Raport.

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (49/2018) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej Spółka lub ALTUS TFI S.A.) informuje o otrzymaniu w dniu 2 sierpnia 2018 r. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 ("Ustawa") zawiadomienia od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku transakcji nabycia 87 137 sztuk akcji ALTUS TFI S.A. dokonanej w dniu 02.08.2018 roku, która rozliczy się w dniu 04.08.2018 roku FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych osiągnął udział ogólnej liczby głosów w Spółce przekraczający 5%.
W wyniku zawarcia transakcji, o której mowa powyżej, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada łącznie 2 745 187 akcji Spółki dających prawo do 2 745 187 głosów, co stanowi 5,95% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i 5,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Przed powyższą transakcją stan akcji oraz stan głosów w Spółce posiadanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wynosił 2 658 050 akcji dających prawo do 2 658 050 głosów, co stanowiło 5,76% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i 4,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ISIN:PLATTFI00018
NIP:1080003690
EKD: 66.30 działalność związana z zarządzaniem funduszami
Adres: ul. Pankiewicza 3 00-969 Warszawa
Telefon:+48 22 3803285
www:www.altustfi.pl
Kalendarium raportów
2021-08-30Raport półroczny
2021-11-10Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ALTUS TOWARZYSTWO ...
2021-06-19 02-06-43
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor