Raport.

APANET SA (17/2018) Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 r.Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  RAPORT KWARTALNY
  APANET S.A.  II KWARTAŁ 2018 ROKU
  Wrocław, 8 sierpnia 2018 r.  1. PISMO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
  Szanowni Państwo,
  W imieniu Grupy Kapitałowej APANET S.A. przedstawiam Państwu skonsolidowany raport okresowy za II kwartał
  2018 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki Dominującej – APANET S.A. Obok Spółki Dominującej w skład
  Grupy wchodzi Spółka zależna APANET Green System sp. z o.o., („AGS”) odpowiedzialna za koordynację
  działalności na poziomie operacyjnym, w której spółka APANET S.A. posiada 90% kapitału zakładowego.
  Przychody Grupy Kapitałowej APANET S.A. w II kwartale 2018 r. wzrosły w porównaniu z I kw. 2018 r. o 252,7%.
  Największy wpływ na przychody miała realizacja umowy zawartej pomiędzy spółką zależną od Emitenta,
  APANET Green System sp. z o.o. a konsorcjum firm Budimex S.A. oraz Ferrovial Agroman S.A., dotycząca
  sprzedaży na rzecz konsorcjum kompletu urządzeń sterujących do szafy, modułów kontroli zabezpieczeń oraz
  sterowników lampy GLC DALI. Spółka zależna realizowała również dostawy inteligentnych systemów sterowania
  oświetleniem dla m. in. Opola, Boguszowa Gorce, Tych, Bydgoszczy oraz otrzymała i częściowo zrealizowała
  zamówienia na kolejne odcinki modernizowanej drogi ekspresowej S3, zarządzane przez GDDKiA.
  Jednak Spółka dominująca w żaden sposób nie odczuwa poprawy sytuacji finansowej Spółki zależnej, nad którą
  kontrolę operacyjną sprawuje Pan Andrzej Lis. Należne i wymagalne pożyczki od APANET Green System sp. z o.o.
  wciąż nie są APANET S.A. spłacane, chociaż sytuacja finansowa Spółki zależnej na to pozwala, a brak odbycia
  Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników AGS, a przez to niepodjęcie uchwały o podziale zysków AGS i ew.
  wypłacie dywidendy za 2017 r. sprawia, że kapitał Spółki dominującej, ponoszącej koszty stałe wciąż się obniża i
  wynosi na koniec II kw. 2018 r. już tylko 366.309,12 zł, podczas gdy kapitał własny Spółki zależnej 778.825,71 zł.

  Wobec nieprzejednanej postawy mniejszościowych udziałowców AGS, którzy wskutek działań Pana Andrzeja
  Lisa z sierpnia 2017 r. (ówczesnego prezesa APANET S.A. działającego bez zgody Rady Nadzorczej), stali się
  posiadaczami łącznie 10% kapitału zakładowego, tj. Pana Andrzeja Lisa, Pani Edyty Kolendowicz i Pana Marcina
  Borowca, nie udało się doprowadzić do odbycia ZW AGS z proponowanym przez 90% udziałowca porządkiem
  obrad. W II kw. APANET S.A. uczestniczył w 2 Zgromadzeniach Wspólników AGS, 15 maja 2018 r i 30 czerwca
  2018 r.
  W obliczu braku perspektyw szybkiego przywrócenia ładu korporacyjnego GK Apanet do stanu sprzed 9.08.2017
  r., tj. odzyskania kontroli Emitenta nad spółką zależną oraz wobec niespłacania pożyczkowych zobowiązań AGS
  wobec APANET S.A. Zarząd Emitenta działając w obronie wartości dla akcjonariuszy złożył w dniu 27.04.2018 r.
  w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu zawiadomienie o popełnieniu przez byłego Prezesa Zarządu Emitenta
  działającego wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami przestępstw wyrządzenia znacznej szkody majątkowej
  na szkodę Emitenta poprzez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążących na nim
  obowiązków, w wyniku czego Emitent utracił kontrolę nad Spółką zależną, ponosząc szkodę w szacunkowej
  wysokości nie mniejszej niż 12.090.000,00 zł
  1 lipca 2018 r. wszczęte zostało śledztwo w sprawie mającego miejsce w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 20
  września 2017 r. nadużycia udzielonych uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez byłego Prezesa Zarządu
  APANET S.A., na skutek czego wyrządzono APANET S.A. znaczną szkodę majątkową, tj. o czyn z art. 296 § 1 kk
  Znaczącą dla akcjonariuszy APANET S.A., negatywną konsekwencją działań Pana Andrzeja Lisa będących
  przedmiotem ww. śledztwa wszczętego Postanowieniem Prokuratora Rejonowego była odmowa wydania opinii
  przez biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta. Z
  tego powodu przeniesiono notowania APANET S.A. z systemu notowań ciągłych do systemu notowań w ramach
  kursu jednolitego.
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 2 | S t r o n a


  Oczywiście są to jedynie najistotniejsze informacje, zachęcam Państwa do przeczytania niniejszego
  skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej APANET S.A., gdyż II kwartał 2018 r. był nadzwyczaj obfity w
  ważne dla GK APANET wydarzenia.

  Z poważaniem,
  Dariusz Karolak
  Prezes Zarządu APANET S.A.
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 3 | S t r o n a


  Spis treści
  1.PISMO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ................................................................................................. 2
  2.PODSTAWOWE INFORMACJE ................................................................................................................................. 5
  3.KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ... 7
  4.KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ........................................... 10
  EMITENT – OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ......................................................... 15
  6.ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO
  DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O
  NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI ........................................................ 20
  7.JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH -
  STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK
  W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ............................................ 22
  8.W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W §
  10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI
  EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI ............................................................................................. 23
  9.JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ
  DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W
  PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI ....................................................................... 23
  10.OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI .... 23
  11.W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH
  SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ .................. 23
  12.INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH,
  NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ....................... 23
  13.INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE
  ETATY ....................................................................................................................................................................... 24
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 4 | S t r o n a


  APANET S.A.
  APANET Green System sp. z o.o.
  (90,00% udziału
  w kapitale zakładowym i głosach)
  2. PODSTAWOWE INFORMACJE
  Grupa Kapitałowa APANET S.A. działa na rynku cleantech, skupiając swoją działalność w branży systemów
  sterowania i kontroli zużycia mediów. APANET S.A. jest jednostką dominującą Grupy. APANET Green System sp. z
  o.o. jest spółką zależną od Emitenta.
  Działalność Emitenta obejmuje finansowanie, nadzór oraz kontrolę spółki zależnej, a także koordynację strategii
  rozwoju całej Grupy. Spółka zależna APANET Green System sp. z o.o. zajmuje się prowadzeniem działalności
  operacyjnej Grupy i dostarcza gotowe rozwiązania umożliwiające inteligentne sterowanie oświetleniem dróg,
  miejsc publicznych oraz obszarów przemysłowych. Inteligentny system sterowania ma zastosowanie wszędzie
  tam, gdzie funkcjonują sieci oświetlenia elektrycznego niezależnie od ich rozpiętości, czy elementów z jakich
  składają się poszczególne lampy.
  Struktura Grupy Kapitałowej APANET S.A.
  Źródło: Emitent
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 5 | S t r o n a


  Podstawowe dane o Emitencie
  Firma: APANET S.A.
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Siedziba: Wrocław
  Adres: ul. Kwidzyńska 4/11, 51-416 Wrocław
  Telefon: + 48 608 511 162
  Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  Adres strony internetowej: www.apanetsa.pl
  NIP: 8971780588
  REGON: 021806445
  KRS: 0000409213
  Źródło: Emitent
  Podstawowe dane o APANET Green System sp. z o.o. (Spółka zależna od Emitenta)
  Firma: APANET Green System sp. z o.o.
  Siedziba: Wrocław
  Adres: al. Piastów 27, 52-424 Wrocław
  Telefon: + 48 (71) 783 29 30
  Faks: + 48 (71) 783 29 31
  NIP: 8971770070
  REGON: 021447118
  KRS: 0000376311
  Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 90,00%
  Udział Emitenta w ogólnej liczbie
  głosów: 90,00%
  Źródło: Emitent
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 6 | S t r o n a


  3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
  EMITENTA
  Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Emitenta
  Lp. Wyszczególnienie
  Na dzień
  30.06.2018 r.
  (w zł)
  Na dzień
  30.06.2017 r.
  (w zł)
  A Aktywa trwałe 446.898,87 604.852,80
  I. Wartości niematerialne i prawne 1.513,53 3.531,69
  II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00
  III. Rzeczowe aktywa trwałe 2.102,78 5.121,20
  IV. Należności długoterminowe 363.680,56 469.111,91
  V. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 79.602,00 127.088,00
  B Aktywa obrotowe 1.606.716,03 1.807.800,07
  I. Zapasy 411.121,68 340.185,85
  II. Należności krótkoterminowe 1.115.740,30 392.344,08
  III. Inwestycje krótkoterminowe 9.212,47 1.044.002,16
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 70.641,58 31.267,98
  C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
  D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  ATYWA RAZEM 2.053.614,90 2.412.652,87

  A Kapitał (fundusz) własny 782.850,46 1.732.758,90
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 325.000,00 325.000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 1.727.045,76 1.727.045,76
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1.022.997,01 -1.337.341,02
  VI. Zysk (strata) netto -246.198,29 1.018.054,16
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  B Kapitał mniejszości 87.374,88 0,00
  C Ujemna wartość jednostek podporządkowanych 0,00 0,00
  D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1.183.389,56 679.893,97
  I. Rezerwy na zobowiązania 434.955,46 1.516,26
  II. Zobowiązania długoterminowe 11.518,33 0,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 662.892,10 675.547,96
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 74.023,67 2.829,75
  PASYWA RAZEM 2.053.614,90 2.412.652,87
  Źródło: Emitent
  Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta
  Lp. Wyszczególnienie
  Za okres
  od 01.04.2018 r.
  do 30.06.2018 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.04.2017 r.
  do 30.06.2017 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.01.2018 r.
  do 30.06.2018 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.01.2017 r.
  do 30.06.2017 r.
  (w zł)
  A Przychody netto ze sprzedaży i
  zrównane z nimi, w tym: 840.195,71 2.014.191,40 1.092.723,19 3.974.588,04
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 7 | S t r o n a


  I. Przychody netto ze sprzedaży
  produktów 846.769,58 1.989.808,16 1.131.175,23 3.953.512,47
  II.
  Zmiana stanu produktów
  (zwiększenie - wartość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość ujemna)
  -6.573,87 24.383,24 -38.452,04 21.075,57
  III. Koszt wytworzenia produktów
  na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży
  towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B Koszty działalności operacyjnej 924.330,52 1.174.331,99 1.366.235,81 2.751.266,77
  I. Amortyzacja 3.553,92 931,32 4.485,24 3.511,79
  II. Zużycie materiałów i energii 19.853,05 60.071,30 31.970,47 451.472,27
  III. Usługi obce 185.412,47 464.173,63 419.415,52 860.494,48
  IV. Podatki i opłaty 1.801,80 1.658,38 3.379,80 10.006,78
  V. Wynagrodzenia 308.696,73 421.914,46 355.356,22 525.754,79
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 8.637,16 12.145,21 17.805,54 27.736,76
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 24.280,20 57.326,02 35.537,18 68.756,09
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów 372.095,19 156.111,67 498.285,84 803.533,81
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -84.134,81 839.859,41 -273.512,62 1.223.321,27
  D Pozostałe przychody operacyjne 0,17 834,08 24.975,54 836,71
  I.
  Zysk z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów
  trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 0,17 834,08 24.975,54 836,71
  E Pozostałe koszty operacyjne 3,99 0,96 4,66 58,38
  I.
  Strata z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów
  trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 3,99 0,96 4,66 58,38
  F Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej (C+D-E) -84.138,63 840.692,53 -248.541,74 1.224.099,60
  G Przychody finansowe 458,30 4.138,28 3.773,94 7.350,56
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,0 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki 0,0 929,17 14,15 1.911,66
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 458,30 3.209,11 3.759,79 5.438,90
  H Koszty finansowe 1.350,63 4.012,12 1.430,49 9.922,00
  I. Odsetki 1.129,43 3.966,62 1.170,95 8.953,25
  II. Strata z tytułu rozchodu
  aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 221,20 45,50 259,54 953,66
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 8 | S t r o n a


  I Zysk (strata) brutto (F+G-H) -85.030,96 840.818,69 -246.198,29 1.221.528,16
  J Podatek dochodowy 0,0 138.624,00 0,00 203.474,00
  K
  Pozostałe obowiązkowe
  zmniejszenia zysku (zwiększenia
  straty)
  0,0 0,00 0,00 0,00
  L Zysk (strata) netto (I-J-K) -85.030,96 702.194,69 -246.198,29 1.018.054,16
  Źródło: Emitent
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 9 | S t r o n a


  Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta
  Lp. Wyszczególnienie
  Za okres
  od 01.04.2018 r.
  do 30.06.2018 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.04.2017 r.
  do 30.06.2017 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.01.2018 r.
  do 30.06.2018 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.01.2017 r.
  do 30.06.2017 r.
  (w zł)
  A. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto -85.030,96 702.194,69 -246.198,29 1.018.054,16
  II. Korekty razem -146.384,64 -454.473,31 -74.411,86 52.283,02
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności operacyjnej (I+/-II) -231.415,60 247.721,38 -320.610,15 1.070.337,18
  B. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki 1.311,30 0,00 1.311,30 12.164,68
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej (I-II) -1.311,30 0,00 -1.311,30 -12.164,68
  C. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności finansowej
  I. Wpływy 144.058,28 0,00 144.058,28 0,00
  II. Wydatki 0,00 7.125,00 0,00 14.250,00
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności finansowej (I-II) 144.058,28 -7.125,00 144.058,28 -14.250,00
  D. Przepływy pieniężne netto, razem
  (A.III+/-B.III+/-C.III) -88.668,62 240.596,38 -177.863,17 1.043.922,50
  E. Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych -88.668,62 240.596,38 -177.863,17 1.043.922,50
  F. Środki pieniężne na początek okresu 97.881,09 803.405,78 187.075,64 79,66
  G. Środki pieniężne na koniec okresu
  (F+/-D) 9.212,47 1.044.002,16 9.212,47 1.044.002,16
  Źródło: Emitent
  Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta
  Lp. Wyszczególnienie
  Za okres
  od 01.04.2018 r.
  do 30.06.2018 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.04.2017 r.
  do 30.06.2017 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.01.2018 r.
  do 30.06.2018 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.01.2017 r.
  do 30.06.2017 r.
  (w zł)
  I. Kapitał (fundusz) własny na
  początek okresu (BO) 1.048.874,30 1.030.564,21 1.092.905,94 936.377,28
  I.a.
  Kapitał (fundusz) własny na
  początek okresu (BO), po
  korektach
  1.048.874,30 1.030.564,21 1.116.423,63 714.704,74
  II. Kapitał (fundusz) własny na
  koniec okresu (BZ) 782.850,46 1.732.758,90 782.850,46 1.732.758,90
  III.
  Kapitał (fundusz) własny, po
  uwzględnieniu
  proponowanego podziału
  zysku (pokrycia straty)
  782.850,46 1.732.758,90 782.850,46 1.732.758,90
  Źródło: Emitent
  4. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 10 | S t r o n a


  Bilans Emitenta
  Lp. Wyszczególnienie
  Na dzień
  30.06.2018 r.
  (w zł)
  Na dzień
  30.06.2017 r.
  (w zł)
  A Aktywa trwałe 207.376,60 232.146,00
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
  III. Należności długoterminowe 1.533,60 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 180.000,00 200.000,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25.843,00 32.146,00
  B Aktywa obrotowe 299.604,22 469.736,78
  I. Zapasy 0,00 0,00
  II. Należności krótkoterminowe 64.874,07 87.236,85
  III. Inwestycje krótkoterminowe 234.678,21 380.999,93
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 51,94 1.500,00
  C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
  D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  ATYWA RAZEM 506.980,82 701.882,78

  A Kapitał (fundusz) własny 366.309,12 657.342,78
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 325.000,00 325.000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 615.047,03 615.047,03
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -463.831,28 -208.673,16
  VI. Zysk (strata) netto -109.906,63 -74.031,09
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
  ujemna) 0,00 0,00
  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 140.671,70 44.540,00
  I. Rezerwy na zobowiązania 59.951,00 4.639,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 80.232,90 39.901,00
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 487,80 0,00
  PASYWA RAZEM 506.980,82 701.882,78
  Źródło: Emitent
  Rachunek zysków i strat Emitenta
  Lp. Wyszczególnienie
  Za okres
  od 01.04.2018 r.
  do 30.06.2018 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.04.2017 r.
  do 30.06.2017 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.01.2018 r.
  do 30.06.2018 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.01.2017 r.
  do 30.06.2017 r.
  (w zł)
  A Przychody netto ze sprzedaży i
  zrównane z nimi, w tym: -39,99 -750,00 -79,98 1.500,00
  I. Przychody netto ze sprzedaży
  produktów 0,00 0,00 0,00 0,00
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 11 | S t r o n a


  II.
  Zmiana stanu produktów
  (zwiększenie - wartość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość ujemna)
  -39,99 -750,00 -79,98 1.500,00
  III. Koszt wytworzenia produktów
  na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży
  towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B Koszty działalności operacyjnej 101.397,43 36.168,00 130.576,75 75.516,00
  I. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Zużycie materiałów i energii 3.256,19 0,00 3.387,82 0,00
  III. Usługi obce 41.145,27 13.151,00 64.483,27 22.831,00
  IV. Podatki i opłaty 350,00 0,00 795,00 7.000,00
  V. Wynagrodzenia 45.336,00 22.668,00 45.336,00 45.336,00
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 0,00 0,00 0,00 0,00
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 11.309,97 349,00 16.574,66 349,00
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -101.437,42 -36.918,00 -130.656,73 -74.016,00
  D Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 20.850,53 0,00
  I.
  Zysk z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów
  trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 0,00 0,00 20.850,53 0,00
  E Pozostałe koszty operacyjne 0,43 0,00 0,43 0,00
  I.
  Strata z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów
  trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 0,43 0,00 0,43 0,00
  F Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej (C+D-E) -101.437,85 -36.918,00 -109.806,63 -74.016,00
  G Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  H Koszty finansowe 99,95 15,00 100,00 15,09
  I. Odsetki 99,95 15,00 100,00 15,09
  II. Strata z tytułu rozchodu
  aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Zysk (strata) brutto (F+G-H) -101.537,80 -36.933,00 -109.906,63 -74.031,09
  J Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 12 | S t r o n a


  K
  Pozostałe obowiązkowe
  zmniejszenia zysku (zwiększenia
  straty)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  L Zysk (strata) netto (I-J-K) -101.537,80 -36.933,00 -109.906,63 -74.031,09
  Źródło: Emitent
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 13 | S t r o n a


  Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta
  Lp. Wyszczególnienie
  Za okres
  od 01.04.2018 r.
  do 30.06.2018 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.04.2017 r.
  do 30.06.2017 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.01.2018 r.
  do 30.06.2018 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.01.2017 r.
  do 30.06.2017 r.
  (w zł)
  A. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto -101.537,80 -36.933,00 -109.906,63 -74.031,09
  II. Korekty razem 97.800,43 42.000,00 80.989,88 87.614,03
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności operacyjnej (I+/-II) -3.737,37 5.067,00 -28.916,75 13.582,94
  B. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności finansowej
  I. Wpływy 0,00 0,00 27.749,00 0,00
  II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności finansowej (I-II) 0,00 0,00 27.749,00 0,00
  D. Przepływy pieniężne netto, razem
  (A.III+/-B.III+/-C.III) -3.737,37 5.067,00 -1.167,75 13.582,94
  E. Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych -3.737,37 5.067,00 -1.167,75 13.582,94
  F. Środki pieniężne na początek
  okresu 12.594,26 8.515,94 10.024,64 0,00
  G. Środki pieniężne na koniec okresu
  (F+/-D) 8.856,89 13.582,94 8.856,89 13.582,94
  Źródło: Emitent
  Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Emitenta
  Lp. Wyszczególnienie
  Za okres
  od 01.04.2018 r.
  do 30.06.2018 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.04.2017 r.
  do 30.06.2017 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.01.2018 r.
  do 30.06.2018 r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01.01.2017 r.
  do 30.06.2017 r.
  (w zł)
  I. Kapitał (fundusz) własny na
  początek okresu (BO) 467.846,92 694.275,78 589.639,19 731.373,87
  I.a.
  Kapitał (fundusz) własny na
  początek okresu (BO), po
  korektach
  467.846,92 694.275,78 476.215,75 731.373,87
  II. Kapitał (fundusz) własny na
  koniec okresu (BZ) 366.309,12 657.342,78 366.309,12 657.342,78
  III.
  Kapitał (fundusz) własny, po
  uwzględnieniu
  proponowanego podziału
  zysku (pokrycia straty)
  366.309,12 657.342,78 366.309,12 657.342,78
  Źródło: Emitent
  5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O
  ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 14 | S t r o n a


  EMITENT – OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oparte są o przepisy ustawy
  o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.
  Wynik finansowy jednostki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane
  z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej
  wyceny.

  STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
  Środki pieniężne
  Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej:
  - wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień
  przez bank prowadzący rachunek dewizowy,
  - rozchód walut wycenia się według kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu,
  - w przypadku pozostałych operacji po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski
  z dnia poprzedzającego ten dzień,
  - na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień,
  - ustalone na koniec dnia różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie:
   dodatnie – jako przychody finansowe z operacji finansowych,
   ujemne – jako koszty finansowe z operacji finansowych.
  Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie jest przeprowadzana w formie spisu z natury.
  Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest przeprowadzana poprzez potwierdzenie
  sald z bankiem.
  Inwentaryzacja innych środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych jest przeprowadzana poprzez
  porównywanie danych ewidencyjnych z dokumentami.
  Należności i zobowiązania
  Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według
  wartości podlegającej zapłacie.
  Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu
  ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej.
  Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem
  waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania odnoszone są odpowiednio
  na przychody lub koszty operacji finansowych.
  Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na
  dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP.
  Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie
  odpisu aktualizującego.
  Odpisy aktualizujące należności spółka tworzy na:
  - należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nie objętych
  gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi
  w postępowaniu upadłościowym,
  - należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie
  wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 100% należności,
  - należności kwestionowane przez dłużników (sporne) oraz należności skierowane do postępowania sądowego
  w wysokości 100% należności,
  - należności, z których zapłatą dłużnik zwleka, a zapłata nie jest prawdopodobna w wysokości 100% należności.
  Inwentaryzacja należności i zobowiązań następuje w drodze pisemnego potwierdzenia sald z kontrahentami.
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 15 | S t r o n a


  Instrumenty finansowe
  Przy wycenie rozchodu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży stosuje się metodę FIFO, tzn.
  „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. Wynik na sprzedaży jest sumą sprzedaży pomniejszoną o koszt własny
  sprzedaży wg opisanej zasady.
  Zasady wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych
  Grupa aktywów finansowych Zasady wyceny Zasady ujęcia w sprawozdaniu
  finansowym
  Aktywa finansowe
  przeznaczone do obrotu
  Aktywa finansowe notowane na aktywnym
  rynku – według bieżącej ceny rynkowej.
  Aktywa finansowe nienotowane na aktywnym
  rynku - według ceny nabycia skorygowanej
  o trwałą utratę wartości, o ile istnieją
  przesłanki wskazujące, iż wycena ta nie
  różniłaby się istotnie od wyceny w wartości
  godziwej.
  Różnica z wyceny ujmowana w wyniku
  finansowym bieżącego okresu
  sprawozdawczego w pozycji przychody
  bądź koszty finansowe.
  Aktywa finansowe
  utrzymywane do terminu
  zapadalności
  Według skorygowanej ceny nabycia przy
  zastosowaniu efektywnej stopy
  procentowej (IRR).
  Różnice z wyceny koryguje wartość
  wycenianego składnika aktywów oraz jest
  ujmowana w wyniku finansowym
  bieżącego okresu sprawozdawczego
  w pozycji przychody bądź koszty finansowe.
  Pożyczki i należności
  Według skorygowanej ceny nabycia przy
  zastosowaniu efektywnej stopy
  procentowej (IRR).
  Różnice z wyceny koryguje wartość
  wycenianego składnika aktywów oraz jest
  ujmowana w wyniku finansowym
  bieżącego okresu sprawozdawczego
  w pozycji przychody bądź koszty finansowe.
  Aktywa finansowe dostępne
  do sprzedaży
  Aktywa finansowe notowane na aktywnym
  rynku – według bieżącej ceny rynkowej.
  Aktywa finansowe nienotowane na aktywnym
  rynku - według ceny nabycia skorygowanej o
  trwałą utratę wartości, o ile istnieją przesłanki
  wskazujące, iż wycena ta nie różniłaby się
  istotnie od wyceny w wartości godziwej.
  Różnica z wyceny ujmowana w wyniku
  finansowym bieżącego okresu
  sprawozdawczego w pozycji przychody
  bądź koszty finansowe.
  Wartości niematerialne i prawne
  Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych
  o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody
  liniowej.
  Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy potwierdzoną postanowieniem ustawy
  o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16d, wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500 zł,
  traktowane jako niskocenne składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie
  materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej.
  Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzana w formie porównania danych
  ewidencyjnych z dokumentacją.
  Rzeczowe aktywa trwałe
  Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
  pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Spółka prowadzi ewidencję środków trwałych, do
  których zalicza się składniki mienia, przy czym środki trwałe o wartości do 3 500, traktowane jako niskocenne
  składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem
  ewidencji bilansowej, zgodnie z art. 32 ust. 6 Ustawy. Zasady amortyzacji środków trwałych są zgodne z ustawą
  o podatku dochodowym od osób prawnych.
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 16 | S t r o n a


  Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.
  Odpisy amortyzacji dokonywane są zgodnie ze sporządzonym planem amortyzacji.
  Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych
  składników majątku.
  Inwentaryzacja rzeczowych aktywów trwałych jest przeprowadzana w formie spisu z natury.
  Rozliczenia międzyokresowe
  Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy
  sprawozdawcze. Jeżeli wartość otrzymanych finansowych składników majątku jest niższa niż zobowiązania na
  nie, w tym również z tytułu uzyskanych kredytów i pożyczek, to różnica stanowi czynne rozliczenia
  międzyokresowe kosztów. Odpisuje się je w koszty operacji finansowych w równych ratach w ciągu okresu, na
  jaki zaciągnięto zobowiązanie. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: zapłacone odsetki
  od kredytów, opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze.
  Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy koszty dotyczące przyszłych okresów są
  rozliczane w miesięcznych odpisach, jeśli stanowią istotną kwotę. W przeciwnym razie nie dokonuje się ich
  comiesięcznego rozliczania. Za próg istotności Spółka przyjmuje niższą z dwóch wartości: 1-2% sumy bilansowej
  lub 05-1% przychodów ze sprzedaży.
  Rozliczenia międzyokresowe bierne ustala się w wysokości przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy:
  - ściśle oznaczonych świadczeń wykonywanych na rzecz spółki, lecz jeszcze nie stanowiących zobowiązania,
  - prawdopodobnych kosztów, których kwota bądź data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze
  znana.
  Przewidywane, lecz nie poniesione, wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi zmniejszają
  bieżąco koszty, nie później niż do końca roku obrachunkowego następnego po roku ich ustalenia.
  Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
  przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez
  kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec
  nieznanych osób, których kwotę można oszacować, choć data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest
  jeszcze znana.
  Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą
  przynosić korzyści ekonomicznych, Spółka będzie dokonywała odpisu z tytułu trwałej utraty ich wartości.
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów
  i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka
  ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości
  do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w
  przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do
  odliczenia.
  Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku
  dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
  Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z
  dokumentacją.
  Kapitały własne
  Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
  Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.
  Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego
  zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej po potrąceniu
  kosztów emisji.
  Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych
  z dokumentacją.
  Rezerwy
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 17 | S t r o n a


  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów
  i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka
  tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego
  wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które
  spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
  Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku
  dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
  Inwentaryzacja rezerw jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.
  Przychody ze sprzedaży
  Przychodem należna od odbiorcy z tytułu sprzedaży towarów i usług pomniejszona o kwotę należnego podatku
  od towarów i usług.
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową
  działalnością Spółki.
  Przychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to
  poniesione koszty operacji finansowych.
  Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do
  użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.
  Zyski i straty nadzwyczajne
  Przez straty i zyski nadzwyczajne rozumie się straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do
  przewidzenia, poza działalnością operacyjną Spółki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
  Podatek dochodowy
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego naliczane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym
  od osób prawnych.
  Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów
  o rachunkowości, skorygowany o przychody nie stanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu oraz
  koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
  Wynik finansowy
  Na wynik finansowy składają się: wynik na działalności podstawowej, wynik na pozostałej działalności
  operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych, obowiązkowe obciążenia
  wyniku.
  GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA – OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
  Zasady konsolidacji
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy APANET obejmuje dane APANET S.A. oraz dane
  jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki zależnej APANET Green System Sp. z o. o. sporządzane na
  ten sam dzień sprawozdawczy, co jednostkowe sprawozdanie finansowe APANET S.A. i przy zastosowaniu tych
  samych zasad rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń następujących
  w zbliżonych okolicznościach.
  Skonsolidowany wynik finansowy Grupy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody
  oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów
  oraz ostrożnej wyceny.
  Jednostki zależne
  Na dzień nabycia aktywa i pasywa nabywanej jednostki zależnej są wyceniane według ich ceny nabycia.
  Nadwyżka ceny nabycia powyżej wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 18 | S t r o n a


  jednostki jest ujmowana jako wartość firmy. Nadwyżkę udziału Grupy APANET w wartości godziwej aktywów
  netto nad ceną przejęcia ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
  Udziały i akcje posiadane przez spółkę zależną APANET sp. z o.o. – Inwestycje – kwalifikowane jako inwestycje
  przeznaczone do obrotu nie podlegają konsolidacji. Inwestycje te wyceniane są w wartości godziwej, zaś zmiany
  wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat za okres w jakim wystąpiły.
  Korekty konsolidacyjne
  Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami Grupy APANET, transakcje zawierane w obrębie
  Grupy APANET oraz wszelkie wynikające stąd niezrealizowane zyski lub straty, a także przychody oraz koszty
  Grupy APANET, odpisy na należności wewnątrzgrupowe, odpisy aktualizujące wartość inwestycji, dywidendy
  wewnątrzgrupowe oraz wewnątrzgrupowa sprzedaż środków trwałych oraz instrumentów finansowych są
  eliminowane w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
  Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych wycenia się w walucie podstawowego środowiska
  gospodarczego, w którym Grupa APANET prowadzi działalność tj. w walucie funkcjonalnej. Sprawozdania
  finansowe prezentowane są w złotych polskich (PLN), który stanowi walutę funkcjonalną i walutę prezentacji
  Grupy APANET.
  STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
  Kapitały własne
  Kapitałem zakładowym Grupy APANET jest kapitał zakładowy jednostki dominującej wykazywany w wysokości
  określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady
  kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.
  Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego jednostek wchodzących w skład Grupy
  APANET. Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku emisji akcji powyżej
  ich wartości nominalnej po potrąceniu kosztów emisji oraz nadwyżkę powstałą w wyniku emisji udziałów
  powyżej ich wartości nominalnej.
  Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych
  z dokumentacją.
  Do wyceny pozostałych składników aktywów i pasywów grupy Kapitałowej APANET stosuje się takie same
  zasady jakie przyjęto w jednostce dominującej APANET S.A.
  1. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE,
  KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ,
  W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
  W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. Grupa Kapitałowa APANET S.A. osiągnęła 840.195,71 zł
  przychodów netto ze sprzedaży. W analogicznym okresie 2017 r. Grupa Kapitałowa wykazała przychody netto ze
  sprzedaży na poziomie 2.014.191,40 zł, co oznacza że przychody osiągnięte przez Grupę w raportowanym
  okresie były niższe o 58,27% r/r. W ujęciu narastającym, od początku 2018 roku, Grupa Kapitałowa APANET S.A.
  osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1.092.723,19 zł, co w porównaniu z 3.974.588,04 zł osiągniętymi
  w 2017 r. świadczy o spadku w wysokości 49,32%. Na poziomie jednostkowym Spółka wykazała w I kw. 2018 r.
  -39,99 zł przychodów netto ze sprzedaży, dla porównania jednostkowe przychody netto ze sprzedaży Emitenta
  w analogicznym okresie ub. r. wyniosły -750,00 zł. W całym I półroczu 2018 r., jednostkowe przychody ze
  sprzedaży wyniosły -79,98 zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku była to kwota 1.500,00 zł.
  Na poziomie wyniku netto Grupa Kapitałowa w raportowanym okresie wykazała skonsolidowaną stratę netto w
  wysokości 85.030,96 zł, dla porównania w II kwartale 2018 r. zysk netto wyniósł 702.194,69 zł. Biorąc pod uwa-
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 19 | S t r o n a


  gę całe pierwsze półrocze 2018 r. strata netto wyniosła 246.198,29 zł, co w porównaniu z 1.018.054,116 zł zysku
  w I półroczu 2017 r. świadczy o znaczącym pogorszeniu się sytuacji w tej kwestii. Na poziomie jednostkowym
  Spółka wykazała w II kw. 2018 r. stratę netto w wysokości 101.537,80 zł, co w porównaniu do straty netto w
  kwocie 36.933,00 zł wykazanej w II kwartale ub. r. oznacza jej wzrost o 174,90%. Analizując pierwsze 6 miesięcy
  2018 r., jednostkowa strata netto wyniosła 109.906,63 zł, w tym samym okresie 2017 r., strata netto był na po-
  ziomie 74.031,09 zł, świadczy to pogorszeniu sytuacji w tym aspekcie o 48,46%.
  Mimo że w II kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa wciąż wykazuje stratę netto, to w porównaniu z I kw. 2018 r. jej
  przychody wzrosły o 232,7%. Największy wpływ na wzrost przychodów w pierwszym półroczu 2018 r. miała
  umowa zawarta pomiędzy spółką zależną od Emitenta, APANET Green System sp. z o.o. a konsorcjum firm Budi -
  mex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółką Ferrovial Agroman S.A. z siedzibą w Madrycie. Niniejsza umowa
  dotyczyła sprzedaży na rzecz wspominanego konsorcjum kompletu urządzeń sterujących do szafy, modułów
  kontroli zabezpieczeń oraz sterowników lampy GLC DALI. Ostatecznie ww. umowa została zrealizowana w czerw-
  cu 2018 r., a wartość wynagrodzenia z tytułu jej realizacji wyniosła 336.673,77 zł. Kwota ta została w całości za-
  księgowana jako przychód Grupy Kapitałowe w II kwartale 2018 r. i opłacona w lipcu b.r.
  W zakresie działań operacyjnych w II kw. Spółka zależna APANET Green System sp. z o.o. realizowała również
  dostawy inteligentnych systemów sterowania oświetleniem dla m. in Opola (o wartości 121.597,99 zł netto),
  Boguszowa Gorce, Tych, Bydgoszczy oraz otrzymała i częściowo zrealizowała zamówienia na kolejne odcinki
  modernizowanej drogi ekspresowej S3, zarządzane przez GDDKiA. Łączna wartość dostaw w okresie
  obejmującym raport wynosiła 746.370,64 zł. netto. Dodatkowo, w 2018 r. przedstawiciele APANET Green
  System sp. z o.o. planują wizytę w USA celem odbycia organizowanych przez SunView LED, amerykańskiego
  partnera biznesowego, szeregu spotkań w USA: w New Jersey, Pensylwanii, Utah i Kalifornii.
  Niestety, Spółka dominująca S.A. nie odczuwa poprawy sytuacji finansowej Spółki zależnej, wynikającej z wyraź-
  nego wzrostu przychodów w czerwcu 2018 r. Dzieje się tak z powodu lekceważenia interesów APANET S.A. (i
  jego akcjonariuszy) na rzecz AGS, nad którą kontrolę operacyjną od 11 sierpnia 2017 r. sprawuje Pan Andrzej Lis.
  Od stycznia nie udało się zorganizować Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej z porządkiem obrad postulo -
  wanym przez Emitenta. Należne i wymagalne pożyczki od APANET Green System sp. z o.o., które na koniec II kw.
  wyniosły 207.723,90 zł oraz 21 536,24 zł należnych odsetek, łącznie 229.260,14 zł., do dnia publikacji niniejsze -
  go raportu nie zostały APANET S.A. zwrócone, chociaż sytuacja finansowa Spółki zależnej na to wielokrotnie w
  ciągu ostatniego roku pozwalała.
  Z kolei metodyczna obstrukcja ze strony mniejszościowych udziałowców AGS uniemożliwia przywrócenie stanu
  tej Spółki do stanu sprzed 9 sierpnia 2017 r. i podjęcie uchwały o podziale zysków AGS, w tym o ew. wypłacie na -
  leżnej APANET S.A. dywidendy w wysokości przynajmniej pokrywającej stratę roku 2017 (-255.158,12 zł). W
  obecnej sytuacji finansowej taka uchwała wydaje się niezbędna bo kapitał Spółki dominującej, ponoszącej kosz-
  ty stałe (których wielkość, będąc założycielem i członkiem Zarządu APANET S.A., akceptował i współokreślał w
  minionych latach Pan Andrzej Lis) wciąż się obniża i na koniec II kw. 2018 r. wynosi 366.309,12 zł, podczas gdy
  kapitał własny Spółki zależnej 778.825,71 zł.
  II kwartał 2018 r. jest piątym z rzędu w którym kapitał własny Grupy Kapitałowej systematycznie się obniżał i wy -
  nosił odpowiednio 1.732.758,9 zł na koniec II kw. 2017 r., 1.433.233,16 zł na koniec III kw. 2017 r. (spadek o
  17,2%), 1.092.905,94 zł na koniec IV kw. 2017 r. (spadek o 23,7%), na koniec I kw. 2018 r. 1.048.874,30 zł (spa -
  dek o 4,0%), zaś na koniec I kw. 2018 r. 874.149,34 zł (spadek o 16,66%). Łączny spadek skonsolidowanego kapi-
  tału własnego w ciągu ostatnich 5 kwartałów wyniósł 49,55%.
  W II kw. 2018 r. Zarząd Emitenta podejmował metodyczne działania zmierzające odzyskania kontroli nad Spółką
  zależną i do obrony wartości dla akcjonariuszy. Wartość ta poniosła znaczący uszczerbek w wyniku działań Pana
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 20 | S t r o n a


  Andrzeja Lisa z II i III kw. 2017 r., co obszernie opisano w sprawozdaniu za I kw. 2018, w Raporcie rocznym za
  2018 r. oraz w szeregu Raportów bieżących z 2018 r.
  W dniu 10 kwietnia 2018 r. Zarząd Emitenta wystosował na adres Spółki zależnej formalne wezwanie do jak
  najszybszego zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej, nie później niż na dzień 15
  maja 2018 r., m.in. celem podjęcia uchwał w proponowanym przez Emitenta porządku obrad. 15 maja 2018 r.
  odbyło się ZW Spółki zależnej, ale pełnomocnik Pana Andrzeja Lisa opuścił Zgromadzenie, wobec czego utraciło
  ono zdolność do podejmowania uchwał w związku z §20 ust. 6 umowy Spółki zależnej, w brzmieniu przyjętym w
  dniu 10 sierpnia 2017 r., co zaskutkowało zakończeniem tego Zgromadzenia bez podjęcia uchwał, które pod
  głosowanie planował poddać Emitent.
  W dniu 27.04.2018 r. Zarząd Emitenta działając w obronie wartości dla akcjonariuszy złożył w Prokuraturze
  Okręgowej we Wrocławiu zawiadomienie o popełnieniu przez byłego Prezesa Zarządu Emitenta działającego
  wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami przestępstw wyrządzenia znacznej szkody majątkowej na szkodę
  Emitenta poprzez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążących na nim obowiązków, w
  wyniku czego Emitent utracił kontrolę nad Spółką zależną, ponosząc szkodę w szacunkowej wysokości nie
  mniejszej niż 12.090.000,00 zł
  W dniu 16 maja 2018 r. Emitent wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu
  przeciwko Panu Marcinowi Borowcowi i Pani Edycie Kolendowicz z pozwem o ustalenie nieważności czynności
  prawnej, wnosząc o ustalenie nieważności umowy zbycia udziałów spółki Apanet Green System sp. z o.o. z
  siedzibą we Wrocławiu zawartej w dniu 9 sierpnia 2017 r. W uzasadnieniu pozwu Emitent wskazał, że w jego
  ocenie umowy zbycia udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej zawarte w dniu 9 sierpnia 2017 r.
  pomiędzy Emitentem reprezentowanym ówcześnie przez Pana Andrzeja Lisa i Panem Marcinem Borowcem oraz
  Panią Edytą Kolendowicz są nieważne bo zostały zawarte w celu obejścia przepisu art. 379 § 1 k.s.h., zgodnie z
  którym w umowie pomiędzy spółką a członkiem zarządu, spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik
  powołany uchwałą walnego zgromadzenia. Również zgodnie z § 26 ust. 1 Statutu Emitenta umowy z członkami
  Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej,
  delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki.
  W dniu 25 maja 2018 r. podmiot realizujący badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2017 rok obrotowy, Accord’ab
  Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania
  sprawozdań finansowych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 262, odmówił wydania
  opinii z badania tych sprawozdań finansowych.
  Wskazanymi przez Accord’ab Biegli Rewidenci podstawami odmowy wydania opinii były:
  1) Utrata kontroli nad Spółką zależną, która stanowi kluczowe aktywo w bilansie Spółki, o której Emitent
  informował w opublikowanych przez Spółkę raportach bieżących, w tym opublikowanym w trakcie
  przeprowadzania badania, w dniu 27 kwietnia 2018 roku raporcie ESPI 7/2018,
  2) uczestnictwo Spółki jako strony sporów prawnych ze znaczącym akcjonariuszem Spółki oraz
  mniejszościowymi udziałowcami Spółki zależnej, których rozstrzygnięcie może mieć istotny wpływ na
  sytuację ekonomiczną Spółki oraz ważność zaciągniętych zobowiązań, wysokość poniesionych kosztów
  oraz wycenę posiadanych aktywów,
  3) Ograniczenie, co do ważności niektórych oświadczeń, złożonych przez organy Spółki w 2017 r. oraz
  przez organy Spółki zależnej w 2017 i 2018 r.,
  4) Niemożność oceny zdolności Spółki do kontynuacji działalności. W przypadku sądowego lub
  polubownego rozwiązania sporów, zdaniem biegłego rewidenta kontynuacja działalności Spółki jest
  możliwa, w przeciwnym przypadku biegły rewident stwierdza, że istnieje istotne zagrożenie kontynuacji
  działalności Spółki.
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 21 | S t r o n a


  W związku z istotnym faktycznym ograniczeniem kontroli Spółki nad Spółką zależną, stanowiącą główne aktywo
  Spółki/Grupy, biegły rewident nie był w stanie uzyskać wystarczających dowodów czy inwestycje posiadane w
  Spółce zależnej przyniosą Spółce/Grupie korzyści ekonomiczne. W związku z powyższym zaszło istotne
  ograniczenie zakresu badania.
  Konsekwencją odmowy wydania opinii przez biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Emitenta
  oraz Grupy Kapitałowej Emitenta było przeniesienie notowań spółki APANET S.A. z systemu notowań ciągłych do
  systemu notowań w ramach kursu jednolitego.
  29 czerwca 2018 r. Pan Andrzej Lis nabył 140.000 akcji (ok. 4,3% w kapitale zakładowym APANET S.A.) od
  akcjonariusza uprawnionego do udziału na ZWZA APANET S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2018 r., który
  udzielił Andrzejowi Lisowi pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu z tych akcji bez szczegółowej
  instrukcji. W wyniku nabycia Pan Andrzej lis zwiększył stan posiadania z 1.202.500 do 1.342.500 akcji APANET
  S.A., które stanowią 41,3% kapitału zakładowego.
  Również 29 czerwca 2018 r. Pan Andrzej Lis oraz CUSTOM BOATS Sp. z o. o. zawarli ustne porozumienie
  dotyczącego zgodnego głosowania na WZ oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Emitenta przez członków
  porozumienia. Strony porozumienia dysponują łącznie ok. 44,69% ogólnej liczby głosów.
  30 czerwca 2018 r. odbyło się ZW Spółki zależnej (w tym samym dniu, w którym odbywało się ZWZ APANET S.A.)
  Wobec braku dowodów na powołanie przez Pana Andrzeja Lisa samego siebie na funkcję Członka Zarządu Spółki
  (co miało bezpośredni wpływ na możliwość zwołania przez niego Zgromadzenia Wspólników) oraz wobec
  nieobecności wspólnika Marcina Borowca (brak wymogów odbycia Zgromadzenia, które nie zostało formalnie
  zwołane) Zgromadzenie Wspólników nie było zdolne do podejmowania uchwał
  30 czerwca 2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym na podstawie
  uchwał 28-32, wybrano Członków Rady Nadzorczej na nową, trzyletnią kadencję. Na dzień sporządzenia raportu
  w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadają: Pan Paweł Łukasiewicz, Pan Paweł Nowak, Pani Anna Gardiasz, Pan Jacek
  Konopa oraz Pan Andrzej Łebek.
  1 lipca 2018 r., a więc już po zakończeniu raportowanego okresu, Prokuratora Rejonowa Wrocław – Fabryczna
  wszczęła śledztwo z art. 296 § 1 kk w sprawie nadużycia udzielonych uprawnień i niedopełnienia obowiązków
  przez byłego Prezesa Zarządu APANET S.A., Pana Andrzeja Lisa, które miało miejsce w okresie od 1 sierpnia
  2017 r. do 20 września 2017 r. Ww. nadużycia dotyczą m.in. zbycia na rzecz osób trzecich, po zaniżonej cenie nie
  uwzględniającej wartości rynkowej, 200 udziałów sp. zależnej Apanet Green System sp. z o.o. za 20.000 zł,
  wzięcie udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. i
  głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej umowę tej spółki, wprowadzającej postanowienia skrajnie
  niekorzystne dla APANET S.A. co doprowadziło do utraty dotychczasowej kontroli APANET S.A. nad spółka
  zależną Apanet Green System sp. z o.o. oraz dopuszczenia do niespłacenia przez Apanet Green System sp. z o.o
  udzielonych przez APANET S.A. pożyczek w łącznej kwocie 343.000 zł pomimo upłynięcia terminu do ich spłaty.
  W dniu 12 lipca 2018 r., Pan Piotr Leszczyński, akcjonariusz reprezentujący ponad 5% kapitału zakładowego,
  złożył wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad
  następujących punktów:
  1. Omówienie sytuacji w Spółce oraz w Spółce Zależnej.
  2. Omówienie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, przedstawienie kandydatów na członków Rady
  Nadzorczej Spółki.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. (EBI 13/2018).
  Niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostało na dzień 9 sierpnia 2018 r. W dniu 18 lipca
  2018 r., na żądanie Pana Piotra Leszczyńskiego, do porządku obrad dodano następujące kwestie:
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 22 | S t r o n a


