Raport.

ALIOR BANK SA (3/2018) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Alior Bank S.A.

Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") informuje, iż powziął wiadomość o wydaniu przez Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") komunikatu informującego, że w dniu 15 stycznia 2018 r. w KDPW nastąpiła rejestracja następujących akcji zwykłych na okaziciela Banku, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych kodem ISIN "ALIOR00045":
• 10 905 (dziesięć tysięcy dziewięćset pięć) akcji serii D;
• 4 312 (cztery tysiące trzysta dwanaście) akcji serii E;
Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 2/2018, Zarząd Banku informuje o spełnieniu się warunku dotyczącego rejestracji w KDPW w dniu 15 stycznia 2018 r. akcji serii D i E przewidzianego w uchwale numer 28/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dotyczącej wprowadzenia w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii D i E.
Podstawa prawna:
§ 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alior Bank SA
ISIN:PLALIOR00045
NIP:1070010731
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa
Telefon:+48 22 5552222
www:www.aliorbank.pl
gpwlink:aliorbank.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-07Raport za I kwartał
2019-08-06Raport półroczny
2019-11-05Raport za III kwartał
2019-05-07Raport za I kwartał
2019-08-06Raport półroczny
Komentarze o spółce ALIOR BANK
2018-03-27 15:52:12
taktak
ładny wałek
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649