego Zgro madzenia.
  3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze
  repr ezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
  głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczając
  przewodniczącego tego Zgromadzenia.
  4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (je dną dwudziestą)
  kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i
  umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w
  postaci e lektronicznej.
  5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą)
  kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi n ie
  później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
  Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni
  przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  27

  obrad, wpro wadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy
  dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
  6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą)
  kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgł aszać Spółce na
  piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał
  dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw,
  które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza pr ojekty
  uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego
  Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
  obrad.
  7. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w
  porządku je go obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno zawierać
  uzasadnienie i projekty uchwał.
  8. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może
  zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takie j
  sprawie powinien zostać uzasadniony.
  9. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące
  akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
  10. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy upr awnionych
  do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista ta podpisana przez Zarząd, winna być
  wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem
  Walnego Zgromadzenia. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista
  obecnych ucze stników z wymienieniem ilości akcji przez każdego z nich
  reprezentowanych i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego
  obrad.
  11. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
  osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub
  w postaci elektronicznej.
  12. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał bez względu na ilość
  reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią
  inaczej.
  13. Wal nemu Zgromadzeniu przewodniczy jedna z wybranych za każdym razem osób
  uprawnionych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Wybór Przewodniczącego
  Zgromadzenia ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili
  wyboru Przewodniczącego Zgromad zenia, przewodniczy Przewodniczący Rady
  Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego lub inny
  Członek Rady.
  14. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego
  Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
  Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  28

   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Sp ółki oraz z
  działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
   rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z dzia łalności Rady Nadzorczej,
   podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody
  wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
   powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
   ustalenie terminu prawa akc jonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
  z uwzględnieniem zasady, że okres pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy oraz
  dniem wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych,
   udzielanie absolutorium członkom organó w Spółki z wykonania przez nich
  obowiązków,
   podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
   uchwalanie umarzania akcji oraz innych papierów wartościowych,
   emisja akcji oraz innych papierów wartościowych,
   ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej,
   wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla nich
  wynagrodzenia,
   powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub
  rozwiązania Spółki,
   podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego
  zorg anizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
   zmiana Statutu,
   uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
   uchwalanie Regulaminu Walnych Zgromadzeń.
  15. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, chyba, że przepisy Kodeksu spółek
  han dlowych stanowią inaczej.
  16. Walne Zgromadzenia odbywają się w Toruniu lub w Ostaszewie w gminie Łysomice
  w województwie kujawsko - pomorskim, zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń.
  Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzą w życie począw szy
  od następnego Walnego Zgromadzenia.
  17. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich akcjonariuszy.
  § 15


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  29

  Rada Nadzorcza
  1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, wybieranych przez
  Walne Zgromadzenie, na okres 5 (pięciu) lat. Członkó w Rady Nadzorczej powołuje się na
  wspólną kadencję. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji
  do nie mniej niż 5 (pięciu) Członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu
  Rady Nadzorczej.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać należytą wiedzę i doświadczenie.
  3. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji, przy czym zakaz ten nie dotyczy
  spółek grupy Apator. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami
  konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkuren cyjnej jako wspólnik spółki
  cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć
  w innej konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej co najmniej
  10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmnie j jednego Członka Zarządu.
  4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: Członek Zarządu, Prokurent, zatrudniony w
  Spółce Główny Księgowy, Radca Prawny lub Adwokat, osoby, które podlegają
  bezpośrednio Członkowi Zarządu. Ponadto Członkami Rady Nadzorczej nie mog ą być
  Członkowie Zarządu spółki zależnej.
  5. Członkowie Rady winni swe obowiązki spełniać osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej
  w swych działaniach powinni mieć na względzie zarówno interes Spółki jak i interes całej
  grupy Apator.
  6. Podejmowanie uchwał przez Ra dę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała
  jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści
  uchwały Rady Nadzorczej. Podejmowanie u chwał w trybie przewidzianym w niniejszym
  ustępie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach
  Członka Zarządu.
  7. Uchwały, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość, zapadają bezwzględną większością głosów przy
  udziale:
   co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej przy składzie pięcioosobowym Rady,
   co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej pr zy składzie powyżej pięciu osób.
  8. Rada Nadzorcza zbiera się raz na kwartał lub w miarę potrzeb częściej, na zaproszenie
  Przewodniczącego Rady. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania
  Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku
  Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od
  otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w
  tym terminie wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i
  propon owany porządek obrad.
  9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich
  dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  30

  wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Rada Nadzorcza wykonuje
  swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do
  samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.
  10. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i
  pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach o raz dokonywać
  rewizji stanu majątku Spółki.
  11. Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego Statutu nie są
  zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu
  działania Zarządu.
  Do kompetencji Rady należy:
   ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z
  działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Walnemu
  Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny,
   ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z
  księgami, dokumentacją i stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu
  pisemnego sprawozdania z tej oceny,
   przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Z gromadzeniu sprawozdania z
  działalności Rady Nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z
  uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
  compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
   ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
   rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem
  uchwały Walnego Zgromadzenia,
   dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
  finansowego,
   zatwierdzanie wi eloletniej strategii Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany,
   zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i grupy Apator oraz
  ich zmiany,
   podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych
  podmiotach gospodarc zych,
   podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych
  z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,
   podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania
  wieczystego lub udziału w nieruchomości,
   wyrażen ie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez
  Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzen ia, o
  wartości przekraczającej 2 0 mln zł,


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  31

   wyrażanie zgody na poniesienie nakładów na prace badawczo -rozwojowe o wa rtości
  przekraczającej 1,5 mln zł,
   podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki,
   powoływanie Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków
  Zarządu, odwoływanie Członków Zarządu Spółki, zawieszanie w czynności ach z
  ważnych powodów wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, jak również
  delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
  Członków Zarządu oraz ustalenie dla Zarządu wynagrodzenia z uwzględnieniem jego
  charakteru motywacyjne go,
   reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również
  w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu,
   rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu,
   uchwalanie Regulaminu Zarządu,
   uchwal anie Regulaminu Komitetu Audy tu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i
  zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym,
   podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Prezesa Zarządu.
  12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość
  ustala Walne Zgroma dzenie. Poza wynagrodzeniem Członkom Rady przysługuje zwrot
  uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.
  13. Z obrad Rady Nadzorczej winien być spisany protokół, podpisany przez obecnych na
  posiedzeniu członków Rady.
  14. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego
  i Zastępcę Przewodniczącego.
  15. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.
  16. Na mocy stosownej uchwały, Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków
  komitety powołane do rozs trzygania spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym
  Komitet Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi zasady działania komitetu, jego
  skład oraz szczegółowe kompetencje.

  § 16
  Zarząd
  1. Zarząd Spół ki składa się z 1 (jednego) do 6 (sześ ciu) Członków powoła nych na 3 (trzy)
  lata przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza powołuje najpierw
  Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu.
  2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz,
  zarządza jej majątkiem i wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi dla innych organów,


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  32

  odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki oraz ściśle przestrzega
  postanowień Statutu, Regulaminu Zarządu i uchwał władz Spółki.
  3. Zarząd działa zgodnie z przyjętą wi eloletnią strategią Spółki i grupy Apator, a w swych
  działaniach powinien mieć na względzie zarówno interes Spółki, jak i interes całej grupy
  Apator.
  4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
  5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypa dku równości
  głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane w trybie
  zwykłym, jak również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku podejmowania uchwał w
  trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
  odległość wszyscy Członkowie Zarządu muszą być powiadomieni o treści uchwały.
  6. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeśli doręczenie nastąpi do rąk jednego
  z Członków Zarządu.
  7. Cz łonkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej na
  jej życzenie.
  8. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania
  podpisów upoważnieni są dwaj Członk owie Zarządu działający łącznie, Członek Za rządu
  działający łącznie z Prokurentem lub dwóch Prokurentów działających łącznie .
  9. Każdy z Członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki, nie
  przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki.
  10. Prokurenta powołuje Zarząd jednogłośną uchwał ą. Udzieloną prokurę może odwołać
  każdy Członek Zarządu samodzielnie.
  11. Pracownicy Spółki podlegają kierownictwu Zarządu, w szczególności Zarząd przyjmuje i
  zwalnia pracowników oraz ustala dla nich wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi
  przepisami.
  12. Członków Zarządu oraz Prokurentów wiąże zakaz konkurencji, przy czym zakaz ten nie
  dotyczy spółek grupy Apator. Członek Zarządu oraz Prokurent nie może zajmować się
  interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik
  spółki cywilne j, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź
  uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten
  obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w
  niej co najmniej 10% ud ziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego
  Członka Zarządu.
  13. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub
  Walne Zgromadzenie. Nie uchybia to ich roszczeniom z umowy o pracę.
  14. Członkowie Zarządu jak również p racownicy Spółki winni zaniedbywania obowiązków
  nałożonych na nich ustawą, Statutem lub Regulaminem są odpowiedzialni wobec Spółki
  za szkody powstałe wskutek tego zaniedbania. Wobec osób trzecich za zobowiązania
  zaciągnięte w imieniu Spółki, Członkowie Zar ządu i pracownicy nie odpowiadają.


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  33


  V. Rachunkowość Spółki, biegli rewidenci
  § 17
  Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

  § 18
  Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

  § 19
  Zarząd sporządza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej,
  jednostkowe sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe za dany
  rok obrotowy i przedkłada je Radzie Nadzorczej celem ich oceny oraz Walnemu
  Zgromadzeniu celem rozpatrzenia i zatwi erdzenia.

  § 20
  Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Spółki jest wybierany przez Radę
  Nadzorczą w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.

  VI. Postanowienia końcowe
  § 21
  W sprawach nieunormowanych niniejs zym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
  spółek handlowych i innych aktów normatywnych obowiązujących Spółkę. ”


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  34  Uchwała nr 21 /V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku

  w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Apator S.A.

  1. Uchyla się dotyc hczasowy Regulamin Rady Nadzorczej Apator S.A. uchwalony Uchwałą
  nr 18 /V I/2017 Zwyczajnego Walnego Zgro madzenia Akcjonariuszy z dnia 12 czerwca
  2017 roku .
  2. Wprowadza się Regulamin Rady Nadzorczej Apator S.A. stanowiący załącznik do
  niniejszej uchwały.
  3. Uchwa ła wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy teks tu
  jednolitego Statutu Apator S.A przyjętego uc hwa łą Walnego Zgromadzenia nr 20 /V/2018
  z dnia 28 maja 201 8 roku.

  Uchwała została podjęta.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 218 736
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 36,91 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 31 725 483
  w tym głosów:
  za: 28 048 739
  przeciw: 0
  wstrzymujących się: 3 676 744

  Załącznik do uchwały nr 21 /V/2018


  REGULAMIN RADY NADZORCZEJ APA TOR S.A.
  § 1
  Podstawa prawna
  1. Rada Nadzorcza Apator S.A. jest statutowym organem Spółki Apator S.A. i działa na
  podstawie przepisów Kode ksu spółek handlowych, Statutu S półki oraz niniejszego
  Regulaminu.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj ą zastosowanie przepisy
  Statutu Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy prawne.

  § 2


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  35

  Skład Rady Nadzorczej
  1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych przez
  Walne Zgromadzenie.
  2. Członkami Rady Nadzorcze j nie mogą być:
   Członek Zarządu,
   prokurent,
   zatrudniony w Spółce główny księgowy,
   zatrudniony w Spółce radca prawny lub adwokat,
   osoby, które podlegają bezpośrednio Członkowi Zarządu,
   Członkowie Zarządu spółki zależnej.
  3. Rada Nadzorcza powoływana jest n a okres pięciu lat na wspólną kadencję.
  4. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5
  (pięciu) Członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
  5. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być p onownie wybrani w skład Rady
  Nadzorczej następnej kadencji.
  6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być
  w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

  § 3
  Uprawnienia Rady Nadzorczej
  1. Rad a Nadzorcza posiada prawo wglądu w działalność Spółki i grupy Apator między
  innymi poprzez:
   żądanie od Zarządu składania regularnych i wyczerpujących sprawozdań i wyjaśnień
  we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki i grupy Apator ora z
  o występujących ryzykach związanych z prowadzoną działalnością,
   sprawdzanie akt i dokumentów Spółki,
   dokonywanie kontroli finansowej oraz rewizji majątku Spółki.
  2. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli całej działalności Spółki.
  3. Na mocy st osownej uchwały, Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków
  komitety powołane do rozstrzygania spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym
  Komitet Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi zasady działania komitetu, jego skład
  oraz szczegółowe k ompetencje.
  4. Do zadań Rady Nadzorczej należą sprawy, które w myśl prawa, szczególnie Kodeksu
  spółek handlowych oraz Statutu Spółki nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji
  Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania Zarządu.


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  36

  5. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z
  głosem doradczym.
  6. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących
  prowadzenia spraw Spółki.
  7. Zgodnie z § 15 ust. 11 Statutu Apator S.A. do kompetencji Rady nale ży:
   ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z
  działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Walnemu
  Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny,
   ocena jednostkowego sprawozdania finansowego ora z skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z
  księgami, dokumentacją i stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu
  pisemnego sprawozdania z tej oceny,
   przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgrom adzeniu sprawozdania z
  działalności Rady Nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z
  uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
  compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
   ocena wniosków Zarządu dotyczących pod ziału zysku lub pokrycia straty,
   rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem
  uchwały Walnego Zgromadzenia,
   dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
  finansowego,
   zatwierdzanie wielol etniej strategii Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany,
   zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i grupy Apator oraz
  ich zmiany,
   podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych
  podmiotach gospodarczych ,
   podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych z
  całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,
   podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania
  wieczystego lub udziału w nieruchomości,
   wyrażenie z gody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez
  Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o
  wart ości przekraczającej 2 0 mln zł,
   wyrażanie zgody na poniesienie nakładów na prace badawczo -rozwojowe o wartoś ci
  przekraczającej 1,5 mln zł,
   podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki,


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  37

   powoływanie Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków
  Zarządu, odwoływanie członków Zarządu Spółki, zawieszanie w czynnościach z
  ważnych powodów wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu, jak również
  delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
  Członków Zarządu oraz ustalenie dla Zarządu wynagrodzenia z uwzględnieniem jego
  charakteru motywacyjnego,
   reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również
  w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu,
   rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu,
   uchwalanie Regulaminu Zarządu,
   uchwal anie Regulaminu Komitetu Audytu o raz wyrażanie zgody na zatrudnianie i
  zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym,
   podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Prezesa Zarządu .
  8. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w
  Kodeksie spółek handlowych.
  § 4

  Obowiązki Rady Nadzorczej
  1. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje obowiązki osobiście.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie
  kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególnoś ci
  mogłoby to spowodować spadek liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki poniżej 5 osób
  lub uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do:
   przekazywania Spółce informacji dotyczących zbyci a lub nabycia przez nich lub
  podmioty blisko związane z nimi akcji Spółki, na zasadach przewidzianych w
  obowiązujących przepisach prawa odnoszących się do spółek publicznych,
   uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie
  merytory cznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia,
   przestrzegania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w zakresie w
  jakim Spółka zobowiązała się je stosować.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby Rada
  Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
  5. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji. Zakaz konkurencji nie dotyczy
  spółek grupy Apator. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami
  konkurencyjny mi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
  cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć
  w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  38

  udział w konkure ncyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej co najmniej
  10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.
  6. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest unikać podejmowania aktywności zawodowej
  lub pozazawodowej, k tóra mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub
  wpływać negatywnie na jego reputację jako Członka Rady Nadzorczej Spółki. W
  przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady
  Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocz nie poinformować o tym fakcie pozostałych
  Członków Rady Nadzorczej. Ponadto Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest
  powstrzymać się od podejmowania decyzji lub innego udziału w sprawie do czasu
  ustalenia dalszych działań przez Radę Nadzorczą.
  7. W przypadku stwierdzenia zaistnienia konfliktu interesów w odniesieniu do Członka Rady
  Nadzorczej Spółki decyzję w sprawie rozstrzygnięcia podejmuje Rada Nadzorcza w
  formie uchwały. W ramach tej uchwały ustalane są środki, które należy wprowadzić w
  związku z zaistnien iem konfliktu interesów lub w celu uniknięcia jego zaistnienia – przy
  uwzględnieniu wszelkich okoliczności sprawy.
  8. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu zarówno
  interesem Spółki jak i całej grupy Apator oraz niezależności ą opinii i sądów, a w
  szczególności:
   nie przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm
  przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę
  niezależności jego opinii lub sądów,
   wyraźnie zgłaszać swój sprzec iw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja
  Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki lub grupy Apator.

  § 5
  Organizacja prac Rady Nadzorczej
  1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona
  Przewodniczącego Rady Na dzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  2. Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego
  nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie na posiedz eniach Rady
  Nadzorczej.
  4. Rada Nadzorcza na wniosek:
   Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej trzech Członków Rady
  Nadzorczej,
   Zarządu,
   Walnego Zgromadzenia,


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  39

  może delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności
  nadzorczo – kontrolnych.
  5. Zasady wykonywania takich czynności, w tym powołanie Przewodniczącego Zespołu
  Kontrolnego określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
  6. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego powiadamia Zarząd Spółki, przed przystąpieniem
  do kontroli, o zakresie i terminie kontroli. Czynności kontrolne nie mogą przeszkadzać w
  prawidłowym działaniu przedsiębiorstwa Spółki.
  7. Z czynności kontrolnych Przewodniczący Zespołu Kontrolnego sporządza sprawozdanie,
  które następnie przedkłada Radzie Nadzorczej.
  8. Niezależnie od in nych czynności wynikających z przepisów prawa, raz w roku Rada
  Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na
  temat:
   składu Rady Nadzorczej i jej k omitetów,
   spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
   liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,
   dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
   ocen y sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej,
  zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
   ocen y sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących
  stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz
  przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych,
   ocen y racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej działalności
  sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o
  braku takiej polityki.
  § 6
  Posiedzenia Rady Nadzorczej
  1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i ustala porządek obrad Przewodniczący Rady
  Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej:
   z własnej inicjatywy,
   na pisemny wniosek Członka Rady Nadzorczej, w terminie 2 tygodni od otrzymania
  wniosku,
   na pisemny wniosek Zarządu, w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku.
  2. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie
  posiedzenia chyba, że:


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  40

   obecny jes t cały skład Rady Nadzorczej i nikt nie wyrazi sprzeciwu wobec zmiany lub
  uzupełnienia porządku obrad, lub
   nie podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały narazi Spółkę na szkodę, lub
   przedmiotem uchwały ma być ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy
  Czł onkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
  3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się co najmniej 2 tygodnie przed odbyciem
  posiedzenia.
  4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenie wszystkich Członków
  drogą elektroniczną (e -mail) na adres udostępnio ny każdemu Członkowi Rady przez
  Apator S.A. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zaproszenia można
  dokonać drogą telefoniczną.
  5. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie
  pilnym, to jest w terminie krótszym n iż 2 tygodnie przed odbyciem posiedzenia. W tej
  sytuacji uważa się, że posiedzenie zostało należycie zwołane jeżeli Członkowie zostali
  powiadomieni o terminie posiedzenia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie
  wniesie sprzeciwu co do odbycia takiego p osiedzenia.
  6. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej za
  wyjątkiem tej części danego posiedzenia, na którym omawiane są sprawy dotyczące
  Zarządu lub jego Członków.
  7. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, podp isywane przez obecnych na
  danym posiedzeniu Członków Rady.
  8. W protokole należy wymienić:
   listę osób obecnych na posiedzeniu,
   porządek obrad,
   zwięzłe streszczenie omawianej sprawy,
   stwierdzenie powzięcia uchwały w danej sprawie,
   liczbę głosów oddanych na pos zczególne uchwały,
   zgłoszone do protokołu odrębne zdania Członków Rady Nadzorczej.
  9. Protokół może być podpisany na kolejnym posiedzeniu Rady.

  § 7
  Uchwały Rady Nadzorczej
  1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, w tym również w sprawach:
   wniosków do Walnego Zgromadzenia,


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  41

   opinii, stanowisk, inicjatyw i wniosków w sprawach wynikających ze Statutu oraz
  obowiązujących przepisów,
   zaleceń pokontrolnych dla Zarządu.
  2. Dla ważności uchwał wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków
  Rady Nadzorczej.
  3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu poczty
  elektronicznej (e -mail). Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać
  powiadomieni drogą elektroniczną o treści projektu uchwały.
  4. Członek Rady Nadzorczej w terminie jednego dnia r oboczego od dnia otrzymania
  projektu uchwały, powinien przekazać pocztą elektroniczną na wskazany adres
  informację, czy głosuje za lub przeciw podjęciu uchwały albo wstrzymuje się od głosu.
  5. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady Nadzorczej mogą być podj ęte w trybie
  pisemnym. Przewodniczący formułuje uchwałę i przesyła ją kolejno do wszystkich
  Członków Rady oraz informuje ich drogą elektroniczną lub telefonicznie o treści i
  sposobie przekazania uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej głosują nad uchwałą,
  skła dając jednocześnie podpis ze wskazaniem, czy głosują za lub przeciw podjęciu
  uchwały albo wstrzymują się od głosu.
  6. W trybie określonym w ust 3 – 5 powyżej nie można podejmować uchwał w sprawach:
   wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady N adzorczej,
   powołania, odwołania i zawieszenia Członka Zarządu.
  7. Z przebiegu głosowań przeprowadzonych w trybie określonym:
   w ust. 3 – 4 powyżej sporządza się protokół, który powinien być podpisany wraz z
  uchwałą na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
   w ust. 5 powyżej sporządza się protokół, który powinien być podpisany na najbliższym
  posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  8. Uchwały, w tym również przy podejmowaniu ich w trybie pisemnym lub przy
  wykorzystaniu poczty elektronicznej zapadają bezwzględną większością głosów przy
  obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej:
   przy składzie pięcioosobowym co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej,
   przy składzie powyżej pięciu osób co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej.
  9. W przypadku równości głosów decyduje głos Prze wodniczącego Rady Nadzorczej.
  10. Uchwały są kolejno numerowane w ujęciu narastającym w danym roku kalendarzowym
  i podpisywane przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.
  § 8
  Obsługa administracyjna


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  42

  1. Za zapewnienie administracyjnej obsługi posied zeń Rady Nadzorczej, na podstawie
  poleceń otrzymywanych od Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz przechowywanie
  dokumentacji z ich przebiegu odpowiedzialna jest komórka organizacyjna wskazana w
  Regulaminie Organizacyjnym Spółki.
  2. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały są archiwizowane w formie
  papierowej oraz elektronicznej.
  3. Spółka winna także zapewnić Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z
  profesjonalnych niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady Nadzorczej okażą
  się niezbędne do s prawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce. Wyboru
  podmiotu świadczącego usługi dokonuje Rada Nadzorcza, uwzględniając przy tym
  sytuację finansową Spółki.


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  43


  Uchwała nr 22 /V/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku

  w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich um orzenia i obniżenia kapitału
  zakład owego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowane
  Programu odkupu akcji własnych.

  Na podstawie § 11 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co
  następuje:

  1. Wyraża się zgodę na nabywanie przez Apator S.A. własnych akcji w celu umorzenia
  w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału
  zakładowego.
  2. Tworzy się Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na rozliczenie nabycia przez
  Apator S.A akcji własnych w ramach Programu odkupu akcji własnych.
  3. W związku z utworzeniem Funduszu umorzenia akcji, o którym mowa w pkt 2 powyżej
  Walne Zgro madzenie wydziela z kapitału zapasowego Spółki kwotę 20 000 000,00
  (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100 ) i postanawia o jej przekazaniu na
  Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji
  własnych powiększonej o koszty nabycia akcji własnych.
  4. Ustala się Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału
  zakładowego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  Uchwała została podjęta.

  Liczba akcji, z których o ddano ważne głosy: 12 277 806
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 37,09 %
  Łączna liczba ważnych głosów: 31 961 763
  w tym głosów:
  za: 27 675 619
  przeciw: 3 913 024
  wstrzymujących się: 373 120 .


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  44


  Załącznik do uchwały n r 22 /V/2018

  Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego

  § 1
  Program odkupu akcji własnych, zwany również Pro gramem, wprowadza się zgod nie z
  postanowieniami:
   ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2017, poz. 1577),
   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
  2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz
  uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
  2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”),
   Rozporządzenia Delegowane go Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.
  uzupełniające go rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w
  odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających
  zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji ,
   Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków
  instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

  § 2
  Celem przyjęcia Programu odkupu akcji własnych jest doprowadzenie do obniżenia kapitału
  zakładowego Apator S.A. poprzez umorzenie akcji nabyty ch w ramach Programu. Realizacja
  Programu leży w interesie zarówno Spółki jak i akcjonariuszy, w sytuacji gdy kurs giełdowy
  kształtuje się p oniżej wartości godziwej akcji Apator S.A. Programem Skupu objęte są w pełni
  opłacone akcje Spółki dopuszczone do o brotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów
  Wartościowych S.A w Warszawie.

  § 3
  Skup akcji własnych Apator S.A. w ramach Programu odbywać się będzie na następujących
  warunkach:
  1. Apator S.A. może nabywać akcje na okaziciela serii A, B, C oznaczone kodem
  PLAPA TR00018.


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  45

  2. Maksymalna liczba akcji własnych do na bycia w ramach Programu wynosi 700.000 akcji,
  co stanowi 2,11 % kapitału zakładowego Apator S.A .
  3. Realizacja Programu będzie trwała od d nia 29 maja 2018 roku do dnia 31 maja 2019 roku.
  4. Zarząd za zgodą Rad y Nadz orcz ej może podjąć decyzję o rezygnacji lub zakończeniu
  nabywania akcji własnych Apator S.A. przed upływem terminu wskazanego w punkcie 3.
  5. Cena jednostkowa za akcję Apator S.A. , nabywaną ramach Programu nie może być niższa
  niż wartość nominalna tj. 0,10 z łotych i wyższa niż 30,00 zł.
  6. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych po chodzić będą z Funduszu umorzenia
  akcji utworzo nego zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Apator S.A. nr 22 \/V/2018
  z dnia 28 maja 2018 roku.
  7. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu nie mogą prze kroczyć wysokości
  Funduszu umorzenia akcji tj. kwoty 20 000 000,00 (dwadzieścia milionów złotych
  00/100) .
  8. Podczas wykonywania transakcji w ramach Programu Apator S.A. nie może nabywać
  akcji po cenie wyższej niż cena ostatni ej niezależnej transakcji lub jeżeli jest wyższa -
  najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia w systemie obrotu, w którym dokonywany
  jest zakup, również w przypadkach, gdy akcje są przedmiotem obrotu w różnych
  systemach obrotu,
  9. Podczas wykonywania Progra mu Apator S.A. nie może nabywać na każdy dzień
  obrotowy więcej niż 25 % średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami w systemie
  obrotu, w którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obro cie
  średniej dziennej wielkości w ciągu ost atnich 20 dni handlowych poprz edzających dzień
  nabycia akcji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052
  z dnia 8 marca 2016 r.

  § 4
  Zobowiązuje się Zarząd Apator S.A. do:
  a) podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynn ości faktycznych i
  prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji zmierzających do
  wykonania niniejszej uchwały,
  b) podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z
  zachowaniem niezbędnej przejrzystości celu Pro gramu nabycia akcji i jego szczegółowych
  warunków realizacji ,


  Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
  46

  c) informowania o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia, a także o wszelkich
  zmiana ch Programu odkupu akcji własnych ,
  d) powiadamiania najbliższego Walnego Zgromadzenia o realizacji Progra mu odkupu akcji
  własnych , w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale
  zakładowym Spółki,
  e) zwołania, po zakończeniu Programu odkupu akcji lub upływie terminu obowiązywania
  upoważnienia do nabywania akcji własnych Walnego Zgromadze nia w celu powzięcia
  uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

  § 5

  Upoważnia się Zarząd Apator S.A. do realizacji Program u odkupu akcji za pośrednictwem
  firmy inwestycyjn ej lub instytucji kredytowej .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Apator SA
ISIN:PLAPATR00018
NIP:879-016-68-96
EKD: 31.20 produkcja aparatury i urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych
Adres: ul. Gdańska 4a lok. C4 87-100 Toruń
Telefon:+48 56 6191271
www:www.apator.com
gpwlink:apator.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-24Raport roczny
2019-05-17Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-04-24Raport roczny
2019-05-17Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce APATOR
2019-03-25 20-03-15
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649