Raport.

AMICA WRONKI SA (28/2018) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Raport bieżący 28/2018

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Raport bieżący nr 28/2018 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki
  zarządcze

  1 | Strona


  Raport bieżący nr 28/2018

  Tema t: Zawiadomien ie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej
  obowiązki zarządcze

  Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach (dalej, jako: Spółka)
  LQIRUPXMH *H Z GQLX dzisiejszym (tj. 01 sierpnia 2018 roku ) Spółka
  otrzymała zawiado mienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
  w „Amica Spółka Akcyjna” , iż w dniu 2 7 lipca 2018 roku osoba ta przeprowadziła transakcje
  nabycia akcji Spółki, (przedmiotowa transakcja została przeprowadzone podczas sesji na
  GPW).
  [Poniżej szczegółowa treść rzeczonego powiadomienia ].

  Powiadomie nie o transakcji dokonanej przez osoby pełniące obowiązki
  zarządcze i osoby blisko z nimi związane (informacja o transakcjach
  wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze)


  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Piotr Skubel
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu

  b) Pierwotne
  powiadomienie/zmiana
  Pierwotne powiadomienie
  3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej,
  prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa „Amica Spółka Akcyjna”
  b) LEI -----------------------------------------------------------------------------------
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i)
  każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz
  (iv) każdego miejsca, w kt?rym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu
  finansowego, rodzaj
  instrumentu
  akcja
  ISIN: PLAMICA00010


  Raport bieżący nr 28/2018 - zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki
  zarządcze

  2 | Strona

  Kod identyfikacyjny
  b) Rodzaj transakcji Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze*

  c) Cena i wolumen Cena Wolumen
  120,60 PLN 28
  120,60 PLN 1622

  [Jeżeli w tym samym dniu i w tym samym miejscu transakcji
  przeprowadzono więcej niż jedną transakcję tego samego rodzaju
  (operacje kupna, sprzedaży, zaciągania lub udzielania pożyczek itp.) w
  odniesieniu do tego samego instrumentu finansowego lub uprawnienia
  do emisji, w polu tym należy podać ceny i wolumeny transakcji w dwóch
  kolumnach według powyższego wzoru, wprowadzając tyle wierszy, ile
  potrzeba.
  Należy zastosować się do standardów danych dotyczących cen i ilości,
  w tym w stosownych przypadkach dotyczących waluty w odniesieniu do
  ceny i waluty w odniesieniu do ilości, zgodnie z rozporządzeniem
  delegowanym Komisji uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych
  standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji
  właściwym organom, przyjętym na podstawie art. 26 rozporządzenia
  (UE) nr 600/2014.]
  d) Informacje zbiorcze
  — Łączny wolumen
  ? Cena
  1.650

  120,60 zł
  [Wolumeny szeregu transakcji ujmuje się w formie zbiorczej, jeżeli
  transakcje te:
  — dotyczą tego samego instrumentu finansowego lub uprawnienia do
  emisji,
  — są tego samego rodzaju,
  — zostały przeprowadzone w tym samym dniu, oraz
  — zostały przeprowadzone w tym samym miejscu transakcji.
  Należy zastosować się do standardu danych dotyczących ilości, w tym
  w stosownych przypadkach dotyczących waluty w odniesieniu do
  ilości, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji
  uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady


  Raport bieżący nr 28/2018 - zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki
  zarządcze

  3 | Strona

  (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów
  technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom,
  przyjętym na podstawie art. 26 rozporządzenia (UE) nr 600/2014.]
  [Informacje o cenie :
  — w przypadku pojedynczej transakcji – cena pojedynczej transakcji,
  — w przypadku gdy sumuje się wolumeny szeregu transakcji –
  średnia cena ważona zagregowanych transakcji.
  Należy zastosować się do standardu danych dotyczących cen, w tym w
  stosownych przypadkach dotyczących waluty w odniesieniu do ceny,
  zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji uzupełniającym
  UR]SRU]G]HQLH Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) nr 600/2014 w odniesieniu
  do regulacyjnych standardów technicznych
  dotyczących zgłaszania transakcji właściwy m organom, przyjętym na
  podstawie art. 26 rozporządzenia (UE) nr 600/2014.]
  e) Data transakcji 27 lipca 2018 roku
  f) Miejsce transakcji Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcja została
  przeprowadzona w trakcie sesji na GPW)

  *****
  [ Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ]


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AMICA Wronki SA
ISIN:PLAMICA00010
NIP:763-000-34-98
EKD: 27.51 produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
Adres: ul. Mickiewicza 52 64-510 Wronki
Telefon:+48 67 2546111
www:www.amica.com.pl
Kalendarium raportów
2021-09-24Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce AMICA WRONKI
2021-09-23 22-09-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor