Raport.

ALIOR BANK SA (18/2018) Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") informuje, że 13 kwietnia 2018 r. Pani Urszula Krzyżanowska-Piękoś, Wiceprezes Zarządu Banku oraz Pani Celina Waleśkiewicz, Wiceprezes Zarządu Banku, złożyły rezygnacje z funkcji Członków Zarządu Alior Banku S.A.
Rada Nadzorcza wyraziła podziękowania dla Pani Urszuli Krzyżanowskiej-Piękoś oraz Pani Celiny Waleśkiewicz za zaangażowanie oraz znaczący wkład w rozwój i budowanie pozycji rynkowej Banku.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Banku powołała, z dniem 13 kwietnia 2018 r., w skład Zarządu Banku Panią Agatę Strzelecką, Pana Mateusza Poznańskiego oraz Pana Macieja Surdyka, powierzając im stanowiska Wiceprezesów Zarządu Banku.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Zarządu Banku nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Banku, jak i nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, osobowych, ani też jako członkowie organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych.
Powołani Członkowie Zarządu Banku nie figurują również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Życiorysy powołanych Członków Zarządu stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Agata Strzelecka joined Alior Bank in 2008. Until 2013, she pursued her career with the HR
  & Payroll Department, most recently as its Director. In 2013 -2016, she was Director for IT &
  Operations, Director of the Operations Department, and from 2016 , General Director for
  Operations. She successfully led business projects providing added value services to business
  clients and reducing the bank’s cost base. In Operations, she was responsible for the
  development and implementation of the merger with Meri tum Bank and Bank BPH. She is now
  responsible for Operations and for a number of projects including robotization and process
  automation, which are key p riorities under the Digital Dis ruptor Strategy. Before joining Alior
  Bank, she was an HR and finance exe cutive .
  Mateusz Poznański has over 20 years of experience in retail banking. He was recently Alior
  Bank’s Managing Director responsible for product offer for retail clients, business consumer
  finance and the Client Relations Department.
  Before joining the bank, he worked with ING Bank for 12 years , among others as Executive
  Director for Retail Banking . P reviously , Managing Director of Direct Bank ing and Head of
  Distribution of ING Bank’s Retail Sales. He moved to ING from Credit Agricole Group, with
  which he worked in distribution management area.
  Mateusz Poznański holds a degree in management and finance from School of Management
  and Banking in Poznań and the Wrocław University of Economics . He also completed several
  business courses for executives including INSEAD , Fontainebleau , France .
  Maciej Surdyk joined Alior Bank in 2013. He was most recently Managing Director for
  Corporate Banking Devel opment. His business line contributed to the strong improvement of
  the bank’s position in the micro -firm and SME segments.
  Previously he worked for 10 years with Bank BPH, where he developed a successful career in
  services for business clients , most recently as Managing Director for Lending. Previously he
  was Director of the Business Client Department and Director of the Sales Support . He was also
  the leader of a project integrating the corporate and SME segments.
  Maciej Surdyk holds a degree from the Poznań University of Economics and completed the
  Advanced Management Program IESE Business School.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Agata Strzelecka jest związana z Alior Bankiem od 2008 r. Do 2013 r. rozwijała karierę zawodową w
  ramach Biura Kadr i Płac, osiągając stanowisko dyrektora. W latach 2013 -2016 piastowała funkcję
  Dyrektora – najpierw Departamentu Zarządzania Pionem IT i Operacji, później De partamentu Operacji,
  a od 2016 r. była Dyrektorem Generalnym całego Pionu Operacji. Z sukcesem prowadziła również
  projekty biznesowe związane z usługami dodanymi dla klientów biznesowych, a także projekty mające
  na celu obniżenie bazy kosztowej banku. W cz ęści operacyjnej przygotowywała i prowadziła fuzję z
  Meritum Bankiem oraz Bankiem BPH. Obecnie odpowiada za Pion Operacji oraz projektowo m.in. za
  wdrożenie robotyzacji i automatyzacji procesów, czyli za jeden z priorytetowych zadań wskazanych w
  strategii „Cyfrowego buntownika”. Przed dołączeniem do Alior Banku zajmowała stanowiska związane
  ze sprawami kadrowymi i finansowymi.
  Mateusz Poznański ma ponad 20 lat doświadczenia w bankowości detalicznej. Dotychczas w Alior
  Banku był dyrektorem zarządzającym odpo wiedzialnym za ofertę produktową klientów detalicznych,
  business consumer finance oraz Departament Relacji z Klientem.
  Wcześniej przez dwanaście lat był związany z ING Bankiem, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora
  wykonawczego obszaru bankowości detaliczn ej. Poprzednio był dyrektorem zarządzającym
  Bankowości Direct oraz szefem dystrybucji w obszarze sprzedaży detalicznej ING Banku. Do ING
  przeszedł z Grupy Credit Agricole gdzie od początku związany był z obszarem zarządzania dystrybucją.
  Jest absolwentem W yższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Uniwersytetu
  Ekonomicznego we Wrocławiu w dziedzinie zarządzania i finansów. Ukończył kilka programów
  biznesowych dla kadry zarządzającej w tym na INSEAD, Fontainebleau we Francji.
  Maciej Surdyk jest z wiązany z Alior Bankiem od 2013 r. Ostatnio był dyrektorem zarządzającym Pionu
  Rozwoju Bankowości Przedsiębiorstw. Nadzorowany przez niego Pion przyczynił się do istotnego
  umocnienia pozycji banku w segmencie mikroprzedsiębiorstw i MŚP.
  Poprzednio przez bl isko 10 lat pracował w Banku BPH, gdzie konsekwentnie budował swoją karierę w
  obszarze klienta biznesowego. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora zarządzającego departamentu
  produktów kredytowych, a wcześniej był dyrektorem departamentu klienta biznesowego i d yrektorem
  wsparcia sprzedaży. Był również liderem projektu integracji segmentu klienta korporacyjnego oraz
  MŚP.
  Maciej Surdyk jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył również
  Advanced Management Program IESE Business School.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alior Bank SA
ISIN:PLALIOR00045
NIP:1070010731
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa
Telefon:+48 22 5552222
www:www.aliorbank.pl
gpwlink:aliorbank.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-07Raport za I kwartał
2019-08-06Raport półroczny
2019-11-05Raport za III kwartał
2019-05-07Raport za I kwartał
2019-08-06Raport półroczny
Komentarze o spółce ALIOR BANK
2018-03-27 15:52:12
taktak
ładny wałek
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649