Raport.

AMREST HOLDINGS SE Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody razem 5 265 507 4 207 369 1 236 731 964 440 Zysk na dzia?alno?ci operacyjnej 266 882 268 174 62 684 61 473 Zysk brutto 210 646 223 470 ` 51 225 Zysk netto 181 329 190 744 42 589 43 724 Zysk (strata) netto przypadaj?cy na udzia?y niekontroluj?ce (952) 180 (224) 41 Zysk netto przypadaj?cy na akcjonariuszy jednostki dominuj?cej 182 281 190 564 42 813 43 682 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 634 813 490 752 149 101 112 493 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (979 846) (539 131) (230 140) (123 583) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 587 884 32 292 138 079 7 402 Przep?ywy pieni??ne netto, razem 242 851 (16 087) 57 039 (3 688) Aktywa razem 4 319 087 3 457 756 1 035 529 781 590 Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania razem 2 973 439 2 081 146 712 901 470 422 Zobowi?zania d?ugoterminowe 2 009 757 1 235 356 481 852 279 240 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 963 682 845 790 231 048 191 181 Kapita? w?asny przypadaj?cy akcjonariuszom jednostki dominujacej 1 310 464 1 309 033 314 192 295 894 Udzia?y niekontroluj?ce 35 184 67 577 8 436 15 275 Kapita? w?asny razem 1 345 648 1 376 610 322 628 311 169 Kapita? zak?adowy 714 714 171 161 ?rednia wa?ona liczba akcji zwyk?ych(w szt.) 21 213 893 21 213 893 21 213 893 21 213 893 ?rednia wa?ona liczba akcji zwyk?ych wykorzystana do obliczenia zysku rozwodnionego przypadaj?cego na jedn? akcj? 21 213 893 21 213 893 21 213 893 21 213 893 Podstawowy zyska na jedn? akcje zwyk?? (w z?/euro) 8,59 8,98 2,02 2,06 Rozwodniony zysk na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/euro) 8,59 8,98 2,02 2,06 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? * - - - -

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Grupa AmRest
  1
  AmRest Holdings SE
  Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.  Grupa AmRest
  2
  Spis tre ści
  Skonsolidowany roczny rachunek zysków i strat ..... ..................................................................................................... 4
  Skonsolidowane roczne sprawozdanie z ca
  kowitych do chodów .................................................................................. 5
  Skonsolidowane roczne sprawozdanie z sytuacji finan sowej ........................................................................................ 6
  Skonsolidowane roczne sprawozdanie z przep
  ywów pie ni ężnych ............................................................................... 7
  Skonsolidowane roczne sprawozdanie ze zmian w kapit ale w
  asnym .......................................................................... 8
  Noty obja śniaj ące do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ... ........................................................................ 9
  1. Informacje dotycz ące Grupy Kapita
  owej oraz znacz ące zasady rachunkowo ści .............................................. 9
  a) Informacje ogólne ................................. ........................................................................................................ 9
  b) Oświadczenie o zgodno ści sprawozdania z Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści
  Finansowej ........................................ ................................................................................................................... 16
  c) Forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania fin ansowego ............................................................. 16
  d) Zasady sporz ądzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego .. ...................................................... 16
  e) Za
  o żenie kontynuacji dzia
  alno ści ................................................ ............................................................. 17
  f) Transakcje w walutach obcych ...................... ............................................................................................. 17
  g) Rzeczowe aktywa trwa
  e ............................ ................................................................................................ 18
  h) Nieruchomo ści inwestycyjne ................................... ................................................................................... 19
  i) Franczyza, umowy licencyjne oraz pozosta
  e op
  aty . ................................................................................. 19
  j) Warto ści niematerialne .................................. ............................................................................................. 20
  k) Warto ść firmy ............................................ ................................................................................................. 21
  l) Aktywa finansowe .................................. .................................................................................................... 2 1
  m) Nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żności ................................................ .................... 22
  n) Zapasy ............................................ ............................................................................................................. 23
  o) Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty .............................. .............................................................................. 23
  p) Ustalanie utraty warto ści ................................................ ............................................................................ 23
  q) Kredyty i po życzki ............................................. ......................................................................................... 24
  r) Kapita
  w
  asny .................................... ........................................................................................................ 24
  s) Świadczenia na rzecz pracowników ................... ........................................................................................ 24
  t) Rezerwy ........................................... ........................................................................................................... 25
  u) Zobowi ązania handlowe oraz pozosta
  e zobowi ązania.............................................. ................................. 26
  v) Przychody ......................................... .......................................................................................................... 26
  w) Leasing operacyjny i finansowy .................... ............................................................................................. 26
  x) Podatek dochodowy ................................. ................................................................................................... 26
  y) Pochodne instrumenty finansowe i rachunkowo ść zabezpiecze ń ............................................................... 27
  z) Sprawozdawczo ść wed
  ug segmentów ................................. ...................................................................... 28
  aa) Aktywa trwa
  e przeznaczone do sprzeda ży ................................................. ............................................... 28
  bb) Sezonowo ść produkcji i rynków zbytu ......................... .............................................................................. 28
  cc) Korekty ksi ęgowe i zmiany standardów oraz polityki rachunkowo ści ................................................ ....... 28
  2. Sprawozdawczo ść wed
  ug segmentów ................................. ............................................................................ 33
  3. Po
  ączenie jednostek gospodarczych..................... ........................................................................................... 36
  4. Koszty operacyjne ................................. ........................................................................................................... 43
  5. Pozosta
  e przychody/koszty ........................ ..................................................................................................... 44
  6. Przychody finansowe ............................... ........................................................................................................ 44
  7. Koszty finansowe .................................. ........................................................................................................... 44
  8. Podatek dochodowy ................................. ........................................................................................................ 44
  9. Rzeczowe aktywa trwa
  e ............................ ...................................................................................................... 50
  10. Nieruchomo ści inwestycyjne.................................... ........................................................................................ 53
  11. Warto ści niematerialne .................................. ................................................................................................... 54
  12. Warto ść firmy ............................................ ....................................................................................................... 56
  13. Pozosta
  e aktywa d
  ugoterminowe ................... ................................................................................................ 58
  14. Zapasy ............................................ .................................................................................................................. 58
  15. Nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żności .......................................................................... 58
  16. Pozosta
  e aktywa obrotowe ......................... ..................................................................................................... 58


  Grupa AmRest
  3
  17.
  Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty ..............................
  .................................................................................... 59
  18. Kapita
  w
  asny .................................... .............................................................................................................. 59
  19. Kredyty i po życzki ............................................. .............................................................................................. 62
  20. Zobowi ązania z tytu
  u świadcze ń na rzecz pracowników i p
  atno ści w formie akcji ................................. ..... 64
  21. Rezerwy ............................................................................................................................................................ 67
  22. Pozosta
  e zobowi ązania d
  ugoterminowe .............................. ........................................................................... 67
  23. Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e zobowi ązania ............................................. ................... 68
  24. Zobowi ązania z tytu
  u leasingu finansowego ............... .................................................................................... 68
  25. Leasing operacyjny................................. .......................................................................................................... 68
  26. Zabezpieczenie kredytów ........................... ...................................................................................................... 69
  27. Zysk na jedn ą akcj ę ..................................................................................................... ..................................... 70
  28. Przysz
  e zobowi ązania oraz zobowi ązania warunkowe ................................... ................................................ 70
  29. Transakcje z jednostkami powi ązanymi ........................................................................................................... 70
  30. Wa żniejsze oszacowania i za
  o żenia ksi ęgowe .............................................. .................................................. 72
  31. Instrumenty finansowe ............................. ........................................................................................................ 73
  32. Zdarzenia nast ępuj ące po dniu bilansowym ............................. ........................................................................ 76
  Podpisy Cz
  onków Zarz ądu ................................................ ......................................................................................... 77  Grupa AmRest
  4
  Skonsolidowany roczny rachunek zysków i strat
  za rok zako
  ńczony 31 grudnia 2017 r.
  Skonsolidowany roczny rachunek zysków i strat nale
  ży analizowa ć
  ącznie z notami, które stanowi ą integraln ą cz ęść skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego.
  w tysi ącach z
  otych polskich Noty Za 12 miesi
  ęcy
  ko ńcz ących si ę
  31 grudnia 2017 Za 12 miesi
  ęcy
  ko ńcz ących si ę
  31 grudnia 2016
  Dzia
  alno ść kontynuowana
  Przychody z dzia
  alno
  ści restauracji 4 943 953 3 947 314
  Przychody z dzia
  alno ści franczyzowej i pozosta
  ej 321 554 260 055
  Przychody razem 2 5 265 507 4 207 369
  Koszty bezpośrednie dzia
  alno ści restauracji:
  Koszty artyku
  ów żywno ściowych (1 440 242) (1 180 839)
  Koszty wynagrodze ń oraz świadcze ń na rzecz pracowników (1 200 058) (908 674)
  Koszty op
  at licencyjnych (franczyzowych) (252 44 4) (197 991)
  Koszty najmu oraz pozosta
  e koszty operacyjne (1 5 05 513) (1 194 264)
  Koszty dzia
  alno ści franczyzowej i pozosta
  ej razem (213 821) (168 648)
  Koszty ogólnego zarz ądu (387 221) (294 796)
  Aktualizacja warto ści aktywów 2,9,11 (32 852) (16 329)
  Koszty i straty operacyjne razem 4 (5 032 151) (3 9 61 541)
  Pozosta
  e przychody/koszty 5 33 526 22 346
  Zysk z dzia
  alności operacyjnej 266 882 268 174
  Koszty finansowe 2,7 (59 633 ) (48 089)
  Przychody finansowe 2,6 3 397 3 326
  Udzia
  w zyskach jednostek stowarzyszonych - 59
  Zysk przed opodatkowaniem 210 646 223 470
  Podatek dochodowy 2,8 (29 317) (32 726)
  Zysk netto
  181 329 190 744
  Zysk netto przypadaj ący na:
  Udzia
  y niekontroluj
  ące (952) 180
  Udzia
  owców jednostki dominuj ącej 182 281 190 564
  Zysk netto
  181 329 190 744
  Podstawowy zysk na jedn ą akcj ę w z
  otych 27 8,59 8,98
  Rozwodniony zysk na jedn ą akcj ę w z
  otych 27 8,59 8,98


  Grupa AmRest
  5
  Skonsolidowane roczne sprawozdanie z ca
  kowitych do
  chodów
  za rok zako
  ńczony 31 grudnia 2017 r.
  w tysi ącach z
  otych polskich Noty Za 12 miesi
  ęcy
  ko ńcz ących si ę
  31 grudnia 2017 Za 12 miesi
  ęcy
  ko ńcz ących si ę
  31 grudnia 2016
  Zysk netto
  181 329 190 744
  Pozosta
  e dochody ca
  kowite:
  Ró żnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (147 564) 113 659
  Zabezpieczenie inwestycji netto 18 51 789 (22 386)
  Podatek dochodowy dotycz ący zabezpieczenia inwestycji 8,18 (9 840) 4 253
  Razem dochody ca
  kowite, które mog ą podlega ć rozliczeniu
  przez rachunek zysków i strat (105 615) 95 526
  Pozosta
  e dochody ca
  kowite netto
  (105 615) 95 526
  Dochody ca
  kowite razem
  75 714 286 270
  Dochody/(straty) ca
  kowite razem przypadające na:
  Akcjonariuszy Spó
  ki 85 900 287 291
  Udzia
  y niekontroluj ące (10 186) (1 021)
  Skonsolidowane roczne sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów należy analizowa ć
  ącznie z notami, które stanowi ą integraln ą cz ęść
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  Grupa AmRest
  6
  Skonsolidowane roczne sprawozdanie z sytuacji finan
  sowej
  na dzie ń 31 grudnia 2017 r.
  w tysi ącach z
  otych polskich Noty 31.12.2017 31.12.2016
  (po przekszta
  ceniu) *
  Aktywa
  Rzeczowe aktywa trwa
  e
  9 1 690 155 1 343 738
  Warto ść firmy 2,3,12 909 310 777 508
  Warto ści niematerialne 11 612 690 617 327
  Nieruchomo ści inwestycyjne 10 22 152 22 152
  Inwestycje d
  ugoterminowe w jednostkach stowarzyszo nych - 888
  Pozosta
  e aktywa d
  ugoterminowe 13 95 853 62 503
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych 8 59 302 44 834
  Aktywa trwa
  e razem
  3 389 462 2 868 950
  Zapasy 14 93 628 82 086
  Należno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści 15,31 162 004 99 384
  Nale żno ści z tytu
  u podatku dochodowego od osób prawnych 8 4 174
  12 797
  Pozosta
  e aktywa obrotowe 16 121 571 102 898
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 17 548 248 291 641
  Aktywa obrotowe razem
  929 625 588 806
  Aktywa razem 2
  4 319 087 3 457 756
  Kapita
  w
  asny
  Kapita
  podstawowy
  714 714
  Kapita
  zapasowy 18 606 366 648 886
  Zyski zatrzymane 837 301 655 020
  Ró żnice kursowe z przeliczenia 18 (133 917) 4 413
  Kapita
  w
  asny przypadaj ący na akcjonariuszy jednostki dominuj ącej
  1 310 464 1 309 033
  Udzia
  y niekontroluj ące 18
  35 184 67 577
  Kapita
  w
  asny razem
  1 345 648 1 376 610
  Zobowiązania
  Kredyty i po
  życzki d
  ugoterminowe 19 1 811 975 1 039 033
  Zobowi ązania z tytu
  u leasingu finansowego 24 7 001 7 880
  Zobowi ązania z tytu
  u świadcze ń na rzecz pracowników 20 12 488 19 850
  Rezerwy 21 39 543 42 346
  Zobowi ązanie z tytu
  u podatku odroczonego 8 114 242 117 81 8
  Pozosta
  e zobowi ązania d
  ugoterminowe 22 24 508 8 429
  Zobowi ązania d
  ugoterminowe razem
  2 009 757 1 235 356
  Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 19 157 880
  223 255
  Zobowiązania z tytu
  u leasingu finansowego 24 1 777 1 636
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e zobowi ązania 23 779 839 613 093
  Zobowi ązania z tytu
  u podatku dochodowego 8 24 186 7 806
  Zobowi ązania krótkoterminowe razem
  963 682 845 790
  Zobowiązania razem 2
  2 973 439 2 081 146
  Pasywa razem
  4 319 087 3 457 756
  Roczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finan sowej należy analizowa ć
  ącznie z notami które stanowi ą integraln ą cz ęść
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego. * Przekszta
  cenie wynika z ostatecznego rozliczenia p rzejętych aktywów netto StarbucksCoffee Deutschland Ltd. & Co. KG (obecnie AmRest
  Coffee Deutschland Sp. z o.o. & Co. KG) opisanego w nocie 1 cc).  Grupa AmRest
  7
  Skonsolidowane roczne sprawozdanie z przep
  ywów pie
  ni
  ężnych
  za rok zako
  ńczony 31 grudnia 2017 r.
  w tysi ącach z
  otych polskich Noty
  Za 12 miesi
  ęcy
  ko ńcz ących si ę
  31 grudnia 2017
  Za 12 miesi ęcy
  ko ńcz ących si ę
  31 grudnia 2016 (po przekszta
  ceniu*)
  Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści operacyjnej
  Zysk przed opodatkowaniem 2,8 210 646 223 470
  Korekty:
  Zysk z udzia
  ów w jednostkach stowarzyszonych - (59)
  Amortyzacja warto ści niematerialnych 2,11 42 134 33 341
  Amortyzacja rzeczowych aktywów trwa
  ych 2,9 288 357 237 732
  Koszt odsetek, netto 6,7 43 125 33 864
  Ró żnice kursowe netto na dzia
  alno ści finansowej 6,7 3 549 2 903
  (Zysk)/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa
  ych 9 4 062 1 642
  Aktualizacja wartości rzeczowych aktywów i warto ści niematerialnych 2,9,11 24 744 16 958
  Korekty dotycz ące p
  atno ści w formie akcji 20 21 569 22 415
  Pozosta
  e 5 171 (823)
  Zmiana stanu kapita
  u obrotowego: 17
  Zmiana stanu nale żno ści (58 349) (2 829)
  Zmiana stanu zapasów (10 088) (9 575)
  Zmiana stanu pozosta
  ych aktywów (43 073) (3 926)
  Zmiana stanu zobowi ąza ń 142 041 (45 486)
  Zmiana stanu rezerw i zobowi ąza ń z tyt. wynagrodze ń oraz świadcze ń
  na rzecz pracowników (22 953) 12 879
  Podatek dochodowy zap
  acony (16 122) (31 754)
  Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej 634 813 490 752
  Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści inwestycyjnej
  Wydatki na nabycie spó
  ki zale żnej, pomniejszone o nabyte środki pieni ężne 2 (398 281) (155 147)
  Wp
  ywy z tytu
  u rozliczenia nabycia spó
  ki zale żnej - 14 330
  Wp
  ywy ze zbycia rzeczowego maj ątku trwa
  ego i warto ści niematerialnych 9 2 353 4 192
  Nabycie sk
  adników rzeczowego maj ątku trwa
  ego 9 (527 203) (372 822)
  Nabycie warto ści niematerialnych 11 (56 715) (29 684)
  Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej (979 846) (539 131)
  Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści finansowej
  Wp
  ywy z wydania akcji w
  asnych (opcje pracownicze) 4 270 11 056
  Wydatki na zakup akcji w
  asnych (opcje pracownicze) (79 298) (50 079)
  Wydatki z tytu
  u rozliczenia opcji pracowniczych w gotówce (4 025) (4 134)
  Wp
  ywy z tytu
  u kredytów i pożyczek 1 849 536 202 922
  Sp
  ata kredytów i po życzek (1 085 838) (91 085)
  Zap
  acone odsetki (35 211) (36 939)
  Otrzymane odsetki 6 3 287 3 084
  Dywidendy wyp
  acone na rzecz udzia
  owców niekontrol ujących (3 726) (2 205)
  Wp
  ywy zwi ązane z transakcjami z udzia
  owcami niekontroluj ącymi (60 619) 1 111
  Wp
  yw/sp
  ata zobowi ąza ń z tytu
  u leasingu finansowego (492) (1 439)
  Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści finansowej 587 884 32 292
  Przep
  ywy pieni ężne netto razem 242 851 (16 087)
  Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych i ich ekwiwalentów 256 607 (26 230)
  Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na pocz ątek okresu 291 641 317 871
  Wp
  yw ró żnic kursowych na środki pieni ężne w walutach obcych 13 756 (10 143)
  Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 548 248 291 641
  Roczne skonsolidowane sprawozdanie z przep
  ywów pie nięż nych nale ży analizowa ć
  ącznie z notami które stanowi ą integraln ą cz ęść skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego.
  *Przekszta
  cenie zosta
  o opisane w nocie 1cc).


  Grupa AmRest 8
  Skonsolidowane roczne sprawozdanie ze zmian w kapit
  ale w
  asnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. Roczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapit ale w
  asnym należy analizowa ć
  ącznie z notami które stanowi ą integraln ą cz ęść skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Przypadający akcjonariuszom jednostki dominuj ącej
  Kapita
  podsta-
  wowy Kapita
  y zapasowe
  (nota18) Zyski
  zatrzymane Ró
  żnice kursowe
  z przeliczenia Kapita
  w
  asny
  Udzia
  y
  niekontroluj ące Kapita
  y
  razem
  Akcje w
  asne Kapita
  y
  zapasowe Na dzie
  ń 1 stycznia 2016 r. 714
  (21 212) 699 518
  464 456
  (110 447)
  1 033 029 71 045
  1 104 074
  DOCHODY CA KOWITE
  Wynik za rok - - - 190 564 -
  190 564 180
  190 744
  Różnice kursowe z przeliczenia (nota 18) - - - - 114 860
  114 860 (1 201)
  113 659
  Wp
  yw wyceny instrumentów zabezpieczaj ących inwestycje netto - - (22 386) - -
  (22 386) -
  (22 386)
  Podatek odroczony dotycz ący zabezpieczenia inwestycji netto (nota 8) - - 4 253 - -
  4 253 -
  4 253
  Ca
  kowite dochody razem - - (18 133) 190 564 114 860
  287 291 (1 021) 286 270
  TRANSAKCJE Z UDZIA OWCAMI NIEKONTROLUJĄCYMI
  Wykup udzia
  ów od akcjonariuszy niekontroluj ących
  - - (3 677) - -
  (3 677) (242)
  (3 919)
  Wyp
  ata dywidendy udzia
  owcom niekontroluj ącym - - - - -
  - (2 205)
  (2 205)
  Transakcje z udzia
  owcami niekontroluj ącymi razem - - (3 677) - -
  (3 677) (2 447) (6 124)
  TRANSAKCJE Z W AŚCICIELAMI
  Zakup akcji w
  asnych - (50 079) - - -
  (50 079) -
  (50 079)
  Wydanie akcji w
  asnych - 60 168 (60 168) - -
  - -
  -
  Program opcji na akcje dla pracowników – warto ść ś wiadcze ń zrealizowanych w okresie - - 19 687 - -
  19 687 -
  19 687
  Program opcji na akcje dla pracowników – wp
  ywy od pracowników z tytu
  u wydania akcji w
  asnych - - 11 056 - -
  11 056 -
  11 056
  Program opcji na akcje dla pracowników – warto ść ś wiadcze ń niezrealizowanych - - (4 457) - -
  (4 457) -
  (4 457)
  Efekt modyfikacji programu opcji pracowniczych - - 13 515 - -
  13 515 -
  13 515
  Zmiana podatku odroczonego od wyceny świadcze ń niezrealizowanych - - 2 668 - -
  2 668 -
  2 668
  Transakcje z w
  a ścicielami razem - 10 089 (17 699) - -
  (7 610) - (7 610)
  Na dzień 31 grudnia 2016 r. 714 (11 123) 660 009 655 020 4 413
  1 309 033 67 577 1 376 610
  Na dzień 1 stycznia 2017 r. 714
  (11 123) 660 009 655 020 4 413
  1 309 033 67 577 1 376 610
  DOCHODY CA KOWITE
  Wynik za rok - - - 182 281 -
  182 281 (952)
  181 329
  Różnice kursowe z przeliczenia (nota 18) - - - - (138 330)
  (138 330) (9 234) (147 564)
  Wp
  yw wyceny instrumentów zabezpieczaj ących inwestycje netto - - 51 789 - -
  51 789 - 51 789
  Podatek odroczony dotycz ący zabezpieczenia inwestycji netto (nota 8) - - (9 840) - -
  (9 840) - (9 840)
  Ca
  kowite dochody razem - - 41 949 182 281 (138 330)
  85 900 (10 186) 75 714
  TRANSAKCJE Z UDZIA OWCAMI NIEKONTROLUJĄCYMI
  Wykup udzia
  ów od akcjonariuszy niekontroluj ących - - (29 061) - -
  (29 061) (18 481)
  (47 542)
  Wyp
  ata dywidendy udzia
  owcom niekontroluj ącym - - - - -
  - (3 726)
  (3 726)
  Transakcje z udzia
  owcami niekontroluj ącymi razem - - (29 061) - -
  (29 061) (22 207) (51 268)
  TRANSAKCJE Z W AŚCICIELAMI
  Zakup akcji w
  asnych - (79 298) - - -
  (79 298) -
  (79 298)
  Wydanie akcji w
  asnych - 45 411 (45 411) - -
  - -
  -
  Program opcji na akcje dla pracowników – warto ść ś wiadcze ń zrealizowanych w okresie - - 13 451 - -
  13 451 -
  13 451
  Program opcji na akcje dla pracowników – wp
  ywy od pracowników z tytu
  u wydania akcji w
  asnych - - 1 9 06 - -
  1 906 -
  1 906
  Program opcji na akcje dla pracowników – warto ść ś wiadcze ń niezrealizowanych - - 3 561 - -
  3 561 -
  3 561
  Efekt modyfikacji programu opcji pracowniczych - - 2 287 - -
  2 287 -
  2 287
  Zmiana podatku odroczonego od wyceny świadcze ń niezrealizowanych - - 2 685 - -
  2 685 -
  2 685
  Transakcje z w
  a ścicielami razem - (33 887) (21 521) - -
  (55 408) - (55 408)
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. 714 (45 010) 651 376 837 301 (133 917)
  1 310 464 35 184 1 345 648


  Grupa AmRest Noty objaśniaj ące do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finans owego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  9
  Noty obja
  śniaj ące do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  1.
  Informacje dotycz ące Grupy Kapita
  owej oraz znacz ące zasady rachunkowo ści
  a) Informacje ogólne
  AmRest Holdings SE („Spó
  ka”, „AmRest”, „Jednostka dominuj ąca”) zosta
  a za
  o żona w Holandii
  w pa
  ździerniku 2000 roku jako spó
  ka akcyjna. W dniu 19 wrze śnia 2008 r. Izba Handlowa w Amsterdamie
  zarejestrowa
  a zmian
  ę formy prawnej Spó
  ki na Spó
  k ę Europejsk ą (Societas Europaea) oraz jej nazw ę na AmRest
  Holdings SE. W dniu 22 grudnia 2008 r. S
  ąd Rejonowy dla Wroc
  awia Fabrycznej we Wroc
  awiu do kona
  rejestracji
  siedziby AmRest w Krajowym Rejestrze S
  ądowym. Obecna siedziba Spó
  ki to pl. Grunwaldzki 25 -27,
  Wroc
  aw 50-365, Polska.
  AmRest jest pierwsz ą w Polsce spó
  k ą publiczn ą dzia
  aj ącą w formie Spó
  ki Europejskiej. Celem przekszta
  ceni a
  AmRest w Spó
  k
  ę Europejsk ą by
  o zwi ększenie efektywno ści funkcjonowania Spó
  ki oraz obni żenie kosztów
  operacyjnych i administracyjnych.
  Spó
  ka wraz z podmiotami zale
  żnymi w dalszej cz ęści sprawozdania b ędzie okre ślana mianem „Grupy”. Roczne
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okre s 12 miesi
  ęcy ko ńczących si ę 31 grudnia 2017 r. obejmuje
  Spó
  k
  ę, podmioty zale żne od niej oraz udzia
  y Grupy w jednostkach stowarz yszonych.
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zos ta
  o zatwierdzone przez zarz
  ąd Spó
  ki dnia
  8 marca 2018 r.
  Podstawowym obszarem dzia
  alno
  ści Grupy jest prowadzenie poprzez spó
  ki zale żne w Polsce, Republice
  Czeskiej (dalej Czechy), na W
  ęgrzech, S
  owacji, w Rosji, Serbii, Chorwacji, Bu
  ga rii, Rumunii, Niemczech,
  Francji, Austrii, S
  owenii oraz w Hiszpanii na pods tawie umów franczyzy restauracji Kentucky Fried Chi cken
  („KFC”), Pizza Hut, Burger King i Starbucks. Na ter enie Hiszpanii, Francji, Niemiec, Portugalii prowadzona
  jest dzia
  alno
  ść restauracji marek w
  asnych La Tagliatella, Trastev ere i il Pastificio na podstawie umów
  franczyzy przez podmioty niepowi
  ązane z Grup ą oraz w ramach restauracji w
  asnych, przy wykorzyst aniu
  centralnej kuchni produkuj
  ącej i dostarczaj ącej produkty do ca
  o ści sieci wspomnianych marek w
  asnych.
  Ponadto prowadzona jest dzia
  alno
  ść restauracji marek w
  asnych Blue Frog (na terenie C hin, Hiszpanii i Polski)
  i KABB (na terenie Chin).
  27 kwietnia 2005 r. akcje AmRest Holdings SE zadebi utowa
  y na Gie
  dzie Papierów Warto
  ściowych („GPW”)
  w Warszawie.
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r., najwi ększym akcjonariuszem Spó
  ki by
  FCapital Dutch B.V. posiadaj ący 56,38% akcji
  oraz g
  osów w Spó
  ce. Podmiotem dominuj
  ącym Grupy na dzie ń 31 grudnia 2017 r. jest Grupo Far-Luca, S.A. de
  C.V. Pan Carlos Fernández González jest po
  średnim w
  a ścicielem Grupo Far-Luca, S.A. de C.V.
  Zgodnie z najlepsz
  ą wiedz ą Grupy na dzie ń zatwierdzenia sprawozdania, tj. 8 marca 2018 r. na st ępuj ący
  akcjonariusze przekazali informacj
  ę o posiadaniu bezpo średnio lub po średnio (poprzez podmioty zale żne)
  co najmniej 5% liczby g
  osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AmRest Holdings SE:
  Akcjonariusze Liczba akcji Udzia
  w kapitale Liczba g
  osów na WZA Udzia
  na WZA
  FCapital Dutch B.V.* 11 959 697 56, 38% 11 959 697 56, 38%
  Nationale -Nederlanden OFE 1 484 893 7,00% 1 484 893 7,0 0%
  Gosha Holding S.à.r.l.** 2 263 511 10,67 % 2 263 511 10,67 %
  Pozostali akcjonariusze 5 505 792 25,95 % 5 505 792 25,95 %
  * FCapital Dutch B. V. jest podmiotem bezpośrednio dominuj ącym FCapital Lux (podmiotu posiadaj ącego 5 232 907 akcji AmRest) oraz
  spó
  k ą zale żn ą Finaccess Capital, S.A. de C.V. Grupo Finaccess SA PI de C.V. jest podmiotem bezpośrednio dominuj ącym Finaccess
  Capital, S.A. de C.V. i spó
  k ą zale żn ą Grupo Far-Luca, S.A. de C.V. Osob ą bezpo średnio dominuj ącą Grupo Far-Luca, S.A. de C.V. jest
  Pan Carlos Fernández González, b ęd ą cy cz
  onkiem Rady Nadzorczej AmRest
  ** Gosha Holding S.à.r.l. jest podmiotem blisko zwi ązanym z Panem Henrym McGovern oraz Panem Stevenem K ent Winegar, Cz
  onkami
  Rady Nadzorczej AmRest  Grupa AmRest Noty obja
  śniaj
  ące do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysi
  ącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  10
  Grupa prowadzi restauracje g
  ównie na zasadzie fran
  czyzy, jednakże udzielanie franczyzy innym podmiotom oraz biznes w
  asnych marek zyskują na znaczeniu. Poni ższa tabela
  przedstawia warunki wspó
  pracy z franczyzodawcami i franczyzobiorcami poszczególnych marek prowadzonyc h przez AmRest.
  Dzia
  alno ść w
  asna prowadzona na podstawie umów franczyzy
  Marka KFC Pizza Hut Dine-In Pizza Hut Express, Delivery Burge r King Starbucks
  1)
  Franczyzodawca/Partner KFC Europe Sarl (US
  Branch) PH Europe Sarl (US
  Branch)
  PH Europe Sarl (US Branch) Burger King Europe
  GmbH Starbucks Coffee
  International, Inc/Starbucks
  EMEA Ltd., Starbucks
  Manufacturing EMEA B.V. Obszar obowi
  ązywania
  umowy Polska, Czechy, W
  ęgry,
  Bu
  garia, Serbia,
  Chorwacja, Rosja,
  Hiszpania, Niemcy,
  Francja, Austria, S
  owenia Polska
  Dzia
  aj
  ące restauracje: Polska,
  Czechy, W ęgry, Francja, Rosja,
  Niemcy. Mo żliwo ść otwarcia:
  Bu
  garia, Serbia, Chorwacja,
  S
  owacja, S
  owenia Polska, Czechy,
  Bu
  garia
  Polska, Czechy, W
  ęgry,
  Rumunia, Bu
  garia, Niemcy,
  S
  owacja Okres obowi ązywania
  umowy 10 lat, mo
  żliwo ść
  przed
  u żenia o kolejne 10
  lat 10 lat, mo
  żliwo ść
  przed
  u żenia o kolejne 10
  lat 10 lat, mo
  żliwo ść przed
  u żenia o
  kolejne 10 lat i kolejne 5 lat Polska, Czechy,
  Bu
  garia – 20 lat lub
  10 lat
  5) 15 lat, mo
  żliwo ść
  przed
  u żenia o kolejne 5 lat,
  przy czym Rumunia do 10
  pa ździernika 2023 r. 16 lat,
  Bu
  garia do 1 pa ździernika
  2027 r. 20 lat
  Op
  ata pocz ątkowa Nie wi
  ęcej ni ż USD 50,1
  tys.
  2) Nie wi
  ęcej ni ż USD 50,1
  tys.
  2) USD 25,1 tys.
  2) USD 50 tys. lub USD
  25 tys.
  5)
  USD 25 tys.
  Op
  ata franczyzowa 6% przychodówze
  sprzeda
  ży
  3)
  6% przychodów ze sprzeda ży
  3)
  6% przychodów ze sprzeda ży
  3) 5% przychodów ze
  sprzeda
  ży
  6% przychodów ze sprzeda ży
  Koszty marketingu 5% przychodów ze
  sprzeda
  ży 5% przychodów ze
  sprzeda
  ży 21.06.2017-31.12.2021 - 6%
  przychodów; 01.01.2022-31.12.2026
  - 5% przychodów; po tym okresie
  6% przychodów
  3) 5% przychodów ze
  sprzeda
  ży, w
  Czechach 3%
  przychodów przez
  pierwsze 3 lata, potem
  5% 4) kwota ustalana corocznie
  mi
  ędzy stronami umowy
  Dzia
  alno ść z ramach marek w
  asnych
  Marka La Tagliatella Blue Frog KABB
  Obszar aktywności Hiszpania, Francja, Niemcy, Portugalia Chiny, Hiszpan ia, Polska Chiny


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysi
  ącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  11
  Udzielanie franczyzy innym podmiotom (master-franczy za, marka w
  asna)
  Marka Pizza Hut Dine-In Pizza Hut Express, Delivery La Tagli atella
  Partner Yum Restaurants International Holdings LLC PH Europe Sarl, (US Branch), Yum Restaurants
  International Holdings LLC Marka w
  asna Obszar obowi
  ązywania
  umowy Mo
  żliwo ść otwarcia: Niemcy, Francja Niemcy, Francja Francja, Hiszpania
  Mo
  żliwo ść otwarcia w Monako Okres obowi ązywania
  umowy 10 lat z mo
  żliwo ści ą przed
  u żenia 10 lat z mo żliwo ści ą przed
  u żenia 10 lat z mo żliwo ści ą przed
  u żenia Obja
  śnienia:
  1) Grupa AmRest obj
  ę
  a 82% a Starbucks 18% w kapitale zak
  adowym spó
  ek utworzonych w Polsce, Czechach, i na W
  ęgrzech. Pocz
  ąwszy od dziewi
  ątego roku funkcjonowania umów Starbucks ma bezwarun kow
  ą
  opcj
  ę zwi
  ększenia swoich udzia
  ów maksymalnie do 50%. W przyp adku spornego przej
  ęcia lub zmiany kontroli nad Spó
  k
  ą i/lub jego akcjonariuszami, Starbucks b
  ędzie mia
  prawo do zwi
  ększenia swojego udzia
  u
  do 100% poprzez nabycie udzia
  ów od Grupy. W ocenie Zarz
  ądu Jednostki Dominuj
  ącej na dzie
  ń sporz
  ądzenia niniejszego sprawozdania nie stwierdzono,
  żadnych przes
  anek czyni
  ących realizacj
  ę wy
  żej
  opisanych opcji realnymi. W Bu
  garii i Rumunii Grup a AmRest obj
  ę
  a 100% udzia
  ów w spó
  kach b
  ędących wy
  ącznymi operatorami na tych rynkach. W Niemczech Gru pa AmRest obj
  ę
  a 100% udzia
  ów
  dominuj
  ącego operatora na tym rynku.
  2) Kwota rewaloryzowana na pocz
  ątku ka
  żdego roku kalendarzowego o stop
  ę inflacji.
  3) Op
  ata franczyzowa i marketingowa mo
  że ulec zmianie po spe
  nieniu okre
  ślonych warunków w umowie.
  4) Koszty marketingu dla marki Burger King s
  ą równe 2,5% przychodów ze sprzeda
  ży restauracji tej marki przez pierwsze 2 lata dzia
  alno
  ści, 2% w 3 roku, 5% w kolejnych latach dzia
  alno
  ści.
  5) Okres obowi
  ązywania umowy franczyzowej, a wi
  ęc licencja dla restauracji Burger King otwartych w Polsce w okresie od 1 marca 2009 r. do 30 czerwca 2 010 r., jak równie
  ż dla nowych restauracji Burger
  King w Polsce zosta
  a wyd
  u
  żona z 10 do 20 lat od dnia otwarcia danej restaurac ji, jednak bez mo
  żliwo
  ści przed
  u
  żenia tego okresu o kolejne 10 lat, co przewidywa
  a pierwotnie umowa rozwoju zawarta z AmRest
  Sp. z o.o. W stosunku do restauracji otwieranych w Polsce w okresie od 1 marca 2009 r. do 30 czerwca 2 010 r. oraz w stosunku do restauracji otwieranych po tym okresie (dla umów franczyzowych na 20 lat)
  zosta
  a równie
  ż zwi
  ększona kwota pocz
  ątkowej op
  aty franczyzowej z 25 tys. dolarów ameryk a
  ńskich do 50 tys. dolarów ameryka
  ńskich.


  Grupa AmRest Noty objaśniaj ące do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finans owego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  12
  Sk
  ad Grupy
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. w sk
  ad Grupy Kapita
  owej wchod
  z ą nast ępuj ące podmioty zale żne:
  Nazwa spó
  ki Siedziba
  Nazwa podmiotu dominującego oraz
  pozosta
  ych
  udzia
  owców
  Udzia
  w kapitale
  oraz ogólnej
  liczbie g
  osów
  Data obj ęcia
  kontroli
  Prowadzenie dzia
  alno ści holdingowej
  AmRest Acquisition Subsidiary
  Ltd. Birkirkara, Malta AmRest Holdings SE 100,00% maj 200
  7
  AmRest TAG S.L.U. Madryt, Hiszpania AmRest Sp. z o.o. 1 00,00% marzec 2011
  AmRestavia S.L.U. Madryt, Hiszpania AmRest TAG S.L.U. 10 0,00% kwiecień 2011
  Restauravia Grupo Empresarial
  S.L. Madryt, Hiszpania AmRestavia S.L.U.
  AmRest TAG S.L.U. 16,52%
  83,48% kwiecie
  ń 2011
  AmRest HK Ltd Hong Kong, Chiny AmRest Holdings SE 100,00%
  wrzesie
  ń 2011
  AmRest China Group PTE Ltd Singapur AmRest Holdings S E 100,00% grudzień 2012
  Bigsky Hospitality Group Ltd Hong Kong, Chiny AmRest Chi na Group
  PTE Ltd. 100,00% grudzień 2012
  New Precision Ltd Apia, Samoa AmRest China Group PTE Ltd. 100,00% grudzie
  ń 2012
  Horizon Group Consultants
  (BVI) Road Town, Tortola,
  Brytyjskie Wyspy
  Dziewicze AmRest China Group
  PTE Ltd.
  100,00% grudzie
  ń 2012
  Kai Fu Restaurant Managment (Shanghai) Co.,Ltd Szanghaj, Chiny Blue Frog Food&Bevarage
  Management Ltd 100,00% grudzie ń 2016
  Prowadzenie dzia
  alno ści restauracyjnej
  AmRest Sp. z o.o. Wroc
  aw, Polska AmRest Holdings SE 100,00% grudzień 2000
  AmRest s.r.o. Praga, Czechy AmRest Holdings SE 100, 00% grudzień 2000
  AmRest Kft Budapeszt, W ęgry AmRest Sp. z o.o. 100,00% czerwiec 2006
  AmRest Coffee Sp. z o.o. Wroc
  aw, Polska AmRest Sp. z o.o.
  Starbucks Coffee
  International, Inc. 82,00% 18,00%
  marzec 2007
  AmRest EOOD Sofia, Bu
  garia AmRest Holdings SE 100,00% kwiecie
  ń 2007
  OOO AmRest Petersburg, Rosja AmRest Acquisition Subsidiary Ltd.
  AmRest Sp. z o.o. 0,1% 99,9%
  lipiec 2007
  AmRest Coffee s.r.o. Praga, Czechy AmRest Sp. z o.o .
  Starbucks Coffee
  International, Inc. 82,00% 18,00% sierpie
  ń 2007
  AmRest Kávézó Kft Budapeszt, W ęgry AmRest Sp. z o.o. Starbucks Coffee
  International, Inc. 82,00% 18,00% sierpie ń 2007
  AmRest d.o.o. Belgrad, Serbia AmRest Sp. z o.o.
  ProFood Invest GmbH 60,00% 40,00% pa
  ździernik 2007
  Restauravia Food S.L.U. Madryt, Hiszpania Restauravia Grupo
  Empresarial S.L. 100,00% kwiecie
  ń 2011
  Pastificio Service S.L.U. Lleida, Hiszpania Restaurav ia Grupo
  Empresarial S.L. 100,00% kwiecie
  ń 2011
  Pastificio Restaurantes S.L.U. Lleida, Hiszpania Past ificio Service S.L.U. 100,00% kwiecień 2011
  Pastificio S.L.U. Lleida, Hiszpania Pastificio Service S.L.U. 100,00% kwiecie ń 2011
  AmRest Adria d.o.o. Zagrzeb, Chorwacja AmRest Sp. z o .o 100,00% październik 2011
  AmRest GmbH* Kolonia, Niemcy AmRestavia S.L.U. 100,00% marzec 2012
  AmRest SAS Lyon, Francja AmRestavia S.L.U. 100,00% kwiecie ń 2012
  AmRest Adria 2 d.o.o. Ljubljana, S
  owenia AmRest Sp. z o.o. 100,00% sierpień 2012
  Frog King Food&Beverage
  Management Ltd Szanghaj, Chiny Bigsky Hospitality Group
  Ltd 100,00% grudzie
  ń 2012
  Blue Frog Food&Beverage
  Management Ltd Szanghaj, Chiny New Precision Ltd 100,00% grudzie
  ń 2012
  Shanghai Kabb Western
  Restaurant Ltd Szanghaj, Chiny Horizon Group
  Consultants (BVI) 100,00% grudzie
  ń 2012


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  13
  Nazwa spó
  ki Siedziba Nazwa podmiotu
  dominuj ącego oraz
  pozosta
  ych
  udzia
  owców
  Udzia
  w kapitale
  oraz ogólnej
  liczbie g
  osów
  Data obj ęcia
  kontroli
  AmRest Skyline GmbH Kolonia, Niemcy AmRestavia S.L.U. 100,00% październik 2013
  Kai Zhen Food and Beverage
  Management (Shanghai) Ltd. Szanghaj, Chiny Blue Frog
  Food&Beverage
  Management Ltd 100,00% marzec 2014
  AmRest Coffee EOOD Sofia, Bu
  garia AmRest Sp. z o.o. 1
  00,00% czerwiec 2015
  AmRest Coffee S.r.l. Bukareszt, Rumunia AmRest Sp. z o.o. 100,00% czerwiec 2015
  AmRest Coffee SK s.r.o. Bratys
  awa, S
  owacja AmRest s.r.o.
  AmRest Sp. z o.o. 99,00% 1,00% grudzie
  ń 2015
  AmRest Coffee Deutschland
  Sp. z o.o. & Co. KG Monachium, Niemcy AmRest Kaffee Sp. z o.o.
  AmRest Capital Zrt 80,00% 20,00% maj 2016
  AmRest DE Sp. z o.o. & Co. KG Berlin, Niemcy AmRest Ka
  ffee Sp. z o.o. 100,00% grudzień 2016
  The Grill Concept S.L.U. Lleida, Spain Pastificio Se rvice S.L.U. 100,00% grudzień 2016
  LTP La Tagliatella Portugal, Lda Lizbona, Portugalia AmRest TAG S.L.U.
  AmRestavia S.L.U. 74,00% 26,00% luty 2017
  AmRest AT GmbH Wiede
  ń, Austria AmRest Sp. z o.o. 100,00% marzec 2017
  AmRest Topco SAS Pary ż, Francja AmRest Holdings SE 100,00% maj 2017
  AmRest Delco SAS Pary ż, Francja AmRest Topco SAS 100,00%
  maj 2017
  AmRest Opco SAS Pary ż, Francja AmRest Holdings SE 100,00% lipiec 2017
  OOO Chicken Yug Petersburg, Rosja OOO AmRest 100,00% pa ździernik 2017
  OOO Pizza Company Petersburg, Rosja OOO AmRest 100,00%
  listopad 2017
  AmRest Coffee SRB Belgrad, Serbia AmRest Holdings SE 100,00%
  listopad 2017
  Świadczenie us
  ug finansowych i innych dla potrzeb G rupy
  AmRest LLC Wilmington, USA AmRest Sp. z o.o. 100,00% lipiec 2008
  AmRest Capital Zrt Budapeszt, Węgry AmRest Sp. z o.o. 100,00% listopad 2011
  AmRest Finance Zrt Budapeszt, W ęgry AmRest Sp. z o.o. 100,00% listopad 2011
  AmRest Work Sp. z o.o. Wroc
  aw, Polska AmRest Sp. z o .o. 100,00% marzec 2012
  La Tagliatella International Kft Budapeszt, W ęgry AmRestavia S.L.U. 100,00% listopad 2012
  La Tagliatella Financing Kft** Budapeszt, W ęgry AmRestavia S.L.U. 100,00% listopad 2012
  La Tagliatella SAS Lyon, Francja AmRestavia S.L.U. 1 00,00% marzec 2014
  AmRest FSVC LLC Wilmington, USA AmRest Holdings SE 100 ,00% listopad 2014
  AmRest Kaffee Sp. z o.o. Wroc
  aw, Polska AmRest Sp. z o.o. 100,00% marzec 2016
  Restaurant Partner
  Polska Sp. z o.o. ód
  ź, Polska AmRest Holdings SE
  Delivery Hero GmbH 51,00%
  49,00% sierpie
  ń 2017
  AmRest Estate SAS Pary ż, Francja AmRest Opco SAS 100,00% wrzesie ń 2017
  AmRest Leasing SAS Pary ż, Francja AmRest Opco SAS 100,00% wrzesie ń 2017
  Ś wiadczenie us
  ug zarz ądzania
  a ńcuchem dostaw
  SCM s.r.o. Praga, Czechy SCM Sp. z o.o. Ondrej Razga 90,00% 10,00% marzec 2007
  SCM Sp. z o.o. Warszawa, Polska AmRest Sp. z o.o.
  R&d Sp. z o.o.
  Beata Szafarczyk-Cylny
  Zbigniew Cylny 51,00% 43,80% 5,00% 0,20%
  pa
  ździernik 2008
  SCM Due Sp. z o.o. Warszawa, Polska SCM Sp. z o.o. 1 00,00% październik 2014
  * W dniu 25 listopada 2016 r. Zarz ąd AmRestavia S.L.U. podj ą
  decyzj ę o likwidacji spó
  ki AmRest GmbH. Do dnia sporz ądzenia
  niniejszego sprawozdania proces likwidacji nie zako ńczy
  si ę.
  ** W dniu 5 wrze śnia 2017 r. Zarz ąd AmRestavia S.L.U. podj ą
  decyzj ę o likwidacji spó
  ki La Tagliatella Financing Kft. Do dnia
  sporz ądzenia niniejszego sprawozdania proces likwidacji n ie zakończy
  si ę.  Grupa AmRest Noty objaśniaj ące do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finans owego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  14  Grupa AmRest Noty obja
  śniaj
  ące do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysi
  ącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  15
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. skrócone i nformacje finansowe dla jednostek zależnych, które maj ą udzia
  y niekontroluj ące, przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco:
  Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej
  2017 AmRest Coffee s.r.o.
  AmRest Kávézó
  Kft
  AmRest Coffee
  Sp. z o.o.
  SCM
  Sp. z o.o.
  AmRest d.o.o.
  SCM due Sp. z o.o.
  SCM s.r.o.
  Restaurant Partner
  Polska Sp. z o.o.
  Aktywa obrotowe 20 747
  7 767 11 274 18 104 3 290 1 524 1 951 10 438
  Zobowiązania (13 496) (7 854) (14 810) (8 696) (3 170) (1 038) ( 565) (7 146)
  Krótkoterminowe aktywa netto razem 7 251 (87) (3 536) 9 408 120 486 1 386 3 292 Aktywa trwa
  e 35 602 19 294 55 706 4 686 7 579 - 68 10 878 Zobowiązania d
  ugoterminowe (657) - (99) (1 559) (7) - - (5 13)
  D
  ugoterminowe aktywa netto razem 34 945 19 294 55 60 7 3 127 7 572 - 68 10 365 Aktywa netto 42 196 19 207 52 071 12 535 7 692 486 1 454 13 657 2016 Blue Horizon Hospitality Group PTE Ltd. AmRest Coffee
  s.r.o. AmRest Kávézó
  Kft AmRest Coffee
  Sp. z o.o. SCM
  Sp. z o.o. AmRest
  d.o.o.
  Aktywa obrotowe 24 882 24 211
  5 457 32 403 17 579 3 897
  Zobowiązania (54 109) (11 639) (6 704) (15 864) (5 707) (1 913)
  Krótkoterminowe aktywa netto razem (29 227) 12 572 (1 247) 16 539 11 872 1 984 Aktywa trwa
  e 89 503 31 605 17 607 45 018 4 257 3 257 Zobowiązania d
  ugoterminowe
  (9 282)
  (276)
  (72)
  (86)
  (1 019)
  (7)
  D
  ugoterminowe aktywa netto razem 80 221 31 329 17 535 44 932 3 238 3 250 Aktywa netto 50 994 43 901 16 288 61 471 15 110 5 234 Skrócony rachunek zysków i strat 2017
  AmRest Coffee
  s.r.o. AmRest Kávézó Kft
  AmRest Coffee
  Sp. z o.o.
  SCM Sp. z
  o.o.
  AmRest d.o.o.
  SCM due Sp. z o.o.
  SCM s.r.o.
  Restaurant Partner
  Polska Sp. z o.o.
  Przychody razem 92 941 46 365 102 595 49 781 16 583 2 453 2 641 3 1 05
  Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 14 059 3 234 (5 445) 6 577 516 243 1 045 (10 563)
  Podatek dochodowy (2 724) (804) - (1 608) (49) (28) (180) 57
  Zysk/(strata) netto 11 335 2 430 (5 445) 4 969 467 215 865 (10 506) Zysk/(strata) netto przypadająca udzia
  owcom
  niekontroluj ącym 2 040 437 (980) 2 435 187 105 468 (5 148) 2016 Blue Horizon Hospitality
  Group PTE Ltd. AmRest Coffee
  s.r.o. AmRest Kávézó
  Kft AmRest Coffee
  Sp. z o.o. SCM
  Sp. z o.o. AmRest
  d.o.o.
  Przychody razem
  229 028
  76 779
  35 749
  85 026
  46 118
  14 472
  Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (10 507) 9 120 2 103 (3 930) 6 755 954
  Podatek dochodowy (11) (2 053) (597) - (1 560) - Zysk/(strata) netto
  (10 518)
  7 067
  1 506
  (3 930)
  5 195
  954
  Zysk/(strata) netto przypadająca udzia
  owcom niekontroluj ącym (3 583)* 1 272 271 (707) 2 546 382 * W dniu 15 listopada 2016 r. zosta
  a podj
  ęta uchwa
  a o wykupie udzia
  ów w spó
  ce Blue Horizon Hospitality Group PTE Ltd od Coralie Danks. W wyni ku podj
  ętej uchwa
  y AmRest Holdings SE obj
  ę
  a 5,23% dodatkowych udzia
  ów.
  W dniu 24 lutego 2017 r. zosta
  a podj
  ęta uchwa
  a o wykupie udzia
  ów w spó
  ce Blue Horizon Hospitality Group PTE Ltd od pozosta
  ych udzia
  owców niekontrolujacych. W wyniku podj
  ętej uchwa
  y AmRest Holdings SE obj
  ę
  a
  32,44% dodatkowych udzia
  ów i od tego momentu jest 100% w
  a
  ścicielem spó
  ki. W 2017 roku strata netto przypadajaca na udzia
  owca niekontrul
  ącego wynios
  a 496 tys. z
  .
  W jednostkach zależnych, które maj ą udzia
  y niekontroluj ące, nie wyst ępuj ą znacz ące ograniczenia w mo żliwo ści dost ępów do aktywów lub ich u żywania oraz rozliczania
  zobowi ąza ń Grupy.


  Grupa AmRest Noty objaśniaj ące do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finans owego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  16
  b) Oświadczenie o zgodno ści sprawozdania z Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści
  Finansowej
  Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe zosta
  o sporz ądzone zgodnie z Mi ędzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczo
  ści Finansowej zaakceptowanymi przez Uni ę Europejsk ą („MSSF”) dla rocznej sprawozdawczo ści
  finansowej, obowi
  ązuj ącymi na dzie ń 31 grudnia 2017 r.
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. nie wyst ępuj ą ró żnice pomi ędzy zasadami rachunkowo ści przyj ętymi przez Grup ę
  zgodnie z MSSF przyj
  ętymi do stosowania w UE a MSSF wydanymi przez Rad ę Mi ędzynarodowych Standardów
  Rachunkowo
  ści.
  c) Forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania fin ansowego
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta
  o zaprezentowane w polskich z
  otych (z
  ), po zaokr ągleniu
  do pe
  nych tysi
  ęcy.
  Sprawozdanie finansowe przygotowano w oparciu o kon wencj
  ę kosztu historycznego, za wyj ątkiem wyceny
  instrumentów pochodnych oraz nieruchomo
  ści inwestycyjnych do warto ści godziwej.
  Sporz
  ądzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wyma ga przyj ęcia przez Zarz ąd okre ślonych za
  o żeń,
  dokonania ocen i szacunków, które maj
  ą odzwierciedlenie w stosowanej polityce rachunkowo ści oraz
  w wykazywanych w sprawozdaniu finansowym warto
  ściach aktywów oraz pasywów, przychodów oraz kosztów .
  Wyniki szacunków oraz zwi
  ązanych z nimi za
  o żeń, b ędących rezultatem do świadczenia oraz ró żnorodnych
  czynników uwa
  żanych za uzasadnione w danych okoliczno ściach, s ą podstaw ą dokonywania oceny warto ści
  sk
  adników aktywów oraz zobowi
  ązań, które nie wynikaj ą wprost z innych źróde
  . Rzeczywiste wyniki finansowe
  mog
  ą się różnić od przyj ętych szacunków.
  d) Zasady sporz ądzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Jednostki zale żne
  Jednostki zale żne podlegaj ą konsolidacji w okresie od dnia obj ęcia nad nimi kontroli przez Grup ę, a przestaj ą by ć
  konsolidowane od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez jednostk
  ę dominuj ąca ma miejsce wtedy, gdy
  spe
  nione s
  ą warunki opisane w MSSF10.
  Grupa weryfikuje fakt sprawowania kontroli nad inny mi jednostkami, je
  śli okoliczno ści i faktu wskazuj ą na zmiany
  przynajmniej jednego warunku wymienionego w MSSF 10 .
  Transakcje, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomi
  ędzy spó
  kami Grupy s ą eliminowane.
  Niezrealizowane straty równie
  ż podlegaj ą eliminacji, chyba, że transakcja dostarcza dowodów na utrat ę warto ści
  przez przekazany sk
  adnik aktywów. Zasady rachunkow o
  ści stosowane przez jednostki zale żne zosta
  y zmienione
  tam, gdzie by
  o to konieczne, dla zapewnienia zgodn o
  ści z zasadami rachunkowo ści stosowanymi przez Grup ę.
  Udzia
  y niekontroluj
  ące oraz transakcje z udzia
  owcami niekontroluj ącymi
  Zmiany w udziale w
  asno
  ściowym jednostki dominuj ącej, które nie skutkuj ą utrat ą kontroli nad jednostk ą zale żną są
  ujmowane jako transakcje kapita
  owe.
  W takich przypadkach w celu odzwierciedlenia zmian we wzgl
  ędnych udzia
  ach w jednostce zale żnej Grupa
  dokonuje korekty warto
  ści bilansowej udzia
  ów kontroluj ących oraz udzia
  ów niekontroluj ących. Wszelkie ró żnice
  pomi
  ędzy kwot ą korekty udzia
  ów niekontroluj ących a warto ścią godziw ą kwoty zap
  aconej lub otrzymanej
  odnoszone s
  ą na kapita
  w
  asny i przypisywane do w
  a ścicieli jednostki dominuj ącej.
  Jednostki stowarzyszone
  ednostki stowarzyszone s
  ą to jednostki, na które jednostka dominuj ąca bezpo średnio lub poprzez spó
  ki zale żne
  wywiera znacz
  ący wp
  yw i które nie s ą ani jej jednostkami zale żnymi, ani wspólnymi przedsi ęwzi ęciami,
  co zwykle towarzyszy posiadaniu od 20 do 50% ogólne j liczby g
  osów w organach stanowi
  ących. Inwestycje
  w jednostkach stowarzyszonych rozlicza si
  ę metod ą praw w
  asno ści i ujmuje pocz ątkowo wed
  ug kosztu. Inwestycja
  Grupy w jednostkach stowarzyszonych obejmuje warto
  ść firmy (pomniejszon ą o ewentualne skumulowane odpisy
  z tytu
  u utraty warto
  ści), okre ślon ą w dniu nabycia.
  Udzia
  Grupy w wyniku finansowym jednostek stowarzy szonych od dnia nabycia ujmuje si
  ę w rachunku wyników,
  a jej udzia
  w pozosta
  ych ca
  kowitych dochodach or az w zmianach stanu innych kapita
  ów od dnia nabyci a –
  w pozosta
  ych ca
  kowitych dochodach. Warto
  ść bilansow ą inwestycji koryguje si ę o
  ączne zmiany stanu od dnia
  nabycia. Gdy udzia
  Grupy w stratach jednostki stow arzyszonej staje si
  ę równy lub wi ększy od warto ści bilansowej
  udzia
  u Grupy w tej jednostce stowarzyszonej, obejm uj
  ącego ewentualne inne niezabezpieczone nale żności, Grupa


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  17
  zaprzestaje ujmowa
  ć dalsze straty, chyba że wzi ę
  a na siebie obowi ązki lub dokona
  a p
  atno ści w imieniu danej
  jednostki stowarzyszonej.
  Niezrealizowane zyski na transakcjach pomi
  ędzy Grup ą a jej jednostkami stowarzyszonymi eliminuje si ę
  proporcjonalnie do udzia
  u Grupy w jednostkach stow arzyszonych. Niezrealizowane straty równie
  ż są eliminowane,
  chyba
  że transakcja dostarcza dowodów na wyst ąpienie utraty warto ści przekazywanego sk
  adnika aktywów. Zasady
  rachunkowo
  ści stosowane przez jednostki stowarzyszone tam, gdz ie by
  o to konieczne, zosta
  y zmienione
  dla zapewnienia zgodno
  ści z zasadami rachunkowo ści stosowanymi przez Grup ę.
  e) Za
  o żenie kontynuacji dzia
  alno ści
  Informacje zawarte poni żej nale ży czyta ć
  ącznie z notami 19 i 32, opisuj ącymi odpowiednio: istotne zdarzenia
  po dniu 31 grudnia 2017 r. oraz kredyty i po
  życzki.
  Niniejsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finans owe zosta
  o sporz
  ądzone przy za
  o żeniu kontynuacji
  dzia
  alno
  ści przez spó
  ki Grupy w daj ącej si ę przewidzie ć przysz
  o ści. Na dzie ń sporz ądzenia skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego w ocenie Zarz
  ądu Jednostki Dominuj ącej nie istniej ą żadne okoliczno ści wskazuj ące
  na zagro
  żenie kontynuacji dzia
  alno ści gospodarczej przez Grup ę.
  f) Transakcje w walutach obcych
  Waluta funkcjonalna i prezentacji
  Ka
  żdy z podmiotów Grupy prowadzi sprawozdawczo ść finansow ą w walucie podstawowego środowiska
  gospodarczego, w którym prowadzi on swoj
  ą dzia
  alno ść operacyjn ą („waluta funkcjonalna”). Poni ższa tabela
  przedstawia, jakie waluty funkcjonale u
  żywane s ą przez spó
  ki w poszczególnych krajach.
  Kraj spó
  ki Waluta funkcjonalna
  Polska z
  oty polski (PLN)
  Czechy
  korona czeska (CZK)
  W
  ęgry forint (HUF)
  Rosja rubel rosyjski (RUB)
  Bu
  garia lew bu
  garski (BGN)
  Serbia dinar (RSD)
  Hiszpania euro (EUR)
  Niemcy euro (EUR)
  S
  owacja euro (EUR)
  Francja euro (EUR)
  Portugalia euro (EUR)
  S
  owenia euro (EUR)
  Chorwacja kuna (HRK)
  Rumunia lej (RON)
  Chiny yuan (CNY)
  Hong Kong yuan (CNY)/dolar ameryka
  ński (USD)
  USA dolar ameryka
  ński (USD)
  Niniejsze sprawozdanie finansowe prezentowane jest
  w z
  otych polskich.
  Transakcje wyra
  żone w walutach obcych
  Transakcje zawarte w walutach obcych s
  ą przeliczane wed
  ug kursu obowi ązuj ącego w dniu zawarcia transakcji.
  Aktywa i pasywa pieni
  ężne wyra żone w walutach obcych na dzie ń bilansowy zosta
  y przeliczone na z
  ote polskie
  wed
  ug kursu obowi
  ązuj ącego na ten dzie ń. Ró żnice kursowe powsta
  e w wyniku przeliczenia transak cji wyra żonych
  w walutach obcych na polskie z
  ote zosta
  y wykazane w rachunku zysków i strat za wyj
  ątkiem cz ęści zysków i strat
  zwi
  ązanych z instrumentem zabezpieczaj ącym, stanowi ącym efektywne zabezpieczenie ujmowanym bezpo średnio
  w innych dochodach ca
  kowitych. Aktywa i pasywa nie pieni
  ężne wyra żone w walutach obcych, wykazywane wed
  ug
  kosztu historycznego, wycenia si
  ę wed
  ug kursu obowi ązuj ącego w dniu transakcji.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  18
  Sprawozdania finansowe jednostek dzia
  aj
  ących za granic ą
  Wynik finansowy oraz sytuacj
  ę maj ątkow ą wszystkich podmiotów zale żnych i stowarzyszonych, których waluta
  funkcjonalna jest inna ni
  ż waluta prezentacji, przelicza si ę na inn ą walut ę prezentacji z zastosowaniem nast ępuj ących
  zasad:
  · aktywa i zobowi
  ązania, w tym warto ść firmy oraz korekty dokonane w trakcie konsolidacji , przeliczane
  s
  ą po kursie zamkni ęcia na dzie ń bilansowy;
  · przychody i koszty oraz pozosta
  e dochody ca
  kowite jednostek dzia
  aj
  ących za granic ą przeliczane s ą
  po
  średnim kursie wymiany w danym okresie, co odpowiada w przybli żeniu przeliczeniu po kursach
  wymiany na dzie
  ń zawarcia transakcji;
  · wszystkie wynikaj
  ące st ąd ró żnice kursowe ujmowane s ą w pozosta
  ych ca
  kowitych dochodach
  i akumulowane w oddzielnej pozycji kapita
  u w
  asneg o. W momencie zbycia jednostek, ró
  żnice
  kursowe zakumulowane w kapitale w
  asnym, dotycz
  ące danego podmiotu zagranicznego, ujmuje si ę
  w rachunku wyników.
  · Ró
  żnice kursowe powsta
  e na wycenie inwestycji netto u jmuje si ę do pozosta
  ych ca
  kowitych
  dochodów.
  Na potrzeby przelicze
  ń na dzie ń 31 grudnia 2017 r. Grupa wykorzysta
  a kursy Europe jskiego Banku Centralnego.
  W przypadku d
  ugoterminowego finansowania po
  życzkami wewn ątrzgrupowymi o bli żej nieokre ślonym terminie
  sp
  aty oraz braku intencji do sp
  aty Grupa klasyfik uje ró
  żnice kursowe wynikaj ące z ich tytu
  u jako element kapita
  ów
  z tytu
  u ró
  żnic kursowych.
  Waluta funkcjonalna
  żadnego z podmiotów zale żnych nie jest na dzie ń 31 grudnia 2017 r. walut ą gospodarki
  hiperinflacyjnej.
  g) Rzeczowe aktywa trwa
  e
  Rzeczowe aktywa trwa
  e stanowi ące w
  asno ść Grupy
  Rzeczowe aktywa trwa
  e ujmuje si
  ę w ksi ęgach wed
  ug kosztu historycznego, pomniejszonego o umorzenie, a tak że
  o ewentualne odpisy z tytu
  u utraty ich warto
  ści. Warto ść pocz ątkowa aktywów wytworzonych we w
  asnym zakresie
  obejmuje koszt materia
  ów, koszt robocizny bezpo
  średniej oraz gdy jest istotny, wst ępny szacunek kosztu demonta żu
  i usuni
  ęcia aktywów oraz przywrócenia dawnego kszta
  tu miej scu, w którym si ę one znajdowa
  y.
  W przypadku, gdy sk
  adniki rzeczowego maj
  ątku trwa
  ego zawieraj ą istotne elementy sk
  adowe o ró żnym okresie
  u
  żytkowania, poszczególne elementy uznaje si ę za odr ębne sk
  adniki rzeczowego maj ątku trwa
  ego.
  Zyski i straty z tytu
  u zbycia
  środków trwa
  ych ustala si ę drog ą porównania wp
  ywów ze sprzeda ży z ich warto ścią
  bilansow
  ą i ujmuje w rachunku zysków i strat w pozycji „Zysk /(strata) ze sprzeda ży środków trwa
  ych”, b ędącą
  cz
  ęścią pozycji „koszty najmu oraz pozosta
  e koszty operac yjne”.
  Aktywa zwi
  ązane z uruchomieniem restauracji
  Koszty bezpo
  średnio zwi ązane z nabyciem lub wytworzeniem rzeczowych aktywów trwa
  ych dotycz ących
  uruchomienia restauracji w danej lokalizacji, w tym koszty projektów architektonicznych, obs
  ugi prawn ej,
  wynagrodze
  ń pracowników i świadcze ń na rzecz pracowników bezpo średnio zaanga żowanych w uruchomienie danej
  lokalizacji s
  ą zaliczane do warto ści aktywów („Rzeczowe aktywa trwa
  e”). Grupa zalicz a do warto ści restauracji
  powy
  ższe koszty poniesione od momentu, gdy realizacja pr zedsi ęwzi ęcia w danej lokalizacji jest uznana
  za prawdopodobn
  ą. W przypadku pó źniejszego spadku prawdopodobie ństwa uruchomienia przedsi ęwzi ęcia w danej
  lokalizacji wszystkie aktywowane uprzednio koszty s
  ą odnoszone do rachunku zysków i strat. Koszty bezpo średnio
  zwi
  ązane z nabyciem lub wytworzeniem rzeczowych aktywów trwa
  ych restauracji s ą amortyzowane
  w przewidywanym okresie u
  żytkowania restauracji.
  Aktywa te dotycz
  ą zarówno kosztów poniesionych w obcym środku trwa
  ym w leasingu operacyjnym, jak i w lokal u
  nabytym na w
  asno
  ść.
  Grupa nie kapitalizuje kosztów finansowania zewn
  ętrznego, gdy ż aktywa te nie spe
  niaj ą definicji aktywów
  kwalifikowanych wed
  ug MSR 23.
  Aktywa w leasingu
  Grupa jest leasingobiorc
  ą (korzystaj ącym) rzeczowych aktywów trwa
  ych. Leasing rzeczowyc h aktywów trwa
  ych,
  w ramach którego zasadniczo ca
  o
  ść ryzyka i wszystkie po żytki z tytu
  u w
  asno ści przys
  uguj ą Grupie, zalicza si ę
  do leasingu finansowego. Przedmiot leasingu finanso wego ujmuje si
  ę w aktywach z dniem rozpocz ęcia leasingu
  wed
  ug ni
  ższej z dwóch kwot: warto ści godziwej przedmiotu leasingu i warto ści bie żącej minimalnych op
  at


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  19
  leasingowych. Ka
  żdą op
  at ę leasingow ą dzieli si ę na kwot ę pomniejszaj ącą saldo zobowi ązania i kwot ę kosztów
  finansowych w taki sposób, aby utrzymywa
  ć sta
  ą stop ę w stosunku do nieuregulowanej cz ęści zobowi ązania.
  Odno
  śne obowi ązki czynszowe, pomniejszone o koszty finansowe, ujm uje si ę w bilansie jako zobowi ązania z tytu
  u
  leasingu finansowego. Element odsetkowy kosztów fin ansowych rozlicza si
  ę w koszty w rachunku zysków i strat
  przez okres leasingu w taki sposób, aby uzyska
  ć za ka żdy okres sta
  ą okresow ą stop ę procentow ą w stosunku
  do nieuregulowanej cz
  ęści zobowi ązania. Rzeczowe aktywa trwa
  e nabyte w ramach leasi ngu finansowego
  amortyzowane s
  ą przez okres u żytkowania aktywów lub okres leasingu, w zale żności od tego, który z nich jest
  krótszy.
  Koszty poniesione po oddaniu
  środka trwa
  ego do u żytkowania

  źniejsze nak
  ady uwzgl ędnia si ę w warto ści bilansowej danego środka trwa
  ego lub ujmuje jako odr ębny środek
  trwa
  y (tam, gdzie jest to w
  a
  ściwe) tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne, że z tytu
  u tej pozycji nast ąpi wp
  yw
  korzy
  ści ekonomicznych do Grupy, za ś koszt danej pozycji mo żna wiarygodnie zmierzy ć. Wszelkie pozosta
  e
  wydatki na napraw
  ę i konserwacje odnoszone s ą do rachunku zysków i strat w okresie obrotowym, w którym je
  poniesiono.
  Amortyzacja
  Rzeczowe aktywa trwa
  e, w tym ich istotne elementy sk
  adowe, amortyzowane s ą metod ą liniow ą w przewidywanym
  okresie u
  żytkowania tych aktywów/elementów sk
  adowych. Grunty w
  asne oraz środki trwa
  e w budowie nie s ą
  amortyzowane. Przewidywane okresy u
  żytkowania aktywów s ą nast ępuj ące:
  Budynki 30 - 40 lat
  Koszty poniesione na rozwój restauracji (w tym inwe stycje w obcych
  środkach trwa
  ych
  oraz koszty rozwoju restauracji) 10 - 20 lat*
  Maszyny i urz ądzenia
  3 - 14 lat
  Środki transportu 4 - 6 lat
  Inne rzeczowe aktywa trwa
  e 3 - 10 lat
  *standardowy okres trwania umowy leasingu.
  Warto ść ko ńcowa, metoda amortyzacji oraz okres u żytkowania podlegaj ą corocznie ponownej ocenie.
  h) Nieruchomo ści inwestycyjne
  Pocz ątkowo nieruchomo ści inwestycyjne s ą ujmowane wed
  ug ceny nabycia z uwzgl ędnieniem kosztów
  transakcyjnych. Warto
  ść bilansowa sk
  adnika aktywów obejmuje koszt wymiany cz ęści nieruchomo ści inwestycyjnej
  w chwili jego poniesienia, o ile spe
  nione s
  ą kryteria ujmowania, i nie obejmuje kosztów bie żącego utrzymania tej
  nieruchomo
  ści.
  Nast
  ępnie nieruchomo ści inwestycyjne s ą wykazywane wed
  ug warto ści godziwej. Zyski lub straty wynikaj ące
  ze zmian warto
  ści godziwej nieruchomo ści s ą ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w kt órym powsta
  y.
  Nieruchomo
  ści inwestycyjne s ą usuwane ze sprawozdania z sytuacji finansowej w pr zypadku ich zbycia lub sta
  ego
  wycofania danej nieruchomo
  ści inwestycyjnej z u żytkowania, gdy nie s ą spodziewane żadne przysz
  e korzy ści z jej
  sprzeda
  ży. Wszelkie zyski lub straty wynikaj ące ze zmian warto ści godziwej nieruchomo ści inwestycyjnych s ą
  ujmowane w rachunku zysku i strat w okresie, w któr ym nast
  ąpi
  a likwidacja lub sprzeda ż.
  Przeniesienia aktywów do i z nieruchomo
  ści inwestycyjnych dokonuje si ę tylko wówczas, gdy nast ępuje zmiana
  sposobu ich u
  żytkowania. W przypadku przeniesienia nieruchomo ści inwestycyjnej do sk
  adników rzeczowego
  maj
  ątku trwa
  ego lub zapasów Grupy, domniemany koszt, k tóry zostanie przyj ęty do celów uj ęcia w innej kategorii
  aktywów, jest równy warto
  ści godziwej tej nieruchomo ści z dnia zmiany jej sposobu u żytkowania. Je śli
  nieruchomo
  ść będąca nieruchomo ścią zajmowana przez Grup ę staje si ę nieruchomo ścią inwestycyjn ą, Grupa stosuje
  w odniesieniu do tej nieruchomo
  ści zasady opisane w nocie 1i) a ż do dnia zmiany sposobu u żytkowania tej
  nieruchomo
  ści.
  i) Franczyza, umowy licencyjne oraz pozosta
  e op
  aty
  Tak jak to opisano w nocie 1a), Grupa prowadzi rest auracje na podstawie umów franczyzy. Zgodnie z umow ami
  franczyzy Grupa ma obowi
  ązek zap
  aty bezzwrotnej op
  aty wst ępnej przy uruchomieniu ka żdej nowej restauracji oraz
  dalszych op
  at w okresie obowi
  ązywania umowy (w wysoko ści % przychodów, zwykle 5-6%), a tak że przeznaczania
  ustalonego % przychodów (zwykle 5%) na dzia
  ania re klamowe okre
  ślone w odpowiednich umowach. Ponadto,
  po zako
  ńczeniu wst ępnego okresu umowy franczyzy, Grupa mo że odnowi ć umow ę franczyzy po poniesieniu op
  aty
  przed
  u
  żającej jej wa żność.


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  20
  Bezzwrotne op
  aty wst
  ępne s ą w istocie op
  atami za prawo do u żywania znaku firmowego np. Pizza Hut oraz KFC
  i s
  ą zaliczane do warto ści niematerialnych oraz amortyzowane przez okres tr wania umowy franczyzy (zwykle 10 lat).
  Dalsze op
  aty ponoszone w okresie obowi
  ązywania umowy s ą odnoszone w rachunek wyników w momencie ich
  poniesienia. Op
  aty przed
  u
  żające wa żność umów s ą amortyzowane pocz ąwszy od wej ścia w życie danej umowy
  przed
  u
  żającej.
  Sta
  a op
  ata licencyjna równa % przychodów ze sprze da
  ży ujmowana w rachunku wyników w momencie poniesieni a
  w pozycji koszty op
  at licencyjnych (franczyzowych) .
  Op
  ata marketingowa ujmowana w rachunku wyników w m omencie poniesienia w pozycji bezpo
  średnie koszty
  marketingu
  W zwi
  ązku z posiadaniem marek w
  asnych, które s ą przedmiotem umów franczyzowych ze stronami trzecim i Grupa
  stosuje nast
  ępuj ące zasady rachunkowo ści:
  · Umowa franczyzowa standardowo jest zawierana na okr es 10 lat z mo
  żliwo ścią przed
  u żenia na okres
  kolejnych 10 lat (w przypadku umów zawieranych po r oku 2006) lub na okres lat 5 (w przypadku umów
  zawieranych przed rokiem 2006). Z niektórymi francz yzobiorcami umowy zosta
  y zawarte na okres od 9
  do 20 lat.
  · Op
  aty wst
  ępne p
  acone przez franczyzobiorców Grupie traktowan e s ą jako przychody Grupy
  w momencie zrealizowania wszystkich istotnych obsza rów umowy traktowanych jako wymagane
  do otwarcia restauracji (zwykle w dniu otwarcia now ej restauracji).
  · Op
  aty z tytu
  u korzystania z marki w
  asnej p
  acone przez franczyzobiorców na rzecz Grupy jako 6%
  od sprzeda
  ży realizowanej w ich restauracjach (op
  aty kontynuo wane), rozpoznawane s ą jako przychody
  Grupy wspó
  miernie do okresu sprzeda
  ży franczyzobiorców.
  j) Warto ści niematerialne
  Oprogramowanie
  Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe ak tywuje si ę w wysoko ści kosztów poniesionych na zakup
  i przygotowanie do u
  żywania konkretnego oprogramowania komputerowego. Ak tywowane koszty odpisuje si ę przez
  szacowany okres u
  żytkowania oprogramowania.
  Korzystne umowy najmu
  Korzystne umowy najmu które zosta
  y przej
  ęte w zwi ązku z zakupem jednostek zale żnych i przewiduj ą niższe ni ż
  rynkowe op
  aty z tytu
  u najmu s
  ą pocz ątkowo ujmowane wed
  ug warto ści godziwej, a nast ępnie wed
  ug tak
  ustalonego kosztu pomniejszonego o odpisy amortyzac yjne oraz ewentualne odpisy z tytu
  u utraty warto
  ści (patrz
  punkt 1p)).
  Znak towarowy
  Znaki towarowe nabyte w ramach naby
  ć i po
  ącze ń są rozpoznawane w warto ści godziwej na dzie ń nabycia. Znaki
  towarowe s
  ą ka żdorazowo oceniane pod k ątem okresu u żytkowania. Na moment obecny Grupa posiada mark ę
  La Tagliatella o nieokre
  ślonym okresie u żytkowania i niepodlegaj ącą amortyzacji, ale corocznie testowan ą pod k ątem
  utraty warto
  ści. Marka Blue Frog posiada ekonomiczny okres u żytkowania i podlega amortyzacji.
  Relacje z franczyzobiorcami, relacje z klientami (b azy klientów)
  Relacje z franczyzobiorcami i klientami rozpoznane s
  ą w ramach naby ć i po
  ącze ń w warto ści godziwej na dzie ń
  nabycia i s
  ą ka żdorazowo oceniane pod k ątem okresu u żytkowania.
  Prawo do u
  żywania znaku Pizza Hut, KFC, Burger King oraz Starb ucks
  Patrz punkt 1i).
  Pozosta
  e warto
  ści niematerialne
  Pozosta
  e warto
  ści niematerialne ujmuje si ę w ksi ęgach wed
  ug cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pom niejszonych
  o odpisy amortyzacyjne, a tak
  że o ewentualne odpisy z tytu
  u utraty ich warto ści (patrz punkt 1p)). W ramach
  pozosta
  ych warto
  ści niematerialnych ujmuje si ę ponadto prawa wy
  ączno ści operatorów marek na poszczególnych
  rynkach.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  21
  Amortyzacja
  Warto
  ści niematerialne amortyzowane s ą metod ą liniow ą w przewidywanym okresie u żytkowania tych aktywów,
  o ile okres ten jest okre
  ślony. Warto ść firmy oraz inne warto ści niematerialne, których przewidywany okres
  u
  żytkowania nie mo że by ć okre ślony, podlegaj ą corocznej ocenie, czy nie nast ąpi
  a utrata warto ści danego sk
  adnika
  maj
  ątku (patrz punkt 1p)) oraz nie s ą amortyzowane. Pozosta
  e warto ści niematerialne s ą amortyzowane od daty ich
  dost
  ępno ści do u żytkowania.
  Przewidywane okresy u
  żytkowania s ą nast ępuj ące:
  Oprogramowanie 3-5 lat
  Korzystne umowy najmu 2-10 lat*
  Znaki towarowe 5-10 lat
  Marka w
  asna Blue Frog 20 lat
  Prawo do u
  żywania znaku Pizza Hut, KFC, Burger King i Starbuck s 10 lat
  Relacje z Franczyzobiorcami 20-24 lat**
  Baza klientów 2 lata
  Prawo wy
  ączno ści operatora marki na rynku 6-12 lat***
  Pozosta
  e warto
  ści niematerialne 5-10 lat
  * korzystne umowy podlegają amortyzacji przez okres pozostaj ący do zako ńczenia obowi ązywania umowy
  ** średni okres trwania umowy z franczyzobiorcami
  *** okres trwania umowy wy
  ączno ści
  k) Warto ść firmy
  Po
  ączenia jednostek gospodarczych rozlicza si ę metod ą nabycia.
  Warto
  ść firmy z tytu
  u przej ęcia jednostki jest pocz ątkowo ujmowana wed
  ug ceny nabycia stanowi ącej kwot ę
  nadwy
  żki
  · sumy:
  - przekazanej zap
  aty,
  - kwoty wszelkich niekontroluj ących udzia
  ów w jednostce przejmowanej oraz
  - w przypadku po
  ączenia jednostek realizowanego etapami warto ści godziwej na dzie ń
  przej
  ęcia udzia
  u w kapitale jednostki przejmowanej, nale żącego poprzednio do jednostki
  przejmuj
  ącej.
  · nad warto
  ścią godziw ą netto ustalon ą na dzie ń przej ęcia warto ści mo żliwych do zidentyfikowania
  nabytych aktywów i przej
  ętych zobowi ązań.
  Warto
  ść firmy powsta
  ą w ramach po
  ączenia jednostek gospodarczych ujmuje si ę w odr ębnej linii sprawozdania
  z sytuacji finansowej i wycenia wed
  ug ceny nabycia pomniejszonej o
  ączne dotychczasowe odpisy aktualizuj ące
  z tytu
  u utraty warto
  ści. Warto ści firmy nie amortyzuje si ę. Test na utrat ę warto ści przeprowadza si ę raz na rok
  lub cz
  ęściej, je śli wyst ąpią ku temu przes
  anki (patrz punkt 1p)). Warto ść firmy powsta
  a przy nabyciu jednostek
  stowarzyszonych jest uj
  ęta w
  ącznej warto ści ksi ęgowej inwestycji w jednostkach stowarzyszonych.
  Zyski i straty ze zbycia jednostki uwzgl
  ędniaj ą warto ść bilansow ą warto ści firmy alokowan ą do sprzedanej jednostki.
  Wydatki poniesione na zwi
  ększenie warto ści firmy wytworzonej we w
  asnym zakresie oraz wytwo rzenie
  we w
  asnym zakresie znaków towarowych s
  ą ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.
  l) Aktywa finansowe
  Grupa zalicza swoje aktywa finansowe do nast ępuj ących kategorii: wyceniane wed
  ug warto ści godziwej przez wynik
  finansowy, po
  życzki i nale żności, aktywa utrzymywane do terminu wymagalno ści oraz aktywa finansowe dost ępne
  do sprzeda
  ży. Klasyfikacja opiera si ę na kryterium celu nabycia aktywa finansowego. Zarz ąd okre śla klasyfikacj ę
  swoich aktywów finansowych przy ich pocz
  ątkowym uj ęciu, a nast ępnie poddaje j ą weryfikacji na ka żdy dzie ń
  bilansowy.
  Aktywa finansowe dost
  ępne do sprzeda ży
  Aktywa finansowe dost
  ępne do sprzeda ży to instrumenty finansowe niezaliczane do instrume ntów pochodnych, które
  s
  ą przeznaczone do tej kategorii lub te inwestycje, k tóre nie s ą kwalifikowane do żadnej z grup opisanych poni żej.
  Grupa nie utrzymuje inwestycji klasyfikowanych jako aktywa finansowe dost
  ępne do sprzeda ży na koniec ka żdego
  z okresów obj
  ętych niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finan sowym.


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  22
  Wyceniane wed
  ug warto
  ści godziwej przez wynik finansowy
  Kategoria ta obejmuje dwie podkategorie: aktywa fin ansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe
  przeznaczone w momencie ich pocz
  ątkowego uj ęcia do wyceny wed
  ug warto ści godziwej przez wynik finansowy.
  Sk
  adnik aktywów finansowych jest klasyfikowany jak o przeznaczony do obrotu, je
  żeli jest nabyty g
  ównie w celu
  sprzeda
  ży w krótkim terminie, jest cz ęścią portfela okre ślonych instrumentów finansowych zarz ądzanych
  ącznie
  i co do których istnieje prawdopodobie
  ństwo uzyskania zysku w krótkim terminie, lub jest i nstrumentem pochodnym
  o ile nie zosta
  y przeznaczone na zabezpieczenia.
  Grupa nie utrzymuje inwestycji klasyfikowanych jako aktywa wykazywane wed
  ug warto
  ści godziwej przez wynik
  finansowy na koniec ka
  żdego z okresów obj ętych niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finan sowym.
  Aktywa utrzymywane do okresu wymagalno
  ści
  Kategoria ta obejmuje notowane na aktywnym rynku ak tywa finansowe nieb
  ędące instrumentami pochodnymi,
  o okre
  ślonych lub mo żliwych do okre ślenia p
  atno ściach oraz ustalonym terminie wymagalno ści, które Grupa
  zamierza i ma mo
  żliwo ść utrzyma ć w posiadaniu do tego czasu, inne ni ż:
  · wyznaczone przy pocz
  ątkowym uj ęciu jako wyceniane w warto ści godziwej przez wynik finansowy,
  · wyznaczone jako dost
  ępne do sprzeda ży,
  · spe
  niaj
  ące definicj ę po życzek i nale żności.
  Inwestycje utrzymywane do okresu wymagalno
  ści wyceniane s ą wed
  ug skorygowanej ceny nabycia (zasady
  zamortyzowanego kosztu).
  Grupa nie posiada na dzie
  ń bilansowy aktywów utrzymanych do terminu wymagalno ści.
  Po
  życzki i nale żności
  Po
  życzki i nale żności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktyw a finansowe o ustalonych lub mo żliwych
  do ustalenia p
  atno
  ściach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza si ę je do aktywów obrotowych, o ile termin ich
  wymagalno
  ści nie przekracza 12 miesi ęcy od dnia bilansowego. Ujmowane s ą one wed
  ug skorygowanej ceny
  nabycia (zamortyzowanego kosztu pomniejszonego o od pisy aktualizuj
  ące) i wykazywane s ą jako aktywa
  krótkoterminowe w pozycji bilansu „Nale
  żności z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żności” (patrz punkt 1m)),
  je
  żeli s ą one wymagalne w ci ągu 12 miesi ęcy od dnia bilansowego.
  Regularne transakcje zakupu i sprzeda
  ży aktywów finansowych ujmuje si ę na dzie ń przeprowadzenia transakcji –
  dzie
  ń, w którym Grupa zobowi ązuje si ę zakupi ć lub sprzeda ć dany sk
  adnik aktywów. Inwestycje ujmuje si ę
  pocz
  ątkowo wed
  ug warto ści godziwej powi ększonej o koszty transakcyjne. Dotyczy to wszystkic h aktywów
  finansowych niewykazywanych wed
  ug warto
  ści godziwej przez wynik finansowy. Aktywa finansowe wyceniane
  w warto
  ści godziwej przez wynik finansowy s ą pocz ątkowo ujmowane w warto ści godziwej, natomiast koszty
  transakcyjne odnoszone s
  ą do rachunku zysków i strat.
  Aktywa finansowe wy
  ącza si ę z ksi ąg rachunkowych, gdy prawa do uzyskiwania przep
  ywów pieni ężnych z ich
  tytu
  u wygas
  y lub zosta
  y przeniesione i Grupa dok ona
  a przeniesienia zasadniczo ca
  ego ryzyka i wszystkich
  po
  żytków z tytu
  u ich w
  asno ści.
  Aktywa finansowe dost
  ępne do sprzeda ży oraz aktywa finansowe wyceniane wed
  ug warto ści godziwej przez wynik
  finansowy wykazuje si
  ę po pocz ątkowym uj ęciu wed
  ug warto ści godziwej. Po życzki i nale żności oraz inwestycje
  utrzymywane do terminu wymagalno
  ści wykazuje si ę wed
  ug skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu
  metod
  ą efektywnej stopy procentowej).
  m) Nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści
  Do nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  ych nale żności zalicza si ę, nieb ędące instrumentami pochodnymi
  oraz niestanowi
  ące przedmiotu obrotu na aktywnym rynku, aktywa fina nsowe o sta
  ych lub mo żliwych do ustalenia
  kwotach wymaganych sp
  at. Aktywa te pocz
  ątkowo ujmowane s ą w ksi ęgach wed
  ug ich warto ści godziwej,
  a nast
  ępnie w skorygowanej cenie nabycia (zamortyzowanym k oszcie), pomniejszonej o odpisy aktualizuj ące (patrz
  punkt 1p)). Odpis na nale
  żności oszacowywany jest wtedy, gdy ściągni ęcie pe
  nej kwoty nale żności przesta
  o by ć
  prawdopodobne.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  23
  n) Zapasy
  Zapasy obejmuj ą g
  ównie materia
  y i towary. Zapasy s ą wyceniane wed
  ug ni ższej z dwóch warto ści: ceny nabycia
  lub kosztu wytworzenia oraz mo
  żliwej do uzyskania ceny sprzeda ży netto.
  Rozchód zapasów wycenia si
  ę metod ą pierwsze wesz
  o, pierwsze wysz
  o. Cena nabycia zap asów zawiera koszty
  bezpo
  średnio zwi ązane z zakupem zapasów oraz przystosowaniem ich do sprzeda ży.
  Cena sprzeda
  ży netto mo żliwa do uzyskania jest to szacowana cena sprzeda ży dokonywanej w toku zwyk
  ej
  dzia
  alno
  ści gospodarczej, pomniejszona o koszty zwi ązane z przystosowaniem zapasów do sprzeda ży
  i doprowadzenia jej do skutku.
  o) Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieni ężne wykazane w bilansie obejmuj ą środki pieni ężne w kasie, depozyty bankowe p
  atne na żądanie, inne
  krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wy magalno
  ści do trzech miesi ęcy oraz o du żej p
  ynno ści.
  Saldo
  środków pieni ężnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przep
  ywów pieni ężnych
  sk
  ada si
  ę z okre ślonych powy żej środków pieni ężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niesp
  aco ne kredyty
  w rachunkach bie
  żących stanowi ące element zarz ądzania środkami pieni ężnymi Grupy, a nie źród
  o finansowania.
  p) Ustalanie utraty warto ści
  Na ka żdy dzie ń bilansowy Grupa ocenia czy istniej ą obiektywne przes
  anki utraty warto ści aktywów.
  Grupa dokonuje weryfikacji warto
  ści bilansowej zapasów w oparciu o wytyczne opisane w punkt 10)
  oraz wykazanych aktywów z tytu
  u odroczonego podatk u dochodowego (patrz punkt 1x)), w celu okre
  ślenia, czy
  aktywa te nie wykazuj
  ą oznak utraty warto ści.
  Odpisów aktualizuj
  ących warto ść nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  ych nale żności dokonuje si ę
  w przypadku, gdy istniej
  ą obiektywne dowody na to, że Grupa nie b ędzie mog
  a odzyska ć ca
  o ści nale żnych jej z ich
  tytu
  u kwot. Je
  żeli istniej ą takie dowody, odpisy aktualizuj ące warto ść nale żności ustala si ę jako ró żnic ę pomi ędzy
  warto
  ścią tych aktywów wynikaj ącą z ksi ąg rachunkowych na dzie ń wyceny i warto ścią bie żącą oczekiwanych
  przysz
  ych przep
  ywów
  środków pieni ężnych, zdyskontowanych z zastosowaniem efektywnej st opy procentowej
  instrumentu finansowego. Straty z tytu
  u odpisów ak tualizuj
  ących ujmuje si ę w rachunku zysków i strat.
  Na ka
  żdy dzie ń bilansowy Grupa ocenia równie ż, czy istniej ą jakiekolwiek przes
  anki wskazuj ące na to, że mog
  a
  nast
  ąpić utrata warto ści którego ś ze sk
  adników niefinansowych aktywów trwa
  ych. W r azie stwierdzenia, że
  przes
  anki takie zachodz
  ą, lub w razie konieczno ści przeprowadzenia corocznego testu sprawdzaj ącego, czy nast ąpi
  a
  utrata warto
  ści, Grupa dokonuje oszacowania warto ści odzyskiwalnej danego sk
  adnika aktywów lub o środka
  wypracowuj
  ącego środki pieni ężne, do którego dany sk
  adnik aktywów nale ży.
  Odpisu z tytu
  u utraty warto
  ści ujmuje si ę w ksi ęgach rachunkowych w przypadku, gdy warto ść bie żąca sk
  adnika
  aktywów lub grupy aktywów generuj
  ącej okre ślone strumienie pieni ężne przewy ższa ich warto ść odzyskiwaln ą.
  Odpis z tytu
  u utraty warto
  ści odnoszony jest do rachunku zysków i strat w pozy cji aktualizacja warto ści aktywów.
  Warto
  ść odzyskiwalna sk
  adnika aktywów odpowiada wy ższej spo śród warto ści godziwej pomniejszonej o koszty
  zbycia lub warto
  ści u żytkowej. Za warto ść użytkow ą uznaje si ę sum ę zdyskontowanych przysz
  ych strumieni
  pieni
  ężnych, które przyniesie dany sk
  adnik aktywów przy z astosowaniu stopy dyskontowej przed opodatkowaniem,
  odzwierciedlaj
  ącej warto ść pieni ądza w czasie oraz ryzyka charakterystyczne dla dane go sk
  adnika aktywów.
  W przypadku, gdy nie jest mo
  żliwe ustalenie warto ści przysz
  ych strumieni pieni ężnych dla danego sk
  adnika
  aktywów, dla potrzeb ustalenia warto
  ści u żytkowej uwzgl ędnia si ę grup ę aktywów generuj ącą okre ślone strumienie
  pieni
  ężne, do której nale ży dany sk
  adnik aktywów (o środek wypracowuj ący środki pieni ężne, do którego nale ży
  sk
  adnik aktywów).
  Za potencjaln
  ą oznak ę utraty warto ści w przypadku restauracji uwa ża si ę fakt poniesienia straty operacyjnej przez
  dany obiekt w roku obrotowym. W takim przypadku ust alana jest zdyskontowana suma przysz
  ych korzy
  ści
  ekonomicznych, które przyniesie dany obiekt. Ewentu alna utrata warto
  ści jest ustalana w oparciu o zdyskontowan ą
  warto
  ść strumieni pieni ężnych z dzia
  alno ści podstawowej do dnia zamkni ęcia obiektu z uwzgl ędnieniem warto ści
  rezydualnej.
  Ponadto, z chwil
  ą podj ęcia decyzji o zamkni ęciu restauracji, warto ść odpowiednich aktywów podlega przegl ądowi
  pod k
  ątem ewentualnej utraty przez nie warto ści, po czym nast ępuje zmiana okresu u żytkowania tych aktywów.
  Jednocze
  śnie Grupa ujmuje w ksi ęgach ewentualne zobowi ązania zwi ązane z kosztami wypowiedzenia umów najmu
  dla danego obiektu. W przypadku remontów, negocjacj i odno
  śnie zmiany lokalizacji, lub innych nietypowych
  zdarze
  ń Grupa stosuje specyficzne zasady zale żne od danej sytuacji traktuj ąc dan ą restauracje indywidualnie.


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  24
  Odwrócenie odpisu z tytu
  u utraty warto
  ści
  Na ka
  żdy dzie ń bilansowy Grupa ocenia, czy wyst ępuj ą przes
  anki wskazuj ące na to, że odpis aktualizuj ący
  z tytu
  u utraty warto
  ści, który by
  uj ęty w okresach poprzednich w odniesieniu do danego s k
  adnika aktywów
  jest zb
  ędny, lub czy powinien zosta ć zmniejszony.
  Odpis z tytu
  u utraty warto
  ści w odniesieniu do nale żności wykazywanych wed
  ug skorygowanej ceny nabycia
  (zamortyzowanego kosztu) jest odwracany, je
  śli pó źniejszy wzrost warto ści odzyskiwalnej mo że by ć obiektywnie
  przypisany do wydarzenia, które wyst
  ąpi
  o po uprzednim rozpoznaniu utraty warto ści.
  Odpis z tytu
  u utraty warto
  ści w odniesieniu do warto ści firmy nie jest odwracany. W przypadku innych akt ywów,
  odpis z tytu
  u utraty warto
  ści jest odwracany, gdy zaistniej ą przes
  anki wskazuj ące, i ż utrata warto ści aktywów nie ma
  ju
  ż miejsca lub si ę zmniejszy
  a. Odwrócenie odpisu nale ży uj ąć, gdy nast ąpi
  a zmiana szacunków zastosowanych
  do okre
  ślenia warto ści odzyskiwalnej.
  Odpis z tytu
  u utraty warto
  ści jest odwracany jedynie w zakresie, w którym wart o ść bilansowa aktywa nie przekracza
  warto
  ści bilansowej, jak ą aktywo mia
  oby po pomniejszeniu o amortyzacj ę, w przypadku, gdyby nie rozpoznano
  utraty warto
  ści.
  q) Kredyty i po życzki
  Pocz ątkowo kredyty i po życzki s ą wykazywane w ksi ęgach wed
  ug warto ści godziwej pomniejszonej o koszty
  transakcji zwi
  ązane z uzyskaniem kredytu lub po życzki. Nast ępnie, kredyty i po życzki s ą ujmowane w ksi ęgach
  w wysoko
  ści skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego koszt u), z zastosowaniem metody efektywnej stopy
  procentowej.
  Je
  żeli po życzka jest sp
  acona przed terminem, to ró żnica kwot wyliczonej na podstawie skorygowanej ceny nabycia
  (zamortyzowanego kosztu) i rzeczywi
  ście ostatecznie nale żnej po życzkodawcy odnoszona jest do rachunku zysków
  i strat.
  Kredyty i po
  życzki zalicza si ę do zobowi ązań krótkoterminowych, chyba, że Grupa posiada bezwarunkowe prawo
  do odroczenia sp
  aty zobowi
  ązania o co najmniej 12 miesi ęcy od dnia bilansowego.
  r) Kapita
  w
  asny
  Kapita
  w
  asny prezentuje si ę w podziale na kapita
  w
  asny przypadaj ący na akcjonariuszy jednostki dominuj ącej oraz
  udzia
  y niekontroluj
  ące.
  Kapita
  w
  asny przypadaj
  ący na akcjonariuszy jednostki dominuj ącej obejmuje:
  · Kapita
  podstawowy
  · Kapita
  zapasowy
  · Zyski zatrzymane
  · Ró
  żnice kursowe z przeliczenia
  W ramach kapita
  u zapasowego prezentowane s
  ą
  · Nadwy
  żka powy żej warto ści nominalnej (share premium)
  · Bezzwrotne wp
  aty na kapita
  bez dodatkowej emisji akcji, dokonanych przez akcjonariuszy Grupy przed
  debiutem na GPW
  · Wp
  yw wyceny opcji put
  · Efekt rozlicze
  ń programów opcji pracowniczych
  · Akcje w
  asne
  · Efekt wyceny transakcji zabezpieczaj
  ących
  · Efekt rozliczenia transakcji z akcjonariuszami niek ontroluj
  ącymi.
  Koszty kra
  ńcowe bezpo średnio zwi ązane z emisj ą nowych akcji wykazuje si ę w kapitale w
  asnym jako
  pomniejszenie wp
  ywów z emisji.
  s) Świadczenia na rzecz pracowników
  Świadczenia oparte na akcjach
  Grupa prowadzi zarówno programy
  świadcze ń opartych na akcjach, które s ą ujmowane jako Transakcje rozliczane w
  instrumentach kapita
  owych jak i transakcja p
  atno
  ści w formie akcji rozliczana w środkach pieni ężnych.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  25
  Transakcje rozliczane w instrumentach kapita
  owych
  Koszt transakcji rozliczanych z pracownikami w inst
  rumentach kapita
  owych jest wyceniany przez odniesi enie
  do warto
  ści godziwej na dzie ń przyznania praw.
  Koszt transakcji rozliczanych w instrumentach kapit a
  owych jest ujmowany wraz z odpowiadaj
  ącym mu wzrostem
  warto
  ści kapita
  u w
  asnego w okresie, w którym spe
  nione zosta
  y warunki dotycz ące efektywno ści/wyników
  lub/i
  świadczenia pracy b ądź us
  ug, ko ńczącym si ę w dniu, w którym okre śleni pracownicy zdob ędą pe
  ne
  uprawnienia do
  świadcze ń („dzie ń nabycia praw”). Skumulowany koszt uj ęty z tytu
  u transakcji rozliczanych
  w instrumentach kapita
  owych na ka
  żdy dzie ń bilansowy do dnia nabycia praw odzwierciedla stopi e ń up
  ywu okresu
  nabywania praw oraz liczb
  ę nagród, do których prawa – w opinii Zarz ądu jednostki dominuj ącej na ten dzie ń, opartej
  na mo
  żliwie najlepszych szacunkach liczby instrumentów ka pita
  owych – zostan ą ostatecznie nabyte.
  Transakcje p
  atno
  ści w formie akcji rozliczane w środkach pieni ężnych
  Programy p
  atno
  ści w formie akcji rozliczane w środkach pieni ężnych powsta
  y w 2014 r. na skutek wprowadzenia
  modyfikacji do istniej
  ących programach świadcze ń opartych na akcjach. Modyfikacja polega
  a na dodan iu
  mo
  żliwo ści wyboru przez pracownika sposobu rozliczenia w środkach pieni ężnych zamiast w instrumentach
  kapita
  owych. W konsekwencji wprowadzonych zmian Gr upa wycenia zobowi
  ązanie do rozliczenia programu
  poprzez wydanie
  środków pieni ężnych.
  W kolejnych okresach sprawozdawczych Grupa wycenia zaci
  ągni ęte zobowi ązanie w warto ści godziwej
  z uwzgl
  ędnieniem okresu świadczenia us
  ug/okresu nabywania uprawnie ń, a ewentualne zmiany warto ści
  ujmuje w zysku lub stracie danego okresu. Kumulatyw nie, w kosztach okresu jako minimum musi zosta
  ć uj ęta
  oryginalna warto
  ść programu opcyjnego przed modyfikacj ą (na dzie ń jego przyznania).
  Na dzie
  ń rozliczenia Grupa dokonuje ponownej wyceny zobowi ązania w jego warto ści godziwej. Je śli Grupa
  w ramach rozliczenia transakcji:
  · wydaje
  środki pieni ężne to p
  atno ść w ca
  o ści pomniejsza zobowi ązanie,
  · wydaje/emituje instrumenty kapita
  owe zamiast p
  ace nia
  środków pieni ężnych, to zobowi ązanie
  zostaje przeniesione bezpo
  średnio do kapita
  ów jako zap
  ata za wyemitowane ins trumenty kapita
  owe.
  Jakikolwiek element kapita
  owy uj
  ęty wcze śniej powinien pozosta ć w kapita
  ach.
  D
  ugoterminowe
  świadczenia na rzecz pracowników uzale żnione od sta żu pracy
  Warto
  ść netto zobowi ązań zwi ązanych z d
  ugoterminowymi świadczeniami na rzecz pracowników jest kwot ą
  przysz
  ych
  świadcze ń, które zosta
  y uzyskane w zwi ązku z wykonywaniem pracy w okresach bie żącym
  i poprzednich. Zobowi
  ązanie to zosta
  o ustalone w oparciu o szacowane war to ści bie żące przysz
  ych wyp
  at, przy
  czym kwoty na dany dzie
  ń bilansowy uwzgl ędniaj ą prawa nabyte przez pracowników za lata ubieg
  e ora z za rok
  bie
  żący.
  Sk
  adki emerytalne
  W ci
  ągu okresu obrotowego Grupa op
  aca sk
  adki obowi ązkowego pa ństwowego programu emerytalnego
  uzale
  żnionego od wysoko ści wyp
  aconych wynagrodze ń brutto, zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami prawa.
  Finansowanie programu pa
  ństwowego jest oparte na zasadzie redystrybucyjnej „ pay-as-you-go”, tzn. Grupa
  ma obowi
  ązek op
  aca ć sk
  adki w wysoko ści okre ślonej procentowo w stosunku do wynagrodzenia i jedy nie
  wówczas, gdy staj
  ą się wymagalne, a w przypadku, gdy przestanie zatrudnia ć osoby obj ęte tym systemem nie b ędzie
  zobowi
  ązana do wyp
  aty żadnych dodatkowych świadcze ń. Program pa ństwowy jest zdefiniowanym programem
  emerytalnym okre
  ślonych sk
  adek. Koszty z tytu
  u sk
  adek s ą ujmowane w rachunku zysków i strat w tym samym
  okresie, co zwi
  ązane z nimi wynagrodzenia, w pozycji „Koszty wynagr odze ń oraz świadcze ń na rzecz
  pracowników”.
  Plan motywacyjny dla pracowników Grupy w lokalnych rynkach
  W ramach nabycia biznesu hiszpa
  ńskiego Grupa utworzy
  a plan motywacyjny dla pracown ików grupy hiszpa ńskiej
  oparty na wynikach finansowych dla rynków Hiszpanii , Portugalii i Francji. Program ten przewiduje zak
  adany
  poziom rocznego wzrostu warto
  ści biznesu hiszpa ńskiego. Zarz ąd Grupy wycenia ten program bior ąc pod uwag ę
  najlepszy szacunek uwzgl
  ędniaj ący projekcje warto ści biznesu hiszpa ńskiego oraz ocen ę prawdopodobie ństwa
  momentu wyp
  aty tego planu.
  t) Rezerwy
  Rezerwy s ą ujmowane w bilansie wówczas, gdy na Grupie ci ąży prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowi ązek
  wynikaj
  ący ze zdarze ń przesz
  ych i jest prawdopodobne, i ż wype
  nienie tego obowi ązku spowoduje konieczno ść
  wyp
  ywu
  środków zawieraj ących w sobie korzy ści ekonomiczne. Je żeli wp
  yw utraty warto ści pieni ądza w czasie jest


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  26
  istotny, warto
  ść rezerwy ustalana jest jako przewidywana kwota przy
  sz
  ych przep
  ywów pieni ężnych zdyskontowana
  przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed opodatkow aniem, odzwierciedlaj
  ącej warto ść pieni ądza w czasie oraz
  ryzyka charakterystyczne dla danego sk
  adnika zobow i
  ązań.
  Rezerwy na zobowi
  ązania spowodowane restrukturyzacj ą tworzone s ą wówczas, gdy Grupa posiada szczegó
  owy,
  formalny plan restrukturyzacji i restrukturyzacja t aka rozpocz
  ę
  a si ę lub informacja o niej zosta
  a podana
  do publicznej wiadomo
  ści. Nie tworzy si ę rezerwy na przysz
  e koszty operacyjne.
  Koszty doprowadzenia obiektu do stanu sprzed podpis ania umowy najmu
  Gdy na Grupie spoczywa obowi
  ązek doprowadzenia obiektu do stanu sprzed podpisani a umowy najmu,
  kierownictwo Grupy analizuje przysz
  e koszty z tym zwi
  ązane oraz tworzy rezerwy w przypadku, gdy koszty te s ą
  istotne.
  Umowy rodz
  ące obci ążenia
  Rezerwy na umowy rodz
  ące obci ążenia s ą tworzone wówczas, gdy spodziewane przychody Grupy wynikaj ące z tych
  umów s
  ą niższe ni ż nieuniknione koszty wynikaj ące z obowi ązków okre ślonych w umowach. Nieuniknione koszty
  to ni
  ższa z dwóch kwot: kara w przypadku niewype
  nienia k ontraktu lub koszt realizacji kontraktu.
  u) Zobowi ązania handlowe oraz pozosta
  e zobowi ązania
  Zobowi ązania te pocz ątkowo ujmowane s ą w ksi ęgach wed
  ug ich warto ści godziwej, a nast ępnie wg skorygowanej
  ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu).
  v) Przychody
  Przychody Grupy obejmuj ą przychody ze sprzeda ży produktów, przychody z tytu
  u udzielenia licencji
  na prowadzenie restauracji franczyzowych oraz przyc hody z dzia
  alno
  ści pozosta
  ej. Przychody ze sprzeda ży
  obejmuj
  ą warto ść godziw ą korzy ści ekonomicznych uzyskanych ze sprzeda ży produktów, pomniejszon ą o podatek
  od towarów i us
  ug. Przychody ze sprzeda
  ży produktów wykazywane s ą przez Grup ę w momencie ich wydania
  nabywcy.
  W wi
  ększo ści przypadków, zap
  ata za produkty dokonywana jest gotówk ą.
  w) Leasing operacyjny i finansowy
  Leasing operacyjny, koszty najmu
  Leasing, przy którym znacz
  ąca cz ęść ryzyka i po żytków z tytu
  u w
  asno ści pozostaje udzia
  em leasingodawcy
  (finansuj
  ącego), stanowi leasing operacyjny. P
  atno ści dokonywane w ramach leasingu operacyjnego s ą ujmowane
  w rachunku zysków i strat metod
  ą liniow ą w okresie trwania umowy leasingu. Otrzymane upusty udzielone przez
  leasingodawców rozpoznawane s
  ą w rachunku zysków i strat w ten sam sposób jako in tegralna cz ęść ca
  o ści op
  at
  z tytu
  u leasingu.
  Leasing operacyjny dotyczy g
  ównie dzier
  żawy pomieszcze ń, w których prowadzone s ą restauracje. Koszty te
  wykazywane s
  ą w rachunku zysków i strat w pozycji „Koszty najmu oraz pozosta
  e koszty operacyjne”.
  Leasing finansowy
  Leasing klasyfikuje si
  ę jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umow y zasadniczo ca
  e potencjalne korzy ści
  oraz ryzyko wynikaj
  ące z bycia w
  a ścicielem przenoszone jest na leasingobiorc ę.
  Kwoty nale
  żne z tytu
  u leasingu finansowego wykazuje si ę w pozycji nale żności z tytu
  u leasingu finansowego,
  w warto
  ści netto inwestycji. Przychody z tytu
  u leasingu fi nansowego alokuje si ę do odpowiednich okresów
  odzwierciadlaj
  ących sta
  ą, okresow ą stop ę zwrotu z warto ści netto inwestycji Grupy nale żnej z tytu
  u leasingu.
  Grupa jako leasingobiorca - patrz punkt 1g).
  x) Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i stra t obejmuje cz ęść bie żącą i cz ęść odroczon ą. Warto ść
  bie
  żącego podatku dochodowego zawiera podatek obliczony na podstawie dochodu do opodatkowania za bie żący
  rok, przy zastosowaniu stawek podatku dochodowego o bowi
  ązuj ących lub zasadniczo obowi ązuj ących na dzie ń
  bilansowy oraz korekty zobowi
  ązania z tytu
  u podatku dochodowego za lata poprzedn ie.
  Podatek odroczony jest obliczany metod
  ą zobowi ązań bilansowych w stosunku do ró żnic przej ściowych
  wyst
  ępuj ących na dzie ń bilansowy mi ędzy warto ścią podatkow ą aktywów i zobowi ązań a ich warto ścią bilansow ą
  wykazan
  ą w sprawozdaniu finansowym.


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  27
  Podatek dochodowy dotycz
  ący pozycji ujmowanych poza zyskiem lub strat ą jest ujmowany poza zyskiem lub strat ą:
  w innych ca
  kowitych dochodach dotycz
  ący pozycji uj ętych w innych ca
  kowitych dochodach lub bezpo średnio
  w kapitale w
  asnym dotycz
  ący pozycji uj ętych bezpo średnio w kapitale w
  asnym.
  Odroczony podatek dochodowy ustala si
  ę przy zastosowaniu stawek (i przepisów) podatkowych obowi ązuj ących
  prawnie lub faktycznie na dzie
  ń bilansowy, które zgodnie z oczekiwaniami b ędą obowi ązywa ć
  w momencie realizacji odno
  śnych aktywów z tytu
  u odroczonego podatku dochodowe go lub uregulowania
  zobowi
  ązania z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego.
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego ujm uje si
  ę, je żeli jest prawdopodobne, że w przysz
  o ści
  osi
  ągni ęty zostanie dochód do opodatkowania, który umo żliwi wykorzystanie ró żnic przej ściowych. Nieuj ęty
  sk
  adnik aktywów z tytu
  u odroczonego podatku docho dowego podlega ponownej ocenie na ka
  żdy dzie ń bilansowy
  i jest ujmowany do wysoko
  ści odzwierciedlaj ącej prawdopodobie ństwo osi ągni ęcia w przysz
  o ści dochodów
  do opodatkowania, które pozwol
  ą na odzyskanie tego sk
  adnika aktywów.
  Grupa kompensuje ze sob
  ą aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytu
  u odroczonego
  podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiad a mo
  żliwy do wyegzekwowania tytu
  prawny
  do przeprowadzenia kompensat nale
  żności ze zobowi ązaniami z tytu
  u bie żącego podatku i odroczony podatek
  dochodowy ma zwi
  ązek z tym samym podatnikiem i tym samym organem pod atkowym.
  y) Pochodne instrumenty finansowe i rachunkowo ść zabezpiecze ń
  Grupa sporadycznie wykorzystuje instrumenty pochodn e celem zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany kursów
  walutowych w transakcjach dzia
  alno
  ści operacyjnej i finansowej.
  Pochodne instrumenty finansowe s
  ą wyceniane pocz ątkowo wed
  ug warto ści godziwej na dzie ń zawarcia kontraktu,
  a nast
  ępnie przeceniane ka żdorazowo do warto ści godziwej. Sposób rozpoznania wynikaj ącej z tego straty lub zysku
  zale
  ży od tego czy pochodny instrument finansowy zostaje wyznaczony jako instrument zabezpieczaj ący, je śli tak,
  to zale
  ży od natury pozycji zabezpieczanej.
  Zyski i straty z tytu
  u zmian warto
  ści godziwej instrumentów pochodnych, które nie spe
  niaj ą zasad rachunkowo ści
  zabezpiecze
  ń są bezpo średnio odnoszone do zysku lub straty netto roku obr otowego.
  Grupa wyznacza poszczególne pochodne instrumenty fi nansowe jako:
  · zabezpieczenia poszczególnych ryzyk zwi
  ązanych z rozpoznanym aktywem, zobowi ązaniem
  lub wi
  ążą cej przysz
  ej transakcji (zabezpieczenie przep
  ywów pieni ężnych) lub,
  · zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce zagrani cznej.
  Grupa w momencie ustanowienia zabezpieczenia formal nie wyznacza i dokumentuje powi
  ązanie pomi ędzy
  instrumentem zabezpieczaj
  ącym a pozycj ą zabezpieczan ą, jak równie ż cele zarz ądzania ryzykiem i strategi ę
  dla podejmowania ró
  żnych transakcji zabezpieczaj ących. Grupa równie ż dokumentuje ocen ę, zarówno na dzie ń
  zawarcia zabezpieczenia, jak i kolejnych kwarta
  ów, czy pochodne instrumenty, które s
  ą używane w transakcjach
  zabezpieczaj
  ących s ą wysoce efektywne w kompensowaniu zmian warto ści godziwej lub przep
  ywów pieni ężnych
  zabezpieczanych pozycji.
  Zmiany kapita
  u zapasowego z tytu
  u wp
  ywu wyceny z abezpiecze
  ń ujawniono w nocie 18.
  Zabezpieczenie przep
  ywów pieni
  ężnych
  Efektywna cz
  ęść zmian warto ści godziwej instrumentów pochodnych, które zosta
  y wyznaczone i kwalifikuj ą się jako
  zabezpieczenia przep
  ywów pieni
  ężnych, s ą rozpoznawane w pozosta
  ych dochodach ca
  kowitych. Zysk lub strata
  wynikaj
  ąca z nieefektywnej cz ęści jest rozpoznana automatycznie w rachunku zysków i strat jako pozosta
  e
  przychody lub koszty finansowe netto.
  Warto
  ści zgromadzone w kapita
  ach s ą ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w kt órym pozycja
  zabezpieczana ujmowana jest jako przychód lub koszt .
  Je
  żeli instrument zabezpieczaj ący wygasa, zostaje sprzedany lub gdy nie spe
  nia kr yteriów rachunkowo ści
  zabezpiecze
  ń, to kwoty skumulowanej straty b ądź zysku zgromadzone w kapita
  ach ujmuje si ę dalej w kapita
  ach
  w
  asnych, a
  ż do momentu uj ęcia planowanej transakcji w rachunku zysków i strat . Je żeli przestanie si ę oczekiwa ć
  wyst
  ąpienia zabezpieczanej uprawdopodobnionej planowanej transakcji, wówczas kwoty odniesione na kapita
  w
  asny przenosi si
  ę do rachunku zysków i strat jako pozosta
  e przychod y i koszty finansowe netto.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  28
  Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach zagra
  nicznych
  Zabezpieczenia inwestycji netto w jednostkach zagra nicznych s
  ą ujmowane w ksi ęgach podobnie jak zabezpieczenie
  przep
  ywów pieni
  ężnych.
  Zyski lub straty z tytu
  u instrumentu zabezpieczaj
  ącego zwi ązane z efektywn ą cz ęścią zabezpieczenia ujmuje si ę
  bezpo
  średnio w pozosta
  ych dochodach ca
  kowitych. Zyski l ub straty z tytu
  u instrumentu zabezpieczaj ącego
  zwi
  ązane z nieefektywn ą cz ęścią zabezpieczenia ujmuje si ę bezpo średnio w rachunku zysków i strat. Skumulowan ą
  kwot
  ę zysków i strat uj ętą wcze śniej bezpo średnio w kapitale w
  asnym przenosi si ę do rachunku zysków i strat,
  w momencie cz
  ęściowego lub ca
  o ściowego zbycia podmiotu zagranicznego w odpowiednie j proporcji.
  Finansowe instrumenty pochodne uj
  ęte w niefinansowej umowie zasadniczej, które spe
  ni aj ą kryteria rozpoznania
  wbudowanego instrumentu pochodnego, s
  ą ujmowane w ksi ęgach osobno i jako takie mog ą by ć wykorzystywane
  jako instrument zabezpieczaj
  ący przep
  ywy pieni ężne lub inwestycje netto w jednostkach zagranicznych .
  z) Sprawozdawczo ść wed
  ug segmentów
  Segmenty operacyjne s ą przedstawiane w sposób spójny ze sprawozdawczo ścią wewn ętrzn ą dostarczan ą g
  ównemu
  decydentowi operacyjnemu. G
  ówny decydent operacyjn y, odpowiedzialny za alokacj
  ę zasobów i ocen ę wyników
  segmentów operacyjnych, zosta
  okre
  ślony jako Komitet Zarz ądzaj ący Grupy (Exec).
  aa) Aktywa trwa
  e przeznaczone do sprzeda ży
  Aktywa trwa
  e (lub grupy do zbycia) zalicza si ę do „przeznaczonych do sprzeda ży” i wykazuje wed
  ug ni ższej
  z dwóch kwot: warto
  ści bilansowej lub warto ści godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzeda ży,
  je
  żeli ich warto ść bilansowa zostanie zrealizowana przede wszystkim w drodze transakcji sprzeda ży, a nie bie żącego
  u
  żywania. Ten warunek mo że by ć spe
  niony tylko, kiedy wyst ąpienie transakcji sprzeda ży jest wysoce
  prawdopodobne, a sk
  adnik aktywów jest dost
  ępny do natychmiastowej sprzeda ży w swoim obecnym stanie.
  Je
  śli Grupa chce dokona ć transakcji zbycia, w wyniku której utraci
  aby kont rol ę nad swoj ą jednostk ą zale żną,
  wszystkie aktywa i zobowi
  ązania tej jednostki zale żnej s ą klasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda ży niezale żnie
  od tego, czy Grupa zachowa udzia
  y niedaj
  ące kontroli po tej transakcji.
  bb) Sezonowo ść produkcji i rynków zbytu
  Sezonowo ść sprzeda ży oraz zapasów Grupy AmRest nie jest znacz ąca, co cechuje ca
  ą bran żę restauracyjn ą.
  Najni
  ższa sprzeda ż jest osi ągana przez restauracje w pierwszym kwartale roku, c o wynika g
  ównie z mniejszej liczby
  dni sprzeda
  ży w lutym oraz mniejszej liczby odwiedzin restaurac ji. W dalszej kolejno ści plasuje si ę drugi kwarta
  roku, w którym odnotowywane s
  ą wy ższe wyniki ze wzgl ędu na poprawiaj ącą się aur ę i pozytywny wp
  yw miesi ąca
  czerwca, w którym rozpoczynaj
  ą się wakacje. Najlepsze obroty restauracje notuj ą na prze
  omie trzeciego i czwartego
  kwarta
  u roku. W trzecim kwartale roku istotnym czy nnikiem maj
  ącym wp
  yw na bardzo dobre wyniki jest
  wzmo
  żony ruch turystyczny. Okres jesienny tradycyjnie wi ąże si ę z du żą ilo ścią wizyt klientów w restauracjach
  i w efekcie z dobrymi wynikami sprzeda
  ży. W ostatnich miesi ącach roku wyra źnie zaznacza si ę okres
  przed
  świąteczny, w którym szczególnie dobre wyniki osi ągaj ą restauracje zlokalizowane w centrach handlowych.
  cc) Korekty ksi ęgowe i zmiany standardów oraz polityki rachunkowo ści
  Dane porównywalne uleg
  y zmianie w wyniku poni ższych korekt.
  W pierwszym pó
  roczu roku 2017 Grupa zako
  ńczy
  a proces rozliczenia nabycia AmRest Coffee Deut schland
  Sp. z o.o. & Co. KG. Wprowadzone korekty zwi
  ązane z weryfikacj ą warto ści przej ętych aktywów i zobowi ązań
  skutkowa
  y równie
  ż zmian ą warto ści firmy ustalonej wcze śniej w ramach prowizorycznego nabycia sieci
  restauracji Starbucks w Niemczech.
  Konsekwencj
  ą prowadzonych zmian by
  o przekszta
  cenie danych por ównawczych i odpowiednich not
  obja
  śniaj ących prezentowanych w niniejszym skonsolidowanym sp rawozdaniu finansowym.
  Uj
  ęte korekty nie mia
  y istotnego znaczenia dla prezen towanych w niniejszym sprawozdaniu finansowym
  danych porównawczych w zakresie skonsolidowanego sp rawozdania z ca
  kowitych dochodów; przep
  ywów
  z dzia
  alno
  ści operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w skonso lidowanym sprawozdaniu
  z przep
  ywów pieni
  ężnych, oraz zysku na akcj ę, st ąd dane te nie podleg
  aby przekszta
  ceniu.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  29
  Poni
  żej zaprezentowano zestawienia pokazuj ące wp
  yw uj ętych zmian i uzgodnienie pomi ędzy danymi
  opublikowanymi za rok zako
  ńczony 31 grudnia 2016 r. a uj ętymi w tegorocznym sprawozdaniu jako dane
  za rok ko
  ńczący si ę 31 grudnia 2016 r. dla skonsolidowanego rocznego s prawozdania z sytuacji finansowej.
  Skonsolidowane roczne sprawozdanie z sytuacji finan sowej na dzie
  ń 31 grudnia 2016 r.
  w tysiącach z
  otych polskich Dane
  opublikowane Korekty Dane
  przekszta
  cone
  Aktywa
  Rzeczowe aktywa trwa
  e 1 343 738 - 1 343 738
  Warto ść firmy 769 063 8 445 777 508
  Inne warto ści niematerialne 604 139 13 188 617 327
  Nieruchomo ści inwestycyjne 22 152 - 22 152
  Inwestycje d
  ugoterminowe w jednostkach stowarzyszony ch 888 - 888
  Pozosta
  e aktywa d
  ugoterminowe 62 503 - 62 503
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego od osó b prawnych 49 674 (4 840) 44 834
  Aktywa trwa
  e razem 2 852 157 16 793 2 868 950
  Zapasy 82 086 - 82 086
  Należno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści 99 384 - 99 384
  Nale żno ści z tytu
  u podatku dochodowego od osób prawnych 12 7 97 - 12 797
  Pozosta
  e aktywa obrotowe 102 898 - 102 898
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 291 641 - 291 641
  Aktywa obrotowe razem 588 806 - 588 806
  Aktywa razem 3 440 963 16 793 3 457 756
  Kapita
  w
  asny
  Kapita
  podstawowy 714 - 714
  Kapita
  y zapasowe 648 886 - 648 886
  Zyski zatrzymane 655 020 - 655 020
  Ró żnice kursowe z przeliczenia 4 413 - 4 413
  Kapita
  w
  asny przypadaj
  ący na akcjonariuszy jednostki
  dominuj ącej 1 309 033 - 1 309 033
  Udzia
  y niekontroluj ące
  67 577 - 67 577
  Kapita
  y razem 1 376 610 - 1 376 610
  Zobowi ązania -
  Kredyty i po
  życzki d
  ugoterminowe 1 039 033 - 1 039 033
  Zobowi ązania z tytu
  u leasingu finansowego 7 880 - 7 880
  Zobowi ązania z tytu
  u wynagrodze ń oraz świadcze ń na rzecz
  pracowników 19 850 - 19 850
  Rezerwy 23 717 18 629 42 346
  Zobowi ązanie z tytu
  u podatku odroczonego 117 818 - 117 81 8
  Pozosta
  e zobowi ązania d
  ugoterminowe 8 429 - 8 429
  Zobowi
  ązania d
  ugoterminowe razem 1 216 727 18 629 1 235 356
  Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 223 255 - 223 255
  Zobowiązania z tytu
  u leasingu finansowego 1 636 - 1 636
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e zobowi ązania 614 929 (1 836) 613 093
  Zobowi ązania z tytu
  u podatku dochodowego 7 806 - 7 806
  Zobowi
  ązania krótkoterminowe razem 847 626 (1 836) 845 790
  Zobowi ązania razem 2 064 353 16 793 2 081 146
  Pasywa razem 3 440 963 16 793 3 457 756  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  30
  Grupa w 2017 roku w celu lepszego odzwierciedlenia
  charakteru transakcji oraz z powodu rosn
  ącej warto ści
  postanowi
  a zmieni
  ć prezentacj ę odsetek zap
  aconych oraz otrzymanych w rachunku pr zep
  ywów pieni ężnych.
  W wyniku zmiany prezentacji odsetki zap
  acone i otr zymane zosta
  y przeniesione z dzia
  alno
  ści operacyjnej
  do finansowej. W zwi
  ązku z tym zmianie uleg
  rachunek przep
  ywów pieni ężnych w skonsolidowanym
  sprawozdaniu za 2016 rok. Szczegó
  y przedstawia pon i
  ższa tabela.
  w tysiącach z
  otych polskich Dane
  opublikowane Korekty
  Dane
  przekszta
  cone
  Suma ró żnych pozycji przep
  ywów pieni ężnych z dzia
  alno ści operacyjnej 490 752 -
  490 752
  Zap
  acone odsetki (36 939) 36 939 -
  Otrzymane odsetki 3 084 (3 084) -
  Przep
  ywy pieni
  ężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej 456 897 33 855 490 752
  Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej (539 131) - (539 131)
  Suma ró
  żnych pozycji przep
  ywów pieni ężnych z dzia
  alno ści finansowej 66 147 -
  66 147
  Zap
  acone odsetki - (36 939) (36 939)
  Otrzymane odsetki - 3 084 3 084
  Przep
  ywy pieni
  ężne netto z dzia
  alno ści finansowej 66 147 (33 855) 32 292
  Przep
  ywy pieni ężne netto razem (16 087) - (16 087)
  Zasady (polityki) rachunkowo ści zastosowane do sporz ądzenia niniejszego sprawozdania finansowego s ą spójne
  z tymi, które zastosowano przy sporz
  ądzaniu sprawozdania finansowego Grupy za rok zako ńczony
  31 grudnia 2016 roku za wyj
  ątkiem przedstawionych poni żej.
  Zastosowane nowe i zmienione standardy i interpreta cje:
  W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowy m zastosowano po raz pierwszy zmiany
  do nast
  ępuj ących standardów, które wesz
  y w życie od 1 stycznia 2017 r.:
  a) Zmiany do MSR 7: Inicjatywa dotycz
  ąca ujawniania informacji
  Zmiana do MSR 7 obowi
  ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę z dniem 1 stycznia 2017 r.
  i wprowadza obowi
  ązek ujawnienia uzgodnienia zmian w zobowi ązaniach wynikaj ących z dzia
  alno ści
  finansowej.
  Grupa zastosowa
  a wymogi standardu od 1 stycznia 20 17 r. Wynikaj
  ące z niego m.in. uzgodnienie d
  ugu
  zosta
  o przedstawione w nocie 19.
  b) Zmiany do MSR 12 dotycz
  ące uj ęcia aktywa z tytu
  u podatku odroczonego od niezreal izowanych
  strat
  Zmiana do MSR 12 wyja
  śnia wymogi dotycz ące uj ęcia aktywa z tytu
  u podatku odroczonego
  od niezrealizowanych strat zwi
  ązanych z instrumentami d
  u żnymi. Jednostka jest zobligowana uj ąć aktywa
  z tytu
  u podatku odroczonego od niezrealizowanych s trat, w sytuacji, gdy s
  ą one rezultatem dyskontowania
  przep
  ywów pieni
  ężnych zwi ązanych z instrumentem d
  u żnym z zastosowaniem rynkowej stopy
  procentowej; tak
  że wówczas, gdy zamierza utrzymywa ć dane instrumenty d
  u żne do terminu
  wymagalno
  ści, a w momencie otrzymania kwoty nominalnej nie b ędzie obowi ązku zap
  aty podatków.
  Korzy
  ści ekonomiczne odzwierciedlone w aktywie z tytu
  u p odatku odroczonego wynikaj ą z mo żliwo ści
  uzyskania przez posiadacza ww. instrumentów przysz
  ych zysków (odwracaj
  ąc efekt dyskontowania) bez
  konieczno
  ści zap
  aty podatków.
  Zmiana nie ma wp
  ywu na raportowane spó
  ki i sytuac j
  ę finansow ą Grupy.
  c) Roczne zmiany do MSSF 2014 - 2016
  Rada Mi
  ędzynarodowych Standardów Rachunkowo ści opublikowa
  a 8 grudnia 2016 r. „Roczne zmiany
  MSSF 2014-2016”, które zmieniaj
  ą 3 standardy MSSF 12, MSSF 1 oraz MSR 28.
  Poprawki zawieraj
  ą wyja śnienia oraz zmiany dotycz ące zakresu standardów, ujmowania oraz wyceny,
  a tak
  że zawieraj ą zmiany terminologiczne i edycyjne.
  Zmiany maj
  ą zastosowanie od 1 stycznia 2017 r. (dotyczy zmian do MSSF 12)/od 1 stycznia 2018 r.
  (dotyczy zmian do MSSF 1 oraz MSR 28).
  Wprowadzenie zmian nie mia
  o istotnego wp
  ywu na st osowane przez Grup
  ę zasady (polityk ę)
  rachunkowo
  ści.


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  31
  Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszc
  ze nie obowi
  ązuj ą na dzie ń 31 grudnia 2017 r. i nie
  zosta
  y wcze
  śniej zastosowane przez Grup ę
  W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowy m Grupa nie zdecydowa
  a o wcze
  śniejszym
  zastosowaniu nast
  ępuj ących opublikowanych standardów, interpretacji lub p oprawek do istniej ących
  standardów przed ich dat
  ą wej ścia w życie:
  a) MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
  MSSF 9 zast
  ępuje MSR 39. Standard obowi ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę
  1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie.
  Standard wprowadza jeden model przewiduj
  ący tylko dwie kategorie klasyfikacji aktywów finans owych:
  wyceniane w warto
  ści godziwej i wyceniane wed
  ug zamortyzowanego kosz tu. Klasyfikacja jest
  dokonywana na moment pocz
  ątkowego uj ęcia i uzale żniona jest od przyj ętego przez jednostk ę modelu
  zarz
  ądzania instrumentami finansowymi oraz charakterysty ki umownych przep
  ywów pieni ężnych z tych
  instrumentów. MSSF 9 wprowadza nowy model w zakresi e ustalania odpisów aktualizuj
  ących – model
  oczekiwanych strat kredytowych. Wi
  ększo ść wymogów MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny
  zobowi
  ązań finansowych zosta
  a przeniesiona do MSSF 9 w niezm ienionym kszta
  cie. Kluczow ą zmian ą
  jest na
  o
  żony na jednostki wymóg prezentowania w innych ca
  ko witych dochodach skutków zmian
  w
  asnego ryzyka kredytowego z tytu
  u zobowi
  ązań finansowych wyznaczonych do wyceny w warto ści
  godziwej przez wynik finansowy. W zakresie rachunko wo
  ści zabezpiecze ń zmiany mia
  y na celu ściślej
  dopasowa
  ć rachunkowo ść zabezpiecze ń do zarz ądzania ryzykiem.
  Grupa stosuje rachunkowo
  ść zabezpiecze ń i od 1 stycznia 2018 r. zastosowa
  a tak że wymogi standardu
  w tym zakresie.
  Grupa zastosowa
  a MSSF 9 od 1 stycznia 2018 r.
  Analiza Grupy wykaza
  a,
  że wp
  yw zastosowania standardu nie jest istotny z p unktu widzenia
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  b) MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
  Zasady przewidziane w MSSF 15 dotyczy
  ć b ędą wszystkich umów skutkuj ących przychodami.
  Fundamentaln
  ą zasad ą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w momen cie transferu kontroli nad
  towarami lub us
  ug na rzecz klienta, w wysoko
  ści ceny transakcyjnej. Wszelkie towary lub us
  ugi
  sprzedawane w pakietach, które da si
  ę wyodr ębni ć w ramach pakietu, nale ży ujmowa ć oddzielnie, ponadto
  wszelkie upusty i rabaty dotycz
  ące ceny transakcyjnej nale ży co do zasady alokowa ć do poszczególnych
  elementów pakietu. W przypadku, gdy wysoko
  ść przychodu jest zmienna, zgodnie z nowym standardem
  kwoty zmienne s
  ą zaliczane do przychodów, o ile istnieje du że prawdopodobie ństwo, że w przysz
  o ści nie
  nast
  ąpi odwrócenie uj ęcia przychodu w wyniku przeszacowania warto ści. Ponadto, zgodnie z MSSF 15
  koszty poniesione w celu pozyskania i zabezpieczeni a kontraktu z klientem nale
  ży aktywowa ć i rozlicza ć
  w czasie przez okres konsumowania korzy
  ści z tego kontraktu.
  Grupa zastosowa
  a MSSF 15 od 1 stycznia 2018 r.
  Analiza Grupy wykaza
  a,
  że wp
  yw zastosowania standardu nie jest istotny z p unktu widzenia
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  c) Obja
  śnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
  Obja
  śnienia dostarczaj ą dodatkowych informacji i wyja śnie ń dotycz ących g
  ównych za
  o żeń przyj ętych
  w MSSF 15, m.in. na temat identyfikacji osobnych ob owi
  ązków, ustalenia czy jednostka pe
  ni rol ę
  po
  średnika (agenta), czy te ż jest g
  ównym dostawc ą dóbr i us
  ug (principal) oraz sposobu ewidencji
  przychodów z tytu
  u licencji. Oprócz dodatkowych ob ja
  śnie ń, wprowadzono tak że zwolnienia
  i uproszczenia dla jednostek stosuj
  ących nowy standard po raz pierwszy.
  Grupa zastosowa
  a obja
  śnienia do standardu od 1 stycznia 2018 r.
  d) MSSF 16 „Leasing”
  Nowy standard ustanawia zasady uj
  ęcia, wyceny, prezentacji oraz ujawnie ń dotycz ących leasingu.
  Wszystkie transakcje leasingu skutkuj
  ą uzyskaniem przez leasingobiorc ę prawa do u żytkowania aktywa
  oraz zobowi
  ązania z tytu
  u obowi ązku zap
  aty. Tym samym, MSSF 16 znosi klasyfikacj ę leasingu
  operacyjnego i leasingu finansowego zgodnie z MSR 1 7 i wprowadza jeden model dla uj
  ęcia ksi ęgowego
  leasingu przez leasingobiorc
  ę. Leasingobiorca b ędzie zobowi ązany uj ąć: (a) aktywa i zobowi ązania dla


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  32
  wszystkich transakcji leasingu zawartych na okres p
  owy
  żej 12 miesi ęcy, za wyj ątkiem sytuacji, gdy dane
  aktywo jest niskiej warto
  ści; oraz (b) amortyzacj ę leasingowanego aktywa odr ębnie od odsetek
  od zobowi
  ązania leasingowego w sprawozdaniu z wyników. MSSF 1 6 w znacz ącej cz ęści powtarza
  regulacje z MSR 17 dotycz
  ące uj ęcia ksi ęgowego leasingu przez leasingodawc ę. W konsekwencji,
  leasingodawca kontynuuje klasyfikacj
  ę w podziale na leasing operacyjny i leasing finanso wy oraz
  odpowiednio ró
  żnicuje uj ęcie ksi ęgowe.
  Grupa zastosuje MSSF 16 od 1 stycznia 2019 r.
  Grupa jest w trakcie analizy wp
  ywu nowego standard u na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.
  W zwi
  ązku ze skal ą podpisanych umów najmu i ich du żą warto ścią Grupa przewiduje istotny wp
  yw
  nowego standardu na skonsolidowane sprawozdanie fin ansowe.
  e) Zmiany do MSSF 2: Klasyfikacja i wycena transakcji opartych na akcjach
  Zmiana do MSSF 2 obowi
  ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę z dniem 1 stycznia 2018 r.
  lub po tej dacie. Zmiana wprowadza m.in. wytyczne w zakresie wyceny w warto
  ści godziwej zobowi ązania
  z tytu
  u transakcji opartych na akcjach rozliczanyc h w
  środkach pieni ężnych, wytyczne dotycz ące zmiany
  klasyfikacji z transakcji opartych na akcjach rozli czanych w
  środkach pieni ężnych na transakcje oparte
  na akcjach rozliczane w instrumentach kapita
  owych, a tak
  że wytyczne na temat uj ęcia zobowi ązania
  podatkowego pracownika z tytu
  u transakcji opartych na akcjach.
  Grupa zastosowa
  a powy
  ższe zmiany od 1 stycznia 2018 r.
  Analiza Grupy wykaza
  a,
  że wp
  yw zastosowania standardu nie jest istotny z p unktu widzenia
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  f) Zmiany do MSR 40: Reklasyfikacja nieruchomo
  ści inwestycyjnych
  Zmiany do MSR 40 precyzuj
  ą wymogi zwi ązane z przeklasyfikowaniem do nieruchomo ści inwestycyjnych
  oraz z nieruchomo
  ści inwestycyjnych. Zmiana obowi ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę
  z dniem 1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie.
  Grupa zastosuje powy
  ższe zmiany po zatwierdzeniu przez UE.
  g) Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzy szonych i wspólnych przedsi
  ęwzi ęciach”
  Zmiana obowi
  ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę z dniem 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie.
  Zmiany do MSR 28 wyja
  śniaj ą, że w odniesieniu do d
  ugoterminowych udzia
  ów w jedn ostce
  stowarzyszonej lub wspólnym przedsi
  ęwzi ęciu, do których nie stosuje si ę metody praw w
  asno ści, spó
  ki
  stosuj
  ą MSSF 9. Dodatkowo, Rada opublikowa
  a równie ż przyk
  ad ilustruj ący zastosowanie wymogów
  MSSF 9 i MSR 28 do d
  ugoterminowych udzia
  ów w jedn ostce stowarzyszonej lub wspólnym
  przedsi
  ęwzi ęciu.
  Grupa zastosuje powy
  ższe zmiany od 1 stycznia 2019 r.
  Na dzie
  ń publikacji niniejszego sprawozdania finansowego ni e jest znany wp
  yw zastosowania standardu
  na sprawozdanie finansowe.
  Na dzie
  ń sporz ądzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego, zmiany te nie zosta
  y
  jeszcze zatwierdzone przez Uni
  ę Europejsk ą.
  h) KIMSF 22: Transakcje w walutach obcych oraz p
  atno
  ści zaliczkowe
  KIMSF 22 wyja
  śnia zasady rachunkowo ści dotycz ące transakcji, w ramach których jednostka otrzymuje
  lub przekazuje zaliczki w walucie obcej. Wytyczne o bowi
  ązuj ą dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę
  z dniem 1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie.
  Grupa zastosuje powy
  ższe zmiany po zatwierdzeniu przez UE.
  i) KIMSF 23: Niepewno
  ść zwi ązana z uj ęciem podatku dochodowego
  KIMSF 23 wyja
  śnia wymogi w zakresie rozpoznania i wyceny zawarte w MSR 12 w sytuacji niepewno ści
  zwi
  ązanej z uj ęciem podatku dochodowego. Wytyczne obowi ązuj ą dla okresów rocznych rozpoczynaj ących
  si
  ę z dniem 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie.
  Grupa zastosuje powy
  ższe zmiany od 1 stycznia 2019 r.
  Na dzie
  ń publikacji niniejszego sprawozdania finansowego ni e jest znany wp
  yw zastosowania standardu
  na sprawozdanie finansowe.


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  33
  Na dzie
  ń sporz ądzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania fi
  nansowego, zmiany te nie zosta
  y
  jeszcze zatwierdzone przez Uni
  ę Europejsk ą.
  j) Roczne zmiany do MSSF 2015 - 2017
  Rada Mi
  ędzynarodowych Standardów Rachunkowo ści opublikowa
  a w grudniu 2017 r. “Roczne zmiany
  MSSF 2015-2017”, które wprowadzaj
  ą zmiany do 4 standardów MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 ora z MSR 23.
  Poprawki zawieraj
  ą wyja śnienia oraz doprecyzowuj ą wytyczne standardów w zakresie ujmowania oraz
  wyceny.
  Grupa zastosuje powy
  ższe zmiany od 1 stycznia 2019 r.
  Na dzie
  ń publikacji niniejszego sprawozdania finansowego ni e jest znany wp
  yw zastosowania standardu
  na sprawozdanie finansowe.
  Na dzie
  ń sporz ądzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego, zmiany te nie zosta
  y
  jeszcze zatwierdzone przez Uni
  ę Europejsk ą.
  k) Zmiany w MSR 19: Zmiana, ograniczenie lub rozliczen ie programu
  Zmiany w MSR 19 zosta
  y opublikowana w dniu 7 luteg o 2018 r. i maj
  ą zastosowanie do okresów
  rocznych rozpoczynaj
  ących si ę 1 stycznia 2019 r. lub pó źniej. Zmiany dotycz ą sposobu ponownej wyceny
  programów zdefiniowanych
  świadcze ń w przypadku, gdy ulegaj ą one zmianie. Zmiany w standardzie
  oznaczaj
  ą, że w przypadku ponownej wyceny aktywa/zobowi ązania netto z tytu
  u danego programu nale ży
  zastosowa
  ć zaktualizowane za
  o żenia w celu okre ślenia bie żącego kosztu zatrudnienia i kosztów odsetek
  dla okresów po zmianie programu. Do tej pory MSR 19 tego nie wyja
  śnia
  precyzyjnie.
  Grupa zastosuje powy
  ższe zmiany od 1 stycznia 2019 r.
  Na dzie
  ń publikacji niniejszego sprawozdania finansowego ni e jest znany wp
  yw zastosowania standardu
  na sprawozdanie finansowe.
  Na dzie
  ń sporz ądzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego, zmiany te nie zosta
  y
  jeszcze zatwierdzone przez Uni
  ę Europejsk ą.
  l) MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia mi
  ędzyokresowe”
  Standard ten pozwala jednostkom, które sporz
  ądzaj ą sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF po raz
  pierwszy (z dniem 1 stycznia 2016 r. lub po tej dac ie), do ujmowania kwot wynikaj
  ących z dzia
  alno ści
  o regulowanych cenach, zgodnie z dotychczas stosowa nymi zasadami rachunkowo
  ści. Dla poprawienia
  porównywalno
  ści z jednostkami które stosuj ą ju ż MSSF i nie wykazuj ą takich kwot, zgodnie
  z opublikowanym MSSF 14 kwoty wynikaj
  ące z dzia
  alno ści o regulowanych cenach, powinny podlega ć
  prezentacji w odr
  ębnej pozycji zarówno w sprawozdaniu z sytuacji fina nsowej jak i w rachunku zysków
  i strat oraz sprawozdaniu z innych ca
  kowitych doch odów.
  Decyzj
  ą Unii Europejskiej MSSF 14 nie zostanie zatwierdzon y.
  Pozosta
  e opublikowane, lecz jeszcze nieobowi
  ązuj ące standardy i interpretacje nie dotycz ą dzia
  alno ści
  Grupy.
  Pozosta
  e kwestie
  Na podstawie art. 264 i 264b niemieckiego kodeksu s pó
  ek handlowych („Handelsgesetzbuch”) niemieckie s pó
  ki
  zale
  żne mog ą by ć zwolnione z obowi ązku badania i publikacji sprawozda ń finansowych i sprawozdania
  z dzia
  alno
  ści zarz ądu zgodnie z odpowiednimi przepisami dotycz ącymi spó
  ek.
  - AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. & Co. KG, Mona chium;
  - AmRest DE Sp. z o.o. & Co. KG, Berlin;
  - AmRest Skyline GmbH, Kolonia.
  2. Sprawozdawczo ść wed
  ug segmentów
  AmRest jako Grupa dynamicznie rozwijaj ących si ę spó
  ek prowadz ących swoj ą dzia
  alno ść na wielu rynkach i wielu
  ga
  ęziach przemys
  u restauracyjnego podlega ci ąg
  ej analizie Komitetu Zarz ądzaj ącego. Komitet ten poddaje ci ąg
  ej
  analizie sposób oceny prowadzonej dzia
  alno
  ści i dostosowuje go na bie żąco do zmieniaj ącej si ę w wyniku
  strategicznych decyzji struktury Grupy. Segmenty dz ia
  alno
  ści s ą ustalane na bazie raportów zarz ądczych, które
  Komitet Zarz
  ądzaj ący wykorzystuje przy podejmowaniu decyzji strategic znych. Komitet Zarz ądzaj ący analizuje
  dzia
  alno
  ść Grupy decyduj ąc o alokacji posiadanych zasobów w podziale na kraj e w przypadku ca
  ej Grupy AmRest.


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  34
  Uk
  ad ten jest obecnie obowi
  ązuj ącym sposobem analizy strategicznej i alokacji zasob
  ów stosowanym przez Komitet
  Zarz
  ądzaj ący. Na moment sporz ądzenia tego raportu Komitet Zarz ądzaj ący definiuje segmenty w sposób
  zaprezentowany w poni
  ższej tabeli.
  Segment Opis
  Europa Środkowo-
  Wschodnia (CEE) Dzia
  alno
  ść restauracji w nast ępuj ących krajach:
  · Polska - KFC, Pizza Hut, Starbucks, Burger King, Blu e Frog,
  · Czechy - KFC, Pizza Hut, Starbucks, Burger King,
  · W ęgry - KFC, Pizza Hut, Starbucks,
  · Bu
  garia - KFC, Starbucks, Burger King,
  · Chorwacja, Austria, S
  owenia i Serbia- KFC,
  · Rumunia, S
  owacja – Starbucks. Zachodnia Europa Dzia
  alno ść restauracji wraz z
  a ńcuchem dostaw i dzia
  alno ści ą franczyzow ą w nast ępuj ących
  krajach:
  · Hiszpania - KFC, La Tagliatella, Blue Frog,
  · Francja - KFC, Pizza Hut, La Tagliatella,
  · Niemcy - Starbucks, KFC, Pizza Hut, La Tagliatella,
  · Portugalia - La Tagliatella.
  Chiny Dzia
  alno ść restauracji Blue Frog i KABB w Chinach.
  Rosja Dzia
  alno ść restauracji KFC i Pizza Hut w Rosji.
  Nieprzypisane Niealokowane na segmenty salda aktywów i pasywów (obejmujących kredyty i po życzki oraz
  zobowi ązania z tytu
  u leasingu), transakcje spó
  ek: SCM sp . z o.o. i jej podmiotów zależnych,
  Restaurant Partner Polska, AmRest Holdings SE oraz s pó
  ki zależnej zlokalizowanej na Ukrainie i
  USA, a tak że spó
  ek finansowych AmRest Capital Zrt, AmRest Fina nce Zrt i AmRest Finance S.L.
  oraz koszty i przychody finansowe, udzia
  w zyskach jednostek stowarzyszonych, podatek
  dochodowy, zysk netto z dzia
  alno ści kontynuowanej, ca
  kowity zysk netto.
  Poni żej przedstawiono dane dotycz ące segmentów geograficznych za rok zako ńczony 31 grudnia 2017 r. oraz rok
  porównawczy zako
  ńczony 31 grudnia 2016 r.:
  2017 CEE Europa Zachodnia Rosja Chiny Nieprzypisane Razem
  Przychody ze sprzeda ży – klienci zewn ętrzni
  2 633 787 1 702 799 605 785 265 159 57 977 5 265 507
  Przychody ze sprzeda ży – mi ędzy segmentami - - - - - -
  Zysk/(strata) z dzia
  alno ści operacyjnej, wynik
  segmentu 218 656 79 831 28 639 (1 012) (59 232) 266 882
  Przychody finansowe - - - - 3 397 3 397
  Koszty finansowe - -
  - - (59 633) (59 633)
  Udzia
  w zyskach jednostek stowarzyszonych - - - - - -
  Podatek dochodowy - - - - (29 317) (29 317)
  Zysk netto
  - - - - 181 329 181 329
  Aktywa segmentu 1 439 705 2 025 398 425 613 201 584 226 787 4 319 087
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - - - - -
  Aktywa razem
  1 439 705 2 025 398 425 613 201 584 226 787 4 319 087
  Warto ść firmy
  35 534 614 785
  169 647 83 426 5 918 909 310
  Aktywa z tytu
  u podatku odroczonego 20 107 21 994 - 1 633 15 568 59 302
  Zobowiązania razem
  395 954 357 715 38 506 45 895 2 135 369 2 973 439
  Ś wiadczenia na rzecz pracowników
  115 657 114 436
  29 594 18 644 15 824 294 155
  Amortyzacja środków trwa
  ych (nota 9)
  154 438 78 199 35 409 19 326 985 288 357
  Amortyzacja warto ści niematerialnych
  i prawnych (nota 11) 20 580 17 516
  2 033 1 228 777 42 134
  Nak
  ady inwestycyjne
  306 573 391 779 86 580 27 058 8 790 820 780
  Odpis aktualizujący warto ść aktywów
  trwa
  ych (nota 9,11) (259) 14 128 5 409 5 466 - 24 744
  Odpis aktualizuj ący warto ści nale żno ści (nota 4, 31
  ) 375 7 346 - 119 (291) 7 549
  Odpis aktualizuj ący warto ść zapasów (nota 4, 14)
  29 305
  - - - 334
  Odpis aktualizujący warto ść pozosta
  ych aktywów
  - 225 - - - 225  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  35
  2016 (po przekszta
  ceniu) CEE Europa Zachodnia Rosja Chiny Nieprzypisane Razem
  Przychody ze sprzeda ży – klienci zewn ętrzni
  2 254 328 1 212 674 465 222 229 028 46 117 4 207 369
  Przychody ze sprzeda ży – mi ędzy segmentami
  Zysk/(strata) z dzia
  alno ści operacyjnej, wynik
  segmentu 177 186 113 925 17 812 (8 547) (32 202) 268 174
  Przychody finansowe - - - - 3 326 3 326
  Koszty finansowe - - - - (48 089) (48 089)
  Udzia
  w zyskach jednostek stowarzyszonych - - - - 59 59
  Podatek dochodowy - - - - (32 726) (32 726)
  Zysk netto - - - - 190 744 190 744
  Aktywa segmentu 1 155 144 1 622 630 349 756 208 186 121 152 3 456 868
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - - - 888 888
  Aktywa razem 1 155 144 1 622 630 349 756 208 186 122 040 3 457 756
  Warto ść firmy 35 639 550 964 95 848 94 146 911 777 508
  Aktywa z tytu
  u podatku odroczonego 32 343 2 090 - - 10 401 44 834
  Zobowi ązania razem 326 449 259 924 33 782 39 984 1 421 007 2 081 146
  Ś wiadczenia na rzecz pracowników 96 950 75 823 21 917 18 087 15 612 228 389
  Amortyzacja środków trwa
  ych (nota 9) 133 572 57 175 28 256 17 935 794 237 732
  Amortyzacja warto ści niematerialnych i prawnych
  (nota 11) 17 865 12 526 1 472 1 199 279 33 341
  Nak
  ady inwestycyjne 233 926 192 411 45 199 23 672 1 503 496 711
  Odpis aktualizuj ący warto ść aktywów
  trwa
  ych (nota 9, 11) 4 128 5 020 3 296 4 514 - 16 958
  Odpis aktualizuj ący warto ści nale żno ści (nota 4, 31) (159) 141 (205) 2 (392) (613)
  Odpis aktualizuj ący warto ść zapasów (nota 14) - 36 - - - 36
  Odpis aktualizuj ący warto ść pozosta
  ych aktywów 319 (371) - - - (52)
  Na nak
  ady inwestycyjne sk
  adaj ą się zwi ększenia i akwizycje rzeczowych aktywów trwa
  ych (no ta 9), zwi ększenia
  i akwizycje warto
  ści niematerialnych (nota 0), skorygowane o zmian ę stanu zobowi ązań inwestycyjnych.
  Polska oraz Czechy, jako regiony geograficzne o ist otnym znaczeniu w ramach segmentu Europa
  Środkowo-
  Wschodnia, charakteryzuj
  ą się wielko ściami opisanymi poni żej. W śród krajów zdefiniowanych jako segment Europa
  Zachodnia, Hiszpania oraz Niemcy, jako regiony geog raficzne o istotnym znaczeniu, charakteryzuj
  ą się wielko ściami
  opisanymi poni
  żej.
  Za 12 miesi ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2017
  Za 12 miesi ęcy kończących si ę 31 grudnia 2016
  Przychody ze sprzeda ży – klienci zewn ętrzni Polska
  1 574 851 1 413 526
  Czechy 591 103 487 444
  Hiszpania 924 610 836 531
  Niemcy 667 698 356 998
  31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa trwa
  e inne ni
  ż instrumenty finansowe oraz aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego (aktywa dot. świadcze ń zwi ązanych z zako ńczeniem stosunku pracy oraz prawa z umów ubezpieczenia nie wyst ępuj ą) Polska
  658 004 587 263
  Czechy 177 250 154 204
  Hiszpania 1 075 993 1 112 892
  Niemcy
  353 518 245 755
  Warto ść aktywów i zobowi ązań oraz wyniki poszczególnych segmentów operacyjnych zosta
  y ustalone na bazie
  zasad rachunkowo
  ści Grupy, zbie żnych z zasadami zastosowanymi do sporz ądzenia niniejszego sprawozdania
  finansowego.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  36
  3. Po
  ączenie jednostek gospodarczych
  A.
  Wej ście na rynek restauracyjny w Niemczech - nabycie op eratora marki Starbucks
  OPIS NABYCIA
  W dniu 19 kwietnia 2016 r. podpisana zosta
  a umowa zakupu 100% udzia
  ów w StarbucksCoffee Deutschland
  Ltd & Co. KG przez spó
  ki Grupy AmRest od Spó
  ek Gr upy Starbucks Corporation. Przej
  ęcie kontroli nast ąpi
  o
  w my
  śl zapisów umownych 23 maja 2016 r. Pocz ątkowa cena nabycia wynosz ąca 40 mln euro (177 454 tys. z
  ),
  powi
  ększona zosta
  a o warto ść 1,5 mln euro (6 997 tys. z
  ).
  W ramach tej transakcji podpisano równie
  ż Umow ę Rozwoju oraz Umow ę Dostawy dotycz ące prawa i licencji
  do rozwoju, posiadania i prowadzenia kawiarni Starb ucks w Niemczech na okres 15 lat z mo
  żliwo ścią
  przed
  u
  żenia o kolejne 5 lat.
  W wyniku powy
  ższej transakcji Grupa umocni
  a swoj ą pozycj ę na rynku i przyspieszy
  a rozwój marki Starbucks.
  ALOKACJA CENY NABYCIA
  Szczegó
  y oszacowanej warto ści godziwej przej ętych aktywów netto, warto ści firmy oraz ceny nabycia na dzie ń
  transakcji przedstawiono poni
  żej:
  StarbucksCoffee Deutschland Ltd.& Co. KG
  (obecnie AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. & Co. KG)
  Warto ść godziwa
  (tys. euro) Warto ść godziwa
  (tys. z
  )
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 6 616 29 304
  Rzeczowy majątek trwa
  y 16 712 74 022
  Warto ści niematerialne 6 419 28 431
  Zapasy 1 361 6 029
  Nale żno ści handlowe oraz pozosta
  e nale żno ści 773 3 424
  Pozosta
  e aktywa obrotowe 2 249 9 961
  Aktywo z tytu
  u prawa do rekompensaty wynikające z umowy nabycia udzia
  ów 11 338 50 221
  Rezerwy (6 423) (28 448)
  Zobowi ązania z tytu
  u przedakwizycyjnych rozlicze ń podatkowych (11 338) (50 221)
  Zobowi ązania handlowe oraz pozosta
  e (21 017) (93 090)
  Aktywa netto razem 6 690 29 633
  Kwota zap
  acona w środkach pieni ężnych 40 064 177 454
  Korekta ceny nabycia 1 585
  6 997
  ączne wynagrodzenie z tytu
  u nabycia 41 649 184 451
  Wartość godziwa aktywów netto 6 690 29 633
  Warto
  ść firmy 34 959 154 818
  Kwota zap
  acona w środkach pieni ężnych 41 649 184 451
  Nabyte środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 6 616 29 304
  Wyp
  yw pieni
  ężny z tytu
  u nabycia 35 033 155 147
  Warto ść godziwa aktywów netto zaprezentowana w analogicznej nocie w rocznym skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym na dzie
  ń 31 grudnia 2016 r., zosta
  a skorygowana o kwot ę 8 445 tys. z
  (1 909 tys. euro) w zwi
  ązku z rozpoznaniem nabytych warto ści niematerialnych i prawnych w wysoko ści
  13 188 tys. z
  (2 981 tys. euro), skorygowaniem akt ywa na podatek dochodowy 4 840 tys. z
  (1 094 tys. euro),
  rozpoznaniu dodatkowych rezerw zwi
  ązanych z likwidacj ą i rekultywacj ą sk
  adników maj ątku 18 629 tys. z
  (4 211 tys. euro) oraz zmniejszeniu zobowi
  ązań w wysoko ści 1 836 tys. z
  (415 tys. euro).
  Proces alokowania ceny nabycia do nabytych aktywów i przej
  ętych zobowi ązań zosta
  zako ńczony.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  37
  Korekty warto
  ści godziwej dotycz ą:
  Opis Metoda/kluczowe za
  o żenia
  Warto ści niematerialne
  Wycena bazy klientów programu
  lojalno ściowego. Niezale
  żna wycena metod ą
  przep
  ywów pieni
  ężnych
  Warto ści niematerialne – prawo
  wy
  ączno ści
  Identyfikacja prawa wy
  ączno ści
  operatora marki Starbucks na
  terenie Niemiec.
  Zastosowano podej ście
  dochodowe (ang. income
  approach) (WACC 12,0%)
  Warto
  ści niematerialne Prawo prowadzenia dzia
  alno
  ści
  franczyzowej w okresie 15 lat dla
  przej
  ętych restauracji Wycena w oparciu o stawki op
  at
  franczyzowych (tzw. initial fee)
  aktualnie stosowanych
  Rzeczowy maj
  ątek trwa
  y, aktywa
  obrotowe Wycena warto
  ści godziwych oraz
  odpis z tytu
  u trwa
  ej utraty
  warto
  ści na aktywa nienadaj ące si ę
  do u
  żytkowania Niezale
  żna wycena
  zamortyzowanym kosztem
  zast
  ąpienia. Testy utraty warto ści
  oparte na analizie przep
  ywów
  pieni
  ężnych
  Pozosta
  e aktywa trwa
  e,
  nale
  żności handlowe oraz
  pozosta
  e nale
  żności, pozosta
  e
  aktywa obrotowe, zobowi
  ązania
  handlowe oraz pozosta
  e Pozosta
  e korekty maj
  ące na celu
  uzgodnienie warto
  ści ksi ęgowych
  do zasad stosowanych w Grupie i
  obowi
  ązuj ących wg MSSF Niezale
  żna analiza i weryfikacja
  warto
  ści ksi ęgowej na dzie ń
  transakcji
  Warto ść firmy rozpoznana w wyniku rozliczenia nabycia sk
  a da si ę w g
  ównej mierze z niezidentyfikowanych
  odr
  ębnie synergii, niewykorzystanego potencja
  u rynku i mo żliwo ści wykorzystania korzy ści skali oczekiwanych
  w wyniku po
  ączenia dotychczasowej dzia
  alno ści Grupy AmRest i nabytego biznesu.
  B. Wej ście na rynek restauracyjny w Niemczech - nabycie re stauracji KFC
  OPIS NABYCIA
  W dniu 30 listopada 2016 r. podpisano umow ę sprzeda ży i transferu aktywów („APA”) pomi ędzy AmRest
  a Kentucky Fried Chicken (Great Britain) Ltd., Germ an Branch. Przedmiotem APA by
  o nabycie przez Kupuj
  ącego
  15 restauracji KFC dzia
  aj
  ących na rynku niemieckim. Finalizacja by
  a uzale żniona od uzyskania zgód w
  a ściwych
  organów antymonopolowych, podpisania dodatkowych um ów niezb
  ędnych do prawid
  owego funkcjonowania
  restauracji po finalizacji oraz braku wyst
  ąpienia istotnej, niekorzystnej zmiany warunków.
  Transakcja zosta
  a sfinalizowana 1 marca 2017 r., t ego dnia AmRest DE Sp. z o.o. & Co. KG sta
  a si
  ę operatorem 15
  restauracji KFC dzia
  aj
  ących na rynku niemieckim.
  Cena nabycia wynios
  a 10 275 tys. euro (44 101 tys. z
  ). Ostateczna cena podlega korekcie g
  ównie w up arciu
  o jako
  ść przej ętego maj ątku. W zwi ązku z faktem, i ż strony s ą w trakcie przegl ądu przej ętego maj ątku na moment
  publikacji niniejszego sprawozdania nie dokonywano korekty ceny.
  Poza wskazan
  ą powy żej cen ą nabycia Grupa ponios
  a tak że koszty zwi ązane ze wst ępną op
  at ą franczyzow ą
  dla wszystkich przej
  ętych restauracji w
  ącznej kwocie 696 tys. Euro (2 988 tys. z
  ). Op
  aty pocz ątkowe uj ęto jako
  warto
  ści niematerialne w dniu przej ęcia.
  Zdaniem Zarz
  ądu du ży potencja
  rynku do rozwoju marki w po
  ączeniu z ponad dwudziestoletnim do świadczeniem
  AmRest w prowadzeniu restauracji KFC pozwoli na kil kukrotne zwi
  ększenie skali dzia
  alno ści w tym obszarze
  w nadchodz
  ących latach.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  38
  PROWIZORYCZNA ALOKACJA CENY NABYCIA
  Szczegó
  y oszacowanej warto ści godziwej przej ętych aktywów netto, warto ści firmy oraz ceny nabycia na dzie ń
  transakcji przedstawiono poni
  żej:
  AmRest DE Sp. z o.o. & Co. KG Warto ść godziwa
  (tys. euro) Warto ść godziwa
  (tys. z
  )
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 60 258
  Rzeczowy majątek trwa
  y 6 880 29 529
  Inne warto ści niematerialne 819 3 514
  Zapasy 220 947
  Rezerwy (1 080) (4 635)
  Zobowi ązania handlowe oraz pozosta
  e (590) (2 533)
  Aktywa netto razem 6 309 27 080
  Kwota zap
  acona w środkach pieni ężnych 10 971 47 089
  Warto ść godziwa aktywów netto 6 309
  27 080
  Warto
  ść firmy 4 662 20 009
  Kwota zap
  acona w środkach pieni ężnych 10 971 47 089
  Nabyte środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 60 258
  Wyp
  yw pieni
  ężny z tytu
  u nabycia 10 911 46 831
  Proces alokowania ceny nabycia do nabytych aktywów i przej ętych zobowi ązań nie zosta
  zako ńczony w zwi ązku
  z trwaj
  ącym okresem integracji i weryfikacji ryzyk oraz oce n ą przej ętych aktywów netto. W szczególno ści nie zosta
  uko
  ńczony proces rozliczenia podatkowego transakcji i j ego wp
  ywu na podatek odroczony. W zwi ązku z tym
  warto
  ści godziwe aktywów i zobowi ązań, ustalona cena przej ęcia oraz warto ść firmy zosta
  y w niniejszym
  sprawozdaniu finansowym zaprezentowane prowizoryczn ie.
  W ramach prowizorycznego rozliczenia nabycia Grupa nie zako
  ńczy
  a procesu alokacji warto ści firmy do grup
  o
  środków pieni ężnych generuj ących środki pieni ężne, w których realizowane b ędą korzy ści zwi ązane z warto ścią
  firmy. W ocenie Grupy nie nast
  ąpi
  y przes
  anki, które mog
  y by świadczy ć o utracie warto ści, poniewa ż nie nast ąpi
  y
  zmiany istotnych za
  o
  żeń biznesowych od momentu akwizycji.
  WP YW NABYCIA NA SKONSOLIDOWANY RACHUNEK WYNIKÓW
  Przej ęcie kontroli nad 15 restauracjami KFC dzia
  aj ącymi na rynku niemieckim nast ąpi
  o 1 marca 2017 r., w zwi ązku
  z tym w za
  ączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie uj ęto wyników nabytych aktywów
  za pierwsze 2 miesi
  ące roku 2017. Je śli przedstawione powy żej nabycie nast ąpi
  oby na dzie ń 1 stycznia 2017 r.
  szacowane skonsolidowane przychody w okresie pierws zych 2 miesi
  ęcy ko ńczących si ę 28 lutego 2017 r. wzros
  yby
  o 21 292 tys. z
  , a zysk netto zosta
  by pomniejszon y o 687 tys. z
  .
  Źród
  em szacunków by
  y dane pochodz ące
  z nieaudytowanych raportów wewn
  ętrznych sporz ądzonych wg US GAAP.
  Koszty zwi
  ązane z akwizycj ą w kwocie 977 tys. z
  zosta
  y rozpoznane jako koszt y ogólnego zarz ądu
  w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych (876 tys. z
  w sprawozdaniu za rok 2016 oraz 101 tys. z
  w niniejszym sprawozdaniu finansowym za rok 2017).
  C. Wej ście na rynek restauracyjny we Francji - nabycie ope ratora marki Pizza Hut Delivery
  OPIS NABYCIA
  W dniu 16 maja 2017 r. podpisana zosta
  a umowa zaku pu 100% udzia
  ów w Pizza Topco France SAS (obecnie
  AmRest Topco France SAS) przez spó
  k
  ę Grupy AmRest od Top Brands NV. Przej ęcie kontroli nast ąpi
  o w my śl
  zapisów umownych 16 maja 2017 r. Pocz
  ątkowo cena nabycia wynios
  a 53 792 tys. z
  (12 779 tys. euro).
  W ramach tej transakcji podpisano równie
  ż Ramow ą Umow ę Franczyzow ą, zgodnie z któr ą AmRest jako wy
  ączny
  master-franczyzobiorca naby
  prawa do udzielania na rzecz osób trzecich franczyzy (tzw. subfranczyzy)
  na prowadzenie restauracji Pizza Hut typu Express o raz Delivery we Francji oraz Monako.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  39
  PROWIZORYCZNA ALOKACJA CENY NABYCIA
  Proces alokowania ceny nabycia do nabytych aktywów
  i przej ętych zobowi ązań nie zosta
  zako ńczony
  w zwi
  ązku z trwaj ącym okresem integracji i weryfikacji ryzyk oraz oce n ą jako ści przej ętych aktywów
  operacyjnych. Grupa nie zako
  ńczy
  a jeszcze procesu identyfikacji nabytych sk
  adn ików aktywów oraz ich
  wyceny do warto
  ści godziwej, st ąd przedstawione rozliczenie ma charakter prowizoryc zny.
  W szczególno
  ści prowizoryczne rozliczenie prezentuje m.in. warto ści sk
  adników rzeczowego maj ątku trwa
  ego
  (które zosta
  y zaprezentowane w warto
  ściach wynikaj ących z lokalnych sprawozda ń finansowych), warto ści
  niematerialnych i warto
  ści rezerw.
  Grupa jest w trakcie okre
  ślania warto ści godziwej dla warto ści niematerialnej zwi ązanej z wy
  ącznym prawem
  dzia
  ania jako master-franczyzobiorca na rynku fran cuskim w obszarze Delivery oraz Express. W niniejsz ym
  sprawozdaniu finansowym rozpoznano to aktywo w osza cowanej wst
  ępnie warto ści 6 000 tys. euro oraz uj ęto
  amortyzacj
  ę przy za
  o żeniu 10 letniego okresu ekonomicznej u żyteczno ści. Rozpoznano równie ż rezerw ę
  z tytu
  u podatku odroczonego na powsta
  ej ró
  żnicy przej ściowej. Wycena warto ści niematerialnej oraz przyj ęte
  na jej potrzeby za
  o
  żenia s ą w trakcie weryfikacji przez niezale żny podmiot specjalizuj ący si ę w wycenach.
  Grupa oczekuje,
  że przyj ęte prowizoryczne warto ści mog ą ulec zmianom w momencie zako ńczenia rozliczenia
  nabycia.
  Szczegó
  y oszacowanej prowizorycznie warto
  ści godziwej przej ętych aktywów netto, warto ści firmy oraz ceny
  nabycia na dzie
  ń transakcji przedstawiono poni żej:
  Pizza Topco France SAS (obecnie AmRest Topco France SAS) Warto ść godziwa (tys. euro) Warto ść godziwa (tys. z
  )
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 755 3 176
  Rzeczowy majątek trwa
  y 1 119 4 704
  Inne warto ści niematerialne 6 185 26 000
  Pozosta
  e aktywa trwa
  e 127 534
  Zapasy 44 186
  Nale żno ści handlowe oraz pozosta
  e nale żno ści 1 470 6 181
  Nale żno ści podatkowe 377 1 586
  Pozosta
  e aktywa obrotowe 249 1 048
  Rezerwa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych (2 000) (8 407)
  Rezerwy (402) (1 690)
  Zobowi ązania handlowe oraz pozosta
  e (3 262) (13 717)
  Aktywa netto razem 4 662 19 601
  Kwota zap
  acona w środkach pieni ężnych 12 779 53 792
  Warto ść godziwa aktywów netto 4 662 19 601
  Warto
  ść firmy 8 117 34 191
  Kwota zap
  acona w środkach pieni ężnych 12 779 53 792
  Nabyte środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 755 3 176
  Wyp
  yw pieni
  ężny z tytu
  u nabycia 12 024 50 616
  W ramach umowy nabycia udzia
  ów w AmRest Topco France SAS Grupa nie przej ę
  a cz ęści nale żności z tytu
  u
  rozrachunków z franczyzobiorcami, które powsta
  y pr zed przej
  ęciem kontroli przez AmRest. Grupa jest zobowi ązana
  okresowo weryfikowa
  ć wp
  yw środków pieni ężnych z tytu
  u uregulowania tych nale żności. Na dzie ń
  31 grudnia 2017 r. Grupa wykaza
  a zobowi
  ązanie z tytu
  u obowi ązku przekazania otrzymanych środków pieni ężnych
  w kwocie ok. 550 tys. euro.
  W ramach prowizorycznego rozliczenia nabycia Grupa nie zako
  ńczy
  a procesu alokacji warto ści firmy do grup
  o
  środków pieni ężnych generuj ących środki pieni ężne w których realizowane b ędą korzy ści zwi ązane z warto ścią
  firmy. W ocenie Grupy nie nast
  ąpi
  y przes
  anki które mog
  y by świadczy ć o utracie warto ści, poniewa ż nie nast ąpi
  y
  zmiany istotnych za
  o
  żeń biznesowych od momentu akwizycji.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  40
  WP YW NABYCIA NA SKONSOLIDOWANY RACHUNEK WYNIKÓW
  Przej ęcie kontroli nad spó
  k ą Pizza Topco France SAS (obecnie AmRest Topco Franc
  e SAS) nast ąpi
  o dnia
  16 maja 2017 r., w za
  ączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie uj ęto wyników nabytych aktywów
  przed tym okresem. Je
  śli przedstawione powy żej nabycie nast ąpi
  oby na dzie ń 1 stycznia 2017 r. szacowane
  skonsolidowane przychody w okresie od 1 stycznia 20 17 r. do 16 maja 2017 r. wzros
  yby o 11 575 tys. z
  , a zysk
  netto zosta
  by pomniejszony o 1 979 tys. z
  .
  Źród
  em szacunków s ą statutowe dane przej ętej spó
  ki sporz ądzone wg
  francuskich standardów rachunkowo
  ści.
  D. Wej ście na rynek restauracyjny KFC we Francji
  OPIS NABYCIA
  W pa ździerniku 2017 roku Grupa rozpocz ę
  a proces przejmowania od KFC France SAS 42 restaur acji KFC
  dzia
  aj
  ących na rynku francuskim. Ustalona ca
  kowita cena p rzej ęcia wynosi 39 874 tys. euro. Do ko ńca roku 2017
  ostateczne porozumienia zosta
  y podpisane dla 37 z 42 restauracji za
  ączn ą cen ę nabycia 141 768 tys. z
  (33 425 tys. euro). Finalizacja przej
  ęcia pozosta
  ych 5 restauracji planowana jest na pie rwszy kwarta
  2018 roku.
  Dodatkowo w czwartym kwartale 2017 roku Grupa naby
  a na francuskim rynku 5 restauracji KFC za
  ączn ą cen ę
  29 788 tys. z
  (7 022 tys. euro).
  Restauracje KFC we Francji s
  ą zarz ądzane przez spó
  k ę AmRest Opco SAS i jej dwie spó
  ki zale żne AmRest
  Leasing SAS i AmRest Estate SAS.
  Przej
  ęcie kontroli nad poszczególnymi restauracjami mia
  o miejsce na ró żne daty w okresie od pa ździernika
  do grudnia, a wyniki ka
  żdej restauracji s ą konsolidowane od odpowiadaj ącej jej dacie przej ęcia kontroli.
  W niniejszej nocie dane finansowe wszystkich przej
  ętych restauracji zosta
  y zaprezentowane
  ączenie w celu
  przedstawienia ca
  o
  ściowego wp
  ywu francuskiej akwizycji KFC na bilans i raportowane wyniki Grupy.
  W wyniku transakcji AmRest sta
  si
  ę najwi ększym operatorem restauracji marki KFC we Francji.
  PROWIZORYCZNA ALOKACJA CENY NABYCIA
  Proces alokowania ceny nabycia do nabytych aktywów i przej ętych zobowi ązań nie zosta
  zako ńczony
  w zwi
  ązku z trwaj ącym okresem integracji i weryfikacji ryzyk oraz oce n ą jako ści przej ętych aktywów
  operacyjnych. Grupa nie zako
  ńczy
  a jeszcze procesu identyfikacji nabytych sk
  adn ików aktywów oraz ich
  wyceny do warto
  ści godziwej st ąd przedstawione rozliczenie ma charakter prowizoryc zny.
  W szczególno
  ści Grupa jest w procesie weryfikacji i potwierdzani a warto ści godziwej przej ętych sk
  adników
  rzeczowego maj
  ątku trwa
  ego i warto ści niematerialnych. W wyniku transakcji Grupa przej ę
  a tak że
  pracowników. Zarachowania na zobowi
  ązania pracownicze takie jak rezerwy na niewykorzyst ane urlopy czy
  potencjalne bonusy dla pracowników zosta
  y prowizor ycznie uj
  ęte z drugostronnym rozpoznaniem nale żności
  od sprzedaj
  ącego, poniewa ż podlegaj ą one zwrotowi. Warto ść przej ętych zobowi ązań podlega weryfikacji.
  Przyj
  ęte prowizoryczne warto ści mog ą ulec zmianom w momencie zako ńczenia rozliczenia nabycia.
  Poza przedstawionymi powy
  żej warto ściami cen nabycia Grupa dokona
  a p
  atno ści za op
  aty licencyjne
  dla wszystkich przej
  ętych restauracji w
  ącznej kwocie 7 647 tys. z
  (1 803 tys. euro). Op
  at y te zosta
  y
  zaprezentowane jako warto
  ści niematerialne w momencie rozliczenia nabycia. Ca
  kowita cena nabycia wynios
  a
  179 203 tys. z
  .  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  41
  Szczegó
  y oszacowanej prowizorycznie warto
  ści godziwej przej ętych aktywów netto, okre ślenie warto ści firmy
  oraz ceny nabycia na dzie
  ń transakcji przedstawiono poni żej:
  AmRest Opco SAS group Warto ść godziwa (tys. euro) Warto ść godziwa (tys. z
  )
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 67 284
  Rzeczowy majątek trwa
  y 29 988 127 194
  Pozosta
  e wartości niematerialne i prawne 1 803 7 647
  Zapasy 636 2 698
  Aktywo z tytu
  u prawa do kompensaty wynikającej z umowy zakupu 3 509 14 883
  Rezerwa na niewykorzystane urlopy (3 509) (14 883)
  Aktywa netto razem 32 494 137 823
  Kwota zap
  acona w środkach pieni ężnych 42 250 179 203
  Wartość godziwa aktywów netto 32 494 137 823
  Warto ść firmy 9 756 41 380
  Kwota zap
  acona w środkach pieni ężnych 42 250 179 203
  Nabyte środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 67 284
  Wyp
  yw pieni ężny z tytu
  u nabycia 42 183 178 919
  W ramach prowizorycznego rozliczenia nabycia Grupa nie zako ńczy
  a procesu alokacji warto ści firmy do grup
  o
  środków pieni ężnych generuj ących środki pieni ężne, w których realizowane b ędą korzy ści zwi ązane z warto ścią
  firmy. W ocenie Grupy nie nast
  ąpi
  y przes
  anki które mog
  y by świadczy ć o utracie warto ści, poniewa ż nie nast ąpi
  y
  zmiany istotnych za
  o
  żeń biznesowych od momentu akwizycji.
  WP YW NABYCIA NA SKONSOLIDOWANY RACHUNEK WYNIKÓW
  Gdyby przedstawione powy żej nabycie nast ąpi
  oby na dzie ń 1 stycznia 2017 r. szacowane skonsolidowane przych ody
  by
  yby wy
  ższe o 369 016 tys. z
  , a zysk netto zosta
  by pomnie jszony o 1 807 tys. z
  . Dane te zosta
  y oszacowane
  na postawie historycznych danych finansowych dla p rzej
  ętych restauracji uzyskanych od sprzedaj ącego.
  Koszty zwi
  ązane z akwizycj ą w kwocie 7 341 tys. z
  (1 756 tys. euro) zosta
  y r ozpoznane jako pozosta
  e koszty oraz
  3 581 tys. z
  jako koszty ogólnego zarz
  ądu. Wysoki udzia
  kosztów zwi ązanych z akwizycj ą wynika z konieczno ści
  uiszczenia op
  at rejestracyjnych i notarialnych.
  E. Nabycie restauracji KFC w Rosji
  OPIS NABYCIA
  W dniu 2 pa ździernika 2017 r. Grupa naby
  a 100% udzia
  ów w spó
  ka OOO Chicken Yug od Pani Svetlany
  Mikhailovnej Popovej. Pocz
  ątkowo ustalona cena nabycia wynosz ąca 1.655 milionów rubli
  (ok. 105 milionów z
  ) zosta
  a powi
  ększona o 38,5 miliona rubli (ok. 2,4 miliona z
  ) w zwi ązku z nabyciem
  dodatkowych aktywów.
  Dzi
  ęki tej transakcji Grupa wzmocni
  a swoj ą pozycj ę na rynku rosyjskim poprzez dodanie 22 restauracji
  do swojego portfela i przyspieszy
  a rozwój marki KF C w Rosji.
  PROWIZORYCZNA ALOKACJA CENY NABYCIA
  W zwi ązku z trwaj ącym procesem integracji, identyfikacji i wyceny ryz yka oraz aktywów i zobowi ązań
  nabytego biznesu, ostateczne rozliczenie i zaalokow anie ceny nabycia nie zosta
  o jeszcze wykonane, dla tego
  na 31 grudnia 2017 r. rozliczenie to zosta
  o zaksi
  ęgowane w wersji prowizorycznej. Grupa w szczególno ści
  koncentruje si
  ę na potwierdzeniu wyceny nabytych rzeczowych aktywó w trwa
  ych oraz warto ści
  niematerialnych i prawnych.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  42
  Szczegó
  y oszacowanej prowizorycznie warto
  ści godziwej przej ętych aktywów netto, okre ślenie warto ści firmy
  oraz ceny nabycia na dzie
  ń transakcji przedstawiono poni żej:
  Chicken Yug OOO
  Warto ść godziwa (w tys. rubli) Warto ść godziwa (w tys. z
  )
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 611 40
  Rzeczowy majątek trwa
  y 228 000 14 453
  Pozosta
  e warto ści niematerialne i prawne 42 026 2 664
  Pozosta
  e aktywa trwa
  e 14 715 933
  Zapasy 22 693 1 439
  Pozosta
  e aktywa obrotowe 10 577 670
  Rezerwa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych
  (33 674) (2 135)
  Aktywa netto razem 284 948 18 064
  Kwota zap
  acona w środkach pieni ężnych 1 693 868 107 398
  Wartość godziwa aktywów netto 284 948 18 064
  Warto
  ść firmy 1 408 920 89 334
  Kwota zap
  acona w środkach pieni ężnych 1 693 868 107 398
  Nabyte środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 611 40
  Wyp
  yw pieni
  ężny z tytu
  u nabycia 1 693 257 107 358
  W ramach prowizorycznego rozliczenia nabycia Grupa nie zako ńczy
  a procesu alokacji warto ści firmy do grup
  o
  środków pieni ężnych generuj ących środki pieni ężne, w których realizowane b ędą korzy ści zwi ązane z warto ścią
  firmy. W ocenie Grupy nie nast
  ąpi
  y przes
  anki które mog
  y by świadczy ć o utracie warto ści, poniewa ż nie nast ąpi
  y
  zmiany istotnych za
  o
  żeń biznesowych od momentu akwizycji.
  WP YW NABYCIA NA SKONSOLIDOWANY RACHUNEK WYNIKÓW
  W zwi ązku z tym, że nabycie spó
  ki OOO Chicken Yug mia
  o miejsce w pa ździerniku 2017 roku, rezultaty
  spó
  ki za pierwsze 9 miesi
  ęcy roku 2017 nie zosta
  y uj ęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowych
  Grupy. Je
  śli opisywane nabycie mia
  oby miejsce 1 stycznia 201 7 r., skonsolidowane przychody za 12 miesi ęcy
  zako
  ńczonych 31 grudnia 2017 r. wzros
  yby o szacowan ą kwot ę 91 147 tys. z
  . a zysk netto wzrós
  by
  o 9 400 tys. z
  . Powy
  ższe dane pochodz ą z nieaudytowanego sprawozdania przygotowanego zgod nie
  z rosyjskimi zasadami rachunkowo
  ści.
  W 2017 r. koszty poniesione w zwi
  ązku z nabyciem wynios
  y 2 241 tys. z
  i zosta
  y zap rezentowane w pozycji
  „Koszty ogólnego zarz
  ądu”.
  F. Wej ście na pozosta
  e rynki w Polsce i w Niemczech
  W dniu 31 lipca 2017 r. Grupa AmRest podpisa
  a Ramo w ą Umow ę Franczyzow ą („MFA”) z Yum Restaurants
  International Holdings, LLC i podpisa
  a Umow
  ę nabycia aktywów 2 restauracji Pizza Hut typu „deli very” z Pizza Hut
  Delivery Germany GmbH. Cena zakupu wynios
  a 1 euro (ok. 4 z
  ).
  Dodatkowo, w dniu 1 sierpnia 2017 r. Grupa naby
  a 3 restauracje KFC ma terenie Niemiec, cena wynios
  a
  ok. 1,7 milionów euro (7,3 milionów z
  ).
  W dniu 31 sierpnia 2017 r. Grupa AmRest obj
  ę
  a nowo wyemitowane udzia
  y w Restaurant Partner Po lska Sp. z o.o.
  (dalej RPP) - spó
  ce prowadz
  ącej platform ę PizzaPortal.pl, staj ąc si ę udzia
  owcem wi ększo ściowym, posiadaj ącym
  51% udzia
  ów w RPP. Pozosta
  a cz
  ęść udzia
  ów (49%) pozosta
  a w posiadaniu Delivery Her o. Cena za obj ęcie 51%
  udzia
  ów w RPP zosta
  a ustalona na ok. 10 milionów z
  . Dodatkowo strony SHA (Shareholders Agreement)
  zobowi
  ąza
  y si ę dokona ć inwestycji w RPP w wysoko ści 14 milionów z
  otych (po 7 milionów z
  ka żda ze stron) –
  dop
  aty zosta
  y wniesione w ca
  o
  ści (w grudniu 2017 r. oraz styczniu 2018 r.).
  W dniu 18 pa
  ździernika 2017 r. Grupa AmRest podpisa
  a umow ę zakupu 6 restauracji z AutoGrill Polska
  Sp. z o.o. (dalej ATG). Cena zakupu zosta
  a ustalon a na 1,9 milionów euro (ok. 8 milionów z
  ), z czego
  0,3 miliona z
  zostanie wyp
  acone po up
  ywie 12 mie si
  ęcy od daty umowy, o ile w mi ędzy czasie nie powstan ą
  roszczenia wobec ATG.
  Proces alokowania ceny nabycia do nabytych aktywów i przej
  ętych zobowi ązań w ramach wymienionych
  powy
  żej transakcji nie zosta
  zako ńczony w zwi ązku z trwaj ącym okresem integracji i weryfikacji ryzyk oraz
  ocen
  ą jako ści przej ętych aktywów operacyjnych. W szczególno ści nie zosta
  uko ńczony proces wyceny


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  43
  do warto
  ści godziwej sk
  adników rzeczowego maj ątku trwa
  ego i warto ści niematerialnych (w tym mi ędzy
  innymi nabytego znaku towarowego oraz przej
  ętych baz klientów i restauracji). W zwi ązku z tym warto ści
  godziwe aktywów i zobowi
  ązań (w tym rezerwa na podatek odroczony 570 tys. z
  ), ustalona cena przej ęcia,
  udzia
  y niekontroluj
  ące (4,9 milionów z
  ) oraz warto ść firmy (
  ącznie 7,2 milionów z
  ) zosta
  y w niniejszym
  sprawozdaniu finansowym zaprezentowane prowizoryczn ie.
  4. Koszty operacyjne
  Koszty operacyjne przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco:
  Za 12 miesi ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2017 Za 12 miesi ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2016
  Koszty amortyzacji środków trwa
  ych (nota 2, 9) 288 357 237 732
  Koszty amortyzacji wartości niematerialnych (nota 2, 11) 42 134 33 341
  Zu życie artyku
  ów żywno ściowych i materia
  ów 1 671 703 1 366 432
  Zu życie mediów 203 941 157 873
  Koszty us
  ug obcych, wliczaj ąc marketing 443 033 340 093
  Koszty wynagrodze ń 1 198 281 902 446
  Koszty świadcze ń na rzecz pracowników 296 310 230 017
  Koszty leasingu operacyjnego/najmu (nota 25) 514 313 413 092
  Koszty op
  at franczyzowych 252 444 197 991
  Koszty ubezpieczenia 3 942 3 300
  Koszty podró ży s
  u żbowych 32 012 23 469
  Pozosta
  e 48 767 37 784
  4 995 237 3 943 570
  Koszty artyku
  ów żywno ściowych 1 440 242 1 180 839
  Koszty wynagrodzeń oraz świadcze ń na rzecz pracowników 1 200 058 908 674
  Koszty op
  at licencyjnych (franczyzowych) 252 444 197 991
  Koszty najmu oraz pozosta
  e koszty operacyjne bez wy niku na sprzedaży
  ś rodków trwa
  ych 1 501 451 1 192 622
  Koszty dzia
  alno
  ści restauracji razem 4 394 195 3 480 126
  Koszty dzia
  alności franczyzowej i pozosta
  ej - amortyzacja 14 727 12 078
  Koszty dzia
  alności franczyzowej i pozosta
  ej - inne 199 094 156 570
  Koszty ogólnego zarz ądu - amortyzacja 26 977 20 899
  Koszty ogólnego zarz ądu i pozosta
  e - inne 360 244 273 897
  4 995 237 3 943 570
  (Zysk)/strata ze sprzedaży środków trwa
  ych (nota 9) 4 062 1 642
  Aktualizacja wartości aktywów, razem 32 852 16 329
  Koszty i straty operacyjne razem 5 032 151 3 961 541
  W bieżącym i poprzednim okresie koszty (przychody) z tytu
  u utraty wartości
  aktywów by
  y nast ępuj ące: Za 12 miesi ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2017 Za 12 miesi ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2016
  Odpisy z tytu
  u utraty warto ści nale żno ści (nota 31) 7 549 -613
  Odpisy z tytu
  u utraty wartości zapasów (nota 14) 334 36
  Odpisy z tytu
  u utraty pozosta
  ych aktywów 225 -52
  Aktualizacja aktywów obrotowych, razem 8 108 -629
  Odpisy z tytu
  u utraty wartości rzeczowych aktywów trwa
  ych (nota 9) 19 409 16 249
  Odpisy z tytu
  u utraty warto ści niematerialnych (nota 11) 5 335 709
  Aktualizacja warto ści aktywów trwa
  ych, razem
  24 744 16 958
  Aktualizacja warto ści aktywów, razem 32 852 16 329
  W 2017 r. poniesiono koszty dotycz ące marketingu w wysoko ści 201 698 tys. z
  , w 2016 r. by
  y na poziomie
  155 515 tys. z
  .


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  44
  5. Pozosta
  e przychody/koszty
  Za 12 miesi ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2017 Za 12 miesi ęcy
  ko ńczących si ę 31
  grudnia 2016
  Przychody marketingowe 9 407 8 823
  Rozwiązanie rezerw kosztowych 7 670 670
  Rekompensaty otrzymane za przedwczesne rozwiązanie umów najmu
  6 665 -
  Przychody z tytu
  u PFRON 3 933 -
  Przychód z tytu
  u recyklingu 3 498 2 184
  Odpisanie przeterminowanych kart przedp
  aconych
  2 989 -
  Przychody z tytu
  u podnajmu 1 954 1 675
  Otrzymane odszkodowania 524 -
  Przychód z tytu
  u korekty podatków pośrednich - 5 305
  Pozosta
  e przychody i koszty 4 227 3 689
  Koszty op
  at notarialnych i rejestracyjnych związane z nabyciem we Francji (7 341) -
  33 526 22 346
  6. Przychody finansowe
  Za 12 miesi ęcy kończących si ę 31 grudnia 2017
  Za 12 miesi ęcy kończących si ę 31 grudnia 2016
  Przychody z tytu
  u odsetek bankowych 3 287 3 084
  Pozosta
  e 110 242
  3 397 3 326
  7. Koszty finansowe
  Za 12 miesi ęcy kończących si ę 31 grudnia 2017
  Za 12 miesi ęcy kończących si ę 31 grudnia 2016
  Koszty odsetek (46 412 ) (36 947 )
  Koszty rozliczenia prowizji finansowych (3 806) (3 758)
  Koszty z tytu
  u ró żnic kursowych, netto (3 549
  ) (2 903)
  Pozosta
  e (5 866
  ) (4 481)
  (59 633) (48 089)
  8. Podatek dochodowy
  Za 12 miesi ęcy kończących si ę 31 grudnia 2017
  Za 12 miesi ęcy kończących si ę 31 grudnia 2016
  Podatek dochodowy za bie żący okres (51 408 ) (25 326 )
  Podatek odroczony odniesiony na rachunek zysków i strat 22 091 (7 400 )
  Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat (29 317) (32 726)  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  45
  Za 12 miesi ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2017 Za 12 miesi ęcy kończących si ę 31 grudnia 2016
  Aktywa z tytu
  u podatku odroczonego
  Stan na pocz ątek okresu 44 834 33 352
  Stan na koniec okresu 59 302 44 834
  Zobowiązanie z tytu
  u podatku odroczonego
  Stan na pocz ątek okresu 117 818
  90 492
  Stan na koniec okresu 114 242 117 818
  Zmiana stanu aktywa oraz zobowi
  ązania z tytu
  u podatku odroczonego 18 044 (15 844)
  Z czego:
  Podatek odroczony odniesiony na rachunek zysków i strat 22 091 (7 400 )
  Podatek odroczony odniesiony na wartość firmy (nota 3) (11 112) -
  Podatek odroczony odniesiony na kapita
  w
  asny – wy cena instrumentów
  zabezpieczaj ących (9 840) 4 253
  Podatek odroczony odniesiony na kapita
  w
  asny – wy cena opcji na akcje dla
  pracowników 2 685 2 668
  Ró żnice kursowe z przeliczenia 14 220 (15
  365)
  Kraj Stawki podatku dochodowego obowi ązuj ące w Grupie s ą nast ępuj ące Aktywa i zobowi ązania z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego zosta
  y obliczone przy zastosowaniu nast ępuj ących stawek
  2017 2016 2017 2016
  Polska
  19,00% 19,00% 19,00% 19,00%
  Czechy 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%
  W ęgry 9,00% 10,00% 9,00% 10,00%
  Rosja 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
  Serbia 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
  Bu
  garia 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
  USA 37,44% 37,44% 37,44% 37,44%
  Malta 35,00% 35,00% 35,00% 35,00%
  Hiszpania 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
  Niemcy * 29,83% 29,83% 29,83% 29,83%
  Francja 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%
  Chorwacja 21,00% 20,00% 21,00% 20,00%
  Hong Kong 16,50% 16,50% 16,50% 16,50%
  Chiny 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
  Rumunia 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
  S
  owacja 21,00% 22,00% 21,00% 22,00%
  S
  owenia 19,00% - 19,00% -
  Austria 25,00% - 25,00% -
  Portugalia 25,00% - 25,00% -
  *Podstawowa obowi ązuj ąca stawka w Niemczech to 15%. Dodatkowo obowi ązuje podatek handlowy oko
  o 14,83%.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  46
  Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem bru
  tto Grupy ró
  żni si ę w nast ępuj ący sposób
  od teoretycznej kwoty, któr
  ą by uzyskano, stosuj ąc średni ą wa żoną stawk ę podatku maj ącą zastosowanie
  do zysków konsolidowanych spó
  ek:
  Za 12 miesi ęcy kończących si ę 31 grudnia 2017
  Za 12 miesi ęcy kończących si ę 31 grudnia 2016
  Zysk brutto przed opodatkowaniem 210 64 6 223 470
  Podatek dochodowy wyliczony wed
  ug stawek krajowych,
  maj ących zastosowanie do dochodów w poszczególnych krajach *
  32 869 39 498
  Wp
  yw różnic trwale nieb ęd ących przedmiotem opodatkowania (4 535) (1 711)
  Wykorzystanie strat podatkowych nierozpoznanych w po przednich okresach
  (1 255) (1 889)
  Strata podatkowa za bie żący okres, dla którego nie zosta
  o rozpoznane aktywo
  z tytu
  u podatku odroczonego
  2 680 253
  Wp
  yw pozosta
  ych ró żnic (442 ) (3 425)
  Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat
  29 317 32 726
  * Średnia wa żona stawka podatku maj ąca zastosowanie wynios
  a 15,6% (za okres zako ńczony 31 grudnia 2016 r.: 17,7%).
  Aktywa i zobowi ązania z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego komp ensuj ą si ę ze sob ą, je żeli istnieje
  mo
  żliwo ść skutecznego i prawnego skompensowania bie żących aktywów i zobowi ązań podatkowych i je żeli
  odroczony podatek dochodowy podlega tym samym organ om podatkowym. Bie
  żąca sytuacja finansowa oraz
  plany strategiczne pozwalaj
  ą uzna ć poziom rozpoznanego aktywa z tytu
  u podatku odrocz onego za zasadne.

  żnice przej ściowe przed dokonaniem kompensat uwzgl ędnione przy kalkulacji podatku odroczonego dotycz ą
  nast
  ępuj ących pozycji:
  Aktywo Zobowi ązanie
  31.12.2017
  31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Rzeczowe aktywa trwa
  e i wartości niematerialne 16 908 17 217 132 470 124 695
  Nale żno ści 33 528 3 643 931
  Rezerwy, zobowi ązania i inne odpisy aktualizuj ące
  33 364 28 016 1 443 2 918
  Straty podatkowe z lat ubieg
  ych 31 133
  12 002 - 2 527
  Pozosta
  e ró żnice
  10 973 25 89
  0 9 795 25 477
  92 411 83
  653 147 351 156 548
  Ró żnice przej ściowe po kompensatach s ą nast ępuj ące:
  Aktywo Zobowi ązanie
  31.12.2017 31.12.2016
  31.12.2017 31.12.2016
  Rzeczowe aktywa trwa
  e i wartości niematerialne
  (5 068) 6 046 110 494 113 524 Należno ści
  (3 671) (403) (62) -
  Rezerwy, zobowi ązania i inne odpisy aktualizuj ące
  31 308
  20 935 (613) (4 163)
  Straty podatkowe z lat ubieg
  ych 31 133
  8 141 - (1 334)
  Pozosta
  e ró żnice
  5 600
  10 115 4 423 9 791
  59 302
  44 834 114 242 117 818  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  47
  Nierozliczone straty podatkowe na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. s ą nast ępuj ące:
  31.12.2017 31.12.2016
  Polska 56 918 59 954
  Węgry 24 788 26 117
  Francja 57 842 36 955
  Niemcy 154 203 71 040
  Chorwacja 2 363 2 464
  Chiny 1 551 4 715
  Bu
  garia 7 686 8 140
  Serbia 1 039 1 053
  Rosja 3 087 30 187
  S
  owenia 597 -
  Rumunia 254 -
  Suma 310 328 240 625
  Rok wyga śnięcia strat lat poprzednich Warto ść strat podatkowych Straty podatkowe, na które utworzono aktywa z tytu
  u podatku odroczonego
  Warto ść strat, na których nie rozpoznano aktywa z tytu
  u podatku odroczonego
  2017 5 772 1 136 4 636
  2018 19 144 8 673 10 471
  2019 13 567 874 12 693
  2020 14 183 - 14 183
  2021 14 117 - 14 117
  2022 1 735 5 1 730
  2024 3 342 - 3 342
  Bez limitu czasowego 238 468 96 226 142 242
  Suma 310 328 106 914 203 414
  Na dzie ń 31 grudnia 2017 r. Grupa wykaza
  a aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego od strat
  podatkowych w wysoko
  ści 31 133 tys. z
  . Przyczyn ą nierozpoznania pozosta
  ej cz ęści aktywa z tytu
  u podatku
  odroczonego by
  mi
  ędzy innymi brak mo żliwo ści wykorzystania strat oraz brak dzia
  alno ści operacyjnej
  w niektórych spó
  kach Grupy.
  Organ podatkowy mo
  że kontrolowa ć zeznania podatkowe (o ile nie by
  y one ju ż kontrolowane) spó
  ek z Grupy
  w okresie od 3 do 5 lat od dnia ich z
  o
  żenia.
  Kontrole podatkowe w AmRest Sp. z o.o.
  a) W dniu 28 lipca 2016 r. rozpocz ę
  a si ę kontrola skarbowa dotycz ąca zwrotu podatku VAT za rok 2014
  w AmRest Sp. z o.o.
  W dniu 11 wrze
  śnia 2017 r. Spó
  ka otrzyma
  a decyzj ę wydan ą przez Naczelnika Dolno śląskiego
  Urz
  ędu Skarbowego we Wroc
  awiu („Naczelnik”), w której zakwestionowana zosta
  a prawid
  owo ść
  rozlicze
  ń podatku VAT nale żnego od cz ęści sprzeda ży operacyjnej. Naczelnik okre śli
  w swojej
  decyzji warto
  ść zobowi ązania podatkowego do zap
  aty w kwocie 4 335 tys. z
  oraz warto ść nienale żnie
  otrzymanego zwrotu w kwocie 10 243 tys. z
  . W momen cie wymagalno
  ści wy żej wymienionych kwot
  naliczone zostan
  ą odpowiednie odsetki zgodnie z zapisami Ordynacji P odatkowej. Na dzie ń publikacji
  niniejszego sprawozdania finansowego decyzja nie je st ostateczna i nie podlega wykonaniu.
  W dniu 22 wrze
  śnia 2017 r. Spó
  ka z
  o ży
  a odwo
  anie od decyzji Naczelnika Dolno śląskiego Urz ędu
  Skarbowego.
  W dniu 10 pa
  ździernika 2017 r. Spó
  ka otrzyma
  a odpowied ź na przedmiotowe odwo
  anie,
  podtrzymuj
  ącą stanowisko Naczelnika Dolno śląskiego Urz ędu Skarbowego przedstawione w decyzji.
  W dalszej kolejno
  ści sprawa b ędzie rozpatrywana przez Izb ę Administracji Skarbowej.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  48
  b)
  W dniu 15 wrze
  śnia 2016 r. rozpocz ę
  a si ę kontrola skarbowa dotycz ąca zwrotu podatku VAT za okres
  od stycznia do wrze
  śnia 2013 roku w AmRest Sp. z o.o.
  W dniu 2 pa
  ździernika 2017 r. Spó
  ka otrzyma
  a decyzj ę wydan ą przez Naczelnika Ma
  opolskiego
  Urz
  ędu Celno-Skarbowego w Krakowie („Naczelnik”), w któ rej zakwestionowana zosta
  a
  prawid
  owo
  ść rozlicze ń podatku VAT nale żnego od cz ęści sprzeda ży operacyjnej. Naczelnik okre śli
  w swojej decyzji warto
  ść zobowi ązania podatkowego do zap
  aty w kwocie 3 051 tys. z
  oraz warto ść
  nienale
  żnie otrzymanego zwrotu w kwocie 11 196 tys. z
  . W m omencie wymagalno ści wy żej
  wymienionych kwot naliczone zostan
  ą odpowiednie odsetki zgodnie z zapisami Ordynacji P odatkowej.
  Na dzie
  ń publikacji niniejszego sprawozdania finansowego de cyzja nie jest ostateczna i nie podlega
  wykonaniu.
  W dniu 16 pa
  ździernika 2017 r. Spó
  ka z
  o ży
  a odwo
  anie od przedmiotowej decyzji. W dniu
  17 stycznia 2018 r. Dyrektor Izby Administracji Ska rbowej wyda
  Decyzj
  ę uchylaj ącą Decyzj ę organu
  pierwszej instancji i przekaza
  spraw
  ę do ponownego rozpatrzenia.
  c) W dniu 28 wrze
  śnia 2016 r. rozpocz ę
  a si ę kontrola skarbowa dotycz ąca zwrotu podatku VAT za rok
  2012 w AmRest Sp. z o.o.
  W dniu 11 wrze
  śnia 2017 r. Spó
  ka otrzyma
  a decyzj ę wydan ą przez Naczelnika Ma
  opolskiego
  Urz
  ędu Celno-Skarbowego w Krakowie („Naczelnik”), w któ rej zakwestionowana zosta
  a
  prawid
  owo
  ść rozlicze ń podatku VAT nale żnego od cz ęści sprzeda ży operacyjnej. Naczelnik okre śli
  w swojej decyzji warto
  ść zani żonego podatku nale żnego VAT w kwocie 18 498 tys. z
  . W momencie
  jej wymagalno
  ści naliczone zostan ą odpowiednie odsetki zgodnie z zapisami Ordynacji P odatkowej.
  Na dzie
  ń publikacji niniejszego sprawozdania finansowego de cyzja nie jest ostateczna i nie podlega
  wykonaniu.
  W dniu 25 wrze
  śnia 2017 r. Spó
  ka z
  o ży
  a odwo
  anie od przedmiotowej decyzji.
  W dniu 16 pa
  ździernika 2017 r. Spó
  ka otrzyma
  a odpowied ź na przedmiotowe odwo
  anie,
  podtrzymuj
  ące stanowisko Naczelnika Ma
  opolskiego Urz ędu Celno-Skarbowego przedstawione
  w decyzji. W dniu 12 grudnia 2017 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wyda
  Decyzj
  ę
  uchylaj
  ącą Decyzj ę organu pierwszej instancji i przekaza
  spraw ę do ponownego rozpatrzenia.
  W dniu 7 listopada 2017 r. Spó
  ka otrzyma
  a postano wienie wydane przez Naczelnika Dolno
  śląskiego
  Urz
  ędu Skarbowego we Wroc
  awiu nadaj ące rygor natychmiastowej wykonalno ści decyzji Naczelnika
  Ma
  opolskiego Urz
  ędu Celno-Skarbowego w Krakowie, czyli zap
  at ę zobowi ązania podatkowego
  okre
  ślonego w przedmiotowej decyzji za miesi ące lipiec, sierpie ń oraz wrzesie ń 2012 r. w kwocie
  1 259 tys. z
  oraz zwrot kwoty nienale
  żnego zwrotu za lipiec 2012 r. dokonany w grudniu 20 12 roku
  w kwocie 515 tys. z
  ., a tak
  że zap
  at ę naliczonych odsetek w kwocie 825 tys. z
  . oraz zap
  at ę kosztów
  egzekucyjnych w kwocie 158 tys. z
  . W tym samym dni u, tj. 7 listopada 2017 r. nast
  ąpi
  o zaj ęcie
  rachunku bankowego Spó
  ki z tytu
  u pokrycia wy
  żej wymienionych wierzytelno ści.
  W dniu 14 listopada 2017 r. Spó
  ka z
  o
  ży
  a za żalenie na przedmiotowe postanowienie oraz Zarzuty
  w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej.
  W dniu 12 lutego 2018 r. Dyrektor Izby Administracj i Skarbowej uchyli
  zaskar
  żone postanowienie
  w ca
  o
  ści oraz przekaza
  spraw ę do ponownego rozpatrzenia organowi i instancji.
  d) W dniu 3 listopada 2016 r. rozpocz
  ę
  a si ę kontrola skarbowa dotycz ąca zwrotu podatku VAT
  za miesi
  ąc sierpie ń i wrzesie ń 2016 roku w AmRest Sp. z o.o.
  W dniu 14 wrze
  śnia 2017 r. Spó
  ka otrzyma
  a decyzj ę wydan ą przez Naczelnika Dolno śląskiego
  Urz
  ędu Skarbowego we Wroc
  awiu („Naczelnik”), w której zakwestionowana zosta
  a prawid
  owo ść
  rozlicze
  ń podatku VAT nale żnego od cz ęści sprzeda ży operacyjnej. Naczelnik okre śli
  w swojej
  decyzji warto
  ść zawy żonej kwoty do zwrotu w kwocie 3 931 tys. z
  oraz za wy żenie kwot
  do przeniesienia za sierpie
  ń w kwocie 591 tys. z
  . oraz zawy żenie kwoty do przeniesienia za wrzesie ń
  w kwocie 1 108 tys. z
  . Na dzie
  ń publikacji niniejszego sprawozdania finansowego de cyzja nie jest
  ostateczna i nie podlega wykonaniu.
  W dniu 28 wrze
  śnia 2017 Spó
  ka z
  o ży
  a odwo
  anie od przedmiotowej decyzji.
  W dniu 13 pa
  ździernika 2017 r. spó
  ka otrzyma
  a odpowied ź na przedmiotowe odwo
  anie,
  podtrzymuj
  ące stanowisko Naczelnika Dolno śląskiego Urz ędu Skarbowego przedstawione w decyzji.
  W dalszej kolejno
  ści sprawa b ędzie rozpatrywana przez Izb ę Administracji Skarbowej.


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  49
  e)
  W dniu 24 marca 2017 r. rozpocz
  ę
  a si ę kontrola skarbowa dotycz ąca zwrotu podatku VAT za grudzie ń
  2016 roku w AmRest Sp. z o.o.
  W dniu 28 wrze
  śnia 2017 r. Spó
  ka otrzyma
  a protokó
  z kontroli po datkowej, do którego z
  o ży
  a
  zastrze
  żenia w dniu 11 pa ździernika 2017 r.
  W dniu 19 grudnia 2017 r. zosta
  o wszcz
  ęte post ępowanie podatkowe z urz ędu w sprawie podatku
  od towarów i us
  ug za grudzie
  ń 2016. Do dnia sporz ądzenia sprawozdania finansowego post ępowanie
  to nie zako
  ńczy
  o si ę.
  f) W dniu 24 maja 2016 r. rozpocz
  ę
  a si ę kontrola skarbowa dotycz ąca zwrotu podatku VAT za miesi ąc
  marzec 2016 roku w AmRest Sp. z o.o. W dniu 12 pa
  ździernika 2017 r. Spó
  ka otrzyma
  a Protokó
  Kontroli Podatkowej, do którego w dniu 25 pa
  ździernika z
  o ży
  a zastrze żenia.
  g) W dniu 11 pa
  ździernika 2017 r. rozpocz ę
  a si ę kontrola podatkowa dotycz ąca zwrotu podatku VAT
  za okres od stycznia do lipca 2017 roku w AmRest Sp . z o.o. W dniu 8 lutego 2018 r. spó
  ka otrzyma
  a
  Protokó
  Kontroli Podatkowej, do którego w dniu 22 lutego 2018 r. Spó
  ka z
  o
  ży
  a zastrze żenia.
  We wszystkich wydanych decyzjach Spó
  ce zarzuca si
  ę nieprawid
  ow ą klasyfikacj ę sprzeda ży prowadzonej
  przez Spó
  k
  ę w interpretacji przepisów ustawy o podatku od towa rów i us
  ug (sprzeda ż towarów a sprzeda ż
  us
  ug gastronomicznych), jak równie
  ż niezgodno ść stanu faktycznego przedstawionego w posiadanych pr zez
  Spó
  k
  ę wi ążą cych indywidualnych interpretacjach z aktualnym sta nem faktycznym.
  Spó
  ka nie zgadza si
  ę z zarzutami przedstawionymi przez Naczelnika. Okol iczno ści sprawy i zarzuty wskazane
  w decyzjach zosta
  y dog
  ębnie przeanalizowane przez Spó
  k ę i jej doradców podatkowych, którzy uznali
  stanowisko Naczelnika za ca
  kowicie nieuzasadnione i sprzeczne z prawem.
  Minister Finansów wyda
  wobec Spó
  ki szereg interpr etacji indywidualnych, uznaj
  ących stanowisko
  przedstawione we wnioskach za prawid
  owe. Interpret acje te zapewniaj
  ącą ochron ę prawn ą z przepisów art. 14k
  i art. 14m Ordynacji podatkowej.
  Dodatkowo kwestia stosowania stawki 5% w sprzeda
  ży na wynos by
  a weryfikowana
  i potwierdzona pozytywnymi decyzjami wydanymi przez Naczelnika w roku 2014 (kontrole za pa
  ździernik,
  listopad oraz grudzie
  ń 2013 roku).
  Spó
  ka pragnie wskaza
  ć równie ż, że s ądy administracyjne w licznych wyrokach przedstawiaj ą stanowisko
  zbie
  żne ze stanowiskiem spó
  ki. Prawid
  owo ść takiej klasyfikacji by
  a równie ż szeroko omówiona
  w orzecznictwie Trybuna
  u Sprawiedliwo
  ści Unii Europejskiej.
  Jak wynika z uzasadnienia postanowienia wydanego pr zez Naczelnika DUCS w dniu 22 stycznia 2018 r.,
  wyznaczaj
  ącym po raz kolejny nowy termin za
  atwienia sprawy, niedotrzymanie terminu zako ńczenia
  post
  ępowania spowodowane jest ponown ą analiz ą zgromadzonego materia
  u dowodowego celem prawid
  ow ego
  rozstrzygni
  ęcia zasadno ści stosowania obni żonej stawki podatku od towarów i us
  ug wobec wyst ępuj ących
  rozbie
  żności w bie żącym orzecznictwie s ądów administracyjnych oraz odmiennych stanowisk pre zentowanych
  przez organy odwo
  awcze.
  W zwi
  ązku z powy ższym Spó
  ka stoi na stanowisku, że nawet gdyby Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodzi
  s i ę
  ze stanowiskiem przedstawionym w odwo
  aniach od dec yzji z
  o
  żonych przez Spó
  k ę, a tak że gdyby uzna
  ,
  i
  ż uzyskane przez Spó
  k ę interpretacje indywidualne nie zapewniaj ą Spó
  ce mocy ochronnej, zastosowanie przy
  rozstrzygni
  ęciu sprawy winna mie ć zasada wyra żona w art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ord ynacja
  podatkowa, tj. rozstrzygni
  ęcia w ątpliwo ści co do tre ści przepisów prawa podatkowego na korzy ść podatnika
  (Spó
  ki).
  Zarz
  ąd Jednostki Dominuj ącej dokona
  analizy ryzyka zwi ązanego z tocz ącymi si ę kontrolami podatkowymi,
  szacuj
  ąc je na mniejsze ni ż 50%. W odniesieniu do MSR 37 punkt 14 w ocenie Zar z ądu na spó
  ce nie ci ąży
  obecnie obowi
  ązek prawny, a konieczno ść wydatkowania środków pieni ężnych wymaga wi ększego
  uprawdopodobnienia zmaterializowania si
  ę ryzyka. W zwi ązku z tym Zarz ąd uzna
  , że na dzie ń
  31 grudnia 2017 r. oraz na dzie
  ń publikacji niniejszego sprawozdania finansowego ni e istniej ą zdarzenia
  obliguj
  ące i tym samym nie widzi podstaw do tworzenia rezer w na wy żej wspomniane ryzyko podatkowe.
  h) W dniu 8 lutego 2018 r. rozpocz
  ę
  a si ę kontrola podatkowa dotycz ąca zwrotu podatku VAT za okres
  od sierpnia do listopada 2017 roku w AmRest Sp. z o .o. Do dnia sporz
  ądzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego kontrola ta nie zako
  ńczy
  a si ę.
  i) W dniu 23 lutego 2018 r. rozpocz
  ę
  a si ę kontrola skarbowa dotycz ąca podatku CIT za rok 2016
  w AmRest Sp. Z o.o. Do dnia sporz
  ądzenia sprawozdania finansowego kontrola ta nie zak o ńczy
  a si ę.


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  50
  Pozosta
  e kontrole podatkowe w spó
  kach Grupy AmRes
  t
  a) W dniu 17 stycznia 2018 r. rozpocz ę
  a si ę kontrola skarbowa dotycz ąca zwrotu podatku VAT za okres
  grudzie
  ń 2012 - marzec 2013 roku w AmRest Coffee Sp. z o.o. Do dnia sporz ądzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego kontrola ta nie zako
  ńczy
  a si ę.
  b) We wrze
  śniu 2016 roku AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. & Co. KG zidentyfikowa
  a produkty,
  które by
  y sprzedawane z nieprawid
  ow
  ą stawk ą VAT. Fakt ten zosta
  przedstawiony inspektorowi
  przeprowadzaj
  ącemu kontrol ę VAT za okresy sprzed przej ęcia biznesu przez AmRest. Spó
  ka
  zobowi
  ąza
  a si ę skorygowa ć kalkulacje VAT za okresy nieprzedawnione i odpowie dnio przygotowa ć
  deklaracje koryguj
  ące. Obecnie spó
  ka oczekuje na potwierdzenie zaprop onowanego podej ścia
  do ewentualnych korekt deklaracji podatkowych z nie mieckiego urz
  ędu skarbowego. Maksymalne
  zobowi
  ązanie z tytu
  u owych korekt Spó
  ka wyszacowa
  a na k wot ę 11 338 tys. euro. Grupa rozpozna
  a
  powy
  ższe zobowi ązanie wraz z opowiadaj ącym mu aktywem z tytu
  u prawa do rekompensaty
  wynikaj
  ącym z umowy nabycia udzia
  ów w ramach rozliczenia n abycia AmRest Coffee Deutschland
  Sp. z o.o. & Co. KG.
  c) W dniu 22 czerwca 2017 r. rozpocz
  ę
  a si ę kontrola podatkowa w spó
  ce AmRest Topco SAS. Kont rola
  dotyczy prawid
  owo
  ści wszelkich rozlicze ń podatkowych spó
  ki za lata 2014 i 2015. Do dnia
  sporz
  ądzenia sprawozdania finansowego kontrola ta nie zak o ńczy
  a si ę.
  d) W dniu 16 listopada 2017 r. rozpocz
  ę
  a si ę kontrola skarbowa dotycz ąca zwrotu podatku CIT za rok
  2012 w AmRest Holdings SE. W dniu 12 lutego Spó
  ka otrzyma
  a wynik kontroli, w wyniku czego
  w dniu 22 lutego 2018 r. zosta
  a z
  o
  żona deklaracja koryguj ąca, zwi ększaj ąca przychód
  do opodatkowania. Kwota skorygowanego przychodu nie jest istotna.
  e) W dniu 11 stycznia 2018 r. rozpocz
  ę
  a si ę kontrola skarbowa dotycz ąca zwrotu podatku CIT za rok
  2013 w AmRest Holdings SE. Do dnia sporz
  ądzenia sprawozdania finansowego kontrola ta nie
  zako
  ńczy
  a si ę.
  f) W dniu 1 listopada 2017 r. rozpocz
  ę
  a si ę kontrola skarbowa dotycz ąca zwrotu podatku VAT
  za sierpie
  ń 2017 r. w AmRest DE Sp. z o.o. & Co. KG. Do dnia s porz ądzenia sprawozdania
  finansowego kontrola ta nie zako
  ńczy
  a si ę.
  W ocenie Zarz
  ądu nie istniej ą inne ni ż opisane w sprawozdaniu zobowi ązania warunkowe dotycz ące
  tocz
  ących si ę kontroli i post ępowa ń podatkowych.
  9. Rzeczowe aktywa trwa
  e
  Poni ższa tabela prezentuje zestawienia zmian warto ści rzeczowych aktywów trwa
  ych w 2017 r. i 2016 r.:  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  51
  2017
  Grunty Budynki i nak
  ady na rozwój restauracji
  Maszyny i urz ądzenia Ś rodki transportu Inne rzeczowe aktywa trwa
  e
  Środki
  trwa
  e w
  budowie
  Razem
  Warto ść brutto
  Stan na 01.01.2017 23 060 1 540 341 815 713 8 096 174 6 51 95 712 2 657 573
  Akwizycja 47 606 74 935 59 487
  116 3 889 187 186 220
  Zwi ększenia - 256 270 166 125 2 020 39 304 84 122 547 841
  Zmniejszenia - (5 083) (33 825) (1 106) (8 792) (1 909) (50 715)
  Ró żnice kursowe (2 389) (64 019) (29 446) 10 (6 313) (7 566) (109 723)
  Stan na 31.12.2017 68 277 1 802 444 978 054 9 136 202 7 39 170 546 3 231 196
  Umorzenie
  Stan na 01.01.2017 - 659 776 435 326 3 457 77 054 - 1 175 613
  Zwi ększenia - 145 342 105 080 1 828 36 107 - 288 357
  Zmniejszenia - (1 487) (24 483) (964) (7 545) -
  (34 479)
  Ró żnice kursowe - (22 190) (12 840) 46 (2 414) -(37 398 )
  Stan na 31.12.2017 - 781 441 503 083 4 367 103 202 - 1 392 093
  Odpisy aktualizuj ące
  Stan na 01.01.2017 - 105 168 25 056 - 3 956 4 042 138 222
  Zwiększenia 654 10 755 5 846 - 282 1 872 19 40 9
  Zmniejszenia - (1 157) - - (140) (30) (1 327)
  Ró żnice kursowe (46) (4 595) (1 960) - (143) (612) (7 356 )
  Stan na 31.12.2017 608 110 171 28 942 - 3 955 5 272 148 948
  Warto ść netto 01.01.2017 23 060 775 397 355 331 4 639 93 641 91 670 1 343 738
  Warto ść netto 31.12.2017 67 669 910 832 446 029 4 769 95 582 165 274 1 690 155
  2016
  Grunty Budynki i nak
  ady na rozwój restauracji
  Maszyny i urz ądzenia Ś rodki transportu Inne rzeczowe aktywa trwa
  e
  Środki
  trwa
  e w
  budowie
  Razem
  Warto ść brutto
  Stan na 01.01.2016 20 074 1 255 836 670 006 6 129 119 945 57 068 2 129 058
  Akwizycja - 48 928 14 323 - 10 554 217 74 022
  Zwi ększenia - - - 2 515 - 406 986 409 501
  Przeniesienia - 195 651 127 548 - 48 857 (372 056) -
  Zmniejszenia - (17 343) (26 477) (555) (9 796) (3 245) (57 416)
  Ró żnice kursowe 2 986 57 269 30 313 7 5 091 6 742 102 408
  Stan na 31.12.2016 23 060 1 540 341 815 713 8 096 174 651 95 712 2 657 573
  Umorzenie
  Stan na 01.01.2016 - 525 176 351 889 2 302 56 469 - 935 836
  Zwi ększenia - 122 949 85 767 1 480 27 536 - 237 732
  Zmniejszenia - (9 010) (16 549) (327) (9 046) - (34 932)
  Ró żnice kursowe - 20 661 14 219 2 2 095 - 36 977
  Stan na 31.12.2016 - 659 776 435 326 3 457 77 054 - 1 175 613
  Odpisy aktualizuj ące
  Stan na 01.01.2016 - 95 021 29 417 - 3 533 5 232 133 203
  Zwi ększenia - 12 972 2 599 - 601 77 16 249
  Zmniejszenia - (6 545) (8 150) - (330) (1 762) (16 787)
  Ró żnice kursowe - 3 720 1 190 - 152 495 5 557
  Stan na 31.12.2016 - 105 168 25 056 - 3 956 4 042 138 222
  Warto ść netto 01.01.2016 20 074 635 639 288 700 3 827 59 943 51 836 1 060 019
  Warto ść netto 31.12.2016 23 060 775 397 355 331 4 639 93 641 91 670 1 343 738


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  52
  Poni
  ższe rzeczowe aktywa trwa
  e obejmuj ą pozycje w leasingu finansowym, w którym Grupa jest
  leasingobiorc
  ą:
  Grunty Budynki Środki transportu Razem
  Na 31.12.2017
  Wartość brutto 971 7 801 5 360 14 132
  Umorzenie - (2 310) (2 870) (5 180)
  Odpisy aktualizuj ące - - - -
  Warto
  ść netto 31.12.2017 971 5 491 2490 8 952
  Na 31.12.2016
  Warto
  ść brutto 972 8 074 4 660 13 706
  Umorzenie - (2 288) (1 939) (4 227)
  Odpisy aktualizuj ące - (424) - (424)
  Warto
  ść netto 31.12.2016 972 5 362 2 721 9 055
  Poni ższa tabela przedstawia wyliczenie straty na sprzeda ży rzeczowych aktywów trwa
  ych i warto ści
  niematerialnych w roku zako
  ńczonym 31 grudnia 2017 r. i 2016 r.:
  Za 12 miesi
  ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2017 Za 12 miesi ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2016
  Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwa
  ych oraz warto ści niematerialnych 2 353 4 192
  Warto ść netto zbytych rzeczowych aktywów trwa
  ych oraz warto ści
  niematerialnych (5 874)
  (4 186)
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa
  ych (3 521) 6
  Warto ść netto zlikwidowanych niefinansowych aktywów trwa
  ych ( 541) (1 648)
  Strata/(zysk) ze zbycia i sprzeda ży niefinansowych aktywów trwa
  ych (4 062) (1 642)
  Odpis amortyzacyjny powi ększy
  koszty dzia
  alno ści restauracji – 279 544 tys. z
  (poprzedni okres:
  228 061 tys. z
  ), dzia
  alno
  ści franczyzowej i pozosta
  ej – 3 668 tys. z
  (poprz edni okres: 4 223 tys. z
  ) oraz
  koszty ogólnego zarz
  ądu 5 145 tys. z
  (poprzedni okres: 5 448 tys. z
  ).
  Warto
  ść odzyskiwalna sk
  adników aktywów jest ustalana na p oziomie pojedynczej restauracji jako
  najmniejszego o
  środka (zbioru aktywów) wypracowuj ącego środki pieni ężne, które s ą w znacznym stopniu
  niezale
  żne od wp
  ywów pieni ężnych generowanych przez inne aktywa/grupy aktywów.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  53
  Warto
  ść odzyskiwaln ą ośrodka wypracowuj ącego środki pieni ężne ustalono w oparciu o wyliczenie warto ści
  u
  żytkowej, stosuj ąc stop ę dyskontow ą wyliczon ą dla ka żdego z krajów osobno.
  Stopa dyskontowa przed
  opodatkowaniem Bud żetowa średnia
  mar ża
  EBITDA
  Przewidywany skumulowany roczny
  wska źnik
  wzrostu u żyty
  do kalkulacji
  planowanych
  przysz
  ych
  wyników Stopa dyskontowa przed
  opodatkowaniem Bud żetowa średnia
  mar ża
  EBITDA
  Przewidywany skumulowany
  roczny wska źnik
  wzrostu u żyty do
  kalkulacji
  planowanych przysz
  ych
  wyników
  Rok 2017 Rok 2016
  Polska 9,12%
  Ustalone indywidualnie dla
  ka żdej restauracji z osobna.
  10,64%
  Ustalone indywidualnie dla ka żdej
  restauracji z osobna.
  Czechy 7,38% 7,89%
  W ęgry 8,17% 11,18%
  Rosja 18,57% 21,02%
  Serbia 13,95% 16,35%
  Bu
  garia 7,49% 9,48%
  Hiszpania 8,85% 10,47%
  Niemcy 6,41% 7,42%
  Francja 7,52% 9,36%
  Chorwacja 10,15% 12,17%
  Chiny 11,49% 11,12%
  Rumunia 9,37%
  11,54%
  10.
  Nieruchomo ści inwestycyjne
  Aktualna wycena nieruchomo ści wg warto ści godziwej mierzonej warto ścią zdyskontowanych przep
  ywów
  pieni
  ężnych nie ró żni si ę istotnie od jej warto ści bilansowej. W ocenie Zarz ądu Spó
  ki nie wyst ąpi
  y istotne
  przes
  anki wskazuj
  ące na potrzeb ę aktualizacji wyceny na rok 2017.
  Wyniki zwi
  ązane z nieruchomo ściami inwestycyjnymi przedstawiaj ą się w sposób nast ępuj ący:
  Za 12 miesi
  ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2017 Za 12 miesi ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2016
  Przychody z tytu
  u najmu 1 513 1 865
  Koszty związane z nieruchomo ściami inwestycyjnymi (1 248) (947)
  Zysk z dzia
  alno ści operacyjnej
  265 918  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  54
  11. Warto ści niematerialne
  Poni ższa tabela prezentuje zestawienie zmian warto ści niematerialnych w 2017 r. i 2016 r.:
  2017 Marki
  w
  asne Korzystne
  umowy
  najmu i licencji Licencje
  na u
  żywanie znaku
  towarowego Pizza Hut, KFC,
  Burger King,
  Starbucks i La Tagliatella
  Inne warto ści niematerial ne Relacje z franczyzo-
  biorcami Razem
  Warto ść brutto
  Stan na 01.01.2017
  310 671 5 057 111 920 182 021 190 232 799 901
  Akwizycja - 2 120 15 223 33 299 -
  50 642
  Zwi ększenia - - 23 161 33 554 -
  56 715
  Zmniejszenia (631) - (1 224) (37 026) -
  (38 881)
  Ró żnice kursowe (18 553) (339) (3 228) (8 800) (10 621)
  (41 541)
  Stan na 31.12.2017 291 487 6 838 145 852 203 048 179 611 826 836
  Umorzenie
  Stan na 01.01.2017 4 579 5 057 45 089 79 108 44 918 178 751
  Zwi ększenia 1 051 78 11 921 21 457 7 627
  42 134
  Zmniejszenia - - (248) (8 266) -
  (8 514)
  Ró żnice kursowe (534) (283) (289) (3 342) (2 649)
  (7 097)
  Stan na 31.12.2017 5 096 4 852 56 473 88 957 49 896 205 274
  Odpisy aktualizuj ące
  Stan na 01.01.2017
  101
  - 2 180 1 542
  - 3 823
  Zwi
  ększenia - - 2 303 3 032 - 5 335
  Zmniejszenia (101)
  - (25) (27)
  - (153)
  Ró żnice kursowe -
  - 49 (182)
  - (133)
  Stan na 31.12.2017 -
  - 4 507 4 365
  - 8 872
  Warto ść netto 01.01.2017 305 991 - 64 651 101 371 145 314 617 327
  Warto
  ść netto 31.12.2017 286 391 1 986 84 872 109 726 129 715 612 690  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  55
  2016 (po przekszta
  ceniu) Marki
  w
  asne Korzystne
  umowy najmu i licencji Licencje
  na u
  żywanie znaku
  towarowego Pizza Hut, KFC,
  Burger King, Starbucks i La Tagliatella
  Inne warto ści niematerialne Relacje z franczyzo-
  biorcami Razem
  Warto ść brutto
  Stan na 01.01.2016
  299 697 6 257 73 271 154 947 183 244 717 416
  Akwizycja - - 13 188 15 227 -
  28 415
  Zwi ększenia
  - - 22 574 7 110 -
  29 684
  Zmniejszenia - - (655) (133) - (788)
  Ró żnice kursowe
  10 974 (1 200) 3 542 4 870 6 988 25 174
  Stan na 31.12.2016 310 671 5 057 111 920 182 021 190 232 799 901
  Umorzenie
  Stan na 01.01.2016
  3 711 5 261 35 592 60 260 35 632 140 456
  Zwi ększenia
  1 120 - 8 883 15 529 7 809 33 341
  Zmniejszenia - - (555) (39) - (594)
  Ró żnice kursowe
  (252)
  (204) 1 169 3 358 1 477 5 548
  Stan na 31.12.2016 4 579 5 057 45 089 79 108 44 918 178 751
  Odpisy aktualizuj ące
  Stan na 01.01.2016
  101 - 1 532 1 218 - 2 851
  Zwi ększenia
  - - 691
  18 - 709
  Zmniejszenia - - (56) (1) - (57)
  Ró żnice kursowe
  - - 13 307 - 320
  Stan na 31.12.2016 101 - 2 180 1 542 - 3 823
  Warto ść netto 01.01.2016 295 885 996 36 147 93 469 147 612 574 109
  Warto
  ść netto 31.12.2016 305 991 - 64 651 101 371 145 314 617 327
  Inne warto ści niematerialne obejmuj ą prawo wy
  ączno ści operatora marki, oprogramowanie komputerowe oraz
  prowizorycznie ustalon
  ą warto ść prawa masterfranczyzodawcy.
  Warto
  ść marek w
  asnych (La Tagliatella) o nieustalonym okr esie u żytkowania na dzie ń 31 grudnia 2017 r.
  wynosi
  a 271 514 tys. z
  , na dzie
  ń 31 grudnia 2016 r. wynosi
  a 287 560 tys. z
  .
  Odpis amortyzacyjny powi
  ększy
  koszty dzia
  alno ści restauracji – 12 840 tys. z
  (poprzedni okres: – 10 036 tys.
  z
  ) dzia
  alno
  ści franczyzowej i pozosta
  ej – 9 736 tys. z
  (poprz edni okres: 7 854 tys. z
  ) oraz koszty ogólnego
  zarz
  ądu 19 558 tys. z
  (poprzedni okres: 15 451 tys. z
  ).
  Testy na utrat
  ę warto ści marki w
  asnej
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. Grupa przeprowadzi
  a testy pod k ątem utraty warto ści marki w
  asnej La Tagliatella
  zwi
  ązanej z nabyciem biznesu w Hiszpanii. Testy nie wyk aza
  y konieczno ści uj ęcia odpisów z tytu
  u utraty
  warto
  ści.
  O
  środkiem wypracowuj ącym środki pieni ężne jest dzia
  alno ść zwi ązana z mark ą La Tagliatella. Warto ść
  odzyskiwaln
  ą ośrodka wypracowuj ącego środki pieni ężne ustalono w oparciu o wyliczenie warto ści u żytkowej,
  stosuj
  ąc stop ę dyskontow ą wyliczon ą dla Hiszpanii.
  Warto
  ść odzyskiwalna o środków wypracowuj ących środki pieni ężne jest oparta na kalkulacji warto ści
  u
  żytkowej. Kalkulacja ta wykorzystuje przewidywane pr zep
  ywy pieni ężne, oszacowane na podstawie
  historycznych wyników oraz oczekiwa
  ń odno śnie rozwoju rynku w przysz
  o ści, zawartych w biznes planie.
  Przewidywane przep
  ywy pieni
  ężne dla zidentyfikowanych o środków wypracowuj ących środki pieni ężne
  opracowane zosta
  y na podstawie za
  o
  żeń wynikaj ących z historycznych do świadcze ń skorygowanych
  do realizowanych planów oraz podj
  ętych dzia
  a ń wraz z korekt ą o wi ążą ce zobowi ązania oraz szacunki
  co do konsekwencji zmian zachowa
  ń konsumentów.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  56
  Testy utraty warto
  ści zrealizowano na podstawie nast ępuj ących za
  o żeń:
  2017 2016
  Stopa dyskontowa przed opodatkowaniem 8,85% 10,47%
  Budżetowa średnia mar ża zysku EBITDA 21,25% 19,34%
  Przewidywany skumulowany roczny wska źnik wzrostu EBITDA 6,93% 7,87%
  Rezydualna stopa wzrostu 2% 2%
  Gdyby stopy dyskontowe i mar ża EBITDA w okresie 12 miesi ęcy zako ńczonych 31 grudnia 2017 r. by
  y
  o 1 punkt procentowy wy
  ższe/ni ższe, co Grupa uzna
  a za racjonalnie mo żliw ą zmian ę w za
  o żeniach, nie
  skutkowa
  oby to rozpoznaniem odpisu dot. trwa
  ej ut raty warto
  ści.
  12. Warto ść firmy
  Poni ższa tabela prezentuje zestawienie zmian warto ści firmy:
  31.12.2017 31.12.2016 (po przekszta
  ceniu)
  Warto ść brutto
  Stan na pocz ątek okresu 779 077 586 753
  Nabycia (nota 0) 192 157 154 818
  Ró żnice kursowe (60 479) 37 506
  Stan na koniec okresu 910 755 779 077
  Odpisy aktualizuj ące
  Stan na pocz ątek okresu 1 569 1 375
  Ró żnice kursowe (124) 194
  Stan na koniec okresu 1 445 1 569
  Warto ść netto na pocz ątek okresu 777 508 585 378
  Warto ść netto na koniec okresu 909 310 777 508
  Nabycia w latach poprzednich
  Poni
  ższa tabela prezentuje zestawienie zmian warto ści firmy w podziale na nast ępuj ące nabycia na dzie ń
  31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r.:
  Data nabycia Stan na 01.01.2017 Zwiększenia Ró żnice kursowe Stan na 31.12.2017
  miklik’s food s.r.o. maj 2005 5 865 - (4) 5 861
  AmRest Kft (dawniej: Kentucky System Kft) czerwiec 2006 17 641 - (899) 16 742
  OOO AmRest (dawniej: OOO Pizza Nord) lipiec 2007 74 852 - (8 586) 66 266
  9 restauracji RostiksKFC kwiecie ń 2008 18 592 - (2 133) 16 459
  5 restauracji RostiksKFC czerwiec 2008 2 404 - (275) 2 129
  SCM Sp. z o.o. pa ździernik 2008 911 - - 911
  Restauravia Grupo Empresarial S.L. kwiecie ń 2011 396 308 - (22 127) 374 181
  Blue Horizon Hospitality PTE Ltd. grudzie ń 2012 94 146 - (10 720) 83 426
  AmRest Coffee S.R.L. czerwiec 2015 12 134 - (974) 11 160
  AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. &Co. KG maj 201 6 154 655 - (8 633) 146 022
  AmRest DE Sp. z o.o. & Co. KG marzec 2017 - 20 474 (545) 19 929
  AmRest TopCo France SAS maj 2017 - 34 191 (288) 33 903
  Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. sierpie
  ń2017 - 5 007 - 5 007
  AmRest Opco France SAS pa ździernik 2017 - 41 380 (630) 40 750
  OOO Chicken Yug pa
  ździernik 2017 - 89 334 (4 541) 84 793
  6 restauracji w Polsce pa ździernik 2017 - 1 771 - 1 771
  777 508 192 157 (60 355) 909 310  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  57
  Data nabycia Stan na 01.01.2016 Zwi ększenia Ró żnice kursowe
  Stan na 31.12.2016 (po przekszta
  ceniu )
  miklik’s food s.r.o. maj 2005 5 650 - 215 5 865
  AmRest Kft (dawniej: Kentucky System Kft) czerwiec 2006 16 868 - 773 17 641
  OOO AmRest (dawniej: OOO Pizza Nord) lipiec 2007 58 120 - 16 732 74 852
  9 restauracji RostiksKFC kwiecie ń 2008 14 436 - 4 156 18 592
  5 restauracji RostiksKFC czerwiec 2008 1 867 - 537 2 404
  SCM Sp. z o.o. pa ździernik 2008 911 - - 911
  Restauravia Grupo Empresarial S.L. kwiecie ń 2011 381 751 - 14 557 396 308
  Blue Horizon Hospitality PTE Ltd. grudzie ń 2012 94 049 - 97 94 146
  AmRest Coffee S.R.L. czerwiec 2015 11 726 - 408 12 134
  AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. &Co. KG maj 2016 - 154 818 (163) 154 655
  585 378 154 818 37 312 777 508
  Testy na utrat ę warto ści
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. Grupa przeprowadzi
  a test pod k ątem utraty warto ści firmy zwi ązanych z nabyciem
  biznesów na W
  ęgrzech, w Rosji, w Hiszpanii, Rumunii, Chinach i w Niemczech, gdzie warto ść firmy jest
  istotna i proces alokacji nabytych aktywów zosta
  z ako
  ńczony. Testy nie wykaza
  y konieczno ści uj ęcia
  dodatkowych odpisów z tytu
  u utraty warto
  ści.
  Warto
  ść odzyskiwalna o środków wypracowuj ących środki pieni ężne jest oparta na kalkulacji warto ści
  godziwej. Kalkulacja ta wykorzystuje przewidywane p rzep
  ywy pieni
  ężne, oszacowane na podstawie
  historycznych wyników oraz oczekiwa
  ń odno śnie rozwoju rynku w przysz
  o ści, zawartych w biznesplanie.
  Przewidywane przep
  ywy pieni
  ężne dla zidentyfikowanych o środków wypracowuj ących środki pieni ężne
  opracowane zosta
  y na podstawie za
  o
  żeń wynikaj ących z historycznych do świadcze ń skorygowanych
  do realizowanych planów oraz podj
  ętych dzia
  a ń wraz z korekt ą o wi ążą ce zobowi ązania oraz szacunki
  co do konsekwencji zmian zachowa
  ń konsumentów.
  Testy na utrat
  ę warto ści zrealizowano na podstawie nast ępuj ących za
  o żeń:
  W ęgry Rosja Hiszpania Chiny Rumunia Niemcy
  Rok 2017
  Stopa dyskontowa po opodatkowaniu 7,44% 14,85% 6,63%
  8,61% 9,37% 4,39%
  Budżetowa średnia mar ża EBITDA 20,61% 12,96% 21,25% 12,62% 23,72% 6,45%
  Przewidywany skumulowany roczny wska źnik
  wzrostu EBITDA 15,91% 15,32% 6,93% 15,91% 13,47% 37,67%
  Rok 2016
  Stopa dyskontowa po opodatkowaniu 10,06% 16,82% 7,86%
  8,34% 9,69% 5,08%
  Budżetowa średnia mar ża EBITDA 17,77% 12,74% 19,34% 11,69% 26,56% 9,57%
  Przewidywany skumulowany roczny wska źnik
  wzrostu EBITDA 16,52% 17,41% 7,87% 17,70% 16,08% 26,81%
  Przewidywane przep
  ywy pieni ężne analizowane s ą w perspektywie czasu wynikaj ącego z umów najmu dot.
  testowanych o
  środków wypracowuj ących środki pieni ężne. D
  ugo ść tego okresu (zwykle 10 lat) wynika przede
  wszystkim z d
  ugoterminowego charakteru umów francz yzowych oraz d
  ugoterminowej natury inwestycji
  w biznesie restauracyjnym. Rezydualna stopa wzrostu zosta
  a oszacowana na poziomie 2%. Bud
  żetowa mar ża
  EBITDA liczona jest na podstawie najaktualniejszych prognoz i planów finansowych dot. danego o
  środka
  wypracowuj
  ącego przep
  ywy pieni ężne i bierze pod uwag ę wszystkie czynniki wp
  ywaj ące na jego poziom.
  Zarz
  ąd przeprowadzi
  analiz ę wra żliwo ści modelu testu na utrat ę warto ści, w celu okre ślenia czy mo żliwe jest
  wyst
  ąpienie teoretycznej utraty warto ści w przypadku zmian kluczowych parametrów przyj ętych w analizie.
  W przypadku gdyby przyj
  ęta na potrzeby testu z tytu
  u utraty warto ści dla warto ści firmy przypisanej
  do obszaru rosyjskiego
  średnia mar ża EBITDA uleg
  a zmniejszeniu o 1 p.p., ewentualny o dpis warto ści firmy
  wyniós
  by oko
  o 55 milionów z
  otych. Gdyby stopa dy skontowa uleg
  a zwi
  ększeniu o 1 p.p., ewentualny odpis
  warto
  ści firmy wyniós
  by oko
  o 4 miliony z
  otych.
  W ocenie Zarz
  ądu scenariusz ten jest odleg
  y, poniewa ż bie żąca analiza bazuje na prognozach przyj ętych
  z du
  żym poziomem ostro żności. Zak
  adane w modelu plany rozwojowe wi ążą si ę z ponoszeniem kosztów
  nowych otwar
  ć i innych wydatków inwestycyjnych. Analizy Grupy po kazuj ą, że ograniczenie tych planów


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  58
  i koncentracja na polepszeniu efektu skali oraz opt
  ymalizacji procesów wyra
  źnie zredukuj ą ryzyko utraty
  warto
  ści.
  Dla wszystkich pozosta
  ych obszarów racjonalnie mo
  żliwa zmiana kluczowych za
  o żeń przyj ętych na potrzeby
  testu z tytu
  u utraty warto
  ści na dzie ń 31 grudnia 2017 roku nie skutkowa
  aby rozpoznaniem odpisu dla warto ści
  firmy.
  13. Pozosta
  e aktywa d
  ugoterminowe
  Stany pozosta
  ych aktywów d
  ugoterminowych na 31 gr udnia 2017 r. oraz 31 grudnia 2016 r. zosta
  y
  przedstawione poni
  żej:
  31.12.2017 31.12.2016
  Przedp
  acone czynsze 1 446 1 035
  Depozyty na poczet czynszu 78 717 55 974
  Przedp
  acone koszty us
  ug obcych 4 607 -
  Rozliczenia z tytu
  u nabycia 4 530 -
  Przedp
  acone podatki 1 690 -
  Pozosta
  e 4 863 5 494
  95 853
  62 503
  14. Zapasy
  Na dzie ń 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 2016 r. zapasy obejmuj ą g
  ównie artyku
  y żywno ściowe
  oraz opakowania u
  żywane w restauracjach oraz dodatkowo wyroby gotowe i produkcj ę w toku przygotowan ą
  przez centraln
  ą kuchni ę dla celów sprzeda ży w sieci La Tagliatella. Ze wzgl ędu na specyfik ę prowadzonego
  biznesu i obowi
  ązuj ące standardy Grupa traktuje w ca
  o ści zapasy jako materia
  y.
  Zapasy przedstawione s
  ą w warto ści netto z uwzgl ędnieniem odpisów aktualizuj ących.
  15. Nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści
  31.12.2017 31.12.2016 (po przekszta
  ceniu)
  Nale
  żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug od podmiotów niepowi ązanych 78 639 56 822
  Nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug od jednostek powi ązanych i stowarzyszonych (nota 29) 9 13
  Inne nale żno ści podatkowe
  72 246 31 872
  Pozosta
  e 24 298 19 890
  Odpisy aktualizuj ące warto ść nale żno ści (nota 2, 31) (13 188) (9 213)
  162 004 99 384
  16. Pozosta
  e aktywa obrotowe
  31.12.2017 31.12.2016 (po przekszta
  ceniu)
  Przedp
  acone koszty z tyt. dostaw mediów 1 412 1 804
  Przedp
  acone koszty najmu 25 270
  19 126
  Przedp
  acone koszty ubezpieczeń maj ątkowych 1 319 2 160
  Przedp
  acone koszty us
  ug profesjonalnych 549
  975
  Przedp
  acone koszty us
  ug marketingowych 477 419
  Przedp
  acone koszty podatkowe 5 579 3 345
  Aktywa dotycz ące prawa do rekompensaty wynikaj ącego z umowy nabycia
  udzia
  ów (nota 2) 66 329
  50 161
  Pozosta
  e
  21 254 25 346
  Odpisy aktualizujące pozosta
  e aktywa obrotowe (618) (438)
  121 571 102 898
  Aktywa dotycz ące prawa do rekompensaty wynikaj ącego z umowy nabycia udzia
  ów wzros
  y na skutek
  rozpoznania dodatkowych aktywów na rozliczeniu akwi zycji KFC Francja (patrz nota 0) zwi
  ązanych
  z zarachowaniami na zobowi
  ązanie pracownicze podlegaj ące zwrotowi od sprzedawcy w kwocie 3 509 tys. euro
  oraz uj
  ęcia dodatkowych rozlicze ń z tytu
  u zobowi ązań podatkowych w Starbucks Niemcy na kwot ę


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  59
  2 400 tys. euro powsta
  ych w efekcie zaktualizowani
  a rozlicze
  ń podatkowych za rok 2015, które w ca
  o ści
  podlegaj
  ą rekompensacie od sprzedaj ącego. Pozosta
  a cz ęść salda (9 973 tys. euro na 31 grudnia 2017 r.
  i 11 338 tys. euro na 31 grudnia 2016 r.) wynika z uj
  ętego na moment akwizycji Starbucks Niemcy aktywa
  dotycz
  ącego rozlicze ń podatkowych, które w 2017 roku zosta
  o cz ęściowo sp
  acone.
  Pozosta
  e aktywa obrotowe przedstawione s
  ą w warto ści netto z uwzgl ędnieniem odpisów aktualizuj ących.
  17. Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na dzie ń 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. przedstawi one s ą w tabeli
  poni
  żej:
  31.12.2017 31.12.2016
  Środki pieni ężne na rachunkach bankowych 473 040 245 608
  Środki pieni ężne w kasie 75 208 46 033
  548 248 291 641
  Uzgodnienie zmian kapita
  u obrotowego na dzie ń 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. przedstawione s ą
  w tabeli poni
  żej:
  2017 Bilansowa
  zmiana stanu Zwi
  ększenie
  z tyt. naby ć Rozpoznanie
  elementu
  kapita
  owego
  wyceny opcji i
  rozliczenie opcji Zobowi
  ązania
  inwestycyjne Ró
  żnice
  kursowe Zmiany w kapitale
  obrotowym
  razem
  Nale żno ści (62 620) 10 937 (2 682) - (3 984) (58 349)
  Zapasy (11 542) 5 661 - - (4 207) (10 088)
  Pozosta
  e aktywa (52 023) 18 862 - - (9 912) (43 073 )
  Zobowi ązania 182 825 (43 127) - (20 639) 22 982 142 041
  Rezerwy oraz zobowi ązania
  z tytu
  u świadcze ń na rzecz
  pracowników (10 165) (8 481) (6 035) - 1 728 (22 953 )
  18. Kapita
  w
  asny
  Kapita
  akcyjny
  Jak opisano w nocie 1a) 27 kwietnia 2005 r. akcje A mRest Holding SE zadebiutowa
  y na Gie
  dzie Papierów
  Warto
  ściowych („GPW”) w Warszawie.
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. Spó
  ka posiada
  a 21 213 893 wye mitowanych akcji w pe
  ni op
  aconych. Warto ść
  nominalna jednej akcji wynosi 1 eurocent (0,01 euro ).
  Posiadacze akcji zwyk
  ych s
  ą uprawnieni do otrzymania dywidend i maj ą proporcjonalne prawo g
  osu
  na zgromadzeniu akcjonariuszy Grupy.
  Pozosta
  e kapita
  y zapasowe
  Struktura kapita
  u zapasowego przedstawia si
  ę nast ępuj ąco:
  2016 (po
  przekszta
  ceniu) Bilansowa
  zmiana stanu
  Zwi ększenie z tyt. naby ć Rozpoznanie
  elementu
  kapita
  owego
  wyceny opcji
  Eliminacja transakcji
  rozliczenia
  nabycia spó
  ki zależnej
  Zobowi ązania
  inwestycyjne Ró
  żnice
  kursowe Zmiany w kapitale
  obrotowym razem
  Nale żno ści
  (7 455) 3 424
  - - - 1 202 (2 829)
  Zapasy (18 536) 6 029 - - - 2 932 (9 575)
  Pozosta
  e aktywa (70 245) 60 182 - 14 330 - (8 193) (3 926)
  Zobowi ązania
  146 683 (145 147) - - (31 723) (15 299) (45 486)
  Rezerwy oraz
  zobowi ązania z
  tytu
  u świadcze ń na
  rzecz pracowników
  19 472 (9 794) 10 374 - - (7 173) 12 879


  Grupa AmRest Noty obja
  śniaj
  ące do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysi
  ącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  60
  Nadwy
  żka powy
  żej
  warto
  ści nominal-
  nej (share premium)
  Bezzwrotne wp
  aty na kapita
  bez
  dodatkowej emisji akcji,
  dokonanych przez akcjonariuszy Grupy przed debiutem na GPW Wp
  yw
  wyceny put Opcje praco-
  wnicze Akcje
  w
  asne Wp
  yw
  wyceny
  zabez-
  piecze
  ń Transakcje z
  udzia
  owcami
  nie kontroluj
  ą-
  cymi Kapita
  y
  zapasowe razem
  Stan na 01.01.2017
  755 692 6 191 (176 536) (9 102) (11 123) (29 254) 1 13 018 648 886
  POZOSTA E
  CA KOWITE
  DOCHODY
  Wp
  yw wyceny instrumentów zabezpieczaj
  ących inwestycje netto
  - - - - -
  51 789
  -
  51 789
  Podatek odroczony dotycz
  ący zabezpieczenia inwestycji netto
  - - - - -
  (9 840)
  -
  (9 840)
  Pozosta
  e ca
  kowite dochody razem
  - - - - -
  41 949
  -
  41 949
  TRANSAKCJE Z UDZIA OWCAMI NIEKONTROLUJĄCYMI
  Nabycie udzia
  ów niekontroluj
  ących
  - - - - -
  -
  (29 061)
  (29 061)
  Transakcje z udzia
  owcami niekontroluj
  ącymi razem
  - - - - -
  -
  (29 061)
  (29 061)
  TRANSAKCJE Z W A ŚCICIELAMI
  Zakup akcji w
  asnych
  - - -
  -
  (79 298)
  -
  -
  (79 298)
  Wydanie akcji w
  asnych
  - - -
  (45 411)
  45 411
  -
  -
  -
  Program opcji na akcje dla pracowników – warto
  ść świadcze
  ń zrealizowanych w okresie
  - - -
  13 451
  -
  -
  -
  13 451
  Program opcji na akcje dla pracowników – wp
  ywy od pracowników z tytu
  u wydania
  akcji w
  asnych
  - - -
  1 906
  -
  -
  -
  1 906
  Program opcji na akcje dla pracowników – zmiana war to
  ści świadcze
  ń niezrealizowanych
  - - -
  3 561
  -
  -
  -
  3 561
  Zmiana podatku odroczonego od wyceny
  świadcze
  ń niezrealizowanych
  - - -
  2 685
  -
  -
  -
  2 685
  Efekt modyfikacji programu opcji pracowniczych
  - - -
  2 287
  -
  -
  -
  2 287
  Transakcje z w
  a
  ścicielami razem
  -
  -
  -
  (21 521)
  (33
  887)
  -
  -
  (55 408)
  Stan na 31.12.2017
  755 692 6 191 (176 536)
  (30 623)
  (45 010)
  12 695
  83 957
  606 366
  Stan na 01.01.2016
  755 692 6 191 (176 536) 8 597 (21 212) (11 121) 116 695 678 306
  POZOSTA E
  CA KOWITE
  DOCHODY
  Wp
  yw wyceny instrumentów zabezpieczaj
  ących inwestycje netto
  - - - - -
  (22 386)
  -
  (22 386)
  Podatek odroczony dotycz
  ący zabezpieczenia inwestycji netto
  - - - - -
  4 253
  -
  4 253
  Pozosta
  e ca
  kowite dochody razem
  - - - - -
  (18 133)
  -
  (18 133)
  TRANSAKCJE Z UDZIA OWCAMI NIEKONTROLUJĄCYMI
  Nabycie udzia
  ów niekontroluj
  ących
  - - - - -
  - (3 677)
  (3 677)
  Transakcje z udzia
  owcami niekontroluj
  ącymi razem
  - - - - -
  - (3 677) (3 677)
  TRANSAKCJE Z W AŚCICIELAMI
  Zakup akcji w
  asnych
  - - -
  -
  (50 079)
  -
  -
  (50 079)
  Wydanie akcji w
  asnych
  - - -
  (60 168)
  60 168
  -
  -
  -
  Program opcji na akcje dla pracowników – warto
  ść świadcze
  ń zrealizowanych w okresie
  - - -
  19 687
  -
  -
  -
  19 687
  Program opcji na akcje dla pracowników – wp
  ywy od pracowników z tytu
  u wydania
  akcji w
  asnych
  - - -
  11 056
  -
  -
  -
  11 056
  Program opcji na akcje dla pracowników – zmiana war to
  ści świadcze
  ń niezrealizowanych
  - - -
  (4 457)
  -
  -
  -
  (4 457)
  Zmiana podatku odroczonego od wyceny
  świadcze
  ń niezrealizowanych
  - - -
  2 668
  -
  -
  -
  2 668
  Efekt modyfikacji programu opcji pracowniczych
  - - -
  13 515
  -
  -
  -
  13 515
  Transakcje z w
  a
  ścicielami razem
  - - -
  (17 699)
  10 089
  -
  -
  (7 610)
  Stan na 31.12.2016
  755 692 6 191 (176 536)
  (9 102)
  (11 123)
  (29 254)
  113 018
  648 886  Grupa AmRest Noty objaśniaj ące do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finans owego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  61
  Wp
  yw wyceny zabezpiecze
  ń
  W ramach d
  ugu denominowanego w euro, kredyt bankow y w wysoko
  ści 177,75 milionów euro
  oraz wyemitowany instrument d
  u
  żny Schuldscheindarlehen (SSD) w kwocie 26 milionów euro zabezpieczaj ą
  inwestycje netto w w
  ęgierskiej jednostce zale żnej AmRest Capital Zrt oraz w hiszpa ńskich jednostkach
  zale
  żnych. D
  ug ten zabezpiecza Grup ę przed ryzykiem walutowym wynikaj ącym z przelicze ń kursowych
  aktywów netto. Zyski lub straty z tytu
  u przeliczen ia salda tego zobowi
  ązania po odpowiednim kursie na koniec
  okresu s
  ą odnoszone na kapita
  w
  asny w celu skompensowania zysków lub strat z tytu
  u przeliczenia inwestycji
  netto w jednostkach zale
  żnych. W okresie 12 miesi ęcy ko ńczących si ę 31 grudnia 2017 r. zabezpieczenie by
  o
  w pe
  ni efektywne.
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. skumulowana warto ść przeliczenia kursowego rozpoznanego w kapitale
  zapasowym wynikaj
  ącego z zabezpieczenia inwestycji netto za pomoc ą finansowych instrumentów
  zabezpieczaj
  ących wyra żonych w euro wynios
  a 51 789 tys. z
  a warto ść podatku odroczonego zwi ązana z tym
  przeliczeniem wynios
  a 9 840 tys. z
  .
  Wp
  yw wyceny zabezpiecze ń: Inwestycje netto w euro Wp
  yw wyceny
  zabezpiecze ń razem
  Stan na 01.01.2017
  (29 254) (29 254)
  Wp
  yw wyceny instrumentów zabezpieczających inwestycje
  netto 51 789 51 789
  Podatek odroczony (9 840) (9 840)
  Stan na 31.12.2017
  12 695 12 695
  Stan na 01.01.2016
  (11 121) (11 121)
  Wp
  yw wyceny instrumentów zabezpieczających inwestycje
  netto (22 386) (22 386)
  Podatek odroczony 4 253 4 253
  Stan na 31.12.2016
  (29 254) (29 254)
  Ró żnice kursowe z przeliczenia

  żnice kursowe z przeliczenia obejmuj ą ca
  o ść ró żnic kursowych wynikaj ących z przeliczenia sprawozda ń
  finansowych podmiotów zagranicznych Grupy na z
  ote polskie.
  Za 12 miesi ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2017 Za 12 miesi ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2016
  Stan na pocz ątek okresu 4 413 (110 447)
  Różnice kursowe z przeliczenia aktywów netto w spó
  kach za leżnych (138 330) 114 860
  Stan na koniec okresu (133 917) 4 413
  Udzia
  y niekontroluj ące
  Udzia
  y niekontroluj
  ące obejmuj ą ca
  o ść udzia
  ów niekontroluj ących wynikaj ących z wyceny udzia
  ów
  na moment po
  ączenia jednostek gospodarczych, zysków przypadaj ących udzia
  om niekontroluj ącym jak
  i wp
  aconym kapita
  om przez udzia
  owców niekontrolu j
  ących, wszystkie s ą wyceniane w walucie lokalnej.
  31.12.2017 31.12.2016
  Blue Horizon Hospitality Group PTE Ltd. - 36 524
  AmRest Coffee Sp. z o.o. 10 086 11 066
  SCM Sp. z o.o. 6 401 7 153
  AmRest Coffee s.r.o. 9 955 7 904
  AmRest Kávézó Kft 3 223 2 944
  AmRest d.o.o. 2 405 1 986
  SCM s.r.o. 724 -
  SCM due Sp. z o.o. 105 -
  Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. 2 285 -
  Udzia
  y niekontroluj
  ące razem 35 184 67 577


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  62
  19. Kredyty i po życzki
  Kredyty i po życzki na dzie ń 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. zosta
  y pr zedstawione w tabeli poni żej:
  D
  ugoterminowe 31.12.2017 31.12.2016
  Kredyty bankowe 1 250 946 759 550
  Obligacje 561 029 279 483
  1 811 975 1 039 033
  Krótkoterminowe 31.12.2017 31.12.2016
  Kredyty bankowe 7 060 223 247
  Obligacje 150 820 8
  157 880 223 255
  Kredyty bankowe i obligacje
  Waluta Kredytodawca/emitent Stopa procentowa 31.12.20 17 31.12.2016
  w PLN Kredyt konsorcjalny 3M WIBOR+marża 125 762 125 487
  w EUR Kredyt konsorcjalny 3M/sta
  y EURIBOR+mar
  ża 1 084 290 786 419
  w CZK Kredyt konsorcjalny 3M PRIBOR+mar
  ża 38 302 58 848
  w PLN Obligacje 5 – letnie (2013 i 2014 r.) 6M WIBOR+m arża 285 724 279 486
  w EUR Obligacje Schuldscheinedarlehen 6M/sta
  y EURIBOR+m arża 426 126 -
  w CNY Kredyt bankowy – Chiny Sta
  a
  9 651 12 048
  1 969 855 1 262 288
  Na kredyty bankowe sk
  adaj ą si ę g
  ównie kredyty oprocentowane stawk ą zmienn ą w oparciu
  o stopy referencyjne WIBOR, PRIBOR, EURIBOR. Obci
  ążenie kredytów ryzykiem stopy procentowej
  oraz umowne daty zmiany oprocentowania wyst
  ępuj ą w cyklach 3-miesi ęcznych.
  W dniu 5 pa
  ździernika 2017 r. zosta
  a podpisana Umowa Kredytowa („Umowa”) pomi ędzy AmRest Holdings
  SE, AmRest Sp. z o.o. i AmRest s.r.o.–
  ącznie "Kredytobiorcy" a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.,
  Powszechn
  ą Kas ą Oszcz ędno ści Bankiem Polskim S.A., ING Bankiem Śląskim S.A oraz Česká spo řitelna –
  ącznie „Kredytodawcy”. AmRest Sp. z o.o. i AmRest s. r.o s ą spó
  kami w 100% zale żnymi od AmRest
  Holdings SE.
  Na podstawie Umowy, Kredytodawcy udzielili Kredytob iorcom kredytu w
  ącznej przybli żonej kwocie
  430 milionów euro, czyli oko
  o 1 848 milionów z
  (t ransze A-D, przyznane na moment podpisania Umowy),
  która mo
  że zosta ć powi ększona o dodatkow ą kwot ę oko
  o 145 milionów euro, czyli oko
  o 623 milionów z
  (transze - E i F) po spe
  nieniu ustalonych przez st rony warunków. Termin sp
  aty kredytu przypada
  na 30 wrze
  śnia 2022 r. Środki pozyskane z kredytu zosta
  y przeznaczone na s p
  at ę zobowi ązań wynikaj ących
  z umowy kredytowej zawartej dnia 10 wrze
  śnia 2013 r. oraz na finansowanie rozwoju Grupy i za rz ądzanie
  kapita
  em obrotowym.
  Kwota kredytu (przyznana na moment podpisania Umowy ) obejmuje cztery transze:
  - transza A w maksymalnej kwocie do 250 milionów euro ,
  - transza B w maksymalnej kwocie do 300 milionów z
  ,
  - transza C w maksymalnej kwocie do 300 milionów koro n czeskich oraz
  - transza D udzielona w formie kredytu rewolwingowego , w kwocie do 450 milionów z
  .
  Dodatkowo Umowa obejmuje 2 transze kredytu, które m og
  ą by ć przyznane przez Kredytodawców w okresie jej
  obowi
  ązywania:
  - Transza E - 280 milionów z
  , która mo że by ć przeznaczona na sp
  at ę polskich obligacji oraz
  - Transza F w wysoko ści 350 milionów z
  , która b ędzie mog
  a by ć wykorzystana na ogólne cele
  korporacyjne, w tym rozwój Grupy.
  Wszyscy Kredytobiorcy ponosz
  ą solidarn ą odpowiedzialno ść za realizacj ę zobowi ązań wynikaj ących z Umowy.
  Kredyt jest oprocentowany wed
  ug zmiennej stopy pro centowej z wyj
  ątkiem cz ęści transzy A, która
  oprocentowana jest wed
  ug sta
  ej stopy procentowej.


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  63
  Zgodnie z postanowieniami Umowy AmRest zobowi
  ązany jest do zachowania pewnych wska źników
  na uzgodnionych poziomach. W szczególno
  ści AmRest zobowi ązuje si ę do nieprzekraczania poziomu 3,5
  w przypadku stosunku d
  ugu netto do warto
  ści zysku EBITDA, dodatkowo stosunek warto ści zysku EBITDA
  do kosztu odsetek powinien pozostawa
  ć na poziomie powy żej 3,5.
  Efektywne stopy procentowe s
  ą zbie żne ze stopami rynkowymi dla okre ślonych typów kredytów i po życzek.
  W zwi
  ązku z tym warto ść godziwa przedstawionych powy żej zobowi ązań nie ró żni si ę istotnie od ich warto ści
  bilansowych.
  W dniu 18 czerwca 2013 r. w ramach umowy emisji obl igacji zawartej z Bankiem PEKAO SA w dniu
  22 sierpnia 2012 r. wyemitowano obligacje o warto
  ści 140 milionów z
  . Druga emisja obligacji w ramach tej
  umowy, równie
  ż na kwot ę 140 milionów z
  mia
  a miejsce 10 wrze śnia 2014 r. Środki z emisji wykorzystano
  na rozwój Grupy.
  Obligacje oprocentowane s
  ą na bazie zmiennej stopy 6M WIBOR powi ększonej o mar żę i maj ą dat ę wykupu
  30 czerwca 2018 r. oraz 10 wrze
  śnia 2019 r. Odsetki s ą p
  atne w pó
  rocznych okresach (30 czerwca
  i 30 grudnia). Grupa jest zobowi
  ązana do utrzymania wska źników finansowych (d
  ug netto/EBITDA, kapita
  y
  w
  asne/suma bilansowa, EBITDA/nale
  żne odsetki) na poziomie okre ślonym w warunkach emisji obligacji.
  Emisja obligacji nie zosta
  a dodatkowo zabezpieczon a.
  W dniu 7 kwietnia 2017 r. spó
  ka AmRest Holdings SE wyemitowa
  a Schuldscheinedarlehen („SSD”),
  instrument d
  u
  żny pod prawem niemieckim, na
  ączn ą kwot ę 26 milionów euro. Oprocentowanie SSD jest sta
  e,
  a termin zapadalno
  ści to 7 kwietnia 2022 r. dla emisji o warto ści 17 milionów euro oraz 5 kwietnia 2024 r.
  dla emisji o warto
  ści 9 milionów euro.
  Rola g
  ównego organizatora emisji oraz agenta rozli czeniowego zosta
  a powierzona Erste Group Bank AG,
  a wspó
  organizatorem emisji by
  CaixaBank S.A.
  W dniu 3 lipca 2017 r. spó
  ka sfinalizowa
  a drug
  ą emisj ę instrumentu d
  u żnego Schuldscheindarlehen („SSD”)
  i zaci
  ągnę
  a zobowi ązanie na
  ączn ą kwot ę 75 milionów euro. Oprocentowanie SSD jest sta
  e dla emisji
  o warto
  ści 45,5 milionów euro z terminem zapadalno ści 1 lipca 2022 r. oraz emisji o warto ści 20 milionów euro
  z terminem zapadalno
  ści 3 lipca 2024 r. Transza o warto ści euro 9,5 milionów euro charakteryzuje si ę
  oprocentowaniem zmiennym oraz terminem zapadalno
  ści 3 lipca 2024 r.
  Rola g
  ównego organizatora emisji oraz agenta rozli czeniowego zosta
  a powierzona Erste Group Bank AG.
  Wspó
  organizatorem emisji by
  CaixaBank S.A. oraz B ank Zachodni WBK S.A.
  Obie emisje SSD mia
  y na celu zdywersyfikowanie źróde
  finansowania i pozwoli
  y doda ć d
  ug o sta
  ej stopie
  do zad
  u
  żenia spó
  ki. Środki pozyskane z emisji SSD przeznaczono na refina nsowanie zad
  u żenia oraz rozwój
  Spó
  ki.
  Ca
  kowite zobowi
  ązanie z tytu
  u wyemitowanych obligacji na dzie ń 31 grudnia 2017 r. wynosi 711 849 tys. z
  .
  Struktura zapadalno
  ści kredytów, po życzek oraz obligacji krótko i d
  ugoterminowych na d zie ń
  31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 2016 r. zosta
  a zaprezentowana w tabeli poni
  żej:
  31.12.2017 31.12.2016
  Do 1 roku 157 880 223 255
  Od 1 do 2 lat 139 894 899 033
  Od 2 do 5 lat 1 511 392 140 000
  Powyżej 5 lat 160 689 -
  1 969 855 1 262 288
  Grupa dysponuje nast ępuj ącymi, niewykorzystanymi, przyznanymi limitami kredytowymi na dzie ń
  31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 2016 r.:
  31.12.2017 31.12.2016
  O zmiennym oprocentowaniu
  - wygasające w ci ągu jednego roku - -
  - wygasaj
  ące po up
  ywie jednego roku 585 968 300 000
  585 968 300 000  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  64
  Uzgodnienie d
  ugu przedstawia tabela poni
  żej:
  Kredyty
  i po życzki
  Obligacje SSD Zobowi ązania
  z tytu
  u leasingu
  finansowego
  Suma
  Bilans otwarcia - 01.01.2017
  982 797 279 491 - 9 516 1 271 804
  Sp
  ata (974 606) - - (738) (975 344)
  Zaci ągni ęcie/nowe umowy 1 301 774 - - - 1 301 774
  Naliczone odsetki - 5 905 5 287 - 11 192
  Emisja - - 427 259 - 427 259
  Wycena bilansowa - różnice
  kursowe (44 388) - (5 382) - (49 770)
  inne (7 571) (711) - - (8 282)
  Bilans zamkni
  ęcia - 31.12.2017 1 258 006 284 685 427 164 8 778 1 978 633
  20. Zobowi ązania z tytu
  u świadcze ń na rzecz pracowników i p
  atno ści w formie akcji
  Program opcji pracowniczych 2
  W kwietniu 2005 r. Grupa wprowadzi
  a Plan Opcji Pra cowniczych rozliczany akcjami, z my
  ślą
  o wybranej grupie pracowników. Ca
  kowita liczba akc ji, do których wydawane mog
  ą by ć opcje, jest ustalana
  przez Zarz
  ąd, nie mo że jednak przekroczy ć 3% wszystkich akcji znajduj ących si ę w obrocie. Ponadto limit
  nadanych opcji rocznie nie powinien przekroczy
  ć 200 000 opcji. Zgodnie z postanowieniami Planu, Gr upa,
  po uprzednim zatwierdzeniu przez Zarz
  ąd, ma prawo do okre ślenia, poza innymi kwestiami, pracowników
  uprawnionych do uczestniczenia w Planie oraz ilo
  ści przyznanych opcji oraz daty ich przyznania. Cena
  wykonania opcji b
  ędzie zasadniczo równa cenie rynkowej akcji Spó
  ki z dnia przyznania opcji, natomiast okres
  nabywania uprawnie
  ń do opcji wyniesie 3 lub 5 lat. Plan Opcji Pracowni czych zosta
  zatwierdzony
  przez Zarz
  ąd Spó
  ki oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
  W styczniu 2010 r., Rada Nadzorcza jednostki dominu j
  ącej Grupy podj ę
  a uchwa
  ę potwierdzaj ącą
  i usystematyzowuj
  ącą ca
  kowit ą liczb ę akcji, co do których wydawane mog ą by ć opcje w ilo ści, która nie mo że
  przekroczy
  ć 3% wszystkich akcji znajduj ących si ę w obrocie.
  W czerwcu 2011 r., Rada Nadzorcza jednostki dominuj
  ącej Grupy podj ę
  a uchwa
  ę zmieniaj ącą wcze śniejsze
  zapisy dotycz
  ące liczby opcji nadanych pracownikom rocznie i jest ograniczona do 100 000 rocznie.
  W listopadzie 2014 r. Rada Nadzorcza jednostki domi nuj
  ącej Grupy podj ę
  a uchwa
  ę dodaj ącą do regulaminu
  Opcji Pracowniczych mo
  żliwo ści rozliczenia Opcji Pracowniczych w gotówce (o spo sobie rozliczenia decyduje
  pracownik).
  Dla nada
  ń po 8 grudnia 2015 roku dokonano w regulaminie zmia ny eliminuj ącej mo żliwo ść rozliczenia Opcji
  Pracowniczych w gotówce. Ponadto, cz
  ęść pracowników z
  o ży
  a jednostronne o świadczenia o rezygnacji
  z mo
  żliwo ści rozliczenia w gotówce Opcji Pracowniczych nadany ch równie ż we wcze śniejszych okresach.
  W zwi
  ązku z powy ższymi zmianami, Plan Opcji Pracowniczych 2 zawiera zarówno transze rozliczane w formie
  akcji jak i transze rozliczane w formie
  środków pieni ężnych. Na skutek ksi ęgowego uj ęcia modyfikacji cz ęści
  transz z rozliczanych w formie
  środków pieni ężnych na rozliczane w formie wydania akcji dokonano w 2017
  roku reklasyfikacji pomi
  ędzy zobowi ązaniem a kapita
  em zapasowym w kwocie 2 287 tys. z
  . Na dzie ń
  31 grudnia 2017 r. rozpoznano zobowi
  ązanie w wysoko ści 9 355 tys. z
  . Na dzie ń 31 grudnia 2016 r. warto ść
  zobowi
  ązania wynios
  a 11 255 tys. z
  . Dla opcji rozliczany ch metod ą kapita
  ow ą na dzie ń 31 grudnia 2017 r.
  zosta
  a rozpoznana w ramach kapita
  u zapasowego rez erwa w kwocie 16 242 tys. z
  (uwzgl
  ędniaj ąca wy żej
  opisany efekt modyfikacji). Na dzie
  ń 31 grudnia 2016 r. warto ść wynios
  a 14 043 tys. z
  .
  Program opcji pracowniczych 3
  W grudniu 2011 r. Grupa wprowadzi
  a kolejny Plan Op cji Pracowniczych rozliczany akcjami, z my
  ślą
  o wybranej grupie pracowników. Ca
  kowita liczba akc ji, do których wydawane mog
  ą by ć opcje, jest ustalana
  przez Rad
  ę Nadzorcz ą, nie mo że jednak przekroczy ć 1 041 000 akcji. Zgodnie z postanowieniami Planu, Rada
  Nadzorcza, na wniosek Zarz
  ądu, ma prawo do okre ślenia, poza innymi kwestiami, pracowników uprawnion ych
  do uczestniczenia w Planie oraz ilo
  ści przyznanych opcji oraz daty ich przyznania. Cena wykonania opcji
  b
  ędzie zasadniczo równa cenie rynkowej akcji Spó
  ki z dnia poprzedzaj ącego przyznanie opcji, natomiast okres
  nabywania uprawnie
  ń do opcji wyniesie 3 lata. Cena wykonania opcji b ędzie ros
  a rokrocznie o 11%. Plan
  Opcji Pracowniczych zosta
  zatwierdzony przez Rad
  ę Nadzorcz ą Spó
  ki.


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  65
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. zosta
  a rozpoznana w ramach kap
  ita
  u zapasowego kwota 5 124 tys. z
  zgodnie
  polityk
  ą rachunkowo ści Grupy (nota 1s)). Na dzie ń 31 grudnia 2016 r. warto ść wynios
  a 7 399 tys. z
  .
  Program opcji pracowniczych 4
  W styczniu 2017 r. Grupa wprowadzi
  a Plan Opcji Pra cowniczych rozliczany akcjami, z my
  ślą
  o wybranej grupie pracowników. Ca
  kowita liczba akc ji, do których wydawane mog
  ą by ć opcje, jest ustalana
  przez Zarz
  ąd. Ponadto limit nadanych opcji w okresie od 1 styc znia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. nie powinien
  przekroczy
  ć 750 000 opcji. Zgodnie z postanowieniami Planu, Gr upa, po uprzednim zatwierdzeniu
  przez Zarz
  ąd, ma prawo do okre ślenia, poza innymi kwestiami, pracowników uprawnion ych do uczestniczenia
  w Planie, liczby przyznanych opcji oraz daty ich pr zyznania. Cena wykonania opcji b
  ędzie zasadniczo równa
  cenie rynkowej akcji Spó
  ki z dnia przyznania opcji , natomiast okres nabywania uprawnie
  ń do opcji wyniesie
  od 3 do 5 lat. W zwi
  ązku Programem na dzie ń 31 grudnia 2017 r. zosta
  a rozpoznana w ramach kap ita
  u
  zapasowego kwota 1 838 tys. z
  .
  Program opcji pracowniczych 5
  W styczniu 2017 r. Grupa wprowadzi
  a Plan Opcji Pra cowniczych rozliczany akcjami, z my
  ślą
  o wybranej grupie pracowników. Ca
  kowita liczba nad anych opcji jest ustalana przez Rad
  ę Nadzorcz ą, nie mo że
  jednak przekroczy
  ć 1 000 000 opcji. Zgodnie z postanowieniami Planu, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarz ądu,
  ma prawo do okre
  ślenia, poza innymi kwestiami, pracowników uprawnion ych do uczestniczenia w Planie,
  liczby przyznanych opcji oraz daty ich przyznania. Cena wykonania opcji b
  ędzie zasadniczo równa cenie
  rynkowej akcji Spó
  ki w dniu przyznania pierwszych opcji w ramach tego Programu, nast
  ępnie b ędzie ros
  a
  przez trzy lata rokrocznie o 11%. Okres nabywania u prawnie
  ń do opcji wynosi od 3 do 5 lat. Na dzie ń
  31 grudnia 2017 r. zosta
  a rozpoznana w ramach kap ita
  u zapasowego kwota w wysoko
  ści 3 826 tys. z
  .
  Warto
  ść zobowi ązania z tytu
  u świadcze ń na rzecz pracowników na dzie ń 31 grudnia 2017 r. oraz
  na 31 grudnia 2016 r. zosta
  y zaprezentowane w tabe li poni
  żej:
  31.12.2017 31.12.2016
  Zobowiązanie z tytu
  u Programu opcji pracowniczych 2 9 355 11 255
  Pozosta
  e zobowi
  ązania 3 133 8 595
  12 488 19 850
  Warunki przyznanych w 2017 roku opcji na akcje prac
  ownikom przedstawia poni ższa tabela:
  Data przyznania Ilo ść przyznanych
  opcji na akcje Warunki nabycia prawa do realizacji Cena wykonania opcji w z
  . (przed indeksacj ą)
  Okres wa żności
  opcji
  Program 4
  30 maja 2017 196 170 3-5 lat, 60% po 3., 20% po 4. i 5. roku 340,0 10 lat
  Program 5
  15 marca 2017 290 000 3-5 lat, stopniowo, 33% na rok 321,1 10 lat
  30 czerwca 2017 100 000 3-5 lat, stopniowo, 33% na rok 355,0 10 lat
  13 wrze śnia 2017 10 000
  3-5 lat, stopniowo, 33% na rok
  335,0 10 lat
  13 pa ździernika 2017 60 000
  3-5 lat, stopniowo, 33% na rok
  362,6 10 lat
  Liczby i warto ści średniowa żonej ceny wykonania opcji (bez indeksacji) z wszyst kich programów za okres 12
  miesi
  ęcy ko ńczących si ę 31 grudnia 2017 r. oraz okres 12 miesi ęcy ko ńczących si ę 31 grudnia 2016 r.
  przedstawiono w tabeli poni
  żej:
  Liczba opcji 2017 Średniowa żona cena
  wykonania opcji
  (przed indeksacj
  ą) Program 5
  Program
  4 Program 3 Program
  2
  Stan na pocz ątek okresu 61 - - 405 002 425 884
  Wykorzystane 112 - - (121 669) (90 318)
  Umorzone 136 - - - (22 888)
  Przyznane 336 460 000 196 170 - -
  Stan na koniec okresu 209 460 000 196 170 283 333 3 12 678
  Dost ępne do wykorzystania
  na koniec okresu 74 - - 206 666 97 428  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  66
  Liczba opcji 2016 Średniowa żona cena
  wykonania opcji
  (przed indeksacj
  ą) Program 3 Program 2
  Stan na pocz
  ątek okresu 67 659 999 403 649
  Wykorzystane 90 (254 997) (111 575)
  Umorzone 111 - (9 150)
  Przyznane 224 - 142 960
  Stan na koniec okresu 61 405 002 425 884
  Dost ępne do wykorzystania
  na koniec okresu 65 253 334 97 358
  Warto ść godziwa pracy świadczonej w zamian za wydane opcje na akcje jest m
  ierzona za pomoc ą warto ści
  godziwej przyznanych opcji. Oszacowana warto
  ść godziwa świadcze ń jest mierzona za pomoc ą modelu
  opartego na numerycznej metodzie przybli
  żania rozwi ązań równa ń ró żniczkowych, zwanej metod ą ró żnic
  sko
  ńczonych.
  Warto
  ść godziwa na moment nadania opcji nadanych w 2017 ro ku zosta
  a ustalona na podstawie poni ższych
  parametrów:
  Nazwa planu
  Ś rednia warto ść
  godziwa na dzie ń
  przyznania opcji Ś rednia cena akcji na
  dzie ń
  wyceny/przyznania Ś rednia cena
  wykonania
  Oczekiwana
  zmienno ść ceny akcji
  (wyra żona jako
  ś redniowa żona
  zmienno ść ceny akcji
  wykorzystana w
  modelu)
  Oczekiwany okres
  realizacji opcji
  (wyra żony jako
  ś redniowa żony
  historyczny okres
  wykonywania opcji wy
  korzystany w modelu)
  Oczekiwane
  dywidendy
  Stopa procentowa
  wolna od ryzyka
  Plan 4 97 z
  340 z
  340 z
  28% 5 lat - 2%
  Plan 5 57 z
  334 z
  334 z
  28% 5 lat - 2%
  Opcje s ą przyznawane po wype
  nieniu warunków dotycz ących okresu zatrudnienia. Plan nie przewiduje
  żadnych dodatkowych warunków rynkowych, od których u zale żniona by
  aby realizacja opcji.
  Pozosta
  e programy motywacyjne
  Kluczowe osoby zarz
  ądzaj ące biznesem hiszpa ńskim s ą stron ą programów motywacyjnych uzale żnionych
  od przekroczenia za
  o
  żonych celów rozwoju poszczególnych biznesów.
  Koszty programów motywacyjnych
  Koszty rozpoznane w zwi
  ązku z planami dotycz ącymi programów motywacyjnych za okres dwunastu mies i ęcy
  ko
  ńczących si ę odpowiednio 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 201 6 r. zosta
  y przedstawione poni żej:
  31.12.2017 31.12.2016
  Program opcji pracowniczych 2 15 575 20 042
  Program opcji pracowniczych 3 631 2 372
  Program opcji pracowniczych 4 1 839 -
  Program opcji pracowniczych 5 3 826 -
  Lokalny program motywacyjny - Hiszpania 3 596 5 400
  Lokalny program motywacyjny - Chiny - (535)
  25 467 27 279
  Sk
  adki emerytalne, rentowe, chorobowe oraz pozosta
  e świadczenia pracownicze
  Koszty rozpoznane w zw
  ązku z sk
  adkami oraz pozosta
  ymi świadczeniami pracowniczymi za okres dwunastu
  miesi
  ęcy ko ńczących si ę odpowiednio 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 201 6 r. zosta
  y przedstawione
  poni
  żej:
  31.12.2017 31.12.2016
  Sk
  adki emerytalne, rentowe, chorobowe oraz pozosta
  e ś wiadczenia pracownicze 268 701 201 110
  268 701 201 110
  Brak jest innych, poza wymienionymi powy żej, zobowi ązań i kosztów z tytu
  u świadcze ń pracowniczych.


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  67
  21. Rezerwy
  Zmiany dotycz ące sald rezerw przedstawione s ą w poni ższej tabeli:
  2017 Stan na
  01.01.2017 Zwi ększenia z tytu
  u akwizycji (nota 0 )
  Zwi ększenia
  Wykorzystanie Różnice
  kursowe Stan na
  31.12.2017
  Umowy rodz ące obci ążenia 6 667
  2 155 3 910 (8 700 ) (208) 3 824 Zobowi ązanie zwi ązane z
  likwidacj ą aktywów 28 266 4 635 140 (2 259 ) (1 575) 29 207
  Rezerwa na koszty s ądowe 1 474 1 68
  9 - (1 032 ) (619) 1 512
  Rezerwa na zobowi ązania
  podatkowe 5 937
  - 247 (697 ) (487) 5 000
  Rezerwy pozosta
  e 2
  - - (1 ) (1) -
  Razem 42 346 8 4
  79 4 297 (12 689 ) (2 890) 39 543
  2016 (po przekszta
  ceniu) Stan na
  01.01.2016 Zwi ększenia z tytu
  u akwizycji (nota 0 )
  Zwi ększenia Wykorzy - stanie Ró żnice
  kursowe Stan na
  31.12.2016
  Umowy rodz ące obci ążenia 3 149
  - 4 735 (1 652 ) 435 6 667 Zobowi ązanie zwi ązane z
  likwidacj ą aktywów - 28 448 - - (182) 28 266
  Rezerwa na koszty s ądowe 615
  - 881 (18 ) (4) 1 474 Rezerwa na zobowi ązania podatkowe 479 - 6 386 (594 ) (334) 5 937
  Rezerwy pozosta
  e 2
  - - - - 2
  Razem 4 245
  28 448 12 002 (2 264 ) (85) 42 346
  Ca
  o ść rezerw jest traktowana jako rezerwy d
  ugoterminowe .
  Rezerwa na umowy rodz
  ące obci ążenia
  Grupa na dzie
  ń bilansowy wykaza
  a rezerw ę na umowy najmu przynosz ące straty. Umowy te dotycz ą
  w wi
  ększo ści lokalizacji, w których Grupa nie prowadzi dzia
  a lno ści restauracyjnej a jedynie
  na niekorzystnych warunkach podnajmuje powierzchni
  ę innym podmiotom.
  Rezerwa na koszty s
  ądowe
  Okresowo Grupa jest zaanga
  żowana w spory oraz post ępowania prawne wynikaj ące z bie żącej dzia
  alno ści
  Grupy. Jak zosta
  o to przedstawione w powy
  ższej tabeli, na dzie ń bilansowy Grupa wykaza
  a rezerw ę na koszty
  post
  ępowa ń s ądowych, która przedstawia najbardziej wiarygodny sz acunek prawdopodobnych strat
  spodziewanych jako rezultat wspomnianych sporów i p ost
  ępowa ń prawnych.
  Rezerwy na zobowi
  ązania podatkowe
  Grupa prowadzi swoj
  ą dzia
  alno ść na wielu rynkach o odmiennych i zmieniaj ących si ę zasadach podatkowych
  i dodatkowo realizuj
  ąc swój rozwój poprzez nowe inwestycje cz ęsto podejmuje decyzje o utworzeniu
  lub zmianie wysoko
  ści rezerwy na ryzyka podatkowe. Tworz ąc te rezerwy kieruje si ę wszelkimi dost ępnymi
  informacjami, historycznym do
  świadczeniem, porównaniem i najlepszym szacunkiem.
  Zobowi
  ązanie zwi ązane z likwidacj ą aktywów
  W zwi
  ązku z przej ęciem dzia
  alno ści w spó
  kach niemieckich oraz z uwagi na specyfik ę rynku niemieckiego
  w nawi
  ązaniu do noty 1t), Grupa rozpozna
  a rezerwy na kosz ty likwidacji aktywów. Rezerwa okre śla
  szacowane wydatki zwi
  ązane z realizacj ą zapisów umów najmu, w ramach których jednostka jes t zobowi ązana
  do przeprowadzenia gruntowych prac maj
  ących na celu doprowadzenie obiektów do stanu sprzed rozpocz ęcia
  dzia
  alno
  ści w wynajmowanych obiektach.
  22. Pozosta
  e zobowi ązania d
  ugoterminowe
  Pozosta
  e zobowi ązania d
  ugoterminowe obejmuj ą rozliczenie d
  ugoterminowych czynszów, rozliczanyc h
  w czasie przychodów oraz otrzymanych depozytów któr e wynosi
  y na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. oraz
  31 grudnia 2016 r. odpowiednio 24 508 tys. z
  i 8 4 29 tys. z
  .


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  68
  23. Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e zobowi ązania
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e zobowi ązania na dzie ń 31 grudnia 2017 r. oraz
  31 grudnia 2016 r. obejmuj
  ą nast ępuj ące pozycje:
  31.12.2017 31.12.2016 (po przekszta
  ceniu)
  Zobowi ązania wobec jednostek niepowi ązanych, w tym: 578 061 457 494
  Zobowi
  ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug 309 163 238 636 Zobowiązania z tytu
  u niezafakturowanych op
  at najmu oraz d ostaw artyku
  ów
  ż ywno ściowych 34 504 31 688
  Zobowi ązania wobec pracowników 42 800 31 849
  Zobowi ązania z tytu
  u ubezpiecze ń spo
  ecznych 37 520 37 267
  Zobowi ązania z tytu
  u przedakwizycyjnych rozlicze ń podatkowych (nota 2) 52 916 50 161
  Pozosta
  e zobowi ązania z tytu
  u podatków 22 555 19 929
  Zobowi ązania z tytu
  u sprzedanych kart podarunkowych 2 552 2 066
  Pozosta
  e zobowi ązania wobec jednostek niepowi ązanych
  76 051 45 898
  Zobowi ązania wobec podmiotów powi ązanych (nota 29) 144 42
  Rozliczenia mi ędzyokresowe bierne, w tym: 184 607 135 114
  Premie dla pracowników 42 926 29 139
  Us
  ugi marketingowe 7 871 8 287
  Niewykorzystane urlopy
  41 177 19 238
  Us
  ugi profesjonalne 18 246 16 067
  Op
  aty dla franczyzodawców 21 432 11 877
  Rezerwy na czynsze 22 743 16 147
  Niezafakturowane nak
  ady inwestycyjne 22 645 27 192
  Pozosta
  e 7 567 7 167
  Przychody przysz
  ych okresów - cz ęść krótkoterminowa
  15 586 19 498
  Fundusz socjalny 1 441 945
  Razem zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e zobowi ązania 779 839 613 093
  24. Zobowi ązania z tytu
  u leasingu finansowego
  Zobowi ązania z tytu
  u leasingu finansowego – warto ść bie żąca zobowi ązań:
  31.12.2017 31.12.2016
  P
  atne do 1 roku 1 777 1 636
  P
  atne od 1 roku do 5 lat 3 945 4 426
  P
  atne powy żej 5 roku 3 056 3 454
  8 778 9 516
  Zobowi ązania z tytu
  u leasingu finansowego – minimalne op
  aty leasingowe:
  31.12.2017 31.12.2016
  P
  atne w okresie do 1 roku 2 231 2 507
  P
  atne w okresie od 1 do 5 lat 3 997 6 101
  P
  atne w okresie powyżej 5 lat 2 995 4 728
  Razem minimalne op
  aty leasingowe 9 223 13 336
  Przysz
  e koszty finansowe z tytu
  u leasingu finansowego (445) (3 820)
  Wartość bie żąca zobowi ąza ń z tytu
  u leasingu finansowego 8 778 9 516
  25. Leasing operacyjny
  Grupa zawar
  a wiele nieodwo
  ywalnych umów leasingu operacyjnego, g
  ównie dotycz ących najmu restauracji.
  W przypadku restauracji, umowy najmu zawierane s
  ą przeci ętnie na okres 10 lat i podlegaj ą minimalnemu
  okresowi wypowiedzenia w przypadku zako
  ńczenia umowy.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  69
  Przewidywane minimalne op
  aty leasingowe dotycz
  ące umów leasingu operacyjnego pozbawionych mo żliwo ści
  wcze
  śniejszego wypowiedzenia zosta
  y przedstawione poni żej:
  31.12.2017 31.12.2016
  P
  atne w okresie do 1 roku 432 461 389 534
  P
  atne w okresie od 1 do 5 lat
  1 265 083 1 109 743
  P
  atne w okresie powy
  żej 5 lat 1 091 762 852 613
  Razem minimalne op
  aty leasingowe
  2 789 306 2 351 890
  W przypadku wielu restauracji (zw
  aszcza mieszcz ących si ę w centrach handlowych) op
  aty najmu sk
  adaj ą się
  z dwóch sk
  adników: ustalonej sta
  ej op
  aty oraz op
  aty warunkowej zale
  żnej od przychodów restauracji. Op
  ata
  warunkowa stanowi przewa
  żnie od 2,5% do 9% przychodów restauracji.
  Koszty najmu dotycz
  ące leasingu operacyjnego (w podziale na cz ęść sta
  ą i warunkow ą) za okres dwunastu
  miesi
  ęcy 2017 r. i 2016 r. przedstawiaj ą się nast ępuj ąco:
  Za 12 miesi ęcy ko ńczących si ę 31 grudnia
  2017 Za 12 miesi ęcy ko ńczących si ę 31 grudnia
  2016
  Op
  ata sta
  a Op
  ata warunkowa Razem Op
  ata sta
  a Op
  ata warunkowa Razem
  Czechy 42 623 5 859 48 482 37 563 4 870 42 433
  Węgry 18 994 3 109 22 103 16 202 2 115 18 317
  Polska 120 396 10 398 130 794 109 866 9 537 119 403
  Rosja 55 925 5 451 61 376 45 026 4 320 49 346
  Bu
  garia 2 967 15 2 982 2 525 58 2 583
  Serbia 1 720 - 1 720 1 498 44 1 542
  Chorwacja 1 500 - 1 500 1 280 - 1 280
  Hiszpania 80 986 68 81 054 70 988 3 825 74 813
  Chiny 46 445 1 672 48 117 36 184 2 926 39 110
  Rumunia 10 044 989 11 033 8 303 917 9 220
  Niemcy 92 615 6 933 99 548 50 228 4 260 54 488
  S
  owacja 1 394 - 1 394 450 107 557
  Austria 130 19 149 - - -
  Francja 3 890 170 4 060 - - -
  S
  owenia 1 - 1 - - -
  Suma 479 630 34 683 514 313 380 113 32 979 413 092
  Grupa podpisuje umowy na czas okre ślony bez mo żliwo ści wypowiedzenia. Opcja przed
  u żenia umowy bazuje
  na warunkach rynkowych.
  26. Zabezpieczenie kredytów
  Kredyty zaci ągni ęte przez Grup ę nie s ą zabezpieczone na rzeczowych aktywach trwa
  ych oraz pozosta
  ym
  maj
  ątku Grupy. Kredytobiorcy (AmRest Holdings SE, AmRes t Sp. z o.o. oraz AmRest s.r.o.) ponosz ą solidarn ą
  odpowiedzialno
  ść za realizacj ę zobowi ązań wynikaj ących z umów kredytowych. Dodatkowo, spó
  ki z Grupy –
  OOO AmRest, AmRest TAG S.L.U., AmRestavia S.L.U., R estauravia Grupo Empresarial S.L., Restauravia
  Food S.L.U., Pastificio Service S.L.U., AmRest Capi tal Zrt, AmRest Kaffee sp. z o.o., AmRest Coffee
  Deutschland Sp. z o.o. & Co. KG, AmRest DE Sp. z o. o. & Co KG – udzieli
  y gwarancji na rzecz banków
  finansuj
  ących. Spó
  ki te gwarantuj ą wywi ązanie si ę przez Kredytobiorców ze zobowi ązań wynikaj ących
  z umowy kredytowej do momentu ich sp
  aty, czyli 30 wrze
  śnia 2022 r.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  70
  27. Zysk na jedn ą akcj ę
  Podstawowy i rozwodniony zysk na jedn ą akcj ę zwyk
  ą za okres dwunastu miesi ęcy 2017 r. i 2016 r. zosta
  obliczony w nast
  ępuj ący sposób:
  Za 12 miesi ęcy
  ko ńczących si ę 31
  grudnia 2017 Za 12 miesi ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2016
  Zysk netto przypisany akcjonariuszom spó
  ki dominuj ącej w tys. z
  182 281 190 564
  Ś redniowa żona liczba akcji zwyk
  ych wyemitowanych 21 213 893 2 1 213 893
  Ś redniowa żona liczba akcji zwyk
  ych rozwodnionych 21 213 893 2 1 213 893
  Podstawowy zysk na jedną akcj ę zwyk
  ą w z
  8,59
  8,98
  Rozwodniony zysk na jedn ą akcj ę zwyk
  ą w z
  8,59
  8,98
  28. Przysz
  e zobowi ązania oraz zobowi ązania warunkowe
  Zgodnie z podpisanymi umowami franczyzy, Grupa zobo wi ązana jest do okresowego podnoszenia standardu,
  modyfikacji, renowacji oraz wymiany wszystkich lub cz
  ęści swoich restauracji lub ich instalacji, oznakowania
  lub jakiegokolwiek wyposa
  żenia, systemów lub zapasów u żywanych w restauracjach, w celu dostosowania ich
  do bie
  żących standardów. Wymagana jest przy tym nie wi ęcej ni ż jedna gruntowna renowacja wszystkich
  instalacji, oznakowania, wyposa
  żenia, systemów i zapasów znajduj ących si ę na zapleczu ka żdej restauracji
  w celu dostosowania do bie
  żących standardów, jak równie ż nie wi ęcej ni ż dwie gruntowne renowacje
  wszystkich instalacji, oznakowania, wyposa
  żenia, systemów i zapasów znajduj ących si ę w sali jadalnej ka żdej
  restauracji podczas okresu obowi
  ązywania danej umowy franczyzy lub okresu, na który dana umowa zosta
  a
  ewentualnie przed
  u
  żona. Przewidywane przez Grup ę wydatki na ten cel wynosz ą rocznie oko
  o 1,5% rocznej
  sprzeda
  ży z dzia
  alno ści restauracji w przysz
  ych okresach.
  Pozosta
  e przysz
  e zobowi
  ązania wynikaj ące z umów z Burger King i Starbucks oraz obecnych i przysz
  ych
  umów franczyzowych zosta
  y opisane w nocie 1a) oraz nocie 1i).
  W ocenie Zarz
  ądu Grupy w/w zobowi ązania s ą realizowane prawid
  owo a ewentualne odst ępstwa s ą na bie żąco
  komunikowane i uzgadniane ze stronami trzecimi, dzi
  ęki czemu nie istniej ą istotne ryzyka wp
  ywaj ące
  na wyniki i funkcjonowanie Grupy.
  W zwi
  ązku z umow ą kredytow ą, opisan ą w nocie 19, spó
  ki z Grupy: AmRest Kaffee sp. z o. o., AmRest Coffee
  Deutschland Sp. z o.o. & Co.KG, AmRest DE Sp. z o.o . & Co.KG, AmRest Capital ZRT., AmRest KFT, OOO
  AmRest, AmRest Tag, S.L.U., Amrestavia, S.L.U., Res tauravia Grupo Empresarial, S.L., Restauravia Food,
  S.L.U., Pastificio Service, S.L.U. udzieli
  y por
  ęczenia bankom: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powsze chna
  Kasa Oszcz
  ędno ści Bank Polski S.A., Česka Sporitelna A.S., ING Bank Śląski S.A. w kwocie 375 milionów
  euro, 1 125 milionów z
  , 450 milionów koron czeskic h do dnia uregulowania zobowi
  ązania, nie pó źniej jednak
  ni
  ż do 5 pa ździernika 2025 r.
  29. Transakcje z jednostkami powi ązanymi
  Transakcje z jednostkami powi ązanymi odbywaj ą się zgodnie z zasadami rynkowymi.
  Nale
  żności z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żności od jednostek powi ązanych
  31.12.2017 31.12.2016
  MPI Sp. z o. o. 9 11
  Jednostki stowarzyszone - 2
  9 13
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e zobowi ązania wobec jednostek powi ązanych
  31.12.2017 31.12.2016
  MPI Sp. z o. o. 144 38
  Jednostki stowarzyszone - 4
  144 42  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  71
  Przychody ze sprzeda
  ży towarów i us
  ug
  Za 12 miesi
  ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2017
  Za 12 miesi ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2016
  MPI Sp. z o. o. 73 75
  Jednostki stowarzyszone - 31
  73 106
  Zakupy towarów i us
  ug
  Za 12 miesi
  ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2017
  Za 12 miesi ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2016
  MPI Sp. z o. o. 1 675 1 432
  Jednostki stowarzyszone - -
  1 675 1 432
  Pozosta
  e podmioty powi ązane
  Metropolitan Properties International Sp. z o. o.
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. Metropolitan Properties Interna tional Sp. z o.o. by
  a spó
  k ą nale żącą do pana
  Henry’ego McGovern’a. Henry McGovern wchodzi
  na dz ie
  ń 31 grudnia 2017 r. w sk
  ad Rady Nadzorczej
  AmRest Holdings SE.
  Spó
  ka Metropolitan Properties International Sp. z o.o. jest zaanga
  żowana w dzia
  alno ść zwi ązan ą
  z nieruchomo
  ściami. Grupa wynajmuje od Metropolitan Properties I nternational Sp. z o.o. trzy restauracje
  na warunkach zbli
  żonych do warunków umów najmu zawieranych z podmiota mi niepowi ązanymi. Op
  aty
  za wynajem i inne op
  aty zap
  acone spó
  ce MPI wynio s
  y odpowiednio, 1 675 tys. z
  oraz 1 432 tys. z
  w okresie dwunastu miesi
  ęcy ko ńczących si ę 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r.
  Akcjonariusze Grupy
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. najwi ększym akcjonariuszem Spó
  ki by
  FCapital Dutch B. V . posiadaj ący 56,38%
  akcji oraz g
  osów w Spó
  ce, przez co sta
  si
  ę podmiotem powi ązanym. Nie stwierdzono żadnych transakcji
  z podmiotami powi
  ązanymi FCapital Dutch B.V.
  Transakcje z kadr
  ą kierownicz ą, Zarz ądem, Rad ą Nadzorcz ą
  Wynagrodzenia Zarz
  ądu AmRest Holdings SE wyp
  acone przez Grup ę kszta
  towa
  y si ę nast ępuj ąco:
  Za 12 miesi
  ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2017 Za 12 miesi ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2016
  Wynagrodzenie cz
  onków Zarz ądu i Rady Nadzorczej wyp
  acone przez Grup ę 10 740
  13 318
  Razem wynagrodzenie wyp
  acone dla Zarz ądu i Rady Nadzorczej 10 740
  13 318
  Kluczowi pracownicy Grupy bior ą równie ż udzia
  w programie opcji pracowniczych (nota 20). Koszty
  dotycz
  ące programu opcji pracowniczych w odniesieniu do ka dry kierowniczej wynios
  y 3 329 tys. z
  oraz
  2 166 tys. z
  w okresach 12 miesi
  ęcy zako ńczonych odpowiednio 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grud nia 2016 r.
  Za 12 miesi ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2017 Za 12 miesi ęcy
  ko ńczących si ę
  31 grudnia 2016
  Liczba przyznanych opcji Sztuk
  586 266 358 420
  Liczba opcji dostępnych do wykorzystania Sztuk
  249 666 305 353
  Warto ść godziwa opcji na moment nadania z
  27 035 182 11 954 180
  Na dzie ń 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. nie istniej ą żadne zobowi ązania wobec by
  ych pracowników.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  72
  30. Wa żniejsze oszacowania i za
  o żenia ksi ęgowe
  Kluczowe źród
  a zastrze żeń dotycz ące szacunków
  Oszacowania i os
  ądy poddaje si ę nieustannej weryfikacji. Wynikaj ą one z dotychczasowych do świadcze ń oraz
  innych czynników, w tym przewidywa
  ń co do przysz
  ych zdarze ń, które w danej sytuacji wydaj ą się zasadne.
  Grupa dokonuje oszacowa
  ń i przyjmuje za
  o żenia dotycz ące przysz
  o ści. Uzyskane w ten sposób oszacowania
  ksi
  ęgowe z definicji rzadko pokrywa ć się będą z faktycznymi rezultatami. Oszacowania i za
  o żenia, które nios ą
  ze sob
  ą znacz ące ryzyko konieczno ści wprowadzenia istotnej korekty warto ści bilansowej aktywów
  i zobowi
  ązań w trakcie kolejnego roku obrotowego, dotycz ą g
  ównie testu na utrat ę warto ści rzeczowych
  aktywów trwa
  ych oraz warto
  ści firmy, amortyzacji, rezerw, a tak że kalkulacji podatku odroczonego.
  Szacowana utrata warto
  ści przez warto ści firmy
  Grupa testuje corocznie warto
  ść firmy pod k ątem utraty warto ści zgodnie ze swoj ą polityk ą rachunkowo ści
  opisan
  ą w nocie 1p). Warto ść odzyskiwaln ą ośrodka wypracowuj ącego środki pieni ężne ustalono w oparciu
  o wyliczenia warto
  ści u żytkowej (nota 12). Za okres 12 miesi ęcy ko ńczących si ę 31 grudnia 2017 r.
  i 31 grudnia 2016 r. nie zosta
  a rozpoznana utrata warto
  ści w odniesieniu do warto ści firmy.
  Szacowana utrata warto
  ści rzeczowych aktywów trwa
  ych
  Grupa testuje raz w roku rzeczowe aktywa trwa
  e pod k
  ątem utraty warto ści zgodnie z polityk ą rachunkowo ści
  opisan
  ą w nocie 1p). Tak uzyskana warto ść jest porównywana z warto ścią aktywów i w przypadku stwierdzenia
  braku pokrycia rozpoznana zostaje utrata warto
  ści. W okresie 12 miesi ęcy ko ńczących si ę
  31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. rozpoznano odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty warto
  ści zgodnie
  z informacjami zawartymi w nocie 9 i 0.
  Szacowane stawki amortyzacji
  Szacowanie stawek amortyzacji realizowane jest na p odstawie technicznej w
  a
  ściwo ści danego aktywa, wraz
  z planowan
  ą form ą i intensywno ścią użytkowania przy jednoczesnym uwzgl ędnieniu do świadcze ń i zobowi ązań
  umownych wp
  ywaj
  ących na u żytkowanie danego aktywa.
  Zwi
  ększenie średnich okresów u żytkowania rzeczowych aktywów trwa
  ych o 10% skutkow a
  oby
  zmniejszeniem kosztów amortyzacji za okres 12 miesi
  ęcy zako ńczony 31 grudnia 2017 r. o oko
  o 30 046 tys. z
  .
  Analogicznie zwi
  ększenie średnich okresów u żytkowania rzeczowych aktywów trwa
  ych o 10% skutkow a
  oby
  zmniejszeniem kosztów amortyzacji za okres 12 miesi
  ęcy zako ńczony 31 grudnia 2016 r. o oko
  o 24 643 tys. z
  .
  Szacowanie warto
  ści godziwej
  Warto
  ść godziwa instrumentów finansowych znajduj ących si ę w obrocie na aktywnym rynku oparta jest
  na notowaniach rynkowych na dzie
  ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania finansowego. Warto ść godziw ą
  instrumentów finansowych, które nie znajduj
  ą się w obrocie na aktywnym rynku, ustala si ę przy wykorzystaniu
  technik wyceny. W celu oszacowania warto
  ści godziwej aktywów i zobowi ązań przej ętych w ramach akwizycji
  Grupa stosuje szacunki opisane w nocie 3.
  Grupa stosuje ró
  żne metody i przyjmuje za
  o żenia oparte na warunkach rynkowych wyst ępuj ących na ka żdy
  dzie
  ń bilansowy. Warto ść godziw ą aktywów finansowych i nieruchomo ści inwestycyjnych dost ępnych
  do sprzeda
  ży, które nie znajduj ą się w obrocie na aktywnym rynku, wylicza si ę z wykorzystaniem wska źników
  dla sektora oraz ostatniej dost
  ępnej informacji na temat inwestycji. Warto ść godziwa opcji walutowych
  i transakcji terminowych jest ustalana na podstawie wyceny przeprowadzanej przez banki, które wystawi
  y
  instrumenty.
  Nast
  ępuj ące wyceny warto ści godziwej by
  y stosowane przez Grup ę w odniesieniu do instrumentów
  finansowych i nieruchomo
  ści inwestycyjnych:
  · ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków d la identycznych aktywów lub zobowi
  ązań
  (Poziom 1),
  · dane wej
  ściowe inne ni ż ceny notowane zaliczane do Poziomu 1, które s ą obserwowalne dla sk
  adnika
  aktywów lub zobowi
  ązań w sposób bezpo średni (tj. jako ceny) lub po średnio (tj. bazuj ące na cenach)
  (Poziom 2),
  · dane wej ściowe do wyceny sk
  adnika aktywów lub zobowi ązań, które nie s ą oparte na mo żliwych
  do zaobserwowania danych rynkowych (dane wej
  ściowe nieobserwowalne) (Poziom 3).


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  73
  Warto
  ść godziw ą nieruchomo ści inwestycyjnych jako te które nie znajduj ą się w obrocie na aktywnym rynku,
  ustala si
  ę przy wykorzystaniu technik wyceny. Nieruchomo ści inwestycyjne nale żą do segmentu Europa
  Środkowo-Wschodnia.
  Nota Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 31.12.2017
  Nieruchomości inwestycyjne 10 - 22 152 - 22 152
  Dla celów zarz ądzania ryzykiem zwi ązanym z niektórymi transakcjami Grupy wykorzystuje si ę walutowe
  kontrakty terminowe typu forward. Otwarte kontrakty nie s
  ą wyznaczone jako zabezpieczenie przep
  ywów
  pieni
  ężnych, warto ści godziwej ani inwestycji netto w jednostkach zagr anicznych. Zawiera je si ę na okresy nie
  d
  u
  ższe ni ż okresy ekspozycji, przewa żnie od jednego do dwunastu miesi ęcy. Na dzie ń 31 grudnia 2017 r.
  Grupa nie posiada
  a otwartych kontraktów.
  Rezerwy
  Kluczowe zastrze
  żenia oraz szacunki opisano w nocie 21.
  Podatek odroczony
  Niepewno
  ści i szacunki zwi ązane z podatkiem odroczonym wi ążą si ę g
  ównie z rozpoznawaniem aktywa
  z tytu
  u podatku odroczonego w odniesieniu do niewy korzystanych strat podatkowych z lat poprzednich (nota
  8).
  Klasyfikacja leasingu
  Przy klasyfikacji umów na kategorie leasingu operac yjnego b
  ądź finansowego dokonywane s ą kluczowe os ądy
  pozwalaj
  ące zaklasyfikowa ć dan ą umow ę do konkretnego rodzaju leasingu. Os ądy dotycz ą m.in. okresu
  wykorzystania, ch
  ęci wykupu, alternatyw, okoliczno ści wypowiedzenia umowy.
  31. Instrumenty finansowe
  Warto ść godziwa
  Warto
  ść bilansowa nale żności, kredytów i po życzek oraz zobowi ązań krótkoterminowych s ą zbli żone do ich
  warto
  ści godziwych z powodu ich krótkoterminowego charakt eru. Grupa szacuje, że warto ść godziwa
  d
  ugoterminowych aktywów i zobowi
  ązań nie odbiega istotnie od ich warto ści bilansowych.
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. Grupa nie posiada
  a instrumentó w finansowych wycenianych w warto ści godziwej.
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. Grupa nie rozpozna
  a transferów pomi ędzy poziomami wycen w warto ści
  godziwej.
  Zarz
  ądzanie ryzykiem
  Grupa ponosi w zwi
  ązku ze swoj ą dzia
  alno ścią szereg ryzyk finansowych, w tym: ryzyko zmian rynk owych
  (obejmuj
  ące ryzyko walutowe i ryzyko zmian stóp procentowych ), ryzyko zwi ązane z p
  ynno ścią finansow ą
  oraz w ograniczonym stopniu ryzyko kredytowe. Progr am zarz
  ądzania ryzykiem wprowadzony przez Grup ę
  oparty jest na za
  o
  żeniu nieprzewidywalno ści rynków finansowych oraz s
  u ży maksymalnemu ograniczaniu
  wp
  ywu potencjalnych negatywnych czynników na wynik i finansowe Grupy. Zarz
  ądzanie ryzykiem oparte jest
  na procedurach zatwierdzonych przez Zarz
  ąd.
  Ryzyko kredytowe
  Do instrumentów finansowych, szczególnie nara
  żonych na ryzyko kredytowe nale żą środki pieni ężne
  i ich ekwiwalenty, nale
  żności, pochodne instrumenty finansowe oraz inwestycje utrzymywane do terminu
  wymagalno
  ści. Grupa lokuje środki pieni ężne i ich ekwiwalenty w instytucjach finansowych o w ysokiej
  wiarygodno
  ści finansowej. Nie istnieje znacz ąca koncentracja ryzyka kredytowego w odniesieniu do nale żności
  handlowych oraz pozosta
  ych nale
  żności, ze wzgl ędu na fakt, i ż sprzeda ż oparta jest w g
  ównej mierze
  na p
  atno
  ściach gotówkowych oraz przy u życiu kart p
  atniczych i kredytowych. Na nale żności nara żone na
  ryzyko kredytowe Grupa w okresie 12 miesi
  ęcy zako ńczonym 31 grudnia 2017 r. rozwi ąza
  a odpis z tyt. utraty
  warto
  ści nale żności w wysoko ści 7 549 tys. z
  . Maksymalna kwota nara żenia na ryzyko kredytowe wynosi
  710 252 tys. z
  .  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  74
  Struktura wiekowa nale
  żności oraz odpisów aktualizuj ących nale żności na dzie ń 31 grudnia 2017 r. zosta
  a
  zaprezentowana w tabeli poni
  żej:
  Bie żące Przeterminowane w dniach Razem
  do 90 91-180 181-365 Powyżej
  365
  Nale
  żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz
  pozosta
  e nale żno ści 149 425 7 633 10 542 402 7 190
  175 192
  Odpisy aktualizujące warto ść nale żno ści (5 694) (315) (20) - (7 159)
  (13 188)
  Razem 143 731 7 318 10 522 402 31 162 004
  Warto ść odpisów aktualizuj ących warto ść nale żności na dzie ń 31 grudnia 2017 r. oraz na dzie ń
  31 grudnia 2016 r. zosta
  a zaprezentowana w tabeli poni
  żej:
  31.12.2017 31.12.2016
  Warto ść na pocz ątek okresu
  9 213
  10 540
  Odpisy utworzone 9 149 1 096
  Odpisy rozwi ązane (1 600) (1 709)
  Wykorzystanie (3 298) (1 141)
  Pozosta
  e (276)
  427
  Warto ść na koniec okresu 13 188 9 213
  Grupa nie rozpozna
  a utraty warto ści przeterminowanych nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  ych
  nale
  żności w kwocie 18 273 tys. z
  , poniewa ż nie stwierdzono utraty ich warto ści (w ocenie Zarz ądu Jednostki
  Dominuj
  ącej zostan ą w ca
  o ści odzyskane).
  Ryzyko zmian stóp procentowych
  Po
  życzki i kredyty bankowe zaci ągane przez Grup ę najcz ęściej oparte s ą na zmiennej stopie procentowej (nota
  19). Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. Grupa nie stosuje zabezpiecze ń ograniczaj ących wp
  yw na wynik finansowy
  zmian w przep
  ywach pieni
  ężnych wynikaj ących ze zmian stóp procentowych. Grupa analizuje bi e żącą sytuacj ę
  rynkow
  ą dotycz ącą oprocentowania kredytów pod k ątem ewentualnego refinansowania zad
  u żenia b ądź
  renegocjacji warunków kredytowania. Wp
  yw zmian stó p procentowych na wynik jest analizowany w okresach
  kwartalnych.
  Gdyby stopy procentowe kredytów wyra
  żonych w polskich z
  otych w okresie 12 miesi ęcy zako ńczonych
  31 grudnia 2017 r. by
  y o 30 punktów bazowych wy
  ższe/ni ższe, zysk brutto za ten okres by
  by o 1 473 tys. z
  ni
  ższy/wy ższy (2016: 1 248 tys. z
  ).
  Gdyby stopy procentowe kredytów wyra
  żonych w koronach czeskich w okresie 12 miesi ęcy zako ńczonych
  31 grudnia 2017 r. by
  y o 30 punktów bazowych wy
  ższe/ni ższe, zysk brutto za ten okres by
  by o 166 tys. z
  ni
  ższy/wy ższy (2016: 188 tys. z
  ).
  Gdyby stopy procentowe kredytów wyra
  żonych w euro w okresie 12 miesi ęcy zako ńczonych 31 grudnia 2017 r.
  by
  y o 30 punktów bazowych wy
  ższe/ni ższe, zysk brutto za ten okres by
  by o 1 954 tys. z
  ni ższy/wy ższy
  (2016: 2 264 tys. z
  )
  Ryzyko walutowe
  Grupa nara
  żona jest na ryzyko walutowe zwi ązane z transakcjami w walutach innych ni ż waluta funkcjonalna
  operacji gospodarczych w poszczególnych spó
  kach Gr upy Kapita
  owej. Ryzyko walutowe wynika z przysz
  yc h
  transakcji gospodarczych oraz przeliczenia rozpozna nych aktywów i pasywów. Ponadto, czynsze zwi
  ązane
  ze znaczn
  ą cz ęścią umów najmu Grupy, s ą indeksowane w stosunku do kursu dolara ameryka ńskiego lub euro.
  Pomimo i
  ż Grupa, o ile to mo żliwe, stara si ę podpisywa ć umowy najmu w walucie lokalnej, jednak wiele
  podmiotów wynajmuj
  ących nadal wymaga, aby op
  aty czynszowe by
  y indeks owane w stosunku do kursu
  dolara ameryka
  ńskiego b ądź euro. Dodatkowo op
  aty wynikaj ące z umowy z franczyzodawcami s ą p
  atne
  w euro lub dolarze ameryka
  ńskim.
  Do zabezpieczania ryzyka transakcyjnego oraz ryzyka wynikaj
  ącego z przeliczenia rozpoznanych aktywów
  i pasywów Grupa u
  żywa pochodnych instrumentów finansowych typu forwar d.
  Ryzyko waha
  ń wyceny walutowej inwestycji netto
  Grupa jest nara
  żona na ryzyko wyceny inwestycji netto w podmiotach wycenianych w walutach obcych.
  Do zabezpieczenia tego ryzyka dla kluczowych pozycj i wykorzystywane jest zabezpieczenie inwestycji netto.


  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  75
  W ca
  ym 2017 roku Grupa stosowa
  a rachunkowo
  ść zabezpiecze ń dla przeliczenia po życzek w euro
  stanowi
  ących zabezpieczenie inwestycji w w ęgierskich i hiszpa ńskich jednostkach zale żnych. Szczegó
  y
  dotycz
  ące zabezpieczania ryzyka walutowego opisane s ą szerzej w nocie 18.
  Analiza wra
  żliwo ści
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r., aktywa i pasywa Grupy s ą denominowane g
  ównie w walutach
  funkcjonalnych jednostek wchodz
  ących w jej sk
  ad.
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. gdyby kursy walutowe uleg
  y zmi anie o 10% efekt wyceny zabezpieczenia
  inwestycji netto nie wp
  yn
  ą
  by na zysk netto z uwagi na to, że zabezpieczenie by
  o w 100% efektywne. Wp
  yw
  na dochód ca
  kowity razem wyniós
  by 129 905 tys. z
  . (2016: 78 637 tys. z
  ).
  Ryzyko zwi
  ązane z p
  ynno ścią finansow ą
  Ostro
  żne zarz ądzanie p
  ynno ścią finansow ą zak
  ada utrzymywanie wystarczaj ących zasobów środków
  pieni
  ężnych oraz ich ekwiwalentów oraz dost ępno ść dalszego finansowania poprzez zagwarantowane środki
  z linii kredytowych.
  Poni
  ższa tabela zawiera analiz ę zobowi ązań finansowych Grupy, które zostan ą rozliczone w kwocie netto
  w odpowiednich przedzia
  ach wiekowych, na podstawie pozosta
  ego okresu do up
  ywu umownego terminu
  zapadalno
  ści na dzie ń bilansowy. Kwoty przedstawione w tabeli stanowi ą umowne niezdyskontowane
  przep
  ywy pieni
  ężne.
  Struktura zapadalno
  ści kredytów i po życzek krótko i d
  ugoterminowych na dzie ń 31 grudnia 2017 r. oraz
  31 grudnia 2016 r. zosta
  a zaprezentowana w tabeli poni
  żej:
  31.12.2017 31.12.2016
  Raty kredytowe
  Odsetki i pozosta
  e
  obci ążenia Razem Raty
  kredytowe Odsetki i pozosta
  e
  obci ążenia Razem Do 1 roku
  157 880 51 850 209 730 223 255 56 719 279 974
  Od 1 do 2 lat 140 000 52 102 192 102 903 349 47 942 951 291
  Od 2 do 5 lat 1 521 410 96 827 1 618 237 140 082 35 957 176 039
  Powy żej 5 lat
  160 689 5 307 165 996 - - -
  Kwota zobowi
  ązania brutto 1 979 979 206 086 2 186 065 1 266 686 140 618 1 407 304
  Niezamortyzowany koszt
  kredytu (10 124) - (10 124) (4 398) - (4 398)
  Kwota zobowi ązania netto 1 969 855 206 086 2 175 941 1 262 288 1 40 618 1 402 906
  Ryzyko kapita
  owe
  Celem Grupy w zarz
  ądzaniu ryzykiem kapita
  owym jest ochrona zdolno ści Grupy do kontynuowania
  dzia
  alno
  ści tak, aby mo żliwe by
  o realizowanie zwrotu dla akcjonariuszy ora z korzy ści dla innych
  zainteresowanych stron, a tak
  że utrzymanie optymalnej struktury kapita
  u w celu o bni żenia jego kosztu.
  Finansowanie na poziomie 3,5 rocznego EBITDA trakto wane jest jako docelowy maksymalny i bezpieczny
  poziom ryzyka kapita
  owego.
  Grupa monitoruje wska
  źnik zad
  u żenia. Wska źnik ten oblicza si ę jako stosunek zad
  u żenia netto do warto ści
  EBITDA. Zad
  u
  żenie netto oblicza si ę jako sum ę kredytów (obejmuj ących kredyty i po życzki oraz
  zobowi
  ązania z tytu
  u leasingu finansowego) pomniejszon ą o środki pieni ężne i ich ekwiwalenty. EBITDA
  oblicza si
  ę jako zysk z dzia
  alno ści operacyjnej przed potr ąceniem odsetek i innych obci ążeń w postaci
  podatków, amortyzacji oraz aktualizacji warto
  ści aktywów.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  76
  Wska
  źniki zad
  u żenia Grupy na dzie ń 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. przedstawi
  aj ą się nast ępuj ąco:
  31.12.2017 31.12.2016
  Kredyty ogó
  em (nota 19) 1 969 855 1 262 288
  Zobowi
  ązania z tytu
  u leasingu finansowego (nota 24) 8 778 9 516
  Minus: środki pieni ężne i ich ekwiwalenty (nota 17) (548 248) (291 641)
  Zad
  u
  żenie netto 1 430 385 980 163
  Zysk z dzia
  alno
  ści operacyjnej przed potr ąceniem odsetek, podatków, amortyzacji,
  zysków/strat ze sprzeda ży środków trwa
  ych oraz odpisów aktualizuj ących (EBITDA
  zgodnie z definicj ą zawart ą w umowie kredytowej) 646 804 541 950
  Wska
  źnik zad
  u żenia 2,21 1,81
  32. Zdarzenia nast ępuj ące po dniu bilansowym
  Zarz ąd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spó
  ka”) poinformo wa
  o podpisaniu w dniu 27 lutego 2018 roku
  Umowy Wspólników pomi
  ędzy AmRest oraz LPQ Russia Limited z siedzib ą w Londynie, Wielka Brytania
  („Wspólnik”).
  Przedmiotem umowy s
  ą zasady wspó
  pracy Spó
  ki i Wspólnika celem rozwoju na rynku rosyjskim dzia
  alno ści
  restauracyjnej (sie
  ć typu „bakery”) w ramach nowo utworzonych struktur korporacyjnych. W efekcie AmRest
  stanie si
  ę udzia
  owcem wi ększo ściowym, posiadaj ącym 51% udzia
  ów w nowo utworzonej spó
  ce („Nowa
  Spó
  ka”). Pozosta
  ą cz ęść udzia
  ów (49%) posiada ć będzie Wspólnik. Nowa Spó
  ka ma by ć w
  a ścicielem
  Spó
  ek zale
  żnych, m.in. spó
  ki operacyjnej w Rosji oraz spó
  ki posiadaj ącej znaki towarowe (
  ącznie:
  „Struktura”).
  Obecnie Wspólnik jest w
  a
  ścicielem znaków towarowych takich jak „ Хлеб Насущный ” (Xleb Nasuschny),

  Филипповъ ” (Philippov) „H аш хлеб ” (Nash Khleb) i „ Андреевские булочные ” (Andreevsky Bulochnye).
  Podstawowym za
  o
  żeniem wspó
  pracy stron jest wniesienie przez Wspóln ika do Struktury Znaków
  Towarowych oraz zainwestowanie przez AmRest w Struk tur
  ę 6 milionów euro, celem rozwijania w Rosji
  dzia
  alno
  ści gastronomicznej. Intencj ą stron jest zako ńczenie transakcji do czerwca 2018 roku, co nast ąpi
  po spe
  nieniu si
  ę warunków wskazanych w Umowie Wspólników.
  Dnia 5 pa
  ździernika 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie A kcjonariuszy AmRest podj ę
  o uchwa
  ę
  o transgranicznym przeniesieniu statutowej siedziby spó
  ki do Hiszpanii. W konsekwencji tej uchwa
  y w dniu
  1 marca 2018 r. zosta
  z
  o
  żony wniosek rejestracyjny do s ądu w Madrycie. Dodatkowo Grupa planuje zmian ę
  waluty prezentacyjnej skonsolidowane sprawozdania f inansowego, która zostanie wprowadzona do pierwszeg o
  raportu publikowanego po zarejestrowaniu zmiany sie dziby.  Grupa AmRest Noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tysiącach z
  otych o ile nie podano inaczej)
  77
  Podpisy Cz
  onków Zarz ądu
  Olgierd Danielewicz Mark Chandler
  AmRest Holdings SE AmRest Holdings SE
  Cz
  onek Zarz
  ądu Cz
  onek Zarz ądu
  Jacek Trybuchowski Oksana Staniszewska
  AmRest Holdings SE AmRest Holdings SE
  Cz
  onek Zarz ądu Cz
  onek Zarz ądu
  Wroc
  aw, dnia 8 marca 2018 r.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  AmRest Holdings SE
  AmRest Holdings SE
  Skonsolidowane
  S prawozdanie Zarządu
  za rok 2017
  8 marca 2018 r.  AmRest Holdings SE
  2
  Spis treści
  1. Wybrane dane finansowe ................................ ................................ ................................ ....................... 7
  2. Opis działalności Spółki ................................ ................................ ................................ ...................... 10
  2.1. Podstawowe usługi świadczone przez Grupę Kapitałową ................................ ................................ ... 10
  2.2. Restauracje segmentu Quick Service Restaurants (QSR) ................................ ................................ .... 11
  2.3. Restauracje segmentu Casual Dining Restaurants (CDR) ................................ ................................ ... 15
  3. Struktura przychodów ................................ ................................ ................................ .......................... 20
  4. Sieć dostawców ................................ ................................ ................................ ................................ ... 21
  5. Zatrudnienie w AmRest ................................ ................................ ................................ ....................... 23
  6. Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy ................................ ................................ .............................. 24
  6.1. Ocena wyników Grupy i struktury bilansu ................................ ................................ .......................... 24
  6.2. Ocena przyszłej zdolności do wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań ................................ ........ 30
  6.3. Instrumenty finansowe w AmRest ................................ ................................ ................................ ....... 30
  6.4. Opis struktury głównych lokat i inwes tycji kapitałowych ................................ ................................ ... 30
  6.5. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych ................................ ................................ ........ 30
  6.6. Umowy ubezpieczenia ................................ ................................ ................................ ......................... 33
  6.7. Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Spółki ........... 33
  6.8. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostki od niego zależne z
  podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe ................................ ............................ 40
  6.9. Ważniejsze osiągnięcia Spółki w dziedzinie badań i rozwoju ................................ ............................. 40
  7. Grupa AmRest Holdings SE w roku 2017 ................................ ................................ ........................... 41
  7.1. Planowane działania inwestycyjne oraz ocena możliwo ści ich realizacji ................................ ............ 41
  7.2. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju Grupy ................................ ........................... 41
  7.2.1. Czynniki zewnętrzne ................................ ................................ ................................ .................. 41
  7.2.2. Czynniki wewnętrzne ................................ ................................ ................................ ................. 42
  8. Podstawowe ryzyka i zagrożenia, na które narażone jest Spółka ................................ ........................ 43
  8.1. Czynniki pozostające poza kontrolą Spółki ................................ ................................ ......................... 43
  8.2. Uzależnienie od franczyzodawcy ................................ ................................ ................................ ........ 43
  8.3. Uzależnienie od partnerów joint venture ................................ ................................ ............................. 43
  8.4. Brak wyłączności ................................ ................................ ................................ ................................ . 44
  8.5. Umowy najmu i ich przedłużenie ................................ ................................ ................................ ....... 44
  8.6. Ryzyko związane z konsumpcją produktów żywnościowych ................................ ............................. 44
  8.7. Ryzyko związane z utrzymaniem osób zajmujących kluczowe stanowiska ................................ ........ 45
  8.8. Ryzyko związane z kosztami pracy dotyczącymi pracowników restauracji oraz zatrudnieniem i
  utrzymaniem profesjonalnej kadry ................................ ................................ ................................ ...... 45
  8.9. Ryzyko dotyczące ograniczeń w dostępności produktów spożywczych i zmienności ich kosztów .... 45
  8.10. Ryzyko związane z rozwojem nowych marek ................................ ................................ ..................... 45  AmRest Holdings SE
  3
  8.11. Ryzyko związane z otwarciem restauracji w nowych krajach ................................ ............................. 45
  8.12. Ryzyko walutowe ................................ ................................ ................................ ................................ 46
  8.13. Ryzyko związane z obecną sytuacją geopolityczną na Ukrainie oraz w Rosji ................................ .... 46
  8.14. Ryzyko zwiększonych kosztów finansowych ................................ ................................ ...................... 46
  8.15. Ryzyko płynnościowe ................................ ................................ ................................ .......................... 46
  8.16. Ryzyka podatkowe ................................ ................................ ................................ ............................... 46
  8.17. Ryzyko spowolnienia gospodarek ................................ ................................ ................................ ....... 47
  8.18. Ryzyko sezonowości sprzedaży ................................ ................................ ................................ ........... 47
  8.19. Ryzyko awarii systemu komputerowego i czasowego wstrzymania obsługi klientów przez
  restauracje sieci ................................ ................................ ................................ ................................ .... 47
  9. Kierunki i strategia rozwoju Spółki ................................ ................................ ................................ ..... 48
  10. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego grupą
  kapitałową ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 49
  11. Informacje o s ystemie kontroli programów akcji pracowniczych ................................ ....................... 50
  12. Skład Holdingu ................................ ................................ ................................ ................................ .... 52
  13. Kredyty i pożyczki ................................ ................................ ................................ ............................... 54
  14. Po ręczenia i gwarancje ................................ ................................ ................................ ........................ 56
  15. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
  organem adm inistracji publicznej ................................ ................................ ................................ ........ 57
  16. Oświadczenie Zarządu ................................ ................................ ................................ ......................... 58
  16.1 . Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań ................................ ................................ ...... 58
  16.2. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań ................................ ................................ .... 58
  Załącznik nr 1: Wyniki finansowe za czwarty kwartał 2017 roku ................................ ................................ ....... 61
  Załącznik nr 2: Ład korporacyjny ................................ ................................ ................................ ........................ 63
  1. Oświadczenie o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW .............................. 63
  2. Opis głównych cech stosowanych w prze dsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i
  zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych .................. 66
  3. Skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących ................................ ................................ ........... 66
  3.1. Zmiany w Zarządzie Spółki Dominującej ................................ ................................ ............................. 66
  3.2. Zmiany w Radzie Nadzorczej ................................ ................................ ................................ ............... 67
  3.3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej ................................ ................................ ................................ ......... 68
  4. Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących Spółkę ................................ ................................ ..... 69
  5. Opis działania organów zarządzających i nadzorujących E mitenta ................................ ............................. 70
  6. Komitet Audytu AmRest - opis działania, skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego
  roku obrotowego ................................ ................................ ................................ ................................ .. 71
  7. Struktura Akcjonariatu ................................ ................................ ................................ ................................ . 72
  8. Opis zmian w akcjonariacie ................................ ................................ ................................ ......................... 73  AmRest Holdings SE
  4
  8.1. Zmiany w akcjonariacie w odniesieniu do akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na
  Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ................................ ................................ ............................... 73
  8.2. Zmiany w liczbie akcji AmRest będących w posiadaniu osób nadzorujących i zarządzających
  AmRest ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 78
  8.3. Transakcje na akc jach AmRest dokonane przez osoby mające dostęp do informacji poufnych .......... 79
  8.4. Transakcje na akcjach własnych AmRest dokonane na potrzeby realizacji programu opcji
  menadżerskich ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 83
  8.5. Pozostałe informacje dotyczące akcjonariatu ................................ ................................ ....................... 90
  9. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i
  sposobu ich wykonywania ................................ ................................ ................................ ................... 90
  10. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Emitenta ................................ ................................ ............. 90
  11. Polityka różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów ....................... 90
  12. Informacja na temat prowadzonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub
  innej o zbliżonym charakterze. ................................ ................................ ................................ ............ 91
  12.1. Działania filantropijne ................................ ................................ ................................ ........................ 91
  12.2. Działania sponsoringowe ................................ ................................ ................................ .................... 92
  Załącznik nr 3: Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej AmRest Holdings SE
  za rok 2017 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 93
  1. Wstęp ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 93
  2. Opis modelu biznesowego ................................ ................................ ................................ ........................... 93
  3. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności ................................ ................................ ........................ 96
  4. Zarządzanie ryzykami i ryzyka niefinansowe ................................ ................................ .............................. 97
  5. Polityki dotyczące przeciwdziałania korupcji i ich rezul taty ................................ ................................ .... 100
  6. Zagadnienia środowiskowe - opis polityk grupy kapitałowej AmRest Holdings SE i ich wyniki ............. 101
  7. Zagadnienia pracownicze - opis polityk grupy kapitałowej AmRest Holdings SE i ich wyniki ................ 104
  8. Zagadnienia społeczne - opis polityk grupy kapitałowej AmRest Holdings SE i ich wyniki .................... 109
  9. Zagadnienie praw człowieka - opis polityk grupy kapitałowej AmRest Holdings SE i ich wyniki ........... 114
  AmRest Holdings SE
  5
  List do akcjonariuszy
  Drodzy Akcjonariusze,
  Miniony rok był kolejnym niezwykle udanym okresem w historii Grupy AmRest, obfitującym w wiele
  przełomowych dla nas wydarzeń. Podobnie do poprzednich lat, kontynuowaliśmy dynamiczny rozwój biznesu na
  wielu płaszczyznach, realizując długofalową wizję wiodącego operatora sieci restauracji w Europie.
  Sprzyjające trendy konsumenckie, silna pozycja naszych marek, dynamiczny rozwój organiczny oraz duża
  aktywność w obszarze M&A pozwoliły nam zwiększyć przych ody Grupy AmRest o 25% w 2017 roku oraz
  umocnić marże na większości głównych rynków. Nasz biznes bazowy (wyłączając wpływ transakcji M&A) po
  raz kolejny osiągnął 20% wzrost zyskowności na poziomie EBITDA, stawiając nas w czołówce dynamicznie
  rosnących firm restauracyjnych w Europie. Dbając o zrównoważony rozwój, w minionym roku konsekwentnie
  realizowaliśmy strategię podwojenia wielkości biznesu w ciągu trzech lat, opartą na trzech głównych filarach:
  dynamicznym wzroście biznesu bazowego, akwizycjach oraz in westycjach w platformę cyfrową.
  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, istotnie przyspieszyliśmy tempo wzrostu organicznego otwierając 21 0
  nowych lokali (vs 146 rok wcześniej). Kontynuując ekspansję sieci KFC i La Tagliatella, zwiększyliśmy także
  inwestyc je w marki Starbucks i Pizza Hut. Dynamiczny rozwój tej ostatniej zawdzięczamy przede wszystkim
  udanemu wdrożeniu innowacyjnego konceptu Pizza Hut Express. Obecnie restauracje tego formatu funkcjonują
  już na czterech naszych rynkach, a dalszy ich rozwój bę dzie wspierany posiadaną licencją master -franczyzy na
  Europę Środkową, Niemcy i Francję.
  W przyszłości zamierzamy rozwijać się jeszcze szybciej, dostrzegając dużą przestrzeń do wzrostu na obecnych
  rynkach. Solidne wyniki nowych restauracji, usprawniony pro ces doboru lokalizacji i poprawa efektywności
  alokowania kapitału pozwalają nam obecnie planować otwarcie 300 restauracji w 2018 roku.
  Dywersyfikacja działalności stwarza nam nowe możliwości dalszego rozwoju. W minionym roku byliśmy
  świadkami wielu przełom owych wydarzeń w tym zakresie. Otwierając nasze pierwsze KFC w Austrii i Słowenii
  oraz pierwszą restaurację La Tagliatella w Portugalii, poszerzyliśmy zasięg Grupy AmRest o trzy nowe kraje.
  Jednocześnie na obecnyc h rynkach działalności konsekwentnie wprowa dza liśmy marki z naszego portfela. W
  Czechach powstały pierwsze lokale Pizza Hut. Wprowadziliśmy także do Europy sieć Blue Frog, otwierając
  restauracje tej marki w Hiszpanii i Polsce. Intensywny rozwój na wielu rynkach równocześnie jest zasługą silnych
  i efektywnych zespołów lokalnych.
  Rok 2017 był także wyjątkowy w obszarze M&A. Zrealizowaliśmy rekordową liczbę dziewięciu projektów
  akwizycyjnych, głównie w obrębie sieci KFC i Pizza Hut na rynkach Niemiec, Francji i Rosji. Poszerzając nasz
  portfel o ponad 2 50 restauracji, umocniliśmy pozycję tych marek w Grupie AmRest oraz zwiększyliśmy naszą
  ekspozycję na perspektywiczne rynki Europy Zachodniej. Jesteśmy przekonani, że udana integracja i dalszy
  rozwój przejętych biznesów w znacznym stopniu pomoże nam w budo waniu pozycji wiodącego operatora
  restauracyjnego w Europie.
  Świadomi najnowszych trendów w segmencie restauracyjnym, w minionym roku kontynuowaliśmy inwestycje
  w nowoczesne platformy cyfrowe. Rozwój aplikacji mobilnych oraz wdrożenie pionierskich rozwiąza ń w zakresie
  składania zamówień, m.in. funkcjonalności „Skip the Line” w KFC, pozwoli nam lepiej rozumieć profil i potrzeby
  klientów oraz poprawić komfort korzystania z naszej oferty. Dodatkowo, zainwestowaliśmy w cyfrową platformę
  zamawiania posiłków z do stawą do domu, stając się większościowym udziałowcem podmiotu prowadzącego
  Pizzaportal.pl. Nawiązaliśmy też ścisłą współpracę z naszym partnerem (Delivery Hero) w zakresie
  wprowadzenia oferty naszych marek na podobne platformy w Czechach i na Węgrzech. Bio rąc pod uwagę
  dynamiczny wzrost naszego segmentu dostaw (w Polsce o ponad 30% w 2017 roku) oraz fakt, iż obecnie
  większość naszych zamówień w tym kanale realizowana jest za pośrednictwem nowych technologii, pokładamy
  duże nadzieje w rozwoju tych platform. Jesteśmy przekonani, że nie tylko wprowadzi to nowe standardy obsługi
  klienta , ale również w znaczny sposób przyczyni się do budowania wartości Grupy AmRest.
  AmRest Holdings SE
  6
  W tym roku świętujemy 25 -lecie istnienia naszej firmy. To niesamowite jak – zaczynając od pierwsz ego lokalu
  Pizza Hut we Wrocławiu – zbudowaliśmy międzynarodowy biznes restauracyjny obecny w 16 krajach. Patrząc
  na portfel blisko 1650 restauracji, na myśl przychodzi nam nasze motto „Wszystko Jest Możliwe”. Podejście to
  nie tylko pomogło nam dojść do mi ejsca, w którym się teraz znajdujemy, lecz także napędzać będzie dalszy wzrost
  Grupy AmRest. Jesteśmy podekscytowani czekającymi nas możliwościami rozwoju, jak również świadomi
  wyzwań w dalszej integracji biznesów na poszczególnych rynkach. Jednocześnie wi erzymy, że zdobyte na
  przestrzeni lat doświadczenie operacyjne, a także ogromne zaangażowanie i pozytywna energia tysięcy naszych
  Pracowników pozwolą nam sprostać tym zadaniom. Pragniemy w tym miejscu serdecznie im wszystkim
  podziękować za dotychczasowy wk ład w rozwój biznesu i tworzenie unikalnej kultury firmy AmRest. To dzięki
  nim AmRest jest tak wyjątkową organizacją .
  Zarząd AmRest Holdings SE
  AmRest Holdings SE
  7
  1. Wybrane dane finansowe
  WYKRES 1. PRZYCHODY AMREST W LAT ACH 201 5-201 7 (W TYS . ZŁ)
  WYKRES 2. WYNIK NA POZIOMIE EBITDA W LAT ACH 201 5-201 7 (W TYS . ZŁ)
  0
  1 000 000
  2 000 000
  3 000 000
  4 000 000
  5 000 000
  6 000 000
  2015 2016 2017
  3 338 740
  4 207 369
  5 265 507
  Wzrost sprzedaży +58 %
  0
  100 000
  200 000
  300 000
  400 000
  500 000
  600 000
  700 000
  2015 2016 2017
  436 472
  555 576
  630 225
  Wzrost 44 %  AmRest Holdings SE
  8
  WYKRES 3. LICZBA RESTAURACJI AMREST NA KONIEC LAT 201 5-201 7
  WYKRES 4. LICZBA RESTAURACJI AMREST Z PODZIA ŁEM NA MARKI, STAN N A KONIEC 201 7 ROKU
  0
  200
  400
  600
  800
  1000
  1200
  1400
  1600
  1800
  2015 2016 2017
  904
  1181
  1638 Wzrost 81%
  * W tym restauracje zarządzane przez franczyzobiorców marek La Tagliatella i Pizza Hut.
  KFC 669
  Pizza Hut 327
  Starbucks 301
  Burger King 54 La Tagliatella 236
  Blue Frog 45 KABB 4
  * W tym restauracje zarządzane przez franczyzobiorców marek La Tagliatella i Pizza Hut  AmRest Holdings SE
  9
  WYKRES 5. LICZBA RESTAURACJI AMREST Z PODZIAŁEM N A KRAJE, STAN NA KON IEC 201 7 ROKU
  Hiszpania 278 Portugalia 1
  Francja 176
  Niemcy 231
  Chiny 47
  Austria 1
  Polska 454
  Czechy 133
  Słowenia 1
  Węgry 82
  Słowacja 4
  Rumunia 36
  Rosja 165
  Bułgaria 13
  Serbia 7
  Chorwacja 7
  * W tym restauracje zarządzane przez franczyzobiorców marek La Tagliatella i Pizza Hut  AmRest Holdings SE
  10
  2. Opis działalności Spółki
  2.1. Podstawowe usługi świadczone przez Grupę Kapitałową
  AmRest Holdings SE, wraz ze spółkami zależnymi w ramach grupy kapitałowej („AmRest”), zarządza 7 markami
  restauracyjnymi w 16 krajach Europy oraz Azji. Każdego dnia ponad 37 tysięcy pracowników AmRest, poprzez
  kulturę „Wszystko Jest Możliwe!”, dostar cza wy śmienite smaki oraz wyjątkową obsługę po przystępnej cenie.
  Na dzień 8 marca 2018 roku AmRest prowadzi 1 64 7 restauracji w dwóch sektorach restauracyjnych: Quick
  Service Restaurants (QSR), restauracje szybkiej obsługi – KFC, Burger King, Starbucks, Pzza Hu t Delivery (pizza
  z dostawą) i Pizza Hut Express oraz Casual Dining Restaurants (CDR), restauracje z pełną obsługą kelnerską –
  Pizza Hut, La Tagliatella, Blue Frog oraz KABB.
  Restauracje AmRest oferują usługi gastronomiczne na miejscu, na wynos, obsługę kl ientów zmotoryzowanych
  na specjalnych stanowiskach („Drive Thru”) oraz obsługę zamówień telefonicznych. Menu restauracji AmRest
  oferują wysokiej jakości dania, przygotowywane ze świeżych produktów, zgodnie z oryginalnymi przepisami i
  standardami restauracj i KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, La Tagliatella, Blue Frog i KABB.
  AmRest jest operatorem marek KFC oraz Pizza Hut w ramach umów franczyzowych z firmą Yum! Od dnia 1
  października 2016 roku Spółka jako master -franczyzobiorca nabyła prawo do udziela nia na rzecz osób trzecich
  franczyzy (tzw. subfranczyza) na prowadzenie restauracji Pizza Hut typu Express oraz Delivery (pizza z dostawą)
  w krajach Europy Środkowo -Wschodniej, przy zachowaniu określonego udziału lokali prowadzonych
  bezpośrednio przez Spół kę. Przejęte w maju i lipcu 2017 roku restauracje Pizza Hut odpowiednio we Francji i w
  Niemczech prowadzone są zarówno przez AmRest, jak i przez podmioty, którym Spółka dzierżawi prawa do
  prowadzenia restauracji na zasadzie subfranczyzy.
  Restauracje Burge r King także funkcjonują na zasadzie franczyzy, na podstawie umowy z Burger King Europe
  GmbH.
  Restauracje Starbucks w Polsce, Czechach i na Węgrzech otwierane są przez spółki joint venture AmRest Coffee
  (82% AmRest i 18% Starbucks) posiadające prawa i lice ncje do rozwoju i prowadzenia kawiarni Starbucks w
  tych krajach. Restauracje Starbucks w Rumunii i Bułgarii (przejęte przez Spółkę od Marinopoulos Coffee SEE
  B.V. w czerwcu 2015 roku), w Niemczech (przejęte od Starbucks Coffee EMEA B.V. w maju 2016 roku) o raz na
  Słowacji prowadzone są na zasadzie franczyzy.
  Marka La Tagliatella jest marką własną AmRest, która dołączyła do portfela w kwietniu 2011. Restauracje La
  Tagliatella prowadzone są zarówno przez AmRest, jak i przez podmioty, którym Spółka dzierżawi pr awa do
  prowadzenia restauracji na zasadzie umowy franczyzowej.
  Marki Blue Frog oraz KABB stały się własnością AmRest w grudniu 2012 w wyniku umowy nabycia
  większościowego pakietu udziałów w Blue Horizon Hospitality Group LTD.
  Dnia 31 marca 2017 roku AmRest podpisał umowę inwestycyjną z Delivery Hero GmbH oraz Restaurant Partner
  Polska („RPP”). Na mocy umowy AmRest nabył 51% udziałów w RPP , stając s ię większościowym udziałowcem
  spółki . RPP prowadzi serwis PizzaPortal.pl – agregator zbierający oferty ponad 25 00 restauracji w blisko 400
  polskich miastach umożliwiający zamawianie online posiłków z dostawą.
  AmRest Holdings SE
  11
  2.2. Restauracje segmentu Quick Service Restaurants (QSR)
  Powstała w 1952 roku marka KFC jest obecnie największą, najszybciej
  rozwijającą się i najbardziej popularną siecią szybkiej obsługi
  specjalizującą się w potrawach z kurczaka. Na świecie funkcjonuje
  obecnie ponad 20 000 restauracji tej marki w przeszło 120 krajach.
  Miniony rok był jednym z najbardziej dynamicznych okresów w historii
  marki KFC w AmRest. Wynikało to zarówno z poprawy sprzedaży i zyskowności restauracji na istniejących
  rynkach , jak również z przejęcia części biznesu KFC na rynku niemieckim i francuskim. AmRest otworzył także
  pierwsz e restauracj e KFC w Austrii oraz Słow enii. Na koniec 2017 roku w portfelu AmRest znalazło się 669
  restauracji KFC, a wiec 150 więcej niż w roku poprzednim.
  Silna dynamika wzrostu w Centralnej Europie utrzymała s ię
  przez cały rok na każdym z r ynków operowanych przez AmRest.
  Było to konsekwencją realizowanej strategii związanej z dalszym
  udoskonalaniem ogólnego wizerunku restauracji, jakości obsługi
  oraz wieloma innowacjami w zakresie produktów. Silna pozycja
  w se gmencie dostaw do domu została utrzymana . U sługa to
  została wprowadzona do wielu nowych restauracji w Polsce , jak
  również na rynek czeski i węgierski, co spotkało się z ogromnym
  pozytywnym odbiorem ze strony Gości. KFC wzmocniło
  również swoją pozycję w seg mencie „value” – zarówno w
  przypadku stałej oferty jaką jest B -Smart, jak również w
  przypadku innych charakterystycznych dla marki produktów.
  Wśród wielu nowości wprowadzonych do oferty pojawiły się między innymi Burgery w wersji premium:
  California Zinge r czy Summer Zinger. Na uwagę zasługiwały także inne warianty smakowe wprowadzonych w
  poprzednim roku Shake’ów De Lux. Wszystkie restauracje w Polsce i na Węgrzech wprowadziły do swojej oferty
  także szeroką gamę produktów śniadaniowych, która stanowi dosko nałe uzupełnienie standardowej oferty KFC.
  KFC na rynku polskim uruchomiło również funkcjonalność „Przeskocz kolejkę” umożliwiającą składnie
  zamówień w restauracji poprzez aplikację, co zgodnie z nazwą tej usługi pozwala na ominięcie kolejki w
  wybranych restauracjach KFC. W najbliższych latach moż na spodziewać się jeszcze większej aktywności marki
  w obszarze nowych technologii.
  Na większości rynków w Centralnej Europie wzrosły koszty pracy i zgodnie z
  opiniami ekspertów trend ten może utrzymać się w najb liższych latach.
  Jednocześnie nastąpiła jednak widoczna poprawa w pozostałych obszarach
  kosztowych, co pozwoliło na znaczącą poprawę marży, przewyższającą wstępne
  założenia.
  Rynek rosyjski odnotował w 2017 roku bardzo dobre wyniki pomimo utrzymującej
  się w kraju wymagającej sytuacji makroekonomicznej. Dzięki konsekwentnie
  egzekwowanej strategii budowania świadomości marki, innowacjom produktowym oraz ofercie segmentu
  „value”, w 2017 roku odnotowano silny, jednocyfrowy wzrost przychod ów w restauracjach porównywalnych .
  Dzięki wielu wysiłkom związanym z usprawnianiem procesów operacyjnych, marka KFC w Rosji poprawiła
  znacząco swoją marżowość. Przejęcie biznesu KFC w nowym dla działalności Spółki regionie Rosji (Krasnodar)
  przebiegł o bardz o pomyślnie, a nowo otwarte restauracje uzyskują wyniki zgodne z oczekiwaniami. W
  wybranych restauracjach KFC należących do AmRest w Rosji wprowadzona została usługa dostawy do domu,
  która z pewnością będzie sukcesywnie wprowadzana na większą skalę. Część restauracji została również
  wyposażona w kioski do składania zamówień, co spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony Gości.  AmRest Holdings SE
  12
  Restauracje KFC działające w Hiszpanii odnotowały poprawę wyników sprzedaży w porównaniu do roku
  poprzedniego, co było skut kiem między innymi wprowadzenia i promowania oferty „value”. W minionym roku
  AmRest przejął 3 restauracje należące wcześniej do YUM, jak również otworzył 7 nowych restauracji, które
  uzyskują wyniki zgodne z oczekiwaniami. Na rynku hiszpańskim w wybranych r estauracjach AmRest obecnie
  jest również testowana usługa dostawy do domu.
  Nowo przejęte restauracje KFC w zachodniej Europie (Niemcy, Francja) są obecnie na etapie integracji z
  pozostałą częścią biznesu KFC AmRest. Na tym etapie proces ten upływa zgodnie z oczekiwaniami Zarządu
  Spółki .
  W 2017 roku marka bardzo aktywnie zaangażowała się w projekt „Harvest” mający na celu przeciwdziałanie
  marnowaniu się jedzenia oraz współpracę z lokalnymi bankami żywności. Dzięki temu projektowi przekazano
  ponad 500 tys . posiłków dla osób najbardziej potrzebujących. Na chwilę obecną projekt ten jest realizowany na
  dużą skalę w Polsce oraz w mniejszym zakresie na niektórych pozostałych rynkach. Marka KFC w AmRest bardzo
  aktywnie działa także w obszarze zaangażowania praco wników zarów no w projekty społeczne , jak i w
  opracowywanie innowacji produktowych. Po raz drugi z rzędu odbył się konkurs pod nazwą Colonel’s Kitchen,
  dzięki któremu pracownicy restauracji KFC należących do AmRest mieli możliwość stworzenia produktów, któr e
  mogą zostać wprowadzone do sprzedaży w restauracjach należących do marki. Inicjatywa ta cieszy się ogromnym
  zaangażowaniem pracowników AmRest i będzie kontynuowana w najbliższych latach.
  Na dzień przekazania raportu Spółka prowadzi 676 restauracj i KFC - 245 w Polsce, 156 w Rosji, 85 w Czechach,
  53 w Hiszpanii, 50 na Węgrzech, 43 we Francji, 23 w Niemczech, po 7 w Serbii i Chorwacji , 5 w Bułgarii oraz
  po 1 w Austrii i Słowenii.
  Założona w 1954 roku marka Burger King jest drugą na świecie siecią restaur acji typu fast
  food pod względem liczby prowadzonych restauracji . Marka Burger King jest obecna w
  ponad 100 krajach i jest tworzona przez ponad 15 700 restauracji obsługujących codzienne
  11 milionów gości. Restauracje Burger King są restauracjami szybkiej obsługi oferującymi
  grillowane na ogniu burgery wołowe, drobiowe , a także frytki, napoje oraz inne przystępne
  cenowo produkty .
  Rok 2017 był rokiem pomyślnym dla restauracji Burger King prowadzonych przez AmRest. Marka kontynuowała
  pozytywny trend rozpoczę ty w poprzednim roku i zanotowała wzrost w obszarze „Same store sales” (Sprzedaż
  porównywalna, „SSS”) oraz „Average guest check” (Średnia wartość zamówienia, „AGC”). Największy przyrost
  SSS miał miejsce na rynku czeskim. Marce udało się zwiększyć dochodowo ść pomimo silnej negatywnej presji
  ze strony wzrostu kosztów pracy. Marża EBITDA skorygowana o startup’y była wyższa niż w zeszłym roku we
  wszystkich krajach, w których Burger King jest prowadzony przez AmRest.
  Oprócz poprawy wyników finansowych, marka za notowała też najbardziej dynamiczny rozwój od kilku lat. Rok
  2017 przyniósł udane przejęcia czterech restauracji w Polsce oraz pięć otwarć nowych punktów (cztery w
  Czechach oraz jedno w Polsce). Planuje się kontynuację tego trendu i otwieranie kolejnych restauracji marki w
  atrakcyjnych lokalizacjach.
  W dzień publikacji niniejszego raportu AmRest prowadzi 54 restauracje
  Burger King – 41 w Polsce, 12 w Czechach oraz 1 w Bułgarii .
  W maju 2017 roku marka świętował a 10 -lecie obecności na polskim rynku,
  któremu towarzyszyły kampanie PR -owe oraz specjalne promocje dla Gości.
  Historia Burger King’a na rynku dowodzi, że konsekwentnie realizowana
  strategia zaowocowała w stabilny rozwój marki .
  W zeszłym roku duż o uwagi poświęcono doskonałoś ci operacyjn ej w restauracjach . W Polsce, Czechach i
  Bułgarii marka podniosła poziom satysfakcji Gości dzięki wdrażaniu założeń „Service Vision” i wielu
  inwestycjom w restauracjach. Wprowadzenie cyfrowych menuboard ’ów (tablic z menu), hotboard ’ów  AmRest Holdings SE
  13
  (podgrzewanych stołów do p rzygotowywania kanapek) oraz opcji „Zamów i odbierz” spowodowało wzrost
  wskaźnika AGC, zwiększenie szybkości obsługi oraz lepsze postrzeganie marki wśród klientów (według rankingu
  Brand Observer, Millward Brown). Warto wspomnieć także o remoncie ośmiu rest auracji w duchu „Prime design”
  – wykorzystującego połączeni e elementów przywodzących na myśl ręcznie wykonane dekoracje, przyjemn ej
  grafiki, zdecydowanej palety kolorów i amerykańskich akcentów. Dodatkowo wprowadzon o nowe stroje dla
  pracowników wszystkich restauracji.
  Osiąganie pozytywnych wyników finansowych jest możliwe również dzięki utrzymaniu wysokiej świadomości
  marki na polskim, czeskim i bułgarskim rynku. Zgodnie z najnowszym raportem Brand Tracker główną zaletą
  marki Burger King jest wysoka jakość jedzenia, głównie w następujących kategoriach: doskonałe burgery,
  burgery grillowane na ogniu oraz najlepsza wołowina. Marka nadal wyznaje strategię „Lepszy Burger”, której
  założenia znacznie odróżniają markę od konkurencji. Pierwszy raz Burger King wprow adził w Polsce Tank
  Burger, kultowego Whoopera w czarnej bułce. We współpracy z „World of
  tanks” (gra komputerowa online) kampania reklamowa dotarła do dużej
  społeczności graczy w Polsce (około 3 milionów użytkowników).
  Kolejnym ważnym sukcesem roku 2017 były dwukrotnie przeprowadzone
  akcje sprzedażowe oferujące produkty w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
  Wprowadzenie w Polsce ofert „dobre za drobne” (zawierającej produkty w
  cenie 3,50 zł) i „2 za drobne” oraz „King of the month” w Czechach zostało
  bardzo do brze przyjęte przez gości, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach
  finansowych. Promocje te zostały wsparte kampaniami digitalowymi i
  outdoorowymi. Wartym uwagi polskim projektem była również współpraca z popularnym bit -boxerem Dharnim,
  która przyniosła po nad 5 milionów odsłon na YouTubie i stworzyła szum wokół marki. Oferty ograniczone
  czasowo zwane „Crazy Days” zostały szczególnie pozytywnie przyjęte przez najbardziej lojalnych Gości.
  Dostarczając przekonywujące wyniki finansowe za rok 2017, marka udowad nia znaczenie Burger Kinga w
  portfelu AmRest i swoją gotowość na dalszy wzrost. Dodatkowo restauracje nadal zwiększają dbałość o
  zapewnienie Gościom niezapomnianych przeżyć w duchu „Prime design” oraz pokazują swoje przywiązanie do
  produktów jakości premiu m wypełniając założenia marki wyra żone hasłem “Have it your way”.
  W wyniku wzmocnienia relacji pomiędzy Spółką a Burger King Europe GMBH, w lutym 2018 roku strony
  podpisały Porozumienie o Rozwoju na rynku c zeskim i słowac kim. Zgodnie z ustaleniami AmR est u zyskał prawo
  do wyłącznego rozwoju marki Burger King na tych rynkach do końca 2022 roku. Dodatkowo, Spółka będzie
  odpowiedzialna za zarządzanie funduszem marketingowym w tych krajach.
  Starbucks jest światowym liderem w sektorze kawowym, prowadzącym ponad 27 300
  kawiarni w więcej niż 70 krajach . Marka oferuje swoim gościom szeroki wybór kaw z
  różnych zakątków świata, herbaty, a także szeroką gamę świeżych przekąsek i deserów.
  AmRest Coffee (spółka join t venture pomiędzy Starbucks Coffee International i AmRest
  Sp. z o.o.) prowadzi kawiarnie Starbucks w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Punkty
  Starbucks w Rumunii, Bułgarii, Niemczech i Słowacji są w 100% w posiadaniu AmRest.
  W 2017 roku marka kontynuowała w zrost i rozwój z 40 nowymi punktami otwartymi w ww. państwach. Ogólny
  wynik marki jest dobry, ze wzrostem Like -for -like sales („LfL”) na średnim poziomie 4% . Największy wzrost
  zanotowały Czechy i Węgry z wynikami odpowiednio 6 i 8%.
  AmRest kontynuuje prac ę nad rozwojem marki Starbucks poprzez zapewnienie Gościom niezapomnianych
  wrażeń oraz dbanie o designerski wystrój wnętrz, a także wspieranie cyfrowych kanałów marketingowych –
  programu lojalnościowego Starbucks Rewards, aplikacji mobilnej z funkcją zapła ty za zamówienie oraz
  aktywności na portalach społecznościowych. Jedną z nowych inicjatyw marki było wprowadzenie kapsułek
  kawowych Starbucks (kompatybilnych z ekspresami do kawy Nespresso) sprzedawanych w kawiarniach oraz
  napojów butelkowanych Ready -To -Dr ink na niektórych rynkach działalności marki (na razie nie dostępnych w
  kawiarniach prowadzonych przez AmRest).  AmRest Holdings SE
  14
  Dobrym przykładem ilustrującym wzrost marki są
  dołączone zdjęcia przedstawiające dwie nowe
  kawiarnie otwarte w Rumunii. Punkt Starbucks
  Lipsc ani znajdujący się na Starym Mieście w
  Bukareszcie może pochwalić się ekskluzywnym
  designem, przestrzenią umożliwiającą
  przeprowadzenie pokazów baristów prezentujących
  alternatywne sposoby parzenia kawy oraz wygodną
  strefą dla Gości rozmieszczoną na 2 pięt rach na około
  400 metrach kwadratowych. Drugie zdjęcie prezentuje
  kawiarnię w formacie Drive Thru, pierwszą w
  odświeżonym designie, znajdującą się w centrum
  handlowym Military. Nowe kawiarnie prosperują dobrze i uzyskują wyniki zgodne z oczekiwaniami. Wych odząc
  naprzeciw zmieniającym się zwyczajom konsumentów oraz rosnącej otwartości na spożywanie kawy na wynos,
  planuje się rozwój kanał u sprzedaży Drive Thru w nadchodzących latach.
  Wynik sprzedaży na rynku n iemiec kim jest wyższy niż w roku ubiegłym, jednak nieco niższy niż oczekiwany.
  Liczba otwarć nowych punktów był a niższa niż pierwotnie planowano (5 punktów) z powodu większego nacisku
  położonego na wyniki finansowe. Pierwsze dwa kwartały okazały się trudniejsze niż się spodziewano. Duży
  postęp w realizacji planu integracji w kwartale trzecim i czwartym pozwolił znacząco poprawić w ynik i osiągnięte
  w drugiej połowie roku . Perspektywy są bardzo pozytywne, marka nabrała rozpędu w zakresie przychodów ze
  sprzedaży, a struktura kosztów zaczyna układać się zgodnie z przewidywaniami. Przyczynił się do tego wzrost
  obeznania w rynku osób zarządzających, a także ich przystosowanie do rutyny operacyjnej AmRest. Dobrze
  układa się również współpraca z partnerami pomagającymi udoskonalić warunki pracy załóg kawiarni poprzez
  montaż systemów HVAC (Heating, ventilation, and air conditioning) oraz ekosystemów IT. Pod koniec roku
  finansoweg o zostały wypracowane ważne porozumienia z radami pracowniczymi otwierające możliwości
  dalszego rozwoju w tym zakresie.
  W Bułgarii AmRest otworzył 2 nowe punkty po 2 latach stagnacji. Oba lokale odnotowały wyniki finansowe
  zbliżone do zaplanowany ch cel ów . Na Słowacji miały miejsce 1 nowe otwarci e (w sumie AmRest posiada w tym
  kraju 4 punkty), które mogą pochwalić się dobrymi wynikami sprzedażowymi.
  Duży wzrost wystąpił w Polsce, gdzie marka otworzyła 12 nowych punktów i planuje otworzyć kolejnych 20 w
  2018 roku. Wpisuje się to w strategię zwiększania dostępności marki w całym kraju. Rynek rumuński urósł o 8
  lokali i zakończył rok z wynikiem 36 kawiarni. Dwa otwarcia przesunęły się na bieżący rok i już zostały pomyślnie
  przeprowadzone.
  W zakresie napojów i jedzenia marka wprowadziła
  świeże kanapki w kawiarniach na Węgrzech, w
  Bułgarii i Rumunii idąc śladem Polski, gdzie zostało
  to wcześniej wdrożone w 2016 roku. Świeże kanapki
  przyrządzane na miejscu pomagają rozwijać kategorię
  świeżej, zdrowej żywności do stępnej w kawiarniach
  oraz przyczyniają się do napędzania sprzedaży. Jeśli
  chodzi o napoje, na początku 2018 roku zostały
  wprowadzone alternatywy dla mleka krowiego –
  napoje mogą być przyrządzane na bazie tzw. mleka
  migdałowego, owsianego lub kokosowego. K ategoria
  napojów Cold Brew (kawy parzone na zimno) nadal
  będzie rozwijana poprzez wdrażanie nowych produktów. Nitro Cold Brew został już wprowadzony do sprzedaży
  w jednej kawiarni niemieckiej, na lotnisku w Monachium (Munich Airport store). Sprzedaż nowych produktów
  będzie kontynuowana w 2018 roku w wybranych lokalizacjach we wszystkich siedmiu krajach.
  W dacie opublikowania niniejszego raportu Am Rest prowadzi 30 3 kawiarniami Starbucks (137 punktów w
  Niemczech, 6 3 w Polsce, 34 w Czechach, 20 na Węgrzech, 38 w Rumunii, 7 w Bułgarii i 4 na Słowacji).  AmRest Holdings SE
  15
  2.3. Restauracje segmentu Casual Dining Restaurants (CDR)
  Pierwsza restauracja La Tagliatella została otwarta w 2003 roku w
  małej hiszpańskiej miejscowości Reus. Od tamtego czasu,
  poprzez otwarcia restauracji własn ych oraz franczyzowych,
  marka rozwinęła się w rozpoznawalną, dynamicznie rosnącą sieć z ugruntowaną pozycją lidera w segmencie
  włoskich restauracji z obsługą kelnerską
  Sukces marki leży w jej dopasowaniu do wielu okazji konsumenckich oraz do zróżnicowanych oczekiwań
  klientów. Dzięki temu w La Tagliatella można spotkać zarówno rodziny z dziećmi przy sobotnim obiedzie, pary
  świętujące wyjątkowy wieczór, grupy przyjaciół relaksujące się po pracy, a także partnerów biznesowych
  dyskutujących podczas lunchu. Dzię ki bogatemu i zróżnicowanemu menu, a także dzięki wysokiej jakości
  produktów i atrakcyjnym cenom, marka stała się źródłem odniesienia dla innych restauracji w Hiszpanii.
  W 2017 roku La Tagliatella skupiała się na wzmacnianiu swojej
  pozycji lidera branży restauracyjnej zorientowanego na
  innowacyjność i rozwój produktów. Jak co roku, dedykowana grupa
  pracowników przemierzała zatłoczone włoskie bazary oraz ukryte
  zakątki miast i wiosek w poszukiwaniu nowych trendów i najbardziej
  oryginalnych, tradycyjnych s kładników tworzących dziedzictwo
  włoskiej sztuki kulinarnej. Marka nawiązała współpracę z małymi
  lokalnymi producentami ekskluzywnych półproduktów, z których
  będą tworzone nowe, niepowtarzalne kompozycje smakowe jeszcze
  bardziej wzbogacające ofertę restaur acji. Dla przykładu wymienić można limitowaną hodowlę karczochów z
  południa Włoch, które będą zbierane wyłącznie dla La Tagliatella w starannie dobranym okresie zbiorów, albo
  Focaccię di Recco (DOP) produkowaną w Recoo, małym miasteczku niedaleko Genui w r egionie Liguria
  nadziewaną serem stracchio. Kolejnym unikatowym surowcem jest oliwa
  “tagiascca” wytwarzana w bardzo małych ilościach, która stała się składnikiem
  niektórych sosów La Tagliatella.
  Te oraz inne wyjątkowe składniki zostały wybrane przez New Pr oduct
  Development team by zagwarantować doskonałą jakość i wyśmienity smak
  nowych dań wprowadzonych do oferty w maju. Kampania promująca nowe menu
  wykorzystywała także grę ‘Le Ricette de la Nueva Carta’ (Przepisy z Nowego
  Menu) promowaną w mediach cyfrowyc h. Poprzez tę kampanię gamifikacyjną
  konsumenci byli zapraszani do zagrania w różne mini gry online, w których mogli
  odkrywać sekrety nowych dań z menu wsłuchując się w opowieść marki o
  włoskim pochodzeniu i wysokiej jakości półproduktów oraz unikatowych
  przepisach. Wraz z nowym menu La Tagliatella wprowadziła również nową
  wersję strony internetowej, bardziej atrakcyjną i dynamiczną, podkreślającą
  główne wyróżniki marki.
  W celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi i jakości produktu, La Tagliatella u ruchomiła pierwszą
  restaurację treningową w Madrycie, gdzie nowi członkowie załogi są
  szkoleni i pracują pod okiem doświadczonych kolegów. Inicjatywa ta
  ma na celu zapewnienie doskonałej obsługi i ujednoliconej, wysokiej
  jakości serwowanych dań Gościom wsz ystkich restauracji La
  Tagliatella.
  W 2017 roku ustanowiono nowy rekord w zakresie liczby otwarć
  nowych restauracji. Powstało 27 nowych punktów, z czego 2 2
  otwartych zostało przez franczyzobiorców. Co ważne, powstały dwie  AmRest Holdings SE
  16
  wolnostojące restauracje zaprojekt owane w kultowym stylu, nawiązującym do tradycyjnej toskańskiej
  architektury.
  Pod koniec 2017 roku miało miejsce otwarcie pierwszego lokalu La Tagliatella w Portugalii. Klienci na nowym
  rynku bardzo wysoko ocenili dania serwowane w La Tagliatella i atmosfe rę panującą w restauracji.
  Na dzień publikacji niniejszego raportu w portfolio marki La Tagliatella znajduje się 23 6 restauracji – 22 4 w
  Hiszpanii, 9 we Francji, 2 w Niemczech i 1 w Portugalii.
  Pizza Hut to jedna z największych sieci restauracji na św iecie – i największa marka na
  globalnym rynku pizzy. Marka wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, a inspiracje
  czerpie z kuchni śródziemnomorskiej, promując ideę przyjemnego spędzania czasu w
  gronie rodziny i przyjaciół. W Polsce Pizza Hut jest marką nr 1 po d względem
  sprzedaży i liczby Gości w segmencie Casual Dining. Silna pozycja Pizzy Hut jest
  utrzymywana dzięki strategii „One Brand Three Channels” (Jedna marka, trzy kanały
  sprzedaży) oraz umacnianiu pozycji eksperta w dziedzinie pizzy, w ramach wszystkic h
  okazji konsumenckich.
  Rok 2017 był kolejnym wyjątkowo udanym okresem dla działalności Pizza Hut. Poza segmentem Casual Dining
  dynamicznie rosły dwa pozostałe kanały sprzedaży - Pizza Hut Express (pizza przygotowywana na oczach klienta
  w 5 minut) i Pizza Hut Delivery (dostawa pizzy do domu), odpowiadając tym samym na zmieniające się trendy
  na rynku i jedną z najważniejszych w obecnych czasach potrzeb konsumentów – „convenience” i stając się
  strategicznym kierunkiem rozwoju marki w kolejnych latach.
  Pizz a Hut Express jest konceptem umożliwiającym klientom zjedzenie ulubionej pizzy w drodze do domu, pracy
  lub podczas zakupów. Restauracje są nieduże, łatwo dostępne w galeriach handlowych, centrach miast oraz
  lokalizacjach sprzyjających lunchowi biznesowemu. Oprócz Polski i Węgier gdzie format pojawił się wcześniej
  w 2017 roku , Pizza Hut Express zawitała także do Czech, otwierając tym samym historię marki na tym rynku. W
  tym koncepcie pizza przygotowywana jest na oczach klientów ze świeżych składników w niecałe 5 minut. Jest to
  możliwe dzięki zawężeniu menu i zastosowaniu specjalnego rodzaju
  pieca przystosowanego do szybkiego wypieku. Unikalna
  technologia powiązana z produktow ą i operacyjną dyscypliną
  pozwala na promowanie konceptu hasłem: „Robimy świeżą pizzę w
  5 minut”. W ofercie znajduje się pięć najpopularniejszych smaków
  pizzy z menu restauracji Pizza Hut, podawanych na tradycyjnym
  cieście, również z opcją z serem w brzega ch.
  Rozwój Pizza Hut Delivery to odpowiedź marki na silnie rosnący
  trend zamawiania posiłków do domu przez klientów, którzy nie
  lubią gotować lub nie mają na to czasu.
  Rok 2017 to krok milowy w rozwoju obu konceptów. W efekcie podpisanych umów z YUM , AmRe st stał się
  master franczyzobiorcą marki PH we Francji, Niemczech oraz Europie Centralnej , a tym samym przejął ponad
  dwieście restauracji typu delivery i express operujących na rynkach Europy Zachodniej. W Polsce konsekwentnie
  były otwierane nowe lokale ob u mniejszych formatów. Strategicznym celem jest jak najszybsza penetracja
  kluczowych miast zarówno w Europie Centralnej jak i Zachodniej.
  W 2017 roku AmRest otworzył 26 restauracji w Polsce, 7 na Węgrzech, 2 w Czechach, 5 w Rosji, 3 w Niemczech
  oraz 6 we Francji.
  Działania marketingowe w 2017 tradycyjnie rozpoczął Festiwal Pizzy, który już po raz ósmy zagościł w
  restauracjach Pizza Hut. Tym razem marka zabrała gości w smakową podróż dookoła świata, proponując nowe
  smaki pizzy, nawiązujące do tradycji kuli narnych Azji, Europy i Ameryki. Co dwa tygodnie pojawiały się trzy  AmRest Holdings SE
  17
  nowe smaki pizzy, zachęcając Gości do ponownych odwiedzin. Jak zawsze jeść można było do woli, również jak
  zawsze - w atrakcyjnej cenie. Oferta była silnie promowana zarówno w telewizji, ja k i Internecie.
  Wiosnę Pizza Hut zaczęła od mocnego uderzenia, czyli oferty Bestsellery w wyjątkowo atrakcyjnej cenie 19 ,95
  zł, w której można było nabyć pizzę w średnim rozmiarze. Oferta miała na celu zachęcenie nowych Gości do
  odwiedzin restauracji marki , co wydatnie przyczyniła się do wzrostu ilości transakcji na wiosnę.
  Lato to słońce, wakacje i długie letnie wieczory – i właśnie na tą okazję przygotowana była kolejna oferta – Big
  Dipper. Ogromna (aż 59cm!), podłużna pizza, przeznaczona do biesiad owania z przyjaciółmi pojawiła się w
  restauracjach w towarzystwie odświeżonego baru sałatkowego, nowych smaków sosów oraz lemoniad. Oferta
  była wspierana przez kampanie billboardową oraz internetową – i dzięki zachęceniu do odwiedzin grup przyjaciół,
  znacz ąco przełożyła się na wzrost średniego rachunku.
  Na jesieni Pizza Hut sięgnęła po coś zupełnie nowego. Wykorzystując kraftową rewolucję na rynku piwnym oraz
  nawiązując do kultowego Oktoberfestu postanowiono zachęcić do odwiedzin w restauracjach mężczyzn. T ak
  powstała oferta Beer Fest. Znalazły się w niej trzy nowe smaki pizzy na unikalnym cieście piwnym, nowe
  przekąski – idealne do piwa, no i oczywiście samo piwo, a konkretnie znany i lubiany Guinness. Podobnie jak
  wcześniejsze akcje, tak i ta wspierana był a poprzez kampanię internetową oraz billboardową.
  Sezon jesienno -zimowy przyniósł także pierwszą w historii ofertę limitowaną w Pizza Hut Express – Zimowe
  Smaki. Trzy nowe smaki pizzy spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem Gości, co przełożyło się na duż ą ilość
  zakupów. Dzięki wyższej cenie limitowanych smaków – wydatnie wpłynęło także na wzrost średniego rachunku.
  Działania marketingowe nie ograniczyły się jednak jedynie do ofert limitowanych. Rok 2017 przyniósł jedno z
  najważniejszych wydarzeń w histo rii marki – rewitalizację restauracji Dine In. Nowa, odświeżona Pizza Hut
  została otwarta w CH Arkadia w Warszawie, przynosząc nowy design, nowe stroje, nowe smaki pizzy, ale przede
  wszystkim pizzę z pieca kamiennego – wprowadzającego zupełnie nową jakość produktów do restauracji Pizza
  Hut . Koncept spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem Gości, co przełożyło się także na istotny wzrost
  sprzedaży po rewitalizacji. Rok 2018 przyniesie kolejne rewitalizacje w kluczowych lokalizacjach.
  AmRest Holdings SE
  18
  Kolejnym obszarem wa rtym wzmianki jest
  program lojalnościowy „My Pizza Hut” –
  innowacyjne narzędzie budujące
  zaangażowanie klientów w działania marki i
  długoterminowo wspierające wzrost
  częstotliwości ich wizyt w restauracjach.
  Program od samego początku cieszył się
  ogromnym zainteresowaniem Gości, którzy
  rejestrując na swoim koncie kolejne wizyty w
  Pizza Hut otrzymują zaproszenia na unikalne
  wydarzenia, jak np. kolacje
  „przedpremierowe” (degustacja nowości z
  menu) czy też nagrody. Goście zbierając punkty korzystają z dodatkow ych benefitów w karcie menu oraz mają
  możliwość korzystania z ofert dopasowanych do indywidualnych potrzeb. W ciągu roku 2017 udało się zwiększyć
  liczbę użytkowników programu aż o 350% do ponad 350 000, po raz kolejny udowadniając ogromny potencjał
  program u.
  Na dzień publikacji niniejszego raportu Pizza Hut prowadzi 105 restauracji w Polsce, 124 we Francji, 71 w
  Niemczech, 12 w Rosji , 13 na Węgrzech oraz 2 w Czechach. W 2018 roku planowany jest dalszy, bardzo
  dynamiczny rozwój marki na rynkach europejskich, głównie w formacie Express oraz Delivery , zarówno poprzez
  organiczn y wzrost jak i kolejn e akwizyc je
  W 2012 roku Spółka włączyła do swojej struktury Blue Horizon Ho spitality
  Group – założyciela dwóch marek kategorii Casual Dining obecnych w wielu
  miastach we wschodniej części kraju:
  • Blue Frog Bar & Grill – restauracje oferujące grillowane dania kuchni
  amerykańskiej w przyjemnej atmosferze,
  • KABB Bistro Bar – rest auracja segmentu “premium”, serwująca gościom
  potrawy „kuchni zachodniej” oraz szeroki wybór win i drinków.
  Podążając za strategicznymi wytycznymi ogłoszonymi już w czwartym kwartale 2016 roku, miniony rok upłynął
  pod znakiem wzmożonego rozwoju marki Blue Frog w Chinach, ale także wejściem na rynek europejski poprzez
  otwarcie restauracji Blue Frog w Hiszpanii i Polsce. W lutym 2017
  roku AmRest nabył pakiet akcji od udziałowców mniejszościowych
  stając się stuprocentowym właścicielem Spółki i marki. Temu
  ruc howi towarzyszyły zmiany personalne w marce Blue Frog
  zarówno na poziomie światowym, jak i na szczeblu chińskim – m.in.
  zostało utworzone nowe stanowisko Blue Frog President. Pokazało
  to rosnące znaczenie marki w portfelu marek Casual Dining Spółki,
  ale ta kże jej zainteresowanie budowaniem silnej pozycji na rynku
  chińskim.
  Chiny, jako bardzo dynamiczny rynek, wykazują z jednej strony bardzo duże
  szanse na dalszy wzrost, ale z drugiej strony wymagają poświęcenia wiele uwagi
  różnorodnym kwestiom i stanowią w yzwanie operacyjne związane z bardziej
  ambitnym niż kiedykolwiek planem nowych otwarć. W 2017 roku AmRest
  otworzył w Chinach 11 nowych punktów marki docierając do nowych miast
  takich jak Shenzhen na południu czy Wuhan w centralnej części kraju. Również
  poz ycja marki w głównych miastach działalności Blue Frog, takich jak Szanghaj
  czy Pekin, została wzmocniona poprzez otwarcie odpowiednio 2 i 3 nowych
  restauracji. Idea Kuchni Centralnej wspieranej skuteczną strukturą logistyczną
  wydaje się doskonałym rozwiąza niem dla Blue Frog w Chinach, jednak  AmRest Holdings SE
  19
  niedawne otwarcia lokali na „nowych terenach”, np. w Shenzhen, pokazały jak ważne jest uwzględnianie
  czynników lokalnych, takich jak zmienny gust Gości, postrzeganie cen czy rozumienie „kuchni zachodu” jako
  takiej. W ze szłym roku zainicjowano przemodelowanie menu, którego rezultaty powinny być widoczne na
  początku 2018 roku. Rok 2017 przyniósł także motywację do rozpoczęcia prac nad odświeżeniem designu i
  dekoracji wewnątrz restauracji, co doprowadzi do zwiększenia elast yczności w dopasowaniu wystroju do
  lokalnych potrzeb i przyniesie spadek kosztów inwestycyjnych. Najnowsze lokale stanowią wyznacznik, według
  którego będę powstawać kolejne punkty, jednak zadbano również o dopasowanie starszych restauracji do nowych
  standa rdów. Program przemodelowania lokali nadal będzie realizowany w 2018 roku i wzbogaci doświadczenia
  Gości w całym kraju.
  W planie stworzonym w 2016 roku zostały wyznaczone trzy główne cele strategiczne dla chińskiego oddziału
  marki – dalsza integracja z eur opejską działalnością AmRest, wzmacnianie jakości obsługi klienta, pozycji marki,
  zasięgu terytorialnego oraz ostateczne wprowadzenie opartej na rzetelnych systemach platformy dla jeszcze
  szybszej i bardziej dochodowej ekspansji. We wszystkich obszarach Am Rest odnotował znaczące sukcesy.
  Zgodnie z wcześniej komunikowanym planem, Blue Frog
  rozszerzył działalność poza chińskie granice i otworzył pierwsze
  punkty w Europie. We wrześniu 2017 została z sukcesem otwarta
  restauracja „Parque Sur” w Madrycie, a następnie kolejna we
  Wrocławiu, mieście -siedzibie Am Rest (lokal „Wroclavia”). Obie
  restauracje reprezentują to, co najlepsze w Blue Frog Chiny,
  zarówno pod względem wizualnym i estetycznym, jak i patrząc z
  perspektywy menu. Co istotne, klasyczne menu marki Blue Frog w
  obu przypadkach zostało dopasowane, bazując na gruntownych
  analizach i badaniach rynku, do potrzeb i gustu lokalnych Gości.
  Hiszpański Blue Frog ma w swojej ofercie steki i flatbread, czyli klasyczne smaki rodem z Nowego Jorku. Z kolei
  polska odsłona menu zawiera większy wybór zup oraz szerszą ofertę napojów i drinków. W obu jednak lokalach
  burgery są najlepsze w swojej klasie. Parque Sur i Wroclavia są już rozpoznawalnymi restauracjami wśród swoich
  Gości, co stanowi świetną podstawę dalszej ek spansji marki w Europie zarówno poprzez otwieranie własnych
  lokali marki, jak i, w dalszej perspektywie, lokali franczyzowych. Chińskie i hiszpańskie doświadczenia z
  Kuchnią Cenralną pozwoliły na efektywniejszą kontrolę kosztów, co powinno zapewnić finanso we powodzenia
  temu przedsięwzięciu.
  Na dzień publikacji niniejszego raportu AmRest posiada 43 restauracje Blue Frog Bard & Grill i 4 restauracje
  KABB Bistro Bar w Chinach oraz po 1 restauracj i Blue Frog w Hiszpanii oraz w Polsce.  AmRest Holdings SE
  20
  3. Struktura przychodów
  W 2 017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy AmRest wyniosły 5 266 mln zł i były o 1 058 mln
  zł wyższe, niż rok wcześniej (wzrost o 25%). Dynamiczny wzrost sprzedaży osiągnięto głównie dzięki:
   Utrzymującym się dodatnim trendom sprzedaży porównywaln ej („LFL”) na wszystkich głównych
  rynkach działalności Grupy. W wybranych krajach regionu CE odnotowano dwucyfrowy wzrost LFL,
   Rekordowej skali nowych otwarć. W 2017 roku AmRest otworzył 21 0 nowych restauracji (vs 146 rok
  wcześniej),
   Konsolidacji wyników p rzejmowanych przez Grupę biznesów restauracyjnych ( przejęcie sieci kawiarni
  Starbucks w Niemczech w maju 2016, 15 restauracji KFC w Niemczech z początkiem marca 2017, sieci
  Pizza Hut Delivery we Francji w maju tego roku, sieci Pizza Hut w Niemczech z począ tkiem sierpnia
  2017, sieci 21 restauracji KFC w Rosji z początkiem października 2017, sukcesywne finaliz owanie
  transakcji nabycia 42 restauracji KFC we Francji (37 restauracji przejętych w Q4 2017) oraz nabycie
  51% udziałów w pizzaport al.pl z końcem sierpn ia tego roku). Łączne przychody wspomnianych wyżej
  przejętych biznesów wyniosły w 2017 roku 780 mln zł.
  Wyłączając wpływ w/w projektów M&A, przychody Grupy AmRest w 2017 roku wyniosły 4 485 mln zł i były
  o 624 mln wyższe, niż rok wcześniej (16% wzrost vs 2 016).
  TABELA 1. SPRZEDAŻ GRUPY AMREST Z PODZIAŁEM NA DYWIZJE (LATA 2016 -2017 )
  Dywizje 2017 2016
  Tys. zł udział % Tys. zł udział %
  Europa Środkowo -Wschodnia (CE) 2 633 787 50,0% 2 254 327 53,6%
  Europa Zachodnia 1 702 799 32,3% 1 212 674 28,8%
  Rosja 605 785 11,5% 465 223 11,1%
  Chiny 265 159 5,0% 229 028 5,4%
  Pozostałe * 57 977 1,1% 46 117 1,1%
  Razem 5 265 507 100,0% 4 207 369 100,0%
  *Przychody Grupy SCM oraz Pizzaportal.pl
  Sezonowość sprzedaży oraz zmiana poziomu zapasów Grupy AmRest nie jest znaczna, co jest charakterystyczne
  dla całej branży restauracyjnej. W Europie Środkowo -Wschodniej restauracje osiągają niższą sprzedaż w
  pierwszej połowie roku, co wynika z mniejszej liczby dni sprzedaży w lutym, a także relatywnie rzadszych wizyt
  klientów w restauracjach .  AmRest Holdings SE
  21
  4. Sieć dostawców
  Rok 2017 z jednej strony upłynął pod znakiem dobrych zbiorów, z drugiej dla wybranych grup surowcowych
  odnotowano wzrost inflacji. Sytuacja na rynku zbóż była dość stabilna - po wzrostach cen jakie obserwowaliśmy
  w pierwszej połowie roku, w drugiej pojawił y się spadki i stabilizacja spowodowane zarówno dobrymi zbiorami,
  jak i wysokim stanem zapasów. Podobnie kształtowała się sytuacja na światowym rynku roślin oleistych, co
  sprzyjało utrzymaniu niskich cen na produkty wytwarzane na bazie tych surowców.
  Po b ardzo niskich zbiorach ziemniaków w 2016 roku, w roku 2017 zwiększony został areał zasiewu, a wysokie
  zbiory ukształtowały ceny tego surowca na stosunkowo niskim poziomie. Jednak ze względu na słabą jakość
  surowca wydajność ziemniaków wykorzystywanych do p rodukcji spadła, co przełożyło się na wzrost cen
  finalnych produktów np. frytek. Ta sytuacja może mieć niestety wpływ na zmniejszenie powierzchni zasiewów
  w kolejnym sezonie z uwagi na spadek opłacalności upraw i działać w kierunku wzrostu cen surowca.
  Tak że rynek kurczaka pozostawał dość stabilny, głównie dzięki niskim cenom pasz zapewnionym przez dobre
  zbiory. Jednoczenie branża drobiarska w regionie kontynuując swój rozwój i inwestycje podnosiła swoja
  konkurencyjność w eksporcie.
  Rynek mleka i przetworów po okresie stabilizacji wszedł w okres wzrostów zapoczątkowanych jeszcze pod
  koniec 2016 roku. Powodem były zarówno spadki produkcji na południowej półkuli, jak i rosnący popyt związany
  ze wzrostem zapotrzebowania na sery i masło wewnątrz Unii Europejskie j potęgowany dodatkowo wzrostem
  importu z krajów takich jak Chiny, USA czy Meksyk. Koniec roku przyniósł spadki cen na rynku mleka, które
  powinny utrzymać się przez kolejne miesiące.
  Na ceny wieprzowiny znaczny wpływ miało rozprzestrzenianie się afrykańsk iego pomoru świń (ASF), który tylko
  w Polsce zebrał żniwo w postaci likwidacji ok. 2 m ln pogłowia świń. Także w 2018 roku ten element będzie miał
  poważny wpływ na światowy rynek wieprzowiny ograniczając możliwości eksportu. Drugim istotnym
  czynnikiem jest silny kurs euro do dolara, który pogarsza konkurencyjność unijnej wieprzowiny. Jednak
  od notowany w 2017 roku wzrost inwestycji można uznać za dobrą prognozę na przyszłość.
  Wzrost cen wołowiny w 2017 roku spowodowany był głównie rosnącym eksportem na Bliski Wschód,
  szczególnie do Turcji. Ponadto Polska uzyskała status kraju wolnego od BSE (gą bczasta encefalopatia bydła,
  popularnie zwana chorobą szalonych krów), co dodatkowo zwiększa nasze możliwości eksportowe. Pozytywny
  wpływ na ceny może mieć natomiast program Ministerstwa Rolnictwa wspierający przebranżowienie się
  hodowców świń na hodowlę b ydła.
  Dzięki kontynuacji przyjętej strategii zakupowej udało się zrealizować założenia inflacyjne AmRest na główne
  grupy produktowe. Podstawowe jej elementy które będą realizowane także w kolejnym okresie to:
   Kontynuacja współpracy z wieloletnimi, sprawdzo nymi partnerami oraz budowanie relacji
  długoterminowych,
   Współpraca wyłącznie z zatwierdzonymi dostawcami zachowującymi najwyższe standardy QA oraz
  bezpieczeństwa żywności,
   Stałe śledzenie sytuacji na światowych rynkach surowcowych pozwalające na podejmowa nie decyzji w
  odpowiednim czasie,
   Śledzenie wydarzeń mogących mieć wpływ na ceny surowców jak embarga, zmiany na rynkach
  finansowych, choroby, zjawiska pogodowe itp.,
   Rozwijanie dostawców lokalnych w celach zwiększenia konkurencyjności i redukcji ryzyka wa lutowego,
   Konsolidacja zakupów w regionie ułatwiająca wprowadzanie nowych technologii w celu poprawy
  efektywności, a tym samym obniżanie kosztów produkcji,
   Wspieranie rozwoju nowych produktów w ramach Innovation Center w oparciu o najnowsze trendy
  rynkowe,
   Współpraca z ekspertami oraz liderami na rynku,  AmRest Holdings SE
  22
   Wprowadzanie do obrotu opakowań przyjaznych środowisku bazujących w znacznej mierze na
  surowcach recyklingowych, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości i obowiązujących
  przepisów.
  Lista największych dostawców w firmie AmRest :
   Quick Service Logistics Polska Sp. z o.o. Sp. K. – dystrybutor w Polsce
   Lekkerland Deutschland GmbH & Co KG – dystrybutor w Niemczech
   Quick Service Logistics Czech s.r.o. – dystrybutor w Czechach
   CONWAY S.A. – dystr ybutor w Hiszpanii
   Quick Service Logistics Hungaria Bt – dystrybutor na Węgrzech
   OOO RBD Distribution – dystrybutor w Rosji
   Roldrob S.A. – dostawca wyrobów z kurczaka w Polsce
   Przedsiębiorstwo Drobiarskie Drobex Sp. z o.o. – dostawca wyrobów z kurczaka w P olsce
   Drobimex Sp. z o.o. – dostawca wyrobów z kurczaka w Polsce
   Vodňanská drůbež, a.s. – Dostawca wyrobów z kurczaka w Czechach
   OOO East -West Logistic – dystrybutor w Rosji
   HAVI Logistics GmbH – dystrybutor w Niemczech .
  AmRest Holdings SE
  23
  5. Zatrudnienie w AmRest
  Poniższa tabela przedstawia stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej w latach 2015 –2017 .
  TABELA 2. ZATRUDNIENIE W AMRES T (STAN NA KONIEC RO KU 2017, 2016, 2015 )*
  Rok 2017 2016 2015
  Zatrudnienie w restauracjach 36 384 27 612 22 679
  Zatrudnienie w administracji 1 889 1 159 944
  Razem 38 273 28 771 23 623
  * Dane uwzględniają pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie ,  AmRest Holdings SE
  24
  6. Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy
  6.1. Ocena wyników Grupy i struktury bilansu
  TABELA 3. PODSTAWOWE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE AMREST (LA TA 2016 -2017)
  Tys. zł, o ile nie podano inaczej 2017 2016
  Przychody ze sprzedaży 5 265 507 4 207 369
  Zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) 630 22 5 555 576
  Rentowność operacyjna przed amortyzacją (marża EBITDA) 12,0% 13,2%
  Skorygowany zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA skorygowana)* 689 49 2 588 438
  Skorygowana rentowność operacyjna przed amortyzacją (marża skorygowanej EBITDA)* 13,1% 14,0%
  Zysk na działalności operacyjnej 266 8 82 268 174
  Rentowność operacyjna (marża EBIT) 5,1% 6,4%
  Zysk netto (dla akcjonariuszy AmRest) 182 281 190 564
  Rentowność netto 3,5% 4,5%
  Kapitały własne 1 345 648 1 376 610
  Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROE) 13,5% 13,8%
  Suma bilansowa 4 319 087 3 457 756
  Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 4,2% 5,5%
  * Wartości oczyszczone o jednorazowe koszty związane z otwarciami nowych restauracji (Start -up), koszty przejęć i połączeń (wszelkie
  istotne koszty związane ze sfinalizowaną transakcją przejęcia bądź połączenia dotyczące usług profesjonalnych: prawnych, finansowych
  itp. oraz opłat notarialnych bezpośrednio związanych z tą transakcją), korekty podatków pośrednich oraz efekt zmiany metody r ozliczenia
  programu opcyjnego (różnica w koszcie wynikającym z ujęcia księgowego programów o pcyjnych rozliczanych w środkach pieniężnych a
  rozliczanych w instrumentach kapitałowych).
  Definicje:
  rentowność operacyjna przed amortyzacją – stosunek zysku operacyjnego przed amortyzacją (EBITDA) do
  przychodów ze sprzedaży;
  rentowność operacyjna – stosunek zysku na działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży;
  rentowność netto – stosunek zysku netto przypadającego akcjonariuszom AmRest do przychodów ze sprzedaży;
  stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) – stosunek zysku netto do kapitałów włas nych;
  stopa zwrotu z aktywów (ROA) – stosunek zysku netto do sumy aktywów;
  AmRest Holdings SE
  25
  TABELA 4. ANALIZA PŁ YNNOŚCI (LATA 201 6-201 7)
  Tys. zł, o ile nie podano inaczej 2017 2016
  Aktywa obrotowe 929 625 588 806
  Zapasy 93 628 82 086
  Zobowiązania krótkoterminowe 963 682 845 790
  Wskaźnik płynności bieżącej 0,96 0,70
  Wskaźnik płynności szybkiej 0,87 0,60
  Środki pieniężne 548 248 291 641
  Wskaźnik natychmiastowy 0,57 0,34
  Wskaźnik rotacji zapasów (w dniach) 5,80 6,20
  Należności handlowe i pozostałe 162 004 99 384
  Wskaźnik rotacji należności handlowych (w dniach) 8.53 6.83
  Wskaźnik (cykl) operacyjny (w dniach) 14, 33 13, 02
  Zobowiązania handlowe i pozostałe krótkoterminowe 779 839 613 093
  Wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych (w dniach) 41, 92 40.90
  Wskaźnik konwersji gotówkowej (w dniach) -27, 60 -27, 87
  Definicje:
  wskaźnik płynności bieżącej – stosunek majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych;
  wskaźnik płynności szybkiej - stosunek majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do wartości zobowiązań
  krótkoterminowych;
  wskaźnik natychmiastowy – stosunek stanu środków pieniężnych do stanu zobowiązań bieżących na koniec
  okresu;
  wskaźnik rotacji zapasów (w dniach) – stosunek średniej wysokości zapasów do przychodów ze sprzedaży
  pomnożony przez liczbę dni danego okresu;
  wskaźnik rotacji należności handlowych (w dniach) – stosunek średniej wysokości należności handlowych do
  przychodów ze sprzedaży pomnożony przez liczbę dni danego okresu;
  wskaźnik (cykl) operacyjny (w dniach) – suma wskaźnika rotacji zapasów oraz wskaźnika rotacji należności;
  wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych (w dniach) – stosunek średniej wysokości zobowiązań handlowych do
  przychodów ze sprzedaży pomnożony przez liczbę dni danego okresu;
  wskaźnik konwersji gotówkowej – różnica między ws kaźnikiem (cyklem) operacyjnym a wskaźnikiem rotacji
  zobowiązań handlowych;
  AmRest Holdings SE
  26
  TABELA 5. ANALIZA ZA DŁUŻENIA (LATA 2016 -2017)
  Tys. zł, o ile nie podano inaczej 2017 2016
  Majątek trwały 3 389 462 2 868 950
  Zobowiązania 2 973 439 2 081 146
  Zobowiązania długoterminowe 2 009 757 1 235 356
  Dług 1 969 855 1 262 288
  Udział zapasów w aktywach obrotowych (%) 10, 1% 13, 9%
  Udział należności handlowych w aktywach obrotowych (%) 17, 4% 16, 9%
  Udział środków pieniężnych w aktywach obrotowych (%) 59 ,0% 49, 5%
  Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym 0,40 0,48
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,69 0,60
  Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 1,49 0,90
  Wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego 2,21 1,51
  Dług/Kapitały własne 1,46 0,92
  Definicje:
  udział zapasów, należności handlowych, środków pieniężnych w aktywach obrotowych – stosunek odpowiednio
  zapasów, należności handlowych, środków pieniężnych do aktywów obrotowych;
  wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym – stosunek kapitału własnego do majątku trwałego;
  wskaźnik ogólnego zadłużenia – stosunek wartości zobowiązań i rezerw na koniec danego okresu do wartości
  sumy bilansowej;
  wskaźnik zadłużenia długoterminowego – stosunek zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego;
  wskaźnik zobowiąz ań do kapitału własnego – stosunek wartości zobowiązań i rezerw na koniec danego okresu
  do wartości kapitałów własnych;
  dług – suma długoterminowych oraz krótkoterminowych kredytów i pożyczek
  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy AmRest w 2017 roku wzrosły o 25% w porównaniu z rokiem
  ubiegłym (z 4 207 mln zł do 5 266 mln zł). Dynamiczny wzrost sprzedaży wynikał przede wszystkim z
  utrzymujących się dodatnich trendów LFL na wszystkich głównych rynkach działalności Grupy, przyspieszonego
  tempa rozwoju organicznego oraz intensyfikacji działań Spółki w obszarze M&A. Przychody ze sprzedaży z
  wyłączeniem nabytych biznesów wyniosły 4 485 mln zł i były o 16% wyższe niż przed rokiem.
  Najwyższą dynamikę sprzedaży odnotowano w dywizji Europa Zachodnia (+40%), co wynikało z utrzymujących
  się pozytywnych trendów sprzedażowych w Hiszpanii (wzrost przychodów o 11% w 2017 roku) oraz konsolidacji
  nabytych sieci restauracji w Niemczech (Starbucks, KFC i Pizza Hut) i Francji (Pizza Hut, KFC). Tym samym
  udział dywizji Eur opa Zachodnia w strukturze przychodów Grupy wzrósł do 32% w 2017 roku. Sprzedaż w
  regionie CE zwiększyła się o 17% w porównaniu do roku 2016 . Głównym czynnikiem determinującym wzrosty
  była rosnąca sprzedaż LFL (na wybranych rynkach w tempie dwucyfrowym), a także większa niż przed rokiem
  liczba nowych otwarć (11 7 nowych restauracji otwartych w CE w 2017 roku). Sprzedaż dywizji rosyjskiej wzrosła
  o 30%, napędzana dodatnimi trendami LFL, nowymi otwarciami oraz nabyciem 21 restauracji KFC na początku  AmRest Holdings SE
  27
  października 2017 roku. Dodatkowo, pozytywny wpływ miało umocnienie się wartości rubla względem złotego.
  Sprzedaż rynku rosy jskiego wyrażona w walucie lokalnej wzrosła w 2017 roku o blisko 21%. Przychody rynku
  chińskiego kształtowa ne były głównie dynamiczną skalą nowych otwarć. W 2017 roku AmRest otworzył w
  Chinach 11 nowych restauracji. Sprzedaż dywizji chińskiej była o 16% wy ższa niż w 2016 roku.
  W minionym roku , rosnące przychody ze sprzedaży Grupy oraz duża dyscyplina kosztowa pomogły zrównoważyć
  wpływ utrzymującej się presji na koszty pracy oraz wydatków związanych z projektami akwizycyjnymi. Zysk
  operacyjny (EBIT) całej Gr upy wyniósł 267 mln zł w 2017 roku i był o 1 mln niższy, niż przed rokiem. Marża
  EBIT tym samym zanotowała spadek o 1,3pp do 5,1%. W minionym roku Grupie AmRest udało się utrzymać
  pozytywne trendy w kosztach sprzedaży (spadek o 0,7pp w stosunku do 2016 rok u), co częściowo pozwoliło
  zniwelować relatywnie wyższe koszty wynagrodzeń (+1,2pp w 2017 roku) oraz wzrost kosztów G&A (+0,4pp w
  2017 roku). Pozytywny wpływ na marże miały także relatywnie niższe koszty amortyzacji ( -0,1pp) związane ze
  optymalizacją koszt ów nowych otwarć i niższymi kosztami amortyzacji w przejmowanych biznesach.
  Zysk na poziomie EBITDA w Grupie AmRest wzrósł o 13% w porównaniu z rokiem ubiegłym i osiągnął
  rekordowy poziom 630 mln zł w 2017 roku. Marża zysku EBITDA zmalała o 1,2pp do 12%. W yłączając wpływ
  projektów akwizycyjnych (Starbucks, KFC i Pizza Hut w Niemczech, KFC i Pizza Hut we Francji, KFC w Rosji
  oraz Pizzaportal.pl) oraz związanych z nimi kosztów transakcyjnych, zysk EBITDA Grupy AmRest wzrósł w
  2017 roku o 20%, a marża EBITDA o siągnęła 14,6% (+0,5pp vs 2016 ).
  Wyniki Grupy AmRest w 2017, obok wspomnianych akwizycji, w dużej mierze determinowane były przez
  dynamiczny rozwój biznesu podstawowego. W Europie Środkowo -Wschodniej, pozytywne trendy sprzedażowe
  oraz duża dyscyplina koszt owa przyczyniły się do 18% wzrostu zysku EBITDA w 2017 roku oraz umocnienia
  marży EBITDA do 15% (+0,2pp vs 2016). Poprawa zyskowności w dużej mierze wynikała z utrzymania
  malejących trendów po stronie kosztów sprzedaży ( -1,2pp vs 2016) oraz relatywnie niżs zych kosztów wynajmu
  powierzchni restauracyjnej ( -0,3pp). Oba te czynniki pomogły zniwelować negatywny wpływ rosnących kosztów
  pracy oraz zwiększonych wydatków przedotwarciowych. Wyniki dywizji CE w 2017 roku w dużym stopniu
  kształtowane były przez dalszą dynamiczną poprawę zyskowności w Czechach i na Węgrzech. Na rynkach tych
  zysk EBITDA w minionym roku wzrósł odpowiednio o 25% i 58%, a marża EBITDA osiągnęła poziom 19,6% i
  16,4%. W Polsce marża EBITDA zmalała o 0,5pp w ujęciu rocznym w następstwie rosnący ch kosztów płac.
  Negatywny wpływ wyższych wynagrodzeń udało się częściowo zniwelować relatywnie niższymi kosztami
  sprzedaży oraz oszczędnościami po stronie kosztów najmu.
  Na rynku rosyjskim w 2017 roku obserwowano sukcesywną poprawę wyników. Zysk EBITDA wz rósł o 41% do
  poziomu 71 mln zł, a marża EBITDA wyniosła 11,8% (+0,9pp vs 2016). Wśród czynników determinujących
  wzrost zyskowności należy wymienić przede wszystkim relatywnie niższe koszty sprzedaży oraz oszczędności w
  obszarach kosztów najmu, kosztów pół zmiennych oraz ogólnego zarządu.
  Blisko 5% wzrost zysku EBITDA odnotowano w 2017 roku w Europie Zachodniej. Na wynik ten składa się dalsza
  poprawa wyników na rynku hiszpańskim (wzrost zysku EBITDA o 16% oraz rekordowa marża EBITDA w
  wysokości 22,6%) oraz straty odnotowane na pozostałych rynkach dywizji związane z nabywaniem i integracją
  nowych biznesów. Przejęte w 2017 roku sieci KFC i Pizza Hut w Niemczech i Francji charakteryzują się wyraźnie
  niższą zyskownością w porównaniu z dojrzałymi rynkami Grupy Am Rest, a ponoszone obecnie wydatki
  integracyjne ukierunkowane są na poprawę wyników tych biznesów w przyszłości. Warto zaznaczyć, pierwsze
  efekty widoczne są w sieci kawiarni Starbucks w Niemczech. W Q4 2017, biznes ten po raz drugi z rzędu
  zanotował zysk n a poziomie EBITDA w ujęci kwartalnym.
  Na rynku chińskim rok 2017 upłynął pod znakiem dalszego rozwoju sieci Blue Frog. Rosnąca skala biznesu (+11
  restauracji Blue Frog w 2017 roku) oraz poprawa efektywności po stronie kosztów pracy i G&A przełożyły się
  na 66% wzrost zysku EBITDA w 2017 roku. Marża EBITDA osiągnęła 9,5% (+2,9pp vs 2016).
  Wzrost wydatków prezentowanych w segmencie „Unallocated” w 2017 roku (26 mln więcej, niż rok wcześniej)
  wynikał z poniesionych jednorazowych kosztów opłat notarialnych związ anych z nabyciem sieci restauracji KFC
  we Francji oraz konsolidacją wyników biznesu Pizzaportal.pl.  AmRest Holdings SE
  28
  TABELA 6. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE GRUP Y AMREST Z PODZIAŁEM NA DYWIZJE (Q4 2016 ,
  Q4 2017)*
  Tys. zł Q4 2017 Q4 2016
  Udział Marża Udział Marża
  Sprzedaż 1 519 256 1 214 524
  Polska 432 424 28,5% 382 129 31,5% Republika Czeska 176 073 11,6% 136 987 11,3% Węgry 88 014 5,8% 67 622 5,6% Pozostałe CE 48 768 3,2% 41 128 3,4% Razem CE 745 279 49,1% 627 866 51,7% Rosja 176 994 11,7% 134 958 11,1% Hiszpania 250 889 16,5% 227 788 18,8% Niemcy 183 861 12,1% 146 231 12,0% Pozostałe Europa Zachodnia 79 859 5,3% 4 639 0,4% Europa Zachodnia 514 609 33,9% 378 658 31,2% Chiny 64 715 4,3% 59 959 4,9% Unallocated 17 659 1,2% 13 083 1,1% EBITDA 163 884 10,8% 151 844 12,5%
  Polska 55 698 12,9% 46 094 12,1%
  Republika Czeska 34 117 19,4% 25 820 18,8%
  Węgry 11 736 13,3% 8 437 12,5%
  Pozostałe CE 8 081 16,6% 8 024 19,5%
  Razem CE 109 632 14,7% 88 375 14,1%
  Rosja 20 629 11,7% 12 200 9,0%
  Hiszpania 62 078 24,7% 53 777 23,6%
  Niemcy 4 719 2,6% 9 573 6,5%
  Pozostałe Europa Zachodnia -4 646 - -1 665 -
  Europa Zachodnia 62 151 12,1% 61 685 16,3%
  Chiny 3 896 6,0% 4 224 7,0%
  Unallocated -32 424 - -14 640 -
  Skorygowana EBITDA* 196 809 13,0% 168 547 13,9%
  Polska 61 070 14,1% 49 883 13,1%
  Republika Czeska 36 464 20,7% 27 220 19,9%
  Węgry 13 697 15,6% 10 508 15,5%
  Pozostałe CE 9 844 20,2% 8 561 20,8%
  Razem CE 121 075 16,2% 96 172 15,3%
  Rosja 22 239 12,6% 13 065 9,7%
  Hiszpania 64 068 25,5% 55 604 24,4%
  Niemcy 6 209 3,4% 10 447 7,1%
  Pozostałe Europa Zachodnia -2 864 - -1 664 -
  Europa Zachodnia 67 413 13,1% 64 387 17,0%
  Chiny 4 321 6,7% 5 176 8,6%
  Unallocated -18 239 - -10 253 -
  EBIT 45 589 3,0% 67 309 5,5%
  Polska 23 952 5,5% 19 385 5,1%
  Republika Czeska 25 000 14,2% 16 835 12,3%
  Węgry 6 116 6,9% 3 611 5,3%
  Pozostałe CE 3 646 7,5% 5 434 13,2%
  Razem CE 58 714 7,9% 45 265 7,2%
  Rosja 8 324 4,7% 2 832 2,1%
  Hiszpania 42 281 16,9% 38 282 16,8%
  Niemcy -13 086 - 2 585 1,8%
  Pozostałe Europa Zachodnia -13 612 - -1 740 -
  Europa Zachodnia 15 583 3,0% 39 127 10,3%
  Chiny -3 886 - -4 986 -
  Unallocated -33 146 - -14 929 -
  * Dane nie zostały objęte badaniem
  ** EBITDA oczyszczona o jednorazowe koszty związane z otwarciami nowych restauracji (Start -up), koszty przejęć i połączeń (wszelkie istotne koszty związane ze sfinalizowaną transakcją przejęcia bądź połączenia dotyczące usług profesjonalnych: prawnych, finansowych itp., oraz opłat notarialnych bezpośrednio związanych z tą transakcją), oraz efekt zmia ny metody rozliczenia programu opcyjnego (różnica w koszcie wynikającym z ujęcia księgowego programów opcyjnych rozliczanych w środkach pieniężnych a rozliczanych w instrumentach kapita łowych).  AmRest Holdings SE
  29
  TABELA 7. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE GRUP Y AMREST Z PODZIAŁEM NA DYWIZJE (LATA 201 6
  – 2017)
  Tys. zł 2017 2016
  Udział Marża Udział Marża
  Sprzedaż 5 265 507 4 207 369
  Polska 1 574 851 29,9% 1 413 526 33,6% Republika Czeska 591 103 11,2% 487 444 11,6% Węgry 300 481 5,7% 219 694 5,2% Pozostałe CE 167 352 3,2% 133 663 3,2% Razem CE 2 633 787 50,0% 2 254 327 53,6% Rosja 605 785 11,5% 465 223 11,1% Hiszpania 924 610 17,6% 836 531 19,9% Niemcy 667 698 12,7% 356 998 8,5% Pozostałe Europa Zachodnia 110 491 2,1% 19 145 0,5% Europa Zachodnia 1 702 799 32,3% 1 212 674 28,8% Chiny 265 159 5,0% 229 028 5,4% Unallocated 57 977 1,1% 46 117 1,1% EBITDA 630 225 12,0% 555 576 13,2%
  Polska 198 885 12,6% 184 747 13,1%
  Republika Czeska 116 037 19,6% 93 190 19,1%
  Węgry 49 394 16,4% 31 312 14,3%
  Pozostałe CE 29 503 17,6% 23 662 17,7%
  Razem CE 393 819 15,0% 332 911 14,8%
  Rosja 71 490 11,8% 50 631 10,9%
  Hiszpania 208 740 22,6% 179 505 21,5%
  Niemcy -2 684 - 13 003 3,6%
  Pozostałe Europa Zachodnia -8 506 - -4 056 -
  Europa Zachodnia 197 550 11,6% 188 452 15,5%
  Chiny 25 127 9,5% 15 103 6,6%
  Unallocated -57 761 - -31 521 -
  Skorygowana EBITDA* 689 492 13,1% 588 438 14,0%
  Polska 209 963 13,3% 186 585 13,2%
  Republika Czeska 120 470 20,4% 95 595 19,6%
  Węgry 52 941 17,6% 34 693 15,8%
  Pozostałe CE 32 610 19,5% 25 155 18,8%
  Razem CE 415 984 15,8% 342 028 15,2%
  Rosja 76 084 12,6% 54 414 11,7%
  Hiszpania 214 426 23,2% 184 708 22,1%
  Niemcy -849 - 16 047 4,5%
  Pozostałe Europa Zachodnia -6 465 - -4 055 -
  Europa Zachodnia 207 112 12,2% 196 700 16,2%
  Chiny 27 904 10,5% 17 833 7,8%
  Unallocated -37 592 - -22 537 -
  EBIT 266 882 5,1% 268 174 6,4%
  Polska 91 275 5,8% 86 994 6,2%
  Republika Czeska 83 867 14,2% 62 942 12,9%
  Węgry 28 549 9,5% 15 922 7,2%
  Pozostałe CE 14 965 8,9% 11 327 8,5%
  Razem CE 218 656 8,3% 177 185 7,9%
  Rosja 28 639 4,7% 17 812 3,8%
  Hiszpania 146 645 15,9% 124 031 14,8%
  Niemcy -44 975 - -4 328 -
  Pozostałe Europa Zachodnia -21 839 - -5 778 -
  Europa Zachodnia 79 831 4,7% 113 925 9,4%
  Chiny -1 012 - -8 547 -
  Unallocated -59 232 - -32 201 -
  * EBITDA oczyszczona o jednorazowe koszty związane z otwarciami nowych restauracji (Start -up), koszty przejęć i połączeń (wszelkie istotne
  koszty związane ze sfinalizowaną transakcją przejęcia bądź połączenia dotyczące usług profesjonalny ch: prawnych, finansowych itp., oraz
  opłat notarialnych bezpośrednio związanych z tą transakcją ), korekty podatków pośrednich oraz efekt zmiany metody rozliczenia programu
  opcyjnego (różnica w koszcie wynikającym z ujęcia księgowego programów opcyjnych rozliczanych w środkach pien iężnych a rozliczanych
  w instrumentach kapitałowych).  AmRest Holdings SE
  30
  Zysk netto przypadający akcjonariuszom Grupy AmRest wyniósł w 2017 roku 182 mln zł i był o 8 mln niższy,
  niż rok wcześniej. Wynikało to z poprawy zyskowności operacyjnej na podstawowych rynkach działaln ości
  Grupy oraz poniesio nych w 2017 roku koszt ów nabycia oraz integracji przejętych biznesów restauracyjnych.
  Wskaźnik zadłużenia długoterminowego Grupy AmRest wyniósł 1,4 9 na koniec 2017 roku wobec 0,90 rok
  wcześniej. Wzrost wartości wskaźnika spowodowany był zwiększeniem zadłużenia zewnętrznego niezbędnego
  do sfinansowania przyspieszonego tempa nowych otwarć oraz transakcji M&A. Dług netto kalkulowany na
  potrzeby warunków umownych na koniec 2017 roku wyniósł 1 430 mln zł, dając wskaźnik pokrycia długu net to
  zyskiem EBITDA w wysokości 2,21.
  6.2. Ocena przyszłej zdolności do wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań
  Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 201 7 r. zostały
  sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości, co
  zakłada realizację aktywów i zobowiązań w ramach standardowej bieżącej działalności Grupy. Roczne
  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe nie zawiera korekt, które byłyby konieczne w takich okolicznościach.
  Na dzień sporządzenia Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej
  nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospod arczej przez Grupę.
  6.3. Instrumenty finansowe w AmRest
  AmRest stosuje następujące instrumenty finansowe: kredyty, pożyczki, obligacje oraz transakcje forward.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku Grupa AmRest miała przyznane następujące linie kredytowe (w przypadku
  kredytów w walutach obcych wartości podane są w zł zgodnie z kursem NBP z dnia 31.12.2017):
   Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Banki Polski S.A., ING Bank Śląski
  S.A oraz Česká spořitelna – PLN 585,9 mln (w tym PLN 450 mln kredyt rewolwingowy w zł)
   Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  (Polska) – 300 mln zł (kredyt rewolwingowy w zł, transza D).
  Szczegółowe informacje dotyczące kredytów, pożyczek i obligacji, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku,
  znajdują się w Nocie 1 9 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz punkcie 13 niniejszego
  Sprawozdania Zarządu.
  Pozostałe instrumenty finansowe według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, zostały opisane w Nocie 31
  Skonsolidowane go Sprawozdania Finansowego.
  6.4. Opis struktury głównych lokat i inwestycji kapitałowych
  W okresie objętym sprawozdaniem brak było inwestycji dokonanych przez AmRest w jednostk i stowarzyszone.
  6.5. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych
  W poniższej tab eli przedstawiono zwiększenia majątku trwałego w latach 201 6 i 201 7.  AmRest Holdings SE
  31
  TABELA 8. ZAKUPY MAJ ĄTKU TRWAŁEGO W GRUP IE (LATA 2016 -2017)
  Tys. zł 2017 2016
  Aktywa niematerialne, w tym: 299 515 199 729
  Licencje do używania znaku Pizza Hut, KFC, Starbucks, Burger King 38 384 22 574
  Wartość firmy 192 158 154 818
  Korzystne umowy najmu 2 120 -
  Inne aktywa niematerialne 66 853 22 337
  Środki trwałe, w tym: 734 061 483 523
  Grunt 47 606 -
  Budynki 331 205 244 579
  Sprzęt 225 612 141 871
  Środki transportu 2 136 2 515
  Inne (uwzględniają środki trwałe w budowie) 127 502 94 558
  Razem 1 033 576 683 252
  Wydatki inwestycyjne poniesione przez Grupę AmRest w 2017 roku dotyczyły przede wszystkim budowy
  nowych i renowacji istniejących restauracji, a także nabycia szeregu biznesów restauracyjnych w Niemczech,
  Francji i Rosji oraz udziałów w Pizzaportal.pl. Wartość firmy wzrosła w 2017 roku o 192 mln zł głównie w
  wyniku nabycia sieci KFC we Francji, Niemczech i Rosji. Wzrost nakładów na majątek trwały o 251 mln zł w
  porównaniu z poprzednim rokiem wynikał przede wszystkim z przyspieszonego tempa otwierania nowych lokali
  oraz wspomnianych transakcji M&A. W 2017 roku wydatki inwestycyjne finansowane były zarówno z
  przepływów pieniężnych generowanych na działalności opera cyjnej oraz długu bankowego.
  Na koniec 201 7 roku Grupa AmRest prowadziła łącznie 1 636 restauracj i (1 181 na koniec 201 6 roku). W 201 7
  roku w ramach Grupy otwart ych został o 212 nowych restauracji , 274 restauracje zostały przejęte, a 29 restauracji
  zamknięto (liczba zamknięć i otwarć uwzględnia 5 konwersji z restauracji franczyzowej do restauracji własnej
  lub na odwrót) .
  TABELA 9. LICZBA RESTAURACJI A MREST , STAN NA DZIEŃ 31 G RUDNIA 201 7 ROKU
  AmRest Franczyzobiorcy Suma
  Stan na koniec roku 201 6 1 047 134 1 181
  Nowe otwarcia * 18 1 29 21 0
  Akwizycje 89 185 274
  Zamknięcia * 23 6 29
  Stan na koniec roku 201 7 1 29 4 34 2 1 63 6
  * Dane obejmują 5 konwersj i restauracji (z restauracji franczyzowej do restauracji własnej lub na odwrót) .
  Na dzień 8 marca 201 8 roku, AmRest prowadzi 1 64 7 restauracji .  AmRest Holdings SE
  32
  TABELA 10 . LICZBA RESTAURACJI AMREST , STAN NA DZIE Ń PUBLIKACJI RAPORTU
  Kraje Marki 31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 08.03.2018
  Polska RAZEM 389 389 399 416 454 455
  KFC 222 222 223 227 243 245
  BK 36 36 36 37 41 41
  SBX 52 52 54 58 64 63
  PH 79 79 86 94 105 105
  Blue Frog 0 0 0 0 1 1
  Czechy RAZEM 114 115 118 122 133 133
  KFC 78 79 80 81 85 85
  BK 8 8 8 9 12 12
  SBX 28 28 30 31 34 34
  PH 0 0 0 1 2 2
  Węgry RAZEM 66 66 69 71 82 83
  KFC 45 45 45 46 50 50
  SBX 16 16 16 17 20 20
  PH 5 5 8 8 12 13
  Rosja RAZEM 123 124 128 135 165 168
  KFC 115 116 121 125 154 156
  PH 8 8 7 10 11 12
  Bułgaria RAZEM 11 11 11 12 13 13
  KFC 5 5 5 5 5 5
  BK 1 1 1 1 1 1
  SBX 5 5 5 6 7 7
  Serbia RAZEM 5 5 6 6 7 7
  KFC 5 5 6 6 7 7
  Chorwacja RAZEM 6 6 7 7 7 7
  KFC 6 6 7 7 7 7
  Rumunia RAZEM 28 28 30 31 36 38
  SBX 28 28 30 31 36 38
  Słowacja RAZEM 3 3 3 3 4 4
  SBX 3 3 3 3 4 4
  Hiszpania RAZEM 245 248 253 264 278 278
  TAG - własne 73 73 74 73 72 71
  TAG - franczyzowe 129 131 134 140 152 153
  KFC 43 44 45 50 53 53
  Blue Frog 0 0 0 1 1 1
  Francja RAZEM 10 9 132 133 176 176
  TAG - własne 5 4 4 4 4 4
  TAG - franczyzowe 5 5 5 5 5 5
  PH - własne 0 0 7 7 8 8
  PH - franczyzowe 0 0 116 117 118 116
  KFC 0 0 0 0 41 43
  Niemcy RAZEM 145 157 156 227 231 233
  SBX 143 140 139 135 136 137
  TAG - własne 2 2 2 2 2 2
  KFC 0 15 15 19 22 23
  PH - własne 0 0 0 3 3 4
  PH - franczyzowe 0 0 0 68 68 69
  Austria RAZEM 0 0 0 0 1 1 KFC 0 0 0 0 1 1
  Słowenia RAZEM 0 0 0 0 1 1 KFC 0 0 0 0 1 1
  Portugalia RAZEM 0 0 0 1 1 1 TAG - własne 0 0 0 1 1 1
  Chiny RAZEM 36 38 43 45 47 47
  Blue Frog 32 33 39 41 43 43
  KABB 4 4 4 4 4 4
  TAG - własne 0 0 0 0 0 0
  RAZEM AmRest 1181 1199 1355 1473 163 6 1647
  AmRest Holdings SE
  33
  6.6. Umowy ubezpieczenia
  TABELA 11. UMOWY UBEZPIECZENIA (STAN NA KONIEC ROK U 201 7)
  Ubezpieczony Rodzaj ubezpieczenia Ubezpieczyciel
  Umowa generalna w zakresie
  ubezpieczeń majątkowych dla
  wszystkich spółek CEE, Rosji i
  Niemiec
  (w każdym z krajów została
  wystawiona polisa lokalna odwołująca
  się do umowy generalnej)
  Ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk
  wszystkich
  Ubezpieczenie utraty zysku na bazie
  ryzyk wszystkich
  Ubezpieczenie mienia polisą
  elektroniczną
  AXA TUiR S.A.
  [loka lne polisy wystawione przez
  AXA lub lokalnych partnerów AXA ]
  Polisa generalna w zakresie
  ubezpieczenia odpowiedzialności
  cywilnej prowadzonej działalności dla
  wszystkich spółek CEE, Rosji i
  Niemiec
  (w każdym z krajów została
  wystawiona polisa odwołująca się do
  master policy)
  Ubezpieczenie odpowiedzialności
  cywilnej prowadzonej działalności i
  posiadanego mienia z rozszerzeniami
  AXA TUiR S.A.
  [loka lne polisy wystawione przez
  AXA lub lokalnych partnerów AXA ]
  6.7. Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Spółki
  Dnia 25 stycznia 2017 roku Zarząd AmRest poinformował o podpisaniu w dniu 24 stycznia 2017 roku Umowy
  Zakupu Udziałów (“SPA”) pomiędzy AmRest oraz Top Brands NV (Sprzedający). Przedmiotem umowy było
  nabycie przez Am Rest 100% udziałów w Pizza Topco France SAS (“Pizza Topco”) za łączną cenę sprzedaży ok.
  14 mln EUR (ok. 61 mln złotych). Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji.
  Pizza Topco jest wyłącznym master -franczyzobiorcą Pizza Hut Delivery we Francji. Na dzień podpisa nia SPA
  Pizza Topco prowadziła 123 restauracje, z których większość zarządzana była przez franczyzobiorców.
  Restauracje własne (7 punktów) prowadzone są przez Pizza Delco France SAS (“Pizza Delco”), spółkę w 100%
  zależną od Pizza Topco. W roku fiskalnym 2016 sieć wygenerowała sprzedaż systemową na poziomie ok. EUR
  67,6 mln (295,6 mln złotych). Szacowane skonsolidowane przychody Pizza Topco wyniosły około 14,5 mln EUR
  (ok. 63,4 mln złotych).
  Intencją stron było zakońc zenie transakcji w ciągu najbliższych miesięcy. Finalizacja ta zależeć będzie od
  spełnienia szeregu warunków, a w szczególności: zgody Rady Nadzorczej AmRest, podpisania umowy master -
  franczyzy z YUM! Restaurant Holdings (właściciela marki Pizza Hut) oraz n ie wystąpienia istotnej, niekorzystnej
  zmiany warunków („Material Adverse Change”).
  Przejęcie Pizza Topco świetnie wpis ało się w plany przyśpieszonego rozwoju marki Pizza Hut zapoczątkowane
  podpisaniem w sierpniu 2016 umowy master -franczyzy dla krajów Eur opy Środkowo -Wschodniej. AmRest
  zamierza rozwijać we Francji koncept Pizza Hut Delivery, jak również innowacyjny format Pizza Hut Express.  AmRest Holdings SE
  34
  W dniu 16 maja 2017 roku Zarząd AmRest Holdings SE (“AmRest”) poinformował o Finalizacji SPA pomiędzy
  AmRest oraz Top Brands NV. W wyniku Finalizacji AmRest stał się właścicielem 100% udziałów w Pizza Topco
  oraz zmienił nazwę Pizza Topco na AmRest Topco France SAS. Cena sprzedaży na dzień Finalizacji wyniosła
  ok. 12,3 mln EUR (ok. 51,5 mln PLN).
  Wszystkie wymagane zgody oraz inne warunki określone w SPA, od których uzależniona była Finalizacja zostały
  spełnione. Między innymi doszło do podpisania Ramowej Umowy Franczyzowej („Ramowa Umowa”) z Pizza
  Hut Europe Sarl (US Branch) (“PH Europe”, „Franczyzodawca”), zgodnie z któ rą AmRest jako wyłączny master -
  franczyzobiorca nabył prawa do udzielania na rzecz osób trzecich franczyzy (tzw. subfranczyza) na prowadzenie
  restauracji Pizza Hut typu Express oraz Delivery (pizza z dostawą) we Francji oraz Monako, przy zachowaniu
  określon ego udziału lokali prowadzonych bezpośrednio przez Spółkę. Ramowa Umowa została zawarta na okres
  10 lat z możliwością jej przedłużenia po spełnieniu określonych warunków. W ramach ograniczenia kosztów
  budowania skali biznesu, wprowadzono mechanizm obniżają cy opłaty ponoszone przez AmRest na rzecz
  Franczyzodawcy („Zredukowane Opłaty 1”), przy założeniu że Spółka spełni określone warunki zawarte w
  Ramowej Umowie. Po wejściu w życie Ramowej Umowy AmRest jest zobowiązany do otwierania i prowadzenia
  restauracji Pizza Hut typu Express oraz Delivery zgodnie z ustalonym planem rozwoju, który zawiera minimalną
  liczbę otwarć w poszczególnych latach obowiązywania Umowy. Jeśli AmRest nie wypełni obowiązków
  wynikających z planu rozwoju, PH Europe będzie uprawniona do pod niesienia Zredukowanych Opłat 1 lub do
  rozwiązania Ramowej Umowy. Intencją AmRest jest otwarcie na rynku francuskim ponad 150 restauracji Pizza
  Hut w okresie 5 lat.
  Dnia 25 stycznia 2017 roku Zarząd AmRest poinformował o podpisaniu 24 stycznia wstępnego w iążącego
  porozumienia („Head of Terms 1”) z KFC France SAS (“KFC France”) określającego główne warunki, na jakich
  miało dojść do zawarcia transakcji, której przedmiotem będzie (i) nabycie przez AmRest 42 restauracji KFC
  (Biznes KFC) prowadzonych przez KFC France na rynku francuskim jako restauracje własne oraz (ii) podpisanie
  przez Spółkę oraz KFC France Umowy Rozwoju (”Umow a Rozwoju 1 ”) oraz standardowych Umów
  Franczyzowych dla każdej z przejętych restauracji (łącznie: „Planowana Transakcja 1”).
  Cena zakupu miała być uzależniona od wyniku badania due diligence przeprowadzonego przez AmRest.
  Intencją Spółki i KFC France było podpisanie ostatecznych umów wymaganych do zamknięcia Planowanej
  Transakcji 1 nie później niż do 30 kwietnia 2017 roku oraz jej finalizacja (połączona z transferem aktywów
  Biznesu KFC oraz zapłatą ceny zakupu) nie później niż do 30 czerwca 2017 roku. W przypadku gdy nie dojdzie
  do zawarcia ostatecznych umów do dnia 1 sierpnia 2017 r oku Head of Terms 1 miał ule c rozwiązaniu (chyba, że
  strony postanowią inaczej).
  Zarząd AmRest widzi duży potencjał do rozwoju marki KFC w Europie Zachodniej. Nabycie francuskiego
  Biznesu KFC miało wzmocni ć partnerstwo z Yum! Brands, utwierdzi ć pozycję AmR est jako wiodącego operatora
  restauracji w Europie, jak również przyczyni ć się do zwiększenia wartości dodanej dla akcjonariuszy Spółki.
  W dniu 12 lipca 2017 roku Zarząd AmRest poinformował o podpisaniu tego samego dnia Umowy Ramowej
  („Umow a Ramow a 1”) pom iędzy AmRest (“Kupujący A”) i KFC France SAS (“KFC France”, „Sprzedający”).
  Przedmiotem Umowy Ramowej 1 było nabycie przez Kupującego A 42 restauracji KFC prowadzonych przez
  KFC France na rynku francuskim jako restauracje własne oraz podpisanie przez Spółk ę oraz Sprzedającego
  Umowy Rozwoju 1 oraz standardowych Umów Franczyzowych dla każdej z przejętych restauracji. Spodziewana
  cena sprzedaży na moment podpisania Umowy Ramowej 1 wyniosła ok. 39,9 mln EUR (ok. 169 mln zł).
  Ostateczna cena sprzedaży miała zostać ustalona na dzień zakończenia transakcji. Szacowane przychody
  nabywanych restauracji za okres 12 miesięcy kończących się 30 kwietnia 2017 roku wyniosły 99 mln EUR (ok.
  420 mln zł). Intencją stron było zakończenie transakcji (połączone z transferem a ktywów biznesu KFC oraz
  zapłatą ceny zakupu) do końca 2017 roku. Finalizacja miała być uzależniona od podpisania dodatkowych umów
  niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania restauracji po Finalizacji, oraz braku wystąpienia istotnej,
  niekorzystnej zmiany w arunków („Material Adverse Change”). Zgodnie z Umową Rozwoju 1 , która miała być
  podpisana przed finalizacją, intencją AmRest będzie otwarcie około 150 restauracji KFC do końca 2023 roku.
  AmRest Holdings SE
  35
  W dniu 27 marca 2017 roku AmRest poinformował o podpisaniu tego sam ego dnia wstępnego wiążącego
  porozumienia („Head of Terms 2”) z Yum Restaurants International Holding, Ltd (“Yum”) oraz Pizza Hut
  Delivery Germany GmbH (“PH Delivery”) określającego główne warunki, na jakich ma dojść do zawarcia
  transakcji, której przedmio tem będzie uzyskanie przez AmRest praw master -franczyzobiorcy dla marki Pizza Hut
  na rynku niemieckim oraz nabycie 2 restauracji Pizza Hut typu „delivery” prowadzonych bezpośrednio przez PH
  Delivery (łącznie: „Planowana Transakcja 2”). W wyniku Planowanej Transakcji 2 AmRest stanie się master -
  franczyzobiorcą 74 restauracji prowadzonych obecnie przez licznych sub -franczyzobiorców w Niemczech, a
  także nabędzie prawa do udzielania franczyzy na prowadzenie restauracji Pizza Hut na rzecz osób trzecich (tzw.
  subf ranczyza). Dodatkowo Spółka przejmie od PH Delivery dwie restauracje własne typu „delivery” znajdujące
  się w Dusseldorfie ("Restauracje Własne 1"). Cena zakupu będzie uzależniona od wyniku badania due diligence,
  które zostanie przeprowadzone przez AmRest. Head of Terms 2 przewiduje podpisanie umów wymaganych do
  przejęcia Restauracji Własnych 1 od PH Delivery ("Umowy Zakupu 2") jak również właściwych umów z Yum:
  standardowych Umów Franczyzowych dla przejmowanych restauracji oraz Ramowej Umowy Franczyzowej
  ("MFA 2"). Intencją stron jest podpisanie oraz finalizacja Umów Zakupu 2 i MFA 2 (połączona z transferem
  aktywów Restauracji Własnych 1 oraz podpisaniem umów z sub -franczyzobiorcami przewidzianych w MFA 2)
  nie później niż do 30 maja 2017 roku. W przypadku gd y do tego dnia nie dojdzie do zawarcia Umów Zakupu 2 i
  MFA 2, Head of Terms 2 ulegnie rozwiązaniu (chyba, że strony postanowią inaczej). Zarząd AmRest uważa, że
  marka Pizza Hut ma duży potencjał do rozwoju w Europie Zachodniej. Przejęcie biznesu Pizza Hut w Niemczech
  przyczyni się do wzmocnienia partnerstwa z Yum! Brands oraz utwierdzi pozycję AmRest jako wiodącego
  operatora restauracji w Europie.
  Dnia 30 maja 2017 roku AmRest poinformował o podpisaniu w tym samym dniu aneksu do Head of Terms 2.
  Aneks prze dłużył okres obowiązywania Head of Terms 2, a jednocześnie okres w którym miało dojść do zawarcia
  umów wymaganych do przejęcia restauracji własnych od PH Delivery jak również MFA 2 do dnia 31 lipca 2017
  roku. W przypadku gdyby nie doszło do zawarcia Umów d o tego dnia, Head of Terms 2 miał ulec rozwiązaniu.
  Pozostałe warunki Head of Terms 2 nie zostały zmienione.
  W dniu 31 lipca 2017 roku Zarząd AmRest poinformował o podpisaniu oraz finalizacji („Finalizacja 2”) w tym
  samym dniu Umowy nabycia aktywów („APA ”) pomiędzy AmRest DE Sp. z o.o. & Co. KG (spółka zależna od
  AmRest, “Kupujący”) i PH Delivery. W wyniku Finalizacji 2 Kupujący nabył 2 restauracje Pizza Hut typu
  „delivery” znajdujące się w Dusseldorfie. Cena zakupu wyniosła 1 EUR (ok. 4 zł). Dodatkowo Am Rest oraz
  AmRest Kft. (spółka zależna od AmRest) podpisały w dniu 31 lipca 2017 roku Ramową Umowę Franczyzową
  MFA 2 z Yum. MFA 2 weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2017 roku. Zgodnie z MFA 2 AmRest sta ł się
  wyłącznym master -franczyzobiorcą 67 restauracji Pizza Hut typu Dine in (z obsługą kelnerską), Delivery (pizza
  z dostawą) oraz Express prowadzonych obecnie przez licznych subfranczyzobi orców w Niemczech, a także nabył
  prawa do udzielania franczyzy na p rowadzenie restauracji Pizza Hut na rzecz osób trzecich (tzw. subfranczyza)
  przy zachowaniu określonego udziału lokali prowadzonych bezpośrednio przez Spółkę. Ramowa Umowa
  Franczyzowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia po spełni eniu określonych warunków.
  W roku 2016 sieć wygenerowała sprzedaż systemową na poziomie ok. EUR 55 mln (239 mln PLN). Szacowane
  skonsolidowane przychody wyniosły zaś około 4 mln EUR (ok. 17,4 mln PLN). W ramach ograniczenia kosztów
  budowania skali biznesu, wprowadzono mechanizm obniżający opłaty ponoszone przez AmRest na rzecz Yum
  („Zredukowane Opłaty 2”), przy założeniu że Spółka spełni określone warunki zawarte w MFA 2. Po wejściu w
  życie MFA 2 AmRest jest zobowiązany do otwierania i prowadzenia restaurac ji Pizza Hut typu Dine in, Express
  oraz Delivery zgodnie z ustalonym planem rozwoju, który zawiera minimalną liczbę otwarć w poszczególnych
  latach obowiązywania Ramowej Umowy. Jeśli AmRest nie wypełni obowiązków wynikających z planu rozwoju,
  Yum będzie upr awniony do podniesienia Zredukowanych Opłat 2 lub do rozwiązania MFA 2. Intencją AmRest
  jest otwarcie na rynku niemieckim ponad 150 restauracji Pizza Hut w okresie 5 lat.
  Dnia 1 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował o podpisaniu tego samego dnia Umowy In westycyjnej
  (“Umowa Inwestycyjna”) pomiędzy AmRest, Delivery Hero GmbH z siedzibą w Berlinie, Niemcy (“Delivery
  Hero”) oraz Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („RPP”). Przedmiotem umowy było nabycie
  przez Spółkę nowo wyemitowanych udzi ałów w RPP od Delivery Hero. W efekcie AmRest miał stać się
  udziałowcem większościowym, posiadającym 51% udziałów w RPP. Pozostała część udziałów (49%) miała  AmRest Holdings SE
  36
  pozostać w posiadaniu Delivery Hero. Delivery Hero jest światowym liderem w segmencie serwisów do
  zamawiania posiłków online. RPP prowadzi platformę PizzaPortal.pl - agregator zbierający oferty ponad 2 500
  restauracji w blisko 400 miastach w Polsce. Zgodnie z założeniami Umowy Inwestycyjnej AmRest miał
  rozpocząć również współpracę z serwisami zarządzan ymi przez Delivery Hero w Republice Czeskiej i na
  Węgrzech - DameJidlo.cz i NetPincér.hu. Obie platformy są liderami rynku w segmencie zamówień jedzenia
  online. Intencją stron było zakończenie transakcji w nadchodzących tygodniach, co miało nastąpi ć po spe łnieniu
  się warunków ws kazanych w Umowie Inwestycyjnej .
  W dniu 31 sierpnia 2017 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia doszło do podpisania Umowy
  Wspólników („SHA”) pomiędzy AmRest Holdings SE i Delivery Hero, wykonującej Umowę Inwestycyjną z dnia
  31 marca 2017 roku pomiędzy AmRest, Delivery Hero oraz RPP. W rezultacie AmRest objął nowo wyemitowane
  udziały w RPP , stając się udziałowcem większościowym, posiadającym 51% udziałów w RPP. Pozostała część
  udziałów (49%) pozostała w posiadaniu Deliv ery Hero. Cena za objęcie 51% udziałów w RPP została ustalona
  na 10 mln złotych. Dodatkowo strony SHA zobowiązały się dokonać w pierwszym kwartale 2018 roku inwestycji
  w RPP w wysokości 14 mln złotych (po 7 mln złotych każda ze stron). Uzgodnione przez str ony Umowy
  Inwestycyjnej warunki niezbędne do finalizacji transakcji zostały spełnione. Zgodnie z założeniami Umowy
  Inwestycyjnej w ciągu najbliższych miesięcy AmRest ma rozpocząć również współpracę z serwisami
  zarządzanymi przez Delivery Hero w Republice C zeskiej i na Węgrzech - DameJidlo.cz i NetPincér.hu.
  Przewiduje się, że platformy PizzaPortal.pl, DameJidlo.cz i NetPincér.hu wzmocnią operacyjnie kanał sprzedaży
  z dostawą do domu w portfelu AmRest. Zarząd AmRest uważa, że partnerstwo z Delivery Hero isto tnie zwiększy
  dostępność ofert restauracji zarządzanych przez Spółkę i umożliwi dotarcie do nowych klientów, co w efekcie
  przełoży się na wzmocnienie pozycji rynkowej AmRest w segmencie „delivery”. W dłuższym terminie powinno
  to pozytywnie wpłynąć na budow anie wartości dla akcjonariuszy AmRest.
  W dniu 7 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia w wyniku emisji instrumentu dłużnego
  Schuldscheindarlehen („SSD 1”) pod prawem niemieckim Spółka zaciągnęła zobowiązanie na łączną kwotę 26
  milion ów EUR (ok. 110 milionów PLN). Emisja SSD 1 jest elementem planu dywersyfikacji źródeł finansowania
  dłużnego AmRest. Środki z emisji wykorzystane zostaną na rozwój Spółki oraz refinansowanie zadłużenia.
  Oprocentowanie SSD 1 jest stałe. Termin zapadalności to 7 kwietnia 2022 dla emisji o wartości 17 milionów EUR
  oraz 5 kwietnia 2024 dla emisji o wartości 9 milionów EUR. Rola głównego organizatora emisji oraz agenta
  rozliczeniowego została powierzona Erste Group Bank AG. Współorganizatorem emisji był CaixaBan k S.A.
  Dnia 19 kwietnia 2017 roku, w nawiązaniu do RB 61/2013 z dnia 10 września 2013 roku oraz RB 20/2016 z dnia
  6 maja 2016 roku, dotyczących Umowy Kredytowej („Umowa”) zawartej pierwotnie pomiędzy AmRest Holdings
  SE, AmRest Sp. z o.o. ("AmRest Polska" ) i AmRest s.r.o. – łącznie "Oryginalni Kredytobiorcy", a Bank Polska
  Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A. i ING Bank Śląski S.A. – łącznie
  "Kredytodawcy", do której następnie przystąpiły AmRest Kaffee Sp. z o.o., AmRest Coff ee Deutschland Sp. z
  o.o. & CO. KG. i AmRest Kft. („Dodatkowi Kredytobiorcy”), Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu w dniu
  18 kwietnia 2017 roku kolejnego Aneksu do Umowy zawartego pomiędzy wszystkimi wymienionymi stronami,
  wprowadzającego zmodyfikowany tekst umowy kredytowej („Zmodyfikowana Umowa”). AmRest Polska,
  AmRest s.r.o., AmRest Kaffee Sp. z o.o., AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. & CO. KG. i AmRest Kft są
  spółkami w 100% zależnymi od AmRest.
  Na podstawie Zmodyfikowanej Umowy, Kredytodawcy po dwyższyli maksymalną kwotę Transzy D udzielonej
  w formie kredytu rewolwingowego o 50 mln złotych („Transza D3”) oraz udzielili AmRest oraz AmRest Polska
  dodatkowej transzy kredytu („Transza F”) w kwocie 40 mln euro, a także, po spełnieniu dodatkowych warun ków
  przewidzianych w Zmodyfikowanej Umowie, mogą udzielić nowej transzy kredytu („Transza G”) w kwocie 50
  mln euro. Środki pozyskane z Transzy F oraz Transzy D3 przeznaczone zostaną na zarządzanie kapitałem
  obrotowym i pokrycie nakładów inwestycyjnych. Śro dki pozyskane z Transzy G przeznaczone będą na
  finansowanie lub refinansowanie kosztów fuzji i przejęć. Transze F, D3 oraz G oprocentowane będą według
  zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki Zmodyfikowanej Umowy nie odbiegają od warunków
  rynkowych. W szyscy Oryginalni oraz Dodatkowi Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za  AmRest Holdings SE
  37
  realizację zobowiązań wynikających ze Zmodyfikowanej Umowy. Termin spłaty Transzy F, G, D3 kredytu
  przypada na 10 września 2018 r.
  Dnia 25 kwietnia 2017 roku AmRest poin formował o podpisaniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku wstępnego
  wiążącego porozumienia („Head of Terms 3”) z Pizza Hut Europe Sarl US Branch („PH Europe”) i Yum
  Restaurants International Russia and CIS LLC („PH Russia”) określającego główne warunki, na jakich ma dojść
  do zawarcia transakcji, której przedmiotem będzie uzyskanie przez podmiot kontrolowany prze z Spółkę („Spółka
  Zależna”) praw master -franczyzobiorcy dla marki Pizza Hut na rynku rosyjskim oraz nabycie 18 restauracji Pizza
  Hut prowadzonych przez PH Russia (łącznie: „Planowana Transakcja 3”). W wyniku Planowanej Transakcji 3
  podmiot kontrolowany prz ez AmRest stanie się masterfranczyzobiorcą 36 restauracji prowadzonych obecnie
  przez licznych sub -franczyzobiorców w Rosji, a także nabędzie prawa do udzielania franczyzy na prowadzenie
  restauracji Pizza Hut na rzecz osób trzecich (tzw. subfranczyza). Doda tkowo Spółka Zależna przejmie 18
  restauracji własnych znajdujących się na terytorium Rosj i ("Restauracje Własne 3 "). Cena zakupu będzie
  uzależniona od wyniku badania due diligence, które zostanie przeprowadzone przez AmRest. Head of Terms
  3przewiduje podpi sanie umów wymaganych do przejęcia Restauracji Własnych 3 od PH Russia ("Umowy Zakupu
  3") jak również właściwych umów z PH Europe: standardowych Umów Franczyzowych dla przejmowanych
  restauracji oraz Ramowej Umowy Franczyzowej ("MFA 3"). Intencją stron jest podpisanie oraz finalizacja Umów
  Zakupu 3 i MFA 3 (połączona z transferem aktywów Restauracji Własnych 3 oraz podpisaniem umów z sub -
  franczyzobiorcami przewidzianych w MFA 3) nie później niż do 30 września 2017 roku. W przypadku gdy do
  tego dnia nie dojdz ie do zawarcia Umów Zakupu 3 i MFA 3 Head of Terms 3 ulegnie rozwiązaniu (chyba, że
  strony postanowią inaczej). Zarząd AmRest uważa, że marka Pizza Hut ma duży potencjał do rozwoju w Rosji.
  Uzyskanie praw master -franczyzobiorcy przyczyni się do zacieśnieni a partnerstwa z Yum! Brands oraz umocni
  pozycję AmRest na rosyjskim rynku restauracyjnym.
  W dniu 6 czerwca 2017 roku Zarząd AmRest poinformował o podpisaniu w dniu 5 czerwca 2017 roku pomiędzy
  OOO AmRest („AmRest Rosja”), będącej spółką w 100% zależną od AmRest, a Panią Svetlaną Mikhailovna
  Popova umowy dotyczącej prawa do nabycia 21 restauracji KFC działających na rynku rosyjskim („Biznes KFC
  RU ”). Intencją stron było podpisanie Umowy Zakupu – Sprzedaży, a w konsekwencji nabycie przez AmRest
  Rosja Biznes u KFC RU oraz finalizacja transakcji w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Cena sprzedaży ma zostać
  ustalona na dzień zakończenia transakcji. Szacowane przychody Biznesu KFC RU wyniosły w 2016 roku 1 376
  mln RUB (ok. 98 mln zł). Finalizacja uzależniona będz ie od uzyskania zgód właściwych organów
  antymonopolowych, podpisania dodatkowych umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania restauracji
  po Finalizacji, oraz braku wystąpienia istotnej, niekorzystnej zmiany warunków („Material Adverse Change”).
  Zarząd AmRest postrzega transakcję jako kolejny krok umacniający pozycję AmRest na rosyjskim rynku
  restauracyjnym, gdzie obecnie Spółka prowadzi 120 restauracji KFC.
  Dnia 3 października 2017 roku Zarząd AmRest poinformował o Finalizacj i w dniu 2 października 201 7 roku
  umowy pomiędzy AmRest Rosja, a Panią Svetlaną Mikhailovna Popova, której przedmiotem było nabycie 21
  restauracji KFC działających na rynku rosyjskim. W wyniku Finalizacji AmRest Rosja nabył Biznes KFC RU za
  kwotę 1 655 mln RUB (ok. 105 mln zł).
  Wszy stkie wymagane zgody oraz inne warunki od których uzależniona była Finalizacja zostały spełnione.
  W dniu 27 czerwca 2017 roku Zarząd AmRest poinformował, że w dniu 26 czerwca 2017 roku Spółka podpisała
  umowę, której przedmiotem jest emisja instrumentu dłu żnego Schuldscheindarlehen („SSD 2”) pod prawem
  niemieckim na łączną kwotę 75 milionów EUR. Przewidywanym terminem zaciągnięcia zobowiązania był 3 lipca
  2017 roku. Emisja SSD 2 miała być elementem planu dywersyfikacji źródeł finansowania dłużnego AmRest.
  Środki z emisji wykorzystane zostaną na rozwój Spółki oraz refinansowanie zadłużenia.
  Dnia 4 lipca 2017 roku Zarząd AmRest poinformował, że w dniu 3 lipca 2017 roku w wyniku emi sji instrumentu
  dłużnego SSD 2 Spółka zaciągnęła zobowiązanie na łączną kwotę 75 milionów EUR (ok. 318 milionów PLN).  AmRest Holdings SE
  38
  Oprocentowanie SSD 2 jest stałe dla emisji o wartości 45,5 mln EUR z terminem zapadalności 1 lipca 2022 oraz
  emisji o wartości 20 mln EUR z terminem zapadalności 3 lipca 2024. Transza o wartości EUR 9,5 mln EUR
  charakteryzuje się oprocentowaniem zmiennym oraz terminem zapadalności 3 lipca 2024. II - 11 Rola głównego
  organizatora emisji oraz agenta rozliczeniowego została powierzona Erste Grou p Bank AG. Współorganizatorem
  emisji był CaixaBank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A.
  Dnia 28 lipca 2017 roku Zarząd AmRest poinformował o planie przeniesienia siedziby statutowej Spółki z Polski
  do Hiszpanii. Przeniesienie siedziby nie będzie miało wpływu na notowanie akcji Spółki na Giełdzie Papierów
  Wartościowych w Warszawie. Nie zmieni się również kapitał zakładowy Spółki. Zmieni się jednak statut Spółki,
  a prawa i obowiązki akcjonariuszy będą regulowane przez prawo hiszpańskie. Zgodnie z art. 8 ust. 10
  Rozporządzenia o SE, Przeniesienie stanie się skuteczne z dniem, w którym Spółka zostanie zarejestrowana we
  właściwym rejestrze handlowym („Registro Mercantil”) w Hiszpanii jako Spółka Europejska zarejestrowana w
  Hiszpanii. Przewiduje się, że rejestracja n astąpi w pierwszej połowie marca 2018 r. Stosowne dokumenty: Plan
  przeniesienia, propozycja nowego Statutu oraz Sprawozdanie Zarządu uzasadniające przeniesienie siedziby
  statutowej znajdują się w załączniku do raportu bieżącego RB 190/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku.
  Dnia 5 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest podjęło uchwały o
  transgranicznym przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Hiszpanii oraz zmianie Statutu Spółki, a także o
  dostosowaniu do hiszpańskiego prawa oraz przyjęc iu statusu spółki prawa hiszpańskiego. Po przeanalizowaniu
  Planu Przeniesienia oraz Sprawozdania Zarządu Uzasadniającego Przeniesienie Siedziby Statutowej z dnia 28
  lipca 2017 r. Walne Zgromadzenie zatwierdziło przeniesienie siedziby Spółki z Wrocławia (Rz eczpospolita
  Polska), Plac Grunwaldzki 25 -27, do Madrytu (Hiszpania), calle Enrique Granados, 6, 28224, Pozuelo de Alarcón,
  oraz zmieniło statut Spółki uchylając jego dotychczasową treść i przyjmując nowe brzmienie, dostosowane do
  statusu Spółki jako europ ejskiej spółki akcyjnej z siedzibą w Hiszpanii. Walne Zgromadzenie zatwierdziło
  dostosowanie Spółki do hiszpańskiego prawa, a w konsekwencji przyjęcie przez Spółkę statusu spółki prawa
  hiszpańskiego. W tym celu zatwierdzono między innymi:
  - Nowy Regulamin walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, którego brzmienie zostało dostosowane do
  statusu Spółki jako europejskiej spółki akcyjnej z siedzibą w Hiszpanii.
  - Zmianę systemu administracyjnego Spółki: zastąpiono dotychczasowy system administracyjny (duali styczny,
  składający się z zarządu i rady nadzorczej) systemem monistycznym, ustanawiając nową, 7 -osobową radę
  dyrektorów (hiszp. consejo de administración) do pełnienia funkcji organu administracyjnego Spółki, oraz
  odwołano wszystkich członków zarządu i ra dy nadzorczej.
  - Powołanie następujących osób na członków rady dyrektorów Spółki, na okres 4 lat przyjęty w Statucie:
  1) Pan José Parés Gutiérrez;
  2) Pan Carlos Fernández González;
  3) Pan Luis Miguel Álvarez Pérez;
  4) Pan Henry McGovern;
  5) Pan Steve n Kent Winegar Clark;
  6) Pan Pablo Castilla Repáraz;
  7) Pan Mustafa Ogretici.
  Dostosowanie Spółki do przepisów prawa hiszpańskiego uchwalono ze skutkiem na dzień, w którym Rejestr
  Handlowy w Madrycie zarejestruje Spółkę jako Societas Europaea (europejsk a spółka akcyjna) z siedzibą w
  Hiszpanii, a więc z dniem skutecznego przeniesienia statutowej siedziby Spółki.
  Walne Zgromadzenie postanowiło także upoważnić Zarząd Spółki – z wyraźnym umocowaniem do dalszego
  upoważniania – do dokonywania, poprzez co najm niej dwóch członków Zarządu działających łącznie, wszelkich
  czynności prawnych i faktycznych jakie są niezbędne lub właściwe w celu zapewnienia należytego wykonania  AmRest Holdings SE
  39
  wszelkich czynności, których podjęcie w hiszpańskiej jurysdykcji jest niezbędne lub choćby przydatne dla potrzeb
  pełnej realizacji uchwał i przeniesienia siedziby.
  W dniu 6 października 2017 r. Zarząd AmRest poinformował o podpisaniu w dniu 5 października 2017 roku
  Senior Term and Revolving Facilities Agreement („Umowa Kredytowa”) pomiędzy AmRe st, AmRest Sp. z o.o.
  ("AmRest Polska") i AmRest s.r.o. ("AmRest Czechy") – łącznie "Kredytobiorcy" a Bank Polska Kasa Opieki
  S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A oraz Česká spořitelna – łącznie
  "Kredytodawcy". AmRest Po lska i AmRest Czechy są spółkami w 100% zależnymi od AmRest.
  Na podstawie Umowy Kredytowej, Kredytodawcy udziel ili Kredytobiorcom kredytu łącznie w przybliżonej
  kwocie 430 milionów EUR, czyli około 1 848 milionów PLN (transze A -D, przyznane na moment podp isania
  Umowy Kredytowej), która może zostać powiększona o dodatkową kwotę około 145 milionów EUR, czyli około
  623 milionów PLN (transze - E i F) po spełnieniu ustalonych przez strony warunków. Termin spłaty kredytu
  przypada na 30 września 2022 roku. Środki pozyskane z kredytu miały zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań
  wynikających z umowy kredytowej zawartej dnia 10 września 2013 roku, na finansowanie rozwoju Spółki oraz
  zarządzanie kapitałem obrotowym.
  Kwota kredytu (przyznana na moment podpisania Umow y Kredytowej) obejmowała cztery transze: transza A w
  maksymalnej kwocie do 250 mln EUR, transza B w maksymalnej kwocie do 300 mln PLN, transza C w
  maksymalnej kwocie do 300 mln CZK oraz transza D udzielona w formie kredytu rewolwingowego, w kwocie
  do 450 mln PLN. Dodatkowo Umowa Kredytowa obejmuje 2 transze kredytu, które mogą być przyznane przez
  Kredytodawcę w okresie jej obowiązywania: Transza E - 280 mln PLN, która może być przeznaczona na spłatę
  polskich obligacji oraz Transza F w wysokości 350 mln PLN, która będzie mogła być wykorzystana na ogólne
  cele korporacyjne, w tym rozwój Spółki.
  Wszyscy Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z Umowy.
  Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej z wyjątkiem części transzy A , która
  oprocentowana jest według stałej stopy procentowej.
  Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej AmRest zobowiązany jest do zachowania wskaźników
  płynności na uzgodnionych poziomach. W szczególności AmRest zobowiąz ał się do nieprzekraczania poziomu
  3,5 w przypadku stosunku długu netto do wartości zysku EBITDA. Stosunek wartości zysku EBITDA do kosztu
  odsetek ma pozostać na poziomie powyżej 3,5.
  Dnia 27 lutego 2018 roku Zarząd AmRest poinformował o podpisaniu w tym samym dniu Umowy
  Wspólników/Subscri ption and Shareholders Agreement (“Umowa Wspólników”) pomiędzy AmRest oraz LPQ
  Russia Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania („Wspólnik”).
  Przedmiotem umowy były zasady współpracy Spółki i Wspólnika celem rozwoju na rynku rosyjskim działalności
  restauracyjnej (sieć typu „bakery”) w ramach nowo utworzonych struktur korporacyjnych. W efekcie AmRest
  stanie się udziałowcem większościowym, posiadającym 51% udziałów w nowo utworzonej spółce („Nowa
  Spółka”). Pozostałą część udziałów (49%) posiadać będzie Wspólnik. Nowa Spółka ma być właścicielem Spółek
  zależnych, m.in. spółki operacyjnej w Rosji oraz spółki posiadającej znaki towarowe (łącznie: „Struktura”).
  Obecnie Wspólnik jest właścicielem znaków towarowych („Znaki Towarowe”) takich jak „Хлеб Насущный"
  (Xleb Nasuschny), "Филипповъ" (Philippov) “Hаш хлеб" (Nash Khleb) i “Андреевские булочные"
  (Andreevsky Bulochnye).
  Podstawowym założeniem współpracy stron jest wniesienie przez Wspólnika do Struktury Znaków Towarowych
  oraz zainwestowanie przez AmRest w St rukturę 6.000.000 Euro (sześć milionów Euro), celem rozwijania w Rosji
  działalności gastronomicznej.
  Intencją stron jest zakończenie transakcji do czerwca 2018 roku, co nastąpi po spełnieniu się warunków
  wskazanych w Umowie Wspólników.  AmRest Holdings SE
  40
  Zarząd AmRest uważa, że partnerstwo ze Wspólnikiem i obecność w sektorze bakery istotnie zwiększy obecność
  Spółki na rynku rosyjskim, poszerzy atrakcyjność oferty oraz umożliwi dotarcie do nowych klientów, co w efekcie
  przełoży się na wzmocnienie pozycji AmRest w segmen cie restauracyjnym. W dłuższym terminie oczekuje się,
  że inwestycja pozytywnie wpłynie na budowanie wartości dla akcjonariuszy AmRest.
  6.8. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostk i od niego zależn e
  z podmiotami powiązanymi na w arunkach innych niż rynkowe
  W okresie objętym Sprawozdaniem w ramach Grupy AmRest nie zawierano transakcji z podmiotami
  powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe .
  6.9. Ważniejsze osiągnięcia Spółki w dziedzinie badań i rozwoju
  Spółka nie prowadzi działalności badawczo - rozwojowej. Innowacyjne produkty wprowadzone do menu
  restauracji prowadzonych przez AmRest zostały opisane w punktach 2.2 oraz 2. 3 niniejszego Sprawozdania.
  AmRest Holdings SE
  41
  7. Grupa AmRest Holdings SE w roku 201 7
  7.1. Planowane działania inwestycyjne oraz ocena możliwości ich realizacji
  Działania inwestycyjne Grupy AmRest w dużej mierze koncentrują się na wzroście skali prowadzonej
  działalności w Europie poprzez dynamiczny rozwój organiczny oraz fuzje i przejęcia w segmencie
  restauracyjnym. Dodatkowo, osiągana p oprawa operacyjna biznesu oraz wzrost efektywności w alokowaniu
  kapitału przyczyniają się do długoterminowego wzrostu wartości Grupy AmRest.
  W 2017 roku Grupa AmRest otworzyła 21 0 nowych restauracji, znacznie przyspieszając tempo rozwoju
  organicznego w por ównaniu z poprzednimi latami. W ocenie Zarządu na obecnych rynkach działalności istnieje
  duży potencjał do wzrostu skali marek obecnych w portfelu firmy. Dodatkowo, przestrzeń do otwierania
  kolejnych restauracji wzrosła na skutek przeprowadzonych w 2017 ro ku transakcji M&A na rynkach Europy
  Zachodniej. Analogicznie do posiadanych już praw masterfranczyzy na rozwój konceptów Pizza Hut Express oraz
  Delivery w CE, Grupa AmRest uzyskała podobne prawa w odniesieniu do rynków francuskiego i niemieckiego.
  Pozwoli to Spółce jeszcze dynamiczniej rozwijać portfel restauracji w Europie. Powyższe czynniki dają
  przekonanie o możliwości znacznego przyspieszenia tempa otwarć w 2018 roku.
  Jednocześnie rynek fuzji i przejęć jest na bieżąco monitorowany pod kątem potencjalnyc h akwizycji, których
  realizacja wpisywałaby się w strategię Grupy AmRest. W obszarze zainteresowań akwizycyjnych Spółki znajdują
  przede wszystkim podmioty prowadzące restauracje w obrębie marek obecnych w portfelu AmRest oraz nowe
  koncepty działające na ob ecnych rynkach działalności Grupy.
  Dynamicznie rozwijający się segment posiłków z dostawą do domu, rozwój cyfrowych technologii zamawiania
  posiłków, a także pierwsze efekty obecności wybranych marek Grupy AmRest za platformie Pizzaportal.pl
  zachęcają do da lszego inwestowania w ten obszar. Długofalowym celem Grupy jest osiągnięcie pozycji lidera
  segmen tu dostaw na rynkach restauracyjnych Europy.
  Zarząd Spółki w sposób bardzo restrykcyjny i selektywny analizuje dostępne możliwości inwestycyjne i
  każdorazowo p rzy podejmowaniu decyzji o alokowaniu środków pieniężnych kieruje się celem osiągnięcia
  minimum 20% IRR na każdej inwestycji.
  Długoterminowy rozwó j finansowany będzie głównie poprzez środki własne oraz poprzez finansowanie dłużne.
  7.2. Zewnętrzne i wewnętrzne c zynniki istotne dla rozwoju Grupy
  Poniżej przedstawiono czynniki mające w ocenie Zarządu istotny wpływ na przyszły rozwój i wyniki Spółki .
  7.2.1. Czynniki zewnętrzne
  Do czynników zewnętrznych należy zaliczyć:
   konkurencyjność – pod względem ceny, jakości obsługi, lokalizacji oraz jakości jedzenia,
   zmiany demograficzne,
   trendy konsumenckie oraz tendencję w zakresie liczby osób korzystających z usług restauracyjnych,
   liczbę i lokalizacje restauracji konkurencji ,
   zmiany w prawie oraz regulacjach mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie restauracji oraz
  zatrudnionych tam pracowników,
   zmiany kosztów wynajmu nieruchomości oraz kosztów pokrewnych,
   zmiany cen składników spożywczych wykorzystywanych przy sporządza niu potraw oraz zmiana cen
  materiałów opakowaniowych,
   zmiany w ogólnej kondycji ekonomicznej Polski, Czech, Węgier, Bułgarii, Rosji, Serbii, Chorwacji,
  Rumunii, Słowacji, Austrii, Słowenii, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Niemiec i Chin,  AmRest Holdings SE
  42
   zmiany w zaufaniu konsumentów, wysokości dochodu rozporządzalnego oraz indywidualnych sposobów
  wydawania pieniędzy,
   zmiany uwarunkowań prawnych i podatkowych,
   negatywne zmiany na rynkach finansowych.
  7.2.2. Czynniki wewnętrzne
  Do czynników wewnętrznych zalicza się:
   pozyskanie i przygotowanie zasobów ludzkich niezbędnych do rozwoju istniejących i nowych sieci
  restauracyjnych,
   pozyskiwanie atrakcyjnych lokalizacji,
   skuteczność we wprowadzaniu nowych marek oraz produktów,
   zbudowanie zintegrowanego systemu informatycz nego.
  AmRest Holdings SE
  43
  8. Podstawowe ryzyka i zagrożenia, na które narażone jest Spółka
  Zarząd AmRest jest odpowiedzialny za system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej oraz za
  przegląd tych systemów pod kątem operacyjnej efektywności. Systemy te pomagają w i dentyfikacji oraz
  zarządzaniu ryzyk iem , które mo że uniemożliwić realizację długoterminowych celów AmRest. Niemniej jednak
  istnienie tych systemów nie pozwala na całkowitą eliminację ryzyka oszustw oraz naruszenia prawa. Zarząd
  AmRest dokonał przeglądu, ana lizy oraz rankingu ryzyk, na które narażona jest Spółka. Podstawowe ryzyka
  i zagrożenia występujące aktualnie zostały podsumowane w tej sekcji. AmRest na bieżąco dokonuje przeglądu
  i usprawnia swoje systemy zarządzania ryzykiem oraz systemy kontroli wewn ętrznej.
  8.1. Czynniki pozostające poza kontrolą Spółki
  Ryzyko to związane jest z wpływem czynników pozostających poza kontrolą Spółki na strategię rozwoju AmRest,
  której podstawą jest otwieranie nowych restauracji. Te czynniki to m.in.: możliwości znalezieni a oraz
  zapewnienia dostępnych i odpowiednich lokalizacji pod nowe restauracje, możliwości uzyskania terminowych
  pozwoleń wymaganych przez właściwe organy, możliwość opóźnień w otwieraniu nowych restauracji.
  8.2. Uzależnienie od franczyzodawcy
  AmRest zarządza re stauracjami KFC, Pizza Hut, Burger King oraz Starbucks (w Rumunii, Bułgarii, Niemczech
  oraz na Słowacji) jako franczyzobiorca, w związku z czym wiele czynników i decyzji w ramach prowadzonej
  przez AmRest działalności zależy od ograniczeń lub specyfikacji n arzucanych przez franczyzodawcę lub też od
  ich zgody.
  Okres obowiązywania umów franczyzowych dotyczących marek KFC, Pizza Hut i Burger King, wynosi 10 lat.
  Spółce AmRest przysługuje opcja przedłużenia tego okresu o kolejne 10 lat pod warunkiem spełniania p rzez nią
  warunków zawartych w umowach franczyzowych oraz innych wymogów, w tym wniesienia odnośnej opłaty z
  tytułu przedłużenia.
  Niezależnie od spełnienia powyższych warunków nie ma gwarancji, że po upływie tego okresu dana umowa
  franczyzowa zostanie prze dłużona na kolejny okres. W przypadku restauracji KFC i Pizza Hut pierwszy okres
  rozpoczął się w 2000 roku, w przypadku restauracji Burger King pierwszy okres rozpoczął się w 2007 roku wraz
  z otwarciem pierwszej restauracji tej marki.
  Umowy franczyzowe dot yczące prowadzenia kawiarni Starbucks w Rumunii obowiązują do 2023 roku, w
  Bułgarii do 2027 roku, a w Niemczech do 2031 roku.
  8.3. Uzależnienie od partnerów joint venture
  AmRest otwiera restauracje Starbucks poprzez Spółki joint venture w Polsce, Czechach i na Węgrzech na
  zasadach partnerskich, w ramach umów joint venture. W związku z tym, niektóre decyzje w ramach wspólnie
  prowadzonej działalności będą uzależnione od zgody partnerów.
  Umowy joint venture ze Starbucks zostały zawarte na okres 15 lat, z możliwośc ią ich przedłużenia na okres
  dodatkowych 5 lat po spełnieniu określonych warunków. W przypadku, gdy AmRest nie dotrzyma zobowiązań
  dotyczących otwierania i prowadzenia minimalnej liczby kawiarni, Starbucks Coffee International, Inc. będzie
  miał prawo do zw iększenia swojego udziału w spółkach joint venture poprzez nabycie udziałów od AmRest Sp.
  z o.o. po cenie uzgodnionej pomiędzy stronami na podstawie wyceny spółek joint venture.  AmRest Holdings SE
  44
  8.4. Brak wyłączności
  Umowy franczyzowe, dotyczące prowadzenia restauracji KFC, Piz za Hut i Burger King nie zawierają
  postanowień o przyznaniu spółce AmRest jakichkolwiek praw wyłączności na danym terytorium, ochrony ani
  innych praw na terenie, obszarze lub rynku otaczającym restauracje AmRest. W praktyce jednak, w związku ze
  skalą dział alności AmRest (między innymi rozwiniętą siecią dystrybucji), możliwość pojawienia się
  konkurencyjnego operatora (w stosunku do marek prowadzonych obecnie przez Spółkę), który byłby w stanie
  skutecznie konkurować z restauracjami Grupy AmRest jest relatywni e ograniczona.
  W przypadku restauracji Starbucks spółki joint venture są jedynymi podmiotami uprawionymi do rozwijania i
  prowadzania kawiarni Starbucks w Polsce, Czechach i na Węgrzech, z brakiem prawa wyłączności do niektórych
  instytucjonalnych lokalizac ji. Prawo wyłączności z brakiem prawa wyłączności do niektórych instytucjonalnych
  lokalizacji dotyczy również restauracji prowadzonych w Niemczech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji .
  8.5. Umowy najmu i ich przedłużenie
  Prawie wszystkie restauracje AmRest działają w wynajmowanych obiektach. Większość umów najmu to umowy
  długoterminowe, przy czym zwykle zawierane są one na okres przynajmniej 10 lat od daty rozpoczęcia najmu
  (przy założeniu wykonania wszystkich opcji przedłużenia, dokonywanego na określonych warunkac h, a także bez
  uwzględnienia umów, które podlegają okresowemu wznowieniu, o ile nie zostaną wymówione, i umów na czas
  nieokreślony). Wiele umów najmu przyznaje AmRest prawo do przedłużenia okresu obowiązywania umowy, pod
  warunkiem przestrzegania przez Spół kę warunków najmu. Niezależnie od przestrzegania takich warunków, nie
  ma gwarancji, że AmRest będzie w stanie przedłużać okres obowiązywania umów najmu na warunkach
  zadowalających z punktu widzenia praktyki handlowej. W wypadku braku takiej możliwości, pot encjalna utrata
  istotnych lokalizacji restauracji może mieć niekorzystny wpływ na wyniki operacyjne AmRest i jego działalność.
  Ponadto, w pewnych okolicznościach AmRest może podjąć decyzję o zamknięciu danej restauracji, a rozwiązanie
  odnośnej umowy najmu na efektywnych kosztowo warunkach może okazać się niemożliwe. Również taka
  sytuacja może mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki operacyjne spółki. Zamknięcie którejkolwiek
  restauracji zależy od zgody franczyzodawcy, a nie ma pewności, że zgoda taka z ostanie uzyskana.
  W przypadku rosyjskich i chińskich restauracji, przejętych przez AmRest odpowiednio w lipcu 2007 roku i
  grudniu 2012 roku, średni okres umów najmu jest relatywnie krótszy w porównaniu do restauracji AmRest w
  pozostałych krajach. Wynika to ze specyfiki tamtejszego rynku .
  8.6. Ryzyko związane z konsumpcją produktów żywnościowych
  Preferencje konsumentów mogą zmienić się w związku z powstaniem wątpliwości co do walorów zdrowotnych
  kurczaków, będących głównym składnikiem w menu KFC, lub w wyniku nie korzystnych informacji
  rozpowszechnianych przez środki masowego przekazu na temat jakości produktów, chorób przez nie
  wywoływanych i szkód ponoszonych w wyniku korzystania z restauracji AmRest i z restauracji innych
  franczyzobiorców KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, La Tagliatella, Blue Frog i KABB, a także w wyniku
  ujawnienia opracowanych przez rząd, bądź dany sektor rynku niekorzystnych danych dotyczących produktów
  serwowanych w restauracjach AmRest i restauracjach innych franczyzobiorców KFC, Pizza Hut, Burger King,
  Starbucks, La Tagliatella, Blue Frog i KABB kwestii zdrowotnych oraz kwestii sposobu funkcjonowania jednej
  lub większej liczby restauracji prowadzonych tak przez AmRest, jak i konkurencję. Wyżej wspomniane ryzyko
  jest ograniczane poprzez wykorzystywanie w restauracjach AmRest najwyższej jakości składników –
  pochodzących od sprawdzonych i renomowanych dostawców, przestrzeganie surowych norm kontroli jakości i
  higieny oraz stosowanie najnowocześniejszych urządzeń i procesów zapewniających a bsolutne bezpieczeństwo
  potraw.  AmRest Holdings SE
  45
  8.7. Ryzyko związane z utrzymaniem osób zajmujących kluczowe stanowiska
  Sukces Emitenta zależy w pewnej mierze od indywidualnej pracy wybranych pracowników i członków głównego
  kierownictwa. Wypracowane przez Emitenta metody wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi pozwalają
  zapewnić niski poziom rotacji kluczowych pracowników. Dodatkowo system planowania karier wspiera
  przygotowywanie następców gotowych realizować zadania na kluczowych stanowiskach. Zdaniem Spółki będzie
  ona w stanie zastąpić kluczowych pracowników. Niezależnie od tego ich utrata może krótkoterminowo wywrzeć
  niekorzystny wpływ na działalność i wyniki operacyjne Emitenta.
  8.8. Ryzyko związane z kosztami pracy dotyczącymi pracowników restauracji oraz zatrudnieni em
  i utrzymaniem profesjonalnej kadry
  Prowadzenie działalności gastronomicznej w skali, w jakiej prowadzi ją Emitent, wymaga posiadania
  profesjonalnej kadry pracowniczej znacznych rozmiarów. Nadmierny odpływ pracowników oraz zbyt częste
  zmiany w kadrze pr acowniczej mogą stanowić istotny czynnik ryzyka dla stabilności oraz jakości prowadzonej
  działalności. Ze względu na fakt, że płace w Polsce, w Czechach, czy na Węgrzech (w tym w branży
  gastronomicznej) w dalszym ciągu są zdecydowanie niższe niż w innych k rajach Unii Europejskiej, istnieje
  ryzyko odpływu wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a tym samym ryzyko w zakresie zapewnienia przez
  Spółkę odpowiedniej kadry pracowniczej niezbędnej dla świadczenia usług gastronomicznych na jak najwyższym
  poziomie. W ce lu uniknięcia ryzyka utraty wykwalifikowanej kadry pracowniczej konieczne może się okazać
  stopniowe podwyższanie stawek wynagrodzenia, co jednocześnie może negatywnie wpływać na sytuację
  finansową Emitenta. Na wzrost ryzyka w obszarze zatrudnienia i utrzym ania pracowników mogą również
  wpłynąć wahania poziomu bezrobocia .
  8.9. Ryzyko dotyczące ograniczeń w dostępności produktów spożywczych i zmienności ich kosztów
  Na sytuację Emitenta wpływa również konieczność zapewnienia częstych dostaw świeżych produktów rolnyc h
  i artykułów spożywczych oraz przewidywania i reagowania na zmiany kosztów zaopatrzenia. Spółka nie może
  wykluczyć ryzyka związanego z niedoborami lub przerwami w dostawach spowodowanych czynnikami takimi
  jak niekorzystne warunki pogodowe, zmiany przepis ów prawa, czy też wycofanie niektórych produktów
  spożywczych z obrotu. Również zwiększenie popytu na określone produkty, przy ograniczonej podaży, może
  doprowadzić do utrudnień w ich pozyskiwaniu przez Spółkę lub wzrostu cen tych produktów. Zarówno niedobo ry,
  jak i wzrost cen produktów mogą mieć negatywny wpływ na wyniki, działalność i sytuację finansową Grupy.
  AmRest Sp. z o.o. zawarła w celu minimalizacji m.in. niniejszego ryzyka umowę ze spółką SCM Sp. z o.o.
  dotyczącą świadczenia usług polegających na p ośrednictwie i negocjacji warunków dostaw do restauracji, w tym
  negocjacji warunków umów dystrybucji. .
  8.10. Ryzyko związane z rozwojem nowych marek
  AmRest operuje markami La Tagliatella, Blue Frog i KABB stosunkowo od niedawna. Ponieważ są to dla AmRest
  nowe ko ncepty istnieje ryzyko związane z popytem na oferowane produkty oraz z ich przyjęciem przez
  konsumentów .
  8.11. Ryzyko związane z otwarciem restauracji w nowych krajach
  Otwarcia lub przejęcia restauracji operujących na nowym obszarze geograficznym i politycznym w iążą się z
  ryzykiem odmiennych preferencji konsumenckich, ryzykiem braku dobrej znajomości rynku, ryzykiem
  ograniczeń prawnych wynikających z uregulowań lokalnych, jak również ryzykiem politycznym tych krajów.  AmRest Holdings SE
  46
  8.12. Ryzyko walutowe
  Wyniki AmRest narażone są na ryzyko walutowe związane z transakcjami i przeliczeniami w walutach innych
  niż waluta pomiaru operacji gospodarczych w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej. Spółka dopasowuje
  portfel walutowy długu do struktury geograficznej profilu działalności. Doda tkowo AmRest wykorzystuje
  kontrakty typu forward do zabezpieczania krótkoterminowego ryzyka transakcyjnego.
  8.13. Ryzyko związane z obecną sytuacją geopolityczną na Ukrainie oraz w Rosji
  Rosja stanowi jeden z większych rynków działalności Grupy AmRest. Niedawne geopolityczne i ekonomiczne
  turbulencje obserwowane w regionie, szczególnie wydarzenia na Ukrainie, miały i mogą mieć negatywny wpływ
  na rosyjską ekonomię, w tym osłabienie rosyjskiej waluty, wzrost stóp procentowych, ograniczoną płynność i
  osłabienie nast rojów konsumenckich. Wydarzenia te, włączając bieżące i przyszłe międzynarodowe sankcje
  względem rosyjskich przedsiębiorstw i obywateli oraz związa na z tym niepewność i zmienność w obszarze
  łańcucha dostaw, może mieć istotny wpływ na działalność Grupy. Na obecną chwilę wpływ na sytuację finansową
  Grupy jest trudny do przewidzenia, gdyż przyszła ekonomiczna i regulacyjna sytuacja może różnić się od
  oczekiwań Zarządu. Kierownictwo Grupy uważnie przygląda się rozwojowi wydarzeń i dostosowuje zamierzenia
  strate giczne w celu minimalizowania ryzyka walutowego oraz potencjalnych wahań popytu.
  8.14. Ryzyko zwiększonych kosztów finansowych
  Emitent i jego spółki zależne narażone są na istotny negatywny wpływ zmian stóp procentowych w związku
  pozyskiwaniem finansowania oproc entowanego zmienną stopą procentową i inwestowaniem w aktywa
  oprocentowane zmienną i stałą stopą procentową. Oprocentowanie kredytów i pożyczek bankowych oraz
  wyemitowanych obligacji jest oparte na zmiennych stopach referencyjnych aktualizowanych w okresac h
  krótszych niż jeden rok. Odsetki od aktywów finansowych o stałym oprocentowaniu są stałe przez cały okres do
  upływu terminu zapadalności/wymagalności tych instrumentów. Dodatkowo, Emitent i jego spółki zależne mogą,
  w ramach strategii zabezpieczania ryzy ka zmian stóp procentowych, zawierać pochodne i inne kontrakty
  finansowe, na których wycenę istotny wpływ ma poziom referencyjnych stóp procentowych .
  8.15. Ryzyko płynnościowe
  Spółka jest narażona na brak dostępnego finansowania w momencie zapadalności pożyczek bankowych
  i obligacji. Na dzień 31 grudnia 201 7 roku Spółka m iała wystarczającą ilość aktywów krótkoterminowych,
  w tym gotówki oraz przyrzeczonych limitów kredytowych, by spłacić swoje zobowiązania zapadające w ciągu 12
  miesięcy.
  8.16. Ryzyka podatkowe
  W proc esie zarządzania i podejmowania strategicznych decyzji wywierających również skutki w zakresie
  rozliczeń podatkowych, Spółki AmRest narażone są na ryzyko podatkowe. Wszelkie nieprawidłowości
  występujące w zakresie rozliczeń podatkowych powodują również, iż zwiększa się ryzyko sporu w przypadku
  potencjalnej kontroli podatkowej. W ramach minimalizacji tych ryzyk AmRest dba o pogłębianie wiedzy
  pracowników w obszarze zarządzania ryzykiem podatkowym i przestrzegania wymogów prawa oraz wdraża
  odpowiednie procedu ry, które mają ułatwić identyfikowanie, a następnie ograniczanie lub wyeliminowanie
  obszarów ryzyka w sferze rozliczeń podatkowych. Ponadto, w związku z ryzykiem podatkowym związanym z
  częstymi zmianami legislacyjnymi oraz niespójnością przepisów, jak równ ież odmienną interpretacją przepisów  AmRest Holdings SE
  47
  prawa AmRest korzysta z profesjonalnych usług doradztwa podatkowego oraz występuje o wiążące interpretacje
  przepisów prawa podatkowego.
  Bieżące kontrole podatkowe zostały opisane w Nocie 8 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego według
  stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
  8.17. Ryzyko spowolnienia gospodarek
  Spowolnienie gospodarek krajów , na terenie których AmRest prowadzi restauracje, może mieć wpływ
  na wydatki na konsumpcję na tych rynkach, co z kolei może wpłynąć na wyniki restauracji AmRest operujących
  na tych rynkach.
  8.18. Ryzyko sezonowości sprzedaży
  Sezonowość sprzedaży oraz zapasów Grupy AmRest nie jest znaczna, co cechuje całą br anżę restauracyjną. Na
  rynku europejskim niższa sprzedaż jest osiągana przez restauracje w pierwszej połowie roku, co wynika głównie
  z mniejszej liczby dni sprzedaży w lutym oraz stosunkowo rzadszymi wizytami klientów w restauracjach .
  8.19. Ryzyko awarii system u komputerowego i czasowego wstrzymania obsługi klientów przez
  restauracje sieci
  Ewentualna utrata, częściowa bądź całkowita, danych związana z awarią systemów komputerowych lub
  zniszczeniem bądź utratą kluczowego, rzeczowego majątku trwałego Spółki mogłab y skutkować czasowym
  wstrzymaniem bieżącej obsługi klientów restauracji, co mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe
  Grupy. W celu minimalizacji niniejszego ryzyka Emitent wprowadził odpowiednie procedury mające na celu
  zapewnienie stabilności i ni ezawodności systemów informatycznych.  AmRest Holdings SE
  48
  9. Kierunki i strategia rozwoju Spółki
  Niezmiennie od lat, strategią Grupy AmRest jest uzyskanie pozycji lidera rynku restauracyjnego w segmentach
  Quick Service Restaurants oraz Casual Dining Restaurants poprzez rozwój m arkowych sieci restauracyjnych
  osiągających wymaganą skalę (roczne przychody ze sprzedaży minimum 50 mln dol.) oraz spełniające kryterium
  rentowności (wewnętrzna stopa zwrotu IRR minimum 20%).
  W najbliższych latach Spółka w dalszym ciągu umacniać będzie po zycję lidera rynku restauracyjnego w Europie.
  Motorem rozwoju będzie dalszy wzrost tempa rozwoju organicznego (m.in. szacowane ok. 300 otwarć w 2018
  roku), a także dalsza konsolidacja rynków restauracyjnych w Europie na drodze potencjalnych transakcji M&A.
  Dodatkowo, działania Spółki skoncentrowane będą na integracji przejętych dotychczas biznesów restauracyjnych
  oraz dalszy rozwój cyfrowej platformy zamawiania posiłków z dostawą.
  Biorąc pod uwagę potencjał rynków, na których operuje AmRest, największy naci sk położony będzie na rozwój
  marek KFC, Pizza Hut Express i Delivery, Starbucks i La Tagliatella. Rozwój wspomnianych konceptów Pizza
  Hut opierać się będzie na realizacji podpisanych umów masterfranczyzy na rynkach CE, Francji oraz Niemiec.
  Koncepcja ta st warza możliwości do jeszcze szybszego wzrostu skali działalności Grupy AmRest.
  W długim terminie Spółka będzie kontynuować budowanie platformy wzrostu ze szczególnym naciskiem na
  poszerzanie portfela własnych marek.
  Kierunki rozwoju Grupy AmRest będą równi eż warunkowane przez bieżące trendy rynku gastronomicznego oraz
  zmieniające się zachowania konsumenckie.
  AmRest Holdings SE
  49
  10. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i
  jego grupą kapitałową
  W roku 2017 brak było zmian w podstawowych zasadach za rządzania Grupą AmRest.
  AmRest Holdings SE
  50
  11. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
  Plan Opcji Pracowniczych 1
  W kwietniu 2005 roku Spółka ogłosiła swoim pracownikom zasady Plan u Opcji Pracowniczych 1. Plan ten
  umożliwiał pracownikom Grupy AmRest zakup akcji spółki AmRest Holdings SE. Całkowita liczba akcji, do
  których wydawane mogły być opcje, była ustalana przez Zarząd, nie mogła jednak przekroczyć 3% wszystkich
  akcji znajdujących się w obrocie. Dod atkowo, zgodnie z postanowieniami Planu, grono pracowników
  uprawnionych do uczestnictwa w Plan ie Opcji Pracowniczych 1, liczba przyznanych opcji oraz daty ich
  przyznania podlegały zatwierdzeniu przez Zarząd. Cena wykonania opcji była równa cenie rynkowej a kcji Spółki
  z dnia przyznania opcji, natomiast okres nabywania uprawnień do opcji wynosił 3 lub 5 lat. Opcje mogły być
  realizowane w okresie 10 lat od daty nadania.
  W styczniu 2010 r., Rada Nadzorcza jednostki dominującej Grupy podjęła uchwałę potwierdzają cą
  i systematyzująca całkowitą liczbę akcji, co do których wydawane mogły być opcje w ilości, która nie mogła
  przekroczyć 3% wszystkich akcji znajdujących się w obrocie.
  W czerwcu 2011 r., Rada Nadzorcza jednostki dominującej Grupy podjęła uchwałę zmieniającą wcześniejsze
  zapisy dotyczące liczby akcji przekazywanych do potencjalnego nabycia przez pracowników poprzez
  wykorzystanie opcji. Liczba ta została ograniczona do 100 000 rocznie.
  W listopadzie 2014 r. Rada Nadzorcza jednostki dominującej Grupy podjęła uchwałę dodającą do regulaminu
  Planu Opcji Pracowniczych 1 możliwości rozliczenia opcji pracowniczych netto w akcjach oraz w gotówce.
  Dla nadań po 8 grudnia 2015 roku dokonano w regulaminie zmiany eliminującej możliwość rozliczenia Opcji
  akcyjn ych w gotówce.
  We wrześniu 2017 r. Rada Nadzorcza jednostki dominującej Grupy podjęła uchwałę wprowadzającą do
  regulaminu Plan u Opcji Pracowniczych 1 zapisy dotyczące potencjalnych restrykcji związanych z długą
  nieobecnością uczestnika.
  Plan Opcji Manager skich 1
  W grudniu 2011 r. Grupa wprowadziła Plan Opcji Managerskich 1 - kolejny plan opcji pracowniczych rozliczany
  akcjami, z myślą o wybranej grupie managerów. Całkowita liczba akcji, do których wydawane mogły być opcje,
  była ustalana przez Zarząd, nie m ogła jednak przekroczyć 1 041 000 akcji. Zgodnie z postanowieniami Planu,
  Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, miała prawo do określenia, poza innymi kwestiami, managerów
  uprawnionych do uczestniczenia w Planie, ilości przyznanych opcji oraz daty ich przyzn ania. Cena wykonania
  opcji była zasadniczo równa cenie rynkowej akcji Spółki z dnia przyznania opcji, natomiast okres nabywania
  uprawnień do opcji wynosił 5 lat (1/3 w trzecią rocznicę nadania, 1/3 w czwartą rocznicę nadania, pozostała część
  w piątą roczni cę nadania). Cena wykonania opcji rosła rokrocznie o 11%.
  Plan Opcji Managerskich 1 został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy.
  Plan Opcji Pracowniczych 2
  W grudniu 2016 r. Grupa wprowadziła kolejny plan opcji pracowniczych ( Plan Opcji Pracowniczych 2)
  rozliczany akcjami, z myślą o wybranej grupie pracowników (oraz osób świadczących usługi na podstawie innych
  tytułów prawnych, niż umowa o pracę). Plan wszedł w życie 1 stycznia 2017 roku. Całkowita liczba akcji, do
  których wydawane mogą być opcje, jest ustalana przez Radę Nadzorczą, nie może jednak przekroczyć 750 000.
  Zarząd ma prawo do określenia, poza innymi kwestiami, grona pracowników uprawnionych do uczestnictwa w
  planie, ilości przyznanych opcji oraz daty i ch przyznania. Cena wykonania opcji będzie zasadniczo równa cenie
  rynkowej akcji Spółki z dnia przyznania opcji, natomiast okres nabywania uprawnień do opcji wyniesie 5 lat (60%
  w trzecią rocznicę nadania, 20% w czwartą rocznicę nadania, pozostała część w piątą rocznicę nadania). Opcje
  mogą być realizowane w okresie 10 lat od daty nadania.
  Plan Opcji Pracowniczych 2 został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.  AmRest Holdings SE
  51
  We wrześniu 2017 r. Rada Nadzorcza jednostki dominującej Grupy podjęła uchwałę wprowadzającą do
  regulaminu Planu Opcji Pracowniczych 2 zapisy dotyczące potencjalnych restrykcji związanych z długą
  nieobecnością uczestnika.
  Program Opcji Managerskich 2
  W grudniu 2016 r. Grupa wprowadziła kolejny Plan Opcji Menadżerskich (Plan Opcji Menadżerskich 2)
  rozliczany akcjami, z myślą o wybranej grupie managerów (w tym osób świadczących usługi na podstawie innych
  tytułów prawnych, niż umowa o pracę). Program wszedł w życie 1 stycznia 2017 r. Całkowita liczba akcji, do
  których wydawane mogą być opcje, jest ust alana przez Radę Nadzorczą, nie może jednak przekroczyć 1 000 000.
  Rada Nadzorcza Spółki (na wniosek Zarządu) ma prawo do określenia, poza innymi kwestiami, ilości
  przyznanych opcji oraz daty ich przyznania. Cena wykonania opcji będzie zasadniczo równa cen ie rynkowej akcji
  Spółki z dnia przyznania opcji, natomiast okres nabywania uprawnień do opcji wyniesie 5 lat (1/3 w trzecią
  rocznicę nadania, 1/3 w czwartą rocznicę nadania, pozostała część w piątą rocznicę nadania). Cena wykonania
  opcji będzie rosła rokr ocznie o 11%.
  Program Opcji Managerskich 2 został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.
  Powyższe programy mają charakter motywacyjny i skierowane są wyłącznie do pracowników oraz członków
  kadry menedżerskiej spółek Grupy AmRest.
  Szczegółowe informac je dotyczące wycen oraz ujęcia księgowego powyższych planów znajdują się w Nocie 20
  Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.  AmRest Holdings SE
  52
  12. Skład Holdingu
  Aktualny skład Grupy Kapitałowej AmRest został przedstawiony w Nocie 1a Skonsolidowanego Rocznego
  Sprawozdania Fin ansowego na dzień i za okres dwunastu miesięcy kończących się 31 grudnia 201 7 roku. Poniżej
  przedstawiono zmiany, jakie zaszły w składzie Grupy w trakcie okresu objętego niniejszym sprawozdaniem.
  Dnia 21 lutego 2017 roku zarejestrowano nową siedzibę spółki AmRest DE Sp. z o.o.& Co. KG. Nowa siedziba
  spółki to Berlin (10117), Friedrichstrasse 191.
  Dnia 24 lutego 2017 roku zarejestrowano zakup przez AmRest Holdings SE udziałów udziałowców
  mniejszościowych w Blue Horizon Hospitality Group PTE Ltd. Od tego dni a 100% udziałowcem Blue Horizon
  Hospitality Group PTE Ltd. jest AmRest Holdings SE.
  Dnia 1 marca 2017 roku zarejestrowano nową spółkę w Grupie - LTP La Tagliatella Portugal Lda. Udziałowcami
  tej spółki są AmRest Tag S.L.U. (74%) oraz AmRestavia, S.L.U. (26 %).
  Dnia 6 marca 2017 roku zarejestrowano nową siedzibę spółki AmRest Adria d.o.o., nowy adres siedziby spółki
  to: ulica Trstenicka 2, (10 000) Zagrzeb, Chorwacja.
  Dnia 21 marca 2017 roku zarejestrowano nową spółkę w grupie AmRest Holdings SE – AmRest AT GmbH z
  siedzibą w Wiedniu w Austrii.
  W dniu 6 kwietnia 2017 roku zarejestrowano zmianę nazwy spółki Blue Horizon Hospitality Group PTE Ltd.
  Nowa nazwa spółki AmRest China Group PTE Ltd.
  W dniu 16 maja 2017 roku AmRest Holdings nabył 100% udziałów w spółce AmRest Topco SAS z siedzibą w
  Paryżu we Francji.
  W dniu 7 czerwca 2017 roku zarejestrowana nowy adres siedziby spółki AmRest Coffee SK s.r.o. Nowy adres to
  ulica Pajštúnska (851 02) Bratysława.
  W dniu 16 czerwca 2017 roku AmRest Sp. z o.o. w wyniku podniesienia kapitału spółki AmRest OOO, AmRest
  Sp. z o.o. powiększyła liczbę posiadanych udziałów w AmRest OOO do stanu 99,83%.
  W dniu 28 lipca 2017 roku dokonano rejestracji nowej spółki w grupie – AmRest Opco SAS z siedzibą w Paryżu
  we Francji.
  W dniu 2 1 sierpnia 2017 roku dokonano rejestracji nowych adresów siedzib spółek AmRest SAS oraz La
  Tagliatella SAS. Siedzibą w dalszym ciągu jest miasto Lion we Francji.
  W dniu 7 września 2017 roku dokonano rejestracji zmiany siedziby spółki AmRest AT GmbH. Nowa s iedziba
  mieści się w mieście Horn w Austrii.
  W dniu 21 września 2017 roku dokonano rejestracji spółek AmRest Leasing SAS oraz AmRest Estate SAS z
  siedzibą w Paryżu. Jedynym udziałowcem obu spółek jest AmRest Opco SAS.
  W dniu 4 października 2017 roku dokona no rejestracji zmiany nazwy spółki, z poprzednio Activita, na SCM Due
  Sp. z o.o . Właścicielem 100% udziałów S CM Du e Sp. z o.o. jest SCM Sp. z o.o.
  W dniu 10 października 2017 roku AmRest Sp. z o.o. zwiększyła ilość posiadanych udziałów w OOO AmRest
  do 99, 9%.
  W dniu 11 października 2017 roku dokonano rejestracji spółki OOO Chicken Yug z siedzibą w Petersburgu.
  Właścicielem 100% udziałów spółki jest OOO AmRest.
  W dniu 23 października 2017 roku zarejestrowano zmiany w ilości udziałów posiadanych przez wspólni ków
  spółki AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. & co KG. Z tym dniem AmRrest Kaffee Sp. z o.o. zmniejszył
  liczbę posiadanych udziałów do 80%, natomiast AmRest Capital Zrt, zwiększył do 20%.
  W dniu 27 października 2017 roku dokonano rejestracji przeniesien ia siedzib spółek: Pastificio Service S.L.U.,
  Pastificio S.L.U., The Grill Concept S.L.U., Pastificio Restaurantes S.L.U. z Leidy do Madrytu.  AmRest Holdings SE
  53
  W dniu 7 listopada 2017 roku dokonano rejestracji nowej spółki w grupie: AmRest Coffee SRB d.o.o. Beograde
  – Stari Grad z siedzibą w Belgradzie. Właścicielem 100% udziałów spółki jest AmRest Holdings SE.
  W dniu 10 listopada 2017 roku zakończono likwidację i wykreślono z rejestru spółkę AmRest Restaurant
  Management Shanghai Co. Ltd.
  W dniu 15 listopada 2017 roku zareje strowana nową spółkę w grupie: OOO Pizza Company z siedzibą w
  Petersburgu. Właścicielem 100% udziałów spółki jest OOO AmRest.
  W dniu 28 grudnia 2017 roku AmRest Holdings SE nabył 51% udziałów spółki Restaurant Partner Polska Sp. z
  o.o. z siedzibą w Łodzi.
  Biuro Grupy Kapitałowej mieści się we Wrocławiu, w Polsce. Obecnie restauracje prowadzone przez Grupę
  Kapitałową są zlokalizowane w Polsce, Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Rosji, Rumunii, Bułgarii, Serbii,
  Chorwacji, Słowacji, Austrii, Słowenii, Hiszpan ii, Francji, Niemczech, Portugalii oraz Chinach.  AmRest Holdings SE
  54
  13. Kredyty i pożyczki
  Zestawienie pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym w roku 201 7 zostało przedstawione w poniższej
  tabeli.
  TABELA 12 . POŻYCZKI MIĘDZY PO DMIOTAMI POWIĄZANYMI UDZIELONE W ROKU 20 17
  Pożyczko dawca Pożyczkobiorca Data pożyczki Finalny
  termin spłaty
  Kwota
  pożyczki
  [tys]
  Waluta
  pożyczki Oprocentowanie
  AmRest S p. z o.o. AmRest Work S p. z o.o. 20.01.2017* 31.12.2017 500 PLN 3M WIBOR +
  marża
  AmRest Capital Zrt AmRest DE 23.02.2017 01.03.2022 10 000 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest Holdings SE AmRest China (BHHG) 09.01.2017 09.01.2019 3 000 USD stałe
  AmRest Holdings SE AmRest Coffee Germany 20.04.2017* 10.07.2020 10 000 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest Holdings SE AmRest TopCo France
  SAS 22.05.2017* 22.05.2020 5 000 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest Holdings SE AmRest Sp. z o.o. 05.06.2017* 05.06.2020 20 000 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest Slovakia AmRest AT GmbH 20.06.2017* 31.12.2017 500 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest Coffee SK
  sro AmRest AT GmbH 20.06.2017* 31.12.2017 500 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest Holdings SE AmRest Sp. z o.o. 03.07.2017* 31.03.2018 180 000 PLN 3M WIBOR +
  marża
  AmRest Holdings SE AmRest OpCo SAS 15.09.2017* 15.09.2022 20 000 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest Capital ZRT AmRest Adria 2 d.o.o. 26.09.2017* 30.09.2020 1 200 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest Capital ZRT AmRest OOO 21.09.2017* 22.09.2022 6 000 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  OOO AmRest OOO Chicken YUG 21.09.2017 31.12.2017 95 RUB stałe
  AmRest Capital ZRT AmRest DE 30.09.2017* 30.09.2022 10 000 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest EOOD AmRest Coffee EOOD 02.10.2017* 02.10.2019 1 500 BGN stałe
  AmRest Capital ZRT AmRest Austria GmbH 10.10.2017* 30.09.2020 1 000 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest Capital ZRT AmRest OpCo SAS 10.10.2017* 30.09.2022 30 000 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest Capital ZRT AmRest Adria d.o.o. 12.10.2017* 30.09.2020 1 000 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRestavia SL AmRest SAS 21.12.2017* 21.12.2020 200 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  * pożyczka rewolwingowa
  W 201 7 roku nie zostały wypowiedziane żadne umowy dotyczące kredytów i pożyczek.
  AmRest Holdings SE
  55
  TABELA 13 . POŻYCZKI MIĘDZY PO DMIOTAMI POWIĄZANYMI
  Pożyczkodawca Pożyczkobiorca Waluta
  pożyczek
  Wartość udzielonych
  pożyczek wg umów
  na dzień 31/12/201 7
  [tys. PLN]*
  Całkowita w artość
  pożyczek z odsetkami
  na dzień 31/12/201 7
  [tys. PLN]**
  AmRest Coffee s.r.o. AmRest s.r.o. CZK 13 088 13 103
  AmRest Kft OOO AmRest RUB 45 129 31 059
  AmRest Capital Zrt AmRest AT GmbH EUR 4 177 4 177
  AmRest Capital Zrt AmRest DE EUR 54 301 54 324
  AmRest Capital Zrt AmRest Coffee DE EUR 16 708 16 714
  AmRest Capital Zrt Spółki hiszpańskie EUR 477 427 477 130
  AmRest Capital Zrt AmRest Opco SAS EUR 108 602 109 180
  AmRest Capital Zrt AmRest Adria d.o.o. EUR 418 420
  AmRest Capital Zrt AmRest Adria 2 d.o.o. EUR 1 044 1 046
  AmRest Capital Zrt AmRest Kaffee Sp. z o.o. EUR 153 786 154 184
  AmRest Capital Zrt OOO AmRest EUR 92 688 92 892
  AmRest Finance Zrt AmRest Sp. z o.o. PLN 19 966 19 975
  SCM Sp. z o.o. SCM Due Sp. z o.o. PLN 245 253
  AmRest Holdings SE AmRest China (BHHG) USD 18 958 18 810
  AmRest Holdings SE AmRest TopCo France SAS EUR 8 661 8 718
  AmRest Holdings SE AmRest Opco SAS EUR 38 232 37 380
  Pożyczki udzielone w ramach spółek hiszpańskich oraz
  portugalskich EUR 60 637 70 064
  * Przeliczone wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31/12/20 17  AmRest Holdings SE
  56
  14. Poręczenia i gwarancje
  W związku z umową kredytową, opisaną w punkcie 6.7 Sprawozdania Zarządu za rok 2017 oraz w N ocie 19
  Sprawozdania Finansowego, spółki z Grupy: AmRest Kaffee sp. z o.o., AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. &
  Co.KG, AmRest DE Sp. z o.o. & Co.KG, AmRest Capital ZRT., AmRest KFT, OOO AmRest, AmRest Tag,
  S.L.U., Amrestavia, S.L.U., Restauravia Grupo Empresarial, S.L., Restauravia Food, S.L.U., Pastificio Service,
  S.L .U. udzieliły poręczenia bankom: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
  S.A., Česka Sporitelna A.S., ING Bank Śląski S.A. w kwocie 375 milionów euro, 1 125 milionów zł, 450
  milionów koron czeskich do dnia uregulowania zobowi ązania, nie później jednak niż do 5 października 2025 r.  AmRest Holdings SE
  57
  15. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej
  Na dzień 31 grudnia 2017 r., ani na dzień przekazania niniejszego Sprawozdania przeciwko Spółce nie
  prowadzono postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
  przed organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których pojedyncza lub
  łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.  AmRest Holdings SE
  58
  16. Oświadczenie Zarządu
  16.1. Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki AmRest Holdings SE Roczne Sprawozdanie Finansowe i dane
  porównawcze zaprezentowane w Rocznym Sprawozdaniu Finansowym Spółki AmRest Holdings SE sporządzone
  zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny
  i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki AmRest Holdings SE oraz osiągnięty pr zez nią wynik finansowy.
  Zawarte w niniejszym dokumencie Roczne Sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć
  oraz sytuacji Spółki AmRest Holdings SE, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
  16.2. Wybór podmiotu uprawnionego do badania spraw ozdań
  Dnia 9 czerwca 2017 roku Zarząd AmRest poinformował, że dnia 8 czerwca 2017 roku, w związku z nowymi
  regulacjami wprowadzającymi obowiązkową rotację biegłych rewidentów w jednostkach zainteresowania
  publicznego (zapisy Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym (Dz.U. 2017, poz. 1089) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z
  dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań spraw ozdań
  finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE), Rada Nadzorcza
  Spółki podjęła uchwałę w sprawie zgody na:
  1) rozwiązanie przez Zarząd Spółki, za porozumieniem stron, umowy z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z
  siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
  finansowych pod numerem 144 („PWC”), tj. podmiotem, który na mocy umowy z dnia 18 czerwca 2015 r.
  zawartej pomiędzy Spółką oraz PWC („Umowa”) uprawni ony był do statutowego badania sprawozdania
  finansowego Spółki za lata obrotowe 2015 – 2017 (biegły rewident);
  2) odwołanie PWC jako biegłego rewidenta dokonującego badania jednostkowego i skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2 017 (wraz z opinią i raportem z badania) oraz wydającego
  raport z przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia
  do 30 czerwca 2017 r.
  W związku z podjęciem wspomnianej uchwały oraz na podstawie rekomenda cji Komitetu Audytu, Rada
  Nadzorcza Spółki podjęła również uchwałę o wyborze BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12,
  wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355, do
  przeprowadzenia badania jedn ostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe
  2017 – 2019.
  Dnia 14 czerwca 2017 roku Zarząd AmRest poinformował o rozwiązaniu za porozumieniem stron w tym samym
  dniu Umowy, na mocy której spółka PricewaterhouseCoopers Sp. z o .o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii
  Ludowej 14, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144
  („PWC”) była uprawniona do statutowego badania sprawozdań finansowych Emitenta za lata obrotowe 2015 –
  2017. Umowa z ostała rozwiązana ze skutkiem na dzień 31 maja 2017 roku.
  Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – BDO Sp. z o.o. , dokonujący badania Rocznego
  Sprawozdania Grupy AmRest, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci
  dokonujący badania spełniali warunki konieczne do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie
  z właściwymi przepisami.
  Umowa z BDO Sp. z o.o. została zawarta w dniu 4 lipca 2017 roku i obowiązuje do 31 grudnia 2019 roku.  AmRest Holdings SE
  59
  TABELA 1 4. WYNAGRODZENIE PODM IOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
  FINANSOWYCH
  Za okres
  Tys. zł od 01.01.2017
  do 31.12.2017
  od 01.01.2016
  do 31.12.2016
  BDO Sp. z o.o. 275 -
  Z tytułu umowy o przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdań finansowych, w
  tym:
  - badanie rocznych sprawozdań finansowych 165 -
  - przegląd sprawozdań finansowych 85 -
  - z realizacji innych umów 25 -
  PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. - 398
  Z tytułu umowy o przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdań finansowych, w
  tym:
  - badanie rocznych sprawozdań finansowych - 238
  - przegląd sprawozdań finansowych - 160
  - z realizacji innych umów - -
  Audytor jednostek zależnych w Grupie w tym PricewaterhouseCoopers i KPMG 28 28 2703
  Z tytułu umowy o przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdań finansowych, w
  tym:
  - badanie i przegląd sprawozdań finansowych społek zaleznych 2568 1780
  - usługi doradztwa podatkowego 6 913
  - z realizacji innych umów 254 10
  Wynagrodzenie na rzecz BDO Sp. z o.o. w kwocie 25 tys. zł z tyt. innych umów dotyczy usługi potwierdzenia
  spełnienia warunków zawartej umowy kredytowej na podstawie analizy informacji finansowych pochodzących ze
  zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings za 2017 rok.
  AmRest Holdings SE
  60
  Mark Chandler
  AmRest Holdings SE
  Członek Zarządu
  Jacek Trybuchow ski
  AmRest Holdings SE
  Członek Zarządu
  Oksana Staniszewska
  AmRest Holdings SE
  Członek Zarządu
  Olgierd Danielewicz
  AmRest Holdings SE
  Członek Zarządu
  Wrocław, dnia 8 marca 2018 r.
  AmRest Holdings SE
  61
  Załącznik nr 1: Wyniki finansowe za czwarty kwartał 2017 roku
  TABELA 1.1 . SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA CZWARTY KWARTAŁ 2017 I 2016 ROKU*
  w tysiącach złotych za 3 miesiące kończące
  się 31 grudnia 2017
  za 3 miesiące kończące
  się 31 grudnia 2016
  Działalność kontynuowana
  Przychody z działalności restauracji 1 424 610 1 144 657
  Przychody z działalności franczyzowej i pozostałej 94 646 69 867
  Przychody razem 1 519 256 1 214 524
  Koszty bezpośrednie działalności restauracji:
  Koszty artykułów żywnościowych (418 154) (337 786)
  Koszty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników (345 119) (263 330)
  Koszty opłat licencyjnych (franczyzowych) (74 031) (58 391)
  Koszty najmu oraz pozostałe koszty operacyjne (436 179) (345 749)
  Koszty działalności franczyzowej i pozostałej razem (72 186) (46 046)
  Koszty ogólnego zarządu (110 836) (92 148)
  Aktualizacja wartości aktywów (25 722) (9 494)
  Koszty i straty operacyjne razem (1 482 227) (1 152 944)
  Pozostałe przychody operacyjne 8 560 5 729
  Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 45 589 67 309
  Koszty finansowe (18 231) (13 096)
  Przychody finansowe 1 272 1 151
  Udział w zyskach/(stratach) jednostek stowarzyszonych - 91
  Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 28 630 55 455
  Podatek dochodowy 11 355 (4 664)
  Zysk/(strata) z działalności kontynuowanej 39 985 50 791
  Zysk netto 39 985 50 791
  Zysk / (strata) netto przypadający na
  Udziały niekontrolujące (3 429) (1 303)
  Udziałowców jednostki dominującej 43 414 52 094
  Zysk netto 39 985 50 791
  Podstawowy zysk na jedną akcję w złotych 2,05 2,46
  Rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych 2,05 2,46
  Działalność kontynuowana
  Podstawowy zysk na jedną akcję w złotych 2,05 2,46
  Rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych 2,05 2,46
  Działalność zaniechana
  Podstawowy zysk na jedną akcję w złotych - -
  Rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych - -
  * Dane nie zostały objęte badaniem
  AmRest Holdings SE
  TABELA 1.2 . UZGODNIENIE SKORYG OWANYCH WARTOŚCI ZYS KU NETTO I EBITDA W CZWARTYM KWARTALE RO KU 2017 I 2016*
  tys. zł
  za 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017
  Udział w przy - chodach
  za 3 miesiące kończące się 31 grudnia 2017
  Udział w przy - chodach
  za 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016
  Udział w przy - chodach
  za 3 miesiące kończące się 31 grudnia 2016
  Udział w przy - chodach
  Zmiana za 12 miesięcy kończących się 31 grudnia
  % Zmiany
  Zmiana za 3 miesiące kończące się 31 grudnia
  % Zmiany
  Przychody z działalności restauracji 4 943 953 93,9% 1 424 610 93,8% 3 947 314 93,8% 1 144 657 94,2% 996 639 25,2% 279 953 24,5%
  Przychody z działalności franczyzowej i pozostałej 321 554 6,1% 94 646 6,2% 260 055 6,2% 69 867 5,8% 61 499 23,6% 24 779 35,5%
  Przychody razem 5 265 507 1 519 256 4 207 369 1 214 524 1 058 138 304 732
  Zysk/(strata) netto 181 329 3,4% 39 985 2,6% 190 744 4,5% 50 791 4,2% -9 415 -4,9% -10 806 -21,3%
  + Koszty finansowe 59 633 1,1% 18 231 1,2% 48 089 1,1% 13 096 1,1% 11 544 24,0% 5 135 39,2%
  - Przychody finansowe -3 397 -0,1% -1 272 -0,1% -3 326 -0,1% -1 151 -0,1% -71 2,1% -121 10,5%
  - Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 0 0,0% 0 0,0% -59 0,0% -91 0,0% 59 -100,0% 91 -100,0%
  + Podatek dochodowy 29 317 0,6% -11 355 -0,7% 32 726 0,8% 4 664 0,4% -3 409 -10,4% -16 019 -343,5%
  + Amortyzacja 330 491 6,3% 92 573 6,1% 271 073 6,4% 75 041 6,2% 59 418 21,9% 17 532 23,4%
  + Aktualizacja wartości aktywów 32 852 0,6% 25 722 1,7% 16 329 0,4% 9 494 0,8% 16 523 101,2% 16 228 170,9%
  EBITDA 630 225 12,0% 163 884 10,8% 555 576 13,2% 151 844 12,5% 74 649 13,4% 12 040 7,9%
  + Koszty nowych otwarć (Start -up) [1] 39 099 0,7% 18 842 1,2% 26 139 0,6% 11 440 0,9% 12 960 49,6% 7 402 64,7%
  + Koszty nabyć i połączeń [2] 12 431 0,2% 10 771 0,0% 3 044 0,1% 876 0,1% 9 387 308,4% 9 895 1129,6%
  + / - Efekt zmiany metody rozliczenia programu opcyjnego [3] 7 737 0,1% 3 312 0,2% 8 984 0,2% 4 387 0,4% - 1 247 -13,9% -1 075 -24,5%
  + / - Korekty podatków pośrednich [4] 0 0,0% 0 0,0% -5 305 -0,1% 0 0,0% 5 305 -100,0% 0 n/a
  EBITDA skorygowana 689 492 13,1% 196 809 13,0% 588 438 14,0% 168 547 13,9% 101 054 17,2% 28 262 16,8%
  [1] Koszty nowych otwarć (Start -up) – wszystkie istotne wydatki operacyjne związane bezpośrednio z otwarciem i poniesione przed otwarciem nowej restauracji. [2] Koszty nabyć i połączeń – wszelkie istotne koszty związane ze sfinalizowaną transakcją nabycia bądź połączenia dotyczące usług profesjonalnych (prawnyc h, finansowych, innych) bezpośrednio związanych z ta transakcją. [3] Efekt zmiany metody rozliczenia pro gramu opcyjnego - różnica w koszcie wynikającym z ujęcia księgowego programów opcyjnych rozliczanych w środkach pieniężnych a rozliczanych w in strumentach kapitałowych [4] Korekty podatków pośrednich - wszelkie istotne korekty podatków pośrednich rozpoznan e w danym okresie a dotyczące poprzednich okresów sprawozdawczych na podstawie złożonych korekt deklaracji. Podatki pośrednie to głównie VAT, podatek od nieruchomości oraz inne podatki uwzględniane w kalkulacji EBITDA.
  * Dane nie zosta ły objęte badaniem  AmRest Holdings SE
  Załącznik nr 2: Ład korporacyjn y
  1. Oświadczenie o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  Spółka AmRest Holdings SE, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  dokładała wszelkich starań by stosować zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki
  Spółek Notowanych na GPW 2016”.
  Odnosząc się do zasad przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy z dnia 13 października
  2015 roku (obowiązujących od 1 stycz nia 2016 roku), Zarząd Spółki informuje, że stosuje ona większość
  rekomendacji i zasad określonych w Dobrych Praktykach. Poniżej prezentowana jest lista niestosowanych
  praktyk, wraz z uzasadnieniami.
  Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółk a nie stosuje:
  - 4 rekomendacji: IV.R.2., VI.R.1., VI.R.2., VI.R.3.
  - 5 zasad szczegółowych: II.Z.7., IV.Z.2., VI.Z.1., VI.Z.3., VI.Z.4.
  Niestosowane Rekomendacje:
  IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania
  akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego
  przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna
  umożliwić akcjonariuszom udział w walnym z gromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności
  poprzez:
  1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku
  obrad walneg o zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
  3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
  Rekomendacja nie jest stosowana.
  Komentarz spółki: AmRest stosuje rekomendację IV.R.2. w zakresie, o którym mowa w podpunkcie 3). Emitent
  umożliwia wykorzystanie na walnym zgromadzeniu Spółki instytucji pełnomocników, którzy otrzymują instrukcje
  do głosowania od poszczególnych akcjonarius zy.
  AmRest nie wdrożył jeszcze funkcjonalności dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym pozwalającej
  akcjonariuszom na zdalny udział w walnym zgromadzeniu.
  Spółka uznała, że głosowanie przez Internet niesie ze sobą zbyt wiele technologicznych, prawny ch i
  wizerunkowych elementów ryzyka, takich jak:
   Utrudnione poświadczenia tożsamości akcjonariuszy;
   Bariery technologiczne, np. obciążenie łącza internetowego i opóźnienia w przekazie obrazu, które mogą
  wpływać negatywnie na dynamikę dyskusji na zgromadzen iu, a nawet spowodować przerwy w obradach, co
  z kolei może nieść ze sobą zarzut naruszania praw akcjonariuszy, którzy osobiście przybyli na WZA,
  rezerwując sobie na to odpowiednią ilość czasu;
   Odpowiedzialność Emitenta za ewentualne zerwanie połączenia z w alnym zgromadzeniem (także wynikające
  z braku sprzętu zapewniającego szybkie, stabilne łącze internetowe po stronie akcjonariusza) oraz związane
  z nią ryzyko utraty reputacji, w sytuacji gdy akcjonariusz zostanie pozbawiony możliwości udziału w WZA
  oraz pr awa głosu. Konsekwencją zerwania połączenia internetowego i niemożności oddania głosu przez
  akcjonariusza może być niepodjęcie uchwały w trakcie obrad lub późniejsze zaskarżenie jej.  AmRest Holdings SE
  64
  Spółka dotychczas nie otrzymała zgłoszeń potrzeby wprowadzenia zdalnego udziału w głosowaniu od jej
  akcjonariuszy.
  Spółka nie zdecydowała się w na rekomendowane bezpośrednie transmisje obrad walnych zgromadzeń, ale
  rejestruje przebieg ich obrad. Nagrania video są niezwłocznie upubliczniane na stronie internetowej AmRest i są
  dostępne w zakładce Relacje Inwestorskie/ Walne Zgromadzenie.
  Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. rekomendacji w przyszłości.
  VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej
  polityki wynagrodzeń.
  Rekomendacja nie jest stosowana.
  Komentarz spółki: W przedsiębiorstwie Emitenta poziom wynagrodzenia Zarządu jest dyskutowany z Radą
  Nadzorczą Spółki, natomiast poziom wynagrodzenia Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Spółki.
  Określenie wynagrodzeń członków organów Spółki zostało pozostawione w zakresie kompetencji organów
  statutowych. Władze Spółki są w trakcie analizy zasadności opracowania polityki wynagrodzeń w formie
  dokum entu.
  VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko - i
  długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące
  unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyc zyn.
  Rekomendacja nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: Premie będące częścią wynagrodzenia członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów jak
  również ich korzyści związane z realizacją programów opcyjnych są ściśle związane z krótko - i długoterminowymi
  celam i Spółki, jej długoterminowymi interesami i wynikami. Jednakże Polityka wynagrodzeń funkcjonująca w
  AmRest nie została opracowana w formie dokumentu.
  VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowan ia
  ma zastosowanie zasada II.Z.7.
  Rekomendacja nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: Skład Komitetu ds. Wynagrodzeń spełnia kryteria określone w zasadzie II.Z.7. Obecnie
  Rekomendacja nie jest stosowana dlatego, że zakres uprawnień Komitetu ds. Wynagrodzeń nie został sporządzony
  w formie formalnego dokumentu. Rada Nadzorcza jest w trakcie analizowania zasadności oraz ewentualnego
  sposobu wdrożenia tej rekomendacji w przyszłości.
  Niestosowane zasady:
  II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działa jących w radzie nadzorczej zastosowanie mają
  postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku
  gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
  Zasada nie j est stosowana.
  Komentarz spółki: AmRest stosuje tę zasadę ładu korporacyjnego w odniesieniu do Komitetu Audytu. Obecnie
  Zasada nie jest stosowana dlatego, że zakres uprawnień Komitetu ds. Wynagrodzeń nie został sporządzony w
  formie formalnego dokumentu. Ra da Nadzorcza jest w trakcie analizowania zasadności oraz ewentualnego
  sposobu wdrożenia tej zasady ładu korporacyjnego w odniesieniu do Komitetu Wynagrodzeń w przyszłości.
  IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie
  dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki: Spółka nie zdecydowała się w na rekomendowane bezpośrednie transmisje obrad walnych
  zgromadzeń, ale rejestruje przebie g ich obrad. Nagrania video są niezwłocznie upubliczniane na stronie  AmRest Holdings SE
  65
  internetowej AmRest i są dostępne w zakładce Relacje Inwestorskie/ Walne Zgromadzenie. Spółka nie wyklucza
  możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.
  VI.Z.1. Programy motywacyjne pow inny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom
  wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji
  finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilno ści funkcjonowania
  przedsiębiorstwa.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: Na chwilę obecną ta zasada ładu korporacyjnego jest stosowana częściowo. W AmRest
  funkcjonują dwa programy motywacyjne - Pracowniczy Plan Opcji Akcyjnych oraz Program Opcji
  Menadżerskich, ale tylko drugi z nich został zaprojektowany w sposób określony w zasadzie VI.Z.1.
  VI.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów
  pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych skład ników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników
  spółki.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana, gdyż jeden z członków Rady Nadzorczej Spółki jest pracownikiem
  Grupy AmRest, w związku z czym jest on także beneficjentem pr ogramów opcyjnych funkcjonujących w Spółce.
  VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co
  najmniej:
  1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe
  i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników
  wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub
  innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład
  grupy kapitałowej,
  3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zar ządu i kluczowym menedżerom
  pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub
  informację o ich braku,
  5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punk tu widzenia realizacji jej celów, w szczególności
  długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: Polityka wynagrodzeń nie została opracowana w formie dokumentu. AmRest ujawnienia w
  Załączniku nr 2 do Sprawozdania z działalności informacje na temat wynagrodzenia oraz liczby opcji na akcje
  AmRest przyznanych członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Zarząd wraz z Radą Nadzorczą przeanalizuje
  zasadność i ewentualne metody wdrożenia w Spółce tej zasady ładu korporacyjnego oraz podejmie decyzję o jej
  zastosowaniu bądź wyłączeniu.
  Tekst zbioru Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW d ostępny jest na oficjalnej stronie internetowej
  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek
  notowanych na Głównym Rynku GPW oraz na NewConnect ( www.corp -gov.gpw.pl , zakładka „Regulacje”).
  Aktualne oświadczenie AmRest o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,
  znajduje się na stronie internetowej Spółki (sekcja „Inwestorzy”, zakładka „Ład korporacyjny”).  AmRest Holdings SE
  66
  2. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli
  wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
  finansowych
  Emitent sporządza sprawozdania finansowe w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przyjęte
  procedu ry wewnętrzne. W celu opracowania dokumentów o wysokiej jakości oraz zapewnienia ich zgodności z
  obowiązującymi przepisami prawa, w Grupie AmRest funkcjonuje system kontroli wewnętrznej i zarządzania
  ryzykiem. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system ko ntroli wewnętrznej i jego skuteczność w procesie
  sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych.
  W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań
  finansowych, w Grupie AmRest funkcjonuje szereg wew nętrznych procedur oraz regulaminów, których celem
  jest zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli oraz identyfikacji i eliminowania potencjalnych ryzyk. System
  ten realizowany jest głównie w oparciu o:
   Statut Spółki
   Przyjętą politykę rachunkowości, okre ślającą stosowane zasady sprawozdawczości (więcej informacji
  na temat stosowanych zasad można znaleźć w Nocie 1 lit. b -d Skonsolidowanego Sprawozdania
  Finansowego)
   Politykę i Procedury Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym,
   Indywidualny Standard Raportowania określający przyjęte zasady dotyczące wypełniania obowiązków
  informacyjnych odnoszący się do obowiązujących regulacji prawnych,
   Regulamin obiegu informacji poufnych,
   Przejrzyste zakresy obowiązków i uprawnień pracowników, z których wynika podział zadań i
  odpowiedzialności za sporządzenie sprawozdań finansowych,
   Globalną politykę podatkową,
   Zasady dotyczące wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych
  sprawozdań finansowych Spółki,
   Monitorowanie procesu sprawozdawczości finanso wej oraz skuteczności systemów kontroli
  wewnętrznej i audytu wewnętrznego przez Radę Nadzorczą,
   Prezentowanie wyników finansowych w procesie zatwierdzania sprawozdań finansowych przez Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest.
  Proces ten jest wspierany także poprzez stosowanie sprawdzonych, jednolitych wzorców sprawozdań
  finansowych zapewniających spójność ujawnień, proces zatwierdzania i opiniowania dokumentów przed ich
  publikacją oraz badanie sprawozdań finansowych przez niezależnego audytora.
  3. Skład osob owy organów zarządzających i nadzorujących
  3.1. Zmiany w Zarządzie Spółki Dominującej
  Dnia 31 stycznia 2017 roku Zarząd AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od
  Pana Jacka Trybuchowskiego o rezygnacji z funkcji członka Zarządu AmRest z dniem 1 lutego 2017 roku.
  Rezygnacja była podyktowana względami osobistymi. Pana Trybuchowski pełnił w Spółce funkcję Dyrektora
  Operacyjnego (Chief Operations Officer).
  W dniu 17 maja 2017 roku AmRest poinformował, że w dniu 16 maja 2017 r oku Rada Nadzorcza Spółki podjęła
  uchwały o ponownym powołaniu na stanowisko Członka Zarządu Spółki Pana Jacka Trybuchowskiego. Uchwała
  weszła w życie z dniem 30 czerwca 2017 roku.
  Informacje na temat powołanej osoby zarządzającej:
  Jacek Trybuchowski  AmRest Holdings SE
  67
  Pan Trybuchowski jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie ukończył studia magisterskie na
  kierunku Marketing i Zarządzanie, a także Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, gdzie zdobył
  licencjat z Handlu Zagranicznego.
  Pracę w AmRest rozp oczął jeszcze jako student w 1993 roku. W ciągu ostatnich 24 lat Pan Trybuchowski pełnił
  różne funkcje, począwszy od Asystenta Kierownika oraz Kierownika Restauracji Pizza Hut, poprzez Kierownika
  Regionalnego (Area Coach) Pizza Hut i KFC, Dyrektora ds. Sie ci Dostaw (Supply Director), Menadżera ds.
  Dostosowań (Align Manager), Kierownika Działu Planowania i Analiz (P&A Manager), Prezydenta Marki Pizza
  Hut, a także Kierownika biznesu AmRest na Węgrzech (Country Manager), Dyrektora Nowych Rynków,
  Dyrektora ds. Fuzji i Przejęć, Prezydenta Dywizji Rosyjskiej do - obecnie - Dyrektora Operacyjnego (Chief
  Operations Officer).
  Związany z rynkiem rosyjskim w latach 2004 -2015. Pan Trybuchowski aktywnie pełni rolę Członka Zarządu
  AmRest Sp. z o.o. Jest również członkiem Rady Dyrektorów Grupy Blue Horizon (biznesu AmRest w Chinach).
  Od 2003 do 2005 roku pracował dla Yum!, początkowo w Europie, a następnie jako Dyrektor Operacyjny
  Rostik/KFC w Rosji .
  W dniu 19 maja 2017 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dn ia otrzymał zawiadomienie od Pana
  Drew O’Malley o jego rezygnacji z funkcji członka Zarządu Spółki z dniem 30 czerwca 2017 roku. Rezygnacja
  była podyktowana względami osobistymi. Pan O’Malley pełnił w Spółce funkcję Dyrektora Operacyjnego (Chief
  Operations Officer).
  Dnia 27 grudnia 2017 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Pana
  Wojciecha Mroczyńskiego o jego rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 28 grudnia 2017 roku.
  Rezygnacja była podyktowana względami osobistymi. Pana Mroczyński pełnił w Spółce funkcję Dyrektora ds.
  Strategii (Chief Strategy Officer).
  3.2. Zmiany w Radzie Nadzorczej
  W dniu 1 stycznia 2017 roku weszły w życie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki z d nia 12 grudnia 2016 roku powołujące następujące osoby na stanowiska członków Rady Nadzorczej
  Spółki:
   Pablo Castilla Reparaz (Uchwała nr 10)
   Mustafa Ogretici ( Uchwała nr 11)
  Informacje na temat powołanych członków Rady Nadzorczej:
  Pablo Castilla Reparaz
  Pan Pablo Castilla Reparaz jest obywatelem hiszpańskim. Pan Castilla Repáraz przez 30 lat działał w sektorze
  bankowym pracując na rzecz hiszpańskiego banku Banco Santander, S.A. Posiada bogate doświadczenie w
  zakresie fuzji i przejęć. Między innymi pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. prawnych i zarządzał
  transakcjami korporacyjnymi Grupy Santander. Jego obowiązki dotyczyły transakcji M&A w licznych
  jurysdykcjach, zarówno unijnych jak i spoza UE. Pan Pablo Castilla Repáraz w przeszłości zajmował rów nież
  stanowiska Dyrektora Santander Direkt Bank (Niemcy), Dyrektora Banco Mercantil (Peru), Non -member
  Secretary BT Telecomunicaciones S.A., Member Secretary Open Bank S.A ., Member Secretary Santander
  Investment, S.A. oraz Sekretarza Komitetu Inwestycyjneg o Grupy Santander.
  Pan Castilla ukończył studia prawnicze na Universidad de San Pablo (Bachelors Degree) oraz dalsze studia w
  zakresie doradztwa podatkowego i prawa UE (Master’s Degree, ICAI – ICADE). Ukończył również Advanced
  Management Program for Overse as Bankers (Wharton School of the University of Pennsylvania). Jest członkiem
  madryckiej izby prawniczej (Madrid Bar Association).
  Pan Pablo Castilla Reparaz oświadczył, że spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej .  AmRest Holdings SE
  68
  Mustafa Ogretici
  Pan Mustaf a Ogretici, obywatel brytyjski, specjalizuje się w sektorach gastronomii oraz nieruchomości. Jego
  doświadczenie obejmuje prowadzenie restauracji oraz franszyzę. Od 1997 roku jest właścicielem i kieruje
  restauracjami w Wielkiej Brytanii. Od 2005 roku inwest uje na rynku nieruchomości.
  Ukończył z wyróżnieniem Cassio Campus College w Warford, gdzie studiował zarządzanie i prawo.
  Pan Mustafa Ogretici oświadczył, że spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej.
  3.3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej
  Zarząd
  W 2017 roku w skład Zarządu AmRest wchodziły następujące osoby:
   Drew O’Malley (do dnia 30 czerwca 2017 roku)
   Jacek Trybuchowski (z wyłączeniem okresu między 2 lutym, a 29 czerwca 2017 roku)
   Mark Chandler
   Oksana Staniszewska
   Olgierd Danielewicz
   Wojciech Mroczyński (do dnia 28 grudnia 2017 roku).
  Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Zarządu Spółki prezentuje się następująco:
   Mark Chandler
   Oksana Staniszewska
   Olgierd Danielewicz
   Jacek Trybuchowski
  Rada Nadzorcza
  W 2017 roku w skład Rady Nadzorczej AmRest wchodziły następujące osoby:
   Henry McGovern
   José Parés Gutiérrez (Przewodniczący Rady Nadzorczej)
   Luis Miguel Álvarez Pérez
   Steven Kent Winegar Clark
   Carlos Fernández González
   Pablo Castilla Reparaz
   Mustafa Ogretici
  Powyższa lista odzwierciedla skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji niniejszego raportu.
  AmRest Holdings SE
  69
  4. Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących Spółkę
  TABELA 2.1 . WYNAGRODZENIE CZŁO NKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA 2017 ROK
  Członek Rady Nadzorczej
  Okres pełnienia funkcji w 2017 roku
  Wynagrodzenie za czas pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej
  Dochody z innych umów Inne świadczenia
  Łączne dochody za 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r.
  Henry McGovern 1.01 - 31.12.17 315 978 2 131 506 - 2 447 484
  José Parés Gutiérrez 1.01 - 31.12.17 315 851 - - 315 851
  Luis Miguel Álvarez
  Pérez 1.01 - 31.12.17 315 851 - - 315 851
  Steven Kent Winegar
  Clark [1] 1.01 - 31.12.17 - - 460 175 460 175
  Carlos Fernandez
  Gonzalez 1.01 - 31.12.17 320 495 - - 320 495
  Pablo Castilla Repáraz 1.01 - 31.12.17 434 371 - - 434 371
  Mustafa Ogretici 1.01 - 31.12.17 434 371 - - 434 371
  Razem 2 136 917 2 131 506 460 175 4 728 598
  [1] Dobrowolna rezygnacja z wynagrodzenia
  TABELA 2.2 . WYNAGRODZENIE CZŁO NKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ZA 2017 ROK
  Członek Zarządu Okres pełnienia funkcji w 2017 roku Wynagrodzenie
  Premia roczna, nagrody branżowe
  Dochody osiągnięte w spółkach zależnych i stowarzyszonych
  Świadczenia, dochody z innych tytułów
  Łączne dochody za 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r.
  Wojciech Mroczyński 1.01 - 28.12.17 992 593 186 109 1 178 702 15 056 1 193 758
  Mark Chandler 1.01 - 31.12.17 1 337 969 334 492 1 672 461 - 1 672 461
  Drew O'Malley 1.01 - 30.06.17 606 000 - 606 000 13 313 619 313
  Jacek Trybuchowski 1.01 - 01.02.17 i
  30.06 - 31.12.17 601 672 104 156 705 828 - 705 828
  Oksana Staniszewska 1.01 - 31.12.17 743 750 185 938 929 688 - 929 688
  Olgierd Danielewicz 1.01 - 31.12.17 741 667 148 333 890 000 - 890 000
  Razem 5 023 651 959 029 5 982 679 28 369 6 011 048
  Poniżej przedstawiono zmiany w stanie posiadania opcji na akcje AmRest przez osoby zarządzające
  lub nadzorujące AmRest w roku 2017, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami.
  AmRest Holdings SE
  70
  TABELA 2.3 . STAN POSIADANIA OPCJ I NA AKCJE AMREST PR ZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄ CE LUB
  NADZORUJĄCE SPÓŁKĘ W 2017 ROKU
  Imię i nazwisko Funkcja
  *
  Okres pełnienia
  funkcji za okres
  12 miesięcy
  kończących się
  31 grudnia
  2017 r.
  Liczba
  opcji na
  akcje na
  dzień
  31/12/2017
  Liczba
  opc ji na
  akcje
  nadanych
  w 2017
  roku
  Liczba
  opcji na
  akcje
  wykorzy -
  stanych
  w 2017
  roku
  Liczba
  opcji na
  akcje na
  dzień
  31/12/2017
  Liczba
  opcji które
  nabyły już
  prawo do
  realizacji
  Wartość
  godziwa
  wszystkich
  opcji na
  moment
  nadania (tys.
  zł)
  Henry McGovern N 1.01 - 31.12.17 216 666 75 000 10 000 281 666 206 666 10 315
  Wojciech Mroczyński Z 1.01 - 28.12.17 36 667 50 000 36 667 50 000 0 2 772
  Mark Chandler Z 1.01 - 31.12.17 40 000 - - 40 000 40 000 943
  Drew O'Malley Z 1.01 - 30.06.17 46 667 - 46 667 - - -
  Jacek Trybuchowski Z 1.01 - 01.02.17 i
  30.06 - 31.12.17 - 100 000 - 100 000 - 6 009
  Oksana Staniszewska Z 1.01 - 31.12.17 10 420 50 000 3 820 56 600 600 3 393
  Olgierd Danielewicz Z 1.01 - 31.12.17 8 000 50 000 - 58 000 2 000 3 603
  * (Z) osoba zarządzająca, (N) osoba nadzorująca
  Więcej informacji na temat programu opcji znajduje się w Nocie 20 do Skonsolidowanego Sprawozdania
  Finansowego.
  5. Opis działania organów zarządzających i nadzorujących Emitenta
  Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień reguluje Statut Spółki.
  Zgodnie ze statutem Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją. Do reprezentowania Spółki wymagane jest
  współdziałanie dwóch członków zarządu.
  Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływan i przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są
  na okres trzech lat.
  Zarząd składa się co najmniej z dwóch członków. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
  Uprawnienia Zarządu co do podjęcia decyzji o emisji akcji również zostały opisane w Statucie Spółki, w §4:
   Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
   Podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego mogą być dokonywane jedynie
  w celu realizacji opcji na akcje w ramach przyjętego przez Sp ółkę jakiegokolwiek motywacyjnego programu
  opcji menedżerskich dla pracowników, w tym członków Zarządu, Spółki albo spółek zależnych od Spółki,
  zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą przed dniem 1 czerwca 2010 r. Uchwały
  Zarządu w spraw ach ustalenia ceny emisyjnej lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie
  wymagają zgody Rady Nadzorczej.
   W granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do pozbawienia w całości lub części prawa poboru
  akcji za zgodą Rady Nadzorczej. Zgoda, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest udzielana
  w drodze uchwały podjętej większością czterech piątych głosów c złonków Rady Nadzorczej
  AmRest Holdings SE
  71
  Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw Spółki przez Zarząd.
  Do obowiązków Rady Nadzorczej należy między innymi:
   ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy
  co do ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym;
   ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
   składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których
  mowa powyżej;
   dokonywanie w yboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
   zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.
  W Spółce działają następujące komitety Rady Nadzorczej: Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń.
  6. Komitet Audytu AmRest - opis działania, skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w
  ciągu ostatniego roku obrotowego
  W 201 7 roku miały miejsce następujące zmiany osobowe w Komitecie Audytu:
  Dnia 1 stycznia 2017 roku weszły w życie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 12 grud nia 201 6 roku powoł ujące
  Panów José Parés Gutiérrez , Pablo Castilla Rep araz oraz Mustafa Ogretici na członk ów Komitetu Audytu.
  Z dniem 1 stycznia 2017 roku Pan Steven Kent Winegar Clark zrezygnował z pełnienia funkcji członka Komitetu
  Audytu .
  Na dzień pub likacji niniejszego raportu w skład Komitetu Audytu AmRest wchodzą następujący członkowie Rady
  Nadzorczej :
   José Parés Gutiérrez ,
   Pablo Castilla Rep araz ,
   Mustafa Ogretici.
  Zadania Komitetu Audytu
  Zadaniami Komitetu Audytu jest doradzanie Radzie Nadzorczej w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania
  zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz działalności audytu wewnętrznego Spółki i jej Grupy
  Kapitałowej a także współpraca z biegłymi rewid entami. Do zadań Komitetu Audytu zalicza się
  w szczególności:
  (A) monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki, a także udzielanie Radzie Nadzorczej rekomendacji
  dotyczących wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów,
  (B) omawianie (przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego) z biegłymi
  rewidentami Spółki charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi
  rewidentami Spółki,
  (C) przegląd okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jedno stkowych i skonsolidowanych)
  skupiający się w szczególności na:
  - wszelkich zmianach zasad rachunkowości, norm i praktyk dotyczących prowadzenia ksiąg;
  - głównych kwestii poddanych analizie;
  - znaczących korektach wynikłych w trakcie badania;  AmRest Holdings SE
  72
  - oświadc zeniach o kontynuacji działalności;
  - zgodności z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
  (D) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych,
  (E) analiza listów biegłych rewidentów do Zarządu Spółki, n iezależności i obiektywności przeprowadzonego
  audytu oraz odpowiedzi Zarządu,
  (F) przegląd systemów rachunkowości zarządczej
  (G) przegląd rocznego sprawozdania grupy kapitałowej AmRest oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym
  kontroli procesów finansowych , operacyjnych, zarządczych, kontroli w zakresie przestrzegania przepisów
  i oceny ryzyka,
  (H) analiza raportów audytu wewnętrznego oraz obserwacji wewnętrznych analityków oraz odpowiedzi Zarządu
  na te obserwacje; sprawdzanie poziomu niezależności audytoró w wewnętrznych i opiniowanie planów Zarządu
  dotyczących zatrudniania i zwalniania szefa audytu wewnętrznego,
  (I) roczny przegląd harmonogramu prac audytu wewnętrznego, koordynacja pracy wewnętrznych
  i zewnętrznych audytorów oraz inspekcja warunków pracy wewnętrznych audytorów,
  (J) współpraca z departamentami Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę, jak i okresowa ocena ich pracy,
  (K) rozpatrywanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, wytyczonych przez Komitet Audytu
  lub Radę Nadzorczą ,
  (L) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu Audytu.
  7. Struktura Akcjonariatu
  Według informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień 31 grudnia 2017 roku, następujący akcjonariusze
  przekazali informacj e o posiadaniu bezpośrednio lub pośrednio (poprzez podmioty zależne) co najmniej 5%
  liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AmRest:
  TABELA 2.4 . STRUKTURA AKCJONAR IATU AMREST NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROK U
  Akcjonariusze Liczba akcji Udział w kapitale % Liczba głosów na WZA Udział na WZA %
  FCapital Dutch B.V.* 11 959 697 56.38% 11 959 697 56.38%
  Nationale -Nederlanden
  OFE** 1 484 893 7.00% 1 484 893 7.00%
  Gosha Holding S.à.r.l.*** 2 463 511 11.61% 2 463 511 11.61%
  Pozostali akcjonariusze 5 305 792 25.01% 5 305 792 25.01%
  * FCapital Dutch B. V. jest podmiotem bezpośrednio dominującym FCapital Lux (podmiotu posiadającego 5 232 907 akcji AmRest) oraz
  spółką zależną Finaccess Capital, S.A. de C.V. Grupo Finacces SAPI de C.V. jest podmiotem bezpośrednio dominującym Finaccess
  Capital, S.A. de C.V. i spółką zależną Grupo Far -Luca, S.A. de C.V. Osobą bezpośrednio dominującą Grupo Far -Luca, S.A. de C.V. jest
  Pan Carlos Fernández González, będący członkiem Rady Nadzorczej AmRest
  ** Wcześniejsza n azwa: ING OFE
  *** Gosha Holding S.à.r.l. jest podmiotem blisko związanym z Panem Henrym McGovern oraz Panem Stevenem Kent Winegar, Członka mi
  Rady Nadzorczej AmRest
  Na dzień przekazania niniejszego raportu, 8 marca 2018 roku, tabela odzwierciedlająca struk turę akcjonariatu
  prezentuje się następująco:  AmRest Holdings SE
  73
  TABELA 2 .5. STRUKTURA AKCJONAR IATU AMREST NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU ROCZNEGO,
  8 MARCA 2018 ROKU
  Akcjonariusze Liczba akcji Udział w kapitale % Liczba głosów na WZA Udział na WZA %
  FCapital Dutch B.V.* 11 959 697 56.38% 11 959 697 56.38%
  Nationale -Nederlanden
  OFE** 1 484 893 7.00% 1 484 893 7.00%
  Gosha Holding S.à.r.l.*** 2 263 511 10.67% 2 263 511 10.67%
  Pozostali akcjonariusze 5 505 792 25.95% 5 505 792 25.95%
  * FCapital Dutch B. V. jest podmiotem bezpośrednio dominującym FCapital Lux (podmiotu posiadającego 5 232 907 akcji AmRest) oraz
  spółką zależną Finaccess Capital, S.A. de C.V. Grupo Finacces SAPI de C.V. jest podmiotem bezpośrednio dominującym Finaccess
  Capital, S.A. de C.V. i spółką zależną Grupo Far -Luca, S.A. de C.V. Osobą bezpośrednio dominującą Grupo Far -Luca, S.A. de C.V. jest
  Pan Carlos Fernández González, będący członkiem Rady Nadzorczej AmRest
  ** Wcześniejsza nazwa: ING OFE
  *** Gosha Holding S.à.r.l. jest podmiotem blisko związanym z Panem Henrym McGovern oraz Panem Stevenem Kent Winegar, Członkami
  Rady Nadzorczej AmRest
  8. Opis zmian w akcjonariacie
  Zgodnie z najlepsz ą wiedz ą AmRest, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia przekazania niniejszego raportu
  (8 marca 2018 roku) w strukturze akcjonariatu AmRest nie nast ąpiły zmiany inne ni ż opisane poniżej.
  8.1. Zmiany w akcjonariacie w odniesieniu do akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na
  Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
  Dnia 11 sierpnia 2017 roku AmRest poinformował o otrzymaniu w tym samym dniu powiadomienia od Gosha
  Holding S.à.r.l., spółki założonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w
  Luksemburgu, L -1528, 8A Boulevard de la Foire, zarejestrowa nej w rejestrze handlowym Luksemburga (Registre
  de Commerce et des Sociétés) pod numerem B202224 (dalej zwanej “Gosha”), że w dniu 9 sierpnia 2017 r. w
  wyniku transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Gosha zbyła 200.000 akcji
  Am Rest reprezentujących ok. 0,94% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 200.000 głosów
  na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 0,94% ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki („Transakcja”), w wyniku czego bez pośrednio zmniejszyła swój udział w ogólnej liczbie
  głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki do poniżej 5%.
  Przed dokonaniem Transakcji Gosha posiadała 1.242.056 akcji Spółki reprezentujących ok. 5,85% wszystkich
  akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1.242.056 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 5,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po dokonaniu Transakcji Gosha posiadała 1.042.056 akcji Spółki reprezentujących ok. 4,91% wszystkich akcj i
  Spółki i uprawniających do wykonywania 1.042.056 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 4,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Ponadto Gosha poinformowała, że nie posiada, nie nabyła ani nie zbyła żadnych instrumentów, o których mowa
  w art. 69b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) oraz że nie
  występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.
  Dnia 16 września 2017 Zarząd AmRest poinformował o otrzymaniu w dniu 15 września 2017 r. informacji od:
  1. FCapital Lux S.à.r.l. (dalej zwanej “FCapital Lux”),
  2. FCapital Dutch, B.V . (dalej zwanej “FCapital”),  AmRest Holdings SE
  74
  3. Inmobiliaria Tabga, S.A. de C.V. (dalej zwanej “Tabga”),
  4. Finaccess Capital, S.A. de C.V. (dalej zwanej “Finaccess”),
  5. Grupo Finaccess S.A.P.I. de C.V. (dalej zwanej “Grupo Finaccess”),
  6. Grupo Far -Luca, S.A. de C.V . (dalej zwanej “Grupo Far -Luca”),
  7. Carlos Fernández González (dalej zwanego “Pan Fernández”),
  iż w dniu 15 września 2017 r. FCapital Lux sprzedała 1 711 455 akcji AmRest reprezentujących ok. 8,07%
  wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywani a 1 711 455 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
  stanowiących ok. 8,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Przed sprzedażą FCapital Lux posiadała 6 394 362 akcji Spółki reprezentujących ok. 30,14% wszystkich akcji
  Spółki i uprawniających do wykonywania 6 394 362 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 30,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Przed sprzedażą FCapital jako podmiot bezpośrednio dominujący FCapital Lux, posiadała 13 121 152 akcj i Spółki
  reprezentujących ok. 61,85% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 13 121 152 głosów na
  walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 61,85% ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki z czego:
  (i) bezpośrednio po siadała 6 726 790 akcji Spółki reprezentujących ok. 31,71% wszystkich akcji Spółki i
  uprawniających do wykonywania 6 726 790 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 31,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  (ii) (ii) pośrednio (przez FCapital Lux) posiadała 6 394 362 akcji Spółki reprezentujących ok. 30,14%
  wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 6 394 362 głosów na walnym zgromadzeniu
  akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 30,14% ogólnej liczby głosó w na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Przed sprzedażą Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far Luca i Mr. Fernandez jako podmioty pośrednio
  dominujące FCapital Lux, posiadały pośrednio 13 121 152 akcji Spółki reprezentujących ok. 61,85% wszystkich
  akcji Sp ółki i uprawniających do wykonywania 13 121 152 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
  Spółki stanowiących ok. 61,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po sprzedaży FCapital Lux posiadała 4 682 907 akcji Spółki reprezentujących ok. 22,07% wszystkich akcji Spółki
  i uprawniających do wykonywania 4 682 907 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 22,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po sprzedaży, FCapital, jako podmiot bezpośrednio domi nujący FCapital Lux, posiadała 11 409 697 akcji Spółki
  reprezentujących ok. 53,78% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 11 409 697 głosów na
  walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 53,78% ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki, z czego:
  (i) bezpośrednio posiadała 6 726 790 akcji Spółki reprezentujących ok. 31,71% wszystkich akcji Spółki i
  uprawniających do wykonywania 6 726 790 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 31,71% ogólnej l iczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  (ii) pośrednio przez FCapital Lux posiadała 4 682 907 akcji Spółki reprezentujących ok. 22,07% wszystkich
  akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 4 682 907 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
  Spółki stan owiących ok. 22,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po sprzedaży, Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far Luca i Mr. Fernandez jako podmioty pośrednio
  dominujące FCapital Lux, posiadali pośrednio 11 409 697 akcji Spółki reprezent ujących ok. 53,78% wszystkich
  akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 11 409 697 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
  Spółki stanowiących ok. 53,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  FCapital Lux poinformowała, że nie posiadała żadnych podmiotów od niej zależnych. FCapital poinformowała,
  że podmioty od niej zależne inne niż FCapital Lux nie posiadały żadnych akcji w Spółce.
  Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far -Luca i Pan Ferná ndez poinformowali, każde z nich z osobna, że
  podmioty od nich zależne inne niż FCapital Lux i FCapital nie posiadały żadnych akcji w Spółce.  AmRest Holdings SE
  75
  Ponadto, FCapital Lux, FCapital Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far -Luca i Pan Fernández
  poinformowali, że nie występowały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. („ustawa o ofercie”) .
  Dodatkowo, FCapital Lux poinformowała, że nie posiadała, nie nabyła ani nie zbyła żadnych instrumentów, o
  których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie i miała jedynie prawo do wykonywania prawa głosu łącznie z 4
  682 907 akcji Spółki reprezentujących ok. 22,07% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 4
  682 907 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 22,07% ogólnej liczby głosów
  na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Również FCapital, Tabga, Finaccess, Grupo Finacces s, Grupo Far -Luca i Pan Fernández poinformowali, każde z
  nich z osobna, że nie posiadali, nie nabyli ani nie zbyli żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1
  ustawy o ofercie i mieli jedynie prawa głosu łącznie z 11 409 697 akcji Spółki repreze ntujących ok. 53,78%
  wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 11 409 697 głosów na walnym zgromadzeniu
  akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 53,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Dnia 20 września 2017 r. Zarząd AmRest poinformował o otrzymaniu w dniu 19 września 2017 r. informacji od:
  1. Gosha Holding S.à.r.l. (dalej zwanej “Gosha”);
  2. PCMMM S.à r.l. (dalej zwanej “PCMMM”);
  3. Metropolitan Properties International Sp. z o.o. (dalej zwanej “MPI”);
  4. Pani Małgorzat y McGovern (dalej zwanej “Pani McGovern”);
  5. Pana Stevena Winegar (dalej zwanego “Pan Winegar”);
  iż w dniu 15 września 2017 r., w wyniku dokonania transakcji poza rynkiem regulowanym, Gosha kupiła 1 711
  455 akcji AmRest reprezentujących ok. 8,07% wszyst kich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1 711
  455 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 8,07% ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki („Transakcja”), w wyniku czego bezpośrednio zwiększyła swój udział w ogólnej liczbie
  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki do powyżej 10%.
  Przed dokonaniem Transakcji Gosha posiadała 1 042 056 akcji Spółki reprezentujących ok. 4,91% wszystkich
  akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1 042 056 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonarius zy Spółki
  stanowiących ok. 4,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po dokonaniu Transakcji Gosha posiadała 2 753 511 akcji Spółki reprezentujących ok. 12,98% wszystkich akcji
  Spółki i uprawniających do wykonywania 2 753 511 głosów na wa lnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 12,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Ponadto w wyniku Transakcji podmioty dominujące Gosha tj. PCMMM podmiot bezpośrednio dominujący
  Gosha, MPI (podmiot bezpośrednio dominujący PCMMM) i podmiot pośrednio dominującym nad Gosha, Pani
  McGovern oraz Pan Winegar (podmioty ostatecznie dominujące) nabyły pośrednio 1 711 455 akcji Spółki
  reprezentujących ok. 8,07% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1 711 455 głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 8,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  w wyniku czego pośrednio zwiększyły swój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki do
  powyżej 10%.
  Przed dokonaniem Transakcji po dmioty dominujące Gosha posiadały 1 042 056 akcji Spółki reprezentujących
  ok. 4,91% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1.042.056 głosów na walnym
  zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 4,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
  Spółki.
  Po dokonaniu Transakcji podmioty dominujące Gosha posiadały 2 753 511 akcji Spółki reprezentujących ok.
  12,98% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 2 753 511 głosów na walnym zgromadzeniu
  akcjonariuszy Spółki stanowi ących ok. 12,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  AmRest Holdings SE
  76
  Gosha poinformowała, że nie posiadała żadnych podmiotów od niej zależnych. PCMMM poinformowała, że
  podmioty od niej zależne inne niż Gosha nie posiadały żadnych akcji w Spółce. MPI poin formowała, że podmioty
  od niej zależne inne niż Gosha nie posiadały żadnych akcji w Spółce. Pani McGovern and Pan Winegar
  poinformowali, że podmioty od nich zależne inne niż Gosha nie posiadały (bezpośrednio) żadnych akcji w Spółce.
  Ponadto, Gosha, PCMMM, MPI, Pani McGovern i Pan Winegar poinformowali, każde z nich z osobna, że nie
  występowały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o raz o spółkach publicznych z
  dnia 29 lipca 2005 r. („ustawa o ofercie”).
  Dodatkowo, Gosha, PCMMM, MPI, Pani McGovern i Pan Winegar poinformowali, każde z nich z osobna, że nie
  posiadali, nie nabyli ani nie zbyli żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.
  Łącznie posiadali, odpowiednio bezpośrednio i pośrednio jedynie 2 753 511 akcji Spółki reprezentujących ok.
  12,98% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 2 753 511 głosów na walnym zgromadzeniu
  akcjonariuszy S półki stanowiących ok. 12,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  W dniu 16 października 2017 r. Zarząd AmRest poinformował, iż otrzymał żądanie wykupu stosownie do z art.
  48 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interes ów gospodarczych i spółce europejskiej 550
  000 akcji Spółki od jednego akcjonariusza – Nationale -Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w
  Warszawie, ul. Topiel 12 (zwanego dalej „Nationale -Nederlanden”), reprezentowanego przez Nationale -
  Nederlan den Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., który głosował przeciwko Uchwale nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przeniesienia statutowej
  siedziby Spółki za granicę, do Hiszpanii, oraz zmiany Statutu Spółki.
  Dn ia 20 października 2017 r. Zarząd AmRest poinformował, iż tego samego dnia otrzymał od FCapital Lux ofertę
  wykupu wszystkich akcji od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki z dnia 5 października 20 17 r. w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki za granicę,
  do Hiszpanii, oraz zmiany Statutu Spółki i zgłosili żądanie wykupu swoich akcji. Zarząd Spółki poinformował
  ponadto, że zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejski m zgrupowaniu interesów
  gospodarczych i spółce europejskiej („Ustawa o SE”), FCapital Lux wpłacił na rachunek bankowy Spółki kwotę
  równą łącznej cenie za wszystkie 550 000 akcji (po 361,65 złotych za jedną akcję). W związku z powyższą ofertą
  zgłoszoną prze z FCapital Lux nie ma już ryzyka, iż do wykupu akcji, wobec braku oferentów, będzie zobowiązana
  Spółka.
  Dnia 10 listopada 2017 r. Zarząd AmRest poinformował, iż w przewidzianym przepisami terminie tj. do dnia 9
  listopada 2017 r. nie otrzymał innych ofert wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko wyżej
  wspomnianej Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zgłosili żądanie wykupu swoich
  akcji. W związku z powyższym FCapital Lux jest jedynym podmiotem, który zgłosił ofertę odku pu wszystkich
  550 000 akcji od akcjonariusza Nationale -Nederlanden oraz wpłacił należność równą cenie wszystkich akcji na
  rachunek bankowy Spółki.
  W dniu 21 listopada 2017 r. Zarząd AmRest podjął uchwałę w sprawie przydziału akcji będących przedmiotem
  odku pu od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
  dnia 5 października 2017 r. w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki za granicę, do Hiszpanii, oraz
  zmiany Statutu Spółki . Działając na podstawie a rt. 18 ust. 5 w zw. z art. 48 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o
  europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej Zarząd przydzielił wszystkie 550 000
  akcji, których odkupu zażądał akcjonariusz Nationale -Nederlanden spółce FCapital Lux. Ł ączna cena akcji
  będących przedmiotem odkupu wynosiła 198.907.500 złotych.
  Dnia 23 listopada 2017 roku Zarząd AmRest Holdings SE poinformował o podpisaniu dnia 22 listopada 2017
  roku umowy między Nationale -Nederlanden, FCapital Lux oraz AmRest dotyczącej odkupu 550.000 akcji od
  akcjonariusza Nationale -Nederlanden, który głosował przeciwko przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do
  Hiszpanii przez FCapital Lux.  AmRest Holdings SE
  77
  Zgodnie z powyższą umową AmRest zwrócił na rachunek FCapital Lux kwotę równą cenie wszystkich 550.000
  akcji - 198.907.500 złotych, którą uprzednio, zgodnie z art. 18 ust. 4 w zw. z art. 48 ustawy z dnia 4 marca 2005
  r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, FCapital Lux wpłacił na rachunek
  bankowy Spółki zgłaszając chęć odkupu.
  Jednocześnie Zarząd poinformował o wykonaniu i rozliczeniu w dniu 23 listopada 2017 roku transakcji odkupu
  przez FCapital Lux 550.000 akcji AmRest od Nationale -Nederlanden po cenie 361,65 zł za akcję (łączna cena:
  198.907.500 złotych).
  Dnia 24 listopada Zarząd AmRest Holdings SE poinformował o otrzymaniu w dniu 23 listopada 2017 roku
  informacji od:
  1. FCapital Lux S.à.r.l. (dalej zwanej “FCapital Lux”),
  2. FCapital Dutch, B.V. (dalej zwanej “FCapital”),
  3. Inmobiliaria Tabga, S.A. de C.V. ( dalej zwanej “Tabga”),
  4. Finaccess Capital, S.A. de C.V. (dalej zwanej “Finaccess”),
  5. Grupo Finaccess S.A.P.I. de C.V. (dalej zwanej “Grupo Finaccess”),
  6. Grupo Far -Luca, S.A. de C.V. (dalej zwanej “Grupo Far -Luca”),
  7. Carlos Fernández González (d alej zwanego “Pan Fernández”),
  iż w dniu 23 listopada 2017 r. FCapital Lux nabyła w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. 550.000 akcji AmRest reprezentujących ok. 2,59 % wszystkich akcji Spółki i uprawniających
  do wyko nywania 550.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 2,59% ogólnej liczby
  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Transakcja”).
  Przed Transakcją FCapital Lux posiadała 4.682.907 akcji Spółki reprezentujących ok. 22,07% wszystkich akcji
  Spół ki i uprawniających do wykonywania 4.682.907 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 22,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Przed Transakcją FCapital jako podmiot bezpośrednio dominujący FCapital Lux, posiad ała 11.409.697 akcji
  Spółki reprezentujących ok. 53,78% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 11.409.697
  głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 53,78% ogólnej liczby głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki, z cze go:
  (i) bezpośrednio posiadała 6.726.790 akcji Spółki reprezentujących ok. 31,71% wszystkich akcji Spółki i
  uprawniających do wykonywania 6.726.790 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 31,71% ogólnej liczby głosów n a walnym zgromadzeniu Spółki;
  (ii) pośrednio przez FCapital Lux posiadała 4.682.907 akcji Spółki reprezentujących ok. 22,07% wszystkich
  akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 4.682.907 głosów na walnym zgromadzeniu
  akcjonariuszy Spółki stano wiących ok. 22,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Przed Transakcją Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far Luca i Pan Fernández jako podmioty
  (bezpośrednio lub pośrednio) dominujące FCapital Lux oraz FCapital, posiadały pośrednio 11.409.697 akcji
  Spółki reprezentujących ok. 53,78% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 11.409.697
  głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 53,78% ogólnej liczby głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po Tran sakcji FCapial Lux posiadał 5.232.907 akcji Spółki reprezentujących ok. 24,67% wszystkich akcji Spółki
  i uprawniających do wykonywania 5.232.907 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 24,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgro madzeniu Spółki.
  Po Transakcji, FCapital, jako podmiot bezpośrednio dominujący FC Lux, posiadał 11.959.697 akcji Spółki
  reprezentujących ok. 56,38% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 11.959.697 głosów na  AmRest Holdings SE
  78
  walnym zgromadzeniu akcjonarius zy Spółki stanowiących ok. 56,38% ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki, z czego:
  i) bezpośrednio posiada 6.726.790 akcji Spółki reprezentujących ok. 31,71% wszystkich akcji Spółki i
  uprawniających do wykonywania 6.726.790 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 31,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  (ii) pośrednio przez FCapital Lux posiada 5.232.907 akcji Spółki reprezentujących ok. 24,67% wszystkich
  akcji Spółki i uprawni ających do wykonywania 5.232.907 głosów na walnym zgromadzeniu
  akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 24,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po sprzedaży, Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far Luca i Pan Fernández jako podmioty p ośrednio
  dominujące FCapital Lux posiadają pośrednio 11.959.697 akcji Spółki reprezentujących ok. 56,38% wszystkich
  akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 11.959.697 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
  Spółki stanowiących ok. 56,38% ogólnej l iczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  FCapital Lux poinformowała, że nie posiada żadnych podmiotów od niej zależnych.
  FCapital poinformowała, że podmioty od niej zależne inne niż FCapital Lux nie posiadają żadnych akcji w Spółce.
  Tabga, Finaccess, G rupo Finaccess, Grupo Far -Luca i Pan Fernández poinformowali, każde z nich z osobna, że
  podmioty od nich zależne inne niż FCapital Lux i FCapital nie posiadają żadnych akcji w Spółce.
  Ponadto, FCapital Lux, FCapital Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far -Luca i Pan Fernández
  poinformowali, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej i
  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku („ustawa o ofercie”).
  Dodatkowo, FCapital Lux poinformowała, że nie posiada, nie nabyła ani nie zbyła żadnych instrumentów, o
  których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie i ma jedynie prawo do wykonywania prawa głosu łącznie z
  5.232. 907 akcji Spółki reprezentujących ok. 24,67% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania
  5.232.907 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 24,67% ogólnej liczby
  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Również FCapital, Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far -Luca i Pan Fernández poinformowali, każde z
  nich z osobna, że nie posiadają, nie nabyły ani nie zbyły żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust.
  1 ustawy o ofercie i mają jedynie prawa głosu łącznie z 11.959.697 akcji Spółki reprezentujących ok. 56,38%
  wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 11.959.697 głosów na walnym zgromadzeniu
  akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 56,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  8.2. Zmiany w liczbie akcji AmRest będących w posiadaniu osób nadzorujących i zarządzających AmRest
  Zgodnie z najlepszą wiedzą AmRest członkami zarządu, będącymi w posiadaniu akcji Emitenta w 2017 roku byli Pan
  Wojciech Mroczyński, Pan Drew O’Malley, Pan Jacek T rybuchowski, Pan Mark Chandler, Pani Oksana Staniszewska
  oraz Pan Olgierd Danielewicz.
  Na dzień 31 grudnia 2016 roku Pan Wojciech Mroczyński posiadał 14 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 0,14
  EUR. Na dzień 28 grudnia 2017 roku (ostatni dzień pełn ienia przez niego funkcji członka zarządu Spółki) posiadał on
  1 355 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 13,55 EUR.
  Na dzień 31 grudnia 2016 roku Pan Drew O’Malley nie posiadał akcji Spółki. Na dzień 30 czerwca 2017 roku (ostatni
  dzień pełnienia prz ez niego funkcji członka zarządu Spółki) posiadał on 918 akcji AmRest o łącznej wartości
  nominalnej 9,18 EUR.
  Na dzień 31 grudnia 2016 roku Pan Jacek Trybuchowski posiadał 48 505 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej
  485,05 EUR. Na dzień 31 grudnia 20 17 roku (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) posiadał
  on 4 296 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 42,96 EUR.  AmRest Holdings SE
  79
  Na dzień 31 grudnia 2016 roku Pan Mark Chandler posiadał 38 000 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 380,00
  EUR. Na dzień 31 grudnia 2017 roku (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) posiadał on 1 379
  akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 13,79 EUR.
  Na dzień 31 grudnia 2016 roku Pani Oksana Staniszewska posiadała 2 020 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej
  20,20 EUR. Na dzień 31 grudnia 2017 roku (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) nie posiadała
  ona akcji Spółki.
  Na dzień 31 grudnia 2016 roku Pan Olgierd Danielewicz posiadał 21 508 akcji AmRest o łącznej wartości nominalnej
  215,08 EUR. Na dzień 31 grudnia 2017 roku (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) posiadał
  on 5 047 akcji Spółki o łączne j wartości nominalnej 50,47 EUR.
  Zgodnie z najlepszą wiedzą AmRest jedynym członkiem Rady Nadzorczej, będącym w bezpośrednim posiadaniu akcji
  Emitenta jest Pan Henry McGovern.
  Na dzień 31 grudnia 2016 r. Pan Henry McGovern nie posiadał bezpośrednio akcj i Spółki. Na dzień 31 grudnia 2017
  r. (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) posiadał on bezpośrednio 7 234 akcji Spółki o łącznej
  wartości nominalnej 72,34 EUR.
  Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gosha Holdings S.a.r.l. – podmiot blisko zw iązany z Panem Henrym McGovern oraz
  Stevenem Kent Winegar (Członkami Rady Nadzorczej Spółki) - posiadała 1 242 056 akcji Spółki o łącznej wartości
  nominalnej 12 420,56 EUR. Na dzień 31 grudnia 2017 r. posiadała ona 2 463 511 akcji Spółki o łącznej wartości
  nominalnej 24 635,11 EUR. Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Gosha Holdings S.a.r.l. posiada 2 263 511
  akcji AmRest o łącznej wartości nominalnej 22 635,11 EUR.
  Na dzień 31 grudnia 2016 r. FCapital Dutch B.V. – podmiot blisko związany z Panem Ca rlosem Fernández González
  (Członkiem Rady Nadzorczej Spółki) posiadał 13 121 152 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 131 211,52 EUR.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) FCapital Dutch B.V.
  posiad ał 11 959 697 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 119 596,97 EUR.
  8.3. Transakcje na akcjach AmRest dokonane przez osoby mające dostęp do informacji poufnych
  W dniu 10 stycznia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomien ie od Pana
  Zbigniewa Cylnego, Prezesa Zarządu w spółce zależnej od AmRest o dokonaniu przez niego w dniu 05 stycznia
  2017 roku transakcji nabycia 600 akcji AmRest po cenie 113,27 PLN za akcję. Transakcja została zawarta poza
  obrotem zorganizowanym w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.
  Dnia 12 stycznia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana
  Olgierda Danielewicza, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego :
  - dnia 11 stycznia 2017 roku transakcji nabyc ia 5 274 akcji AmRest. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w
  ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.
  - dnia 12 stycznia 2017 roku transakcji nabycia 1 065 akcji AmRest. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w
  ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym .
  W dniu 25 stycznia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana
  Marka Chandler, Członka Zarządu Spółki , o dokonaniu przez niego:
  - w dniu 23 stycznia 2017 roku transakcji zbycia 6 000 akcji AmRest po średniej cenie 303,72 PLN za akcję ,
  - w dniu 24 stycznia 2017 roku transakcji zbycia 1 428 akcji AmRest po średniej cenie 313,27 PLN za akcję.
  Transakcj e został y zawart e na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym .
  Dnia 27 stycznia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana Marka
  Chandler, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 25 stycznia 2017 roku transakcji zbycia 4  AmRest Holdings SE
  80
  589 akcji AmRest po średniej cenie 319,37 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów
  Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  W dniu 14 lutego 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana
  Olgierda Danielewicza, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 10 lutego 2017 roku transakcji
  zbycia 500 akcji AmRest po cenie 330,60 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Pap ierów
  Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  Dnia 24 marca 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana Drew
  O’Malley, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 23 marca 2017 roku nabycia 20 000 akcji
  Spółki. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w framach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja
  została zawarta poza obrotem zorganizowanym.
  W dniu 24 marca 2017 roku AmRest poinformował również, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od
  Pani Oksany Staniszewskiej, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez nią w dniu 23 marca 2017 roku
  transakcji zbycia 1 669 akcji Spółki po średniej cenie 330,75 zł za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie
  Papierów Wartościowych w Warszawie w tr ybie sesyjnym zwykłym.
  Dnia 30 marca 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana Drew
  O’Malley, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 28 marca 2017 roku transakcji zbycia 20 000
  akcji Spółki po średniej cenie 341,33 zł za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych
  w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  W dniu 30 marca 2017 roku AmRest poinformował również, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od
  Pana Marka Chandler, Człon ka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego:
  - w dniu 28 marca 2017 roku transakcji zbycia 12 563 akcji Spółki po średniej cenie 341,05 zł za akcję,
  - w dniu 29 marca 2017 roku transakcji zbycia 9 000 akcji Spółki po średniej cenie 344,60 zł za akcję,
  - w dniu 30 marca 2017 roku transakcji zbycia 1 532 akcji Spółki po średniej cenie 346,30 zł za akcję.
  Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  Dnia 30 marca 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pani Oksany
  Staniszewskiej, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez nią:
  - w dniu 24 marca 2017 roku transakcji zbycia 351 akcji Spółki po średniej cenie 324,30 zł za akcję. Transakcja
  została zawarta na Giełdzie Pa pierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  - dnia 30 marca 2017 roku nabycia 1 427 akcji Spółki. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach
  wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.
  - w dniu 30 marca 2017 roku transakcji zbycia 1 427 akcji Spółki po średniej cenie 344,60 zł za akcję. Transakcja
  została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  Dnia 3 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana
  Olgierda Danielewicza, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 31 marca 2017 roku transakcji
  zbycia 900 akcji Spółki po średniej cenie 338,06 zł za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów
  Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  W dniu 4 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana Drew
  O’Malley, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 3 kwietnia 2017 roku tr ansakcji nabycia 3
  015 akcji Spółki. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.
  Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.
  Dnia 4 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował również , że w tym samym dniu ot rzymał powiadomienie od
  Pana Wojciecha Mroczyńskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 3 kwietnia 2017 roku
  transakcji nabycia 18 246 akcji Spółki. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji
  menadżerskich AmRest. Tra nsakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.  AmRest Holdings SE
  81
  W dniu 6 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana
  Wojciecha Mroczyńskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 4 kwietnia 2017 roku
  transakcji zbycia 8 260 akcji Spółki po średniej cenie 344,17 za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie
  Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  Dnia 7 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiado mienie od Pana Drew
  O’Malley, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 5 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 3 015
  akcji Spółki po średniej cenie 340,27 za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych
  w Warszawie w tryb ie sesyjnym zwykłym.
  W dniu 12 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana
  Wojciecha Mroczyńskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego:
  - w dniu 10 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 1 233 akc ji Spółki po cenie 344,75 za akcję,
  - w dniu 11 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 5 246 akcji Spółki po średniej cenie 344,88 za akcję. Transakcje
  zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  Dnia 12 kwietn ia 2017 roku AmRest poinformował również, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od
  Pana Olgierda Danielewicza, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 10 kwietnia 2017 roku
  transakcji zbycia 600 akcji Spółki po średniej cenie 343,15 za ak cję. Transakcja została zawarta na Giełdzie
  Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  W dniu 13 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana
  Zbigniewa Cylnego, Prezesa Zarządu w spółce zale żnej od AmRest o dokonaniu przez niego w dniu 11 kwietnia
  2017 roku transakcji zbycia 600 akcji Spółki po średniej cenie 343,96 za akcję. Transakcja została zawarta na
  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  Dnia 14 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana
  Wojciecha Mroczyńskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 12 kwietnia 2017 roku
  transakcji zbycia 3 521 akcji Spółki po średniej cenie 345,45 za akcję. T ransakcja została zawarta na Giełdzie
  Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  W dniu 19 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana
  Henrego McGovern – Członka Rady Nadzorczej Spółki, o d okonaniu przez niego w dniu 18 kwietnia 2017 roku
  transakcji nabycia 7 234 akcji AmRest. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji
  menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.
  Dnia 19 kwietnia 2017 rok u AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana
  Drew O’Malley, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 18 kwietnia 2017 roku transakcji nabycia
  9 036 akcji Spółki. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykona nia opcji menadżerskich AmRest.
  Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.
  W dniu 20 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana
  Wojciecha Mroczyńskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego:
  - w dniu 18 kwietnia 2017 roku transakcji nabycia 7 164 akcji Spółki. Akcje zost ały przekazane nieodpłatnie w
  ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.
  - w dniu 18 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 2 225 akcji Spółki po średniej cenie 344,95 za akcję. Transakcja
  została zaw arta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  - w dniu 19 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 3 584 akcji Spółki po średniej cenie 344,80 za akcję. Transakcja
  została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  Dnia 24 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana
  Drew O’Malley, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 21 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia
  6 036 akcji Spółki p o średniej cenie 344,21 za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów
  Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.  AmRest Holdings SE
  82
  W dniu 27 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana
  Jacka Trybuchowskie go, Członka Zarządu spółki zależnej od AmRest, o dokonaniu przez niego:
  - w dniu 25 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 116 akcji Spółki po średniej cenie 365,00 za akcję.
  - w dniu 26 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 2 009 akcji Spółki po średniej c enie 369,75 za akcję.
  Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  Dnia 28 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana
  Jacka Trybuchowskiego, Członka Z arządu spółki zależnej od AmRest, o dokonaniu przez niego:
  - w dniu 27 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 693 akcji Spółki po średniej cenie 372,07 za akcję.
  - w dniu 28 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 733 akcji Spółki po średniej cenie 368,00 za akcję.
  Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  W dniu 4 maja 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana Marka
  Chandler, Członka Zarządu Spółki, o dokonani u przez niego w dniu 28 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 509
  akcji Spółki po średniej cenie 367,50 za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych
  w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  W dniu 31 maja 2017 roku AmRest poinformo wał, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od osoby
  pełniącej obowiązki zarządcze - Pana Jerzego Tymofiejew, o dokonaniu przez niego w dniu 29 maja 2017 roku
  transakcji nabycia 450 akcji Spółki po średniej cenie 207,76 PLN za akcję. Transakcja została zawarta poza
  obrotem zorganizowanym, w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.
  Dnia 12 czerwca 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana Drew
  O’Malley, Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do i nformacji poufnych AmRest, o dokonaniu
  przez niego dnia 9 czerwca 2017 roku transakcji zbycia 2 082 akcji Spółki po cenie 360,24 PLN za akcję. Treść
  powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Transakcja została zawarta na Giełdzie
  Papi erów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  W dniu 22 czerwca 2017 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od
  Pana Olgierda Danielewicza, Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych
  AmRest, o dokonaniu przez niego dnia 20 czerwca 2017 roku transakcji zbycia 800 akcji Spółki po średniej cenie
  360,01 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie
  sesyjnym zwykłym.
  Dnia 16 paździ ernika 2017 r. AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pani
  Marii Eleny Pato -Castel, Prezydent marki La Tagliatella, która pełni obowiązki zarządcze w Spółce, o dokonaniu
  przez nią:
  - dnia 12 października 2017 r. transakcji naby cia 11 542 akcji AmRest. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w
  ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym,
  - w dniu 13 października 2017 r. transakcji zbycia 370 akcji AmRest po cenie 366,00 zł za akcję. Transakcja
  została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Dnia 19 października 2017 r. AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pani
  Marii Eleny Pato -Castel, Prezydent marki La Tagliatella, która pełni ob owiązki zarządcze w Spółce, o dokonaniu
  przez nią:
  - w dniu 17 października 2017 r. transakcji zbycia 2 000 akcji AmRest po cenie 359,15 zł za akcję,
  - w dniu 18 października 2017 r. transakcji zbycia 3 419 akcji AmRest po cenie 358,61 zł za akcję.
  Tran sakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Dnia 24 listopada 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Pani
  Marii Eleny Pato -Castel, Prezydent marki La Tagliatella, która pełni obowiązki zarząd cze w Spółce, o dokonaniu  AmRest Holdings SE
  83
  przez nią dnia 22 listopada 2017 roku transakcji zbycia 3 600 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie
  sprzedaży 369,74 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Dnia 24 listopada 2 017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Pana
  Jacka Trybuchowskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego:
  - w dniu 22 listopada 2017 roku transakcji zbycia 16 619 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie spr zedaży
  374,54 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  - w dniu 23 listopada 2017 roku transakcji zbycia 20 039 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży
  370,00 PLN za akcję. Transakcja została zaw arta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Dnia 27 listopada 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Pana
  Olgierda Danielewicza, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 24 listopada 2017 roku tran sakcji
  zbycia 20 000 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 370,00 PLN za akcję. Transakcja została
  zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Dnia 28 listopada 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Pani
  Marii Eleny Pato -Castel, Prezydent marki La Tagliatella, która pełni obowiązki zarządcze w Spółce, o dokonaniu
  przez nią:
  - w dniu 24 listopada 2017 roku transakcji zbycia 554 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży
  370,0 5 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  - w dniu 27 listopada 2017 roku transakcji zbycia 1 599 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży
  369,00 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełd zie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Dnia 28 listopada 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Pana
  Jacka Trybuchowskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 24 listopada 2017 roku transakcji
  zbycia 4 000 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 370,00 PLN za akcję. Transakcja została
  zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Dnia 14 grudnia 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Pani
  Ok sany Staniszewskiej, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez nią:
  - w dniu 13 grudnia 2017 roku transakcji nabycia 1303 akcji AmRest Holdings SE. Akcje zostały przekazane
  nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawa rta poza obrotem
  zorganizowanym,
  - w dniu 13 grudnia 2017 roku transakcji zbycia 1303 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży
  353,71 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  W dniu 21 grudnia 201 7 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od osoby
  pełniącej obowiązki zarządcze - Pana Jerzego Tymofiejew, o dokonaniu przez niego w dniu 19 grudnia 2017 roku
  transakcji nabycia 180 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie 1 30,90 PLN za akcję. Transakcja została
  zawarta poza obrotem zorganizowanym, w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.
  Dnia 29 grudnia 2017 roku AmRest poinformował, że dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymał zawiadomienie od
  osoby pełniącej obowiązki zarzą dcze - Pana Jerzego Tymofiejew, o dokonaniu przez niego dnia 28 grudnia 2017
  roku transakcji zbycia 860 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 392,00 PLN za akcję.
  Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  8.4. Transakcje na akcjach własnych AmRest dokonane na potrzeby realizacji programu opcji
  menadżerskich
  Skup akcji własnych następuje w oparciu o uchwałę nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2015
  roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału
  rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.  AmRest Holdings SE
  84
  Od 1 stycznia 2017 roku do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania AmRest nabył łącznie 225 692 akcji
  własnych za przybliżoną łączną cenę 79 128 483 zł. W tym samym okresie Spółka przekazała uczestnikom
  programów opcyjnych łącznie 147 348 akcj i.
  TABELA 2.6 . TRANSAKCJE NA AKCJAC H WŁASNYCH DOKONANE PRZEZ AMREST W OKRESIE OBJĘTYM
  SPRAWOZDANIEM
  data
  zawarcia
  transakcji
  data
  rozliczenia
  transakcji
  nabycie/
  zbycie
  ilość
  nabytych/
  zbytych
  akcji
  Średnia
  cena
  nabycia/
  zbycia akcji
  Wartość
  nominalna
  akcji
  [EUR]
  % kapitału
  zakłado -
  wego
  Spółki
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  ilość
  akcji
  sumar -
  ycznie
  łączna
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  %
  ogólnej
  liczby
  głosów
  w Spółce
  05.01.2017 05.01.2017 Z
  611 0,00 0,01
  0,0066% 1 391 38 201 38 201 0,1801% 200 78,00 0,01
  580 130,90 0,01
  09.01.2017 09.01.2017 Z 231 0,00 0,01 0,0011% 231 37 970 37 970 0,1790%
  10.01.2017 10.01.2017 Z 1 212 0,00 0,01 0,0070% 1 492 36 478 36 478 0,1720% 280 130,90 0,01
  11.01.2017
  11.01.2017 Z 6 464 0,00 0,01 0,0311% 6 594 29 884 29 884 0,1409% 130 130,90 0,01
  12.01.2017 12.01.2017 Z 1 332 0,00 0,01 0,0088% 1 872 28 012 28 012 0,1320% 540 130,90 0,01
  13.01.2017 13.01.2017 Z 259 0,00 0,01 0,0019% 399 27 613 27 613 0,1302% 140 130,90 0,01
  16.01.2017 16.01.2017 Z
  140 0,00 0,01
  0,0059% 1 260 26 353 26 353 0,1242%
  200 70,00 0,01
  280 78,00 0,01
  200 81,00 0,01
  200 81,82 0,01
  240 130,90 0,01
  17.01.2017 17.01.2017 Z 121 0,00 0,01 0,0011% 241 26 112 26 112 0,1231% 120 130,90 0,01
  18.01.2017 18.01.2017 Z
  118 0,00 0,01
  0,0172% 3 658 22 454 22 454 0,1058%
  800 70,00 0,01
  1 300 81,00 0,01
  840 81,82 0,01
  500 96,50 0,01
  100 130,90 0,01
  20.01.2017 20.01.2017 Z
  43 0,00 0,01
  0,0011% 223 22 231 22 231 0,1048% 80 78,00 0,01
  100 130,90 0,01
  23.01.2017 23.01.2017 Z 56 0,00 0,01 0,0003% 56 22 175 22 175 0,1045%
  24.01.2017 24.01.2017 Z 50 130,90 0,01 0,0002% 50 22 125 22 125 0,1043%
  26.01.2017 30.01.2017 N 9 342,90 0,01 0,00004% 9 22 134 22 134 0,1043%
  27.01.2017 31.01.2017 N 50 343,00 0,01 0,0002% 50 22 184 22 184 0,1046%
  30.01.2017 01.02.2017 N 710 337,16 0,01 0,0033% 710 22 894 22 894 0,1079%
  31.01.2017 31.01.2017 Z 4 956 0,00 0,01 0,0234% 4 956 17 938 17 938 0,0846%
  31.01.2017 02.02.2017 N 2 090 335,96 0,01 0,0099% 2 090 20 028 20 028 0,0944%
  01.02.2017 03.02.2017 N 2 000 325,43 0,01 0,0094% 2 000 22 028 22 028 0,1038%  AmRest Holdings SE
  85
  data
  zawarcia
  transakcji
  data
  rozliczenia
  transakcji
  nabycie/
  zbycie
  ilość
  nabytych/
  zbytych
  akcji
  Średnia
  cena
  nabycia/
  zbycia akcji
  Wartość
  nominalna
  akcji
  [EUR]
  % kapitału
  zakłado -
  wego
  Spółki
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  ilość
  akcji
  sumar -
  ycznie
  łączna
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  %
  ogólnej
  liczby
  głosów
  w Spółce
  02.02.2017 06.02.2017 N 850 317,75 0,01 0,0040% 850 22 878 22 878 0,1078%
  03.02.2017 07.02.2017 N 2 000 307,00 0,01 0,0094% 2 000 24 878 24 878 0,1173%
  06.02.2017 08.02.2017 N 2 040 316,00 0,01 0,0096% 2 040 26 918 26 918 0,1269%
  07.02.2017 09.02.2017 N 490 328,25 0,01 0,0023% 490 27 408 27 408 0,1292%
  08.02.2017 10.02.2017 N 2 400 329,42 0,01 0,0113% 2 400 29 808 29 808 0,1405%
  09.02.2017 13.02.2017 N 2 500 329,30 0,01 0,0118% 2 500 32 308 32 308 0,1523%
  10.02.2017 14.02.2017 N 2 461 330,58 0,01 0,0116% 2 461 34 769 34 769 0,1639%
  14.02.2017 16.02.2017 N 2 809 319,90 0,01 0,0132% 2 809 37 578 37 578 0,1771%
  15.02.2017 17.02.2017 N 1 295 319,45 0,01 0,0061% 1 295 38 873 38 873 0,1832%
  16.02.2017 20.02.2017 N 2 000 322,64 0,01 0,0094% 2 000 40 873 40 873 0,1927%
  20.02.2017 22.02.2017 N 2 250 330,00 0,01 0,0106% 2 250 43 123 43 123 0,2033%
  21.02.2017 23.02.2017 N 2 250 332,88 0,01 0,0106% 2 250 45 373 45 373 0,2139%
  17.03.2017 21.03.2017 N 3 800 335,68 0,01 0,0179% 3 800 49 173 49 173 0,2318%
  20.03.2017 22.03.2017 N 1 011 333,71 0,01 0,0048% 1 011 50 184 50 184 0,2366%
  21.03.2017 23.03.2017 N 858 327,56 0,01 0,0040% 858 51 042 51 042 0,2406%
  22.03.2017 24.03.2017 N 1 018 327,80 0,01 0,0048% 1 018 52 060 52 060 0,2454%
  23.03.2017 23.03.2017 Z 20 000 0,00 0,01 0,0943% 20 000 32 060 32 060 0,1511%
  23.03.2017 27.03.2017 N 2 503 335,28 0,01 0,0118% 2 503 34 563 34 563 0,1629%
  24.03.2017 28.03.2017 N 1 500 330,61 0,01 0,0071% 1 500 36 063 36 063 0,1700%
  27.03.2017 29.03.2017 N 505 333,59 0,01 0,0024% 505 36 568 36 568 0,1724%
  28.03.2017 30.03.2017 N 2 100 340,00 0,01 0,0099% 2 100 38 668 38 668 0,1823%
  29.03.2017 31.03.2017 N 3 000 344,58 0,01 0,0141% 3 000 41 668 41 668 0,1964%
  30.03.2017 30.03.2017 Z 1 650 0,00 0,01 0,0078% 1 650 40 018 40 018 0,1886%
  30.03.2017 03.04.2017 N 3 000 344,63 0,01 0,0141% 3 000 43 018 43 018 0,2028%
  31.03.2017 31.03.2017 Z 1 780 0,00 0,01 0,0084% 1 780 41 238 41 238 0,1944%
  31.03.2017 04.04.2017 N 1 548 348,25 0,01 0,0073% 1 548 42 786 42 786 0,2017%
  03.04.2017 03.04.2017 Z 22 287 0,00 0,01 0,1051% 22 287 20 499 20 499 0,0966%
  03.04.2017 05.04.2017 N 2 452 347,00 0,01 0,0116% 2 452 22 951 22 951 0,1082%
  04.04.2017 04.04.2017 Z 279 0,00 0,01 0,0013% 279 22 672 22 672 0,1069%
  04.04.2017 06.04.2017 N 4 000 343,78 0,01 0,0189% 4 000 26 672 26 672 0,1257%
  05.04.2017 07.04.2017 N 3 000 340,17 0,01 0,0141% 3 000 29 672 29 672 0,1399%
  06.04.2017 06.04.2017 Z 819 0,00 0,01 0,0039% 819 28 853 28 853 0,1360%
  06.04.2017 10.04.2017 N 4 200 341,97 0,01 0,0198% 4 200 33 053 33 053 0,1558%
  07.04.2017 07.04.2017 Z 1 038 0,00 0,01 0,0049% 1 038 32 015 32 015 0,1509%
  07.04.2017 11.04.2017 N 3 594 340,70 0,01 0,0169% 3 594 35 609 35 609 0,1679%
  10.04.2017 12.04.2017 N 606 344,67 0,01 0,0029% 606 36 215 36 215 0,1707%
  11.04.2017 11.04.2017 Z 114 0,00 0,01 0,0005% 114 36 101 36 101 0,1702%
  11.04.2017 13.04.2017 N 4 196 344,16 0,01 0,0198% 4 196 40 297 40 297 0,1900%
  12.04.2017 18.04.2017 N 4 750 345,39 0,01 0,0224% 4 750 45 047 45 047 0,2123%
  13.04.2017 19.04.2017 N 5 054 345,53 0,01 0,0238% 5 054 50 101 50 101 0,2362%
  18.04.2017 18.04.2017 Z 24 638 0,00 0,01 0,1171% 24 838 25 263 25 263 0,1191% 200 130,90 0,01
  20.04.2017 20.04.2017 Z 96 0,00 0,01 0,0005% 96 25 167 25 167 0,1186%  AmRest Holdings SE
  86
  data
  zawarcia
  transakcji
  data
  rozliczenia
  transakcji
  nabycie/
  zbycie
  ilość
  nabytych/
  zbytych
  akcji
  Średnia
  cena
  nabycia/
  zbycia akcji
  Wartość
  nominalna
  akcji
  [EUR]
  % kapitału
  zakłado -
  wego
  Spółki
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  ilość
  akcji
  sumar -
  ycznie
  łączna
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  %
  ogólnej
  liczby
  głosów
  w Spółce
  20.04.2017 24.04.2017 N 5 150 342,86 0,01 0,0243% 5 150 30 317 30 317 0,1429%
  21.04.2017 21.04.2017 Z 429 0,00 0,01 0,0020% 429 29 888 29 888 0,1409%
  21.04.2017 25.04.2017 N 1 482 343,83 0,01 0,0070% 1 482 31 370 31 370 0,1479%
  25.04.2017 27.04.2017 N 5 943 368,90 0,01 0,0280% 5 943 37 313 37 313 0,1759%
  26.04.2017 28.04.2017 N 2 557 373,43 0,01 0,0121% 2 557 39 870 39 870 0,1879%
  27.04.2017 27.04.2017 Z 108 0,00 0,01 0,0005% 108 39 762 39 762 0,1874%
  28.04.2017 28.04.2017 Z 830 0,00 0,01 0,0039% 830 38 932 38 932 0,1835%
  22.05.2017 24.05.2017 N 3 100 332,46 0,01 0,0146% 3 100 42 032 42 032 0,1981%
  23.05.2017 25.05.2017 N 2 900 336,33 0,01 0,0137% 2 900 44 932 44 932 0,2118%
  24.05.2017 24.05.2017 Z 85 0,00 0,01 0,0004% 85 44 847 44 847 0,2114%
  24.05.2017 26.05.2017 N 1 364 337,78 0,01 0,0064% 1 364 46 211 46 211 0,2178%
  25.05.2017 29.05.2017 N 683 338,21 0,01 0,0032% 683 46 894 46 894 0,2211%
  26.05.2017 26.05.2017 Z
  1 212 0,00 0,01
  0,0097% 2 052 44 842 44 842 0,2114%
  240 70,00 0,01
  200 81,00 0,01
  140 81,82 0,01
  260 223,50 0,01
  26.05.2017 30.05.2017 N 2 608 339,98 0,01 0,0123% 2 608 47 450 47 450 0,2237%
  29.05.2017 29.05.2017 Z
  1 335 0,00 0,01
  0,0106% 2 245 45 205 45 205 0,2131%
  100 70,00 0,01
  100 81,00 0,01
  150 81,82 0,01
  80 130,90 0,01
  480 223,50 0,01
  29.05.2017 31.05.2017 N 1 472 340,00 0,01 0,0069% 1 472 46 677 46 677 0,2200%
  30.05.2017 30.05.2017 Z 837 0,00 0,01 0,0039% 837 45 840 45 840 0,2161%
  30.05.2017 01.06.2017 N 2 377 340,60 0,01 0,0112% 2 377 48 217 48 217 0,2273%
  31.05.2017 31.05.2017 Z 270 0,00 0,01 0,0013% 270 47 947 47 947 0,2260%
  31.05.2017 02.06.2017 N 3 200 345,25 0,01 0,0151% 3 200 51 147 51 147 0,2411%
  01.06.2017 01.06.2017 Z 574 0,00 0,01 0,0037% 794 50 353 50 353 0,2374% 220 223,50 0,01
  01.06.2017 05.06.2017 N 150 339,70 0,01 0,0007% 150 50 503 50 503 0,2381%
  05.06.2017 05.06.2017 Z
  809 0,00 0,01
  0,0054% 1 149 49 354 49 354 0,2326% 120 70,00 0,01
  100 81,00 0,01
  120 81,82 0,01
  06.06.2017 06.06.2017 Z
  501 0,00 0,01
  0,0065% 1 371 47 983 47 983 0,2262%
  180 70,00 0,01
  210 81,00 0,01
  220 81,82 0,01
  260 223,50 0,01
  06.06.20 17 08.06.2017 N 3 400 364,16 0,01 0,0160% 3 400 51 383 51 383 0,2422%
  07.06.2017 09.06.2017 N 2 000 366,44 0,01 0,0094% 2 000 53 383 53 383 0,2516%
  08.06.2017 08.06.2017 Z 1 078 0,00 0,01 0,0051% 1 078 52 305 52 305 0,2466%  AmRest Holdings SE
  87
  data
  zawarcia
  transakcji
  data
  rozliczenia
  transakcji
  nabycie/
  zbycie
  ilość
  nabytych/
  zbytych
  akcji
  Średnia
  cena
  nabycia/
  zbycia akcji
  Wartość
  nominalna
  akcji
  [EUR]
  % kapitału
  zakłado -
  wego
  Spółki
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  ilość
  akcji
  sumar -
  ycznie
  łączna
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  %
  ogólnej
  liczby
  głosów
  w Spółce
  12.06.2017 12.06.2017 Z
  463 0,00 0,01
  0,0041% 863 51 442 51 442 0,2425%
  20 70,00 0,01
  100 81,00 0,01
  120 81,82 0,01
  160 223,50 0,01
  13.06.2017 13.06.2017 Z 705 0,00 0,01 0,0033% 705 50 737 50 737 0,2392%
  13.06.2017 16.06.2017 N 2 374 356,50 0,01 0,0112% 2 374 53 111 53 111 0,2504%
  14.06.2017
  14.06.2017 Z 292 0,00 0,01 0,0016% 342 52 769 52 769 0,2487% 50 81,00 0,01
  14.06.2017 19.06.2017 N 2 000 355,00 0,01 0,0094% 2 000 54 769 54 769 0,2582%
  16.06.2017 20.06.2017 N 1 076 355,18 0,01 0,0051% 1 076 55 845 55 845 0,2632%
  19.06.2017 19.06.2017 Z
  2 890 0,00 0,01
  0,0183% 3 890 51 955 51 955 0,2449%
  200 70,00 0,01
  200 81,00 0,01
  200 81,82 0,01
  400 223,50 0,01
  20.06.2017 20.06.2017 Z
  725 0,00 0,01
  0,0049% 1 047 50 908 50 908 0,2400% 80 81,00 0,01
  82 81,82 0,01
  160 223,50 0,01
  20.06.20 17 22.06.2017 N 1 027 359,89 0,01 0,0048% 1 027 51 935 51 935 0,2448%
  21.06.2017 21.06.2017 Z
  676 0,00 0,01
  0,0046% 977 50 958 50 958 0,2402% 141 70,00 0,01
  80 81,00 0,01
  80 81,82 0,01
  21.06.2017 23.06.2017 N 2 000 362,76 0,01 0,0094% 2 000 52 958 52 958 0,2496%
  22.06.2017 26.06.2017 N 555 364,92 0,01 0,0026% 555 53 513 53 513 0,2523%
  23.06.2017 23.06.2017 Z 1 015 0,00 0,01 0,0048% 1 015 52 498 52 498 0,2475%
  23.06.2017 27.06.2017 N 1 002 363,95 0,01 0,0047% 1 002 53 500 53 500 0,2522%
  26.06.2017 26.06.2017 Z 562 0,00 0,01 0,0026% 562 52 938 52 938 0,2495%
  28.06.2017 30.06.2017 N 2 040 348,99 0,01 0,0096% 2 040 54 978 54 978 0,2592%
  29.06.2017 03.07.2017 N 995 348,52 0,01 0,0047% 995 55 973 55 973 0,2639%
  30.06.2017 04.07.2017 N 1 000 354,28 0,01 0,0047% 1 000 56 973 56 973 0,2686%
  03.07.2017 03.07.2017 Z 209 0,00 0,01 0,0010% 209 56 764 56 764 0,2676%
  03.07.2017 05.07.2017 N 1 800 354,61 0,01 0,0085% 1 800 58 564 58 564 0,2761%
  04.07.2017 06.07.2017 N 35 342,05 0,01 0,0002% 35 58 599 58 599 0,2762%
  05.07.2017 05.07.2017 Z
  40 81,00 0,01
  0,0009% 192 58 407 58 407 0,2753% 72 81,82 0,01
  80 223,50 0,01
  05.07.2017 07.07.2017 N 1 800 342,94 0,01 0,0085% 1 800 60 207 60 207 0,2838%
  06.07.2017 10.07.2017 N 1 600 343,25 0,01 0,0075% 1 600 61 807 61 807 0,2914%
  07.07.2017 11.07.2017 N 2 200 351,71 0,01 0,0104% 2 200 64 007 64 007 0,3017%
  12.07.2017 14.07.2017 N 289 355,89 0,01 0,0014% 289 64 296 64 296 0,3031%  AmRest Holdings SE
  88
  data
  zawarcia
  transakcji
  data
  rozliczenia
  transakcji
  nabycie/
  zbycie
  ilość
  nabytych/
  zbytych
  akcji
  Średnia
  cena
  nabycia/
  zbycia akcji
  Wartość
  nominalna
  akcji
  [EUR]
  % kapitału
  zakłado -
  wego
  Spółki
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  ilość
  akcji
  sumar -
  ycznie
  łączna
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  %
  ogólnej
  liczby
  głosów
  w Spółce
  17.07.2017 17.07.2017 Z 53 0,00 0,01 0,0002% 53 64 243 64 243 0,3028%
  17.07.2017 19.07.2017 N 1 611 366,04 0,01 0,0076% 1 611 65 854 65 854 0,3104%
  18.07.2017 20.07.2017 N 1 329 370,15 0,01 0,0063% 1 329 67 183 67 183 0,3167%
  19.07.2017 21.07.2017 N 1 981 370,90 0,01 0,0093% 1 981 69 164 69 164 0,3260%
  21.07.2017 25.07.2017 N 2 000 363,97 0,01 0,0094% 2 000 71 164 71 164 0,3355%
  24.07.2017 24.07.2017 Z 159 0,00 0,01 0,0007% 159 71 005 71 005 0,3347%
  24.07.2017 26.07.2017 N 2 400 371,41 0,01 0,0113% 2 400 73 405 73 405 0,3460%
  25.07.2017 25.07.2017 Z 100 223,50 0,01 0,0005% 100 73 305 73 305 0,3456%
  25.07.2017 27.07.2017 N 867 370,22 0,01 0,0041% 867 74 172 74 172 0,3496%
  26.07.2017 28.07.2017 N 318 373,50 0,01 0,0015% 318 74 490 74 490 0,3511%
  27.07.2017 31.07.2017 N 2 364 373,94 0,01 0,0111% 2 364 76 854 76 854 0,3623%
  02.08.2017 04.08.2017 N 2 400 369,19 0,01 0,0113% 2 400 79 254 79 254 0,3736%
  03.08.2017 03.08.2017 Z 76 0,00 0,01 0,0004% 76 79 178 79 178 0,3732%
  03.08.2017 07.08.2017 N 2 400 370,81 0,01 0,0113% 2 400 81 578 81 578 0,3845%
  04.08.2017 08.08.2017 N 1 500 369,98 0,01 0,0071% 1 500 83 078 83 078 0,3916%
  07.08.2017 09.08.2017 N 1 550 370,88 0,01 0,0073% 1 550 84 628 84 628 0,3989%
  08.08.2017 10.08.2017 N 1 600 367,53 0,01 0,0075% 1 600 86 228 86 228 0,4065%
  23.08.2017 25.08.2017 N 1 088 376,39 0,01 0,0051% 1 088 87 316 87 316 0,4116%
  24.08.2017 28.08.2017 N 218 380,00 0,01 0,0010% 218 87 534 87 534 0,4126%
  25.08.2017 29.08.2017 N 1 625 379,99 0,01 0,0077% 1 625 89 159 89 159 0,4203%
  31.08.2017 04.09.2017 N 2 000 357,71 0,01 0,0094% 2 000 91 159 91 159 0,4297%
  01.09.2017 05.09.2017 N 2 313 369,81 0,01 0,0109% 2 313 93 472 93 472 0,4406%
  04.09.2017 06.09.2017 N 2 248 364,95 0,01 0,0106% 2 248 95 720 95 720 0,4512%
  05.09.2017 07.09.2017 N 2 200 365,74 0,01 0,0104% 2 200 97 920 97 920 0,4616%
  08.09.2017 12.09.2017 N 2 059 355,75 0,01 0,0097% 2 059 99 979 99 979 0,4713%
  11.09.2017 13.09.2017 N 1 841 349,49 0,01 0,0087% 1 841 101 820 101 820 0,4800%
  19.09.2017 19.09.2017 Z 632 0,00 0,01 0,0030% 632 101 188 101 188 0,4770%
  19.09.2017 21.09.2017 N 3 099 358,90 0,01 0,0146% 3 099 104 287 104 287 0,4916%
  20.09.2017 22.09.2017 N 1 731 364,62 0,01 0,0082% 1 731 106 018 106 018 0,4998%
  21.09.2017 25.09.2017 N 1 464 364,37 0,01 0,0069% 1 464 107 482 107 482 0,5067%
  03.10.2017 03.10.2017 Z
  1 448 0,00 0,01
  0,0096% 2 028 105 454 105 454 0,4971%
  100 81,00 0,01
  180 81,82 0,01
  180 130,90 0,01
  120 223,50 0,01
  04.10.2017 04.10.2017 Z 867 0,00 0,01 0,0041% 867 104 587 104 587 0,4930%
  04.10.2017 06.10.2017 N 3 600 359,78 0,01 0,0170% 3 600 108 187 108 187 0,5100%
  05.10.2017 09.10.2017 N 3 200 359,12 0,01 0,0151% 3 200 111 387 111 387 0,5251%
  06.10.2017 10.10.2017 N 3 400 360,55 0,01 0,0160% 3 400 114 787 114 787 0,5411%
  09.10.2017 09.10.2017 Z 206 0,00 0,01 0,0010% 206 114 581 114 581 0,5401%
  10.10.2017 10.10.2017 Z 39 0,00 0,01 0,0002% 39 114 542 114 542 0,5399%
  12.10.2017 12.10.2017 Z 11 723 0,00 0,01 0,0559% 11 863 102 679 102 679 0,4840% 140 223,50 0,01  AmRest Holdings SE
  89
  data
  zawarcia
  transakcji
  data
  rozliczenia
  transakcji
  nabycie/
  zbycie
  ilość
  nabytych/
  zbytych
  akcji
  Średnia
  cena
  nabycia/
  zbycia akcji
  Wartość
  nominalna
  akcji
  [EUR]
  % kapitału
  zakłado -
  wego
  Spółki
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  ilość
  akcji
  sumar -
  ycznie
  łączna
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  %
  ogólnej
  liczby
  głosów
  w Spółce
  16.10.2017 18.10.2017 N 3 200 364,93 0,01 0,0151% 3 200 105 879 105 879 0,4991%
  17.10.2017 17.10.2017 Z 272 0,00 0,01 0,0013% 272 105 607 105 607 0,4978%
  17.10.2017 19.10.2017 N 1 240 358,76 0,01 0,0058% 1 240 106 847 106 847 0,5037%
  18.10.2017 18.10.2017 Z 360 81,82 0,01 0,0017% 360 106 487 106 487 0,5020%
  18.10.2017 20.10.2017 N 3 200 358,57 0,01 0,0151% 3 200 109 687 109 687 0,5171%
  19.10.2017 19.10.2017 Z 120 223,50 0,01 0,0006% 120 109 567 109 567 0,5165%
  23.10.2017 25.10.2017 N 1 441 342,32 0,01 0,0068% 1 441 111 008 111 008 0,5233%
  24.10.2017 26.10.2017 N 1 253 338,96 0,01 0,0059% 1 253 112 261 112 261 0,5292%
  25.10.2017 27.10.2017 N 2 338,96 0,01 0,00001% 2 112 263 112 263 0,5292%
  26.10.2017 30.10.2017 N 210 351,90 0,01 0,0010% 210 112 473 112 473 0,5302%
  27.10.2017 31.10.2017 N 79 355,69 0,01 0,0004% 79 112 552 112 552 0,5306%
  07.11.2017 09.11.2017 N 1 500 367,01 0,01 0,0071% 1 500 114 052 114 052 0,5376%
  08.11.2017 10.11.2017 N 2 064 364,66 0,01 0,0097% 2 064 116 116 116 116 0,5474%
  09.11.2017 13.11.2017 N 1 654 363,89 0,01 0,0078% 1 654 117 770 117 770 0,5552%
  10.11.2017 14.11.2017 N 916 354,91 0,01 0,0043% 916 118 686 118 686 0,5595%
  13.11.2017 15.11.2017 N 283 363,38 0,01 0,0013% 283 118 969 118 969 0,5608%
  16.11.2017 20.11.2017 N 2 300 358,26 0,01 0,0108% 2 300 121 269 121 269 0,5716%
  17.11.2017 21.11.2017 N 500 365,00 0,01 0,0024% 500 121 769 121 769 0,5740%
  21.11.2017 23.11.2017 N 2 597 364,82 0,01 0,0122% 2 597 124 366 124 366 0,5862%
  22.11.2017 22.11.2017 Z 156 0,00 0,01 0,0007% 156 124 210 124 210 0,5855%
  27.11.2017 29.11.2017 N 1 664 369,02 0,01 0,0078% 1 664 125 874 125 874 0,5934%
  28.11.2017 30.11.2017 N 739 367,24 0,01 0,0035% 739 126 613 126 613 0,5968%
  29.11.2017 01.12.2017 N 1 728 368,02 0,01 0,0081% 1 728 128 341 128 341 0,6050%
  04.12.2017 06.12.2017 N 241 367,98 0,01 0,0011% 241 128 582 128 582 0,6061%
  06.12.2017 08.12.2017 N 2 895 363,11 0,01 0,0136% 2 895 131 477 131 477 0,6198%
  07.12.2017 07.12.2017 Z 30 0,00 0,01 0,0001% 30 131 447 131 447 0,6196%
  08.12.2017 08.12.2017 Z 79 0,00 0,01 0,0004% 79 131 368 131 368 0,6193%
  13.12.2017 13.12.2017 Z 1 534 0,00 0,01 0,0072% 1 534 129 834 129 834 0,6120%
  19.12.2017 19.12.2017 Z
  1 337 0,00 0,01
  0,0102% 2 157 127 677 127 677 0,6019% 540 130,90 0,01
  280 223,50 0,01
  19.12.2017 19.12.2017 Z 120 0,00 0,01 0,0010% 220 127 457 127 457 0,6008% 100 130,90 0,01
  21.12.20 17 27.12.2017 N 502 376,09 0,01 0,0024% 502 127 959 127 959 0,6032%
  22.12.2017 22.12.2017 Z 1 262 0,00 0,01 0,0117% 2 492 125 467 125 467 0,5914% 1 230 130,90 0,01
  27.12.2017 27.12.2017 Z 596 0,00 0,01 0,0028% 596 124 871 124 871 0,5886%
  09.01.2018 09.01.201 8 Z
  995 0,00 0,01
  0,0051% 1 075 123 796 123 796 0,5836% 50 130,90 0,01
  30 223,50 0,01
  10.01.2018 10.01.201 8 Z 412 0,00 0,01 0,0019% 412 123 384 123 384 0,5816%
  11.01.2018 11.01.201 8 Z 715 0,00 0,01 0,0034% 715 122 669 122 669 0,5782%
  12.01.2018 12.01.201 8 Z 120 130,90 0,01 0,0006% 120 122 549 122 549 0,5777%  AmRest Holdings SE
  90
  data
  zawarcia
  transakcji
  data
  rozliczenia
  transakcji
  nabycie/
  zbycie
  ilość
  nabytych/
  zbytych
  akcji
  Średnia
  cena
  nabycia/
  zbycia akcji
  Wartość
  nominalna
  akcji
  [EUR]
  % kapitału
  zakłado -
  wego
  Spółki
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  ilość
  akcji
  sumar -
  ycznie
  łączna
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  %
  ogólnej
  liczby
  głosów
  w Spółce
  17.01.2018 17.01.201 8 Z 211 0,00 0,01 0,0010% 211 122 338 122 338 0,5767%
  18.01.2018 18.01.201 8 Z 3 186 0,00 0,01 0,0150% 3 186 119 152 119 152 0,5617%
  19.01.2018 19.01.201 8 Z 259 0,00 0,01 0,0022% 459 118 693 118 693 0,5595% 200 130,90 0,01
  25.01.2018 25.01.201 8 Z 101 0,00 0,01 0,0005% 101 118 592 118 592 0,5590%
  26.01.2018 26.01.201 8 Z 475 0,00 0,01 0,0022% 475 118 117 118 117 0,5568%
  01.02.2018 01.02.201 8 Z 131 0,00 0,01 0,0006% 131 117 986 117 986 0,5562%
  02.02.2018 02.02.201 8 Z 259 0,00 0,01 0,0012% 259 117 727 117 727 0,5550%
  8.5. Pozostałe informacje dotyczące akcjonariatu
  Zarząd AmRest nie posiada informacji dotyczących posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne
  uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.
  9. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
  akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
  Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu
  ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające w regulaminu WZA zostały szczegółowo opisane
  w Statucie Spółki i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest. Oba dokumenty dostępne są na
  stronie internetowej Spółki.
  10 . Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Emitenta
  Dla zmiany statutu Emitenta wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia podjęta większością trzech
  czwartych głosów. Podstawa prawna: art. 415§ 1 i 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych , w związku z art. 9
  i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki
  europejskiej (SE).
  11 . Polityka różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów
  W Grupie AmRest obowiązuje Polityka różnorodności wspierająca tworzenie sprzyjającego środowiska pracy
  AmRest, w którym pracownicy czują się szanowani i doceniani. Spółka nie opracowała jednak w formie
  dokumentu polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów. Proces
  wyboru kadry zarządzają cej i nadzorującej jest wolny od jakiejkolwiek dyskryminacji (m.in. płciowej, wiekowej
  czy etnicznej) i skupia się na ocenie elementów takich jak: doświadczenie zawodowe , wykształcenie i
  kompetencje kandydatów.
  Emitent rozważy możliwość wdrożenia w przyszł ości stosownej polityki różnorodności, o ile okaże się ona
  niezbędna dla zachowania różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów  AmRest Holdings SE
  91
  12. Informacja na temat prowadzonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej,
  charytatywne j lub innej o zbliżonym charakterze.
  12 .1. Działania filantropijne
  a. AmRest jako filantropię definiuje podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw mających na celu
  niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują, w sposób bezinteresowny i dobroczynny.
  b. Polityka działań filantropijnych podporządkowana jest ogólnej strategii rozwoju AmRest i stanowi
  integralną część działań z zakresu realizacji wartości naczelnych AmRest.
  c. Działania podejmowane w ramach filantropii nie mogą działać na niekorzyść budowania i wzmacnia nia
  świadomości marki AmRest jako firmy społecznie odpowiedzialnej oraz tworzenia pozytywnego
  wizerunku firmy.
  d. AmRest może zaangażować się w charakterze filantropa w określone inicjatywy pod warunkiem, że dane
  przedsięwzięcie:
   wspiera naczelne wartości A mRest i jest spójne ze strategią firmy,
   pozwala na budowanie dobrych relacji w środowiskach lokalnych,
   nie jest nastawione na osiągnięcie zysku finansowego,
   dotyczy obszarów pożytku publicznego, takich jak: opieka społeczna, wspieranie rodziny i
  systemu pieczy zastępczej, edukacja, oświata, wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, ochrona
  środowiska i ekologia, promocja i organizacja wolontariatu, profilaktyka społeczna, kultura i
  sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego oraz pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i innych
  katastrof.
  Zaś organizator przedsięwzięcia:
   jest organizacją pozarządową bądź instytucją publiczną działającą minimum od roku (musi
  wykazać się sprawozdawczością za minimum jeden rok wstecz),
   cieszy się dobrą reputacją i doświadczeniem w realizac ji określonych przedsięwzięć (szczególnie
  w obszarach zgłaszanych do wsparcia filantropijnego),
   nie podejmuje w swoich działaniach programów wspieranych przez przedsiębiorstwa zajmujące
  się grami hazardowymi, wyrobem i handlem bronią, rynkiem pornograficz nym oraz producentów
  używek.
  e. AmRest nie obejmuje wsparciem filantropijnym:
   osób prywatnych,
   wydarzeń wymagających wysokich nakładów finansowych, których realizacja jest nierozpoczęta
  lub jest we wstępnej fazie realizacji bez pewności zabezpieczenia finans owego całości kosztów,
   wydarzeń religijnych, politycznych lub nawołujących do dyskryminacji, przemocy, łamania
  prawa, zagrażających środowisku naturalnemu,
   przedsięwzięć mogących niekorzystnie wpłynąć na postrzeganie wizerunku AmRest,
   przedsięwzięć objętyc h wsparciem filantropijnym przez firmy działające w obrębie konkurencji
  firmy i podmioty z nimi związane,
  f. Powyższe listy nie wyczerpują ewentualnych innych pozytywnych lub też negatywnych kryteriów,
  mogących mieć wpływ na ostateczną decyzję o udziale AmRes t w danym przedsięwzięciu.
  g. Decyzje o zaangażowaniu filantropijnym podejmowane są na podstawie analizy przedsięwzięcia oraz
  organizatora ubiegającego się o wsparcie, w oparciu o powyższe zapisy oraz w ramach dysponowania
  przez AmRest środkami na działalność filantropijną.
  AmRest Holdings SE
  92
  12.2. Dz iałania sponsoringowe
  a. AmRest rozumie sponsoring jako narzędzie marketingu i budowania wizerunku marki, którego zadaniem
  jest promocja produktu lub firmy poprzez odpłatne uczestnictwo w określonym przedsięwzięciu.
  Sponsor przekazuje środki finansowe, materialne lub usługi sponsorowanemu, w zamian za świadczenia
  promocyjne ze strony sponsorowanego na rzecz sponsora.
  b. Polityka działań sponsoringowych podporządkowana jest ogólnej strategii rozwoju AmRest i stanowi
  integralną część komunikacji marketingowe j i korporacyjnej. Realizacja założeń polityki
  sponsoringowej ma wspierać rozwój AmRest, zarówno jako całości, jak i poszczególnych marek i
  produktów przyporządkowanych firmie.
  c. Podstawowym celem sponsoringu realizowanego przez AmRest jest budowanie i wzma cnianie
  świadomości marki AmRest, jej poszczególnych marek i produktów oraz tworzenie pozytywnego
  wizerunku firmy.
  d. Pośrednio sponsoring określonych przedsięwzięć ma za zadanie wspierać sprzedaż produktów AmRest
  oraz powiększać udziały firmy na docelowych dla niej rynkach.
  e. AmRest, ze względu na swoją charakterystykę i strategię rozwoju, poszukuje przede wszystkim
  przedsięwzięć pozwalających na bezpośrednią komunikację z klientami reprezentującymi grupy
  docelowe.
  f. AmRest unika przedsięwzięć bez renomy, przyg otowywanych przez organizatorów bez doświadczenia,
  albo adresowanych do odbiorców spoza rynków docelowych.
  g. AmRest może zaangażować się w charakterze sponsora w określone inicjatywy pod warunkiem, że dane
  przedsięwzięcie
   wspiera naczelne wartości AmRest i jest spójne ze strategią firmy,
   pozwala na budowanie dobrych relacji z klientami i zacieśnianie z nimi współpracy.
   Zaś organizator przedsięwzięcia:
   cieszy się dobrą reputacją i doświadczeniem w realizacji określonych przedsięwzięć,
   gwarantuje AmRest wyłąc zność branżową w wypadku obecności innych sponsorów,
   gwarantuje AmRest określony pakiet świadczeń promocyjnych zapewniających widoczność
  marki lub/i produktów.
  h. AmRest nie sponsoruje:
   osób prywatnych,
   wydarzeń wymagających wysokich nakładów finansowych, któ rych realizacja jest nierozpoczęta
  lub jest we wstępnej fazie realizacji bez pewności zabezpieczenia finansowego całości kosztów,
   wydarzeń religijnych, politycznych lub nawołujących do dyskryminacji, przemocy, łamania
  prawa, zagrażających środowisku natura lnemu,
   przedsięwzięć, w których uczestniczą organizacje o wizerunku odmiennym od wizerunku
  AmRest, a przez to mogących niekorzystnie wpłynąć na postrzeganie firmy,
   przedsięwzięć sponsorowanych przez firmy działające w obrębie konkurencji firmy i podmioty z
  nimi związane,
  i. AmRest ze szczególną ostrożnością będzie analizował możliwość sponsorowania przedsięwzięć:
   współsponsorowanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się grami hazardowymi, wyrobem i
  handlem bronią, rynkiem pornograficznym oraz produkcją używek.
   z udziałem wielu sponsorów.
  Powyższe listy nie wyczerpują ewentualnych innych pozytywnych lub też negatywnych kryteriów, mogących
  mieć wpływ na ostateczną decyzję o udziale AmRest w danym przedsięwzięciu.
  Decyzje o zaangażowaniu sponsoringowym podejmowane są na podstawie analizy przedsięwzięcia oraz
  organizatora ubiegającego się o sponsoring, w oparciu o powyższe zapisy oraz w ramach dysponowania przez
  AmRest środkami na działalność sponsoringową.  AmRest Holdings SE
  93
  Załącznik nr 3: Oświadczenie na temat informacji niefinansow ych Grupy
  Kapitałowej AmRest Holdings SE za rok 2017
  1. Wstęp
  „Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej AmRest Holdings SE za rok 2017”
  zostało opracowane w zgodzie z wytycznymi raportowania niefinansowego ujętymi w Ustawie o Rach unkowości,
  w szczególności w artykule 49b oraz artykule 55. Oświadczenie stanowi wyodrębnioną część „Skonsolidowanego
  Sprawozdania Zarządu za rok 2017”. Obejmuje ono informacje na temat wszystkich spółek wchodzących w skład
  Grupy Kapitałowej AmRest Holding s SE (w dalszej treści stosowane zamiennie z: AmRest, Grupa AmRest lub
  Grupa), w tym dane dotyczące notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jednostki
  dominującej - spółki AmRest Holdings SE - która nie spełnia warunków raportowania inform acji niefinansowych
  na poziomie jednostkowym, określonych w art. 49b UoR. Oświadczenie nie było poddane zewnętrznej
  weryfikacji.
  Jednocześnie z opracowaniem niniejszego Oświadczenia Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE prowadziła
  przygotowania do odrębne j publikacji „Raportu zrównoważonego rozwoju AmRest 2017” za rok 2017 wg
  międzynarodowego standardu raportowania danych niefinansowych GRI Standards. Część wniosków z etapów
  procesu raportowania niefinansowego wg GRI Standards, w tym wyniki warsztatów i ko nsultacji z udziałem
  kluczowej kadry zarządzającej AmRest oraz badania oczekiwań pracowników i pozostałych interesariuszy
  AmRest, posłużyło do uszczegółowienia zakresu treści przedstawionych w niniejszym Oświadczeniu. Standard
  GRI Standards miał również wp ływ na sposób zaraportowania części wyników wdrażania polityk z zakresu
  zagadnień społecznych, środowiskowych, pracowniczych, praw człowieka i przeciwdziałania korupcji. W
  niniejszym Oświadczeniu AmRest prezentuje informacje w oparciu o wskaźniki GRI Stand ards.
  2. Opis modelu biznesowego
  Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie
  Środkowo -Wschodniej. Grupa rozwija również swoją działalność w Europie Zachodniej, Rosji oraz w Chinach.
  Podstaw owym obszarem działalności Grupy jest prowadzenie poprzez spółki zależne w Polsce, Czechach , na
  Węgrzech, Słowacji, w Rosji, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rumunii, Niemczech, Francji, Austrii, Słowenii oraz
  w Hiszpanii na podstawie umów franczyzy restauracj i Kentucky Fried Chicken („KFC”), Pizza Hut, Burger King
  i Starbucks. Na terenie Hiszpanii, Francji, Portugalii oraz Niemiec prowadzona jest działalność restauracji marek
  własnych La Tagliatella, Trastevere i il Pastificio na podstawie umów franczyzy przez podmioty niepowiązane z
  Grupą oraz w ramach restauracji własnych, przy wykorzystaniu centralnej kuchni produkującej i dostarczającej
  produkty do całości sieci wspomnianych marek własnych. Ponadto prowadzona jest działalność restauracji marek
  własnych Blue Frog (na terenie Chin, Hiszpanii i Polski) i KABB (na terenie Chin).
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku AmRest prowadził 1638 restauracji w dwóch sektorach restauracyjnych: Quick
  Service Restaurants (QSR), restauracje szybkiej obsługi – KFC, Burger King, Starb ucks, P izza Hut Delivery
  (pizza z dostawą) i Pizza Hut Express oraz Casual Dining Restaurants (CDR), restauracje z pełną obsługą
  kelnerską – Pizza Hut, La Tagliatella, Blue Frog oraz KABB.
  Restauracje AmRest oferują usługi gastronomiczne na miejscu, na wynos, obsługę klientów zmotoryzowanych
  na specjalnych stanowiskach („Drive Thru”) oraz obsługę zamówień telefonicznych. Menu restauracji AmRest
  oferują wysokiej jakości dania, przygotowywane ze świeżych produktów, zgodnie z oryginalnymi przepisami i
  standardami restauracji KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, La Tagliatella, Blue Frog i KABB.  AmRest Holdings SE
  94
  Poniższa tabela przedstawia zwięźle model zarządzania poszczególnymi markami, podczas gdy szczegół owa
  charakterystyka poszczególnych marek zaprezent owana została w rozdziale drugim Skonsolidowanego
  Sprawozdania Zarządu 2017.
  Marka
  Sposób zarządzania
  Kawiarnie Starbucks w Polsce, Czechach i na Węgrzech są otwierane przez spółki
  joint venture AmRest Coffee (82% AmRest i 18% Starbucks Coffee International
  Inc.), które mają prawa i licencje na rozwój kawiarni Starbucks i zarządzanie nimi.
  Starbucks w Rumunii i Bułgarii zostały nabyte od Marinopoulos Coffee SEE B.V.
  w czerwcu 2015 r. W 2016 r. w Niemc zech zostały nabyte od Starbucks Coffee
  EMEA B.V. Na Słowacji prowadzi własne kawiarnie na zasadzie umowy
  franczyzowej ze Starbucks EMEA Ltd. .
  Dla marki KFC AmRest jest franczyzobiorcą Yum! Brands Inc. Pierwsze KFC
  zarządzane przez AmRest zostało otwarte w 1995 roku w Polsce – w Szczecinie. W
  maju 2005 roku AmRest przejął 8 restauracji Big Food Ford w Republice Czeskiej
  i przebudował je na KFC. O d 2006 roku AmRest zarządza marką na Węgrzech. W
  lipcu 2007 roku AmRest przejął 22 restauracje KFC w Rosji. W 2017 roku przejął
  15 restauracji w Niemczech i otworzył pierwsze w Austrii Słowenii. Obecnie
  AmRest prowadzi restauracje marki KFC na 12 rynkach.
  Dla marki Pizza Hut AmRest jest franczyzobiorcą Yum! Brands Inc. Historia
  AmRest rozpoczęła się wraz otwarciem pierwszej we Wrocławiu restauracji Pizza
  Hut. Od 1 października 2016 r. Spółka jako master -franczyzobiorca ma prawo
  udzielać licencji stronom trzecim na prowadzenie restauracji Pizza Hut Express i
  Pizza Hut Delivery w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, zapewniając
  jednocześnie określony udział restauracji obsługiwanych bezpośrednio przez
  AmRest. Wobec restauracji marki Pizza Hut nabytych we Francji w maju 2017 r.
  oraz w Niemczech w lipcu 2017 r. AmRest także jest master -franczyzobiorcą,
  posiadającym wyłączne prawo do udzielania licencji innym franczyzobiorcom. W
  2017 roku AmRest otworzył pierwszą restaurację Pizza Hut w Czechach. Obecnie
  AmR est prowadzi restauracje Pizza Hut na 6 rynkach.
  Restauracje Burger King działają na zasadzie franczyzy po podpisaniu umowy z
  Burger King Europe GmbH. W maju 2007 r. AmRest otworzył pierwszą restaurację
  Burger King w Warszawie, w CH Złote Tarasy. AmRe st zarządza restauracjami
  Burger King w Polsce oraz w Bułgarii i Czechach.
  La Tagliatella jest marką własną AmRest, która stała się częścią portfela w kwietniu
  2011 roku. Restauracje La Tagliatella są obsługiwane zarówno przez AmRest, jak i
  przez podmioty, którym Spółka dzierżawi prawa do prowadzenia restauracji na
  zasadzie umowy franczyzowej.
  AmRest Holdings SE
  95
  Marka Blue Frog stała się własnością AmRest w grudniu 2012 r. W wyniku nabycia
  większościowego pakietu akcji Blue Horizon Hospitality Group LTD. W 2017 roku
  miał miejsce wykup udziałowca mniejszościowego, wobec czego AmRest stał się
  100% właścicielem biznesu w Chinach a tym samym 100% właścicielem marki. W
  roku 2017 firma rozpoczęła ekspansję marki Blue Frog do Europy, otwierając
  pierwsze restauracje w Po lsce i w Hiszpanii.
  Marka KABB stała się własnością AmRest w grudniu 2012 r. W wyniku nabycia
  większościowego pakietu akcji Blue Horizon Hospitality Group LTD. W 2017 roku
  miał miejsce wykup udziałowca mniejszościowego, wobec czego AmRest stał się
  100% właścicielem biznesu w Chinach a tym samym 100% właścicielem marki.
  Dnia 31 marca 2017 roku AmRest podpisał umowę inwestycyjną z Delivery Hero
  GmbH oraz Restaurant Partner Polska („RPP”). Na mocy umowy AmRest nabył
  51% udziałów w RPP, stając się większościowym udziałowcem sp ółki. RPP
  prowadzi serwis PizzaPortal.pl – agregator zbierający oferty ponad 2500 restauracji
  w blisko 400 polskich miastach umożliwiający zamawianie posiłków online z
  dostawą
  W 2017 roku strategia Grupy AmRest ukierunkowana była na rozwój sprawdzonych i dojrzałych marek portfela,
  co w praktyce przełożyło się na rozwijanie przede wszystkim sieci KFC oraz Starbucks w Europie, a także dalszy
  wzrost skali sieci La Tagliatella w Hiszpanii.
  Przyjęty model biznesowy zapewnił Grupie AmRest niezwykle intensywny rozwój, pozwolił na osiąganie
  satysfakcjonujących wyników finansowych przy zachowaniu szacunku do środowiska naturalnego i przede
  wszystkim koncentracji na klientach.
  Poniższa tabela przedstawia tempo rozwoju Grupy AmRest w latach 2015 -2017 (w tym zarów no restauracje
  własne jak i restauracje franczyzowe).
  31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
  904 restauracje 1181 restauracji 163 6 restauracji
  W 2017 roku liczba restauracji własnych AmRest wzrosła o 24 7 (wypadkowa rozwoju organicznego , akwizycji
  oraz zamknięć ), w tym pierwsze restauracje zarządzane przez AmRest w Austrii (KFC), Słowenii (KFC) oraz w
  Portugalii (La Tagliatella). Wprowadzono także nowe marki na rynkach, na których AmRest już wcześniej
  operował: Blue Frog w Polsce i Hiszpanii oraz P izza Hut w Czechach. W 2017 AmRest powiększył portfolio
  restauracji franczyzowych o kolejne 208 lokalizacji, w tym głównie przejętych w ramach akwizycji Pizza Hut we
  Francji oraz Pizzy Hut w Niemczech.
  AmRest Holdings SE
  96
  3. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności
  Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE w 2017 roku zarządzała 1 636 restauracjami, działając w 16
  następujących krajach: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Chiny, Czechy, Hiszpania, Francj a, Niemcy, Węgry,
  Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słow enia.
  W 2017 roku w restauracjach i kawiarniach zarządzanych przez AmRest zrealizowano łącznie ok. 200 mln.
  transakcji.
  TABELA 3.1 . LICZBA ZARZĄDZANYC H PRZEZ GRUPĘ KAPITA ŁOWĄ AMREST HOLDINGS SE
  RESTAURACJI I KAWIAR NI W PODZIALE NA MAR KI
  Marka
  Liczba wszystkich
  restauracji na dzień
  31.12.2017.
  Wzrost liczby restauracji
  własnych w stosunku do
  roku 2016
  Wzrost liczby restauracji
  franczyzowych w
  stosunku do roku 2016
  KFC 669 150
  Pizza Hut 327 49 186
  Starbucks 30 1 26
  La Tagliatella 236 22
  Burger King 54 9
  Blue Frog 45 13
  KAAB 4
  Łączna liczba
  restauracji
  i kawiarni
  1 63 6 24 7 208
  AmRest prowadząc swoją działalność współpracuje z ponad 12 tysiącami partnerów biznesowych:
  franczyzobiorców, franczyzodawców i dostawców.
  TABELA 3.2 . LICZBA PARTNERÓW BIZNESOWYC H GRUPY KAPITAŁOWEJ AMREST W PODZIALE NA
  FRANCZYZOBIORCÓW, DOSTAWCÓW I FRANCZYZODAWCÓW
  Partner Liczba
  Franczyzobiorcy
  (dla marki Pizza Hut w Niemczech, Pizza Hut i La
  Tagliatella we Francji oraz La Tagliatella w Hiszpanii)
  215
  Franczyzodawcy 4
  Dostawcy
  (w tym dostawcy żywności)
  11 931
  1 167
  Suma: 12 150  AmRest Holdings SE
  97
  Liczba pracowników Grupy Kapitałowej AmRest Holidngs SE
  W związku z intensywnym rozwojem i otwieraniem dużej liczby restauracji, w tym restauracji na nowych dla
  Grupy AmRest rynkach, istotnym zagadnieniem dla Grupy jest skuteczna rekrutacja i oferowanie atrakcyjnych
  warunków pracy.
  Grupa Kapitałowa AmRest Holding s SE zatrudniała na dzień 31 grudnia 2017 roku , w 16 krajach 31 325
  pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i 6 948 osób zatrudnionych na podstawie innego typu umowy
  niż umowa o pracę – łącznie 38 273 osób.
  TABELA 3.3. CAŁKOWITA LICZBA PR ACOWNIKÓW ZATRUDNION YCH NA UMOWĘ O PRACĘ LUB INNY
  TYP UMOWY (W TYM UMO WY ZLECENIE) W PODZIALE NA KRAJE (STAN NA 3 1.12.2017 ROKU):
  Więcej szczegółowych danych dotyczące zatrudnienia znajduje się w rozdziale Oświadczenia: „12.7. Zagadnienia
  pracownicze - opis polityk Grupy Kapitałowej AmRest Holdings SE i ich wyniki”.
  4. Zarządzanie ryzykami i ryzyka niefinansowe
  Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE (AmRest) identyfikuje ryzyka finansowe i niefinansowe oraz zarządza
  nimi w swoich spółkach i na poziomie Grupy Kapitałowej. Za system zarządzania ryzykiem, system kontroli
  Kraj Całkowita liczba pracowników (zatrudnionych na
  umowy o pracę i umowy cywilnoprawne)
  Austria 26
  Bułgaria 270
  Chiny 1791
  Chorwacja 162
  Czechy 5712
  Francja 1931
  Niemcy 2934
  Węgry 1510
  Polska 14198
  Portugalia 27
  Rumunia 538
  Rosja 5570
  Serbia 164
  Słowacja 78
  Hiszpania 3340
  Słowenia 22
  Suma: 38 273  AmRest Holdings SE
  98
  wewnętrznej oraz przegląd efektywności tych systemów odpowiadają kierownicy odpowiedzialni za
  poszczególne funkcje, a ostatecznie Zarząd AmRest Holdings SE (Zarząd AmRest).
  Zarząd AmRest dokonał przeglądu, analizy oraz klasyfikacji ryzyk, na które narażony jest AmRest.
  Ważną rolę w zarządzaniu ryzykiem pełni Globalny Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli We wnętrznej (Dział
  Audytu), bezpośrednio raportujący do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej. Do zadań Działu
  Audytu, zdefiniowanych w Karcie Audytu Wewnętrznego, należą miedzy innymi:
   identyfikacja ryzyk i szans w AmRest,
   rekomendowanie rozwiązań adresujących zidentyfikowane ryzyka i szanse
   monitorowanie i weryfikowanie wdrożenia działań naprawczych zadeklarowanych przez kierowników
  odpowiedzialnych za audytowane procesy lub funkcje.
  AmRest stworzył model w celu usystematyzowania podej ścia do identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykami.
  Elementem modelu jest Mapa Ryzyka zawierająca ryzyka wynikające ze specyfiki działalności AmRest. Są one
  podzielone na: strategiczne, finansowe, operacyjne i zachowania zgodności (compliance) i podda wane okresowej
  ocenie przez kierownictwo AmRest. Mapa Ryzyka jest jednym ze źródeł informacji w procesie tworzenia
  rocznego i długookresowego Planu Audytów.
  AmRest na bieżąco analizuje ryzyka i usprawnia swoje systemy zarządzania ryzykiem, w tym systemy kontroli
  wewnętrznej.
  Poniżej przedstawione zostały ryzyka mogące mieć istotny negatywny wpływ na obszary działalności AmRest
  związane z zagadnieniami pracowniczymi, społecznymi, środowiskowymi oraz na przeciwdziałanie korupcji i
  przestrzeganie praw człowieka.
  TABELA 3.4. RYZYKA MOGĄCE MIEĆ ISTOTNY NEGATYWNY W PŁYW NA OBSZARY DZIA ŁALNOŚCI
  AMREST ZWIĄZANE Z ZAGADNIENIAMI PRACOW NICZYMI, SPOŁECZNYMI , ŚRODOWISKOWYMI ORA Z
  NA PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI I PRZESTRZ EGANIE PRAW CZŁOWIEK A.
  Zagadnienia: S - społ eczne, P -pracownicze, Ś -środowiskowe, PCz - Praw człowieka, PK - przeciwdziałania
  korupcji
  Ryzyko Opis ryzyka
  Możliwy znaczący
  negatywny wpływ na
  zagadnienia:
  S P Ś PCz PK
  Ryzyko związane z
  konsumpcją
  produktów
  żywnościowych
  Preferencje konsumentów odnośnie oferty produktowej
  Amrest mogą się zmienić w efekcie pojawiających się
  trendów żywieniowych lub w wyniku niekorzystnych
  informacji na temat produktów, lub ich jakości,
  sprzedawanych w restauracjach marek zarządzanych prze z
  AmRest. Ryzyko to jest ograniczane poprzez
  wykorzystywanie w restauracjach AmRest najwyższej
  jakości składników – pochodzących od sprawdzonych i
  renomowanych dostawców, przestrzeganie surowych norm
  kontroli jakości i higieny oraz stosowanie
  najnowocześn iejszych urządzeń i procesów
  zapewniających bezpieczeństwo sprzedawanych
  produktów i potraw.
      AmRest Holdings SE
  99
  Ryzyko związane z
  utrzymaniem osób
  zajmujących
  kluczowe stanowiska
  Nadmierny odpływ kluczowej kadry może stanowić istotny
  czynnik ryzyka dla stabilności oraz jakości prowadzonej
  działalności.
  Wypracowane przez AmRest system wynagradzania i
  zarządzania zasobami ludzkimi pozwalają zapewnić niski
  poziom rotacji na krytycznych stanowiskach. Dodatkowo
  system planowania karier wspiera przygotowywanie
  następców gotowych realizować zadania na kluczowych
  pozycjach w firmie.

  Ryzyko związane z
  kosztami pracy
  dotyczącymi
  pracowników oraz
  zatrudnieniem i
  utrzymaniem
  profesjonalnej kadry
  Nadmierny odpływ pracowników mogą stanowić istotny
  czynnik ryzyka dla stabilności oraz jakości prowadzonej
  działalności.
  Istnieje ryzyko odpływu wykwalifikowanej kadry
  pracowniczej, a tym samym ryzyko utrzymania usług
  gastronomicznych na jak najwyższym poziomie. W celu
  uniknięcia ryzyka utraty wykwalifikowanej kad ry
  pracowniczej konieczne może się okazać stopniowe
  podwyższanie stawek wynagrodzenia. AmRest kładzie
  nacisk na tworzenie przyjaznego, atrakcyjnego miejsca
  pracy, w którym stosuje się zasadę szacunku do
  pracowników i ich różnorodności.
   

  Ryzyko braku
  zgodności działalności
  AmRest z regulacjami
  prawnymi i
  standardami etyki
  biznesu.
  Ryzyko braku zgodności działalności AmRest z przepisami
  krajowymi i międzynarodowymi i/lub wewnętrznymi
  regulacjami i standardami etyki biznesu.
  AmRest adresuj e niniejsze ryzyko przy wsparciu
  odpowiednich wewnętrznych procesów i funkcji (Dział
  Prawny, BHP, HR, Audyt Wewnętrzny, Kontrola
  Wewnętrzna, itd.) oraz korzystając z zewnętrznych usług
  doradczych (prawnych, podatkowych, ochrony środowiska,
  BHP, itp.).
  Dod atkowo, poza strukturą zarządczą i operacyjną
  odpowiedzialną za zarządzanie ryzykami, w AmRest
  powołano Komitet ds. Etyki oraz Komitet ds. CSR, w
  których skład wchodzą reprezentanci kadry kierowniczej i
  pracowników AmRest.
      
  Ryzyko niewspierania
  zasad etycznych przez
  najwyższe
  kierownictwo i
  nieetycznych
  zachowań wśród
  pracowników.
  Zasady etyczne przyjęte przez firmę mogą nie być
  wspierane przez najwyższe kierownictwo, co może
  powodować słabość w systemach kontroli firmy i za grażać
  jej celom. Może to też przyczynić się do zwiększenia
  ryzyka, że pracownicy, nie spełniając norm etycznych,
  będą postępować nieuczciwie, np. popełnią defraudację lub
  inne nadużycia.
  AmRest przeciwdziała temu ryz yku m.in. poprzez
  propagowanie Wartoś ci Naczelnych oraz zachowań
  etycznych opisanych w „Kodeksie postępowania w
  biznesie” (Code of Business Conduct). W celu
  zaadresowania tego ryzyka został powołany Komitet ds.
  Etyki, którego celem jest rozstrzyganie spraw związanych z
  etyką w biznesie. Do datkowo AmRest wytyczył i
  monitoruje wdrażanie Strategii CSR oraz utworzył Komitet
  ds. CSR, w którego skład wchodzi najwyższa kadra
  kierownicza, w tym członkowie Zarządu AmRest..
     
  AmRest Holdings SE
  100
  Ryzyka społeczne
  i środowiskowe
  (perspektywa CSR)
  AmRest wdrażając „Kodeks postępowania w biznesie” i
  „Strategię CSR” przeciwdziała m.in. ryzykom:
  - negatywnego postrzegania firmy przez opinię publiczną z
  powodu niewłaściwej dbało ści AmRest o interesy
  społeczne /publiczne;
  - braku świadomości i wrażliwoś ci menedżerów w zakresie
  kwestii etyki i zasad odpowiedzialnego biznesu;
  - znaczącego negatywnego wpływu działalności firmy na
  środowisko naturalne i zdrowie;
  - nieodpowiedniej reakcji na trendy ekologiczne;
  - uszczerbku na reputacji AmRest powstałemu pr zez
  współpracę AmRest z nieetycznymi, obarczonymi niską
  reputacją dostawcami;
  - braku publicznej wiedzy na temat zaangażowania AmRest
  we wdrażanie celów z zakresu etyki i odpowiedzialnego
  biznesu;
  - nieetycznym praktykom AmRest i pracowników AmRest.
      
  5. Polityki dotyczące przeciwdziałania korupcji i ich rezultaty
  Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE (AmRest) nie zidentyfikowała dotąd potrzeby wytyczenia odrębnej
  polityki przeciwdziałania korupcji na poziomie Grupy. Kwestie przeciwdziałania ko rupcji są regulowane w
  AmRest m.in. w „Kodeksie postępowania w biznesie” (Code of Business Conduct), który obejmuje całą kadrę
  kierowniczą i wszystkich pracowników i współpracowników Grupy, jak również określa normy w relacjach z
  klientami, partnerami biznesowymi, mediami, władzami lokalnymi i społecznościami.
  Ponadto w AmRest wdrożone zostały procedury i systemy regulujące procesy zakupowe (zakupy bezpośrednie,
  pośrednie i inwestycyjne, o których mowa także w rozdziale 8) zmniejszające ryzyko korupc ji.
  Przykład: w obszarze zakupów pośrednich wdrożona została procedura opisująca proces nabywania produktów i
  usług związanych z kosztami ogólnymi. Dokument określa odpowiedzialności uczestników procesu zamówień
  we wszystkich jednostkach Grupy AmRest. Procedu ra definiuje etapy procesu zakupowego wraz z
  wymaganiami jakie muszą spełnić pracownicy zaangażowani w wybór dostawców i ofert. Zgodnie z procedurą
  osoby biorące udział w procesie zakupowym są zobowiązane do podpisania deklaracji dotyczącej braku konf liktu
  interesów.
  Zarząd AmRest jest systematycznie informowany o wszelkich nieprawidłowościach związanych z ryzykiem
  korupcji i bierze aktywny udział w zarządzaniu ryzykami z tego zakresu. Istotną rolę w przeciwdziałaniu
  wszelkim nieprawidłowościom, w ty m korupcji, pełnią Globalny Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  Wewnętrznej.
  Pracownicy AmRest mają możliwość powiadamiania o wszelkich nieprawidłowościach, w tym sytuacjach
  podejrzenia o korupcję, za pomocą następujących kanałów komunikacji:
   bezpośre dni kontakt z przełożonym,
   zgłoszenie do działu HR, Audytu Wewnętrznego, Kontroli Wewnętrznej,
   anonimowe , bądź jawne powiadomienie za pośrednictwem systemu do zgłaszania naruszeń, w tym
  zgłoszeń związanych z korupcją.
  AmRest Holdings SE
  101
  W 2017 roku w Grupie Kapitałowej AmRest Holdings SE nie zidentyfikowano zachowań o charakterze
  korupcyjnym.
  6. Zagadnienia środowiskowe - opis polityk grupy kapitałowej AmRest Holdings SE i ich
  wyniki
  W związku ze zróżnicowaniem regulacji prawnych w krajach funkcjonowania AmRest , a także intensywnym
  rozwojem Grupy na nowych rynkach, Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE nie wytyczyła jednolitej polityki
  środowiskowej na poziomie całej Grupy.
  Kwestie i priorytety środowiskowe zostały ujęte w dokumencie „Strategii odpowiedzialnego bi znesu i
  zrównoważonego rozwoju dywizji Europy Centralnej AmRest (AmRest Central Europe) na lata 2015 – 2020”.
  Zgodnie ze Strategią AmRest dąży do działania w przyjazny środowisku sposób we wszystkich obszarach
  działalności. Do celów wytyczonych dla spółek dywizji Europy Centralnej należą m.in. zmniejszanie zużycie
  energii i wody w restauracjach, zmniejszanie zużycie energii w biurach oraz zwiększanie użycia materiałów z
  recyklingu w opakowaniach swoich produktów.
  Poszczególne spółki AmRest wdrażają rozwiąz ania na rzecz minimalizacji wpływu działań operacyjnych
  kawiarni i restauracji na środowisko naturalne. Dotyczy to w szczególności zagadnień efektywności energetycznej
  i zarządzania odpadami. Rozwiązania te są w wielu przypadkach ściśle powiązane ze specyf iką i procedurami
  określonymi dla danej marki zarządzanej przez AmRest.
  Zarząd AmRest analizuje wpływ środowiskowy działalności firmy i możliwości optymalizacji
  prośrodowiskowych , m.in. w ramach kompleksowego zarządzania ryzykami. Za zarządzanie kwestiami
  środowiskowymi odpowiadają jednostki organizacyjne na poziomie poszczególnych spółek.
  W Polsce Dział Kontroli Wewnętrznej monitoruje kwestie związane z prawidłowym zarządzaniem odpadami.
  Funkcjonujący w ramach działu Facility Management , Zespół ds. Ener gii odpowiada za koszty zużycia mediów,
  w tym koszty i zużycie energii oraz za kwestie ochrony środowiska.
  Ważną rolę w zarządzaniu wpływem środowiskowym AmRest pełnią również menedżerowie poszczególnych
  kawiarni i restauracji.
  Efektywność energetyczna
  Nasze codzienne działania i przyzwyczajenia wpływają na stan środowiska naturalnego. Poprzez optymalizację
  funkcjonowania zarządzanych przez AmRest kawiarni i restauracji oraz edukację pracowników dotyczącą
  korzystania z poszczególnych urządzeń i oszczędza nia energii, przyczyniamy się do obniżenia kosztów oraz
  zmniejszenia emisji CO2.
  W zdecydowanej większości restauracji i kawiarni zarządzanych przez AmRest w Polsce wdrożono system
  zdalnego monitoringu zużycia energii elektrycznej. Umożliwia on analizę sz czegółowych danych dotyczących
  zużycia energii w poszczególnych lokalizacjach, przeciwdziałania jej marnowaniu i poszukiwania rozwiązań
  optymalizacyjnych. AmRest planuje zainstalowanie w najbliższym czasie systemu zdalnego monitoringu zużycia
  energii we ws zystkich restauracjach bez wyjątku.
  W Polsce w restauracjach KFC, Pizza Hut i kawiarniach Starbucks stosuje się, zoptymalizowane i szczegółowo
  opisane w materiałach informacyjnych dla pracowników, procedury pod względem efektywności energetycznej
  obsługiw ania urządzeń elektrycznych. W 2018 roku tego typu materiały informacyjne dla pracowników zostaną
  przygotowane na podstawie wyników analizy efektywności energetycznej sprzętu elektrycznego używanego w
  restauracjach marki Burger King. Ponadto menedżerowie i pracownicy kawiarni i restauracji w Polsce otrzymują
  za pośrednictwem Intranetu i e -maili ogólne materiały dotyczące oszczędzania energii elektrycznej oraz zasad
  segregowania odpadów.
  AmRest Holdings SE
  102
  Przykłady wdrażanych w Polsce i innych krajach rozwiązań zmniejszając ych poziom zużycia energii:
   używamy czujników ruchu do oświetlenia pom ieszczeń pomocniczych i toalet oraz energooszczędnych
  wentylatorów
   korzystamy z energooszczędnych urządzeń klimatyzacyjnych z pompami ciepła , a w restauracjach KFC
  używamy płynnej regulacji wydajności wentylacji
   część frytownic, lodówek, zamrażarek, pieców i innych sprzętów stosowanych w restauracjach to sprzęt
  energooszczędny, posiadający międzynarodowe aprobaty ENERGY STAR. Frytownice charak teryzuje
  specjalny, energooszczędny system użytkowania pozwalający na wykorzystanie małej objętości oleju.
   w restauracjach KFC i Pizza Hut stosujemy oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne w ekologicznej
  technologii LED
   w restauracjach KFC, Burger King i Pizza Hut stosujemy metodę odzysku ciepła z agregatów
  chłodniczych i mrożących. Odzyskaną energię stosujemy do podgrzewania ciepłej wody
   w restauracjach KFC, Burger King i Pizza Hut w urządzeniach chłodniczych i klimatyz atorach używamy
  ekologicznych czynników chłodniczych.
  W 2018 roku AmRest planuje budowę pierwszej wolnostojącej restauracji KFC DT GREEN z międzynarodową
  certyfikacją LEED.
  W 2017 roku Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE zużyła łącznie 1 009 963 GJ energ ii elektrycznej. Ponadto
  w Polsce zużyto 122 433 GJ gazu.
  TABELA 3.5. POZIOM ZUŻYCIA ENER GII ELEKTRYCZNEJ AMR EST W 2017 ROKU W PO DZIALE NA
  REGIONY
  Kraj
  Energia elektryczna zużyta w 2017 roku,
  w jednostce GJ
  Bułgaria 5 586
  Chiny 30 766
  Chorwacja 3 311
  Czechy 93 176
  Francja 76 199
  Niemcy 68 069
  Węgry 53 219
  Polska 337 559
  Rumunia 6 805
  Rosja 119 483
  Serbia 4 348
  Hiszpania 211 402
  Portugalia 310
  Suma 1 01 33
  Woda i odpady
  Grupa Kapitałowa AmRest zużyła w 2017 roku 2 125 011 m³ wody.
  AmRest Holdings SE
  103
  TABELA 3.6. POZIOM ZUŻYCIA WODY W 2017 ROKU W PODZI ALE NA KRAJE
  Kraj Poziom zużycia wody, w jednostce m³
  Bułgaria 20 876
  Chiny 142 840
  Chorwacja 7 190
  Czechy 161 258
  Francja 621 137
  Niemcy Brak danych*
  Węgry 83 820
  Polska 443 391
  Rumunia 69 360
  Rosja 240 900
  Serbia 8 090
  Hiszpania 326 149
  Suma 2 125 011
  * Brak ewidencji za 2017 rok. Woda jest opłacana ryczałtem, w ramach opłat za czynsz.
  W większości nowo wybudowanych restauracji i kawiarni zarządzanych przez AmRest (marki KFC, Burger King,
  Pizza Hut i Starbucks) w toaletach stosowane są wyłącznie umywalki z aeratorami oszczędzającymi wodę i
  czujnikami zbliżeniowymi.
  W związku z intensywnym rozwojem firmy na wielu rynkach, AmRest nie wdrożył systemu monitoringu
  wytwarzania odpadów, który umo żliwiałby szczegółowe zaraportowanie łącznej wagi odpadów generowanych
  we wszystkich kawiarniach i restauracjach wszystkich krajów. Spółki raportują zarządzanie odpadami zgodnie z
  wymogami prawa lokalnego obowiązującego w danym kraju. Grupa pracuje nad sys temem centralizującym
  raportowanie tego zagadnienia i nad możliwością pełnego, skonsolidowanego zaraportowania poziomu
  wytwarzania odpadów dla całej Grupy.
  W Polsce w 2017 roku AmRest wyprodukował i przekazał głównemu odbiorcy odpadów 2 753 ton odpadów, z
  czego 9 ton stanowiły odpady kwalifikowane jako odpady niebezpieczne. Ponadto w części lokalizacji restauracji
  i kawiarni wytwarzane są odpady przekazywane do pojemników Zarządców centrów handlowych - AmRest nie
  prowadzi ich odrębnej ewidencji.
  AmRest mi nimalizuje swój znaczący negatywny wpływ na środowisko stosując na części rynków praktykę
  odseparowywania i sprzedaży zużytego w restauracjach oleju podmiotom, które wykorzystują ten odpad w
  procesach produkcji biopaliw.
  TABELA 3.7. ILOŚĆ ZUŻYTEGO W R ESTA URACJACH OLEJU PRZEK AZANEGO W 2017 ROKU DO
  PONOWNEGO WYKORZYSTA NIA W PROCESACH PROD UKCJI BIOPALIW
  Kraj Ilość poddanego recyklingowi oleju,
  w jednostce kg
  Polska 393 198
  Czechy 239 053
  Węgry 78 570
  Suma 710 821  AmRest Holdings SE
  104
  W 2017 roku AmRest został zobowiązany do dodatkowych opłat związanych z wpływem na środowisko o łącz nej
  wartości 584 600 zł. Były to:
  a. Polska: podwyższone opłaty za przekroczenia w ściekach z niektórych restauracji norm pH lub substancji
  takich jak fosfor, zawiesina, surfaktanty anionowe i nie jonowe itp. (zależnie od lokalizacji).
  b. Polska: grzywna za przekroczenie norm hałasu dla KFC Powsinka i KFC Dantex
  c. Hiszpania: grzywna w wysokości 72 000 euro związana ze zidentyfikowanym nieprawidłowym pH
  ścieków oraz brak czyszczenia pułapki na tłuszcz w restauracji.
  7. Zagadnienia pracownicze - opis polityk grupy kapitałowej AmRest Holdings SE i ich wyniki
  U podstaw sukcesu Grupy Kapitałowej AmRest Holdings SE leży kultura wartości „Wszystko jest możliwe!”
  głęboko zakorzeniona w historii firmy, której jednym z najważniejszych filarów są pracownicy. Ambicją AmRest
  jest tworzenie bezpiecznego i przyjaznego mie jsca pracy, ceniącego różnorodność, sprzyjającego rozwojowi
  pracowników.
  Różnorodność kulturowa jest cechą charakterystyczną AmRest jako organizacji międzynarodowej, która
  traktowana jest jako źródło inspiracji. Firma tworzy kulturę włączania, co przekład a się między innymi na
  otwartość i uwagę, jaką przykłada się do zatrudniania pracowników, także osób niepełnosprawnych. W Polsce
  5,25% wszystkich pracowników zatrudnionych przez AmRest na umowy o pracę, to osoby niepełnosprawne.
  AmRest Holdings SE zatrud niał na dzień 31 grudnia 2017 roku 38 273 pracowników (31 325 na umowy o pracę
  i 6948 na umowy cywilnoprawne) w 16 krajach z czego 36 482 pracowników w Europie i Rosji (zatrudnienie na
  mowy o pracę i umowy cywilnoprawne), a 1791 pracowników w Chinach (zat rudnienie na umowy o pracę i
  umowy cywilnoprawne).
  7.1. Polityki
  Wszystkich pracowników i AmRest Holdings SE obowiązuje „Kodeks etycznego postępowania AmRest”, który
  reguluje standardy etyczne w Grupie. Stanowi on zbiór zasad i standardów etycznego zach owania, którymi
  AmRest i jego pracownicy kierują się w codziennym postępowaniu. Kodeks zobowiązuje do przestrzegania zasad
  w odniesieniu do swoich pracowników, podkreślając wagę różnorodności i szacunku w miejscu pracy. Kwestie
  regulujące relacje między p racownikami opisane w „Kodeksie postepowania” poprzez następujące działania:
   wspieranie przez AmRest działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji;
   brak tolerancji w firmie dla jakiegokolwiek zachowania noszącego znamiona molestowania, mobbingu
  czy przemocy w miejscu pracy;
   zapewnienie równych szans rozwoju dla pracowników, stawianie na różnorodność;
   brak tolerancji dla przejawów dyskryminacji;
   przestrzeganie zasad równouprawnienia na wszystkich etapach zatrudnienia, w tym także w procesie
  rekrutacji ;
  Polityką obowiązującą w całej Grupie Kapitałowej AmRest Holdings SE jest „Polityka różnorodności”. Wspiera
  ona tworzenie takiego środowiska pracy AmRest, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i
  doceniana, i w którym może w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu całej organizacji.
  Kolejną p olityką z obszaru pracowniczego mającą zasięg globalny jest polityka dotycząca pozyskiwania
  utalentowanych pracowników „ Talent Acquisition and Retention”.
  W związku z:
   nie zwykle intensywnym rozwojem działalności i wejściem w 2017 roku na nowe rynki,  AmRest Holdings SE
  105
   dużym zróżnicowaniem specyfiki krajów, w których funkcjonuje Grupa
  Ze względu na intensywny rozwój działalności na nowych rynkach AmRest nie posiada innych jednolitych,
  międzyna rodowych polityk regulujących kwestie pracownicze na poziomie całej Grupy. Obecnie podstawowe
  kwestie zatrudnienia ustalające wewnętrzny porządek, prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawcy regulują
  odpowiednie dokumenty , osobno dla każdej spółki, zgodn ie z przepisami krajów, w których AmRest Holdings
  SE prowadzi swoją działalność.
  Dokumentem obrazującym podejście firmy do kwestii pracowniczych jest „Strategia odpowiedzialnego biznesu
  i zrównoważonego rozwoju dywizji Europy Centralnej AmRest (AmRest C entral Europe) na lata 2015 – 2020”.
  Dotyczy ona zarządzanych przez AmRest marek w dywizji Europy Centralnej, tj. Polski, Czech, Węgier,
  Chorwacji, Bułgarii, Rumunii i Serbii. W 2018 roku planowane jest wdrożenie strategii CSR na pozostałych
  rynkach, na kt órych AmRest prowadzi swoją działalność.
  Strategia określa zasady odpowiedzialności w relacjach z interesariuszami, w tym pracownikami. Kluczowe
  tematy, jakie zidentyfikowała organizacja w obszarze pracowniczym to kultura włączania i otwartości,
  pracodawca z wyboru, szkolenia i rozwój.
  Najważniejsze cele strategiczne w obszarze pracowniczym:
   kontynuacja polityki miejsca ceniącego różnorodność, w szczególności otwartości na zatrudnianie osób
  niepełnosprawnych
   przeprowadzanie regularnego badania satysfakcji i zaangażowania pracowników
   wzrost liczby pracowników, którzy pozytywnie oceniają swoją satysfakcję z pracy
   kontynuacja i rozwój programów rozwojowych dla pracowników.
  Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy regulowane są zgodnie z prawem obowiązującym w krajach, w których
  operuje AmRest Holdings SE, tak więc kwestie BHP nie są regulowane na poziomie Grupy. Na rynku polskim
  każda marka zarządzana przez Grupę posiada opracowane procedury i instrukcje BHP oraz oszacowaną ocenę
  ryzyka zawodowego. W ramach po pularyzacji zasad bezpieczeństwa w AmRest opracowano nowoczesne
  materiały szkoleniowe i e -learning wzmacniający profilaktykę wypadkową wśród pracowników.
  W Polsce dla spółek AmRest Sp. z o.o. i w AmRest Coffee Sp. z.o.o. wdrożono szereg regulacji dotycząc ych
  obszaru pracowniczego. Są to między innymi (analogiczne dla obu spółek): „Regulamin Pracy”, „Regulamin
  Wynagradzania”, „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”, „Wewnętrzna Polityka
  Antymobbingowa”.
  Jak zostało napisane powyżej, w obu spółkach w Polsce obowiązuje wewnętrzna polityka antymobbingowa,
  z której treścią ma obowiązek zapoznać się każdy pracownik.
  7.2. Wyniki
  Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE jest nieprzerwanie i dynamicznie rozwijającą się organizacją, dlatego
  jednym z kluczowych filarów jest szkolenie i rozwój pracowników firmy. Firma dysponuje szerokim systemem
  wewnętrznych szkoleń (twarde i miękkie umieję tności) prowadzonych przez wewnętrznych trenerów. Dla
  dyrektorów i kierowników działów prowadzony jest specjalny program rozwoju „AmRest University”,
  natomiast mene dżerowie przechodzą specjalną ścieżkę kształcenia „AmCollege” i „Leadership University of
  Am Rest ”. Oprócz ścieżek szkoleniowych dla stanowisk kierowniczych, firma przygotowuje załogę do
  codziennych obowiązków, podejścia zorientowanego na klienta i z zakresu sprzedaży. Zasady te obowiązują dla
  całej Grupy.
  AmRest Holdings SE
  106
  W 2017 roku funkcjonował program rozwoju pracowników „Spread Your Wings”, który swoim zasięgiem
  obejmuje całą Grupę (za wyjątkiem nowych rynków nabytych w trakcie 2017 roku). Program miał za zadanie
  wyszukiwanie talentów wewnątrz organizacji i umożliwienie pracownikom rozwoju zawodowego zgodneg o z ich
  kompetencjami, a także wspieranie i rozwój światowej klasy liderów w odpowiedzi na potrzeby, jakie stawia
  przed Grupą jej dynamiczny i globalny wzrost.
  Program oceny „Job Performance Appraisal” to formalny sposób podsumowania pracy pracownika w okresie
  objętym oceną, którego wynik może stanowić kwalifikację do programu „Spread Your Wings” oraz do premii
  rocznej . Na proces składa się samoocena pracownika oraz ocena jego pracy dokonana przez przeło żonego. Ocenie
  podlegają zarówno menedżerowie restauracji i kawiarni oraz pracownicy biur w e wszystkich krajach, w których
  działa Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE . W Polsce proces samooceny pracowniczej reguluje procedura
  „Ocena wyników pracy”.
  W 2017 roku w Polsce realizowany był program stażowy „ Talent Amcademy”. Celem programu było
  oferowanie możliwości rozwoju studentom i absolwentom oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia
  zawodowego już w trakcie edukacji na uczelni wyższej. Program stażowy pr zyczynił się do budowania
  pozytywnego wizerunku AmRest jako pracodawcy pierwszego wyboru oraz stanowił bazę dla rekrutacji
  pracowników w przyszłości.
  Jako odpowiedzialny pracodawca, AmRest od 2007 roku przeprowadza badania dotyczące satysfakcji
  pracowników . Badanie ankietowe satysfakcji przeprowadzone były w Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii,
  Serbii, Chorwacji, Rosji i Hiszpanii wśród wszystkich pracowników. W 2017 roku firma zdecydowała się nie
  przeprowadzać globalnego badania. Firma jest na e tapie wyłonienia najlepszego sposobu na wyrażenie opinii i
  zaangażowania pracowników w zmieniającym się środowisku pracy i coraz bardziej różnorodnych rynkach
  prowadzenia działalności przez firmę, tak aby można było je przetestować w 2018 roku. W nadchodzą cych latach
  firma planuje przeprowadzać ankiety corocznie dla wszystkich swoich pracowników.
  W związku z tym, że Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE jest firmą o międzynarodowym zasięgu, a rozwój
  kariery zawodowej może skutkować dla jej pracowników zmianą miejsca zamieszkania, w firmie funkcjonuje
  polityka relokacyjna , która w 2017 roku obowiązywała w Polsce, natomiast w 2018 roku planowane jest
  wdrożenie nowej polityki relokacyjnej obejmującej całą grupę. Polityka ta ma na celu wsparcie pracowników
  wykonu jących swoje obowiązki zawodowe w jednym z krajów, w którym operuje AmRest. Firma zapewnia w
  nowym kraju m.in. zakwaterowanie, ubezpieczenie medyczn e, szkołę dla dzieci, wsparcie przy rozliczeniach
  podatkowych. Polityka ta jest wyrażeniem kultury wartości „Wszystko jest możliwe!”, umożliwiając
  pracownikom szybszą aklima tyzację w nowej rzeczywistości.
  Wskaźnik Liczba
  Liczba wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej AmRest Holding SE 38 273
  Liczba osób biorących udział w programie Spread Your Wings (Kraje Europy
  Środkowo -Wschodniej) 800
  Liczba pracowników, którzy dokonali samooceny pracowniczej (w ramach
  metodologii „Job Performance Appraisal”, w skrócie JPA) 5 709
  Liczba staży w ramach programu Talent A mcademy (Polska) 31
  AmRest Holdings SE
  107
  TABELA 3.8. LICZBA PRACOWNIKÓ W, KTÓRA W 2017 ROKU WZIĘŁA UDZIAŁ W PRO GRAMIE ROCZNEJ
  OCENY WYNIKÓW „JOB P ERFORMANCE APPRAISAL ”
  TABELA 2.9. CAŁKOWITA LICZBA PR ACOWNIKÓW GRUPY KAPI TAŁOWEJ AMREST HOLDI NGS SE W
  PODZIALE NA KRAJE I TYP UMOWY
  Kraj Pracownicy zatrudnieni na
  umowy o pracę
  Pracownicy zatrudnieni na
  umowy cywilnoprawne
  Całkowita liczba
  pracowników
  Austria 26 0 26
  Bułgaria 245 25 270
  Chiny 1 529 262 1 791
  Chorwacja 105 57 162
  Czechy 5 712 0 5 712
  Francja 1 931 0 1 931
  Niemcy 2 934 0 2934
  Węgry 1 510 0 1510
  Polska 7 698 6 500 14 198
  Portugalia 27 0 27
  Rumunia 538 0 538
  Rosja 5 570 0 5 570
  Serbia 60 104 164
  Słowacja 78 0 78
  Hiszpania 3 340 0 3 340
  Słowenia 22 0 22
  Suma 31 325 6 948 38 273
  Kraj Liczba pracowników
  Bułgaria 46
  Chorwacja 37
  Czechy 587
  Niemcy 94
  Węgry 388
  Polska 2 188
  Rumunia 154
  Rosja 811
  Serbia 34
  Słowacja 15
  Hiszpania 218
  Chiny 1 137
  Suma 5 709  AmRest Holdings SE
  108
  TABELA 3.10. LICZBA WSZYSTKICH PR ACOWNIKÓW ZATRUDNION YCH NA UMOWY O PRACĘ I UMOWY
  CYWILNOPRAWNE Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ
  kobiety mężczyźni
  21 603 16 670
  Różnorodność w miejscu pracy przejawia się również w liczbie zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz
  liczbie zatrudnionych osób o innej narodowości niż narodowość kraju, w którym funkcjonuje dana spółka.
  TABELA 3.11. WSKAŹNIK ZRÓŻNICOWANIA WŚRÓD PRACOWNIKÓW W PODZIA LE NA KRAJE
  Kraj Liczba osób
  Austria
  pochodzenie etniczne 19
  niepełnosprawność 0
  Bułgaria
  pochodzenie etniczne 5
  niepełnosprawność 0
  Chiny
  pochodzenie etniczne 7
  niepełnosprawność 0
  Chorwacja
  pochodzenie etniczne 0
  niepełnosprawność 0
  Czechy
  pochodzenie etniczne 437
  niepełnosprawność 97
  Francja
  pochodzenie etniczne 25
  niepełnosprawność 0
  Niemcy
  pochodzenie etniczne 1 282
  niepełnosprawność 19
  Węgry
  Inna narodowość 15
  niepełnosprawność 30
  Polska
  pochodzenie etniczne 1 054
  niepełnosprawność 746
  Portugalia
  pochodzenie etniczne 9
  niepełnosprawność 0
  Rumunia
  pochodzenie etniczne 5
  niepełnosprawność 0
  Rosja
  pochodzenie etniczne 141
  niepełnosprawność 4
  Serbia
  pochodzenie etniczne 0
  niepełnosprawność 0
  Słowacja
  pochodzenie etniczne 4
  niepełnosprawność 0
  Hiszpania
  pochodzenie etniczne 1 017
  niepełnosprawność 12
  Słowenia
  pochodzenie etniczne 2
  niepełnosprawność 0  AmRest Holdings SE
  109
  TABELA 3 .12. WSKAŹNIK WYPADKOWOŚ CI W MIEJSCU PRACY - DLA POLSKI*
  Kategoria Płeć
  Spółka
  AmRest
  Sp. z o.o.
  AmRest
  Coffee
  Sp. z o.o.
  SCM
  Sp. z o.o.
  Restaurant
  Partner Polska
  Sp. z o.o.
  Urazy zwi ązane z prac ą ze
  wzgl ędu na p łeć pracownika
  kobiety 53 2 0 0
  mężczyźni 39 2 0 0
  Całkowita liczba urazów 92 4 0 0
  Wskaźnik wypadkowości
  (IR) pracowników według
  płci
  kobiety 11,79 7,09 0 0
  mężczyźni 14,68 12,34 0 0
  Wskaźnik wypadkowości
  (IR) z podziałem na spółki
  (łącznie kobiety i mężczyźni)
  12,89 9,00 0 0
  *Wskaźnik wypadkowości liczony wg wzoru: liczba wypadków odnotowanych w danym okresie podzielona przez liczbę
  pracujących, razy 1000.
  8. Zagadnienia społeczne - opis polityk grupy kapitałowej AmRest Holdings SE i ich wyniki
  Wśród zagadnień społecznych i wpływu społecznego firmy należy zwrócić uwagę na dwa najważniejsze dla
  działalności Grupy Kapitałowej AmRest Holdings SE obszary:
  1. obszar związany z wpływem na klientów rozumianym jako bezpieczeństwo i jakość produktów, a t akże
  satysfakcję klientów
  2. obszar dotyczący zaangażowania społecznego AmRest, przede wszystkim działań na rzecz społeczności
  lokalnych.
  8.1 Polityki dotyczące zagadnień społecznych i ich wyniki - jakość i bezpieczeństwo produktów
  Do najistotniejszyc h odpowiedzialności Grupy Kapitałowej AmRest Holdings SE należą zagadnienia jakości i
  bezpieczeństwa produktów żywnościowych oferowanych przez zarządzane przez firmę restauracje. Grupa
  koncentruje się na najwyższych standardach bezpieczeństwa i jakości żyw ności w całym łańcuchu dostaw oraz
  na pozyskiwaniu świeżych produktów od lokalnych dostawców.
  Jakość i bezpieczeństwo żywności to jeden z czterech obszarów „Strategii odpowiedzialnego biznesu i
  zrównoważonego rozwoju dywizji Europy Centralnej AmRest (AmRest Central Europe) na lata 2015 – 2020”
  (w skrócie Strategii CSR). Strategia ta w 2017 roku ob ejmowała zarządzane przez AmRest Holdings SE marek w
  dywizji Europy Centralnej. W najbliższych latach planowane jest jej wdrożenie na pozostałych rynkach, na
  których AmRest Holdings SE prowadzi swoją działalność.
  Kluczowymi tematami zidentyfikowanymi prz ez organizację w Strategii CSR w obszarze „Nasza żywność” są:
   jakość i bezpieczeństwo żywności
   odpowiedzialne kupowanie i sprzedaż
   transparentność informacji o wartości odżywczej produktów.
  Wybrane cele strategiczne z obszaru „Nasza żywność” to:
   kluczowe produkty przebadane i sprawdzone w laboratoriach, zgodnie z rocznym planem monitorowania
   monitoring dostawców: przeprowadzone audyty kluczowych dostawców  AmRest Holdings SE
  110
   zgodna z planem rocznym realizacja działań doskonalących czytelność informacji dla
  klientów, dotyczących jakości i bezpieczeństwa oferowanych dań i produktów
   rozwój współpracy z lokalnymi dostawcami.
  Każda z marek zarządzanych przez Grupę Kapitałową AmRest Holdings SE, posiada własne, restrykcyjne
  polityki dotyczące bezpieczeństwa żywności i wy maga starannego ich przestrzegania. Dodatkow o AmRest
  stosuje globalne zasady związane z bezpieczeństwem żywności ujęte w polityce „Food Safety Fundamentals”
  (FSF). FSF to globalny dokument dedykowany określonym grupom osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości i
  bezpieczeństwo żywności. Nie jest to polityka, którą implementuje się bezpośrednio w restauracjach, jest to
  jednak podstawa do tworzenia lub aktualiza cji istniejących norm bezpieczeństwa żywności w każdej z marek oraz
  w każdym kraju zarządzanym przez AmRest Holdings SE. „Food Safety Fundamentals” jest również dokumentem
  potwierdzającym poziom bezpieczeństwa żywności na nowych rynkach nabytych przez AmRe st. Każdy rynek i
  marka mają swoją własną charakterystykę, jednak niezależnie od lokalnych przepisów, indywidualnych
  standardów czy procedur, muszą one zostać dodatkowo zweryfikowane, aby osiągnąć oczekiwany przez AmRest
  poziom bezpieczeństwa żywności.
  Gr upa Kapitałowa AmRest Holdings SE prowadzi systematyczne badania jakości produktów i audyty wśród
  dostawców. Zasady i zakres audytów dostawców są ściśle określone w ramach polityki „ Supplie r Approval
  Process” a badania jakości produktów w „Brand Protectio n Monitoring System (BPMS)”, dotyczącej przede
  wszystkim bezpieczeństwa żywności.
  Politykę BPMS AmRest realizuje w krajach: Polska, Czechy, Węgry, Bułgaria, Serbia, Chorwacja oraz Austria.
  Dotyczy ona wybranych marek zarządzanych przez AmRest: KFC, Burger King oraz Pizza Hut . Badania jakości
  produktów są realizowane zgodnie z restrykcyjnymi standardami każdej z zarządzanych przez AmRest marek.
  Wynika to ze specyfiki każdej marki, które różnią się od siebie zakresem oferowanych produktów (w tym
  surowców spo żywczych używanych przez daną markę), a także z analizy ryzyka i zagrożeń, prowadzonej w
  ramach wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu markami.
  Każda restauracja z danej marki zarządzana przez AmRest wymaga szczególnych produktów o określonych
  parametr ach. Dlatego tak ważnym obszarem działalności Grupy jest bieżący kontakt z dostawcami, wspólne
  udoskonalanie procesów produkcji, przechowywania i transportu produktów. AmRest współpracuje ze
  sprawdzonymi producentami o ugruntowanej historii, którzy są lide rami na rynku w zakresie jakości produktu.
  Na wszystkich rynkach, na których działa AmRest obowiązuje „Proces zatwierdzania zakupów”( „Supply
  Approval Process”), któr y reguluje cały proces akceptacji dostawców.
  Procesy zakupowe Grupy Kapitałowej AmRest s ą prowadzone w ramach trzech odrębnych kanałów, które stosują
  odrębne polityki i procedury:
  a. SCM - zakupy bezpośrednie i część zakupów inwestycyjnych
  b. Dział zakupów pośrednich
  c. Dział inwestycyjny
  Dokumentem regulującym procesy zakupowe w kanale zakupów SCM jest „Procedura Zakupowa ”, która
  obowiązuje na rynkach Europy Środkowo -Wschodniej (będzie ona wdrażana również na rynku francuskim i
  niemieckim). Procedura instruuje, jaka dokumentacja potrzebna jest przed rozpoczęciem współpracy z dostawcą,
  określa moment realizacji przetargów i ich częstość, określa też drogę zatwierdzania przetargu. Jest to wymóg
  audytowy, który stosuje się w ramach grup produktowych. SCM przeprowadza także zakupy w oparciu o „Proces
  zatwierdzania dostawców” obowiązujący globalnie, z wył ączeniem Chin i Hiszpanii.
  Dział zakupów pośrednich dokonuje zakupów w oparciu o własną „Globalną Procedurę zakupową”, która
  obejmuje swym zasięgiem całą grupę, z możliwym wyjątkiem Hiszpanii i Chin, które posiadają polityki lokalne
  pokrywające się z poli tyką globalną.
  „Procedura Zarządzania Kosztami” reguluje natomiast wydatki ponoszone w ramach całej grupy przez Dział
  Inwestycyjny.  AmRest Holdings SE
  111
  TABELA 3.13. WYDATKI NA DOSTAWCÓ W DLA GRUPY KAPITAŁO WEJ AMREST HOLDINGS SE NA
  RYNKU POLSKIM
  Wydatki na dostawców (rynek polski, spółki
  AmRest Sp. z o.o. i Amrest Coffee Sp. z.o.o)
  Kategoria dostawcy: Procent
  Wydatki na lokalnych dostawców: 93%
  Wydatki na zagranicznych dostawców: 7%
  TABELA 3.14. DOSTAWCY DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ AMREST H OLDINGS SE NA RYNKU POLSKIM
  Liczba dostawców lokalnych i zagranicznych (rynek polski)
  Kategoria dostawcy Liczba dostawców Procent
  AmRest Sp. zo.o.
  Dostawcy lokalni: 3320 97%
  Dostawcy zagraniczni: 102 3%
  AmRest Coffee Sp. z o.o.
  Dostawcy lokalni: 575 98%
  Dostawcy zagraniczni: 13 2%
  Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE dbając w sposób szczególny i restrykcyjny o bezpieczeństwo oraz jakość
  żywności, kontroluje ten obszar m.in. poprzez:
   systemy kontroli terminów przydatności i system rotacji produktu w restauracji
   system wspomagający dla menedże rów restauracji i kawiarni dotyczący zamówień i optymalizujący
  potrzebną ilość produktów oraz zapewniający świeżość produktu w restauracji
   wyposażenie restauracji i kawiarni w dedykowane pomieszczenia magazynowe – chłodnie i mro źnie,
  posiadające elektroniczną kontrolę temperatury i odpowiednie wyposażenie do przechowywania
  produktów – dodatkowo w chłodniach i mroźniach są zamontowane kurtyny w drzwiach aby ograni czyć
  skoki temperatury
   stosowanie w restauracjach profesjonalnych środków o wysokiej skuteczności do mycia i/lub
  dezynfekcji oraz stosowanie urządzeń gwarantujących efektywne ich dozowanie – stężenie środków jest
  stale kontrolowane w celu utrzymania najwyż szej skuteczności
   systemy kontroli mycia i/ lub dezynfekcji rąk przez pracowników
   prowadzenie okresowych szkoleń z higieny i standardów zachowania jakości
   przeprowadzanie niezapowiedzianych audytów w res tauracjach, prowadzonych przez dział audytu
  wewnętrznego i zewnętrznych niezależnych firm audytorskich.
   procedury postępowania z produktami w restauracji w celu zachowania ich najwyższej jakości i
  bezpieczeństwa
   systemy kontroli procesów obróbki termicznej – m.in. smażenie , pieczenie gwarantujące najwyższą
  jakość oraz bezpieczeństwo żywności  AmRest Holdings SE
  112
  Badania opinii klientów
  Opinia klientów restauracji zarządzanych przez AmRest jest ważnym elementem wpływającym na decyzje w
  procesie zarządzania i ulepszania procedur firmy. Poziom satysfakcji gości restauracji badany jest lokalnie i
  każda marka zarządzana przez AmRest Holdings SE ma swój program badania satysfakcji gości. W związku z
  tym, że każda marka ma swoją charakterystykę, a pytania w ankiecie muszą być adekwatn e do jej usług, marki
  wdrażają własne programy badania satysfakcji klientów. Goście restauracji otrzymują zaproszenia do ankiety
  internetowej . Klienci oceniają jakość obsługi, zamawiane produkty, czas oczekiwania, dokładność realizacji
  zamówienia, czystoś ć restauracji oraz najważniejszy czynnik: ogólną satysfakcję.
  Ankiety analizowane są na poziomie restauracji, na poziomie regionu oraz kraju, a także brandu. Kierownicy na
  każdym poziomie mogą generować wyniki badania w każdej chwili, dzięki bezpośredniem u dostępowi online do
  systemu zbierania i analizy badań satysfakcji klientów.
  TABELA 3.15. WYNIKI BADANIA OGÓL NEJ SATYSFAKCJI KLIE NTÓW W 2017 ROKU, Z PODZIAŁEM NA
  MARKI:
  Marka Wynik*
  Starbucks 73
  KFC 72
  Blue Frog 70
  Burger King 70
  Pizza Hut 70
  La Tagliatella 69
  KAAB 68
  * Wynik oznacza % przyznanych najwyższych ocen ogólnego poziomu satysfakcji (gdzie maksymalny wynik = 100%
  przyznanych najwyższych ocen ogólnego poziomu satysfakcji)
  Procesy reklamacyjne regulowane są przez odrębne polityki reklamacyjne AmRest na poszczególnych rynkach.
  W 2018 roku planowana jest konsolidacja tych polityk na poziomie globalnym . Za rozpatrywanie zgłoszeń
  klientów odpowiedzialny jest Zespół ds. Obsługi Klienta. Czas, w jakim klient otrzymuje odpowiedź na swoje
  zgłoszenie wynosi maksymalnie 72 godziny . Klienci mają udostępnionych wiele kanałów, poprzez które mogą
  zgłaszać swoje uwagi: bezpośrednio w restauracjach, poprzez dedykowaną skrzynkę kontaktową, poprzez
  ankiety, kontakt z infolinią oraz na profilach porta li społecznościowych poszczególny ch marek .
  AmRest ma w planach uruchomienie w 2018 roku globalnego narzędzia do zarządzania zgłoszeniami klientów
  AmCare (m.in. reklamacje, pomysły, pytania). System początkowo ma obejmować Polskę, Czechy i Węgry.
  8.2 Polityki dotyczące zagadnień społecznych i ich wyniki – zaangażowanie społeczne
  Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE jest firmą społecznie zaangażowaną, dbającą o swój wpływ na otoczenie
  i społeczności lokalne. Ze względu na różnorodność rynków, na któryc h Grupa prowadzi swoją działalność, nie
  wyodrębniono polityki zaangażowania społecznego, która obowiązywałaby wszystkie spółki i kraje działalności
  Grupy. W związku z tym, że dla firmy cenną wartością jest szeroko rozumiana różnorodność, spółki Grupy mają
  wybór i podejmują takie inicjatywy społeczne dedykowane lokalnym społecznościom, które odpowiadają na
  zdiagnozowane potrzeby i są dopasowane do lokalnego charakteru.  AmRest Holdings SE
  113
  Kwestie zaangażowania społecznego Grupy ujmuje „Strategia odpowiedzialnego biznesu i zr ównoważonego
  rozwoju dywizji Europy Centralnej AmRest (AmRest Central Europe) na lata 2015 – 2020” (w skrócie
  Strategia CSR) , której jednym ze strategicznych obszarów są społeczności lokalne. Kluczowe kierunki działań
  społecznych zidentyfikowane w Strateg ii CSR to programy wspierające rozwój dzieci i młodzieży oraz
  wolontariat pracowniczy.
  Wybrane cele strategiczne:
   AmRest jest postrzegany jako firma odpowiedzialna społecznie, która pomaga rozwiązać ważne
  problemy społeczne w najbliższym otoczeniu firmy .
   AmRest wspiera zaangażowanie pracowników w lokalne inicjatywy , jak również inspiruje do działania,
  dając pracownikom odpowiednie narzędzia i tworząc programy wewnętrzne.
  O kwestiach podejścia AmRest i jego pracowników do otoczenia mówi „Kodeks Postępowan ia”, zobowiązując
  pracowników do bycia odpowiedzialnymi obywatelami społeczności lokalnych, zachęcając do działania na rzecz
  społeczności oraz do wspierania akcji dobroczynnych i edukacyjnych.
  Przykłady inicjatyw społecznych AmRest:
  W 2017 roku Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE przeznaczyła na działania społeczne 3 146 800 złotych.
  Największą inwestycją społeczną AmRest było w raportowanym okresie przeznaczenie kwoty 2 865 000 złotych
  na wdrożenie i realizację unikalnego projektu s połecznego SIEMACHA Spot Magnolia Park Wrocław. AmRest
  wspierał również Fundację FCSR z Pomorza, przekazując na jej działania statutowe 120 000 zł.
  AmRest partnerem strategicznym SIEMACHA Spot Magnolia Park Wrocław
  W 2017 roku AmRest kontynuował partne rstwo strategiczne ze Stowarzyszeniem SIEMACHA w ramach
  autorskiej koncepcji placówek SIEMACHA Spot. Wrocławska placówka działa dzięki współpracy
  Stowarzyszenia SIEMACHA, Centrum Handlowego Magnolia Park, Miasta Wrocław oraz firmy AmRest. Jest to
  miejsce wdrażania w praktyce nowoczesnych rozwiązań edukacyjno -wychowawczych, które wspierają rozwój
  młodych ludzi będących niejednokrotnie w bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Dzieci i młodzież mogą
  korzystać w SIEMACHA Spot Magnolia Park we Wrocławiu z szerok iego wachlarza zajęć edukacyjnych,
  muzycznych, artystycznych, multimedialnych, kulinarnych i sportowych.
  W ramach tego projektu powstało miejsce w CH Magnolia dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia oraz
  program wolontariatu pracowniczego, obejmujący t akie działania jak prowadzenie warsztatów kulinarnych,
  językowych, terapeutycznych oraz sportowych. Na rzecz placówki mogą również działać osoby spoza organizacji,
  poprzez rejestrację na www.wolontariuszeam rest.pl .
  Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod adresem: http://siemachaspot.pl/placowki/spot -magnolia -
  park#.WoFiHajiY2w
  Wolontariat pracowniczy
  Zaangażowanie pracowników AmRest w edukację dzieci i młodzieży korzystającej z SIEMACHA Spot Magnolia
  Park Wrocław to jeden z wielu przykładów wolontariatu pracowniczego ukierunkowanego na lokalne potrzeby i
  społeczności. We wszystkich krajach, w których d ziała firma, w 2017 roku w różne lokalne projekty wolontariatu
  pracowniczego zaangażowało się 800 pracowników AmRest .
  Z działań społecznych prowadzonych przez AmRest w 2017 roku skorzystało ok. 5000 beneficjentów .
  W Polsce i Czechach w 2017 roku zrealiz owano 40 projektów grantowych, w których zaangażowanych było
  150 wolontariuszy . Projekty te wsparły 1500 beneficjantów (dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne dzieci
  oraz osoby dorosłe, jak również zwierzęta). Na program grantowy wolontariatu pracownicz ego realizowany w
  tych dwóch krajach AmRest przeznaczył 75 000 zł.
  W Polsce pracownicy AmRest zaangażowali się m.in. w Bieg Firmowy, którego celem była zbiórka funduszy dla
  niepełnosprawnych i chorych dzieci.  AmRest Holdings SE
  114
  System przekazywania żywności osobom w potrze bie
  W 2017 roku Grupa Kapitałowa AmRest uruchomiła system przekazywania nadwyżek żywności, produkowanych
  w sieci restauracji KFC , instytucjom i organizacjom wspierającym osoby w trudnej sytuacji życiowej. Wdrożono
  ściśle monitorowaną , pod kątem jakości i bezpieczeństwa przechowywania żywności , procedurę jej
  przechowywania i prz ekazywania partnerom społecznym . Program ten realizuje dwa ważne dla AmRest cele
  społeczne: pomoc członkom lokalnych społeczności w potrzebie i ograniczenie marnowania żywności.
  W 2 017 roku w samej Polsce restauracje KFC przekazały potrzebującym dania z kurczaka o wartości ok. 4,7 mln.
  zł. Projekt jest również wdrożony przez AmRest na innych rynkach: na Węgrzech, w Serbii i Hiszpanii.
  9. Zagadnienie praw człowieka - opis polityk g rupy kapitałowej AmRest Holdings SE i ich
  wyniki
  AmRest nie wytyczył odrębnej polityki przeciwdziałania łamaniu praw człowieka na poziomie Grupy.
  Zagadnienia dotyczące praw człowieka w miejscu pracy zostały ujęte na poziomie Grupy w takich dokumentach
  jak :
   „Kodeks postępowania w biznesi e” (Code of Business Conduct)
   „Polityka różnorodności w AmRest”( Diversity Policy in AmRest) - dokument jest dostępny pod
  adresem:
  https://www.amrest.eu/sites/default/files/dokumenty/information_on_diversity_policy_in_amrest.pdf
  Ponadto wdrożono
   „Politykę antymobbingową” dla spółek AmRest Sp. z o.o. i AmRest Coffee Sp. z.o.o.
  Pracownicy AmRest na Węgrzech, w Polsce i Czechach mają możliwość zgłaszania wszelkich nieprawidłowości,
  w tym sytuacji mobbingu i łamania praw człowieka w miejscu pracy, za pomocą następujących kanałów
  komunikacji:
   bezpośredni kontakt z przełożonym,
   ano nimowe zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej
   anonimowe zgłoszenie za pośrednictwem linii telefonicznej Speak Openly, która jest obsługiwana
  przez zewnętrzną firmę.
  W 2017 roku w Grupie Kapitałowej AmRest nie zidentyfikowano potwierdzonych przy padków łamania praw
  człowieka w miejscu pracy, w tym sytuacji dyskryminacji w miejscu pracy lub mobbingu.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AmRest Holdings SE
ISIN:NL0000474351
NIP:8095.77.914
EKD: 74.84 pozostała działalność komercyjna
Adres: pl. Grunwaldzki 25-27 50-365 Wrocław
Telefon:+48 71 3861000
www:www.amrest.eu
Komentarze o spółce AMREST HOLDINGS SE
2020-04-01 14-04-12
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649