Raport.

ALUMAST SA (25/2017) Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej: "Spółka"), informuje, że w dniu 27.11.2017 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Stanika (dalej: "Akcjonariusz"), przekazane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm., dalej: "ustawa o ofercie publicznej") o tym, iż w związku z uzyskaniem w dniu 24.11.2017 r. informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Gliwicach akcji serii N Spółki uległ zmianie udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcjonariusz przed rejestracją podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii N posiadał łącznie 1.200.000 akcji Spółki, co stanowiło 24,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje dawały prawo do 1.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 24,54% ogólnej liczby głosów.
Po rejestracji podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii N liczba akcji Spółki oraz wynikających z nich głosów nie uległy zmianie. Zmianie uległ udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki i wynosi obecnie 20,37%. Posiadane przez Akcjonariusza akcje dają prawo do 20,37% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alumast SA
ISIN:PLALMST00010
NIP:647-22-13-249
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Marklowicka 30a 44-300 Wodzisław Śląski
Telefon:+48 32 4560248
www:www.alumast.eu
Komentarze o spółce ALUMAST
2019-05-20 18-05-33
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649