Raport.

ALUMAST SA (25/2018) Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd ALUMAST S.A. (dalej: "Alumast S.A.", "Spółka"), informuje, że w dniu 27.12.2018 r. otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) i ust. 4, art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 7 lutego 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 512, ze zm., dalej: "ustawa o ofercie publicznej") o tym, że w dniu 18 grudnia 2018 r. AET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (NIP 6793168104, REGON 369950632, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000726813) (dalej: "Akcjonariusz") nabyła 500 000 zdematerializowanych akcji oraz 500 000 niezdematerializowanych akcji ALUMAST S.A. od COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633) (dalej: "COLO-COLO") na podstawie Umowy sprzedaży akcji z dnia 31 sierpnia 2017 r. wraz z aneksami (dalej: "nabycie akcji")
Przed nabyciem akcji Akcjonariusz nie posiadał akcji Alumast S.A.
Po nabyciu akcji Akcjonariusz posiada 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,67 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.
Ponadto Akcjonariusz informuje w związku z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy o ofercie, iż łączy go pisemne porozumienie z: (i) p. Zbigniewem Szkopkiem, (ii) COMHOP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (NIP 639-18-13-614, REGON: 277929095, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000144415) (dalej "COMHOP") oraz (iii) COLO-COLO co do nabywania akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz wskazuje, że:
- p. Zbigniew Szkopek posiada 415 021 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących obecnie 5,26 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.
- COMHOP posiada 546 320 (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji Alumast S.A. I głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,92 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.
- COLO-COLO posiada 3 000 000 (słownie: trzy miliony) akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 38,02 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.
Akcjonariusz wraz z p. Zbigniewem Szkopkiem, COMHOP oraz COLO-COLO posiadają łącznie 4 961 341 (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji Alumast S.A. stanowiących łącznie 62,87 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.
Brak jest innych zależnych od Akcjonariusza podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej.
Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alumast SA
ISIN:PLALMST00010
NIP:647-22-13-249
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Marklowicka 30a 44-300 Wodzisław Śląski
Telefon:+48 32 4560248
www:www.alumast.eu
Komentarze o spółce ALUMAST
2019-03-25 20-03-18
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649