  1. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody
  wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej (w drodze głosowania oddzielnymi grupami
  oraz - jeśli okaże się to konieczne - w trybie art. 385 § 6 KSH).
  W dniu 19 lipca 2018 r. w godzinach wieczornych, Pan Andrzej Lis, akcjonariusz reprezentujący ponad 5%
  kapitału zakładowego Spółki, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki następujących spraw:
  1. Zmian Statutu Spółki;
  2. Ustalenia w drodze uchwały NZWA terminu i miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli w następstwie
  uchwał NWZA zostałaby powołana nowa Rada Nadzorcza Spółki.
  Pismem z dnia 22 lipca 2018 r. Zarząd Emitenta poinformował Pana Andrzeja Lisa, że w związku ze zgłoszeniem
  jego żądania po upływie terminu określonego w art. 401 § 1 k.s.h. pozostaje ono bezskuteczne.
  W dniu 26 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wydał postanowienie o zawieszeniu
  postępowania w sprawie zainicjowanej przez Pana Andrzeja Lisa, który wskazując, że działa w imieniu Apanet
  GS, złożył wniosek o zmianę wpisu w KRS. Niniejszy wniosek miał na celu ujawnienie zmiany wspólników Apanet
  GS w związku ze zbyciem jej udziałów w dniu 9 sierpnia 2017 r. oraz zmian umowy spółki Apanet GS z dnia 10
  sierpnia 2017 r. W ustnych motywach postanowienia Sąd wskazał, że dalsze rozpoznanie sprawy zależy od
  wyniku toczącego się postępowania przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu o uchylenie lub ustalenie
  nieważności uchwał NZW Apanet GS z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniających umowę spółki Apanet GS oraz od
  wyniku postępowania przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieście we Wrocławiu o ustalenie
  nieważności umów zbycia w dniu 9 sierpnia 2017 r. przez APANET S.A. przy reprezentacji Pana Andrzeja Lisa 10%
  udziałów w kapitale zakładowym Apanet GS.
  1. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
  - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW
  NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM
  Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2018 r.
  2. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH
  MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ
  I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI
  Zarząd Spółki APANET S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których
  mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.
  3. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU
  PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ
  INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI
  W II kwartale 2018 r. spółka APANET Green System sp. z o.o. wzięła udział w dwóch konferencjach
  zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Przesyłu Energii: „Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby
  zarządzania systemami oświetlenia” w Wiśle oraz „Energetyczne Wyzwania Samorządów, Elektromobilność w
  Świnoujściu. Spotkania były okazją do promowania rozwiązań Spółki oraz pozyskania nowych kontraktów.
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 23 | S t r o n a


  APANET S.A.
  APANET Green System sp. z o.o.
  (90,00% udziału
  w kapitale zakładowym i głosach)
  4. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH
  KONSOLIDACJI
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do APANET Green
  System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Konsolidacji podlega APANET S.A. oraz APANET Green System
  sp. z o.o.
  Podmioty zależne od APANET S.A.
  Źródło: Emitent
  5. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA
  SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA
  TAKICH SPRAWOZDAŃ
  Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej APANET S.A. i sporządza skonsolidowane
  sprawozdania finansowe.
  6. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY
  POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM
  ZGROMADZENIU
  Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz
  w głosach na walnym zgromadzeniu
  Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale
  zakładowym
  Udział w ogólnej
  liczbie głosów
  Andrzej Lis* 1 342 500 1 342 500 41,31% 41,31%
  Piotr Leszczyński 975 000 975 000 30,00% 30,00%
  Dariusz Karolak 204 205 204 205 6,28% 6,28%
  Free float** 728 295 728 295 22,41% 22,41%
  Suma 3.250.000 3.250.000 100,00% 100,00%
  *domniemany stan posiadania zgodnie z raportem bieżącym ESPI nr 19/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.
  ** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
  Źródło: Emitent
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 24 | S t r o n a


  Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym
  zgromadzeniu)
  An d rze j Li s * 0,41
  Pi otr Le s zczyń s ki 0,3
  D a ri us z Ka ro l a k 0,06
  Fre e fl oa t** 0,22
  Źródło: Emitent
  *domniemany stan posiadania zgodnie z raportem bieżącym ESPI nr 19/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.
  **w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
  7. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA
  PEŁNE ETATY
  Na dzień 30 czerwca 2018 r. zatrudnienie w Grupie Kapitałowej APANET S.A. wynosiło 7 osób, z czego : 4 osoby
  zatrudnione na podstawie umów o pracę, 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz 2
  osoby otrzymujące wynagrodzenie dla Zarządu.
  Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 25 | S t r o n a


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Apanet SA
ISIN:PLAPANT00017
NIP:8971780588
EKD:
Adres: Aleja Piastów 27 52-424 Wrocław
Telefon:+48 71 7832930
www:www.apanet.pl
Komentarze o spółce APANET
2021-06-18 17-06-51
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor