Raport.

ALIOR BANK SA (52/2018) Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

Zarząd Alior Bank S.A. "Bank" lub "Emitent" informuje, iż w dniu 14 września 2018 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. "KDPW" dokonał warunkowej rejestracji 32 146 (trzydziestu dwóch tysięcy stu czterdziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oraz 3 129 (trzech tysięcy stu dwudziestu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda i postanowił oznaczyć je kodem PLALIOR00045, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Banku oznaczone tym kodem przez spółkę prowadzącą rynek regulowany.
Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji zwykłych na okaziciela serii D i E w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia przekazania do KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLALIOR00045, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alior Bank SA
ISIN:PLALIOR00045
NIP:1070010731
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa
Telefon:+48 22 5552222
www:www.aliorbank.pl
Kalendarium raportów
2019-08-06Raport półroczny
2019-11-05Raport za III kwartał
2019-08-06Raport półroczny
Komentarze o spółce ALIOR BANK
2018-03-27 15:52:12
taktak
ładny wałek
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649