Raport.

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (48/2018) Planowane połączenie z Esaliens Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu nr 28/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "ALTUS TFI"), informuje o uzgodnieniu i podpisaniu w dniu 31 lipca 2018 r. Planu Połączenia dotyczącego połączenia Spółki z Esaliens Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Esaliens TFI"), polegającego na przejęciu Esaliens TFI przez ALTUS TFI.
Wartość obydwu Spółek oraz parytet wymiany zostały ustalone w oparciu o wycenę dokonaną przez profesjonalny podmiot, zaakceptowany przez obydwa towarzystwa. Podsumowanie wyceny ALTUS TFI oraz Esaliens TFI stanowi załącznik do Planu Połączenia.
Plan Połączenia będzie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta. Pisemna opinia biegłego, sporządzona zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zostanie upubliczniona niezwłocznie po jej otrzymaniu przez Spółkę.
Zarządy obydwu towarzystw, na podstawie przeprowadzonych analiz obejmujących aspekty biznesowe oraz prawne procesu połączenia, uznają, iż połączenie zgodne jest z najlepszym interesem Akcjonariuszy a także Klientów obydwu spółek. W wyniku połączenia, Klienci ALTUS TFI oraz Esaliens TFI uzyskają dostęp do szerszej niż dotychczas gamy produktów inwestycyjnych. Połączony podmiot będzie jednym z najsilniejszych kapitałowo towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce.
W oddzielnym komunikacie Zarząd Spółki przedstawi Sprawozdanie Zarządu, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Załącznik do niniejszego raportu stanowi:
- plan połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ISIN:PLATTFI00018
NIP:1080003690
EKD: 66.30 działalność związana z zarządzaniem funduszami
Adres: ul. Pankiewicza 3 00-969 Warszawa
Telefon:+48 22 3803285
www:www.altustfi.pl
Kalendarium raportów
2021-11-10Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ALTUS TOWARZYSTWO ...
2021-09-23 23-09-39
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor