Raport.

ALIOR BANK SA (47/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie określenia strategii współpracy z Bankiem Pekao oraz rozpoczęcia negocjacji z Bankiem Pekao

Zarząd Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Alior Bank"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), przekazuje poniższą opóźnioną informację poufną w przedmiocie określenia strategii współpracy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank Pekao") oraz rozpoczęcia przez Alior Bank w dniu 29 maja 2018 r. negocjacji w zakresie wyboru formuły potencjalnego połączenia Alior Banku z Bankiem Pekao ("Informacja Poufna"). Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 29 maja 2018 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.
Treść informacji poufnej opóźnionej w dniu 29 maja 2018 r.
"Zarząd Alior Bank S.A., z siedzibą w Warszawie ("Alior Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2017 z dnia 24 października 2017 r. dotyczącego podpisania z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank Pekao") listu intencyjnego w sprawie rozpoczęcia wstępnych rozmów o współpracy, niniejszym informuje, że w dniu 29 maja 2018 r., Alior Bank uznał opcję połączenia (w ramach którego akcjonariusze Alior Banku otrzymaliby akcje połączonego banku) za dającą szansę na wygenerowanie potencjalnie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Banku spośród analizowanych strategii współpracy pomiędzy Alior Bankiem i Bankiem Pekao. Ponadto, z tym dniem, Alior Bank postanowił rozpocząć negocjacje w zakresie wyboru optymalnej formuły ewentualnego połączenia Alior Banku z Bankiem Pekao.
Zarząd Alior Banku jednocześnie podkreśla, że rozpoczęcie opisanych wyżej negocjacji z Bankiem Pekao nie oznacza, że transakcja połączenia Alior Banku z Bankiem Pekao zostanie zrealizowana, jak również informuje, że na chwilę obecną nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje w zakresie warunków ewentualnego połączenia.
Jednocześnie Alior Bank informuje, iż w trakcie analiz wariantów współpracy pomiędzy Alior Bankiem a Bankiem Pekao, Alior Bank powziął wiadomość o zobowiązaniu do głosowania przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ("PZU") oraz Polski Fundusz Rozwoju S.A. ("PFR") "przeciw" podjęciu uchwały w sprawie połączenia Banku Pekao z innym podmiotem oraz o zobowiązaniu do niepodejmowania przez PZU i PFR jakiejkolwiek uchwały dotyczącej lub nakazującej połączenie Banku Pekao z innymi podmiotem. Powyższe zobowiązanie stanowi element porozumienia pomiędzy PZU i PFR jako akcjonariuszami Banku Pekao, o którym to porozumieniu PZU informował w swoim raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. Jednocześnie Alior Bank powziął również wiadomość, iż zobowiązania te będą mogły zostać odpowiednio zmienione, jeśli finalna struktura połączenia uzgodniona pomiędzy Alior Bankiem i Bankiem Pekao zostanie uznana przez PZU i PFR za korzystną dla obu instytucji. W związku z powyższym Alior Bank postanowił rozpocząć przedmiotowe negocjacje, licząc na wypracowanie modelu połączenia, który będzie korzystny nie tylko dla PZU i PFR, ale również dla pozostałych akcjonariuszy Alior Banku.
W świetle podjętej decyzji o zamiarze rozpoczęcia negocjacji z Bankiem Pekao, Alior Bank uznał te informacje za istotne z punktu widzenia inwestorów i dlatego uznał za właściwe zakwalifikować je jako część niniejszej informacji poufnej."
W ocenie Zarządu Alior Banku, opóźnienie przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości usprawiedliwione było ochroną prawnie uzasadnionych interesów Alior Banku z uwagi na fakt, iż niezwłoczne jej przekazanie mogłoby negatywnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną Alior Banku, jak również zagrozić możliwości realizacji potencjalnej transakcji połączenia.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alior Bank SA
ISIN:PLALIOR00045
NIP:1070010731
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa
Telefon:+48 22 5552222
www:www.aliorbank.pl
Kalendarium raportów
2021-10-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ALIOR BANK
2018-03-27 15:52:12
taktak
ładny wałek
2021-04-19 19:11:23
none
tak
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor