Raport.

ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Wynik z tytu?u odsetek 2 832 992 1 941 874 667 419 443 786 Wynik z tytu?u op?at i prowizji 436 871 334 357 102 922 76 412 Wynik handlowy i pozosta?y 403 838 392 060 95 139 89 599 Wynik z odpis?w aktualizuj?cych z tytu?u utraty warto?ci -920 466 -794 733 -216 851 -181 624 Koszty dzia?ania -1 788 003 -1 543 456 -421 232 -352 734 Zysk brutto 764 715 664 214 180 158 151 796 Zysk netto 538 895 589 024 126 957 134 613 Przep?ywy pieni??ne netto -95 439 -495 059 -22 484 -113 138 Nale?no?ci od klient?w 51 244 093 46 248 623 12 286 100 10 454 029 Zobowi?zania wobec klient?w 57 655 618 51 404 848 13 823 304 11 619 541 Kapita? w?asny 6 805 243 6 179 812 1 631 601 1 396 883 Aktywa razem 69 382 178 61 162 795 16 634 822 13 825 225 Wybrane wska?niki Zysk/strata na jedn? akcj? zwyk?? (w z?) 4,17 5,76 0,98 1,32 Wsp??czynnik wyp?acalno?ci 15,33% 13,67% 15,33% 13,67% Tier 1 12,22% 11,32% 12,22% 11,32%

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik

  Financial statements of Alior Bank Spółka Akcyjna
  for the year ended 31 December 2017
  This version of our report is a translation from the original, which was prepared in Polish language. All possible care has been taken to
  ensure that the translation is an accurate representation of the original. However, in all matters of interpretation of infor mation, views or
  opinions, the original language version of our report takes precedence over this translation.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  2
  Selected financial data concerning the financial statements
  PLN
  01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  %
  (A-B)/B
  A B C
  Net interest income 2 832 992 1 941 874 45.9%
  Net fee and commission income 436 871 334 357 30.7%
  Trading and revaluation result 403 838 392 060 3.0%
  Net impairment allowance s and write -downs -920 466 -794 733 15.8%
  General administrative expenses -1 788 003 -1 543 456 15.8%
  Gross profit 764 715 664 214 15.1%
  Net profit 538 895 589 024 -8.5%
  Net cash flows -95 439 -495 059 -80.7%
  Loans and advances to customers 51 244 093 46 248 623 10.8%
  Amounts due to customers 57 655 618 51 404 848 12.2%
  Equity 6 805 243 6 179 812 10.1%
  Total assets 69 382 178 61 162 795 13.4%
  Selected ratios
  Profit per ordinary share (PLN) 4,17 5,76 -27.7%
  Capital adequacy ratio 15.33% 13.67% 12.1%
  Tier 1 12.22% 11.32% 8.0%
  EUR
  01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2016 – 31.12.2016
  %
  (AJB)/B
  A B C
  Net interest income 667 41V 443 78S 50K4%
  Net fee and commission income 102 92O 76 412 34K7%
  Trading and revaluation result 95 139 89 599 SK2%
  Net impairment allowance s and write Jdowns J216 85N J181 624 19K4%
  General administrative expenses J421 23O J352 734 19K4%
  Gross profit 180 15U 151 79S 18K7%
  Net profit 126 95T 134 61P JRK7%
  Net cash flows J22 484 J113 13U J80K1%
  Loans and advances to customers 12 286 100 10 454 029 17K5%
  Amounts due to customers 13 823 304 11 619 541 19K0%
  Equity 1 631 60N 1 396 88P 16K8%
  Total assets 16 634 822 13 825 225 20K3%
  Selected ratios
  Profit per ordinary share (EUR) MK98 NK32 J25K4%
  Capital adequacy ratio 15.33% 13.67% 12.1B
  Tier 1 12K22B 11K32B UK0%
  Selected items of the financial statements were translated into EUR at the following exchange rates 31.12.2017 31.12.2016
  NBP's avarage exchange rate as at 31 December of the year 4.1709 4.4240
  NBP's avarage exchange rates as at the last day of each month 4.2447 4.3757  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  3
  Table of Contents
  Income statement ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 5
  Statement of comprehensive income ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5
  Statement of financial position ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 6
  Statement of changes in equity ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 7
  Cash flow statement ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 8
  Notes to t he financial statements ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 9
  1 Information about the Bank ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 9
  2 Basis of preparation of the financial statements ................................ ................................ ................................ ......................... 11
  3 Description of the material accounting principles ................................ ................................ ................................ ...................... 12
  4 Changes in accounting principles ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 14
  5 Operating segments ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 24
  Notes to income statement ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 27
  6 Net interest income ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 27
  7 Net fee and commission income ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 29
  8 Trading and revaluation result ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 30
  9 Net r esult realized on other financial instruments ................................ ................................ ................................ ...................... 31
  10 Result on other operating income and expenses ................................ ................................ ................................ ....................... 31
  11 General administrative expenses ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 32
  12 Net impairment allowances and wrtite -downs ................................ ................................ ................................ ............................ 33
  13 Banking Tax ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 34
  14 Income tax ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 34
  15 Profit per share ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 37
  Additional information to the statement of financial position ................................ ................................ ................................ ......................... 37
  16 Cash and balances with the central bank ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 37
  17 Available -for -sale financial assets and investment securities held to maturity ................................ ................................ ..... 38
  18 Financial assets and liabilities held for trading ................................ ................................ ................................ ............................. 40
  19 Hedge accounting ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 43
  20 Loans and advances to customers ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 45
  21 Amounts due from banks ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 52
  22 Property, plant and equipment and intangible assets ................................ ................................ ................................ ............... 53
  23 Other assets ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 58
  24 Amounts due to customers ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 59
  25 Amounts due to banks ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 60
  26 Provisions ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 61
  27 Other liabilities ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 63
  28 Subordinated liabilities ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 64
  29 Equity ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 65
  30 Off -balance sheet items ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 68
  31 Assets pledged as colleteral ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 69
  32 Additional information to the cash flow statement ................................ ................................ ................................ .................... 69
  33 Fair value hierarchy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 71
  34 Transactions with related entities ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 77
  35 Benefits for the for senior executives ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 81
  36 Offsetting of financial assets and liabilities ................................ ................................ ................................ ................................ ... 87
  37 Legal claims ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 89
  Explanatory notes concerning risk ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 89
  38 Credit Risk ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 91
  39 Interest rate risk ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 105
  41 Liquidity risk ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 112


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  4
  42 Operational Risk ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 115
  43 Capital Management ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 117
  Other………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119
  44 Acquisition of the demerged business of Bank BPH SA ................................ ................................ ................................ .......... 119
  45 Significant events after the end of the reporting period ................................ ................................ ................................ ......... 123  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  5
  Income statement
  Note number 01.01.2017 – 31.12.2017
  01.01.201 6 – 31.12.201 6*
  Restated
  Interest income 3 590 604 2 639 265
  Interest expense -757 612 -697 391
  Net interest income 6 2 832 992 1 941 874
  Dividend income 31 68
  Fee and commission income 801 738 592 337
  Fee and commission expense -364 867 -257 980
  Net fee and commission income 7 436 871 334 357
  Trading and revaluation result 8 369 314 319 779
  Net gain (realized) on other financial instruments 9 6 908 21 919
  Other operating income 105 805 102 014
  Other operating expenses -78 220 -51 720
  Net other operating income and expenses 10 27 585 50 294
  Profit from acquisition of the demerged business of Bank BPH 0 465 005
  General administrative expenses 11 -1 788 003 -1 543 456
  Net impairment allowance s and write -downs 12 -920 466 -794 733
  Banking Tax 13 -200 517 -130 893
  Gross profit 764 715 664 214
  Income tax 14 -225 820 -75 190
  Net profit 538 895 589 024
  Weighted average number of ordinary shares 129 259 754 102 218 667
  Net profit per share (PLN) 15 4,17 5,76
  Diluted profit per ordinary share (PLN) 15 4,09 5,62
  *clarification in Note 4.2
  Statement of comprehensive income
  Note number 01.01.2017 – 31.12.2017
  01.01.2016 – 31.12.2016* Restated
  Net profit 538 895 589 024
  Items that may be reclassified to the income statement after certain conditions are satisfied 86 175 -86 852
  Foreign currency translation differences 616 -22
  Results of the measurement of available -for-sale financial assets(net) 85 861 -56 068
  Profit/loss on fair valuation of available -for-sale financial assets 17 105 625 -69 220
  Deferred tax 14 -19 764 13 152
  Results of the measurement of hedging instruments (net) -302 -30 762
  Gains/losses on hedging instruments 19 -373 -37 978
  Deferred tax 14 71 7 216
  Total net comprehensive income 625 070 502 172
  *clarification in Note 4.2


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  6
  Statement of financial position
  ASSETS Note number 31.12.2017 31.12.2016 Restated
  Cash and balances with Central Bank 16 965 391 1 082 991
  Financial assets held for trading 18 452 551 419 551
  Available -for-sale financial assets 17 12 072 324 9 374 646
  Investment securities held to maturity 17 1 117 894 1 954
  Derivative hedging instruments 19 87 785 71 684
  Amounts due from banks 21 898 977 1 364 226
  Loans and advances to customers 20 51 244 093 46 248 623
  Assets pledged as collateral 31 408 911 366 984
  Property, plant and equipment 22 466 958 483 520
  Intangible assets 22 510 106 480 913
  Investments in subsidiaries 102 025 72 359
  Non -current asset held for sale 357 679
  Income tax assets 14 530 759 532 570
  Deferred 530 759 532 570
  Other assets 23 524 047 662 095
  Total assets 69 382 178 61 162 795
  LIABILITIES AND EQUITY Note number t 31.12.2017 31.12.2016 Restated
  Financial liabilities held for trading 18 435 878 298 314
  Amounts due to banks 25 743 911 381 235
  Amounts due to customers 24 57 655 618 51 404 848
  Derivative hedging instruments 19 5 419 6 119
  Provisions 26 90 433 286 791
  Other liabilities 27 1 628 318 1 427 757
  Income tax liabilities 102 382 13 125
  Current 102 382 13 125
  Subordinated loans 28 1 914 976 1 164 794
  Total liabilities 62 576 935 54 982 983
  Share capital 1 292 636 1 292 578
  Supplementary capital 4 817 331 4 184 953
  Revaluation reserve 13 944 -71 615
  Other reserves 184 894 184 894
  Foreign currency translation differences 594 -22
  Accumulated losses -43 051 0
  Profit for the year 538 895 589 024
  Equity 29 6 805 243 6 179 812
  TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 69 382 178 61 162 795
  *clarification in Note 4.2  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  7
  Statement of changes in equity
  01.01.2017 - 31.12.2017 Share capital Supplementary capital Other reserves Revaluation reserve
  Exchange differences on revaluation of foreign units
  Retained earnings Total equity
  01 January 2017 1 292 578 4 184 953 184 894 -71 615 -22 589 024 6 179 812
  Transfer of last year's profit 0 632 075 0 0 0 -632 075 0
  Comprehensive income 0 0 0 85 559 616 538 895 625 070
  net profit 0 0 0 0 0 538 895 538 895
  other comprehensive income – valuations 0 0 0 85 559 616 0 86 175
  incl. available -for-sale financial assets 0 0 0 85 861 0 0 85 861
  incl.hedging instruments 0 0 0 -302 0 0 -302
  incl.currency translation differences 0 0 0 0 616 0 616
  Share issue 58 303 0 0 0 0 361
  31 December 2017 1 292 636 4 817 331 184 894 13 944 594 495 844 6 805 243
  01.01.2016 - 31.12.2016 * Restated Share capital Supplementary capital Other reserves Revaluation reserve
  Exchange differences on revaluation of foreign units
  Retained earnings Total equity
  01 January 2016 727 075 2 280 668 184 894 15 215 0 311 415 3 519 267
  Transfer of last year's profit 0 311 415 0 0 0 -311 415 0
  Comprehensive income 0 0 0 -86 830 -22 589 024 502 172
  net profit 0 0 0 0 0 589 024 589 024
  other comprehensive income – valuations 0 0 0 -86 830 -22 0 -86 852
  incl. available -for-sale financial assets 0 0 0 -56 068 0 0 -56 068
  incl.hedging instruments 0 0 0 -30 762 0 0 -30 762
  incl.currency translation differences 0 0 0 0 -22 0 -22
  Share issue 565 503 1 592 870 0 0 0 0 2 158 373
  31 December 2017 1 292 578 4 184 953 184 894 -71 615 -22 589 024 6 179 812
  *clarification in Note 4.2


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  Cash flow statement
  Note number 01.01.2017 – 31.12.2017
  01.01.2016 31.1 2.2016 * restated
  Operating activities
  Profit before tax for the year 764 71R 664 214
  Adjustments: 198 69R 397 89V
  Unrealized foreign exchange gains/losses 79U J7 404
  Dividends 31 68
  Amortization/depreciation of tangible and intangible assets 172 14R 101 83O
  Change in impairment loss of tangible fixed and intangible assets 25 721 26 413
  Gross profit after adjustments and before changing balances 963 41M 1 06O 11P
  Change in loans and receivables 32 J4 508 06M J15 884 350
  Change in financial assets available for sale J2 697 67U J5 121 52T
  Change in investment securities held to maturity J1 115 94M J1 954
  Change in financial assets held for trading J33 00M J28 982
  Change in assets pledged as collateral J41 927 261 34U
  Change in hedging asset derivatives J16 101 67 894
  Change in non Jcurrent assets held for sale 32O 20V
  Change in other assets 32 138 04U J350 46M
  Change in deposits 6 160 52O 16 890 060
  Change in issued debt 489 914 509 44O
  Change in financial liabilities held for trading 137 564 J11 866
  Change in hedging liabilities derivative J70M 6 11V
  Change in other liabilities and other comprehensive income 32 312 45U 690 16V
  Change in provisions J196 35U 276 99M
  Net cash flow from operating activities before income tax J407 52S J1 911 78R
  Income tax paid J153 93N J267 20S
  Net cash flow from operating activities J561 45T J2 178 99N
  Investing activities
  OutflowsW J225 37P J697 18O
  Purchase of property, plant and equipment 32 J100 44U J317 754
  Purchase of intangible assets 32 J95 259 J154 34V
  Investments in subsidiaries J29 666 J50 384
  The acquisition of demerged BPH business, net of cash acquired M J174 69R
  Inflows: 5 98M 5 10O
  Disposal of tangible fixed assets 5 98M 5 10O
  Net cash flow from investing activities J219 39P J692 08M
  Financing activities
  OutflowsW J64 647 J59 189
  Interest expense – subordinated loan J64 64T J59 189
  Inflows: 750 05U 2 435 20N
  Inflows from share issue 58 2 158 37P
  Inflows from the issuance of subordinated liabilities 750 00M 276 82U
  Net cash flow from financing activities 685 41N 2 376 01O
  Total net cash flow J95 439 J495 05V
  incl. exchange gains/(lossesF J72 877 22 147
  Balance sheet change in cash and cash equivalents J95 439 J495 05V
  Cash and cash equivalents, opening balance 1 707 15P 2 202 21O
  Cash and cash equivalents, closing balance 32 1 611 714 1 707 15P
  Additional disclosures on operating cash flows
  Interests received 2 485 26U 2 844 31P
  Interests paid J639 85V J984 454
  *clarification in Note 4.2


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  9
  Notes to the financial statements
  1 Information about the Bank
  1.1 General information, duration, and the scope of business of Alior Bank SA
  Alior Bank Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, Poland, ul. Łopuszańska 38D, was entered to the
  register of entrepreneurs maintained by the District Court for the Capital City of of Warsaw, 13th C ommercial
  Division of the National Court Register under KRS number: 0000305178. Bank was assigned the tax identification
  number NIP: 107 -001 -07 -31 and the statistical number REGON: 141387142.
  Since 14 December 2012 the Bank has been listed on the Warsaw Stock Exchange (ISIN number: PLALIOR00045).
  On 18 April the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”) issued its licence to establish the bank under the
  name of Alior Bank SA, and on 1 September 2008 it issued a licence to the Bank to commence operations. On
  5 September 2008, PFSA granted a li cence to the Bank to perform stock broking activities. The duration of
  business of the Bank is unrestricted.
  On 4 November 2016, the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of
  the National Court Register, enter ed in the register of entrepreneurs an increase of the share capital of Alior Bank
  from PLN 1 292 577 120.00 to PLN 1 292 577 630.00 by way of an issue of 51 ordinary series J bearer shares with
  a nominal value of PLN 10.00 in connection with the demerger of Bank BPH pursuant to Art. 529.1.4 of the Code
  of Commercial Companies. In compliance with Art. 530.2 of the Code of Commercial Companies, along with the
  registration of the capital increase, the District Court made an entry of the merger of Alior Bank SA with the
  demerged part of Bank BPH SA, covering all assets and liabilities specified in the Demerger Plan, constituting the
  core business of Bank BPH. Thus, the demerger has become effective and the Core Business of Bank BPH has
  formally become part of Alior Bank. The transaction is described in Note 44.
  Alior Bank is a universal deposit and credit bank, providing services to natural and legal persons, and other
  entities that are domestic and foreign persons. The Bank's core business covers maintenance o f bank accounts,
  granting loans, issue of bank securities, and purchase and sale of foreign currencies. The Bank is also involved in
  stock broking activity, financial advisory, and intermediation services, and provides other financial services. In
  accordan ce with the provisions of its Articles of Association, Alior Bank has been operating in the territory of the
  Republic of Poland and the European Economic Area. The Bank provides its services primarily to customers from
  Poland. The number of customers in th e overall number of the Bank's customers is negligible. As part of its retail
  banking, in 2016 a foreign branch of Alior Bank was opened in Romania.
  1.2 Information on the composition of the Bank’s Management Board and the Bank’s Supervisory
  Board
  In compariso n to the previous reporting period ended on 31 December 2016, the composition of the Bank’s
  Management Board changed. Pursuant to the resolutions approved by 9 June, 14 June, and 6 July 2017, the
  Bank's Supervisory Board entrusted the following persons wit h the functions of Vice Presidents of the
  Management Board of Alior Bank S A.
  Additionally, the Supervisory Board entrusted to Mr Michał Jan Chyczewski management of the work of the
  Management Board until approval of his appointment from the Polish Financial Supervision Authority to the
  position of the President of the Bank's Manage ment Board.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  10
  Composition of the Bank's Management Board as at 31 December 2017
  First and last name Function Date when the position was assumed
  Michał Jan Chyczewski, acting President of the Management Board 29 June 2017
  Filip Gorczyca Vice President of the Management Board 29 June 2017
  Sylwester Grzebinoga Vice President of the Management Board 01 August 2017
  Urszula Krzyżanowska -Piękoś Vice President of the Management Board 29 June 2017
  Katarzyna Sułkowska Vice President of the Management Board 29 June 2017
  Celina Waleśkiewicz Vice President of the Management Board 29 June 2017
  Composition of the Bank's Management Board as at 31 December 2016
  First and last name Function
  Wojciech Sobieraj President of the Management Board
  Małgorzata Bartler Vice President of the Management Board
  Krzysztof Czuba Vice President of the Management Board
  Joanna Krzyżanowska Vice President of the Management Board
  Witold Skrok Vice President of the Management Board
  Barbara Smalska Vice President of the Management Board
  Katarzyna Sułkowska Vice President of the Management Board
  The composition of the Bank’s Supervisory Board as at 31 December 2017 was as follows:
  First and last name Function
  Tomasz Kulik Chairman of the Supervisory Board
  Małgorzata Iwanicz -Drozdowska Deputy Chairperson of the Supervisory Board
  Dariusz Gątarek Member of the Supervisory Board
  Mikołaj Handsche Member of the Supervisory Board
  Artur Kucharski Member of the Supervisory Board
  Sławomir Niemierka Member of the Supervisory Board
  Maciej Rapkiewicz Member of the Supervisory Board
  On 21 April 2017, the Bank's Extraordinary Meeting approved resolutions on modifications to the composition of
  the Supervisory Board – a resolution dismissing Mr Stanisław Ryszard Kaczoruk from the Supervisory Board and a
  resolution appointing Mr Roman Pałac to the Supervisory Board.
  On 14 June 2017, Mr Michał Krupiński , Chairman of the Bank's Supervisory Board, filed his resignation from the
  Supervisory Board, including his function as the Chairman of the Supervisory Board, effective on 14 June 2017.
  On 29 June 2017, Mr Roman Pałac, Member of the Supervisory Board, fil ed his resignation from the Bank's
  Supervisory Board, effective on 29 June 2017.
  On 29 June 2017, the Bank's General Meeting appointed Mr Tomasz Kulik to the Supervisory Board and
  appointed Mr Eligiusz Krześniak to the Supervisory Board, effective on 30 Ju ne 2017.
  On 5 July 2017, the Supervisory Board elected Mr Eligiusz Krześniak as Chairman of the Supervisory Board of
  Alior Bank.
  On 18 July 2017, Mr Marek Michalski, Member of the Supervisory Board, filed his resignation from the Bank's
  Supervisory Board, effective on 18 July 2017.
  On 29 September 2017 Mr Eligiusz Krześniak, Chairman of the Supervisory Board notified of his resignation from
  the function of Chairman of the Supervisory Board of Alior Bank SA. Mr Eligiusz Krześniak remained a Member of
  the Sup ervisory Board of Alior Bank SA until 31 October 2017, when he filed his resignation from being a
  Member of the Supervisory Board, effective on that day.


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  11
  On 29 September 2017, Mr Tomasz Kulik was elected the new Chairman of the Supervisory Board of Alior B ank
  SA.
  On 31 October 2017, the Bank's Extraordinary General Meeting appointed Mr Artur Kucharski and Mr Mikołaj
  Handschke to the composition of the Bank's Supervisory Board.
  The composition of the Bank's Supervisory Board as at 31 December 2016 was as f ollows:
  First and last name Function
  Michał Krupiński - Chairman of the Supervisory Board
  Małgorzata Iwanicz -Drozdowska - Deputy Chairperson of the Supervisory Board
  Dariusz Gątarek - Member of the Supervisory Board
  Stanisław Ryszard Kaczoruk - Member of the Supervisory Board
  Marek Michalski - Member of the Supervisory Board
  Sławomir Niemierka - Member of the Supervisory Board
  Maciej Rapkiewicz - Member of the Supervisory Board
  Paweł Szymański - Member of the Supervisory Board
  2 Basis of prepa ration of the financial statements
  2.1 Coverage and comparable data
  These financial statements cover the year ended on 31 December 2017 and contain comparable data for the
  year ended on 31 December 2016. The financial statements were made in PLN and all the numbers presented
  herein are in PLN thousand, unless specified otherwise .
  2.2 Compliance statement
  These financial statements of Alior Bank Spółka Akcyjna were made in line with the International Financial
  Reporting Standards IFRS) applied on a continuous basis, as approved by the European Union on
  31 December 2017.
  2.3 Going conc ern
  The se financial statements of Alior Bank were made under a going concern assumption of the Bank for minimum
  12 months after the balance sheet date, i.e. after 31 December 2017.
  As of the approval date hereof, the Bank's Management Board did not find any facts or circumstances that would
  indicate to a threat to the continued activity of the Bank over 12 months of the publication hereof as a result of
  an intended or enforced discontinuation of material reduction of the existing activity by the Bank.
  In 2017 and 2016 the Bank had no discontinued operations.
  2.4 Presentation of the financial statements
  In its statement of financial position, the Bank discloses assets and liabilities according to the liquidity criterion.
  The principles of ne tting off of fin ancial assets and liabilities are described in Note 36.1. The Bank does not set off
  income and expenses, unless so required by law or permitted by standards or interpretation.
  2.5 Approval of the financial statements
  These financial statements of Alior Bank Sp ółka Akcyjna were approved for publication by the Bank’s
  Management Board on 6 March 2018.


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  12
  3 Description of the material accounting principles
  The most important accounting principles, as well as estimates and assumptions applied in the preparation of
  these financial statements are presented in the Notes and below. The principles were applied on a continuous
  basis in all presented years. Below there is a specification of accounting principles and major estimates and
  assu mptions for the specific items of the income statement and the statement of financial position.
  Income statement Note number Accounting policies*
  Interest income and expense 6 Y
  Fee and commission income and expense 7 Y
  Trading and revaluation result 8 Y
  Net gain (realized) on other financial instruments 9 Y
  Other operating income and expenses 10 Y
  Profit from acquisition of the demerged business of Bank BPH 44 Y
  General administrative expenses 11 Y
  Net impairment allowances and write -downs 12 Y
  Income tax 14 Y
  Statement of financial position Note number Accounting policies*
  Major estimates and assessments*
  Cash and balances with the Central Bank 16 Y
  Financial assets held for trading 18 Y Y
  Available -for-sale financial assets 17 Y Y
  Investment securities held to maturity 17 Y
  Derivative hedging instruments 19 Y Y
  Amounts due from banks 21 Y
  Loans and advances to customers 20 Y Y
  Assets hedging liabilities 31 Y
  Property, plant & equipment 22 Y
  Intangible assets 22 Y Y
  Income tax assets 14 Y
  Other assets 23 Y
  Financial liabilities held for trading 18 Y Y
  Amounts due to banks 25 Y
  Amounts due to customers 24 Y
  Derivative hedging instruments 19 Y
  Provisions 26 Y
  Other liabilities 27 Y
  Subordinated liabilities 28 Y
  The Bank’s equity and shareholding structure 29 Y
  * Letter Y means that the financial statements contain important information about the selected accounting policy and signifi cant estimates
  3.1 Transactions in foreign currencies
  Functional currency and reporting currency
  The financial statements were made in PLN which is the functional currency of the Bank The amounts in these
  financial statements are presented in PLN thousand, unless specified otherwise.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  13
  Foreign cur rency denominated transactions and balances
  Foreign currency denominated transactions are initially recognised in the functional currency at the exchange rate
  of the National Bank of Poland prevailing on the transactional date. On the last day of each re porting period, the
  Bank translates:
   foreign currency denominated monetary assets and liabilities at NBP's mid exchange rate prevailing on the
  day;
   non -monetary items measured according to historic cost in foreign currencies at the exchange rates effectiv e
  as at the date the transaction was initially recognised.
   non -monetary items valued according to the fair value in foreign currency at the exchange rate effective as on
  the date of fair value determination.
  Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of transactions and from the year -end
  translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the income
  statement. Foreign exchange gains and losses on items such as equity instruments classif ied as available for sale
  are included in the revaluation reserve of available -for -sale financial assets.
  The results and balances of foreign operations (including branches) that have a functional currency other than
  PLN, and are measured to PLN as follow s:
   assets and liabilities as at the balance sheet date are measured at NBP's avarage exchange rate prevailing on
  that day,
   income and expenses are measured at the arithmetic avarage exchange rates published by NBP, prevailing as
  at the end of each day
   FX gains/losses on measurement of foreign operations are recognised as a separate equity item. This is
  incorporated in the financial result when such foreign operation is disposed of.
  RON 2017 2016
  FX rate prevailing on the last day of period 0.8953 0.9749
  FX rate being an arithmetic avarage FX rates prevailing on the last day of each period 0.9282 0.97 39
  3.2 Combination of business e ntities
  Acquisitions of subsidiaries by the Bank are recognised with the acquisition method in compliance with IFRS 3.
  In accordance with the accounting policies approved by the Bank, with reference to IAS 8 item 10, when
  accounting for a combination under common control, the accounting principle applied is the predecessor
  accounting method i.e. recognition of the acquired entity at the carrying value of the assets and liabilities
  disclosed in the consolidated financial statements of a higher level entity, including goodwill that is generated as a
  result of such acquisition.
  3.3 Recognition of finan cial assets and liabilities in books
  The Bank recognises financial assets or liabilities in its statement of financial position, when it becomes a party to a
  contract covering such instrument. Standard purchase and sale transactions of financial assets (s ecurities) are
  recognised as at the settlement date.
  At the initial recognition, all financial instruments are measured at fair value.
  The Bank classifies financial assets and liabilities at the initial recognition, subject to the purpose, characteristic s,
  and intention vis -a-vis the acquired financial instrument.


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  14
  Financial assets are classified by the Bank to the following categories: financial assets measured at fair value
  through profit and loss account; financial assets available for sale; loans and receivables and financial assets kept
  until maturity; financial liabilities to the following categories: financial liabilities measured at fair value through
  profit and loss account and other financial liabilities.
  3.4 Derecognition of financial assets and l iabilities from the statement of financial position
  Financial assets
  The Bank derecognises financial assets from the balance sheet when:
   contractual rights expire to cash flows from such financial assets;
   such financial assets are transferred to another entity.
  When transferring financial assets, the Bank assesses to what extent it retains the risks and benefits related to
  holding such financial assets. In such case:
   if it transfers basically all risks and all benefits related to holding such financial as sets, the Bank derecognises
  such financial assets from its statement of financial position;
   if it retains basically all risks and benefits related to holding such fina ncial assets, the Bank continue s to
  recognise such financial assets in its statement of financial position;
   if it neither transfers nor retains basically all risks and benefits related to holding such financial assets, the Bank
  determines if it continues to control such financial assets; when control is retained, such financial assets
  contin ue to be recognised in the balance sheet, and when there is no control, such financial assets are
  derecognised from the balance sheet in the amount resulting from the retained exposure.
  If financial assets are proven to be uncollectible, the Bank writes -down the receivables against the impairment
  allowance. The amounts of such written -off receivables that may be recovered in the future reduce the value of
  the impairment allowances in the income statement .
  Financial liabilities
  The Bank derecognises fi nancial liabilities (in whole or in part) from the balance sheet if a contractual duty has
  been discharged or redeemed or has expired.
  4 Changes in accounting principles
  4.1 Changes in accounting standards
  Modifications to the existing accounting standards and interpretations that became effective on 1 January 2017
   Amendments to IAS 7 Statement of Cash Flows – initiative concerning disclosures
  They were published by the International Accounting Standards Board on 29 January 2016 and apply to annual
  periods beginning on or after 1 January 2017. The amendments to IAS 7 introduce the requirement to disclose
  changes to liabilities resulting from financing activities in the cash flow statement, including changes that are
  actual cash flows and non -cash changes. In order to comply with the requirement, the standard requires
  reconciliation of opening balances and closing balances of the liabilities disclosed in the statement of financial
  position that are classified as financing activity in the cash flow statement.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  15
   Amendments to IAS 12 Recognition of deferred tax assets from unrealized losses
  They were published by the International Accounting Standards Board on 19 January 2016 and apply to annual
  periods beginning on or after 1 January 201 7. The amendments to IAS 12 provide details of the requirements to
  disclose deferred income tax asset on unrealised losses on debt instruments measured at fair value. The
  amendments provide guidelines as to identification of temporary negative differences . In particular, the standard
  confirms that a drop of the carrying value of fixed rate debt instruments measured at fair value, below the cost,
  where the tax base remains at the cost level, results in temporary negative differences, irrespective of the fac t if
  the holder of the instrument intends to hold or sell it.
  New standards and interpretations that have been published and approved by EU, but are not yet effective
   IFRS 9 Financial Instruments
  On 24 July 2014, the International Accounting Standards Board (IASB) published a new International Financial
  Reporting Standard – IFRS 9, Financial Instruments, applying for annual periods starting on or after 1 January
  2018, which will replace the existin g International Accounting Standard 39, Financial Instruments: Recognition and
  Measurement. By Regulation no. 2016/2067 of 22 November 2016, the European Commission adopted the
  International Financial Reporting Standard 9, Financial Instruments (IFRS 9) in the version published by IASB on 24
  July 2014.
  IFRS 9 introduces new accounting principles regarding financial instruments in the following areas:
   classification and valuation ,
   impairment (expected credit losses) ,
   hedge accounting .
  Implementation status
  Alior Bank completed implementation related to the opening balance as of 1 January 2018.
  The disclosed effect of the application of IFRS 9 as of 1 January 2018 may change, in particular due to:
   are expected from the PF SA recommendations regarding the inte rpretation of the classification and
  measurement of financial instruments and impairment, in particular in relation to the expected amendment to
  Recommendation R of the Polish Financial Supervision Authority,
   there are discussions in the banking sector in Poland in connection with the letter from the PF SA's Chairman
  dated on 12 of December 2017 regarding the classification of consumer credit products with an interest
  formula based on a multiplier of more than 1 and the Bank is in the process of determining the type, the
  scope and timing of actions to change the contractual provisions in question in order to meet the contractual
  cash flow test requirements enabling the classification of these loans to the category of financial assets
  measured at amortized cos t.
  Classification and measurement of financial instruments
  Financial assets
  According to IFRS 9, upon initial recognition, financial assets are classified to the following measurement
  categories:
   financial assets measured at amortized cost;
   financial asse ts measured at fair value through other comprehensive income;
   financial assets measured at fair value through profit or loss.
  Financial assets are classified to one of the above measurement categories based on: the Bank’s business model
  for financial asset management and contractual cash flows.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  16
  Business model
  The business model is a method for financial assets management. Its assessment depends on the intentions as to
  how the cash flows arising from these financial assets will be realized, i.e. whether the y will be realized by
  obtaining cash flows in accordance with contractual terms, whether through the sale of these assets or from both
  sources.
  For the assessment of the business model is significant why deciision was made about realising the cash flows as a
  result of sales. There Is distinction between the sale of financial assets with a deteriorated credit quality due to
  credit risk management, the sale of assets for the purposes of managing financial liquidity r isk and financial risk,
  and sales undertaken to generate financial profits. Other factors are also important in identifying the business
  model, in particular the criteria for assessing the financial results of given assets portfolio , eg interest margin,
  changes in fair value, realized sales results.
  Contractual cash flows
  The purpose of the contractual cash flow characteristics assessment of a financial asset is whether the terms of the
  contract realise cash flows according to schedule, which are only rep ayment of the principal and interest on the
  principal amount still to be repaid (the so -called SPPI criterion - solely payments of principal and interest).
  As the main amount for the purposes of the SPPI test is the fair value of the financial asset at th e moment of
  initial recognition .
  As interest on the principal is the payment for the value of money in time, remuneration for credit risk and other
  risks, administrative costs and profit margin.
  Classification principle
  Financial assets whose cash flows only have the characteristics of repayment of the principal and interest on the
  principal are classified in the category of measurement:
   according to amortized cost, if they are maintained in a business model whose purpose is to realize cash flows
  in acco rdance with contractual terms,
   at fair value through other comprehensive income if they are maintained in a business model whose purpose
  is to realize cash flows in accordance with contractual terms or through sale.
  Financial assets whose cash flows are modified in such a way that they have features other than just repayment of
  the principal and interest on the principal are classified to the category of measurement at fair value through the
  financial result regardles s of the business model. This category also classifies financial assets managed in
  accordance with the business model, which involves the sale of assets to generate financial profits, assessment of
  results based on changes in fair value and sales results.
  This category also always includes derivative instruments that are not hedging instruments.
  As at 1 January 2018, i.e. the date of the first application of IFRS 9, Alior Bank maintains a portfolio of financial
  assets resulting from credit cards and used ov erdraft facilities whose interest rate is based on the formula of a
  specific multiplier of the NBP reference rate. For the purpose of preparing the opening balance as at 1 January
  2018, these financial assets were classified to the category of measurement at amortized cost due to ongoing
  discussions in the banking sector in Poland in connection with the letter from the Chairman of the Polish Financial
  Supervision Authority dated on 12 December 2017 regarding the classification of consumer credit products w ith
  an interest rate formula based on a multiplication factor of more than 1 and the expectations of the Polish
  Financial Supervision Authority in the scope of amending the contractual provisions that result in failure to test the
  contractual cash flows. T aking above into account Alior Bank is in the process of determining the type, scope and
  timing of actions in the field of, changes of doubts from the point of view of the classification according to IFRS 9
  of contractual provisions in order to meet the re quirements of the contractual cash flow test enabling the


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  17
  classification of these loans to the category of financial assets measured at amortized cost. This portfolio
  amounted to about PLN 800 M equil 1.54% of total receivables from customers.
  Classificat ion
  As at 1 January 2018, Alior Bank reviewed the portfolio of financial assets of the IFRS 9 classification principles.
  The review included:
   identification of business models used by the Bank based on the method of reporting and assessment of
  financial results, the method of remuneration of the management staff,
   assigning individual portfolios of financial assets to relevant business models,
   assessment of contractual cash flow characteristics for particular financial assets.
   analysis of sales of financia l assets along with the business case for sales and its frequency
   analysis of contractual clauses used by B ank that may affect cash flows.
  In addition, the Bank identified purchased financial assets with impairment due to credit risk. These types of
  finan cial assets have been recognized in connection with acquisition demerged business of Bank BPH in 2016
  and Meritum Bank in 2015.
  As a result, loans and advances to customers and debt securities (investment bonds) were included in the
  category of measuremen t at amortized cost. In accordance with the principles of IAS 39 applied until 31
  December 2017, those items were classified in the categories of loans and receivables and financial assets
  available for sale and held to maturity.
  Debt securities, which unt il 31 December 201 7 are classified as available -for -sale financial assets, were included
  into the category of fair value measurement for other comprehensive income. These items mainly include a
  portfolio of securities that secures financial liquidity (main ly government bonds, corporate bonds shares that do
  not meet the definition of a capital instrument ).
  The category of measurement at fair value through the financial result includes derivative instruments that are not
  hedging instruments in accordance with hedge accounting principles and commercial securities portfolio
  (Treasury bonds and corporate bonds). Until 31 December 201 7, in line with IAS 39, these items were classified as
  financial assets held for trading.
  Financial liabilities
  The application of IFRS 9 does not have a material impact on changing the classification of financial liabilities to
  the category of financial liabilities. Derivatives and financial liabilities due to short sales are valued as at 1 January
  2018 at fair value through profit o r loss. Other items of financial liabilities are measured at amortized cost.
  In addition, financial guarantees are valued at the higher of the impairment loss for expected credit losses and the
  amount initially recognized less the accumulated amount of inc ome.
  Impairment
  In accordance with IFRS 9, the Bank estimates impairment losses for expected credit losses. for all financial assets
  at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.
  IFRS 9 replaces the impairment model introduced by the provisions of IAS 39 which is based on the “incurred
  loss” concept, and introduces a new model based on the expected credit loss (ECL) concept.
  Loss Identification Period
  Expected losses are estimated at a 12 -month or in a life -time, according to the following rule:
   Bucket 1 - assets for which there was no significant increase of credit risk from the initial recognition => 12
  months


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  18
   Bucket 2 - assets for which there was a significant increase of credit risk, however, there are no indications of
  impair ment => life -time
   Bucket 3 - assets for which there are premises for impairment => life -time .
  Identification of the credit risk deterioration
  The principles of recognizing impairment triggers remain unchanged versus the principles applied in IAS 39. The
  Bank applies the full cross -default principle, ie the identification of the premise on any customer involvement
  results in the classification of the portfolio with indications of impairment of all its exposures. The rules for
  identifying a significant i ncrease of credit risk from the initial recognition are based on a combination of:
  • qualitative criterias,
  • quantitative criterias .
  The Bank includes for qualitative criteria:
  • occurrence of overdue exceeding 30 days ,
  • classification of the client on the list of higher risk ("watch list" ,)
  • forbearance (ie customer staying in the post -restructuring period probabation) .
  The Bank includes for quantitative criteria :
  • increase above defined thresholds, of the cumulative probability of default in the pe riod to maturity determined
  between the date of the engagement and the date of the valuation.
  • m ateriality thresholds are defined at the level of homogeneous segments, taking into account the credit quality
  of individual populations.
  Identification of cri terias of significant credit risk deterioration is performed at the single exposure level.
  Estimation of expected losses
  The estimated losses expected for exposures designated for Bucket 1 or Bucket 2 are based on:
  • estimated exposure value at the time of default (EAD model)
  • estimated distribution of risk of default within the lifetime of the exposure (life -time PD model)
  • estimated level of loss in case of default of the client (LGD model).
  The estimate horizon covers the period of the next 12 months (or the maturity if shorter) for Bucket 1 and the
  estimated horizon covers the period up to the expected maturity for Bucket 2.
  The EAD model shows the expected distribution of exposure of a given credit exposure in the period to maturity.
  The model for products with repayment schedules is based on contract flows modified by the effec t of
  prepayment / underpayment. The model for products without repayment schedules is based on the average
  expected use of the credit limit granted.
  The life -time PD model us ed to estimate credit losses is the same as the model used to assess the occurrence of a
  significant deterioration in credit quality.
  The LGD model illustrates the expected level of loss from the exposure where the customer defaults. It includes all
  possib le recovery paths / scenarios, including the pricing of individual colleteral for each transaction.
  The expected losses in the life -time horizon are estimated taking into account future macroeconomic conditions
  in the multi -scenario option.
  The estimation of expected credit losses for exposures designated in Bucket 3 remains unchanged against the
  principles of IAS 39.
  The process of estimating expected losses
  Estimation of expected credit losses, including the transfer of exposures between b uckets, is made in a fully
  automated, dedicated system which on a daily basis, illustrates the status and valuation for each of the exposures.
  The process of accounting enteres of valuation results has been fully automated.


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  19
  Validation
  All models used in the estimation of impairment according to IFRS 9 have been subjected to the process of
  independent internal validation, which ended with a positive result.
  Exposures acquired in impairment (POCI)
  The Bank estimates the expected credit losses over the life -tim e horizon for exposures purchasef or originated
  credit impaired financial assets , irrespective of current credit quality. The valuation of these exposures is carried
  out using standardized models, including credit risk adjusted effective interest rates (so -called CEIR). The CEIR
  rate is the rate used to measure to the fair value of the exposure at the acquisition date.
  For POCI exposures, a write -off is a cumulative change in expected credit losses between their current estimate
  and the level set at the date of acquisition of the exposure. In the case of a drop in the estimated credit losses,
  the write -down takes the form of a correction increasing the gross value of the exposure (the so -called over -
  write ).
  Hedge accounting
  Pursuant to the provision of I FRS 9 7.2.21, Alior Bank has decided to continue to apply the hedge accounting
  principles under IAS 39. Therefore, in the area of hedge accounting, the accounting policies have not been
  changed.
  Comparative data
  In accordance with IFRS 9, Alior Bank decid ed to use the exemption of the obligation to restate comparative data
  for previous periods presented in financial statements for periods beginning on 1 January 2018 or later due to the
  first application of IFRS 9. Changes in the carrying amount of assets and financial liabilities resulting from the
  application of IFRS 9 are recognized in equity as at 1 January 2018 as a result of previous years.
  Summary of the impact of the implementation of IFRS 9 on the statement of financial position as at 1 January
  2018 in comparison to the data in IAS 39 as at 31 December 2017
  Carrying amount in accordance with IAS 39 as at 31.12.2017
  Estimated impact of implementing IFRS 9 on 01.01.2018 New carrying amount in accordance with IFRS 9 as at 01.01.2018
  ASSETS Classification according to IAS 39 Classification according to IFRS 9
  impact of changing classification and valuation (1)
  impact of impairment (2)
  Total impact (1)+(2)
  Cash and balances with the Central Bank Loans and advances to customers Financial assets measured at amortized cost 965 391 0 0 0 965 391
  Financial assets held for trading Financial assets measured at amortized cost
  Financial assets measured at fair value through profit or loss 452 551 0 0 0 452 551
  Available -for-sale financial assets Available -for-sale financial assets
  Financial assets measured at fair value through other comprehensive income 9 649 751 105 105 9 649 856
  Financial assets measured at amortized cost 2 384 004 4 538 -1 946 2 592 2 386 596
  Financial assets measured at fair value through profit or loss 38 569 0 0 0 38 569
  Investment securities held to maturity Financial assets held to maturity Financial assets measured at amortized cost 1 117 894 0 -1 018 -1 018 1 116 876
  Derivative hedging instruments
  Financial liabilities measured at fair value through other comprehensive income
  Financial liabilities measured at fair value through other comprehensive income
  87 785 0 0 0 87 785
  Amounts due from banks Loans and advances to customers Financial assets measured at amortized cost 898 977 0 -4 -4 898 973


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  20
  Carrying amount in accordance with IAS 39 as at 31.12.2017
  Estimated impact of implementing IFRS 9 on 01.01.2018 New carrying amount in accordance with IFRS 9 as at 01.01.2018
  ASSETS Classification according to IAS 39 Classification according to IFRS 9
  impact of changing classification and valuation (1)
  impact of impairment (2)
  Total impact (1)+(2)
  Loans and advances to customers Loans and advances to customers Financial assets measured at amortized cost 51 244 093 0 -905 284 -905 284 50 338 809
  Assets pledged as collateral Available -for-sale financial assets/ Financial assets held to maturity
  Financial assets measured at amortized cost / Financial assets measured at fair value through other comprehensive income
  408 911 0 0 0 408 911
  Income tax asset 530 759 264 290 795 049
  Other assets 524 047 0 564 564 524 611
  TOTAL ASSETS 68 302 732 4 643 -907 688 -638 755 67 663 977
  Carrying amount in accordance with IAS 39 as at 31.12.2017
  Estimated impact of implementing IFRS 9 on 01.01.2018 New carrying amount in accordance with IFRS 9 as at 01.01.2018
  lLIABILITIES Classification according to IAS 39 Classification according to IFRS 9
  impact of changing classification and valuation (1)
  impact of impairment (2)
  Total impact (1)+(2)
  Financial liabilities held for trading
  Financial liabilities measured at fair value through profit or loss
  Financial liabilities measured at fair value through profit or loss 435 878 0 0 0 435 878
  Amounts due to banks Financial liabilities measured at amortized cost
  Financial liabilities measured at amortized cost 743 911 0 0 0 743 911
  Amounts due to customers Financial liabilities measured at amortized cost
  Financial liabilities measured at amortized cost 57 655 618 0 0 0 57 655 618
  Derivative hedging instruments
  Financial liabilities measured at fair value through other comprehensive income
  Financial liabilities measured at fair value through other comprehensive income
  5 419 0 0 0 5 419
  Provisions 90 433 0 118 669 118 669 209 102
  Income tax liabilities 102 382 68 576 170 958
  Total liabilities 59 033 641 0 118 669 187 245 59 220 886
  Share capital 1 292 636 0 1 292 636
  Supplementary capital 4 817 331 0 4 817 331
  Revaluation reserve 13 944 10 629 24 573
  Other reserves 184 894 0 184 894
  Foreign currency translation differences 594 0 594
  Accumulated losses 495 844 -836 629 -340 785
  Totak equity 6 805 243 -826 000 5 979 243
  TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 65 838 884 0 118 669 -638 755 65 200 129
  In respect of loans and advances to customers also due to the implementation of IFRS 9 (without affecting the net
  value):
  - implementation of changes in the definition of the gross carrying amount in range of the interest for impaired
  exposures, which as of 1 January 2018 symmetrically increase the gross exposures value and impairment
  allo wance in the amount of PLN 193.8 M,
  - transformation of purchased or iginal credit impaired assets (POCI) in the balance sheet by adjusting the gross
  value and write -offs in the amount of PLN 629.8 M .


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  21
  Impact on capital requirements
  On 12 December 2017, the European Parliament and the EU Council adopted Regulation No. 2017/2395
  amending Regulation (EU) No 575/2013 regarding transitional arrangements to mitigate the impact of the
  introduction of IFRS 9 on own funds and on the treatment of large exposures to entities in the sector publicly
  denomina ted in the national currency of any Member State. This Regulation entered into force on the day
  following its publication in the Official Journal of the European Union and has been applicable since 1 January
  2018. The European Parliament and the Council (E U) have recognized that the application of IFRS 9 may lead to a
  sudden increase in write -downs for expected credit losses, and hence, the fall in Tier 1 capital.
  The Regulation on the amortization of the impact of IFRS 9 on Tier I predicts primarily the po ssibility of applying
  appropriate multipliers in subsequent years of the transition period from 2018, which are respectively: 95%, 85%,
  70%, 50%, 25%. when the opening balance as of the date of first application of IFRS 9 reflects a decrease in Tier 1
  Comm on Equity as a result of increased provisions for expected credit losses, including a write -off for expected
  credit losses over the entire life of financial assets affected by credit risk impairment, compared to with closing
  balance.
  Alior Bank SA, after a nalyzing the requirements of Regulation No. 2017/2395, decided to apply the transitional
  provisions provided for in this Regulation, which means that the full impact of implementing the IFRS will not be
  taken into account for the purpose of assessing the B ank's capital adequacy.
  The Bank settles in addition deferred tax asset arising from the entry into force of IFRS 9 in ca lculation of capital
  adequacy. In connection with this settlement, a position deducted from Tier 1 capital arises in accordance with art.
  36 par. 1 lit c of th e CRR Regulation and negatively affects on effect of the implementation of IFRS 9.
  The table below presents the impact of the application of IFRS 9 for the first time on capital adequacy including
  and without taking into account t he transition period :
  Impact of IFRS 9 including the transition period Impact of IFRS 9 without considering the transition period
  Total capital (TIER 1, TIER 2) 7 661 523 6 608 156
  The total capital requirement 4 033 552 3 952 180
  Total capital ratio 15,20% 13,38%
   IFRS 15 Revenue from contracts with customers
  Applies to annual periods beginning on or after 1 January 2018 .
  The amendments provided in IFRS 15 will apply to all contracts that generate income. The fundamental principle
  of the new standard is to recognise income at transfer of goods or services to customers, in the amount of the
  transactional price. All goods or services sold in packets that may be identified within the packet, are to be
  recognised separately; additionally, all discounts and rebates off the transactional price, as a rule, should be
  allocated to each element of the packet. When the income is varia ble, then in accordance with the new standard,
  the variable amounts are recognised as income as long as it is highly likely that the income will not be reversed as
  a result of revaluation. Additionally, in compliance with IFRS 15, any costs incurred to ac quire and secure hedging
  of the contract with the customer shall be capitalised and recognised over time throughout the time the benefits
  from the contract are consumed. The Bank assessed all elements of the income recognition model in compliance
  with IFR S 15. As a result, the Bank did not identify material differences in income recognition between the
  requirements of IAS 18 and IFRS 15. Therefore, the implementation of IFRS 15 did not affect the Bank's equity.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  22
   IRFS 16 Leases
  Applies to annual periods beginning on 1 January 2019. The new standard sets the rules of recognition,
  presentation, and disclosures concerning leases. All lease transactions result in the lessee gaining the right to use
  the asset and a liability to make payments. Thus, IFRS 16 cancels lease classification into operational and financial
  lease in compliance with IAS 17 and introduces one model for accounting recognition of leases by the lessee.
  The lessees shall be obliged to recognise: (a) assets and liabilities for all lease tr ansactions concluded for over 12
  months, unless this is a low value asset; and (b) depreciation of leased asset separately from interest on the lease
  liability in the income statement.
  The Bank is of the opinion that the application of the new standard wil l affect recognition, presentation,
  measurement, and disclosure of operational lease assets and the corresponding liabilities in the Bank's financial
  statements as a lessee.
  Standards and interpretations that have not been approved by the European Union yet:
   Other changes(a)
  Amendments to IFRS 10 and IAS 28 concerning sale or contribution of assets by investors to a joint venture or an
  affiliated entity. Amendments to IFRS 4, Insurance contracts with respect to the implementation of IFRS 9 and
  amendments to IFRS 2 Share -based Payments – the Bank is of the opinion that the application of the amended
  standards will have no material impact on the financial statements when initially applied.
  Amendments to IAS 40 and amendments to IFRS 2014 -2016 (IFR S 1, IAS 28) will have no impact on the financial
  statements of the Bank .
  4.2 Changes to presentation and clarification of differences versus the financial statements published
  earlier
  Restatement of comparative data in connection with settlement of the acquisition of the demerged business of
  Bank BPH SA
  Due to the completion of the process of final settlement of the acquisition of the demerged business of Bank
  BPH, mentioned in note 1.1, the data as of 31 December 2016 was retrospectively restated.
  In th e notes presented below, the data restat ed versus the published version is clearly marked as restat ed. Non -
  transformed data is not marked as above. Additional information related to the settlement is provided in Note 44.
  ASSETS 31.12.2016 approved adjustment 31.12.206 restated
  Cash and balances with the Central Bank 1 082 991 0 1 082 991
  Financial assets held for trading 419 551 0 419 551
  Available -for-sale financial assets 9 357 734 16 912 9 374 646
  Investment securities held to maturity 1 954 0 1 954
  Derivative hedging instruments 71 684 0 71 684
  Amounts due from banks 1 364 226 0 1 364 226
  Loans and advances to customers 46 279 849 -31 226 46 248 623
  Assets pledged as collateral 366 984 0 366 984
  Property, plant and equipment 483 520 0 483 520
  Intangible assets 480 913 0 480 913
  Investments in subsidiaries 72 359 0 72 359
  Non -current assets held for sale 679 0 679
  Income tax asset 523 371 9 199 532 570
  Deferred 523 371 9 199 532 570
  Other assets 706 034 -43 939 662 095
  TOTAL ASSETS 61 211 849 -49 054 61 162 795


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  23
  LIABILITIES AND EQUITY 31.12.2016 approved adjustment 31.12.2016 restate d
  Financial liabilities held for trading 298 314 0 298 314
  Amounts due to banks 381 235 0 381 235
  Amounts due to customers 51 404 848 0 51 404 848
  Derivative hedging instruments 6 119 0 6 119
  Provisions 286 791 0 286 791
  Other liabilities 1 433 760 -6 003 1 427 757
  Income tax liabilities 13 125 0 13 125
  Current 13 125 0 13 125
  Subordinated loans 1 164 794 0 1 164 794
  Share capital 1 292 578 0 1 292 578
  Supplementary capital 4 184 953 0 4 184 953
  Revaluation reserve -71 615 0 -71 615
  Other reserves 184 894 0 184 894
  Foreign currency translation differences -22 0 -22
  Current year's profit/loss 632 075 -43 051 589 024
  TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 61 211 849 -49 054 61 162 795
  01.01.2016 - 31.12.2016 approved adjustment 01.01.2016 – 31.12.2016 restated
  Intrest income 2 639 265 0 2 639 265
  Interest expense -697 391 0 -697 391
  Net interest income 1 941 874 0 1 941 874
  Dividend income 68 0 68
  Fee and commission income 592 337 0 592 337
  Fee and commission expense -257 980 0 -257 980
  Net fee and commission income 334 357 0 334 357
  Trading and revaluation result 319 779 0 319 779
  Net gain (realized) on other financial instruments 21 919 0 21 919
  Other operating income 102 014 0 102 014
  Other operating costs -51 720 0 -51 720
  Net other operating income 50 294 0 50 294
  Profit from acquisition of the demerged business of Bank BPH 508 056 -43 051 465 005
  General administrative expenses -1 543 456 0 -1 543 456
  Net impairment allowance s and write -downs -794 733 0 -794 733
  Banking tax -130 893 0 -130 893
  Profit before tax 707 265 -43 051 664 214
  Income tax -75 190 0 -75 190
  Net profit 632 075 -43 051 589 024
  Changes to presentation
  As compared to the financial statements made as at 31.12.2016, the presentation of interest income and expense
  concerning derivative instruments has been modified in order to reflect better the economic nature of such
  transactions.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  24
  Income statement’s item
  Data from the statements Modification Restated
  01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2016 - 30.09.2016
  Interest income 2 933 858 -294 593 2 639 265
  Interest income from financial instruments measured at amortized cost including the effective interest rate method 2 482 318 0 2 482 318
  term deposits 1 494 0 1 494
  loans 2 329 825 0 2 329 825
  financial assets available for sale 128 274 0 128 274
  receivables acquired 11 564 0 11 564
  other 11 161 0 11 161
  Other interest income 451 540 -294 593 156 947
  current accounts 18 958 0 18 958
  over night deposits 1 185 0 1 185
  derivative hedging instruments 431 397 -294 593 136 804
  Interest expense -991 984 294 593 -697 391
  Interest expense from financial instruments measured at amortized cost including the effective interest rate method -544 329 0 -544 329
  term deposits -400 454 0 -400 454
  repo transactions in securities -13 837 0 -13 837
  cash deposits -3 446 0 -3 446
  own issues -124 139 0 -124 139
  other -2 453 0 -2 453
  Other interest expenses -447 655 294 593 -153 062
  current deposits -48 402 0 -48 402
  derivative hedging instruments -399 253 294 593 -104 660
  Net interest income 1 941 874 0 1 941 874
  5 Operating segments
  Segment description
  Alior Bank SA pursues its business activity within segments offering specific products and services addressed to
  specified customer groups. The split of business segments provides for consistency with the sale management
  model and for providing customers with a comprehensive product offer, covering both traditional banking
  products and more complex investment products.
  Banking operations cover three core business segments:
   retail segment;
   business segment;
   treasury activities;
  The core products for natural persons are as follows:
   credit products: cash loans, credit cards, current account overdraft facilities, mortgage loans;
   deposit products: term deposits, savings deposits;
   brokerage products and investment funds;
   personal accounts;
   transactional se rvices: cash deposits and withdrawals, transfers;
   currency exchange transactions.
  The core products for business customers are as follows:
   credit products: overdraft limits in current accounts, working capital loans, investment loans, credit cards;


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  25
   deposit products: term deposits;
   current and subsidiary accounts;
   transactional services: cash deposits and withdrawals, transfers;
   treasury products: FX exchange transactions (also term FX transactions), derivative instruments;
  The analysis covers the profitabil ity of the retail and business segments. Profitability covers:
   margin income decreased by the funding costs (a rate at which the branch acquires funding from the Treasury
  Department);
   fee and commission income;
   income from treasury transactions and FX transactions by customers;
   other operating income and expenses.
  Income of the retail segment cover also income from sales of brokerage products (e.g. income for the
  maintenance of brokerage accounts, brokerage services in securities trading and income from distribution of
  investment fund units).
  The income from the business segment also covers income from a car loan portfolio.
  The item Treasury activity covers management effects of the global position – liquidity and FX position, resulting
  from the activity of the Bank's units.
  The profit and loss accounts presented below, split by segment, contain a reconciliation item. The items cover:
   internal interest result accruing on the balance on net impairment allowances;
   commission costs not allocated to any busine ss units (e.g. cash handling costs, ATM use costs, costs of
  domestic and foreign transfers);
   other operational expenses and income, not related directly to the operation of business segments.
  Results and volumes split by segment for the year ended on 31 December 2017
  Retail customers Corporate customers Treasury Total business segments Reconciliation items Total Bank
  External interest income 1 830 336 1 011 814 -9 158 2 832 992 0 2 832 992
  external income 2 173 382 1 289 199 128 023 3 590 604 0 3 590 604
  external expense -343 046 -277 385 -137 181 -757 612 0 -757 612
  Internal interest income -16 042 -263 953 279 995 0 0 0
  internal income 843 894 186 031 2 789 704 3 819 629 0 3 819 629
  internal expense -859 936 -449 984 -2 509 709 -3 819 629 0 -3 819 629
  Net interest income 1 814 294 747 861 270 837 2 832 992 0 2 832 992
  Fee and commission income 355 914 408 185 -969 763 130 38 608 801 738
  Fee and commission expense -213 862 -158 512 -12 179 -384 553 19 686 -364 867
  Net fee and commission income 142 051 249 674 -13 148 378 577 58 294 436 871
  Dividend income 0 0 0 0 31 31
  Trading and revaluation result 4 181 49 819 315 314 369 314 0 369 314
  Net gain (realized) on other financial instruments 117 006 174 518 -284 616 6 908 0 6 908
  Other operating income 171 457 22 886 -60 194 284 -88 479 105 805
  Other operating expenses -53 612 -44 133 1 330 -96 416 18 196 -78 220
  Net other operating income 117 845 -21 247 1 270 97 868 -70 283 27 585
  Total result before impairment losses 2 195 377 1 200 625 289 657 3 685 659 -11 958 3 673 701
  Net impairment allowances and write - downs -485 800 -413 500 0 -899 300 -21 166 -920 466
  Total result after impairment losses 1 709 577 787 125 289 657 2 786 359 -33 124 2 753 235
  General administrative expenses -1 464 041 -519 328 -5 151 -1 988 520 0 -1 988 520


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  26
  Retail customers Corporate customers Treasury Total business segments Reconciliation items Total Bank
  Profit before tav 245 536 267 797 284 506 797 839 -33 124 764 715
  Tax income 0 0 0 0 -225 820 -225 820
  Income tax 245 536 267 797 284 506 797 839 -258 944 538 895
  Depreciation 0 0 0 0 0 -172 145
  Assets 41 122 931 27 683 132 45 356 68 851 419 530 759 69 382 178
  Liabilities 40 078 781 22 383 286 12 486 62 474 553 102 382 62 576 935
  Results and volumes split by segment for the year ended on 31 December 2016
  Transformed data Retail customers Corporate customers Treasury Total business segments Reconciliation items Total Bank
  External interest income 1 299 671 546 502 93 684 1 939 857 2 017 1 941 874
  external income 1 640 530 895 476 101 242 2 637 248 2 017 2 639 265
  external expense -340 859 -348 974 -7 558 -697 391 0 -697 391
  Internal interest income -43 001 -12 581 61 793 6 211 -6 211 0
  internal income 532 717 256 492 1 259 074 2 048 283 25 2 048 308
  internal expense -575 718 -269 073 -1 197 281 -2 042 072 -6 236 -2 048 308
  Net interest income 1 256 670 533 921 155 477 1 946 068 -4 194 1 941 874
  Fee and commission income 239 210 290 809 517 530 536 61 801 592 337
  Fee and commission expense -122 886 -56 587 -34 954 -214 427 -43 553 -257 980
  Net fee and commission income 116 324 234 222 -34 437 316 109 18 248 334 357
  Dividend income 0 0 0 0 68 68
  Trading and revaluation result 3 885 53 031 262 863 319 779 0 319 779
  Net gain (realized) on other financial instruments 105 447 133 596 -217 124 21 919 0 21 919
  Other operating income 138 825 17 551 5 161 161 537 -59 523 102 014
  Other operating expenses -13 859 -64 -1 686 -15 609 -36 111 -51 720
  Net other operating income 124 966 17 487 3 475 145 928 -95 634 50 294
  Total result before impairment losses 1 607 292 972 257 170 254 2 749 803 -81 512 2 668 291
  Net impairment allowance s and write - downs -479 566 -288 937 0 -768 503 -26 232 -794 733
  Total result after impairment losses 1 127 727 683 322 170 253 1 981 302 -107 744 1 873 558
  Profit from acquisition of the demerged business of Bank BPH 0 0 0 0 465 005 465 005
  General administrative expenses -1 240 676 -429 420 -4 254 -1 674 350 1 -1 674 349
  Gross profit/loss -112 949 253 902 165 999 306 952 357 262 664 214
  Income tax 0 0 0 0 -75 190 -75 190
  Net profit/loss -112 949 253 902 165 999 306 952 282 072 589 024
  Depreciation 0 0 0 0 0 -101 832
  Assets 36 446 241 24 156 038 37 145 60 688 478 523 371 61 162 795
  Liabilities 34 664 532 20 296 073 9 253 54 975 861 13 125 54 982 983
  Income and expenses are generated primarily in Poland. Opened in 2017, the branch in Romania generated a
  gross loss amounted to PLN 30 219 thousand and amounted to PLN 6 166 thousand in 2016.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  27
  Notes to income statement
  6 Net interest income
  6.1 Accounting principles
  Interest income and expenses cover interest on financial instruments measured at amortised cost and instruments
  measured at fair value with the exception of hedging derivative instruments classified as available for trading. Net
  interest also includes fees and commissions directly related to the origination of financial instruments (both
  income, including the portion of fees received from insurance companies for distribution of insurance, and costs,
  including external and internal incremental costs) constit uting the integral part of the effective interest rate.
  The effective interest rate method consists in accruing the amortised cost of financial assets or financial liabilities
  and allocation of interest income or expense. The effective interest rate is t he rate to discount estimated future
  cash flows to the net carrying value of financial assets or liabilities. In case of financial assets or a group of similar
  financial assets for which an impairment allowance was recognised, interest income accrues on th e current value
  of receivables (the value reduced by the impairment allowance), at the effective interest rate.
  Interest income and expense on derivative instruments, classified as held for trading, is disclosed as interest
  income and expense along with the effective part of the cash flow hedges. Accrued interest receivable and
  payable is presented in the items of the statement of financial condition to which it refers.
  6.2 Financial data
  01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2016 – 31.12.2016
  Interest income 3 590 604 2 639 265
  Interest income from financial instruments measured at amortized cost including the effective interest rate method 3 417 540 2 482 318
  term deposits 1 045 1 494
  loans 3 193 562 2 329 825
  financial assets available for sale 165 562 128 274
  receivables acquired 38 859 11 564
  repo transactions in securities 7 823 4 554
  investment securities held to maturity 9 281 768
  other 1 408 5 839
  Other interest income 173 064 156 947
  current accounts 25 156 18 958
  over night deposits 1 558 1 185
  derivative hedging instruments 146 350 136 804
  Interest expense -757 612 -697 391
  Interest expense from financial instruments measured at amortized cost including the effective interest rate method -508 435 -544 329
  term deposits -345 977 -400 454
  repo transactions in securities -136 979 -124 139
  cash deposits -15 999 -13 837
  own issues -3 300 -3 446
  other -6 180 -2 453
  Other interest expenses -249 177 -153 062
  current deposits -121 372 -48 402
  derivative hedging instruments -127 805 -104 660
  Net interest income 2 832 992 1 941 874  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  28
  Interest income primarily covers interest on loans, derivative instruments and interest and discount on bonds.
  Interest expense primarily covers interest on term own issues .
  In 2017 and 2016 the amount of interest income on loans with re cognised impairment amounted to PLN 24 3 769
  thousand and PLN 142 974 thousand.
  6.3 Significant estimates and assumptions – recognition of bancassurance income
  The Bank allocates the received remuneration for distribution of insurance products related to the sale of loans –
  in accordance with the economic content of the transaction – as remuneration constituting:
   an integral part of the remuneration received for the offered financial instruments;
   remuneration for agency services;
   remuneration for the provision of additional activities performed during the insurance contract (recognised by
  the Bank over a period when the services are provided).
  The economic title of the received remuneration determines the way it is disclosed in the Bank's books.
  The model of “relative fair value” is applied to determine the split of the remuneration related to insu rance
  offered in connection with cash and mortgage loans and insurance sold without any relationship to financial
  instruments.
  The “relative fair value” model approved by the Bank consists in estimating the fair value of each element of the
  overall servic e of loan sale with insurance in order to determine the proportion of fair value of both services. In
  accordance with such proportion of fair value, remuneration under the joint loan and insurance transaction is
  allocated to each component. Additionally, in order to determine the correct amount of income to be
  recognised over time as interest income, the model provides for the establishment and update of provisions for
  remuneration refund for insurance agency services when the customer resigns from insuran ce. The provision due
  to the uncertainty related to the customers’ option to resign from the insurance cover at any time during the term
  of the contract is verified periodically by each credit product group. The Bank's remuneration for insurance
  distribu tion is reduced by uncertain income related to estimated refunds due to the customers’ resignation from
  insurance.
  The remuneration for sale of insurance products offered to the Bank's customers in combination with credit
  products in line with the period ically updated “loan relative fair value” model is recognised after deferral of a part
  of the remuneration to cover the anticipated refunds of remuneration due to the customers resigning or
  withdrawing from insurance contracts.
  Additionally, in its profi t and loss account, the recognises income on the sale of insurance distributed jointly with
  the offered car loans and loans with legal protection coverage that are fully accounted for over time at the
  effective interest rate.
  Additionally, the Bank provides customers with the insurance cover under other insurance products than related
  to credit products, including accident insurance, motor, housing, travel insurance and investment products
  (insurance capital funds).
  Income fro m the distribution of those products are recognised as follows:
   insurance products based on monthly settlements with insurance companies and customers are recognised in
  the profit and loss account on a monthly basis;
   on sale of insurance not related to sa les of banking products, including: Unit Linked and Insurance with
  Capital Fund are recognised in full amounts in the profit and loss account when the operation is performed in
  the part related to the completed sale agency service, and in the part concern ing remuneration for
  subsequent services is recognised over time with a straight -line method . Like in the case of loan -related


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  29
  insurance products, the model for unrelated insurance also covers the establishment and updates of provision
  for insurance remune ration refunds should customers resign from insurance.
  6.4 Sensitivity analysis of significant estimates and assumptions
  In 2017 and 2016 the Bank recognised over time remuneration for insurance offered in connection with cash and
  mortgage loans based on the “relative fair value” model, reflecting the economic content of the transaction in the
  most appropriate way. Details in Note 6.3.
  An estimated sensitivity analysis of changes of the income recognised by the Bank in 2017 with reference to
  bancassurance is as follows:
  Type of scenario 2017 2016
  increased provision for resignations by 5pp PLN -9.86 M – reduced net interest PLN -15.19 M – reduced net interest
  decreased provision for resignations by 5pp PLN +9.86 M – increased net interest PLN +15.19 M – increased net interest
  increased income recognised all at once by 1pp PLN +1.27 M – increased net fees and commissions PLN +661 thousand – increased net fees and commissions
  decreased income recognised all at once by 1pp PLN -1.27 M – decreased net fees and commissions PLN -661 thousand – decreased net fees and commissions
  7 Net fee and commission income
  7.1 Accounting principles
  Net fee and commission income is recognised basically on the accrual basis when the service is performed. The
  income is generated as a result of financial services offered by the Bank. Fees and commissions that do not
  constitute an integral part of the effective interest rate, including fees for handling bank accounts and credit cards,
  are accounted for with a straight -line method in the profit and loss account and presented as income or costs.
  The other fees and c ommissions related to financial services offered by the Bank, such as cash management,
  brokerage services, investment consulting, financial planning, investment banking services, and asset
  management services – if received periodically, are recognised in t he profit and loss account when the service is
  performed.
  7.2 Financial data
  01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Fee and commission income 801 738 592 337
  payment and credit cards service 212 606 114 232
  maintaining bank accounts 133 827 110 958
  brokerage commissions 124 272 77 782
  loans and advances 88 927 63 727
  transfers 63 418 41 609
  revenue from bancassurance activity 62 238 74 079
  cash operations 46 030 27 368
  guarantees, letters of credit, collection, commitments 14 407 14 261
  receivables acquired 13 847 8 970
  for custody services 10 617 3 761
  other commissions 31 549 55 590


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  30
  01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Fee and commission expenses -364 867 -257 980
  costs of card and ATM transactions, including costs of cards issued -154 842 -83 610
  commissions paid to agents -39 846 -35 011
  commissions for access to ATMs -28 316 -22 336
  commissions paid under contracts for performing specific operations -27 919 -12 112
  insurance of bank products -19 398 -25 956
  costs of awards for customers -19 388 -24 191
  brokerage commissions -5 038 -3 699
  for custody services -3 158 -847
  other commissions -66 962 -50 218
  Net fee and commission income 436 871 334 357
  As a result of the merger of Alior Bank SA with the demerged part of Bank BPH SA, the acquired assets included
  custody services which are continued.
  The Bank provides the following custody services:
   safekeeping of customers’ assets,
   transaction settlement and clearing,
   disbursement of benefits under securities.
   reporting of balances of holdings,
   acting as depository.
  8 Trading and revaluation result
  8.1 Accounting principles
  The trading and revaluation result covers the results on: FX transactions, on interest rate transactions, hedge, and
  other instruments. The result on FX transactions covers the following: FX exchange, SWAP transactions (FX swap
  and CIRS with capital exchange); FX forward; FX options and on revaluation of FX denominated assets and
  liabilities. The result on interest rate transactions covers: interest rate swap contracts; FRA and interest rate
  options (CAP/FLOOR). The result does not cover interest income and expenses under IRS and CI RS transactions.
  The result on other financial instruments covers results on commodity derivative instruments (including forward,
  futures), options on stock indices, index baskets and commodities and results on trading in equity securities.
  8.2 Financial data
  01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  FX transactions 9 283 274 109
  Revaluation result 313 740 -42 265
  Interest rate transactions 24 086 75 266
  Ineffective portion of hedge accounting 871 -899
  The result on other instruments includes the result on trading in debt securities classified as held for trading with interest 21 334 13 568
  Total 369 314 319 779  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  31
  9 Net r esult realized on other financial instruments
  9.1 Accounting principles
  The realised result on other financial instruments contains profit and loss on disposal of financial instruments
  classified as available for sale and profit and loss as a result of redemption of the Bank's issues.
  9.2 Financial data
  01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2016 – 31.12.2016
  Available -for-sale financial assets 5 750 20 970
  Own issue 1 403 971
  repurchase income 1 405 1 011
  repurchase losses -2 -40
  Investment certificates -245 -22
  Net gain realized on other financial instruments 6 908 21 919
  10 Result on other operating income and expenses
  10.1 Accounting principles
  The other operating income and expenses include income and expenses not related directl y to core business
  activities. T he other operating income covers primarily income from managing third party assets, damages
  received, penalties and fines, remuneration under contracts with various counterparties, refunded costs rela ted to
  pursuance of claims. The other operating expenses include primarily costs of incidents related to the operational
  risk, pursuant of claims and third party asset management. Income is recognised in the profit and loss account in
  full amounts. In the case of income for third party asset management, monthly accoun ting periods are decisive
  for full recognition in the profit and loss account.
  10.2 Financial data
  01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Other operating income from: 105 805 102 014
  fees paid by counterparts 42 517 21 465
  reimbursement of litigation costs 25 371 21 440
  operating risk 6 734 2 032
  management of third party assets 4 704 6 921
  refunding costs of Banking Guarantee Fund 23 17 881
  acquisition of receivables 0 9 119
  other 26 456 23 156
  Other operating expenses due to: -78 220 -51 720
  litigation costs -28 393 -18 501
  operating risk -24 990 -7 344
  paid compensations, fines and penalties -10 829 -3 665
  management of third party assets -2 112 -1 417
  awards given to customers -1 776 -1 689
  other -10 120 -19 104
  Net other operating income and expense 27 585 50 294  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  32
  11 General administrative expenses
  11.1 Accounting principles
  Cost type description
  Employee benefits
  Apart from salaries and social insurance (including premiums for retirement insurance as detailed in the note on “Provisions” ), employee benefits cover the costs of variable components of remuneration for persons in managerial positions with a part being r ecognised as a payment liability in shares settled in cash in compliance with IFRS 2. Additionally, the Bank establishes a provision for future damages and severance pay due to employees whose employment contracts are terminated for reasons not attributab le to employees, as well as periodic recognition of costs falling for the current period, including bonuses and unutilised annual leaves, including all outstanding holiday days.
  General and administrative costs This item covers the following: maintenanc e and rental costs of fixed assets, IT and telecommunications service costs, administrative expenses, promotion and advertising costs, security services and training costs. Lease fees are recognised with a straight -line method as costs in the profit and loss account.
  Amortisation/depreciation
  Depreciation/amortisation of fixed assets and intangible assets accrues with a straight -line method at the approved amortisation/depreciation rates over their anticipated economic life. Recognised in the profit and loss account. The amount subject to amo rtisation/depreciation shall be understood as the purchase price or manufacturing cost of the asset, net of its residual value. Every year the useful economic life is updated, depreciation rates and the residual value of depreciated fix ed assets.
  Taxes and charges The following items are included: real estate tax, contributions made to the State Fund for the Rehabilitation of Disabled Persons, municipal and administrative fees, perpetual usufruct fees.
  11.2 Financial data
  01.01.2016 – 31.12.2016 01.01.2015 – 31.12.2015*
  Payroll costs -971 148 -877 750
  remuneration due to employment contracts -789 985 -529 629
  remuneration surcharges -157 801 -92 781
  retention programs 0 -56 378
  revaluation of managment option plan – part settled in cash -13 230 -12 075
  costs of bonus for senior executives settled in phantom shares -2 579 -14 126
  restructuring provision 0 -167 000
  other -7 553 -5 761
  General and administrative costs -633 340 -556 882
  lease and building maintenance expenses -157 701 -146 166
  costs of Banking Guarantee Fund -56 164 -86 564
  IT costs -162 028 -73 154
  marketing costs -67 197 -56 773
  cost of advisory services -45 039 -44 652
  external services -41 931 -40 981
  provision for restructuring 0 -32 668
  training costs -26 438 -22 738
  costs of telecommunications services -25 742 -18 983
  costs of lease of property, plant and equipment and intangible assets -6 989 -4 287
  other -44 111 -29 916
  Amortization and depreciation -172 145 -101 832
  property, plant and equipment -105 073 -64 436
  intangible assets -67 072 -37 396
  Taxes and fees -11 370 -6 992
  Total general administrative expenses -1 788 003 -1 543 456


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  33
  11.3 Operational leases – the Bank as a lessee
  The Bank is a party solely to such lease contracts pursuant to which it accepts for use of third party fixed assets for
  a fee over an agreed period, when the entire risk and benefits from the leased assets remain with the lessor.
  The Bank leases cars. Al l those contracts are operational lease contracts. As at 31 December 2017, the Bank had
  784 lease contracts for cars.
  Operational lease contracts for cars by payment dates 31.12.2017 31.12.2016
  up to 1 year 9 981 11 191
  1 to 3 years 5 783 13 557
  Over 3 years 0 51
  Total 15 764 24 799
  The Bank is also a lessee of office space.
  Rental costs constitute a material item of general overheads. When renting premises for its branches, the Bank
  signs contracts for minimum 5 years. The contracts contain clauses concerning changes to the rent amount
  subject to inflation in each year – the clause is available to the lessor.
  Future lease liabilities by payment dates 31.12.2017 31.12.2016
  up to 1 year 150 082 154 786
  1 to 5 years 394 886 205 742
  Above 5 years 5 067 34 790
  Total 550 035 395 318
  12 Net impairment allowance s and wrtite -downs
  12.1 Accounting principles
  The result from impairment allowance and write -downs consists of the creation and reversal of impairment losses
  on loans and advances to customers, debt securities, property, plant and equipment and intangible assets as well
  as the creation and reversal of off -balance provisions .
  12.2 Financial data
  Note 01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2016 – 31.12.2016
  Impairment losses on impaired loans and advances to customers 20 -882 464 -730 640
  retail customers -491 469 -474 733
  corporate customers -390 995 -255 907
  Debt securities – available -for-sale financial assets 17 16 921 -6 975
  BNR for customers without impairment losses -22 895 -32 021
  retail customers -2 793 -10 417
  corporate customers -20 102 -21 604
  Off-balance provision 26 -6 307 -2 382
  Property, plant and equipment and intangible assets 22 -25 721 -22 715
  Net impairment allowance and write -downs -920 466 -794 733  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  34
  In 2017 Bank sold loans for a total gross amount of PLN 673 289 thousand, the provision recorded for the loans
  portfolio amounted to PLN 504 964 thousand and the result on sales amounted to PLN 1 212 thousand. The
  impact of sales of receivables on costs of risk in 2017 amounted to PLN 74 715 thousand after adjusting the risk's
  parameters to the level of impairments to the risk profile of the part remaining in the Bank
  In 2016 Bank sold loans for a total gross amount of PLN 506 468 thousand, the provision recorded for the loans
  portfolio amounted to PLN 401 196 thousand and the result on sales amounted to PLN 1 212 thousand. All the
  benefits and risks were transferred to the buyer.
  13 Banking Tax
  The Act on Tax from Certain Financial Institutions of 15 January 2016 became effective on 1 February 2016 – the
  Act applies to banks and insurance companies. The tax accrues on the sur plus of assets in excess of PLN 4 billion
  as detailed in trial balances as at the end of each month. Banks are entitled to reduce the taxation base by their
  equity, as well as the amounts of Treasury securities and assets acquired from NBP, constituting c ollateral for the
  refinancing loan granted by NBP. The tax is payable monthly (the monthly rate is 0.0366%) by the 25th day of the
  month following the month to which it applies and is recognised in the profit and loss account in the period to
  which it appl ies.
  14 Income tax
  14.1 Accounting principles
  Income tax covers current tax and deferred tax. Income tax is recognised in the profit and loss account, unless the
  tax is related to:
   transactions recognised in other comprehensive income or directly in equity,
   combination of entities.
  Current tax
  Liabilities (receivables) under current income tax for the current and prior periods are measured at the amount
  expected to be paid to tax authorities (or to refunded from tax authorities at the tax rates (and tax laws) enacted
  or substantively enacted at the end of the reporting period.
  Deferred income tax
  Deferred income tax is calculated as a balance sheet liability based on identification of time differences between
  the tax value and the carrying value of assets and liabilities. The Bank establishes a deferred income tax provision
  with reference to all positive temporary differences with the exception of the following:
   when the deferred income tax provision results from the initial recognition of goodwill or initia l recognition of
  an asset or liability coming from a transaction which is not a combination of entities and when the transaction
  is executed, it does not affect the gross financial profit or taxable income (tax loss);
   the parent entity, investor, or partn er in a joint venture are able to control reversal dates of temporary
  differences and it is likely that the temporary differences are not reversed in the foreseeable future.
  With reference to all negative temporary differences, the deferred tax asset is recognised in the amount of
  probable taxable income which will allow for a set -off of negative temporary differences, with the exception of the
  following:
   when the deferred income tax results from the initial recognition of an asset or liability coming fr om a
  transaction which is not a combination of entities and when the transaction is executed, it does not affect the
  gross financial profit or taxable income (tax loss);
   when negative temporary differences result from investments in subsidiaries, branches, affiliated entities, and
  joint ventures outside the extent when it is probable that they will be reversed in the foreseeable future and
  taxable income will be generated from which such temporary differences can be deducted.


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  35
  The carrying value of the defe rred income tax asset is verified at the end of each reporting period. The Bank
  reduces its carrying value to the extent it is not probable to generate taxable income sufficient to have it realised
  in full or in part.
  A deferred income tax asset and a d eferred income tax provision are measured according to the tax rates which
  will be applicable when the asset is realised or provision reversed, assuming the tax rates (and tax laws) legally or
  actually effective as at the end of the reporting period.
  Curr ent and deferred income tax is recognised directly in other comprehensive income, if it applies to items that
  have been recognised in other comprehensive income in the same or another period.
  A deferred income tax asset and a deferred income tax provision are offset, if a legally enforceable right exists to
  set off the current income tax receivables or payables and the deferred income tax relates to the same taxable
  entity and the same taxation authority.
  14.2 Financial data
  14.2.1 Tax charge disclosed in the profit and loss account
  01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2016 – 31.12.2016
  Current tax 243 193 231 011
  current year 243 193 231 011
  Deferred income tax -17 373 -155 821
  origination and reversal of temporary differences -17 373 -155 821
  Accounting tax recognized in the income statement 225 820 75 190
  14.2.2 Effective tax rate calculation
  01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2016 – 31.12.2016 restated
  Gross profit 764 715 664 214
  Income tax at 19% 145 296 126 200
  Non -tax deductible expenses 72 195 61 633
  Entertainment costs 285 219
  PFRON (State Fund for the Rehabilitation of Disabled People) 1 310 1 185
  Impairment losses on loans in the part not covered with deferred tax 19 287 26 617
  Prudency fee for BGF 10 672 4 977
  Tax on Certain Financial Institutions 38 099 24 870
  Donations 41 26
  Other 2 501 3 739
  Non -taxable income -8 617 -98 701
  Release of loan impairment allowances in the part not covered with the deferred tax -6 830 -935
  Profit from acquisition of the demerged business of Bank BPH 0 -88 351
  Other -1 787 -9 415
  Taxable costs that are not book costs 0 -6 540
  Costs related to expenses for capital increase 0 -6 540
  Recognition of tax loss 2 912 141
  Recognition of an asset as contribution of receivables to a collection company 0 643
  Other 14 034 -8 186
  Accounting tax recognized in the income statement 225 820 75 190
  Effective tax rate 29,53% 11,32%  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  36
  14.2.3 Deferred tax asset and liability
  Deferred tax asset 31.12.2016 restated Changes recognised in financial result Changes recognised in equity 31.12.2017
  Commissions collected in advance 293 824 -9 676 0 284 148
  Interest accrued on deposits 23 581 7 824 0 31 405
  Interest / discount accrued on securities 45 057 3 507 0 48 564
  Negative valuation of securities 21 430 -3 541 -14 793 3 096
  Interest accrued on derivative instruments 24 622 22 642 0 47 264
  Negative valuation of derivative instruments 57 956 1 224 605 59 785
  Premium received on options 16 636 8 731 0 25 367
  Provision for deferred expenses 116 752 -52 445 0 64 307
  Impairment allowances on credit receivables 286 321 35 355 0 321 676
  Other provisions -52 443 17 649 0 -34 794
  Recognition of an asset as a contribution of receivables 6 339 -6 339 0 0
  Tax loss 1 030 3 493 -84 4 439
  Deferred tax asset 841 105 28 424 -14 272 855 257
  Deferred tax liability 31.12.2016 restated Changes recognised in financial result Changes recognised in equity 31.12.2017
  Interest accrued on interbank deposits -406 406 0 0
  Interest accrued on loans -79 866 -49 239 0 -129 105
  Interest / discount accrued on securities -15 271 3 297 0 -11 974
  Positive valuation of securities -486 14 -4 256 -4 728
  Interest accrued on derivative instruments -30 455 -28 162 0 -58 617
  Positive valuation of derivative instruments -87 399 17 936 -656 -70 119
  Difference between balance and tax depreciation -33 514 -5 618 0 -39 132
  Accrued not received income -61 138 50 315 0 -10 823
  Deferred income tax provisions -308 535 -11 051 -4 912 -324 498
  Total effect of temporary differences 532 570 17 373 -19 184 530 759
  Deferred tax asset 31.12.2015 Changes recognised in financial result
  Changes recognised in equity
  Changes recognised to goodwill of BPH 31.12.2016 restated
  Commissions collected in advance 144 815 51 391 0 97 618 293 824
  Interest accrued on deposits 26 772 -5 334 0 2 143 23 581
  Interest / discount accrued on securities 29 225 14 838 0 994 45 057
  Negative valuation of securities 5 375 1 288 12 775 1 992 21 430
  Interest accrued on derivative instruments 23 584 699 0 339 24 622
  Negative valuation of derivative instruments 682 754 -614 835 -15 247 5 284 57 956
  Premium received on options 12 760 2 986 0 890 16 636
  Provision for deferred expenses 23 154 75 973 0 17 625 116 752
  Impairment allowances on credit receivables 157 816 38 343 0 90 162 286 321
  Other provisions -423 6 970 0 -58 990 -52 443
  Recognised asset as contribution to Obrót wierzytelnościami Alior Polska sp. z o.o. spółka komandytowo -akcyjna 12 297 -5 958 0 0 6 339
  Tax loss 0 1 030 0 0 1 030
  Deferred income tax asset 1 118 129 -432 609 -2 472 158 057 841 105


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  37
  Deferred tax provisions 31.12.2015 Changes recognised in financial result
  Changes recognised in equity
  Changes recognised to goodwill of BPH 31.12.2016 restated
  Interest accrued on interbank deposits -9 -396 0 -1 -406
  Interest accrued on loans -53 419 -15 115 0 -11 332 -79 866
  Interest / discount accrued on securities -9 612 -4 739 0 -920 -15 271
  Positive valuation of securities -855 -8 377 0 -486
  Interest accrued on derivative instruments -38 177 8 850 0 -1 128 -30 455
  Positive valuation of derivative instruments -709 056 603 411 22 463 -4 217 -87 399
  Difference between balance and tax depreciation -28 107 427 0 -5 834 -33 514
  Accroued income -4 879 -4 000 0 -52 259 -61 138
  Deferred income tax provisions -844 114 588 430 22 840 -75 691 -308 535
  Total effect of temporary differences 274 015 155 821 20 368 82 366 532 570
  15 Profit per share
  15.1 Accounting principles
  In compliance with IAS 33, the Bank calculates diluted profit per share, including shares issued conditionally within
  incentive progra mmes described in Note 35. The calculations do not include those elements of incentive
  programmes that acted against dilution in the reporting periods and which, in the future, may potentially dilute
  profit per share.
  Core profit per share is calculated as the quotient of profit a ttributable to the Bank's shareholders and the
  weighted average number of ordinary shares in the year.
  Diluted profit per share is calculated as a ratio of profit attributable to the Bank's shareholders and the weighted
  average number of ordinary shares adjusted by potential ordinary convertible shares. The Bank has one category
  that may result in dilution of potential ordinary shares: share options.
  15.2 Financial data
  01.01.2017 – 31.12.2017
  01.01.2016 – 31.12.2016 restated
  Net profit 538 895 589 024
  Weighted average number of ordinary shares 129 259 754 102 218 667
  Share options (number) - adjusting instrument 2 547 486 2 568 564
  Adjusted weighted average number of shares 131 807 240 104 787 231
  Net profit per ordinary share (PLN) 4,17 5,76
  Diluted profit per share (PLN) 4,09 5,62
  Additional information to the statement of financial position
  16 Cash and balances with the c entral bank
  16.1 Accounting principles
  The item “Cash and balances with Central Bank” covers cash at nominal value and cash in the current account
  and deposits with the Central Bank measured at amounts payable inclusive of interest on the funds, if any.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  38
  16.2 Financial data
  31.12.2017 31.12.2016
  Current account with the central bank 253 092 16 959
  Term deposit with the central bank 255 010 344 009
  Cash 457 289 722 023
  Cash and balances with central bank 965 391 1 082 991
  During the day the Bank may use funds in the mandatory reserve account for current cash settlements on the
  basis of instructions placed with the National Bank of Poland, however, the Bank has to maintain an average
  monthly balance in the account equivalent to the declared mandatory reserve.
  The mandatory reserve is the PLN part of cash deposited in bank accounts and obtained from sales of securities
  with the exception of funds received from another domestic bank, credit union, Krajowa Spółdzielcza Kasa
  Osz czędnościowo -Kredytowa, and refundable funds received from BGF. The level of the mandatory reserve is
  determined by the Monetary Policy Council. Since 31 December 2010, the mandatory reserve rate has been at
  3.5 percent for all kinds of deposits, with the exception of funds obtained under repo and sell -buy -back
  transactions where the mandatory reserve rate is 0 percent. The entities that calculate the mandatory reserve
  deduct the calculated amount by equivalent of EUR 500 000.
  Funds in the mandatory reserv e account earn interest at 0.9 of the reference rate. As at 31 December 2017 and
  2016 the interest rate was 1.35%.
  17 Available -for -sale f inancial assets and investment securities held to maturity
  17.1 Accounting principles
  Available for sale f inancial assets include financial assets that are not loans and receivables, investments held to
  maturity, financial assets measured at fair value through profit and loss.
  Instruments classified as available for sale are measured at fair value with the me asurement result recognised in
  equity (other comprehensive income). When such instrument is sold, the cumulated profit/loss is recognised in
  the profit and loss account. Interest accrued at the effective interest rate on assets available for sale is reco gnised
  in the profit and loss account.
  In the case of objective evidence of impairment of debt assets available for sale, a cumulated impairment
  allowance is eliminate d from the revaluation reserve and recognised in the profit and loss account.
  At the en d of each reporting period, the Bank assesses if there are objective impairment indications of available
  for sale financial assets, applying the same criteria as used for financial assets measured at amortised cost. If any
  are detected, the Bank determine s the impairment allowances to be applied.
  The amount of an impairment allowance is the cumulated loss that is derecognised from equity and recognised in
  the profit and loss account as a difference between the acquisition price (reduced by any principal r epayments
  and amortisation) and the present fair value, reduced by all impairment losses of the asset previously recognised
  in profit and loss account.
  Interest income on financial assets available for sale for which an impairment has been recognised (calc ulated on
  the reduced present value) is recognised at the effective interest rate.
  If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available for sale increases and the
  increase may be objectively related to an event occurring after the impairment allowance has been recognised in
  the profit and loss account, the impairment loss is reversed and recognised in the profit and loss account.
  Impairment losses on investment in equity instruments classified as available for sale are no t reversed through
  profit and loss.


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  39
  17.2 Financial data
  Available for sale f inancial assets
  Structure by type 31.12.2017 31.12.2016 restated
  Debt instruments 12 030 778 9 339 005
  Issued by the State Treasury 9 651 360 6 197 981
  Treasury bonds 9 651 360 6 197 981
  Issued by monetary institutions 2 087 331 2 691 128
  Eurobonds 87 665 91 590
  Money bills 1 999 666 2 599 538
  Issued by other financial institutions 91 387 156 746
  Bonds 0 59 880
  Eurobonds 91 387 96 866
  Issued by enterprises 200 700 293 150
  Bonds 200 700 293 150
  Equity instruments 41 546 35 641
  Financial assets available for sale 12 072 324 9 374 646
  By maturity 31.12.2017 31.12.2016 restated
  no specified maturity 41 546 35 641
  ≤ 1M 2 002 613 3 031 043
  > 1M ≤ 3M 0 16 922
  > 3M 10 332 578 434
  > 6M ≤ 1Y 11 195 196 645
  > 1Y ≤ 2Y 1 030 595 1 331 405
  > 2Y ≤ 5Y 4 642 927 3 496 332
  > 5Y ≤ 10Y 2 728 707 688 224
  > 10Y ≤ 20Y 1 604 409 0
  Financial assets available for sale 12 072 324 9 374 646
  Investment securities held to maturity
  31.12.2017 31.12.2016
  Debt instruments 1 117 894 1 954
  issued by the State Treasury 1 117 894 1 954
  Treasury bonds 1 117 894 1 954
  Investment securities kept until maturity 1 117 894 1 954
  By maturity 31.12.2017 31.12.2016
  > 2Y ≤ 5Y 925 292 1 954
  > 5Y ≤ 10Y 192 602 0
  Investment securities held to the maturity date 1 117 894 1 954  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  40
  17.3 Material estimates and assumption s – fair value, impairment allowance s
  Impairment allowance for financial assets available for sale 31.12.2017 31.12.2016
  Gross value of receivables Allowance amount Gross value of receivables Allowance amount
  Bonds issued by enterprises 4 526 4 526 94 861 21 447
  Change to impairment allowances 31.12.2017 31.12.2016
  Opening balance 21 447 14 472
  Change to allowances: -16 921 6 975
  Increases 209 6 975
  Decreases -17 130 0
  Impairment allowances at the end of period for financial assets available for sale 4 526 21 447
  17.4 Sensitivity analysis of material estimates and assumptions
  For the purposes of disclosures in accordance with IFRS 7, the Bank estimates changes to measurements of debt
  instruments available for sale assuming a parallel shift of profitability curves by 50pb. To this end, the Bank
  constructs profitability curves on the basis of market data. The Bank analyses the impact on transaction
  measurement of changes to profitability curves in line with the assumed scenarios:
  Estimated measurement change 31.12.2017 31.12.2016
  scenario scenario scenario scenario
  +50pb -50pb +50pb -50pb
  AFS -56 640 56 640 -46 452 46 452
  18 Financial assets and liabilities held for trading
  18.1 Accounting principles
  Financial assets measured at fair value through profit or loss cover:
   financial instruments held for trading – financial assets and liabilities – are classified as held for trading, if they
  have been acquired for the purpose of re -sale in the near term. The category contains derivative financial
  instruments to which the Bank is a party that as of the date when the hedging has been established have been
  designated as the effective hedging instruments in line with IAS 39 and securities;
   financial instrument s classified initially as financial assets measured at fair value through profit and loss account
  – financial assets and liabilities – may be classified in the category only when:
   the designated financial asset or liability is a joint instrument containin g one or more embedded derivative
  instruments that can be recognised separately and such embedded derivative instrument may not
  materially affect cash flows resulting from the basic contract or such separation of the derivative instrument
  is prohibited;
   such classification of assets or liabilities eliminates or materially reduces the inconsistency in measurement
  or recognition (accounting mismatch as a result of a different measurement of assets or liabilities or a
  different recognition of the related profi t or loss);
   a group of financial assets or liabilities or both categories are managed and the results are assessed on the
  basis of fair value in line with the documented risk management principles or the Bank's investment
  strategy.


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  41
  As at 31 December 201 7 and as at 31 December 2016 the Bank held no financial assets or liabilities classified
  initially as financial instruments as measured at fair value through profi t and loss account.
  18.2 Financial data
  The Bank classified derivative instruments and securitie s (shares, bonds) as financial assets and liabilities held for
  trading as at 31 December 2017 and 31 December 2016. Derivative transactions are executed for trading
  purposes and to manage the market risk. The Bank enters into the following types of deriva tive transactions: FX -
  Forward, FX -Swap, IRS, CIRS, FRA, commodity Futures, commodity Forward, term transactions in securities. Every
  day the Bank measures derivative instruments applying the discounted cash flows model. The Bank also enters
  into option tra nsactions that are measured with option measurement models.
  Derivative instruments (nominal value) 31.12.2017 31.12.2016
  Interest rate transactions 55 125 803 21 843 663
  SWAP 52 202 357 20 209 412
  Cap floor options 2 923 446 1 634 251
  FX transactions 8 873 916 9 808 111
  FX Swap 3 663 369 3 655 450
  FX forward 1 963 710 2 630 344
  CIRS 617 238 1 351 094
  FX options 2 629 599 2 171 223
  Other options 6 824 348 5 857 380
  Other instruments 585 182 725 823
  Derivative instruments (nominal value) 71 409 249 38 234 977
  Financial assets held for trading 31.12.2017 31.12.2016
  Shares 294 6 312
  Bonds 85 735 294
  Certificates 89 557
  Interest rate transactions 189 794 189 703
  SWAP 187 694 186 532
  Cap floor options 2 100 3 171
  FX transactions 95 660 174 953
  FX Swap 18 059 32 156
  FX forward 44 851 60 051
  CIRS 15 984 60 669
  FX options 16 766 22 077
  Other options 52 450 28 736
  Other instruments 28 529 18 996
  Financial assets held for trading 452 551 419 551
  By maturity 31.12.2017 31.12.2016
  No specified maturity 22 921 7 163
  ≤ 1W 6 427 8 696
  > 1W ≤ 1M 26 868 33 550
  > 1M ≤ 3M 21 504 44 602
  > 3M ≤ 6M 62 102 22 729
  > 6M ≤ 1Y 29 946 67 523
  > 1Y ≤ 2Y 94 831 52 458
  > 2Y ≤ 5Y 73 287 134 378
  > 5Y ≤ 10Y 114 665 48 452
  Financial assets held for trading 452 551 419 551  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  42
  Financial liabilities held for trading 31.12.2017 31.12.2016
  Bonds 58 333 0
  Interest rate transactions 164 276 159 056
  SWAP 162 185 155 885
  Cap floor options 2 091 3 171
  FX transactions 133 598 92 169
  FX Swap 63 816 22 999
  FX forward 37 675 25 276
  CIRS 16 601 20 948
  FX options 15 506 22 946
  Other options 52 448 28 693
  Other instruments 27 223 18 396
  Financial liabilities held for trading 435 878 298 314
  By maturity 31.12.2017 31.12.2016
  No specified maturity 18 730 0
  ≤ 1W 9 103 4 542
  > 1W ≤ 1M 43 737 30 133
  > 1M ≤ 3M 47 647 36 112
  > 3M ≤ 6M 27 894 25 424
  > 6M ≤ 1Y 29 779 34 911
  > 1Y ≤ 2Y 118 914 54 208
  > 2Y ≤ 5Y 110 142 79 381
  > 5Y ≤ 10Y 29 932 33 603
  Financial liabilities held for trading 435 878 298 314
  18.3 Material estimates and assumptions – BCVA adjustments
  In its measurement of derivative instruments, Alior Bank SA applies adjustments for the counterparty's credit risk.
  The amount of such adjustment is equivalent to a change to the measurement of derivative instruments in the
  case of default of both parties t o the transaction (Bilateral Credit Value Adjustment).
  The adjustment is calculated on the basis of estimates of the following parameters: bilateral likelihood of default,
  PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default), anticipated positive and negative exposure under
  transaction (EE and NEE). PD and LGD are estimated with external models applied by the Bank on the basis of
  market quotations of the credit risk. The counterparty’s exposure is calculated at the present valuation and its
  projectio n calculated on the basis anticipated changes to market conditions. Additionally, credit risk adjustments
  provide for mutual obligations under hedging contracts regulating the relations of the parties.
  The amount of BCVA adjustment to measurement as at 3 1 December 2017 amounted to PLN -7 895 thousand.
  The overall BCVA adjustment amount is composed of the CVA adjustment (reflecting solely the risk of the
  co unterparty’s default) amounted to PLN -8 428 thousand and the DVA adjustment amount ed (reflecting the risk
  of the Bank's default) to PLN 533 thousand. The amount of BCVA adjustment as at 31 December 2016 amounted
  to PLN -12 558 thousand. The overall BCVA adjustment amount is composed of the CVA adjustment (reflecting
  solely the risk of the counterparty’s default) amounted to PLN -13 001 thousand and the DVA adjustment
  amount ed (reflecting the risk of the Bank's default) to PLN 413 thousand.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  43
  18.4 Sensitivity analysis of material estimates and assumptions
  For the purposes of disclosures in accor dance with IFRS 7, the Bank estimates changes to measurements of the
  derivative instruments with a linear risk profile assuming a parallel shift of profitability curves by 50pb. To this end,
  the Bank constructs profitability curves on the basis of market d ata. The Bank analyses the impact on transaction
  profitability of a change of profitability curves for the portfolio of derivative instruments with a linear risk profile,
  not covered with hedge accounting.
  Estimated measurement change 31.12.2017 31.12.2016
  scenario scenario scenario scenario
  +50pb -50pb +50pb -50pb
  IRS 26 749 -26 749 41 063 -41 063
  CIRS -175 175 -511 511
  other instruments -134 134 -198 198
  Total 26 440 -26 440 40 354 -40 354
  19 Hedge accounting
  19.1 Accounting principles
  Hedge accounting is applied for symmetrical recognition in the profit and loss account of compensating changes
  to the fair value of the hedging instruments and the hedged item.
  For the purposes of hedge accounting, the Bank designates hedging instruments so that changes to their fair
  value or cash flows covered in whole or in part the changes to the fair value or future cash flows of the hedged
  item.
  The Bank applies hedge accou nting if all the conditions specified in IAS 39 as listed below are satisfied:
   when the hedge is established, formal documentation is made of the hedging relationship specifying the
  hedging purpose and strategy, the type and identification of the hedged and hedging instrument, the nature
  of the hedged risk and the assessment method of hedging effectiveness;
   high hedging effectiveness is expected – high efficiency in compensating changes to the fair value or cash
  flows, in line with the documented risk management strategy concerning the specific hedging relationship;
   it is possible to reliably assess the hedging effectiveness – reliable measurement of the fair value or cash flows
  of both the hedged item and the hedging item;
   in the case cash flows, a hig h likelihood occurs that a hedged transaction occurs that is exposed to the risk of
  changing cash flows affecting the profit and loss account;
   the hedging is assessed on an ongoing basis and its high effectiveness is confirmed in all reporting periods for
  which the hedging has been established.
  Within hedge accounting, the Bank applies cash flow hedge accounting.
  Cash flow hedges are hedges securing future cash flows fluctuations which can be attributed to a particular kind
  of risk connected with a given item of assets or liabilities or with a highly probable contemplated transaction,
  affecting the profit and loss account.
  Cash flow hedges are recognised in the books as follows:
  a) a part of profit or loss related to the hedging instrument constituting eff ective hedge is recognised in other
  comprehensive income in the lower amount of the following (absolute values):
   cumulated until the profit or loss hedge is established on the hedging instrument;
   cumulated until the establishment of a hedge to fair value changes (present value) of the anticipated future
  cash flows, resulting from the hedger item;


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  44
  b) an ineffective part of profit or loss related to the hedging instrument is recognised in the profit and loss
  account.
  The effective part of the hedge is trans ferred to the profit and loss account in the period or in periods when the
  hedged contemplated transaction affects the profit and loss account.
  The Bank discontinues to apply hedge accounting when at least one of the following events occurs:
   the hedging instrument is sold, expires, is terminated or exercised;
   the above requirements of hedge accounting have not been complied with;
   the Bank cancels the hedge relationship;
   future cash flows are no longer treated as probable.
  In the case any of the above even ts occurs, the result on the hedging instrument when the hedge has been
  effective – continues to be recognised in the revaluation reserve until the contemplated transaction occurs and it
  is recognised in the profit and loss account.
  19.2 Types of hedge strategies
  The Bank applies cash flow hedge accounting. The hedging strategy is aimed at hedging the interest rate risk
  resulting from changing cash flows from assets with variable interest rates using PLN IRS transactions. In the
  establ ished hedging relationships, the hedged items include cash flows from PLN loans with variable interest
  rates, while IRS transactions are the hedging transactions under which the Bank receives fixed interest based on
  fixed interest rates and pays interest b ased on variable interest rates. The hedged items are measured at the
  amortised cost, while the hedging items at fair value.
  19.3 Financial data
  Hedging instruments (nominal value) 31.12.2017 31.12.2016
  Interest rate transactions 8 644 200 6 969 200
  SWAP 8 644 200 6 969 200
  Hedging instruments (nominal value) 8 644 200 6 969 200
  Financial assets held for trading – hedging instruments 31.12.2017 31.12.2016
  Level 2 87 785 71 684
  Interest rate transactions 87 785 71 684
  SWAP 87 785 71 684
  Financial assets held for trading – hedging instruments 87 785 71 684
  By maturity 31.12.2017 31.12.2016
  > 1M ≤ 3M 39 186 13 866
  > 3M ≤ 6M 8 279 21 139
  > 6M ≤ 1Y 334 865
  > 1Y ≤ 2Y 30 084 20 462
  > 2Y ≤ 5Y 9 902 15 352
  Financial assets held for trading – hedging instruments 87 785 71 684
  Financial liabilities held for trading – hedging instruments 31.12.2017 31.12.2016
  Level 2 5 419 6 119
  Interest rate transactions 5 419 6 119
  SWAP 5 419 6 119
  Financial liabilities held for trading – hedging instruments 5 419 6 119


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  45
  By maturity 31.12.2017 31.12.2016
  > 6M ≤ 1Y 0 39
  > 1Y ≤ 2Y 142 0
  > 2Y ≤ 5Y 2 304 3 705
  > 5Y ≤ 10Y 2 973 2 375
  Financial liabilities held for trading – hedging instruments 5 419 6 119
  Other comprehensive income as regards cash flow hedges 31.12.2017 31.12.201 6
  Other gross comprehensive income at the beginning of period -10 769 27 209
  Gains transferred to other comprehensive income in the period -7 442 -52 950
  Amount transferred in the period from comprehensive income to profit and loss account, including: 7 069 -14 972
  - interest income 7 069 14 972
  Accumulated other gross comprehensive income at the end of period -11 142 -10 769
  Tax effect 2 117 2 046
  Accumulated other net comprehensive income at the end of period -9 025 -8 723
  Ineffective part of cash flow hedges recognised in the profit and loss account -872 899
  Impact of other gross comprehensive income in the period -373 -37 978
  Deferred tax under cash flow hedges 71 7 216
  Impact of other net comprehensive income in the period -302 -30 762
  19.4 Sensitivity analysis of material estimates and assumptions
  For the purposes of disclosures in accordance with IFRS 7, the Bank estimates changes to measurements of the
  derivative instruments with a linear risk profile assuming a parallel shift of profitability curves by 50pb. To this end,
  the Bank constructs profitability curves on the basis of market data. The Bank analyses the impact on t ransaction
  profitability of a change of profitability curves for the portfolio of derivative instruments with a linear risk profile,
  covered with hedge accounting.
  Estimated measurement change 31.12.2017 31.12.2016
  scenario scenario scenario scenario
  +50pb -50pb +50pb -50pb
  IRS -43 415 43 415 -66 108 66 108
  20 Loans and advances to customers
  20.1 Accounting principles
  In that category, the Bank includes financial assets that are not derivative instruments with determined or
  determinable payments, not listed in an active market, other than:
   financial assets that the Bank intends to sell immediately or in a short term and that are classified as held for
  trading or such that at the initial recognition were designated as measured at fair value through profit and loss
  account;
   financial assets d esignated by the entity at initial recognition as available for sale;
   financial assets where the holder may not recover the full initial investment amount for reasons other than
  impairment of loan servicing, that are classified as available for sale.


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  46
  On 3 1 December 2017 and 31 December 2016 in that category the Bank held receivables from other banks
  (interbank deposits, security deposits and funds in current accounts) and receivables under loans, purchased
  receivables, and other receivables from customers .
  Loans and receivables are measured by the Bank at amortised cost, with the effective interest rate method,
  reduced by impairment allowances.
  The Bank treats re -negotiations of the contractual terms and conditions of loans as an impairment indication,
  un less such re -negotiation of the contractual terms and conditions has not been forced by the debtor's condition
  and has been carried out subject to normal business principles. Afterwards, the Bank assesses if such impairment
  to the loans should be recognise d on an individual or group basis. In the case of re -negotiations not forced by
  the debtor's financial condition, if a change occurs to contractual cash flows, a new effective interest rate is
  calculated.
  In this item, the Bank also discloses securities repurchase transactions following the economic content of the
  transaction. The assessment covers if the securities purchase/sale transaction is combined with transfer of risks
  and benefits under the security. In the transactions so far entered into by the Bank, basically all risks and benefits
  are retained by the seller of the securities since the risk of change of the present value of net assets is not
  materially changed as a result of such transfer. This means that both reverse repo and buy -sell -back transactions,
  as well as repo and sell -buy -back transactions are disclosed in the Bank's balance sheet as: securities placed with
  the securities buyer or deposits received from the securities buyer.
  Securities covered with repo transactions are not exclu ded from the statement of financial position and are
  measured in accordance with the principles applicable to each securities portfolio. A difference between the sale
  price and the repurchase price is recognised as interest expense or income respectively.
  20.2 Material estimates and assumption s – impairment allowances
  As at the end of each reporting period, the Bank assesses whether there is any objective evidence that a financial
  asset or a group of financial assets is impaired. The Bank accepts that a financ ial assets or a group of financial
  assets is impaired and such impairment loss is suffered only when there are objective indications resulting from
  one or more events that have occurred after the initial recognition of such asset (loss generating event) an d the
  loss generating asset affects future anticipated cash flows from such financial asset or a group of financial assets
  that may not be reliably estimated.
  Impairment indications are as follows:
  - concerning the customer:
   a major delay in repayment/unauthorised debit – the premise applies to business customers and individual
  customers; it is recognised by the system when a delay in repayment or unauthorised debit exists for over 90
  days, while the overdue amount meets the materiality crite rion (PLN 500 and 1% of the overall exposure
  amount )) in all the customer's accounts jointly where the customer is the owner/co -owner, or borrower/co -
  borrower;
   proceedings subject to restructuring law – the premise applies to business customers;
   bankruptc y/liquidation – the premise applies to business customers and it is recognised on the basis of
  information in the system that the enterprise has filed for bankruptcy;
   (consumer bankruptcy – the premise applies to individual customers; it is recognised on the basis of
  information in the system that the debtor has filed for bankruptcy (consumer bankruptcy):
   undisclosed assets by the customer – the premise applies to business customers and individual customers; it is
  recognised on the basis of information in the system that the debtor has filed an untrue statement on their
  assets;


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  47
   a major deterioration of the internal score/rating – the premise applies to business customers; it is recognised
  by the system when the rating falls by minimum one class and at the same time below the level acceptable by
  the Bank;
   it is a major deterioration of the customer’s economic and financial condition – the premise applies to
  business customers; it is recognised in the system in case of deterioration of the customers’ economic and
  financial condition (in compliance with RMF classification) by minimum one category to a level “sub -standard”,
  “doubtful”, or “loss” ;
   death – the premise applies to individual customers; it is recognised on the basis of information in the sys tem
  that the customer has died.
   no information on the customer's whereabouts – the indicator applies to individual customers;
   job loss – the premise applies to individual customers; it is recognised on the basis of information in the
  system that the cust omer is not able to repay their debt due to job loss;
   customer's financial problems – the premise applies to individual customers; it is recognised on the basis of
  information in the system on the customer's financial problems (on the basis of BIK data).
  - concerning the account:
   commencement of court proceedings – the premise is recognised on the basis of information in the system
  that court proceedings have been initiated ;
   commencement of enforced collection – the premise is recognised on the basis of inf ormation in the system
  that the Bank has initiated enforced collection proceedings;
   effective contract termination – the premise is recognised on the basis of information in the system with the
  date of effective termination, while the materiality criterion of the debt amount is complied with (PLN 500);
   restructuring – the premise is recognised on the basis of information in the system – input as a result of the
  customer's problems with timely debt repayment – on changes to t he loan service rules in the form of an
  annex to the loan agreement or a settlement with the Bank;
   Exposure questioned by the debtor in – the premise is recognised on the basis of information in the system
  that the customer questions the exposure by way o f court litigation;
   identified fraud – the indicator is recognised on the basis of information in the system about a fraud
  confirmed with a court judgement.
  - concerning exposures to banks:
   delay in repayment over 30 days – the premise is recognised on the basis of information on delays in
  repayment in excess of 30 days;
   material deterioration of the external rating of the counterparty bank – the premise is recognised on the basis
  of information in the system that the counterparty bank's rating has fallen f rom an investment to speculation
  grade;
   material deterioration of the external rating of the country of the counterparty bank – the premise is
  recognised on the basis of information in the system that the country rating of the counterparty bank has
  fallen from an investment to speculation grade;
   material deterioration of the bank's financial condition/bank's bankruptcy – the premise is recognised on the
  basis of information on the customer's risk assessed in the periodic monitoring of limits at an unaccepta ble
  level.
  - concerning exposures under bonds:
   no payment under bonds – the premise is recognised on the basis of information on missing payments under
  bonds at the time specified in the bond issue terms and conditions;
   failure by the issuer to comply with other conditions set forth in the bond issue terms and conditions opening
  an option to demand pre -mature bond redemption.


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  48
  If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset,
  whether material or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics
  and that group of financial assets is collectively assessed for impairment. The assets assessed individually for
  impairment when the entity recognises an impairment allowance or decides to continue to recognise such
  allowance – are not taken into account in the overall impairment assessment.
  If objective evidence exists that an impairment loss has been suffered, the impairment allowance is a difference
  be tween the carrying value of the asset and the present value of the estimated future cash flows (with the
  exception of future credit losses not yet incurred), discounted at the original effective interest rate of the financial
  instrument (the effective inte rest rate determined at the initial recognition). Interest income is recognised with the
  application of an effective interest rate. Impaired exposures are split into those that are measured individually or
  in groups (collectively).
  Individual measurement applies to exposures that may be impaired (calculated at the customer level) in excess of
  the materiality levels subject to the customer segment. Individual measurement is also applied to exposures that
  may be impaired with respect to which the Bank is not able to identify a group of assets with similar credit risk
  features or does not have an adequate sample to assess group parameters.
  For the purposes of collective measurement, groups are identified with similar credit risk features that are
  assessed col lectively for impairment. Group measurements are based on periods when the affected exposures
  remain at default; they provide for a specific nature of each group in terms of the anticipated recoveries.
  Future cash flows in the group of financial assets f or which impairment is measured collectively are estimated on
  the basis of loss history for assets with similar credit risk features. Adjustments to historic data take into account
  present conditions and non existence of certain factors, if they cease to exist. Estimated changes to future cash
  flows reflect changes to the related available data in each period (such as unemployment rate, commodity prices,
  payment status, and other factors that indicate the losses incurred in the group and volumes thereof) and are
  basically compliant therewith. The methodology and assumptions underlying estimates of future cash flows are
  regularly reviewed to minimise the discrepancies between the estimated and actual losses.
  If in a subsequent period, the impairment loss is reduced as a result of an event that has occurred after the loss
  has been suffered, the previously recognised impairment allowance is reversed by an adjustment to the balance
  of impairment allowances. The amount of the reversal is recognised through pr ofit and loss.
  In case of any event that may constitute an impairment indicator, not covered with the above catalogue, a
  possibility exists for an individual change of the account status to default. It is so marked in the case of
  information on the occurrence of other material events, not covered with the above catalogue that may
  constitute an impairment indicator.
  Impairment indicators of on -balance sheet loan exposures (groups of on -balance sheet loan exposures) are
  recorded in the system at the c ustomer or account level. When an impairment indicator is recorded at the
  account level, all accounts of the customer are marked as impaired. When an impairment indicator is recorded at
  the customer level, the impairment propagates to all accounts in their portfolio. The propagation applies to all
  accounts where the customers is the owner/co -owner or borrower/co -borrower.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  49
  20.3 Financial data (gross value, impairment allowances)
  Loans granted to customers 31.12.2107 31.12.2016 restated
  Gross value Impairment allowance Net value Gross value Impairment allowance Net value
  Retail segment 30 146 687 -1 911 961 28 234 726 27 677 972 -1 792 775 25 885 197
  Consumer loans 18 337 260 -1 795 399 16 541 861 17 905 624 -1 681 060 16 224 564
  Loans for residential properties 9 631 679 -83 893 9 547 786 8 485 561 -77 929 8 407 632
  Consumer finance loans 2 177 748 -32 669 2 145 079 1 286 787 -33 786 1 253 001
  Corporate segment 24 492 381 -1 483 014 23 009 367 21 627 878 -1 264 452 20 363 426
  Working capital loans 13 747 636 -910 661 12 836 975 11 986 001 -871 824 11 114 177
  Investment loans 8 996 753 -371 965 8 624 788 7 693 568 -201 674 7 491 894
  Other business loans 1 747 992 -200 388 1 547 604 1 948 309 -190 954 1 757 355
  Total 54 639 068 -3 394 975 51 244 093 49 305 850 -3 057 227 46 248 623
  Loans granted to customers by method of 31.12.2107 31.12.2016 restated
  allowance calculation Gross value Impairment allowance Net value Gross value Impairment allowance Net value
  individualised method, including: 2 918 516 -773 004 2 145 512 2 345 491 -777 422 1 568 069
  with identified impairment 2 330 379 -773 004 1 557 375 1 829 164 -777 422 1 051 742
  without identified impairment 588 137 0 588 137 516 327 0 516 327
  group method 3 694 718 -2 297 232 1 397 486 3 810 744 -1 976 676 1 834 068
  with identified impairment 3 566 585 -2 297 232 1 269 353 2 983 388 -1 976 676 1 006 712
  without identified impairment 128 133 0 128 133 827 356 0 827 356
  portfolio method (IBNR) 48 025 834 -324 739 47 701 095 43 149 615 -303 129 42 846 486
  Total 54 639 068 -3 394 975 51 244 093 49 305 850 -3 057 227 46 248 623
  Loans granted to customers – exposure 31.12.2107 31.12.2016 restated
  of the Bank to the credit risk Gross value Impairment allowance Net value Gross value Impairment allowance Net value
  with identified impairment, of which: 5 896 964 -3 070 236 2 826 728 4 812 552 -2 754 098 2 058 454
  assessed with individualised method 2 330 379 -773 004 1 557 375 1 829 164 -777 422 1 051 742
  without identified impairment, of which: 48 742 104 -324 739 48 417 365 44 493 298 -303 129 44 190 169
  with recognised individual indication 716 269 0 716 269 573 720 0 573 720
  not overdue 308 668 0 308 668 278 712 0 278 712
  overdue 407 601 0 407 601 295 008 0 295 008
  without recognised individual indication/IBNR 48 025 835 -324 739 47 701 096 43 919 578 -303 129 43 616 449
  not overdue 45 149 893 -167 619 44 982 274 41 113 142 -175 801 40 937 341
  overdue 2 875 942 -157 120 2 718 822 2 806 436 -127 328 2 679 108
  Total 54 639 068 -3 394 975 51 244 093 49 305 850 -3 057 227 46 248 623
  Impairment allowances to loans granted to customers – reconciled transfers in 2017
  Value at the beginning of period
  Established in the period Reversed in the period Assets written -off Other Value at the end of period
  Impact on the profit and loss account
  Retail segment 1 792 775 1 760 648 -1 266 386 -409 611 34 535 1 911 961 494 262
  Corporate segment 1 264 452 1 380 227 -969 130 -219 761 27 226 1 483 014 411 097
  Total 3 057 227 3 140 875 -2 235 516 -629 372 61 761 3 394 975 905 359


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  50
  Impairment allowances to loans granted to customers – reconciled transfers in 2016
  Value at the beginning of period
  Established in the period Reversed in the period Assets written -off
  Other, of which due to purchase of the demerged part of BPH and SKOKs
  Value at the end of period
  Impact on the profit and loss account
  Retail segment 1 086 668 1 290 652 -805 502 -328 775 549 732 1 792 775 485 150
  Corporate segment 850 680 562 202 -284 691 -162 191 298 452 1 264 452 277 511
  Total 1 937 348 1 852 854 -1 090 193 -490 966 848 184 3 057 227 762 661
  By maturity (as at the balance sheet date) 31.12.2017 31.12.2016
  Retail segment 28 234 726 25 885 197
  ≤ 1M 3 202 620 2 910 161
  > 1M ≤ 3M 700 879 633 692
  > 3M ≤ 6M 994 312 853 902
  > 6M ≤ 1Y 1 829 288 1 616 066
  >1Y ≤ 2Y 2 827 282 2 617 666
  >2Y ≤ 5Y 5 928 016 5 712 326
  >5Y ≤ 10Y 5 768 341 5 418 912
  >10Y ≤ 20Y 4 134 633 3 497 105
  >20Y 2 849 355 2 625 367
  Corporate segment 23 009 367 20 363 426
  ≤ 1M 5 806 193 5 537 840
  > 1M ≤ 3M 1 089 246 1 141 897
  > 3M ≤ 6M 1 129 151 1 193 177
  > 6M ≤ 1Y 2 331 002 2 143 239
  >1Y ≤ 2Y 2 495 427 2 174 464
  >2Y ≤ 5Y 5 735 431 4 085 045
  >5Y ≤ 10Y 3 499 583 3 240 797
  >10Y ≤ 20Y 923 334 846 967
  Loans and advances to customers 51 244 093 46 248 623
  By currency 31.12.2017 31.12.2016
  Retail segment 28 234 726 25 885 197
  PLN 26 682 610 24 332 428
  EUR 1 112 805 1 125 543
  GBP 237 003 201 010
  USD 44 068 41 047
  CHF 158 214 184 298
  Other 26 871
  Cprporate segment 23 009 367 20 363 426
  PLN 18 732 017 16 343 057
  EUR 4 022 226 3 756 078
  GBP 71 002 3 778
  USD 132 698 193 329
  CHF 42 390 55 242
  Other 9 034 11 942
  Loans and advances to customers 51 244 093 46 248 623


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  51
  20.4 Sensitivity analysis of material estimates and assumptions
  The Bank reviews all on -balance sheet loan exposures (groups of on -balance sheet loan exposures) to identify
  objective impairment indications, relying on the most recent data when the items are revalued. When estimating
  the amount of an impairment loss, es timates of the amounts and realisation dates of future cash flows are made.
  The estimates rely on assumptions relating to multiple factors so the actual results may differ. As a result, future
  impairment allowances may be changed.
  Impaired exposures are split into those that are measured individually or in groups. Exposures with no identified
  impairment indications are grouped in homogeneous groups in terms of the risk profile and a provision is
  recognised for such group of exposures to cover incurred, bu t not reported losses (IBNR). The IBNR value is
  determined on the basis of the PD, LGD parameters, and collateral (subject to the anticipated recovery rates).
  Individual measurement applies to exposures that may be impaired (calculated at the customer leve l) in excess of
  the materiality levels subject to the customer segment (see the table).
  Customer Segment Threshold amount
  2017 2016
  Individual customers: no threshold no threshold
  Corporate customers 1 000 000 500 000
  Individual measurement is also applied to exposures that may be impaired with respect to which the Bank is not
  able to identify a group of assets with similar credit risk features or does not have an adequate sample to assess
  group parameters.
  Individual assessments are based on an analysis of potential scenarios (business customers). Each scenarios and
  each tree branch are assigned the likelihood of occurrence and anticipated recoveries. The assumptio ns applied
  for individual measurements are described in detail by persons performing analyses. The value o recoveries
  anticipated within individual measurements are compared to the actual recoveries on a quarterly basis.
  Group measurements are based on per iods when the affected exposures remain at default; they provide for a
  specific nature of each group in terms of the anticipated recoveries. The existing collateral is taken into account at
  the exposure level.
  Exposures with no identified impairment indic ations are grouped in homogeneous groups in terms of the risk
  profile and a provision is recognised for such group of exposures to cover incurred, but not reported losses
  (IBNR). IBNR is determined on the basis of the PD, LGD parameters and collateral (sub ject to the anticipated
  recovery rates).
  The impact of increased/decreased cash flows (including flows from execution of collateral) on impairment of the
  loan portfolio measured by the Bank with the individual method is presented in the table below (PLN M ):
  31.12.2017 31.12.2016
  Scenario Scenario
  10% -10% 10% -10%
  The estimated change to the impairment of loans as a result of a changed present value of the estimated cash flows under loans measured by the Bank with the individual method -136.25 216.43 -78.52 141.38  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  52
  The impact of increased/decreased cash flows (including flows from execution of collateral) on impairment of the
  loan portfolio measured by the Bank with the portfolio method is presented in the table below (PLN M):
  31.12.2017 31.12.2015
  scenario scenario
  10% -10% 10% -10%
  The estimated change to the impairment of loans as a result of a changed present value of the estimated cash flo ws under loans measured by the Bank with the group method -125.10 144.82 -72.79 84.15
  The impact of increased/decreased PD parameter on the IBNR provision is presented in the table below (PLN M):
  The detailed description of impairment allowances is provided in Note 38.
  31.12.2017 31.12.2016
  scenario scenario
  10% -10% 10% -10%
  The estimated change of allowances and provisions for incurred, but not reported losses (IBNR) of loans as a result of changes to PD LIP 29.90 -30.09 17.18 -17.19
  21 Amounts d ue from banks
  21.1 Accounting principles
  Receivables from banks include financial assets measured at amortised cost with the effective interest rate
  reduced by potential impairment allowances with the exception of cash in transit tha t is measured at nominal
  value. If no time schedule of future cash flows may be determi ned for receivables and therefore, no effective
  interest rate can be identified, the receivables are measured at the amount payable.
  Securities under buy -sell back transactions are recognised as receivables from banks, if a bank is the counterparty.
  Buy -sell back transactions are measured at amortised cost. A difference between the purchase and re -sale price is
  treated as interest income and accounted for over the term of the contract at the effective interest rate.
  21.2 Financial data
  Structure by type 31.12.2017 31.12.2016
  Current accounts 627 261 386 766
  Overnight deposits (O/N) 10 001 0
  Term deposits 9 061 237 396
  Reverse Repo 58 397 583 012
  Deposits as derivative transactions (ISDA) collateral 163 770 145 141
  Other 30 487 11 911
  Amounts due from banks 898 977 1 364 226
  By maturity (as at the balance sheet date) 31.12.2017 31.12.2016
  ≤ 1M 898 977 1 364 226
  Amounts due from banks 898 977 1 364 226  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  53
  By currency structure 31.12.2017 31.12.2016
  PLN 70 860 600 224
  EUR 355 942 286 143
  GBP 37 193 29 238
  USD 91 347 321 306
  CHF 4 423 8 890
  Other currencies 339 212 118 425
  Amounts due from banks 898 977 1 364 226
  The margin deposits refer to security provided to other banks under CSA agreement (Credit Support Annex).
  22 Property, plant and equipment and intangible assets
  22.1 Accounting principles
  Property, plant and equipment and investment properties
  Property, plant and equipment cover assets with the anticipated useful life of over one year, complete and use for
  service provision. They are initially measured according to their purchase price or construction cost. Following the
  initial recognition, property, plant and equipment are carried at the purchase cost or construction cost, less any
  accumulated depreciation and any cumulated impairment allowances.
  Outlays incurred after the initial recognition of property, plant and equipment are recognised as assets only when
  they increase future economic benefits from the asset. Otherwise, the outlays are recognised in profit and loss as
  expenses when incurred.
  Investment properties include those properties that the Bank treats as a source of economic benefits in terms of
  rental income or increased fair value (or both at the same time). Investment properties are initially measured at
  the pur chase price or construction cost, including transactional costs. Following the initial recognition of
  investment properties, the Bank applies the measurement method at the purchase price or construction cost, less
  accumulated deprecia tion and impairment a llowances.
  Intangible assets
  Intangible assets with a defined useful economic life, including those manufactured internally, following the initial
  recognition are disclosed at the purchase price or construction cost, less depreciation and impairment allowa nces.
  As at each balance sheet date, the Bank reviews assets for impairment indications. Should such indications exist,
  the Bank formally assesses the recoverable value. If the carrying value of an asset is higher than its recoverable
  value, an impairmen t is recognised and an impairment allowance is made to the recoverable value.
  Goodwill is a surplus of the purchase cost over the fair value of the acquired identifiable assets, liabilities, and
  contingent liabilities in a business combination transaction . Following the initial recognition, the goodwill is
  recognised at the purchase cost, less all accumulated impairment allowances. In the case of sale of a subsidiary
  entity, the goodwill recognised at acquisition is included in the financial result settli ng the sale.
  With reference to goodwill, impairment allowances are determined on the basis of an estimated value of each
  cash generating centre to which the goodwill has been allocated. When the recoverable value of a cash
  generating centre is lower than its carrying value, an impairment allowance is recognised. The impairment
  identified in tests is not reversed in subsequent periods. Goodwill is analysed for impairment as at each balance
  sheet date ending each financial year or more frequently – if impai rment indications have been identified.
  The other intangible assets are identifiable assets without tangible form. Initially, they are measured according to
  their purchase price or construction cost. The Bank capitalises:


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  54
   expenses incurred in for the pur chase of licences for software and development of licences or modules for the
  acquired licence;
   internal manufacturing costs of assets covering all outlays, including costs of employee benefits that may
  directly attributed to the manufacturing and preparat ion of the asset for use in line with its intended use.
  The cost of an intangible asset acquired under a separate transaction covers:
   purchase price, including import duties and non -deductible purchase taxes, reduced by commercial rebates
  and discounts;
   outlays directly related to the preparation of an asset for use in line with its intended use.
  Outlays incurred after the initial reco gnition of intangible assets are recognised as assets only when they increase
  future economic benefits from an asset. Internal development costs of a licence or an additional module include
  all outlays which may be directly attributed to creation, producti on, and adaptation of an asset for the use
  intended by the management.
  Otherwise, they are recognised through profit and loss.
  Depreciation
  Depreciation accrues on all fixed assets with a determined useful life, with a straight -line method over the
  estimated useful life of the asset. The approved depreciation method and useful life are verified at least annually.
  Property, plant and equipme nt and intangible assets begin to be depreciated/amortised from the first day of the
  month following the month when such asset has been brought for use, and it ends not later than:
  1) when the depreciation/amortisation charges equal the initial value of the asset, or
  2) when the asset is to be liquidated, or
  3) when it is sold, or
  4) when it is found missing, or
  5) when as a result of verification, it is found that a residual value of the asset is higher than its carrying value (net)
  subject to th e residual value of the asset anticipated at liquidation – the net amount that the Bank expects to
  obtain at the end of use, net of the anticipated sales costs.
  Use of property, plant and equipment and intangible assets
  Item Use period in years
  Property, Plant & Equipment
  Improvements in third party buildings or structures 5-10
  Plant and machinery 1-5
  Equipment 2-10
  Means of transport 2.5-5
  Intangible assets
  Licenses 2-12.5
  Software of IT systems 2-10
  Development Costs 2-12.5
  Copyright and other intangible assets 2-10
  Impairment allowances
  Impairment occurs when the carrying value of an asset is hig her than its realisable value. The resultant impairment
  allowance is recognised in profit and loss.
  The realisable value is the higher of: fair value reduced by sales costs and the value in use of the asset.


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  55
  The value in use is determined with a discount of the estimated future cash flows for the asset, at the discount
  rate before taxes. For assets tha t do not generate cash flows on their own, the Bank determines their realisable
  value at the level of the cash generating unit that owns a specific asset.
  Impairment allowances may be reversed through profit and loss to the level at which the book value o f the assets
  is not higher than the book value of the asset, assuming that no impairment allowance has been recognised.
  Impairment allowances relating to goodwill may not be reversed. Otherwise, the allowance may be reversed as
  long as a change has occur red to the estimates used to determine the realisable value. Impairment allowances
  may be reversed only to the level at which the book value does not exceed the book value which – reduced by
  depreciation – would have been determined if no impairment allow ance had been recognised.
  The realisable value is the value in use or fair value reduced by sales costs – whichever is higher when the review
  is made.
  In order to determine the value in use, the estimated future cash flows are discounted to the present v alue at the
  discount rate before taxes that reflects the current expectations on the market as to the value of money and the
  specific risk for such assets.
  22.2 Financial data
  Property, Plant & Equipment
  31.12.2017 Fixed assets under construction
  Plant and machinery (including IT hardware)
  Leasehold improvements Owned buildings Other Total
  Value at the purchase price as at 01.01.2017 23 075 373 984 202 203 144 498 97 066 840 826
  Change, due to: 19 112 46 424 11 466 15 634 16 92 652
  Purchases in 2017 50 818 26 319 18 652 1 800 2 859 100 448
  Sale in 2017 -74 -2 469 0 0 -3 437 -5 980
  Other changes -31 632 22 574 -7 186 13 834 594 -1 816
  Value at the purchase price as at 31.12.2017 42 187 420 408 213 669 160 132 97 082 933 478
  Cumulated depreciation as at 01.01.2017 0 184 227 106 370 1 626 63 503 355 726
  Depreciation for 2017 0 63 097 28 180 6 529 7 267 105 073
  Other changes 0 -2 485 -4 808 0 -1 706 -8 999
  Cumulated depreciation as at 31.12.2017 0 244 839 129 742 8 155 69 064 451 800
  Impairment allowance as at 01.01.2017 0 1 134 347 0 99 1 580
  Changes to allowances in 2017 4 2 957 8 964 0 2 526 14 451
  Other changes 0 -1 028 -287 0 4 -1 311
  Impairment allowances as at 31.12.2017 4 3 063 9 024 0 2 629 14 720
  Net value as at 01.01.2017 23 075 188 623 95 486 142 872 33 464 483 520
  Net value as at 31.12.2017 42 183 172 506 74 903 151 977 25 389 466 958
  31.12.2016 Fixed assets under construction
  Plant and machinery (including IT hardware)
  Leasehold improvements Owned buildings Other Total
  Value at the purchase price as at 01.01.2016 13 112 231 629 176 468 22 775 82 843 526 827
  Change, due to: 9 963 142 355 25 735 121 723 14 223 313 999
  Purchases in 2016 13 009 22 020 11 014 588 1 326 47 957
  Demereged business of BPH 3 379 101 457 17 731 112 541 12 409 247 517
  IFRS 3Fair value measurement 0 15 699 0 4 089 3 372 23 160


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  56
  31.12.2016 Fixed assets under construction
  Plant and machinery (including IT hardware)
  Leasehold improvements Owned buildings Other Total
  Book transfers in 2016 -6 409 4 434 -2 977 763 1 476 -2 713
  Sale in 2016 -16 -1 255 -33 -45 -4 360 -5 709
  Other changes 0 0 0 3 787 0 3 787
  Value at the purchase price as at 31.12.2016 23 075 373 984 202 203 144 498 97 066 840 826
  Cumulated depreciation as at 01.01.2016 0 153 126 86 260 42 58 132 297 560
  Depreciation for 2016 0 33 116 23 025 666 7 629 64 436
  Other changes 0 -2 015 -2 915 918 -2 258 -6 270
  Cumulated depreciation as at 31.12.2016 0 184 227 106 370 1 626 63 503 355 726
  Impairment allowances as at 01.01.2016 0 1 121 494 0 19 1 634
  Changes to allowances in 2016 0 188 2 030 0 168 2 386
  Other changes 0 -175 -2 177 0 -88 -2 440
  Impairment allowances as at 31.12.2016 0 1 134 347 0 99 1 580
  Net value as at 01.01.2016 13 112 77 382 89 714 22 733 24 692 227 633
  Net value as at 31.12.2016 23 075 188 623 95 486 142 872 33 464 483 520
  Intangible assets
  31.12.2017 Goodwill Capital expenditure Software, licences, R&D works Trademark Other Total
  Value at the purchase price as at 01.01.2017 116 288 108 498 435 634 3 667 47 650 711 737
  Changes to intangible assets due to: 0 -25 095 124 700 0 234 99 839
  Purchases in 2017 0 55 082 13 936 0 54 69 072
  Capitalised construction costs 0 11 204 14 983 0 0 26 187
  Other changes 0 -91 381 95 781 0 180 4 580
  Value at the purchase price as at 31.12.2017 116 288 83 403 560 334 3 667 47 884 811 576
  Cumulated depreciation as at 01.01.2017 0 0 196 653 0 6 798 203 451
  Depreciation for 2017 0 0 45 612 0 21 460 67 072
  Other changes 0 0 -2 050 0 0 -2 050
  Cumulated depreciation as at 31.12.2017 0 0 240 215 0 28 258 268 473
  Impairment allowance as at 01.01.2017 11 920 17 12 069 3 367 0 27 373
  Changes to allowances in 2017 0 11 269 1 0 0 11 270
  Other changes 0 -3 058 -2 588 0 0 -5 646
  Impairment allowances as at 31.12.2017 11 920 8 228 9 482 3 367 0 32 997
  Net value as at 01.01.2017 104 368 108 481 226 912 300 40 852 480 913
  Net value as at 31.12.2017 104 368 75 175 310 637 300 19 626 510 106  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  57
  31.12.2016 Goodwill Capital expenditure Software, licences, R&D works Trademark Other Total
  Value at the purchase price as at 01.01.2016 106 036 59 355 408 971 3 667 5 589 583 618
  Changes to intangible assets due to: 10 252 49 143 26 663 0 42 061 128 119
  Purchases in 2016 0 48 991 15 758 0 110 64 859
  Demereged business of BPH 0 51 554 93 385 0 0 144 939
  IFRS 3 fair value measurement 0 -49 556 -47 969 0 42 100 -55 425
  Book transfers in 2016 10 252 -29 887 11 374 0 -149 -8 410
  Capitalised construction costs 0 28 190 4 395 0 0 32 585
  Other changes 0 -149 -50 280 0 0 -50 429
  Value at the purchase price as at 31.12.2016 116 288 108 498 435 634 3 667 47 650 711 737
  Cumulated depreciation as at 01.01.2016 0 0 189 846 0 3 045 192 891
  Depreciation for 2016 0 0 33 552 0 3 844 37 396
  Other changes 0 0 -26 745 0 -91 -26 836
  Cumulated depreciation as at 31.12.2016 0 0 196 653 0 6 798 203 451
  Impairment allowances as at 01.01.2016 1 668 1 630 4 242 3 367 0 10 907
  Changes to allowances in 2016 10 252 913 9 071 0 93 20 329
  Other changes 0 -2 526 -1 244 0 -93 -3 863
  Impairment allowances as at 31.12.2016 11 920 17 12 069 3 367 0 27 373
  Net value as at 01.01.2016 104 368 57 725 214 883 300 2 544 379 820
  Net value as at 31.12.2016 104 368 108 481 226 912 300 40 852 480 913
  22.3 Material estimates and assumption s – impairment test for the balance of goodwill
  Impairment test for the balance of goodwill generated at the acquisition of and merger with Meritum Bank SA
  As at 31 December 2017, the Bank held mandatory impairment tests of goodwill generated from the acquisition
  of Meritum Bank Polska SA in line with the models developed in accordance with IAS 36.
  Such impairment test is carried out by comparing the carryin g value of cash generating units (“CGU”) with their
  realisable value.
  Two CGUs were identified to which the goodwill generated as a result of the acquisition of Meritum Bank Polska
  SA – retail and corporate.
  The realisable value is estimated on the basis of the value in use of CGU. The value in use is the present estimated
  value of future cash flows for 5 years net o residual value of CGU. The residual value of CGU has been calculated
  with the model of theoretical dividend (Gordon model) by extrapolating the projected cash flows beyond the
  projection period, at the growth rate of 3%. The projected cash flows are based on the assumptions incorporated
  in the financial plan for the Alior Bank for 2017 and the Bank ’s strategy for subsequent years. The future cash
  flows have been discounted at the rate of 10.1%, including a risk -free rate and a risk premium.
  The impairment test held as at 31 December 2017 showed a surplus of the realisable value over the carrying
  value of the CGUs and therefore, no impairment of CGUs was determined.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  58
  22.4 Sensitivity anal ysis of material estimates and assumption s
  The impact of the length of the useful life for depreciated assets in the group of land and buildings, affecting
  changes of the profit, is presented in the table below:
  Impact of changes to the length of useful life of assets for depreciation costs
  31.12.2017 31.12.2016
  scenario +5 years scenario -5 years scenario +5 years scenario -5 years
  Plant and machinery -21 776 159 267 -33 838 90 795
  Leasehold improve -ments -13 555 60 300 -17 335 287 151
  -35 331 219 567 -51 173 377 946
  Impact of changes in the growth rate and discount rate on the result of the goodwill impairment test resulting
  from the acquisition of Meritum Bank SA
  The base value of the indicator
  Test's result of impairment if the indicator decreases by 20%
  Test's result of impairment if the indicator increases by 20%%
  discount rate 10.30% No impairment No impairment
  growth rate 3.00% No impairment No impairment
  23 Other assets
  23.1 Accounting principles
  Financial assets in the item are measured at amount payable, covering also potential interest in those assets,
  inclusive of impairment allowances. Non -financial assets are measured in line with the measurement principles
  applicable to specific asset categ ories included in that item.
  23.2 Financial data
  31.12.2017 31.12.2016 Restated
  Sundry debtors 560 836 646 399
  Other settlements 183 567 251 091
  Receivables from the sale of receivables 63 165 0
  Receivables related to sales of services (including insurance) 58 540 86 699
  Guarantee deposits 18 748 12 254
  Settlments of payment cards 142 468 202 007
  Receivables due to settlement of acquisition of the demerged part of BPH 94 348 94 348
  Costs recognised over time 29 264 57 178
  Settlements of rental charges and utilities 1 317 1 797
  Maintenance and support of systems, servicing of plant and equipment 14 100 14 207
  Other deferred costs 13 847 41 174
  Other receivables 5 238 0
  VAT settlements 2 244 20 362
  Other assets (gross) 597 582 723 939
  Write -down -73 535 -61 844
  Other assets (net) 524 047 662 095
  including financial assets (gross) 560 836 646 399


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  59
  24 Amounts d ue to customers
  24.1 Accounting principles
  Amounts due to customers are measured at amortised cost at the effective interest rate. If no time schedule of
  future cash flows may be determined for financial liabilities and therefore, no effective interest rate can be
  identified, the liability is measured at the amount payable.
  24.2 Financial data
  Structure by type and customer segment 31.12.2017 31.12.2016
  Retail segment 36 530 860 32 035 389
  Current deposits 22 584 687 17 264 837
  Term deposits 12 134 722 13 908 933
  Own issue of banking securities 1 574 189 628 246
  Own bond issues 81 500 0
  Other liabilities 155 762 233 373
  Corporate segment 21 124 758 19 369 459
  Current deposits 9 547 369 8 529 185
  Term deposits 9 743 794 8 416 601
  Issue of the Bank's securities 1 454 213 1 910 380
  Own bond issues 148 684 230 046
  Other liabilities 230 698 283 247
  Total amounts due to customers 57 655 618 51 404 848
  By maturity (as at the balance sheet date) 31.12.2017 31.12.2016
  Retail segment 36 530 860 32 035 389
  ≤ 1M 24 966 548 21 811 318
  > 1M ≤ 3M 3 208 322 3 163 975
  > 3M ≤ 1Y 6 697 726 5 878 511
  > 1Y ≤ 5Y 1 651 700 1 017 041
  >5Y 6 564 164 544
  Corporate segment 21 124 758 19 369 459
  ≤ 1M 15 125 237 13 700 922
  > 1M ≤ 3M 3 140 450 1 443 070
  > 3M ≤ 1Y 2 051 232 2 188 383
  > 1Y ≤ 5Y 759 661 2 013 363
  >5Y 48 178 23 721
  Total amounts due to customers 57 655 618 51 404 848  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  60
  By currency structure 31.12.2017 31.12.2016
  Retail segment 36 530 860 32 035 389
  PLN 30 918 837 27 417 980
  EUR 2 367 694 2 324 200
  GBP 597 002 464 471
  USD 2 219 330 1 592 740
  CHF 180 154 104 991
  Other 247 843 131 007
  Corporate segment 21 124 758 19 369 459
  PLN 17 600 725 16 352 164
  EUR 2 557 958 2 009 282
  GBP 74 320 82 434
  USD 562 892 742 870
  CHF 17 489 30 206
  Other 311 374 152 503
  Total amounts due to customers 57 655 618 51 404 848
  In 2017 the Bank issued own securities amounted to PLN 2 035 195 thousand (BPW) and securities purchased
  before maturity amounted to PLN 11 2 682 thousand.
  In 2016 the Bank issued own securities amounted to PLN 1 106 334 thousand (BPW) and and securities
  purchased before maturity amounted to PLN 148 587 thousand.
  25 Amounts d ue to banks
  25.1 Accounting principles
  The liabilities due to banks include financial liabilities measured at amortised cost with the effective interest rate. If
  no time schedule of future cash flows may be determined for financial liabilities and therefore, no effective
  interest rate can be i dentified, the liability is measured at the amount payable.
  As at 31 December 2017 and 31 December 2016, the category covered liabilities due to banks, including the
  received subordinated loan and liabilities due to customers, including deposits and issue d bank securities (BPW)
  and sell -buy back transactions.
  25.2 Financial data
  Structure by type 31.12.2017 31.12.2016
  Current deposits 673 32 304
  Over night deposits 1 949 856
  Term deposits 300 044 0
  Own bond issues 22 766 20 004
  Received loan 120 194 133 549
  Other liabilities 220 749 164 710
  Repo 77 536 29 812
  Total amounts due to banks 743 911 381 235  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  61
  By maturity (as at the balance sheet date) 31.12.2017 31.12.2016
  ≤ 1M 300 907 227 682
  > 1M ≤ 3M 300 044 0
  > 1Y ≤ 5Y 22 766 20 004
  >5Y 120 194 133 549
  Total amounts due to banks 743 911 381 235
  By currency structure 31.12.2017 31.12.2016
  PLN 700 079 304 280
  EUR 43 750 41 366
  USD 65 35 540
  GBP 0 49
  Other 17 0
  Total liabilities to banks 743 911 381 235
  26 Provisions
  26.1 Accounting principles
  Provisions are liabilities with an uncertain payment date or an uncertain amount. The Bank establishes provisions
  when the entity is charged with a (legal or customary) obligation relating to past events, and when it is likely that
  satisfaction of such obligation shall result in a necessity of an outflow of funds containing economic benefits and
  the amount of such obligation may be reliably estimated. If the above conditions are not satisfied, no provision is
  established.
  Provisions for retireme nt benefits
  Provisions for retirement benefits are set up individually for each employee on the basis of actuarial valuation
  made by an independent actuarial company. The provision is determined on the basis of the anticipated amount
  of a retirement benef it that the Bank shall pay in line with the remuneration regulations.
  In compliance with IAS 19, the discount rate to calculate the provisions has been set on the basis of market rates
  of return on Treasury bonds in the currency and with maturity are con gruent with the currency and close to the
  disbursement of such retirement benefit.
  Provisions for disputes
  This is a provision for disputes with employees, counterparties, customers and external institutions (e.g. UOKiK),
  established when information is obtained from a competent person from the Legal Department or another
  person representing Bank before courts and other bodies, providing legal assistance, that the likelihood of losing
  the case is high. Details are specified in note 37.
  Provisions for disputes are established in the amounts of the anticipated outflows of economic benefits.
  Provisions for granted financial and guarantee obligations
  Provisions for off -balance sheet loan exposures are set up in the amounts equivalent to the resultant an ticipated
  loss of economic benefits (that can be estimated). When determining the provisions for off -balance sheet credit
  exposures:
   with respect to loan exposures that are individually material under unconditional liabilities meeting the
  requirements of an individual impairment or concerning debtors whose other exposures meet such premises,


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  62
  and individually material exposures that do n ot meet the requirements of an individual impairment for which a
  provision made in line with portfolio parameters would not be justified – the individualised method is applied,
   With reference to other off -balance sheet loan exposures – the portfolio meth od (if such exposure meets the
  premises of an individual impairment), or a group method (if the exposure does not meet the impairment
  premises).
  The provision is determined as a difference between the anticipated value of the on -balance sheet exposure tha t
  will result from the granted off -balance sheet exposure (from the date as at which the assessment is made to the
  occurrence date of an overdue debt which is treated as a premise of an individual impairment), and the present
  value of the anticipated futur e cash flows to be obtained from the on -balance sheet exposure generated from the
  granted liability.
  When the provision is determined with the individualised method, the anticipated future cash flows are estimated
  for each loan exposure individually.
  When the provision is determined with the portfolio method or group method, portfolio parameters are used
  based of statistical methods on the basis of historic observations of exposures with the same features.
  Restructuring provision
  The restructuring provision is established for disbursement of statutory severance pay for termination of
  employment contracts as a result of group lay -offs and for so -called additional damages resulting from an
  agreement with the trade unions and a provision for restructur ing costs of the branch network and abandonment
  of franchise outlets located too close (the provision covers the costs of damages and expenses related to
  abandoning of the branch and its restoration to the original condition). The restructuring programme was
  published and its implementation by the Bank commenced in December 2016.
  26.2 Financial data
  Provisions for disputes Provisions for retirement benefits Provisions for off -balance sheet liabilities granted Restructuring provision Total provisions
  As at 01 January 2017 8 700 10 730 17 586 249 775 286 791
  Established provisions 8 254 10 453 41 130 0 59 837
  Reversal of provisions -636 -7 825 -34 823 -28 143 -71 427
  Utilized provisions -1 337 -44 0 -184 214 -185 595
  Other changes 1 043 0 -216 0 827
  As at 31 December 2017 16 024 13 314 23 677 37 418 90 433
  Provisions for disputes Provisions for retirement benefits Provisions for off -balance sheet liabilities granted Restructuring provision Total provisions
  As at 01 January 2016 3 219 1 070 5 512 0 9 801
  Change due to demerged part of BPH 4 439 23 594 9 642 54 714 92 389
  Established provisions 1 321 2 273 18 630 199 668 221 892
  Reversal of provisions -360 -16 437 -16 233 -307 -33 337
  Utilized provisions -876 0 0 -4 300 -5 176
  Other changes 957 230 35 0 1 222
  As at 31 December 2016 8 700 10 730 17 586 249 775 286 791  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  63
  Split of the restructuring provision as at 31.12.2017 is presented below :
  31.12.2016 utilisation reversal 31.12.2017
  Severance pay for employees 174 201 154 397 18 989 815
  Reorganisation of the branch network 75 574 29 817 9 154 36 603
  249 775 184 214 28 143 37 418
  26.3 Material estimates and assumption s – actuarial provision
  Provisions for employee benefits are measured with actuarial techniques and assumptions. The calculation covers
  all retirement benefits potentially disbursable in the future. The provision has been established on the basis of a
  list of persons with all the required personal data, including seniority, age, and gender. The accrued provisions
  are equal to the discounted payments to be made in the future subject to staff rotation and apply to the period
  until the end of the reporting period.
  26.4 Sensitivity analysis of material estimates and assumptions
  The Bank updated its estimates as at 31 December 2 017 on the basis of calculations made by an independent
  external actuarial company. The accrued provisions are equal to the discounted payments to be made in the
  future subject to staff rotation and apply to the period until the end of the reporting perio d. The discount rate of
  3.25% applied by the Bank is a major element affecting the amount of the provision. In 2016 the applied
  discount rate was 3.5%.
  The impact of an increased/decreased discount rate and the fundamental actuarial assumptions by 1 pp on the
  increase/decrease of the retirement provision as at 31 December 2017 and as at 31 December 2016 is presented
  in the tables below
  Estimated change of provision as at 31.12.2017
  Financial discount rate Planned growth of basis
  Scenario +1pp Scenario -1pp Scenario +1pp Scenario -1pp
  Provisions for retirement benefits 14 283 12 097 12 033 14 477
  Estimated change of provision as at 31.12.2016
  Financial discount rate Planned growth of basis
  Scenario +1pp Scenario -1pp Scenario +1pp Scenario -1pp
  Provisions for retirement benefits 11 477 9 586 9 537 11 630
  27 Other liabilities
  27.1 Accounting principles
  The liabilities in this item are measured in the amount payable covering potential interest on the liabilities, while
  provisions for future payments in a reliably estimated amount required to comply with the obligation as at the
  end of the reporting period. Non -financial liabilities are measured in line with the measurement principles
  applicable to specific liability categories included in that item.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  64
  27.2 Financial data
  31.12.2017 31.12.2016 restated
  Interbank settlements 723 937 592 835
  taxes, customs duties, social and health insurance and other public law liabilities 35 999 38 380
  Settlements of payment cards 150 699 65 006
  Other settlements, including 170 788 110 710
  Settlements with insurers 16 668 22 755
  Settlements of issues of bank certificates of deposits 91 048 112 858
  Accrued expenses 144 098 150 405
  Income received in advance 81 240 78 286
  Provision for bancassurance resignations 38 679 71 175
  Provision for bonuses 110 473 74 361
  Provision for unutilised annual leaves 28 238 32 169
  Provision for bonuse settled in phantom shares 16 885 14 126
  Provision for retention programs 18 118 56 378
  Revaluation of managment option plan – part settled in cash 6 422 12 075
  Other employee provisions 1 663 870
  Other liabilities 10 031 18 123
  Other liabilities 1 628 318 1 427 757
  including financial liabilities 1 045 424 768 551
  28 Subordinated liabilities
  28.1 Accounting principles
  On 23 August 2017, as requested by the Bank's Management Board, the Bank's Supervisory Board agreed to
  open the Second Public Programme of Bond Issue of Alior Bank SA “Second Public Issue Programme” and
  authorised the Management Board to contract financial liabilities by way of issue of unsecured ordinary
  subordinated bearer bond s by the Bank. Additionally, the Bank's Supervisory Board authorised the Management
  Board to determine the final terms and conditions of each bond series issue under the Second Public Issue
  Programme, to allot the bonds to investors and to take all other actions that may be required to achieve the
  objectives of the Second Public Issue Programme.
  The Bank's Management Board submitted a motion to the Polish Financial Supervision Authority for approval of
  the prospectus. On 6 November 2017, the Polish Financial Supervision Authority approved Annex No. 2 to the
  Prospectus covering the intention of the Bank's Management Board concerning determination of the unit nominal
  value of subordinated bonds to be issued pursuant to the Prospectus. In accordance with the Annex, the Bank's
  Management Board will determine the conditions of each subordinated bond is sue to be issued pursuant to the
  Prospectus so that the nominal unit value of such subordinated bonds is PLN 400 000.
  In line with the proposal of the Bank's Management Board, the Bank's Supervisory Board also approved
  discontinuation of bond issues under the previous Public Programme of Subordinated Bond Issue of Alior Bank
  SA, approved by Resolution No. 407/2015 of the Bank's Management Board of 22 December 2015 and accepted
  by Resolution No. 83/2015 of the Bank's Supervisory Board of 28 December 2015, an d the closure of the First
  Public Issue Programme.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  65
  28.2 Financial data
  Subordinated liabilities are measured at amortised cost at the effective interest rate.
  Nominal value in the currency (PLN '000)
  Status of liabilities
  Currency Term Specific conditions 31.12.2017 31.12.201 6
  Liabilities classified as the Bank's own funds
  Subordinated loan 10 000 EUR 12.10.2011 - 12.10.2019
  The loan may be prepaid subject to a written notification 30 days before the planned repayment. 41 892 44 428
  Series F bonds 321 700 PLN 26.09.2014 - 26.09.2024 325 930 325 915
  Series G bonds 192 950 PLN 31.03.2015 - 31.03.2021 195 560 195 551
  Series I bonds 150 000 PLN 06.12.2015 - 06.12.2021 150 594 150 594
  Series II bonds 33 350 PLN 06.12.2015 - 06.12.2021 33 482 33 482
  Series B bonds (Meritum Bank) 67 200 PLN 29.04.2013 - 29.04.2021 67 796 67 706
  Meritum Bank bonds – series C 80 000 PLN 21.10.2014 - 21.10.2022 80 494 80 401
  Series EUR001 bonds 10 000 EUR 04.02.2016 - 04.02.2022 42 738 45 331
  Series P1A bonds 150 000 PLN 27.04.2016 - 16.05.2022 150 006 150 961
  Series P1B bonds 70 000 PLN 29.04.2016 - 16.05.2024 70 427 70 425
  Series K bonds 400 000 PLN 20.10.2017 - 20.10.2025 403 600 0
  Series K1 bonds 200 000 PLN 20.10.2017 - 20.10.2025 201 800 0
  Series P2A bonds 150 000 PLN 14.12.2017 - 29.12.2025 150 657 0
  Subordinated liabilities 1 914 976 1 164 794
  Both the subordinated bonds and the subordinated loan were – as approved by the Polish Financial Supervision
  Authority – classified as the Bank's supplementary capital.
  29 Equity
  29.1 Accounting principles
  Equity is composed of the share capital, the supplementary capital, the revaluation reserves, other reserves
  (including the reserves for employee benefi ts payable with equity instruments) and profit for the current year and
  retained profit.
  Share capital
  The share capital is disclosed at its nominal value in line with the Articles of Association and the entry to the
  National Court Register.
  Supplementary capital
  The supplementary capital is established from profit allocations, pursuant to resolutions of the General Meeting.
  The supplementary capital also includes the share issue agio, net of the issue costs. The supplementary capital
  may b e applied to cover balance sheet losses that may result from the Bank's operations.
  Revaluation reserve
  The revaluation reserve is established as a result of measurement of:
   financial instruments classified as available for sale,


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  66
   the effective part of hedge for cash flow hedge accounting programme,
   deferred income tax related to the above items.
  The revaluation reserve is not subject to distribution.
  Other reserves
  The other reserves are established from profit allocations. They may be used for the purposes specified in the
  Bank's Articles of Association or in applicable regulations.
  Current profit and retained profit
  Net profit attributable to the parent entity is gross profit in the profit and loss account of the current year adjusted
  with income tax and the profit attributable to non -controlling holdings.
  Dividend
  A dividend for the year, approved by the General Meeting, not disbursed until the balance sheet date, is disclosed
  as a dividend liability in other liabilities.
  29.2 Financial data
  Equity 31.12.2017 31.12.2016
  Share capital 1 292 636 1 292 578
  Supplementary capital 4 817 331 4 184 953
  Other reserves 184 894 184 894
  Retained profit -43 051 0
  Revaluation reserve 13 944 -71 615
  Revaluation reserve from measurement financial assets available for sale 22 969 -62 892
  Revaluation reserve from measurement of hedging instruments -9 025 -8 723
  Exchange rate differences on revaluation of foreign entities 594 -22
  Current year profit 538 895 589 024
  Total equity 6 805 243 6 179 812
  Revaluation reserve 31.12.2017 31.12.2016
  Valuation of financial assets available for sale 22 969 -62 892
  Treasury bonds 27 803 -75 156
  other debt instruments -5 509 -2 489
  equity instruments 5 686 0
  deferred income tax -5 011 14 753
  Valuation of hedging derivatives -9 025 -8 723
  IRS -11 142 -10 769
  deferred income tax 2 117 2 046
  Revaluation reserve 13 944 -71 615  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  67
  29.3 Shareholders of Alior Bank Spółka Akcyjna
  As at 31 December 2017 and 2016 , the shareholders holding 5% or more of the overall number of votes at the
  General Meeting were as follows:
  Shareholder Number of shares Nominal value of shares [PLN] Percentage in the share capital 4 Number of votes Number of votes in the total number of votes
  31.12.2017
  PZU 41 658 850 416 588 500 32.23% 41 658 850 32.23%
  Aviva OFE Aviva BZ WBK 11 562 000 115 620 000 8.94% 11 562 000 8.94%
  Nationale -Nederlanden PTE SA 6 600 000 66 000 000 5.11% 6 600 000 5.11%
  Other shareholders 69 442 774 694 427 740 53.72% 69 442 774 53.72%
  Total 129 263 624 1 292 636 240 100.00% 129 263 624 100.00%
  31.12.2016
  PZU 37 773 265 377 732 650 29.22% 37 773 265 29.22%
  Aviva OFE Aviva BZ WBK 9 262 138 92 621 380 7.17% 9 262 138 7.17%
  Other shareholders 82 222 360 822 223 600 63.61% 82 222 360 63.61%
  Total 129 257 763 1 292 577 630 100.00% 129 257 763 100.00%
  29.4 Share capital structure
  Series Type of shares
  Number of shares Number of shares Nominal value of shares
  Series value at nominal prices (PLN)
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Series A Ordinary 50 000 000 50 000 000 10 500 000 000 500 000 000
  Series B Ordinary 1 250 000 1 250 000 10 12 500 000 12 500 000
  Series C Ordinary 12 332 965 12 332 965 10 123 329 650 123 329 650
  Series D Ordinary 413 480 410 704 10 4 134 800 4 107 040
  Series E Ordinary 2 785 0 10 27 850 0
  Series F Ordinary 300 0 10 3 000 0
  Series G Ordinary 6 358 296 6 358 296 10 63 582 960 63 582 960
  Series H Ordinary 2 355 498 2 355 498 10 23 554 980 23 554 980
  Series I Ordinary 56 550 249 56 550 249 10 565 502 490 565 502 490
  Series J Ordinary 51 51 10 510 510
  Total 129 263 624 129 257 763 1 292 636 240 1 292 577 630
  Within the Managerial Option Programme for 2013, 2014, and 2015, in 2017 the Bank commenced the
  procedure to increase the Bank's share capital by way of a conditional capital increase by issue of new series D, E,
  and F ordinary bearer shares with a total nominal value of PLN 58 610.00.
  On 29 August 2017 KDPW registered the above ordinary bearer shares with the nominal value of PLN 10 each,
  marked with the code ISIN “ALIOR00045”:
   2 776 (two thousand seven hundred and seventy six) series D shares;
   2 785 (two thousand seven hundred and eight five) series E shares;
   300 (three hundred) series F shares.


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  68
  On the same day, the shares were admitted to trading in an ordinary procedure on the main floor of the stock
  exchange. On 28 November 2017 the District Court entered the increase of the share capital by the above
  amount to the register of entrepreneurs.
  Under the Programme referred to above, in December 2017 the Bank commenced another procedure of the
  Bank's share capital increase by issue of new series D and E ordinary bearer shares with a total nominal value of
  PLN 152 170 by way of a conditional capital increase of the Bank. On 22 December 2017 KDPW decided to
  accept the shares for deposit. On 15 January 2018 KDPW registered the above ordinary bearer shares with the
  nominal value of PLN 10 each, marked with the code ISIN “ALIOR00045”:
   10 905 (ten thousand nine hundred and five) series D shares;
   4 312 (four thousand three hundred and twelve) series E shares.
  Other additional information
  30 Off -balance sheet items
  30.1 Accounting principles
  Within its operations, the Bank enters into transactions that at execution are not disclosed in the statement of
  financial position as assets or liabilities, but they g enerate contingent liabilities. I n compliance with IAS 37,
  contingent liabilities are defined as follows:
   a potential obligation that arises as a result of past events the existence of which is confirmed only at
  occurrence or non -occurrence of uncertain future events that are not fully c ontrolled by the Bank,
   an existing obligation which results from past events, but is not disclosed in the statement of financial position
  since it is not probable that there will be an outflow of cash or other assets may be issued to satisfy the
  obligation or the amount of such obligation may not be reliably estimated.
  The guarantee values as specified in the table above reflect the maximum potential loss that would be disclosed
  on the balance sh eet d ate if all customers defaulted.
  30.2 Financial data
  Off-balance contingent liabilities granted to customers 31.12.2017 31.12.2016
  Granted off -balance liabilities 12 746 826 14 614 625
  Concerning financing 11 329 663 13 054 317
  Guarantees 1 417 163 1 560 308
  Performance guarantees 277 904 457 515
  Financial guarantees 1 139 259 1 102 793
  By maturity – guarantees 31.12.2017 31.12.2016
  ≤ 1W 2 509 14 869
  > 1W ≤ 1M 32 410 217 173
  > 1M ≤ 3M 81 054 93 300
  > 3M ≤ 6M 135 398 60 988
  > 6M ≤ 1Y 305 783 233 649
  > 1Y ≤ 2Y 143 214 365 396
  > 2Y ≤ 5Y 261 531 182 922
  > 5Y ≤ 10Y 441 259 360 120
  > 10Y ≤ 20Y 14 005 31 891
  Off-balance sheet liabilities granted, guarantees 1 417 163 1 560 308


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  69
  By maturity – financial 31.12.2017 31.12.2016
  ≤ 1W 3 248 225 2 378 831
  > 1W ≤ 1M 113 029 731 965
  > 1M ≤ 3M 341 114 423 456
  > 3M ≤ 6M 447 740 682 732
  > 6M ≤ 1Y 1 173 020 2 143 218
  > 1Y ≤ 2Y 2 093 611 1 948 494
  > 2Y ≤ 5Y 2 094 891 2 735 338
  > 5Y ≤ 10Y 1 297 487 1 232 111
  > 10Y ≤ 20Y 319 545 534 040
  > 20Y 201 001 244 132
  Off-balance sheet liabilities granted, concerning financing 11 329 663 13 054 317
  31 Assets pledge d as colleteral
  31.12.2017 31.12.2016
  Treasury bonds blocked for REPO transactions 77 431 29 783
  Reg istered pledge on Treasury bond s 0 118 048
  Deposit as collateral of transactions performed in Alior Trader 723 1 252
  Available -for-sale financial assets for sale securing a loan in the EIB 109 466 0
  Financial assets held to maturity securing the loan from EIB 221 291 217 901
  Total 408 911 366 984
  Apart from assets that secure liabilities that are disclosed separately in the statement of financial position when
  the receiving party may sell or exchange the assets for other security, the Bank additionally held the following
  collateral for the liabilities that did not meet the criterion:
  31.12.2017 31.12.2016
  Treasury bonds blocked with BGF 605 719 204 411
  Deposits as derivative transactions (ISDA) collatera 163 770 145 128
  Total 769 489 349 539
  32 Additional information to the cash flow statement
  32.1 Cash and cash equivalents
  Cash and cash equivalents include cash on hand and cash in the nostro account and the deposit with the
  National Bank of Poland, and receivables from banks in the current account and other funds maturing within 3
  mo nths from acquisition.
  31.12.2017 31.12.2016
  Cash and balances with Central Bank 965 391 1 082 991
  Current accounts with other banks 627 261 386 766
  Term accounts with other banks 19 062 237 396
  Total 1 611 714 1 707 153


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  70
  32.2 Financial data
  The Bank makes its statement of operating cash flows with an indirect method in which the net profit for the
  reporting period is adjusted by the effects of cashless transactions and accruals concerning future or past inflows
  or payments of cash funds conce rning operating activities.
  Operating activity
  Cash flows from the Bank's operating activities cover primarily lending, deposits, FX exchange transactions, and
  purchase and sale of securities.
  Change of balances of loans and other receivables
  01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2016 – 31.12.2016 restated
  Change of receivables from customers – balance sheet -4 995 470 -15 334 633
  Change of receivables from banks – balance sheet 465 249 -721 686
  Carrying value change in cash – nostro accounts 240 495 47 635
  Carrying value change in cash – deposits up to 3 months -218 334 124 334
  Change of balances of loans and other receivables -4 508 060 -15 884 350
  Change of other liabilities
  01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2016 – 31.12.2016 restated
  Change of other liabilities – balance sheet 200 561 901 364
  Change of the revaluation reserve – balance sheet 67 323 -66 462
  Change of other liabilities – measured at amortised cost – balance sheet -36 990 -339 123
  Change of allowance for deferred income tax in the revaluation reserve 18 236 -20 368
  Provision for acquisition costs of fixed assets -8 494 -10 057
  Provision for acquisition costs of intangible assets -12 276 -8 167
  Change of balance due to the purchase of the demerged business of BPH net of cash and cash equivalents 0 174 695
  Other comprehensive income 84 098 58 287
  Change of other receivables 312 458 690 169
  Change in other assets
  01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2016 – 31.12.2016 restated
  Change in other assets – balance sheet 138 048 -350 460
  Change in other assets 138 048 -350 460
  Investing activities
  The Bank's investing activities cover purchase and sale of fixed assets and intangible assets.
  Purchase of property, plant and equipment
  01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2016 – 31.12.2016
  Change – balance sheet -100 448 -317 754
  Purchase of property, plant and equipment -100 448 -317 754
  Purchase of Intangible assets
  01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2016 – 31.12.2016
  Change – balance sheet -95 259 -154 349
  Purchase of Intangible assets -95 259 -154 349


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  71
  The acquisition of demerged business of Bank BPH, net cash acquired
  01.01.2016 – 31.12.2016
  Price paid for shares in BPH -1 464 933
  Cash and funds with Central Bank 1 043 097
  Current accounts with other banks 73 811
  Term accounts with other banks 173 330
  Total -174 695
  Financial activity
  The Bank includes proceeds and expenses related to the acquisition and repayment of own and external financing
  sources, including inflows and outflows that increase or decrease its equity (fund) as well as inflows from issuing
  long - and short -term debt financial instruments. .
  31.12.2016 Cash flows Non -cash changes , 31.12.2017
  Inflows Outflows Accrued interests Currency differences
  zobowiązania podporządkowane 1 164 794 750 000 -60 867 65 937 -4 889 1 914 976
  33 Fair value hierarchy
  33.1 Accounting principles and estimates and assumptions
  The fair value is a price receivable in the sale of an asset or payable for transfer of a liability in an arm’s length
  transaction in the principal (or most advantageous) market as at the measurement date subject to prevailing
  market conditions (exit price ), irrespective of the fact if such price is directly observable or estimated with another
  measurement technique.
  Depending on the classification category of financial assets and liabilities to a specific hierarchy level, various
  methods to measure fair value are applied.
  Level 1: On the basis of prices quoted in the principal (or most advantageous) market
  Financial assets and liabilities with fair value measured directly on the basis of quoted prices (not adjusted) from
  active markets for identical assets or liabilities. This category includes financial and equity instruments measured
  at fair value through profit and loss and those available for sale for which there is an active market and for which
  the fair value is determined on the basis of market value being the purchase price:
   debt Treasury securities valued at fixing on the Bondspot platform or Bloo mberg information services and
  Reuters,
   debt and equity securities traded in a regulated market, including in the portfolio of the Brokerage House,
   derivative instruments that are traded in a regulated market
  Level 2: On the basis of measurement techniques based on assumptions using information coming from the
  principal (or most advantageous) market;
  Financial assets and liabilities whose fair value is measured with measurement models where all material input
  data is observable in the market directly (as prices) or indirectly (relying on prices). In that category the Bank
  classifies financial instruments for which no active market exists:  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  72
  Measurement method (techniques) Material observable input data
  DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS – CIRS, IRS, FRA, FX, FORWARD, FX SWAP TRANSACTIONS
  The model of discounted future cash flows based on profitability curves.
  Profitability curves are built on the basis of market rates, market data of the money market, F RA, IRS, OIS basis swap transaction market.FX instruments are measured using NBP’s fixing rates and market rates of swap points.
  FX OPTIONS, INTEREST RATE OPTIONS FX options and interest rate options are measured with the use of specific valuation mo dels characteristic for a specific option.
  For option instruments additionally market quotations are used for market variability quotations of currency pairs and interest rates.
  NBP MONEY BILLS Profitability curve method Profitability curves are developed on the basis of money market data.
  COMMODITY FORWARD/SWAP
  Commodity instruments are measured on the basis of future cash flows calculated on the basis of profitability curves characteristic for specific commodities.
  Profitability curves are built on the basis of quoted commodity futures contracts.
  Level 3: For which minimum one factor affecting the price is not observable in the market .
  Financial assets and liabilities with the fair value measured with the measurem ent models where input data is not
  based on observable market data (non -observable input data).
  Such instruments include options embedded in certificates of deposit issued by the Bank and options in the
  interbank market to hedge positions of the embedded o ptions. The fair value is determined on the basis of
  market prices of those options or an internal model subject to both observable parameters (e.g. price of the base
  instrument, secondary quotations of options) and non -observable (e.g. variability, correl ations between base
  instruments in options based on a basket). Model parameters are determined on the basis of a statistical analysis.
  At the end of 2017, a negative change in the measurement of option instruments as a result of changes to prices
  of base instruments by 1% was PLN 6 thousand .
  The group also contains the Bank’s position in commercial debt securities where apart from the parameters
  coming from market quotations are affected by non -observable volume of credit spread. The spread is based on
  the primary market price or at transaction execution. It is updated when reliable market quotations occur or
  when prices are obtained from transactions of comparable volume. The spread is also changed on the basis of
  information of a changed credit standin g of the security issuer. As at the end of 2017, the sensitivity of changed
  measurement of those assets in the case of an increase of the credit spread by 1 basis point was PLN 57
  thousand .
  Measurement method (techniques) Material observable input data
  CORPORATE BONDS Profitability curve model and risk margin Profitability curves are developed on the basis of bond market data.
  EXOTIC OPTIONS
  The prices of exotic options embedded in structured products are determined on the basis of market prices or measured with the internal model subject to both observable parameters (e.g. price of the base instrument, secondary quotations of options) and non - observable (e.g. variability, correlations between base instruments).
  The prices of exotic options embedded in structured products are acquired from the market.
  SHARES VISA INC C SERIES PRIVILEGED
  The current market value of listed ordinary shares of Visa Inc. subject to the conversion ratio and discount, considering changing prices of the shares of Visa Inc.
  Market value of the listed ordinary shares of Visa Inc.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  73
  Transfers of instruments between measurement levels as at the end of the reporting period. Transfers are made
  subject to conditions set forth in the international financial reporting standards, for instance quotation availability
  of instruments from an active market, availability of quotations of pricing factors, or impact of non -observable
  data on the fair value.
  33.2 Financial data
  Below there are carrying values of financial as sets and liabilities split into measurement categories (levels).
  Compared to the previous reporting period, there was no change to the classification and measurement
  principles of the hierarchy levels of the fair value.
  31.12.2017 Level 1 Level 2 Level 3 Total
  Financial assets
  Shares 294 0 0 294
  Bonds 85 735 0 0 85 735
  Certificates 89 0 0 89
  SWAP 0 187 694 0 187 694
  Cap floor options 0 2 100 0 2 100
  FX Swap 0 18 059 0 18 059
  FX forward 0 44 851 0 44 851
  CIRS 0 15 984 0 15 984
  FX options 0 16 766 0 16 766
  Other options 0 730 51 720 52 450
  Other instruments 9 874 18 655 0 28 529
  Financial assets held for trading 95 992 304 839 51 720 452 551
  Money bills 0 1 999 666 0 1 999 666
  Equity instruments 0 0 41 546 41 546
  Treasury bonds 9 651 360 0 0 9 651 360
  Other bonds 179 051 0 200 701 379 752
  Financial assets available for sale 9 830 411 1 999 666 242 247 12 072 324
  Interest rate transactions – SWAP 0 87 785 0 87 785
  Derivative hedging instruments 0 87 785 0 87 785
  31.12.2016 restated Level 1 Level 2 Level 3 Total
  Financial assets
  Shares 6 312 0 0 6 312
  Bonds 294 0 0 294
  Certificates 557 0 0 557
  SWAP 0 186 532 0 186 532
  Cap floor options 0 3 171 0 3 171
  FX Swap 0 32 156 0 32 156
  FX forward 0 60 051 0 60 051
  CIRS 0 60 669 0 60 669
  FX options 0 21 129 948 22 077
  Other options 0 0 28 736 28 736
  Other instruments 7 462 11 534 0 18 996


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  74
  31.12.2016 restated Level 1 Level 2 Level 3 Total
  Financial assets held for trading 14 625 375 242 29 684 419 551
  Money bills 0 2 599 538 0 2 599 538
  Equity instruments 431 0 35 210 35 641
  Treasury bonds 6 197 981 0 0 6 197 981
  Other bonds 188 456 0 353 030 541 486
  Financial assets available for sale 6 386 868 2 599 538 388 240 9 374 646
  Interest rate transactions – SWAP 0 71 684 0 71 684
  Derivative hedging instruments 0 71 684 0 71 684
  31.12.2017 Level 1 Level 2 Level 3 Total
  Financial liabilities
  Bonds 58 333 0 0 58 333
  SWAP 0 162 185 0 162 185
  Cap floor options 0 2 091 0 2 091
  FX Swap 0 63 816 0 63 816
  FX forward 0 37 675 0 37 675
  CIRS 0 16 601 0 16 601
  FX options 0 15 506 0 15 506
  Other options 0 729 51 719 52 448
  Other instruments 20 671 6 552 0 27 223
  Financial liabilities held for trading 79 004 305 155 51 719 435 878
  Interest rate swaps (IRS) 0 5 419 0 5 419
  Derivative hedging instruments 0 5 419 0 5 419
  31.12.2016 restated Level 1 Level 2 Level 3 Total
  Financial liabilities
  SWAP 0 155 885 0 155 885
  Cap floor options 0 3 171 0 3 171
  FX Swap 0 22 999 0 22 999
  FX forward 0 25 276 0 25 276
  CIRS 0 20 948 0 20 948
  FX options 0 21 848 1 098 22 946
  Other options 0 0 28 693 28 693
  Other instruments 12 289 6 107 0 18 396
  Financial liabilities held for trading 12 289 256 234 29 791 298 314
  Interest rate swaps (IRS) 0 6 119 0 6 119
  Derivative hedging instruments 0 6 119 0 6 119  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  75
  Reconciliation of changes at level 3 of fair value hierarch ry
  Movements on financial assets available for sale 31.12.2017 31.12.201 6 restated
  Opening balance 388 240 363 230
  Increases, including 25 047 59 121
  Purchases 6 336 42 029
  Change due to acquisition of demerged business of BPH 0 16 912
  Revenue recognised in income statement 216 170
  Movements on iaccrued nterest 16 921 0
  Fair value adjustment 1 574 10
  Decreases, including -171 040 -34 111
  Sale/redemption -164 046 -20 888
  Other changes recognised in income statement -838 -7 252
  Fair value adjustment -6 156 -5 971
  Financial assets available for sale 242 247 388 240
  Movements of financial assets and liabilities held for trading
  Assets Liabilities
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Opening balance 29 684 34 555 25 492 34 555
  Increases, including 42 835 20 342 43 148 16 160
  Valuation 19 365 6 190 19 659 6 336
  Concluded transactions 23 470 14 152 23 489 9 824
  Decreases, of which: -20 799 -25 213 -16 921 -25 223
  Valuation -703 -5 377 -693 -5 370
  Settlement/redemption -20 096 -19 836 -16 228 -19 853
  Financial assets and liabilities held for trading 51 720 29 684 51 719 25 492
  In 2017 the Bank did not reclassify any financial instruments to level 3 of the fair value hierarchy.
  Fair value measurement for disclosure purposes.
  Below is presented the carrying value and fair value of assets and liabilities that are not disclosed in the statement
  of financial position at fair value.
  31.12.2017 Carrying value
  Fair value
  Level 1 Level 2 Level 3 Total
  Assets
  Cash and balances with Central Bank 965 391 965 391 0 0 0
  Amounts due from banks 898 977 0 898 977 0 0
  Loans and advances to customers 51 244 093 0 0 50 226 239 50 226 239
  Retail segment 28 234 726 0 0 27 253 218 27 253 218
  Consumer loans 16 541 861 0 0 16 145 458 16 145 458
  Loans for residential properties 9 547 786 0 0 8 942 186 8 942 186
  Consumer finance loans 2 145 079 0 0 2 165 574 2 165 574
  Corporate segment 23 009 367 0 0 22 973 022 22 973 022
  Working capital loans 12 836 975 0 0 12 863 879 12 863 879
  Investment loans 8 624 788 0 0 8 561 217 8 561 217
  Other 1 547 604 0 0 1 547 926 1 547 926
  Assets pledged as collateral 408 911 408 911 0 0 408 911
  Investment securities held to maturity 1 117 894 1 122 170 0 0 1 122 170
  Other assets 560 836 0 0 560 836 560 836


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  76
  31.12.2017 Carrying value Fair value
  Level 1 Level 2 Level 3 Total
  Liabilities
  Amounts due to banks 743 911 0 743 911 0 743 911
  Current deposits 673 0 673 0 673
  Overnight deposits 1 949 0 1 949 0 1 949
  Term deposits 300 044 300 044 0 300 044
  Own bond issues 22 766 0 22 766 0 22 766
  Received loan 120 194 0 120 194 0 120 194
  Other liabilities 220 749 0 220 749 0 220 749
  Repo 77 536 0 77 536 0 77 536
  Amounts due to customers 57 655 618 0 0 57 656 408 57 656 408
  Current deposits 32 132 056 0 0 32 132 056 32 132 056
  Term deposits 21 878 516 0 0 21 878 516 21 878 516
  Own Bank's securities issued 3 028 402 0 0 3 029 192 3 029 192
  Own bond issues 230 184 0 0 230 184 230 184
  Other liabilities 386 460 0 0 386 460 386 460
  Other liabilities 1 045 424 0 0 1 045 424 1 045 424
  Subordinated liabilities 1 914 976 0 0 1 914 976 1 914 976
  31.12.2016 restated
  Carrying value
  Fair value
  Level 1 Level 2 Level 3 Total
  Assets
  Cash and balances with Central Bank 1 082 991 1 082 991 0 0 1 082 991
  Amounts due from banks 1 364 226 0 1 366 316 0 1 366 316
  Loans and advances to customers 46 248 623 0 0 45 546 620 45 546 620
  Retail segment 25 885 197 0 0 25 378 210 25 378 210
  Consumer loans 16 224 564 0 0 16 258 120 16 258 120
  Loans for residential properties 8 407 632 0 0 7 874 080 7 874 080
  Consumer finance loans 1 253 001 0 0 1 246 010 1 246 010
  Corporate segment 20 363 426 0 0 20 168 410 20 168 410
  Working capital loans 11 114 177 0 0 10 682 290 10 682 290
  Investment loans 7 491 894 0 0 7 365 957 7 365 957
  Other 1 757 355 0 0 2 120 163 2 120 163
  Assets pledged as collateral 366 984 366 984 0 0 366 984
  Investment securities held to maturity 1 954 1 919 0 0 1 919
  Other assets 646 399 0 0 646 399 646 399
  Liabilities
  Amounts due to banks 381 235 0 428 640 0 428 640
  Current deposits 32 304 0 32 304 0 32 304
  Overnight deposits 856 0 856 0 856
  Own Bank's securities issued 20 004 0 20 004 0 20 004
  Received loan 133 549 0 180 954 0 180 954
  Other liabilities 164 710 0 164 710 0 164 710
  Repo 29 812 0 29 812 0 29 812
  Amounts d ue to customers 51 404 848 0 0 51 363 662 51 363 662
  Current deposits 25 794 022 0 0 25 791 089 25 791 089
  Term deposits 22 325 534 0 0 22 288 222 22 288 222
  Own Bank's securities issued 2 538 626 0 0 2 763 633 2 763 633
  Own bond issues 230 046 0 0 230 046 230 046
  Other liabilities 516 620 0 0 520 718 520 718
  Other liabilities 768 551 0 0 768 551 768 551
  Subordinated liabilities 1 164 794 0 0 1 164 794 1 164 794


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  77
  For many instruments, market values are not available, therefore the fair value is estimated with a number of
  measurement techniques. Measurement of the fair value of financial instruments has been made with a model
  based on estimates of the present value of future cash flows by discounting cash flows at appropriate discount
  rates.
  All model calculations contain certain simplifications and are sensitive to the underlying assumptions. Below there
  is a summary of core methods and assumptions used to estimate the fair value of financial instruments that are
  not measured at fair value.
  Receivables from customers :
  In the method applied by the Bank to calculate the fair value of receivables from customers (without overdraft
  facilities), the Bank compares the margins generated on newly granted loans (in the month preceding the
  reporting date) with the margin on the to tal loan portfolio. If the margins on newly granted loans are higher than
  the margins on the portfolio, the loan fair value is lower than its carrying value.
  Due from customers were fully classified to level 3 of the fair value hierarchy due to the appli cation of a
  measurement model with material non -observable input data or current margins generated on newly granted
  loans.
  Financial liabilities measured at amortised cost:
  The Bank assumes that the fair value of customer and bank deposits and other fin ancial liabilities maturing within
  1 year is approximately equal to their carrying value. Deposits are accepted on a daily basis and thus their terms
  and conditions are similar to the prevailing market terms and conditions of identical transactions. The m aturities
  of those items are short and therefore there is no major difference between the carrying value and fair value.
  For disclosure purposes, the Bank determines the fair value of financial liabilities with residual maturities (or
  repricing of the va riable rate) in excess of 1 year. That group of liabilities includes the Bank's own issues and
  subordinated loans. Determining the fair value of that group of liabilities, the Bank determines the present value
  on anticipated payments on the basis of prese nt percentage curves and the original spread of the issue.
  The Bank's own issues and subordinated loans have been fully classified as level 3 of fair value hierarchy due to
  the application of a measurement model with material non -observable input data, in cluding the original spread of
  the issue above the market curve. With reference to issues and subordinated loans with residual maturities (or
  interest rate repricing) under 1 year, the carrying value adequately reflects the fair value of the instrument.
  For other financial instruments, the Bank assumes that the carrying value is close to fair value. This applies to the
  following items: cash and operations with the Central Bank, assets available for sale, other financial assets, and
  other financial liabilit ies.
  34 Transactions with related entities
  The parent company of the Bank is Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU S.A.) The related parties of the
  Group PZU SA and its related companies and entities related to members of the Management and Supervisory
  Board. The Bank is indirectly controlled by the Treasury.
  In the following tables show the type and value o f transactions with affiliates and subsidiaries.
  Bank’s subsidiaries are:
  Company’s name 31.12.2017 31.12.2016
  Alior Services sp. z o.o. 100% 100%
  Centrum Obrotu Wierzytelnościami sp. z o.o. 100% 100%
  Alior Leasing sp. z o.o. 100% 100%
  - Serwis Ubezpieczeniowy sp. z o.o. 100% 0%
  Meritum Services ICB SA 100% 100%


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  78
  Company’s name 31.12.2017 31.12.2016
  NewCommerce Services sp. z o.o. 100% 100%
  Money Makers TFI SA 60,16% 58,84%
  Absource sp. z o.o. 100% 100%
  There was a change in the Bank's statement of financial position in line Investments in subsidiaries amounted to
  PLN 26 666 thousand during 2017. This change results from the equity increase in subsidiaries:
  - Alior Leasing sp. O.o. - the amount of PLN 25,000 thousand,
  - NewCommerce Servic es sp. O.o. - the amount of PLN 4,500 thousand,
  - Money Makers TFI SA - the amount of PLN 166 thousand.
  Subsidiaries 31.12.2017 31.12.2016
  Assets
  Loans and advances to customers 1 025 491 370 250
  Other assets 4 540 4 760
  Total assets 1 030 031 375 010
  Liabilities
  Amounts due to customers 55 778 40 267
  Provisions 212 125
  Other liabilities 2 426 854
  Total liabilties 58 416 41 246
  Parent company 31.12.2017 31.12.2016
  Liabilities
  Amounts due to customers 76 24
  Provisions 6 4
  Total liabilities 82 28
  Subsidiaries of the parent company 31.12.2017 31.12.2016
  Assets
  Financial assets held for trading 1 382 0
  Available -for-sale financial assets 80 274 84 961
  Derivative hedging instruments 483 0
  Amounts due from banks 247 0
  Loans and advances to customers 44 41
  Other assets 38 0
  Total assets 82 468 85 002
  Liabilities and equity
  Financial liabilities held for trading 458 0
  Amounts due to customers 183 763 128 703
  Provisions 4 3
  Other liabilities 41 0
  Revaluation reserve 1 306 0
  Total liabilities and equity 185 572 128 706  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  79
  Subsidiaries 31.12.2017 31.12.2016
  Off-balance sheet liabilities granted to customers 248 789 130 972
  Relating to financing 75 801 75 230
  Guarantees 172 988 55 742
  Parent company 31.12.2017 31.12.2016
  Off-balance liabilities granted to customers 15 000 15 000
  Guarantees 15 000 15 000
  Subsidiary of the parent entity 31.12.2017 31.12.201 6
  Off-balance liabilities granted to customers 10 000 9 900
  Guarantees 10 000 9 900
  Joint control by persons related to the Group 31.12.2017 31.12.2016
  Assets
  Loans and advances to customers 7 0
  Total assets 7 0
  Liabilities
  Amounts due to customers 24 386 56 176
  Total liabilities 24 386 56 176
  Joint control by persons related to the Group 31.12.2017 31.12.2016
  Off-balance liabilities granted to customers 0 20
  Relating to financing 0 20
  Subsidiaries 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Interest income 22 425 5 443
  Interest expense -75 -65
  Fee and commission income 7 636 3 710
  Fee and commission expense -250 0
  Other operating income 369 407
  Other operating costs -1 0
  General administrative expenses -5 677 -3 041
  Net impairment charges and write -downs -795 0
  Total 23 632 6 454
  Parent company 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Interest income -8 0
  Fee and commission income 4 2
  General administrative expenses 0 -3
  Total -4 -1  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  80
  Subsidiaries of the parent company 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Interest income 1 747 0
  Interest expense -4 792 -2 686
  Fee and commission income 12 241 30
  Fee and commission expense -7 0
  Trading result 115 0
  General administrative expenses 0 -1
  Total 9 304 -2 657
  Joint control by persons related to the Bank 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Interest expense -623 -1 425
  Fee and commission income 15 10
  Total -608 -1 415
  Nature of transactions with related entities
  All transactions with related entities are performed in line with relevant regulations concerning banking products
  and at market rates.
  Interest rates on loans granted to related entities ranged from 10% to 14%, while interest rates on deposits
  ranged fro m 0 % to 3.70%.
  Transactions with the State Treasury and related entities
  The Polish Financial Supervision Authority in its communication of 6 December 2016, item 5 univocally accepted
  Poland's State Treasury as the parent entity vis -a-vis Alior Bank S A within the meaning of Art. 4.1.8.b and Art.
  4.1.14 of the Banking Act, stating that it was able to exert material impact on Alior Bank SA via Powszechny
  Zakład Ubezpieczeń SA.
  Below there are material transactions with the State Treasury and its related entities with the exception of IAS
  24.25.
  State Treasury and related entities 31.12.2017 31.12.2016
  Assets
  Financial assets held for trading 85 459 0
  Available -for-sale financial assets 10 022 542 6 586 920
  Investment securities held to maturity 1 339 186 219 855
  Amounts due from banks 293 1 605
  Loans and advances to customers 33 241 47 203
  Total assets 11 480 721 6 855 583
  Liabilities
  Financial liabilities held for trading 58 333 0
  Amounts due to banks 339 798 0
  Amounts due to customers 1 248 970 478 789
  Total liabilities 1 647 101 478 789
  State Treasury and related entities 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Interest income 151 142 110 958
  Interest expense -18 101 -5 884
  The costs of paid tax -443 710 -366 306
  Total -310 669 -261 232


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  81
  All transactions with the State Treasury and its related entities were concluded at arm’s length.
  35 Benefits for the for senior executives
  35.1 Accounting principles
  Short -term employee benefits are those that are accounted for within 12 months of the end of the annual
  reporting period in which the employees have performed work. Apart from a base salary, short -term employee
  benefits include a non -deferred part of the variable component of cash remuneration and a deferred part of the
  cashed variable remuneration granted in phantom shares.
  Long -term employee benefits include cashed phantom shares granted in previous periods and the value of
  issued tranches of deferred s ubscription warrants in previous periods.
  Principles applicable to the variable components of remuneration of persons in managerial positions at the Bank
  The Bank has a Remuneration Policy covering all employees. The Remuneration Policy of Alior Bank SA w as
  approved by Resolution of the Supervisory Board No. 72/2017. With respect to people in managerial positions
  who affect the risk profile, the Policy has been determined on the basis of the following regulations:
   Commission Delegated Regulation (EU) No 604/2014 of 4 March 2014 supplementing Directive 2013/36/EU
  of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards with respect to
  qualitative and appropriate quantitative criteri a to identify categories of staff whose professional activities have
  a material impact on an institution's risk profile (Text with EEA relevance);
   Regulation of the Minister of Development and Finance of 06 March 2017 on the risk management and
  internal c ontrol system, the remuneration policy, and a detailed manner of internal capital estimation at banks.
  Each person classified as a Material Risk Taker on the basis of material impact of such person on the Bank's risk
  profile within the meaning of the Dele gated Regulation.
  The remuneration of Material Risk Takers is composed of fixed remuneration and variable remuneration. The
  Bank does not grant unidentified retirement benefits to persons in managerial positions. Material Risk Takers
  agree not to use an individual hedging strategies or insurance concerning the remuneration and responsibility in
  order to undermine the effects of risk in the remuneration system applicable to them.
  Except the Persons in Control Functions, the total amount of variable remun eration is based on the assessment of
  performance of the Material Risk Takers and the organisational unit, as well as the Bank's performance in the area
  for which such person is responsible, subject to the performance of the entire Bank.
  Minimum 50% of th e variable remuneration granted to the Material Risk Taker is to serve as an incentive for
  special care for the Bank's long -term interests and is therefore composed of financial instruments related to the
  Bank's shares. The remaining part of the variable r emuneration is disbursed in cash as cash variable remuneration.
  Minimum 40% of the variable remuneration of the Material Risk Takers for each Assessment Period – and if the
  variable remuneration of such persons for the relevant Assessment Period is exceptionally high – minimum 60%
  of the variable remuneration is deferred.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  82
  35.2 Financial data
  All transactions with supervising and managing persons are performed in line with the relevant regulations
  concerning banking products and at market rates.
  Supervising, managing persons Supervisory Board Bank's Management Board
  Assets
  Loans and advances to customers 299 0 299
  Total assets 299 0 299
  Liabilities
  Amounts due to customers 7 089 560 6 529
  Total liabilities 7 089 560 6 529
  Supervising, managing persons Supervisory Board Bank's Management Board
  Off-balance liabilities granted to customers 10 0 10
  concerning financing 10 0 10
  Information on the total remuneration paid or due to the members of the Supervisory Board and Management Board 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Management Board
  short -term employee benefits 23 535 13 879
  long -term benefits 7 238 6 701
  Management Board, total 30 773 20 580
  Supervisory Board
  short -term employee benefits 1 024 1 025
  Supervisory Board, total 1 024 1 025
  Post -employment benefits 201 7
  Members of the Management Board who stopped performing their functions in 2016 and earlier 2 166
  Termination benefits 2017
  Members of the Management Board who stopped performing their functions in 201 7 and earlier 5 747
  Number of shares held by the members of the Management Board 31.12.2017 31.12.2016
  Katarzyna Sułkowska 28 612 28 612
  Total 28 612 28 612
  With reference to the Management Board, costs of remuneration also includes the cost of cash installments paid
  in this period of variable remuneration and tranches in phantom shares issued and paid in 2017.
  With the Management Board members of the 4th term of office (appointed in June and August 2017) contracts of
  employment were concluded for an indefinite period of time providing for the following:
   Th e contracts may be terminated by either Party subject to a 3 -9-month notice, effective at the end of a
  calendar month.


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  83
   If the Bank terminates a contract of employment before the end of the term of office, some Members of the
  Management Board are entitled t o compensation in the amount not less than 6 times and not more than 12
  times the monthly gross basic remuneration.
   The contracts contain non -competitive clauses, under which the Members of the Management Board, upon
  termination of their employment relati onship with the Bank, must not engage in any competitive activity for
  12 months following termination of their agreements. As a result, the Members of the Management Board
  are entitled to remuneration totalling an equivalent to their gross remuneration for 12 months.
  The Extraordinary General Meeting of 5 December 2017 approved a resolution regulating the principles of
  remuneration of members of the Management Board of Alior Bank. At its meeting of 14 December 2017, the
  Supervisory Board approved new princi ples of remuneration of the Management Board based on managerial
  contracts, relating to the Act of 9 June 2016 on the remuneration of persons managing certain companies and
  individual contracts for individual Members of the Management Board:
   Management Bo ard Member’s contract for the time of performing functions;
   Termination period:
  1 month in case of performing Management Board Member function for less than 12 months effective at
  the end of calendar month;
  3 months in case of performing Management Board M ember function for at least 12 months.
   Severance pay in the amount of three times monthly salary in case of contract termination by both sides
  or termination by the Company in all cases except for negligence to perform basic Management Board
  duties in case of performing Management Board Member function for at least 12 months.
   Non -compete clause based on which Management Board Member is obliged (assuming he performed
  the function for at least 3 months) not to perform any activities deemed competitive with re ference to the
  Company for the period of 6 months since the date of contract termination. As a consequence
  Management Board Members are entitled to severance in the amount of six months salary.
  35.3 Management option scheme
  Pursuant to Resolution No. 28/2012 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Alior Bank SA dated
  19 October 2012 regarding the conditional increase of the Bank's share capital and issuance of subscription
  warrants and incentive scheme regulations adopted by the resolution of Alior Bank SA Supervisory Boar d of 27
  March 2013, incentive program for 2013 -15. The plan included members of the Management Board and a group
  of Bank’s managers who were not members of the Management Board
  The assumptions of Management Option Scheme anticipated that three tranches of subscription warrants (A, B
  and C -series) and the corresponding three tranches of new shares of the Bank (D, E and F -series) with a total
  nominal value of up to PLN 33 312 500 would be issued, including:
  - up to 1 110 417 A -series subscription warrants, which shall entitle their holders to acquire up to 1 110 417 D -
  series shares of Alior Bank in a period of five years starting from the first anniversary of the first quotation of the
  Shares on the WSE;
  - up to 1 110 416 B -series subscription warrants which will entitle their holders to take up 1 110 416 E -series
  shares of Alior Bank over a period of 5 years starting from the day of the second anniversary of the first quotation
  of the Shares on the WSE;
  - up to 1 110 417 C -series subscription warrants which will entitle their holders to take up 1 110 417 F -series
  shares of Alior Bank over a period of 5 years starting from the day of the third anniversary of the first quotation of
  the Shares on the WSE.


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  84
  Detai ls concerning the warrants finally awarded to the Management Board Members are presented in the table
  below:
  Name Number of A -series warrants allocated Number of B -series warrants allocated Number of C -series warrants allocated
  Sobieraj Wojciech 222 086 222 086 222 086
  Bartler Małgorzata 0 27 656 13 784
  Czuba Krzysztof 88 833 88 833 88 833
  Krzyżanowska Joanna 0 0 30 440
  Skrok Witold 71 066 88 833 88 833
  Smalska Barbara 0 0 30 440
  Sułkowska Katarzyna 88 833 88 833 88 833
  Urszula Krzyżanowska - Piękoś 9 445 18 443 36 000
  Celina Waleśkiewicz 18 321 33 312 20 000
  Total 498 584 567 996 619 249
  In connection with the rights issue, on 27 July 2016 the Supervisory Board passed a technical adjustment to the
  Management Option Scheme aimed at ensuring the economic neutrality of the scheme for the eligible persons.
  The adjustment involves calculating the decrease in the notional value of the Management Option Scheme and
  issuing an appropriate number of phantom shares with parameters similar to warrants to the eligible person s.
  The correction of the program is settled in cash.
  Number of subscription warrants
  The average share price for the completed subscription warrants
  Number of phantom shares
  The average share price for the completed phantom shares
  At the beginning of the period (01.01.2017) 2 568 564 - 1 389 832 -
  Granted during the period 0 - 0 -
  Forfeited during the period 0 - 0 -
  Completed during the period 21 078 62,85 1 146 879 52,43
  At end of period (31.12.2017) 2 547 486 - 242 953 -
  Possible to be performed at the end of the period 31.12.2017) 2 084 913 - 0 -
  Subscription warrants Phantom shares
  The average fair value of the instruments at the end of the period (PLN) 18,40 26,37
  The exercise price of the instrument (for instruments outstanding at the end of the period) (PLN) 64,57 53,19
  The average maturity date of the instrument occurring at the end of the period 10.02. 2020 14.06. 2020
  The fair value of phantom shares (as part of the SOP program) was determined based on the Black -Scholes
  option valuation model. It was assumed that stock prices change in time in accordance with the Brown's
  geometric traffic process, assuming long -term volatility of Bank's share prices and the risk -free rate. Volatility
  estimates were ma de based on historical data. The model includes the right to execute phantom shares assigned
  to series A, B and C warrants for a period of 5 years from 1, 2 and 3 years from the original issue date,
  respectively. Deferred tranches are issued in accordance with the Remuneration Policy after confirming that there
  were no events causing their reduction or suspension .  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  85
  35.4 Bonus system f or senior executives
  The Management Board is covered by the Bonus Sch eme from 2016. The objective of the Scheme is to create
  additional incentive stimuli for its participants to effectively perform the duties entrusted to them, in particular,
  managing the Bank and making efforts aimed at the continued stable development of the Bank and its capital
  group, while maintaining appropriate and effective risk management at the Bank, stability of the Bank’s
  management personnel and realization of long -term interests of the shareholders by bringing about a stable
  growth of the stock exc hange valuation of the Bank’s shares, while maintaining an increase in the net assets of the
  Bank and its companies .
  In connection with the changes in the legal and organizational structure of the Bank consisting of an acquisition
  of the demerged business of Bank BPH Spółka Akcyjna with its registered office in Gdańsk comprising the core
  business of Bank BPH excluding operations related to mortgage loans pursuant to art. 529 § 1.4 of the
  Commercial Companies Code on terms specified in the Share Purchase Ag reement, the Supervisory Board
  agreed on 29 June 2016 on the principles for the transaction bonus for the Bank’s Management Board Members
  in order to specially motivate the Bank’s Board Members to actively cooperate in the process of preparing and
  conducti ng the Transaction, to ensure the timely execution of the Transaction in line with the strategic objectives.
  The bonus can be granted and paid once the conditions related to the execution of the Transaction and the
  Operational Merger between the banks hav e been fulfilled. The Bonus was paid out in accordance with the
  provisions of the Variable Salary Component Policy .
  The other members of senior executives, with particular emphasis on those having an Impact on the Risk Profile,
  are covered by an annual bonus. With the exception of persons exercising control functions, the basis for
  determining the total amount of variable remuneration is the assessment of the results of the person having an
  impact on the risk profile and organizational unit and the resul ts of the bank in the area of responsibility of that
  person, taking into account the results of the entire Bank.
  Pursuant to the Policy of variable remuneration components binding at the time of granting remuneration, the
  variables of the Management Board and other Persons having an Impact on the Risk Profile were granted in
  financial instruments in the form of phantom shares.
  The settlement of the phantom shares shall be in cash.
  Number of phantom shares The average share price for the completed phantom shares
  At the beginning of the perid (01.01.2017) 23 446 -
  Granted during the period 325 128 -
  Forfeited during the period - -
  Realized during the period 152 189 0,01
  At the end of the period (31.12.2017) 196 385 -
  Exercisable at end of period (31.12.2017) 0 -
  Phantom shares
  The average fair value of the instrument at the end of the period (PLN) 75,52
  The exercise price of the instrument (for instruments outstanding at the end of the period) (PLN) 0,01
  The average maturity date of the instrument occurring at the end of the period 2020 -06-14
  The fair value of phantom shares is equal to the average current share price.
  Deferred tranches are paid in accordance with the Remuneration Policy after confirming that there were no
  events causing their reduction or suspension.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  86
  35.5 Share subscription program as part of the management option schame at Alior Leasing sp. o.o.
  In March 2017, by the decision of the Management Board of Alior Bank SA, the Supervisory Board and the
  Management Board of Alior Leasing Sp. o.o. was launched in the company Alior Leasing sp.o.o. management
  option schame.
  The aim of the program is to ensure the implementation of financial plans for 2017 -21 by maintaining and
  motivating the Company's management. Program participants include selected managers and members of the
  Management Board of Alior Leasing sp z o.o.
  The program is based on share option subscription agreements signed between the Participant, the Company
  and the Bank as well as share option -purchase agreements between the Participant and the Bank. The program
  assumes the transformation of the company into a joint -stock company. The issue of shares under the contracts
  would take place in the event of budget implementation and fulfillment of the conditions set out in the
  agreements in 2022 -25.
  Then, as a result of the purchase and sale's option of shares the Bank would repurchase shares at the price
  resulting from the valuation of the company according to a given methodology.
  2017 Number of options The average share price for the options performed
  At the beginning of the perid (01.01.2017) 0 -
  Granted during the period 2 799 033 -
  Forfeited during the period - -
  Realized during the period 0 n/d
  At the end of the period (31.12.2017) 2 799 033 -
  Exercisable at end of period (31.12.2017) 0 -
  The settlement of purchase / sale options of shares shall be in cash.
  options
  The average fair value of the instrument at the end of the period * (PLN) 12,ob
  The exercise price of the instrument (for instruments outstanding at the end of the period) (PLN) 1
  The average maturity date of the instrument occurring at the end of the period 2023 -09-09
  *calculated as the value of program divided by the number of options at the end of the period
  The amount of the plan value was determined based on the fair value model. The fair value of share options has
  been determined based on the Black - Scholes option valuation model. It was assumed that the price of shares
  changes in time in accordance with the Brown's geometric movement process, assuming long -term volatility of
  the Alior Leasing sha re price and the risk -free rate. The volatility estimates were made on the basis of historical
  data on the prices of reference shares of listed leasing companies.
  The condition for the implementation of the option is to realize net profit of the company in the years 2017 -2021
  budgeted and specific retention conditions .  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  87
  36 Offsetting of financial assets and liabilities
  36.1 Accounting principles
  The Bank off sets financial assets and liabilities and discloses them in the statement of financial posi tion in net
  value if it is possible to enforce the right to set off the disclosed amounts and an intention to settle them in net
  amounts or the asset and liability may be realised at the same time.
  The Bank enters into off set agreements – ISDA agreements (I nternational Swaps and Derivatives Association
  Master Agreements) and GMRA agreements (Global Master Repurchase Agreement) that provide for: set -off of
  financial assets and liabilities (close out netting) in the case of a default by any party to the agreem ent. The
  agreements are of special importance to mitigating the risk related to derivative instruments since they provide
  for netting of both payable (mitigation of settlement risk) and not yet payable liabilities of the parties (mitigation
  of pre -settlem ent risk). However, those agreements do not meet the requirements specified in IAS 32 concerning
  recognition of the set -off effects in the statement of financial condition since the set -off is subject to the
  occurrence of a specific event in the future (e vents of default).
  The exposures under derivative instruments are additionally secured with depost s placed by the counterparties
  under CSA (Credit Support Annex).
  36.2 Financial data
  31.12.2017 Total financial assets Derivative instruments Repo transactions
  Assets
  Gross value of recognised financial assets 617 767 540 336 77 431
  Gross value of financial liabilities subject to netting 0 0 0
  Net value of financial assets disclosed in the statement of financial position 617 767 540 336 77 431
  Value of financial instruments that are not subject to netting in the financial statements -531 766 -454 230 -77 536
  Received cash margin deposit -179 283 -179 283 0
  Amount of financial liabilities that do not satisfy the netting requirements in the financial statements (under signed ISDA agreements) -352 483 -274 947 -77 536
  Net value of financial assets 86 001 86 106 -105
  31.12.2017 Total financial liabilities Derivative instruments Repo transactions
  Liabilities
  Gross value of financial liabilities 518 833 441 297 77 536
  Gross value of financial assets subject to netting 0 0 0
  Net value of financial liabilities disclosed in the statement of financial position 518 833 441 297 77 536
  Value of financial instruments that are not subject to netting in the financial statements -516 253 -438 717 -77 536
  Received cash margin deposit -163 770 -163 770 0
  Amount of financial liabilities that do not satisfy the netting requirements in the financial statements (under signed ISDA agreements) -352 483 -274 947 -77 536
  Net value of financial liabilities 2 580 2 580 0
  Reconciliation of offsetting and conditionally offsetting items to the statement of financial position


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  88
  31.12.2017 net carrying amount item from the financial statements
  Carrying amount of items from the financial statements
  Carrying amount of items not disclosed in the offsetting note
  Financial assets
  Derivatives 87 785 Derivative hedging instruments 87 785 0
  Derivatives 452 551 Financial assets held for trading 452 551 0
  Repo transactions 77 431 Assets pledged as collateral 408 911 331 480
  Cash collateral received 163 770 Amounts due from banks 898 977 735 207
  Financial liabilities
  Derivatives 5 419 Derivative hedging instruments 5 419 0
  Derivatives 435 878 Financial liabilities held for trading 435 878 0
  Cash collateral received 179 283 Amounts due to banks 743 911 564 628
  31.12.2016 Total financial assets Derivative instruments Repo transactions
  Assets
  Gross value of recognised financial assets 521 018 491 235 29 783
  Gross value of financial liabilities subject to netting 0 0 0
  Net value of financial assets disclosed in the statement of financial position 521 018 491 235 29 783
  Value of financial instruments that are not subject to netting in the financial statements -407 378 -377 566 -29 812
  Received cash margin deposit -164 332 -164 332 0
  Amount of financial liabilities that do not satisfy the netting requirements in the financial statements (under signed ISDA agreements) -243 046 -213 234 -29 812
  Net value of financial assets 113 640 113 669 -29
  31.12.2016 Total financial liabilities Derivative instruments Repo transactions
  Liabilities
  Gross value of financial liabilities 334 245 304 433 29 812
  Gross value of financial assets subject to netting 0 0 0
  Net value of financial liabilities disclosed in the statement of financial position 334 245 304 433 29 812
  Value of financial instruments that are not subject to netting in the financial statements -388 187 -358 375 -29 812
  Received cash margin deposit -145 141 -145 141 0
  Amount of financial liabilities that do not satisfy the netting requirements in the financial statements (under signed ISDA agreements) -243 046 -213 234 -29 812
  Net value of financial liabilities -53 942 -53 942 0  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  89
  Reconciliation of offsetting and conditionally offsetting items to the statement of financial position
  31.12.2016 net carrying amount item from the financial statements
  Carrying amount of items from the financial statements
  Carrying amount of items not disclosed in the offsetting note
  Financial assets
  Derivatives 71 684 Derivative hedging instruments 71 684 0
  Derivatives 419 551 Financial assets held for trading 419 551 0
  Repo transactions 29 783 Assets pledged as collateral 366 984 337 201
  Cash collateral received 145 141 Amounts due from banks 1 364 226 1 219 085
  Financial liabilities
  Derivatives 6 119 Derivative hedging instruments 6 119 0
  Derivatives 298 314 Financial liabilities held for trading 298 314 0
  Cash collateral received 164 332 Amounts due to banks 381 235 216 903
  37 Legal claims
  The v alue of proceedings concerning the Bank’s liabilities or receivables pending in the 2017 did not exceed 10%
  of the Bank’s equity. According to the Bank, none of the single proceedings pending in 2017 before a court,
  arbitration authority, or public administration authority, and all proceedings jointly do not pose any threat to the
  financial liquidity of the Bank.
  In ca ses where the Bank was sued the value of the claims as at 31.12.2017 amounted to PLN 220 598 thousand
  and PLN 167 567 thousand as at 31.12.2016. The amount of provision s for disputed cases was PLN 16 024
  thousand as at the end of 2017 and PLN 8 700 thousan d as at the end of 2016.
  In previous years, the Bank offered as an intermediary investment certificates for Fundusz Inwestycje Rolne FIZAN,
  Lasy Polskie FIZAN, Vivante FIZAN and Inwestycje Selektywny FIZAN. According to the media information, there is
  a pr obability of class action lawsuit by certain clients who have purchased the previously mentioned certificates
  via the Bank. In the Bank's opinion, at the date of the financial statements, the risk a negative outcome for the
  Bank and thus significant losses on this account is lower than average at this stage, therefore, as at December 31,
  2017, the Bank did not create a provision with respect to the above risk. At the same time, a reliable estimate of
  the amount of a possible loss in case of negative outcome is not possible to be reliably estimated at this stage.
  Explanatory notes concerning risk
  Objectives and principles of risk management
  Risk management is one of the major processes in Alior Bank SA. Risk management is to ensure profitability of
  business operations, while assuring control of the risk level and its maintenance within the accepted risk appetite
  and limit system in the changing macroeconomic and legal environment. The supreme objective of the risk
  management policy is to ensure early detection and adequate management of all kinds of risk inherent to the
  pursued activity. The Bank has identified the following risk types subject to management that are inherent in its
  business:
  Risk type Note number
  credit risk 38
  Market risk in the t rading book, including: interest rate risk in the trading book and the FX risk 39.40
  liquidity risk 41
  operational risk 42


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  90
  The objectives of risk management, by applying efforts to maintain risk levels within the approved risk appetite,
  are as follows:
   protection of the shareholders’ equity,
   protection of customers’ deposits,
   support to the Bank in pursuing effective activities.
  Risk is managed within the risk management policies and covers risk identification, measurement, monitoring, and
  reporting. The above also applies to control of Treasury operations by determining and verifying the principles of
  executing, organising, and m easuring such transactions.
  Within each function, there is a clear segregation of duties and responsibilities and the rules set forth in internal
  regulations. The key role is played by the Financial Risk Department which independently drafts periodic repo rts
  using the models and risk measures approved by the Bank, and delivers them to the appropriate units.
  The risk management process is supervised by the Bank's Supervisory Board which is kept informed on the risk
  profile in the Bank and on major activiti es taken with respect to risk management. The Bank's Supervisory Board
  is supported by the following committees: the Remuneration Committee of the Supervisory Board, the Risk
  Committee of the Supervisory Board, and the Audit Committee of the Supervisor y Board. Information on the
  nature and level of risk is provided to the Supervisory Board by the Management Board with the exception of the
  results of internal control of the market risk management system which are provided by the Director of the
  Internal Audit Department.
  With respect to risk management, the Management Board of Alior Bank SA is responsible for strategic risk
  management, including supervising and monitoring the tasks taken by the Bank with respect to risk management.
  It takes major decisio ns that affect the Bank's risk profile and approves internal regulations of the Bank
  concerning risk management. In risk management, the Management Board is supported by the following internal
  committees:
   Credit Risk Committee (ICAAP)
   Asset and Liability Committee (ALCO)
   Bank’s Credit Committee (KKB)
   Operational Risk Committee (KRO)
  ALCO performs daily control over management of the market risk, including the liquidity risk. It takes all related
  decisions, unless previously restrict ed to the sole competences of the Management Board or the Supervisory
  Board.
  The duties of ALCO include, among others:
   ongoing control over management of the market risk related to the trading book and the banking book,
  including decisions in risk management for both books;
   approval of the Bank’s operational limits in money and capital markets;
   ongoing control over liquidity management at the Bank, related to the trading book and the banking book;
   recommending actions related to acquiring funding so urces for the Bank and supervising the progress of the
  funding plan;
   decisions of model portfolio management.
  At the Bank, exposure to the risk is formally mitigated with a system of limits, periodically updated by resolutions
  of the Supervisory Board or A LCO, covering all risk metrics with the levels thereof monitored and reported by the
  Bank's organisational units independent of business. There are three types of limits at the Bank that differ in terms
  of coverage and functioning: core limits (approved by the Supervisory Board), supplementary limits, additional
  limits. Risk management is focused on potential changes to the economic result; with the Bank's quality
  requirements related to the risk management process (internal control system, new product lau nch, analysis of


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  91
  the legal risk, analysis of the operational risk), non -quantifiable risks are mitigated that are related to treasury
  operations.
  The Bank estimates Value -at-Risk in relation to the market risk, using an analytical module of the treasury s ystem.
  The Bank used the parametric VaR model in compliance with JP Morgan's methodology (RiskMetrics). The
  estimated 99% 1 -day VaR may be re -scaled to other times by multiplying the variability by the root of the
  multiple of the 1 -day period (e.g. 10 -Day VaR is calculated by multiplying 1 -day VaR by √10).
  The table below presents a 10 -day VaR for the Bank split into the banking and trading book as at the end of 2017
  and 2016.
  VaR 31.12.2017 31.12.2016
  Banking book 14 430 11 849
  Trading book 928 1 909
  Total 14 985 12 314
  38 Credit Risk
  38.1 Description of the risk
  Definition of the credit risk
  The credit risk is understood as a risk of loss due to the customer's default to the Bank or a risk of decreased
  economic value of the receivables of the Bank as a result of the customer's deteriorated potential to service its
  debt.
  Objective of credit risk management
  The objective credit risk management is to reduce losses in the loan portfolio and to minimise the risk of
  occurrence of impaired credit exposu res, while maintaining the anticipated profitability level and value of loan
  portfolio.
  Management of the credit risk and its maintenance at a safe level is of fundamental importance for a stable
  operation of the Bank and the Bank . The credit risk is controlled with the regulations in force at the Bank, in
  particular lending methodologies and risk measurement models, adjusted to the customer segments, product,
  and transaction types, establishing and monitoring of collateral for loa ns, as well as the processes of monitoring
  and collecting receivables. The Bank takes measures to fully centralise and optimise the processes within the
  systemic infrastructure, while relying on available external and internal information on customers.
  Th e credit risk management system is comprehensive and integrated with the Bank's operational processes. The
  core stages of the credit risk management process include the following:
   identification;
   measurement;
   monitoring;
   reporting and control.
  Such proces s supports effective supervision over the actual and potential risks and the effective application of risk
  management methods and instruments.
  In its credit risk management system, the Bank identifies internal and external credit risk factors with manageme nt
  assigned to the relevant areas of the Bank:
   Customers – verification covers each single customer, groups of related customers, as well as identified
  homogeneous customer groups in terms of the quality of their portfolio;


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  92
   Products – covers all defined r isk types that may be inherent in each product: single instances and entire loan
  portfolios;
   Collateral – verification covers proper approval of collateral; its value and duration; correct preparation of
  documentation establishing collateral and updates of its values. In order to mitigate the credit risk, amended
  regulations are effectively implemented concerning collateral to debt and updated standards are applied in
  the processes of collateral establishment;
   Process and regulations – verification covers t he quality and effectiveness of the lending process, loan
  administration, monitoring, collecting and restructuring, as well as co -operation with external collecting entities
  and compliance with external regulations of banking regulations supporting the pro cesses;
   Systems – monitoring covers systems supporting lending, monitoring, and collecting processes, and their
  effectiveness;
   Distribution channels – verification applies to the effectiveness and loss ratio of the distribution channels
  functioning in the Bank;
   Employees – verification applies to the use of individually assigned credit competences, potential irregularities
  are detected that may occur in the lending process;
   External conditions – monitoring covers in particular: the level of interest rates, FX rates, money supply,
  unemployment rate, changes in the labour market, economic conditions;
   Correctness of the credit risk management system – verification periodically checks if the assumptions made
  with respect to the Bank’s credit risk management poli cy are correct.
  Credit risk measurement and assessment
  The level of the credit risk is limited in line with the restrictions set forth in external and internal regulations, rules
  set by the Bank, in particular concerning restrictions for credit exposures to one customer, a group of customers
  related by capital and organisation and economic sectors.
  The Bank analyses the risk, both on an individual and portfolio basis, and it takes actions aimed at:
   minimising the level of the credit risk of a single loan with an assumed profitability level;
   reducing the overal l credit risk resulting from holding a specific loan portfolio by the Bank.
  In the mitigation process of the risk level of individual exposures, when approving a loan or another credit
  product the Bank:
   assesses the customer's creditworthiness and credit capacity, including for example a detailed analysis of the
  exposure repayment sources;
   assesses the approved collateral, including verification of its formal legal and economic condition, including for
  example LTV adequacy.
  Additionally, in order to reinf orce risk control of individual exposures, the Bank regularly monitors customers by
  taking appropriate actions to mitigate risk, if any increased risk factors are identified.
  In order to mitigate the credit risk level of its portfolio, the Bank:
  1. sets and c ontrols concentration limits;
  2. monitors early warning signals within the EWS system;
  3. regularly monitors the loan portfolio, controlling all material parameters of the credit risk (e.g. PD, LTV, DTI,
  CoR, LGD, NPL, Coverage);
  4. regularly carries out stress tes ts.
  The Bank grants credit products in line with the lending methodologies appropriate for the customer segment
  and product type. The assessment of the customer's creditworthiness preceding credit decisions is performed
  with a system supporting the credit proc ess, scoring or rating tools; external information (e.g. CBD DZ, CBD BR,
  BIK, BIG bases), and internal bases of the Bank. Credit products are granted in line with the Bank's operational


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  93
  procedures, specifying the steps to take in the lending process, the r esponsible units of the Bank, and the tools
  applied.
  Credit decisions are taken in line with the credit approval system prevailing at the Bank (authority levels are suited
  to the risk level related to each customer and transaction).
  In order to regularly a ssess the assumed credit risk and to mitigate potential losses on the existing loan exposures,
  during the lending term the Bank monitors the customer's condition by identifying early warning signals and
  periodic individual reviews of loan exposures.
  The Bank pursues a policy of dividing the functions related to customer acquisition and sale of credit products
  from the functions related to the assessment of the credit risk, approving credit decisions, or monitoring of credit
  exposures.
  Credit risk monitor ing and reporting
  Regular protection of the quality of the loan portfolio is ensured by:
   ongoing monitoring of timely debt servicing;
   periodic reviews, in particular of the customers’ financial and economic condition and the value of the
  accepted collater al;
  The monitoring of individual customers covers the following areas:
   the customer;
   the score assigned to the debtor;
   the agreement that generated the risk exposure;
   the approved collateral;
   the amounts of impairment allowances and provisions, if any.
  Mon itoring of business customers covers in particular:
   the customer and its related entities;
   the sector of its business;
   the score assigned to the debtor;
   verification, if the customer complies with the covenants of the loan agreement that has generated the loan
  exposure;
   the approved collateral (verification of the existence and value of the collateral);
   market conditions affecting the customer's creditworthiness;
   the amounts of impairment allowances and provisions, if any.
  All credit exposures in the busine ss customer segment are additionally subject to portfolio monitoring as follows:
   assessment on the basis of a dedicated model of behavioural assessment; and
   the identification process of early warning signals.
  All loan exposures of individual and busines s customers are subject to monitoring and ongoing classification to
  the appropriate process paths. In order to improve the monitoring and control of the operational risk, adequate
  solutions have been implemented in the Bank's credit systems. Systemic tools have been consolidated to ensure
  the effective use of the monitoring procedures, applicable to all accounts.
  Monitoring of exposures classified as standard and increased risk is applied regularly – such exposures could
  intensify activities at pre -enforcement or collection proceedings. Accounts are subject to the assessment for a
  possibility to restructure the debt in order to mitigate the Bank's losses due to loan obligations not repaid on
  time.
  The monitoring process ends with recommendations concerning the strategy of further co -operation with the
  customer.
  Monthly and quarterly reports on the credit risk are prepared at Alior Bank. Credit risk reporting covers periodic
  information on exposur es of the loan portfolio risk.


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  94
  Credit risk managemen t tools
  Credit scoring is a tool supporting credit decisions for individual customers and micro enterprises while credit
  rating is an instrument supporting credit decisions in the segment of SMEs and large enterprises.
  The scoring and rating systems provi de for:
   credit risk control with an assessment of the customers’ creditworthiness;
   unification of the criteria underlying credit decisions ensuring impartiality and objectivity;
   shortened time of credit decisions and guarantee of more effective assessment of loan applications (increased
  productivity and reduced handling costs);
   simplification of the assessment of loan applications due to process automation;
   customer segmentation by risk;
   monitoring and projection of the loan portfolio quality;
   easier assess ment of the credit policy and faster modifications to decision processes serving to assess loan
  applications of business and individual customers.
  The Bank regularly monitors the correct functioning of the scoring and rating models. The objective of the re view
  is to verify if the applied models appropriately differentiate risks and the estimated risk parameters appropriately
  reflect the relevant risk aspects. Additionally, functional controls are applied to verify the correct application of
  models in the cr edit process.
  The scoring models applied now have been developed internally by the Bank. In order to reinforce the risk
  management process of the models applied in the Bank, there is a team acting as an independent validation unit.
  The application of the scoring model results in:
   value of the decision -taking score of relevant customers/applications;
   scoring class with an assigned theoretical PD;
   scoring recommendation to the loan application in the form of: “Approval” or “Rejection”.
  The model type used t o assess individual customers is subject to the type and nature of the requested credit
  product, the credit history, and the history of cooperation with the Bank. The model selected to assess business
  customers is subject to the customer being classified i n a specific segment on the basis of their sales income.
  Scoring/rating results affect the standard risk costs charged on each transaction.
  The knowledge of potential hazards related to exposure concentration at the Bank supports correct asset and
  liabilit y management and development of a safe structure of the loan portfolio. In order to prevent adverse
  events resulting from excessive concentration, the Bank mitigates the concentration risk by setting limits and
  applying concentration standards resulting fr om external regulations and internal concentration standards.
  The Bank has launched:
   identification rules of areas of the concentration risk related to lending activities;
   a process of limit setting and updating;
   a process of limit management with a mode of procedure, if any limit level is exceeded;
   a process to monitor the concentration risk, including reporting;
   control over the concentration risk management process.
  In the process of setting and updating the concentration risk, the Bank takes into accou nt:
   information on the credit risk level of the limited portfolio segments and their impact on compliance with the
  assumptions underlying the risk appetite with respect to the quality of the loan portfolio and the capital
  position of the Bank;
   sensitivit y of the limited portfolio segments to changes in the macroeconomic environment, reviewed regularly
  in the stress tests held;


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  95
   reliable economic and market information concerning each concentration of exposures, in particular
  macroeconomic, sectoral ratios, information on economic trends, subject to projected interest rates, FX rates,
  analysis of political risk, sovereign and financial institutions ratings;
   reliable information on the economic condition of entities, industries, sectors, general economic info rmation,
  including the economic and political situation of countries, as well as other information required to assess the
  concentration risk inherent in the Bank;
   interactions between various risk types – credit, market, liquidity, and operational risks.
  Application of risk mitigation techniques – collateral
  The Bank establishes collateral in a manner adequate to the credit risk to which the Bank is exposed and flexible
  vis JaJvis customers’ potential. No collateral releases the Bank from its obligation to verify the customer's
  creditworthiness.
  Loan collateral is to secure that the Bank will have the loan repaid along with interest and expenses due should
  the borrower fail to repay on the contractual dates and any restructuring activities fail to generate the anticipated
  effects.
  In particular, the Bank accepts the following collateral:
   guarantees, re -guarantees, and sureties;
   blocked items;
   registered pledge;
   transfer of title;
   assignment of receivables;
   assignment of loan insurance;
   bill of exchange;
   mortgages;
   powers of attorney to the bank account;
   security deposits (as a specific form of collateral).
  Collateral is verified in the credit process for its effectiveness to secure the Bank, its market value is measured as
  its realisable value in a potent ial enforcement process.
  38.2 Financial data
  Maximum credit risk exposure
  Items in the statement of financial position 31.12.2017 31.12.2016 restated
  Current account with the central bank 253 092 16 959
  Financial assets held for trading 452 257 413 239
  Bonds 85 735 294
  Certificates 89 557
  Interest rate transactions 189 794 189 703
  FX transactions 95 660 174 953
  Other options 52 450 28 736
  Other instruments 28 529 18 996
  Financial assets available for sale 12 030 778 9 339 005
  Debt instruments 12 030 778 9 339 005
  issued by the State Treasury 9 651 360 6 197 981
  issued by other state institutions 0 0
  issued by monetary institutions 2 087 331 2 691 128


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  96
  Items in the statement of financial position 31.12.2017 31.12.2016 restated
  issued by other financial institutions 91 387 156 746
  issued by enterprises 200 700 293 150
  Derivative hedging instruments 87 785 71 684
  Amounts due from banks 898 977 1 364 226
  Loans and advances to customers 51 244 093 46 248 623
  Retail segment 28 234 726 25 885 197
  Consumer loans 16 541 861 16 224 564
  Loans for residential properties 9 547 786 8 407 632
  Consumer finance loans 2 145 079 1 253 001
  Corparate segment 23 009 367 20 363 426
  Working capital loans 12 836 975 11 114 177
  Investment loans 8 624 788 7 491 894
  Other 1 547 604 1 757 355
  Assets pledged as collateral 408 911 366 984
  Other financial assets 560 697 646 399
  Total 65 936 590 58 467 119
  Off-balance sheet items 31.12.2017 31.12.2016
  Granted off -balance liabilities 12 468 922 14 157 110
  Concerning financing 11 329 663 13 054 317
  Financial guarantees 1 139 259 1 102 793
  Financial assets not overdue
  Internal rating classes
  The rating system covers, among others, the business customer segment which contains one common rating
  scale of PD composed of 25 classes (Q01 -Q25) that replaced the previous scoring scale for micro enterprises that
  do not have comprehensive accounting systems (classes B1 -B10) and five rating scales for enterprises with ful l
  reporting systems (classes A -J).
  In the individual customer segment, two scoring classes are used: (i) scale M1 – M10 for mortgage loans and (ii)
  scale K1 – K10 for l oans other than mortgage loans.
  Risk class 31.12.2017 31.12.2016
  Overdue receivables and without impairment
  Retail segment
  Mortgage loans, cash loans, credit cards, overdraft in ROR
  (1 – best class, 6 – worst class) 1 506 668 601 987
  2 527 016 603 978
  3 648 291 736 933
  4 734 377 828 111
  5 41 667 47 857
  6 3 458 6 424
  Loans, credit cards, overdraft in ROR – standard process
  (K1 – best class, K10 – worst class) K1 1 466 149 662 345
  K2 1 047 917 641 286
  K3 2 011 931 1 170 940
  K4 1 855 704 1 466 667


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  97
  Risk class 31.12.2017 31.12.2016
  K5 1 902 177 1 570 465
  K6 1 625 734 1 456 033
  K7 768 509 676 328
  K8 144 778 218 700
  K9 16 943 33 041
  K10 1 414 3 206
  Mortgage loans
  (M1 – best class, M10 – worst class) M1 3 970 3 586
  M2 29 638 28 188
  M3 155 952 138 149
  M4 591 155 510 387
  M5 1 530 739 1 287 607
  M6 2 106 103 1 720 101
  M7 1 665 908 1 323 442
  M8 1 097 608 865 187
  M9 443 864 346 980
  M10 98 662 81 616
  No scoring 4 291 879 1 936 711
  Total retail segment 25 318 211 18 966 255
  Corporate segment
  Expiring portfolio covered with obsolete models
  (1 – best class, 6 – worst class) 1 585 1 048
  2 1 416 7 029
  3 2 638 2 573
  4 903 3 474
  5 0 0
  Models for micro enterprises with incomplete accounting systems and Models for entities using books of account, car dealers and developers
  (Q01 – best class, Q25 – worst class)
  Q01 8 095 0
  Q02 22 334 896
  Q03 54 502 20 147
  Q04 112 595 104 890
  Q05 41 278 212 485
  Q06 1 447 330 402 232
  Q07 399 118 575 500
  Q08 616 210 1 058 323
  Q09 909 396 509 064
  Q10 1 234 773 497 794
  Q11 1 579 233 1 035 165
  Q12 1 655 822 1 706 950
  Q13 2 037 405 1 148 374
  Q14 2 289 747 1 955 724
  Q15 1 211 772 900 742
  Q16 1 380 704 990 141
  Q17 1 106 316 657 114
  Q18 814 952 517 857
  Q19 575 489 417 234


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  98
  Risk class 31.12.2017 31.12.2016
  Q20 436 462 248 403
  Q21 274 312 214 957
  Q22 215 459 252 574
  Q23 128 625 55 150
  Q24 118 513 85 344
  Q25 40 472 36 340
  No rating 1 256 275 1 108 199
  Total corporate customers 19 972 731 14 725 722
  Overdue receivables and without impairment 45 290 942 33 691 977
  Not overdue receivables with impairment 988 015 294 948
  Retail segment 68 199 59 976
  Corporate segment 919 816 234 972
  Total receivables from customers not overdue 46 278 957 33 986 925
  Financial assets available for sale
  issued by non -financial entities 115 194 219 735
  issued by other financial entities 91 387 96 868
  Financial assets available for sale, not overdue and without impairment 206 581 316 603
  Financial assets available for sale or not overdue with impairment 85 506 73 415
  Total financial assets available for sale, not overdue 292 087 390 018
  Financial assets held for trading
  Derivative instruments Q01 15 0
  (Q01 – best class, Q25 – worst class) Q02 0 5 802
  Q03 6 504 29
  Q04 988 8 075
  Q05 480 1 400
  Q06 3 653 8 585
  Q07 714 4 107
  Q08 2 348 24 995
  Q09 9 743 11 283
  Q10 12 234 8 375
  Q11 14 226 13 611
  Q12 15 737 13 858
  Q13 18 223 9 510
  Q14 3 540 23 737
  Q15 8 051 8 860
  Q16 3 873 12 287
  Q17 13 245 8 605
  Q18 4 755 4 416
  Q19 4 433 4 655
  Q20 4 309 3 204
  Q21 6 038 4 320
  Q22 1 257 1 277
  Q23 2 283 516
  Q24 2 078 8 830
  Q25 300 309
  No scoring 5 618 15 451
  Shares 294 6 312
  Bonds 85 735 294
  Certificates 89 557
  Total financial assets held for trading 230 763 213 260  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  99
  Due to a different rating model in the demerged part of Bank BPH acquired by Alior Bank SA, th e data is
  disclosed separately.
  Risk group average PD 31.12.2016
  Retail segment
  1-3 0.10% 4 648
  4 (4+, 4, 4 -) 0.50% 145 292
  5 (5+, 5, 5 -) 1.30% 736 766
  6 (6+, 6, 6 -) 3.20% 2 497 289
  7 (7+, 7, 7 -) 8.20% 501 771
  8 (8+, 8) above 20% 149 013
  Impaired portfolio (8 -, 9, 10) 4
  No rating 19 029
  Total retail segment 4 053 812
  Corporate segment
  1-3 0.10% 184 068
  4 (4+, 4, 4 -) 0.50% 903 654
  5 (5+, 5, 5 -) 1.30% 1 349 918
  6 (6+, 6, 6 -) 3.20% 695 052
  7 (7+, 7, 7 -) 8.20% 159 273
  8 (8+, 8) above 20% 18 556
  Impaired portfolio (8 -, 9, 10) 96 116
  No rating 63 627
  Total corporate segment 3 470 264
  Overdue receivables and without impairment 7 524 076
  Not overdue receivables with impairment 200 186
  Retail segment 47 044
  Corporate segment 153 142
  Total receivables from customers, not overdue 7 724 262
  Financial assets held for trading
  1-3 0,1% 1 409
  4 (4+, 4, 4 -) 0,5% 4 418
  5 (5+, 5, 5 -) 1,3% 12 728
  6 (6+, 6, 6 -) 3,2% 6 846
  7 (7+, 7, 7 -) 8,2% 150
  8 (8+, 8) above 20% 1 464
  No rating 88
  Total financial assets held for trading 27 103  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 0 0
  External rating classes
  Portfolio/Rating AAA AA- to AA+ A- to A+ BBB - to BBB+ BB- to BB+ B- to B+ Without rating 31.12.2017
  Due from banks 0 117 650 568 505 6 544 14 585 0 191 693 898 977
  Available for sale, of which: 0 0 11 946 993 0 0 0 91 387 12 038 380
  Debt securities 0 0 11 925 588 0 0 0 91 387 12 016 975
  issued by the Central Bank 0 0 1 999 666 0 0 0 0 1 999 666
  Issued by the State Treasury 0 0 9 838 257 0 0 0 0 9 838 257
  issued by banks 0 0 87 665 0 0 0 0 87 665
  Issued by other financial entities 0 0 0 0 0 0 91 387 91 387
  Equity instruments 0 21 405 0 0 0 0 21 405
  Issued by other financial entities 0 0 21 405 0 0 0 0 21 405
  Investment securities kept until maturity 0 0 1 117 894 0 0 0 0 1 117 894
  Assets hedging liabilities 0 0 408 188 0 0 0 723 408 911
  Derivative instruments 0 25 202 732 9 019 0 0 10 012 221 788
  Total 0 117 675 14 244 312 15 563 14 585 0 293 815 14 685 950
  Portfolio/Rating AAA AA- to AA+ A- to A+ BBB - to BBB+ BB- to BB+ B- to B+ Without rating 31.12.2016
  Due from banks 0 88 791 1 124 622 84 655 3 394 64 854 1 366 316
  Available for sale, of which: 0 0 8 906 021 0 0 0 78 607 8 984 628
  Debt securities 0 0 8 889 109 0 0 0 59 880 8 922 933
  issued by the Central Bank 0 0 2 599 538 0 0 0 0 2 599 538
  issued by the State Treasury 0 0 6 197 981 0 0 0 0 6 197 981
  issued by banks 0 0 91 590 0 0 0 0 91 590
  issued by other financial entities 0 0 0 0 0 0 59 880 0
  Equity instruments 0 0 16 912 0 0 0 0 16 912
  issued by other financial entities 0 0 16 912 0 0 0 16 912
  Investment securities kept until maturity 0 0 1 954 0 0 0 0 1 954
  Assets hedging liabilities 0 0 365 732 0 0 0 1 252 366 984
  Derivative instruments 0 33 143 001 15 288 0 0 20 866 179 188
  Total 0 88 824 10 541 330 99 943 3 394 0 165 579 10 899 070
  Overdue loans and advances to customers
  31.12.2017 up to 1 month 1 to 3 months, 3 months to 1 year 1 to 5 years above 5 years Total
  Receivables, without impairment 2 080 147 714 088 119 320 197 063 15 805 3 126 422
  Retail segment 1 487 219 472 567 8 479 15 142 1 408 1 984 814
  Business segment 592 928 241 520 110 842 181 922 14 396 1 141 608
  Impaired receivables 79 040 132 754 668 644 865 626 92 650 1 838 713
  Retail segment 36 012 72 653 316 053 423 481 15 303 863 502
  Business segment 43 028 60 100 352 591 442 145 77 347 975 211
  Total receivables 2 159 187 846 841 787 964 1 062 689 108 455 4 965 135  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 0 1
  31.12.2016 up to 1 month 1 to 3 months, 3 months to 1 year 1 to 5 years above 5 years Total
  Receivables, without impairment 2 184 687 536 693 119 183 130 302 3 250 2 974 116
  Retail segment 1 519 443 404 861 12 907 33 458 539 1 971 208
  Business segment 665 244 131 832 106 276 96 844 2 711 1 002 908
  Impaired receivables 172 862 137 040 521 439 718 336 13 644 1 563 320
  Retail segment 51 155 81 415 289 363 360 680 4 289 786 902
  Business segment 121 707 55 625 232 076 357 656 9 355 776 418
  Total receivables 2 357 548 673 733 640 623 848 637 16 894 4 537 436
  Loans subject to forbearance
  As forbearance the Bank treats actions aimed at modifying contractual terms and conditions as agreed with the
  debtor or issuer, due to their difficult financial condition (restructuring introducing easements that would not have
  been accepted otherwise). The objective of forbearance efforts is to restore the debtor’s or issuer's potential to
  meet their obligations vis -a-vis the Bank and to maximise the effectiveness of irregular loan manag ement –
  obtaining maximum recoveries, while minimising the related costs.
  In the restructuring process of Individual Customers, the Bank applies the following tools:
   extension of the lending period. Extended lending periods result in reduced monthly princ ipal and interest
  instalments and it is possible up to 120 months (for unsecured products), irrespective of the original lending
  period. If within such restructuring, the lending period is extended once to the maximum period, the tool may
  not be used again in the future. When the lending period is extended, certain restrictions are taken into
  account as specified in the product features, e.g. the borrower's age.
   granting a grace period in repayment (of an instalment in full or in part). During the grace per iod in
  repayment of the principal and interest instalments, the borrower is not obliged to make any payments under
  the agreement. The loan repayment period may be extended by the term of a grace period (this is not
  identical to the extension of the lending period). A grace period of a full instalment may be applied by up to 3
  months and a grace period of the principal part of instalment – up to 6 months. The maximum grace period
  may be 6 months within 2 consecutive years (24 months) of the date of the restr ucturing annex;
   consolidation of several obligations at w Alior Bank, including modifications to limit in LOR
  accounts/unauthorised debit in ROR/KK, into an instalment loan. Such consolidation converts a number of
  obligations under various contracts into o ne obligation. The product resulting from consolidation is repaid in
  monthly instalments on the basis of an agreed repayment schedule. The parameters of the product activated
  as a result are compliant with the features of cash loans/consolidation loans.
  In specific instances, other tools may be used.
  In the restructuring process of business customers no restrictions have been made as to the applied
  forbearance practices. due to the specific nature of the customers, the most frequently applied tools include:
   agreement by modifying the repayment schedule of the overdue exposures (after the repayment date or
  termination). This consists in transfer of the debt from one or more exposures to a non -revolving account with
  potential repayment schedules: settling the entire debt over time or settling a part of the debt over time with
  the remaining part repayable at the end of period;
   an annex reducing the limit in revolving loans. This consists in a systematic reduction of the credit limit (most
  often on a monthly basi s) by an amount specified in the annex;
   An annex modifying the repayment period/instalment amount or grace period for the principal/interest.


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 0 2
  Reporting of the quality of the restructured loan portfolio covers reporting at the levels of individual overdue
  baskets when a restructuring decision has been taken, or at an aggregated level. Calendar months are the core
  reporting periods.
  With respect to the exposures subject to forbearance, the bank applies stricter criteria to identify impairment
  indicators. Apart from a standard catalogue of the indicators, with respect to such exposures, additional criteria
  are applied, defined as the occurrence of one of the following situations at the time the forbearance decision is
  made:
   delay in excess of 30 days;
   other impairment indications;
   assessment by an analyst that hazards exist to timely repayment (in case of individual customers);
   assessment of the cus tomer's economic and financial condition as sub -standard or worse (in case of business
  customers).
  In 2014 the Bank implemented a mechanism of marking the entry and exist in the forbearance status, in
  compliance with “EBA FINAL draft Implementing Technical Standards On Supervisory reporting on forbearance
  and non -performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013”. The modifications did not
  affect the method to identify impairment and the conditions to reverse losses. Having identified impairment
  indicators to exposures subject to forbearance practices, the Bank applies the principle that 3 consecutive timely
  repayments incompliance with the new schedule are accepted as disappearance of impairment indicators.
  The Bank does not different iate its approach to identifying impairment on the type of forbearance granted to
  customers. All types of forbearance are subject to additional stricter criteria of impairment identification.
  Loans to customers subject to forbearance 31.12.2017 31.12.2016
  Retail segment 139 173 183 788
  without identified impairment 42 547 66 287
  with identified impairment 203 210 293 305
  IBNR -229 -655
  impairment allowances -106 355 -175 149
  assessed individually 0 0
  assessed as a portfolio -106 355 -175 149
  Corporate segment 484 955 615 948
  without identified impairment 231 164 188 735
  with identified impairment 442 811 635 651
  IBNR -203 -1 856
  impairment allowances -188 817 -206 582
  assessed individually -141 409 -156 462
  assessed as a portfolio -47 408 -50 120
  Total net receivables 624 128 799 736
  Loans to customers subject to forbearance 31.12.2017 31.12.2016
  with identified impairment 350 849 547 225
  of which: collateral value 204 822 339 707
  without identified impairment 273 279 252 511
  of which: collateral value 206 068 143 256
  not overdue 105 620 109 180
  overdue 167 659 143 331
  Total 624 128 799 736


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 0 3
  Loans granted to customers subject to forbearance by geographical region 31.12.2017 31.12.2016
  dolnośląski 25 915 20 609
  kujawsko -pomorski 36 477 16 068
  lubelski 18 510 25 208
  lubuski 52 510 24 605
  łódzki 40 351 38 465
  małopolski 112 763 135 912
  mazowiecki 156 129 125 188
  opolski 13 149 12 924
  podkarpacki 10 734 14 014
  podlaski 8 109 7 041
  pomorski 30 521 272 732
  śląski 43 813 45 803
  świętokrzyski 5 028 3 836
  warmińsko -mazurski 16 587 10 888
  wielkopolski 48 167 39 828
  zachodniopomorski 5 365 6 615
  Total net receivables 624 128 799 736
  Change of carrying value of loans to customers that are subject to forbearance 31.12.2017 31.12.2016
  Net carrying value at the beginning of period 799 736 356 019
  change due to acquisition of the demerged part of BPH 0 307 878
  Impairment allowances 86 559 -34 609
  Gross carrying value of loans and borrowings derecognised in the period -398 100 -46 103
  Gross carrying value of loans and borrowings newly recognised in the period 196 655 235 434
  Other changes -60 722 -18 883
  Net carrying value at the end of period 624 128 799 736
  In 2017 and 2016 the amount of interest income on loans were subject to forbearance amounted to PLN 34 977
  thousand and PLN 30 114 thousand, respectively.
  Concentration
  Ten largest borrowers Currency 31.12.2017 Currency 31.12.2016
  Company 1 EUR,PLN 932 642 EUR,PLN 365 461
  Company 2 PLN 240 000 EUR,PLN 240 607
  Company 3 PLN 234 010 EUR 145 992
  Company 4 PLN 229 973 EUR 142 639
  Company 5 PLN 223 184 PLN 124 800
  Company 6 EUR,PLN 216 398 EUR 121 210
  Company 7 PLN 199 979 PLN 115 853
  Company 8 PLN 145 032 EUR 114 255
  Company 9 EUR 136 358 PLN 106 047
  Company 10 EUR 132 064 PLN 104 703
  The table below presents the exposures to the business customers of Alior Bank split by sector.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 0 4
  Section by PKD 2007 Section name 31.12.2017 31.12.2016
  Section A Agriculture, forestry, hunting, and fishery 577 801 464 692
  Section B Mining and quarrying 208 747 224 400
  Section C Manufacturing 5 900 601 6 876 624
  Section D: Electricity, gas, steam and air conditioning supply 1 582 734 2 115 382
  Section E Water supply, sewage and waste management, and remediation 142 655 153 724
  Section F Construction. 5 738 267 5 223 464
  Section G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 6 073 200 5 931 545
  Section H: Transportation and storage 1 392 438 946 704
  Section I Accommodation and food service activities 1 789 713 1 696 535
  Section J Information and communication 1 241 417 1 059 039
  Section K Financial and insurance activities 3 171 579 1 864 667
  Section L Real estate activities 5 831 925 4 730 084
  Section M Professional, scientific and technical activities 1 030 381 1 058 141
  Section N: Administrative and support service activities 744 037 615 039
  Section O: Public administration and defence; compulsory social security 6 297 1 753
  Section P: Education 121 337 120 375
  Section Q: Human health and social work activities 638 378 619 156
  Section R Arts, entertainment, and recreation 512 359 358 481
  Section S Other service activities 147 915 100 285
  Section U: Activities of extraterritorial organisations and bodies 4 3 349
  Total 36 851 785 34 163 439
  The above exposures to business customers include:
   loan amount (on - and off -balance sheet exposure, net of interest and charges and without any write -offs)
  reduced by provided security deposits;
   unauthorised current account overdraft;
   treasury limits are reduced by provided security deposits, including debt securities in the Bank's books issued
  by an entity in the relevant section.
  As at the end of 2017, the amount of exposures falling within internal concentration limits was amounted to PLN
  67 637 686 thousand, of which PLN 36 85 1 735 thousand were exposures t o business customers and PLN 3 0 785
  901 thousand to individual customers. As at the end of 2016, the amount of exposures falling within internal
  concentration limits wa s amounted to PLN 61 908 393 thousand, of which PLN 34 163 439 thousand were
  exposures t o business customers and PLN 27 744 954 thousand to individual customers.
  Country 31.12.2017 31.12.2016
  Poland 66 603 948 60 987 815
  United Kingdom 220 924 298 043
  Luxembourg 464 062 228 971
  Cyprus 101 683 118 813
  Sweden 85 564 87 117
  Hungary 59 581 78 068
  Switzerland 23 557 27 013
  Germany 19 387 19 948


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 0 5
  Country 31.12.2017 31.12.2016
  Ireland 20 242 18 806
  The Netherlands 12 293 13 884
  Other countries 26 445 29 915
  TOTAL 67 637 686 61 908 393
  39 Interest rate risk
  39.1 Description of the risk
  Definition of the interest rate risk
  The interest rate risk is defined (including the interest rate risk in the banking book) as a risk of adverse impact of
  market interest rates on the current results or the net present value of the Bank's equity. Due to its policy to
  mitigate the risks in the trading book, the Bank attaches special importance to specific interest rate risk aspects
  related to the banking book, such as:
   mismatch risk of repricing periods;
   base risk, or the impact of non -parallel change of various reference indices with a similar repricing time on the
  Bank's re sults;
   risk of profitability curve;
   risk of customers’ options.
  Additionally, with respect to the interest rate risk, the Bank pays special attention to modelling accounts with
  unspecified maturities and interest rates set by the Bank (e.g. for current deposits), as well as the impact of non -
  interest items in the risk (e.g. equity, fixed assets).
  Objective of interest rate risk management
  The objective of interest rate risk management is to mitigate potential losses due to changes of market interest
  rate s to the acceptable level with an appropriate structure of on - and off -balance sheet items.
  In order to manage the interest rate risk, the Bank differentiates between trading activity covering securities and
  derivative instruments, concluded for commercial purposes, and banking activity covering other securities, own
  issues, loans, deposits, and derivative transactions uses to hedge the risk of the banking book risk.
  Measurement and assessment of the interest rate risk
  Interest rate of the banking portfolio is measured and assessed by limiting the volatility of net interest income (NII)
  and by l imiting changes to the economic value of the Bank's equity (EVE). Apart from NII and EVE, in its interest
  rate measurements the Bank applies BPV and VaR and stress tests.
  BPV identifies the estimated change to the measurement of a transaction/position as a result of a shift of the
  profitability curve at the relevant point by 1bp. The BPV value is measured on a daily basis at each point of the
  curve with reference to each currency.
  VaR identifies the potential loss on the existing positions, related to chan ges of interest rates, while maintaining
  the assumed confidence level position maintenance period. In order to calculate VaR, the Bank applied a
  variance -covariance method with the confidence level of 99% The value is determined daily for each area
  respon sible for risk assumption and management, individually and jointly.
  Monitoring and reporting of the interest rate risk
  Regular reports are made at Alior Bank of the following:
   Interest rate risk measurement level,
   utilisation degree of the internal capital allocated to the interest rate risk,


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 0 6
   utilisation degree of internal limits and threshold values for the interest rate risk,
   results of stress tests.
  Reports concerning the interest rate risk are made on a daily , weekly, monthly, and quarterly basis.
  Tools for interest rate risk management
  The core of interest rate risk management tools at Alior Bank are as follows:
   internal procedures relating to interest rate risk management;
   interest rate risk metrics like NII, EVE, VaR, BPV;
   limits and threshold values for each interest rate risk metric;
   stress tests (including scenario analyses covering, among other, the impact of specified changes to interest
  rates on future net interest income and the economic value of equity).
  39.2 Financial data
  Sensitivity metrics
  BPV estimates as at 31 December 2017 and 31 December 2016 are presented in the tables below:
  BPV at the end of 2017 split into tenors:
  Currency Up to 6 months 6 months to 1 year 1-3 years 3-5 years 5-10 years Total
  PLN 3.4 192.5 195.7 95.1 -90 396.7
  EUR -0.5 -8.1 61.3 90 -4.5 138.2
  USD 1 8.1 -2.2 -0.2 -1 5.6
  CHF -1 0.1 -1 0 0 -1.8
  GBP -4 2 0 0 0 -2
  Other -1 2.1 -1 -0.2 0 -0.3
  Total -1.8 196.7 253 184.7 -96 536.5
  BPV at the end of 2016 split into tenors:
  Currency Up to 6 months 6 months to 1 year 1-3 years 3-5 years 5-10 years Total
  PLN -19 305.4 605 111.3 -434 568.9
  EUR -16 0.3 -29 -43.7 -35 -123.1
  USD 13 11.1 -13 -0.2 -1 9.9
  CHF -1 -0.3 -2 -0.2 0 -2.7
  GBP 0 2.5 0 0 0 2.8
  Other -2 -5 3 -0.1 0 -3.9
  Total -25 314 565 67 -469 452
  BPV statistics
  01.01.2017 -31.12.2017 01.01.2016 -31.12.2016
  Book Minimal Medium Maximum Minimal Medium Maximum
  Banking book -1,298.3 -575 138.8 -2,459 -753.75 -375
  Trading book -75.6 5.9 70 -49 -11.39 33
  ALCO 419,6 1440,6 2 225,1 499 969.52 1,814
  Total 212 872 1,611 -771 204 583
  VaR values in 2017 and 2016 are presented in the table below (99% VaR with a horizon of 10 days).


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 0 7
  01.01.2017 -31.12.2017 01.01.2016 -31.12.2016
  Book Minimal Medium Maximum Minimal Medium Maximum
  Banking book 6 346 18 123 31 068 3 493 10935 32 883
  Trading book 870 2 208 4 009 588 1650 5 485
  Total 6 046 19 398 32 043 3 733 11 687 38 120
  Change to the economic value of capital
  Use of the change of economic value of equity with a parallel shift of interest rate curves by +/ - 200bps and non -
  parallel shifts with scenarios of +/ - 100/400bps (in tenors 1M/10Y, between them – linear interpolation of the
  shift) as at the end of December 2017 and 2016 are presented below:
  Scenario (1M/10Y) Change to the economic value of equity 31.12.2017
  Change to the economic value of equity 31.12.2016
  +400 /+ 100 188 906 233 976
  +100 / - 400 67 831 30 853
  +200 /+ 200 102 857 106 191
  -200 / – 200 -84 863 -108 574
  - 100 / – 400 -42 814 -44 898
  - 400 / – 100 -94 591 -107 990
  Net interest volatility
  Net interest volatility over 1 -year horizon with a change of interest rates by 100bps (inactive scenario) as at the
  end of 2017 and as at the end of 2016 was presented after
  31.12.2017 31.12.2016
  NII 6.96% 9.49%
  Revaluation gap
  The re valuation gap presents a difference between the present value of assets and liabilities exposed to the
  interest rate risk, subject to re evaluating within the time interval, and the items are recognised on the transaction
  date.
  The revaluation gap in PLN, EUR and U SD as at the end of 2017 is presented below.
  Revaluation gap in PLN
  2017 1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y >5Y Total
  Periodic gap 38 164 862 -12 742 445 -12 304 074 1 030 872 -27 62148 -3 889 341 -753 042 6 744 685
  Cumulated gap 38 164 862 25 422 417 13 118 343 14 149 214 11 387 067 7 497 726 6 744 685
  Revaluation gap in USD
  2017 1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y >5Y Total
  Periodic gap -45 709 205 957 233 420 135 286 60 501 -16 291 -3 865 569 300
  Cumulated gap -45 709 160 248 393 668 528 955 589 456 573 165 569 300
  Revaluation gap in EUR
  2017 1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y >5Y Total
  Periodic gap 839 042 -479 932 -519 347 50 862 33 404 -75 741 -16 156 -167 869
  Cumulated gap 839 042 359 109 -160 237 -109 375 -75 972 -151 713 -167 869  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 0 8
  40 Foreign exchange risk (FX risk)
  40.1 Description of the risk
  Definition of the foreign exchange risk
  The FX risk is defined as a risk of a loss resulting from changing FX rates. Additionally, the Bank identifies the
  impact of FX rates on its results over a long -time perspective as a result of conversion of future FX -denominated
  income and expenses at potentially disadvantageous FX rates. The risk related to future results may be managed
  within the FX model portfolio.
  The objective of foreign exchange risk management
  The core objective of FX risk management is to identify those areas of the Bank's business that may be exposed
  to the risk and to take measures to mitigate potential related losses as much as possible. The Bank's Management
  Board identifies the FX risk profile which must be compli ant with the Bank's applicable financial plan.
  Foreign exchange risk measurement and assessment
  The FX risk is measured and assessed by limiting the FX positions opened by the Bank. In order to measure the FX
  risk, the Bank uses VaR and stress tests.
  VaR identifies the potential loss on existing positions, related to changes of FX rates, while maintaining the
  assumed confidence level and the position maintenance period. In order to calculate VaR, the Bank applied a
  variance -covariance method with the conf idence level of 99%. The value is determined daily for each area
  responsible for risk assumption and management, individually and jointly.
  Foreign exchange risk monitoring and reporting
  Alior Bank regularly monitors and reports:
   FX risk measure levels,
   utilisation degree of the internal limits and threshold values for the FX risk,
   results of stress tests.
  Reports concerning the FX risk are made on a daily, weekly, monthly, and quarterly basis.
  FX risk limits are set so that the risk remains at a restricted level.
  The Bank may also execute transactions to hedge future FX cash flows with adequate realisation certainty (e.g.
  rental costs, FX currency denominated net interest income). The objective is to mitigate volatility of the results in
  the curre nt financial year by no more than 60%.
  Foreign exchange risk management tools
  The core FX risk management tools at Alior Bank are as follows:
   internal procedures relating to FX risk management;
   internal FX risk models and metrics;
   limits and threshold values for the FX risk;
   limitations to allowable FX transactions;
   stress tests.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 0 9
  40.2 Financial data
  Sensitivity metrics
  As at the end of December 2017, the maximum loss on the FX portfolio held by the Bank (managed within the
  trading book), determined on t he basis of VaR over a time horiz on of 10 days, could be amounted to PLN 157
  474.83, with the assumed confidence level of 99%.
  31.12.2017 31.12.2016
  Horizon [days] 10 10
  VaR [PLN] 157 474.83 279 628.70
  VaR statistics in the Bank’s FX portfolio in 2017 and 2016
  VaR 31.12.2017 31.12.2016
  Minimum 29.26 21.48
  Medium 309.69 310.62
  Max 1 648.53 4 748.08
  An assumed normal distribution of the values of risk factors in the VaR model may in practice result in
  underestimation of losses in stress scenarios (the phenomenon of “the long tail” ). As a result, the Bank performs
  stress tests.
  In order to measure its exposure to the FX risk, the Bank carries out stress tests. Below are p resented the results of
  stress tests of changes to FX rates versus PLN by +/ - 20%.
  31.12.2017 31.12.2016
  FX rates + 20% 29 930.08 -1 969.58
  FX rates -20% 15 521.79 1 969.58
  Foreign exchange position
  The amounts of FX positions in the Alior Bank are presented in the table below:
  31.12.2017 Balance sheet item Off -balance sheet item Net position
  Fx position Long Short Long Short Long Short
  EUR 4 147 141 -3 394 589 4 841 224 -5 578 618 15 158
  USD 58 657 -2 500 921 3 453 122 -1 040 447 -29 589
  CHF 224 426 -192 012 52 536 -85 856 -906
  GBP 337 222 -628 890 382 798 -90 771 360
  Other 301 809 -491 210 465 151 -286 307 -10 556
  Total 5 069 255 -7 207 622 9 194 831 -7 081 999 15 518 -41 051
  31.12.2016 Balance sheet item Off -balance sheet item Net position
  Fx position Long Short Long Short Long Short
  EUR 6 401 193 -5 245 105 4 611 697 -5 763 740 4 045 0
  USD 515 816 -2 195 077 2 935 074 -1 262 827 0 -7 014
  CHF 267 170 -134 993 80 543 -212 648 72
  GBP 311 588 -577 859 372 433 -106 208 0 -46
  Other 230 337 -354 362 382 330 -265 210 0 -6 905
  Total 7 726 104 -8 507 396 8 382 077 -7 610 633 4 117 -13 965  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 1 0
  The volume of FX positions (apart from FX rate volatility) is the core factor determining the FX risk level to which
  the Bank are exposed. All concluded FX transactions, both on - and off -balance sheet ones, affect the level of FX
  positions. The Bank's ex posure to the FX risk is low (with reference to equity, the 10 -day VaR for the Bank's FX
  position as at 31 December 2017 was about 0.0023% and as at 31 December 2016 – 0.0045%, respectively.
  Currency structure
  Currency in PLN – 31.12.2017
  Assets PLN EUR USD Other
  Cash and funds with Central Bank 661 251 139 371 83 488 81 281
  Financial assets held for trading 405 808 43 457 3 157 129
  Financial assets available for sale 11 756 707 279 607 36 010 0
  Investment securities kept until maturity 1 117 894 0 0 0
  Derivative hedging instruments 87 785 0 0 0
  Due from banks 70 860 355 942 91 347 380 828
  Loans and advances to customers 45 414 627 5 135 031 176 766 517 669
  Assets hedging liabilities 408 911 0 0 0
  Property, Plant & Equipment 465 025 0 0 1 933
  Intangible assets 503 011 0 0 7 095
  Investments in subsidiaries 102 025 0 0 0
  Assets held for sale 357 0 0 0
  Income tax assets 526 320 0 0 4 439
  Deferred 526 320 0 0 4 439
  Other assets 496 774 25 980 612 681
  Total assets 62 017 355 5 979 388 391 380 994 055
  LIABILITIES AND EQUITY PLN EUR USD Other
  Financial liabilities held for trading 409 705 23 127 2 522 524
  Due to banks 700 079 43 750 65 17
  Due to customers 48 519 562 4 925 652 2 782 222 1 428 182
  Derivative hedging instruments 5 419 0 0 0
  Provisions 87 407 2 978 38 10
  Other liabilities 1 428 868 136 279 49 102 14 069
  Income tax liabilities 102 382 0 0 0
  Current 102 382 0 0 0
  Subordinated liabilities 1 830 346 84 630 0 0
  Total liabilities 53 083 768 5 216 416 2 833 949 1 442 802
  Share capital 1 292 636 0 0 0
  Supplementary capital 4 817 331 0 0 0
  Revaluation reserve 5 156 10 421 -305 -1 328
  Other reserves 184 894 0 0 0
  Exchange rate differences on revaluation of foreign entities 0 0 0 594
  Retained profit -43 051 0 0 0
  Current year's profit 538 895 0 0 0
  Equity 6 795 861 10 421 -305 -734
  TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 59 879 629 5 226 837 2 833 644 1 442 068  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 1 1
  Currency in PLN – 31.12.2016 restated
  Assets PLN EUR USD Other
  Cash and funds with Central Bank 666 223 200 624 120 644 95 500
  Financial assets held for trading 335 560 80 739 1 974 1 278
  Financial assets available for sale 9 038 388 291 005 45 253 0
  Investment securities kept until maturity 1 954 0 0 0
  Derivative hedging instruments 71 684 0 0 0
  Due from banks 600 224 286 143 321 306 156 553
  Loans and advances to customers 40 675 485 4 881 621 234 376 457 141
  Assets hedging liabilities 366 984 0 0 0
  Property, Plant & Equipment 482 533 987 0 0
  Intangible assets 476 771 4 142 0 0
  Investments in subsidiaries 72 359 0 0 0
  Assets held for sale 679 0 0 0
  Income tax assets 532 570 0 0 0
  Deferred 532 570 0 0 0
  Other assets 624 790 25 005 981 11 319
  Total assets 53 946 204 5 770 266 724 534 721 791
  LIABILITIES AND EQUITY PLN EUR USD Other
  Financial liabilities held for trading 258 037 36 487 2 982 808
  Due to banks 304 280 41 366 35 540 49
  Due to customers 43 770 144 4 333 482 2 335 610 965 612
  Derivative hedging instruments 6 119 0 0 0
  Provisions 285 483 1 238 56 14
  Other liabilities 1 272 054 107 711 29 399 18 593
  Income tax liabilities 13 125 0 0 0
  Current 13 125 0 0 0
  Subordinated liabilities 1 075 034 89 760 0 0
  Total liabilities 46 984 276 4 610 044 2 403 587 985 076
  Share capital 1 292 578 0 0 0
  Supplementary capital 4 184 953 0 0 0
  Revaluation reserve -69 557 2 489 -73 -4 474
  Other reserves 184 894 0 0 0
  Exchange rate differences on revaluation of foreign entities 0 0 0 -22
  Current year's profit 589 024 0 0 0
  Equity 6 181 892 2 489 -73 -4 496
  TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 53 166 168 4 612 533 2 403 514 980 580  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 1 2
  41 Liquidity risk
  41.1 Description of risk
  Definition of liquidity risk
  The liquidity risk means a risk of failure by the Bank to meet – subject to comfortable conditions and at adequate
  prices – its payment obligations resulting from the Bank's on - and off -balance sheet items.
  Objective of liquidity risk management
  Thus, the policy of liquidity risk management at the Bank consists in maintaining its own liquidity positions so that
  payment ob ligations can be met at any time with the available cash on hand, proceeds from transactions with
  specific maturities or with sales of marketable assets while minimising the costs of liquidity maintenance.
  Within liquidity risk management, the Bank pursues the following objectives:
   ensuring its ability to pay all its obligations when they fall due;
   maintaining liquid assets at an adequate level – that is a buffer of unencumbered high quality liquid assets in
  the case of a sudden deterioration of the liquidi ty position;
   determination of the scale of the Bank's exposure to the liquidity risk by setting internal liquidity limits, a
  survival horizon in stress conditions
   and minimising the risk of trespassing on the liquidity limits defined at the Bank;
   monitori ng the Bank's liquidity condition in order to maintain liquidity and activate contingency plans in case
  of emergencies;
   ensuring compliance of the processes functioning at the Bank with regulatory requirements concerning
  liquidity risk management.
  Liquidi ty risk measurement and assessment
  Among the applied liquidity management metrics, the Bank identifies indicators and related limits to the following
  liquidity types:
   payment liquidity – ability to fund assets and timely perform obligations during the Bank 's normal business or
  in other foreseeable conditions, without suffering a loss; within payment liquidity management, the Bank
  focuses on analysing intraday and current liquidity (up to 7 days);
   short -term liquidity – ability to comply with all financial l iabilities falling due within a period of the next 30 days;
   medium -term liquidity – ability to comply with all financial liabilities falling due within a period of 1 to 12
  months;
   long -term liquidity – ability to comply with all financial liabilities falli ng due within a period of over 12 months.
  Monitoring and reporting of the liquidity risk
  Assets and liabilities at Bank are managed by the dedicated ALCO. A liquidity risk strategy, including the
  acceptable risk level, the assumed balance sheet structure and the funding plan, is approved by the Bank's
  Management Board and further validated by the Bank's Supervisory Board. Interbank treasury transactions are
  concluded by the Treasury Department, transactions are settled and booked in the Operations Division and the
  liquidity risk is monitored and measured in the Financial Risk Management Section. The competences related to
  liquidity risk management are segregated in a transparent manner up to the Management Board level which
  ensures complete independence of operation. In 2017, treasury operations and liquidity risk management were
  fully centralised at the lev el of Alior Bank S A.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 1 3
  Liquidity risk management tools
  Within the liquidity management process, the Bank applies the following tools:
   liquidity procedur es and policies, including a funding plan for subsequent years of the Bank's operations;
   contingency liquidity plans;
   liquidity limits and early warning indicators identifying adverse trends that may result in an increased liquidity
  risk;
   periodic report s from analyses of categories and factors affecting the current and future liquidity level;
   stress tests for the liquidity risk,
  41.2 Financial data
  Contractual flows
  Specification of maturity/payment dates of contractual flows of the Bank's assets and liabilities as at 31 December
  2017 (PLN M):
  31.12.201 7 1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y 5Y+ Total
  ASSETS 6 707 3 545 2 216 2 795 5 512 8 822 22 619 33 150 85 366
  Cash & Nostro 1 366 0 0 0 0 0 0 0 1 366
  Amounts due from banks 0 332 0 0 0 164 0 0 496
  Loans and advances to customers 0 2 045 1 59 208 1 289 6 480 4 898 14 980
  Securities 5 341 1 168 2 215 2 736 5 304 7 369 16 139 27 154 67 426
  Other assets 0 0 0 0 0 0 0 1 098 1 098
  LIABILITIES AND EQUITY -34 113 -8 139 -6 728 -5 133 -3 861 -1 714 -2 087 -8 296 -70 071
  Amounts due to banks -4 -136 -300 -2 -16 -238 -45 -56 -797
  Amounts due to customers -34 109 -5 580 -6 244 -4 760 -3 151 -258 -195 -65 -54 362
  Own issues 0 -100 -184 -371 -694 -1 218 -1 847 -1 280 -5 694
  Equity 0 0 0 0 0 0 0 -6 805 -6 805
  Other liabilities 0 -2 323 0 0 0 0 0 -90 -2 413
  Balance sheet gap -27 406 -4 594 -4 512 -2 338 1 651 7 108 20 532 24 854 15 295
  Cumulated balance sheet gap -27 406 -32 000 -36 512 -38 850 -37 199 -30 091 -9 559 15 295
  Derivative instruments – inflows 0 5 029 1 594 1 600 701 364 307 43 9 638
  Derivative instruments – outflows 0 -5 048 -1 618 -1 588 -707 -363 -324 -42 -9 690
  Derivative instruments – net 0 -19 -24 12 -6 1 -17 1 -52
  Guarantee and financing lines -11 960 -8 -32 -108 -200 -113 -6 -321 -12 748
  Off-balance sheet gap -11 960 -27 -56 -96 -206 -112 -23 -320 -12 800
  Total gap -39 366 -4 621 -4 568 -2 434 1 445 6 996 20 509 24 534 2 495
  Total cumulated gap -39 366 -43 987 -48 555 -50 989 -49 544 -42 548 -22 039 2 495
  Specification of maturity/payment dates of contractual flows of the Bank's assets and liabilities as at 31 December
  2016 (PLN M):
  31.12.2016 1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y 5Y+ Total
  ASSETS 11 580 3 860 1 662 2 804 4 739 7 958 18 107 26 061 76 771
  Cash & Nostro 1 470 0 0 0 0 0 0 0 1 470
  Amounts due from banks 1 501 0 0 0 145 0 0 0 1 646
  Loans and advances to customers 8 609 805 1 643 2 154 4 186 6 376 14 378 22 404 60 555
  Securities 0 3 055 19 650 408 1 582 3 729 901 10 344
  Other assets 0 0 0 0 0 0 0 2 756 2 756


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 1 4
  31.12.2016 1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y 5Y+ Total
  LIABILITIES AND EQUITY -29 558 -7 401 -4 911 -4 179 -3 527 -3 353 -1 550 -7 014 -61 493
  Amounts due to banks -63 0 -1 -2 -16 -182 -92 -71 -427
  Amounts due to customers -29 495 -5 287 -4 771 -4 026 -3 004 -1 870 -219 -43 -48 715
  Own issues 0 -76 -139 -151 -507 -1 301 -1 239 -677 -4 090
  Equity 0 0 0 0 0 0 0 -6 223 -6 223
  Other liabilities 0 -2 038 0 0 0 0 0 0 -2 038
  Balance sheet gap -17 978 -3 541 -3 249 -1 375 1 212 4 605 16 557 19 047 15 278
  Cumulated balance sheet gap -17 978 -21 519 -24 768 -26 143 -24 931 -20 326 -3 769 15 278 0
  Derivative instruments – inflows 0 5 473 1 894 671 1 215 740 423 63 10 479
  Derivative instruments – outflows 0 -5 474 -1 875 -669 -1 181 -735 -411 -62 -10 407
  Derivative instruments – net 0 -1 19 2 34 5 12 1 72
  Guarantee and financing lines 13 873 7 12 19 119 107 13 8 14 157
  Off-balance sheet gap 13 873 5 31 20 153 113 25 9 14 229
  Total gap -4 104 -3 537 -3 217 -1 354 1 366 4 717 16 582 19 056 29 509
  Total cumulated gap -4 104 -7 638 -10 855 -12 209 -10 843 -6 126 10 455 29 509 0
  Regulatory liquidity measures and sensitivity measures
  Regulatory liquidity measures 31.12.2017 31.12.2016
  M1 7 891( PLN M ) 5 714(PLN M)
  M2 2.30 1.95
  M3 5.09 4.20
  M4 1.15 1.14
  LCR 123 % 127%
  NSFR 114% 97%
  Between 31 December 2016 and 31 December 2017, the regulatory liquidity measures were above the regulatory
  limits.
  Name of sensitivity measures 31.12.2017 31.12.2016
  Surplus reserve against liquidity loss (PLN M) 2 454 2 328
  The Bank holds a surplus reserve against a liquidity loss understood as a surplus potential to cover liquidity needs
  for a period stress conditions of 30 days.
  Deposit balance
  As at 31 December 2017 the balance of deposits over a 30 -day horizon was about 95% of the Bank's deposit
  base (apart from the interbank market) and 99.6% for the Bank's own issues.
  Concentration
  On a monthly basis, the Bank analyses concentration of its de posit base in order to identify a potential risk of the
  Bank's excessive dependence on funding sources characterised with a low diversification level. In order to
  estimate the concentration level, the Bank identifies the WWK ratio (High Concentration Rati o), calculated as a
  ratio of the funds from the largest depositories to the overall deposit base. As at 31 December 2017, WWK was
  at 2.18% which shows no concentration. As at 31 December 2016, the ratio was at 1.70%.
  WWK statistics for 2017 and 2016 are p resented in the tables.


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 1 5
  Minimal Medium Maximum
  31.12.2017 1.55% 2.19% 2.79%
  31.12.2016 1.66% 2.07% 2.35%
  In order to mitigate the concentration risk, the Bank diversifies the structure of its deposit base split by retail,
  business, financial customers, central government, and local government institutions, by monitoring and reporting
  the share of each group i n the overall deposit base on a monthly basis.
  Currency 31.12.2017 Currency 31.12.2016
  Company 1 EUR, PLN 333 684 EUR, PLN, USD 375 748
  Company 2 PLN 295 056 EUR, PLN, USD 221 481
  Company 3 PLN 278 036 PLN, USD 156 883
  Company 4 PLN 266 347 PLN 100 056
  Company 5 PLN 244 195 PLN 100 053
  Company 6 EUR, PLN, USD 238 127 CZK, EUR, PLN 98 910
  Company 7 EUR, PLN, USD 177 883 EUR,PLN,USD 93 721
  Company 8 PLN 171 190 PLN 91 909
  Company 9 PLN, USD 144 364 EUR, PLN 85 421
  Company 10 CZK, EUR, PLN 143 924 PLN 79 992
  In 2017 the Bank’s liquidity condition was at a safe level. The situation was closely monitored and maintained at
  an adequate level by adjusting the level of the deposit base and disbursing financing subject to growth of lending
  and other liquidity needs.
  42 Operational Risk
  42.1 Description of risk
  Definition of the operational risk
  The operational risk is a risk of a potential loss occurrence due to inappropriateness or failure of internal
  processes, humans, and systems or external events. The operational risk covers the legal risk, but does not include
  the reputational risk and the business risk.
  The objectives of operational risk management
  The objective of operational risk management in the Bank is to maintain the operational risk at a safe and
  adequate level for the Bank's business, objectives, strategy and development, as well as acceptable by the Bank's
  Management Board and Supervisory Board.
  Operational risk measurement and assessment
  The Bank has a formalised operational risk managemen t system within which it prevents the occurrence of
  operational events and incidents and mitigates losses should the risk materialise.
  Operational risk management covers identification, measurement, and assessment of the operational risk,
  management activities and risk monitoring and control at all levels – organisational units responsible for
  operational risk management in their respective areas, operational risk Coordinators, Operational Risk
  Management Section, Operational Risk Committee to the Ba nk's Management Board and Supervisory Board.
  Within its identification of operational risk, the Bank collects data on events and losses in the Bank and its
  subsidiaries. The operational risk is measured and assessed with quantitative metrics (including c alculation of the
  internal capital for the operational risk with the AMA model) and qualitative metrics (e.g. self -assessment of the


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 1 6
  operational risk). The AMA model relies on internal and external data on the operational risk, economic
  environment, and in ternal factors, as well as results of scenario analyses.
  Operational risk measurement and assessment include:
   Key Risk Indicators (KRIs),
   calculation of equity requirement for the operational risk – the Bank applies the standard method; since
  01.01.20 18 the Bank has been calculating equity requirements for the operational risk in line with the
  advanced method (AMA) for the Bank, while excluding the acquired demerged part of Bank BPH and the
  Brand in Romania for which the standard method applies (TSA),
   internal capital for the operational risk is estimated with the AMA model,
   stress tests,
   scenario analyses,
   self -assessment of the operational risk,
   identification of limit utilisation for the operational risk,
   measurement of actual and potential losses related to identified operational events,
   calculation on internal capital for the Alior Bank.
  Monitoring and reporting of operational risk
  The Operational Risk Management Section exercises daily control and monitoring of the operational risk at the
  Bank. The unit is, among others, responsible for:
   development and implementation of appropriate methodologies and instruments of operational risk control;
   monitoring of the internal capital requirement for the operational risk in compliance with the standard method
  (TSA) concerning the acquired demerged part of Bank BPH and the Branch in Romania and in compliance
  with the advanced method (AMA) for the Bank's remaining business;
   consulting of operational risk assessment in projects, products, and procedures (ne w and modified);
   monitoring of the utilisation level of internal limits and appetite for the operational risk and taking
  management actions related to the occurrence of an increased or high level of the operational risk;
   collection of high quality data on operational events and effects;
   monitoring of internal and external events;
   monitoring of the Bank's operational risk level with the use of the following tools: key risk indicators (KRIs), self -
  assessment, and stress tests;
   development of regular reports on the operational risk level at the Bank.
  The duty to monitor and mitigate operational risk in daily work applies to all employees and organisational units
  of the Bank. On an ongoing basis, the Bank's employees control the level of the operational risk in their processes
  and actively mitigate the risk, taking actions to avoid/mitigate operational losses. They are responsible for
  ongoing registration of events and financial operational effects concerning their areas of operation, they define
  and rep ort the values of Key Risk Indicators (KRIs) versus the tolerance level for processes exposes to the
  operational risk and they are involved in the self -assessment process.
  Operational risk management tools
  Operational risk management at Alior Bank is supported with the IT system – OpRisk which, among others,
  registers operational events and losses and records the results of scenario analyses.
  The Bank holds records of operational events and effects that supports effective analysis and monitoring of th e
  operational risk. The operational risk and its changes are monitored with key risk indicators (KRIs) of which
  tolerance levels are identified.


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 1 7
  Internal capital for the operational risk is measured with the AMA method. On the basis of the AMA method, Ali or
  Bank has internally developed a statistical model used to estimate the operational risk level on the basis of the
  Loss Distribution Approach (LDA) method.
  In June 2017, the Bank filed a request to PFSA for consent to apply the standard method (TSA) with reference to
  the demerged part of Bank BPH acquired in November 2016 and the Branch in Romania, and the advanced
  method (AMA) for the other part of the Bank's business in order to calculate the equity requirement for the
  operational risk.
  In December 201 7 the Bank received PFSA's consent to use the advanced method (AMA) and the standard
  method (TSA) to calculate equity requirements for the operational risk from 1 January 2018 with a duty to keep
  the requirement at a minimum level of 80% of the value calcu lated with the standard method.
  43 Capital Management
  Definition of the capital adequacy
  The capital adequacy is a process aimed at ensuring that the risk level that the Bank accept as a result of its
  growing business activity, may be covered with the existing equity considering the determined risk tolerance level
  and the time horizon. The ca pital adequacy management process covers in particular compliance with the
  existing regulations of the supervisory and control bodies, and the risk tolerance determined in the Bank and the
  capital planning process , including policies concerning sources of capital.
  The objective of capital management in the Bank is to maintain appropriate levels of equity and Tier 1 capital at
  any time to cover the risks at appropriate levels, in line with the assumed risk appetite.
  Within its risk appetite, the Bank dete rmines the anticipated coverage levels of an potential unexpected loss for
  various risks, with equity and tier 1 capital, as specified in Regulation (EU) No 575/2013 of the European
  Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements f or credit institutions and investment
  firms (CRR Regulation), as well as individual risk types identified within the internal capital adequacy assessment
  process (ICAAP). The potential unexpected loss is determined with the regulatory capital with the met hodology
  specified in the CRR Regulation and with the internal capital determined with the methods specified below.
  The process of capital management is supervised by the Bank's Supervisory Board, Management Board, Risk
  Committee of the Supervisory Board and the Risk Management and the ICAAP Committee.
  Capital adequacy metrics
  The core tools used in the Bank for capital management are as follows:
   total capital ratio and Tier 1 capital ratio
   analysis of regulatory capital requirement
   internal capital (ICAAP) and a coverage ratio of the internal capital with equity.
  Capital adequacy ratio
  As at 31 December 2017, the capital adequacy ratio and Tier 1 ratio were calculated in accordance with the
  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential
  requirements for credit institutions and inve stment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (CRR
  Regulation) and other regulations implementing “national options”, among other, the Banking Act of 29 August
  1997 and the Regulation of the Minister of Development and Finance on higher weight ris k for mortgage -backed
  exposures.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 1 8
  Equity for the purposes of the capital adequacy
  31.12.2017 31.12.2016
  Total equity for the capital adequacy ratio 7 696 605 6 354 996
  Tier I core capital (CET1) 6 133 605 5 261 611
  Supplementary Tier II capital 1 563 000 1 093 385
  Paid -up capital 1 292 636 1 292 578
  Supplementary capital 4 817 483 4 184 953
  Other reserves 184 894 184 894
  Current year's reviewed by auditor 385 197 168 419
  Accumulated losses -43 051 0
  Revaluation reserve – unrealised losses -14 357 -80 043
  Intangible assets measured at carrying value -510 106 -480 913
  Revaluation reserve – unrealised profit 42 337 1 867
  Subordinated liabilities 1 563 000 1 093 385
  Additional value adjustments -21 428 -10 144
  Capital requirements 4 015 093 3 717 843
  Total capital requirements for the credit, counterparty risk, adjustment to credit measurement, dilution and deliver of instruments to be settled at a later date 3 526 540 3 234 976
  Total capital requirements for prices of equity securities, prices of debt securities, prices of commodities and FX risk. 4 826 2 687
  Capital requirement relating to the general interest rate risk 46 612 65 760
  Total capital requirements for the operati onal risk 437 115 414 420
  Tier 1 ratio 12.22% 11.32%
  Total capital adequacy ratio 15.34% 13.67%
  In accordance with PFSA's recommendation for the sector for 2017 and 2016, the Bank has been maintaining
  capital adequacy ratios at minimum 10.25% TIER1 and total adequacy ratio minimum of 13.25% TCR.
  Analysis of regulatory capital requirement
  In the calculation process of its capital adequacy ratio, the Bank analyses the level of regulatory capital
  requirement and the relation of equity to internal capital. The analysis consists in a comparison of actual values
  with the budgeted values and iden tification of reasons of potential differences (the scale of operations of the Bank
  other than planned , in particular the volume of the loan portfolio or an assets risk profile other than planned).
  The equity of the Bank exceeded the total capital requir ement throughout 2017.
  Internal capital
  Within the ICAAP process, the Bank identifies and assesses the materiality of all types of risk to which it is exposed
  in connection with its business.
  Material risk types as at 31 December 2017:
   Credit risk – insolvency
   Credit risk – sectoral concentration
   Credit risk – concentration to customers
   Credit risk – currency concentration
   Operational Risk
   Liquidity risk
   Interest rate risk in the banking book
   Market risk


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 1 9
   Settlement/delivery risk with a deferred se ttlement date
   Model risk
   Reputational risk
   Business risk
   Capital risk
   Compliance risk
  For each risk identified as material, the Bank allocates the internal capital with the use of the internal risk
  estimation models.
  The internal capital is estimated:
   for the credit risk using the CreditRisk+ method on the basis of the value of the 99.95th quantile of loss
  distribution in the loan portfolio;
   on the basis of the VaR methodology in the banking book for the market risk and the interest rate risk ;
   on the b asis of a liquidity gap model for the liquidity risk assuming a stress scenario;
   on the basis of the AMA model for the operational risk.
  The designated total internal capital is secured with the value of the available capital subject to appropriate
  securit y buffers.
  CRD IV/ CRR packet
  As at 31 December 2017, the Bank fully complied with the CRR Regulation in the sphere of capital management,
  including the calculations of equity and capital requirements for each type of risks.
  Other
  44 Acquisition of the de merged business of Bank BPH SA
  On 31 March 2016, the Bank signed with the sellers of Bank BPH, namely GE Investments Poland sp. z o.o., DRB
  Holdings B.V. and Selective American Financial Enterprises, Inc. – a Share Sale and Demerger Agreement
  concerning e xecuting the transaction (in aggregate “the Transaction”) comprising:
  - acquisition of shares by the Bank from the Sellers of Bank BPH through an invitation to subscribe for the sale or
  conversion of shares in Bank BPH;
  - the demerger of Bank BPH pursuan t to art. 529 § 1.4 of the Commercial Companies Code carried out by
  transferring the Core Activities of Bank BPH to Alior Bank (demerger by spin -off) on terms discussed in the
  demerger plan ;
  - issuing new shares of Alior Bank for the shareholders of Bank BPH indicated in the Demerger Plan (i.e. with the
  exception of Alior Bank, the Sellers of Bank BPH and their related entities).
  The core business of Bank BPH will constitute a business unit comprising all the assets and liabilities of Bank BPH,
  with the exception of the Mortgage Operations of Bank BPH.
  On 4 November 2016. Alior Bank SA acquired all the primary activities of Bank BPH. In the report dated 2 August
  2016, the Bank informed that the price for acquiring the Core Business of Bank BPH was adjusted to PLN 1 159
  645 000. The Adjusted Price has been determined in accordance with the Share Purchase and Demerger
  Agreement, based o n the book value of tangible assets of the Core Business of Bank BPH as at 30 June 2016.
  As part of the Invitation and Compulsory Redemption Bank paid the amount of 305 298 thousand PLN for
  minority shareholders. The acquisition of the core business of Ba nk BPH is in line with the development strategy
  of Alior Bank which envisages development based on organic growth and acquisitions, in association with
  achieving a high rate of return from capital.


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 2 0
  The transaction was settled under the acquisition method i n accordance with IFRS 3, Business Combinations, the
  application of which requires, among other things, the recognition and measurement of identifiable assets and
  liabilities acquired, which were measured at fair value as at the date of acquisition and all non -controlling interests
  in the acquiree, and recognition and measurement of goodwill or gain on bargain purchase.
  A detailed description of th ose transactions is specified in Note 30 to the Financial Statements of Alior Bank SA as
  at 31 December 2016.
  In Financial Statements dated on 31.12.2016 r. Bank made the initial accounting for this business combination in
  connection with the acquisition of a demerged part of Bank BPH SA and calculated bargain purchase amounted
  to PLN 508 056 thousand. In the valu ation period, further adjustments were made to the fair value . Below are
  presented the mentioned adjustments and description of fair value measurement methods :
  ASSETS As at 4.11.2016 Measurement adjustments to fair value and exclusions
  Adjustments iden tified in the valuation period Identifiable acquired assets measured at fair value
  Cash and balances with the Central Bank 1 043 097 0 0 1 043 097
  Financial assets measured at fair value through profit or loss 3 691 205 0 0 3 691 205
  Amounts d ue from banks 398 537 0 0 398 537
  Loans and advances to customers 8 844 623 364 995 -31 226¹ 9 178 392
  including, loan impairments -782 145 0 0 -782 145
  Available -for-sale financial assets 301 110 0 16 912² 318 022
  Property, plant and equipment 247 517 23 160 0 270 677
  Intangible assets 144 939 -55 425 0 89 514
  Income tax assets 137 394 -63 218 9 199³ 83 375
  Other assets 197 158 0 66 694 203 827
  Total assets 15 005 580 269 512 1 554 15 276 646
  LIBILITIES As at 4.11.2016 Measurement adjustments to fair value and exclusions
  Adjustments identified in the valuation period Identifiable acquired liabilities measured at fair value
  Amounts d ue to banks 369 631 0 0 369 631
  Amounts d ue to customers 12 534 361 0 0 12 534 361
  Debt securities issued 223 813 0 0 223 813
  Provisions 101 326 0 0 101 326
  Financial liabilities measured at fair value through profit and loss 38 249 0 0 38 249
  Other liabilities 136 721 20 100 -6 003 5 150 818
  TOTAL LIABILITIES 13 404 101 20 100 -6 003 13 418 198
  1 The adjustment amount is due to the final determination of the fair value of the debt portfolio of Bank BPH.
  2 The adjustment amount is due to the final determination of the fair value of shares in VISA.
  3 The adjustment amount is due to the determination of a deferred income tax asset concerning the measurement of debt receivables and the recognised liability under disadvantageous
  rental contracts (generating charges).
  4 The adjustment amount is due to the final determination of the fair value of the deferred VISA payment.
  5 The adjustment amount is due to the final determination of the liability under disadvantageous rental contracts (generating charges).
  BPH Changes to accounting principles
  Measurement adjustments to fair value and exclusions
  Adjustments identified in the valuation period Identifiable net assets measured at fair value
  Fair value of the net assets 1 601 479 -22 849 249 412 7 557 1 835 599  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 2 1
  Amounts due from customers
  The fair value measurement of the loan portfolio was performed based on the following assumptions:
  1. Fair value was calculated separately for the loan portfolio without indications of impairment (performing)
  and with indications of impairment (non -performing). This resulted from different characteristics of cash flows for
  the two portfolios. In the case of performing loans the calculation was based on contractual cash flows adjusted
  for credit risk and early repayments, where they were material. In the case of non -performing loans the
  calculation was based o n expected recoveries.
  2. For products without contractual maturity dates in the portfolio of performing loans (with the exception of
  credit cards of retail customers) it was adopted that fair value is equal to book value. This resulted from the
  assumption concerning possible immediate repayment of these liabilities. This applies to the following products:
  bank overdrafts, credit cards of commercial customers, renewable commercial loans and factoring.
  3. Loans with a repayment schedule (and credit cards of retail customers) were measured using the
  discounted cash flows model.
  a. Contractual cash flows adjusted for credit risk and early repayments were discounted. The discount rate
  comprised: the market ra te, liquidity margin used in the system of transfer funds (STF), margin on cost of capital
  and margin on costs of servicing the loan portfolio.
  b. The adjustment for credit risk consisted of multiplying the cash flows by the value (1 -PD*LGD), where PD is
  the probability of the customer’s default from the cash flow date and LGD is loss given default at the cash flow
  date.
  c. Market interest rates were taken from the yield curve built based on the money market rates (for example,
  WIBOR for PLN) and FRA contra cts for the short end of the curve and the IRS rate for the long end of the curve A
  different yield curve was used for each currency (PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK) that was appropriate to it.
  d. The liquidity margin has been assigned according to the trans fer price system currently binding in Alior
  Bank. The margin depends on the currency and the payment date of a given cash flow. The margin levels binding
  at Alior Bank are higher than those in former BPH and have been considered consistent with those commo nly
  used on the market.
  e. The cost of capital has been calculated using the CAPM model and amounted to 8.76%. The margin on
  the cost of capital at discount has been calculated by multiplying the cost of capital by the proportion of capital in
  total assets / total equity and liabilities of Core BPH (9.62%) and amounted to 0.8423%.
  f. The margin on the cost of servicing the portfolio has been estimated by the business units. Its amount
  depends on the customer segment.
  4. Commercial and retail loans have been modelled separately.
  Customer relationships in the area of deposits
  Customer relationships in the area of deposits were analysed for two main products:
  • current accounts;
  • term deposits and savings accounts.
  The valuation of customer relationships was performed on the basis of an analysis of core deposits.
  Core deposits represent the hypothetical savings for the Bank arising from the fact that the Bank’s customers
  maintain their cash on low -interest current accounts for a long time, instead of higher -interest term deposits. This
  enables the Bank to limit the higher -interest rate financing from the market and effectively reduce interest
  expense.
  Fair value estimation of customer relationships based on core deposits is based on the assumption that their
  value is gradually reduced. Due to difficulties in assessing customer behaviour it was prudently adopted in the
  estimate that the pace of the core deposits withdrawal will be from 1 to 3 years.


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 2 2
  As a result of acquiring the spun off business of Bank BPH, a s at 4 November 2016 customer relationships were
  recognized in an amount of PLN 42.1 million. They are amortized over a period of 2 years. The carrying value of
  customer relations as at 31 Decem ber 2016 was PLN 40.3 million.
  IT systems
  The IT systems of B ank BPH SA have been divided into four groups, depending on the value in use of those
  systems.
  In the case of the purchased systems (external systems), the gross value was established as the sum of financial
  outlays incurred on their purchase. In the case of internally developed systems, their gross value constituted the
  sum of capitalized expenditure incurred on their manufacture. The above system values have been adjusted for
  the remaining horizon of their operational use, which has been specified as a p ercentage parameter of the length
  of the system’s economic life cycle compared with the assumed period of operational use. The remaining horizon
  of the system’s use has been established individually for each system and is a ratio of the expected period of the
  system’s use from the measurement date to the system’s age calculated from the implementation period until the
  measurement date.
  In the case of systems in the course development, a similar model was adopted as for the purchased and
  internally develope d systems.
  Additionally, the fair value of systems in the course of development was adjusted for expenditure incurred on
  functionalities with respect to which development works have not been completed or which have not been tested
  and are not ready to be c ommissioned.
  Property, plant and equipment
  The valuation of property (buildings) of the acquired company has been performed under the income method.
  This approach comprises determining the property’s value on the assumption that the price that a buyer will pay
  for the property depends on the expect ed income that can be obtained from the property.
  The valuation of land was carried out under the comparative approach using the comparison in pairs method or
  the average price adjustment method. Under the method of comparison in pairs, property subject t o valuation,
  the characteristics of which are known, is compared to similar properties which were traded on the market and
  their transaction prices, transaction terms and prices of these properties are known.
  Lease agreement
  IFRS 3 requires the recognitio n of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities that meet the
  recognition criteria at their fair values at the acquisition date. With regard to onerous contracts and other
  identifiable liabilities of the acquiree, the acquirer uses the present value of amounts due in order to meet its
  obligations, determined using appropriate current interest rates. For purposes of the above calculation, the
  following assumptions:
  - rents defined in the agreements concluded by Bank BPH compared with mar ket values, based also on the
  experience of their own at selected locations,
  - in order to calculate the value of rents to the end of the contract for permanent contracts assumed duration of
  one year from the date of the legal merger or dates speci fied in the restructuring plan.  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 2 3
  The calculation of bargain purchase (negative goodwill)
  The calculation of gain on bargain purchase including adjustments identified in the valuation period, as well as the
  final setellments with the Bank BPH Sellers is presen ted in the table below:
  calculation of a bargain purchase 31.12.2016 adjustments in the valuation period 30.09.2017
  the price paid to BPH shareholders of the GE Group 1 159 645 0 1 159 645
  The price paid to other BPH shareholders 305 298 0 305 298
  receivable from BPH due to adjustments of net assets to a level corresponding to the CET 1 ratio 13.25% 52 194 -31 470 * 20 724
  receivable from GE Group shareholders arising from the adjustment of the purchase price 92 762 -19 138 73 624
  the fair value of the net assets of the acquiree 1 828 042 7 557 1 835 599
  Gain on a bargain purchase 508 056 -43 051 465 005
  * this adjustment includes: VISA -20 508 and settlement -10 962
  According to Demerger Plan and the terms of the agreement of 17 October 2016 concluded between Bank BPH
  and Alior Bank concerning the distribution and co -operation after the demerger (org. Demerger Implementation
  And Post Demerger Cooperation Agreement), the net assets resulting from the demerger of Bank BPH calculated
  on the basis of risk -weighted assets should provide a CET 1 level equal to 13.25%. According to the initial
  calculation made by AliorBank in the financial statements for 2016, the amount of mismatch to outstanding level
  of CET 1 is 52 194 thousand PLN.
  Th e amount of 92 762 thousand PLN was calculated by Alior Bank based on Share Purchase Agreement
  according to algorithm used in the calculation of the initial purchase price (paid on August 24, 2016.).
  The Bank communicated in the annual report prepared as at 31 December 2016 that the final settlement of the
  purchase price will be subject to further reconciliations between Alior Bank and the Sellers of Bank BPH Core
  Business. It was agreed that the final settlement of the acquisition and some other claims (i ncluding the
  maintenance of the capital adequacy ratio of Bank BPH Core Business at 13.25%), costs and payments related to
  the Transaction will be closed in the total amount of PLN 94 300 thousand. In connection with the above, the
  purchase price and claim for maintaining the capital adequacy ratio of Bank BPH Core Business at 13.25% were
  adjusted as follows:
   adjustment due to establishing that VISA's shares and the right to deferred payment as a result of the
  Transaction are the property of Alior Bank in t he amount of PLN 20 508 thousand.
   adjusment of a claim for maintaining the capital adequacy ratio of the Bank BPH Core Business at the level of
  13.25% in the amount of PLN 10 962 thousand.
   adjustment of the purchase price in the amount of PLN 19 138 thousand .
  On 9 January 2018, the Sellers paid the Bank PLN 94 300 thousand.
  45 Significant events after the end of the reporting period
  On 5 February 2018 Fitch Ratings Ltd agency maintained the rating attributed to Alior Bank at the BB level,
  changing the outlook from stable to positive. The change of the Bank's outlook was influenced, among others, by
  improved profitability ratios (in relation to the assumed risk) and a more mature and tested business model.
  The full rating assigned by the Agency is as fol lows:
  1. Long -term rating of the entity (Long -Term Foreign Currency IDR): BB perspective
  positive
  2. Short -Term Foreign Currency IDR: B
  3. Long -term national rating (National Long -Term Rating): BBB + (pol), perspective
  positive


  F i n a n c i a l S t a t e m e n t s o f A l i o r B a n k SA
  f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 7
  ( i n P L N ‘ 0 0 0 )
  1 2 4
  4. Short -term national ratin g (National Short -Term Rating): F2 (pol)
  5. Viability Rating (VR): bb
  6. Support Rating: 5
  7. Minimum support rating (Support Rating Floor): 'No Floor'
  Definitions of Fitch ratings are available on the Agency's website at www.fitchratings.com, where rating s, criteria
  and methodologies are also published .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alior Bank SA
ISIN:PLALIOR00045
NIP:1070010731
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa
Telefon:+48 22 5552222
www:www.aliorbank.pl
Kalendarium raportów
2020-04-29Raport za I kwartał
2020-08-06Raport półroczny
2020-11-04Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ALIOR BANK
2018-03-27 15:52:12
taktak
ładny wałek
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649