Raport.

AMICA WRONKI SA (27/2017) Proponowane zmiany w Statucie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Raport bieżący 27/2017

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Raport bieżący 27/2017 – proponowane zmiany w Statucie Spółki
  1 | Strona
  Raport bieżący nr 27/2017
  Tytuł: proponowane zmiany w Statucie Spółki
  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Działając zgodnie z treścią § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów
  ]GQLD OXWHJR UR NXZVSUDZLHLQIRUPDFMLE LH*F\FK LR NUHVRZ\FK SU]HND]\ZDQ\FK S U]H]
  HPLWHQWyZ SDSLHUyZ ZDUWRFLRZ\FK RUD] ZDUXQNyZ X]QDZDQLD ]D UyZQRZD*QH LQIRUPDFML
  Z\PDJDQ\FKSU]HSLVDPLSUDZDSDVWZDQLHE
  GFHJRSDVWZHPF]áRQNRZVNLP =DU]GVSyáNL
  Ä$PLFD 6SyáND $NF\MQD´ (dalej, także, jako „Spółka”), w nawiązaniu do t reści Raportu
  bieżącego Nr 25/2017 roku z dnia 09 listopada 2017 roku - w sprawie określenia terminu
  zwołania i porząd ku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadz enia Akcjonariuszy „ Amica
  Spółka Akcyjna ”, przedstawia zestawienie planowanych zmian w Statucie Spółki:
  A. W miejsce dotychczasowego brzmienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki o treści:
  „2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki:
  1) Osoba ta nie może być Podmiotem Powiązanym ani wspólnikiem, udziałowcem,
  akcjonariuszem, pracownikiem, doradcą lub członkiem władz Podmiotu
  Powiązanego lub podmiotu należącego do Grupy Amica;
  2) Osoba ta nie może być krewnym lub powinowat ym do drugiego stopnia pracownika
  Podmiotu Powiązanego lub podmiotu wchodzącego w skład Grupy Amica;
  3) Osoba ta nie może bezpośrednio lub pośrednio prowadzić jakichkolwiek interesów z
  Grupą Amica lub Podmiotami Powiązanymi;
  4) Osoba ta nie może być pracownikiem , doradcą, członkiem władz, właścicielem,
  wspólnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem spółki, spółdzielni, czy innego
  przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną, jak również osobą bliską
  takiej osobie.”
  proponuje się brzmienie:
  „2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria określone w przepisach
  powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
  rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ze szczególnym
  uwzględnieniem kryteriów dotycząc ych uznawania członków komitetu audytu za
  niezależnych od danej jednostki zainteresowania publicznego (w tym także postanowień §
  20 ust. 9 niniejszego Statutu).”
  B. W miejsce dotychczasowego brzmienia § 26 ust. 6 Statutu Spółki o treści:
  „6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich czynności
  wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie”.  Raport bieżący 27/2017 – proponowane zmiany w Statucie Spółki
  2 | Strona
  proponuje się brzmienie:
  „6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich czynności
  wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Niezależni Członkowie
  Rady Nadzorczej nie mogą otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w
  ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym .”
  C. W miejsce d otychczasowego brzmienia § 28. ust. 1 pkt 16) Statutu Spółki
  o treści:
  „16) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych;”
  proponuje się brzmienie:
  „16) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych;”
  D. W miejsce dotychczasowego brzmienia § 28 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki o
  treści:
  „18) ustalanie liczby i składu Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia
  7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do
  badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 roku, Nr 77,
  poz. 649) oraz uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu, a także tworzenie innych
  ko mitetów i ciał kolegialnych – wedle uznania Rady Nadzorczej,”
  proponuje się brzmienie:
  „18) ustalanie liczby Członków i składu Komitetu Audytu, o którym mowa w ustawie z dnia
  11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz
  uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu, a także tworzenie innych komitetów i ciał
  kolegialnych – wedle uznania Rady Nadzorczej;”
  E. W § 20 Statutu Spółk i, proponuję się dodać się numerację ust. 9 ,
  o następującej treści:
  „9) Przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie
  rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ponadto przynajmniej jeden Członek
  Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w jakiej Spółka prowadzi
  działalność.”
  *****  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AMICA Wronki SA
ISIN:PLAMICA00010
NIP:763-000-34-98
EKD: 27.51 produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
Adres: ul. Mickiewicza 52 64-510 Wronki
Telefon:+48 67 2546111
www:www.amica.com.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce AMICA WRONKI
2019-05-20 18-05-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649