Raport.

AMREST HOLDINGS SE Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody ze sprzeda?y - - - - Zysk/(strata) na dzia?alno?ci operacyjnej 15 482 25 816 3 636 5 918 Zysk/(strata) brutto 43 025 46 182 10 105 10 586 Zysk/(strata) netto 44 989 45 799 10 567 10 498 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 15 550 (17 555) 3 652 (4 024) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (327 409) 6 713 (76 900) 1 539 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 402 832 7 969 94 615 1 827 Przep?ywy pieni??ne netto, razem 90 973 (2 873) 21 367 (659) Aktywa razem 1 550 957 1 135 458 371 852 256 659 Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania razem 727 813 299 367 174 498 67 669 Zobowi?zania d?ugoterminowe 570 445 291 110 136 768 65 802 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 157 368 8 257 37 730 1 866 Kapita? w?asny razem 823 144 836 091 197 354 188 990 Kapita? zak?adowy 714 714 171 161

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  1
  AmRest Holdings SE
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  na dzie
  ń i za okres 12 miesi ęcy ko ńcz ących si ę
  31 grudnia 2017 r.  2
  Spis treści:
  Strona
  Jednostkowy roczny rachunek zysków i strat 3
  Jednostkowe roczne sprawozdanie z ca
  kowitych docho dów 3
  Jednostkowe roczne sprawozdanie z sytuacji finansow ej 4
  Jednostkowe roczne sprawozdanie z przep
  ywów pieni
  ężnych 5
  Jednostkowe roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale w
  asnym 6
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finanso wego 7  AmRest Holdings SE
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzie
  ń i za okres 12 miesi ęcy ko ńczących si ę 31 grudnia 2017 r.
  3
  Jednostkowy roczny rachunek zysków i strat za okres
  12 miesi
  ęcy ko ńczących si ę 31 grudnia 2017 r.
  w tysi
  ącach polskich z
  otych Noty
  Za 12 miesi ęcy
  kończących si ę
  31 grudnia 2017
  Za 12 miesi ęcy
  kończących si ę
  31 grudnia 2016
  Koszty ogólnego zarz ądu (12 028 ) (1 919)
  Pozosta
  e koszty operacyjne 9 (7 738) (7 829)
  Pozosta
  e przychody operacyjne 9 35 248 35 564
  Przychody finansowe 9 45 617 32 367
  Koszty finansowe 9 (18 074 ) (12 001)
  Zysk przed opodatkowaniem 43 025 46 182
  Podatek dochodowy 10 1 964 (383)
  Zysk netto 44 989 45 799
  Podstawowy zysk na jedn
  ą akcj ę zwyk
  ą 14
  2,12 2,16
  Rozwodniony zysk na jedn
  ą akcj ę zwyk
  ą 14
  2,12 2,16
  Jednostkowy roczny rachunek zysków i strat nale ży analizowa ć
  ącznie z notami, które stanowi ą integraln ą cz ęść jednostkowego
  sprawozdania finansowego.
  Jednostkowe roczne sprawozdanie z ca
  kowitych docho dów
  za okres 12 miesi ęcy ko ńczący si ę 31 grudnia 2017 r.
  Jednostkowe roczne sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów należy analizowa ć
  ącznie z notami, które stanowi ą integraln ą cz ęść
  jednostkowego sprawozdania finansowego.
  w tysi ącach polskich z
  otych
  Za 12 miesi ęcy
  kończących si ę
  31 grudnia 2017
  Za 12 miesi ęcy
  kończących si ę
  31 grudnia 2016
  Zysk netto
  44 989 45 799
  Pozosta
  e dochody ca
  kowite - -
  Dochody ca
  kowite razem 44 989 45 799
  Dochody ca
  kowite, które mog ą podlega ć rozliczeniu przez
  rachunek zysków i strat
  44 989 45 799  AmRest Holdings SE
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzie
  ń i za okres 12 miesi ęcy ko ńczących si ę 31 grudnia 2017 r.
  4
  Jednostkowe roczne sprawozdanie z sytuacji finansow
  ej na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r.
  w tysi ącach polskich z
  otych
  Noty 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa
  Warto ści niematerialne 351 316
  Inwestycje d
  ugoterminowe w jednostkach zale żnych 2 1 369 850 898 093
  Pozosta
  e aktywa finansowe d
  ugoterminowe 3 56 119 174 314
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 10 1 206 -
  Aktywa trwa
  e razem 1 427 526 1 072 723
  Nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e
  nale
  żności
  5 11 84 7 42 554
  Nale żności z tytu
  u podatku dochodowego od osób
  prawnych
  5
  601 -
  Pozosta
  e aktywa obrotowe 82 79
  Pozosta
  e aktywa finansowe 3
  8 789 8 963
  Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 8 102 112 11 139
  Aktywa obrotowe razem 123 43 1 62 735
  Aktywa razem 1 550 95 7 1 135 458
  Kapita
  w
  asny
  Kapita
  podstawowy 714 714
  Kapita
  zapasowy 7
  675 731 733 667
  Zyski zatrzymane 7 146 699 101 710
  Kapita
  w
  asny razem 823 144 836 091
  Zobowi ązania
  Rezerwa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 10 61 372
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e
  zobowi
  ązania 6 9 355 11 255
  Pozosta
  e zobowi ązania finansowe d
  ugoterminowe 4 561 029 279 483
  Zobowi ązania d
  ugoterminowe razem 570 445 291 110
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e
  zobowi
  ązania 6 6 548 7 918
  Pozosta
  e zobowi ązania finansowe 4 150 820 8
  Zobowi ązania z tytu
  u podatku dochodowego - 331
  Zobowi ązania krótkoterminowe razem 157 368 8 257
  Zobowi ązania razem 727 81 3 299 367
  Pasywa razem 1 550 957 1 135 458
  Jednostkowe roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizowa ć
  ącznie z notami, które stanowi ą integraln ą cz ęść
  jednostkowego sprawozdania finansowego.  AmRest Holdings SE
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzie
  ń i za okres 12 miesi ęcy ko ńczących si ę 31 grudnia 2017 r.
  5
  Jednostkowe roczne sprawozdanie z przep
  ywów pieni
  ężnych za okres 12 miesi ęcy ko ńczący si ę 31 grudnia 2017 r.
  w tysi
  ącach polskich z
  otych Nota
  Za 12 miesi ęcy
  kończących si ę
  31 grudnia 2017
  Za 12 miesi ęcy
  kończących si ę
  31 grudnia 201 6
  Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści operacyjnej
  Zysk przed opodatkowaniem 43 025 46 182
  Korekty:
  Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 182
  268
  Koszt odsetek, netto 4 261 1 850
  Niezrealizowane różnice kursowe (543) (585)
  Zmiana stanu należno ści 8 24 284 (17 738)
  Zmiana stanu pozosta
  ych aktywów obrotowych 8 (3) 65
  Zmiana stanu zobowi ąza ń 8 (1 153) 4 57 8
  Wynik na zrealizowanych opcjach 9 (34 601) (35 560)
  Podatek dochodowy (485) 737
  Zap
  acone odsetki 4 (5 843) (11 666)
  Otrzymane odsetki 13 053 9 454
  Dywidendy otrzymane od spó
  ek zależnych (30 895) (21 750)
  Odpis na udzia
  y 9 4 979 6 343
  Pozosta
  e (711) 267
  Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej 15 550 (17 555)
  Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści inwestycyjnej
  Wp
  ywy z tytu
  y sp
  aty udzielonych po życzek
  3 438 100 -
  Wyp
  ywy z tytu
  u udzielonych po życzek (323 182) (111)
  Dywidendy otrzymane od jednostek powiązanych 9 30 895 21 750
  Wydatki na zwi ększenie aktywów w jednostce zale żnej (472 788) (14 834)
  Nabycie sk
  adników rzeczowego majątku trwa
  ego (434) (92)
  Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej (327 409) 6 713
  Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści finansowej
  Wp
  ywy z tytu
  u wyemitowanych d
  u żnych papierów warto ściowych 427 259
  -
  Prowizja zwi ązana z emisj ą d
  u żnych papierów warto ściowych (1 667) -
  Wp
  ywy z wydania akcji w
  asnych (opcje pracownicze) 56 538 58 048
  Wyp
  ywy na zakup akcji w
  asnych (opcje pracownicze) (79 298) (50 079)
  Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści finansowej 402 832 7 969
  Przep
  ywy pieniężne netto razem 90 973 (2 873)
  Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych i ich ekwiwalentów 90 973 (2 873)
  Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na pocz ątek okresu 11 139 14 012
  Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 102 112 11 139
  Jednostkowe roczne sprawozdanie z przep
  ywów pieniężnych nale ży analizowa ć
  ącznie z notami, które stanowi ą integraln ą cz ęść
  jednostkowego sprawozdania finansowego.


  AmRest Holdings SE
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 12 miesi ęcy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2016 r.
  6
  Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale w
  asnym za okres 12 miesięcy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  Kapita
  podstawowy Akcje w
  asne Kapita
  zapasowy Zysk i zatrzymane
  Kapita
  y razem
  Na dzie ń 1 stycznia 2016 714 (21 212) 765 315 55 911 800 728 Ca
  kowite dochody
  Wynik za rok - - - 45 799
  45 799
  Ca
  kowite dochody razem - - - 45 799 45 799 Transakcje z w
  aścicielami
  Zmiana programu opcji na akcje dla pracowników - - (20 525) -
  (20 525)
  Przekazanie akcji w
  asnych - 60 168 - -
  60 168
  Zakup akcji w
  asnych - (50 079) - -
  (50 079)
  Transakcje z w
  a ścicielami razem - 10 089 (20 525) - (10 436) Na dzień 31 grudnia 2016 714 (11 123) 744 790 101 710 836 091
  Na dzień 1 stycznia 2017 714 (11 123) 744 790 101 710 836 091 Ca
  kowite dochody
  Wynik za rok - - - 44 989
  44 989
  Ca
  kowite dochody razem - - - 44 989 44 989 Transakcje z w
  aścicielami
  Zmiana programu opcji na akcje dla pracowników
  - - (24 049) -
  (24 049)
  Przekazanie akcji w
  asnych - 45 411 - -
  45 411
  Zakup akcji w
  asnych - (79 298) - -
  (79 298) Transakcje z w
  aścicielami razem
  -
  (33
  887)
  (24 049
  )
  -
  (57
  936)
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 714 (45 010) 720 741 146 699 823 144


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  7
  1.
  Informacje dotycz
  ące Spó
  ki oraz znacz ące zasady rachunkowo ści
  (a) Informacje ogólne
  AmRest Holdings SE („Spó
  ka”, „AmRest”, „Jednostka dominuj ąca”) zosta
  a za
  o żona w Holandii w pa ździerniku
  2000 r. jako spó
  ka akcyjna. W dniu 19 wrze
  śnia 2008 r. Izba Handlowa w Amsterdamie zarejestrow a
  a zmian ę formy
  prawnej Spó
  ki na Spó
  k
  ę Europejsk ą (Societas Europaea) oraz jej nazw ę na AmRest Holdings SE. W dniu 22 grudnia
  2008 r. S
  ąd Rejonowy dla Wroc
  awia Fabrycznej we Wroc
  awiu do kona
  rejestracji nowej siedziby AmRest
  w Krajowym Rejestrze S
  ądowym. Nowa siedziba Spó
  ki to: pl. Grunwaldzki 25- 27, Wroc
  aw (50-365), Polska. S ąd
  dokona
  tak
  że rejestracji zmian statutu Spó
  ki zwi ązanych z przeniesieniem siedziby AmRest do Polski.
  AmRest jest pierwsz
  ą w Polsce spó
  k ą publiczn ą dzia
  aj ącą w formie Spó
  ki Europejskiej. Celem
  przekszta
  cenia AmRest w Spó
  k
  ę Europejsk ą by
  o zwi ększenie efektywno ści funkcjonowania Spó
  ki oraz
  obni
  żenie kosztów operacyjnych i administracyjnych. Ze w zgl ędu na fakt przekszta
  cenia AmRest w Spó
  k ę
  Europejsk
  ą oraz przeniesienia siedziby spó
  ki do Polski, walu t ą funkcjonaln ą AmRest Holdings SE od dnia
  1 stycznia 2009 r. jest z
  oty polski (PLN).
  Podstawowym obszarem dzia
  alno
  ści Spó
  ki jest dzia
  alno ść holdingowa, obejmuj ąca bezpo średni nadzór
  w
  a
  ścicielski nad nast ępuj ącymi jednostkami zale żnymi („Grupa”):
  o AmRest Sp. z o.o. (Polska), podmiotu tworz ącego mi ędzynarodow ą grup ę kapita
  ow ą obejmuj ącą,
  AmRest s.r.o. (Republika Czeska),
  o AmRest EOOD (Bu
  garia),
  o AmRest Acqusition Subsidiary Inc. (Malta),
  o AmRest HK Ltd (Chiny),
  o AmRest China Group PTE Ltd. (Chiny), podmiotu tworz ącego grup ę kapita
  ow ą, obejmuj ącą jednostki
  zlokalizowane w Chinach,
  o AmRest FSVC LLC (USA),
  o AmRest Topco (Francja),
  o AmRest Opco SAS (Francja),
  o Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. (Polska).
  Podstawowym obszarem dzia
  alno
  ści Grupy jest prowadzenie poprzez spó
  ki zale żne w Polsce, Republice
  Czeskiej (dalej Czechy), na W
  ęgrzech, S
  owacji, w Rosji, Serbii, Chorwacji, Bu
  ga rii, Rumunii, Niemczech,
  Francji, Austrii, S
  owenii oraz w Hiszpanii na pods tawie umów franczyzy restauracji Kentucky Fried Chi cken
  („KFC”), Pizza Hut, Burger King i Starbucks. Na ter enie Hiszpanii, Francji, Niemiec prowadzona jest
  dzia
  alno
  ść restauracji marek w
  asnych La Tagliatella, Trastev ere i il Pastificio na podstawie umów franczyzy
  przez podmioty niepowi
  ązane z Grup ą oraz w ramach restauracji w
  asnych, przy wykorzyst aniu centralnej
  kuchni produkuj
  ącej i dostarczaj ącej produkty do ca
  o ści sieci wspomnianych marek w
  asnych. Ponadto
  prowadzona jest dzia
  alno
  ść restauracji marek w
  asnych Blue Frog (na terenie C hin, Hiszpanii i Polski)
  i KABB (na terenie Chin).
  27 kwietnia 2005 r. akcje AmRest Holdings SE zadebi utowa
  y na Gie
  dzie Papierów Warto
  ściowych („GPW”)
  w Warszawie.
  Przed 27 kwietnia 2005 r. wspó
  akcjonariuszami Spó
  ki oraz podmiotami wykonuj
  ącymi prawa z posiadanych
  w niej akcji by
  y International Restaurants Investm ents, LLC („IRI”) z siedzib
  ą w Stanach Zjednoczonych oraz
  Kentucky Fried Chicken Poland Holdings BV („KFC BV” ) z siedzib
  ą w Holandii. Wspó
  akcjonariusze posiadali
  po 50% udzia
  ów w g
  osach przed debiutem gie
  dowym Spó
  ki. IRI by
  a spó
  k
  ą kontrolowan ą przez American
  Retail Concepts, Inc. z siedzib
  ą w Stanach Zjednoczonych („ARC”), natomiast KFC BV by
  a spó
  k ą
  kontrolowan
  ą przez YUM! Brands, Inc. („YUM!”) z siedzib ą w Stanach Zjednoczonych.


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  8
  W zwi
  ązku z wprowadzeniem akcji Spó
  ki na GPW, YUM! zby
  wszystkie swoje akcje w Spó
  ce i nie jest ju ż jej
  akcjonariuszem ani jednostk
  ą powi ązan ą. Tak że IRI w momencie wej ścia Spó
  ki na GPW zby
  a cz ęść posiadanych
  akcji.
  Dnia 22 kwietnia 2010 r. podpisano umow
  ę subskrypcji akcji pomi ędzy AmRest Holdings SE a WP Holdings
  VII B.V., w wyniku której dnia 24 maja 2010 r. obj
  ą
  4 726 263 akcje Spó
  ki nowej emisji po cenie emis yjnej 65
  z
  za akcj
  ę, o
  ącznej warto ści 307,2 mln z
  . Dnia 10 czerwca 2010 r. nast ąpi
  o zarejestrowanie tej emisji w
  s
  ądzie rejestrowym we Wroc
  awiu poprzez podwy ższenie kapita
  u akcyjnego o kwot ę EUR 47 262,63 (195
  374,26 z
  ). Dodatkowo, w ci
  ągu 12 miesi ęcy od daty zarejestrowania w s ądzie rejestrowym w
  a ściwym dla
  siedziby Spó
  ki akcji w ramach cytowanej umowy subs krypcji akcji, WP Holdings VII B.V. mia
  mo
  żliwo ść
  zapisu na dodatkowe akcje w dwóch transzach, umo
  żliwiaj ących zwi ększenie jego zaanga żowania do poziomu
  nie wy
  ższego ni ż 33% rozwodnionego kapita
  u zak
  adowego. Cena emisy jna dla tej dodatkowej subskrypcji
  akcji wynios
  a 75 z
  za akcj
  ę. W dniu 25 marca 2011 r. skorzysta
  ze wspomnianej opcji zapisuj ąc si ę w ramach
  drugiej transzy dodatkowej subskrypcji na 2 271 590 akcji po cenie emisyjnej 75 z
  za akcj
  ę. Po potr ąceniu
  wszystkich kosztów zwi
  ązanych z emisj ą kapita
  u wzrost wyniós
  168 926 tys. z
  .
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r., najwi ększym akcjonariuszem Spó
  ki by
  FCapital Dutch B.V. posiadaj ący 56,38% akcji
  oraz g
  osów w Spó
  ce. Podmiotem dominuj
  ącym Grupy na dzie ń 31 grudnia 2017 r. jest Grupa Finaccess.
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zosta
  o zatwierdzo ne przez Zarz
  ąd Spó
  ki dnia 8 marca 2018 r.
  (b) Oświadczenie o zgodno ści sprawozdania z Mi ędzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczo ści Finansowej
  Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe spó
  ki zosta
  o sporz
  ądzone zgodnie z Mi ędzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczo
  ści Finansowej zaakceptowanymi przez Uni ę Europejsk ą („MSSF”) dla rocznej
  sprawozdawczo
  ści finansowej, obowi ązuj ącymi na dzie ń 31 grudnia 2017 r. Na dzie ń 31 grudnia 2017 r. nie
  wyst
  ępuj ą ró żnice pomi ędzy zasadami rachunkowo ści przyj ętymi przez Spó
  k ę zgodnie z MSSF przyj ętymi do
  stosowania w UE a MSSF wydanymi przez Rad
  ę Mi ędzynarodowych Standardów Rachunkowo ści.
  · MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
  MSSF 9 zast
  ępuje MSR 39. Standard obowi ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia
  2018 r. lub po tej dacie.
  Standard wprowadza jeden model przewiduj
  ący tylko dwie kategorie klasyfikacji aktywów finans owych:
  wyceniane w warto
  ści godziwej i wyceniane wed
  ug zamortyzowanego kosz tu. Klasyfikacja jest
  dokonywana na moment pocz
  ątkowego uj ęcia i uzale żniona jest od przyj ętego przez jednostk ę modelu
  zarz
  ądzania instrumentami finansowymi oraz charakterysty ki umownych przep
  ywów pieni ężnych z tych
  instrumentów. MSSF 9 wprowadza nowy model w zakresi e ustalania odpisów aktualizuj
  ących – model
  oczekiwanych strat kredytowych. Wi
  ększo ść wymogów MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny
  zobowi
  ązań finansowych zosta
  a przeniesiona do MSSF 9 w niezm ienionym kszta
  cie. Kluczow ą zmian ą
  jest na
  o
  żony na jednostki wymóg prezentowania w innych ca
  ko witych dochodach skutków zmian
  w
  asnego ryzyka kredytowego z tytu
  u zobowi
  ązań finansowych wyznaczonych do wyceny w warto ści
  godziwej przez wynik finansowy. W zakresie rachunko wo
  ści zabezpiecze ń zmiany mia
  y na celu ściślej
  dopasowa
  ć rachunkowo ść zabezpiecze ń do zarz ądzania ryzykiem.
  Spó
  ka stosuje rachunkowo
  ść zabezpiecze ń i od 1 stycznia 2018 r. zastosowa
  a tak że wymogi standardu w
  tym zakresie.
  Spó
  ka zastosowa
  a MSSF 9 od 1 stycznia 2018 r.
  Analiza wykaza
  a,
  że wp
  yw zastosowania standardu nie jest istotny z p unktu widzenia jednostkowego
  sprawozdania finansowego.


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  9
  ·
  MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
  Zasady przewidziane w MSSF 15 dotyczy
  ć b ędą wszystkich umów skutkuj ących przychodami.
  Fundamentaln
  ą zasad ą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w momen cie transferu kontroli nad
  towarami lub us
  ug na rzecz klienta, w wysoko
  ści ceny transakcyjnej. Wszelkie towary lub us
  ugi
  sprzedawane w pakietach, które da si
  ę wyodr ębni ć w ramach pakietu, nale ży ujmowa ć oddzielnie, ponadto
  wszelkie upusty i rabaty dotycz
  ące ceny transakcyjnej nale ży co do zasady alokowa ć do poszczególnych
  elementów pakietu. W przypadku, gdy wysoko
  ść przychodu jest zmienna, zgodnie z nowym standardem
  kwoty zmienne s
  ą zaliczane do przychodów, o ile istnieje du że prawdopodobie ństwo, że w przysz
  o ści nie
  nast
  ąpi odwrócenie uj ęcia przychodu w wyniku przeszacowania warto ści. Ponadto, zgodnie z MSSF 15
  koszty poniesione w celu pozyskania i zabezpieczeni a kontraktu z klientem nale
  ży aktywowa ć i rozlicza ć
  w czasie przez okres konsumowania korzy
  ści z tego kontraktu.
  Spó
  ka zastosowa
  a MSSF 15 od 1 stycznia 2018 r. Analiza wykaza
  a,
  że wp
  yw zastosowania standardu nie jest istotny z p unktu widzenia jednostkowego
  sprawozdania finansowego. · Obja
  śnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
  Obja
  śnienia dostarczaj ą dodatkowych informacji i wyja śnie ń dotycz ących g
  ównych za
  o żeń przyj ętych w
  MSSF 15, m.in. na temat identyfikacji osobnych obow i
  ązków, ustalenia czy jednostka pe
  ni rol ę po średnika
  (agenta), czy te
  ż jest g
  ównym dostawc ą dóbr i us
  ug (principal) oraz sposobu ewidencji pr zychodów z
  tytu
  u licencji. Oprócz dodatkowych obja
  śnie ń, wprowadzono tak że zwolnienia i uproszczenia dla jednostek
  stosuj
  ących nowy standard po raz pierwszy.
  Spó
  ka zastosowa
  a obja
  śnienia do standardu od 1 stycznia 2018 r.
  · MSSF 16 „Leasing”
  Nowy standard ustanawia zasady uj
  ęcia, wyceny, prezentacji oraz ujawnie ń dotycz ących leasingu.
  Wszystkie transakcje leasingu skutkuj
  ą uzyskaniem przez leasingobiorc ę prawa do u żytkowania aktywa
  oraz zobowi
  ązania z tytu
  u obowi ązku zap
  aty. Tym samym, MSSF 16 znosi klasyfikacj ę leasingu
  operacyjnego i leasingu finansowego zgodnie z MSR 1 7 i wprowadza jeden model dla uj
  ęcia ksi ęgowego
  leasingu przez leasingobiorc
  ę. Leasingobiorca b ędzie zobowi ązany uj ąć: (a) aktywa i zobowi ązania dla
  wszystkich transakcji leasingu zawartych na okres p owy
  żej 12 miesi ęcy, za wyj ątkiem sytuacji, gdy dane
  aktywo jest niskiej warto
  ści; oraz (b) amortyzacj ę leasingowanego aktywa odr ębnie od odsetek od
  zobowi
  ązania leasingowego w sprawozdaniu z wyników. MSSF 1 6 w znacz ącej cz ęści powtarza regulacje z
  MSR 17 dotycz
  ące uj ęcia ksi ęgowego leasingu przez leasingodawc ę. W konsekwencji, leasingodawca
  kontynuuje klasyfikacj
  ę w podziale na leasing operacyjny i leasing finanso wy oraz odpowiednio ró żnicuje
  uj
  ęcie ksi ęgowe.
  Spó
  ka zastosuje MSSF 16 od 1 stycznia 2019 r.
  Analiza wykaza
  a,
  że wp
  yw zastosowania standardu nie jest istotny z p unktu widzenia jednostkowego
  sprawozdania finansowego. · Zmiany do MSSF 2: Klasyfikacja i wycena transakcji opartych na akcjach
  Zmiana do MSSF 2 obowi
  ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę z dniem 1 stycznia 2018 r. lub
  po tej dacie. Zmiana wprowadza m.in. wytyczne w zak resie wyceny w warto
  ści godziwej zobowi ązania z
  tytu
  u transakcji opartych na akcjach rozliczanych w
  środkach pieni ężnych, wytyczne dotycz ące zmiany
  klasyfikacji z transakcji opartych na akcjach rozli czanych w
  środkach pieni ężnych na transakcje oparte na
  akcjach rozliczane w instrumentach kapita
  owych, a tak
  że wytyczne na temat uj ęcia zobowi ązania
  podatkowego pracownika z tytu
  u transakcji opartych na akcjach.
  Spó
  ka zastosowa
  a powy
  ższe zmiany od 1 stycznia 2018 r.


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  10
  Analiza wykaza
  a,
  że wp
  yw zastosowania standardu nie jest istotny z p
  unktu widzenia jednostkowego
  sprawozdania finansowego. · Zmiany do MSR 40: Reklasyfikacja nieruchomo
  ści inwestycyjnych
  Zmiany do MSR 40 precyzuj
  ą wymogi zwi ązane z przeklasyfikowaniem do nieruchomo ści inwestycyjnych
  oraz z nieruchomo
  ści inwestycyjnych. Zmiana obowi ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę z
  dniem 1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie.
  Spó
  ka zastosuje powy
  ższe zmiany po zatwierdzeniu przez UE.
  · Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzy szonych i wspólnych przedsi
  ęwzi ęciach”
  Zmiana obowi
  ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę z dniem 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie.
  Zmiany do MSR 28 wyja
  śniaj ą, że w odniesieniu do d
  ugoterminowych udzia
  ów w jedn ostce
  stowarzyszonej lub wspólnym przedsi
  ęwzi ęciu, do których nie stosuje si ę metody praw w
  asno ści, spó
  ki
  stosuj
  ą MSSF 9. Dodatkowo, Rada opublikowa
  a równie ż przyk
  ad ilustruj ący zastosowanie wymogów
  MSSF 9 i MSR 28 do d
  ugoterminowych udzia
  ów w jedn ostce stowarzyszonej lub wspólnym
  przedsi
  ęwzi ęciu.
  Spó
  ka zastosuje powy
  ższe zmiany od 1 stycznia 2019 r.
  Na dzie
  ń publikacji niniejszego sprawozdania finansowego ni e jest znany wp
  yw zastosowania standardu na
  sprawozdanie finansowe.
  Na dzie
  ń sporz ądzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finan sowego, zmiany te nie zosta
  y jeszcze
  zatwierdzone przez Uni
  ę Europejsk ą.
  · KIMSF 22: Transakcje w walutach obcych oraz p
  atno
  ści zaliczkowe
  KIMSF 22 wyja
  śnia zasady rachunkowo ści dotycz ące transakcji, w ramach których jednostka otrzymuje lub
  przekazuje zaliczki w walucie obcej. Wytyczne obowi
  ązuj ą dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę z
  dniem 1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie.
  Spó
  ka zastosuje powy
  ższe zmiany po zatwierdzeniu przez UE.
  · KIMSF 23: Niepewno
  ść zwi ązana z uj ęciem podatku dochodowego
  KIMSF 23 wyja
  śnia wymogi w zakresie rozpoznania i wyceny zawarte w MSR 12 w sytuacji niepewno ści
  zwi
  ązanej z uj ęciem podatku dochodowego. Wytyczne obowi ązuj ą dla okresów rocznych rozpoczynaj ących
  si
  ę z dniem 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie.
  Spó
  ka zastosuje powy
  ższe zmiany od 1 stycznia 2019 r.
  Na dzie
  ń publikacji niniejszego sprawozdania finansowego ni e jest znany wp
  yw zastosowania standardu na
  sprawozdanie finansowe.
  Na dzie
  ń sporz ądzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finan sowego, zmiany te nie zosta
  y jeszcze
  zatwierdzone przez Uni
  ę Europejsk ą.
  · Roczne zmiany do MSSF 2015 - 2017
  Rada Mi
  ędzynarodowych Standardów Rachunkowo ści opublikowa
  a w grudniu 2017 r. “Roczne zmiany
  MSSF 2015-2017”, które wprowadzaj
  ą zmiany do 4 standardów: MSSF 3 „Po
  ączenia przedsi ęwzi ęć”,
  MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne”, MSR 12 „Podatek dochodowy” oraz MSR 23 „Koszty
  finansowania zewn
  ętrznego”. Poprawki zawieraj ą wyja śnienia oraz doprecyzowuj ą wytyczne standardów w
  zakresie ujmowania oraz wyceny.
  Spó
  ka zastosuje powy
  ższe zmiany od 1 stycznia 2019 r.


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  11
  Na dzie
  ń publikacji niniejszego sprawozdania finansowego ni
  e jest znany wp
  yw zastosowania standardu na
  sprawozdanie finansowe.
  Na dzie
  ń sporz ądzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finan sowego, zmiany te nie zosta
  y jeszcze
  zatwierdzone przez Uni
  ę Europejsk ą.
  · Zmiany w MSR 19: Zmiana, ograniczenie lub rozliczen ie programu
  Zmiany w MSR 19 zosta
  y opublikowana w dniu 7 luteg o 2018 r. i maj
  ą zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynaj
  ących si ę 1 stycznia 2019 r. lub pó źniej. Zmiany dotycz ą sposobu ponownej wyceny programów
  zdefiniowanych
  świadcze ń w przypadku, gdy ulegaj ą one zmianie. Zmiany w standardzie oznaczaj ą, że w
  przypadku ponownej wyceny aktywa/zobowi
  ązania netto z tytu
  u danego programu nale ży zastosowa ć
  zaktualizowane za
  o
  żenia w celu okre ślenia bie żącego kosztu zatrudnienia i kosztów odsetek dla okre sów po
  zmianie programu. Do tej pory MSR 19 tego nie wyja
  śnia
  precyzyjnie.
  Spó
  ka zastosuje powy
  ższe zmiany od 1 stycznia 2019 r.
  Na dzie
  ń publikacji niniejszego sprawozdania finansowego ni e jest znany wp
  yw zastosowania standardu na
  sprawozdanie finansowe.
  Na dzie
  ń sporz ądzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finan sowego, zmiany te nie zosta
  y jeszcze
  zatwierdzone przez Uni
  ę Europejsk ą.
  · MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia mi
  ędzyokresowe”
  Standard ten pozwala jednostkom, które sporz
  ądzaj ą sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF po raz
  pierwszy (z dniem 1 stycznia 2016 r. lub po tej dac ie), do ujmowania kwot wynikaj
  ących z dzia
  alno ści o
  regulowanych cenach, zgodnie z dotychczas stosowany mi zasadami rachunkowo
  ści. Dla poprawienia
  porównywalno
  ści z jednostkami które stosuj ą ju ż MSSF i nie wykazuj ą takich kwot, zgodnie z
  opublikowanym MSSF 14 kwoty wynikaj
  ące z dzia
  alno ści o regulowanych cenach, powinny podlega ć
  prezentacji w odr
  ębnej pozycji zarówno w sprawozdaniu z sytuacji fina nsowej jak i w rachunku zysków i
  strat oraz sprawozdaniu z innych ca
  kowitych dochod ów.
  Decyzj
  ą Unii Europejskiej MSSF 14 nie zostanie zatwierdzon y.
  Pozosta
  e opublikowane, lecz jeszcze nieobowi
  ązuj ące standardy i interpretacje nie dotycz ą dzia
  alno ści
  Spó
  ki.
  (c) Forma prezentacji sprawozdania finansowego
  Sprawozdanie zosta
  o sporz ądzone w z
  otych polskich („PLN”, „z
  ”), po zaokr ągleniu do pe
  nych tysi ęcy
  z
  otych. Z
  oty polski jest walut
  ą funkcjonaln ą AmRest Holdings SE od dnia 1 stycznia 2009 r.
  Spó
  ka sporz
  ądza równie ż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy, w któ rej pe
  ni rol ę jednostki
  dominuj
  ącej. Dla pe
  nego obrazu sytuacji finansowej jednost ki oba sprawozdania powinny by ć czytane
  ącznie.
  Sprawozdanie finansowe przygotowano w oparciu o kon wencj
  ę kosztu historycznego, zmodyfikowan ą poprzez
  wycen
  ę instrumentów pochodnych do warto ści godziwej.
  Sporz
  ądzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wyma ga przyj ęcia przez Zarz ąd okre ślonych za
  o żeń,
  dokonania ocen i szacunków, które maj
  ą odzwierciedlenie w stosowanej polityce rachunkowo ści oraz
  w wykazywanych w sprawozdaniu finansowym warto
  ściach aktywów oraz pasywów, przychodów oraz kosztów .
  Wyniki szacunków oraz zwi
  ązanych z nimi za
  o żeń będących rezultatem do świadczenia oraz ró żnorodnych
  czynników uwa
  żanych za uzasadnione w danych okoliczno ściach s ą podstaw ą dokonywania oceny warto ści
  sk
  adników aktywów oraz zobowi
  ązań, które nie wynikaj ą wprost z innych źróde
  . Rzeczywiste wyniki
  finansowe mog
  ą się ró żnić od przyj ętych szacunków.  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  12
  Szacunki oraz b
  ędące ich podstaw ą za
  o żenia s ą poddawane bie żącej weryfikacji. Korekta szacunków
  ksi
  ęgowych jest rozpoznawana w okresie, w którym zosta
  a dokonana pod warunkiem, że dotyczy tylko tego
  okresu, lub w okresie, w którym zosta
  a dokonana or az w okresach przysz
  ych, je
  śli dotyczy zarówno bie żącego
  jak i przysz
  ych okresów.
  Zasady rachunkowo
  ści opisane poni żej stosowane by
  y w sposób ci ąg
  y we wszystkich okresach
  zaprezentowanych w jednostkowym sprawozdaniu finans owym za wyj
  ątkiem przypadków, gdy dokonano zmian
  w zwi
  ązku z zastosowaniem nowych standardów lub interpret acji.
  (d) Za
  o
  żenie kontynuacji dzia
  alno ści
  Informacje zawarte poni
  żej nale ży czyta ć
  ącznie z notami 12 i 16, opisuj ącymi odpowiednio: zobowi ązania
  warunkowe oraz istotne zdarzenia po dniu 31 grudnia 2017 r.
  Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesi
  ęcy ko ńczących si ę 31 grudnia 2017 r. zosta
  o
  sporz
  ądzone przy za
  o żeniu kontynuacji dzia
  alno ści przez Spó
  k ę w daj ącej si ę przewidzie ć przysz
  o ści, co
  zak
  ada realizacj
  ę aktywów i zobowi ązań w ramach standardowej bie żącej dzia
  alno ści. Jednostkowe roczne
  sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt, które by
  yby konieczne w takich okoliczno
  ściach. Na dzie ń
  sporz
  ądzenia jednostkowego sprawozdania finansowego w oce nie Zarz ądu nie istniej ą żadne okoliczno ści
  wskazuj
  ące na istotne zagro żenie kontynuacji dzia
  alno ści gospodarczej przez Spó
  k ę ani jak ąkolwiek ze Spó
  ek
  wchodz
  ących w sk
  ad Grupy Kapita
  owej AmRest.
  (e) Rzeczowe aktywa trwa
  e
  Rzeczowe aktywa trwa
  e stanowi ące w
  asno ść Spó
  ki
  Warto ść pocz ątkow ą rzeczowych aktywów trwa
  ych ujmuje si ę w ksi ęgach wed
  ug kosztu historycznego,
  pomniejszonego o umorzenie a tak
  że o ewentualne odpisy z tytu
  u utraty ich warto ści. Warto ść pocz ątkowa
  aktywów wytworzonych we w
  asnym zakresie obejmuje k oszt materia
  ów, koszt robocizny bezpo
  średniej, oraz
  gdy jest istotny, wst
  ępny szacunek kosztu demonta żu i usuni ęcia aktywów oraz przywrócenia dawnego kszta
  tu
  miejscu, w którym si
  ę one znajdowa
  y.
  Zyski i straty z tytu
  u zbycia
  środków trwa
  ych ustala si ę drog ą porównania wp
  ywów ze sprzeda ży z ich warto ścią
  bilansow
  ą i ujmuje w rachunku zysków i strat w pozycji „Zysk /(strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwa
  ych ”.
  (f) Warto ści niematerialne
  Oprogramowanie
  Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe ak tywuje si ę w wysoko ści kosztów poniesionych na zakup
  i przygotowanie do u
  żywania konkretnego oprogramowania komputerowego. Ak tywowane koszty odpisuje si ę
  przez szacowany okres u
  żytkowania oprogramowania.
  Pozosta
  e warto ści niematerialne
  Pozosta
  e warto ści niematerialne ujmuje si ę w ksi ęgach wed
  ug cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pom niejszonych
  o odpisy amortyzacyjne, a tak
  że o ewentualne odpisy z tytu
  u utraty ich warto ści.
  Amortyzacja
  Warto ści niematerialne amortyzowane s ą metod ą liniow ą w przewidywanym okresie u żytkowania tych aktywów,
  o ile okres ten jest okre
  ślony. Warto ść firmy oraz inne warto ści niematerialne, których przewidywany okres


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  13
  u
  żytkowania nie mo że by ć okre ślony, podlegaj ą corocznej ocenie, czy nie nast ąpi
  a utrata warto ści danego sk
  adnika
  maj
  ątku oraz nie s ą amortyzowane. Pozosta
  e warto ści niematerialne s ą amortyzowane od daty ich dost ępno ści do
  u
  żytkowania.
  Przewidywane okresy u
  żytkowania s ą nast ępuj ące:
  · Oprogramowanie
  3 – 5 lat
  (g) Aktywa finansowe
  Udzia
  y w jednostkach zale
  żnych
  Udzia
  y w jednostkach zale żnych Spó
  ka wycenia wg ceny nabycia po pomniejszeni u o odpisy z tytu
  u utraty
  warto
  ści.
  Warto
  ść udzia
  ów jest dodatkowo korygowana o warto ść kosztów wynikaj ących z realizacji programu opcji
  pracowniczych (opcje udzielone pracownikom jednoste k zale
  żnych).
  Z wy
  ączeniem udzia
  ów w jednostkach zale żnych, Spó
  ka zalicza swoje aktywa finansowe do nast ępuj ących
  kategorii: wykazywane wed
  ug warto
  ści godziwej przez wynik finansowy, po życzki i nale żności, aktywa
  utrzymywane do terminu wymagalno
  ści oraz aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży. Klasyfikacja opiera si ę
  na kryterium celu nabycia aktywa finansowego. Zarz
  ąd okre śla klasyfikacj ę swoich aktywów finansowych przy
  ich pocz
  ątkowym uj ęciu, a nast ępnie poddaje j ą weryfikacji na ka żdy dzie ń bilansowy.
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży to instrumenty finansowe niezaliczane do instrume ntów pochodnych,
  które s
  ą przeznaczone do tej kategorii lub te inwestycje, k tóre nie s ą kwalifikowane do żadnej z grup opisanych
  poni
  żej. Spó
  ka nie utrzymuje inwestycji klasyfikowanych jako aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży na koniec
  ka
  żdego z okresów obj ętych niniejszym jednostkowym sprawozdaniem finansow ym.
  Aktywa finansowe wykazywane wed
  ug wartości godziwej przez wynik finansowy
  Kategoria ta obejmuje dwie podkategorie: aktywa fin ansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe
  przeznaczone w momencie ich pocz
  ątkowego uj ęcia do wyceny wed
  ug warto ści godziwej przez wynik
  finansowy. Sk
  adnik aktywów finansowych zalicza si
  ę do tej kategorii, je żeli nabyty zosta
  przede wszystkim w
  celu sprzeda
  ży w krótkim terminie lub je żeli zosta
  zaliczony do tej kategorii przez Zarz ąd. Instrumenty
  pochodne równie
  ż zalicza si ę do „przeznaczonych do obrotu”, o ile nie zosta
  y p rzeznaczone na zabezpieczenia.
  Aktywa z tej kategorii zalicza si
  ę do aktywów obrotowych, je żeli s ą przeznaczone do obrotu lub ich realizacji
  oczekuje si
  ę w ci ągu 12 miesi ęcy od dnia bilansowego. Spó
  ka nie utrzymuje inwest ycji klasyfikowanych jako
  aktywa wykazywane wed
  ug warto
  ści godziwej przez wynik finansowy na koniec ka żdego z okresów obj ętych
  niniejszym jednostkowym sprawozdaniem finansowym.
  Aktywa utrzymywane do okresu wymagalno ści
  Kategoria ta obejmuje aktywa finansowe, co do który ch w momencie obj ęcia Zarz ąd podj ą
  decyzj ę o
  utrzymywaniu ich do okresu zapadalno
  ści. Inwestycje utrzymywane do okresu wymagalno ści wyceniane s ą
  wed
  ug skorygowanej ceny nabycia (zasady zamortyzow anego kosztu). Warto
  ść bilansowa inwestycji
  wycenianych wed
  ug skorygowanej ceny nabycia (metod y kosztu zamortyzowanego). Spó
  ka nie posiada na
  dzie
  ń bilansowy aktywów utrzymanych do terminu wymagalno ści.
  Po życzki i nale żno ści
  Pożyczki i nale żności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktyw a finansowe o ustalonych lub
  mo
  żliwych do ustalenia p
  atno ściach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza si ę je do aktywów obrotowych,
  o ile termin ich wymagalno
  ści nie przekracza 12 miesi ęcy od dnia bilansowego. Ujmowane s ą one wed
  ug


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  14
  skorygowanej ceny nabycia pomniejszonej o odpisy ak
  tualizuj
  ące i wykazywane s ą jako aktywa
  krótkoterminowe w pozycji bilansu „Nale
  żności z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żności” (patrz punkt
  (h) zasad rachunkowo
  ści poni żej), je żeli s ą one wymagalne w ci ągu 12 miesi ęcy od dnia bilansowego.
  Regularne transakcje zakupu i sprzeda
  ży inwestycji ujmuje si ę na dzie ń przeprowadzenia transakcji – dzie ń,
  w którym Spó
  ka zobowi
  ązuje si ę zakupi ć lub sprzeda ć dany sk
  adnik aktywów. Inwestycje ujmuje si ę
  pocz
  ątkowo wed
  ug warto ści godziwej powi ększonej o koszty transakcyjne. Dotyczy to wszystkic h aktywów
  finansowych niewykazywanych wed
  ug warto
  ści godziwej przez wynik finansowy. Aktywa finansowe
  wyceniane w warto
  ści godziwej przez wynik finansowy s ą pocz ątkowo ujmowane w warto ści godziwej,
  natomiast koszty transakcyjne odnoszone s
  ą do rachunku zysków i strat. Aktywa finansowe wykaz ywane
  wed
  ug warto
  ści godziwej przez wynik finansowy wy
  ącza si ę z ksi ąg rachunkowych, gdy prawa do uzyskiwania
  przep
  ywów pieni
  ężnych z ich tytu
  u wygas
  y lub zosta
  y przeniesione i Spó
  ka dokona
  a przeniesienia
  zasadniczo ca
  ego ryzyka i wszystkich po
  żytków z tytu
  u ich w
  asno ści. Aktywa finansowe dost ępne do
  sprzeda
  ży oraz aktywa finansowe wykazywane wed
  ug warto ści godziwej przez wynik finansowy wykazuje si ę
  po pocz
  ątkowym uj ęciu wed
  ug warto ści godziwej. Po życzki i nale żności oraz inwestycje utrzymywane do
  terminu wymagalno
  ści wykazuje si ę wed
  ug skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) metod ą
  efektywnej stopy procentowej.
  (h) Nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści
  Do nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  ych nale żności zalicza si ę, nieb ędące instrumentami
  pochodnymi oraz niestanowi
  ące przedmiotu obrotu na aktywnym rynku, aktywa fina nsowe o sta
  ych
  lub mo
  żliwych do ustalenia kwotach wymaganych sp
  at. Aktyw a te pocz ątkowo ujmowane s ą w ksi ęgach
  wed
  ug ich warto
  ści godziwej, a nast ępnie w zamortyzowanym koszcie, pomniejszonym o odpi sy aktualizuj ące.
  (i) Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty obejmuj ą środki pieni ężne w kasie, depozyty bankowe p
  atne na żądanie,
  inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym termin ie wymagalno
  ści do trzech miesi ęcy oraz o du żej
  p
  ynno
  ści.
  (j) Ustalanie utraty warto ści
  Na ka żdy dzie ń bilansowy Spó
  ka dokonuje weryfikacji warto ści bilansowej aktywów, innych ni ż zapasy oraz
  aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego, w celu okre
  ślenia, czy aktywa te nie wykazuj ą oznak utraty
  warto
  ści. W przypadku, gdy pojawiaj ą się oznaki utraty warto ści, ustalana jest warto ść mo żliwa do odzyskania z
  danych aktywów. W przypadku aktywów, w których okre s u
  żytkowania nie jest okre ślony oraz aktywów, które
  nie zosta
  y przyj
  ęte do u żytkowania oraz warto ści firmy, warto ść odzyskiwalna jest ustalana na ka żdy dzie ń
  bilansowy. Odpis z tytu
  u utraty warto
  ści ujmuje si ę w ksi ęgach rachunkowych w przypadku, gdy warto ść
  bie
  żąca sk
  adnika aktywów lub grupy aktywów generuj ącej okre ślone strumienie pieni ężne przewy ższa ich
  warto
  ść mo żliw ą do odzyskania. Odpis z tytu
  u utraty warto ści odnoszony jest do rachunku zysków i strat.
  Odpisów aktualizuj
  ących warto ść nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  ych nale żności dokonuje si ę
  w przypadku, gdy istniej
  ą obiektywne dowody na to, że Spó
  ka nie b ędzie mog
  a odzyska ć ca
  o ści nale żnych jej
  z ich tytu
  u kwot. Je
  żeli istniej ą takie dowody, odpisy aktualizuj ące warto ść ujmowanych w skorygowanej cenie
  nabycia (zamortyzowanej cenie nabycia) nale
  żności ustala si ę jako ró żnic ę pomi ędzy warto ścią tych aktywów
  wynikaj
  ącą z ksi ąg rachunkowych na dzie ń wyceny i warto ścią bie żącą oczekiwanych przysz
  ych przep
  ywów
  środków pieni ężnych, zdyskontowanych z zastosowaniem efektywnej st opy procentowej instrumentu
  finansowego. Straty z tytu
  u odpisów aktualizuj
  ących ujmuje si ę w rachunku zysków i strat.
  Odpisów aktualizuj
  ących warto ść udzia
  ów dokonuje si ę do poziomu warto ści odzyskiwalnej w przypadku, gdy
  warto
  ść odzyskiwalna tych aktywów jest ni ższa od ich warto ści ksi ęgowej. Podczas dokonywania testów na


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  15
  utrat
  ę warto ści posiadanych udzia
  ów Spó
  ka ustala warto ść użytkow ą danego aktywa poprzez ustalenie bie żącej
  warto
  ści szacunkowych przysz
  ych przep
  ywów środków pieni ężnych, których wyst ąpienia oczekuje si ę z tytu
  u
  dalszego u
  żytkowania tych aktywów oraz ich zbycia na zako ńczenie okresu u żytkowania. Warto ści przysz
  ych
  strumieni pieni
  ężnych opieraj ą się na najnowszym i zatwierdzonym przez Zarz ąd Spó
  ki bud żecie obejmuj ącym
  okres 5 lat, za
  ś dane dotycz ące okresu wykraczaj ącego poza okres 5-letni s ą ekstrapolowane przy za
  o żeniu 3%
  wzrostu na kolejne lata. W tym przypadku o
  środek wypracowuj ący środki pieni ężne stanowi ka żda spó
  ka
  prowadz
  ąca dzia
  alno ść w danym kraju, w której Spó
  ka posiada udzia
  y.
  Warto
  ść odzyskiwalna z pozosta
  ych sk
  adników aktywów jest szacowana w wysoko ści wy ższej spo śród
  warto
  ści godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub warto ści u żytkowej aktywów. Za warto ść użytkow ą uznaje
  si
  ę sum ę zdyskontowanych przysz
  ych strumieni pieni ężnych, które przyniesie dany sk
  adnik aktywów przy
  zastosowaniu rynkowej stopy dyskontowej przed opoda tkowaniem, odzwierciedlaj
  ącej warto ść pieni ądza w
  czasie oraz ryzyka charakterystyczne dla danego sk
  adnika aktywów. W przypadku, gdy nie jest mo
  żliwe
  ustalenie warto
  ści przysz
  ych strumieni pieni ężnych dla danego sk
  adnika aktywów, dla potrzeb usta lenia
  warto
  ści u żytkowej uwzgl ędnia si ę grup ę aktywów generuj ącą okre ślone strumienie pieni ężne, do której nale ży
  dany sk
  adnik aktywów. W takich przypadkach za grup y aktywów generuj
  ące strumienie pieni ężne uznaje si ę
  ca
  y rynek w danym kraju.
  Odwrócenie odpisu z tytu
  u utraty warto ści
  Odpis z tytu
  u utraty warto ści w odniesieniu do nale żności wykazywanych wed
  ug skorygowanej ceny nabycia
  (zamortyzowanego kosztu) jest odwracany, je
  śli pó źniejszy wzrost warto ści odzyskiwalnej mo że by ć
  obiektywnie przypisany do wydarzenia, które wyst
  ąpi
  o po uprzednim rozpoznaniu utraty warto ści.
  Odpis z tytu
  u utraty warto
  ści w odniesieniu do warto ści firmy nie jest odwracany. W przypadku innych
  aktywów, odpis z tytu
  u utraty warto
  ści jest odwracany, gdy zaistniej ą przes
  anki wskazuj ące, i ż utrata warto ści
  aktywów nie ma ju
  ż miejsca lub si ę zmniejszy
  a. Odwrócenie odpisu nale ży uj ąć, gdy nast ąpi
  a zmiana
  szacunków zastosowanych do okre
  ślenia warto ści odzyskiwalnej.
  Odpis z tytu
  u utraty warto
  ści jest odwracany jedynie w zakresie, w którym wart o ść bilansowa aktywa nie
  przekracza warto
  ści bilansowej, jak ą aktywo mia
  oby po pomniejszeniu o amortyzacj ę, w przypadku, gdyby nie
  rozpoznano utraty warto
  ści.
  (k) Kapita
  w
  asny
  Akcje zwyk
  e zalicza si ę do kapita
  u w
  asnego.
  Koszty kra
  ńcowe bezpo średnio zwi ązane z emisj ą nowych akcji wykazuje si ę w kapitale w
  asnym jako
  pomniejszenie wp
  ywów z emisji.
  Na kapita
  zapasowy s
  ą odnoszone:
  · nadwy
  żki wp
  ywów z tytu
  u emisji akcji a warto ścią nominaln ą wyemitowanych akcji,
  po pomniejszeniu o koszty emisji,
  · koszty realizacji programu opcji pracowniczych.
  (l) Zobowi ązania finansowe - kredyty i po życzki oraz zobowi ązania z tytu
  u obligacji
  Pocz ątkowo kredyty i po życzki oraz zobowi ązania z tytu
  u obligacji s ą wykazywane w ksi ęgach wed
  ug kosztu,
  który jest odpowiednikiem warto
  ści godziwej pomniejszonej o koszty transakcji. Nast ępnie, zobowi ązania te s ą
  ujmowane w ksi
  ęgach w wysoko ści zamortyzowanego kosztu, przy czym jakakolwiek ró żnica pomi ędzy kwot ą
  tego kosztu a warto
  ścią danego instrumentu finansowego w terminie wymagaln o ści rozpoznawana jest


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  16
  w rachunku zysków i strat w okresie do terminu wyma
  galno
  ści, z zastosowaniem metody efektywnej stopy
  procentowej.
  Je
  śli po życzka zostaje sp
  acona przed dat ą jej wymagalno ści, wynik
  e ró żnice pomi ędzy ustalonymi jej kosztami
  a kosztami bie
  żącymi s ą odnoszone do rachunku zysków i strat.
  Kredyty i po
  życzki zalicza si ę do zobowi ązań krótkoterminowych, chyba, że Spó
  ka posiada bezwarunkowe
  prawo do odroczenia sp
  aty zobowi
  ązania o co najmniej 12 miesi ęcy od dnia bilansowego.
  Zobowi
  ązania z tytu
  u wyemitowanych obligacji zerokuponowy ch zalicza si ę do d
  ugoterminowych zobowi ązań
  finansowych, je
  śli termin ich sp
  aty zapada co najmniej 12 miesi ęcy od dnia bilansowego.
  (m) Świadczenia na rzecz pracowników jednostek zale żnych
  Ś wiadczenia oparte na akcjach
  Spó
  ka, nie posiadaj ąc w
  asnych pracowników, prowadzi na rzecz kluczowyc h pracowników z Grupy AmRest
  (patrz Nota 6) cztery programy wynagrodze
  ń opartych na akcjach i regulowanych akcjami.
  Warto
  ść godziwa świadczonej przez pracowników pracy, w zamian za prz yznanie opcji, powi ększa inwestycje.
  ączn ą kwot ą, jak ą nale ży rozliczy ć przez okres nabywania uprawnie ń przez pracowników do realizacji opcji, ustala
  si
  ę w oparciu o warto ść godziw ą przyznanych opcji. Na ka żdy dzie ń bilansowy jednostka weryfikuje swoje
  oszacowania oczekiwanej liczby przyznanych opcji. W p
  yw ewentualnej weryfikacji pierwotnych oszacowa
  ń Spó
  ka
  ujmuje w korespondencji z kapita
  em w
  asnym oraz zo bowi
  ązaniami. Uzyskane wp
  ywy z tytu
  u realizacji opcji
  (pomniejszone o koszty transakcyjne bezpo
  średnio zwi ązane z realizacj ą) odnosi si ę na kapita
  zak
  adowy (warto ść
  nominalna) oraz kapita
  zapasowy tworzony ze sprzed a
  ży akcji powy żej ich warto ści nominalnej. W przypadku
  rozliczenia programu akcjami w
  asnymi, cena ich nab ycia wraz z kosztami pomniejszona jest o wp
  ywy z t ytu
  y
  realizacji opcji.
  W przypadku transakcji p
  atno
  ści w formie akcji, w których warunki umowy daj ą pracownikowi mo żliwo ść
  wyboru sposobu rozliczenia – rozliczenie poprzez wy danie
  środków pieni ężnych lub poprzez emisj ę
  instrumentów kapita
  owych – jednostka traktuje taki e transakcje lub elementy takich transakcji jak transakcje
  p
  atno
  ści w formie akcji rozliczane w środkach pieni ężnych, w zakresie, w jakim zaci ągnę
  a zobowi ązanie do
  wydania
  środków pieni ężnych lub innych aktywów. W zakresie, w jakim jednos tka nie zaci ągnę
  a takiego
  zobowi
  ązania, traktuje takie transakcje jak transakcje p
  a tno ści w formie akcji rozliczane w instrumentach
  kapita
  owych.
  W 2014 r. plany
  świadcze ń opartych na akcjach (plan drugi) zosta
  y zmodyfiko wane poprzez dodanie
  mo
  żliwo ści wyboru przez pracownika sposobu rozliczenia w środkach pieni ężnych zamiast w instrumentach
  kapita
  owych. W konsekwencji wprowadzonych zmian Sp ó
  ka wycenia zobowi
  ązanie do rozliczenia programu
  poprzez wydanie
  środków pieni ężnych z uwzgl ędnieniem warto ści godziwej instrumentu d
  u żnego na dzie ń
  modyfikacji / bie
  żącej warto ści spodziewanych wyp
  ywów środków pieni ężnych dla potrzeb uregulowania
  zobowi
  ązania, uwzgl ędniaj ąc terminy i warunki na których prawa do otrzymania środków pieni ężnych lub
  instrumentów kapita
  owych zosta
  y przyznane.

  źniejsze uj ęcie zobowi ązania jest dokonywane zgodnie z wytycznymi dotycz ącymi transakcji p
  atno ści w
  formie akcji rozliczanymi w
  środkach pieni ężnych.
  Spó
  ka wycenia zaci
  ągni ęte zobowi ązanie w warto ści godziwej z uwzgl ędnieniem okresu świadczenia us
  ug /
  okresu nabywania uprawnie
  ń, a ewentualne zmiany warto ści ujmuje w inwestycjach na koniec danego okresu.
  Na dzie
  ń rozliczenia Spó
  ka dokonuje ponownej wyceny zobowi ązania w jego warto ści godziwej. Je śli Spó
  ka w
  ramach rozliczenia transakcji:


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  17
  ·
  wydaje
  środki pieni ężne, a nie emituje / wydaje instrumenty kapita
  owe, to p
  atno ść powinna w ca
  o ści
  pomniejszy
  ć zobowi ązanie,
  · wydaje / emituje instrumenty kapita
  owe zamiast p
  a cenia
  środków pieni ężnych, zobowi ązanie powinno
  zosta
  ć przeniesione bezpo średnio do kapita
  ów, jako zap
  ata za wyemitowane in strumenty kapita
  owe.
  Jakikolwiek element kapita
  owy uj
  ęty wcze śniej powinien pozosta ć w kapita
  ach.
  (n) Zobowi ązania handlowe oraz pozosta
  e zobowi ązania
  Zobowi
  ązania te pocz ątkowo ujmowane s ą w ksi ęgach wed
  ug ich warto ści godziwej, a nast ępnie wg
  skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu).
  (o) Waluta prezentacji oraz zasady przeliczenia
  Sprawozdanie zosta
  o zaprezentowane w polskich z
  ot ych. Transakcje zawarte w walutach obcych s ą przeliczane
  wed
  ug kursu obowi
  ązuj ącego w dniu zawarcia transakcji. Aktywa i pasywa pi eni ężne wyra żone w walutach
  obcych na dzie
  ń bilansowy zosta
  y przeliczone na z
  ote polskie wed
  ug kursu obowi ązuj ącego na ten dzie ń.

  żnice kursowe powsta
  e w wyniku przeliczenia transak cji wyra żonych w walutach obcych na polskie z
  ote
  zosta
  y wykazane w rachunku zysków i strat za wyj
  ątkiem cz ęści zysków i strat zwi ązanych z instrumentem
  zabezpieczaj
  ącym, stanowi ącym efektywne zabezpieczenie ujmowanym bezpo średnio w innych dochodach
  ca
  kowitych. Aktywa i pasywa niepieni
  ężne wyra żone w walutach obcych, wykazywane wed
  ug kosztu
  historycznego, wycenia si
  ę wed
  ug kursu obowi ązuj ącego w dniu transakcji.
  (p) Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i stra t obejmuje cz ęść bie żącą i cz ęść odroczon ą. Warto ść
  bie
  żącego podatku dochodowego zawiera podatek obliczony na podstawie dochodu do opodatkowania za
  bie
  żący rok, przy zastosowaniu stawek podatku dochodoweg o obowi ązuj ących lub zasadniczo obowi ązuj ących
  na dzie
  ń bilansowy, oraz korekty zobowi ązania z tytu
  u podatku dochodowego za lata poprzedn ie.
  Podatek dochodowy wykazywany jest w rachunku zysków i strat, z wyj
  ątkiem operacji rozliczanych z kapita
  em
  w
  asnym, w przypadku których wp
  yw podatku odnosi s i
  ę bezpo średnio na kapita
  w
  asny.
  Zobowi
  ązanie z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego ujmo wane jest w pe
  nej wysoko ści, metod ą
  zobowi
  ązaniow ą, z tytu
  u ró żnic przej ściowych pomi ędzy warto ścią podatkow ą aktywów i zobowi ązań,
  a ich warto
  ścią bilansow ą w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Je żeli jednak odroczony podatek
  dochodowy powsta
  z tytu
  u pocz
  ątkowego uj ęcia sk
  adnika aktywów lub zobowi ązania w ramach innej
  transakcji ni
  ż po
  ączenie jednostek gospodarczych, które nie wp
  ywa an i na wynik finansowy, ani na zysk
  (strat
  ę) podatkow ą, to si ę go nie wykazuje. Odroczony podatek dochodowy ustal a si ę przy zastosowaniu stawek
  (i przepisów) podatkowych obowi
  ązuj ących prawnie lub faktycznie na dzie ń bilansowy, które zgodnie z
  oczekiwaniami b
  ędą obowi ązywa ć w momencie realizacji odno śnych aktywów z tytu
  u odroczonego podatku
  dochodowego lub uregulowania zobowi
  ązania z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego. Nie rozpoznaje si ę
  odroczonego podatku dochodowego na moment pocz
  ątkowego uj ęcia warto ści firmy.
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego ujm uje si
  ę, je żeli jest prawdopodobne, że w przysz
  o ści
  osi
  ągni ęty zostanie dochód do opodatkowania, który umo żliwi wykorzystanie ró żnic przej ściowych.
  Zobowi
  ązanie na odroczony podatek dochodowy ujmowane jest z tytu
  u ró żnic przej ściowych powstaj ących z
  tytu
  u inwestycji w jednostkach zale
  żnych i stowarzyszonych, chyba, że roz
  o żenie w czasie odwracania si ę

  żnic przej ściowych jest kontrolowane przez Spó
  k ę i prawdopodobne jest, że w mo żliwej do przewidzenia
  przysz
  o
  ści ró żnice te nie ulegn ą odwróceniu.  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  18
  (r) Pozosta
  e przychody i koszty operacyjne
  Do pozosta
  ych przychodów i kosztów operacyjnych Sp ó
  ka zalicza powstaj ące powtarzalnie przychody i
  koszty, zwi
  ązane tylko z po średnio z w
  a ściw ą operacyjn ą (podstawow ą, statutow ą) dzia
  alno ścią Spó
  ki. Do
  dzia
  alno
  ści takiej zalicza si ę miedzy innymi: przychody z tytu
  u refakturowania świadcze ń opartych na akcjach
  na spó
  ki powi
  ązane, koszt z tytu
  u utworzonych odpisów aktualizuj ących, koszt wydanych akcji w
  asnych,
  wynik na sprzeda
  ży aktywów trwa
  ych.
  (s) Koszty i przychody finansowe
  Do przychodów i kosztów finansowych Spó
  ka zalicza korzy ści uzyskane z posiadania, po życzenia lub
  sprzeda
  ży osobom trzecim aktywów finansowych (s ą to dywidendy, odsetki, dyskonto, wzrost warto ści godziwej
  aktywów finansowych) oraz op
  aty pobierane przez os oby trzecie za po
  życzenie od nich środków pieni ężnych
  lub ich równowarto
  ści, co powoduje powstanie zobowi ązań finansowych (odsetki, prowizje, dyskonto), a tak że
  skutki utraty warto
  ści aktywów finansowych.
  Do przychodów i kosztów finansowych zalicza si
  ę tak że saldo dodatnich i ujemnych ró żnic kursowych, zarówno
  powsta
  ych przy zap
  acie nale
  żności i zobowi ązań, wyra żonych w walutach obcych, jak i aktualizacji wyceny
  aktywów i zobowi
  ązań opiewaj ących na waluty obce, z wyj ątkiem ró żnic kursowych wp
  ywaj ących na cen ę
  nabycia lub koszt wytworzenia aktywów, z którymi si
  ę wi ążą .
  2. Udzia
  y w jednostkach zale
  żnych
  Testy na utrat
  ę warto ści
  Nie rzadziej ni
  ż na dzie ń sporz ądzenia sprawozdania finansowego Spó
  ka dokonuje wer yfikacji warto ści
  bilansowej aktywów finansowych (udzia
  ów w jednostk ach zale
  żnych) w celu okre ślenia, czy aktywa te nie
  wykazuj
  ą oznak utraty warto ści. W tym celu Spó
  ka dokonuje porównania warto ści aktywów netto
  poszczególnych podmiotów z warto
  ścią ksi ęgow ą udzia
  ów wykazywanych w bilansie.
  W sytuacji, gdy bilansowa warto
  ść udzia
  ów nie znajduje pokrycia w aktywach netto da nej jednostki Spó
  ka
  dokonuje dalszej analizy przes
  anek
  świadcz ących o potrzebie przeprowadzenia aktualizacji wycen y aktywów
  spowodowanej przez nie utrat
  ą warto ści.
  Spó
  ka dokonuje oceny czynników wewn
  ętrznych jak i zewn ętrznych, maj ących wp
  yw na wyniki finansowe
  osi
  ągane przez podmioty zale żne (w tym weryfikuje realizacj ę zak
  adanych planów bud żetowych na dany rok
  finansowy). Ponadto Spó
  ka dokonuje analizy czynnik ów mikro- jak i makroekonomicznych, w tym równie
  ż
  wp
  ywu waha
  ń kursów walut oraz kosztu kapita
  u na rynkach, w kt órych funkcjonuj ą podmioty zale żne. Odpis
  aktualizuj
  ący warto ść udzia
  ów w jednostkach zale żnych okre ślany jest jako ró żnica pomi ędzy warto ścią tych
  aktywów wynikaj
  ącą z ksi ąg rachunkowych na dzie ń wyceny i warto ścią bie żącą oczekiwanych przysz
  ych
  przep
  ywów pieni
  ężnych, zdyskontowanych z zastosowaniem efektywnej st opy procentowej. Dla tak mierzonej
  warto
  ści przysz
  ych zdyskontowanych przep
  ywów pieni ężnych Spó
  ka dodatkowo przeprowadza analiz ę
  wra
  żliwo ści wp
  ywu zmian efektywnej stopy procentowej oraz w aha ń kursów walut. Warto ść aktywów jest
  aktualizowana dopiero z chwil
  ą uznania, że utrata warto ści udzia
  ów ma charakter trwa
  y i w d
  u ższym okresie
  nieodwracalny.
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. Spó
  ka przeprowadzi
  a test pod k ątem utraty warto ści posiadanych udzia
  ów dla
  Spó
  ek: AmRest China Group PTE Ltd. oraz AmRest EOO D. Nie wyst
  ąpi
  y przes
  anki do testowania udzia
  ów
  w pozosta
  ych spó
  kach.
  Stopa dyskontowa przyj
  ęta do kalkulacji stanowi średni koszt kapita
  u przed opodatkowaniem dla
  poszczególnych walut. Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. stopa dyskontowa przed opodatko waniem wynosi
  a dla Chin
  11,49%, i dla Bu
  garii 7,49%.
  Gdyby stopy dyskontowe w okresie 12 miesi
  ęcy zako ńczonych 31 grudnia 2017 r. by
  y o 3 punkty procento we
  wy
  ższe/ni ższe, nie skutkowa
  oby to rozpoznaniem dodatkowego o dpisu dot. trwa
  ej utraty warto ści.


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  19
  Gdyby EBITDA w okresie 12 miesi
  ęcy zako ńczonych 31 grudnia 2017 r. by
  a o 3 punkty procento
  we
  wy
  ższe/ni ższe, nie skutkowa
  oby to rozpoznaniem dodatkowego o dpisu dot. trwa
  ej utraty warto ści.
  Stopa dyskontowa przyj
  ęta do kalkulacji stanowi średni koszt kapita
  u przed opodatkowaniem dla
  poszczególnych walut.
  Poni
  ższa tabela prezentuje liczb ę oraz warto ść netto posiadanych przez Spó
  k ę udzia
  ów w jednostkach
  zale
  żnych na dzie ń 31 grudnia 2017 r. i na dzie ń 31 grudnia 2016 r.
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Udzia
  w
  kapitale
  zak
  adowym Warto
  ść netto
  udzia
  ów Udzia
  w kapitale
  zak
  adowym Warto ść netto
  udzia
  ów
  AmRest Sp. z o.o.
  (Polska) (a) 100,00% 894 461 100,00% 590 513
  AmRest s.r.o.
  (Republika Czeska) 100,00% 33 573 100,00% 33 573
  AmRest Acquisition
  Subsidiary (Malta)
  (b) 100,00% 147 620 100,00% 146 962
  AmRest EOOD
  (Bu
  garia)
  100,00% 14 388 100,00% 14 388
  AmRest Topco France
  (c) 100,00% 54 007 - -
  Restarurant Partner Polska
  Sp. z o.o. (d) 51,00% 12 641 - -
  AmRest Opco SAS
  (e) 100,00% 44 701 - -
  AmRest China Gropu PTE
  Ltd. (Chiny)
  (f) 100,00% 168 459 67,56% 112 657
  Razem - 1 369 850 - 898 093
  (a) W dniu 15 grudnia 2017 r. zosta
  a podj
  ęta uchwa
  a o podwy ższeniu kapita
  u zak
  adowego w AmRest Sp. z o.o. 300
  000 tys. PLN. Dodatkowo warto
  ść udzia
  ów AmRest Sp. z o.o. w 2017 r. zosta
  a powi ększona o kwot ę 20 375 tys. z
  oraz pomniejszona o kwot
  ę 16 427 tys. z
  ., warto ści te dotyczy
  y kosztów wynikaj ących z realizacji programu opcji
  pracowniczych (opcje udzielone pracownikom jednoste k zale
  żnych).
  (b) W dniu 18 sierpnia 2017 roku zosta
  a podj
  ęta uchwa
  a o podwy ższeniu kapita
  u zak
  adowego w AmRest
  Acquisition Subsiadiary w kwocie 180 ty
  ś. USD.
  (c) W dniu 16 maja 2017 roku zosta
  a zawarta umowa zak upu udzia
  ów od Top Brands NV w spó
  ce Pizza Topco
  France SAS. W wyniku zawarcia umowy Spó
  ka AmRest H oldings SE sta
  a si
  ę 100% w
  a ścicielem spó
  ki.
  (d) W dniu 31 sierpnia 2017 zosta
  a zawarta umowa z akupu udzia
  ów od Delivery Hero GmbH w spó
  ce Resta urant
  Partner Polska Sp. z o.o. W wyniku zawarcia umowy S pó
  ka AmRest Holdings SE obj
  ę
  a 51% udzia
  ów tys. PLN. W
  dniu 29 listopada 2017 zosta
  a podj
  ęta uchwa
  a o podwy ższeniu kapita
  u zak
  adowego w Restaurant Partner Po lska Sp.
  z o.o. o 12 000 tys. PLN do kwoty 24 000 ty
  ś PLN. Spó
  ka w zwi ązku z podj ętą uchwa
  ą obj ę
  a 122.400 udzia
  ów o
  warto
  ści nominalnej 50 z
  ka żdy, o
  ącznej warto ści nominalnej 6 120 ty ś PLN. Na dzie ń 31 grudnia 2017 Spó
  ka na
  dzie
  ń publikacji niniejszego sprawozdania finansowego ni e postawi
  a do dyspozycji Restaurant Partner Polska Sp. z o.o.
  środków wynikaj ących z tej uchwa
  y w kwocie 4 491 ty ś. PLN .


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  20
  (e)
  W dniu 4 pa
  ździernika 2017 roku zosta
  a podj ęta uchwa
  a o podwy ższeniu kapita
  u zak
  adowego w AmRest Opco
  SAS w kwocie 15 000 ty
  ś. EUR. Na dzie ń 31 grudnia 2017 Spó
  ka na dzie ń publikacji niniejszego sprawozdania
  finansowego nie postawi
  a do dyspozycji AmRest Opco SAS
  środków wynikaj ących z tej uchwa
  y w kwocie 4 500 ty ś.
  EUR. ( f) dniu 17 lutego 2017 roku zosta
  a zawarta umowa z akupu udzia
  ów od Blue Horizon Hospitality Group Lt d, Macau
  Jiu Jia Partners LP i Wintrust New Zealand Limited w spó
  ce Blue Horizon Hospitality Group PTE Ltd. W wyniku
  zawartej umowy oraz podj
  ętej 24 lutego 2017 r. uchwa
  y Spó
  ka AmRest Holding s SE obj ę
  a 32,44% dodatkowych
  udzia
  ów i od tego momentu jest 100% w
  a
  ścicielem spó
  ki. W dniu 6 kwietnia 2017 roku spó
  ka zmieni
  a nazw ę z
  Blue Horizon Hospitality Group PTE Ltd na AmRest Ch ina Group PTE Ltd.
  3. Pozosta
  e aktywa finansowe
  Stan pozosta
  ych aktywów finansowych na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 2016 r. zosta
  y przedstawione
  poni
  żej:
  Pozosta
  e aktywa finansowe d
  ugoterminowe 31 grudni a 2017 31 grudnia 2016
  Po
  życzki udzielone 56 119 174 314
  Ogó
  em na dzie ń 56 119 174 314
  Pozosta
  e aktywa finansowe krótkoterminowe 31 grudn ia 2017 31 grudnia 2016
  Po
  życzki udzielone 8 789 8 963
  Ogó
  em na dzie ń 8 789 8 963
  Po
  życzkobiorca - AmRest Sp. z o.o.
  Maksymalna kwota po
  życzki - 350 000 tys. z
  Oprocentowanie - 3M WIBOR + mar
  ża
  Umowa po
  życzki zosta
  a podpisana 18 pa ździernika 2010 r. Odsetki zgodnie z umow ą maj ą by ć naliczane
  kwartalnie. Zmiana uwzgl
  ędniaj ąca aktualn ą stop ę referencyjn ą nast ępowa ć będzie pierwszego dnia ka żdego
  kwarta
  u. W roku 2017 dokonano ca
  kowit
  ą sp
  at ę po życzki wraz z naliczonymi odsetkami. Saldo po życzki na
  dzie
  ń 31 grudnia 2017 wynios
  o 0,00 tys. z
  .
  Po
  życzkobiorca - AmRest Sp. z o.o.
  Maksymalna kwota po
  życzki - 180 000 tys. z
  Oprocentowanie - 3M WIBOR + mar
  ża
  Umowa po
  życzki zosta
  a podpisana 3 lipca 2017 r. Odsetki zgo dnie z umow ą maj ą by ć naliczane kwartalnie.
  Zmiana uwzgl
  ędniaj ąca aktualn ą stop ę referencyjn ą nast ępowa ć będzie pierwszego dnia ka żdego kwarta
  u. W
  roku 2017 dokonano ca
  kowit
  ą sp
  at ę po życzki wraz z naliczonymi odsetkami. Saldo po życzki na dzie ń 31
  grudnia 2017 wynios
  o 0,00 tys. z
  .
  Po
  życzkobiorca - AmRest Sp. z o.o.
  Maksymalna kwota po
  życzki - 20 000 tys. EUR


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  21
  Oprocentowanie - 3M EURIBOR + mar
  ża
  Umowa po
  życzki zosta
  a podpisana 5 czerwca 2017 r. Odsetki z godnie z umow ą maj ą by ć naliczane kwartalnie.
  Zmiana uwzgl
  ędniaj ąca aktualn ą stop ę referencyjn ą nast ępowa ć będzie pierwszego dnia ka żdego kwarta
  u. W
  roku 2017 dokonano ca
  kowit
  ą sp
  at ę po życzki wraz z naliczonymi odsetkami. Saldo po życzki na dzie ń 31
  grudnia 2017 wynios
  o 0,00 tys. EUR.
  Po
  życzkobiorca - AmRest Acquisition Subsidiary Inc.
  Maksymalna kwota po
  życzki - 150 tys. EUR
  Oprocentowanie - 3M EURIBOR + mar
  ża
  Umowa po
  życzki zosta
  a podpisana 22 grudnia 2016 r. Odsetki zgodnie z umow ą maj ą by ć naliczane kwartalnie.
  Zmiana uwzgl
  ędniaj ąca aktualn ą stop ę referencyjn ą nast ępowa ć będzie pierwszego dnia ka żdego kwarta
  u.
  Sp
  ata po
  życzki wraz z naliczonymi odsetkami zgodnie z zawart ą umow ą mia
  a by ć dokonana do dnia 31
  grudnia 2018 r. W roku 2017 dokonano ca
  kowit
  ą sp
  at ę po życzki wraz z naliczonymi odsetkami. Saldo
  po
  życzki na dzie ń 31 grudnia 2017 wynios
  o 0,00 tys. EUR.
  Po
  życzkobiorca - AmRest HK Ltd.
  Kwota po
  życzki - 1 000 tys. USD
  Oprocentowanie - 3M LIBOR + mar
  ża
  Umowa po
  życzki zosta
  a podpisana 19 listopada 2012 r. Do dni a 31 grudnia 2017 nie zosta
  a dokonana sp
  ata
  po
  życzki ani odsetek przez spó
  k ę AmRest HK Ltd. Na ca
  ą warto ść po życzki wraz z naliczonymi odsetkami
  zosta
  utworzony na koniec roku 2015 odpis aktualiz uj
  ący. W 2017 zosta
  utworzony odpis aktualizuj ący na
  warto
  ść naliczonych odsetek za rok 2017.
  Po
  życzkobiorca - AmRest HK Ltd.
  Kwota po
  życzki - 210 tys. USD
  Oprocentowanie - 3M LIBOR + mar
  ża
  Umowa po
  życzki zosta
  a podpisana 5 wrze śnia 2013 r. Do dnia 31 grudnia 2016 nie zosta
  a dok onana sp
  ata
  po
  życzki ani odsetek przez spó
  k ę AmRest HK Ltd. Na ca
  ą warto ść po życzki wraz z naliczonymi odsetkami
  zosta
  utworzony na koniec roku 2015 odpis aktualiz uj
  ący. W 2017 zosta
  utworzony odpis aktualizuj ący na
  warto
  ść naliczonych odsetek za 2017 rok.
  Po
  życzkobiorca - AmRest China Group PTE. LTD
  Kwota po
  życzki - 1 085 tys. USD
  Oprocentowanie - sta
  a stopa procentowa
  Umowa po
  życzki zosta
  a podpisana 24 czerwca 2014 r. Odsetki zgodnie z umow ą maj ą by ć naliczane i p
  atne
  kwartalnie do 25 dnia miesi
  ąca ko ńczącego kwarta
  . Sp
  ata po życzki ma zosta ć dokonana do dnia 31 grudnia
  2018 r. Do dnia 31 grudnia 2017 nie zosta
  a dokonan a sp
  ata po
  życzki ani odsetek przez spó
  k ę AmRest China
  Group PTE. LTD.


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  22
  Po
  życzkobiorca - AmRest China Group PTE. LTD
  Kwota po
  życzki - 844 tys. USD
  Oprocentowanie - sta
  a stopa procentowa
  Umowa po
  życzki zosta
  a podpisana 25 marca 2015 r. Odsetki zg odnie z umow ą maj ą by ć naliczane i p
  atne
  kwartalnie do 25 dnia miesi
  ąca ko ńczącego kwarta
  . Sp
  ata po życzki ma zosta ć dokonana do dnia 31 grudnia 2018 r.
  Na dzie
  ń publikacji niniejszego sprawozdania, sp
  ata po życzki nie zosta
  a dokonana.
  Po
  życzkobiorca - AmRest China Group PTE. LTD
  Kwota po
  życzki - 3 000 tys. USD
  Oprocentowanie - sta
  a stopa procentowa
  Umowa po
  życzki zosta
  a podpisana 9 stycznia 2017 r. Odsetki zgodnie z umow ą maj ą by ć naliczane i p
  atne
  kwartalnie do 25 dnia miesi
  ąca ko ńczącego kwarta
  . Sp
  ata po życzki ma zosta ć dokonana do dnia 9 stycznia 2019 r.
  Na dzie
  ń publikacji niniejszego sprawozdania, sp
  ata po życzki nie zosta
  a dokonana.
  Poni
  ższa tabela przedstawia zmian ę warto ści po życzek w ci ągu 12 miesi ęcy zako ńczonych 31 grudnia 2017 r.
  Stan na 1 stycznia 2017 r. 183 277
  Z tego:
  Cz ęść krótkoterminowa 8 963
  Cz
  ęść d
  ugoterminowa 174 314
  Zmiany warto ści po życzek w ci ągu 12 miesi ęcy zako ńczonych 31 grudnia 2017 roku:
  Pożyczki udzielone 322 755
  Sp
  ata po
  życzek (kapita
  ) (437 672)
  Odsetki naliczone 13 628
  Sp
  ata odsetek od po
  życzki (11 950)
  Odpis aktualizuj
  ący warto ść odsetek od po życzki (234)
  Podatek WHT (56)

  żnice kursowe z wyceny (koszty finansowe) (4 840)
  Stan na 31 grudnia 2017 r. 64 908
  Z tego:
  Cz ęść krótkoterminowa 8 789
  Cz
  ęść d
  ugoterminowa 56 119
  Pożyczki nie s ą zabezpieczone. Warto ść godziwa po życzki nie ró żni si ę istotnie od jej warto ści bilansowej.  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  23
  4.
  Zobowi
  ązania finansowe
  Zobowi
  ązania wobec pozosta
  ych jednostek
  W dniu 18 czerwca 2013 r. w ramach umowy emisji obl igacji zawartej z Bankiem PEKAO SA w dniu
  22 sierpnia 2012 r. wyemitowano obligacje o warto
  ści 140 milionów z
  . Druga emisja obligacji w ramach tej
  umowy, równie
  ż na kwot ę 140 milionów z
  mia
  a miejsce 10 wrze śnia 2014 r. Środki z emisji wykorzystano na
  rozwój Spó
  ki.
  Obligacje oprocentowane s
  ą na bazie zmiennej stopy 6M WIBOR powi ększonej o mar żę i maj ą dat ę wykupu
  30 czerwca 2018 r. oraz 10 wrze
  śnia 2019 r. Odsetki s ą p
  atne w pó
  rocznych okresach (30 czerwca
  i 30 grudnia). Grupa jest zobowi
  ązana do utrzymania wska źników finansowych (d
  ug netto/EBITDA, kapita
  y
  w
  asne/suma bilansowa, EBITDA/nale
  żne odsetki) na poziomie okre ślonym w warunkach emisji obligacji.
  Emisja obligacji nie zosta
  a dodatkowo zabezpieczon a.
  W dniu 7 kwietnia 2017 r. Spó
  ka AmRest Holdings SE wyemitowa
  a Schuldscheinedarlehen („SSD”),
  instrument d
  u
  żny pod prawem niemieckim, na
  ączn ą kwot ę 26 milionów euro. Oprocentowanie SSD jest sta
  e,
  a termin zapadalno
  ści to 7 kwietnia 2022 r. dla emisji o warto ści 17 milionów euro oraz 5 kwietnia 2024 r. dla
  emisji o warto
  ści 9 milionów euro.
  Rola g
  ównego organizatora emisji oraz agenta rozli czeniowego zosta
  a powierzona Erste Group Bank AG,
  a wspó
  organizatorem emisji by
  CaixaBank S.A.
  W dniu 3 lipca 2017 r. spó
  ka sfinalizowa
  a drug
  ą emisj ę instrumentu d
  u żnego Schuldscheindarlehen („SSD”)
  i zaci
  ągnę
  a zobowi ązanie na
  ączn ą kwot ę 75 milionów EUR. Oprocentowanie SSD jest sta
  e dla emisji
  o warto
  ści 45,5 milionów euro z terminem zapadalno ści 1 lipca 2022 r. oraz emisji o warto ści 20 milionów euro
  z terminem zapadalno
  ści 3 lipca 2024 r. Transza o warto ści EUR 9,5 milionów euro charakteryzuje si ę
  oprocentowaniem zmiennym oraz terminem zapadalno
  ści 3 lipca 2024 r.
  Rola g
  ównego organizatora emisji oraz agenta rozli czeniowego zosta
  a powierzona Erste Group Bank AG.
  Wspó
  organizatorem emisji by
  CaixaBank S.A. oraz B ank Zachodni WBK S.A.
  Obie emisje SSD mia
  y na celu zdywersyfikowanie
  źróde
  finansowania i pozwoli
  y doda ć d
  ug o sta
  ej stopie
  do zad
  u
  żenia Spó
  ki. Środki pozyskane z emisji SSD przeznaczono na refina nsowanie zad
  u żenia oraz rozwój
  Spó
  ki.
  Ca
  kowite zobowi
  ązanie z tytu
  u wyemitowanych papierów obligacji i S chuldscheindarlehen (SSD) na dzie ń 31
  grudzie
  ń 2017 r. wynosi 711 849 tys. z
  .
  Obligacje i Schuldscheindarlehen (SSD) zosta
  y wyem itowane w celu sfinansowania dzia
  alno
  ści inwestycyjnej
  Grupy.
  Poni
  ższa tabela przedstawia zmian ę warto ści obligacji w ci ągu 12 miesi ęcy zako ńczonych 31 grudnia 2017 r.
  Stan na 1 stycznia 2017 r. 279 491
  Z tego:
  Cze
  ść krótkoterminowa
  8
  Cze ść d
  ugoterminowa 279 483


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  24
  Zmiany warto
  ści obligacji w ci ągu 12 miesi ęcy zako ńczonych 31 grudnia 2017 roku:
  Koszty emisji obligacji (711)
  Wp
  yw z tytu
  u emisji d
  u
  żnego papieru warto ściowego SSD 427 259
  Odsetki naliczone od obligacji 11 748
  Odsetki naliczone od SSD 5 287

  żnice kursowe z wyceny (5 382)
  Odsetki zap
  acone od obligacji (5 843)
  Stan na 31 grudnia 2017r. 711 849
  Z tego:
  Cze
  ść krótkoterminowa
  150 820
  Cze ść d
  ugoterminowa 561 029
  W dniu 5 pa
  ździernika 2017 r. zosta
  a podpisana Umowa Kredytowa („Umowa”) pomi ędzy AmRest Holdings
  SE, AmRest Sp. z o.o. i AmRest s.r.o.–
  ącznie "Kredytobiorcy" a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.,
  Powszechn
  ą Kas ą Oszcz ędno ści Bankiem Polskim S.A., ING Bankiem Śląskim S.A oraz Česká spo řitelna –
  ącznie "Kredytodawcy". AmRest Sp. z o.o. i AmRest s. r.o s ą spó
  kami w 100% zale żnymi od AmRest Holdings
  SE.
  Na podstawie Umowy, Kredytodawcy udzielili Kredytob iorcom kredytu w
  ącznej przybli żonej kwocie
  430 milionów EUR, czyli oko
  o 1 848 milionów PLN (t ransze A-D, przyznane na moment podpisania Umowy),
  która mo
  że zosta ć powi ększona o dodatkow ą kwot ę oko
  o 145 milionów euro, czyli oko
  o 623 milionów z
  (transze - E i F) po spe
  nieniu ustalonych przez st rony warunków. Termin sp
  aty kredytu przypada
  na 30 wrze
  śnia 2022 r. Środki pozyskane z kredytu zosta
  y przeznaczone na s p
  at ę zobowi ązań wynikaj ących
  z umowy kredytowej zawartej dnia 10 wrze
  śnia 2013 r. oraz na finansowanie rozwoju Spó
  ki i z arz ądzanie
  kapita
  em obrotowym.
  Kwota kredytu (przyznana na moment podpisania Umowy ) obejmuje cztery transze: transza A w maksymalnej
  kwocie do 250 milionów euro, transza B w maksymalne j kwocie do 300 milionów z
  , transza C w maksymalnej
  kwocie do 300 milionów koron czeskich oraz transza D udzielona w formie kredytu rewolwingowego, w kwoc ie
  do 450 milionów z
  . Dodatkowo Umowa obejmuje 2 tran sze kredytu, które mog
  ą by ć przyznane przez
  Kredytodawców w okresie jej obowi
  ązywania: Transza E - 280 milionów z
  , która mo że by ć przeznaczona na
  sp
  at
  ę polskich obligacji oraz Transza F w wysoko ści 350 milionów z
  , która b ędzie mog
  a by ć wykorzystana na
  ogólne cele korporacyjne, w tym rozwój Spó
  ki.
  Wszyscy Kredytobiorcy ponosz
  ą solidarn ą odpowiedzialno ść za realizacj ę zobowi ązań wynikaj ących z Umowy.
  Zobowi
  ązanie zaci ągni ęte przez pozosta
  ych d
  u żników z tytu
  u zawartej umowy kredytowej na dzie ń 31
  grudzie
  ń 2017 r. zosta
  o przedstawione w tabeli poni żej:
  Waluta Kredytodawca/emitent Stopa procentowa 31.12.20 17
  w PLN Kredyt konsorcjalny 3M WIBOR+mar
  ża 125 762
  w EUR Kredyt konsorcjalny 3M/sta
  y EURIBOR+mar ża 1 084 290
  w CZK Kredyt konsorcjalny 3M PRIBOR+mar ża 38 302
  1 248 354


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  25
  Kredyt jest oprocentowany wed
  ug zmiennej stopy pro
  centowej z wyj
  ątkiem cz ęści transzy A, która
  oprocentowana jest wed
  ug sta
  ej stopy procentowej.
  Zgodnie z postanowieniami Umowy, AmRest zobowi
  ązany jest do zachowania pewnych wska źników
  na uzgodnionych poziomach. W szczególno
  ści AmRest zobowi ązuje si ę do nieprzekraczania poziomu 3,5
  w przypadku stosunku d
  ugu netto do warto
  ści zysku EBITDA, dodatkowo stosunek warto ści zysku EBITDA do
  kosztu odsetek powinien pozostawa
  ć na poziomie powy żej 3,5.
  Efektywne stopy procentowe s
  ą zbie żne ze stopami rynkowymi dla okre ślonych typów kredytów i po życzek.
  W zwi
  ązku z tym warto ść godziwa przedstawionych powy żej zobowi ązań kalkulowana wed
  ug
  zamortyzowanego kosztu nie ró
  żni si ę istotnie od ich warto ści bilansowych.
  5. Nale
  żności z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści
  Na dzie ń 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 2016 r. Spó
  ka posiada
  a nale żności o nast ępuj ącej charakterystyce:
  Opis nale
  żności 31 grudnia
  2017 31 grudnia 2016
  Nale
  żność od jednostki powi ązanej – AmRest Sp. z o.o. cash pooling - 21 640
  Nale żność z tytu
  u refaktur SOP/MIP – AmRest Coffee Sp. z o. o. 30 -
  Nale
  żność z tytu
  u refaktur SOP/MIP – AmRest Sp. z o.o. 2 051 18 216
  Nale
  żność z tytu
  u refaktur SOP/MIP – OOO AmRest 152 -
  Nale
  żność z tytu
  u refaktur SOP/MIP – AmRest Kft 102 -
  Nale
  żność z tytu
  u refaktur SOP/MIP – Restauravia Food 23 2
  Nale
  żność z tytu
  u refaktur SOP/MIP – Pastificio Service S.L .U. 16 -
  Nale
  żność z tytu
  u refaktur SOP/MIP – Amrestavia S.L.U. 9 10 2 -
  Nale
  żność od pracowników jednostek powi ązanych zwi ązane z
  programem opcji na akcje
  252 2 615
  Nale
  żność z tytu
  u podatków 119 81
  Ogó
  em nale
  żności na dzie ń 11 847 42 554
  6. Zobowi
  ązania z tytu
  u wynagrodze ń oraz świadcze ń na rzecz pracowników
  Na dzie ń 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 2016 r. Spó
  ka posiada
  a zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug o
  nast
  ępuj ącej charakterystyce:
  Opis zobowi
  ązań 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Zobowi
  ązania z tytu
  u us
  ug ksi ęgowych, doradztwa prawnego –
  AmRest Sp. z o.o. 69 44
  Zobowi ązania z tytu
  u us
  ug zarz ądczych – AmRest LLC 77 93
  Zobowi
  ązanie uchwa
  a podwy ższenie kapita
  u w AmRest HK 102 102
  Zobowi
  ązania z tytu
  u us
  ug – Amrestavia S.L.U. 3 329 -
  Zobowi
  ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug wobec pozosta
  ych jed nostek 203 5 609


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  26
  Pozosta
  e zobowi
  ązania
  2 768 2 070
  Ogó
  em zobowi
  ązania na dany dzie ń 6 548 7 918
  Program opcji pracowniczych 2
  W kwietniu 2005 r. Grupa wprowadzi
  a Plan Opcji Pra cowniczych rozliczany akcjami, z my
  ślą
  o wybranej grupie pracowników. Ca
  kowita liczba akc ji, do których wydawane mog
  ą by ć opcje, jest ustalana
  przez Zarz
  ąd, nie mo że jednak przekroczy ć 3% wszystkich akcji znajduj ących si ę w obrocie. Ponadto limit
  nadanych opcji rocznie nie powinien przekroczy
  ć 200 000 opcji. Zgodnie z postanowieniami Planu, Gr upa, po
  uprzednim zatwierdzeniu przez Zarz
  ąd, ma prawo do okre ślenia, poza innymi kwestiami, pracowników
  uprawnionych do uczestniczenia w Planie oraz ilo
  ści przyznanych opcji oraz daty ich przyznania. Cena
  wykonania opcji b
  ędzie zasadniczo równa cenie rynkowej akcji Spó
  ki z dnia przyznania opcji, natomiast okres
  nabywania uprawnie
  ń do opcji wyniesie 3 lub 5 lat. Plan Opcji Pracowni czych zosta
  zatwierdzony przez Zarz ąd
  Spó
  ki oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
  W styczniu 2010 r., Rada Nadzorcza jednostki dominu j ącej Grupy podj ę
  a uchwa
  ę potwierdzaj ącą
  i usystematyzowuj
  ącą ca
  kowit ą liczb ę akcji, co do których wydawane mog ą by ć opcje w ilo ści, która nie mo że
  przekroczy
  ć 3% wszystkich akcji znajduj ących si ę w obrocie.
  W czerwcu 2011 r., Rada Nadzorcza jednostki dominuj
  ącej Grupy podj ę
  a uchwa
  ę zmieniaj ącą wcze śniejsze
  zapisy dotycz
  ące liczby opcji nadanych pracownikom rocznie i jest ograniczona do 100 000 rocznie.
  W listopadzie 2014 r. Rada Nadzorcza jednostki domi nuj
  ącej Grupy podj ę
  a uchwa
  ę dodaj ącą do regulaminu
  Opcji Pracowniczych mo
  żliwo ści rozliczenia Opcji Pracowniczych w gotówce (o spo sobie rozliczenia decyduje
  pracownik).
  Dla nada
  ń po 8 grudnia 2015 roku dokonano w regulaminie zmia ny eliminuj ącej mo żliwo ść rozliczenia Opcji
  Pracowniczych w gotówce. Ponadto, cz
  ęść pracowników z
  o ży
  a jednostronne o świadczenia o rezygnacji z
  mo
  żliwo ści rozliczenia w gotówce Opcji Pracowniczych nadany ch równie ż we wcze śniejszych okresach. W
  zwi
  ązku z powy ższymi zmianami, Plan Opcji Pracowniczych 2 zawiera zarówno transze rozliczane w formie
  akcji jak i transze rozliczane w formie
  środków pieni ężnych. Na skutek ksi ęgowego uj ęcia modyfikacji cz ęści
  transz z rozliczanych w formie
  środków pieni ężnych na rozliczane w formie wydania akcji dokonano w 2017
  roku reklasyfikacji pomi
  ędzy zobowi ązaniem a kapita
  em zapasowym w kwocie 2 287 tys. z
  . Na dzie ń 31
  grudnia 2017 r. rozpoznano zobowi
  ązanie w wysoko ści 9 355 tys. z
  . Na dzie ń 31 grudnia 2016 r. warto ść
  zobowi
  ązania wynios
  a 11 255 tys. z
  .
  Dla opcji rozliczanych metod
  ą kapita
  ow ą na dzie ń 31 grudnia 2017 r. zosta
  a rozpoznana w ramach kap ita
  u
  zapasowego rezerwa w kwocie 16 242 tys. z
  (uwzgl
  ędniaj ąca wy żej opisany efekt modyfikacji). Na dzie ń 31
  grudnia 2016 r. warto
  ść wynios
  a 14 043 tys. z
  .
  Program opcji pracowniczych 3
  W grudniu 2011 r. Grupa wprowadzi
  a kolejny Plan Op cji Pracowniczych rozliczany akcjami, z my
  ślą
  o wybranej grupie pracowników. Ca
  kowita liczba akc ji, do których wydawane mog
  ą by ć opcje, jest ustalana
  przez Rad
  ę Nadzorcz ą, nie mo że jednak przekroczy ć 1 041 000 akcji. Zgodnie z postanowieniami Planu, Rada
  Nadzorcza, na wniosek Zarz
  ądu, ma prawo do okre ślenia, poza innymi kwestiami, pracowników uprawnion ych
  do uczestniczenia w Planie oraz ilo
  ści przyznanych opcji oraz daty ich przyznania. Cena wykonania opcji b ędzie
  zasadniczo równa cenie rynkowej akcji Spó
  ki z dnia poprzedzaj
  ącego przyznanie opcji, natomiast okres


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  27
  nabywania uprawnie
  ń do opcji wyniesie 3 lata. Cena wykonania opcji b ędzie ros
  a rokrocznie o 11%. Plan Opcji
  Pracowniczych zosta
  zatwierdzony przez Rad
  ę Nadzorcz ą Spó
  ki.
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. zosta
  a rozpoznana w ramach kap ita
  u zapasowego kwota 5 124 tys. z
  zgodnie
  polityk
  ą rachunkowo ści Grupy . Na dzie ń 31 grudnia 2016 r. warto ść wynios
  a 7 399 tys. z
  .
  Program opcji pracowniczych 4
  W styczniu 2017 r. Grupa wprowadzi
  a Plan Opcji Pra cowniczych rozliczany akcjami, z my
  ślą
  o wybranej grupie pracowników. Ca
  kowita liczba akc ji, do których wydawane mog
  ą by ć opcje, jest ustalana
  przez Zarz
  ąd. Ponadto limit nadanych opcji w okresie od 1 styc znia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. nie powinien
  przekroczy
  ć 750 000 opcji. Zgodnie z postanowieniami Planu, Gr upa, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zarz ąd,
  ma prawo do okre
  ślenia, poza innymi kwestiami, pracowników uprawnion ych do uczestniczenia w Planie, liczby
  przyznanych opcji oraz daty ich przyznania. Cena wy konania opcji b
  ędzie zasadniczo równa cenie rynkowej
  akcji Spó
  ki z dnia przyznania opcji, natomiast okr es nabywania uprawnie
  ń do opcji wyniesie od 3 do 5 lat.
  W zwi
  ązku Programem na dzie ń 31 grudnia 2017 r. zosta
  a rozpoznana w ramach kap ita
  u zapasowego kwota 1
  838 tys. z
  .
  Program opcji pracowniczych 5
  W styczniu 2017 r. Grupa wprowadzi
  a Plan Opcji Pra cowniczych rozliczany akcjami, z my
  ślą
  o wybranej grupie pracowników. Ca
  kowita liczba nad anych opcji jest ustalana przez Rad
  ę Nadzorcz ą, nie mo że
  jednak przekroczy
  ć 1 000 000 opcji. Zgodnie z postanowieniami Planu, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarz ądu,
  ma prawo do okre
  ślenia, poza innymi kwestiami, pracowników uprawnion ych do uczestniczenia w Planie, liczby
  przyznanych opcji oraz daty ich przyznania. Cena wy konania opcji b
  ędzie zasadniczo równa cenie rynkowej
  akcji Spó
  ki w dniu przyznania pierwszych opcji w r amach tego Programu, nast
  ępnie b ędzie ros
  a przez trzy lata
  rokrocznie o 11%. Okres nabywania uprawnie
  ń do opcji wynosi od 3 do 5 lat.
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. zosta
  a rozpoznana w ramach ka pita
  u zapasowego kwota w wysoko ści 3 826 tys.
  z
  .
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r . zosta
  a rozpoznana w ramach kapita
  u zapasowego kw ota 8 951 tys. z
  zgodnie
  polityk
  ą rachunkowo ści Spó
  ki.
  Warto
  ść zobowi ązania z tytu
  u wynagrodze ń oraz świadcze ń na rzecz pracowników na dzie ń 31 grudnia 2016 r.
  oraz na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. zosta
  y zaprezentowane w tabeli poni żej:
  31.12.2017 31.12.2016
  Zobowi ązanie z tytu
  u Programu opcji pracowniczych 2 9 355 11 255
  9 355 11 255
  Warunki przyznanych w 2017 roku opcji na akcje pracownikom przedstawia poni
  ższa tabela:
  Data przyznania Ilo
  ść przyznanych
  opcji na akcje
  Warunki nabycia prawa do realizacji
  Cena
  wykonania opcji w z
  .
  (przed
  indeksacj ą) Okres wa żności opcji
  Program 4
  30 maja 2017 196 170 3-5 lat, 60% po 3. 20% po 4. i 5. roku 340,0 10 lat


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  28
  Data przyznania Ilo
  ść przyznanych
  opcji na akcje
  Warunki nabycia prawa do realizacji
  Cena
  wykonania opcji w z
  .
  (przed
  indeksacj ą) Okres wa żności opcji
  Program 5
  15 marca 2017 290 000 3-5 lat, stopniowo, 33% na rok 321,1 10 lat
  30 czerwca 2017 100 000
  3-5 lat, stopniowo, 33% na rok 355,0 10 lat
  13 wrze
  śnia 2017 10 000 3-5 lat, stopniowo, 33% na rok 335,0 10 lat
  13 pa
  ździernika 2017 60 000 3-5 lat, stopniowo, 33% na rok 362,6 10 lat
  Liczby i warto ści średniowa żonej ceny wykonania opcji (bez indeksacji) z wszyst kich programów za okres 12
  miesi
  ęcy ko ńczących si ę 31 grudnia 2017 r. oraz okres 12 miesi ęcy ko ńczących si ę 31 grudnia 2016 r.
  przedstawiono w tabeli poni
  żej:
  Ś redniowa ż
  ona cena
  wykonania
  opcji (przed
  indeksacj ą)
  Liczba opcji 2017 Ś redniowa żo
  na cena
  wykonania
  opcji (przed
  indeksacj ą)
  Liczba opcji 2016
  Program
  5 Program
  4 Program
  3 Program
  2 Program
  3 Program
  2
  Stan na pocz ątek
  okresu PLN 61 - - 405 002 425 884 PLN 67 659 999 403 649
  Wykorzystane PLN 112 - - (121 669) (90 318) PLN 90 (254 997) (111 575) Umorzone PLN 136 - - - (22 888) PLN 111 - (9 150) Przyznane PLN 336 460 000 196 170 - - PLN 224 - 142 960
  Stan na koniec okresu PLN 209 460 000 196 170 283 333 312 678 PLN 61 405 002 425 884
  Dost ępne do
  wykorzystania na
  koniec okresu PLN 74 - - 206 666 97 428 PLN 65 253 334 97 358
  Warto ść godziwa pracy świadczonej w zamian za wydane opcje na akcje jest m ierzona za pomoc ą warto ści
  godziwej przyznanych opcji. Oszacowana warto
  ść godziwa świadcze ń jest mierzona za pomoc ą modelu
  opartego na numerycznej metodzie przybli
  żania rozwi ązań równa ń ró żniczkowych, zwanej metod ą ró żnic
  sko
  ńczonych.
  Warto
  ść godziwa na moment nadania opcji nadanych w 2017 ro ku zosta
  a ustalona na podstawie poni ższych
  parametrów:
  Nazwa planu
  Ś rednia warto ść godziwa na dzie ń
  przyznania opcji Ś rednia cena akcji na dzie ń
  wyceny/przyznania Ś rednia cena wykonania
  Oczekiwana zmienno ść ceny akcji
  (wyra żona jako średniowa żona
  zmienno ść ceny akcji
  wykorzystana w modelu)
  Oczekiwany okres realizacji opcji
  (wyra żony jako średniowa żony
  historyczny okres
  wykonywania opcji wykorzystany
  w modelu)
  Oczekiwane dywidendy
  Stopa procentowa wolna od ryzyka
  Plan 4 PLN 97 PLN 340 PLN 340 28% 5 lat - 2%
  Plan 5 PLN 57 PLN 334 PLN 334 28% 5 lat - 2%  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  29
  Opcje s
  ą przyznawane po wype
  nieniu warunków dotycz ących okresu zatrudnienia. Plan nie przewiduje żadnych
  dodatkowych warunków rynkowych, od których uzale
  żniona by
  aby realizacja opcji.
  Koszty rozpoznane w zwi
  ązku z planami dotycz ącymi p
  atno ści w formie akcji wynikaj ą ze zmiany warto ści
  inwestycji za okres dwunastu miesi
  ęcy ko ńczących si ę odpowiednio 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 201 6 r. i
  wynosz
  ą:
  31.12.2017 31.12.2016
  Warto ść świadcze ń pracowników
  3 948 (1 250)
  3 948 (1 250)
  Brak jest innych (poza wymienionymi powy
  żej) zobowi ązań z tytu
  u świadcze ń pracowniczych.
  7. Kapita
  w
  asny
  Kapita
  akcyjny
  Jak opisano w Nocie 1a, 27 kwietnia 2005 r. akcje A mRest Holding N.V. (obecnie AmRest Holdings SE)
  zadebiutowa
  y na Gie
  dzie Papierów Warto
  ściowych („GPW”) w Warszawie.
  Posiadacze akcji zwyk
  ych s
  ą uprawnieni do otrzymania dywidend i maj ą proporcjonalne prawo g
  osu na
  zgromadzeniu akcjonariuszy Spó
  ki („WZA”).
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 Spó
  ka posiada
  a 21 213 893 wyemit owanych akcji w pe
  ni op
  aconych. Kapita
  docelowy Spó
  ki wynosi 500 000 akcji. Warto
  ść nominalna jednej akcji wynosi 1 eurocent (0,01 eur o).
  Wg informacji posiadanych przez Spó
  k
  ę na dzie ń zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. 8 marc a 2018 r.
  nast
  ępuj ący akcjonariusze przekazali informacj ę o posiadaniu bezpo średnio lub po średnio (poprzez podmioty zale żne)
  co najmniej 5% liczby g
  osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
  Akcjonariusze Liczba akcji Udzia
  w kapitale % Liczba g
  osów na WZA Udzia
  na WZA %
  FCapital Dutch B.V.* 11 959 697 56,38% 11 959 697 56,38 %
  Nation ale-Nederlanden OFE 1 484 893 7,00% 1 484 893 7,00%
  Gosha Holding S.à.r.l.** 2 2
  63 511 10,67% 2 263 511 10,67%
  Pozostali akcjonariusze 5 5
  05 792 25,95% 5 505 792 25,95%
  * FCapital Dutch B. V. jest podmiotem bezpo średnio dominuj ącym FCapital Lux (poprzednio Cullinan S.à.r.l.) (po siadającym 5 232 907
  akcji AmRest) oraz spó
  k ą zale żn ą Finaccess Capital, S.A. de C.V. Grupo Finacces SAP I de C.V. jest podmiotem bezpośrednio
  dominuj ącym Finnaccess Capital, S.A. de C.V. i spó
  k ą zale żn ą Grupo Far-Luca, S.A. de C.V. Osob ą bezpo średnio dominuj ącą Grupo Far-
  Luca, S.A. de C.V. jest Pan Carlos Fernández Gonzál ez, będ ący cz
  onkiem Rady Nadzorczej AmRest
  ** Gosha Holding S.à.r.l. jest podmiotem blisko zwi ązanym z Panem Henrym McGovern oraz Panem Stevenem K ent Winegar, Cz
  onkami
  Rady Nadzorczej AmRest
  Pozosta
  e kapita
  y zapasowe
  Struktura kapita
  u zapasowego przedstawia si
  ę nast ępuj ąco:
  31 grudnia 201 731 grudnia 201 6
  Nadwy żka powy żej warto ści nominalnej 786 911 786 911
  Rezerwa na program opcji na akcje 2 18 080 14 043
  Rezerwa na program opcji na akcje 3 8 951 7 399


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  30
  Warto
  ść zrealizowanych opcji
  (64 796 ) (35 158)
  Bezzwrotne wp
  aty na kapita
  bez dodatkowej emisji
  akcji, dokonanych
  przez akcjonariuszy Grupy przed debiutem na GPW 6 191 6 191
  Przeliczenie waluty funkcjonalnej (31 219) (31 219)
  Wynik netto na akcjach w
  asnych za lata 2012-2014
  (3 424) (3 424)
  Akcje w
  asne (45 010 ) (11 123)
  Pozosta
  e 47 47
  Razem kapita
  y zapasowe
  675 731 733 667
  Zyski zatrzymane
  W ramach zysków zatrzymanych Spó
  ka zgodnie z uchwa
  ą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy z dnia 10 czerwca 2011 r. wyodr
  ębni
  a fundusz rezerwowy w kwocie 50 mln z
  na zakup akcji
  w
  asnych przeznaczonych wy
  ącznie na potrzeby realizacji opcji na akcje w ramac h jakichkolwiek istniej ących
  lub przysz
  ych motywacyjnych programów opcji manage rskich dla pracowników, w tym Cz
  onków Zarz
  ądu
  Spó
  ki albo spó
  ek zale
  żnych. W 2017 roku (jak zaprezentowano w sprawozdani u ze zmian w kapitale w
  asnym)
  zrealizowano transakcje na akcjach w
  asnych w ramac h istniej
  ących programów opcyjnych na
  ączn ą kwot ę
  (33 886) tys. z
  (odpowiednio 10 089 tys. z
  w 201 6 roku).
  Zgodnie z uchwa
  ą nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2017 r. zysk za rok obrotowy
  2016 w wysoko
  ści 45 799 tys. przeznacza si ę na podwy ższenie kapita
  u rezerwowego Spó
  ki.
  Spó
  ka podj
  ę
  a decyzj ę o prezentowaniu w sprawozdaniu jednostkowym wynikó w lat ubieg
  ych w zyskach
  zatrzymanych, które zgodnie z uchwa
  ami Walnego Zg romadzenia Akcjonariuszy powinny by
  ć przeznaczane
  na pozosta
  e kategorie kapita
  ów.
  8.
  Środki pieni ężne
  31 grudnia 201 731 grudnia 201 6
  Środki pieni ężne na rachunkach bankowych 102 112 11 139
  102 112 11 139
  Uzgodnienie zmian kapita
  u obrotowego na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. przedstawione s ą w
  tabeli poni
  żej:
  12 miesi
  ęcy ko ńczących si ę 31 grudnia
  2017 r.
  Bilansowa
  zmiana
  stanu
  Eliminacja
  rozrachunków z
  tytu
  u programu
  opcji na akcje
  dla
  pracowników
  Pozosta
  e
  zobowi ązani
  a oraz
  zap
  acone
  faktury
  inwestycyjne
  Zmiany w
  kapitale
  obrotowym
  Nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug
  oraz pozosta
  e nale
  żności 30 707 (6 423) - 24 284
  Pozosta
  e aktywa obrotowe (3) - - (3)
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug
  oraz pozosta
  e zobowi
  ązania (3 270) 1 900 217 (1 153)  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  31
  12 miesi
  ęcy ko ńczących si ę 31 grudnia
  2016 r.
  Bilansow
  a zmiana
  stanu
  Eliminacja
  rozrachunków z
  tytu
  u
  programu opcji
  na akcje dla
  pracowników
  Pozosta
  e
  zobowi ązania oraz
  zap
  acone faktury
  inwestycyjne
  Zmiany w
  kapitale
  obrotowym
  Nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug
  oraz pozosta
  e nale
  żności (25 836 ) 8 098 - (17 738)
  Pozosta
  e aktywa obrotowe 65 - - 65
  Zobowi
  ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug
  oraz pozosta
  e zobowi
  ązania (5 190) 10 374 (606) 4 578
  9. Przychody i koszty finansowe oraz pozosta
  e przycho dy i koszty operacyjne
  Przychody i koszty finansowe
  12 miesi ęcy
  ko ńcz ących si ę 31 grudnia 2017
  12 miesi ęcy
  ko ńcz ących si ę 31 grudnia 2016
  Przychody finansowe z tytu
  u odsetek 14 307 10 107
  Otrzymane dywidendy 30 895 21 750
  Pozosta
  e przychody finansowe 30 13
  Pozosta
  e ró żnice kursowe, netto 385 497
  Przychody finansowe, razem 45 617 32 367
  Koszty finansowe z tytu
  u odsetek (17 131) (11 674)
  Pozosta
  e koszty finansowe (943) (327)
  Koszty finansowe, razem (18 074) (12 001)
  Pozosta
  e przychody i koszty operacyjne
  12 miesięcy
  ko ńcz ących si ę 31 grudnia 2017
  12 miesi ęcy
  ko ńcz ących si ę 31 grudnia 2016
  Wynik na realizacji opcji na akcje przez pracownikó w spó
  ek zale żnych* 34 603 35 559
  Przychody z tytu
  u refaktur 29 5
  Pozosta
  e przychody operacyjne 2 -
  Odpis aktualizuj ący zobowi ązania 614 -
  Pozosta
  e przychody operacyjne, razem 35 248 35 564
  Odpis aktualizuj ący po życzki udzielone (234) (224)
  Odpis aktualizuj ący warto ść udzia
  ów (4 979) (6 342)
  Warto ść zlikwidowanych WNiP - (32)
  Odpis aktualizuj ący nale żności (2 525) (1 231)
  Pozosta
  e koszty operacyjne, razem (7 738) (7 829)
  *na wynik na realizacji opcji na akcje przez pracowników spó
  ek zależnych sk
  adaj ą si ę nast ępuj ące pozycje:


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  32
  za 2017 rok przychody z tytu
  u refakturowania świadcze ń opartych na akcjach w
  asnych w kwocie 48 209 tys. pomniejszone o kwotę 13 606
  tys. z
  . - warto ść dotycz ąca kosztów wynikaj ących z realizacji programu opcji pracowniczych (opc je udzielone pracownikom jednostek
  zale żnych).
  za 2016 rok przychody z tytu
  u refakturowania świadcze ń opartych na akcjach w
  asnych na spó
  ki powi ązane w kwocie 55 089 tys. z
  pomniejszone o kwot ę 19 530 tys. z
  . - warto ść dotycz ąca kosztów wynikaj ących z realizacji programu opcji pracowniczych (opc je udzielone
  pracownikom jednostek zale żnych).
  10. Podatek dochodowy
  12 miesi ęcy
  ko ńcz ących si ę 31 grudnia 2017
  12 miesi ęcy
  ko ńcz ących si ę 31 grudnia 2016
  Podatek dochodowy za bie żący okres (458) 339
  Zmiana stanu aktywa oraz zobowi ązania z tytu
  u podatku odroczonego (1 506) 44
  Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i stra t (1 964) 383
  Aktywa i zobowi
  ązania z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego kompensuje si ę ze sob ą, je żeli istnieje
  mo
  żliwo ść wyegzekwowania na drodze prawnej prawa do skompens owania bie żących aktywów i zobowi ązań
  podatkowych i je
  żeli odroczony podatek dochodowy podlega tym samym o rganom podatkowym. Po dokonaniu
  kompensaty w sprawozdaniu finansowym wykazuje si
  ę nast ępuj ące kwoty:
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego
  przypadaj ące do realizacji w ci ągu 12 miesi ęcy 1 206 229
  Aktywo z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego: 1 206 229
  31 grudnia 2017
  31 grudnia 2016
  Zobowi ązanie z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego
  przypadaj ące do realizacji w ci ągu 12 miesi ęcy 61 601
  Zobowi ązanie z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego: 61 601
  Ró żnice przej ściowe po kompensatach uwzgl ędnione przy kalkulacji podatku odroczonego dotycz ą
  nast
  ępuj ących pozycji:
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Warto ści niematerialne i prawne - 22
  Pozosta
  e zobowi ązania finansowe 6 349 579
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e zobowi ązania (324) (17)
  Straty podatkowe - (212)
  Aktywo z tytu
  u podatku odroczonego 1 206 -
  Zobowi ązanie z tytu
  u podatku odroczonego (61) 372
  Nierozliczone straty podatkowe na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. od których rozpoznano aktywo z tytu
  u podatku
  odroczonego:
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Strata podatkowa - 1 114
  Razem - 1 114  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  33
  11. Transakcje z jednostkami powi
  ązanymi
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. w sk
  ad Grupy Kapita
  owej wchod z ą nast ępuj ące podmioty zale żne:
  Nazwa spó
  ki Siedziba Nazwa podmiotu
  dominuj
  ącego oraz
  pozosta
  ych
  udzia
  owców Udzia
  w kapitale
  oraz ogólnej
  liczbie g
  osów
  Data obj
  ęcia
  kontroli
  Prowadzenie dzia
  alno ści holdingowej
  AmRest Acquisition Subsidiary
  Ltd. Birkirkara, Malta AmRest Holdings SE 100,00% maj 200
  7
  AmRest TAG S.L.U. Madryt, Hiszpania AmRest Sp. z o.o. 1 00,00% marzec 2011
  AmRestavia S.L.U. Madryt, Hiszpania AmRest TAG S.L.U. 100 ,00% kwiecie
  ń 2011
  Restauravia Grupo Empresarial
  S.L. Madryt, Hiszpania AmRestavia S.L.U.
  AmRest TAG S.L.U. 16,52%
  83,48% kwiecie
  ń 2011
  AmRest HK Ltd Hong Kong, Chiny AmRest Holdings SE 100,00%
  wrzesie
  ń 2011
  AmRest China Group PTE Ltd Singapur AmRest Holdings SE 100,00%
  grudzie
  ń 2012
  Bigsky Hospitality Group Ltd Hong Kong, Chiny AmRest China Group
  PTE Ltd. 100,00% grudzie
  ń 2012
  New Precision Ltd Apia, Samoa AmRest China Group PTE Ltd. 100,00% grudzie
  ń 2012
  Horizon Group Consultants
  (BVI) Road Town, Tortola,
  Brytyjskie Wyspy
  Dziewicze AmRest China Group
  PTE Ltd.
  100,00% grudzie
  ń 2012
  Kai Fu Restaurant Managment
  (Shanghai) Co.,Ltd Szanghaj, Chiny Blue Frog
  Food&Bevarage
  Management Ltd 100,00% grudzie
  ń 2016
  Prowadzenie dzia
  alno
  ści restauracyjnej
  AmRest Sp. z o.o. Wroc
  aw, Polska AmRest Holdings SE 100,00% grudzie ń 2000
  AmRest s.r.o. Praga, Czechy AmRest Holdings SE 100,0 0% grudzie ń 2000
  AmRest Kft Budapeszt, W ęgry AmRest Sp. z o.o. 100,00% czerwiec 2006
  AmRest Coffee Sp. z o.o. Wroc
  aw, Polska AmRest Sp. z o.o.
  Starbucks Coffee
  International, Inc. 82,00%
  18,00%
  marzec 2007
  AmRest EOOD Sofia, Bu
  garia AmRest Holdings SE 100,00% kwiecie ń 2007
  OOO AmRest Petersburg, Rosja AmRest Acquisition
  Subsidiary Ltd.
  AmRest Sp. z o.o. 0,1%
  99,9%
  lipiec 2007
  AmRest Coffee s.r.o. Praga, Czechy AmRest Sp. z o.o
  .
  Starbucks Coffee
  International, Inc. 82,00%
  18,00%
  sierpie ń 2007
  AmRest Kávézó Kft Budapeszt, W ęgry AmRest Sp. z o.o.
  Starbucks Coffee
  International, Inc. 82,00%
  18,00%
  sierpie ń 2007
  AmRest d.o.o. Belgrad, Serbia AmRest Sp. z o.o.
  ProFood Invest GmbH 60,00%
  40,00%
  październik 2007
  Restauravia Food S.L.U. Madryt, Hiszpania Restauravia
  Grupo 100,00% kwiecie ń 2011


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  34
  Nazwa spó
  ki Siedziba Nazwa podmiotu
  dominuj
  ącego oraz
  pozosta
  ych
  udzia
  owców Udzia
  w kapitale
  oraz ogólnej
  liczbie g
  osów
  Data obj
  ęcia
  kontroli
  Empresarial S.L.
  Pastificio Service S.L.U. Lleida, Hiszpania Restaurav ia Grupo
  Empresarial S.L. 100,00% kwiecie ń 2011
  Pastificio Restaurantes S.L.U. Lleida, Hiszpania Past
  ificio Service S.L.U. 100,00% kwiecie ń 2011
  Pastificio S.L.U. Lleida, Hiszpania Pastificio Servic e S.L.U. 100,00% kwiecie ń 2011
  AmRest Adria d.o.o. Zagrzeb, Chorwacja AmRest Sp. z o.o 100,00% październik 2011
  AmRest GmbH* Kolonia, Niemcy AmRestavia S.L.U. 100,00% marzec 2012
  AmRest SAS Lyon, Francja AmRestavia S.L.U. 100,00% kwiecie ń 2012
  AmRest Adria 2 d.o.o. Ljubljana, S
  owenia AmRest Sp. z o.o. 100,00% sierpie ń 2012
  Frog King Food&Beverage
  Management Ltd Szanghaj, Chiny Bigsky Hospitality Group
  Ltd 100,00% grudzie ń 2012
  Blue Frog Food&Beverage
  Management Ltd Szanghaj, Chiny New Precision Ltd 100,00% grudzie ń 2012
  Shanghai Kabb Western
  Restaurant Ltd
  Szanghaj, Chiny Horizon Group
  Consultants (BVI) 100,00%
  grudzie ń 2012
  AmRest Skyline GmbH Kolonia, Niemcy AmRestavia S.L.U. 1
  00,00% październik 2013
  Kai Zhen Food and Beverage
  Management (Shanghai) Ltd. Szanghaj, Chiny Blue Frog
  Food&Beverage
  Management Ltd 100,00% marzec 2014
  AmRest Coffee EOOD Sofia, Bu
  garia AmRest Sp. z o.o.
  100,00% czerwiec 2015
  AmRest Coffee S.r.l. Bukareszt, Rumunia AmRest Sp. z o.o. 100,00% czerwiec 2015
  AmRest Coffee SK s.r.o. Bratys
  awa, S
  owacja AmRest s.r.o.
  AmRest Sp. z o.o. 99,00%
  1,00%
  grudzie ń 2015
  AmRest Coffee Deutschland
  Sp. z o.o. & Co. KG Monachium, Niemcy AmRest Kaffee Sp. z o.o.
  AmRest Capital Zrt 80,00%
  20,00%
  maj 2016
  AmRest DE Sp. z o.o. & Co. KG Berlin, Niemcy AmRest Kaff
  ee Sp. z o.o. 100,00% grudzie ń 2016
  The Grill Concept S.L.U. Lleida, Spain Pastificio Service S.L.U. 100,00% grudzie ń 2016
  LTP La Tagliatella Portugal, Lda Lizbona, Portugalia AmRest TAG S.L.U.
  AmRestavia S.L.U. 74,00%
  26,00%
  luty 2017
  AmRest AT GmbH Wiede ń, Austria AmRest Sp. z o.o. 100,00% marzec 2017
  AmRest Topco SAS Pary ż, Francja AmRest Holdings SE 100,00% maj 2017
  AmRest Delco SAS Pary
  ż, Francja AmRest Topco SAS 100,00% maj 2017
  AmRest Opco SAS Pary
  ż, Francja AmRest Holdings SE 100,00% lipiec 2017
  OOO Chicken Yug Petersburg, Rosja OOO AmRest 100,00%
  październik 2017
  LLC Pizza Company Petersburg, Rosja OOO AmRest 100,00 %
  listopad 2017
  AmRest Coffee SRB Belgrad, Serbia AmRest Holdings SE 100,00%
  listopad 2017
  Świadczenie us
  ug finansowych i innych dla potrzeb G rupy
  AmRest LLC Wilmington, USA AmRest Sp. z o.o. 100,00% lipiec 2008
  AmRest Capital Zrt Budapeszt, W ęgry AmRest Sp. z o.o. 100,00% listopad 2011
  AmRest Finance Zrt Budapeszt, W ęgry AmRest Sp. z o.o. 100,00% listopad 2011
  AmRest Work Sp. z o.o. Wroc
  aw, Polska AmRest Sp. z o.o. 100,0 0% marzec 2012
  La Tagliatella International Kft Budapeszt, W ęgry AmRestavia S.L.U. 100,00% listopad 2012
  La Tagliatella Financing Kft** Budapeszt, W ęgry AmRestavia S.L.U. 100,00% listopad 2012
  La Tagliatella SAS Lyon, Francja AmRestavia S.L.U. 100,00% marzec 2014


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  35
  Nazwa spó
  ki Siedziba Nazwa podmiotu
  dominuj
  ącego oraz
  pozosta
  ych
  udzia
  owców Udzia
  w kapitale
  oraz ogólnej
  liczbie g
  osów
  Data obj
  ęcia
  kontroli
  AmRest FSVC LLC Wilmington, USA AmRest Holdings SE 100,00% listopad 2014
  AmRest Kaffee Sp. z o.o. Wroc
  aw, Polska AmRest Sp. z o.o. 100,00% marzec 2016
  Restaurant Partner
  Polska Sp. z o.o. ód ź, Polska AmRest Holdings SE
  Delivery Hero GmbH 51,00%
  49,00% sierpie ń 2017
  AmRest Estate SAS Pary ż, Francja AmRest Opco SAS 100,00% wrzesie ń 2017
  AmRest Leasing SAS Pary ż, Francja AmRest Opco SAS 100,00% wrzesie ń 2017
  Ś
  wiadczenie us
  ug zarz ądzania
  a ńcuchem dostaw
  SCM s.r.o. Praga, Czechy SCM Sp. z o.o.
  Ondrej Razga 90,00%
  10,00%
  marzec 2007
  SCM Sp. z o.o. Warszawa, Polska AmRest Sp. z o.o.
  R&d Sp. z o.o.
  Beata Szafarczyk-Cylny
  Zbigniew Cylny 51,00%
  43,80%
  5,00%
  0,20%
  październik 2008
  SCM Due Sp. z o.o. Warszawa, Polska SCM Sp. z o.o. 1
  00,00% październik 2014
  * W dniu 25 listopada 2016 r. Zarząd AmRestavia S.L.U. podj ą
  decyzj ę o likwidacji spó
  ki AmRest GmbH. Do dnia sporz ądzenia
  niniejszego sprawozdania proces likwidacji nie zako ńczy
  si ę.
  ** W dniu 5 wrze śnia 2017 r. Zarz ąd AmRestavia S.L.U. podj ą
  decyzj ę o likwidacji spó
  ki La Tagliatella Financing Kft. Do dnia
  sporz ądzenia niniejszego sprawozdania proces likwidacji n ie zakończy
  si ę.
  Siedziba Grupy Kapita
  owej mie ści si ę we Wroc
  awiu, w Polsce. Wed
  ug stanu na 31 grudnia 2017 r. restauracje
  prowadzone przez Grup
  ę Kapita
  ow ą są zlokalizowane w Polsce, Czechach, na W ęgrzech, S
  owacji,
  w Rosji, Bu
  garii, Rumunii, Austrii, Serbii, Chorwa cji, Hiszpanii, Niemczech, Francji, Portugalii, S
  owenii oraz
  Chinach.


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  36  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  37
  Transakcje z jednostkami powi
  ązanymi
  Transakcje z jednostkami powi
  ązanymi odbywa
  y si ę na warunkach zbli żonych do warunków rynkowych.
  Nale
  żności od jednostek powi ązanych 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  AmRest Coffee Sp. z o.o.
  30 -
  AmRest Sp. z o.o. 2 051 39 856
  Pastificio Service S.L.U. 16 -
  Restauravia Food S.L.U. 23 2
  OOO AmRest 152 -
  AmRestavia S.L.U. 9 102 -
  AmRest Kft 102 -
  Pracownicy jednostek powi ązanych 252 2 616
  11 728 42 474
  Po
  życzki udzielone jednostkom powi ązanym
  31 grudnia 2017
  31 grudnia 2016
  AmRest Sp. z o.o. - 174 200
  AmRest TopCo Francja 8 718 -
  AmRest Opco SAS 37 380 -
  Amrest Acquisition Subsidiary - 114
  AmRest China 18 810 8 963
  64 908 183 277
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e
  zobowi
  ązania wobec jednostek powi ązanych 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  AmRest Sp. z o.o.
  69 44
  AmRestavia S.L.U. 3 329 -
  AmRest LLC
  77 93
  AmRest HK 102 102
  3 577 239
  Pozosta
  e przychody operacyjne od jednostek powi
  ązanych 12 miesi
  ęcy
  ko ńcz ących si ę 31 grudnia 2017
  12 miesi ęcy
  ko ńcz ących si ę 31 grudnia 2016
  AmRest Sp. z o.o. * 19 701 32 780
  Restaurant Partner Polska 2 -
  Restauravia Food S.L.U 362 -
  AmRest s.r.o. 380 440
  AmRest Coffee S.r.o. 291 -
  AmRest LLC - 1 847
  Pastificio Service, S.L.U. 543 -
  OOO AmRest 265 -
  Am Rest DE 13 -
  AmRest d.o.o. 29 -
  AmRest China Group - 1


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  38
  OOO Chicken Yug 11 -
  AmRest Coffee Sp. z o.o. 518 396
  AmRestavia S.L.U. 9 324 -
  SCM Sp. z o.o. 105 98
  AmRest AT 3 -
  AmRest Kft 536 -
  AmRest FSVC LLC 2 525 -
  AmRest Adria d.o.o. 25 -
  Restauravia Food S.L.U.
  - 2
  Pracownicy jednostek powi ązanych 1 906 -
  36 539 35 564
  *na saldo pozosta
  ych przychodów operacyjnych sk
  adają si ę nast ępuj ące pozycje:
  za 2017 rok przychody z tytu
  u refakturowania świadcze ń opartych na akcjach w
  asnych w kwocie 33 307 tys. pomniejszone o kwotę 13 606
  tys. z
  . - warto ść dotycz ąca kosztów wynikaj ących z realizacji programu opcji pracowniczych (opc je udzielone pracownikom jednostek
  zale żnych).
  za 2016 rok przychody z tytu
  u refakturowania świadcze ń opartych na akcjach w
  asnych w kwocie 52 306 tys. oraz refaktura kosztów podróży
  s
  u żbowych w kwocie 4 tys. z
  pomniejszone o kwot ę 19 530 tys. z
  . - warto ść dotycz ąca kosztów wynikaj ących z realizacji programu opcji
  pracowniczych (opcje udzielone pracownikom jednoste k zależnych).
  Pozosta
  e koszty operacyjne - jednostki powi
  ązane 12 miesi
  ęcy
  ko ńcz ących si ę 31 grudnia 2017
  12 miesi ęcy
  ko ńcz ących si ę 31 grudnia 2016
  AmRest FSVC LLC – odpis inwestycji w spó
  ce zale żnej (4 979) (6 134)
  AmRest FSVC LLC – odpis nale żności (2 525) (1 231)
  AmRest HK Ltd. – odpis odsetek od po życzki (234) (432)
  (7 738) (7 797)
  Koszty ogólnego zarz
  ądu – jednostki powi ązane
  12 miesięcy
  ko ńcz ących si ę 31 grudnia 2017
  12 miesi ęcy
  ko ńcz ących si ę 31 grudnia 2016
  AmRest Sp. z o.o. (483 ) (64)
  AmRest AT (3) -
  AmRest DE
  (13) -
  AmRestavia S.L.U. (3 329) -
  Restaurant Partner Polska (2) -
  AmRest Coffee Sp. z o.o. (1) (1)
  OOO Chicken Yug
  (11) -
  Finaccess Capital USA, Inc. (90) -
  Blue Horizon Hospitality Group - (1)
  (3 932) (66)  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  39
  Przychody finansowe od jednostek powi
  ązanych
  12 miesi
  ęcy
  ko ńcz ących si ę 31 grudnia 2017
  12 miesi ęcy
  ko ńcz ących si ę 31 grudnia 2016
  AmRest Sp. z o.o. – odsetki
  11 394 9 088
  AmRest Sp. z o.o. – odsetki cash pool 44 24
  AmRest Acqu isiton Subsidiary – odsetki, wycena 4 4
  AmRest s.r.o. – dywidenda 30 895 21 750
  AmRest HK Ltd. – odsetki 234 224
  AmRest LLC – różnice kursowe 14 22
  La Tagliatella LLC - wycena - -
  AmRest Opco SAS – odsetki 274 -
  AmRest TopCo Francja 157 -
  AmRest Fi nance S.L. - 13
  AmRest Coffee Deutshland - odsetki 551
  Finaccess Capital USA, Inc. 5 -
  AmRest China Group PTE Ltd. –odsetki 1 014 1 012
  44 586 32 137
  Koszty finansowe - jednostki powi ązane 12 miesięcy
  ko ńcz ących si ę 31 grudnia 2017
  12 miesi ęcy
  ko ńcz ących si ę 31 grudnia 2016
  AmRest Coffee Deutshland – różnice kursowe (108) -
  Pastificio Service, S.L.U. - różnice kursowe (1) -
  AmRestavia S.L.U. - ró żnice kursowe (192) -
  AmRest Opco SAS - ró żnice kursowe (1 127) -
  AmRest TopCo Francja - różnice kursowe (100) -
  AmRest Sp. z o.o. – różnice kursowe (316) -
  AmRest Acquisition Subsidiary. – ró żnice kursowe (5) -
  AmRest China - ró żnice kursowe (3 610) -
  AmRest Sp. z o.o. – odsetki cash pool
  (94) -
  (5 553) -
  Transakcje z Zarz
  ądem i Rad ą Nadzorcz ą
  Wynagrodzenie Zarz
  ądu i Rady Nadzorczej
  12 miesi ęcy ko ńcz ące
  si ę 31 grudnia 2017
  12 miesi ęcy ko ńcz ące
  si ę 31 grudnia 2016
  Wynagrodzenie Cz
  onków Zarz ądu i Rady Nadzorczej wyp
  acone
  przez Spó
  k
  ę oraz jednostki zale żne 10 740 13 318
  Razem wynagrodzenie wyp
  acone dla Zarz ądu i Rady
  Nadzorczej 10 740 13 318
  Kluczowi pracownicy Grupy bior
  ą równie ż udzia
  w programie opcji pracowniczych (nota 6). K
  oszty jakie
  rozpozna
  y spó
  ki Grupy dotycz
  ące programu opcji pracowniczych w odniesieniu do ka dry kierowniczej
  wynios
  y 3 329 tys. z
  oraz 2 166 tys. z
  w okresac h 12 miesi
  ęcy zako ńczonych odpowiednio 31 grudnia 2017 r.
  oraz 31 grudnia 2016 r.


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  40
  Za 12 miesi ęcy
  ko ńcz ących si ę
  31 grudnia 2017 Za 12 miesi
  ęcy
  ko ńcz ących si ę
  31 grudnia 2016
  Liczba przyznanych opcji Sztuk 586 266 358 420
  Liczba opcji dost ępnych do wykorzystania Sztuk 249 666 305 353
  Warto
  ść godziwa opcji na moment nadania z
  27 035 182 11 954 180
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. nie istnie
  j ą żadne zobowi ązania wobec by
  ych pracowników.
  12. Zobowi
  ązania warunkowe
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. Spó
  ka ponosi solidarn ą odpowiedzialno ść za realizacj ę zobowi ązań wynikaj ących z
  Umowy kredytowej z dnia 5 pa
  żdziernika 2017 r.
  Zobowi
  ązanie z tytu
  u zaci ągni ętego kredytu na dzie ń 31 grudzie ń 2017 r. zosta
  o przedstawione w nocie nr 4.
  13. Instrumenty finansowe
  Szacowanie warto
  ści godziwej
  Warto
  ść godziwa instrumentów finansowych znajduj ących si ę w obrocie na aktywnym rynku oparta jest na
  notowaniach rynkowych na dzie
  ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania finansowego. Warto ść godziw ą
  instrumentów finansowych, które nie znajduj
  ą się w obrocie na aktywnym rynku, ustala si ę przy wykorzystaniu
  technik wyceny.
  Spó
  ka stosuje ró
  żne metody i przyjmuje za
  o żenia oparte na warunkach rynkowych wyst ępuj ących na ka żdy
  dzie
  ń bilansowy. Warto ść godziw ą aktywów finansowych, które nie znajduj ą się w obrocie na aktywnym rynku,
  wylicza si
  ę z wykorzystaniem wska źników dla sektora oraz ostatniej dost ępnej informacji na temat inwestycji.
  Warto
  ść godziwa opcji walutowych i transakcji terminowych jest ustalana na podstawie wyceny
  przeprowadzanej przez banki, które wystawi
  y instru menty.
  Nast
  ępuj ące wyceny warto ści godziwej by
  y stosowane przez Spó
  k ę w odniesieniu do instrumentów
  finansowych i nieruchomo
  ści inwestycyjnych:
  · ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków d la identycznych aktywów lub zobowi
  ązań
  (Poziom 1),
  · dane wej
  ściowe inne ni ż ceny notowane zaliczane do Poziomu 1, które s ą obserwowalne dla sk
  adnika
  aktywów lub zobowi
  ązań w sposób bezpo średni (tj. jako ceny) lub po średnio (tj. bazuj ące na cenach)
  (Poziom 2),
  · dane wej
  ściowe do wyceny sk
  adnika aktywów lub zobowi ązań, które nie s ą oparte na mo żliwych do
  zaobserwowania danych rynkowych (dane wej
  ściowe nieobserwowalne) (Poziom 3).
  Poni
  ższa tabela przedstawia porównanie warto ści bilansowych i warto ści godziwych wszystkich instrumentów
  finansowych Spó
  ki, niewycenianych w warto
  ści godziwej, w podziale na poszczególne klasy i kat egorie
  aktywów i zobowi
  ązań:  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  41
  w tysi ącach z
  otych polskich 31.12.2017
  31.12.2016
  Instrument finansowy Katego
  ria wg
  MSR
  39 Poziom
  hierarchii
  warto
  ści
  godziwej Noty
  Warto
  ść
  godziwa
  Warto ść
  ksi ęgowa Warto ść
  godziwa Warto ść
  ksi ęgowa
  Pozosta
  e aktywa finansowe
  d
  ugoterminowe A 3 3 56 119 56 119 174 314 174 314
  Pozosta
  e aktywa finansowe
  krótkoterminowe A * 3 8 789 8 789 8 963 8 963
  Nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz
  pozosta
  e nale żności A * 5 11 847 11 847 42 554 42 554
  Pozosta
  e aktywa obrotowe A * 82 82 79 79
  Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty A * 8 102 112 102 112 11 139 11 139
  Pozosta
  e zobowi ązania
  d
  ugoterminowe – obligacje, SSD B 3 4 561 029 561 029 279 483 279 483
  Pozosta
  e zobowi ązania
  krótkoterminowe – obligacje, SSD B * 6 150 820 150 820 8 8
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug
  oraz pozosta
  e zobowi ązania B * 6 6 548 6 548 7 918 7 918
  A - po życzki i nale żności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  B - zobowi ązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  * Przyjmuje si
  ę że warto ść godziwa jest zbli żona do warto ści bilansowej, dlatego nie zastosowano żadnych technik do
  wyceny tych pozycji bilansowych.
  Warto ść bilansowa nale żności, kredytów i po życzek oraz zobowi ązań krótkoterminowych s ą zbli żone do ich
  warto
  ści godziwych z powodu ich krótkoterminowego charakt eru. Spó
  ka szacuje, że warto ść godziwa
  d
  ugoterminowych aktywów i zobowi
  ązań nie odbiega istotnie od ich warto ści bilansowych.
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. Spó
  ka nie posiada
  a instrument ów finansowych wycenianych w warto ści godziwej.
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. Spó
  ka nie rozpozna
  a transferó w pomi ędzy poziomami wycen w warto ści
  godziwej.
  Spó
  ka jest nara
  żona na szereg ryzyk finansowych, w tym: ryzyko zmia n rynkowych (obejmuj ące ryzyko
  walutowe i ryzyko zmian stóp procentowych) oraz w o graniczonym stopniu ryzyko kredytowe. Program
  zarz
  ądzania ryzykiem wprowadzony przez Spó
  k ę oparty jest na za
  o żeniu nieprzewidywalno ści rynków
  finansowych oraz s
  u
  ży maksymalnemu ograniczaniu wp
  ywu potencjalnych ne gatywnych czynników na wyniki
  finansowe Spó
  ki.
  Zarz
  ądzanie ryzykiem oparte jest na procedurach zatwierd zonych przez Zarz ąd.
  Ryzyko kredytowe
  Do instrumentów finansowych Spó
  ki, szczególnie nar a
  żonych na ryzyko kredytowe nale żą środki pieni ężne
  i ich ekwiwalenty, nale
  żności oraz udzielone po życzki. Spó
  ka lokuje środki pieni ężne i ich ekwiwalenty
  w instytucjach finansowych o wysokiej wiarygodno
  ści. Nie istnieje równie ż znacz ąca koncentracja ryzyka
  kredytowego w odniesieniu do nale
  żności handlowych oraz pozosta
  ych nale żności z uwagi na ich poziom na
  dzie
  ń bilansowy. Na dzie ń 31 grudnia 2017 r., maksymalne nara żenie na ryzyko kredytowe z tych tytu
  ów
  wynosi
  o 77 438 tys. z
  i obejmowa
  o g
  ównie nale
  żność z tytu
  u po życzek udzielonych jednostkom zale żnym
  (Nota 3). Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 Spó
  ka utworzy
  a odpis aktualizuj ący na po życzki udzielone, nale żności
  oraz posiadane udzia
  y w jednostkach zale
  żnych w kwocie 7 738 tys. PLN
  Ryzyko zmian stóp procentowych
  Udzielone przez Spó
  k
  ę po życzki do jednostek powi ązanych (Nota 3) najcz ęściej oparte zosta
  y na zmiennej
  stopie procentowej. Na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. Spó
  ka nie stosowa
  a zabezpiecz e ń ograniczaj ących wp
  yw na


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  42
  wynik finansowy zmian w przep
  ywach pieni
  ężnych wynikaj ących ze zmian stóp procentowych. Warto ść
  godziwa tych instrumentów nie ró
  żni si ę istotnie od ich warto ści bilansowej.
  Ryzyko walutowe
  Spó
  ka nara
  żona jest na ryzyko walutowe zwi ązane g
  ównie z wycen ą nale żności i zobowi ązań w walutach
  innych ni
  ż waluta funkcjonalna Spó
  ki. Spó
  ka nie stosuje ins trumentów zabezpieczaj ących maj ąc na uwadze
  brak wp
  ywu ró
  żnic kursowych na bie żące przep
  ywy pieni ężne.
  Ryzyko zwi
  ązane z p
  ynno ścią finansow ą
  Spó
  ka nie prowadzi dzia
  alno
  ści operacyjnej (poza dzia
  alno ścią holdingow ą oraz programem motywacyjnym
  opcje na akcje dla wy
  ższej kadry managerskiej), co powoduje brak konieczn o ści zapewnienia bie żącego dost ępu
  do kapita
  u oraz kontrolowania wymagalnych zobowi
  ązań. W celu sfinansowania dzia
  alno ści inwestycyjnej
  Spó
  ka wyemitowa
  a obligacje na kwot
  ę 280 mln z
  . oraz Schuldscheindarlehen na kwot ę 101 mln EUR.
  Charakterystyk
  ę zawarto w Nocie 4.
  Ryzyko kapita
  owe
  Celem Spó
  ki w zarz
  ądzaniu ryzykiem kapita
  owym jest ochrona zdolno ści Spó
  ki do kontynuowania
  dzia
  alno
  ści, a tak że finansowanie inwestycji w jednostkach zale żnych, tak aby mo żliwe by
  o realizowanie
  zwrotu dla akcjonariuszy oraz korzy
  ści dla innych zainteresowanych stron, a tak że utrzymanie optymalnej
  struktury kapita
  u w celu obni
  żenia jego kosztu.
  Wska
  źniki zad
  u żenia Spó
  ki na 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. przedstawiaj ą się nast ępuj ąco:
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Zobowi ązania z tytu
  u obligacji i inne zobowi ązania 727 813 299 367
  Minus: środki pieni ężne i ich ekwiwalenty (102 112 ) (11 139)
  Zad
  u
  żenie netto 625 701 288 228
  Kapita
  w
  asny ogó
  em 823 144 836 091
  Kapita
  zaanga żowany 1 448 845 1 124 319
  Wska źnik zad
  u żenia 43% 26%
  14. Zysk na jedn
  ą akcj ę
  Podstawowy i rozwodniony zysk/strata na jedn
  ą akcj ę zwyk
  ą za okres 12 miesi ęcy ko ńczących si ę 31 grudnia
  2017 r. i 2016 r. zosta
  obliczony w nast
  ępuj ący sposób:
  12 miesi ęcy
  kończących si ę
  31 grudnia 2017
  12 miesi ęcy
  kończących si ę
  31 grudnia 201 6 Zysk netto 44 989 45 799 Średniowa żona liczba akcji zwyk
  ych 21 213 893 21 213 893
  Średniowa żona liczba akcji zwyk
  ych dla potrzeb rozwodnionego zysku
  na akcj ę 21 213 893 21 213 89 3 Zysk na jedn ą akcj ę zwyk
  ą:
  Podstawowy zysk na jedn ą akcj ę zwyk
  ą 2,1 2 2,16
  Rozwodniony zysk na jedn ą akcj ę zwyk
  ą 2,12 2,16
  W dniu 1 grudnia 2014 roku nast ąpi
  o wyga śnięcie prawa Zarz ądu AmRest Holdings S.E. do dokonywania
  podwy
  ższe ń kapita
  u do kwoty EUR 5 tys. w ramach kapita
  u doc elowego (zgodnie z paragrafem 4.1 Statutu


  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  43
  Spó
  ki). Prawo to nadane zosta
  o uchwa
  om ZWZ akcjo
  nariuszy nr 13 z dnia 10 czerwca 2011 roku. Na dzie
  ń 31
  grudnia 2017 roku Spó
  ka nie ma mo
  żliwo ści potencjalnej emisji akcji celem rozliczenia prog ramów opcyjnych.
  Rozliczenie programów opcyjnych mo
  że zosta ć dokonane w formie akcji w
  asnych lub gotówkowej.
  15. Zabezpieczenie kredytów
  Kredyty zaci
  ągni ęte przez Grup ę nie s ą zabezpieczone na rzeczowych aktywach trwa
  ych oraz pozosta
  ym
  maj
  ątku Grupy. Kredytobiorcy (AmRest Holdings SE, AmRes t Sp. z o.o. oraz AmRest s.r.o.) ponosz ą solidarn ą
  odpowiedzialno
  ść za realizacj ę zobowi ązań wynikaj ących z umów kredytowych. Dodatkowo, spó
  ki z Grupy –
  OOO AmRest, AmRest TAG S.L.U., AmRestavia S.L.U., R estauravia Grupo Empresarial S.L., Restauravia
  Food S.L.U., Pastificio Service S.L.U., AmRest Capi tal Zrt, AmRest Kaffee sp. z o.o., AmRest Coffee
  Deutschland Sp. z o.o. & Co. KG, AmRest DE Sp. z o. o. & Co KG – udzieli
  y gwarancji na rzecz banków
  finansuj
  ących. Spó
  ki te gwarantuj ą wywi ązanie si ę przez Kredytobiorców ze zobowi ązań wynikaj ących z
  umowy kredytowej do momentu ich sp
  aty, czyli 30 wr ze
  śnia 2022 r.
  16. Zdarzenia po dacie bilansu
  Zarz
  ąd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spó
  ka”) poinformo wa
  o podpisaniu w dniu 27 lutego 2018 roku
  Umowy Wspólników pomi
  ędzy AmRest oraz LPQ Russia Limited z siedzib ą w Londynie, Wielka Brytania
  („Wspólnik”).
  Przedmiotem umowy s
  ą zasady wspó
  pracy Spó
  ki i Wspólnika celem rozwoju na rynku rosyjskim dzia
  alno ści
  restauracyjnej (sie
  ć typu „bakery”) w ramach nowo utworzonych struktur korporacyjnych. W efekcie AmRest
  stanie si
  ę udzia
  owcem wi ększo ściowym, posiadaj ącym 51% udzia
  ów w nowo utworzonej spó
  ce („Nowa
  Spó
  ka”). Pozosta
  ą cz ęść udzia
  ów (49%) posiada ć będzie Wspólnik. Nowa Spó
  ka ma by ć w
  a ścicielem Spó
  ek
  zale
  żnych, m.in. spó
  ki operacyjnej w Rosji oraz spó
  ki posiadaj ącej znaki towarowe (
  ącznie: „Struktura”).
  Obecnie Wspólnik jest w
  a
  ścicielem znaków towarowych takich jak „ Хлеб Насущный ” (Xleb Nasuschny),

  Филипповъ ” (Philippov) „H аш хлеб ” (Nash Khleb) i „ Андреевские булочные ” (Andreevsky Bulochnye).
  Podstawowym za
  o
  żeniem wspó
  pracy stron jest wniesienie przez Wspóln ika do Struktury Znaków Towarowych
  oraz zainwestowanie przez AmRest w Struktur
  ę 6.000.000 Euro, celem rozwijania w Rosji dzia
  alno ści
  gastronomicznej. Intencj
  ą stron jest zako ńczenie transakcji do czerwca 2018 roku, co nast ąpi po spe
  nieniu si ę
  warunków wskazanych w Umowie Wspólników.
  Dnia 5 pa
  ździernika 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie A kcjonariuszy AmRest podj ę
  o uchwa
  ę o
  transgranicznym przeniesieniu statutowej siedziby s pó
  ki do Hiszpanii. W konsekwencji tej uchwa
  y w dn iu 1
  marca 2018 r. zosta
  z
  o
  żony wniosek rejestracyjny do s ądu w Madrycie. Dodatkowo grupa planuje zmian ę
  waluty prezentacyjnej skonsolidowanego sprawozdania finansowego, która zostanie wprowadzona od
  pierwszego raportu publikowanego po zarejestrowaniu zmiany siedziby.  AmRest Holdings SE
  Noty do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  (w tysi
  ącach polskich z
  otych o ile nie podano inaczej)
  44
  Podpisy Cz
  onków Zarz
  ądu
  Drew O’Malley Mark Chandler
  AmRest Holdings SE AmRest Holdings SE
  Cz
  onek Zarz
  ądu Cz
  onek Zarz ądu
  Olgierd Danielewicz Oksana Staniszewska
  AmRest Holdings SE AmRest Holdings SE
  Cz
  onek Zarz
  ądu Cz
  onek Zarz ądu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  AmRest Holdings SE
  AmRest Holdings SE
  Jednostkow e
  S prawozdanie Zarządu
  za rok 2017
  8 marca 2018 r.  AmRest Holdings SE
  2
  Spis treści
  1. Wybrane dane finansowe ................................ ................................ ................................ ....................... 8
  2. Opis działalności Spółki ................................ ................................ ................................ ...................... 11
  2.1. Podstawowe usługi świadczone przez Grupę Kapitałową ................................ ................................ ... 11
  2.2. Restauracje segmentu Quick Service Restaurants (QSR) ................................ ................................ .... 12
  2.3. Restauracje segmentu Casual Dining Restaurants (CDR) ................................ ................................ ... 16
  3. Struktura przychodów ................................ ................................ ................................ .......................... 21
  4. Sieć dostawców ................................ ................................ ................................ ................................ ... 22
  5. Zatrudnienie w AmRest ................................ ................................ ................................ ....................... 24
  6. Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy ................................ ................................ .............................. 25
  6.1. Ocena wyników Grupy i struktury bilansu ................................ ................................ .......................... 25
  6.2. Ocena przyszłej zdolności do wywiązania się z zaciągniętych zobow iązań ................................ ........ 31
  6.3. Instrumenty finansowe w AmRest ................................ ................................ ................................ ....... 31
  6.4. Opis struktury głównych lokat i inwestycji kapitałowych ................................ ................................ ... 31
  6.5. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych ................................ ................................ ........ 31
  6.6. Umowy ubezpieczenia ................................ ................................ ................................ ......................... 34
  6.7. Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Spółki ........... 34
  6.8. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostki od niego zależne z
  podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe ................................ ............................ 41
  6.9. Ważniejsze osiągnięcia Spółki w dziedzinie badań i rozwoju ................................ ............................. 41
  7. Grupa AmRest Holdings SE w roku 2017 ................................ ................................ ........................... 42
  7.1. Planowane działania inwestycyjne oraz ocena możliwości ich realizacji ................................ ............ 42
  7.2. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju Grupy ................................ ........................... 42
  7.2.1. Czynniki zewnętrzne ................................ ................................ ................................ .................. 42
  7.2.2. Czynniki wewnętrzne ................................ ................................ ................................ ................. 43
  8. Podstawowe ryzyka i zagrożenia, na które narażone jest Spółka ................................ ........................ 44
  8.1. Czynniki pozostające poza kontrolą Spółki ................................ ................................ ......................... 44
  8.2. Uzależnienie od franczyzodawcy ................................ ................................ ................................ ........ 44
  8.3. Uzależnienie od partnerów joint venture ................................ ................................ ............................. 44
  8.4. Brak wyłączności ................................ ................................ ................................ ................................ . 45
  8.5. Umowy najmu i ich przedłużenie ................................ ................................ ................................ ....... 45
  8.6. Ryzyko związane z konsumpcją produktów żywnościowych ................................ ............................. 45
  8.7. Ryzyko związane z utrzymaniem osób zajmujących kluczowe stanowiska ................................ ........ 46
  8.8. Ryzyko związane z kosztami pracy dotyczącymi pracowników restauracji oraz zatrudnieniem i
  utrzymaniem profesjonalnej kadry ................................ ................................ ................................ ...... 46
  8.9. Ryzyko dotyczące ograniczeń w dostępności produktów spożywczych i zmienności ich kosztów .... 46
  8.10. Ryzyko związane z rozwojem nowych marek ................................ ................................ ..................... 46  AmRest Holdings SE
  3
  8.11. Ryzyko związane z otwarciem restauracji w nowych krajach ................................ ............................. 46
  8.12. Ryzyko walutowe ................................ ................................ ................................ ................................ 47
  8.13. Ryzyko związane z obecną sytuacją geopolityczną na Ukrainie oraz w Rosji ................................ .... 47
  8.14. Ryzyko zwiększonych kosztów finansowych ................................ ................................ ...................... 47
  8.15. Ryzyko płynnościowe ................................ ................................ ................................ .......................... 47
  8.16. Ryzyka podatkowe ................................ ................................ ................................ ............................... 47
  8.17. Ryzyko spowolnienia gospodarek ................................ ................................ ................................ ....... 48
  8.18. Ryzyko sezonowości sprzedaży ................................ ................................ ................................ ........... 48
  8.19. Ryzyko awarii systemu komputerowego i czasowego wstrzymania obsługi klientów przez
  restauracje sieci ................................ ................................ ................................ ................................ .... 48
  9. Kierunki i strategia rozwoju Spółki ................................ ................................ ................................ ..... 49
  10. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego grupą
  kapitałową ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 50
  11. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych ................................ ....................... 51
  12. Skład Holdingu ................................ ................................ ................................ ................................ .... 53
  13. Kredyty i pożyczki ................................ ................................ ................................ ............................... 55
  14. Poręczenia i gwarancje ................................ ................................ ................................ ........................ 57
  15. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
  organem administracji publicznej ................................ ................................ ................................ ........ 58
  16. Oświadczenie Zarządu ................................ ................................ ................................ ......................... 59
  16 .1. Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań ................................ ................................ ...... 59
  16.2. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań ................................ ................................ .... 59
  Załącznik nr 1: Wyniki finansowe za czwarty kwartał 2017 roku ................................ ................................ ....... 62
  Załącznik nr 2: Ład korporacyjny ................................ ................................ ................................ ........................ 64
  1. Oświadczenie o przestrz eganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW .............................. 64
  2. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i
  zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych .................. 67
  3. Skład osobowy organ ów zarządzających i nadzorujących ................................ ................................ ........... 67
  3.1. Zmiany w Zarządzie Spółki Dominującej ................................ ................................ ............................. 67
  3.2. Zmiany w Radzie Nadzorczej ................................ ................................ ................................ ............... 68
  3.3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej ................................ ................................ ................................ ......... 69
  4. Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących Spółkę ................................ ................................ ..... 70
  5. Opis działania organów zarządzających i nadzorujących Emitenta ................................ ............................. 71
  6. Komitet Audytu AmRest - opis działania, skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego
  roku obrotowego ................................ ................................ ................................ ................................ .. 72
  7. Struktura Akcjonariatu ................................ ................................ ................................ ................................ . 73
  8. Opis zmian w akcjonariacie ................................ ................................ ................................ ......................... 74  AmRest Holdings SE
  4
  8.1. Zmiany w akcjonariacie w odniesieniu do akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na
  Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ................................ ................................ ............................... 74
  8.2. Zmiany w liczbie akcji AmRest będących w posiadaniu osób nadzorujących i zarządzających
  AmRest ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 79
  8.3. Transakcje na akcjach AmRest dokonane przez osoby mające dostęp do informacji poufnych .......... 80
  8.4. Transakcje na akcjach własnych AmRest dokonane na potrzeby realizacji programu opcji
  menadżerskich ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 84
  8.5. Pozostałe informacje dotyczące akcjonariatu ................................ ................................ ....................... 91
  9. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i
  sposobu ich wykonywania ................................ ................................ ................................ ................... 91
  10. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Emitenta ................................ ................................ ............. 91
  11. Polityka różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów ....................... 91
  12. Informacja na temat prowadzonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub
  innej o zbliżonym charakterze. ................................ ................................ ................................ ............ 92
  12.1. Działania filantropijne ................................ ................................ ................................ ........................ 92
  12.2. Działania sponsoringowe ................................ ................................ ................................ .................... 93
  Załącznik nr 3 : Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej AmRest Holdings SE
  za rok 2017 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 94
  1. Wstęp ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 94
  2. Opis modelu biznesowego ................................ ................................ ................................ ........................... 94
  3. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności ................................ ................................ ........................ 97
  4. Zarządzanie ryzykami i ryzyka niefinansowe ................................ ................................ .............................. 98
  5. Polityki dotyczące przeciwdziałania korupcji i ich rezultaty ................................ ................................ .... 101
  6. Zagadnienia środowiskowe - opis polityk grupy kapitałowej AmRest Holdings SE i ich wyniki ............. 102
  7. Zagadnienia pracownicze - opis polityk grupy kapitałowej AmRest Holdings SE i ich wyniki ................ 105
  8. Zagadnienia społeczne - opis polityk grupy kapitałowej AmRest Holdings SE i ich wyniki .................... 110
  9. Zagadnienie praw człowieka - opis polityk grupy kapitałowej AmRest Holdings SE i ich wyniki ........... 115
  AmRest Holdings SE
  5
  List do akcjonariuszy
  Drodzy Akcjonariusze,
  Miniony rok był kolejnym niezwykle udanym okresem w historii Grupy AmRest, obfitującym w wiele
  przełomowych dla nas wydarzeń. Podobnie do poprzednich lat, kontynuowaliśmy dynamiczny rozwój biznesu na
  wielu płaszczyznach, realizując dł ugofalową wizję wiodącego operatora sieci restauracji w Europie.
  Sprzyjające trendy konsumenckie, silna pozycja naszych marek, dynamiczny rozwój organiczny oraz duża
  aktywność w obszarze M&A pozwoliły nam zwiększyć przychody Grupy AmRest o 25% w 2017 roku oraz
  umocnić marże na większości głównych rynków. Nasz biznes bazowy (wyłączając wpływ transakcji M&A) po
  raz kolejny osiągnął 20% wzrost zyskowności na poziomie EBITDA, stawiając nas w czołówce dynamicznie
  rosnących firm restauracyjnych w Europie. Dbając o zrównoważony rozwój, w minionym roku konsekwentnie
  realizowaliśmy strategię podwojenia wielkości biznesu w ciągu trzech lat, opartą na trzech głównych filarach:
  dynamicznym wzroście biznesu bazowego, akwizycjach oraz inwestycjach w platformę cyfrową.
  Zgo dnie z wcześniejszymi zapowiedziami, istotnie przyspieszyliśmy tempo wzrostu organicznego otwierając 21 0
  nowych lokali (vs 146 rok wcześniej). Kontynuując ekspansję sieci KFC i La Tagliatella, zwiększyliśmy także
  inwestycje w marki Starbucks i Pizza Hut. D ynamiczny rozwój tej ostatniej zawdzięczamy przede wszystkim
  udanemu wdrożeniu innowacyjnego konceptu Pizza Hut Express. Obecnie restauracje tego formatu funkcjonują
  już na czterech naszych rynkach, a dalszy ich rozwój będzie wspierany posiadaną licencją m aster -franczyzy na
  Europę Środkową, Niemcy i Francję.
  W przyszłości zamierzamy rozwijać się jeszcze szybciej, dostrzegając dużą przestrzeń do wzrostu na obecnych
  rynkach. Solidne wyniki nowych restauracji, usprawniony proces doboru lokalizacji i poprawa ef ektywności
  alokowania kapitału pozwalają nam obecnie planować otwarcie 300 restauracji w 2018 roku.
  Dywersyfikacja działalności stwarza nam nowe możliwości dalszego rozwoju. W minionym roku byliśmy
  świadkami wielu przełomowych wydarzeń w tym zakresie. Otwi erając nasze pierwsze KFC w Austrii i Słowenii
  oraz pierwszą restaurację La Tagliatella w Portugalii, poszerzyliśmy zasięg Grupy AmRest o trzy nowe kraje.
  Jednocześnie na obecnyc h rynkach działalności konsekwentnie wprowadza liśmy marki z naszego portfela. W
  Czechach powstały pierwsze lokale Pizza Hut. Wprowadziliśmy także do Europy sieć Blue Frog, otwierając
  restauracje tej marki w Hiszpanii i Polsce. Intensywny rozwój na wielu rynkach równocześnie jest zasługą silnych
  i efektywnych zespołów lokalnych.
  Rok 2017 był także wyjątkowy w obszarze M&A. Zrealizowaliśmy rekordową liczbę dziewięciu projektów
  akwizycyjnych, głównie w obrębie sieci KFC i Pizza Hut na rynkach Niemiec, Francji i Rosji. Poszerzając nasz
  portfel o ponad 250 restauracji, umocniliśmy pozycję tych marek w Grupie AmRest oraz zwiększyliśmy naszą
  ekspozycję na perspektywiczne rynki Europy Zachodniej. Jesteśmy przekonani, że udana integracja i dalszy
  rozwój przejętych biznesów w znacznym stopniu pomoże nam w budowaniu pozycji wiodącego operatora
  restauracyjnego w Europie.
  Świadomi najnowszych trendów w segmencie restauracyjnym, w minionym roku kontynuowaliśmy inwestycje
  w nowoczesne platformy cyfrowe. Rozwój aplikacji mobilnych oraz wdrożenie pionierskich rozwiązań w zakresie
  składania zamówień, m. in. funkcjonalności „Skip the Line” w KFC, pozwoli nam lepiej rozumieć profil i potrzeby
  klientów oraz poprawić komfort korzystania z naszej oferty. Dodatkowo, zainwestowaliśmy w cyfrową platformę
  zamawiania posiłków z dostawą do domu, stając się większośc iowym udziałowcem podmiotu prowadzącego
  Pizzaportal.pl. Nawiązaliśmy też ścisłą współpracę z naszym partnerem (Delivery Hero) w zakresie
  wprowadzenia oferty naszych marek na podobne platformy w Czechach i na Węgrzech. Biorąc pod uwagę
  dynamiczny wzrost nas zego segmentu dostaw (w Polsce o ponad 30% w 2017 roku) oraz fakt, iż obecnie
  większość naszych zamówień w tym kanale realizowana jest za pośrednictwem nowych technologii, pokładamy
  duże nadzieje w rozwoju tych platform. Jesteśmy przekonani, że nie tylko w prowadzi to nowe standardy obsługi
  klienta , ale również w znaczny sposób przyczyni się do budowania wartości Grupy AmRest.
  AmRest Holdings SE
  6
  W tym roku świętujemy 25 -lecie istnienia naszej firmy. To niesamowite jak – zaczynając od pierwszego lokalu
  Pizza Hut we Wrocławiu – zbudowaliśmy międzynarodowy biznes restauracyjny obecny w 16 krajach. Patrząc
  na portfel blisko 1650 restauracji, na myśl przychodzi nam nasze motto „Wszystko Jest Możliwe”. Podejście to
  nie tylko pomogło nam dojść do miejsca, w którym się teraz znajdujem y, lecz także napędzać będzie dalszy wzrost
  Grupy AmRest. Jesteśmy podekscytowani czekającymi nas możliwościami rozwoju, jak również świadomi
  wyzwań w dalszej integracji biznesów na poszczególnych rynkach. Jednocześnie wierzymy, że zdobyte na
  przestrzeni l at doświadczenie operacyjne, a także ogromne zaangażowanie i pozytywna energia tysięcy naszych
  Pracowników pozwolą nam sprostać tym zadaniom. Pragniemy w tym miejscu serdecznie im wszystkim
  podziękować za dotychczasowy wkład w rozwój biznesu i tworzenie un ikalnej kultury firmy AmRest. To dzięki
  nim AmRest jest tak wyjątkową organizacją .
  Zarząd AmRest Holdings SE
  AmRest Holdings SE
  7
  Wyjaśnienie dotyczące sprawozdania jednostkowego
  Spółka AmRest Holdings SE jest jednostką holdingową i nie prowadzi działalności operacyjnej. Z tego powodu
  prezentowane w niniejszym sprawozdaniu dane finansowe dotyczą działalności całej Grupy.
  AmRest Holdings SE
  8
  1. Wybrane dane finansowe
  WYKRES 1. PRZYCHODY AMREST W LAT ACH 201 5-201 7 (W TYS . ZŁ)
  WYKRES 2. WYNIK NA POZIOMIE EBITDA W LAT ACH 201 5-201 7 (W TYS . ZŁ)
  0
  1 000 000
  2 000 000
  3 000 000
  4 000 000
  5 000 000
  6 000 000
  2015 2016 2017
  3 338 740
  4 207 369
  5 265 507
  Wzrost sprzedaży +58 %
  0
  100 000
  200 000
  300 000
  400 000
  500 000
  600 000
  700 000
  2015 2016 2017
  436 472
  555 576
  630 225
  Wzrost 44 %  AmRest Holdings SE
  9
  WYKRES 3. LICZBA RESTAURACJI AMREST NA KONIEC LAT 201 5-201 7
  WYKRES 4. LICZBA RESTAURACJI AMREST Z PODZIA ŁEM NA MARKI, STAN N A KONIEC 201 7 ROKU
  0
  200
  400
  600
  800
  1000
  1200
  1400
  1600
  1800
  2015 2016 2017
  904
  1181
  1638 Wzrost 81%
  * W tym restauracje zarządzane przez franczyzobiorców marek La Tagliatella i Pizza Hut.
  KFC 669
  Pizza Hut 327
  Starbucks 301
  Burger King 54 La Tagliatella 236
  Blue Frog 45 KABB 4
  * W tym restauracje zarządzane przez franczyzobiorców marek La Tagliatella i Pizza Hut  AmRest Holdings SE
  10
  WYKRES 5. LICZBA RESTAURACJI AMREST Z PODZIAŁEM N A KRAJE, STAN NA KON IEC 201 7 ROKU
  Hiszpania 278 Portugalia 1
  Francja 176
  Niemcy 231
  Chiny 47
  Austria 1
  Polska 454
  Czechy 133
  Słowenia 1
  Węgry 82
  Słowacja 4
  Rumunia 36
  Rosja 165
  Bułgaria 13
  Serbia 7
  Chorwacja 7
  * W tym restauracje zarządzane przez franczyzobiorców marek La Tagliatella i Pizza Hut  AmRest Holdings SE
  11
  2. Opis działalności Spółki
  2.1. Podstawowe usługi świadczone przez Grupę Kapitałową
  AmRest Holdings SE, wraz ze spółkami zależnymi w ramach grupy kapitałowej („AmRest”), zarządza 7 markami
  restauracyjnymi w 16 krajach Europy oraz Azji. Każdego dnia ponad 37 tysięcy pracowników AmRest, poprzez
  kulturę „Wszystko Jest Możliwe!”, dostar cza wy śmienite smaki oraz wyjątkową obsługę po przystępnej cenie.
  Na dzień 8 marca 2018 roku AmRest prowadzi 1 64 7 restauracji w dwóch sektorach restauracyjnych: Quick
  Service Restaurants (QSR), restauracje szybkiej obsługi – KFC, Burger King, Starbucks, Pzza Hu t Delivery (pizza
  z dostawą) i Pizza Hut Express oraz Casual Dining Restaurants (CDR), restauracje z pełną obsługą kelnerską –
  Pizza Hut, La Tagliatella, Blue Frog oraz KABB.
  Restauracje AmRest oferują usługi gastronomiczne na miejscu, na wynos, obsługę kl ientów zmotoryzowanych
  na specjalnych stanowiskach („Drive Thru”) oraz obsługę zamówień telefonicznych. Menu restauracji AmRest
  oferują wysokiej jakości dania, przygotowywane ze świeżych produktów, zgodnie z oryginalnymi przepisami i
  standardami restauracj i KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, La Tagliatella, Blue Frog i KABB.
  AmRest jest operatorem marek KFC oraz Pizza Hut w ramach umów franczyzowych z firmą Yum! Od dnia 1
  października 2016 roku Spółka jako master -franczyzobiorca nabyła prawo do udziela nia na rzecz osób trzecich
  franczyzy (tzw. subfranczyza) na prowadzenie restauracji Pizza Hut typu Express oraz Delivery (pizza z dostawą)
  w krajach Europy Środkowo -Wschodniej, przy zachowaniu określonego udziału lokali prowadzonych
  bezpośrednio przez Spół kę. Przejęte w maju i lipcu 2017 roku restauracje Pizza Hut odpowiednio we Francji i w
  Niemczech prowadzone są zarówno przez AmRest, jak i przez podmioty, którym Spółka dzierżawi prawa do
  prowadzenia restauracji na zasadzie subfranczyzy.
  Restauracje Burge r King także funkcjonują na zasadzie franczyzy, na podstawie umowy z Burger King Europe
  GmbH.
  Restauracje Starbucks w Polsce, Czechach i na Węgrzech otwierane są przez spółki joint venture AmRest Coffee
  (82% AmRest i 18% Starbucks) posiadające prawa i lice ncje do rozwoju i prowadzenia kawiarni Starbucks w
  tych krajach. Restauracje Starbucks w Rumunii i Bułgarii (przejęte przez Spółkę od Marinopoulos Coffee SEE
  B.V. w czerwcu 2015 roku), w Niemczech (przejęte od Starbucks Coffee EMEA B.V. w maju 2016 roku) o raz na
  Słowacji prowadzone są na zasadzie franczyzy.
  Marka La Tagliatella jest marką własną AmRest, która dołączyła do portfela w kwietniu 2011. Restauracje La
  Tagliatella prowadzone są zarówno przez AmRest, jak i przez podmioty, którym Spółka dzierżawi pr awa do
  prowadzenia restauracji na zasadzie umowy franczyzowej.
  Marki Blue Frog oraz KABB stały się własnością AmRest w grudniu 2012 w wyniku umowy nabycia
  większościowego pakietu udziałów w Blue Horizon Hospitality Group LTD.
  Dnia 31 marca 2017 roku AmRest podpisał umowę inwestycyjną z Delivery Hero GmbH oraz Restaurant Partner
  Polska („RPP”). Na mocy umowy AmRest nabył 51% udziałów w RPP , stając s ię większościowym udziałowcem
  spółki . RPP prowadzi serwis PizzaPortal.pl – agregator zbierający oferty ponad 25 00 restauracji w blisko 400
  polskich miastach umożliwiający zamawianie online posiłków z dostawą.
  AmRest Holdings SE
  12
  2.2. Restauracje segmentu Quick Service Restaurants (QSR)
  Powstała w 1952 roku marka KFC jest obecnie największą, najszybciej
  rozwijającą się i najbardziej popul arną siecią szybkiej obsługi
  specjalizującą się w potrawach z kurczaka. Na świecie funkcjonuje
  obecnie ponad 20 000 restauracji tej marki w przeszło 120 krajach.
  Miniony rok był jednym z najbardziej dynamicznych okresów w historii
  marki KFC w AmRest. Wyni kało to zarówno z poprawy sprzedaży i zyskowności restauracji na istniejących
  rynkach , jak również z przejęcia części biznesu KFC na rynku niemieckim i francuskim. AmRest otworzył także
  pierwsz e restauracj e KFC w Austrii oraz Słow enii. Na koniec 2017 roku w portfelu AmRest znalazło się 669
  restauracji KFC, a wiec 150 więcej niż w roku poprzednim.
  Silna dynamika wzrostu w Centralnej Europie utrzymała się
  przez cały rok na każdym z r ynków operowanych przez AmRest.
  Było to konsekwe ncją realizowanej strategii związanej z dalszym
  udoskonalaniem ogólnego wizerunku restauracji, jakości obsługi
  oraz wieloma innowacjami w zakresie produktów. Silna pozycja
  w segmencie dostaw do domu została utrzymana . U sługa to
  została wprowadzona do wielu nowych restauracji w Polsce , jak
  również na rynek czeski i węgierski, co spotkało się z ogromnym
  pozytywnym odbiorem ze strony Gości. KFC wzmocniło
  również swoją pozycję w segmencie „value” – zarówno w
  przypadku stałej oferty jaką jest B -Smart, jak równie ż w
  przypadku innych charakterystycznych dla marki produktów.
  Wśród wielu nowości wprowadzonych do oferty pojawiły się między innymi Burgery w wersji premium:
  California Zinger czy Summer Zinger. Na uwagę zasługiwały także inne warianty smakowe wprowadzon ych w
  poprzednim roku Shake’ów De Lux. Wszystkie restauracje w Polsce i na Węgrzech wprowadziły do swojej oferty
  także szeroką gamę produktów śniadaniowych, która stanowi doskonałe uzupełnienie standardowej oferty KFC.
  KFC na rynku polskim uruchomiło rów nież funkcjonalność „Przeskocz kolejkę” umożliwiającą składnie
  zamówień w restauracji poprzez aplikację, co zgodnie z nazwą tej usługi pozwala na ominięcie kolejki w
  wybranych restauracjach KFC. W najbliższych latach moż na spodziewać się jeszcze większej a ktywności marki
  w obszarze nowych technologii.
  Na większości rynków w Centralnej Europie wzrosły koszty pracy i zgodnie z
  opiniami ekspertów trend ten może utrzymać się w najbliższych latach.
  Jednocześnie nastąpiła jednak widoczna poprawa w pozostałych ob szarach
  kosztowych, co pozwoliło na znaczącą poprawę marży, przewyższającą wstępne
  założenia.
  Rynek rosyjski odnotował w 2017 roku bardzo dobre wyniki pomimo utrzymującej
  się w kraju wymagającej sytuacji makroekonomicznej. Dzięki konsekwentnie
  egzekwowa nej strategii budowania świadomości marki, innowacjom produktowym oraz ofercie segmentu
  „value”, w 2017 roku odnotowano silny, jednocyfrowy wzrost przychod ów w restauracjach porównywalnych .
  Dzięki wielu wysiłkom związanym z usprawnianiem procesów operacyj nych, marka KFC w Rosji poprawiła
  znacząco swoją marżowość. Przejęcie biznesu KFC w nowym dla działalności Spółki regionie Rosji (Krasnodar)
  przebiegł o bardzo pomyślnie, a nowo otwarte restauracje uzyskują wyniki zgodne z oczekiwaniami. W
  wybranych restaur acjach KFC należących do AmRest w Rosji wprowadzona została usługa dostawy do domu,
  która z pewnością będzie sukcesywnie wprowadzana na większą skalę. Część restauracji została również
  wyposażona w kioski do składania zamówień, co spotkało się z bardzo poz ytywnym odbiorem ze strony Gości.  AmRest Holdings SE
  13
  Restauracje KFC działające w Hiszpanii odnotowały poprawę wyników sprzedaży w porównaniu do roku
  poprzedniego, co było skutkiem między innymi wprowadzenia i promowania oferty „value”. W minionym roku
  AmRest przejął 3 resta uracje należące wcześniej do YUM, jak również otworzył 7 nowych restauracji, które
  uzyskują wyniki zgodne z oczekiwaniami. Na rynku hiszpańskim w wybranych restauracjach AmRest obecnie
  jest również testowana usługa dostawy do domu.
  Nowo przejęte restaurac je KFC w zachodniej Europie (Niemcy, Francja) są obecnie na etapie integracji z
  pozostałą częścią biznesu KFC AmRest. Na tym etapie proces ten upływa zgodnie z oczekiwaniami Zarządu
  Spółki .
  W 2017 roku marka bardzo aktywnie zaangażowała się w projekt „Harvest” mający na celu przeciwdziałanie
  marnowaniu się jedzenia oraz współpracę z lokalnymi bankami żywności. Dzięki temu projektowi przekazano
  ponad 500 tys. posiłków dla osób najbardziej pot rzebujących. Na chwilę obecną projekt ten jest realizowany na
  dużą skalę w Polsce oraz w mniejszym zakresie na niektórych pozostałych rynkach. Marka KFC w AmRest bardzo
  aktywnie działa także w obszarze zaangażowania pracowników zarów no w projekty społeczne , jak i w
  opracowywanie innowacji produktowych. Po raz drugi z rzędu odbył się konkurs pod nazwą Colonel’s Kitchen,
  dzięki któremu pracownicy restauracji KFC należących do AmRest mieli możliwość stworzenia produktów, które
  mogą zostać wprowadzone do sprzed aży w restauracjach należących do marki. Inicjatywa ta cieszy się ogromnym
  zaangażowaniem pracowników AmRest i będzie kontynuowana w najbliższych latach.
  Na dzień przekazania raportu Spółka prowadzi 676 restauracj i KFC - 245 w Polsce, 156 w Rosji, 85 w Cz echach,
  53 w Hiszpanii, 50 na Węgrzech, 43 we Francji, 23 w Niemczech, po 7 w Serbii i Chorwacji , 5 w Bułgarii oraz
  po 1 w Austrii i Słowenii.
  Założona w 1954 roku marka Burger King jest drugą na świecie siecią restaur acji typu fast
  food pod względem lic zby prowadzonych restauracji . Marka Burger King jest obecna w
  ponad 100 krajach i jest tworzona przez ponad 15 700 restauracji obsługujących codzienne
  11 milionów gości. Restauracje Burger King są restauracjami szybkiej obsługi oferującymi
  grillowane na og niu burgery wołowe, drobiowe , a także frytki, napoje oraz inne przystępne
  cenowo produkty .
  Rok 2017 był rokiem pomyślnym dla restauracji Burger King prowadzonych przez AmRest. Marka kontynuowała
  pozytywny trend rozpoczęty w poprzednim roku i zanotowała wz rost w obszarze „Same store sales” (Sprzedaż
  porównywalna, „SSS”) oraz „Average guest check” (Średnia wartość zamówienia, „AGC”). Największy przyrost
  SSS miał miejsce na rynku czeskim. Marce udało się zwiększyć dochodowość pomimo silnej negatywnej presji
  ze strony wzrostu kosztów pracy. Marża EBITDA skorygowana o startup’y była wyższa niż w zeszłym roku we
  wszystkich krajach, w których Burger King jest prowadzony przez AmRest.
  Oprócz poprawy wyników finansowych, marka zanotowała też najbardziej dynamiczny rozwój od kilku lat. Rok
  2017 przyniósł udane przejęcia czterech restauracji w Polsce oraz pięć otwarć nowych punktów (cztery w
  Czechach oraz jedno w Polsce). Planuje się kontynuację tego trendu i otwieranie kolejnych restauracji marki w
  atrakcyjnych lokal izacjach.
  W dzień publikacji niniejszego raportu AmRest prowadzi 54 restauracje
  Burger King – 41 w Polsce, 12 w Czechach oraz 1 w Bułgarii .
  W maju 2017 roku marka świętował a 10 -lecie obecności na polskim rynku,
  któremu towarzyszyły kampanie PR -owe oraz s pecjalne promocje dla Gości.
  Historia Burger King’a na rynku dowodzi, że konsekwentnie realizowana
  strategia zaowocowała w stabilny rozwój marki .
  W zeszłym roku duż o uwagi poświęcono doskonałoś ci operacyjn ej w restauracjach . W Polsce, Czechach i
  Bułgarii m arka podniosła poziom satysfakcji Gości dzięki wdrażaniu założeń „Service Vision” i wielu
  inwestycjom w restauracjach. Wprowadzenie cyfrowych menuboard ’ów (tablic z menu), hotboard ’ów  AmRest Holdings SE
  14
  (podgrzewanych stołów do przygotowywania kanapek) oraz opcji „Zamów i od bierz” spowodowało wzrost
  wskaźnika AGC, zwiększenie szybkości obsługi oraz lepsze postrzeganie marki wśród klientów (według rankingu
  Brand Observer, Millward Brown). Warto wspomnieć także o remoncie ośmiu restauracji w duchu „Prime design”
  – wykorzystując ego połączeni e elementów przywodzących na myśl ręcznie wykonane dekoracje, przyjemn ej
  grafiki, zdecydowanej palety kolorów i amerykańskich akcentów. Dodatkowo wprowadzon o nowe stroje dla
  pracowników wszystkich restauracji.
  Osiąganie pozytywnych wyników fin ansowych jest możliwe również dzięki utrzymaniu wysokiej świadomości
  marki na polskim, czeskim i bułgarskim rynku. Zgodnie z najnowszym raportem Brand Tracker główną zaletą
  marki Burger King jest wysoka jakość jedzenia, głównie w następujących kategoriach: doskonałe burgery,
  burgery grillowane na ogniu oraz najlepsza wołowina. Marka nadal wyznaje strategię „Lepszy Burger”, której
  założenia znacznie odróżniają markę od konkurencji. Pierwszy raz Burger King wprowadził w Polsce Tank
  Burger, kultowego Whoopera w czarnej bułce. We współpracy z „World of
  tanks” (gra komputerowa online) kampania reklamowa dotarła do dużej
  społeczności graczy w Polsce (około 3 milionów użytkowników).
  Kolejnym ważnym sukcesem roku 2017 były dwukrotnie przeprowadzone
  akcje sprzedażowe oferujące produkty w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
  Wprowadzenie w Polsce ofert „dobre za drobne” (zawierającej produkty w
  cenie 3,50 zł) i „2 za drobne” oraz „King of the month” w Czechach zostało
  bardzo dobrze przyjęte przez gości, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach
  finansowych. Promocje te zostały wsparte kampaniami digitalowymi i
  outdoorowymi. Wartym uwagi polskim projektem była również współpraca z popularnym bit -boxerem Dharnim,
  która przyniosła ponad 5 milionów odsłon na YouTubie i stworzyła szum wokół marki. Ofe rty ograniczone
  czasowo zwane „Crazy Days” zostały szczególnie pozytywnie przyjęte przez najbardziej lojalnych Gości.
  Dostarczając przekonywujące wyniki finansowe za rok 2017, marka udowadnia znaczenie Burger Kinga w
  portfelu AmRest i swoją gotowość na da lszy wzrost. Dodatkowo restauracje nadal zwiększają dbałość o
  zapewnienie Gościom niezapomnianych przeżyć w duchu „Prime design” oraz pokazują swoje przywiązanie do
  produktów jakości premium wypełniając założenia marki wyra żone hasłem “Have it your way”.
  W wyniku wzmocnienia relacji pomiędzy Spółką a Burger King Europe GMBH, w lutym 2018 roku strony
  podpisały Porozumienie o Rozwoju na rynku c zeskim i słowac kim. Zgodnie z ustaleniami AmR est uzyskał prawo
  do wyłącznego rozwoju marki Burger King na tych rynkac h do końca 2022 roku. Dodatkowo, Spółka będzie
  odpowiedzialna za zarządzanie funduszem marketingowym w tych krajach.
  Starbucks jest światowym liderem w sektorze kawowym, prowadzącym ponad 27 300
  kawiarni w więcej niż 70 krajach . Marka oferuje swoim gościom szeroki wybór kaw z
  różnych zakątków świata, herbaty, a także szeroką gamę świeżych przekąsek i deserów.
  AmRest Coffee (spółka joint venture pomiędzy Starbucks Coffee International i AmRest
  Sp. z o.o.) prowadzi kawiarnie Starbucks w Polsce, Czechac h i na Węgrzech. Punkty
  Starbucks w Rumunii, Bułgarii, Niemczech i Słowacji są w 100% w posiadaniu AmRest.
  W 2017 roku marka kontynuowała wzrost i rozwój z 40 nowymi punktami otwartymi w ww. państwach. Ogólny
  wynik marki jest dobry, ze wzrostem Like -for -like sales („LfL”) na średnim poziomie 4% . Największy wzrost
  zanotowały Czechy i Węgry z wynikami odpowiednio 6 i 8%.
  AmRest kontynuuje pracę nad rozwojem marki Starbucks poprzez zapewnienie Gościom niezapomnianych
  wrażeń oraz dbanie o designerski wystrój w nętrz, a także wspieranie cyfrowych kanałów marketingowych –
  programu lojalnościowego Starbucks Rewards, aplikacji mobilnej z funkcją zapłaty za zamówienie oraz
  aktywności na portalach społecznościowych. Jedną z nowych inicjatyw marki było wprowadzenie kap sułek
  kawowych Starbucks (kompatybilnych z ekspresami do kawy Nespresso) sprzedawanych w kawiarniach oraz
  napojów butelkowanych Ready -To -Drink na niektórych rynkach działalności marki (na razie nie dostępnych w
  kawiarniach prowadzonych przez AmRest).  AmRest Holdings SE
  15
  Dobrym przykładem ilustrującym wzrost marki są
  dołączone zdjęcia przedstawiające dwie nowe
  kawiarnie otwarte w Rumunii. Punkt Starbucks
  Lipscani znajdujący się na Starym Mieście w
  Bukareszcie może pochwalić się ekskluzywnym
  designem, przestrzenią umożliwi ającą
  przeprowadzenie pokazów baristów prezentujących
  alternatywne sposoby parzenia kawy oraz wygodną
  strefą dla Gości rozmieszczoną na 2 piętrach na około
  400 metrach kwadratowych. Drugie zdjęcie prezentuje
  kawiarnię w formacie Drive Thru, pierwszą w
  odśw ieżonym designie, znajdującą się w centrum
  handlowym Military. Nowe kawiarnie prosperują dobrze i uzyskują wyniki zgodne z oczekiwaniami. Wychodząc
  naprzeciw zmieniającym się zwyczajom konsumentów oraz rosnącej otwartości na spożywanie kawy na wynos,
  planu je się rozwój kanał u sprzedaży Drive Thru w nadchodzących latach.
  Wynik sprzedaży na rynku n iemiec kim jest wyższy niż w roku ubiegłym, jednak nieco niższy niż oczekiwany.
  Liczba otwarć nowych punktów był a niższa niż pierwotnie planowano (5 punktów) z powo du większego nacisku
  położonego na wyniki finansowe. Pierwsze dwa kwartały okazały się trudniejsze niż się spodziewano. Duży
  postęp w realizacji planu integracji w kwartale trzecim i czwartym pozwolił znacząco poprawić w ynik i osiągnięte
  w drugiej połowie r oku . Perspektywy są bardzo pozytywne, marka nabrała rozpędu w zakresie przychodów ze
  sprzedaży, a struktura kosztów zaczyna układać się zgodnie z przewidywaniami. Przyczynił się do tego wzrost
  obeznania w rynku osób zarządzających, a także ich przystosowan ie do rutyny operacyjnej AmRest. Dobrze
  układa się również współpraca z partnerami pomagającymi udoskonalić warunki pracy załóg kawiarni poprzez
  montaż systemów HVAC (Heating, ventilation, and air conditioning) oraz ekosystemów IT. Pod koniec roku
  finanso wego zostały wypracowane ważne porozumienia z radami pracowniczymi otwierające możliwości
  dalszego rozwoju w tym zakresie.
  W Bułgarii AmRest otworzył 2 nowe punkty po 2 latach stagnacji. Oba lokale odnotowały wyniki finansowe
  zbliżone do zaplanowany ch cel ów . Na Słowacji miały miejsce 1 nowe otwarci e (w sumie AmRest posiada w tym
  kraju 4 punkty), które mogą pochwalić się dobrymi wynikami sprzedażowymi.
  Duży wzrost wystąpił w Polsce, gdzie marka otworzyła 12 nowych punktów i planuje otworzyć kolejnych 20 w
  2018 roku. Wpisuje się to w strategię zwiększania dostępności marki w całym kraju. Rynek rumuński urósł o 8
  lokali i zakończył rok z wynikiem 36 kawiarni. Dwa otwarcia przesunęły się na bieżący rok i już zostały pomyślnie
  przeprowadzone.
  W zakresie napoj ów i jedzenia marka wprowadziła
  świeże kanapki w kawiarniach na Węgrzech, w
  Bułgarii i Rumunii idąc śladem Polski, gdzie zostało
  to wcześniej wdrożone w 2016 roku. Świeże kanapki
  przyrządzane na miejscu pomagają rozwijać kategorię
  świeżej, zdrowej żywności dostępnej w kawiarniach
  oraz przyczyniają się do napędzania sprzedaży. Jeśli
  chodzi o napoje, na początku 2018 roku zostały
  wprowadzone alternatywy dla mleka krowiego –
  napoje mogą być przyrządzane na bazie tzw. mleka
  migdałowego, owsianego lub kokosowego . Kategoria
  napojów Cold Brew (kawy parzone na zimno) nadal
  będzie rozwijana poprzez wdrażanie nowych produktów. Nitro Cold Brew został już wprowadzony do sprzedaży
  w jednej kawiarni niemieckiej, na lotnisku w Monachium (Munich Airport store). Sprzedaż now ych produktów
  będzie kontynuowana w 2018 roku w wybranych lokalizacjach we wszystkich siedmiu krajach.
  W dacie opublikowania niniejszego raportu Am Rest prowadzi 30 3 kawiarniami Starbucks (137 punktów w
  Niemczech, 6 3 w Polsce, 34 w Czechach, 20 na Węgrzech, 38 w Rumunii, 7 w Bułgarii i 4 na Słowacji).  AmRest Holdings SE
  16
  2.3. Restauracje segmentu Casual Dining Restaurants (CDR)
  Pierwsza restauracja La Tagliatella została otwarta w 2003 roku w
  małej hiszpańskiej miejscowości Reus. Od tamtego czasu,
  popr zez otwarcia restauracji własnych oraz franczyzowych,
  marka rozwinęła się w rozpoznawalną, dynamicznie rosnącą sieć z ugruntowaną pozycją lidera w segmencie
  włoskich restauracji z obsługą kelnerską
  Sukces marki leży w jej dopasowaniu do wielu okazji konsum enckich oraz do zróżnicowanych oczekiwań
  klientów. Dzięki temu w La Tagliatella można spotkać zarówno rodziny z dziećmi przy sobotnim obiedzie, pary
  świętujące wyjątkowy wieczór, grupy przyjaciół relaksujące się po pracy, a także partnerów biznesowych
  dysk utujących podczas lunchu. Dzięki bogatemu i zróżnicowanemu menu, a także dzięki wysokiej jakości
  produktów i atrakcyjnym cenom, marka stała się źródłem odniesienia dla innych restauracji w Hiszpanii.
  W 2017 roku La Tagliatella skupiała się na wzmacniani u swojej
  pozycji lidera branży restauracyjnej zorientowanego na
  innowacyjność i rozwój produktów. Jak co roku, dedykowana grupa
  pracowników przemierzała zatłoczone włoskie bazary oraz ukryte
  zakątki miast i wiosek w poszukiwaniu nowych trendów i najbardzie j
  oryginalnych, tradycyjnych składników tworzących dziedzictwo
  włoskiej sztuki kulinarnej. Marka nawiązała współpracę z małymi
  lokalnymi producentami ekskluzywnych półproduktów, z których
  będą tworzone nowe, niepowtarzalne kompozycje smakowe jeszcze
  bardzi ej wzbogacające ofertę restauracji. Dla przykładu wymienić można limitowaną hodowlę karczochów z
  południa Włoch, które będą zbierane wyłącznie dla La Tagliatella w starannie dobranym okresie zbiorów, albo
  Focaccię di Recco (DOP) produkowaną w Recoo, małym miasteczku niedaleko Genui w regionie Liguria
  nadziewaną serem stracchio. Kolejnym unikatowym surowcem jest oliwa
  “tagiascca” wytwarzana w bardzo małych ilościach, która stała się składnikiem
  niektórych sosów La Tagliatella.
  Te oraz inne wyjątkowe składnik i zostały wybrane przez New Product
  Development team by zagwarantować doskonałą jakość i wyśmienity smak
  nowych dań wprowadzonych do oferty w maju. Kampania promująca nowe menu
  wykorzystywała także grę ‘Le Ricette de la Nueva Carta’ (Przepisy z Nowego
  Menu ) promowaną w mediach cyfrowych. Poprzez tę kampanię gamifikacyjną
  konsumenci byli zapraszani do zagrania w różne mini gry online, w których mogli
  odkrywać sekrety nowych dań z menu wsłuchując się w opowieść marki o
  włoskim pochodzeniu i wysokiej jakości p ółproduktów oraz unikatowych
  przepisach. Wraz z nowym menu La Tagliatella wprowadziła również nową
  wersję strony internetowej, bardziej atrakcyjną i dynamiczną, podkreślającą
  główne wyróżniki marki.
  W celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi i jako ści produktu, La Tagliatella uruchomiła pierwszą
  restaurację treningową w Madrycie, gdzie nowi członkowie załogi są
  szkoleni i pracują pod okiem doświadczonych kolegów. Inicjatywa ta
  ma na celu zapewnienie doskonałej obsługi i ujednoliconej, wysokiej
  jakoś ci serwowanych dań Gościom wszystkich restauracji La
  Tagliatella.
  W 2017 roku ustanowiono nowy rekord w zakresie liczby otwarć
  nowych restauracji. Powstało 27 nowych punktów, z czego 2 2
  otwartych zostało przez franczyzobiorców. Co ważne, powstały dwie  AmRest Holdings SE
  17
  woln ostojące restauracje zaprojektowane w kultowym stylu, nawiązującym do tradycyjnej toskańskiej
  architektury.
  Pod koniec 2017 roku miało miejsce otwarcie pierwszego lokalu La Tagliatella w Portugalii. Klienci na nowym
  rynku bardzo wysoko ocenili dania serwow ane w La Tagliatella i atmosferę panującą w restauracji.
  Na dzień publikacji niniejszego raportu w portfolio marki La Tagliatella znajduje się 23 6 restauracji – 22 4 w
  Hiszpanii, 9 we Francji, 2 w Niemczech i 1 w Portugalii.
  Pizza Hut to jedna z największych sieci restauracji na świecie – i największa marka na
  globalnym rynku pizzy. Marka wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, a inspiracje
  czerpie z kuchni śródziemnomorskiej, promując ideę przyjemnego spędzania czasu w
  gronie ro dziny i przyjaciół. W Polsce Pizza Hut jest marką nr 1 pod względem
  sprzedaży i liczby Gości w segmencie Casual Dining. Silna pozycja Pizzy Hut jest
  utrzymywana dzięki strategii „One Brand Three Channels” (Jedna marka, trzy kanały
  sprzedaży) oraz umacniani u pozycji eksperta w dziedzinie pizzy, w ramach wszystkich
  okazji konsumenckich.
  Rok 2017 był kolejnym wyjątkowo udanym okresem dla działalności Pizza Hut. Poza segmentem Casual Dining
  dynamicznie rosły dwa pozostałe kanały sprzedaży - Pizza Hut Express ( pizza przygotowywana na oczach klienta
  w 5 minut) i Pizza Hut Delivery (dostawa pizzy do domu), odpowiadając tym samym na zmieniające się trendy
  na rynku i jedną z najważniejszych w obecnych czasach potrzeb konsumentów – „convenience” i stając się
  strategi cznym kierunkiem rozwoju marki w kolejnych latach.
  Pizza Hut Express jest konceptem umożliwiającym klientom zjedzenie ulubionej pizzy w drodze do domu, pracy
  lub podczas zakupów. Restauracje są nieduże, łatwo dostępne w galeriach handlowych, centrach mi ast oraz
  lokalizacjach sprzyjających lunchowi biznesowemu. Oprócz Polski i Węgier gdzie format pojawił się wcześniej
  w 2017 roku , Pizza Hut Express zawitała także do Czech, otwierając tym samym historię marki na tym rynku. W
  tym koncepcie pizza przygotow ywana jest na oczach klientów ze świeżych składników w niecałe 5 minut. Jest to
  możliwe dzięki zawężeniu menu i zastosowaniu specjalnego rodzaju
  pieca przystosowanego do szybkiego wypieku. Unikalna
  technologia powiązana z produktową i operacyjną dyscypliną
  pozwala na promowanie konceptu hasłem: „Robimy świeżą pizzę w
  5 minut”. W ofercie znajduje się pięć najpopularniejszych smaków
  pizzy z menu restauracji Pizza Hut, podawanych na tradycyjnym
  cieście, również z opcją z serem w brzegach.
  Rozwój Pizza Hut Del ivery to odpowiedź marki na silnie rosnący
  trend zamawiania posiłków do domu przez klientów, którzy nie
  lubią gotować lub nie mają na to czasu.
  Rok 2017 to krok milowy w rozwoju obu konceptów. W efekcie podpisanych umów z YUM , AmRest stał się
  master franczyzobiorcą marki PH we Francji, Niemczech oraz Europie Centralnej , a tym samym przejął ponad
  dwieście restauracji typu delivery i express operujących na rynkach Europy Zachodniej. W Polsce konsekwentnie
  były otwierane nowe loka le obu mniejszych formatów. Strategicznym celem jest jak najszybsza penetracja
  kluczowych miast zarówno w Europie Centralnej jak i Zachodniej.
  W 2017 roku AmRest otworzył 26 restauracji w Polsce, 7 na Węgrzech, 2 w Czechach, 5 w Rosji, 3 w Niemczech
  oraz 6 we Francji.
  Działania marketingowe w 2017 tradycyjnie rozpoczął Festiwal Pizzy, który już po raz ósmy zagościł w
  restauracjach Pizza Hut. Tym razem marka zabrała gości w smakową podróż dookoła świata, proponując nowe
  smaki pizzy, nawiązujące do tradycji kulinarnych Azji, Europy i Ameryki. Co dwa tygodnie pojawiały się trzy  AmRest Holdings SE
  18
  nowe smaki pizzy, zachęcając Gości do ponownych odwiedzin. Jak zawsze jeść można było do wol i, również jak
  zawsze - w atrakcyjnej cenie. Oferta była silnie promowana zarówno w telewizji, jak i Internecie.
  Wiosnę Pizza Hut zaczęła od mocnego uderzenia, czyli oferty Bestsellery w wyjątkowo atrakcyjnej cenie 19 ,95
  zł, w której można było nabyć piz zę w średnim rozmiarze. Oferta miała na celu zachęcenie nowych Gości do
  odwiedzin restauracji marki , co wydatnie przyczyniła się do wzrostu ilości transakcji na wiosnę.
  Lato to słońce, wakacje i długie letnie wieczory – i właśnie na tą okazję przygotowana była kolejna oferta – Big
  Dipper. Ogromna (aż 59cm!), podłużna pizza, przeznaczona do biesiadowania z przyjaciółmi pojawiła się w
  restauracjach w towarzystwie odświeżonego baru sałatkowego, nowych smaków sosów oraz lemoniad. Oferta
  była wspierana przez kam panie billboardową oraz internetową – i dzięki zachęceniu do odwiedzin grup przyjaciół,
  znacząco przełożyła się na wzrost średniego rachunku.
  Na jesieni Pizza Hut sięgnęła po coś zupełnie nowego. Wykorzystując kraftową rewolucję na rynku piwnym oraz
  nawiąz ując do kultowego Oktoberfestu postanowiono zachęcić do odwiedzin w restauracjach mężczyzn. Tak
  powstała oferta Beer Fest. Znalazły się w niej trzy nowe smaki pizzy na unikalnym cieście piwnym, nowe
  przekąski – idealne do piwa, no i oczywiście samo piwo, a konkretnie znany i lubiany Guinness. Podobnie jak
  wcześniejsze akcje, tak i ta wspierana była poprzez kampanię internetową oraz billboardową.
  Sezon jesienno -zimowy przyniósł także pierwszą w historii ofertę limitowaną w Pizza Hut Express – Zimowe
  Smaki. T rzy nowe smaki pizzy spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem Gości, co przełożyło się na dużą ilość
  zakupów. Dzięki wyższej cenie limitowanych smaków – wydatnie wpłynęło także na wzrost średniego rachunku.
  Działania marketingowe nie ograniczyły się jedn ak jedynie do ofert limitowanych. Rok 2017 przyniósł jedno z
  najważniejszych wydarzeń w historii marki – rewitalizację restauracji Dine In. Nowa, odświeżona Pizza Hut
  została otwarta w CH Arkadia w Warszawie, przynosząc nowy design, nowe stroje, nowe smaki pizzy, ale przede
  wszystkim pizzę z pieca kamiennego – wprowadzającego zupełnie nową jakość produktów do restauracji Pizza
  Hut . Koncept spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem Gości, co przełożyło się także na istotny wzrost
  sprzedaży po rewitalizacji. Rok 2018 przyniesie kolejne rewitalizacje w kluczowych lokalizacjach.
  AmRest Holdings SE
  19
  Kolejnym obszarem wartym wzmianki jest
  program lojalnościowy „My Pizza Hut” –
  innowacyjne narzędzie budujące
  zaangażowanie klientów w działania marki i
  długoterminowo wspierające wzro st
  częstotliwości ich wizyt w restauracjach.
  Program od samego początku cieszył się
  ogromnym zainteresowaniem Gości, którzy
  rejestrując na swoim koncie kolejne wizyty w
  Pizza Hut otrzymują zaproszenia na unikalne
  wydarzenia, jak np. kolacje
  „przedpremierow e” (degustacja nowości z
  menu) czy też nagrody. Goście zbierając punkty korzystają z dodatkowych benefitów w karcie menu oraz mają
  możliwość korzystania z ofert dopasowanych do indywidualnych potrzeb. W ciągu roku 2017 udało się zwiększyć
  liczbę użytkownik ów programu aż o 350% do ponad 350 000, po raz kolejny udowadniając ogromny potencjał
  programu.
  Na dzień publikacji niniejszego raportu Pizza Hut prowadzi 105 restauracji w Polsce, 124 we Francji, 71 w
  Niemczech, 12 w Rosji , 13 na Węgrzech oraz 2 w Czecha ch. W 2018 roku planowany jest dalszy, bardzo
  dynamiczny rozwój marki na rynkach europejskich, głównie w formacie Express oraz Delivery , zarówno poprzez
  organiczn y wzrost jak i kolejn e akwizyc je
  W 2012 roku Spółka włączyła do swojej struktury Blue Horizon Hospitality
  Group – założyciela dwóch marek kategorii Casual Dining obecnych w wielu
  miastach we wschodniej części kraju:
  • Blue Frog Bar & Grill – restauracje oferujące grillowane dania kuchni
  amerykańskiej w przyjemnej atmosferze,
  • KABB Bistro Bar – restauracja segmentu “premium”, serwująca gościom
  potrawy „kuchni zachodniej” oraz szeroki wybór win i drinków.
  Podążając za strategicznymi wytycznymi ogłoszonymi już w czwartym kwartale 2016 roku, miniony rok upłynął
  pod znakiem wzmożonego rozwoju marki Blue Frog w Chinach, ale także wejściem na rynek europejski poprzez
  otwarcie restauracji Blue Frog w Hiszpanii i Polsce. W lutym 2017
  roku AmRest nabył pakiet akcji od udziałowców mniejszościowych
  stając się stuprocentowym właścicielem Spółki i marki. Temu
  ruchowi towarzyszyły zmiany personalne w marce Blue Frog
  zarówno na poziomie światowym, jak i na szczeblu chińskim – m.in.
  zostało utworzone nowe stanowisko Blue Frog President. Pokazało
  to rosnące znaczenie marki w portfelu marek Casual Dining Spółki,
  ale także jej zainteresowanie budowaniem silnej pozycji na rynku
  chińskim.
  Chiny, jako bardzo dynamiczny rynek, wykazują z jednej strony bardzo duże
  szanse na dalszy wzrost, ale z drugiej strony wyma gają poświęcenia wiele uwagi
  różnorodnym kwestiom i stanowią wyzwanie operacyjne związane z bardziej
  ambitnym niż kiedykolwiek planem nowych otwarć. W 2017 roku AmRest
  otworzył w Chinach 11 nowych punktów marki docierając do nowych miast
  takich jak Shenzhe n na południu czy Wuhan w centralnej części kraju. Również
  pozycja marki w głównych miastach działalności Blue Frog, takich jak Szanghaj
  czy Pekin, została wzmocniona poprzez otwarcie odpowiednio 2 i 3 nowych
  restauracji. Idea Kuchni Centralnej wspieranej skuteczną strukturą logistyczną
  wydaje się doskonałym rozwiązaniem dla Blue Frog w Chinach, jednak  AmRest Holdings SE
  20
  niedawne otwarcia lokali na „nowych terenach”, np. w Shenzhen, pokazały jak ważne jest uwzględnianie
  czynników lokalnych, takich jak zmienny gust Gości, post rzeganie cen czy rozumienie „kuchni zachodu” jako
  takiej. W zeszłym roku zainicjowano przemodelowanie menu, którego rezultaty powinny być widoczne na
  początku 2018 roku. Rok 2017 przyniósł także motywację do rozpoczęcia prac nad odświeżeniem designu i
  deko racji wewnątrz restauracji, co doprowadzi do zwiększenia elastyczności w dopasowaniu wystroju do
  lokalnych potrzeb i przyniesie spadek kosztów inwestycyjnych. Najnowsze lokale stanowią wyznacznik, według
  którego będę powstawać kolejne punkty, jednak zadban o również o dopasowanie starszych restauracji do nowych
  standardów. Program przemodelowania lokali nadal będzie realizowany w 2018 roku i wzbogaci doświadczenia
  Gości w całym kraju.
  W planie stworzonym w 2016 roku zostały wyznaczone trzy główne cele strate giczne dla chińskiego oddziału
  marki – dalsza integracja z europejską działalnością AmRest, wzmacnianie jakości obsługi klienta, pozycji marki,
  zasięgu terytorialnego oraz ostateczne wprowadzenie opartej na rzetelnych systemach platformy dla jeszcze
  szybsz ej i bardziej dochodowej ekspansji. We wszystkich obszarach AmRest odnotował znaczące sukcesy.
  Zgodnie z wcześniej komunikowanym planem, Blue Frog
  rozszerzył działalność poza chińskie granice i otworzył pierwsze
  punkty w Europie. We wrześniu 2017 została z sukcesem otwarta
  restauracja „Parque Sur” w Madrycie, a następnie kolejna we
  Wrocławiu, mieście -siedzibie Am Rest (lokal „Wroclavia”). Obie
  restauracje reprezentują to, co najlepsze w Blue Frog Chiny,
  zarówno pod względem wizualnym i estetycznym, jak i pa trząc z
  perspektywy menu. Co istotne, klasyczne menu marki Blue Frog w
  obu przypadkach zostało dopasowane, bazując na gruntownych
  analizach i badaniach rynku, do potrzeb i gustu lokalnych Gości.
  Hiszpański Blue Frog ma w swojej ofercie steki i flatbread, c zyli klasyczne smaki rodem z Nowego Jorku. Z kolei
  polska odsłona menu zawiera większy wybór zup oraz szerszą ofertę napojów i drinków. W obu jednak lokalach
  burgery są najlepsze w swojej klasie. Parque Sur i Wroclavia są już rozpoznawalnymi restauracjami wśród swoich
  Gości, co stanowi świetną podstawę dalszej ekspansji marki w Europie zarówno poprzez otwieranie własnych
  lokali marki, jak i, w dalszej perspektywie, lokali franczyzowych. Chińskie i hiszpańskie doświadczenia z
  Kuchnią Cenralną pozwoliły na ef ektywniejszą kontrolę kosztów, co powinno zapewnić finansowe powodzenia
  temu przedsięwzięciu.
  Na dzień publikacji niniejszego raportu AmRest posiada 43 restauracje Blue Frog Bard & Grill i 4 restauracje
  KABB Bistro Bar w Chinach oraz po 1 restauracj i Blue Frog w Hiszpanii oraz w Polsce.  AmRest Holdings SE
  21
  3. Struktura przychodów
  W 2017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy AmRest wyniosły 5 266 mln zł i były o 1 058 mln
  zł wyższe, niż rok wcześniej (wzrost o 25%). Dynamiczny wzrost sprzedaży osiągnięto głównie dzięki:
   Utrzymującym się dodatnim trendom sprzedaży porównywalnej („LFL”) na wszystkich głównych
  rynkach działalności Grupy. W wybranych krajach regionu CE odnotowano dwucyfrowy wzrost LFL,
   Rekordowej skali nowych otwarć. W 2017 roku AmRest otworzył 21 0 nowych restauracji (vs 146 rok
  wcześniej),
   Konsolidacji wyników przejmowanych przez Grupę biznesów restauracyjnych ( przejęcie sieci kawiarni
  Starbucks w Niemczech w maju 2016, 15 restauracji KFC w Niemczech z początkiem marca 2017, sieci
  Pizza Hut Deliver y we Francji w maju tego roku, sieci Pizza Hut w Niemczech z początkiem sierpnia
  2017, sieci 21 restauracji KFC w Rosji z początkiem października 2017, sukcesywne finaliz owanie
  transakcji nabycia 42 restauracji KFC we Francji (37 restauracji przejętych w Q 4 2017) oraz nabycie
  51% udziałów w pizzaport al.pl z końcem sierpnia tego roku). Łączne przychody wspomnianych wyżej
  przejętych biznesów wyniosły w 2017 roku 780 mln zł.
  Wyłączając wpływ w/w projektów M&A, przychody Grupy AmRest w 2017 roku wyniosły 4 485 mln zł i były
  o 624 mln wyższe, niż rok wcześniej (16% wzrost vs 2016).
  TABELA 1. SPRZEDAŻ GRUPY AMREST Z PODZIAŁEM NA DYWIZJE (LATA 2016 -2017 )
  Dywizje 2017 2016
  Tys. zł udział % Tys. zł udział %
  Europa Środkowo -Wschodnia (CE) 2 633 787 50,0% 2 254 327 53,6%
  Europa Zachodnia 1 702 799 32,3% 1 212 674 28,8%
  Rosja 605 785 11,5% 465 223 11,1%
  Chiny 265 159 5,0% 229 028 5,4%
  Pozostałe * 57 977 1,1% 46 117 1,1%
  Razem 5 265 507 100,0% 4 207 369 100,0%
  *Przychody Grupy SCM oraz Pizzaportal.pl
  Sezonowość sprzedaży oraz zmiana poziomu zapasów Grupy AmRest nie jest znaczna, co jest charakterystyczne
  dla całej branży restauracyjnej. W Europie Środkowo -Wschodniej restauracje osiągają niższą sprzedaż w
  pierwszej połowie roku, co wynika z mniejszej liczby dni sp rzedaży w lutym, a także relatywnie rzadszych wizyt
  klientów w restauracjach .  AmRest Holdings SE
  22
  4. Sieć dostawców
  Rok 2017 z jednej strony upłynął pod znakiem dobrych zbiorów, z drugiej dla wybranych grup surowcowych
  odnotowano wzrost inflacji. Sytuacja na rynku zbóż była dość stabilna - po wzrostach cen jakie obserwowaliśmy
  w pierwszej połowie roku, w drugiej pojawił y się spadki i stabilizacja spowodowane zarówno dobrymi zbiorami,
  jak i wysokim stanem zapasów. Podobnie kształtowała się sytuacja na światowym rynku roślin oleistych, co
  sprzyjało utrzymaniu niskich cen na produkty wytwarzane na bazie tych surowców.
  Po b ardzo niskich zbiorach ziemniaków w 2016 roku, w roku 2017 zwiększony został areał zasiewu, a wysokie
  zbiory ukształtowały ceny tego surowca na stosunkowo niskim poziomie. Jednak ze względu na słabą jakość
  surowca wydajność ziemniaków wykorzystywanych do p rodukcji spadła, co przełożyło się na wzrost cen
  finalnych produktów np. frytek. Ta sytuacja może mieć niestety wpływ na zmniejszenie powierzchni zasiewów
  w kolejnym sezonie z uwagi na spadek opłacalności upraw i działać w kierunku wzrostu cen surowca.
  Tak że rynek kurczaka pozostawał dość stabilny, głównie dzięki niskim cenom pasz zapewnionym przez dobre
  zbiory. Jednoczenie branża drobiarska w regionie kontynuując swój rozwój i inwestycje podnosiła swoja
  konkurencyjność w eksporcie.
  Rynek mleka i przetworów po okresie stabilizacji wszedł w okres wzrostów zapoczątkowanych jeszcze pod
  koniec 2016 roku. Powodem były zarówno spadki produkcji na południowej półkuli, jak i rosnący popyt związany
  ze wzrostem zapotrzebowania na sery i masło wewnątrz Unii Europejskie j potęgowany dodatkowo wzrostem
  importu z krajów takich jak Chiny, USA czy Meksyk. Koniec roku przyniósł spadki cen na rynku mleka, które
  powinny utrzymać się przez kolejne miesiące.
  Na ceny wieprzowiny znaczny wpływ miało rozprzestrzenianie się afrykańsk iego pomoru świń (ASF), który tylko
  w Polsce zebrał żniwo w postaci likwidacji ok. 2 m ln pogłowia świń. Także w 2018 roku ten element będzie miał
  poważny wpływ na światowy rynek wieprzowiny ograniczając możliwości eksportu. Drugim istotnym
  czynnikiem jest silny kurs euro do dolara, który pogarsza konkurencyjność unijnej wieprzowiny. Jednak
  odnotowany w 2017 roku wzrost inwestycji można uznać za dobrą prognozę na przyszłość.
  Wzrost cen wołowiny w 2017 roku spowodowany był głównie rosnącym eksportem na Blisk i Wschód,
  szczególnie do Turcji. Ponadto Polska uzyskała status kraju wolnego od BSE (gąbczasta encefalopatia bydła,
  popularnie zwana chorobą szalonych krów), co dodatkowo zwiększa nasze możliwości eksportowe. Pozytywny
  wpływ na ceny może mieć natomiast pr ogram Ministerstwa Rolnictwa wspierający przebranżowienie się
  hodowców świń na hodowlę bydła.
  Dzięki kontynuacji przyjętej strategii zakupowej udało się zrealizować założenia inflacyjne AmRest na główne
  grupy produktowe. Podstawowe jej elementy które będą realizowane także w kolejnym okresie to:
   Kontynuacja współpracy z wieloletnimi, sprawdzonymi partnerami oraz budowanie relacji
  długoterminowych,
   Współpraca wyłącznie z zatwierdzonymi dostawcami zachowującymi najwyższe standardy QA oraz
  bezpieczeństwa żywno ści,
   Stałe śledzenie sytuacji na światowych rynkach surowcowych pozwalające na podejmowanie decyzji w
  odpowiednim czasie,
   Śledzenie wydarzeń mogących mieć wpływ na ceny surowców jak embarga, zmiany na rynkach
  finansowych, choroby, zjawiska pogodowe itp.,
   Rozwijanie dostawców lokalnych w celach zwiększenia konkurencyjności i redukcji ryzyka walutowego,
   Konsolidacja zakupów w regionie ułatwiająca wprowadzanie nowych technologii w celu poprawy
  efektywności, a tym samym obniżanie kosztów produkcji,
   Wspieranie r ozwoju nowych produktów w ramach Innovation Center w oparciu o najnowsze trendy
  rynkowe,
   Współpraca z ekspertami oraz liderami na rynku,  AmRest Holdings SE
  23
   Wprowadzanie do obrotu opakowań przyjaznych środowisku bazujących w znacznej mierze na
  surowcach recyklingowych, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości i obowiązujących
  przepisów.
  Lista największych dostawców w firmie AmRest :
   Quick Service Logistics Polska Sp. z o.o. Sp. K. – dystrybutor w Polsce
   Lekkerland Deutschland GmbH & Co KG – dystrybutor w Niemczech
   Quick Service Logistics Czech s.r.o. – dystrybutor w Czechach
   CONWAY S.A. – dystrybutor w Hiszpanii
   Quick Service Logistics Hungaria Bt – dystrybutor na Węgrzech
   OOO RBD Distribution – dystrybutor w Rosji
   Roldrob S.A. – dostawca wyrobów z kurczaka w Polsce
   Przedsiębiorstwo Drobiarskie Drobex Sp. z o.o. – dostawca wyrobów z kurczaka w Polsce
   Drobimex Sp. z o.o. – dostawca wyrobów z kurczaka w Polsce
   Vodňanská drůbež, a.s. – Dostawca wyrobów z kurczaka w Czechach
   OOO East -West Logistic – dystrybutor w Rosji
   HAVI Logistics GmbH – dystrybutor w Niemczech .
  AmRest Holdings SE
  24
  5. Zatrudnienie w AmRest
  Poniższa tabela przedstawia stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej w latach 2015 –2017 .
  TABELA 2. ZATRUDNIENIE W AMRES T (STAN NA KONIEC RO KU 2017, 2016, 2015 )*
  Rok 2017 2016 2015
  Zatrudnienie w restauracjach 36 384 27 612 22 679
  Zatrudnienie w administracji 1 889 1 159 944
  Razem 38 273 28 771 23 623
  * Dane uwzględniają pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie ,  AmRest Holdings SE
  25
  6. Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy
  6.1. Ocena wyników Grupy i struktury bilansu
  TABELA 3. PODSTAWOWE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE AMREST (L ATA 2016 -2017)
  Tys. zł, o ile nie podano inaczej 2017 2016
  Przychody ze sprzedaży 5 265 507 4 207 369
  Zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) 630 22 5 555 576
  Rentowność operacyjna przed amortyzacją (marża EBITDA) 12,0% 13,2%
  Skorygowany zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA skorygowana)* 689 49 2 588 438
  Skorygowana rentowność operacyjna przed amortyzacją (marża skorygowanej EBITDA)* 13,1% 14,0%
  Zysk na działalności operacyjnej 266 8 82 268 174
  Rentowność operacyjna (marża EBIT) 5,1% 6,4%
  Zysk netto (dla akcjonariuszy AmRest) 182 281 190 564
  Rentowność netto 3,5% 4,5%
  Kapitały własne 1 345 648 1 376 610
  Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROE) 13,5% 13,8%
  Suma bilansowa 4 319 087 3 457 756
  Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 4,2% 5,5%
  * Wartości oczyszczone o jednorazowe koszty związane z otwarciami nowych restauracji (Start -up), koszty przejęć i połączeń (wszelkie
  istotne koszty związane ze sfinalizowaną transakcją przejęcia bądź połączenia dotyczące usług profesjonalnych: prawnych, finansowych
  itp. oraz opłat notarialnych bezpośrednio związanych z tą transakcją), korekty podatków pośrednich oraz efekt zmiany metody r ozliczenia
  programu opcyjnego (różnica w koszcie wynikającym z ujęcia księgowego programów opcyjnych rozliczanych w środkach pieniężnych a
  rozliczanych w instrumentach kapitałowych).
  Definicje:
  rentowność operacyjna przed amortyzacją – stosunek zysku operacyjnego przed amortyzacją (EBITDA) do
  przychodów ze sprzedaży;
  rentowność operacyjna – stosunek zysku na działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży;
  rentowność netto – stosunek zysku netto przypadającego akcjonariuszom AmRest do przychodów ze sprzedaży;
  stopa zwrotu z kapitałów własny ch (ROE) – stosunek zysku netto do kapitałów własnych;
  stopa zwrotu z aktywów (ROA) – stosunek zysku netto do sumy aktywów;
  AmRest Holdings SE
  26
  TABELA 4. ANALIZA PŁ YNNOŚCI (LATA 201 6-201 7)
  Tys. zł, o ile nie podano inaczej 2017 2016
  Aktywa obrotowe 929 625 588 806
  Zapasy 93 628 82 086
  Zobowiązania krótkoterminowe 963 682 845 790
  Wskaźnik płynności bieżącej 0,96 0,70
  Wskaźnik płynności szybkiej 0,87 0,60
  Środki pieniężne 548 248 291 641
  Wskaźnik natychmiastowy 0,57 0,34
  Wskaźnik rotacji zapasów (w dniach) 5,80 6,20
  Należności handlowe i pozostałe 162 004 99 384
  Wskaźnik rotacji należności handlowych (w dniach) 8.53 6.83
  Wskaźnik (cykl) operacyjny (w dniach) 14, 33 13, 02
  Zobowiązania handlowe i pozostałe krótkoterminowe 779 839 613 093
  Wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych (w dniach) 41, 92 40.90
  Wskaźnik konwersji gotówkowej (w dniach) -27, 60 -27, 87
  Definicje:
  wskaźnik płynności bieżącej – stosunek majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych;
  wskaźnik płynności szybkiej - stosunek majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do wartości zobowiązań
  krótkoterminowych;
  wskaźnik natychmiastowy – stosunek stanu środków pieniężnych do stanu zobowiązań bieżących na koniec
  okresu;
  wskaźnik rotacji zapasów (w dniach) – stosunek średniej wysokości zapa sów do przychodów ze sprzedaży
  pomnożony przez liczbę dni danego okresu;
  wskaźnik rotacji należności handlowych (w dniach) – stosunek średniej wysokości należności handlowych do
  przychodów ze sprzedaży pomnożony przez liczbę dni danego okresu;
  wskaźnik (cy kl) operacyjny (w dniach) – suma wskaźnika rotacji zapasów oraz wskaźnika rotacji należności;
  wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych (w dniach) – stosunek średniej wysokości zobowiązań handlowych do
  przychodów ze sprzedaży pomnożony przez liczbę dni danego okresu;
  wskaźnik konwersji gotówkowej – różnica między wskaźnikiem (cyklem) operacyjnym a wskaźnikiem rotacji
  zobowiązań handlowych;
  AmRest Holdings SE
  27
  TABELA 5. ANALIZA ZA DŁUŻENIA (LATA 2016 -2017)
  Tys. zł, o ile nie podano inaczej 2017 2016
  Majątek trwały 3 389 462 2 868 950
  Zobowiązania 2 973 439 2 081 146
  Zobowiązania długoterminowe 2 009 757 1 235 356
  Dług 1 969 855 1 262 288
  Udział zapasów w aktywach obrotowych (%) 10, 1% 13, 9%
  Udział należności handlowych w aktywach obrotowych (%) 17, 4% 16, 9%
  Udział środków pieniężnych w aktywach obrotowych (%) 59 ,0% 49, 5%
  Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym 0,40 0,48
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,69 0,60
  Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 1,49 0,90
  Wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego 2,21 1,51
  Dług/Kapitały własne 1,46 0,92
  Definicje:
  udział zapasów, należności handlowych, środków pieniężnych w aktywach obrotowych – stosunek odpowiednio
  zapasów, należności handlowych, środków pieniężnych do aktywów obrotowych;
  wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym – stosunek kapitału własnego do majątku trwałego;
  wskaźnik ogólnego zadłużenia – stosunek wartości zobowiązań i rezerw na koniec danego okresu do wartości
  sumy bilansowej;
  wskaźnik zadłużenia długoterminowego – stosunek zobowiąza ń długoterminowych do kapitału własnego;
  wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego – stosunek wartości zobowiązań i rezerw na koniec danego okresu
  do wartości kapitałów własnych;
  dług – suma długoterminowych oraz krótkoterminowych kredytów i pożyczek
  Skon solidowane przychody ze sprzedaży Grupy AmRest w 2017 roku wzrosły o 25% w porównaniu z rokiem
  ubiegłym (z 4 207 mln zł do 5 266 mln zł). Dynamiczny wzrost sprzedaży wynikał przede wszystkim z
  utrzymujących się dodatnich trendów LFL na wszystkich głównych rynkach działalności Grupy, przyspieszonego
  tempa rozwoju organicznego oraz intensyfikacji działań Spółki w obszarze M&A. Przychody ze sprzedaży z
  wyłączeniem nabytych biznesów wyniosły 4 485 mln zł i były o 16% wyższe niż przed rokiem.
  Najwyższą dynamikę sprzedaży odnotowano w dywizji Europa Zachodnia (+40%), co wynikało z utrzymujących
  się pozytywnych trendów sprzedażowych w Hiszpanii (wzrost przychodów o 11% w 2017 roku) oraz konsolidacji
  nabytych sieci restauracji w Niemczech (Starbucks, KFC i Pizza Hut ) i Francji (Pizza Hut, KFC). Tym samym
  udział dywizji Europa Zachodnia w strukturze przychodów Grupy wzrósł do 32% w 2017 roku. Sprzedaż w
  regionie CE zwiększyła się o 17% w porównaniu do roku 2016 . Głównym czynnikiem determinującym wzrosty
  była rosnąca s przedaż LFL (na wybranych rynkach w tempie dwucyfrowym), a także większa niż przed rokiem
  liczba nowych otwarć (11 7 nowych restauracji otwartych w CE w 2017 roku). Sprzedaż dywizji rosyjskiej wzrosła
  o 30%, napędzana dodatnimi trendami LFL, nowymi otwarciami oraz nabyciem 21 restauracji KFC na początku  AmRest Holdings SE
  28
  października 2017 roku. Dodatkowo, pozytywny wpływ miało umocnienie się wartości rubla względem złotego.
  Sprzedaż rynku rosy jskiego wyrażona w walucie lokalnej wzrosła w 2017 roku o blisko 21%. Przychody rynku
  chińskiego kształtowa ne były głównie dynamiczną skalą nowych otwarć. W 2017 roku AmRest otworzył w
  Chinach 11 nowych restauracji. Sprzedaż dywizji chińskiej była o 16% wy ższa niż w 2016 roku.
  W minionym roku , rosnące przychody ze sprzedaży Grupy oraz duża dyscyplina kosztowa pomogły zrównoważyć
  wpływ utrzymującej się presji na koszty pracy oraz wydatków związanych z projektami akwizycyjnymi. Zysk
  operacyjny (EBIT) całej Gr upy wyniósł 267 mln zł w 2017 roku i był o 1 mln niższy, niż przed rokiem. Marża
  EBIT tym samym zanotowała spadek o 1,3pp do 5,1%. W minionym roku Grupie AmRest udało się utrzymać
  pozytywne trendy w kosztach sprzedaży (spadek o 0,7pp w stosunku do 2016 rok u), co częściowo pozwoliło
  zniwelować relatywnie wyższe koszty wynagrodzeń (+1,2pp w 2017 roku) oraz wzrost kosztów G&A (+0,4pp w
  2017 roku). Pozytywny wpływ na marże miały także relatywnie niższe koszty amortyzacji ( -0,1pp) związane ze
  optymalizacją koszt ów nowych otwarć i niższymi kosztami amortyzacji w przejmowanych biznesach.
  Zysk na poziomie EBITDA w Grupie AmRest wzrósł o 13% w porównaniu z rokiem ubiegłym i osiągnął
  rekordowy poziom 630 mln zł w 2017 roku. Marża zysku EBITDA zmalała o 1,2pp do 12%. W yłączając wpływ
  projektów akwizycyjnych (Starbucks, KFC i Pizza Hut w Niemczech, KFC i Pizza Hut we Francji, KFC w Rosji
  oraz Pizzaportal.pl) oraz związanych z nimi kosztów transakcyjnych, zysk EBITDA Grupy AmRest wzrósł w
  2017 roku o 20%, a marża EBITDA o siągnęła 14,6% (+0,5pp vs 2016 ).
  Wyniki Grupy AmRest w 2017, obok wspomnianych akwizycji, w dużej mierze determinowane były przez
  dynamiczny rozwój biznesu podstawowego. W Europie Środkowo -Wschodniej, pozytywne trendy sprzedażowe
  oraz duża dyscyplina koszt owa przyczyniły się do 18% wzrostu zysku EBITDA w 2017 roku oraz umocnienia
  marży EBITDA do 15% (+0,2pp vs 2016). Poprawa zyskowności w dużej mierze wynikała z utrzymania
  malejących trendów po stronie kosztów sprzedaży ( -1,2pp vs 2016) oraz relatywnie niżs zych kosztów wynajmu
  powierzchni restauracyjnej ( -0,3pp). Oba te czynniki pomogły zniwelować negatywny wpływ rosnących kosztów
  pracy oraz zwiększonych wydatków przedotwarciowych. Wyniki dywizji CE w 2017 roku w dużym stopniu
  kształtowane były przez dalszą dynamiczną poprawę zyskowności w Czechach i na Węgrzech. Na rynkach tych
  zysk EBITDA w minionym roku wzrósł odpowiednio o 25% i 58%, a marża EBITDA osiągnęła poziom 19,6% i
  16,4%. W Polsce marża EBITDA zmalała o 0,5pp w ujęciu rocznym w następstwie rosnący ch kosztów płac.
  Negatywny wpływ wyższych wynagrodzeń udało się częściowo zniwelować relatywnie niższymi kosztami
  sprzedaży oraz oszczędnościami po stronie kosztów najmu.
  Na rynku rosyjskim w 2017 roku obserwowano sukcesywną poprawę wyników. Zysk EBITDA wz rósł o 41% do
  poziomu 71 mln zł, a marża EBITDA wyniosła 11,8% (+0,9pp vs 2016). Wśród czynników determinujących
  wzrost zyskowności należy wymienić przede wszystkim relatywnie niższe koszty sprzedaży oraz oszczędności w
  obszarach kosztów najmu, kosztów pół zmiennych oraz ogólnego zarządu.
  Blisko 5% wzrost zysku EBITDA odnotowano w 2017 roku w Europie Zachodniej. Na wynik ten składa się dalsza
  poprawa wyników na rynku hiszpańskim (wzrost zysku EBITDA o 16% oraz rekordowa marża EBITDA w
  wysokości 22,6%) oraz straty odnotowane na pozostałych rynkach dywizji związane z nabywaniem i integracją
  nowych biznesów. Przejęte w 2017 roku sieci KFC i Pizza Hut w Niemczech i Francji charakteryzują się wyraźnie
  niższą zyskownością w porównaniu z dojrzałymi rynkami Grupy Am Rest, a ponoszone obecnie wydatki
  integracyjne ukierunkowane są na poprawę wyników tych biznesów w przyszłości. Warto zaznaczyć, pierwsze
  efekty widoczne są w sieci kawiarni Starbucks w Niemczech. W Q4 2017, biznes ten po raz drugi z rzędu
  zanotował zysk n a poziomie EBITDA w ujęci kwartalnym.
  Na rynku chińskim rok 2017 upłynął pod znakiem dalszego rozwoju sieci Blue Frog. Rosnąca skala biznesu (+11
  restauracji Blue Frog w 2017 roku) oraz poprawa efektywności po stronie kosztów pracy i G&A przełożyły się
  na 66% wzrost zysku EBITDA w 2017 roku. Marża EBITDA osiągnęła 9,5% (+2,9pp vs 2016).
  Wzrost wydatków prezentowanych w segmencie „Unallocated” w 2017 roku (26 mln więcej, niż rok wcześniej)
  wynikał z poniesionych jednorazowych kosztów opłat notarialnych związ anych z nabyciem sieci restauracji KFC
  we Francji oraz konsolidacją wyników biznesu Pizzaportal.pl.  AmRest Holdings SE
  29
  TABELA 6. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE GRUP Y AMREST Z PODZIAŁEM NA DYWIZJE (Q4 2016 ,
  Q4 2017)*
  Tys. zł Q4 2017 Q4 2016
  Udział Marża Udział Marża
  Sprzedaż 1 519 256 1 214 524
  Polska 432 424 28,5% 382 129 31,5% Republika Czeska 176 073 11,6% 136 987 11,3% Węgry 88 014 5,8% 67 622 5,6% Pozostałe CE 48 768 3,2% 41 128 3,4% Razem CE 745 279 49,1% 627 866 51,7% Rosja 176 994 11,7% 134 958 11,1% Hiszpania 250 889 16,5% 227 788 18,8% Niemcy 183 861 12,1% 146 231 12,0% Pozostałe Europa Zachodnia 79 859 5,3% 4 639 0,4% Europa Zachodnia 514 609 33,9% 378 658 31,2% Chiny 64 715 4,3% 59 959 4,9% Unallocated 17 659 1,2% 13 083 1,1% EBITDA 163 884 10,8% 151 844 12,5%
  Polska 55 698 12,9% 46 094 12,1%
  Republika Czeska 34 117 19,4% 25 820 18,8%
  Węgry 11 736 13,3% 8 437 12,5%
  Pozostałe CE 8 081 16,6% 8 024 19,5%
  Razem CE 109 632 14,7% 88 375 14,1%
  Rosja 20 629 11,7% 12 200 9,0%
  Hiszpania 62 078 24,7% 53 777 23,6%
  Niemcy 4 719 2,6% 9 573 6,5%
  Pozostałe Europa Zachodnia -4 646 - -1 665 -
  Europa Zachodnia 62 151 12,1% 61 685 16,3%
  Chiny 3 896 6,0% 4 224 7,0%
  Unallocated -32 424 - -14 640 -
  Skorygowana EBITDA* 196 809 13,0% 168 547 13,9%
  Polska 61 070 14,1% 49 883 13,1%
  Republika Czeska 36 464 20,7% 27 220 19,9%
  Węgry 13 697 15,6% 10 508 15,5%
  Pozostałe CE 9 844 20,2% 8 561 20,8%
  Razem CE 121 075 16,2% 96 172 15,3%
  Rosja 22 239 12,6% 13 065 9,7%
  Hiszpania 64 068 25,5% 55 604 24,4%
  Niemcy 6 209 3,4% 10 447 7,1%
  Pozostałe Europa Zachodnia -2 864 - -1 664 -
  Europa Zachodnia 67 413 13,1% 64 387 17,0%
  Chiny 4 321 6,7% 5 176 8,6%
  Unallocated -18 239 - -10 253 -
  EBIT 45 589 3,0% 67 309 5,5%
  Polska 23 952 5,5% 19 385 5,1%
  Republika Czeska 25 000 14,2% 16 835 12,3%
  Węgry 6 116 6,9% 3 611 5,3%
  Pozostałe CE 3 646 7,5% 5 434 13,2%
  Razem CE 58 714 7,9% 45 265 7,2%
  Rosja 8 324 4,7% 2 832 2,1%
  Hiszpania 42 281 16,9% 38 282 16,8%
  Niemcy -13 086 - 2 585 1,8%
  Pozostałe Europa Zachodnia -13 612 - -1 740 -
  Europa Zachodnia 15 583 3,0% 39 127 10,3%
  Chiny -3 886 - -4 986 -
  Unallocated -33 146 - -14 929 -
  * Dane nie zostały objęte badaniem
  ** EBITDA oczyszczona o jednorazowe koszty związane z otwarciami nowych restauracji (Start -up), koszty przejęć i połączeń (wszelkie istotne koszty związane ze sfinalizowaną transakcją przejęcia bądź połączenia dotyczące usług profesjonalnych: prawnych, finansowych itp., oraz opłat notarialnych bezpośrednio związanych z tą transakcją), oraz efekt zmia ny metody rozliczenia programu opcyjnego (różnica w koszcie wynikającym z ujęcia księgowego programów opcyjnych rozliczanych w środkach pieniężnych a rozliczanych w instrumentach kapita łowych).  AmRest Holdings SE
  30
  TABELA 7. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE GRUP Y AMREST Z PODZIAŁEM NA DYWIZJE (LATA 201 6
  – 2017)
  Tys. zł 2017 2016
  Udział Marża Udział Marża
  Sprzedaż 5 265 507 4 207 369
  Polska 1 574 851 29,9% 1 413 526 33,6% Republika Czeska 591 103 11,2% 487 444 11,6% Węgry 300 481 5,7% 219 694 5,2% Pozostałe CE 167 352 3,2% 133 663 3,2% Razem CE 2 633 787 50,0% 2 254 327 53,6% Rosja 605 785 11,5% 465 223 11,1% Hiszpania 924 610 17,6% 836 531 19,9% Niemcy 667 698 12,7% 356 998 8,5% Pozostałe Europa Zachodnia 110 491 2,1% 19 145 0,5% Europa Zachodnia 1 702 799 32,3% 1 212 674 28,8% Chiny 265 159 5,0% 229 028 5,4% Unallocated 57 977 1,1% 46 117 1,1% EBITDA 630 225 12,0% 555 576 13,2%
  Polska 198 885 12,6% 184 747 13,1%
  Republika Czeska 116 037 19,6% 93 190 19,1%
  Węgry 49 394 16,4% 31 312 14,3%
  Pozostałe CE 29 503 17,6% 23 662 17,7%
  Razem CE 393 819 15,0% 332 911 14,8%
  Rosja 71 490 11,8% 50 631 10,9%
  Hiszpania 208 740 22,6% 179 505 21,5%
  Niemcy -2 684 - 13 003 3,6%
  Pozostałe Europa Zachodnia -8 506 - -4 056 -
  Europa Zachodnia 197 550 11,6% 188 452 15,5%
  Chiny 25 127 9,5% 15 103 6,6%
  Unallocated -57 761 - -31 521 -
  Skorygowana EBITDA* 689 492 13,1% 588 438 14,0%
  Polska 209 963 13,3% 186 585 13,2%
  Republika Czeska 120 470 20,4% 95 595 19,6%
  Węgry 52 941 17,6% 34 693 15,8%
  Pozostałe CE 32 610 19,5% 25 155 18,8%
  Razem CE 415 984 15,8% 342 028 15,2%
  Rosja 76 084 12,6% 54 414 11,7%
  Hiszpania 214 426 23,2% 184 708 22,1%
  Niemcy -849 - 16 047 4,5%
  Pozostałe Europa Zachodnia -6 465 - -4 055 -
  Europa Zachodnia 207 112 12,2% 196 700 16,2%
  Chiny 27 904 10,5% 17 833 7,8%
  Unallocated -37 592 - -22 537 -
  EBIT 266 882 5,1% 268 174 6,4%
  Polska 91 275 5,8% 86 994 6,2%
  Republika Czeska 83 867 14,2% 62 942 12,9%
  Węgry 28 549 9,5% 15 922 7,2%
  Pozostałe CE 14 965 8,9% 11 327 8,5%
  Razem CE 218 656 8,3% 177 185 7,9%
  Rosja 28 639 4,7% 17 812 3,8%
  Hiszpania 146 645 15,9% 124 031 14,8%
  Niemcy -44 975 - -4 328 -
  Pozostałe Europa Zachodnia -21 839 - -5 778 -
  Europa Zachodnia 79 831 4,7% 113 925 9,4%
  Chiny -1 012 - -8 547 -
  Unallocated -59 232 - -32 201 -
  * EBITDA oczyszczona o jednorazowe koszty związane z otwarciami nowych restauracji (Start -up), koszty przejęć i połączeń (wszelkie istotne
  koszty związane ze sfinalizowaną transakcją przejęcia bądź połączenia dotyczące usług profesjonalny ch: prawnych, finansowych itp., oraz
  opłat notarialnych bezpośrednio związanych z tą transakcją ), korekty podatków pośrednich oraz efekt zmiany metody rozliczenia programu
  opcyjnego (różnica w koszcie wynikającym z ujęcia księgowego programów opcyjnych rozliczanych w środkach pien iężnych a rozliczanych
  w instrumentach kapitałowych).  AmRest Holdings SE
  31
  Zysk netto przypadający akcjonariuszom Grupy AmRest wyniósł w 2017 roku 182 mln zł i był o 8 mln niższy,
  niż rok wcześniej. Wynikało to z poprawy zyskowności operacyjnej na podstawowych rynkach działaln ości
  Grupy oraz poniesio nych w 2017 roku koszt ów nabycia oraz integracji przejętych biznesów restauracyjnych.
  Wskaźnik zadłużenia długoterminowego Grupy AmRest wyniósł 1,4 9 na koniec 2017 roku wobec 0,90 rok
  wcześniej. Wzrost wartości wskaźnika spowodowany był zwiększeniem zadłużenia zewnętrznego niezbędnego
  do sfinansowania przyspieszonego tempa nowych otwarć oraz transakcji M&A. Dług netto kalkulowany na
  potrzeby warunków umownych na koniec 2017 roku wyniósł 1 430 mln zł, dając wskaźnik pokrycia długu net to
  zyskiem EBITDA w wysokości 2,21.
  6.2. Ocena przyszłej zdolności do wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań
  Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 201 7 r. zostały
  sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości, co
  zakłada realizację aktywów i zobowiązań w ramach standardowej bieżącej działalności Grupy. Roczne
  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe nie zawiera korekt, które byłyby konieczne w takich okolicznościach.
  Na dzień sporządzenia Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej
  nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospod arczej przez Grupę.
  6.3. Instrumenty finansowe w AmRest
  AmRest stosuje następujące instrumenty finansowe: kredyty, pożyczki, obligacje oraz transakcje forward.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku Grupa AmRest miała przyznane następujące linie kredytowe (w przypadku
  kredytów w walutach obcych wartości podane są w zł zgodnie z kursem NBP z dnia 31.12.2017):
   Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Banki Polski S.A., ING Bank Śląski
  S.A oraz Česká spořitelna – PLN 585,9 mln (w tym PLN 450 mln kredyt rewolwingowy w zł)
   Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  (Polska) – 300 mln zł (kredyt rewolwingowy w zł, transza D).
  Szczegółowe informacje dotyczące kredytów, pożyczek i obligacji, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku,
  znajdują się w Nocie 1 9 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz punkcie 13 niniejszego
  Sprawozdania Zarządu.
  Pozostałe instrumenty finansowe według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, zostały opisane w Nocie 31
  Skonsolidowane go Sprawozdania Finansowego.
  6.4. Opis struktury głównych lokat i inwestycji kapitałowych
  W okresie objętym sprawozdaniem brak było inwestycji dokonanych przez AmRest w jednostk i stowarzyszone.
  6.5. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych
  W poniższej tab eli przedstawiono zwiększenia majątku trwałego w latach 201 6 i 201 7.  AmRest Holdings SE
  32
  TABELA 8. ZAKUPY MAJ ĄTKU TRWAŁEGO W GRUP IE (LATA 2016 -2017)
  Tys. zł 2017 2016
  Aktywa niematerialne, w tym: 299 515 199 729
  Licencje do używania znaku Pizza Hut, KFC, Starbucks, Burger King 38 384 22 574
  Wartość firmy 192 158 154 818
  Korzystne umowy najmu 2 120 -
  Inne aktywa niematerialne 66 853 22 337
  Środki trwałe, w tym: 734 061 483 523
  Grunt 47 606 -
  Budynki 331 205 244 579
  Sprzęt 225 612 141 871
  Środki transportu 2 136 2 515
  Inne (uwzględniają środki trwałe w budowie) 127 502 94 558
  Razem 1 033 576 683 252
  Wydatki inwestycyjne poniesione przez Grupę AmRest w 2017 roku dotyczyły przede wszystkim budowy
  nowych i renowacji istniejących restauracji, a także nabycia szeregu biznesów restauracyjnych w Niemczech,
  Francji i Rosji oraz udziałów w Pizzaportal.pl. Wartość firmy wzrosła w 2017 roku o 192 mln zł głównie w
  wyniku nabycia sieci KFC we Francji, Niemczech i Rosji. Wzrost nakładów na majątek trwały o 251 mln zł w
  porównaniu z poprzednim rokiem wynikał przede wszystkim z przyspieszonego tempa otwierania nowych lokali
  oraz wspomnianych transakcji M&A. W 2017 roku wydatki inwestycyjne finansowane były zarówno z
  przepływów pieniężnych generowanych na działalności opera cyjnej oraz długu bankowego.
  Na koniec 201 7 roku Grupa AmRest prowadziła łącznie 1 636 restauracj i (1 181 na koniec 201 6 roku). W 201 7
  roku w ramach Grupy otwart ych został o 212 nowych restauracji , 274 restauracje zostały przejęte, a 29 restauracji
  zamknięto (liczba zamknięć i otwarć uwzględnia 5 konwersji z restauracji franczyzowej do restauracji własnej
  lub na odwrót) .
  TABELA 9. LICZBA RESTAURACJI A MREST , STAN NA DZIEŃ 31 G RUDNIA 201 7 ROKU
  AmRest Franczyzobiorcy Suma
  Stan na koniec roku 201 6 1 047 134 1 181
  Nowe otwarcia * 18 1 29 21 0
  Akwizycje 89 185 274
  Zamknięcia * 23 6 29
  Stan na koniec roku 201 7 1 29 4 34 2 1 63 6
  * Dane obejmują 5 konwersj i restauracji (z restauracji franczyzowej do restauracji własnej lub na odwrót) .
  Na dzień 8 marca 201 8 roku, AmRest prowadzi 1 64 7 restauracji .  AmRest Holdings SE
  33
  TABELA 10 . LICZBA RESTAURACJI AMREST , STAN NA DZIE Ń PUBLIKACJI RAPORTU
  Kraje Marki 31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 08.03.2018
  Polska RAZEM 389 389 399 416 454 455
  KFC 222 222 223 227 243 245
  BK 36 36 36 37 41 41
  SBX 52 52 54 58 64 63
  PH 79 79 86 94 105 105
  Blue Frog 0 0 0 0 1 1
  Czechy RAZEM 114 115 118 122 133 133
  KFC 78 79 80 81 85 85
  BK 8 8 8 9 12 12
  SBX 28 28 30 31 34 34
  PH 0 0 0 1 2 2
  Węgry RAZEM 66 66 69 71 82 83
  KFC 45 45 45 46 50 50
  SBX 16 16 16 17 20 20
  PH 5 5 8 8 12 13
  Rosja RAZEM 123 124 128 135 165 168
  KFC 115 116 121 125 154 156
  PH 8 8 7 10 11 12
  Bułgaria RAZEM 11 11 11 12 13 13
  KFC 5 5 5 5 5 5
  BK 1 1 1 1 1 1
  SBX 5 5 5 6 7 7
  Serbia RAZEM 5 5 6 6 7 7
  KFC 5 5 6 6 7 7
  Chorwacja RAZEM 6 6 7 7 7 7
  KFC 6 6 7 7 7 7
  Rumunia RAZEM 28 28 30 31 36 38
  SBX 28 28 30 31 36 38
  Słowacja RAZEM 3 3 3 3 4 4
  SBX 3 3 3 3 4 4
  Hiszpania RAZEM 245 248 253 264 278 278
  TAG - własne 73 73 74 73 72 71
  TAG - franczyzowe 129 131 134 140 152 153
  KFC 43 44 45 50 53 53
  Blue Frog 0 0 0 1 1 1
  Francja RAZEM 10 9 132 133 176 176
  TAG - własne 5 4 4 4 4 4
  TAG - franczyzowe 5 5 5 5 5 5
  PH - własne 0 0 7 7 8 8
  PH - franczyzowe 0 0 116 117 118 116
  KFC 0 0 0 0 41 43
  Niemcy RAZEM 145 157 156 227 231 233
  SBX 143 140 139 135 136 137
  TAG - własne 2 2 2 2 2 2
  KFC 0 15 15 19 22 23
  PH - własne 0 0 0 3 3 4
  PH - franczyzowe 0 0 0 68 68 69
  Austria RAZEM 0 0 0 0 1 1 KFC 0 0 0 0 1 1
  Słowenia RAZEM 0 0 0 0 1 1 KFC 0 0 0 0 1 1
  Portugalia RAZEM 0 0 0 1 1 1 TAG - własne 0 0 0 1 1 1
  Chiny RAZEM 36 38 43 45 47 47
  Blue Frog 32 33 39 41 43 43
  KABB 4 4 4 4 4 4
  TAG - własne 0 0 0 0 0 0
  RAZEM AmRest 1181 1199 1355 1473 163 6 1647
  AmRest Holdings SE
  34
  6.6. Umowy ubezpieczenia
  TABELA 11. UMOWY UBEZPIECZENIA (STAN NA KONIEC ROK U 201 7)
  Ubezpieczony Rodzaj ubezpieczenia Ubezpieczyciel
  Umowa generalna w zakresie
  ubezpieczeń majątkowych dla
  wszystkich spółek CEE, Rosji i
  Niemiec
  (w każdym z krajów została
  wystawiona polisa lokalna odwołująca
  się do umowy generalnej)
  Ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk
  wszystkich
  Ubezpieczenie utraty zysku na bazie
  ryzyk wszystkich
  Ubezpieczenie mienia polisą
  elektroniczną
  AXA TUiR S.A.
  [loka lne polisy wystawione przez
  AXA lub lokalnych partnerów AXA ]
  Polisa generalna w zakresie
  ubezpieczenia odpowiedzialności
  cywilnej prowadzonej działalności dla
  wszystkich spółek CEE, Rosji i
  Niemiec
  (w każdym z krajów została
  wystawiona polisa odwołująca się do
  master policy)
  Ubezpieczenie odpowiedzialności
  cywilnej prowadzonej działalności i
  posiadanego mienia z rozszerzeniami
  AXA TUiR S.A.
  [loka lne polisy wystawione przez
  AXA lub lokalnych partnerów AXA ]
  6.7. Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Spółki
  Dnia 25 stycznia 2017 roku Zarząd AmRest poinformował o podpisaniu w dniu 24 stycznia 2017 roku Umowy
  Zakupu Udziałów (“SPA”) pomiędzy AmRest oraz Top Brands NV (Sprzedający). Przedmiotem umowy było
  nabycie przez Am Rest 100% udziałów w Pizza Topco France SAS (“Pizza Topco”) za łączną cenę sprzedaży ok.
  14 mln EUR (ok. 61 mln złotych). Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji.
  Pizza Topco jest wyłącznym master -franczyzobiorcą Pizza Hut Delivery we Francji. Na dzień podpisa nia SPA
  Pizza Topco prowadziła 123 restauracje, z których większość zarządzana była przez franczyzobiorców.
  Restauracje własne (7 punktów) prowadzone są przez Pizza Delco France SAS (“Pizza Delco”), spółkę w 100%
  zależną od Pizza Topco. W roku fiskalnym 2016 sieć wygenerowała sprzedaż systemową na poziomie ok. EUR
  67,6 mln (295,6 mln złotych). Szacowane skonsolidowane przychody Pizza Topco wyniosły około 14,5 mln EUR
  (ok. 63,4 mln złotych).
  Intencją stron było zakońc zenie transakcji w ciągu najbliższych miesięcy. Finalizacja ta zależeć będzie od
  spełnienia szeregu warunków, a w szczególności: zgody Rady Nadzorczej AmRest, podpisania umowy master -
  franczyzy z YUM! Restaurant Holdings (właściciela marki Pizza Hut) oraz n ie wystąpienia istotnej, niekorzystnej
  zmiany warunków („Material Adverse Change”).
  Przejęcie Pizza Topco świetnie wpis ało się w plany przyśpieszonego rozwoju marki Pizza Hut zapoczątkowane
  podpisaniem w sierpniu 2016 umowy master -franczyzy dla krajów Eur opy Środkowo -Wschodniej. AmRest
  zamierza rozwijać we Francji koncept Pizza Hut Delivery, jak również innowacyjny format Pizza Hut Express.  AmRest Holdings SE
  35
  W dniu 16 maja 2017 roku Zarząd AmRest Holdings SE (“AmRest”) poinformował o Finalizacji SPA pomiędzy
  AmRest oraz Top Brands NV. W wyniku Finalizacji AmRest stał się właścicielem 100% udziałów w Pizza Topco
  oraz zmienił nazwę Pizza Topco na AmRest Topco France SAS. Cena sprzedaży na dzień Finalizacji wyniosła
  ok. 12,3 mln EUR (ok. 51,5 mln PLN).
  Wszystkie wymagane zgody oraz inne warunki określone w SPA, od których uzależniona była Finalizacja zostały
  spełnione. Między innymi doszło do podpisania Ramowej Umowy Franczyzowej („Ramowa Umowa”) z Pizza
  Hut Europe Sarl (US Branch) (“PH Europe”, „Franczyzodawca”), zgodnie z któ rą AmRest jako wyłączny master -
  franczyzobiorca nabył prawa do udzielania na rzecz osób trzecich franczyzy (tzw. subfranczyza) na prowadzenie
  restauracji Pizza Hut typu Express oraz Delivery (pizza z dostawą) we Francji oraz Monako, przy zachowaniu
  określon ego udziału lokali prowadzonych bezpośrednio przez Spółkę. Ramowa Umowa została zawarta na okres
  10 lat z możliwością jej przedłużenia po spełnieniu określonych warunków. W ramach ograniczenia kosztów
  budowania skali biznesu, wprowadzono mechanizm obniżają cy opłaty ponoszone przez AmRest na rzecz
  Franczyzodawcy („Zredukowane Opłaty 1”), przy założeniu że Spółka spełni określone warunki zawarte w
  Ramowej Umowie. Po wejściu w życie Ramowej Umowy AmRest jest zobowiązany do otwierania i prowadzenia
  restauracji Pizza Hut typu Express oraz Delivery zgodnie z ustalonym planem rozwoju, który zawiera minimalną
  liczbę otwarć w poszczególnych latach obowiązywania Umowy. Jeśli AmRest nie wypełni obowiązków
  wynikających z planu rozwoju, PH Europe będzie uprawniona do pod niesienia Zredukowanych Opłat 1 lub do
  rozwiązania Ramowej Umowy. Intencją AmRest jest otwarcie na rynku francuskim ponad 150 restauracji Pizza
  Hut w okresie 5 lat.
  Dnia 25 stycznia 2017 roku Zarząd AmRest poinformował o podpisaniu 24 stycznia wstępnego w iążącego
  porozumienia („Head of Terms 1”) z KFC France SAS (“KFC France”) określającego główne warunki, na jakich
  miało dojść do zawarcia transakcji, której przedmiotem będzie (i) nabycie przez AmRest 42 restauracji KFC
  (Biznes KFC) prowadzonych przez KFC France na rynku francuskim jako restauracje własne oraz (ii) podpisanie
  przez Spółkę oraz KFC France Umowy Rozwoju (”Umow a Rozwoju 1 ”) oraz standardowych Umów
  Franczyzowych dla każdej z przejętych restauracji (łącznie: „Planowana Transakcja 1”).
  Cena zakupu miała być uzależniona od wyniku badania due diligence przeprowadzonego przez AmRest.
  Intencją Spółki i KFC France było podpisanie ostatecznych umów wymaganych do zamknięcia Planowanej
  Transakcji 1 nie później niż do 30 kwietnia 2017 roku oraz jej finalizacja (połączona z transferem aktywów
  Biznesu KFC oraz zapłatą ceny zakupu) nie później niż do 30 czerwca 2017 roku. W przypadku gdy nie dojdzie
  do zawarcia ostatecznych umów do dnia 1 sierpnia 2017 r oku Head of Terms 1 miał ule c rozwiązaniu (chyba, że
  strony postanowią inaczej).
  Zarząd AmRest widzi duży potencjał do rozwoju marki KFC w Europie Zachodniej. Nabycie francuskiego
  Biznesu KFC miało wzmocni ć partnerstwo z Yum! Brands, utwierdzi ć pozycję AmR est jako wiodącego operatora
  restauracji w Europie, jak również przyczyni ć się do zwiększenia wartości dodanej dla akcjonariuszy Spółki.
  W dniu 12 lipca 2017 roku Zarząd AmRest poinformował o podpisaniu tego samego dnia Umowy Ramowej
  („Umow a Ramow a 1”) pom iędzy AmRest (“Kupujący A”) i KFC France SAS (“KFC France”, „Sprzedający”).
  Przedmiotem Umowy Ramowej 1 było nabycie przez Kupującego A 42 restauracji KFC prowadzonych przez
  KFC France na rynku francuskim jako restauracje własne oraz podpisanie przez Spółk ę oraz Sprzedającego
  Umowy Rozwoju 1 oraz standardowych Umów Franczyzowych dla każdej z przejętych restauracji. Spodziewana
  cena sprzedaży na moment podpisania Umowy Ramowej 1 wyniosła ok. 39,9 mln EUR (ok. 169 mln zł).
  Ostateczna cena sprzedaży miała zostać ustalona na dzień zakończenia transakcji. Szacowane przychody
  nabywanych restauracji za okres 12 miesięcy kończących się 30 kwietnia 2017 roku wyniosły 99 mln EUR (ok.
  420 mln zł). Intencją stron było zakończenie transakcji (połączone z transferem a ktywów biznesu KFC oraz
  zapłatą ceny zakupu) do końca 2017 roku. Finalizacja miała być uzależniona od podpisania dodatkowych umów
  niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania restauracji po Finalizacji, oraz braku wystąpienia istotnej,
  niekorzystnej zmiany w arunków („Material Adverse Change”). Zgodnie z Umową Rozwoju 1 , która miała być
  podpisana przed finalizacją, intencją AmRest będzie otwarcie około 150 restauracji KFC do końca 2023 roku.
  AmRest Holdings SE
  36
  W dniu 27 marca 2017 roku AmRest poinformował o podpisaniu tego sam ego dnia wstępnego wiążącego
  porozumienia („Head of Terms 2”) z Yum Restaurants International Holding, Ltd (“Yum”) oraz Pizza Hut
  Delivery Germany GmbH (“PH Delivery”) określającego główne warunki, na jakich ma dojść do zawarcia
  transakcji, której przedmio tem będzie uzyskanie przez AmRest praw master -franczyzobiorcy dla marki Pizza Hut
  na rynku niemieckim oraz nabycie 2 restauracji Pizza Hut typu „delivery” prowadzonych bezpośrednio przez PH
  Delivery (łącznie: „Planowana Transakcja 2”). W wyniku Planowanej Transakcji 2 AmRest stanie się master -
  franczyzobiorcą 74 restauracji prowadzonych obecnie przez licznych sub -franczyzobiorców w Niemczech, a
  także nabędzie prawa do udzielania franczyzy na prowadzenie restauracji Pizza Hut na rzecz osób trzecich (tzw.
  subf ranczyza). Dodatkowo Spółka przejmie od PH Delivery dwie restauracje własne typu „delivery” znajdujące
  się w Dusseldorfie ("Restauracje Własne 1"). Cena zakupu będzie uzależniona od wyniku badania due diligence,
  które zostanie przeprowadzone przez AmRest. Head of Terms 2 przewiduje podpisanie umów wymaganych do
  przejęcia Restauracji Własnych 1 od PH Delivery ("Umowy Zakupu 2") jak również właściwych umów z Yum:
  standardowych Umów Franczyzowych dla przejmowanych restauracji oraz Ramowej Umowy Franczyzowej
  ("MFA 2"). Intencją stron jest podpisanie oraz finalizacja Umów Zakupu 2 i MFA 2 (połączona z transferem
  aktywów Restauracji Własnych 1 oraz podpisaniem umów z sub -franczyzobiorcami przewidzianych w MFA 2)
  nie później niż do 30 maja 2017 roku. W przypadku gd y do tego dnia nie dojdzie do zawarcia Umów Zakupu 2 i
  MFA 2, Head of Terms 2 ulegnie rozwiązaniu (chyba, że strony postanowią inaczej). Zarząd AmRest uważa, że
  marka Pizza Hut ma duży potencjał do rozwoju w Europie Zachodniej. Przejęcie biznesu Pizza Hut w Niemczech
  przyczyni się do wzmocnienia partnerstwa z Yum! Brands oraz utwierdzi pozycję AmRest jako wiodącego
  operatora restauracji w Europie.
  Dnia 30 maja 2017 roku AmRest poinformował o podpisaniu w tym samym dniu aneksu do Head of Terms 2.
  Aneks prze dłużył okres obowiązywania Head of Terms 2, a jednocześnie okres w którym miało dojść do zawarcia
  umów wymaganych do przejęcia restauracji własnych od PH Delivery jak również MFA 2 do dnia 31 lipca 2017
  roku. W przypadku gdyby nie doszło do zawarcia Umów d o tego dnia, Head of Terms 2 miał ulec rozwiązaniu.
  Pozostałe warunki Head of Terms 2 nie zostały zmienione.
  W dniu 31 lipca 2017 roku Zarząd AmRest poinformował o podpisaniu oraz finalizacji („Finalizacja 2”) w tym
  samym dniu Umowy nabycia aktywów („APA ”) pomiędzy AmRest DE Sp. z o.o. & Co. KG (spółka zależna od
  AmRest, “Kupujący”) i PH Delivery. W wyniku Finalizacji 2 Kupujący nabył 2 restauracje Pizza Hut typu
  „delivery” znajdujące się w Dusseldorfie. Cena zakupu wyniosła 1 EUR (ok. 4 zł). Dodatkowo Am Rest oraz
  AmRest Kft. (spółka zależna od AmRest) podpisały w dniu 31 lipca 2017 roku Ramową Umowę Franczyzową
  MFA 2 z Yum. MFA 2 weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2017 roku. Zgodnie z MFA 2 AmRest sta ł się
  wyłącznym master -franczyzobiorcą 67 restauracji Pizza Hut typu Dine in (z obsługą kelnerską), Delivery (pizza
  z dostawą) oraz Express prowadzonych obecnie przez licznych subfranczyzobi orców w Niemczech, a także nabył
  prawa do udzielania franczyzy na p rowadzenie restauracji Pizza Hut na rzecz osób trzecich (tzw. subfranczyza)
  przy zachowaniu określonego udziału lokali prowadzonych bezpośrednio przez Spółkę. Ramowa Umowa
  Franczyzowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia po spełni eniu określonych warunków.
  W roku 2016 sieć wygenerowała sprzedaż systemową na poziomie ok. EUR 55 mln (239 mln PLN). Szacowane
  skonsolidowane przychody wyniosły zaś około 4 mln EUR (ok. 17,4 mln PLN). W ramach ograniczenia kosztów
  budowania skali biznesu, wprowadzono mechanizm obniżający opłaty ponoszone przez AmRest na rzecz Yum
  („Zredukowane Opłaty 2”), przy założeniu że Spółka spełni określone warunki zawarte w MFA 2. Po wejściu w
  życie MFA 2 AmRest jest zobowiązany do otwierania i prowadzenia restaurac ji Pizza Hut typu Dine in, Express
  oraz Delivery zgodnie z ustalonym planem rozwoju, który zawiera minimalną liczbę otwarć w poszczególnych
  latach obowiązywania Ramowej Umowy. Jeśli AmRest nie wypełni obowiązków wynikających z planu rozwoju,
  Yum będzie upr awniony do podniesienia Zredukowanych Opłat 2 lub do rozwiązania MFA 2. Intencją AmRest
  jest otwarcie na rynku niemieckim ponad 150 restauracji Pizza Hut w okresie 5 lat.
  Dnia 1 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował o podpisaniu tego samego dnia Umowy In westycyjnej
  (“Umowa Inwestycyjna”) pomiędzy AmRest, Delivery Hero GmbH z siedzibą w Berlinie, Niemcy (“Delivery
  Hero”) oraz Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („RPP”). Przedmiotem umowy było nabycie
  przez Spółkę nowo wyemitowanych udzi ałów w RPP od Delivery Hero. W efekcie AmRest miał stać się
  udziałowcem większościowym, posiadającym 51% udziałów w RPP. Pozostała część udziałów (49%) miała  AmRest Holdings SE
  37
  pozostać w posiadaniu Delivery Hero. Delivery Hero jest światowym liderem w segmencie serwisów do
  zamawiania posiłków online. RPP prowadzi platformę PizzaPortal.pl - agregator zbierający oferty ponad 2 500
  restauracji w blisko 400 miastach w Polsce. Zgodnie z założeniami Umowy Inwestycyjnej AmRest miał
  rozpocząć również współpracę z serwisami zarządzan ymi przez Delivery Hero w Republice Czeskiej i na
  Węgrzech - DameJidlo.cz i NetPincér.hu. Obie platformy są liderami rynku w segmencie zamówień jedzenia
  online. Intencją stron było zakończenie transakcji w nadchodzących tygodniach, co miało nastąpi ć po spe łnieniu
  się warunków ws kazanych w Umowie Inwestycyjnej .
  W dniu 31 sierpnia 2017 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia doszło do podpisania Umowy
  Wspólników („SHA”) pomiędzy AmRest Holdings SE i Delivery Hero, wykonującej Umowę Inwestycyjną z dnia
  31 marca 2017 roku pomiędzy AmRest, Delivery Hero oraz RPP. W rezultacie AmRest objął nowo wyemitowane
  udziały w RPP , stając się udziałowcem większościowym, posiadającym 51% udziałów w RPP. Pozostała część
  udziałów (49%) pozostała w posiadaniu Deliv ery Hero. Cena za objęcie 51% udziałów w RPP została ustalona
  na 10 mln złotych. Dodatkowo strony SHA zobowiązały się dokonać w pierwszym kwartale 2018 roku inwestycji
  w RPP w wysokości 14 mln złotych (po 7 mln złotych każda ze stron). Uzgodnione przez str ony Umowy
  Inwestycyjnej warunki niezbędne do finalizacji transakcji zostały spełnione. Zgodnie z założeniami Umowy
  Inwestycyjnej w ciągu najbliższych miesięcy AmRest ma rozpocząć również współpracę z serwisami
  zarządzanymi przez Delivery Hero w Republice C zeskiej i na Węgrzech - DameJidlo.cz i NetPincér.hu.
  Przewiduje się, że platformy PizzaPortal.pl, DameJidlo.cz i NetPincér.hu wzmocnią operacyjnie kanał sprzedaży
  z dostawą do domu w portfelu AmRest. Zarząd AmRest uważa, że partnerstwo z Delivery Hero isto tnie zwiększy
  dostępność ofert restauracji zarządzanych przez Spółkę i umożliwi dotarcie do nowych klientów, co w efekcie
  przełoży się na wzmocnienie pozycji rynkowej AmRest w segmencie „delivery”. W dłuższym terminie powinno
  to pozytywnie wpłynąć na budow anie wartości dla akcjonariuszy AmRest.
  W dniu 7 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia w wyniku emisji instrumentu dłużnego
  Schuldscheindarlehen („SSD 1”) pod prawem niemieckim Spółka zaciągnęła zobowiązanie na łączną kwotę 26
  milion ów EUR (ok. 110 milionów PLN). Emisja SSD 1 jest elementem planu dywersyfikacji źródeł finansowania
  dłużnego AmRest. Środki z emisji wykorzystane zostaną na rozwój Spółki oraz refinansowanie zadłużenia.
  Oprocentowanie SSD 1 jest stałe. Termin zapadalności to 7 kwietnia 2022 dla emisji o wartości 17 milionów EUR
  oraz 5 kwietnia 2024 dla emisji o wartości 9 milionów EUR. Rola głównego organizatora emisji oraz agenta
  rozliczeniowego została powierzona Erste Group Bank AG. Współorganizatorem emisji był CaixaBan k S.A.
  Dnia 19 kwietnia 2017 roku, w nawiązaniu do RB 61/2013 z dnia 10 września 2013 roku oraz RB 20/2016 z dnia
  6 maja 2016 roku, dotyczących Umowy Kredytowej („Umowa”) zawartej pierwotnie pomiędzy AmRest Holdings
  SE, AmRest Sp. z o.o. ("AmRest Polska" ) i AmRest s.r.o. – łącznie "Oryginalni Kredytobiorcy", a Bank Polska
  Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A. i ING Bank Śląski S.A. – łącznie
  "Kredytodawcy", do której następnie przystąpiły AmRest Kaffee Sp. z o.o., AmRest Coff ee Deutschland Sp. z
  o.o. & CO. KG. i AmRest Kft. („Dodatkowi Kredytobiorcy”), Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu w dniu
  18 kwietnia 2017 roku kolejnego Aneksu do Umowy zawartego pomiędzy wszystkimi wymienionymi stronami,
  wprowadzającego zmodyfikowany tekst umowy kredytowej („Zmodyfikowana Umowa”). AmRest Polska,
  AmRest s.r.o., AmRest Kaffee Sp. z o.o., AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. & CO. KG. i AmRest Kft są
  spółkami w 100% zależnymi od AmRest.
  Na podstawie Zmodyfikowanej Umowy, Kredytodawcy po dwyższyli maksymalną kwotę Transzy D udzielonej
  w formie kredytu rewolwingowego o 50 mln złotych („Transza D3”) oraz udzielili AmRest oraz AmRest Polska
  dodatkowej transzy kredytu („Transza F”) w kwocie 40 mln euro, a także, po spełnieniu dodatkowych warun ków
  przewidzianych w Zmodyfikowanej Umowie, mogą udzielić nowej transzy kredytu („Transza G”) w kwocie 50
  mln euro. Środki pozyskane z Transzy F oraz Transzy D3 przeznaczone zostaną na zarządzanie kapitałem
  obrotowym i pokrycie nakładów inwestycyjnych. Śro dki pozyskane z Transzy G przeznaczone będą na
  finansowanie lub refinansowanie kosztów fuzji i przejęć. Transze F, D3 oraz G oprocentowane będą według
  zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki Zmodyfikowanej Umowy nie odbiegają od warunków
  rynkowych. W szyscy Oryginalni oraz Dodatkowi Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za  AmRest Holdings SE
  38
  realizację zobowiązań wynikających ze Zmodyfikowanej Umowy. Termin spłaty Transzy F, G, D3 kredytu
  przypada na 10 września 2018 r.
  Dnia 25 kwietnia 2017 roku AmRest poin formował o podpisaniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku wstępnego
  wiążącego porozumienia („Head of Terms 3”) z Pizza Hut Europe Sarl US Branch („PH Europe”) i Yum
  Restaurants International Russia and CIS LLC („PH Russia”) określającego główne warunki, na jakich ma dojść
  do zawarcia transakcji, której przedmiotem będzie uzyskanie przez podmiot kontrolowany prze z Spółkę („Spółka
  Zależna”) praw master -franczyzobiorcy dla marki Pizza Hut na rynku rosyjskim oraz nabycie 18 restauracji Pizza
  Hut prowadzonych przez PH Russia (łącznie: „Planowana Transakcja 3”). W wyniku Planowanej Transakcji 3
  podmiot kontrolowany prz ez AmRest stanie się masterfranczyzobiorcą 36 restauracji prowadzonych obecnie
  przez licznych sub -franczyzobiorców w Rosji, a także nabędzie prawa do udzielania franczyzy na prowadzenie
  restauracji Pizza Hut na rzecz osób trzecich (tzw. subfranczyza). Doda tkowo Spółka Zależna przejmie 18
  restauracji własnych znajdujących się na terytorium Rosj i ("Restauracje Własne 3 "). Cena zakupu będzie
  uzależniona od wyniku badania due diligence, które zostanie przeprowadzone przez AmRest. Head of Terms
  3przewiduje podpi sanie umów wymaganych do przejęcia Restauracji Własnych 3 od PH Russia ("Umowy Zakupu
  3") jak również właściwych umów z PH Europe: standardowych Umów Franczyzowych dla przejmowanych
  restauracji oraz Ramowej Umowy Franczyzowej ("MFA 3"). Intencją stron jest podpisanie oraz finalizacja Umów
  Zakupu 3 i MFA 3 (połączona z transferem aktywów Restauracji Własnych 3 oraz podpisaniem umów z sub -
  franczyzobiorcami przewidzianych w MFA 3) nie później niż do 30 września 2017 roku. W przypadku gdy do
  tego dnia nie dojdz ie do zawarcia Umów Zakupu 3 i MFA 3 Head of Terms 3 ulegnie rozwiązaniu (chyba, że
  strony postanowią inaczej). Zarząd AmRest uważa, że marka Pizza Hut ma duży potencjał do rozwoju w Rosji.
  Uzyskanie praw master -franczyzobiorcy przyczyni się do zacieśnieni a partnerstwa z Yum! Brands oraz umocni
  pozycję AmRest na rosyjskim rynku restauracyjnym.
  W dniu 6 czerwca 2017 roku Zarząd AmRest poinformował o podpisaniu w dniu 5 czerwca 2017 roku pomiędzy
  OOO AmRest („AmRest Rosja”), będącej spółką w 100% zależną od AmRest, a Panią Svetlaną Mikhailovna
  Popova umowy dotyczącej prawa do nabycia 21 restauracji KFC działających na rynku rosyjskim („Biznes KFC
  RU ”). Intencją stron było podpisanie Umowy Zakupu – Sprzedaży, a w konsekwencji nabycie przez AmRest
  Rosja Biznes u KFC RU oraz finalizacja transakcji w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Cena sprzedaży ma zostać
  ustalona na dzień zakończenia transakcji. Szacowane przychody Biznesu KFC RU wyniosły w 2016 roku 1 376
  mln RUB (ok. 98 mln zł). Finalizacja uzależniona będz ie od uzyskania zgód właściwych organów
  antymonopolowych, podpisania dodatkowych umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania restauracji
  po Finalizacji, oraz braku wystąpienia istotnej, niekorzystnej zmiany warunków („Material Adverse Change”).
  Zarząd AmRest postrzega transakcję jako kolejny krok umacniający pozycję AmRest na rosyjskim rynku
  restauracyjnym, gdzie obecnie Spółka prowadzi 120 restauracji KFC.
  Dnia 3 października 2017 roku Zarząd AmRest poinformował o Finalizacj i w dniu 2 października 201 7 roku
  umowy pomiędzy AmRest Rosja, a Panią Svetlaną Mikhailovna Popova, której przedmiotem było nabycie 21
  restauracji KFC działających na rynku rosyjskim. W wyniku Finalizacji AmRest Rosja nabył Biznes KFC RU za
  kwotę 1 655 mln RUB (ok. 105 mln zł).
  Wszy stkie wymagane zgody oraz inne warunki od których uzależniona była Finalizacja zostały spełnione.
  W dniu 27 czerwca 2017 roku Zarząd AmRest poinformował, że w dniu 26 czerwca 2017 roku Spółka podpisała
  umowę, której przedmiotem jest emisja instrumentu dłu żnego Schuldscheindarlehen („SSD 2”) pod prawem
  niemieckim na łączną kwotę 75 milionów EUR. Przewidywanym terminem zaciągnięcia zobowiązania był 3 lipca
  2017 roku. Emisja SSD 2 miała być elementem planu dywersyfikacji źródeł finansowania dłużnego AmRest.
  Środki z emisji wykorzystane zostaną na rozwój Spółki oraz refinansowanie zadłużenia.
  Dnia 4 lipca 2017 roku Zarząd AmRest poinformował, że w dniu 3 lipca 2017 roku w wyniku emi sji instrumentu
  dłużnego SSD 2 Spółka zaciągnęła zobowiązanie na łączną kwotę 75 milionów EUR (ok. 318 milionów PLN).  AmRest Holdings SE
  39
  Oprocentowanie SSD 2 jest stałe dla emisji o wartości 45,5 mln EUR z terminem zapadalności 1 lipca 2022 oraz
  emisji o wartości 20 mln EUR z terminem zapadalności 3 lipca 2024. Transza o wartości EUR 9,5 mln EUR
  charakteryzuje się oprocentowaniem zmiennym oraz terminem zapadalności 3 lipca 2024. II - 11 Rola głównego
  organizatora emisji oraz agenta rozliczeniowego została powierzona Erste Grou p Bank AG. Współorganizatorem
  emisji był CaixaBank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A.
  Dnia 28 lipca 2017 roku Zarząd AmRest poinformował o planie przeniesienia siedziby statutowej Spółki z Polski
  do Hiszpanii. Przeniesienie siedziby nie będzie miało wpływu na notowanie akcji Spółki na Giełdzie Papierów
  Wartościowych w Warszawie. Nie zmieni się również kapitał zakładowy Spółki. Zmieni się jednak statut Spółki,
  a prawa i obowiązki akcjonariuszy będą regulowane przez prawo hiszpańskie. Zgodnie z art. 8 ust. 10
  Rozporządzenia o SE, Przeniesienie stanie się skuteczne z dniem, w którym Spółka zostanie zarejestrowana we
  właściwym rejestrze handlowym („Registro Mercantil”) w Hiszpanii jako Spółka Europejska zarejestrowana w
  Hiszpanii. Przewiduje się, że rejestracja n astąpi w pierwszej połowie marca 2018 r. Stosowne dokumenty: Plan
  przeniesienia, propozycja nowego Statutu oraz Sprawozdanie Zarządu uzasadniające przeniesienie siedziby
  statutowej znajdują się w załączniku do raportu bieżącego RB 190/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku.
  Dnia 5 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest podjęło uchwały o
  transgranicznym przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Hiszpanii oraz zmianie Statutu Spółki, a także o
  dostosowaniu do hiszpańskiego prawa oraz przyjęc iu statusu spółki prawa hiszpańskiego. Po przeanalizowaniu
  Planu Przeniesienia oraz Sprawozdania Zarządu Uzasadniającego Przeniesienie Siedziby Statutowej z dnia 28
  lipca 2017 r. Walne Zgromadzenie zatwierdziło przeniesienie siedziby Spółki z Wrocławia (Rz eczpospolita
  Polska), Plac Grunwaldzki 25 -27, do Madrytu (Hiszpania), calle Enrique Granados, 6, 28224, Pozuelo de Alarcón,
  oraz zmieniło statut Spółki uchylając jego dotychczasową treść i przyjmując nowe brzmienie, dostosowane do
  statusu Spółki jako europ ejskiej spółki akcyjnej z siedzibą w Hiszpanii. Walne Zgromadzenie zatwierdziło
  dostosowanie Spółki do hiszpańskiego prawa, a w konsekwencji przyjęcie przez Spółkę statusu spółki prawa
  hiszpańskiego. W tym celu zatwierdzono między innymi:
  - Nowy Regulamin walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, którego brzmienie zostało dostosowane do
  statusu Spółki jako europejskiej spółki akcyjnej z siedzibą w Hiszpanii.
  - Zmianę systemu administracyjnego Spółki: zastąpiono dotychczasowy system administracyjny (duali styczny,
  składający się z zarządu i rady nadzorczej) systemem monistycznym, ustanawiając nową, 7 -osobową radę
  dyrektorów (hiszp. consejo de administración) do pełnienia funkcji organu administracyjnego Spółki, oraz
  odwołano wszystkich członków zarządu i ra dy nadzorczej.
  - Powołanie następujących osób na członków rady dyrektorów Spółki, na okres 4 lat przyjęty w Statucie:
  1) Pan José Parés Gutiérrez;
  2) Pan Carlos Fernández González;
  3) Pan Luis Miguel Álvarez Pérez;
  4) Pan Henry McGovern;
  5) Pan Steve n Kent Winegar Clark;
  6) Pan Pablo Castilla Repáraz;
  7) Pan Mustafa Ogretici.
  Dostosowanie Spółki do przepisów prawa hiszpańskiego uchwalono ze skutkiem na dzień, w którym Rejestr
  Handlowy w Madrycie zarejestruje Spółkę jako Societas Europaea (europejsk a spółka akcyjna) z siedzibą w
  Hiszpanii, a więc z dniem skutecznego przeniesienia statutowej siedziby Spółki.
  Walne Zgromadzenie postanowiło także upoważnić Zarząd Spółki – z wyraźnym umocowaniem do dalszego
  upoważniania – do dokonywania, poprzez co najm niej dwóch członków Zarządu działających łącznie, wszelkich
  czynności prawnych i faktycznych jakie są niezbędne lub właściwe w celu zapewnienia należytego wykonania  AmRest Holdings SE
  40
  wszelkich czynności, których podjęcie w hiszpańskiej jurysdykcji jest niezbędne lub choćby przydatne dla potrzeb
  pełnej realizacji uchwał i przeniesienia siedziby.
  W dniu 6 października 2017 r. Zarząd AmRest poinformował o podpisaniu w dniu 5 października 2017 roku
  Senior Term and Revolving Facilities Agreement („Umowa Kredytowa”) pomiędzy AmRe st, AmRest Sp. z o.o.
  ("AmRest Polska") i AmRest s.r.o. ("AmRest Czechy") – łącznie "Kredytobiorcy" a Bank Polska Kasa Opieki
  S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A oraz Česká spořitelna – łącznie
  "Kredytodawcy". AmRest Po lska i AmRest Czechy są spółkami w 100% zależnymi od AmRest.
  Na podstawie Umowy Kredytowej, Kredytodawcy udziel ili Kredytobiorcom kredytu łącznie w przybliżonej
  kwocie 430 milionów EUR, czyli około 1 848 milionów PLN (transze A -D, przyznane na moment podp isania
  Umowy Kredytowej), która może zostać powiększona o dodatkową kwotę około 145 milionów EUR, czyli około
  623 milionów PLN (transze - E i F) po spełnieniu ustalonych przez strony warunków. Termin spłaty kredytu
  przypada na 30 września 2022 roku. Środki pozyskane z kredytu miały zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań
  wynikających z umowy kredytowej zawartej dnia 10 września 2013 roku, na finansowanie rozwoju Spółki oraz
  zarządzanie kapitałem obrotowym.
  Kwota kredytu (przyznana na moment podpisania Umow y Kredytowej) obejmowała cztery transze: transza A w
  maksymalnej kwocie do 250 mln EUR, transza B w maksymalnej kwocie do 300 mln PLN, transza C w
  maksymalnej kwocie do 300 mln CZK oraz transza D udzielona w formie kredytu rewolwingowego, w kwocie
  do 450 mln PLN. Dodatkowo Umowa Kredytowa obejmuje 2 transze kredytu, które mogą być przyznane przez
  Kredytodawcę w okresie jej obowiązywania: Transza E - 280 mln PLN, która może być przeznaczona na spłatę
  polskich obligacji oraz Transza F w wysokości 350 mln PLN, która będzie mogła być wykorzystana na ogólne
  cele korporacyjne, w tym rozwój Spółki.
  Wszyscy Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z Umowy.
  Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej z wyjątkiem części transzy A , która
  oprocentowana jest według stałej stopy procentowej.
  Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej AmRest zobowiązany jest do zachowania wskaźników
  płynności na uzgodnionych poziomach. W szczególności AmRest zobowiąz ał się do nieprzekraczania poziomu
  3,5 w przypadku stosunku długu netto do wartości zysku EBITDA. Stosunek wartości zysku EBITDA do kosztu
  odsetek ma pozostać na poziomie powyżej 3,5.
  Dnia 27 lutego 2018 roku Zarząd AmRest poinformował o podpisaniu w tym samym dniu Umowy
  Wspólników/Subscri ption and Shareholders Agreement (“Umowa Wspólników”) pomiędzy AmRest oraz LPQ
  Russia Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania („Wspólnik”).
  Przedmiotem umowy były zasady współpracy Spółki i Wspólnika celem rozwoju na rynku rosyjskim działalności
  restauracyjnej (sieć typu „bakery”) w ramach nowo utworzonych struktur korporacyjnych. W efekcie AmRest
  stanie się udziałowcem większościowym, posiadającym 51% udziałów w nowo utworzonej spółce („Nowa
  Spółka”). Pozostałą część udziałów (49%) posiadać będzie Wspólnik. Nowa Spółka ma być właścicielem Spółek
  zależnych, m.in. spółki operacyjnej w Rosji oraz spółki posiadającej znaki towarowe (łącznie: „Struktura”).
  Obecnie Wspólnik jest właścicielem znaków towarowych („Znaki Towarowe”) takich jak „Хлеб Насущный"
  (Xleb Nasuschny), "Филипповъ" (Philippov) “Hаш хлеб" (Nash Khleb) i “Андреевские булочные"
  (Andreevsky Bulochnye).
  Podstawowym założeniem współpracy stron jest wniesienie przez Wspólnika do Struktury Znaków Towarowych
  oraz zainwestowanie przez AmRest w St rukturę 6.000.000 Euro (sześć milionów Euro), celem rozwijania w Rosji
  działalności gastronomicznej.
  Intencją stron jest zakończenie transakcji do czerwca 2018 roku, co nastąpi po spełnieniu się warunków
  wskazanych w Umowie Wspólników.  AmRest Holdings SE
  41
  Zarząd AmRest uważa, że partnerstwo ze Wspólnikiem i obecność w sektorze bakery istotnie zwiększy obecność
  Spółki na rynku rosyjskim, poszerzy atrakcyjność oferty oraz umożliwi dotarcie do nowych klientów, co w efekcie
  przełoży się na wzmocnienie pozycji AmRest w segmen cie restauracyjnym. W dłuższym terminie oczekuje się,
  że inwestycja pozytywnie wpłynie na budowanie wartości dla akcjonariuszy AmRest.
  6.8. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostk i od niego zależn e
  z podmiotami powiązanymi na w arunkach innych niż rynkowe
  W okresie objętym Sprawozdaniem w ramach Grupy AmRest nie zawierano transakcji z podmiotami
  powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe .
  6.9. Ważniejsze osiągnięcia Spółki w dziedzinie badań i rozwoju
  Spółka nie prowadzi działalności badawczo - rozwojowej. Innowacyjne produkty wprowadzone do menu
  restauracji prowadzonych przez AmRest zostały opisane w punktach 2.2 oraz 2. 3 niniejszego Sprawozdania.
  AmRest Holdings SE
  42
  7. Grupa AmRest Holdings SE w roku 201 7
  7.1. Planowane działania inwestycyjne oraz ocena możliwości ich realizacji
  Działania inwestycyjne Grupy AmRest w dużej mierze koncentrują się na wzroście skali prowadzonej
  działalności w Europie poprzez dynamiczny rozwój organiczny oraz fuzje i przejęcia w segmencie
  restauracyjnym. Dodatkowo, osiągana p oprawa operacyjna biznesu oraz wzrost efektywności w alokowaniu
  kapitału przyczyniają się do długoterminowego wzrostu wartości Grupy AmRest.
  W 2017 roku Grupa AmRest otworzyła 21 0 nowych restauracji, znacznie przyspieszając tempo rozwoju
  organicznego w por ównaniu z poprzednimi latami. W ocenie Zarządu na obecnych rynkach działalności istnieje
  duży potencjał do wzrostu skali marek obecnych w portfelu firmy. Dodatkowo, przestrzeń do otwierania
  kolejnych restauracji wzrosła na skutek przeprowadzonych w 2017 ro ku transakcji M&A na rynkach Europy
  Zachodniej. Analogicznie do posiadanych już praw masterfranczyzy na rozwój konceptów Pizza Hut Express oraz
  Delivery w CE, Grupa AmRest uzyskała podobne prawa w odniesieniu do rynków francuskiego i niemieckiego.
  Pozwoli to Spółce jeszcze dynamiczniej rozwijać portfel restauracji w Europie. Powyższe czynniki dają
  przekonanie o możliwości znacznego przyspieszenia tempa otwarć w 2018 roku.
  Jednocześnie rynek fuzji i przejęć jest na bieżąco monitorowany pod kątem potencjalnyc h akwizycji, których
  realizacja wpisywałaby się w strategię Grupy AmRest. W obszarze zainteresowań akwizycyjnych Spółki znajdują
  przede wszystkim podmioty prowadzące restauracje w obrębie marek obecnych w portfelu AmRest oraz nowe
  koncepty działające na ob ecnych rynkach działalności Grupy.
  Dynamicznie rozwijający się segment posiłków z dostawą do domu, rozwój cyfrowych technologii zamawiania
  posiłków, a także pierwsze efekty obecności wybranych marek Grupy AmRest za platformie Pizzaportal.pl
  zachęcają do da lszego inwestowania w ten obszar. Długofalowym celem Grupy jest osiągnięcie pozycji lidera
  segmen tu dostaw na rynkach restauracyjnych Europy.
  Zarząd Spółki w sposób bardzo restrykcyjny i selektywny analizuje dostępne możliwości inwestycyjne i
  każdorazowo p rzy podejmowaniu decyzji o alokowaniu środków pieniężnych kieruje się celem osiągnięcia
  minimum 20% IRR na każdej inwestycji.
  Długoterminowy rozwó j finansowany będzie głównie poprzez środki własne oraz poprzez finansowanie dłużne.
  7.2. Zewnętrzne i wewnętrzne c zynniki istotne dla rozwoju Grupy
  Poniżej przedstawiono czynniki mające w ocenie Zarządu istotny wpływ na przyszły rozwój i wyniki Spółki .
  7.2.1. Czynniki zewnętrzne
  Do czynników zewnętrznych należy zaliczyć:
   konkurencyjność – pod względem ceny, jakości obsługi, lokalizacji oraz jakości jedzenia,
   zmiany demograficzne,
   trendy konsumenckie oraz tendencję w zakresie liczby osób korzystających z usług restauracyjnych,
   liczbę i lokalizacje restauracji konkurencji ,
   zmiany w prawie oraz regulacjach mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie restauracji oraz
  zatrudnionych tam pracowników,
   zmiany kosztów wynajmu nieruchomości oraz kosztów pokrewnych,
   zmiany cen składników spożywczych wykorzystywanych przy sporządza niu potraw oraz zmiana cen
  materiałów opakowaniowych,
   zmiany w ogólnej kondycji ekonomicznej Polski, Czech, Węgier, Bułgarii, Rosji, Serbii, Chorwacji,
  Rumunii, Słowacji, Austrii, Słowenii, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Niemiec i Chin,  AmRest Holdings SE
  43
   zmiany w zaufaniu konsumentów, wysokości dochodu rozporządzalnego oraz indywidualnych sposobów
  wydawania pieniędzy,
   zmiany uwarunkowań prawnych i podatkowych,
   negatywne zmiany na rynkach finansowych.
  7.2.2. Czynniki wewnętrzne
  Do czynników wewnętrznych zalicza się:
   pozyskanie i przygotowanie zasobów ludzkich niezbędnych do rozwoju istniejących i nowych sieci
  restauracyjnych,
   pozyskiwanie atrakcyjnych lokalizacji,
   skuteczność we wprowadzaniu nowych marek oraz produktów,
   zbudowanie zintegrowanego systemu informatycz nego.
  AmRest Holdings SE
  44
  8. Podstawowe ryzyka i zagrożenia, na które narażone jest Spółka
  Zarząd AmRest jest odpowiedzialny za system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej oraz za
  przegląd tych systemów pod kątem operacyjnej efektywności. Systemy te pomagają w i dentyfikacji oraz
  zarządzaniu ryzyk iem , które mo że uniemożliwić realizację długoterminowych celów AmRest. Niemniej jednak
  istnienie tych systemów nie pozwala na całkowitą eliminację ryzyka oszustw oraz naruszenia prawa. Zarząd
  AmRest dokonał przeglądu, ana lizy oraz rankingu ryzyk, na które narażona jest Spółka. Podstawowe ryzyka
  i zagrożenia występujące aktualnie zostały podsumowane w tej sekcji. AmRest na bieżąco dokonuje przeglądu
  i usprawnia swoje systemy zarządzania ryzykiem oraz systemy kontroli wewn ętrznej.
  8.1. Czynniki pozostające poza kontrolą Spółki
  Ryzyko to związane jest z wpływem czynników pozostających poza kontrolą Spółki na strategię rozwoju AmRest,
  której podstawą jest otwieranie nowych restauracji. Te czynniki to m.in.: możliwości znalezieni a oraz
  zapewnienia dostępnych i odpowiednich lokalizacji pod nowe restauracje, możliwości uzyskania terminowych
  pozwoleń wymaganych przez właściwe organy, możliwość opóźnień w otwieraniu nowych restauracji.
  8.2. Uzależnienie od franczyzodawcy
  AmRest zarządza re stauracjami KFC, Pizza Hut, Burger King oraz Starbucks (w Rumunii, Bułgarii, Niemczech
  oraz na Słowacji) jako franczyzobiorca, w związku z czym wiele czynników i decyzji w ramach prowadzonej
  przez AmRest działalności zależy od ograniczeń lub specyfikacji n arzucanych przez franczyzodawcę lub też od
  ich zgody.
  Okres obowiązywania umów franczyzowych dotyczących marek KFC, Pizza Hut i Burger King, wynosi 10 lat.
  Spółce AmRest przysługuje opcja przedłużenia tego okresu o kolejne 10 lat pod warunkiem spełniania p rzez nią
  warunków zawartych w umowach franczyzowych oraz innych wymogów, w tym wniesienia odnośnej opłaty z
  tytułu przedłużenia.
  Niezależnie od spełnienia powyższych warunków nie ma gwarancji, że po upływie tego okresu dana umowa
  franczyzowa zostanie prze dłużona na kolejny okres. W przypadku restauracji KFC i Pizza Hut pierwszy okres
  rozpoczął się w 2000 roku, w przypadku restauracji Burger King pierwszy okres rozpoczął się w 2007 roku wraz
  z otwarciem pierwszej restauracji tej marki.
  Umowy franczyzowe dot yczące prowadzenia kawiarni Starbucks w Rumunii obowiązują do 2023 roku, w
  Bułgarii do 2027 roku, a w Niemczech do 2031 roku.
  8.3. Uzależnienie od partnerów joint venture
  AmRest otwiera restauracje Starbucks poprzez Spółki joint venture w Polsce, Czechach i na Węgrzech na
  zasadach partnerskich, w ramach umów joint venture. W związku z tym, niektóre decyzje w ramach wspólnie
  prowadzonej działalności będą uzależnione od zgody partnerów.
  Umowy joint venture ze Starbucks zostały zawarte na okres 15 lat, z możliwośc ią ich przedłużenia na okres
  dodatkowych 5 lat po spełnieniu określonych warunków. W przypadku, gdy AmRest nie dotrzyma zobowiązań
  dotyczących otwierania i prowadzenia minimalnej liczby kawiarni, Starbucks Coffee International, Inc. będzie
  miał prawo do zw iększenia swojego udziału w spółkach joint venture poprzez nabycie udziałów od AmRest Sp.
  z o.o. po cenie uzgodnionej pomiędzy stronami na podstawie wyceny spółek joint venture.  AmRest Holdings SE
  45
  8.4. Brak wyłączności
  Umowy franczyzowe, dotyczące prowadzenia restauracji KFC, Piz za Hut i Burger King nie zawierają
  postanowień o przyznaniu spółce AmRest jakichkolwiek praw wyłączności na danym terytorium, ochrony ani
  innych praw na terenie, obszarze lub rynku otaczającym restauracje AmRest. W praktyce jednak, w związku ze
  skalą dział alności AmRest (między innymi rozwiniętą siecią dystrybucji), możliwość pojawienia się
  konkurencyjnego operatora (w stosunku do marek prowadzonych obecnie przez Spółkę), który byłby w stanie
  skutecznie konkurować z restauracjami Grupy AmRest jest relatywni e ograniczona.
  W przypadku restauracji Starbucks spółki joint venture są jedynymi podmiotami uprawionymi do rozwijania i
  prowadzania kawiarni Starbucks w Polsce, Czechach i na Węgrzech, z brakiem prawa wyłączności do niektórych
  instytucjonalnych lokalizac ji. Prawo wyłączności z brakiem prawa wyłączności do niektórych instytucjonalnych
  lokalizacji dotyczy również restauracji prowadzonych w Niemczech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji .
  8.5. Umowy najmu i ich przedłużenie
  Prawie wszystkie restauracje AmRest działają w wynajmowanych obiektach. Większość umów najmu to umowy
  długoterminowe, przy czym zwykle zawierane są one na okres przynajmniej 10 lat od daty rozpoczęcia najmu
  (przy założeniu wykonania wszystkich opcji przedłużenia, dokonywanego na określonych warunkac h, a także bez
  uwzględnienia umów, które podlegają okresowemu wznowieniu, o ile nie zostaną wymówione, i umów na czas
  nieokreślony). Wiele umów najmu przyznaje AmRest prawo do przedłużenia okresu obowiązywania umowy, pod
  warunkiem przestrzegania przez Spół kę warunków najmu. Niezależnie od przestrzegania takich warunków, nie
  ma gwarancji, że AmRest będzie w stanie przedłużać okres obowiązywania umów najmu na warunkach
  zadowalających z punktu widzenia praktyki handlowej. W wypadku braku takiej możliwości, pot encjalna utrata
  istotnych lokalizacji restauracji może mieć niekorzystny wpływ na wyniki operacyjne AmRest i jego działalność.
  Ponadto, w pewnych okolicznościach AmRest może podjąć decyzję o zamknięciu danej restauracji, a rozwiązanie
  odnośnej umowy najmu na efektywnych kosztowo warunkach może okazać się niemożliwe. Również taka
  sytuacja może mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki operacyjne spółki. Zamknięcie którejkolwiek
  restauracji zależy od zgody franczyzodawcy, a nie ma pewności, że zgoda taka z ostanie uzyskana.
  W przypadku rosyjskich i chińskich restauracji, przejętych przez AmRest odpowiednio w lipcu 2007 roku i
  grudniu 2012 roku, średni okres umów najmu jest relatywnie krótszy w porównaniu do restauracji AmRest w
  pozostałych krajach. Wynika to ze specyfiki tamtejszego rynku .
  8.6. Ryzyko związane z konsumpcją produktów żywnościowych
  Preferencje konsumentów mogą zmienić się w związku z powstaniem wątpliwości co do walorów zdrowotnych
  kurczaków, będących głównym składnikiem w menu KFC, lub w wyniku nie korzystnych informacji
  rozpowszechnianych przez środki masowego przekazu na temat jakości produktów, chorób przez nie
  wywoływanych i szkód ponoszonych w wyniku korzystania z restauracji AmRest i z restauracji innych
  franczyzobiorców KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, La Tagliatella, Blue Frog i KABB, a także w wyniku
  ujawnienia opracowanych przez rząd, bądź dany sektor rynku niekorzystnych danych dotyczących produktów
  serwowanych w restauracjach AmRest i restauracjach innych franczyzobiorców KFC, Pizza Hut, Burger King,
  Starbucks, La Tagliatella, Blue Frog i KABB kwestii zdrowotnych oraz kwestii sposobu funkcjonowania jednej
  lub większej liczby restauracji prowadzonych tak przez AmRest, jak i konkurencję. Wyżej wspomniane ryzyko
  jest ograniczane poprzez wykorzystywanie w restauracjach AmRest najwyższej jakości składników –
  pochodzących od sprawdzonych i renomowanych dostawców, przestrzeganie surowych norm kontroli jakości i
  higieny oraz stosowanie najnowocześniejszych urządzeń i procesów zapewniających a bsolutne bezpieczeństwo
  potraw.  AmRest Holdings SE
  46
  8.7. Ryzyko związane z utrzymaniem osób zajmujących kluczowe stanowiska
  Sukces Emitenta zależy w pewnej mierze od indywidualnej pracy wybranych pracowników i członków głównego
  kierownictwa. Wypracowane przez Emitenta metody wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi pozwalają
  zapewnić niski poziom rotacji kluczowych pracowników. Dodatkowo system planowania karier wspiera
  przygotowywanie następców gotowych realizować zadania na kluczowych stanowiskach. Zdaniem Spółki będzie
  ona w stanie zastąpić kluczowych pracowników. Niezależnie od tego ich utrata może krótkoterminowo wywrzeć
  niekorzystny wpływ na działalność i wyniki operacyjne Emitenta.
  8.8. Ryzyko związane z kosztami pracy dotyczącymi pracowników restauracji oraz zatrudnieni em
  i utrzymaniem profesjonalnej kadry
  Prowadzenie działalności gastronomicznej w skali, w jakiej prowadzi ją Emitent, wymaga posiadania
  profesjonalnej kadry pracowniczej znacznych rozmiarów. Nadmierny odpływ pracowników oraz zbyt częste
  zmiany w kadrze pr acowniczej mogą stanowić istotny czynnik ryzyka dla stabilności oraz jakości prowadzonej
  działalności. Ze względu na fakt, że płace w Polsce, w Czechach, czy na Węgrzech (w tym w branży
  gastronomicznej) w dalszym ciągu są zdecydowanie niższe niż w innych k rajach Unii Europejskiej, istnieje
  ryzyko odpływu wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a tym samym ryzyko w zakresie zapewnienia przez
  Spółkę odpowiedniej kadry pracowniczej niezbędnej dla świadczenia usług gastronomicznych na jak najwyższym
  poziomie. W ce lu uniknięcia ryzyka utraty wykwalifikowanej kadry pracowniczej konieczne może się okazać
  stopniowe podwyższanie stawek wynagrodzenia, co jednocześnie może negatywnie wpływać na sytuację
  finansową Emitenta. Na wzrost ryzyka w obszarze zatrudnienia i utrzym ania pracowników mogą również
  wpłynąć wahania poziomu bezrobocia .
  8.9. Ryzyko dotyczące ograniczeń w dostępności produktów spożywczych i zmienności ich kosztów
  Na sytuację Emitenta wpływa również konieczność zapewnienia częstych dostaw świeżych produktów rolnyc h
  i artykułów spożywczych oraz przewidywania i reagowania na zmiany kosztów zaopatrzenia. Spółka nie może
  wykluczyć ryzyka związanego z niedoborami lub przerwami w dostawach spowodowanych czynnikami takimi
  jak niekorzystne warunki pogodowe, zmiany przepis ów prawa, czy też wycofanie niektórych produktów
  spożywczych z obrotu. Również zwiększenie popytu na określone produkty, przy ograniczonej podaży, może
  doprowadzić do utrudnień w ich pozyskiwaniu przez Spółkę lub wzrostu cen tych produktów. Zarówno niedobo ry,
  jak i wzrost cen produktów mogą mieć negatywny wpływ na wyniki, działalność i sytuację finansową Grupy.
  AmRest Sp. z o.o. zawarła w celu minimalizacji m.in. niniejszego ryzyka umowę ze spółką SCM Sp. z o.o.
  dotyczącą świadczenia usług polegających na p ośrednictwie i negocjacji warunków dostaw do restauracji, w tym
  negocjacji warunków umów dystrybucji. .
  8.10. Ryzyko związane z rozwojem nowych marek
  AmRest operuje markami La Tagliatella, Blue Frog i KABB stosunkowo od niedawna. Ponieważ są to dla AmRest
  nowe ko ncepty istnieje ryzyko związane z popytem na oferowane produkty oraz z ich przyjęciem przez
  konsumentów .
  8.11. Ryzyko związane z otwarciem restauracji w nowych krajach
  Otwarcia lub przejęcia restauracji operujących na nowym obszarze geograficznym i politycznym w iążą się z
  ryzykiem odmiennych preferencji konsumenckich, ryzykiem braku dobrej znajomości rynku, ryzykiem
  ograniczeń prawnych wynikających z uregulowań lokalnych, jak również ryzykiem politycznym tych krajów.  AmRest Holdings SE
  47
  8.12. Ryzyko walutowe
  Wyniki AmRest narażone są na ryzyko walutowe związane z transakcjami i przeliczeniami w walutach innych
  niż waluta pomiaru operacji gospodarczych w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej. Spółka dopasowuje
  portfel walutowy długu do struktury geograficznej profilu działalności. Doda tkowo AmRest wykorzystuje
  kontrakty typu forward do zabezpieczania krótkoterminowego ryzyka transakcyjnego.
  8.13. Ryzyko związane z obecną sytuacją geopolityczną na Ukrainie oraz w Rosji
  Rosja stanowi jeden z większych rynków działalności Grupy AmRest. Niedawne geopolityczne i ekonomiczne
  turbulencje obserwowane w regionie, szczególnie wydarzenia na Ukrainie, miały i mogą mieć negatywny wpływ
  na rosyjską ekonomię, w tym osłabienie rosyjskiej waluty, wzrost stóp procentowych, ograniczoną płynność i
  osłabienie nast rojów konsumenckich. Wydarzenia te, włączając bieżące i przyszłe międzynarodowe sankcje
  względem rosyjskich przedsiębiorstw i obywateli oraz związa na z tym niepewność i zmienność w obszarze
  łańcucha dostaw, może mieć istotny wpływ na działalność Grupy. Na obecną chwilę wpływ na sytuację finansową
  Grupy jest trudny do przewidzenia, gdyż przyszła ekonomiczna i regulacyjna sytuacja może różnić się od
  oczekiwań Zarządu. Kierownictwo Grupy uważnie przygląda się rozwojowi wydarzeń i dostosowuje zamierzenia
  strate giczne w celu minimalizowania ryzyka walutowego oraz potencjalnych wahań popytu.
  8.14. Ryzyko zwiększonych kosztów finansowych
  Emitent i jego spółki zależne narażone są na istotny negatywny wpływ zmian stóp procentowych w związku
  pozyskiwaniem finansowania oproc entowanego zmienną stopą procentową i inwestowaniem w aktywa
  oprocentowane zmienną i stałą stopą procentową. Oprocentowanie kredytów i pożyczek bankowych oraz
  wyemitowanych obligacji jest oparte na zmiennych stopach referencyjnych aktualizowanych w okresac h
  krótszych niż jeden rok. Odsetki od aktywów finansowych o stałym oprocentowaniu są stałe przez cały okres do
  upływu terminu zapadalności/wymagalności tych instrumentów. Dodatkowo, Emitent i jego spółki zależne mogą,
  w ramach strategii zabezpieczania ryzy ka zmian stóp procentowych, zawierać pochodne i inne kontrakty
  finansowe, na których wycenę istotny wpływ ma poziom referencyjnych stóp procentowych .
  8.15. Ryzyko płynnościowe
  Spółka jest narażona na brak dostępnego finansowania w momencie zapadalności pożyczek bankowych
  i obligacji. Na dzień 31 grudnia 201 7 roku Spółka m iała wystarczającą ilość aktywów krótkoterminowych,
  w tym gotówki oraz przyrzeczonych limitów kredytowych, by spłacić swoje zobowiązania zapadające w ciągu 12
  miesięcy.
  8.16. Ryzyka podatkowe
  W proc esie zarządzania i podejmowania strategicznych decyzji wywierających również skutki w zakresie
  rozliczeń podatkowych, Spółki AmRest narażone są na ryzyko podatkowe. Wszelkie nieprawidłowości
  występujące w zakresie rozliczeń podatkowych powodują również, iż zwiększa się ryzyko sporu w przypadku
  potencjalnej kontroli podatkowej. W ramach minimalizacji tych ryzyk AmRest dba o pogłębianie wiedzy
  pracowników w obszarze zarządzania ryzykiem podatkowym i przestrzegania wymogów prawa oraz wdraża
  odpowiednie procedu ry, które mają ułatwić identyfikowanie, a następnie ograniczanie lub wyeliminowanie
  obszarów ryzyka w sferze rozliczeń podatkowych. Ponadto, w związku z ryzykiem podatkowym związanym z
  częstymi zmianami legislacyjnymi oraz niespójnością przepisów, jak równ ież odmienną interpretacją przepisów  AmRest Holdings SE
  48
  prawa AmRest korzysta z profesjonalnych usług doradztwa podatkowego oraz występuje o wiążące interpretacje
  przepisów prawa podatkowego.
  Bieżące kontrole podatkowe zostały opisane w Nocie 8 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego według
  stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
  8.17. Ryzyko spowolnienia gospodarek
  Spowolnienie gospodarek krajów , na terenie których AmRest prowadzi restauracje, może mieć wpływ
  na wydatki na konsumpcję na tych rynkach, co z kolei może wpłynąć na wyniki restauracji AmRest operujących
  na tych rynkach.
  8.18. Ryzyko sezonowości sprzedaży
  Sezonowość sprzedaży oraz zapasów Grupy AmRest nie jest znaczna, co cechuje całą br anżę restauracyjną. Na
  rynku europejskim niższa sprzedaż jest osiągana przez restauracje w pierwszej połowie roku, co wynika głównie
  z mniejszej liczby dni sprzedaży w lutym oraz stosunkowo rzadszymi wizytami klientów w restauracjach .
  8.19. Ryzyko awarii system u komputerowego i czasowego wstrzymania obsługi klientów przez
  restauracje sieci
  Ewentualna utrata, częściowa bądź całkowita, danych związana z awarią systemów komputerowych lub
  zniszczeniem bądź utratą kluczowego, rzeczowego majątku trwałego Spółki mogłab y skutkować czasowym
  wstrzymaniem bieżącej obsługi klientów restauracji, co mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe
  Grupy. W celu minimalizacji niniejszego ryzyka Emitent wprowadził odpowiednie procedury mające na celu
  zapewnienie stabilności i ni ezawodności systemów informatycznych.  AmRest Holdings SE
  49
  9. Kierunki i strategia rozwoju Spółki
  Niezmiennie od lat, strategią Grupy AmRest jest uzyskanie pozycji lidera rynku restauracyjnego w segmentach
  Quick Service Restaurants oraz Casual Dining Restaurants poprzez rozwój m arkowych sieci restauracyjnych
  osiągających wymaganą skalę (roczne przychody ze sprzedaży minimum 50 mln dol.) oraz spełniające kryterium
  rentowności (wewnętrzna stopa zwrotu IRR minimum 20%).
  W najbliższych latach Spółka w dalszym ciągu umacniać będzie po zycję lidera rynku restauracyjnego w Europie.
  Motorem rozwoju będzie dalszy wzrost tempa rozwoju organicznego (m.in. szacowane ok. 300 otwarć w 2018
  roku), a także dalsza konsolidacja rynków restauracyjnych w Europie na drodze potencjalnych transakcji M&A.
  Dodatkowo, działania Spółki skoncentrowane będą na integracji przejętych dotychczas biznesów restauracyjnych
  oraz dalszy rozwój cyfrowej platformy zamawiania posiłków z dostawą.
  Biorąc pod uwagę potencjał rynków, na których operuje AmRest, największy naci sk położony będzie na rozwój
  marek KFC, Pizza Hut Express i Delivery, Starbucks i La Tagliatella. Rozwój wspomnianych konceptów Pizza
  Hut opierać się będzie na realizacji podpisanych umów masterfranczyzy na rynkach CE, Francji oraz Niemiec.
  Koncepcja ta st warza możliwości do jeszcze szybszego wzrostu skali działalności Grupy AmRest.
  W długim terminie Spółka będzie kontynuować budowanie platformy wzrostu ze szczególnym naciskiem na
  poszerzanie portfela własnych marek.
  Kierunki rozwoju Grupy AmRest będą równi eż warunkowane przez bieżące trendy rynku gastronomicznego oraz
  zmieniające się zachowania konsumenckie.
  AmRest Holdings SE
  50
  10. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i
  jego grupą kapitałową
  W roku 2017 brak było zmian w podstawowych zasadach za rządzania Grupą AmRest.
  AmRest Holdings SE
  51
  11. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
  Plan Opcji Pracowniczych 1
  W kwietniu 2005 roku Spółka ogłosiła swoim pracownikom zasady Plan u Opcji Pracowniczych 1. Plan ten
  umożliwiał pracownikom Grupy AmRest zakup akcji spółki AmRest Holdings SE. Całkowita liczba akcji, do
  których wydawane mogły być opcje, była ustalana przez Zarząd, nie mogła jednak przekroczyć 3% wszystkich
  akcji znajdujących się w obrocie. Dod atkowo, zgodnie z postanowieniami Planu, grono pracowników
  uprawnionych do uczestnictwa w Plan ie Opcji Pracowniczych 1, liczba przyznanych opcji oraz daty ich
  przyznania podlegały zatwierdzeniu przez Zarząd. Cena wykonania opcji była równa cenie rynkowej a kcji Spółki
  z dnia przyznania opcji, natomiast okres nabywania uprawnień do opcji wynosił 3 lub 5 lat. Opcje mogły być
  realizowane w okresie 10 lat od daty nadania.
  W styczniu 2010 r., Rada Nadzorcza jednostki dominującej Grupy podjęła uchwałę potwierdzają cą
  i systematyzująca całkowitą liczbę akcji, co do których wydawane mogły być opcje w ilości, która nie mogła
  przekroczyć 3% wszystkich akcji znajdujących się w obrocie.
  W czerwcu 2011 r., Rada Nadzorcza jednostki dominującej Grupy podjęła uchwałę zmieniającą wcześniejsze
  zapisy dotyczące liczby akcji przekazywanych do potencjalnego nabycia przez pracowników poprzez
  wykorzystanie opcji. Liczba ta została ograniczona do 100 000 rocznie.
  W listopadzie 2014 r. Rada Nadzorcza jednostki dominującej Grupy podjęła uchwałę dodającą do regulaminu
  Planu Opcji Pracowniczych 1 możliwości rozliczenia opcji pracowniczych netto w akcjach oraz w gotówce.
  Dla nadań po 8 grudnia 2015 roku dokonano w regulaminie zmiany eliminującej możliwość rozliczenia Opcji
  akcyjn ych w gotówce.
  We wrześniu 2017 r. Rada Nadzorcza jednostki dominującej Grupy podjęła uchwałę wprowadzającą do
  regulaminu Plan u Opcji Pracowniczych 1 zapisy dotyczące potencjalnych restrykcji związanych z długą
  nieobecnością uczestnika.
  Plan Opcji Manager skich 1
  W grudniu 2011 r. Grupa wprowadziła Plan Opcji Managerskich 1 - kolejny plan opcji pracowniczych rozliczany
  akcjami, z myślą o wybranej grupie managerów. Całkowita liczba akcji, do których wydawane mogły być opcje,
  była ustalana przez Zarząd, nie m ogła jednak przekroczyć 1 041 000 akcji. Zgodnie z postanowieniami Planu,
  Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, miała prawo do określenia, poza innymi kwestiami, managerów
  uprawnionych do uczestniczenia w Planie, ilości przyznanych opcji oraz daty ich przyzn ania. Cena wykonania
  opcji była zasadniczo równa cenie rynkowej akcji Spółki z dnia przyznania opcji, natomiast okres nabywania
  uprawnień do opcji wynosił 5 lat (1/3 w trzecią rocznicę nadania, 1/3 w czwartą rocznicę nadania, pozostała część
  w piątą roczni cę nadania). Cena wykonania opcji rosła rokrocznie o 11%.
  Plan Opcji Managerskich 1 został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy.
  Plan Opcji Pracowniczych 2
  W grudniu 2016 r. Grupa wprowadziła kolejny plan opcji pracowniczych ( Plan Opcji Pracowniczych 2)
  rozliczany akcjami, z myślą o wybranej grupie pracowników (oraz osób świadczących usługi na podstawie innych
  tytułów prawnych, niż umowa o pracę). Plan wszedł w życie 1 stycznia 2017 roku. Całkowita liczba akcji, do
  których wydawane mogą być opcje, jest ustalana przez Radę Nadzorczą, nie może jednak przekroczyć 750 000.
  Zarząd ma prawo do określenia, poza innymi kwestiami, grona pracowników uprawnionych do uczestnictwa w
  planie, ilości przyznanych opcji oraz daty i ch przyznania. Cena wykonania opcji będzie zasadniczo równa cenie
  rynkowej akcji Spółki z dnia przyznania opcji, natomiast okres nabywania uprawnień do opcji wyniesie 5 lat (60%
  w trzecią rocznicę nadania, 20% w czwartą rocznicę nadania, pozostała część w piątą rocznicę nadania). Opcje
  mogą być realizowane w okresie 10 lat od daty nadania.
  Plan Opcji Pracowniczych 2 został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.  AmRest Holdings SE
  52
  We wrześniu 2017 r. Rada Nadzorcza jednostki dominującej Grupy podjęła uchwałę wprowadzającą do
  regulaminu Planu Opcji Pracowniczych 2 zapisy dotyczące potencjalnych restrykcji związanych z długą
  nieobecnością uczestnika.
  Program Opcji Managerskich 2
  W grudniu 2016 r. Grupa wprowadziła kolejny Plan Opcji Menadżerskich (Plan Opcji Menadżerskich 2)
  rozliczany akcjami, z myślą o wybranej grupie managerów (w tym osób świadczących usługi na podstawie innych
  tytułów prawnych, niż umowa o pracę). Program wszedł w życie 1 stycznia 2017 r. Całkowita liczba akcji, do
  których wydawane mogą być opcje, jest ust alana przez Radę Nadzorczą, nie może jednak przekroczyć 1 000 000.
  Rada Nadzorcza Spółki (na wniosek Zarządu) ma prawo do określenia, poza innymi kwestiami, ilości
  przyznanych opcji oraz daty ich przyznania. Cena wykonania opcji będzie zasadniczo równa cen ie rynkowej akcji
  Spółki z dnia przyznania opcji, natomiast okres nabywania uprawnień do opcji wyniesie 5 lat (1/3 w trzecią
  rocznicę nadania, 1/3 w czwartą rocznicę nadania, pozostała część w piątą rocznicę nadania). Cena wykonania
  opcji będzie rosła rokr ocznie o 11%.
  Program Opcji Managerskich 2 został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.
  Powyższe programy mają charakter motywacyjny i skierowane są wyłącznie do pracowników oraz członków
  kadry menedżerskiej spółek Grupy AmRest.
  Szczegółowe informac je dotyczące wycen oraz ujęcia księgowego powyższych planów znajdują się w Nocie 20
  Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.  AmRest Holdings SE
  53
  12. Skład Holdingu
  Aktualny skład Grupy Kapitałowej AmRest został przedstawiony w Nocie 1a Skonsolidowanego Rocznego
  Sprawozdania Fin ansowego na dzień i za okres dwunastu miesięcy kończących się 31 grudnia 201 7 roku. Poniżej
  przedstawiono zmiany, jakie zaszły w składzie Grupy w trakcie okresu objętego niniejszym sprawozdaniem.
  Dnia 21 lutego 2017 roku zarejestrowano nową siedzibę spółki AmRest DE Sp. z o.o.& Co. KG. Nowa siedziba
  spółki to Berlin (10117), Friedrichstrasse 191.
  Dnia 24 lutego 2017 roku zarejestrowano zakup przez AmRest Holdings SE udziałów udziałowców
  mniejszościowych w Blue Horizon Hospitality Group PTE Ltd. Od tego dni a 100% udziałowcem Blue Horizon
  Hospitality Group PTE Ltd. jest AmRest Holdings SE.
  Dnia 1 marca 2017 roku zarejestrowano nową spółkę w Grupie - LTP La Tagliatella Portugal Lda. Udziałowcami
  tej spółki są AmRest Tag S.L.U. (74%) oraz AmRestavia, S.L.U. (26 %).
  Dnia 6 marca 2017 roku zarejestrowano nową siedzibę spółki AmRest Adria d.o.o., nowy adres siedziby spółki
  to: ulica Trstenicka 2, (10 000) Zagrzeb, Chorwacja.
  Dnia 21 marca 2017 roku zarejestrowano nową spółkę w grupie AmRest Holdings SE – AmRest AT GmbH z
  siedzibą w Wiedniu w Austrii.
  W dniu 6 kwietnia 2017 roku zarejestrowano zmianę nazwy spółki Blue Horizon Hospitality Group PTE Ltd.
  Nowa nazwa spółki AmRest China Group PTE Ltd.
  W dniu 16 maja 2017 roku AmRest Holdings nabył 100% udziałów w spółce AmRest Topco SAS z siedzibą w
  Paryżu we Francji.
  W dniu 7 czerwca 2017 roku zarejestrowana nowy adres siedziby spółki AmRest Coffee SK s.r.o. Nowy adres to
  ulica Pajštúnska (851 02) Bratysława.
  W dniu 16 czerwca 2017 roku AmRest Sp. z o.o. w wyniku podniesienia kapitału spółki AmRest OOO, AmRest
  Sp. z o.o. powiększyła liczbę posiadanych udziałów w AmRest OOO do stanu 99,83%.
  W dniu 28 lipca 2017 roku dokonano rejestracji nowej spółki w grupie – AmRest Opco SAS z siedzibą w Paryżu
  we Francji.
  W dniu 2 1 sierpnia 2017 roku dokonano rejestracji nowych adresów siedzib spółek AmRest SAS oraz La
  Tagliatella SAS. Siedzibą w dalszym ciągu jest miasto Lion we Francji.
  W dniu 7 września 2017 roku dokonano rejestracji zmiany siedziby spółki AmRest AT GmbH. Nowa s iedziba
  mieści się w mieście Horn w Austrii.
  W dniu 21 września 2017 roku dokonano rejestracji spółek AmRest Leasing SAS oraz AmRest Estate SAS z
  siedzibą w Paryżu. Jedynym udziałowcem obu spółek jest AmRest Opco SAS.
  W dniu 4 października 2017 roku dokona no rejestracji zmiany nazwy spółki, z poprzednio Activita, na SCM Due
  Sp. z o.o . Właścicielem 100% udziałów S CM Du e Sp. z o.o. jest SCM Sp. z o.o.
  W dniu 10 października 2017 roku AmRest Sp. z o.o. zwiększyła ilość posiadanych udziałów w OOO AmRest
  do 99, 9%.
  W dniu 11 października 2017 roku dokonano rejestracji spółki OOO Chicken Yug z siedzibą w Petersburgu.
  Właścicielem 100% udziałów spółki jest OOO AmRest.
  W dniu 23 października 2017 roku zarejestrowano zmiany w ilości udziałów posiadanych przez wspólni ków
  spółki AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. & co KG. Z tym dniem AmRrest Kaffee Sp. z o.o. zmniejszył
  liczbę posiadanych udziałów do 80%, natomiast AmRest Capital Zrt, zwiększył do 20%.
  W dniu 27 października 2017 roku dokonano rejestracji przeniesien ia siedzib spółek: Pastificio Service S.L.U.,
  Pastificio S.L.U., The Grill Concept S.L.U., Pastificio Restaurantes S.L.U. z Leidy do Madrytu.  AmRest Holdings SE
  54
  W dniu 7 listopada 2017 roku dokonano rejestracji nowej spółki w grupie: AmRest Coffee SRB d.o.o. Beograde
  – Stari Grad z siedzibą w Belgradzie. Właścicielem 100% udziałów spółki jest AmRest Holdings SE.
  W dniu 10 listopada 2017 roku zakończono likwidację i wykreślono z rejestru spółkę AmRest Restaurant
  Management Shanghai Co. Ltd.
  W dniu 15 listopada 2017 roku zareje strowana nową spółkę w grupie: OOO Pizza Company z siedzibą w
  Petersburgu. Właścicielem 100% udziałów spółki jest OOO AmRest.
  W dniu 28 grudnia 2017 roku AmRest Holdings SE nabył 51% udziałów spółki Restaurant Partner Polska Sp. z
  o.o. z siedzibą w Łodzi.
  Biuro Grupy Kapitałowej mieści się we Wrocławiu, w Polsce. Obecnie restauracje prowadzone przez Grupę
  Kapitałową są zlokalizowane w Polsce, Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Rosji, Rumunii, Bułgarii, Serbii,
  Chorwacji, Słowacji, Austrii, Słowenii, Hiszpan ii, Francji, Niemczech, Portugalii oraz Chinach.  AmRest Holdings SE
  55
  13. Kredyty i pożyczki
  Zestawienie pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym w roku 201 7 zostało przedstawione w poniższej
  tabeli.
  TABELA 12 . POŻYCZKI MIĘDZY PO DMIOTAMI POWIĄZANYMI UDZIELONE W ROKU 20 17
  Pożyczko dawca Pożyczkobiorca Data pożyczki Finalny
  termin spłaty
  Kwota
  pożyczki
  [tys]
  Waluta
  pożyczki Oprocentowanie
  AmRest S p. z o.o. AmRest Work S p. z o.o. 20.01.2017* 31.12.2017 500 PLN 3M WIBOR +
  marża
  AmRest Capital Zrt AmRest DE 23.02.2017 01.03.2022 10 000 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest Holdings SE AmRest China (BHHG) 09.01.2017 09.01.2019 3 000 USD stałe
  AmRest Holdings SE AmRest Coffee Germany 20.04.2017* 10.07.2020 10 000 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest Holdings SE AmRest TopCo France
  SAS 22.05.2017* 22.05.2020 5 000 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest Holdings SE AmRest Sp. z o.o. 05.06.2017* 05.06.2020 20 000 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest Slovakia AmRest AT GmbH 20.06.2017* 31.12.2017 500 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest Coffee SK
  sro AmRest AT GmbH 20.06.2017* 31.12.2017 500 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest Holdings SE AmRest Sp. z o.o. 03.07.2017* 31.03.2018 180 000 PLN 3M WIBOR +
  marża
  AmRest Holdings SE AmRest OpCo SAS 15.09.2017* 15.09.2022 20 000 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest Capital ZRT AmRest Adria 2 d.o.o. 26.09.2017* 30.09.2020 1 200 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest Capital ZRT AmRest OOO 21.09.2017* 22.09.2022 6 000 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  OOO AmRest OOO Chicken YUG 21.09.2017 31.12.2017 95 RUB stałe
  AmRest Capital ZRT AmRest DE 30.09.2017* 30.09.2022 10 000 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest EOOD AmRest Coffee EOOD 02.10.2017* 02.10.2019 1 500 BGN stałe
  AmRest Capital ZRT AmRest Austria GmbH 10.10.2017* 30.09.2020 1 000 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest Capital ZRT AmRest OpCo SAS 10.10.2017* 30.09.2022 30 000 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRest Capital ZRT AmRest Adria d.o.o. 12.10.2017* 30.09.2020 1 000 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  AmRestavia SL AmRest SAS 21.12.2017* 21.12.2020 200 EUR 3M EURIBOR +
  marża
  * pożyczka rewolwingowa
  W 201 7 roku nie zostały wypowiedziane żadne umowy dotyczące kredytów i pożyczek.
  AmRest Holdings SE
  56
  TABELA 13 . POŻYCZKI MIĘDZY PO DMIOTAMI POWIĄZANYMI
  Pożyczkodawca Pożyczkobiorca Waluta
  pożyczek
  Wartość udzielonych
  pożyczek wg umów
  na dzień 31/12/201 7
  [tys. PLN]*
  Całkowita w artość
  pożyczek z odsetkami
  na dzień 31/12/201 7
  [tys. PLN]**
  AmRest Coffee s.r.o. AmRest s.r.o. CZK 13 088 13 103
  AmRest Kft OOO AmRest RUB 45 129 31 059
  AmRest Capital Zrt AmRest AT GmbH EUR 4 177 4 177
  AmRest Capital Zrt AmRest DE EUR 54 301 54 324
  AmRest Capital Zrt AmRest Coffee DE EUR 16 708 16 714
  AmRest Capital Zrt Spółki hiszpańskie EUR 477 427 477 130
  AmRest Capital Zrt AmRest Opco SAS EUR 108 602 109 180
  AmRest Capital Zrt AmRest Adria d.o.o. EUR 418 420
  AmRest Capital Zrt AmRest Adria 2 d.o.o. EUR 1 044 1 046
  AmRest Capital Zrt AmRest Kaffee Sp. z o.o. EUR 153 786 154 184
  AmRest Capital Zrt OOO AmRest EUR 92 688 92 892
  AmRest Finance Zrt AmRest Sp. z o.o. PLN 19 966 19 975
  SCM Sp. z o.o. SCM Due Sp. z o.o. PLN 245 253
  AmRest Holdings SE AmRest China (BHHG) USD 18 958 18 810
  AmRest Holdings SE AmRest TopCo France SAS EUR 8 661 8 718
  AmRest Holdings SE AmRest Opco SAS EUR 38 232 37 380
  Pożyczki udzielone w ramach spółek hiszpańskich oraz
  portugalskich EUR 60 637 70 064
  * Przeliczone wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31/12/20 17  AmRest Holdings SE
  57
  14. Poręczenia i gwarancje
  W związku z umową kredytową, opisaną w punkcie 6.7 Sprawozdania Zarządu za rok 2017 oraz w N ocie 19
  Sprawozdania Finansowego, spółki z Grupy: AmRest Kaffee sp. z o.o., AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. &
  Co.KG, AmRest DE Sp. z o.o. & Co.KG, AmRest Capital ZRT., AmRest KFT, OOO AmRest, AmRest Tag,
  S.L.U., Amrestavia, S.L.U., Restauravia Grupo Empresarial, S.L., Restauravia Food, S.L.U., Pastificio Service,
  S.L .U. udzieliły poręczenia bankom: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
  S.A., Česka Sporitelna A.S., ING Bank Śląski S.A. w kwocie 375 milionów euro, 1 125 milionów zł, 450
  milionów koron czeskich do dnia uregulowania zobowi ązania, nie później jednak niż do 5 października 2025 r.  AmRest Holdings SE
  58
  15. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej
  Na dzień 31 grudnia 2017 r., ani na dzień przekazania niniejszego Sprawozdania przeciwko Spółce nie
  prowadzono postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
  przed organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których pojedyncza lub
  łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.  AmRest Holdings SE
  59
  16. Oświadczenie Zarządu
  16.1. Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań
  Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki AmRest Holdings SE Roczne Sprawozdanie Finansowe i dane
  porównawcze zaprezentowane w Rocznym Sprawozdaniu Finansowym Spółki AmRest Holdings SE sporządzone
  zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny
  i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki AmRest Holdings SE oraz osiągnięty pr zez nią wynik finansowy.
  Zawarte w niniejszym dokumencie Roczne Sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć
  oraz sytuacji Spółki AmRest Holdings SE, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
  16.2. Wybór podmiotu uprawnionego do badania spraw ozdań
  Dnia 9 czerwca 2017 roku Zarząd AmRest poinformował, że dnia 8 czerwca 2017 roku, w związku z nowymi
  regulacjami wprowadzającymi obowiązkową rotację biegłych rewidentów w jednostkach zainteresowania
  publicznego (zapisy Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym (Dz.U. 2017, poz. 1089) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z
  dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań spraw ozdań
  finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE), Rada Nadzorcza
  Spółki podjęła uchwałę w sprawie zgody na:
  1) rozwiązanie przez Zarząd Spółki, za porozumieniem stron, umowy z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z
  siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
  finansowych pod numerem 144 („PWC”), tj. podmiotem, który na mocy umowy z dnia 18 czerwca 2015 r.
  zawartej pomiędzy Spółką oraz PWC („Umowa”) uprawni ony był do statutowego badania sprawozdania
  finansowego Spółki za lata obrotowe 2015 – 2017 (biegły rewident);
  2) odwołanie PWC jako biegłego rewidenta dokonującego badania jednostkowego i skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2 017 (wraz z opinią i raportem z badania) oraz wydającego
  raport z przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia
  do 30 czerwca 2017 r.
  W związku z podjęciem wspomnianej uchwały oraz na podstawie rekomenda cji Komitetu Audytu, Rada
  Nadzorcza Spółki podjęła również uchwałę o wyborze BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12,
  wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355, do
  przeprowadzenia badania jedn ostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe
  2017 – 2019.
  Dnia 14 czerwca 2017 roku Zarząd AmRest poinformował o rozwiązaniu za porozumieniem stron w tym samym
  dniu Umowy, na mocy której spółka PricewaterhouseCoopers Sp. z o .o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii
  Ludowej 14, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144
  („PWC”) była uprawniona do statutowego badania sprawozdań finansowych Emitenta za lata obrotowe 2015 –
  2017. Umowa z ostała rozwiązana ze skutkiem na dzień 31 maja 2017 roku.
  Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – BDO Sp. z o.o. , dokonujący badania Rocznego
  Sprawozdania Grupy AmRest, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci
  dokonujący badania spełniali warunki konieczne do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie
  z właściwymi przepisami.
  Umowa z BDO Sp. z o.o. została zawarta w dniu 4 lipca 2017 roku i obowiązuje do 31 grudnia 2019 roku.  AmRest Holdings SE
  60
  TABELA 1 4. WYNAGRODZENIE PODM IOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
  FINANSOWYCH
  Za okres
  Tys. zł od 01.01.2017
  do 31.12.2017
  od 01.01.2016
  do 31.12.2016
  BDO Sp. z o.o. 275 -
  Z tytułu umowy o przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdań finansowych, w
  tym:
  - badanie rocznych sprawozdań finansowych 165 -
  - przegląd sprawozdań finansowych 85 -
  - z realizacji innych umów 25 -
  PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. - 398
  Z tytułu umowy o przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdań finansowych, w
  tym:
  - badanie rocznych sprawozdań finansowych - 238
  - przegląd sprawozdań finansowych - 160
  - z realizacji innych umów - -
  Audytor jednostek zależnych w Grupie w tym PricewaterhouseCoopers i KPMG 28 28 2703
  Z tytułu umowy o przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdań finansowych, w
  tym:
  - badanie i przegląd sprawozdań finansowych społek zaleznych 2568 1780
  - usługi doradztwa podatkowego 6 913
  - z realizacji innych umów 254 10
  Wynagrodzenie na rzecz BDO Sp. z o.o. w kwocie 25 tys. zł z tyt. innych umów dotyczy usługi potwierdzenia
  spełnienia warunków zawartej umowy kredytowej na podstawie analizy informacji finansowych pochodzących ze
  zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings za 2017 rok.
  AmRest Holdings SE
  61
  Mark Chandler
  AmRest Holdings SE
  Członek Zarządu
  Jacek Trybuchow ski
  AmRest Holdings SE
  Członek Zarządu
  Oksana Staniszewska
  AmRest Holdings SE
  Członek Zarządu
  Olgierd Danielewicz
  AmRest Holdings SE
  Członek Zarządu
  Wrocław, dnia 8 marca 2018 r.
  AmRest Holdings SE
  62
  Załącznik nr 1: Wyniki finansowe za czwarty kwartał 2017 roku
  TABELA 1.1 . SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA CZWARTY KWARTAŁ 2017 I 2016 ROKU*
  w tysiącach złotych za 3 miesiące kończące
  się 31 grudnia 2017
  za 3 miesiące kończące
  się 31 grudnia 2016
  Działalność kontynuowana
  Przychody z działalności restauracji 1 424 610 1 144 657
  Przychody z działalności franczyzowej i pozostałej 94 646 69 867
  Przychody razem 1 519 256 1 214 524
  Koszty bezpośrednie działalności restauracji:
  Koszty artykułów żywnościowych (418 154) (337 786)
  Koszty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników (345 119) (263 330)
  Koszty opłat licencyjnych (franczyzowych) (74 031) (58 391)
  Koszty najmu oraz pozostałe koszty operacyjne (436 179) (345 749)
  Koszty działalności franczyzowej i pozostałej razem (72 186) (46 046)
  Koszty ogólnego zarządu (110 836) (92 148)
  Aktualizacja wartości aktywów (25 722) (9 494)
  Koszty i straty operacyjne razem (1 482 227) (1 152 944)
  Pozostałe przychody operacyjne 8 560 5 729
  Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 45 589 67 309
  Koszty finansowe (18 231) (13 096)
  Przychody finansowe 1 272 1 151
  Udział w zyskach/(stratach) jednostek stowarzyszonych - 91
  Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 28 630 55 455
  Podatek dochodowy 11 355 (4 664)
  Zysk/(strata) z działalności kontynuowanej 39 985 50 791
  Zysk netto 39 985 50 791
  Zysk / (strata) netto przypadający na
  Udziały niekontrolujące (3 429) (1 303)
  Udziałowców jednostki dominującej 43 414 52 094
  Zysk netto 39 985 50 791
  Podstawowy zysk na jedną akcję w złotych 2,05 2,46
  Rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych 2,05 2,46
  Działalność kontynuowana
  Podstawowy zysk na jedną akcję w złotych 2,05 2,46
  Rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych 2,05 2,46
  Działalność zaniechana
  Podstawowy zysk na jedną akcję w złotych - -
  Rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych - -
  * Dane nie zostały objęte badaniem
  AmRest Holdings SE
  TABELA 1.2 . UZGODNIENIE SKORYG OWANYCH WARTOŚCI ZYS KU NETTO I EBITDA W CZWARTYM KWARTALE RO KU 2017 I 2016*
  tys. zł
  za 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017
  Udział w przy - chodach
  za 3 miesiące kończące się 31 grudnia 2017
  Udział w przy - chodach
  za 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016
  Udział w przy - chodach
  za 3 miesiące kończące się 31 grudnia 2016
  Udział w przy - chodach
  Zmiana za 12 miesięcy kończących się 31 grudnia
  % Zmiany
  Zmiana za 3 miesiące kończące się 31 grudnia
  % Zmiany
  Przychody z działalności restauracji 4 943 953 93,9% 1 424 610 93,8% 3 947 314 93,8% 1 144 657 94,2% 996 639 25,2% 279 953 24,5%
  Przychody z działalności franczyzowej i pozostałej 321 554 6,1% 94 646 6,2% 260 055 6,2% 69 867 5,8% 61 499 23,6% 24 779 35,5%
  Przychody razem 5 265 507 1 519 256 4 207 369 1 214 524 1 058 138 304 732
  Zysk/(strata) netto 181 329 3,4% 39 985 2,6% 190 744 4,5% 50 791 4,2% -9 415 -4,9% -10 806 -21,3%
  + Koszty finansowe 59 633 1,1% 18 231 1,2% 48 089 1,1% 13 096 1,1% 11 544 24,0% 5 135 39,2%
  - Przychody finansowe -3 397 -0,1% -1 272 -0,1% -3 326 -0,1% -1 151 -0,1% -71 2,1% -121 10,5%
  - Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 0 0,0% 0 0,0% -59 0,0% -91 0,0% 59 -100,0% 91 -100,0%
  + Podatek dochodowy 29 317 0,6% -11 355 -0,7% 32 726 0,8% 4 664 0,4% -3 409 -10,4% -16 019 -343,5%
  + Amortyzacja 330 491 6,3% 92 573 6,1% 271 073 6,4% 75 041 6,2% 59 418 21,9% 17 532 23,4%
  + Aktualizacja wartości aktywów 32 852 0,6% 25 722 1,7% 16 329 0,4% 9 494 0,8% 16 523 101,2% 16 228 170,9%
  EBITDA 630 225 12,0% 163 884 10,8% 555 576 13,2% 151 844 12,5% 74 649 13,4% 12 040 7,9%
  + Koszty nowych otwarć (Start -up) [1] 39 099 0,7% 18 842 1,2% 26 139 0,6% 11 440 0,9% 12 960 49,6% 7 402 64,7%
  + Koszty nabyć i połączeń [2] 12 431 0,2% 10 771 0,0% 3 044 0,1% 876 0,1% 9 387 308,4% 9 895 1129,6%
  + / - Efekt zmiany metody rozliczenia programu opcyjnego [3] 7 737 0,1% 3 312 0,2% 8 984 0,2% 4 387 0,4% - 1 247 -13,9% -1 075 -24,5%
  + / - Korekty podatków pośrednich [4] 0 0,0% 0 0,0% -5 305 -0,1% 0 0,0% 5 305 -100,0% 0 n/a
  EBITDA skorygowana 689 492 13,1% 196 809 13,0% 588 438 14,0% 168 547 13,9% 101 054 17,2% 28 262 16,8%
  [1] Koszty nowych otwarć (Start -up) – wszystkie istotne wydatki operacyjne związane bezpośrednio z otwarciem i poniesione przed otwarciem nowej restauracji. [2] Koszty nabyć i połączeń – wszelkie istotne koszty związane ze sfinalizowaną transakcją nabycia bądź połączenia dotyczące usług profesjonalnych (prawnyc h, finansowych, innych) bezpośrednio związanych z ta transakcją. [3] Efekt zmiany metody rozliczenia pro gramu opcyjnego - różnica w koszcie wynikającym z ujęcia księgowego programów opcyjnych rozliczanych w środkach pieniężnych a rozliczanych w in strumentach kapitałowych [4] Korekty podatków pośrednich - wszelkie istotne korekty podatków pośrednich rozpoznan e w danym okresie a dotyczące poprzednich okresów sprawozdawczych na podstawie złożonych korekt deklaracji. Podatki pośrednie to głównie VAT, podatek od nieruchomości oraz inne podatki uwzględniane w kalkulacji EBITDA.
  * Dane nie zosta ły objęte badaniem  AmRest Holdings SE
  Załącznik nr 2: Ład korporacyjn y
  1. Oświadczenie o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  Spółka AmRest Holdings SE, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  dokładała wszelkich starań by stosować zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki
  Spółek Notowanych na GPW 2016”.
  Odnosząc się do zasad przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy z dnia 13 października
  2015 roku (obowiązujących od 1 stycz nia 2016 roku), Zarząd Spółki informuje, że stosuje ona większość
  rekomendacji i zasad określonych w Dobrych Praktykach. Poniżej prezentowana jest lista niestosowanych
  praktyk, wraz z uzasadnieniami.
  Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółk a nie stosuje:
  - 4 rekomendacji: IV.R.2., VI.R.1., VI.R.2., VI.R.3.
  - 5 zasad szczegółowych: II.Z.7., IV.Z.2., VI.Z.1., VI.Z.3., VI.Z.4.
  Niestosowane Rekomendacje:
  IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania
  akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego
  przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna
  umożliwić akcjonariuszom udział w walnym z gromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności
  poprzez:
  1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku
  obrad walneg o zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
  3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
  Rekomendacja nie jest stosowana.
  Komentarz spółki: AmRest stosuje rekomendację IV.R.2. w zakresie, o którym mowa w podpunkcie 3). Emitent
  umożliwia wykorzystanie na walnym zgromadzeniu Spółki instytucji pełnomocników, którzy otrzymują instrukcje
  do głosowania od poszczególnych akcjonarius zy.
  AmRest nie wdrożył jeszcze funkcjonalności dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym pozwalającej
  akcjonariuszom na zdalny udział w walnym zgromadzeniu.
  Spółka uznała, że głosowanie przez Internet niesie ze sobą zbyt wiele technologicznych, prawny ch i
  wizerunkowych elementów ryzyka, takich jak:
   Utrudnione poświadczenia tożsamości akcjonariuszy;
   Bariery technologiczne, np. obciążenie łącza internetowego i opóźnienia w przekazie obrazu, które mogą
  wpływać negatywnie na dynamikę dyskusji na zgromadzen iu, a nawet spowodować przerwy w obradach, co
  z kolei może nieść ze sobą zarzut naruszania praw akcjonariuszy, którzy osobiście przybyli na WZA,
  rezerwując sobie na to odpowiednią ilość czasu;
   Odpowiedzialność Emitenta za ewentualne zerwanie połączenia z w alnym zgromadzeniem (także wynikające
  z braku sprzętu zapewniającego szybkie, stabilne łącze internetowe po stronie akcjonariusza) oraz związane
  z nią ryzyko utraty reputacji, w sytuacji gdy akcjonariusz zostanie pozbawiony możliwości udziału w WZA
  oraz pr awa głosu. Konsekwencją zerwania połączenia internetowego i niemożności oddania głosu przez
  akcjonariusza może być niepodjęcie uchwały w trakcie obrad lub późniejsze zaskarżenie jej.  AmRest Holdings SE
  65
  Spółka dotychczas nie otrzymała zgłoszeń potrzeby wprowadzenia zdalnego udziału w głosowaniu od jej
  akcjonariuszy.
  Spółka nie zdecydowała się w na rekomendowane bezpośrednie transmisje obrad walnych zgromadzeń, ale
  rejestruje przebieg ich obrad. Nagrania video są niezwłocznie upubliczniane na stronie internetowej AmRest i są
  dostępne w zakładce Relacje Inwestorskie/ Walne Zgromadzenie.
  Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. rekomendacji w przyszłości.
  VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej
  polityki wynagrodzeń.
  Rekomendacja nie jest stosowana.
  Komentarz spółki: W przedsiębiorstwie Emitenta poziom wynagrodzenia Zarządu jest dyskutowany z Radą
  Nadzorczą Spółki, natomiast poziom wynagrodzenia Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Spółki.
  Określenie wynagrodzeń członków organów Spółki zostało pozostawione w zakresie kompetencji organów
  statutowych. Władze Spółki są w trakcie analizy zasadności opracowania polityki wynagrodzeń w formie
  dokum entu.
  VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko - i
  długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące
  unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyc zyn.
  Rekomendacja nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: Premie będące częścią wynagrodzenia członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów jak
  również ich korzyści związane z realizacją programów opcyjnych są ściśle związane z krótko - i długoterminowymi
  celam i Spółki, jej długoterminowymi interesami i wynikami. Jednakże Polityka wynagrodzeń funkcjonująca w
  AmRest nie została opracowana w formie dokumentu.
  VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowan ia
  ma zastosowanie zasada II.Z.7.
  Rekomendacja nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: Skład Komitetu ds. Wynagrodzeń spełnia kryteria określone w zasadzie II.Z.7. Obecnie
  Rekomendacja nie jest stosowana dlatego, że zakres uprawnień Komitetu ds. Wynagrodzeń nie został sporządzony
  w formie formalnego dokumentu. Rada Nadzorcza jest w trakcie analizowania zasadności oraz ewentualnego
  sposobu wdrożenia tej rekomendacji w przyszłości.
  Niestosowane zasady:
  II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działa jących w radzie nadzorczej zastosowanie mają
  postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku
  gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
  Zasada nie j est stosowana.
  Komentarz spółki: AmRest stosuje tę zasadę ładu korporacyjnego w odniesieniu do Komitetu Audytu. Obecnie
  Zasada nie jest stosowana dlatego, że zakres uprawnień Komitetu ds. Wynagrodzeń nie został sporządzony w
  formie formalnego dokumentu. Ra da Nadzorcza jest w trakcie analizowania zasadności oraz ewentualnego
  sposobu wdrożenia tej zasady ładu korporacyjnego w odniesieniu do Komitetu Wynagrodzeń w przyszłości.
  IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie
  dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki: Spółka nie zdecydowała się w na rekomendowane bezpośrednie transmisje obrad walnych
  zgromadzeń, ale rejestruje przebie g ich obrad. Nagrania video są niezwłocznie upubliczniane na stronie  AmRest Holdings SE
  66
  internetowej AmRest i są dostępne w zakładce Relacje Inwestorskie/ Walne Zgromadzenie. Spółka nie wyklucza
  możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.
  VI.Z.1. Programy motywacyjne pow inny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom
  wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji
  finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilno ści funkcjonowania
  przedsiębiorstwa.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: Na chwilę obecną ta zasada ładu korporacyjnego jest stosowana częściowo. W AmRest
  funkcjonują dwa programy motywacyjne - Pracowniczy Plan Opcji Akcyjnych oraz Program Opcji
  Menadżerskich, ale tylko drugi z nich został zaprojektowany w sposób określony w zasadzie VI.Z.1.
  VI.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów
  pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych skład ników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników
  spółki.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana, gdyż jeden z członków Rady Nadzorczej Spółki jest pracownikiem
  Grupy AmRest, w związku z czym jest on także beneficjentem pr ogramów opcyjnych funkcjonujących w Spółce.
  VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co
  najmniej:
  1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe
  i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników
  wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub
  innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład
  grupy kapitałowej,
  3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zar ządu i kluczowym menedżerom
  pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub
  informację o ich braku,
  5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punk tu widzenia realizacji jej celów, w szczególności
  długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: Polityka wynagrodzeń nie została opracowana w formie dokumentu. AmRest ujawnienia w
  Załączniku nr 2 do Sprawozdania z działalności informacje na temat wynagrodzenia oraz liczby opcji na akcje
  AmRest przyznanych członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Zarząd wraz z Radą Nadzorczą przeanalizuje
  zasadność i ewentualne metody wdrożenia w Spółce tej zasady ładu korporacyjnego oraz podejmie decyzję o jej
  zastosowaniu bądź wyłączeniu.
  Tekst zbioru Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW d ostępny jest na oficjalnej stronie internetowej
  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek
  notowanych na Głównym Rynku GPW oraz na NewConnect ( www.corp -gov.gpw.pl , zakładka „Regulacje”).
  Aktualne oświadczenie AmRest o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,
  znajduje się na stronie internetowej Spółki (sekcja „Inwestorzy”, zakładka „Ład korporacyjny”).  AmRest Holdings SE
  67
  2. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli
  wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
  finansowych
  Emitent sporządza sprawozdania finansowe w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przyjęte
  procedu ry wewnętrzne. W celu opracowania dokumentów o wysokiej jakości oraz zapewnienia ich zgodności z
  obowiązującymi przepisami prawa, w Grupie AmRest funkcjonuje system kontroli wewnętrznej i zarządzania
  ryzykiem. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system ko ntroli wewnętrznej i jego skuteczność w procesie
  sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych.
  W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań
  finansowych, w Grupie AmRest funkcjonuje szereg wew nętrznych procedur oraz regulaminów, których celem
  jest zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli oraz identyfikacji i eliminowania potencjalnych ryzyk. System
  ten realizowany jest głównie w oparciu o:
   Statut Spółki
   Przyjętą politykę rachunkowości, okre ślającą stosowane zasady sprawozdawczości (więcej informacji
  na temat stosowanych zasad można znaleźć w Nocie 1 lit. b -d Skonsolidowanego Sprawozdania
  Finansowego)
   Politykę i Procedury Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym,
   Indywidualny Standard Raportowania określający przyjęte zasady dotyczące wypełniania obowiązków
  informacyjnych odnoszący się do obowiązujących regulacji prawnych,
   Regulamin obiegu informacji poufnych,
   Przejrzyste zakresy obowiązków i uprawnień pracowników, z których wynika podział zadań i
  odpowiedzialności za sporządzenie sprawozdań finansowych,
   Globalną politykę podatkową,
   Zasady dotyczące wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych
  sprawozdań finansowych Spółki,
   Monitorowanie procesu sprawozdawczości finanso wej oraz skuteczności systemów kontroli
  wewnętrznej i audytu wewnętrznego przez Radę Nadzorczą,
   Prezentowanie wyników finansowych w procesie zatwierdzania sprawozdań finansowych przez Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest.
  Proces ten jest wspierany także poprzez stosowanie sprawdzonych, jednolitych wzorców sprawozdań
  finansowych zapewniających spójność ujawnień, proces zatwierdzania i opiniowania dokumentów przed ich
  publikacją oraz badanie sprawozdań finansowych przez niezależnego audytora.
  3. Skład osob owy organów zarządzających i nadzorujących
  3.1. Zmiany w Zarządzie Spółki Dominującej
  Dnia 31 stycznia 2017 roku Zarząd AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od
  Pana Jacka Trybuchowskiego o rezygnacji z funkcji członka Zarządu AmRest z dniem 1 lutego 2017 roku.
  Rezygnacja była podyktowana względami osobistymi. Pana Trybuchowski pełnił w Spółce funkcję Dyrektora
  Operacyjnego (Chief Operations Officer).
  W dniu 17 maja 2017 roku AmRest poinformował, że w dniu 16 maja 2017 r oku Rada Nadzorcza Spółki podjęła
  uchwały o ponownym powołaniu na stanowisko Członka Zarządu Spółki Pana Jacka Trybuchowskiego. Uchwała
  weszła w życie z dniem 30 czerwca 2017 roku.
  Informacje na temat powołanej osoby zarządzającej:
  Jacek Trybuchowski  AmRest Holdings SE
  68
  Pan Trybuchowski jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie ukończył studia magisterskie na
  kierunku Marketing i Zarządzanie, a także Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, gdzie zdobył
  licencjat z Handlu Zagranicznego.
  Pracę w AmRest rozp oczął jeszcze jako student w 1993 roku. W ciągu ostatnich 24 lat Pan Trybuchowski pełnił
  różne funkcje, począwszy od Asystenta Kierownika oraz Kierownika Restauracji Pizza Hut, poprzez Kierownika
  Regionalnego (Area Coach) Pizza Hut i KFC, Dyrektora ds. Sie ci Dostaw (Supply Director), Menadżera ds.
  Dostosowań (Align Manager), Kierownika Działu Planowania i Analiz (P&A Manager), Prezydenta Marki Pizza
  Hut, a także Kierownika biznesu AmRest na Węgrzech (Country Manager), Dyrektora Nowych Rynków,
  Dyrektora ds. Fuzji i Przejęć, Prezydenta Dywizji Rosyjskiej do - obecnie - Dyrektora Operacyjnego (Chief
  Operations Officer).
  Związany z rynkiem rosyjskim w latach 2004 -2015. Pan Trybuchowski aktywnie pełni rolę Członka Zarządu
  AmRest Sp. z o.o. Jest również członkiem Rady Dyrektorów Grupy Blue Horizon (biznesu AmRest w Chinach).
  Od 2003 do 2005 roku pracował dla Yum!, początkowo w Europie, a następnie jako Dyrektor Operacyjny
  Rostik/KFC w Rosji .
  W dniu 19 maja 2017 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dn ia otrzymał zawiadomienie od Pana
  Drew O’Malley o jego rezygnacji z funkcji członka Zarządu Spółki z dniem 30 czerwca 2017 roku. Rezygnacja
  była podyktowana względami osobistymi. Pan O’Malley pełnił w Spółce funkcję Dyrektora Operacyjnego (Chief
  Operations Officer).
  Dnia 27 grudnia 2017 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Pana
  Wojciecha Mroczyńskiego o jego rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 28 grudnia 2017 roku.
  Rezygnacja była podyktowana względami osobistymi. Pana Mroczyński pełnił w Spółce funkcję Dyrektora ds.
  Strategii (Chief Strategy Officer).
  3.2. Zmiany w Radzie Nadzorczej
  W dniu 1 stycznia 2017 roku weszły w życie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki z d nia 12 grudnia 2016 roku powołujące następujące osoby na stanowiska członków Rady Nadzorczej
  Spółki:
   Pablo Castilla Reparaz (Uchwała nr 10)
   Mustafa Ogretici ( Uchwała nr 11)
  Informacje na temat powołanych członków Rady Nadzorczej:
  Pablo Castilla Reparaz
  Pan Pablo Castilla Reparaz jest obywatelem hiszpańskim. Pan Castilla Repáraz przez 30 lat działał w sektorze
  bankowym pracując na rzecz hiszpańskiego banku Banco Santander, S.A. Posiada bogate doświadczenie w
  zakresie fuzji i przejęć. Między innymi pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. prawnych i zarządzał
  transakcjami korporacyjnymi Grupy Santander. Jego obowiązki dotyczyły transakcji M&A w licznych
  jurysdykcjach, zarówno unijnych jak i spoza UE. Pan Pablo Castilla Repáraz w przeszłości zajmował rów nież
  stanowiska Dyrektora Santander Direkt Bank (Niemcy), Dyrektora Banco Mercantil (Peru), Non -member
  Secretary BT Telecomunicaciones S.A., Member Secretary Open Bank S.A ., Member Secretary Santander
  Investment, S.A. oraz Sekretarza Komitetu Inwestycyjneg o Grupy Santander.
  Pan Castilla ukończył studia prawnicze na Universidad de San Pablo (Bachelors Degree) oraz dalsze studia w
  zakresie doradztwa podatkowego i prawa UE (Master’s Degree, ICAI – ICADE). Ukończył również Advanced
  Management Program for Overse as Bankers (Wharton School of the University of Pennsylvania). Jest członkiem
  madryckiej izby prawniczej (Madrid Bar Association).
  Pan Pablo Castilla Reparaz oświadczył, że spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej .  AmRest Holdings SE
  69
  Mustafa Ogretici
  Pan Mustaf a Ogretici, obywatel brytyjski, specjalizuje się w sektorach gastronomii oraz nieruchomości. Jego
  doświadczenie obejmuje prowadzenie restauracji oraz franszyzę. Od 1997 roku jest właścicielem i kieruje
  restauracjami w Wielkiej Brytanii. Od 2005 roku inwest uje na rynku nieruchomości.
  Ukończył z wyróżnieniem Cassio Campus College w Warford, gdzie studiował zarządzanie i prawo.
  Pan Mustafa Ogretici oświadczył, że spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej.
  3.3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej
  Zarząd
  W 2017 roku w skład Zarządu AmRest wchodziły następujące osoby:
   Drew O’Malley (do dnia 30 czerwca 2017 roku)
   Jacek Trybuchowski (z wyłączeniem okresu między 2 lutym, a 29 czerwca 2017 roku)
   Mark Chandler
   Oksana Staniszewska
   Olgierd Danielewicz
   Wojciech Mroczyński (do dnia 28 grudnia 2017 roku).
  Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Zarządu Spółki prezentuje się następująco:
   Mark Chandler
   Oksana Staniszewska
   Olgierd Danielewicz
   Jacek Trybuchowski
  Rada Nadzorcza
  W 2017 roku w skład Rady Nadzorczej AmRest wchodziły następujące osoby:
   Henry McGovern
   José Parés Gutiérrez (Przewodniczący Rady Nadzorczej)
   Luis Miguel Álvarez Pérez
   Steven Kent Winegar Clark
   Carlos Fernández González
   Pablo Castilla Reparaz
   Mustafa Ogretici
  Powyższa lista odzwierciedla skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji niniejszego raportu.
  AmRest Holdings SE
  70
  4. Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących Spółkę
  TABELA 2.1 . WYNAGRODZENIE CZŁO NKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA 2017 ROK
  Członek Rady Nadzorczej
  Okres pełnienia funkcji w 2017 roku
  Wynagrodzenie za czas pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej
  Dochody z innych umów Inne świadczenia
  Łączne dochody za 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r.
  Henry McGovern 1.01 - 31.12.17 315 978 2 131 506 - 2 447 484
  José Parés Gutiérrez 1.01 - 31.12.17 315 851 - - 315 851
  Luis Miguel Álvarez
  Pérez 1.01 - 31.12.17 315 851 - - 315 851
  Steven Kent Winegar
  Clark [1] 1.01 - 31.12.17 - - 460 175 460 175
  Carlos Fernandez
  Gonzalez 1.01 - 31.12.17 320 495 - - 320 495
  Pablo Castilla Repáraz 1.01 - 31.12.17 434 371 - - 434 371
  Mustafa Ogretici 1.01 - 31.12.17 434 371 - - 434 371
  Razem 2 136 917 2 131 506 460 175 4 728 598
  [1] Dobrowolna rezygnacja z wynagrodzenia
  TABELA 2.2 . WYNAGRODZENIE CZŁO NKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ZA 2017 ROK
  Członek Zarządu Okres pełnienia funkcji w 2017 roku Wynagrodzenie
  Premia roczna, nagrody branżowe
  Dochody osiągnięte w spółkach zależnych i stowarzyszonych
  Świadczenia, dochody z innych tytułów
  Łączne dochody za 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r.
  Wojciech Mroczyński 1.01 - 28.12.17 992 593 186 109 1 178 702 15 056 1 193 758
  Mark Chandler 1.01 - 31.12.17 1 337 969 334 492 1 672 461 - 1 672 461
  Drew O'Malley 1.01 - 30.06.17 606 000 - 606 000 13 313 619 313
  Jacek Trybuchowski 1.01 - 01.02.17 i
  30.06 - 31.12.17 601 672 104 156 705 828 - 705 828
  Oksana Staniszewska 1.01 - 31.12.17 743 750 185 938 929 688 - 929 688
  Olgierd Danielewicz 1.01 - 31.12.17 741 667 148 333 890 000 - 890 000
  Razem 5 023 651 959 029 5 982 679 28 369 6 011 048
  Poniżej przedstawiono zmiany w stanie posiadania opcji na akcje AmRest przez osoby zarządzające
  lub nadzorujące AmRest w roku 2017, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami.
  AmRest Holdings SE
  71
  TABELA 2.3 . STAN POSIADANIA OPCJ I NA AKCJE AMREST PR ZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄ CE LUB
  NADZORUJĄCE SPÓŁKĘ W 2017 ROKU
  Imię i nazwisko Funkcja
  *
  Okres pełnienia
  funkcji za okres
  12 miesięcy
  kończących się
  31 grudnia
  2017 r.
  Liczba
  opcji na
  akcje na
  dzień
  31/12/2017
  Liczba
  opc ji na
  akcje
  nadanych
  w 2017
  roku
  Liczba
  opcji na
  akcje
  wykorzy -
  stanych
  w 2017
  roku
  Liczba
  opcji na
  akcje na
  dzień
  31/12/2017
  Liczba
  opcji które
  nabyły już
  prawo do
  realizacji
  Wartość
  godziwa
  wszystkich
  opcji na
  moment
  nadania (tys.
  zł)
  Henry McGovern N 1.01 - 31.12.17 216 666 75 000 10 000 281 666 206 666 10 315
  Wojciech Mroczyński Z 1.01 - 28.12.17 36 667 50 000 36 667 50 000 0 2 772
  Mark Chandler Z 1.01 - 31.12.17 40 000 - - 40 000 40 000 943
  Drew O'Malley Z 1.01 - 30.06.17 46 667 - 46 667 - - -
  Jacek Trybuchowski Z 1.01 - 01.02.17 i
  30.06 - 31.12.17 - 100 000 - 100 000 - 6 009
  Oksana Staniszewska Z 1.01 - 31.12.17 10 420 50 000 3 820 56 600 600 3 393
  Olgierd Danielewicz Z 1.01 - 31.12.17 8 000 50 000 - 58 000 2 000 3 603
  * (Z) osoba zarządzająca, (N) osoba nadzorująca
  Więcej informacji na temat programu opcji znajduje się w Nocie 20 do Skonsolidowanego Sprawozdania
  Finansowego.
  5. Opis działania organów zarządzających i nadzorujących Emitenta
  Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień reguluje Statut Spółki.
  Zgodnie ze statutem Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją. Do reprezentowania Spółki wymagane jest
  współdziałanie dwóch członków zarządu.
  Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływan i przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są
  na okres trzech lat.
  Zarząd składa się co najmniej z dwóch członków. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
  Uprawnienia Zarządu co do podjęcia decyzji o emisji akcji również zostały opisane w Statucie Spółki, w §4:
   Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
   Podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego mogą być dokonywane jedynie
  w celu realizacji opcji na akcje w ramach przyjętego przez Sp ółkę jakiegokolwiek motywacyjnego programu
  opcji menedżerskich dla pracowników, w tym członków Zarządu, Spółki albo spółek zależnych od Spółki,
  zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą przed dniem 1 czerwca 2010 r. Uchwały
  Zarządu w spraw ach ustalenia ceny emisyjnej lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie
  wymagają zgody Rady Nadzorczej.
   W granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do pozbawienia w całości lub części prawa poboru
  akcji za zgodą Rady Nadzorczej. Zgoda, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest udzielana
  w drodze uchwały podjętej większością czterech piątych głosów c złonków Rady Nadzorczej
  AmRest Holdings SE
  72
  Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw Spółki przez Zarząd.
  Do obowiązków Rady Nadzorczej należy między innymi:
   ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy
  co do ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym;
   ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
   składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których
  mowa powyżej;
   dokonywanie w yboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
   zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.
  W Spółce działają następujące komitety Rady Nadzorczej: Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń.
  6. Komitet Audytu AmRest - opis działania, skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w
  ciągu ostatniego roku obrotowego
  W 201 7 roku miały miejsce następujące zmiany osobowe w Komitecie Audytu:
  Dnia 1 stycznia 2017 roku weszły w życie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 12 grud nia 201 6 roku powoł ujące
  Panów José Parés Gutiérrez , Pablo Castilla Rep araz oraz Mustafa Ogretici na członk ów Komitetu Audytu.
  Z dniem 1 stycznia 2017 roku Pan Steven Kent Winegar Clark zrezygnował z pełnienia funkcji członka Komitetu
  Audytu .
  Na dzień pub likacji niniejszego raportu w skład Komitetu Audytu AmRest wchodzą następujący członkowie Rady
  Nadzorczej :
   José Parés Gutiérrez ,
   Pablo Castilla Rep araz ,
   Mustafa Ogretici.
  Zadania Komitetu Audytu
  Zadaniami Komitetu Audytu jest doradzanie Radzie Nadzorczej w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania
  zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz działalności audytu wewnętrznego Spółki i jej Grupy
  Kapitałowej a także współpraca z biegłymi rewid entami. Do zadań Komitetu Audytu zalicza się
  w szczególności:
  (A) monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki, a także udzielanie Radzie Nadzorczej rekomendacji
  dotyczących wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów,
  (B) omawianie (przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego) z biegłymi
  rewidentami Spółki charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi
  rewidentami Spółki,
  (C) przegląd okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jedno stkowych i skonsolidowanych)
  skupiający się w szczególności na:
  - wszelkich zmianach zasad rachunkowości, norm i praktyk dotyczących prowadzenia ksiąg;
  - głównych kwestii poddanych analizie;
  - znaczących korektach wynikłych w trakcie badania;  AmRest Holdings SE
  73
  - oświadc zeniach o kontynuacji działalności;
  - zgodności z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
  (D) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych,
  (E) analiza listów biegłych rewidentów do Zarządu Spółki, n iezależności i obiektywności przeprowadzonego
  audytu oraz odpowiedzi Zarządu,
  (F) przegląd systemów rachunkowości zarządczej
  (G) przegląd rocznego sprawozdania grupy kapitałowej AmRest oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym
  kontroli procesów finansowych , operacyjnych, zarządczych, kontroli w zakresie przestrzegania przepisów
  i oceny ryzyka,
  (H) analiza raportów audytu wewnętrznego oraz obserwacji wewnętrznych analityków oraz odpowiedzi Zarządu
  na te obserwacje; sprawdzanie poziomu niezależności audytoró w wewnętrznych i opiniowanie planów Zarządu
  dotyczących zatrudniania i zwalniania szefa audytu wewnętrznego,
  (I) roczny przegląd harmonogramu prac audytu wewnętrznego, koordynacja pracy wewnętrznych
  i zewnętrznych audytorów oraz inspekcja warunków pracy wewnętrznych audytorów,
  (J) współpraca z departamentami Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę, jak i okresowa ocena ich pracy,
  (K) rozpatrywanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, wytyczonych przez Komitet Audytu
  lub Radę Nadzorczą ,
  (L) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu Audytu.
  7. Struktura Akcjonariatu
  Według informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień 31 grudnia 2017 roku, następujący akcjonariusze
  przekazali informacj e o posiadaniu bezpośrednio lub pośrednio (poprzez podmioty zależne) co najmniej 5%
  liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AmRest:
  TABELA 2.4 . STRUKTURA AKCJONAR IATU AMREST NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROK U
  Akcjonariusze Liczba akcji Udział w kapitale % Liczba głosów na WZA Udział na WZA %
  FCapital Dutch B.V.* 11 959 697 56.38% 11 959 697 56.38%
  Nationale -Nederlanden
  OFE** 1 484 893 7.00% 1 484 893 7.00%
  Gosha Holding S.à.r.l.*** 2 463 511 11.61% 2 463 511 11.61%
  Pozostali akcjonariusze 5 305 792 25.01% 5 305 792 25.01%
  * FCapital Dutch B. V. jest podmiotem bezpośrednio dominującym FCapital Lux (podmiotu posiadającego 5 232 907 akcji AmRest) oraz
  spółką zależną Finaccess Capital, S.A. de C.V. Grupo Finacces SAPI de C.V. jest podmiotem bezpośrednio dominującym Finaccess
  Capital, S.A. de C.V. i spółką zależną Grupo Far -Luca, S.A. de C.V. Osobą bezpośrednio dominującą Grupo Far -Luca, S.A. de C.V. jest
  Pan Carlos Fernández González, będący członkiem Rady Nadzorczej AmRest
  ** Wcześniejsza n azwa: ING OFE
  *** Gosha Holding S.à.r.l. jest podmiotem blisko związanym z Panem Henrym McGovern oraz Panem Stevenem Kent Winegar, Członka mi
  Rady Nadzorczej AmRest
  Na dzień przekazania niniejszego raportu, 8 marca 2018 roku, tabela odzwierciedlająca struk turę akcjonariatu
  prezentuje się następująco:  AmRest Holdings SE
  74
  TABELA 2 .5. STRUKTURA AKCJONAR IATU AMREST NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU ROCZNEGO,
  8 MARCA 2018 ROKU
  Akcjonariusze Liczba akcji Udział w kapitale % Liczba głosów na WZA Udział na WZA %
  FCapital Dutch B.V.* 11 959 697 56.38% 11 959 697 56.38%
  Nationale -Nederlanden
  OFE** 1 484 893 7.00% 1 484 893 7.00%
  Gosha Holding S.à.r.l.*** 2 263 511 10.67% 2 263 511 10.67%
  Pozostali akcjonariusze 5 505 792 25.95% 5 505 792 25.95%
  * FCapital Dutch B. V. jest podmiotem bezpośrednio dominującym FCapital Lux (podmiotu posiadającego 5 232 907 akcji AmRest) oraz
  spółką zależną Finaccess Capital, S.A. de C.V. Grupo Finacces SAPI de C.V. jest podmiotem bezpośrednio dominującym Finaccess
  Capital, S.A. de C.V. i spółką zależną Grupo Far -Luca, S.A. de C.V. Osobą bezpośrednio dominującą Grupo Far -Luca, S.A. de C.V. jest
  Pan Carlos Fernández González, będący członkiem Rady Nadzorczej AmRest
  ** Wcześniejsza nazwa: ING OFE
  *** Gosha Holding S.à.r.l. jest podmiotem blisko związanym z Panem Henrym McGovern oraz Panem Stevenem Kent Winegar, Członkami
  Rady Nadzorczej AmRest
  8. Opis zmian w akcjonariacie
  Zgodnie z najlepsz ą wiedz ą AmRest, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia przekazania niniejszego raportu
  (8 marca 2018 roku) w strukturze akcjonariatu AmRest nie nast ąpiły zmiany inne ni ż opisane poniżej.
  8.1. Zmiany w akcjonariacie w odniesieniu do akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na
  Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
  Dnia 11 sierpnia 2017 roku AmRest poinformował o otrzymaniu w tym samym dniu powiadomienia od Gosha
  Holding S.à.r.l., spółki założonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w
  Luksemburgu, L -1528, 8A Boulevard de la Foire, zarejestrowa nej w rejestrze handlowym Luksemburga (Registre
  de Commerce et des Sociétés) pod numerem B202224 (dalej zwanej “Gosha”), że w dniu 9 sierpnia 2017 r. w
  wyniku transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Gosha zbyła 200.000 akcji
  Am Rest reprezentujących ok. 0,94% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 200.000 głosów
  na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 0,94% ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki („Transakcja”), w wyniku czego bez pośrednio zmniejszyła swój udział w ogólnej liczbie
  głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki do poniżej 5%.
  Przed dokonaniem Transakcji Gosha posiadała 1.242.056 akcji Spółki reprezentujących ok. 5,85% wszystkich
  akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1.242.056 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 5,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po dokonaniu Transakcji Gosha posiadała 1.042.056 akcji Spółki reprezentujących ok. 4,91% wszystkich akcj i
  Spółki i uprawniających do wykonywania 1.042.056 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 4,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Ponadto Gosha poinformowała, że nie posiada, nie nabyła ani nie zbyła żadnych instrumentów, o których mowa
  w art. 69b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) oraz że nie
  występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.
  Dnia 16 września 2017 Zarząd AmRest poinformował o otrzymaniu w dniu 15 września 2017 r. informacji od:
  1. FCapital Lux S.à.r.l. (dalej zwanej “FCapital Lux”),
  2. FCapital Dutch, B.V . (dalej zwanej “FCapital”),  AmRest Holdings SE
  75
  3. Inmobiliaria Tabga, S.A. de C.V. (dalej zwanej “Tabga”),
  4. Finaccess Capital, S.A. de C.V. (dalej zwanej “Finaccess”),
  5. Grupo Finaccess S.A.P.I. de C.V. (dalej zwanej “Grupo Finaccess”),
  6. Grupo Far -Luca, S.A. de C.V . (dalej zwanej “Grupo Far -Luca”),
  7. Carlos Fernández González (dalej zwanego “Pan Fernández”),
  iż w dniu 15 września 2017 r. FCapital Lux sprzedała 1 711 455 akcji AmRest reprezentujących ok. 8,07%
  wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywani a 1 711 455 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
  stanowiących ok. 8,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Przed sprzedażą FCapital Lux posiadała 6 394 362 akcji Spółki reprezentujących ok. 30,14% wszystkich akcji
  Spółki i uprawniających do wykonywania 6 394 362 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 30,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Przed sprzedażą FCapital jako podmiot bezpośrednio dominujący FCapital Lux, posiadała 13 121 152 akcj i Spółki
  reprezentujących ok. 61,85% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 13 121 152 głosów na
  walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 61,85% ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki z czego:
  (i) bezpośrednio po siadała 6 726 790 akcji Spółki reprezentujących ok. 31,71% wszystkich akcji Spółki i
  uprawniających do wykonywania 6 726 790 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 31,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  (ii) (ii) pośrednio (przez FCapital Lux) posiadała 6 394 362 akcji Spółki reprezentujących ok. 30,14%
  wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 6 394 362 głosów na walnym zgromadzeniu
  akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 30,14% ogólnej liczby głosó w na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Przed sprzedażą Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far Luca i Mr. Fernandez jako podmioty pośrednio
  dominujące FCapital Lux, posiadały pośrednio 13 121 152 akcji Spółki reprezentujących ok. 61,85% wszystkich
  akcji Sp ółki i uprawniających do wykonywania 13 121 152 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
  Spółki stanowiących ok. 61,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po sprzedaży FCapital Lux posiadała 4 682 907 akcji Spółki reprezentujących ok. 22,07% wszystkich akcji Spółki
  i uprawniających do wykonywania 4 682 907 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 22,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po sprzedaży, FCapital, jako podmiot bezpośrednio domi nujący FCapital Lux, posiadała 11 409 697 akcji Spółki
  reprezentujących ok. 53,78% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 11 409 697 głosów na
  walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 53,78% ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki, z czego:
  (i) bezpośrednio posiadała 6 726 790 akcji Spółki reprezentujących ok. 31,71% wszystkich akcji Spółki i
  uprawniających do wykonywania 6 726 790 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 31,71% ogólnej l iczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  (ii) pośrednio przez FCapital Lux posiadała 4 682 907 akcji Spółki reprezentujących ok. 22,07% wszystkich
  akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 4 682 907 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
  Spółki stan owiących ok. 22,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po sprzedaży, Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far Luca i Mr. Fernandez jako podmioty pośrednio
  dominujące FCapital Lux, posiadali pośrednio 11 409 697 akcji Spółki reprezent ujących ok. 53,78% wszystkich
  akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 11 409 697 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
  Spółki stanowiących ok. 53,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  FCapital Lux poinformowała, że nie posiadała żadnych podmiotów od niej zależnych. FCapital poinformowała,
  że podmioty od niej zależne inne niż FCapital Lux nie posiadały żadnych akcji w Spółce.
  Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far -Luca i Pan Ferná ndez poinformowali, każde z nich z osobna, że
  podmioty od nich zależne inne niż FCapital Lux i FCapital nie posiadały żadnych akcji w Spółce.  AmRest Holdings SE
  76
  Ponadto, FCapital Lux, FCapital Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far -Luca i Pan Fernández
  poinformowali, że nie występowały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. („ustawa o ofercie”) .
  Dodatkowo, FCapital Lux poinformowała, że nie posiadała, nie nabyła ani nie zbyła żadnych instrumentów, o
  których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie i miała jedynie prawo do wykonywania prawa głosu łącznie z 4
  682 907 akcji Spółki reprezentujących ok. 22,07% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 4
  682 907 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 22,07% ogólnej liczby głosów
  na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Również FCapital, Tabga, Finaccess, Grupo Finacces s, Grupo Far -Luca i Pan Fernández poinformowali, każde z
  nich z osobna, że nie posiadali, nie nabyli ani nie zbyli żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1
  ustawy o ofercie i mieli jedynie prawa głosu łącznie z 11 409 697 akcji Spółki repreze ntujących ok. 53,78%
  wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 11 409 697 głosów na walnym zgromadzeniu
  akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 53,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Dnia 20 września 2017 r. Zarząd AmRest poinformował o otrzymaniu w dniu 19 września 2017 r. informacji od:
  1. Gosha Holding S.à.r.l. (dalej zwanej “Gosha”);
  2. PCMMM S.à r.l. (dalej zwanej “PCMMM”);
  3. Metropolitan Properties International Sp. z o.o. (dalej zwanej “MPI”);
  4. Pani Małgorzat y McGovern (dalej zwanej “Pani McGovern”);
  5. Pana Stevena Winegar (dalej zwanego “Pan Winegar”);
  iż w dniu 15 września 2017 r., w wyniku dokonania transakcji poza rynkiem regulowanym, Gosha kupiła 1 711
  455 akcji AmRest reprezentujących ok. 8,07% wszyst kich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1 711
  455 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 8,07% ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki („Transakcja”), w wyniku czego bezpośrednio zwiększyła swój udział w ogólnej liczbie
  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki do powyżej 10%.
  Przed dokonaniem Transakcji Gosha posiadała 1 042 056 akcji Spółki reprezentujących ok. 4,91% wszystkich
  akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1 042 056 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonarius zy Spółki
  stanowiących ok. 4,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po dokonaniu Transakcji Gosha posiadała 2 753 511 akcji Spółki reprezentujących ok. 12,98% wszystkich akcji
  Spółki i uprawniających do wykonywania 2 753 511 głosów na wa lnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 12,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Ponadto w wyniku Transakcji podmioty dominujące Gosha tj. PCMMM podmiot bezpośrednio dominujący
  Gosha, MPI (podmiot bezpośrednio dominujący PCMMM) i podmiot pośrednio dominującym nad Gosha, Pani
  McGovern oraz Pan Winegar (podmioty ostatecznie dominujące) nabyły pośrednio 1 711 455 akcji Spółki
  reprezentujących ok. 8,07% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1 711 455 głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 8,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  w wyniku czego pośrednio zwiększyły swój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki do
  powyżej 10%.
  Przed dokonaniem Transakcji po dmioty dominujące Gosha posiadały 1 042 056 akcji Spółki reprezentujących
  ok. 4,91% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1.042.056 głosów na walnym
  zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 4,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
  Spółki.
  Po dokonaniu Transakcji podmioty dominujące Gosha posiadały 2 753 511 akcji Spółki reprezentujących ok.
  12,98% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 2 753 511 głosów na walnym zgromadzeniu
  akcjonariuszy Spółki stanowi ących ok. 12,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  AmRest Holdings SE
  77
  Gosha poinformowała, że nie posiadała żadnych podmiotów od niej zależnych. PCMMM poinformowała, że
  podmioty od niej zależne inne niż Gosha nie posiadały żadnych akcji w Spółce. MPI poin formowała, że podmioty
  od niej zależne inne niż Gosha nie posiadały żadnych akcji w Spółce. Pani McGovern and Pan Winegar
  poinformowali, że podmioty od nich zależne inne niż Gosha nie posiadały (bezpośrednio) żadnych akcji w Spółce.
  Ponadto, Gosha, PCMMM, MPI, Pani McGovern i Pan Winegar poinformowali, każde z nich z osobna, że nie
  występowały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o raz o spółkach publicznych z
  dnia 29 lipca 2005 r. („ustawa o ofercie”).
  Dodatkowo, Gosha, PCMMM, MPI, Pani McGovern i Pan Winegar poinformowali, każde z nich z osobna, że nie
  posiadali, nie nabyli ani nie zbyli żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.
  Łącznie posiadali, odpowiednio bezpośrednio i pośrednio jedynie 2 753 511 akcji Spółki reprezentujących ok.
  12,98% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 2 753 511 głosów na walnym zgromadzeniu
  akcjonariuszy S półki stanowiących ok. 12,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  W dniu 16 października 2017 r. Zarząd AmRest poinformował, iż otrzymał żądanie wykupu stosownie do z art.
  48 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interes ów gospodarczych i spółce europejskiej 550
  000 akcji Spółki od jednego akcjonariusza – Nationale -Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w
  Warszawie, ul. Topiel 12 (zwanego dalej „Nationale -Nederlanden”), reprezentowanego przez Nationale -
  Nederlan den Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., który głosował przeciwko Uchwale nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przeniesienia statutowej
  siedziby Spółki za granicę, do Hiszpanii, oraz zmiany Statutu Spółki.
  Dn ia 20 października 2017 r. Zarząd AmRest poinformował, iż tego samego dnia otrzymał od FCapital Lux ofertę
  wykupu wszystkich akcji od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki z dnia 5 października 20 17 r. w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki za granicę,
  do Hiszpanii, oraz zmiany Statutu Spółki i zgłosili żądanie wykupu swoich akcji. Zarząd Spółki poinformował
  ponadto, że zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejski m zgrupowaniu interesów
  gospodarczych i spółce europejskiej („Ustawa o SE”), FCapital Lux wpłacił na rachunek bankowy Spółki kwotę
  równą łącznej cenie za wszystkie 550 000 akcji (po 361,65 złotych za jedną akcję). W związku z powyższą ofertą
  zgłoszoną prze z FCapital Lux nie ma już ryzyka, iż do wykupu akcji, wobec braku oferentów, będzie zobowiązana
  Spółka.
  Dnia 10 listopada 2017 r. Zarząd AmRest poinformował, iż w przewidzianym przepisami terminie tj. do dnia 9
  listopada 2017 r. nie otrzymał innych ofert wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko wyżej
  wspomnianej Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zgłosili żądanie wykupu swoich
  akcji. W związku z powyższym FCapital Lux jest jedynym podmiotem, który zgłosił ofertę odku pu wszystkich
  550 000 akcji od akcjonariusza Nationale -Nederlanden oraz wpłacił należność równą cenie wszystkich akcji na
  rachunek bankowy Spółki.
  W dniu 21 listopada 2017 r. Zarząd AmRest podjął uchwałę w sprawie przydziału akcji będących przedmiotem
  odku pu od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
  dnia 5 października 2017 r. w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki za granicę, do Hiszpanii, oraz
  zmiany Statutu Spółki . Działając na podstawie a rt. 18 ust. 5 w zw. z art. 48 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o
  europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej Zarząd przydzielił wszystkie 550 000
  akcji, których odkupu zażądał akcjonariusz Nationale -Nederlanden spółce FCapital Lux. Ł ączna cena akcji
  będących przedmiotem odkupu wynosiła 198.907.500 złotych.
  Dnia 23 listopada 2017 roku Zarząd AmRest Holdings SE poinformował o podpisaniu dnia 22 listopada 2017
  roku umowy między Nationale -Nederlanden, FCapital Lux oraz AmRest dotyczącej odkupu 550.000 akcji od
  akcjonariusza Nationale -Nederlanden, który głosował przeciwko przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do
  Hiszpanii przez FCapital Lux.  AmRest Holdings SE
  78
  Zgodnie z powyższą umową AmRest zwrócił na rachunek FCapital Lux kwotę równą cenie wszystkich 550.000
  akcji - 198.907.500 złotych, którą uprzednio, zgodnie z art. 18 ust. 4 w zw. z art. 48 ustawy z dnia 4 marca 2005
  r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, FCapital Lux wpłacił na rachunek
  bankowy Spółki zgłaszając chęć odkupu.
  Jednocześnie Zarząd poinformował o wykonaniu i rozliczeniu w dniu 23 listopada 2017 roku transakcji odkupu
  przez FCapital Lux 550.000 akcji AmRest od Nationale -Nederlanden po cenie 361,65 zł za akcję (łączna cena:
  198.907.500 złotych).
  Dnia 24 listopada Zarząd AmRest Holdings SE poinformował o otrzymaniu w dniu 23 listopada 2017 roku
  informacji od:
  1. FCapital Lux S.à.r.l. (dalej zwanej “FCapital Lux”),
  2. FCapital Dutch, B.V. (dalej zwanej “FCapital”),
  3. Inmobiliaria Tabga, S.A. de C.V. ( dalej zwanej “Tabga”),
  4. Finaccess Capital, S.A. de C.V. (dalej zwanej “Finaccess”),
  5. Grupo Finaccess S.A.P.I. de C.V. (dalej zwanej “Grupo Finaccess”),
  6. Grupo Far -Luca, S.A. de C.V. (dalej zwanej “Grupo Far -Luca”),
  7. Carlos Fernández González (d alej zwanego “Pan Fernández”),
  iż w dniu 23 listopada 2017 r. FCapital Lux nabyła w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. 550.000 akcji AmRest reprezentujących ok. 2,59 % wszystkich akcji Spółki i uprawniających
  do wyko nywania 550.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 2,59% ogólnej liczby
  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Transakcja”).
  Przed Transakcją FCapital Lux posiadała 4.682.907 akcji Spółki reprezentujących ok. 22,07% wszystkich akcji
  Spół ki i uprawniających do wykonywania 4.682.907 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 22,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Przed Transakcją FCapital jako podmiot bezpośrednio dominujący FCapital Lux, posiad ała 11.409.697 akcji
  Spółki reprezentujących ok. 53,78% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 11.409.697
  głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 53,78% ogólnej liczby głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki, z cze go:
  (i) bezpośrednio posiadała 6.726.790 akcji Spółki reprezentujących ok. 31,71% wszystkich akcji Spółki i
  uprawniających do wykonywania 6.726.790 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 31,71% ogólnej liczby głosów n a walnym zgromadzeniu Spółki;
  (ii) pośrednio przez FCapital Lux posiadała 4.682.907 akcji Spółki reprezentujących ok. 22,07% wszystkich
  akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 4.682.907 głosów na walnym zgromadzeniu
  akcjonariuszy Spółki stano wiących ok. 22,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Przed Transakcją Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far Luca i Pan Fernández jako podmioty
  (bezpośrednio lub pośrednio) dominujące FCapital Lux oraz FCapital, posiadały pośrednio 11.409.697 akcji
  Spółki reprezentujących ok. 53,78% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 11.409.697
  głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 53,78% ogólnej liczby głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po Tran sakcji FCapial Lux posiadał 5.232.907 akcji Spółki reprezentujących ok. 24,67% wszystkich akcji Spółki
  i uprawniających do wykonywania 5.232.907 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 24,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgro madzeniu Spółki.
  Po Transakcji, FCapital, jako podmiot bezpośrednio dominujący FC Lux, posiadał 11.959.697 akcji Spółki
  reprezentujących ok. 56,38% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 11.959.697 głosów na  AmRest Holdings SE
  79
  walnym zgromadzeniu akcjonarius zy Spółki stanowiących ok. 56,38% ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki, z czego:
  i) bezpośrednio posiada 6.726.790 akcji Spółki reprezentujących ok. 31,71% wszystkich akcji Spółki i
  uprawniających do wykonywania 6.726.790 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
  stanowiących ok. 31,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  (ii) pośrednio przez FCapital Lux posiada 5.232.907 akcji Spółki reprezentujących ok. 24,67% wszystkich
  akcji Spółki i uprawni ających do wykonywania 5.232.907 głosów na walnym zgromadzeniu
  akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 24,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po sprzedaży, Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far Luca i Pan Fernández jako podmioty p ośrednio
  dominujące FCapital Lux posiadają pośrednio 11.959.697 akcji Spółki reprezentujących ok. 56,38% wszystkich
  akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 11.959.697 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
  Spółki stanowiących ok. 56,38% ogólnej l iczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  FCapital Lux poinformowała, że nie posiada żadnych podmiotów od niej zależnych.
  FCapital poinformowała, że podmioty od niej zależne inne niż FCapital Lux nie posiadają żadnych akcji w Spółce.
  Tabga, Finaccess, G rupo Finaccess, Grupo Far -Luca i Pan Fernández poinformowali, każde z nich z osobna, że
  podmioty od nich zależne inne niż FCapital Lux i FCapital nie posiadają żadnych akcji w Spółce.
  Ponadto, FCapital Lux, FCapital Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far -Luca i Pan Fernández
  poinformowali, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej i
  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku („ustawa o ofercie”).
  Dodatkowo, FCapital Lux poinformowała, że nie posiada, nie nabyła ani nie zbyła żadnych instrumentów, o
  których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie i ma jedynie prawo do wykonywania prawa głosu łącznie z
  5.232. 907 akcji Spółki reprezentujących ok. 24,67% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania
  5.232.907 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 24,67% ogólnej liczby
  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Również FCapital, Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far -Luca i Pan Fernández poinformowali, każde z
  nich z osobna, że nie posiadają, nie nabyły ani nie zbyły żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust.
  1 ustawy o ofercie i mają jedynie prawa głosu łącznie z 11.959.697 akcji Spółki reprezentujących ok. 56,38%
  wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 11.959.697 głosów na walnym zgromadzeniu
  akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 56,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  8.2. Zmiany w liczbie akcji AmRest będących w posiadaniu osób nadzorujących i zarządzających AmRest
  Zgodnie z najlepszą wiedzą AmRest członkami zarządu, będącymi w posiadaniu akcji Emitenta w 2017 roku byli Pan
  Wojciech Mroczyński, Pan Drew O’Malley, Pan Jacek T rybuchowski, Pan Mark Chandler, Pani Oksana Staniszewska
  oraz Pan Olgierd Danielewicz.
  Na dzień 31 grudnia 2016 roku Pan Wojciech Mroczyński posiadał 14 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 0,14
  EUR. Na dzień 28 grudnia 2017 roku (ostatni dzień pełn ienia przez niego funkcji członka zarządu Spółki) posiadał on
  1 355 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 13,55 EUR.
  Na dzień 31 grudnia 2016 roku Pan Drew O’Malley nie posiadał akcji Spółki. Na dzień 30 czerwca 2017 roku (ostatni
  dzień pełnienia prz ez niego funkcji członka zarządu Spółki) posiadał on 918 akcji AmRest o łącznej wartości
  nominalnej 9,18 EUR.
  Na dzień 31 grudnia 2016 roku Pan Jacek Trybuchowski posiadał 48 505 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej
  485,05 EUR. Na dzień 31 grudnia 20 17 roku (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) posiadał
  on 4 296 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 42,96 EUR.  AmRest Holdings SE
  80
  Na dzień 31 grudnia 2016 roku Pan Mark Chandler posiadał 38 000 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 380,00
  EUR. Na dzień 31 grudnia 2017 roku (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) posiadał on 1 379
  akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 13,79 EUR.
  Na dzień 31 grudnia 2016 roku Pani Oksana Staniszewska posiadała 2 020 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej
  20,20 EUR. Na dzień 31 grudnia 2017 roku (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) nie posiadała
  ona akcji Spółki.
  Na dzień 31 grudnia 2016 roku Pan Olgierd Danielewicz posiadał 21 508 akcji AmRest o łącznej wartości nominalnej
  215,08 EUR. Na dzień 31 grudnia 2017 roku (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) posiadał
  on 5 047 akcji Spółki o łączne j wartości nominalnej 50,47 EUR.
  Zgodnie z najlepszą wiedzą AmRest jedynym członkiem Rady Nadzorczej, będącym w bezpośrednim posiadaniu akcji
  Emitenta jest Pan Henry McGovern.
  Na dzień 31 grudnia 2016 r. Pan Henry McGovern nie posiadał bezpośrednio akcj i Spółki. Na dzień 31 grudnia 2017
  r. (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) posiadał on bezpośrednio 7 234 akcji Spółki o łącznej
  wartości nominalnej 72,34 EUR.
  Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gosha Holdings S.a.r.l. – podmiot blisko zw iązany z Panem Henrym McGovern oraz
  Stevenem Kent Winegar (Członkami Rady Nadzorczej Spółki) - posiadała 1 242 056 akcji Spółki o łącznej wartości
  nominalnej 12 420,56 EUR. Na dzień 31 grudnia 2017 r. posiadała ona 2 463 511 akcji Spółki o łącznej wartości
  nominalnej 24 635,11 EUR. Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Gosha Holdings S.a.r.l. posiada 2 263 511
  akcji AmRest o łącznej wartości nominalnej 22 635,11 EUR.
  Na dzień 31 grudnia 2016 r. FCapital Dutch B.V. – podmiot blisko związany z Panem Ca rlosem Fernández González
  (Członkiem Rady Nadzorczej Spółki) posiadał 13 121 152 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 131 211,52 EUR.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) FCapital Dutch B.V.
  posiad ał 11 959 697 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 119 596,97 EUR.
  8.3. Transakcje na akcjach AmRest dokonane przez osoby mające dostęp do informacji poufnych
  W dniu 10 stycznia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomien ie od Pana
  Zbigniewa Cylnego, Prezesa Zarządu w spółce zależnej od AmRest o dokonaniu przez niego w dniu 05 stycznia
  2017 roku transakcji nabycia 600 akcji AmRest po cenie 113,27 PLN za akcję. Transakcja została zawarta poza
  obrotem zorganizowanym w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.
  Dnia 12 stycznia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana
  Olgierda Danielewicza, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego :
  - dnia 11 stycznia 2017 roku transakcji nabyc ia 5 274 akcji AmRest. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w
  ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.
  - dnia 12 stycznia 2017 roku transakcji nabycia 1 065 akcji AmRest. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w
  ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym .
  W dniu 25 stycznia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana
  Marka Chandler, Członka Zarządu Spółki , o dokonaniu przez niego:
  - w dniu 23 stycznia 2017 roku transakcji zbycia 6 000 akcji AmRest po średniej cenie 303,72 PLN za akcję ,
  - w dniu 24 stycznia 2017 roku transakcji zbycia 1 428 akcji AmRest po średniej cenie 313,27 PLN za akcję.
  Transakcj e został y zawart e na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym .
  Dnia 27 stycznia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana Marka
  Chandler, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 25 stycznia 2017 roku transakcji zbycia 4  AmRest Holdings SE
  81
  589 akcji AmRest po średniej cenie 319,37 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów
  Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  W dniu 14 lutego 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana
  Olgierda Danielewicza, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 10 lutego 2017 roku transakcji
  zbycia 500 akcji AmRest po cenie 330,60 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Pap ierów
  Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  Dnia 24 marca 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana Drew
  O’Malley, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 23 marca 2017 roku nabycia 20 000 akcji
  Spółki. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w framach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja
  została zawarta poza obrotem zorganizowanym.
  W dniu 24 marca 2017 roku AmRest poinformował również, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od
  Pani Oksany Staniszewskiej, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez nią w dniu 23 marca 2017 roku
  transakcji zbycia 1 669 akcji Spółki po średniej cenie 330,75 zł za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie
  Papierów Wartościowych w Warszawie w tr ybie sesyjnym zwykłym.
  Dnia 30 marca 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana Drew
  O’Malley, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 28 marca 2017 roku transakcji zbycia 20 000
  akcji Spółki po średniej cenie 341,33 zł za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych
  w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  W dniu 30 marca 2017 roku AmRest poinformował również, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od
  Pana Marka Chandler, Człon ka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego:
  - w dniu 28 marca 2017 roku transakcji zbycia 12 563 akcji Spółki po średniej cenie 341,05 zł za akcję,
  - w dniu 29 marca 2017 roku transakcji zbycia 9 000 akcji Spółki po średniej cenie 344,60 zł za akcję,
  - w dniu 30 marca 2017 roku transakcji zbycia 1 532 akcji Spółki po średniej cenie 346,30 zł za akcję.
  Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  Dnia 30 marca 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pani Oksany
  Staniszewskiej, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez nią:
  - w dniu 24 marca 2017 roku transakcji zbycia 351 akcji Spółki po średniej cenie 324,30 zł za akcję. Transakcja
  została zawarta na Giełdzie Pa pierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  - dnia 30 marca 2017 roku nabycia 1 427 akcji Spółki. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach
  wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.
  - w dniu 30 marca 2017 roku transakcji zbycia 1 427 akcji Spółki po średniej cenie 344,60 zł za akcję. Transakcja
  została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  Dnia 3 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana
  Olgierda Danielewicza, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 31 marca 2017 roku transakcji
  zbycia 900 akcji Spółki po średniej cenie 338,06 zł za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów
  Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  W dniu 4 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana Drew
  O’Malley, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 3 kwietnia 2017 roku tr ansakcji nabycia 3
  015 akcji Spółki. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.
  Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.
  Dnia 4 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował również , że w tym samym dniu ot rzymał powiadomienie od
  Pana Wojciecha Mroczyńskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 3 kwietnia 2017 roku
  transakcji nabycia 18 246 akcji Spółki. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji
  menadżerskich AmRest. Tra nsakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.  AmRest Holdings SE
  82
  W dniu 6 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana
  Wojciecha Mroczyńskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 4 kwietnia 2017 roku
  transakcji zbycia 8 260 akcji Spółki po średniej cenie 344,17 za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie
  Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  Dnia 7 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiado mienie od Pana Drew
  O’Malley, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 5 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 3 015
  akcji Spółki po średniej cenie 340,27 za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych
  w Warszawie w tryb ie sesyjnym zwykłym.
  W dniu 12 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana
  Wojciecha Mroczyńskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego:
  - w dniu 10 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 1 233 akc ji Spółki po cenie 344,75 za akcję,
  - w dniu 11 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 5 246 akcji Spółki po średniej cenie 344,88 za akcję. Transakcje
  zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  Dnia 12 kwietn ia 2017 roku AmRest poinformował również, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od
  Pana Olgierda Danielewicza, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 10 kwietnia 2017 roku
  transakcji zbycia 600 akcji Spółki po średniej cenie 343,15 za ak cję. Transakcja została zawarta na Giełdzie
  Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  W dniu 13 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana
  Zbigniewa Cylnego, Prezesa Zarządu w spółce zale żnej od AmRest o dokonaniu przez niego w dniu 11 kwietnia
  2017 roku transakcji zbycia 600 akcji Spółki po średniej cenie 343,96 za akcję. Transakcja została zawarta na
  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  Dnia 14 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana
  Wojciecha Mroczyńskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 12 kwietnia 2017 roku
  transakcji zbycia 3 521 akcji Spółki po średniej cenie 345,45 za akcję. T ransakcja została zawarta na Giełdzie
  Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  W dniu 19 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana
  Henrego McGovern – Członka Rady Nadzorczej Spółki, o d okonaniu przez niego w dniu 18 kwietnia 2017 roku
  transakcji nabycia 7 234 akcji AmRest. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji
  menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.
  Dnia 19 kwietnia 2017 rok u AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana
  Drew O’Malley, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 18 kwietnia 2017 roku transakcji nabycia
  9 036 akcji Spółki. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykona nia opcji menadżerskich AmRest.
  Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.
  W dniu 20 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana
  Wojciecha Mroczyńskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego:
  - w dniu 18 kwietnia 2017 roku transakcji nabycia 7 164 akcji Spółki. Akcje zost ały przekazane nieodpłatnie w
  ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.
  - w dniu 18 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 2 225 akcji Spółki po średniej cenie 344,95 za akcję. Transakcja
  została zaw arta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  - w dniu 19 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 3 584 akcji Spółki po średniej cenie 344,80 za akcję. Transakcja
  została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  Dnia 24 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana
  Drew O’Malley, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 21 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia
  6 036 akcji Spółki p o średniej cenie 344,21 za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów
  Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.  AmRest Holdings SE
  83
  W dniu 27 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana
  Jacka Trybuchowskie go, Członka Zarządu spółki zależnej od AmRest, o dokonaniu przez niego:
  - w dniu 25 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 116 akcji Spółki po średniej cenie 365,00 za akcję.
  - w dniu 26 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 2 009 akcji Spółki po średniej c enie 369,75 za akcję.
  Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  Dnia 28 kwietnia 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana
  Jacka Trybuchowskiego, Członka Z arządu spółki zależnej od AmRest, o dokonaniu przez niego:
  - w dniu 27 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 693 akcji Spółki po średniej cenie 372,07 za akcję.
  - w dniu 28 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 733 akcji Spółki po średniej cenie 368,00 za akcję.
  Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  W dniu 4 maja 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana Marka
  Chandler, Członka Zarządu Spółki, o dokonani u przez niego w dniu 28 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 509
  akcji Spółki po średniej cenie 367,50 za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych
  w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  W dniu 31 maja 2017 roku AmRest poinformo wał, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od osoby
  pełniącej obowiązki zarządcze - Pana Jerzego Tymofiejew, o dokonaniu przez niego w dniu 29 maja 2017 roku
  transakcji nabycia 450 akcji Spółki po średniej cenie 207,76 PLN za akcję. Transakcja została zawarta poza
  obrotem zorganizowanym, w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.
  Dnia 12 czerwca 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana Drew
  O’Malley, Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do i nformacji poufnych AmRest, o dokonaniu
  przez niego dnia 9 czerwca 2017 roku transakcji zbycia 2 082 akcji Spółki po cenie 360,24 PLN za akcję. Treść
  powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Transakcja została zawarta na Giełdzie
  Papi erów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
  W dniu 22 czerwca 2017 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od
  Pana Olgierda Danielewicza, Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych
  AmRest, o dokonaniu przez niego dnia 20 czerwca 2017 roku transakcji zbycia 800 akcji Spółki po średniej cenie
  360,01 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie
  sesyjnym zwykłym.
  Dnia 16 paździ ernika 2017 r. AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pani
  Marii Eleny Pato -Castel, Prezydent marki La Tagliatella, która pełni obowiązki zarządcze w Spółce, o dokonaniu
  przez nią:
  - dnia 12 października 2017 r. transakcji naby cia 11 542 akcji AmRest. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w
  ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym,
  - w dniu 13 października 2017 r. transakcji zbycia 370 akcji AmRest po cenie 366,00 zł za akcję. Transakcja
  została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Dnia 19 października 2017 r. AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pani
  Marii Eleny Pato -Castel, Prezydent marki La Tagliatella, która pełni ob owiązki zarządcze w Spółce, o dokonaniu
  przez nią:
  - w dniu 17 października 2017 r. transakcji zbycia 2 000 akcji AmRest po cenie 359,15 zł za akcję,
  - w dniu 18 października 2017 r. transakcji zbycia 3 419 akcji AmRest po cenie 358,61 zł za akcję.
  Tran sakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Dnia 24 listopada 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Pani
  Marii Eleny Pato -Castel, Prezydent marki La Tagliatella, która pełni obowiązki zarząd cze w Spółce, o dokonaniu  AmRest Holdings SE
  84
  przez nią dnia 22 listopada 2017 roku transakcji zbycia 3 600 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie
  sprzedaży 369,74 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Dnia 24 listopada 2 017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Pana
  Jacka Trybuchowskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego:
  - w dniu 22 listopada 2017 roku transakcji zbycia 16 619 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie spr zedaży
  374,54 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  - w dniu 23 listopada 2017 roku transakcji zbycia 20 039 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży
  370,00 PLN za akcję. Transakcja została zaw arta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Dnia 27 listopada 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Pana
  Olgierda Danielewicza, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 24 listopada 2017 roku tran sakcji
  zbycia 20 000 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 370,00 PLN za akcję. Transakcja została
  zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Dnia 28 listopada 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Pani
  Marii Eleny Pato -Castel, Prezydent marki La Tagliatella, która pełni obowiązki zarządcze w Spółce, o dokonaniu
  przez nią:
  - w dniu 24 listopada 2017 roku transakcji zbycia 554 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży
  370,0 5 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  - w dniu 27 listopada 2017 roku transakcji zbycia 1 599 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży
  369,00 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełd zie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Dnia 28 listopada 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Pana
  Jacka Trybuchowskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 24 listopada 2017 roku transakcji
  zbycia 4 000 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 370,00 PLN za akcję. Transakcja została
  zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Dnia 14 grudnia 2017 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Pani
  Ok sany Staniszewskiej, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez nią:
  - w dniu 13 grudnia 2017 roku transakcji nabycia 1303 akcji AmRest Holdings SE. Akcje zostały przekazane
  nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawa rta poza obrotem
  zorganizowanym,
  - w dniu 13 grudnia 2017 roku transakcji zbycia 1303 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży
  353,71 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  W dniu 21 grudnia 201 7 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od osoby
  pełniącej obowiązki zarządcze - Pana Jerzego Tymofiejew, o dokonaniu przez niego w dniu 19 grudnia 2017 roku
  transakcji nabycia 180 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie 1 30,90 PLN za akcję. Transakcja została
  zawarta poza obrotem zorganizowanym, w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.
  Dnia 29 grudnia 2017 roku AmRest poinformował, że dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymał zawiadomienie od
  osoby pełniącej obowiązki zarzą dcze - Pana Jerzego Tymofiejew, o dokonaniu przez niego dnia 28 grudnia 2017
  roku transakcji zbycia 860 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 392,00 PLN za akcję.
  Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  8.4. Transakcje na akcjach własnych AmRest dokonane na potrzeby realizacji programu opcji
  menadżerskich
  Skup akcji własnych następuje w oparciu o uchwałę nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2015
  roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału
  rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.  AmRest Holdings SE
  85
  Od 1 stycznia 2017 roku do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania AmRest nabył łącznie 225 692 akcji
  własnych za przybliżoną łączną cenę 79 128 483 zł. W tym samym okresie Spółka przekazała uczestnikom
  programów opcyjnych łącznie 147 348 akcj i.
  TABELA 2.6 . TRANSAKCJE NA AKCJAC H WŁASNYCH DOKONANE PRZEZ AMREST W OKRESIE OBJĘTYM
  SPRAWOZDANIEM
  data
  zawarcia
  transakcji
  data
  rozliczenia
  transakcji
  nabycie/
  zbycie
  ilość
  nabytych/
  zbytych
  akcji
  Średnia
  cena
  nabycia/
  zbycia akcji
  Wartość
  nominalna
  akcji
  [EUR]
  % kapitału
  zakłado -
  wego
  Spółki
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  ilość
  akcji
  sumar -
  ycznie
  łączna
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  %
  ogólnej
  liczby
  głosów
  w Spółce
  05.01.2017 05.01.2017 Z
  611 0,00 0,01
  0,0066% 1 391 38 201 38 201 0,1801% 200 78,00 0,01
  580 130,90 0,01
  09.01.2017 09.01.2017 Z 231 0,00 0,01 0,0011% 231 37 970 37 970 0,1790%
  10.01.2017 10.01.2017 Z 1 212 0,00 0,01 0,0070% 1 492 36 478 36 478 0,1720% 280 130,90 0,01
  11.01.2017
  11.01.2017 Z 6 464 0,00 0,01 0,0311% 6 594 29 884 29 884 0,1409% 130 130,90 0,01
  12.01.2017 12.01.2017 Z 1 332 0,00 0,01 0,0088% 1 872 28 012 28 012 0,1320% 540 130,90 0,01
  13.01.2017 13.01.2017 Z 259 0,00 0,01 0,0019% 399 27 613 27 613 0,1302% 140 130,90 0,01
  16.01.2017 16.01.2017 Z
  140 0,00 0,01
  0,0059% 1 260 26 353 26 353 0,1242%
  200 70,00 0,01
  280 78,00 0,01
  200 81,00 0,01
  200 81,82 0,01
  240 130,90 0,01
  17.01.2017 17.01.2017 Z 121 0,00 0,01 0,0011% 241 26 112 26 112 0,1231% 120 130,90 0,01
  18.01.2017 18.01.2017 Z
  118 0,00 0,01
  0,0172% 3 658 22 454 22 454 0,1058%
  800 70,00 0,01
  1 300 81,00 0,01
  840 81,82 0,01
  500 96,50 0,01
  100 130,90 0,01
  20.01.2017 20.01.2017 Z
  43 0,00 0,01
  0,0011% 223 22 231 22 231 0,1048% 80 78,00 0,01
  100 130,90 0,01
  23.01.2017 23.01.2017 Z 56 0,00 0,01 0,0003% 56 22 175 22 175 0,1045%
  24.01.2017 24.01.2017 Z 50 130,90 0,01 0,0002% 50 22 125 22 125 0,1043%
  26.01.2017 30.01.2017 N 9 342,90 0,01 0,00004% 9 22 134 22 134 0,1043%
  27.01.2017 31.01.2017 N 50 343,00 0,01 0,0002% 50 22 184 22 184 0,1046%
  30.01.2017 01.02.2017 N 710 337,16 0,01 0,0033% 710 22 894 22 894 0,1079%
  31.01.2017 31.01.2017 Z 4 956 0,00 0,01 0,0234% 4 956 17 938 17 938 0,0846%
  31.01.2017 02.02.2017 N 2 090 335,96 0,01 0,0099% 2 090 20 028 20 028 0,0944%
  01.02.2017 03.02.2017 N 2 000 325,43 0,01 0,0094% 2 000 22 028 22 028 0,1038%  AmRest Holdings SE
  86
  data
  zawarcia
  transakcji
  data
  rozliczenia
  transakcji
  nabycie/
  zbycie
  ilość
  nabytych/
  zbytych
  akcji
  Średnia
  cena
  nabycia/
  zbycia akcji
  Wartość
  nominalna
  akcji
  [EUR]
  % kapitału
  zakłado -
  wego
  Spółki
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  ilość
  akcji
  sumar -
  ycznie
  łączna
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  %
  ogólnej
  liczby
  głosów
  w Spółce
  02.02.2017 06.02.2017 N 850 317,75 0,01 0,0040% 850 22 878 22 878 0,1078%
  03.02.2017 07.02.2017 N 2 000 307,00 0,01 0,0094% 2 000 24 878 24 878 0,1173%
  06.02.2017 08.02.2017 N 2 040 316,00 0,01 0,0096% 2 040 26 918 26 918 0,1269%
  07.02.2017 09.02.2017 N 490 328,25 0,01 0,0023% 490 27 408 27 408 0,1292%
  08.02.2017 10.02.2017 N 2 400 329,42 0,01 0,0113% 2 400 29 808 29 808 0,1405%
  09.02.2017 13.02.2017 N 2 500 329,30 0,01 0,0118% 2 500 32 308 32 308 0,1523%
  10.02.2017 14.02.2017 N 2 461 330,58 0,01 0,0116% 2 461 34 769 34 769 0,1639%
  14.02.2017 16.02.2017 N 2 809 319,90 0,01 0,0132% 2 809 37 578 37 578 0,1771%
  15.02.2017 17.02.2017 N 1 295 319,45 0,01 0,0061% 1 295 38 873 38 873 0,1832%
  16.02.2017 20.02.2017 N 2 000 322,64 0,01 0,0094% 2 000 40 873 40 873 0,1927%
  20.02.2017 22.02.2017 N 2 250 330,00 0,01 0,0106% 2 250 43 123 43 123 0,2033%
  21.02.2017 23.02.2017 N 2 250 332,88 0,01 0,0106% 2 250 45 373 45 373 0,2139%
  17.03.2017 21.03.2017 N 3 800 335,68 0,01 0,0179% 3 800 49 173 49 173 0,2318%
  20.03.2017 22.03.2017 N 1 011 333,71 0,01 0,0048% 1 011 50 184 50 184 0,2366%
  21.03.2017 23.03.2017 N 858 327,56 0,01 0,0040% 858 51 042 51 042 0,2406%
  22.03.2017 24.03.2017 N 1 018 327,80 0,01 0,0048% 1 018 52 060 52 060 0,2454%
  23.03.2017 23.03.2017 Z 20 000 0,00 0,01 0,0943% 20 000 32 060 32 060 0,1511%
  23.03.2017 27.03.2017 N 2 503 335,28 0,01 0,0118% 2 503 34 563 34 563 0,1629%
  24.03.2017 28.03.2017 N 1 500 330,61 0,01 0,0071% 1 500 36 063 36 063 0,1700%
  27.03.2017 29.03.2017 N 505 333,59 0,01 0,0024% 505 36 568 36 568 0,1724%
  28.03.2017 30.03.2017 N 2 100 340,00 0,01 0,0099% 2 100 38 668 38 668 0,1823%
  29.03.2017 31.03.2017 N 3 000 344,58 0,01 0,0141% 3 000 41 668 41 668 0,1964%
  30.03.2017 30.03.2017 Z 1 650 0,00 0,01 0,0078% 1 650 40 018 40 018 0,1886%
  30.03.2017 03.04.2017 N 3 000 344,63 0,01 0,0141% 3 000 43 018 43 018 0,2028%
  31.03.2017 31.03.2017 Z 1 780 0,00 0,01 0,0084% 1 780 41 238 41 238 0,1944%
  31.03.2017 04.04.2017 N 1 548 348,25 0,01 0,0073% 1 548 42 786 42 786 0,2017%
  03.04.2017 03.04.2017 Z 22 287 0,00 0,01 0,1051% 22 287 20 499 20 499 0,0966%
  03.04.2017 05.04.2017 N 2 452 347,00 0,01 0,0116% 2 452 22 951 22 951 0,1082%
  04.04.2017 04.04.2017 Z 279 0,00 0,01 0,0013% 279 22 672 22 672 0,1069%
  04.04.2017 06.04.2017 N 4 000 343,78 0,01 0,0189% 4 000 26 672 26 672 0,1257%
  05.04.2017 07.04.2017 N 3 000 340,17 0,01 0,0141% 3 000 29 672 29 672 0,1399%
  06.04.2017 06.04.2017 Z 819 0,00 0,01 0,0039% 819 28 853 28 853 0,1360%
  06.04.2017 10.04.2017 N 4 200 341,97 0,01 0,0198% 4 200 33 053 33 053 0,1558%
  07.04.2017 07.04.2017 Z 1 038 0,00 0,01 0,0049% 1 038 32 015 32 015 0,1509%
  07.04.2017 11.04.2017 N 3 594 340,70 0,01 0,0169% 3 594 35 609 35 609 0,1679%
  10.04.2017 12.04.2017 N 606 344,67 0,01 0,0029% 606 36 215 36 215 0,1707%
  11.04.2017 11.04.2017 Z 114 0,00 0,01 0,0005% 114 36 101 36 101 0,1702%
  11.04.2017 13.04.2017 N 4 196 344,16 0,01 0,0198% 4 196 40 297 40 297 0,1900%
  12.04.2017 18.04.2017 N 4 750 345,39 0,01 0,0224% 4 750 45 047 45 047 0,2123%
  13.04.2017 19.04.2017 N 5 054 345,53 0,01 0,0238% 5 054 50 101 50 101 0,2362%
  18.04.2017 18.04.2017 Z 24 638 0,00 0,01 0,1171% 24 838 25 263 25 263 0,1191% 200 130,90 0,01
  20.04.2017 20.04.2017 Z 96 0,00 0,01 0,0005% 96 25 167 25 167 0,1186%  AmRest Holdings SE
  87
  data
  zawarcia
  transakcji
  data
  rozliczenia
  transakcji
  nabycie/
  zbycie
  ilość
  nabytych/
  zbytych
  akcji
  Średnia
  cena
  nabycia/
  zbycia akcji
  Wartość
  nominalna
  akcji
  [EUR]
  % kapitału
  zakłado -
  wego
  Spółki
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  ilość
  akcji
  sumar -
  ycznie
  łączna
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  %
  ogólnej
  liczby
  głosów
  w Spółce
  20.04.2017 24.04.2017 N 5 150 342,86 0,01 0,0243% 5 150 30 317 30 317 0,1429%
  21.04.2017 21.04.2017 Z 429 0,00 0,01 0,0020% 429 29 888 29 888 0,1409%
  21.04.2017 25.04.2017 N 1 482 343,83 0,01 0,0070% 1 482 31 370 31 370 0,1479%
  25.04.2017 27.04.2017 N 5 943 368,90 0,01 0,0280% 5 943 37 313 37 313 0,1759%
  26.04.2017 28.04.2017 N 2 557 373,43 0,01 0,0121% 2 557 39 870 39 870 0,1879%
  27.04.2017 27.04.2017 Z 108 0,00 0,01 0,0005% 108 39 762 39 762 0,1874%
  28.04.2017 28.04.2017 Z 830 0,00 0,01 0,0039% 830 38 932 38 932 0,1835%
  22.05.2017 24.05.2017 N 3 100 332,46 0,01 0,0146% 3 100 42 032 42 032 0,1981%
  23.05.2017 25.05.2017 N 2 900 336,33 0,01 0,0137% 2 900 44 932 44 932 0,2118%
  24.05.2017 24.05.2017 Z 85 0,00 0,01 0,0004% 85 44 847 44 847 0,2114%
  24.05.2017 26.05.2017 N 1 364 337,78 0,01 0,0064% 1 364 46 211 46 211 0,2178%
  25.05.2017 29.05.2017 N 683 338,21 0,01 0,0032% 683 46 894 46 894 0,2211%
  26.05.2017 26.05.2017 Z
  1 212 0,00 0,01
  0,0097% 2 052 44 842 44 842 0,2114%
  240 70,00 0,01
  200 81,00 0,01
  140 81,82 0,01
  260 223,50 0,01
  26.05.2017 30.05.2017 N 2 608 339,98 0,01 0,0123% 2 608 47 450 47 450 0,2237%
  29.05.2017 29.05.2017 Z
  1 335 0,00 0,01
  0,0106% 2 245 45 205 45 205 0,2131%
  100 70,00 0,01
  100 81,00 0,01
  150 81,82 0,01
  80 130,90 0,01
  480 223,50 0,01
  29.05.2017 31.05.2017 N 1 472 340,00 0,01 0,0069% 1 472 46 677 46 677 0,2200%
  30.05.2017 30.05.2017 Z 837 0,00 0,01 0,0039% 837 45 840 45 840 0,2161%
  30.05.2017 01.06.2017 N 2 377 340,60 0,01 0,0112% 2 377 48 217 48 217 0,2273%
  31.05.2017 31.05.2017 Z 270 0,00 0,01 0,0013% 270 47 947 47 947 0,2260%
  31.05.2017 02.06.2017 N 3 200 345,25 0,01 0,0151% 3 200 51 147 51 147 0,2411%
  01.06.2017 01.06.2017 Z 574 0,00 0,01 0,0037% 794 50 353 50 353 0,2374% 220 223,50 0,01
  01.06.2017 05.06.2017 N 150 339,70 0,01 0,0007% 150 50 503 50 503 0,2381%
  05.06.2017 05.06.2017 Z
  809 0,00 0,01
  0,0054% 1 149 49 354 49 354 0,2326% 120 70,00 0,01
  100 81,00 0,01
  120 81,82 0,01
  06.06.2017 06.06.2017 Z
  501 0,00 0,01
  0,0065% 1 371 47 983 47 983 0,2262%
  180 70,00 0,01
  210 81,00 0,01
  220 81,82 0,01
  260 223,50 0,01
  06.06.20 17 08.06.2017 N 3 400 364,16 0,01 0,0160% 3 400 51 383 51 383 0,2422%
  07.06.2017 09.06.2017 N 2 000 366,44 0,01 0,0094% 2 000 53 383 53 383 0,2516%
  08.06.2017 08.06.2017 Z 1 078 0,00 0,01 0,0051% 1 078 52 305 52 305 0,2466%  AmRest Holdings SE
  88
  data
  zawarcia
  transakcji
  data
  rozliczenia
  transakcji
  nabycie/
  zbycie
  ilość
  nabytych/
  zbytych
  akcji
  Średnia
  cena
  nabycia/
  zbycia akcji
  Wartość
  nominalna
  akcji
  [EUR]
  % kapitału
  zakłado -
  wego
  Spółki
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  ilość
  akcji
  sumar -
  ycznie
  łączna
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  %
  ogólnej
  liczby
  głosów
  w Spółce
  12.06.2017 12.06.2017 Z
  463 0,00 0,01
  0,0041% 863 51 442 51 442 0,2425%
  20 70,00 0,01
  100 81,00 0,01
  120 81,82 0,01
  160 223,50 0,01
  13.06.2017 13.06.2017 Z 705 0,00 0,01 0,0033% 705 50 737 50 737 0,2392%
  13.06.2017 16.06.2017 N 2 374 356,50 0,01 0,0112% 2 374 53 111 53 111 0,2504%
  14.06.2017
  14.06.2017 Z 292 0,00 0,01 0,0016% 342 52 769 52 769 0,2487% 50 81,00 0,01
  14.06.2017 19.06.2017 N 2 000 355,00 0,01 0,0094% 2 000 54 769 54 769 0,2582%
  16.06.2017 20.06.2017 N 1 076 355,18 0,01 0,0051% 1 076 55 845 55 845 0,2632%
  19.06.2017 19.06.2017 Z
  2 890 0,00 0,01
  0,0183% 3 890 51 955 51 955 0,2449%
  200 70,00 0,01
  200 81,00 0,01
  200 81,82 0,01
  400 223,50 0,01
  20.06.2017 20.06.2017 Z
  725 0,00 0,01
  0,0049% 1 047 50 908 50 908 0,2400% 80 81,00 0,01
  82 81,82 0,01
  160 223,50 0,01
  20.06.20 17 22.06.2017 N 1 027 359,89 0,01 0,0048% 1 027 51 935 51 935 0,2448%
  21.06.2017 21.06.2017 Z
  676 0,00 0,01
  0,0046% 977 50 958 50 958 0,2402% 141 70,00 0,01
  80 81,00 0,01
  80 81,82 0,01
  21.06.2017 23.06.2017 N 2 000 362,76 0,01 0,0094% 2 000 52 958 52 958 0,2496%
  22.06.2017 26.06.2017 N 555 364,92 0,01 0,0026% 555 53 513 53 513 0,2523%
  23.06.2017 23.06.2017 Z 1 015 0,00 0,01 0,0048% 1 015 52 498 52 498 0,2475%
  23.06.2017 27.06.2017 N 1 002 363,95 0,01 0,0047% 1 002 53 500 53 500 0,2522%
  26.06.2017 26.06.2017 Z 562 0,00 0,01 0,0026% 562 52 938 52 938 0,2495%
  28.06.2017 30.06.2017 N 2 040 348,99 0,01 0,0096% 2 040 54 978 54 978 0,2592%
  29.06.2017 03.07.2017 N 995 348,52 0,01 0,0047% 995 55 973 55 973 0,2639%
  30.06.2017 04.07.2017 N 1 000 354,28 0,01 0,0047% 1 000 56 973 56 973 0,2686%
  03.07.2017 03.07.2017 Z 209 0,00 0,01 0,0010% 209 56 764 56 764 0,2676%
  03.07.2017 05.07.2017 N 1 800 354,61 0,01 0,0085% 1 800 58 564 58 564 0,2761%
  04.07.2017 06.07.2017 N 35 342,05 0,01 0,0002% 35 58 599 58 599 0,2762%
  05.07.2017 05.07.2017 Z
  40 81,00 0,01
  0,0009% 192 58 407 58 407 0,2753% 72 81,82 0,01
  80 223,50 0,01
  05.07.2017 07.07.2017 N 1 800 342,94 0,01 0,0085% 1 800 60 207 60 207 0,2838%
  06.07.2017 10.07.2017 N 1 600 343,25 0,01 0,0075% 1 600 61 807 61 807 0,2914%
  07.07.2017 11.07.2017 N 2 200 351,71 0,01 0,0104% 2 200 64 007 64 007 0,3017%
  12.07.2017 14.07.2017 N 289 355,89 0,01 0,0014% 289 64 296 64 296 0,3031%  AmRest Holdings SE
  89
  data
  zawarcia
  transakcji
  data
  rozliczenia
  transakcji
  nabycie/
  zbycie
  ilość
  nabytych/
  zbytych
  akcji
  Średnia
  cena
  nabycia/
  zbycia akcji
  Wartość
  nominalna
  akcji
  [EUR]
  % kapitału
  zakłado -
  wego
  Spółki
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  ilość
  akcji
  sumar -
  ycznie
  łączna
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  %
  ogólnej
  liczby
  głosów
  w Spółce
  17.07.2017 17.07.2017 Z 53 0,00 0,01 0,0002% 53 64 243 64 243 0,3028%
  17.07.2017 19.07.2017 N 1 611 366,04 0,01 0,0076% 1 611 65 854 65 854 0,3104%
  18.07.2017 20.07.2017 N 1 329 370,15 0,01 0,0063% 1 329 67 183 67 183 0,3167%
  19.07.2017 21.07.2017 N 1 981 370,90 0,01 0,0093% 1 981 69 164 69 164 0,3260%
  21.07.2017 25.07.2017 N 2 000 363,97 0,01 0,0094% 2 000 71 164 71 164 0,3355%
  24.07.2017 24.07.2017 Z 159 0,00 0,01 0,0007% 159 71 005 71 005 0,3347%
  24.07.2017 26.07.2017 N 2 400 371,41 0,01 0,0113% 2 400 73 405 73 405 0,3460%
  25.07.2017 25.07.2017 Z 100 223,50 0,01 0,0005% 100 73 305 73 305 0,3456%
  25.07.2017 27.07.2017 N 867 370,22 0,01 0,0041% 867 74 172 74 172 0,3496%
  26.07.2017 28.07.2017 N 318 373,50 0,01 0,0015% 318 74 490 74 490 0,3511%
  27.07.2017 31.07.2017 N 2 364 373,94 0,01 0,0111% 2 364 76 854 76 854 0,3623%
  02.08.2017 04.08.2017 N 2 400 369,19 0,01 0,0113% 2 400 79 254 79 254 0,3736%
  03.08.2017 03.08.2017 Z 76 0,00 0,01 0,0004% 76 79 178 79 178 0,3732%
  03.08.2017 07.08.2017 N 2 400 370,81 0,01 0,0113% 2 400 81 578 81 578 0,3845%
  04.08.2017 08.08.2017 N 1 500 369,98 0,01 0,0071% 1 500 83 078 83 078 0,3916%
  07.08.2017 09.08.2017 N 1 550 370,88 0,01 0,0073% 1 550 84 628 84 628 0,3989%
  08.08.2017 10.08.2017 N 1 600 367,53 0,01 0,0075% 1 600 86 228 86 228 0,4065%
  23.08.2017 25.08.2017 N 1 088 376,39 0,01 0,0051% 1 088 87 316 87 316 0,4116%
  24.08.2017 28.08.2017 N 218 380,00 0,01 0,0010% 218 87 534 87 534 0,4126%
  25.08.2017 29.08.2017 N 1 625 379,99 0,01 0,0077% 1 625 89 159 89 159 0,4203%
  31.08.2017 04.09.2017 N 2 000 357,71 0,01 0,0094% 2 000 91 159 91 159 0,4297%
  01.09.2017 05.09.2017 N 2 313 369,81 0,01 0,0109% 2 313 93 472 93 472 0,4406%
  04.09.2017 06.09.2017 N 2 248 364,95 0,01 0,0106% 2 248 95 720 95 720 0,4512%
  05.09.2017 07.09.2017 N 2 200 365,74 0,01 0,0104% 2 200 97 920 97 920 0,4616%
  08.09.2017 12.09.2017 N 2 059 355,75 0,01 0,0097% 2 059 99 979 99 979 0,4713%
  11.09.2017 13.09.2017 N 1 841 349,49 0,01 0,0087% 1 841 101 820 101 820 0,4800%
  19.09.2017 19.09.2017 Z 632 0,00 0,01 0,0030% 632 101 188 101 188 0,4770%
  19.09.2017 21.09.2017 N 3 099 358,90 0,01 0,0146% 3 099 104 287 104 287 0,4916%
  20.09.2017 22.09.2017 N 1 731 364,62 0,01 0,0082% 1 731 106 018 106 018 0,4998%
  21.09.2017 25.09.2017 N 1 464 364,37 0,01 0,0069% 1 464 107 482 107 482 0,5067%
  03.10.2017 03.10.2017 Z
  1 448 0,00 0,01
  0,0096% 2 028 105 454 105 454 0,4971%
  100 81,00 0,01
  180 81,82 0,01
  180 130,90 0,01
  120 223,50 0,01
  04.10.2017 04.10.2017 Z 867 0,00 0,01 0,0041% 867 104 587 104 587 0,4930%
  04.10.2017 06.10.2017 N 3 600 359,78 0,01 0,0170% 3 600 108 187 108 187 0,5100%
  05.10.2017 09.10.2017 N 3 200 359,12 0,01 0,0151% 3 200 111 387 111 387 0,5251%
  06.10.2017 10.10.2017 N 3 400 360,55 0,01 0,0160% 3 400 114 787 114 787 0,5411%
  09.10.2017 09.10.2017 Z 206 0,00 0,01 0,0010% 206 114 581 114 581 0,5401%
  10.10.2017 10.10.2017 Z 39 0,00 0,01 0,0002% 39 114 542 114 542 0,5399%
  12.10.2017 12.10.2017 Z 11 723 0,00 0,01 0,0559% 11 863 102 679 102 679 0,4840% 140 223,50 0,01  AmRest Holdings SE
  90
  data
  zawarcia
  transakcji
  data
  rozliczenia
  transakcji
  nabycie/
  zbycie
  ilość
  nabytych/
  zbytych
  akcji
  Średnia
  cena
  nabycia/
  zbycia akcji
  Wartość
  nominalna
  akcji
  [EUR]
  % kapitału
  zakłado -
  wego
  Spółki
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  ilość
  akcji
  sumar -
  ycznie
  łączna
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  %
  ogólnej
  liczby
  głosów
  w Spółce
  16.10.2017 18.10.2017 N 3 200 364,93 0,01 0,0151% 3 200 105 879 105 879 0,4991%
  17.10.2017 17.10.2017 Z 272 0,00 0,01 0,0013% 272 105 607 105 607 0,4978%
  17.10.2017 19.10.2017 N 1 240 358,76 0,01 0,0058% 1 240 106 847 106 847 0,5037%
  18.10.2017 18.10.2017 Z 360 81,82 0,01 0,0017% 360 106 487 106 487 0,5020%
  18.10.2017 20.10.2017 N 3 200 358,57 0,01 0,0151% 3 200 109 687 109 687 0,5171%
  19.10.2017 19.10.2017 Z 120 223,50 0,01 0,0006% 120 109 567 109 567 0,5165%
  23.10.2017 25.10.2017 N 1 441 342,32 0,01 0,0068% 1 441 111 008 111 008 0,5233%
  24.10.2017 26.10.2017 N 1 253 338,96 0,01 0,0059% 1 253 112 261 112 261 0,5292%
  25.10.2017 27.10.2017 N 2 338,96 0,01 0,00001% 2 112 263 112 263 0,5292%
  26.10.2017 30.10.2017 N 210 351,90 0,01 0,0010% 210 112 473 112 473 0,5302%
  27.10.2017 31.10.2017 N 79 355,69 0,01 0,0004% 79 112 552 112 552 0,5306%
  07.11.2017 09.11.2017 N 1 500 367,01 0,01 0,0071% 1 500 114 052 114 052 0,5376%
  08.11.2017 10.11.2017 N 2 064 364,66 0,01 0,0097% 2 064 116 116 116 116 0,5474%
  09.11.2017 13.11.2017 N 1 654 363,89 0,01 0,0078% 1 654 117 770 117 770 0,5552%
  10.11.2017 14.11.2017 N 916 354,91 0,01 0,0043% 916 118 686 118 686 0,5595%
  13.11.2017 15.11.2017 N 283 363,38 0,01 0,0013% 283 118 969 118 969 0,5608%
  16.11.2017 20.11.2017 N 2 300 358,26 0,01 0,0108% 2 300 121 269 121 269 0,5716%
  17.11.2017 21.11.2017 N 500 365,00 0,01 0,0024% 500 121 769 121 769 0,5740%
  21.11.2017 23.11.2017 N 2 597 364,82 0,01 0,0122% 2 597 124 366 124 366 0,5862%
  22.11.2017 22.11.2017 Z 156 0,00 0,01 0,0007% 156 124 210 124 210 0,5855%
  27.11.2017 29.11.2017 N 1 664 369,02 0,01 0,0078% 1 664 125 874 125 874 0,5934%
  28.11.2017 30.11.2017 N 739 367,24 0,01 0,0035% 739 126 613 126 613 0,5968%
  29.11.2017 01.12.2017 N 1 728 368,02 0,01 0,0081% 1 728 128 341 128 341 0,6050%
  04.12.2017 06.12.2017 N 241 367,98 0,01 0,0011% 241 128 582 128 582 0,6061%
  06.12.2017 08.12.2017 N 2 895 363,11 0,01 0,0136% 2 895 131 477 131 477 0,6198%
  07.12.2017 07.12.2017 Z 30 0,00 0,01 0,0001% 30 131 447 131 447 0,6196%
  08.12.2017 08.12.2017 Z 79 0,00 0,01 0,0004% 79 131 368 131 368 0,6193%
  13.12.2017 13.12.2017 Z 1 534 0,00 0,01 0,0072% 1 534 129 834 129 834 0,6120%
  19.12.2017 19.12.2017 Z
  1 337 0,00 0,01
  0,0102% 2 157 127 677 127 677 0,6019% 540 130,90 0,01
  280 223,50 0,01
  19.12.2017 19.12.2017 Z 120 0,00 0,01 0,0010% 220 127 457 127 457 0,6008% 100 130,90 0,01
  21.12.20 17 27.12.2017 N 502 376,09 0,01 0,0024% 502 127 959 127 959 0,6032%
  22.12.2017 22.12.2017 Z 1 262 0,00 0,01 0,0117% 2 492 125 467 125 467 0,5914% 1 230 130,90 0,01
  27.12.2017 27.12.2017 Z 596 0,00 0,01 0,0028% 596 124 871 124 871 0,5886%
  09.01.2018 09.01.201 8 Z
  995 0,00 0,01
  0,0051% 1 075 123 796 123 796 0,5836% 50 130,90 0,01
  30 223,50 0,01
  10.01.2018 10.01.201 8 Z 412 0,00 0,01 0,0019% 412 123 384 123 384 0,5816%
  11.01.2018 11.01.201 8 Z 715 0,00 0,01 0,0034% 715 122 669 122 669 0,5782%
  12.01.2018 12.01.201 8 Z 120 130,90 0,01 0,0006% 120 122 549 122 549 0,5777%  AmRest Holdings SE
  91
  data
  zawarcia
  transakcji
  data
  rozliczenia
  transakcji
  nabycie/
  zbycie
  ilość
  nabytych/
  zbytych
  akcji
  Średnia
  cena
  nabycia/
  zbycia akcji
  Wartość
  nominalna
  akcji
  [EUR]
  % kapitału
  zakłado -
  wego
  Spółki
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  ilość
  akcji
  sumar -
  ycznie
  łączna
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki
  %
  ogólnej
  liczby
  głosów
  w Spółce
  17.01.2018 17.01.201 8 Z 211 0,00 0,01 0,0010% 211 122 338 122 338 0,5767%
  18.01.2018 18.01.201 8 Z 3 186 0,00 0,01 0,0150% 3 186 119 152 119 152 0,5617%
  19.01.2018 19.01.201 8 Z 259 0,00 0,01 0,0022% 459 118 693 118 693 0,5595% 200 130,90 0,01
  25.01.2018 25.01.201 8 Z 101 0,00 0,01 0,0005% 101 118 592 118 592 0,5590%
  26.01.2018 26.01.201 8 Z 475 0,00 0,01 0,0022% 475 118 117 118 117 0,5568%
  01.02.2018 01.02.201 8 Z 131 0,00 0,01 0,0006% 131 117 986 117 986 0,5562%
  02.02.2018 02.02.201 8 Z 259 0,00 0,01 0,0012% 259 117 727 117 727 0,5550%
  8.5. Pozostałe informacje dotyczące akcjonariatu
  Zarząd AmRest nie posiada informacji dotyczących posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne
  uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.
  9. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
  akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
  Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu
  ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające w regulaminu WZA zostały szczegółowo opisane
  w Statucie Spółki i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest. Oba dokumenty dostępne są na
  stronie internetowej Spółki.
  10 . Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Emitenta
  Dla zmiany statutu Emitenta wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia podjęta większością trzech
  czwartych głosów. Podstawa prawna: art. 415§ 1 i 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych , w związku z art. 9
  i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki
  europejskiej (SE).
  11 . Polityka różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów
  W Grupie AmRest obowiązuje Polityka różnorodności wspierająca tworzenie sprzyjającego środowiska pracy
  AmRest, w którym pracownicy czują się szanowani i doceniani. Spółka nie opracowała jednak w formie
  dokumentu polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów. Proces
  wyboru kadry zarządzają cej i nadzorującej jest wolny od jakiejkolwiek dyskryminacji (m.in. płciowej, wiekowej
  czy etnicznej) i skupia się na ocenie elementów takich jak: doświadczenie zawodowe , wykształcenie i
  kompetencje kandydatów.
  Emitent rozważy możliwość wdrożenia w przyszł ości stosownej polityki różnorodności, o ile okaże się ona
  niezbędna dla zachowania różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów  AmRest Holdings SE
  92
  12. Informacja na temat prowadzonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej,
  charytatywne j lub innej o zbliżonym charakterze.
  12 .1. Działania filantropijne
  a. AmRest jako filantropię definiuje podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw mających na celu
  niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują, w sposób bezinteresowny i dobroczynny.
  b. Polityka działań filantropijnych podporządkowana jest ogólnej strategii rozwoju AmRest i stanowi
  integralną część działań z zakresu realizacji wartości naczelnych AmRest.
  c. Działania podejmowane w ramach filantropii nie mogą działać na niekorzyść budowania i wzmacnia nia
  świadomości marki AmRest jako firmy społecznie odpowiedzialnej oraz tworzenia pozytywnego
  wizerunku firmy.
  d. AmRest może zaangażować się w charakterze filantropa w określone inicjatywy pod warunkiem, że dane
  przedsięwzięcie:
   wspiera naczelne wartości A mRest i jest spójne ze strategią firmy,
   pozwala na budowanie dobrych relacji w środowiskach lokalnych,
   nie jest nastawione na osiągnięcie zysku finansowego,
   dotyczy obszarów pożytku publicznego, takich jak: opieka społeczna, wspieranie rodziny i
  systemu pieczy zastępczej, edukacja, oświata, wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, ochrona
  środowiska i ekologia, promocja i organizacja wolontariatu, profilaktyka społeczna, kultura i
  sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego oraz pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i innych
  katastrof.
  Zaś organizator przedsięwzięcia:
   jest organizacją pozarządową bądź instytucją publiczną działającą minimum od roku (musi
  wykazać się sprawozdawczością za minimum jeden rok wstecz),
   cieszy się dobrą reputacją i doświadczeniem w realizac ji określonych przedsięwzięć (szczególnie
  w obszarach zgłaszanych do wsparcia filantropijnego),
   nie podejmuje w swoich działaniach programów wspieranych przez przedsiębiorstwa zajmujące
  się grami hazardowymi, wyrobem i handlem bronią, rynkiem pornograficz nym oraz producentów
  używek.
  e. AmRest nie obejmuje wsparciem filantropijnym:
   osób prywatnych,
   wydarzeń wymagających wysokich nakładów finansowych, których realizacja jest nierozpoczęta
  lub jest we wstępnej fazie realizacji bez pewności zabezpieczenia finans owego całości kosztów,
   wydarzeń religijnych, politycznych lub nawołujących do dyskryminacji, przemocy, łamania
  prawa, zagrażających środowisku naturalnemu,
   przedsięwzięć mogących niekorzystnie wpłynąć na postrzeganie wizerunku AmRest,
   przedsięwzięć objętyc h wsparciem filantropijnym przez firmy działające w obrębie konkurencji
  firmy i podmioty z nimi związane,
  f. Powyższe listy nie wyczerpują ewentualnych innych pozytywnych lub też negatywnych kryteriów,
  mogących mieć wpływ na ostateczną decyzję o udziale AmRes t w danym przedsięwzięciu.
  g. Decyzje o zaangażowaniu filantropijnym podejmowane są na podstawie analizy przedsięwzięcia oraz
  organizatora ubiegającego się o wsparcie, w oparciu o powyższe zapisy oraz w ramach dysponowania
  przez AmRest środkami na działalność filantropijną.
  AmRest Holdings SE
  93
  12.2. Dz iałania sponsoringowe
  a. AmRest rozumie sponsoring jako narzędzie marketingu i budowania wizerunku marki, którego zadaniem
  jest promocja produktu lub firmy poprzez odpłatne uczestnictwo w określonym przedsięwzięciu.
  Sponsor przekazuje środki finansowe, materialne lub usługi sponsorowanemu, w zamian za świadczenia
  promocyjne ze strony sponsorowanego na rzecz sponsora.
  b. Polityka działań sponsoringowych podporządkowana jest ogólnej strategii rozwoju AmRest i stanowi
  integralną część komunikacji marketingowe j i korporacyjnej. Realizacja założeń polityki
  sponsoringowej ma wspierać rozwój AmRest, zarówno jako całości, jak i poszczególnych marek i
  produktów przyporządkowanych firmie.
  c. Podstawowym celem sponsoringu realizowanego przez AmRest jest budowanie i wzma cnianie
  świadomości marki AmRest, jej poszczególnych marek i produktów oraz tworzenie pozytywnego
  wizerunku firmy.
  d. Pośrednio sponsoring określonych przedsięwzięć ma za zadanie wspierać sprzedaż produktów AmRest
  oraz powiększać udziały firmy na docelowych dla niej rynkach.
  e. AmRest, ze względu na swoją charakterystykę i strategię rozwoju, poszukuje przede wszystkim
  przedsięwzięć pozwalających na bezpośrednią komunikację z klientami reprezentującymi grupy
  docelowe.
  f. AmRest unika przedsięwzięć bez renomy, przyg otowywanych przez organizatorów bez doświadczenia,
  albo adresowanych do odbiorców spoza rynków docelowych.
  g. AmRest może zaangażować się w charakterze sponsora w określone inicjatywy pod warunkiem, że dane
  przedsięwzięcie
   wspiera naczelne wartości AmRest i jest spójne ze strategią firmy,
   pozwala na budowanie dobrych relacji z klientami i zacieśnianie z nimi współpracy.
   Zaś organizator przedsięwzięcia:
   cieszy się dobrą reputacją i doświadczeniem w realizacji określonych przedsięwzięć,
   gwarantuje AmRest wyłąc zność branżową w wypadku obecności innych sponsorów,
   gwarantuje AmRest określony pakiet świadczeń promocyjnych zapewniających widoczność
  marki lub/i produktów.
  h. AmRest nie sponsoruje:
   osób prywatnych,
   wydarzeń wymagających wysokich nakładów finansowych, któ rych realizacja jest nierozpoczęta
  lub jest we wstępnej fazie realizacji bez pewności zabezpieczenia finansowego całości kosztów,
   wydarzeń religijnych, politycznych lub nawołujących do dyskryminacji, przemocy, łamania
  prawa, zagrażających środowisku natura lnemu,
   przedsięwzięć, w których uczestniczą organizacje o wizerunku odmiennym od wizerunku
  AmRest, a przez to mogących niekorzystnie wpłynąć na postrzeganie firmy,
   przedsięwzięć sponsorowanych przez firmy działające w obrębie konkurencji firmy i podmioty z
  nimi związane,
  i. AmRest ze szczególną ostrożnością będzie analizował możliwość sponsorowania przedsięwzięć:
   współsponsorowanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się grami hazardowymi, wyrobem i
  handlem bronią, rynkiem pornograficznym oraz produkcją używek.
   z udziałem wielu sponsorów.
  Powyższe listy nie wyczerpują ewentualnych innych pozytywnych lub też negatywnych kryteriów, mogących
  mieć wpływ na ostateczną decyzję o udziale AmRest w danym przedsięwzięciu.
  Decyzje o zaangażowaniu sponsoringowym podejmowane są na podstawie analizy przedsięwzięcia oraz
  organizatora ubiegającego się o sponsoring, w oparciu o powyższe zapisy oraz w ramach dysponowania przez
  AmRest środkami na działalność sponsoringową.  AmRest Holdings SE
  94
  Załącznik nr 3: Oświadczenie na temat informacji niefinansow ych Grupy
  Kapitałowej AmRest Holdings SE za rok 2017
  1. Wstęp
  „Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej AmRest Holdings SE za rok 2017”
  zostało opracowane w zgodzie z wytycznymi raportowania niefinansowego ujętymi w Ustawie o Rach unkowości,
  w szczególności w artykule 49b oraz artykule 55. Oświadczenie stanowi wyodrębnioną część „Skonsolidowanego
  Sprawozdania Zarządu za rok 2017”. Obejmuje ono informacje na temat wszystkich spółek wchodzących w skład
  Grupy Kapitałowej AmRest Holding s SE (w dalszej treści stosowane zamiennie z: AmRest, Grupa AmRest lub
  Grupa), w tym dane dotyczące notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jednostki
  dominującej - spółki AmRest Holdings SE - która nie spełnia warunków raportowania inform acji niefinansowych
  na poziomie jednostkowym, określonych w art. 49b UoR. Oświadczenie nie było poddane zewnętrznej
  weryfikacji.
  Jednocześnie z opracowaniem niniejszego Oświadczenia Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE prowadziła
  przygotowania do odrębne j publikacji „Raportu zrównoważonego rozwoju AmRest 2017” za rok 2017 wg
  międzynarodowego standardu raportowania danych niefinansowych GRI Standards. Część wniosków z etapów
  procesu raportowania niefinansowego wg GRI Standards, w tym wyniki warsztatów i ko nsultacji z udziałem
  kluczowej kadry zarządzającej AmRest oraz badania oczekiwań pracowników i pozostałych interesariuszy
  AmRest, posłużyło do uszczegółowienia zakresu treści przedstawionych w niniejszym Oświadczeniu. Standard
  GRI Standards miał również wp ływ na sposób zaraportowania części wyników wdrażania polityk z zakresu
  zagadnień społecznych, środowiskowych, pracowniczych, praw człowieka i przeciwdziałania korupcji. W
  niniejszym Oświadczeniu AmRest prezentuje informacje w oparciu o wskaźniki GRI Stand ards.
  2. Opis modelu biznesowego
  Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie
  Środkowo -Wschodniej. Grupa rozwija również swoją działalność w Europie Zachodniej, Rosji oraz w Chinach.
  Podstaw owym obszarem działalności Grupy jest prowadzenie poprzez spółki zależne w Polsce, Czechach , na
  Węgrzech, Słowacji, w Rosji, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rumunii, Niemczech, Francji, Austrii, Słowenii oraz
  w Hiszpanii na podstawie umów franczyzy restauracj i Kentucky Fried Chicken („KFC”), Pizza Hut, Burger King
  i Starbucks. Na terenie Hiszpanii, Francji, Portugalii oraz Niemiec prowadzona jest działalność restauracji marek
  własnych La Tagliatella, Trastevere i il Pastificio na podstawie umów franczyzy przez podmioty niepowiązane z
  Grupą oraz w ramach restauracji własnych, przy wykorzystaniu centralnej kuchni produkującej i dostarczającej
  produkty do całości sieci wspomnianych marek własnych. Ponadto prowadzona jest działalność restauracji marek
  własnych Blue Frog (na terenie Chin, Hiszpanii i Polski) i KABB (na terenie Chin).
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku AmRest prowadził 1638 restauracji w dwóch sektorach restauracyjnych: Quick
  Service Restaurants (QSR), restauracje szybkiej obsługi – KFC, Burger King, Starb ucks, P izza Hut Delivery
  (pizza z dostawą) i Pizza Hut Express oraz Casual Dining Restaurants (CDR), restauracje z pełną obsługą
  kelnerską – Pizza Hut, La Tagliatella, Blue Frog oraz KABB.
  Restauracje AmRest oferują usługi gastronomiczne na miejscu, na wynos, obsługę klientów zmotoryzowanych
  na specjalnych stanowiskach („Drive Thru”) oraz obsługę zamówień telefonicznych. Menu restauracji AmRest
  oferują wysokiej jakości dania, przygotowywane ze świeżych produktów, zgodnie z oryginalnymi przepisami i
  standardami restauracji KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, La Tagliatella, Blue Frog i KABB.  AmRest Holdings SE
  95
  Poniższa tabela przedstawia zwięźle model zarządzania poszczególnymi markami, podczas gdy szczegół owa
  charakterystyka poszczególnych marek zaprezent owana została w rozdziale drugim Skonsolidowanego
  Sprawozdania Zarządu 2017.
  Marka
  Sposób zarządzania
  Kawiarnie Starbucks w Polsce, Czechach i na Węgrzech są otwierane przez spółki
  joint venture AmRest Coffee (82% AmRest i 18% Starbucks Coffee International
  Inc.), które mają prawa i licencje na rozwój kawiarni Starbucks i zarządzanie nimi.
  Starbucks w Rumunii i Bułgarii zostały nabyte od Marinopoulos Coffee SEE B.V.
  w czerwcu 2015 r. W 2016 r. w Niemc zech zostały nabyte od Starbucks Coffee
  EMEA B.V. Na Słowacji prowadzi własne kawiarnie na zasadzie umowy
  franczyzowej ze Starbucks EMEA Ltd. .
  Dla marki KFC AmRest jest franczyzobiorcą Yum! Brands Inc. Pierwsze KFC
  zarządzane przez AmRest zostało otwarte w 1995 roku w Polsce – w Szczecinie. W
  maju 2005 roku AmRest przejął 8 restauracji Big Food Ford w Republice Czeskiej
  i przebudował je na KFC. O d 2006 roku AmRest zarządza marką na Węgrzech. W
  lipcu 2007 roku AmRest przejął 22 restauracje KFC w Rosji. W 2017 roku przejął
  15 restauracji w Niemczech i otworzył pierwsze w Austrii Słowenii. Obecnie
  AmRest prowadzi restauracje marki KFC na 12 rynkach.
  Dla marki Pizza Hut AmRest jest franczyzobiorcą Yum! Brands Inc. Historia
  AmRest rozpoczęła się wraz otwarciem pierwszej we Wrocławiu restauracji Pizza
  Hut. Od 1 października 2016 r. Spółka jako master -franczyzobiorca ma prawo
  udzielać licencji stronom trzecim na prowadzenie restauracji Pizza Hut Express i
  Pizza Hut Delivery w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, zapewniając
  jednocześnie określony udział restauracji obsługiwanych bezpośrednio przez
  AmRest. Wobec restauracji marki Pizza Hut nabytych we Francji w maju 2017 r.
  oraz w Niemczech w lipcu 2017 r. AmRest także jest master -franczyzobiorcą,
  posiadającym wyłączne prawo do udzielania licencji innym franczyzobiorcom. W
  2017 roku AmRest otworzył pierwszą restaurację Pizza Hut w Czechach. Obecnie
  AmR est prowadzi restauracje Pizza Hut na 6 rynkach.
  Restauracje Burger King działają na zasadzie franczyzy po podpisaniu umowy z
  Burger King Europe GmbH. W maju 2007 r. AmRest otworzył pierwszą restaurację
  Burger King w Warszawie, w CH Złote Tarasy. AmRe st zarządza restauracjami
  Burger King w Polsce oraz w Bułgarii i Czechach.
  La Tagliatella jest marką własną AmRest, która stała się częścią portfela w kwietniu
  2011 roku. Restauracje La Tagliatella są obsługiwane zarówno przez AmRest, jak i
  przez podmioty, którym Spółka dzierżawi prawa do prowadzenia restauracji na
  zasadzie umowy franczyzowej.
  AmRest Holdings SE
  96
  Marka Blue Frog stała się własnością AmRest w grudniu 2012 r. W wyniku nabycia
  większościowego pakietu akcji Blue Horizon Hospitality Group LTD. W 2017 roku
  miał miejsce wykup udziałowca mniejszościowego, wobec czego AmRest stał się
  100% właścicielem biznesu w Chinach a tym samym 100% właścicielem marki. W
  roku 2017 firma rozpoczęła ekspansję marki Blue Frog do Europy, otwierając
  pierwsze restauracje w Po lsce i w Hiszpanii.
  Marka KABB stała się własnością AmRest w grudniu 2012 r. W wyniku nabycia
  większościowego pakietu akcji Blue Horizon Hospitality Group LTD. W 2017 roku
  miał miejsce wykup udziałowca mniejszościowego, wobec czego AmRest stał się
  100% właścicielem biznesu w Chinach a tym samym 100% właścicielem marki.
  Dnia 31 marca 2017 roku AmRest podpisał umowę inwestycyjną z Delivery Hero
  GmbH oraz Restaurant Partner Polska („RPP”). Na mocy umowy AmRest nabył
  51% udziałów w RPP, stając się większościowym udziałowcem sp ółki. RPP
  prowadzi serwis PizzaPortal.pl – agregator zbierający oferty ponad 2500 restauracji
  w blisko 400 polskich miastach umożliwiający zamawianie posiłków online z
  dostawą
  W 2017 roku strategia Grupy AmRest ukierunkowana była na rozwój sprawdzonych i dojrzałych marek portfela,
  co w praktyce przełożyło się na rozwijanie przede wszystkim sieci KFC oraz Starbucks w Europie, a także dalszy
  wzrost skali sieci La Tagliatella w Hiszpanii.
  Przyjęty model biznesowy zapewnił Grupie AmRest niezwykle intensywny rozwój, pozwolił na osiąganie
  satysfakcjonujących wyników finansowych przy zachowaniu szacunku do środowiska naturalnego i przede
  wszystkim koncentracji na klientach.
  Poniższa tabela przedstawia tempo rozwoju Grupy AmRest w latach 2015 -2017 (w tym zarów no restauracje
  własne jak i restauracje franczyzowe).
  31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
  904 restauracje 1181 restauracji 163 6 restauracji
  W 2017 roku liczba restauracji własnych AmRest wzrosła o 24 7 (wypadkowa rozwoju organicznego , akwizycji
  oraz zamknięć ), w tym pierwsze restauracje zarządzane przez AmRest w Austrii (KFC), Słowenii (KFC) oraz w
  Portugalii (La Tagliatella). Wprowadzono także nowe marki na rynkach, na których AmRest już wcześniej
  operował: Blue Frog w Polsce i Hiszpanii oraz P izza Hut w Czechach. W 2017 AmRest powiększył portfolio
  restauracji franczyzowych o kolejne 208 lokalizacji, w tym głównie przejętych w ramach akwizycji Pizza Hut we
  Francji oraz Pizzy Hut w Niemczech.
  AmRest Holdings SE
  97
  3. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności
  Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE w 2017 roku zarządzała 1 636 restauracjami, działając w 16
  następujących krajach: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Chiny, Czechy, Hiszpania, Francj a, Niemcy, Węgry,
  Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słow enia.
  W 2017 roku w restauracjach i kawiarniach zarządzanych przez AmRest zrealizowano łącznie ok. 200 mln.
  transakcji.
  TABELA 3.1 . LICZBA ZARZĄDZANYC H PRZEZ GRUPĘ KAPITA ŁOWĄ AMREST HOLDINGS SE
  RESTAURACJI I KAWIAR NI W PODZIALE NA MAR KI
  Marka
  Liczba wszystkich
  restauracji na dzień
  31.12.2017.
  Wzrost liczby restauracji
  własnych w stosunku do
  roku 2016
  Wzrost liczby restauracji
  franczyzowych w
  stosunku do roku 2016
  KFC 669 150
  Pizza Hut 327 49 186
  Starbucks 30 1 26
  La Tagliatella 236 22
  Burger King 54 9
  Blue Frog 45 13
  KAAB 4
  Łączna liczba
  restauracji
  i kawiarni
  1 63 6 24 7 208
  AmRest prowadząc swoją działalność współpracuje z ponad 12 tysiącami partnerów biznesowych:
  franczyzobiorców, franczyzodawców i dostawców.
  TABELA 3.2 . LICZBA PARTNERÓW BIZNESOWYC H GRUPY KAPITAŁOWEJ AMREST W PODZIALE NA
  FRANCZYZOBIORCÓW, DOSTAWCÓW I FRANCZYZODAWCÓW
  Partner Liczba
  Franczyzobiorcy
  (dla marki Pizza Hut w Niemczech, Pizza Hut i La
  Tagliatella we Francji oraz La Tagliatella w Hiszpanii)
  215
  Franczyzodawcy 4
  Dostawcy
  (w tym dostawcy żywności)
  11 931
  1 167
  Suma: 12 150  AmRest Holdings SE
  98
  Liczba pracowników Grupy Kapitałowej AmRest Holidngs SE
  W związku z intensywnym rozwojem i otwieraniem dużej liczby restauracji, w tym restauracji na nowych dla
  Grupy AmRest rynkach, istotnym zagadnieniem dla Grupy jest skuteczna rekrutacja i oferowanie atrakcyjnych
  warunków pracy.
  Grupa Kapitałowa AmRest Holding s SE zatrudniała na dzień 31 grudnia 2017 roku , w 16 krajach 31 325
  pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i 6 948 osób zatrudnionych na podstawie innego typu umowy
  niż umowa o pracę – łącznie 38 273 osób.
  TABELA 3.3. CAŁKOWITA LICZBA PR ACOWNIKÓW ZATRUDNION YCH NA UMOWĘ O PRACĘ LUB INNY
  TYP UMOWY (W TYM UMO WY ZLECENIE) W PODZIALE NA KRAJE (STAN NA 3 1.12.2017 ROKU):
  Więcej szczegółowych danych dotyczące zatrudnienia znajduje się w rozdziale Oświadczenia: „12.7. Zagadnienia
  pracownicze - opis polityk Grupy Kapitałowej AmRest Holdings SE i ich wyniki”.
  4. Zarządzanie ryzykami i ryzyka niefinansowe
  Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE (AmRest) identyfikuje ryzyka finansowe i niefinansowe oraz zarządza
  nimi w swoich spółkach i na poziomie Grupy Kapitałowej. Za system zarządzania ryzykiem, system kontroli
  Kraj Całkowita liczba pracowników (zatrudnionych na
  umowy o pracę i umowy cywilnoprawne)
  Austria 26
  Bułgaria 270
  Chiny 1791
  Chorwacja 162
  Czechy 5712
  Francja 1931
  Niemcy 2934
  Węgry 1510
  Polska 14198
  Portugalia 27
  Rumunia 538
  Rosja 5570
  Serbia 164
  Słowacja 78
  Hiszpania 3340
  Słowenia 22
  Suma: 38 273  AmRest Holdings SE
  99
  wewnętrznej oraz przegląd efektywności tych systemów odpowiadają kierownicy odpowiedzialni za
  poszczególne funkcje, a ostatecznie Zarząd AmRest Holdings SE (Zarząd AmRest).
  Zarząd AmRest dokonał przeglądu, analizy oraz klasyfikacji ryzyk, na które narażony jest AmRest.
  Ważną rolę w zarządzaniu ryzykiem pełni Globalny Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli We wnętrznej (Dział
  Audytu), bezpośrednio raportujący do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej. Do zadań Działu
  Audytu, zdefiniowanych w Karcie Audytu Wewnętrznego, należą miedzy innymi:
   identyfikacja ryzyk i szans w AmRest,
   rekomendowanie rozwiązań adresujących zidentyfikowane ryzyka i szanse
   monitorowanie i weryfikowanie wdrożenia działań naprawczych zadeklarowanych przez kierowników
  odpowiedzialnych za audytowane procesy lub funkcje.
  AmRest stworzył model w celu usystematyzowania podej ścia do identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykami.
  Elementem modelu jest Mapa Ryzyka zawierająca ryzyka wynikające ze specyfiki działalności AmRest. Są one
  podzielone na: strategiczne, finansowe, operacyjne i zachowania zgodności (compliance) i podda wane okresowej
  ocenie przez kierownictwo AmRest. Mapa Ryzyka jest jednym ze źródeł informacji w procesie tworzenia
  rocznego i długookresowego Planu Audytów.
  AmRest na bieżąco analizuje ryzyka i usprawnia swoje systemy zarządzania ryzykiem, w tym systemy kontroli
  wewnętrznej.
  Poniżej przedstawione zostały ryzyka mogące mieć istotny negatywny wpływ na obszary działalności AmRest
  związane z zagadnieniami pracowniczymi, społecznymi, środowiskowymi oraz na przeciwdziałanie korupcji i
  przestrzeganie praw człowieka.
  TABELA 3.4. RYZYKA MOGĄCE MIEĆ ISTOTNY NEGATYWNY W PŁYW NA OBSZARY DZIA ŁALNOŚCI
  AMREST ZWIĄZANE Z ZAGADNIENIAMI PRACOW NICZYMI, SPOŁECZNYMI , ŚRODOWISKOWYMI ORA Z
  NA PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI I PRZESTRZ EGANIE PRAW CZŁOWIEK A.
  Zagadnienia: S - społ eczne, P -pracownicze, Ś -środowiskowe, PCz - Praw człowieka, PK - przeciwdziałania
  korupcji
  Ryzyko Opis ryzyka
  Możliwy znaczący
  negatywny wpływ na
  zagadnienia:
  S P Ś PCz PK
  Ryzyko związane z
  konsumpcją
  produktów
  żywnościowych
  Preferencje konsumentów odnośnie oferty produktowej
  Amrest mogą się zmienić w efekcie pojawiających się
  trendów żywieniowych lub w wyniku niekorzystnych
  informacji na temat produktów, lub ich jakości,
  sprzedawanych w restauracjach marek zarządzanych prze z
  AmRest. Ryzyko to jest ograniczane poprzez
  wykorzystywanie w restauracjach AmRest najwyższej
  jakości składników – pochodzących od sprawdzonych i
  renomowanych dostawców, przestrzeganie surowych norm
  kontroli jakości i higieny oraz stosowanie
  najnowocześn iejszych urządzeń i procesów
  zapewniających bezpieczeństwo sprzedawanych
  produktów i potraw.
      AmRest Holdings SE
  100
  Ryzyko związane z
  utrzymaniem osób
  zajmujących
  kluczowe stanowiska
  Nadmierny odpływ kluczowej kadry może stanowić istotny
  czynnik ryzyka dla stabilności oraz jakości prowadzonej
  działalności.
  Wypracowane przez AmRest system wynagradzania i
  zarządzania zasobami ludzkimi pozwalają zapewnić niski
  poziom rotacji na krytycznych stanowiskach. Dodatkowo
  system planowania karier wspiera przygotowywanie
  następców gotowych realizować zadania na kluczowych
  pozycjach w firmie.

  Ryzyko związane z
  kosztami pracy
  dotyczącymi
  pracowników oraz
  zatrudnieniem i
  utrzymaniem
  profesjonalnej kadry
  Nadmierny odpływ pracowników mogą stanowić istotny
  czynnik ryzyka dla stabilności oraz jakości prowadzonej
  działalności.
  Istnieje ryzyko odpływu wykwalifikowanej kadry
  pracowniczej, a tym samym ryzyko utrzymania usług
  gastronomicznych na jak najwyższym poziomie. W celu
  uniknięcia ryzyka utraty wykwalifikowanej kad ry
  pracowniczej konieczne może się okazać stopniowe
  podwyższanie stawek wynagrodzenia. AmRest kładzie
  nacisk na tworzenie przyjaznego, atrakcyjnego miejsca
  pracy, w którym stosuje się zasadę szacunku do
  pracowników i ich różnorodności.
   

  Ryzyko braku
  zgodności działalności
  AmRest z regulacjami
  prawnymi i
  standardami etyki
  biznesu.
  Ryzyko braku zgodności działalności AmRest z przepisami
  krajowymi i międzynarodowymi i/lub wewnętrznymi
  regulacjami i standardami etyki biznesu.
  AmRest adresuj e niniejsze ryzyko przy wsparciu
  odpowiednich wewnętrznych procesów i funkcji (Dział
  Prawny, BHP, HR, Audyt Wewnętrzny, Kontrola
  Wewnętrzna, itd.) oraz korzystając z zewnętrznych usług
  doradczych (prawnych, podatkowych, ochrony środowiska,
  BHP, itp.).
  Dod atkowo, poza strukturą zarządczą i operacyjną
  odpowiedzialną za zarządzanie ryzykami, w AmRest
  powołano Komitet ds. Etyki oraz Komitet ds. CSR, w
  których skład wchodzą reprezentanci kadry kierowniczej i
  pracowników AmRest.
      
  Ryzyko niewspierania
  zasad etycznych przez
  najwyższe
  kierownictwo i
  nieetycznych
  zachowań wśród
  pracowników.
  Zasady etyczne przyjęte przez firmę mogą nie być
  wspierane przez najwyższe kierownictwo, co może
  powodować słabość w systemach kontroli firmy i za grażać
  jej celom. Może to też przyczynić się do zwiększenia
  ryzyka, że pracownicy, nie spełniając norm etycznych,
  będą postępować nieuczciwie, np. popełnią defraudację lub
  inne nadużycia.
  AmRest przeciwdziała temu ryz yku m.in. poprzez
  propagowanie Wartoś ci Naczelnych oraz zachowań
  etycznych opisanych w „Kodeksie postępowania w
  biznesie” (Code of Business Conduct). W celu
  zaadresowania tego ryzyka został powołany Komitet ds.
  Etyki, którego celem jest rozstrzyganie spraw związanych z
  etyką w biznesie. Do datkowo AmRest wytyczył i
  monitoruje wdrażanie Strategii CSR oraz utworzył Komitet
  ds. CSR, w którego skład wchodzi najwyższa kadra
  kierownicza, w tym członkowie Zarządu AmRest..
     
  AmRest Holdings SE
  101
  Ryzyka społeczne
  i środowiskowe
  (perspektywa CSR)
  AmRest wdrażając „Kodeks postępowania w biznesie” i
  „Strategię CSR” przeciwdziała m.in. ryzykom:
  - negatywnego postrzegania firmy przez opinię publiczną z
  powodu niewłaściwej dbało ści AmRest o interesy
  społeczne /publiczne;
  - braku świadomości i wrażliwoś ci menedżerów w zakresie
  kwestii etyki i zasad odpowiedzialnego biznesu;
  - znaczącego negatywnego wpływu działalności firmy na
  środowisko naturalne i zdrowie;
  - nieodpowiedniej reakcji na trendy ekologiczne;
  - uszczerbku na reputacji AmRest powstałemu pr zez
  współpracę AmRest z nieetycznymi, obarczonymi niską
  reputacją dostawcami;
  - braku publicznej wiedzy na temat zaangażowania AmRest
  we wdrażanie celów z zakresu etyki i odpowiedzialnego
  biznesu;
  - nieetycznym praktykom AmRest i pracowników AmRest.
      
  5. Polityki dotyczące przeciwdziałania korupcji i ich rezultaty
  Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE (AmRest) nie zidentyfikowała dotąd potrzeby wytyczenia odrębnej
  polityki przeciwdziałania korupcji na poziomie Grupy. Kwestie przeciwdziałania ko rupcji są regulowane w
  AmRest m.in. w „Kodeksie postępowania w biznesie” (Code of Business Conduct), który obejmuje całą kadrę
  kierowniczą i wszystkich pracowników i współpracowników Grupy, jak również określa normy w relacjach z
  klientami, partnerami biznesowymi, mediami, władzami lokalnymi i społecznościami.
  Ponadto w AmRest wdrożone zostały procedury i systemy regulujące procesy zakupowe (zakupy bezpośrednie,
  pośrednie i inwestycyjne, o których mowa także w rozdziale 8) zmniejszające ryzyko korupc ji.
  Przykład: w obszarze zakupów pośrednich wdrożona została procedura opisująca proces nabywania produktów i
  usług związanych z kosztami ogólnymi. Dokument określa odpowiedzialności uczestników procesu zamówień
  we wszystkich jednostkach Grupy AmRest. Procedu ra definiuje etapy procesu zakupowego wraz z
  wymaganiami jakie muszą spełnić pracownicy zaangażowani w wybór dostawców i ofert. Zgodnie z procedurą
  osoby biorące udział w procesie zakupowym są zobowiązane do podpisania deklaracji dotyczącej braku konf liktu
  interesów.
  Zarząd AmRest jest systematycznie informowany o wszelkich nieprawidłowościach związanych z ryzykiem
  korupcji i bierze aktywny udział w zarządzaniu ryzykami z tego zakresu. Istotną rolę w przeciwdziałaniu
  wszelkim nieprawidłowościom, w ty m korupcji, pełnią Globalny Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  Wewnętrznej.
  Pracownicy AmRest mają możliwość powiadamiania o wszelkich nieprawidłowościach, w tym sytuacjach
  podejrzenia o korupcję, za pomocą następujących kanałów komunikacji:
   bezpośre dni kontakt z przełożonym,
   zgłoszenie do działu HR, Audytu Wewnętrznego, Kontroli Wewnętrznej,
   anonimowe , bądź jawne powiadomienie za pośrednictwem systemu do zgłaszania naruszeń, w tym
  zgłoszeń związanych z korupcją.
  AmRest Holdings SE
  102
  W 2017 roku w Grupie Kapitałowej AmRest Holdings SE nie zidentyfikowano zachowań o charakterze
  korupcyjnym.
  6. Zagadnienia środowiskowe - opis polityk grupy kapitałowej AmRest Holdings SE i ich
  wyniki
  W związku ze zróżnicowaniem regulacji prawnych w krajach funkcjonowania AmRest , a także intensywnym
  rozwojem Grupy na nowych rynkach, Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE nie wytyczyła jednolitej polityki
  środowiskowej na poziomie całej Grupy.
  Kwestie i priorytety środowiskowe zostały ujęte w dokumencie „Strategii odpowiedzialnego bi znesu i
  zrównoważonego rozwoju dywizji Europy Centralnej AmRest (AmRest Central Europe) na lata 2015 – 2020”.
  Zgodnie ze Strategią AmRest dąży do działania w przyjazny środowisku sposób we wszystkich obszarach
  działalności. Do celów wytyczonych dla spółek dywizji Europy Centralnej należą m.in. zmniejszanie zużycie
  energii i wody w restauracjach, zmniejszanie zużycie energii w biurach oraz zwiększanie użycia materiałów z
  recyklingu w opakowaniach swoich produktów.
  Poszczególne spółki AmRest wdrażają rozwiąz ania na rzecz minimalizacji wpływu działań operacyjnych
  kawiarni i restauracji na środowisko naturalne. Dotyczy to w szczególności zagadnień efektywności energetycznej
  i zarządzania odpadami. Rozwiązania te są w wielu przypadkach ściśle powiązane ze specyf iką i procedurami
  określonymi dla danej marki zarządzanej przez AmRest.
  Zarząd AmRest analizuje wpływ środowiskowy działalności firmy i możliwości optymalizacji
  prośrodowiskowych , m.in. w ramach kompleksowego zarządzania ryzykami. Za zarządzanie kwestiami
  środowiskowymi odpowiadają jednostki organizacyjne na poziomie poszczególnych spółek.
  W Polsce Dział Kontroli Wewnętrznej monitoruje kwestie związane z prawidłowym zarządzaniem odpadami.
  Funkcjonujący w ramach działu Facility Management , Zespół ds. Ener gii odpowiada za koszty zużycia mediów,
  w tym koszty i zużycie energii oraz za kwestie ochrony środowiska.
  Ważną rolę w zarządzaniu wpływem środowiskowym AmRest pełnią również menedżerowie poszczególnych
  kawiarni i restauracji.
  Efektywność energetyczna
  Nasze codzienne działania i przyzwyczajenia wpływają na stan środowiska naturalnego. Poprzez optymalizację
  funkcjonowania zarządzanych przez AmRest kawiarni i restauracji oraz edukację pracowników dotyczącą
  korzystania z poszczególnych urządzeń i oszczędza nia energii, przyczyniamy się do obniżenia kosztów oraz
  zmniejszenia emisji CO2.
  W zdecydowanej większości restauracji i kawiarni zarządzanych przez AmRest w Polsce wdrożono system
  zdalnego monitoringu zużycia energii elektrycznej. Umożliwia on analizę sz czegółowych danych dotyczących
  zużycia energii w poszczególnych lokalizacjach, przeciwdziałania jej marnowaniu i poszukiwania rozwiązań
  optymalizacyjnych. AmRest planuje zainstalowanie w najbliższym czasie systemu zdalnego monitoringu zużycia
  energii we ws zystkich restauracjach bez wyjątku.
  W Polsce w restauracjach KFC, Pizza Hut i kawiarniach Starbucks stosuje się, zoptymalizowane i szczegółowo
  opisane w materiałach informacyjnych dla pracowników, procedury pod względem efektywności energetycznej
  obsługiw ania urządzeń elektrycznych. W 2018 roku tego typu materiały informacyjne dla pracowników zostaną
  przygotowane na podstawie wyników analizy efektywności energetycznej sprzętu elektrycznego używanego w
  restauracjach marki Burger King. Ponadto menedżerowie i pracownicy kawiarni i restauracji w Polsce otrzymują
  za pośrednictwem Intranetu i e -maili ogólne materiały dotyczące oszczędzania energii elektrycznej oraz zasad
  segregowania odpadów.
  AmRest Holdings SE
  103
  Przykłady wdrażanych w Polsce i innych krajach rozwiązań zmniejszając ych poziom zużycia energii:
   używamy czujników ruchu do oświetlenia pom ieszczeń pomocniczych i toalet oraz energooszczędnych
  wentylatorów
   korzystamy z energooszczędnych urządzeń klimatyzacyjnych z pompami ciepła , a w restauracjach KFC
  używamy płynnej regulacji wydajności wentylacji
   część frytownic, lodówek, zamrażarek, pieców i innych sprzętów stosowanych w restauracjach to sprzęt
  energooszczędny, posiadający międzynarodowe aprobaty ENERGY STAR. Frytownice charak teryzuje
  specjalny, energooszczędny system użytkowania pozwalający na wykorzystanie małej objętości oleju.
   w restauracjach KFC i Pizza Hut stosujemy oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne w ekologicznej
  technologii LED
   w restauracjach KFC, Burger King i Pizza Hut stosujemy metodę odzysku ciepła z agregatów
  chłodniczych i mrożących. Odzyskaną energię stosujemy do podgrzewania ciepłej wody
   w restauracjach KFC, Burger King i Pizza Hut w urządzeniach chłodniczych i klimatyz atorach używamy
  ekologicznych czynników chłodniczych.
  W 2018 roku AmRest planuje budowę pierwszej wolnostojącej restauracji KFC DT GREEN z międzynarodową
  certyfikacją LEED.
  W 2017 roku Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE zużyła łącznie 1 009 963 GJ energ ii elektrycznej. Ponadto
  w Polsce zużyto 122 433 GJ gazu.
  TABELA 3.5. POZIOM ZUŻYCIA ENER GII ELEKTRYCZNEJ AMR EST W 2017 ROKU W PO DZIALE NA
  REGIONY
  Kraj
  Energia elektryczna zużyta w 2017 roku,
  w jednostce GJ
  Bułgaria 5 586
  Chiny 30 766
  Chorwacja 3 311
  Czechy 93 176
  Francja 76 199
  Niemcy 68 069
  Węgry 53 219
  Polska 337 559
  Rumunia 6 805
  Rosja 119 483
  Serbia 4 348
  Hiszpania 211 402
  Portugalia 310
  Suma 1 01 33
  Woda i odpady
  Grupa Kapitałowa AmRest zużyła w 2017 roku 2 125 011 m³ wody.
  AmRest Holdings SE
  104
  TABELA 3.6. POZIOM ZUŻYCIA WODY W 2017 ROKU W PODZI ALE NA KRAJE
  Kraj Poziom zużycia wody, w jednostce m³
  Bułgaria 20 876
  Chiny 142 840
  Chorwacja 7 190
  Czechy 161 258
  Francja 621 137
  Niemcy Brak danych*
  Węgry 83 820
  Polska 443 391
  Rumunia 69 360
  Rosja 240 900
  Serbia 8 090
  Hiszpania 326 149
  Suma 2 125 011
  * Brak ewidencji za 2017 rok. Woda jest opłacana ryczałtem, w ramach opłat za czynsz.
  W większości nowo wybudowanych restauracji i kawiarni zarządzanych przez AmRest (marki KFC, Burger King,
  Pizza Hut i Starbucks) w toaletach stosowane są wyłącznie umywalki z aeratorami oszczędzającymi wodę i
  czujnikami zbliżeniowymi.
  W związku z intensywnym rozwojem firmy na wielu rynkach, AmRest nie wdrożył systemu monitoringu
  wytwarzania odpadów, który umo żliwiałby szczegółowe zaraportowanie łącznej wagi odpadów generowanych
  we wszystkich kawiarniach i restauracjach wszystkich krajów. Spółki raportują zarządzanie odpadami zgodnie z
  wymogami prawa lokalnego obowiązującego w danym kraju. Grupa pracuje nad sys temem centralizującym
  raportowanie tego zagadnienia i nad możliwością pełnego, skonsolidowanego zaraportowania poziomu
  wytwarzania odpadów dla całej Grupy.
  W Polsce w 2017 roku AmRest wyprodukował i przekazał głównemu odbiorcy odpadów 2 753 ton odpadów, z
  czego 9 ton stanowiły odpady kwalifikowane jako odpady niebezpieczne. Ponadto w części lokalizacji restauracji
  i kawiarni wytwarzane są odpady przekazywane do pojemników Zarządców centrów handlowych - AmRest nie
  prowadzi ich odrębnej ewidencji.
  AmRest mi nimalizuje swój znaczący negatywny wpływ na środowisko stosując na części rynków praktykę
  odseparowywania i sprzedaży zużytego w restauracjach oleju podmiotom, które wykorzystują ten odpad w
  procesach produkcji biopaliw.
  TABELA 3.7. ILOŚĆ ZUŻYTEGO W R ESTA URACJACH OLEJU PRZEK AZANEGO W 2017 ROKU DO
  PONOWNEGO WYKORZYSTA NIA W PROCESACH PROD UKCJI BIOPALIW
  Kraj Ilość poddanego recyklingowi oleju,
  w jednostce kg
  Polska 393 198
  Czechy 239 053
  Węgry 78 570
  Suma 710 821  AmRest Holdings SE
  105
  W 2017 roku AmRest został zobowiązany do dodatkowych opłat związanych z wpływem na środowisko o łącz nej
  wartości 584 600 zł. Były to:
  a. Polska: podwyższone opłaty za przekroczenia w ściekach z niektórych restauracji norm pH lub substancji
  takich jak fosfor, zawiesina, surfaktanty anionowe i nie jonowe itp. (zależnie od lokalizacji).
  b. Polska: grzywna za przekroczenie norm hałasu dla KFC Powsinka i KFC Dantex
  c. Hiszpania: grzywna w wysokości 72 000 euro związana ze zidentyfikowanym nieprawidłowym pH
  ścieków oraz brak czyszczenia pułapki na tłuszcz w restauracji.
  7. Zagadnienia pracownicze - opis polityk grupy kapitałowej AmRest Holdings SE i ich wyniki
  U podstaw sukcesu Grupy Kapitałowej AmRest Holdings SE leży kultura wartości „Wszystko jest możliwe!”
  głęboko zakorzeniona w historii firmy, której jednym z najważniejszych filarów są pracownicy. Ambicją AmRest
  jest tworzenie bezpiecznego i przyjaznego mie jsca pracy, ceniącego różnorodność, sprzyjającego rozwojowi
  pracowników.
  Różnorodność kulturowa jest cechą charakterystyczną AmRest jako organizacji międzynarodowej, która
  traktowana jest jako źródło inspiracji. Firma tworzy kulturę włączania, co przekład a się między innymi na
  otwartość i uwagę, jaką przykłada się do zatrudniania pracowników, także osób niepełnosprawnych. W Polsce
  5,25% wszystkich pracowników zatrudnionych przez AmRest na umowy o pracę, to osoby niepełnosprawne.
  AmRest Holdings SE zatrud niał na dzień 31 grudnia 2017 roku 38 273 pracowników (31 325 na umowy o pracę
  i 6948 na umowy cywilnoprawne) w 16 krajach z czego 36 482 pracowników w Europie i Rosji (zatrudnienie na
  mowy o pracę i umowy cywilnoprawne), a 1791 pracowników w Chinach (zat rudnienie na umowy o pracę i
  umowy cywilnoprawne).
  7.1. Polityki
  Wszystkich pracowników i AmRest Holdings SE obowiązuje „Kodeks etycznego postępowania AmRest”, który
  reguluje standardy etyczne w Grupie. Stanowi on zbiór zasad i standardów etycznego zach owania, którymi
  AmRest i jego pracownicy kierują się w codziennym postępowaniu. Kodeks zobowiązuje do przestrzegania zasad
  w odniesieniu do swoich pracowników, podkreślając wagę różnorodności i szacunku w miejscu pracy. Kwestie
  regulujące relacje między p racownikami opisane w „Kodeksie postepowania” poprzez następujące działania:
   wspieranie przez AmRest działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji;
   brak tolerancji w firmie dla jakiegokolwiek zachowania noszącego znamiona molestowania, mobbingu
  czy przemocy w miejscu pracy;
   zapewnienie równych szans rozwoju dla pracowników, stawianie na różnorodność;
   brak tolerancji dla przejawów dyskryminacji;
   przestrzeganie zasad równouprawnienia na wszystkich etapach zatrudnienia, w tym także w procesie
  rekrutacji ;
  Polityką obowiązującą w całej Grupie Kapitałowej AmRest Holdings SE jest „Polityka różnorodności”. Wspiera
  ona tworzenie takiego środowiska pracy AmRest, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i
  doceniana, i w którym może w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu całej organizacji.
  Kolejną p olityką z obszaru pracowniczego mającą zasięg globalny jest polityka dotycząca pozyskiwania
  utalentowanych pracowników „ Talent Acquisition and Retention”.
  W związku z:
   nie zwykle intensywnym rozwojem działalności i wejściem w 2017 roku na nowe rynki,  AmRest Holdings SE
  106
   dużym zróżnicowaniem specyfiki krajów, w których funkcjonuje Grupa
  Ze względu na intensywny rozwój działalności na nowych rynkach AmRest nie posiada innych jednolitych,
  międzyna rodowych polityk regulujących kwestie pracownicze na poziomie całej Grupy. Obecnie podstawowe
  kwestie zatrudnienia ustalające wewnętrzny porządek, prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawcy regulują
  odpowiednie dokumenty , osobno dla każdej spółki, zgodn ie z przepisami krajów, w których AmRest Holdings
  SE prowadzi swoją działalność.
  Dokumentem obrazującym podejście firmy do kwestii pracowniczych jest „Strategia odpowiedzialnego biznesu
  i zrównoważonego rozwoju dywizji Europy Centralnej AmRest (AmRest C entral Europe) na lata 2015 – 2020”.
  Dotyczy ona zarządzanych przez AmRest marek w dywizji Europy Centralnej, tj. Polski, Czech, Węgier,
  Chorwacji, Bułgarii, Rumunii i Serbii. W 2018 roku planowane jest wdrożenie strategii CSR na pozostałych
  rynkach, na kt órych AmRest prowadzi swoją działalność.
  Strategia określa zasady odpowiedzialności w relacjach z interesariuszami, w tym pracownikami. Kluczowe
  tematy, jakie zidentyfikowała organizacja w obszarze pracowniczym to kultura włączania i otwartości,
  pracodawca z wyboru, szkolenia i rozwój.
  Najważniejsze cele strategiczne w obszarze pracowniczym:
   kontynuacja polityki miejsca ceniącego różnorodność, w szczególności otwartości na zatrudnianie osób
  niepełnosprawnych
   przeprowadzanie regularnego badania satysfakcji i zaangażowania pracowników
   wzrost liczby pracowników, którzy pozytywnie oceniają swoją satysfakcję z pracy
   kontynuacja i rozwój programów rozwojowych dla pracowników.
  Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy regulowane są zgodnie z prawem obowiązującym w krajach, w których
  operuje AmRest Holdings SE, tak więc kwestie BHP nie są regulowane na poziomie Grupy. Na rynku polskim
  każda marka zarządzana przez Grupę posiada opracowane procedury i instrukcje BHP oraz oszacowaną ocenę
  ryzyka zawodowego. W ramach po pularyzacji zasad bezpieczeństwa w AmRest opracowano nowoczesne
  materiały szkoleniowe i e -learning wzmacniający profilaktykę wypadkową wśród pracowników.
  W Polsce dla spółek AmRest Sp. z o.o. i w AmRest Coffee Sp. z.o.o. wdrożono szereg regulacji dotycząc ych
  obszaru pracowniczego. Są to między innymi (analogiczne dla obu spółek): „Regulamin Pracy”, „Regulamin
  Wynagradzania”, „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”, „Wewnętrzna Polityka
  Antymobbingowa”.
  Jak zostało napisane powyżej, w obu spółkach w Polsce obowiązuje wewnętrzna polityka antymobbingowa,
  z której treścią ma obowiązek zapoznać się każdy pracownik.
  7.2. Wyniki
  Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE jest nieprzerwanie i dynamicznie rozwijającą się organizacją, dlatego
  jednym z kluczowych filarów jest szkolenie i rozwój pracowników firmy. Firma dysponuje szerokim systemem
  wewnętrznych szkoleń (twarde i miękkie umieję tności) prowadzonych przez wewnętrznych trenerów. Dla
  dyrektorów i kierowników działów prowadzony jest specjalny program rozwoju „AmRest University”,
  natomiast mene dżerowie przechodzą specjalną ścieżkę kształcenia „AmCollege” i „Leadership University of
  Am Rest ”. Oprócz ścieżek szkoleniowych dla stanowisk kierowniczych, firma przygotowuje załogę do
  codziennych obowiązków, podejścia zorientowanego na klienta i z zakresu sprzedaży. Zasady te obowiązują dla
  całej Grupy.
  AmRest Holdings SE
  107
  W 2017 roku funkcjonował program rozwoju pracowników „Spread Your Wings”, który swoim zasięgiem
  obejmuje całą Grupę (za wyjątkiem nowych rynków nabytych w trakcie 2017 roku). Program miał za zadanie
  wyszukiwanie talentów wewnątrz organizacji i umożliwienie pracownikom rozwoju zawodowego zgodneg o z ich
  kompetencjami, a także wspieranie i rozwój światowej klasy liderów w odpowiedzi na potrzeby, jakie stawia
  przed Grupą jej dynamiczny i globalny wzrost.
  Program oceny „Job Performance Appraisal” to formalny sposób podsumowania pracy pracownika w okresie
  objętym oceną, którego wynik może stanowić kwalifikację do programu „Spread Your Wings” oraz do premii
  rocznej . Na proces składa się samoocena pracownika oraz ocena jego pracy dokonana przez przeło żonego. Ocenie
  podlegają zarówno menedżerowie restauracji i kawiarni oraz pracownicy biur w e wszystkich krajach, w których
  działa Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE . W Polsce proces samooceny pracowniczej reguluje procedura
  „Ocena wyników pracy”.
  W 2017 roku w Polsce realizowany był program stażowy „ Talent Amcademy”. Celem programu było
  oferowanie możliwości rozwoju studentom i absolwentom oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia
  zawodowego już w trakcie edukacji na uczelni wyższej. Program stażowy pr zyczynił się do budowania
  pozytywnego wizerunku AmRest jako pracodawcy pierwszego wyboru oraz stanowił bazę dla rekrutacji
  pracowników w przyszłości.
  Jako odpowiedzialny pracodawca, AmRest od 2007 roku przeprowadza badania dotyczące satysfakcji
  pracowników . Badanie ankietowe satysfakcji przeprowadzone były w Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii,
  Serbii, Chorwacji, Rosji i Hiszpanii wśród wszystkich pracowników. W 2017 roku firma zdecydowała się nie
  przeprowadzać globalnego badania. Firma jest na e tapie wyłonienia najlepszego sposobu na wyrażenie opinii i
  zaangażowania pracowników w zmieniającym się środowisku pracy i coraz bardziej różnorodnych rynkach
  prowadzenia działalności przez firmę, tak aby można było je przetestować w 2018 roku. W nadchodzą cych latach
  firma planuje przeprowadzać ankiety corocznie dla wszystkich swoich pracowników.
  W związku z tym, że Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE jest firmą o międzynarodowym zasięgu, a rozwój
  kariery zawodowej może skutkować dla jej pracowników zmianą miejsca zamieszkania, w firmie funkcjonuje
  polityka relokacyjna , która w 2017 roku obowiązywała w Polsce, natomiast w 2018 roku planowane jest
  wdrożenie nowej polityki relokacyjnej obejmującej całą grupę. Polityka ta ma na celu wsparcie pracowników
  wykonu jących swoje obowiązki zawodowe w jednym z krajów, w którym operuje AmRest. Firma zapewnia w
  nowym kraju m.in. zakwaterowanie, ubezpieczenie medyczn e, szkołę dla dzieci, wsparcie przy rozliczeniach
  podatkowych. Polityka ta jest wyrażeniem kultury wartości „Wszystko jest możliwe!”, umożliwiając
  pracownikom szybszą aklima tyzację w nowej rzeczywistości.
  Wskaźnik Liczba
  Liczba wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej AmRest Holding SE 38 273
  Liczba osób biorących udział w programie Spread Your Wings (Kraje Europy
  Środkowo -Wschodniej) 800
  Liczba pracowników, którzy dokonali samooceny pracowniczej (w ramach
  metodologii „Job Performance Appraisal”, w skrócie JPA) 5 709
  Liczba staży w ramach programu Talent A mcademy (Polska) 31
  AmRest Holdings SE
  108
  TABELA 3.8. LICZBA PRACOWNIKÓW, KTÓRA W 2017 ROKU W ZIĘŁA UDZIAŁ W PROGR AMIE ROCZNEJ
  OCENY WYNIKÓW „JOB P ERFORMANCE APPRAISAL ”
  TABELA 2.9. CAŁKOWITA LICZBA PR ACOWNIKÓW GRUPY KAPI TAŁOWEJ AMREST HOLDI NGS SE W
  PODZIALE NA KRAJE I TYP UMOWY
  Kraj Pracownicy zatrudnieni na
  umowy o pracę
  Pracownicy zatrudnieni na
  umowy cywilnoprawne
  Całkowita liczba
  pracowników
  Austria 26 0 26
  Bułgaria 245 25 270
  Chiny 1 529 262 1 791
  Chorwacja 105 57 162
  Czechy 5 712 0 5 712
  Francja 1 931 0 1 931
  Niemcy 2 934 0 2934
  Węgry 1 510 0 1510
  Polska 7 698 6 500 14 198
  Portugalia 27 0 27
  Rumunia 538 0 538
  Rosja 5 570 0 5 570
  Serbia 60 104 164
  Słowacja 78 0 78
  Hiszpania 3 340 0 3 340
  Słowenia 22 0 22
  Suma 31 325 6 948 38 273
  Kraj Liczba pracowników
  Bułgaria 46
  Chorwacja 37
  Czechy 587
  Niemcy 94
  Węgry 388
  Polska 2 188
  Rumunia 154
  Rosja 811
  Serbia 34
  Słowacja 15
  Hiszpania 218
  Chiny 1 137
  Suma 5 709  AmRest Holdings SE
  109
  TABELA 3.10. LICZBA WSZYSTKICH PR ACOWNIKÓW ZATRUDNION YCH NA UMOWY O PRACĘ I UMOWY
  CYWILNOPRAWNE Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ
  kobiety mężczyźni
  21 603 16 670
  Różnorodność w miejscu pracy przejawia się również w liczbie zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz
  liczbie zatrudnionych osób o innej narodowości niż narodowość kraju, w którym funkcjonuje dana spółka.
  TABELA 3.11. WSKAŹNIK ZRÓŻNICOWA NIA WŚRÓD PRACOW NIKÓW W PODZIALE NA KRAJE
  Kraj Liczba osób
  Austria
  pochodzenie etniczne 19
  niepełnosprawność 0
  Bułgaria
  pochodzenie etniczne 5
  niepełnosprawność 0
  Chiny
  pochodzenie etniczne 7
  niepełnosprawność 0
  Chorwacja
  pochodzenie etniczne 0
  niepełnosprawność 0
  Czechy
  pochodzenie etniczne 437
  niepełnosprawność 97
  Francja
  pochodzenie etniczne 25
  niepełnosprawność 0
  Niemcy
  pochodzenie etniczne 1 282
  niepełnosprawność 19
  Węgry
  Inna narodowość 15
  niepełnosprawność 30
  Polska
  pochodzenie etniczne 1 054
  niepełnosprawność 746
  Portugalia
  pochodzenie etniczne 9
  niepełnosprawność 0
  Rumunia
  pochodzenie etniczne 5
  niepełnosprawność 0
  Rosja
  pochodzenie etniczne 141
  niepełnosprawność 4
  Serbia
  pochodzenie etniczne 0
  niepełnosprawność 0
  Słowacja
  pochodzenie etniczne 4
  niepełnosprawność 0
  Hiszpania
  pochodzenie etniczne 1 017
  niepełnosprawność 12
  Słowenia
  pochodzenie etniczne 2
  niepełnosprawność 0  AmRest Holdings SE
  110
  TABELA 3 .12. WSKAŹNIK WYPADKOWOŚ CI W MIEJSCU PRACY - DLA POLSKI*
  Kategoria Płeć
  Spółka
  AmRest
  Sp. z o.o.
  AmRest
  Coffee
  Sp. z o.o.
  SCM
  Sp. z o.o.
  Restaurant
  Partner Polska
  Sp. z o.o.
  Urazy zwi ązane z prac ą ze
  wzgl ędu na p łeć pracownika
  kobiety 53 2 0 0
  mężczyźni 39 2 0 0
  Całkowita liczba urazów 92 4 0 0
  Wskaźnik wypadkowości
  (IR) pracowników według
  płci
  kobiety 11,79 7,09 0 0
  mężczyźni 14,68 12,34 0 0
  Wskaźnik wypadkowości
  (IR) z podziałem na spółki
  (łącznie kobiety i mężczyźni)
  12,89 9,00 0 0
  *Wskaźnik wypadkowości liczony wg wzoru: liczba wypadków odnotowanych w danym okresie podzielona przez liczbę
  pracujących, razy 1000.
  8. Zagadnienia społeczne - opis polityk grupy kapitałowej AmRest Holdings SE i ich wyniki
  Wśród zagadnień społecznych i wpływu społecznego firmy należy zwrócić uwagę na dwa najważniejsze dla
  działalności Grupy Kapitałowej AmRest Holdings SE obszary:
  1. obszar związany z wpływem na klientów rozumianym jako bezpieczeństwo i jakość produktów, a t akże
  satysfakcję klientów
  2. obszar dotyczący zaangażowania społecznego AmRest, przede wszystkim działań na rzecz społeczności
  lokalnych.
  8.1 Polityki dotyczące zagadnień społecznych i ich wyniki - jakość i bezpieczeństwo produktów
  Do najistotniejszyc h odpowiedzialności Grupy Kapitałowej AmRest Holdings SE należą zagadnienia jakości i
  bezpieczeństwa produktów żywnościowych oferowanych przez zarządzane przez firmę restauracje. Grupa
  koncentruje się na najwyższych standardach bezpieczeństwa i jakości żyw ności w całym łańcuchu dostaw oraz
  na pozyskiwaniu świeżych produktów od lokalnych dostawców.
  Jakość i bezpieczeństwo żywności to jeden z czterech obszarów „Strategii odpowiedzialnego biznesu i
  zrównoważonego rozwoju dywizji Europy Centralnej AmRest (AmRest Central Europe) na lata 2015 – 2020”
  (w skrócie Strategii CSR). Strategia ta w 2017 roku ob ejmowała zarządzane przez AmRest Holdings SE marek w
  dywizji Europy Centralnej. W najbliższych latach planowane jest jej wdrożenie na pozostałych rynkach, na
  których AmRest Holdings SE prowadzi swoją działalność.
  Kluczowymi tematami zidentyfikowanymi prz ez organizację w Strategii CSR w obszarze „Nasza żywność” są:
   jakość i bezpieczeństwo żywności
   odpowiedzialne kupowanie i sprzedaż
   transparentność informacji o wartości odżywczej produktów.
  Wybrane cele strategiczne z obszaru „Nasza żywność” to:
   kluczowe produkty przebadane i sprawdzone w laboratoriach, zgodnie z rocznym planem monitorowania
   monitoring dostawców: przeprowadzone audyty kluczowych dostawców  AmRest Holdings SE
  111
   zgodna z planem rocznym realizacja działań doskonalących czytelność informacji dla
  klientów, dotyczących jakości i bezpieczeństwa oferowanych dań i produktów
   rozwój współpracy z lokalnymi dostawcami.
  Każda z marek zarządzanych przez Grupę Kapitałową AmRest Holdings SE, posiada własne, restrykcyjne
  polityki dotyczące bezpieczeństwa żywności i wy maga starannego ich przestrzegania. Dodatkow o AmRest
  stosuje globalne zasady związane z bezpieczeństwem żywności ujęte w polityce „Food Safety Fundamentals”
  (FSF). FSF to globalny dokument dedykowany określonym grupom osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości i
  bezpieczeństwo żywności. Nie jest to polityka, którą implementuje się bezpośrednio w restauracjach, jest to
  jednak podstawa do tworzenia lub aktualiza cji istniejących norm bezpieczeństwa żywności w każdej z marek oraz
  w każdym kraju zarządzanym przez AmRest Holdings SE. „Food Safety Fundamentals” jest również dokumentem
  potwierdzającym poziom bezpieczeństwa żywności na nowych rynkach nabytych przez AmRe st. Każdy rynek i
  marka mają swoją własną charakterystykę, jednak niezależnie od lokalnych przepisów, indywidualnych
  standardów czy procedur, muszą one zostać dodatkowo zweryfikowane, aby osiągnąć oczekiwany przez AmRest
  poziom bezpieczeństwa żywności.
  Gr upa Kapitałowa AmRest Holdings SE prowadzi systematyczne badania jakości produktów i audyty wśród
  dostawców. Zasady i zakres audytów dostawców są ściśle określone w ramach polityki „ Supplie r Approval
  Process” a badania jakości produktów w „Brand Protectio n Monitoring System (BPMS)”, dotyczącej przede
  wszystkim bezpieczeństwa żywności.
  Politykę BPMS AmRest realizuje w krajach: Polska, Czechy, Węgry, Bułgaria, Serbia, Chorwacja oraz Austria.
  Dotyczy ona wybranych marek zarządzanych przez AmRest: KFC, Burger King oraz Pizza Hut . Badania jakości
  produktów są realizowane zgodnie z restrykcyjnymi standardami każdej z zarządzanych przez AmRest marek.
  Wynika to ze specyfiki każdej marki, które różnią się od siebie zakresem oferowanych produktów (w tym
  surowców spo żywczych używanych przez daną markę), a także z analizy ryzyka i zagrożeń, prowadzonej w
  ramach wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu markami.
  Każda restauracja z danej marki zarządzana przez AmRest wymaga szczególnych produktów o określonych
  parametr ach. Dlatego tak ważnym obszarem działalności Grupy jest bieżący kontakt z dostawcami, wspólne
  udoskonalanie procesów produkcji, przechowywania i transportu produktów. AmRest współpracuje ze
  sprawdzonymi producentami o ugruntowanej historii, którzy są lide rami na rynku w zakresie jakości produktu.
  Na wszystkich rynkach, na których działa AmRest obowiązuje „Proces zatwierdzania zakupów”( „Supply
  Approval Process”), któr y reguluje cały proces akceptacji dostawców.
  Procesy zakupowe Grupy Kapitałowej AmRest s ą prowadzone w ramach trzech odrębnych kanałów, które stosują
  odrębne polityki i procedury:
  a. SCM - zakupy bezpośrednie i część zakupów inwestycyjnych
  b. Dział zakupów pośrednich
  c. Dział inwestycyjny
  Dokumentem regulującym procesy zakupowe w kanale zakupów SCM jest „Procedura Zakupowa ”, która
  obowiązuje na rynkach Europy Środkowo -Wschodniej (będzie ona wdrażana również na rynku francuskim i
  niemieckim). Procedura instruuje, jaka dokumentacja potrzebna jest przed rozpoczęciem współpracy z dostawcą,
  określa moment realizacji przetargów i ich częstość, określa też drogę zatwierdzania przetargu. Jest to wymóg
  audytowy, który stosuje się w ramach grup produktowych. SCM przeprowadza także zakupy w oparciu o „Proces
  zatwierdzania dostawców” obowiązujący globalnie, z wył ączeniem Chin i Hiszpanii.
  Dział zakupów pośrednich dokonuje zakupów w oparciu o własną „Globalną Procedurę zakupową”, która
  obejmuje swym zasięgiem całą grupę, z możliwym wyjątkiem Hiszpanii i Chin, które posiadają polityki lokalne
  pokrywające się z poli tyką globalną.
  „Procedura Zarządzania Kosztami” reguluje natomiast wydatki ponoszone w ramach całej grupy przez Dział
  Inwestycyjny.  AmRest Holdings SE
  112
  TABELA 3.13. WYDATKI NA DOSTAWCÓ W DLA GRUPY KAPITAŁO WEJ AMREST HOLDINGS SE NA
  RYNKU POLSKIM
  Wydatki na dostawców (rynek polski, spółki
  AmRest Sp. z o.o. i Amrest Coffee Sp. z.o.o)
  Kategoria dostawcy: Procent
  Wydatki na lokalnych dostawców: 93%
  Wydatki na zagranicznych dostawców: 7%
  TABELA 3.14. DOSTAWCY DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ AMREST H OLDINGS SE NA RYNKU POLSKIM
  Liczba dostawców lokalnych i zagranicznych (rynek polski)
  Kategoria dostawcy Liczba dostawców Procent
  AmRest Sp. zo.o.
  Dostawcy lokalni: 3320 97%
  Dostawcy zagraniczni: 102 3%
  AmRest Coffee Sp. z o.o.
  Dostawcy lokalni: 575 98%
  Dostawcy zagraniczni: 13 2%
  Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE dbając w sposób szczególny i restrykcyjny o bezpieczeństwo oraz jakość
  żywności, kontroluje ten obszar m.in. poprzez:
   systemy kontroli terminów przydatności i system rotacji produktu w restauracji
   system wspomagający dla menedże rów restauracji i kawiarni dotyczący zamówień i optymalizujący
  potrzebną ilość produktów oraz zapewniający świeżość produktu w restauracji
   wyposażenie restauracji i kawiarni w dedykowane pomieszczenia magazynowe – chłodnie i mro źnie,
  posiadające elektroniczną kontrolę temperatury i odpowiednie wyposażenie do przechowywania
  produktów – dodatkowo w chłodniach i mroźniach są zamontowane kurtyny w drzwiach aby ograni czyć
  skoki temperatury
   stosowanie w restauracjach profesjonalnych środków o wysokiej skuteczności do mycia i/lub
  dezynfekcji oraz stosowanie urządzeń gwarantujących efektywne ich dozowanie – stężenie środków jest
  stale kontrolowane w celu utrzymania najwyż szej skuteczności
   systemy kontroli mycia i/ lub dezynfekcji rąk przez pracowników
   prowadzenie okresowych szkoleń z higieny i standardów zachowania jakości
   przeprowadzanie niezapowiedzianych audytów w res tauracjach, prowadzonych przez dział audytu
  wewnętrznego i zewnętrznych niezależnych firm audytorskich.
   procedury postępowania z produktami w restauracji w celu zachowania ich najwyższej jakości i
  bezpieczeństwa
   systemy kontroli procesów obróbki termicznej – m.in. smażenie , pieczenie gwarantujące najwyższą
  jakość oraz bezpieczeństwo żywności  AmRest Holdings SE
  113
  Badania opinii klientów
  Opinia klientów restauracji zarządzanych przez AmRest jest ważnym elementem wpływającym na decyzje w
  procesie zarządzania i ulepszania procedur firmy. Poziom satysfakcji gości restauracji badany jest lokalnie i
  każda marka zarządzana przez AmRest Holdings SE ma swój program badania satysfakcji gości. W związku z
  tym, że każda marka ma swoją charakterystykę, a pytania w ankiecie muszą być adekwatn e do jej usług, marki
  wdrażają własne programy badania satysfakcji klientów. Goście restauracji otrzymują zaproszenia do ankiety
  internetowej . Klienci oceniają jakość obsługi, zamawiane produkty, czas oczekiwania, dokładność realizacji
  zamówienia, czystoś ć restauracji oraz najważniejszy czynnik: ogólną satysfakcję.
  Ankiety analizowane są na poziomie restauracji, na poziomie regionu oraz kraju, a także brandu. Kierownicy na
  każdym poziomie mogą generować wyniki badania w każdej chwili, dzięki bezpośredniem u dostępowi online do
  systemu zbierania i analizy badań satysfakcji klientów.
  TABELA 3.15. WYNIKI BADANIA OGÓL NEJ SATYSFAKCJI KLIE NTÓW W 2017 ROKU, Z PODZIAŁEM NA
  MARKI:
  Marka Wynik*
  Starbucks 73
  KFC 72
  Blue Frog 70
  Burger King 70
  Pizza Hut 70
  La Tagliatella 69
  KAAB 68
  * Wynik oznacza % przyznanych najwyższych ocen ogólnego poziomu satysfakcji (gdzie maksymalny wynik = 100%
  przyznanych najwyższych ocen ogólnego poziomu satysfakcji)
  Procesy reklamacyjne regulowane są przez odrębne polityki reklamacyjne AmRest na poszczególnych rynkach.
  W 2018 roku planowana jest konsolidacja tych polityk na poziomie globalnym . Za rozpatrywanie zgłoszeń
  klientów odpowiedzialny jest Zespół ds. Obsługi Klienta. Czas, w jakim klient otrzymuje odpowiedź na swoje
  zgłoszenie wynosi maksymalnie 72 godziny . Klienci mają udostępnionych wiele kanałów, poprzez które mogą
  zgłaszać swoje uwagi: bezpośrednio w restauracjach, poprzez dedykowaną skrzynkę kontaktową, poprzez
  ankiety, kontakt z infolinią oraz na profilach porta li społecznościowych poszczególny ch marek .
  AmRest ma w planach uruchomienie w 2018 roku globalnego narzędzia do zarządzania zgłoszeniami klientów
  AmCare (m.in. reklamacje, pomysły, pytania). System początkowo ma obejmować Polskę, Czechy i Węgry.
  8.2 Polityki dotyczące zagadnień społecznych i ich wyniki – zaangażowanie społeczne
  Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE jest firmą społecznie zaangażowaną, dbającą o swój wpływ na otoczenie
  i społeczności lokalne. Ze względu na różnorodność rynków, na któryc h Grupa prowadzi swoją działalność, nie
  wyodrębniono polityki zaangażowania społecznego, która obowiązywałaby wszystkie spółki i kraje działalności
  Grupy. W związku z tym, że dla firmy cenną wartością jest szeroko rozumiana różnorodność, spółki Grupy mają
  wybór i podejmują takie inicjatywy społeczne dedykowane lokalnym społecznościom, które odpowiadają na
  zdiagnozowane potrzeby i są dopasowane do lokalnego charakteru.  AmRest Holdings SE
  114
  Kwestie zaangażowania społecznego Grupy ujmuje „Strategia odpowiedzialnego biznesu i zr ównoważonego
  rozwoju dywizji Europy Centralnej AmRest (AmRest Central Europe) na lata 2015 – 2020” (w skrócie
  Strategia CSR) , której jednym ze strategicznych obszarów są społeczności lokalne. Kluczowe kierunki działań
  społecznych zidentyfikowane w Strateg ii CSR to programy wspierające rozwój dzieci i młodzieży oraz
  wolontariat pracowniczy.
  Wybrane cele strategiczne:
   AmRest jest postrzegany jako firma odpowiedzialna społecznie, która pomaga rozwiązać ważne
  problemy społeczne w najbliższym otoczeniu firmy .
   AmRest wspiera zaangażowanie pracowników w lokalne inicjatywy , jak również inspiruje do działania,
  dając pracownikom odpowiednie narzędzia i tworząc programy wewnętrzne.
  O kwestiach podejścia AmRest i jego pracowników do otoczenia mówi „Kodeks Postępowan ia”, zobowiązując
  pracowników do bycia odpowiedzialnymi obywatelami społeczności lokalnych, zachęcając do działania na rzecz
  społeczności oraz do wspierania akcji dobroczynnych i edukacyjnych.
  Przykłady inicjatyw społecznych AmRest:
  W 2017 roku Grupa Kapitałowa AmRest Holdings SE przeznaczyła na działania społeczne 3 146 800 złotych.
  Największą inwestycją społeczną AmRest było w raportowanym okresie przeznaczenie kwoty 2 865 000 złotych
  na wdrożenie i realizację unikalnego projektu s połecznego SIEMACHA Spot Magnolia Park Wrocław. AmRest
  wspierał również Fundację FCSR z Pomorza, przekazując na jej działania statutowe 120 000 zł.
  AmRest partnerem strategicznym SIEMACHA Spot Magnolia Park Wrocław
  W 2017 roku AmRest kontynuował partne rstwo strategiczne ze Stowarzyszeniem SIEMACHA w ramach
  autorskiej koncepcji placówek SIEMACHA Spot. Wrocławska placówka działa dzięki współpracy
  Stowarzyszenia SIEMACHA, Centrum Handlowego Magnolia Park, Miasta Wrocław oraz firmy AmRest. Jest to
  miejsce wdrażania w praktyce nowoczesnych rozwiązań edukacyjno -wychowawczych, które wspierają rozwój
  młodych ludzi będących niejednokrotnie w bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Dzieci i młodzież mogą
  korzystać w SIEMACHA Spot Magnolia Park we Wrocławiu z szerok iego wachlarza zajęć edukacyjnych,
  muzycznych, artystycznych, multimedialnych, kulinarnych i sportowych.
  W ramach tego projektu powstało miejsce w CH Magnolia dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia oraz
  program wolontariatu pracowniczego, obejmujący t akie działania jak prowadzenie warsztatów kulinarnych,
  językowych, terapeutycznych oraz sportowych. Na rzecz placówki mogą również działać osoby spoza organizacji,
  poprzez rejestrację na www.wolontariuszeam rest.pl .
  Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod adresem: http://siemachaspot.pl/placowki/spot -magnolia -
  park#.WoFiHajiY2w
  Wolontariat pracowniczy
  Zaangażowanie pracowników AmRest w edukację dzieci i młodzieży korzystającej z SIEMACHA Spot Magnolia
  Park Wrocław to jeden z wielu przykładów wolontariatu pracowniczego ukierunkowanego na lokalne potrzeby i
  społeczności. We wszystkich krajach, w których d ziała firma, w 2017 roku w różne lokalne projekty wolontariatu
  pracowniczego zaangażowało się 800 pracowników AmRest .
  Z działań społecznych prowadzonych przez AmRest w 2017 roku skorzystało ok. 5000 beneficjentów .
  W Polsce i Czechach w 2017 roku zrealiz owano 40 projektów grantowych, w których zaangażowanych było
  150 wolontariuszy . Projekty te wsparły 1500 beneficjantów (dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne dzieci
  oraz osoby dorosłe, jak również zwierzęta). Na program grantowy wolontariatu pracownicz ego realizowany w
  tych dwóch krajach AmRest przeznaczył 75 000 zł.
  W Polsce pracownicy AmRest zaangażowali się m.in. w Bieg Firmowy, którego celem była zbiórka funduszy dla
  niepełnosprawnych i chorych dzieci.  AmRest Holdings SE
  115
  System przekazywania żywności osobom w potrze bie
  W 2017 roku Grupa Kapitałowa AmRest uruchomiła system przekazywania nadwyżek żywności, produkowanych
  w sieci restauracji KFC , instytucjom i organizacjom wspierającym osoby w trudnej sytuacji życiowej. Wdrożono
  ściśle monitorowaną , pod kątem jakości i bezpieczeństwa przechowywania żywności , procedurę jej
  przechowywania i prz ekazywania partnerom społecznym . Program ten realizuje dwa ważne dla AmRest cele
  społeczne: pomoc członkom lokalnych społeczności w potrzebie i ograniczenie marnowania żywności.
  W 2 017 roku w samej Polsce restauracje KFC przekazały potrzebującym dania z kurczaka o wartości ok. 4,7 mln.
  zł. Projekt jest również wdrożony przez AmRest na innych rynkach: na Węgrzech, w Serbii i Hiszpanii.
  9. Zagadnienie praw człowieka - opis polityk g rupy kapitałowej AmRest Holdings SE i ich
  wyniki
  AmRest nie wytyczył odrębnej polityki przeciwdziałania łamaniu praw człowieka na poziomie Grupy.
  Zagadnienia dotyczące praw człowieka w miejscu pracy zostały ujęte na poziomie Grupy w takich dokumentach
  jak :
   „Kodeks postępowania w biznesi e” (Code of Business Conduct)
   „Polityka różnorodności w AmRest”( Diversity Policy in AmRest) - dokument jest dostępny pod
  adresem:
  https://www.amrest.eu/sites/default/files/dokumenty/information_on_diversity_policy_in_amrest.pdf
  Ponadto wdrożono
   „Politykę antymobbingową” dla spółek AmRest Sp. z o.o. i AmRest Coffee Sp. z.o.o.
  Pracownicy AmRest na Węgrzech, w Polsce i Czechach mają możliwość zgłaszania wszelkich nieprawidłowości,
  w tym sytuacji mobbingu i łamania praw człowieka w miejscu pracy, za pomocą następujących kanałów
  komunikacji:
   bezpośredni kontakt z przełożonym,
   ano nimowe zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej
   anonimowe zgłoszenie za pośrednictwem linii telefonicznej Speak Openly, która jest obsługiwana
  przez zewnętrzną firmę.
  W 2017 roku w Grupie Kapitałowej AmRest nie zidentyfikowano potwierdzonych przy padków łamania praw
  człowieka w miejscu pracy, w tym sytuacji dyskryminacji w miejscu pracy lub mobbingu.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AmRest Holdings SE
ISIN:NL0000474351
NIP:8095.77.914
EKD: 74.84 pozostała działalność komercyjna
Adres: pl. Grunwaldzki 25-27 50-365 Wrocław
Telefon:+48 71 3861000
www:www.amrest.eu
Komentarze o spółce AMREST HOLDINGS SE
2020-05-29 07-05-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649