Raport.

ALUMETAL SA (42/2017) Informacje o transakcji na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd ALUMETAL S.A. ("Spółka", "Emitent") wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 13 października 2017 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Powiad omienie o transakcj i/transakcjach *, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko IPOPEMA 30 FUNDUSZ INWESTYCYJNY
  ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status DOTYCZY OSOBY BLISKO ZWIĄZANEJ Z OSOBĄ
  PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE
  GRZEGORZ STULGIS – PRZEWODNICZĄCY RADY
  NADZORCZEJ
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana PIERWOTNE
  3
  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzą cego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa ALUMETAL Spółka Akcyjna
  b) LEI 2594004BZJVEE3TFD078
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każ dego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  AKCJA
  PLALMTL00023
  b) Rodzaj transakcji SPRZEDAŻ
  c)
  Cena i wolumen Cena Wolumen
  48, 00 PLN 484 077
  d)
  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena
  484 077
  48, 00 PLN
  e) Data transakcji 201 7-10 -12
  f) Miejsce transakcji XWAR
  * Niepotrzebne skreślić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alumetal SA
ISIN:PLALMTL00023
NIP:5492040001
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head office) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Kościuszki 111 32-650 Kęty
Telefon:+48 33 4707100
www:www.alumetal.pl
Komentarze o spółce ALUMETAL
2018-01-09 13:47:05
dsdsada
spólka jak spólka a stronka jak stronka
2018-01-09 13:47:11
dsdsada
pierwszy
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649