Raport.

APANET SA (4/2019) Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Spółki za IV kwartał 2018 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  RAPORT KWARTALNY
  APANET S.A.
  IV KWARTAŁ 2018 ROKU  Wrocław, 11 lutego 201 9 r.

  Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku 2 | S t r o n a
  1. PISMO PRZEWODNIE PREZESA ZARZĄDU


  Szanowni Państwo,

  w imieniu APANET S.A. przedstawiam Państwu jednostkowy raport okresowy za =V kwartał 2018 roku. To już drugi
  kwartał, w którym w związku z wystąpieniem poważnych długoterminowych ograniczeń w sprawowaniu kontroli
  nad spółką zależną wyłączających swobodne dysponowanie jej aktywami netto oraz w związku z wystąpieniem
  poważnych długoterminowy ch ograniczeń w sprawowaniu kontroli nad jej organami kierującymi Spółka nie
  konsoliduje Spółki zależnej.

  W =V kwartale 2018 r. Zarząd kontynuował działania mające na celu odzyskanie kontroli nad Spółką zależną oraz
  naprawienie szkód wyrządzonych Spółce p rzez byłego Prezesa Zarządu Andrzeja Lisa oraz współdziałające z nim
  osoby. Działaniami prawnymi Zarząd skutecznie przeciwstawił się próbom destabilizacji sytuacji Spółki. Huż po
  zakończeniu raportowanego okresu Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej w dw óch postanowieniach z 25
  stycznia 2019 r. oddalił wnioski złożone przez Pana Andrzeja Lisa, o zmianę wpisu w rejestrze KRS polegającą na
  wykreśleniu danych Pana Dariusza Karolaka jako Prezesa Zarządu Emitenta i wpisania na to miejsce Pana Andrzeja
  Lisa ora z o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS polegającą na wykreśleniu danych Pana Dariusza
  Karolaka jako Prezesa Zarządu Emitenta z uwagi na rzekomy upływ kadencji. Tym samym Sąd wyeliminował
  wątpliwości dotyczące umocowania obecnego Zarządu do reprez entowania Spółki.

  Do dnia 2 stycznia 2018 r Spółka zależna zarządzana faktycznie od 11 sierpnia 2017 r. przez Pana Andrzeja Lisa nie
  wywiązała się ze zobowiązań finansowych wynikających z umów pożyczek udzielonych Spółce zależnej przez
  Emitenta w 2014 r. Łączna kwota wymagalnych zobowiązań Spółki zależnej z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018
  r. wynosiła 207.723,90 zł. W dniu 20 września 2017 r. Pan Andrzej Lis wskazując, że działa jako Prezes Zarządu
  Emitenta i jednocześnie Prezes Spółki zależnej podpisa ł "Porozumienie" "ustalające" termin spłaty pożyczek
  udzielonych Spółce zależnej przez Emitenta do dnia 31 grudnia 2018 r. Pomimo kwestionowania przez obecny i
  poprzedni Zarząd Emitenta ważności "Porozumienia" z dnia 20 września 2017 r. wobec odwołania Pan a Andrzeja
  Lisa z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta i Spółki zależnej w dniu 11 sierpnia 2017 r. Zarząd Emitenta wstrzymywał
  działania sądowo -windykacyjne wobec spółki zależnej w w/w zakresie oczekując na dobrowolną spłatę
  zobowiązań wynikających z umów poż yczek zawartych z Emitentem w "ustalonym" przez Pana Andrzeja Lisa
  terminie, co nie nastąpiło.

  Z udostępnionych Emitentowi przez Spółkę zależną informacji (bez sprawozdania finansowego) wynika iż w =V kw.
  realizowała dostawy rozwiązań z zakresu intelige ntnych systemów sterowania oświetleniem ulic. Były to głównie
  zamówienia na rozbudowę instalacji w Opolu, Bydgoszczy oraz na modernizację drogi ekspresowej S3 zarządzanej
  przez GDDKiA.

  W dniu 31 grudnia 2018 r. Spółka zależna podpisała umowę ze spółką P ollight sp. z o.o. będącą wykonawcą
  zadania pn. "Wymiana i unifikacja oświetlenia obiektów miejskich" oraz oświetlenia miejskiego realizowana w
  ramach zadania pn.: "Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko -Strzeleckim" projekt
  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
  Województwa Opolskiego 2014 -2020". W ramach realizacji przedmiotu Spółka zależna dostarczy elementy
  systemu sterowania oświetleniem: sterowniki lamp GLC, komplety urząd zeń sterujących do szafy oraz routery
  radiowe. Ponadto wykonać ma na rzecz Wykonawcy dodatkowe czynności, np.: zapewnienie dostępu do
  =nternetu dla szaf, udostępnienie platformy www, zapewniającej zaawansowane funkcje kontrolno -diagnostyczne
  oraz konfigura cja systemu.
  Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku 3 | S t r o n a

  Trwa wszczęte postanowieniem Prokuratora Rejonowego Wrocław – Fabryczna z dnia 1 lipca 2018 r. śledztwo w
  sprawie mającego miejsce w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 20 września 2017 r. we Wrocławiu nadużycia
  udzielonych uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez byłego Prezesa Zarządu APANET S.A na skutek czego
  wyrządzono APANET S.A. znaczną szkodę majątkową, tj. o czyn z art. 296 § 1 kk.

  Oczywiście są to jedynie najistotniejsze informacje, zachęcam Państwa do przeczytania niniejsz ego
  jednostkowego raportu APANET S.A.  Z poważaniem,
  Dariusz Karolak
  Prezes Zarządu APANET S.A.  Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku 4 | S t r o n a
  Spis treści


  1.P=SMO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁK= DOM=NUHĄCEH ................................ ................................ ................................ 2
  2.PODSTAWOWE =NFORMACHE ................................ ................................ ................................ ................................ 5
  3.KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E F=NANSOWE GRUPY KAP=TAŁOWEH EM=TENTA ... 7
  4.KWARTALNE SKRÓCONE HEDNOSTKOWE SPRAWOZDAN=E F=NANSOWE EM=TENTA ................................ ........... 10
  EM=TENT – OMÓW=EN=E PRZYHĘTYC: ZASAD (POL=TYK=) RAC:UNKOWOŚC= ................................ ......................... 15
  6.ZW=ĘZŁA C:ARAKT ERYSTYKA =STOTNYC: DOKONAŃ LUB N=EPOWODZEŃ EM=TENTA W OKRES=E, KTÓREGO
  DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OP=SEM NAHWAŻN=EHSZYC: CZYNN=KÓW = ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚC= O
  N=ETYPOWYM C:ARAKTERZE, MAHĄCYC: WPŁYW NA OS=ĄGN=ĘTE WYN=K= ................................ ........................ 20
  7.HEŻEL= EM=TENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBL=CZNEH W=ADOMOŚC= PROGNOZY WYN=KÓW F=NANSOWYC: -
  STANOW=SKO ODNOŚN=E MOŻL=WOŚC= ZREAL=ZOWAN=A PUBL=KOWANYC: PROGNOZ WYN=KÓW NA DANY ROK
  W ŚW=ETLE WYN=KÓW ZAPREZENTOWANYC: W DANYM RAPORC=E KWARTALNYM ................................ ............ 22
  8.W PRZYPADKU GDY DOKUMENT =NFORMACYHNY EM=TENTA ZAW=ERAŁ =NFORMACHE, O KTÓRYC: MOWA W §
  10 PKT 13a) ZAŁĄCZN=KA NR 1 DO REGULAM=NU ASO – OP=S STANU REAL=ZACH= DZ=AŁAŃ = =NWESTYCH= EM=TENTA
  ORAZ :ARMONOGRAMU = C: REAL=ZACH= ................................ ................................ ................................ .............. 23
  9.HEŻEL= W OKRES=E OBHĘTYM RAPORTEM EM=TENT PODEHMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOHU PROWADZONEH
  DZ=AŁALNOŚC= =N=CHATYWY NASTAW=ONE NA WPROWADZEN=E ROZW=ĄZAŃ =NNOWACYHNYC: W
  PRZEDS=ĘB=ORSTW=E – =NFORM ACHE NA TEMAT TEH AKTYWNOŚC= ................................ ................................ ....... 23
  10 .OP=S ORGAN=ZACH= GRUPY KAP=TAŁOWEH, ZE WSKAZAN=EM HEDNOSTEK PODLEGAHĄCYC: KONSOL=DACH= .... 23
  11.W PRZYPADKU, GDY EM=TENT TWO RZY GRUPĘ KAP=TAŁOWĄ = N=E SPORZĄDZA SKONSOL=DOWANYC:
  SPRAWOZDAŃ F=NANSOWYC: – WSKAZAN=E PRZYCZYN N=ESPORZĄDZAN=A TAK=C: SPRAWOZDAŃ .................. 23
  12.=NFORMACHA O STRUKTURZE AKCHONAR=ATU EM=TENTA, ZE WSKAZAN=EM AKCHONA R=USZY POS=ADAHĄCYC:,
  NA DZ=EŃ SPORZĄDZEN=A RAPORTU, CO NAHMN=EH 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZEN=U ....................... 23
  13.=NFORMACHE DOTYCZĄCE L=CZBY OSÓB ZATRUDN=ONYC: PRZEZ EM=TENTA, W PRZEL=CZEN=U NA PEŁNE ETATY
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 24
  Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku 5 | S t r o n a
  2. PODSTAWOWE INFORMACJE

  Grupa Kapitałowa APANET S.A. działa na rynku cleantech, skupiając swoją działalność w branży systemów
  sterowania i kontroli zużycia mediów. APANET S.A. jest jednostką dominującą Grupy. APANET Green System sp. z
  o.o. jest spółką zależną od Emitenta.
  Działalność Emitenta obejmuje finansowanie, nadzór oraz kontrolę spółki zależnej, a także koordynację strategii
  rozwoju całej Grupy. Spółka zależna APANET Green System sp. z o.o. zajmuje się prowadze niem działalności
  operacyjnej Grupy i dostarcza gotowe rozwiązania umożliwiające inteligentne sterowanie oświetleniem dróg,
  miejsc publicznych oraz obszarów przemysłowych. =nteligentny system sterowania ma zastosowanie wszędzie tam,
  gdzie funkcjonują sieci oświetlenia elektrycznego niezależnie od ich rozpiętości, czy elementów z jakich składają
  się poszczególne lampy.
  Podstawowe dane o Emitencie
  Firma: APANET S.A.
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Siedziba: Wrocław
  Adres: ul. Kwidzyńska 4/11, 51 -416 Wrocław
  Telefon: + 48 608 511 162
  Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  Adres strony internetowej: www.apanetsa.pl
  NIP: 8971780588
  REGON: 021806445
  KRS: 0000409213
  Źródło: Emitent

  Podstawowe dane o APANET Green System sp. z o.o. (Spółka zależna od Emitenta)
  Firma: APANET Green System sp. z o.o.
  Siedziba: Wrocław
  Adres: al. Piastów 27, 52 -424 Wrocław
  Telefon: + 48 (71) 783 29 30
  Faks: + 48 (71) 783 29 31
  NIP: 8971770070
  REGON: 021447118
  KRS: 0000376311
  Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 90,00%
  Udział Emitenta w ogólnej liczbie
  głosów: 90,00%
  Źródło: Emitent

  Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku 6 | S t r o n a
  3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

  Bilans Emitenta
  Lp. Wyszczególnienie
  Na dzień
  31.12. 201 8 r.
  (w zł)
  Na dzień
  31.12. 201 7 r.
  (w zł)
  A Aktywa trwałe 207.376,60 207.376,60
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
  III. Należności długoterminowe 1.533,60 1.533,60
  IV. Inwestycje długoterminowe 180.000,00 180.000,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25.843,00 25.843,00
  B Aktywa obrotowe 98.867,18 431.860,57
  I. Zapasy 46,87 0,00
  II. Należności krótkoterminowe 30.415,89 168.229,68
  III. Inwestycje krótkoterminowe 68.103,51 263.498,97
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 300,91 131,92
  C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
  D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  ATYWA RAZEM 306.243,78 639.237,17

  A Kapitał (fundusz) własny 202.905,39 589.639,19
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 325.000,00 325.000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 151.215,75 615.047,03
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 -208.673,16
  VI. Zysk (strata) netto -273.310,36 -141.734,68
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 103.338,39 49.597,98
  I. Rezerwy na zobowiązania 55.657,00 29.344,03
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 47.681,39 20.253,95
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  PASYWA RAZEM 306.243,78 639.237,17
  Źródło: Emitent


  Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku 7 | S t r o n a
  Rachunek zysków i strat Emitenta
  Lp. Wyszczególnienie
  Za okres
  od 01.10.2018 r.
  do 31.12 .2018 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01. 10.2017 r.
  do 31.12 .2017 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.01.2018 r.
  do 31.12.2018 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.01.2017 r.
  do 31.12.2017 r.
  (w zł)
  A Przychody netto ze sprzedaży i
  zrównane z nimi, w tym: -100,29 -1.346,57 3.344,60 91.847,08
  I. Przychody netto ze sprzedaży
  produktów 0,00 1.063,36 3.175,61 91.716,16
  II.
  Zmiana stanu produktów
  (zwiększenie - wartość
  dodatnia, zmniejszenie -
  wartość ujemna)
  -100,29 -2.409,93 168,99 130,92
  III. Koszt wytworzenia produktów
  na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży
  towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B Koszty działalności operacyjnej 54.519,95 95.005,59 259.589,59 235.259,08
  I. Amortyzacja 0,00 3.062,60 0,00 3.062,60
  II. Zużycie materiałów i energii 6,60 3.188,63 3.404,96 3.260,99
  III. Usługi obce 21.111,82 71.085,46 124.204,73 115.455,44
  IV. Podatki i opłaty 2.660,00 4.350,00 8.712,00 14.473,00
  V. Wynagrodzenia 24.202,41 12.480,92 93.740,82 90.722,00
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 0,00 0,00 0,00 0,00
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6.539,12 837,98 29.527,08 8.285,05
  VIII. Wartość sprzedanych towarów
  i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) -54.620,24 -96.352,16 -256.244,99 -143.412,00
  D Pozostałe przychody
  operacyjne 0,00 0,00 21.103,53 0,00
  I.
  Zysk z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów
  trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 0,00 0,00 21.103,53 0,00
  E Pozostałe koszty operacyjne 0,27 0,69 0,97 0,93
  I.
  Strata z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów
  trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 0,27 0,69 0,97 0,93
  F Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej (C+D -E) -54.620,51 -96.352,85 -253.142,43 -143.412,93
  G Przychody finansowe 0,00 6.057,34 0,00 6.057,34
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki 0,00 6.057,34 0,00 6.057,34
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00


  Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku 8 | S t r o n a
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  H Koszty finansowe 343,70 0,00 38.167,93 15,09
  I. Odsetki 343,7 0,00 345,96 15,09
  II. Strata z tytułu rozchodu
  aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 0,00 0,00 37.821,97 0,00
  I Zysk (strata) brutto (F+G -H) -54.964,21 -90.295,51 -273.310,36 -137.370,68
  J Podatek dochodowy 0,00 4.364,00 0,00 4.364,00
  K
  Pozostałe obowiązkowe
  zmniejszenia zysku (zwiększenia
  straty)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  L Zysk (strata) netto (I -J-K) -54.964,21 -94.659,51 -273.310,36 -141.734,68
  Źródło: Emitent
  Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku 9 | S t r o n a
  Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta
  Lp. Wyszczególnienie
  Za okres
  od 01. 10.2018 r.
  do 31.12 2018 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01. 10.2017 r.
  do 31.12 .2017 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.01.2018 r.
  do 31.12 .2018 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.01.2017 r.
  do 31.12 .2017 r.
  (w zł)
  A. Przepływy środków pieniężnych
  z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto -54.964,21 -94.659,51 -273.310,36 -141.734,68
  II. Korekty razem 54.592,50 -30.080,43 71.318,91 27.294,82
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności operacyjnej (I+/ -II) -371,71 -124.739,94 -201.991,45 -114.439,86
  B. Przepływy środków pieniężnych
  z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 0,00 107.527,10 185.472,90 127.527,10
  II. Wydatki 0,00 3.062,60 0,00 3.062,60
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej (I -II) 0,00 104.464,50 185.472,90 124.464,50
  C. Przepływy środków pieniężnych
  z działalności finansowej
  I. Wpływy 0,00 0,00 6.500,00 0,00
  II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności finansowej (I -II) 0,00 0,00 6.500,00 0,00
  D. Przepływy pieniężne netto,
  razem (A.III+/ -B.III+/ -C.III) -371,71 -20.275,44 -10.018,55 10.024,64
  E. Bilansowa zmiana stanu
  środków pieniężnych -371,71 -20.275,44 -10.018,55 10.024,64
  F. Środki pieniężne na początek
  okresu 377,80 30.300,08 10.024,64 0,00
  G. Środki pieniężne na koniec
  okresu (F+/ -D) 6,09 10.024,64 6,09 10.024,64
  Źródło: Emitent


  Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta
  Lp. Wyszczególnienie
  Za okres
  od 01.10 .2018 r.
  do 31.12 .2018 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.10.2017 r.
  do 31.12 .2017 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.01 .2018 r.
  do 31.12 .2018 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.01.2017 r.
  do 31.12 .2017 r.
  (w zł)
  I. Kapitał (fundusz) własny na
  początek okresu (BO) 257.869,60 684.298,70 589.639,19 731.373,87
  I.a.
  Kapitał (fundusz) własny na
  początek okresu (BO), po
  korektach
  257.869,60 684.298,70 476.215,75 731.373,87
  II. Kapitał (fundusz) własny na
  koniec okresu (BZ) 202.905,39 589.639,19 202.905,39 589.639,19
  III.
  Kapitał (fundusz) własny, po
  uwzględnieniu proponowanego
  podziału zysku (pokrycia straty)
  202.905,39 589.639,19 202.905,39 589.639,19
  Źródło: Emitent


  Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku 10 | S t r o n a
  4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O
  ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

  EMITENT – OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oparte są o przepisy ustawy
  o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.
  Wynik finansowy jednostki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane
  z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, ws półmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej
  wyceny.

  STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW = PASYWÓW

  Środki pieniężne
  Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej:
  - wpływ walut na dewizowy rachunek ban kowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień
  przez bank prowadzący rachunek dewizowy,
  - rozchód walut wycenia się według kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu,
  - w przypadku pozostałych operacji po kursie średnim ogłos zonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski
  z dnia poprzedzającego ten dzień,
  - na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień,
  - ustalone na koniec dnia różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie:
  ▪ dodatnie – jako przychody finansowe z operacji finansowych,
  ▪ ujemne – jako koszty finansowe z operacji finansowych.

  =nwentaryzacja środków pieniężnych w kasie jest przeprowadzana w formie spisu z natury.
  =nwentaryzacja środkó w pieniężnych na rachunkach bankowych jest przeprowadzana poprzez potwierdzenie sald
  z bankiem.
  =nwentaryzacja innych środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych jest przeprowadzana poprzez
  porównywanie danych ewidencyjnych z dokumentami.

  Należnoś ci i zobowiązania
  Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według
  wartości podlegającej zapłacie.
  Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu
  ust alonego przez NBP dla danej waluty obcej.
  Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty
  na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania odnoszone są odpowiednio na
  przychody lub koszty operacji finansowych.
  Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na
  dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP.
  Wartość należności aktualizuje się uwzględni ając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie
  odpisu aktualizującego.
  Odpisy aktualizujące należności spółka tworzy na:
  - należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nie objętych
  gwarancją lu b innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi
  w postępowaniu upadłościowym,
  - należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie
  wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 100% należności,
  - należności kwestionowane przez dłużników (sporne) oraz należności skierowane do postępowania sądowego
  w wysokości 100% należności,


  Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku 11 | S t r o n a
  - należności, z których zapłatą dłużnik zwleka, a zapłata nie jest prawdopodobna w wysokości 100% należności.

  =nwentaryzacja należności i zobowiązań następuje w drodze pisemnego potwierdzenia sald z kontrahentami.

  Instrumenty finansowe
  Przy wycenie rozchodu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży stosuje s ię metodę F=FO, tzn.
  „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. Wynik na sprzedaży jest sumą sprzedaży pomniejszoną o koszt własny
  sprzedaży wg opisanej zasady.

  Zasady wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych
  Grupa aktywów finans owych Zasady wyceny Zasady ujęcia w sprawozdaniu
  finansowym
  Aktywa finansowe
  przeznaczone do obrotu
  Aktywa finansowe notowane na aktywnym
  rynku – według bieżącej ceny rynkowej.
  Aktywa finansowe nienotowane na aktywnym
  rynku - według ceny nabycia skorygowanej
  o trwałą utratę wartości, o ile istnieją
  przesłanki wskazujące, iż wycena ta nie
  różniłaby się istotnie od wyceny w wartości
  godziwej.
  Różnica z wyceny ujmowana w wyniku
  finansowym bieżącego okresu
  sprawozdawczego w pozycji przychody
  bądź kosz ty finansowe.
  Aktywa finansowe
  utrzymywane do terminu
  zapadalności
  Według skorygowanej ceny nabycia przy
  zastosowaniu efektywnej stopy
  procentowej (=RR).
  Różnice z wyceny koryguje wartość
  wycenianego składnika aktywów oraz jest
  ujmowana w wyniku finansow ym
  bieżącego okresu sprawozdawczego
  w pozycji przychody bądź koszty finansowe.
  Pożyczki i należności
  Według skorygowanej ceny nabycia przy
  zastosowaniu efektywnej stopy
  procentowej (=RR).
  Różnice z wyceny koryguje wartość
  wycenianego składnika aktywów oraz jest
  ujmowana w wyniku finansowym
  bieżącego okresu sprawozdawczego
  w pozycji przychody bądź koszty finansowe.
  Aktywa finansowe dostępne
  do sprzedaży
  Aktywa finansowe notowane na aktywnym
  rynku – według bieżącej ceny rynkowej.
  Aktywa finansowe nienotowane na aktywnym
  rynku - według ceny nabycia skorygowanej o
  trwałą utratę wartości, o ile istnieją przesłanki
  wskazujące, iż wycena ta nie różniłaby się
  istotnie od wyceny w wartości godziwej.
  Różnica z wyceny ujmowana w wyniku
  finansowym bieżącego okresu
  sprawozdawczego w pozycji przychody
  bądź koszty finansowe.


  Wartości niematerialne i prawne
  Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych
  o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody
  liniowej.
  Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy potwierdzoną postanowieniem ustawy
  o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16d, wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500 zł,
  traktowane jako niskocenne składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie
  materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej.
  =nwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzan a w formie porównania danych
  ewidencyjnych z dokumentacją.

  Rzeczowe aktywa trwałe


  Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku 12 | S t r o n a
  Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
  pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Spółka prowadzi ewidencj ę środków trwałych, do których
  zalicza się składniki mienia, przy czym środki trwałe o wartości do 3 500, traktowane jako niskocenne składniki
  majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji
  bilansowe j, zgodnie z art. 32 ust. 6 Ustawy. Zasady amortyzacji środków trwałych są zgodne z ustawą o podatku
  dochodowym od osób prawnych.
  Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.
  Odpisy amortyzacji dokonywane są zgodnie ze sporządzonym planem amortyzacji.
  Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych
  składników majątku.
  =nwentaryzacja rzeczowych aktywów trwałych jest przeprowadzana w formie spisu z natury.

  Rozliczenia między okresowe
  Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy
  sprawozdawcze. Heżeli wartość otrzymanych finansowych składników majątku jest niższa niż zobowiązania na nie,
  w tym również z tytułu uzyskanych kredytów i pożyczek, to różnica stanowi czynne rozliczenia międzyokresowe
  kosztów. Odpisuje się je w koszty operacji finansowych w równych ratach w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto
  zobowiązanie. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się prze de wszystkim: zapłacone odsetki od kredytów,
  opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze.
  Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy koszty dotyczące przyszłych okresów są
  rozliczane w miesięcznych odpi sach, jeśli stanowią istotną kwotę. W przeciwnym razie nie dokonuje się ich
  comiesięcznego rozliczania. Za próg istotności Spółka przyjmuje niższą z dwóch wartości: 1 -2% sumy bilansowej
  lub 05 -1% przychodów ze sprzedaży.
  Rozliczenia międzyokresowe bierne u stala się w wysokości przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy:
  - ściśle oznaczonych świadczeń wykonywanych na rzecz spółki, lecz jeszcze nie stanowiących zobowiązania,
  - prawdopodobnych kosztów, których kwota bądź data powstania zobowiązania z ich tyt ułu nie jest jeszcze znana.
  Przewidywane, lecz nie poniesione, wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi zmniejszają
  bieżąco koszty, nie później niż do końca roku obrachunkowego następnego po roku ich ustalenia.
  Spółka dokonuje biernych rozlic zeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
  przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez
  kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszły ch świadczeń wobec
  nieznanych osób, których kwotę można oszacować, choć data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze
  znana.
  Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą
  przynosić k orzyści ekonomicznych, Spółka będzie dokonywała odpisu z tytułu trwałej utraty ich wartości.
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów
  i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą d o odliczenia w przyszłości, jednostka ustala
  aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do
  odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w
  przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do
  odliczenia.
  Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podat ku
  dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
  =nwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z
  dokumentacją.

  Kapitały własne
  Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określo nej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
  Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.


  Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku 13 | S t r o n a
  Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego
  zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej po potrąceniu
  kosztów emisji.
  =nwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych
  z dokumentacją.

  Rezerwy
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów
  i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka
  tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego .
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego
  wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które
  spowodują zwiększenie podstawy obliczenia poda tku dochodowego w przyszłości.
  Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku
  dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
  =nwentaryzacja rezerw jest przeprowadzana w formie poró wnania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

  Przychody ze sprzedaży
  Przychodem należna od odbiorcy z tytułu sprzedaży towarów i usług pomniejszona o kwotę należnego podatku
  od towarów i usług.
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową
  działalnością Spółki.
  Przychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to
  poniesione koszty operacji finansowych.
  Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do
  użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.
  Zyski i straty nadzwyczajne
  Przez straty i zyski nadzwyczajne rozumie się s traty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia,
  poza działalnością operacyjną Spółki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

  Podatek dochodowy
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego naliczane są zgodnie z przepisami ustaw y o podatku dochodowym
  od osób prawnych.
  Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów
  o rachunkowości, skorygowany o przychody nie stanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu oraz
  koszty ni estanowiące kosztów uzyskania przychodów.
  Wynik finansowy
  Na wynik finansowy składają się: wynik na działalności podstawowej, wynik na pozostałej działalności
  operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych, obowiązkowe ob ciążenia
  wyniku.

  GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA – OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

  Zasady konsolidacji
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy APANET obejmuje dane APANET S.A. oraz dane jednostkowego
  sprawozdania finansowego jednost ki zależnej APANET Green System Sp. z o. o. sporządzane na ten sam dzień
  sprawozdawczy, co jednostkowe sprawozdanie finansowe APANET S.A. i przy zastosowaniu tych samych zasad
  rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń następuj ących w zbliżonych
  okolicznościach.


  Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku 14 | S t r o n a
  Skonsolidowany wynik finansowy Grupy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz
  związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz
  ostr ożnej wyceny.

  Jednostki zależne
  Na dzień nabycia aktywa i pasywa nabywanej jednostki zależnej są wyceniane według ich ceny nabycia. Nadwyżka
  ceny nabycia powyżej wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki jest
  ujmow ana jako wartość firmy. Nadwyżkę udziału Grupy APANET w wartości godziwej aktywów netto nad ceną
  przejęcia ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
  Udziały i akcje posiadane przez spółkę zależną APANET sp. z o.o. – =nwestycje – kwalifikowane jak o inwestycje
  przeznaczone do obrotu nie podlegają konsolidacji. =nwestycje te wyceniane są w wartości godziwej, zaś zmiany
  wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat za okres w jakim wystąpiły.
  Korekty konsolidacyjne
  Salda rozrachunków wewnętr znych pomiędzy jednostkami Grupy APANET, transakcje zawierane w obrębie Grupy
  APANET oraz wszelkie wynikające stąd niezrealizowane zyski lub straty, a także przychody oraz koszty Grupy
  APANET, odpisy na należności wewnątrzgrupowe, odpisy aktualizujące wart ość inwestycji, dywidendy
  wewnątrzgrupowe oraz wewnątrzgrupowa sprzedaż środków trwałych oraz instrumentów finansowych są
  eliminowane w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

  Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
  Pozycje zawart e w sprawozdaniach finansowych wycenia się w walucie podstawowego środowiska
  gospodarczego, w którym Grupa APANET prowadzi działalność tj. w walucie funkcjonalnej. Sprawozdania
  finansowe prezentowane są w złotych polskich (PLN), który stanowi walutę funkcj onalną i walutę prezentacji
  Grupy APANET.

  STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

  Kapitały własne
  Kapitałem zakładowym Grupy APANET jest kapitał zakładowy jednostki dominującej wykazywany w wysokości
  określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady
  kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.
  Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego jednostek wchodzących w skład Grupy
  APANET. Ponadto do kapitału zap asowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku emisji akcji powyżej
  ich wartości nominalnej po potrąceniu kosztów emisji oraz nadwyżkę powstałą w wyniku emisji udziałów powyżej
  ich wartości nominalnej.
  =nwentaryzacja kapitałów własnych jest przepro wadzana w formie porównania danych ewidencyjnych
  z dokumentacją.

  Do wyceny pozostałych składników aktywów i pasywów grupy Kapitałowej APANET stosuje się takie same zasady
  jakie przyjęto w jednostce dominującej APANET S.A.

  Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku 15 | S t r o n a
  5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE,
  KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ,
  W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

  W okresie od 1 października do 3 1 grudnia 2018 r. APANET S.A. Osiągnęła -100,29 zł przychodów netto ze
  sprzedaży. W analogicznym okresie 2017 r. Spółka wykazała przychody netto ze sprzedaży na poziomie -1.346,57
  zł. W ujęciu narastającym, od początku 2018 roku, APANET S.A. osiągnęła przy chody ze sprzedaży w wysokości
  3.344,60 zł, co w porównaniu z 91.847,08 zł osiągniętymi w 2017 r. świadczy o spadku w wysokości 96,36%.

  Na poziomie wyniku netto Emitent w raportowanym okresie wykazał jednostkową stratę netto w wysokości
  54.964,21 zł, dla porównania w =V kwartale 2017 r. strata netto wyniosła 94.659,51 zł. Narastająco za 4 kwartały
  2018 r. strata netto wyniosła 273.310,36 zł, co w porównaniu ze 141.734,68 zł straty za analogiczny okres 2017 r.,
  co oznacza jej wzrost o 92,83%.

  Trudna sytuac ja finansowa Spółki jest skutkiem trwających od kilkunastu miesięcy systematycznych działań
  podejmowanych przez byłego Prezesa APANET S.A. Pana Andrzeja Lisa, których istotą jest konsekwentne
  odcinanie od Spółki przypływów finansowych polegających na:
  -zaniechaniu spłaty pożyczek przez Spółkę zależną faktycznie kontrolowaną przez Pana Andrzeja Lisa od 11
  sierpnia 2017 r. pomimo ich wymagalności,
  -zaniechaniu wypłaty dywidendy Spółce przez Spółkę zależną,
  -zaniechaniu zapłaty należności APANET S.A. za okres 01.01.2016 r. – 30.06.2018 r. wynikających z umowy o
  współpracy z dnia 5 stycznia 2015 r. (omawianej dokładniej poniżej),
  -niepodjęcie Uchwały o dokapitalizowaniu Spółki w drodze emisji nowych akcji obejmowanych za gotówkę.

  Pozbawienie Spółki przez Pana Andrzeja Lisa źródeł przychodów (umowa o współpracy, dywidenda) oraz
  zaniechanie spłaty wymagalnego zadłużenia przy pozostawieniu ustalonego jeszcze w 2015 r. poziomu kosztów
  oraz wymuszony działaniami Pana Andrzeja Lisa wzrost kosztów spowodowany kon iecznością korzystania z usług
  prawnych i znalezienia środków niezbędnych do oddalenia ryzyka upadłości Spółki doprowadził do
  zmaterializowania się przesłanek z art. 397. KS:, zgodnie z którym jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykazał
  stratę przewyżs zającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd
  obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia
  spółki. Czyniąc zadość w/w przepisowi Zarząd uzupełn ił porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 22 lutego 2019
  r. o punkt dotyczący podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnieniu spółki (punkt 32 porządku obrad).

  W dniu 10 października 2018 r. przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu odbyła się pierwsza rozprawa sądowa w
  sprawie z powództwa Pana Andrzeja Lisa przeciwko Apanet Green System sp. z o.o. o ustalenie nieważności
  uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników sp ółki zależnej z dnia 11 sierpnia 2017 r. odwołującej Pana
  Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej i powołującej na tę funkcję Pana Piotra Leszczyńskiego
  .sygn. akt X GC 119/18. Pan Andrzej Lis, kontrolujący przesyłki pocztowe wysyłane na ad res spółki zależnej, nie
  poinformował o wpłynięciu na adres spółki zależnej pozwu Pana Andrzeja Lisa pełnomocnika do reprezentowania
  spółki zależnej w sporach z członkami zarządu, co doprowadziło do sytuacji, w której spółka zależna nie wniosła
  odpowiedzi na pozew w zakreślonym przez Sąd terminie. Pełnomocnik procesowy Pana Andrzeja Lisa wnosił o
  wydanie przez Sąd wyroku zaocznego, tzn. bez wzięcia pod uwagę stanowiska strony pozwanej. Powziąwszy
  wiedzę o powództwie Pana Andrzeja Lisa Zarząd Emitenta zgłosi ł interwencję uboczną po stronie spółki zależnej
  wnosząc o oddalenie powództwa w całości. Hednocześnie Zarząd Emitenta poinformował o powództwie Pana
  Andrzeja Lisa pełnomocnika spółki zależnej Panią Katarzynę Leszczyńską, która złożyła odpowiedź na pozew
  również wnosząc o oddalenie powództwa Pana Andrzeja Lisa w całości. Na rozprawie Sąd uznał odpowiedź na
  pozew spółki zależnej za wniesioną po upływie zakreślonego przez Sąd terminu, co skutkowało jej zwrotem.
  Hednocześnie Sąd wyznaczył termin kolejnej rozpr awy na dzień 10 października 2018 r. celem umożliwienia
  ustosunkowania się Pana Andrzeja Lisa do interwencji ubocznej Emitenta oraz rozpoznania ewentualnej opozycji.
  W okresie pomiędzy rozprawami pełnomocnik spółki zależnej Pani Katarzyna Leszczyńska złoży ła do Sądu pismo


  Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku 16 | S t r o n a
  z wnioskiem o uchylenie zarządzenia o zwrocie odpowiedzi na pozew wskazując, że nie była informowana przez
  Pana Andrzeja Lisa, który kontroluje korespondencję wpływającą do spółki zależnej o wpłynięciu pozwu, ani pisma
  Sądu wyznaczającego termin na ustosunkowanie się do pozwu. Ponadto Pani Katarzyna Leszczyńska złożyła
  osobne pismo procesowe zawierające stanowisko spółki zależnej wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów.
  Pan Andrzej Lis złożył do Sądu pismo informujące o rzekomym wypowiedz eniu pełnomocnictwa procesowego
  udzielonego pełnomocnikowi Emitenta przez Pana Andrzeja Lisa działającego jakoby jako Prezes Zarządu
  Emitenta. Na rozprawie sądowej w dniu 10 października 2018 r. Sąd nie uznał Pana Andrzeja Lisa za osobę
  umocowaną do reprez entowania Emitenta i w konsekwencji uznał za prawidłowe umocowanie pełnomocnika
  procesowego Emitenta. Sąd wydał postanowienie oddalające opozycję Pana Andrzeja Lisa do interwencji
  ubocznej zgłoszonej przez Emitenta i wyznaczył termin kolejnej rozprawy na d zień 15 lutego 2019 r.

  W dniu 11 października 2018 r. przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu odbyła się pierwsza rozprawa sądowa w
  sprawie z powództwa członka Rady Nadzorczej Pani Anny Gardiasz przeciwko APANET S.A. o ustalenie nieważności
  uchwał Rady Nadzorc zej Emitenta z dnia 11 sierpnia 2017 r. odwołującej Pana Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa
  Zarządu Emitenta i powołującej na tę funkcję Pana Piotra Leszczyńskiego (sygn. akt X GC 120/18). Sąd wysłuchał
  stanowisk pełnomocników procesowych stron. Pełnomocnik p rocesowy Emitenta wniósł o rozstrzygnięcie w
  pierwszej kolejności czy Pani Anna Gardiasz posiada interes prawny do wystąpienia z powództwem, gdyż ustalenie
  braku takiego interesu prawnego powinno skutkować oddaleniem jej powództwa jeszcze przed
  przeprowadz eniem całego wnioskowanego przez strony postępowania dowodowego. Celem rozważenia
  zasadności wydania wyroku wstępnego oraz ewentualnie prowadzenia dalszego postępowania dowodowego Sąd
  odroczył rozprawę do dnia 13 grudnia 2018 r. Z uwagi na strajk pracownik ów Sądu rozprawa została odwołana a
  nowy termin wyznaczony został na dzień 19 marca 2019 r.

  Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie WR. V= Ns.Rej. KRS 35105/18/507 Sąd Rejonowy dla
  Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu V= Wydział Gospodarczy KRS wniosek oddalił wniosek złożony przez Pana
  Andrzeja Lisa wskazującego, że działa w imieniu APANET S.A. w dniu 26 września 2018 r. o wykreślenie danych
  Pana Dariusza Karolaka jako Prezesa Zarządu APANET S.A. z uwagi na rzekomy upływ kadencji. W uzasadnieni u
  orzeczenia Sąd wskazał, że wniosek złożyła osoba nieuprawniona i podlega on oddaleniu; niezależnie od
  powyższego Sąd wskazał, że Pan Dariusz Karolak został powołany w dniu 8 grudnia 2017 r. na trzyletnią kadencję,
  która wygaśnie dopiero, gdy zostanie zat wierdzone sprawozdanie finansowe za 2019 r. czyli w 2020 r..

  Również postanowieniem z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie WR. V= Ns.Rej. KRS 30458/18/263 Sąd Rejonowy
  dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu V= Wydział Gospodarczy KRS oddalił wniosek z dnia 28 sierpnia 2018 r.
  złożony przez Pana Andrzeja Lisa, wskazującego, że działa w imieniu APANET S.A., o zmianę wpisu w rejestrze
  przedsiębiorców KRS polegającą na wykreśleniu danych Pana Dariusza Karolaka jako Prezesa Zarządu Emitenta i
  wpisania w to miejs ce danych Pana Andrzeja Lisa; w uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że wniosek nie
  zasługiwał na uwzględnienie, gdyż posiedzenie odbyte w dniu 27 sierpnia 2018 r. było nieformalnie zwołane,
  zatem nie mogło obradować w niepełnym składzie bez obecności pozo stałych Członków Rady Nadzorczej; Sąd
  wskazał, że zgodnie z treścią § 18 pkt 8 Statutu Emitenta do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest
  zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady; uchwały można powziąć pomimo braku formalnego
  zwołania na zasadach określonych powyżej, jeżeli cały skład Rady Nadzorczej jest reprezentowany, a nikt z
  obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do
  porządku obrad.

  Przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Śród mieścia we Wrocławiu pod sygn. akt =X C 741/18 toczy się
  postępowanie z powództwa Emitenta przeciwko Panu Marcinowi Borowcowi i Pani Edycie Kolendowicz o
  ustalenie nieważności umów zbycia udziałów w spółce zależnej z dnia 9 sierpnia 2017 r. W sprawie nie z ostał
  jeszcze wyznaczony termin rozprawy.
  Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku 17 | S t r o n a
  Trwa wszczęte postanowieniem Prokuratora Rejonowego Wrocław – Fabryczna z dnia 1 lipca 2018 r. śledztwo w
  sprawie mającego miejsce w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 20 września 2017 r. we Wrocławiu nadużycia
  udz ielonych uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez byłego Prezesa Zarządu APANET S.A na skutek czego
  wyrządzono APANET S.A. znaczną szkodę majątkową, tj. o czyn z art. 296 § 1 kk.

  W dniu 25 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 400 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołał w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie na dzień22 lutego 2019 r. na godz. 12:00 we Wrocławiu, w :otelu Hana Pawła == we
  Wrocławiu, ul. Św. =dziego 2, 50 -328 Wrocław. Porządek obrad obejmuje omówienie i wyjaśnienie szeregu
  okoliczności związanych z utratą kontroli nad spółką zależną oraz z działaniami na szkodę Spółki, zmiany w Radzie
  Nadzorczej spółki, podjęcie uchwał w przedmiocie wyraże nia zgody na dochodzenie przez spółkę roszczeń wobec
  Andrzeja Lisa, Piotra Leszczyńskiego, Dariusza Karolaka o naprawienie szkody wyrządzonej podczas pełnienia
  funkcji w zarządzie spółki oraz wobec Anny Gardiasz o naprawienie szkody wyrządzonej podczas peł nienia funkcji
  nadzoru.

  Do dnia 2 stycznia 2018 r. spółka zależna zarządzana faktycznie od 11 sierpnia 2017 r. przez Pana Andrzeja Lisa nie
  wywiązała się ze zobowiązań finansowych wynikających z umów pożyczek udzielonych Spółce zależnej przez
  Emitenta w 2 014 r. w łącznej kwocie 475.000 zł. W dniu 20 września 2017 r. Pan Andrzej Lis wskazując, że działa
  jako Prezes Zarządu Emitenta i jednocześnie Prezes Spółki zależnej podpisał "Porozumienie" "ustalające" termin
  spłaty pożyczek udzielonych Spółce zależnej p rzez Emitenta do dnia 31 grudnia 2018 r. Pomimo kwestionowania
  przez obecny (i poprzedni) Zarząd Emitenta ważności "Porozumienia" z dnia 20 września 2017 r. wobec odwołania
  Pana Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta i Spółki zależnej w dniu 11 s ierpnia 2017 r. Zarząd Emitenta
  wstrzymywał działania sądowo -windykacyjne wobec spółki zależnej w w/w zakresie oczekując na dobrowolną
  spłatę zobowiązań wynikających z umów pożyczek zawartych z Emitentem w "ustalonym" przez Pana Andrzeja
  Lisa terminie. Odp owiadając pismem z dnia 16 kwietnia 2018 r. na wezwanie do zapłaty kwoty 207.723,90 zł
  tytułem spłaty pożyczek skierowane przez pełnomocnika Spółki Pan Andrzej Lis odmawiał zapłaty powołując się
  przedwczesność roszczenia i na "porozumienie" z dnia 20 wrześ nia 2017 r. Pismami z dnia 2 stycznia 2019 r. Zarząd
  Emitenta zawiadomił Spółkę zależną o dokonaniu cesji wierzytelności wynikających z w/w umów pożyczek w
  zakresie kwoty 157.723,90 zł na rzecz podmiotu zajmującego się windykacją wierzytelności. Dokonanie odpłatnej
  cesji części przysługujących Spółce wierzytelności nastąpiło w celu pozyskania środków na spłatę wymagalnych
  zobowiązań Emitenta. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Emitentem i nabywcą wierzytelności
  działania sądowo -windykacyjne wobec Spó łki zależnej były wstrzymane do dnia 31 grudnia 2018 r., tj. do dnia
  bezskutecznego upływu terminu "ustalonego" przez Pana Andrzeja Lisa. Hednocześnie również pismem z dnia 2
  stycznia 2018 r. Zarząd Emitenta wezwał Spółkę zależną do zapłaty kwoty 50.000 zł wraz z odsetkami umownymi
  w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, tytułem spłaty należności przysługującej Emitentowi z tytułu
  pożyczki z dnia 27 października 2014 r. Do daty publikacji raportu Spółka zależna dokonała spłaty 5.000 zł w dniu
  30 stycz nia 2019r. tytułem „zwrotu części pożyczki”.

  Również pismem z dnia 2 stycznia 2019 r. Zarząd Emitenta wezwał Spółkę zależną do zapłaty kwoty 851.322,70 zł
  (wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie) w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania tytułem zap łaty
  należności APANET S.A. za okres 01.01.2016 r. – 30.06.2018 r. wynikających z umowy o współpracy z dnia 5
  stycznia 2015 r., zobowiązującej Emitenta do zapewniania Spółce zależnej:
  1. stałego i bieżącego doradztwa w zakresie przygotowania i realizacji proj ektów w zakresie elektronicznych
  systemów kontroli i sterowania zużycia mediów, w szczególności z wykorzystaniem rozwiązań LonWorks,
  SmartGrid, SmartCity, SmartLighing, Smart StreetLights i ESCO;
  2. stałego i bieżącego dostępu do know how Emitenta w zakresie elektronicznych systemów kontroli i
  sterowania zużycia mediów, w szczególności z wykorzystaniem rozwiązań LonWorks, SmartGrid,
  SmartCity, SmartLighing, Smart StreetLights i ESCO;


  Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku 18 | S t r o n a
  3. możliwości korzystania z przysługujących Emitentowi patentów oraz dodatkowyc h praw ochronnych na
  wynalazki, wzory użytkowe lub znaki towarowe, praw autorskich lub pokrewnych, jak również praw do
  korzystania z wartości niematerialnych (licencje) dotyczących elektronicznych systemów kontroli i
  sterowania zużycia mediów, w szczególno ści z wykorzystaniem rozwiązań LonWorks, SmartGrid,
  SmartCity, SmartLighing, Smart StreetLights i ESCO.

  Również pismem z dnia 2 stycznia 2019 r. Zarząd Emitenta wezwał Pana Andrzeja Lisa do zapłaty na rzecz Spółki
  zależnej kwoty 450.000 zł wraz z odsetka mi za opóźnienie w zapłacie w terminie 7 dni od dnia otrzymania
  wezwania tytułem zapłaty należności Spółki zależnej wynikającej z pobrania w okresie od stycznia 2017 r. do
  września 2017 r. przez Pana Andrzeja Lisa ze środków Spółki zależnej kwoty w łącznej wysokości 450.000 zł netto,
  stanowiących według jego wyjaśnień wynagrodzenie za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki zależnej,
  niezależnie od wynagrodzenia pobranego przez Pana Andrzeja Lisa w tym okresie z tytułu pełnienia funkcji
  Prezesa Zarządu Emi tenta oraz niezależnie od wynagrodzenia pobranego przez Pana Andrzeja Lisa z tytułu umowy
  o pracę zawartej ze Spółką zależną. Wypłata ww. kwoty nastąpiła bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej Emitenta
  oraz wbrew §22 ust. 1 Umowy Spółki zależnej, zgodnie z któ rym Zarząd Spółki zależnej działa społecznie i nie
  otrzymuje żadnego wynagrodzenia (o ujawnieniu powyższych okoliczności Zarząd Emitenta informował w RB ESP=
  12/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.).

  Z udostępnionych przez Emitentowi przez Spółkę zależną infor macji (bez sprawozdania finansowego) wynika, że
  w =V kw. realizowała dostawy rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów sterowania oświetleniem ulic. Były to
  głównie zamówienia na rozbudowę instalacji w Opolu, Bydgoszczy oraz na modernizację drogi ekspre sowej S3
  zarządzanej przez GDDKiA.

  W dniu 31 grudnia 2018 r. Spółka zależna podpisała umowę ze spółką Pollight sp. z o.o. będącą wykonawcą
  zadania pn. "Wymiana i unifikacja oświetlenia obiektów miejskich" oraz oświetlenia miejskiego realizowana w
  ramach zadania pn.: "Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko -Strzeleckim" projekt
  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
  Województwa Opolskiego 2014 -2020". W ramach realizacji przedmiot u Spółka zależna dostarczy elementy
  systemu sterowania oświetleniem: sterowniki lamp GLC, komplety urządzeń sterujących do szafy oraz routery
  radiowe. Ponadto Spółka zależna wykonać ma na rzecz Wykonawcy dodatkowe czynności, takie jak: zapewnienie
  dostępu do =nternetu dla szaf, udostępnienie platformy www, zapewniającej zaawansowane funkcje kontrolno -
  diagnostyczne oraz konfiguracja systemu. Wysokość wynagrodzenia Spółki zależnej z tytułu realizacji zakresu
  podstawowego przedmiotu ww. umowy określona został a na kwotę 1.011.283,52 zł. Podstawowy zakres
  przedmiotu umowy ma zostać zrealizowany w ustalonym ramowo terminie 14 tygodni od dnia jej zawarcia.


  6. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
  - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA
  DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

  Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2018 r.


  7. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH
  MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ
  I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

  Zarząd Spółki APANET S.A. informuje, iż Dokument =nformacyjny Emitenta nie zawiera ł informacji, o których mowa
  w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.


  Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku 19 | S t r o n a

  8. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU
  PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ
  INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORST WIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI

  Emitent w = V kwartale 2018 r. nie wprowadził rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

  9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH
  KONSOLIDACJI

  Na dzień sporządzenia niniejszego r aportu Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do APANET Green
  System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Dane finansowe spółki APANET Green System sp. z o.o. nie podlegały
  konsolidacji z przyczyn wskazanych w punkcie 10. niniejszego raportu okresowe go.

  Podmioty zależne od APANET S.A.

  Źródło: Emitent  10. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH
  SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

  W związku z odmową udostępnienia Emitentowi danych finansowych spółki zależnej APANET Green System sp.
  z o.o ., a także z uwagi na toczące się spory sądowe , w kt órych udział biorą obie spółki, w opinii Zarządu Emitenta
  występują poważne długoterminowe ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad Spółką zależną, które wyłączają
  swobodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym przez tę jednostkę zyskiem netto , lub które
  wyłączają sprawowanie kontroli nad organami kierującymi tą jednostką, tj. zachodzą przesłanki aby nie obejmo-
  wać konsolidacją Spółki zależnej wskazane w art. 57 ust. 2) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 104 7 z późn. zm.).

  APANET S.A.
  APANET Green System sp. z o.o.
  (90,00% udziału w kapitale zakładowym i głosach)


  Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku 20 | S t r o n a
  11. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY
  POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM
  ZGROMADZENIU


  Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w k apitale zakładowym oraz
  w głosach na walnym zgromadzeniu
  Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale
  zakładowym
  Udział w ogólnej
  liczbie głosów
  Han Lis 1 202 500 1 202 500 37,00 % 37,00%
  Piotr Leszczyński 975 000 975 000 30,00% 30,00%
  Dariusz Karolak 212 905 212 905 6,55 % 6,55 %
  Free float* 859 595 859 595 26, 45 % 26, 45 %
  Suma 3.250.000 3.250.000 100,00% 100,00%
  * w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
  Źródło: Emitent

  Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu)

  Źródło: Emitent
  *w t ym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO


  12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA
  PEŁNE ETATY

  Na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnienie w Grupie APANET S.A. wynosiło 2 osoby, z czego: 1 osoba była
  zatrudniona na podstawie umowy cywilno -prawnej oraz 1 osoba otrzymywała wynagrodzenie dla Zarządu.

  Jan Lis 37,00%
  Piotr Leszczyński
  30,00%
  Dariusz Karolak
  6,55%
  Free float*
  26,45%


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Apanet SA
ISIN:PLAPANT00017
NIP:8971780588
EKD:
Adres: Aleja Piastów 27 52-424 Wrocław
Telefon:+48 71 7832930
www:www.apanet.pl
Komentarze o spółce APANET
2019-05-20 06-05-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649