Raport.

ALUMAST SA (16/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Zarząd ALUMAST S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24 listopada 2017 roku wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS w sprawie rejestracji
przez sąd:
- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.000.000 zł w wyniku emisji akcji serii N,
- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 2.000.000 zł w drodze emisji do 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 złotego każda
- oraz zmian statutu Spółki.
W związku z powyższym aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.890.551 zł i dzieli się na:
(a) 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(b) 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(c) 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(d) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(f) 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(g) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(h) 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(i) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(j) 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(k) 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(l) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(m) 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(n) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.
Spółka informuje, iż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez ALUMAST S.A. akcji wynosi 5.890.551.
Jednocześnie zarejestrowane zostało warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w drodze emisji do 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 złotego (słownie: jeden złoty) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji na okaziciela serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały nr 24/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2017 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A są uprawnieni do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O do dnia 31 grudnia 2018 roku. Akcje zwykłe na okaziciela serii O zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki oraz wykaz zmian Statutu
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Statut
  spółki akcyjnej
  Tekst jednolity Statutu Spółki, przyjętego orygin alnie na mocy uchwały objętej protokołem notarialnym z dnia 18 stycznia 2000 r. (rep. A nr 351/2000 kancelaria notarialna w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca nr 26, not. Zenon Chudek) uwzględniający: ▪ zmianę § 7 ust. 1 i § 10 ust. 3 Statutu Spółki, objętą protokołem notarialnym z dnia 16 lutego 2001 r. (rep. A nr 1012/2001, kancelaria notarialna w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca nr 26, not. Zenon Chudek) ▪ zmianę § 10 ust. 3, § 7, § 18 ust. 3, § 2 4 ust. 2 pkt 19 Statutu Spółki, objętą protokołem notarialnym z dnia 23 stycznia 2003 r. (rep. A nr 222/2003, kancelaria notarialna w Rybniku, Plac Kopernika 3, not. Michał Pośpiech) ▪ zmianę § 21 ust.1, § 22 ust 5 Statutu Spółki, objętą protokołem notarialnym z dnia 28 lutego 2003 r. (rep. A nr 607/2003, kancelaria n otarialna w Wodzisławiu Śląskim, ul. Średnia 1, not. Tadeusz Kałusowski) ▪ zmianę § 7 ust. 1 Statutu Spółki , objętą protokołem notarialnym z dnia 7 września 2004 r. (rep. A nr 4297/2004 kancelaria notarialna w Wodzisławiu Śląskim, ul. Średnia 1, not. Tadeusz Kałusowski) ▪ zmianę §§ 7 i 10 ust. 1 Statutu Spółki , objętą protokołem notarialnym z dnia 23 marca 2006 r. (rep. A nr 1265/2006 kancelaria notarialna w Wodzisławiu Śląskim, ul. Średnia 1, not. Tadeusz Kałusowski) ▪ zmianę §§ 7 , 10 ust. 3, 27 Statutu Spółki, objętą protokołem notarialnym z dnia 13 kwietnia 2006 r. (rep. A nr 1748/2006 kancelaria notarialna w Wodzisławiu Śląskim, ul. Średnia 1, not. Tadeusz Kałusowski) ▪ zmianę §§ 2, 5, 6, 13, 14, 29 Statutu Spółki , objętą protokołem notarialnym z dnia 20 grudni a 2006 r. (rep. A nr 7529/2006 kancelaria notarialna w Wodzisławiu Śląskim, ul. Średnia 1, not. Tadeusz Kałusowski) ▪ zmianę § 7 ust. 1, § 10 ust. 3, § 21 ust. 1 oraz wykreślenie §10 ust 2 Statutu Spółki , objętą protokołem notarialnym z dnia 28 marca 2007 r. (rep. A nr 3517/2007 kancelaria notarialna w Gdańsku, , not. Jan Skwarliński) ▪ zmianę §§1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, zmianę numeracji §§ 26 - 42; zmianę §§ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 , i 41 Statutu Spółki , objętą protokołem notarialnym z dnia 8 października 2007 r. (rep. A nr 11714/2007 kancelaria notarialna w Gliwicach, not. Antonina Ochrombel Pawelec) ▪ zmianę § 7 ust. 1 Statutu Spółki , objętą protokołem notarialnym z dnia 17 grudnia 2 007 r. (rep. A nr 9551/2007 kancelaria notarialna w Katowicach, not. Katarzyna Stencel) ▪ zmianę § 41 ust. 1 Statutu Spółki , objętą protokołem notarialnym z dnia 18 września 2009 r. (rep. A nr 7706/2009 kancelaria notarialna w Katowicach, not. Katarzyna Sten cel) ▪ zmianę §§ 5, 16, 21, 22 Statutu Spółki, objętą protokołem notarialnym z dnia 21 maja 2010 r. (rep. A nr 2996/2010 kancelaria notarialna w Katowicach, not. Katarzyna Stencel) ▪ zmianę § 24 oraz pkt IV C Statutu Spółki (od § 26 do § 33) z dnia 23 czerwca 2010 r. (rep. A nr 3596/2010 kancelaria notarialna w Katowicach, not. Katarzyna Stencel) ▪ dodanie § 7 a Statutu Spółki, objętą protokołem notarialnym z dnia 18 lutego 2011 r. (rep. A nr 723/2011 kancelaria notarialna w Katowicach, not. Katarzyna Stencel) ▪ zmianę § 22 Statutu Spółki , objętą protokołem notarialnym z dnia 20 czerwca 2011 r. (rep. A nr 3249/2011 kancelaria notarialna w Katowicach, not. Katarzyna Stencel) ▪ zmianę § 7 ust. 1 Statutu Spółki , objętą protokołem notarialnym z dnia 22 sierpnia 2011 r. (re p. A nr 4707/2011 kancelaria notarialna w Katowicach, asesor not. Dominika Sierpek, zastępca not. Katarzyna Stencel) ▪ dookreślenie § 7 ust. 1 Statutu Spółki , objęt e protokołem notarialnym z dnia 26 października 2011 r. (rep. A nr 7991/2011 kancelaria notari alna w Wodzisławiu Śląskim, not. Tadeusz Kałusowski ) ▪ zmian ę § 7a oraz dodanie § 7a ust. 5 Statutu Spółki , objętą protokołem notarialnym z dnia 15 kwietnia 2013 r. (rep. A nr 1629/2013 kancelaria notarialna w Wodzisławiu Śląskim, not. Agata Kałusowska -Dyako wska) ▪ zmian ę § 7 ust. 1 Statutu Spółki , objętą protokołem notarialnym z dnia 7 sierpnia 2014 r. (rep. A nr 3853/2014 kancelaria notarialna w Wodzisławiu Śląskim, not. Agata Kałusowska -Dyakowska) oraz z dnia 7 października 2014 r. (rep. A nr 5830/2014 kanc elaria notarialna w Wodzisławiu Śląskim, not. Tadeusz Kałusowski) ▪ zmianę Statut u Spółki polegającą na wprowadzeniu w miejsce dotychczasowych §§ 1 - 41 nowych §§ 1 - 36 Statutu Spółki , dodanie § 5a Statutu Spółki oraz dodanie § 5a ust. 5 Statutu Spółki , objęte protokołem notarialnym z dnia 29 grudnia 2014 r. (rep. A nr 6035/2014 kancelaria notarialna w Wodzisławiu Śląskim, not. Agata Kałusowska – Dyakowska) ▪ zmianę § 5 ust. 1 Statutu Spółki, o bjętą protokołem notarialnym z dnia 12 sierpnia 2015 r. (rep. A nr 3240/2015 kancelaria notarialna w Wodzisławiu Śląskim, not. Agata Kałusowska - Dyakowska) z dnia 20 listopada 2015 r. (rep. A nr 4761/2015 kancelaria notarialna w Wodzisławiu Śląskim, not. Agata Kałusowska -Dyakowska) ▪ zmianę § 5 ust. 1 Statutu Spółki oraz dodanie § 5b Statutu Spółki , objętą protokołem notarialnym z dnia 29 września 2017 r. (rep. A nr4934/ 2017 kancelaria notarialna w Katowicach , not. Katarzyna Stencel)  S t r o n a | 1
  STATUT ALUMAST S.A .
  [POSTANOWIENIA OGÓLNE ]
  § 1.
  1. Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą : ALUMAST Spółka Akcyjna .
  2. Spółka może używać w obrocie skróty firmy w brzmieniu: ALUMAST S.A. oraz wyr óżniającego ją znaku graficznego .
  § 2.
  Siedzibą Spółki jest Wodzisław Śląski .
  § 3.
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  [PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI]
  § 4.
  1. Przedm iotem działalnośc i Spółki jest:
  (PKD 13.92.Z ) Produkcj a gotowych wyrobów tekstylnych;
  (PKD 13.95.Z ) Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży;
  (PKD 16.10.Z ) Produkcja wyrobów tartacznych;
  (PKD 16.21.Z ) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt w ykonanych na baz ie drewna;
  (PKD 16.23.Z ) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;
  (PKD 16.29.Z ) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; prod ukcja wyrobów z korka, słomy i mate riałów
  używanych do wyplatania;
  (PKD 18.12.Z ) Pozostałe drukowanie;
  (PKD 18.13.Z ) Działalność usługowa związ ana z przygotowywaniem do druku;
  (PKD 20.13.Z ) Produkcja pozostałych podstawow ych chemikaliów nieorganicznych;
  (PKD 20.14.Z ) Produkcja pozostałych podsta wowych chemikaliów organicznych;
  (PK D 20.16.Z) Produkcja tworzyw sz tucznych w formach podstawowych;
  (PKD 20.59.Z ) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, g dzie indziej niesklasyfikowana;
  (PKD 22.21.Z) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kszt ałtowników z tworzyw sztucznych;
  (PKD 22.23.Z) Pro dukcja wyrobów dla b udownictwa z tworzyw sztucznych;
  (PKD 24.10.Z) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych;
  (PKD 24.20.Z) Produkcja rur, przewodów, kształtowników za mkniętych i łączników, ze stali;
  (PKD 24.31.Z) Produk cja prętów ciągnionych na zimno;
  (PKD 24.32.Z) Produkcja wyrobó w płaskich walcowanych na zimno;
  (PKD 24.33.Z) Produkc ja wyrobów formowanych na zimno;
  (PKD 24.34.Z ) Produkcja drutu;
  (PKD 24.42.A) Produkcja aluminium hutniczego;
  (PKD 24.42.B) Produkcja wyr obów z aluminium i stopów aluminium;


  S t r o n a | 2
  STATUT ALUMAST S.A .
  (PKD 24.51.Z) Odle wnictwo żeliwa;
  (PKD 24.52.Z) Odlewnictwo staliwa;
  (PKD 24.53.Z) Odlewnictwo metali lekkich;
  (PKD 24.54.A) Odl ewnictwo miedzi i stopów miedzi;
  (PKD 24.54.B) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaz nych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  (PKD 25.11.Z) Produkcja kons trukcji metalowych i ich części;
  (PKD 25.12.Z) Produkcja metalowy ch elementów stolarki budowlanej;
  (PKD 25.61.Z) Obróbka metal i i nakładanie powłok na metale;
  (PKD 25.62.Z) Obróbka m ech aniczna elementów metalowych;
  (PKD 25.93.Z) Produkcja wyrob ów z drutu, łańcuchów i sprężyn;
  (PKD 25.94.Z) Produkcja złączy i śrub;
  (PKD 25.99.Z ) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  (PKD 27.40.Z ) Produkcja elektr ycznego sprzętu oświetleniowego;
  (PKD 32.99.Z ) Produkcja pozostałych wyrobów, g dzie indziej niesklasyfikowana;
  (PKD 33.11.Z ) Naprawa i konserwa cja metalowych wyrobów gotowych;
  (PKD 33.14.Z) Naprawa i kon serwacja urządzeń elektrycznych;
  (PKD 33.1 9.Z ) Naprawa i konserwacja pozostał ego sprzętu i wyposażenia;
  (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przem ysłowych, sprzętu i wyposażenia;
  (PKD 38.32.Z) Odzysk surowc ów z materiałów segregowanych;
  (PKD 41.10.Z) Realizacja projektów budowlanych zwi ązanych ze wznoszeniem budynków;
  (PKD 41.20.Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkal nych i niemieszkalnych;
  (PKD 42.11.Z) Roboty zwi ązane z budową dróg i autostrad;
  (PKD 42.12.Z) Roboty związane z budową dr óg szynowych i kolei podziemnej;
  (PK D 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunika cyjnych i elektroenergetycznych;
  (PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gd zie indziej
  niesklasyfikowane;
  (PKD 43.12.Z) Przygotowanie terenu pod budowę ;
  (PKD 43.21.Z) Wykon ywanie instalacji elektrycznych;
  (PKD 43.29.Z) Wykonywanie poz ostałych instalacji budowlanych;
  (PKD 43.32.Z) Zakładanie stolarki budowlanej;
  (PKD 43.34.Z) Malowanie i szklenie;
  (PKD 43.39.Z) Wykonywanie pozostałych ro bót budowlany ch wykończeniowych;
  (PKD 43.91.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
  (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gd zie indziej niesklasyfikowane;
  (PKD 46.12.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i che mikaliów przemysłowych ;
  (PKD 46.13.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych;
  (PKD 46.73.Z) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowl anych i wyposażenia sanitarnego;
  (PKD 46.75.Z ) Sprzed aż hurtowa wyrobów chemiczn ych;
  (PKD 46.76.Z) Sprzedaż h urtowa pozostałych półproduktów;
  (PKD 47.19.Z) Pozostała Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;


  S t r o n a | 3
  STATUT ALUMAST S.A .
  (PKD 47.59.Z) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowe go
  prowadzon a w wyspecjalizowanych sklepach;
  (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy Sp rzedaży wysyłkowej lub Internet;
  (PKD 47.99.Z) Pozostała Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targow iskami;
  (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów;
  (PKD 52.10.B) Magazynowanie i prz echowywanie pozostałych towarów;
  (PKD 52.21.Z) Działalność usługow a wspomagająca transport lądowy;
  (PKD 58.19.Z ) Pozostała działalność wydawnicza;
  (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finanso wych;
  (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;
  (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy;
  (PKD 64.99.Z ) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
  ubezp ieczeń i funduszów emerytalnych;
  (PKD 66.19.Z ) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezp ieczeń i funduszów
  emerytalnych;
  (PKD 68.10.Z ) Kupno i sprz edaż n ieruchomości na własny rachunek;
  (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościa mi własnymi lub dzierżawionymi;
  (PKD 68.31.Z) Pośredni ctwo w obrocie nieruchomościami;
  (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nierucho mościami wykonywane na zlecenie;
  (PKD 70.1 0.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wy łączeniem holdingów finansowych;
  (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działaln ości gospodarczej i zarządzania;
  (PKD 71.11.Z) Dzia łalność w zakresie architektury;
  (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i zwią zane z nią doradztwo techniczne;
  (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne ;
  (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczyc h i technicznych;
  (PKD 73. 11.Z) Działalność agencji reklamowych;
  (PKD 73.12.A) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cel e reklamowe w radio i telewizji;
  (PKD 73.12.B) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
  (PKD 73.12.C) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w med iach elektronicznych (Internet);
  (PKD 73.12.D) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
  (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej;
  (PKD 74.10.Z) Działalność w z akresie specjalistycznego projektowania;
  (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  (PKD 77.32.Z) Wynajem i dzierżaw a maszyn i urządzeń budowlanych;
  (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozosta łych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
  niesklasyfikowane;
  (PKD 77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem pr ac chronionych
  prawem autorskim;
  (PKD 81.10.Z) Działalność pomocnicza związana z utr zym aniem porządku w budynkach;
  (PKD 96.01.Z ) Pranie i czyszczenie wyrobó w włókienniczych i futrzarskich;


  S t r o n a | 4
  STATUT ALUMAST S.A .
  (PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gd zie indziej niesklasyfikowana.
  2. Jeżeli prowadzeni e określonych rodzajów działalności spośród wyżej wymie nionych wymaga uzyskani a koncesji, zezwolenia ,
  pozwolenia, licencji lub innej podobnej zgody administracyjnej przewidzianej odrębnymi przepisami prawa albo uzależnione
  jest od wpisu do właściwego rejestru, Spółka nie rozpocznie danej działalności przed uzy skaniem wymaganej przepisami
  prawa koncesji, zezwolenia, pozwolenia, licencji, innej podobnej zgody administracyjnej lub przed wpisem do właściwego
  rejestru.
  3. Spółka może dokonać istotnej zmian y przedmiotu działalności bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na
  zmianę , jeżeli uchwała walnego zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności została podjęta większością
  dwóch trzecich głosów w obecno ści osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego .
  [KAPITAŁ ZAKŁADOWY , AKCJE, OBLIGACJE ]
  § 5.
  1. Kapitał zakładowy wynosi 5 890 551 ,00 zł (pięć milion ów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych )
  i dzieli się na:
  (a) 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wart ości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  (b) 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  (c) 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wart ości nominalnej 1,00
  (jeden złoty) każda,
  (d) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  (e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  (f) 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  (g) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  (h) 870.300 (osie mset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty)
  każda,
  (i) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty)
  każda,
  (j) 347. 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty)
  każda,
  (k) 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K
  o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  (l) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nomi nalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  (m) 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 ,00
  (jeden złoty) każda,
  (n) 1.000.000 (jeden milion złotych) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.
  2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczan ych kolejnymi literami alfabetu łacińskiego.
  3. Akcje w Spółce mogą być zarówno i mienne, jak i na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być
  dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. Akcjonariuszom przysługuje prawo głosu niezależnie od pokrycia obejmow anych akcji, z zastrzeżeniem obowiązujących
  przepisów prawa.
  5. Założycielami Spółki są:


  S t r o n a | 5
  STATUT ALUMAST S.A .
  (a) Zbigniew Szkopek,
  (b) Daniel Kowalski,
  (c) Leszek Lenczyk.
  § 5a.
  1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 3.639.070,00 zł (słow nie: trzy
  miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt złotych) poprzez emisję do 3.639.070,00 (słownie: trzech
  milionów sześciuset trzydziestu dziewięciu tysięcy siedemdziesięciu) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości
  nominalnej 1 ,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego
  w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
  2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 30 listopada 2017 r.
  3. Zarząd de cyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
  w szczególności Zarząd umocowany jest do:
  (a) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawie
  demater ializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów
  Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących
  przepisów prawa;
  (b) podjęcia stosownych uchwał oraz d okonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawie emisji akcji
  w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu w ramach
  Alternatywnego Systemu Obrotu NEWCONNECT prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
  S.A., z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów prawa.
  4. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady
  Nadzorczej.
  5. Za zgodą Rady Nadzorczej , Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w interesie Spółki w całości prawa poboru
  w stosunku do łącznie nie więcej niż 400.000 (czterystu tysięcy) akcji Spółki emitowanych na podstawie jednej lub kilku
  uchwał Zarządu w sprawie emisji akcji Spó łki w ramach kapitału docelowego w celu realizacji uprawnień uczestników
  wprowadzonego w Spółce Programu Akcji Pracowniczych.
  § 5b.
  1. Na podstawie uchwały nr 24/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2017 r. kapitał zakładowy
  Spółki zost ał warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w drodze emisji do
  2.000.000 (słownie: dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 złotego (słownie: jeden
  złoty) każda.
  2. Celem warunkoweg o podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia na okaziciela serii O posiadaczom
  warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały nr 24/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  z dnia 29 września 2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego
  podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii
  A i prawa poboru akcji serii O oraz w sprawie zmiany Sta tutu Spółki. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A są
  uprawnieni do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O do dnia 31 grudnia 2018 roku. Akcje zwykłe na okaziciela serii O
  zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
  § 6.
  1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie
  dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
  2. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie umorzenia a kcji
  powinna określać w szczególności podstawę prawną um orzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi
  akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.


  S t r o n a | 6
  STATUT ALUMAST S.A .
  3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być podjęta na
  walnym z gromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji. Obniżenia kapitału zakładowego nie wymaga jednak
  umorzeni e akcji , które zostały w pełni pokry te:
  (a) gdy spółka umarza akcje własne nabyte nie odpłatnie w celu ich umorzenia lub
  (b) jeżeli wynagrodzenie akcjonariusz y akcji umorzonych ma być wypłacone wył ącznie z kwoty, która zgodnie
  z właściwymi przepisami prawa może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy , lub
  (c) gdy umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy .
  4. Uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.
  § 7.
  Spó łka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pie rwszeństwa.
  [ORGANY SPÓŁKI]
  § 8.
  Organami Spółki są:
  (a) Walne Zgromadzenie ;
  (b) Rada Nadzorcza;
  (c) Zarząd.
  [WALNE ZGROMADZENIE ]
  § 9.
  1. Walne Zgromadzenie odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w terminie sześciu miesięcy p o upływie każdego roku obrotowego.
  Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
  (a) rozpatrzeni e i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
  obrotowy ;
  (b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozum ieniu przepisów o rachunkowości ;
  (c) podjęci e uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty ;
  (d) udzielenie członkom org anów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków ;
  (e) inne sprawy .
  3. Nadzwycz ajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach prawa lub w postanowieniach
  niniejszego Statutu , a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływ ania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
  § 10.
  Walne Z gromadzenia mogą odbywać się w sied zibie Spółki, a takż e w Rybniku, Gliwicach, Raciborzu, Katowicach, Krakowie,
  Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku , Gdyni , Sopocie oraz w Warszawie.


  S t r o n a | 7
  STATUT ALUMAST S.A .
  § 11.
  Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wyma ga uchwały Walnego
  Zgromadzenia.
  § 12.
  Walne Z gromadzenie uchwala regulamin Walnego Z gromadzenia . Zmiany w regulaminie Walnego Z gromadzenia wchodzą w życie
  najwcześniej od następnego Walnego Z gromadzenia.
  [RADA NADZORCZA]
  § 13.
  1. Rada Nadzorcza składa się z od pięc iu do siedmiu członków .
  2. Kadencja członk a Rady Nadzorczej wynosi 5 (słownie: pięć ) lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej
  kadencji.
  3. Członk owie Rady N adzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
  (a) akcjonariusz Zbigniew Szk opek (PESEL: 64101304115 ) uprawniony jest do powoływania i odwoływania 2 (dwóch)
  członków Rady Nadzorczej ;
  (b) akcjonariusz Hotel Polonia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS:
  0000144415 ) uprawniony jest do po woływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej ;
  (c) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
  4. W przypadku, gdy akcjonariusz uprawniony osobiście do powołania członków Rady Nadzorczej nie wykona swojego
  uprawnie nia w całości lub w części w terminie 30 (słownie: trzydziestu ) dni od dnia wygaśnięcia mandatu lub mandatów
  członków Rady Nadzorczej, do których obsadzenia jest on uprawniony zgodnie z powyższymi postanowieniami Statutu, Walne
  Zgromadzenie będzie uprawnio ne do powołania członków Rady Nadzorczej, których mandatów nie zostały obsadzone.
  Obsadzenie tych mandatów przez Walne Zgromadzenie nie wyłącza ani nie ogranicz a stosownych upraw nień osobistych
  akcjonariuszy.
  5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z jakiejkolwiek przyczyny, innej ni ż odwołanie przez Walne
  Zgromadzenie lub przez uprawnionego akcjonariusza , pozostali członkowie Rady uprawnieni są w drodze jednomyślnej decyzji
  do tymczasowego dokooptowania (desygnowania) nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia jej składu. Mandat
  członka Rady Nadzorczej dokooptowanego (desygnowanego) w powy ższy sposób wygasa w przypadku jego niepotwierdzenia
  przez najbli ższe Walne Zgromadzenie.
  § 14.
  1. Spółka będzie dążyć do powołania co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia jących kryteria niezależności
  przewid ziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu właściwych przepisów prawa oraz zasad ładu
  korporacyjnego . Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed j ego powołaniem do składu Rady
  Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących
  niespełnienie przesłanek niezależności członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie
  Spółkę. Naruszenie powyższych postanowień nie wywołuje skutk u w postaci nieważności lub bez skuteczności powołania
  członk a Rady lub wygaśnięcia mandatów członków Rady, którzy nie spełniają lub przestali spełniać ww. kryteria niezależności ,
  jak również nie powoduje braku możliwości funkcjonowania Rady Nadzorczej.
  2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
  za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorc zej, jak również z chwilą odwołania ze składu Rady
  Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.


  S t r o n a | 8
  STATUT ALUMAST S.A .
  3. Z zastrzeżeniem ważnych przyczyn uzasadniających rezygnację ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zamiaru
  rezygnacji z pełnienia swojej funkcji, członek Rady Nadzor czej zobowiązany jest przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem
  Zarządowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej stosowną pisemną informację wraz z uzasadnieniem przyczyn rezygnacji.
  § 15.
  Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny
  lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Powyższy zakaz stosuje się również do innych osób, które
  podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi oraz do członków Z arząd u i likwidatorów spółki lub spółdzielni
  zależnej.
  § 16.
  1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad dzia łalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
  2. Rada Nadzorcza dokonuje oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozda ń finansow ych Spółki za ubiegły rok
  obrotowy w zakresie ich zgo dności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, jak również wniosków Zarządu
  dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat y. Rada Nadzorcza składa Walne mu Zgromadzeni u coroczne pisemne
  sprawozdani e z wyników powyższej oceny .
  3. Rada Nadzorcza upra wniona je st do badania dokumentów Spółki , może żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań
  i wyjaśnie ń oraz d okonywać rewizji stanu majątku Spółki.
  4. Do kompetencji Rady N adzorczej należy wybór biegłego r ewidenta do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych .
  5. Rada Nadzorcza może zawieszać w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz
  delegowa ć członk ów Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do cz asowego wykonywania czynności cz łonków
  Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
  6. Z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa lub inny ch postanowień Statutu przewidujących zgodę Walnego Zgromadzenia
  na dokonanie określonych czynności, poniższe czynności wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie
  uchwały :
  (a) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spó łkę zobowiązania do świadczenia, o wartości przewyższającej
  każdorazo wo 10% (dziesięć procent) przychodów netto Spółki za poprzedni rok obrotowy ;
  (b) jednostkowe wydatki Spółki na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych , o wartości
  przewyższającej każdorazowo 5% (pięć procent) przychodów netto Spółki za poprzedni rok obrotowy ;
  (c) jednostkowe wydatki Spółki na usługi, o wartości przewyższającej każdorazowo 5% (pięć procent) przychodów netto
  Spółki za poprzedni rok obrotowy ;
  (d) zawarcie przez Spółkę umo wy kredytu lub pożyczki, o wartości przewyższającej każdoraz owo 10% ( dziesięć procent)
  przychodów netto Spółki za poprzedni rok obrotowy ;
  (e) zabezpieczenie zobowiązań osób trzecich na majątku Spółki, udzielenie gwarancji, poręczeń, wystawiania weksli lub
  zaciąganie innych zobowiązań warunkowych (pozabilansowych), o wartości przewyższającej każdo razowo 5% (pięć
  procent) przychodów netto Spółki za poprzedni rok obrotowy ;
  (f) inwestycje, udział y lub inne zaangażowania kapitałowe Spółki w innych spółkach i spółdzielniach, spółkach osobowych
  i innych podmiotach, jak również ws zelkie wyjście z ww. inwestycji przez Spółkę (dezinwestycje) oraz nabywanie
  i zbywanie udziałowych papierów wartościowych.
  7. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
  § 17.
  1. Rada Nadzorcza wyraża zgod ę na zawarcie przez Spółkę z subemitentem umowy o objęciu akcji nowej emisji, w przypadku,
  gdy:


  S t r o n a | 9
  STATUT ALUMAST S.A .
  (a) uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, ż e nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową
  (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następn ie akcjonariuszom celem umożliwienia im wy konania prawa
  poboru na warunkach określonych w uchwale;
  (b) uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadk u, gdy akcjonariusze, którym służy
  prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji .
  2. Powyższe postanowienia stosuje się do emisji papier ów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu
  na akcje .
  § 18.
  1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodz ielnego pełnienia
  określonych czynności nadzorczych.
  2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego
  spośród w ybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wy konywania czynności nadzorczych.
  Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić
  ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do sta łego indywidualneg o wykonywania nadzoru, otrzymują osobne
  wynag rodzenie, którego wysokość , zasady i terminy wypłaty ustala Rada N adzorcza.
  § 19.
  1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i czynnościach prawnych oraz w sporach, których adresatem lub stroną są
  członkowie Zarzą du.
  2. W przypadku dokonywania czynności prawnej, w szczególności zawierania umowy z członkiem Zarządu, uchwała Rady
  Nadzorczej powinna odnosić się do pełnej treści czynności prawnej Spółki. Dokumenty są podpisywane za Radę Nadzorczą
  przez Przewodniczącego l ub innego członka Rady Nadzorczej wskazanego w treści stosownej uchwały Rady.
  3. W przypadku konieczności występowania przez Spółkę w sporze z członkiem Zarządu przed sądem lub sądem polubownym
  (arbitraż owym ), Rada Nadzorcza udziela pełnomocnictwa procesoweg o wyznaczonemu pełnomocnikowi zawodowemu na
  podstawie stosownej uchwały.
  § 20.
  1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków.
  2. Z zastrzeżeniem kompetencji porządkowych i organizacyjnych wskazanych w przepisach prawa , Statucie oraz regulaminie
  Rady Nadzorczej , Przewodniczący Rady Nadzorczej nie posiada żadnych szczególnych uprawnień, w tym także w zakresie
  prawa głosu.
  3. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
  4. Do czasu wyboru no wego Przewodniczącego Rady Nadzorczej po wygaśnięciu mandatu poprzedniego Przewodniczącego,
  a także w razie braku możliwości sprawowania funkcji przez Przewodniczącego, kompetencje Przewodniczącego wykonuje
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie bra ku Wiceprzewodniczącego lub ni emożności sprawowania funkcji ,
  kompetencje Przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady .
  § 21.
  1. Rad a Nadzorcz a odbywa posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Miejscem
  posiedz eń Rady Nadzorczej może być siedziba Spółki , Rybnik, Gliwice , Racib órz, Katowice, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin,
  Szczecin, Gdańsk , Gdyni a, Sopot oraz Warszawa . Członkowie Rady mogą w drodze uchwały ustalić inne miejsce właściwe do
  odbycia posiedzenia.


  S t r o n a | 10
  STATUT ALUMAST S.A .
  2. Każdy członek Rady Nadzorczej oraz Zarząd mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przekazując
  Przewodniczącemu Rady Nadzorczej stosowny wniosek wraz z proponowanym porządkiem obrad. Przewodniczący Rady
  Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
  3. W przypadku niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w określonym powyżej terminie przez Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej, wnioskodawca może samodz ielnie zwołać posiedzenie Rady .
  4. Zwołanie posiedzenia następuj e poprzez wysłanie zawiadomienia przez Przewod niczące go Rady Nadzorczej , a w przypadku
  wskazanym powyżej, przez inną osobę żądającą zwołania posiedzenia. Zawiadomienie przesyłane jest na adresy poczty
  elektronicznej lub pocztowe adresy korespondencyjne każdego z członków Rady Nadzorczej oraz do wiadomości Zarządu
  Spółki.
  5. Zawiadomienie powinno zostać przesłane co najmniej na tydzień przed terminem posiedzenia wskazanym w zawiadomieniu,
  z tym zastrzeżeniem, że termin zawiadomienia może zostać skrócony za pisemną zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej.
  6. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł
  sprzeciwu przeciwko odbyciu posiedzenia.
  § 22.
  1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większo ścią głosów.
  2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmni ej połowa jej członków, a wszyscy jej
  członkowie zostali zaproszeni.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na pi śmie za pośrednictwem
  innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na
  posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków be zpośredniego
  porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady
  zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
  porozumiewania si ę na odległość wymaga zapewnienia możliwości równoczesnego komunikowania się w czasie rzeczywistym
  oraz wzajemnej identyfikacji pomiędzy wszystkimi członkami Rady Nadzorczej biorącymi udział w głosowaniu,
  w szczególności w ramach telekonferencji lub wideok onferencji oraz zastosowania środków umożliwiających członkom Rady
  Nadzorczej oddanie głosu w sposób wykluczający jego zniekształcenie.
  5. Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodni czącego
  i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
  § 23.
  1. Rad a Nadzorcz a uchwala regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
  2. Walne Zgromadzenie określa wysokość i zasady w ynagradzania członów Rady Nadzorczej, w tym także zasady zwrotu kosztów
  związanych z udziałem w pracach Rady.
  [ZARZĄD]
  § 24.
  1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków .
  2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
  3. Kadencja członk a Zarządu wynosi 5 (sł ownie: pięć lat). Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.


  S t r o n a | 11
  STATUT ALUMAST S.A .
  4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia , zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni
  pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu , jak ró wnież z chwilą odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo
  rezygnacji.
  5. Z zastrzeżeniem ważnych przyczyn uzasadniających rezygnację ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zamiaru
  rezygnacji z pełnienia swoje j funkcji, członek Zarządu zobowiązany jest przek azać z odpowiednim wyprzedzeniem pozostałym
  członkom Zarządu oraz Przewodniczącemu Rad y Nadzorcz ej stosowną pisemną informację wraz z uzasadnieniem przyczyn
  rezygnacji .
  6. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu , Rada Nadzorcza po winna niezwłocznie podją ć
  odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu.
  § 25.
  1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę we wszystkich czynno ściach sądowych i pozasądowych.
  2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarząd u. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do
  składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki uprawniony ch jest dwóch członków Zarządu
  działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
  § 26.
  1. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
  2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  § 27.
  1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik
  powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia .
  2. Wobec S półki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w przepisach prawa, ni niejszym Statucie,
  regulaminie Zarządu oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Walneg o Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie
  mogą wydaw ać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw S półki .
  § 28.
  1. W przypadku sprzeczności interes ów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do
  drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, cz łonek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału
  w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
  2. Członek Zarządu podlega zakazom konkurencji wobec Spó łki określonym w obowiązujących przepisach prawa.
  § 29.
  1. Rada Nadzorcza uchwa la regulamin Zarządu .
  2. Rada Nadzorcza określa wysokość i zasady wynagr adzania członków Zarządu .
  3. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustale nia, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje również
  prawo do określonego u działu w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie
  z właściwymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu.
  [RACHUNKOWOŚĆ ]


  S t r o n a | 12
  STATUT ALUMAST S.A .
  § 30.
  Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
  § 31.
  1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu 3 (słownie: trzech ) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu 6
  (słownie: sześciu ) miesięcy przedstawić Walnemu Z gromadzeniu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności
  Spółki w tym okres ie.
  2. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu.
  § 32.
  Spółka tworzy następujące kapitały:
  (a) kapitał zakładowy ;
  (b) kapitał zapasowy ;
  (c) inne kapit ały rezerwowe i fundusze celowe na zasadach i w przypadkach określonych w przepisach prawa.
  [DYWIDENDA ]
  § 33.
  1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowy m, zbadanym przez biegłego rewidenta,
  który został przeznaczony przez Walne Zgromadz enie do wypłaty akcjonariuszom .
  2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do
  dokonanych wpłat na akcje.
  3. Kwota przeznaczona do podziału między akcj onariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, po większonego
  o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych,
  które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy . Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz
  o kwo ty, które zgodnie z przepisami prawa lub Statutem powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał
  zapasowy lub na kapitały rezerwowe.
  4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za r ok obrotowy,
  o ile Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczk i na poczet dywidendy wymaga zgody Rady N adzorczej.
  5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za
  poprze dni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego
  roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały
  rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wy płaty zaliczek może dysponować Z arząd, oraz pomniejszonego o niepokryte
  straty i akcje własne przy uwzględnieniu właściwych przepisów prawa. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co
  najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wyp łat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe,
  wysokość kwoty prze znaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych d o zaliczek. Dzień ten
  powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.
  6. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału, przeznaczając go na kapitał zapasowy,
  rezerwowy , fundusze celowe lub na pokrycie strat .  S t r o n a | 13
  STATUT ALUMAST S.A .
  [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
  § 34.
  1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w drodze uchwały Walneg o Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem.
  Rozwiązanie następuj e po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
  2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile uchwała o rozwiązaniu Spółki lub orzeczenie sądu nie stanowi inacz ej.
  3. Likwidatorzy będący członkami Zarządu, jak również wyznaczeni uchwałą Walnego Z gromadzenia , mogą być odwołani na
  mocy uchwały Walnego Zgromadzenia .
  § 35.
  1. Na mocy art. 1163 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ( tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 , ze zm.) ,
  wszelki e ewentualne spory mogąc e wyniknąć z lub w związku z niniejsz ym Statutem (spor y ze stosunku spółki ) będą
  rozstrzygane w drodze arbitrażu na z asadach określonych w niniejszym Statucie .
  2. Arbitraż będzie prowadzony przez Sąd Ar bitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie , przez trzech arbitrów
  i będzie podlegał regulaminowi tego Sądu obowiązującemu w chwili rozpoczęcia postępowania.
  3. Arbitraż będzie odbywał się w siedzibie Spółki , a postępowanie będzie prowadzone w języku p olskim .
  § 36.
  W sprawach nieuregulowanych niniejsz ym Statutem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawę z dnia 15
  września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 20 13 r. poz. 1030 , ze zm .) oraz – na zasadach określonych w Kodeks ie spółek
  handlowych – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.).


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  DOKONANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI ALUMAST S.A.
  I. Zmiana Statutu Spółki poprzez ustalenie nowego brzmienia § 5 ust. 1 Statutu:
  Stare brzmienie:
  „§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.890.551,00 zł (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy
  pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na:
  (a) 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00
  (jeden złoty) każda,
  (b) 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o war tości nominalnej 1,00 (jeden
  złoty) każda,
  (c) 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości
  nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  (d) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden
  złoty) każda,
  (e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty)
  każda,
  (f) 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominaln ej 1,00 (jeden
  złoty) każda,
  (g) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty)
  każda,
  (h) 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej
  1,00 (jeden złoty) każda,
  (i) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00
  (jeden złoty) każda,
  (j) 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej
  1,0 0 (jeden złoty) każda,
  (k) 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na
  okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  (l) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela s erii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden
  złoty) każda,
  (m) 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M wartości
  nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.”
  Nowe brzmienie:
  „§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynos i 5.890.551,00 zł (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy
  pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na:
  (a) 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00
  (jeden złoty) każda,
  (b) 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden
  złoty) każda,
  (c) 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości
  nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  (d) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden
  złoty) każda,
  (e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty)
  każda,
  (f) 141.000 (sto czterdzi eści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden
  złoty) każda,


  (g) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty)
  każda,
  (h) 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej
  1,00 (jeden złoty) każda,
  (i) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00
  (jeden złoty) każda,
  (j) 347 800 (trzysta czterdzieści siedem t ysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej
  1,00 (jeden złoty) każda,
  (k) 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na
  okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każd a,
  (l) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden
  złoty) każda,
  (m) 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M wartości
  nominalnej 1,00 (jeden z łoty) każda,
  (n) 1.000.000 (jeden milion złotych) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty)
  każda.”
  II. Zmiana Statutu Spółki poprzez wprowadzenie nowego § 5b Statutu:
  „§ 5b. 1. Na podstawie uchwały nr 24/2017 Nadzwyczajnego Walneg o Zgromadzenia z dnia 29 września
  2017 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.000.000 zł
  (dwa miliony złotych) w drodze emisji do 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) akcji zwykłych na
  okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 złotego (słownie: jeden złoty) każda.
  2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji na
  okaziciela serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały nr
  24/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2017 r. w sprawie emisji
  warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru warrantó w subskrypcyjnych serii A
  i prawa poboru akcji serii O oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Posiadacze warrantów
  subskrypcyjnych serii A są uprawnieni do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O do dnia 31 grudnia
  2018 roku. Akcje zwykłe na okaziciela serii O zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.”  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alumast SA
ISIN:PLALMST00010
NIP:647-22-13-249
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Marklowicka 30a 44-300 Wodzisław Śląski
Telefon:+48 32 4560248
www:www.alumast.eu
Komentarze o spółce ALUMAST
2019-03-26 19-03-12
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649