Raport.

ALEJASAMOCHODOWA.PL SA (6/2018) Raport miesięczny za luty 2018

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc luty 2018 roku.
Podstawa prawna: punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  RAPORT MIESIĘCZNY
  ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.
  za miesiąc luty 2018 R.
  Raport sporządzony został przez spółkę ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie („ Spółka ”, „ Emitent ”), zgodnie z wymogami określonymi w Dobrych
  Praktykach Spółek Notowanych na rynku NewConnect.


  Spis treści:
  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta,
  które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz
  wyników finansowych emitenta,
  2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu
  bieżącego w okresie objętym raportem,
  3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała
  miejsce w okresie objętym raportem,
  4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym
  miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w
  szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń,
  otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin
  publikacji raportu analitycznego.
  2


  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które
  w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłośc i istotne skutki dla kondycji finansowej oraz
  wyników finansowych emitenta
  W lutym 2018 roku kontynuowano prace nad serwisem rozbudową
  www.alejasamochodowa.pl oraz megafura .pl, co zaowocowało rozszerzeniem asortymentu
  o kolejnych kilka tysięcy indeksów, na stronie alejasamochodowa.pl została zmodyfikowana
  wyszukiwarka części, aktualna wersja ma dynamiczny podgląd wyników wyszukiwania,
  lekkim modyfikacja oraz usprawnieniom uległa też wersja serwisu na urządzenia mobilne.
  Rozpoczęto prace nad pozycjonowaniem organicznym w wyszukiwarce google serwisu
  www.mega-parts.eu co zaowocowało pierwszymi zamówieniami na rynki unijne. Aktualnie
  trwają pracę nad wersją niemieckojęzyczną która zostanie uruchomiona na w marcu 2018
  roku.
  Zawarto umowę z dwoma agencjami interaktywnymi która zajmują się aktualnie ocieplaniem
  wizerunku sklepu alejasamochodowa.pl oraz monitorowaniem opinii w google oraz w
  sieciach społecznościowych (facebook)
  Dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania cenami i marżami w zależności od kategorii
  produktów oraz marki auta udało się utrzymać średnią marże na sprzedaży detalicznej
  produktów za pośrednictwem serwisów www oraz linii telefonicznej na poziomie 53%.
  W lutymu 2018 roku w spółce zależnej Creativ Entertaiment Sp. z o.o. w której Spółka
  posiada udziały o wartości 130000 zł które odpowiadają 65% kapitału zakładowego,
  kontynuowano prace nad portalem dla rosyjsko-języcznych emigrantów przebywających
  aktualnie w Polsce, jest to pokaźna grupa (ok. 2 milionów potencjalnych odbiorców) dla
  której na dzień dzisiejszy nie ma żadnej platformy informacyjnej oraz usługowej. Powstający
  portal będzie czerpał zyski zarówno z usług reklamowych jak i finansowych (miedzy innymi
  przekazy pieniężne), Planowany start portalu jest przewidziany na przełom marzec 2018
  Należący do spółki portal yamba.pl w styczniu odwiedziło 101241 unikalnych użytkowników
  co stanowi porównywalną wartość w stosunku do 98241 użytkowników w miesiącu grudzień
  Spółka zależna PDV Automotive Sp. z o.o. w której Spółka posiada 100% udziałów o wartości
  40 tys. Złotych (czterdzieści tysięcy złotych), realizuje pierwsze zamówienia w Dynamicznym
  systemie zakupów Miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji dla m.st Warszawa.
  3


  Prowadzi w tej chwili przygotowania do udziału w kilku kolejnych przetargach. Dodatkowo w
  spółce nabyto 3 auta dostawcze które rozpoczęły świadczenie usług przewozowych dla firmy
  GEIS.PL Sp. z o.o.
  Dzięki podjętym działaniem marketingowym oraz sprzedaży do krajów unijnych udało się
  utrzymać poziom sprzedaży w miesiącu lutym na porównywalnym poziomie jak w styczniu
  pomimo krótszego okresu sprzedażowego oraz ferii zimowych. Dzięki zaś zawartym nowym
  umową międzynarodowym sprzedaż eksportowa była również na porównywalnym poziomie
  z poprzednim miesiącem.
  2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego
  w okresie objętym raportem
  Komunikaty bieżące opublikowane przez Spółkę w styczniu 2018 roku:
  2018-02-14 kwartalny Raport kwartalny za IV kwartał 2017
  201 8-02-05 bieżący Raport miesięczny za styczeń 2018 roku
  3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała
  miejsce w okresie objętym raportem
  W marcu 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do Rosji, na
  łączną kwotę 5.400.000 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych).
  Na dzień 1 marca 2018 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na
  łączną kwotę 5.152.000zł (pięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych ).
  W kwietniu 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do Białorusi,
  na łączną kwotę 1 000.000 zł (jeden milion złotych).
  Na 1 marca 2018 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na łączną
  kwotę 993.000 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
  W czerwcu 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do Rosji, na
  łączną kwotę 6 000.000 zł (sześć milionów złotych).
  Na dzień 1 marca 2018 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na
  łączną kwotę 3.840.000 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści tysiące złotych).
  W lipcu 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do Rosji, na
  łączną kwotę 2 000.000 zł (dwa milionów złotych).
  4


  Na dzień 1 marca 2018 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na
  łączną kwotę 1.850.000 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  W sierpniu 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych na Ukrainę,
  na łączną kwotę 2500000 ł (dwa milionów pięćset tysięcy złotych).
  Na dzień 1 marca 2018 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na
  łączną kwotę 2.019.000 zł (dwa miliony dziewiętnaście tysięcy złotych).
  W wrześniu 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do Rosji, na
  łączną kwotę 3 500.000 zł (dwa milionów pięćset tysięcy złotych).
  Na dzień 1 marca 2018 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na
  łączną kwotę 1.678.000 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
  W październiku 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do
  Białorusi i Ukrainy, na łączną kwotę 7 000.000 zł (siedem milionów tysięcy złotych).
  Na dzień 1 marca 2018 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na
  łączną kwotę 1.902.000 zł (jeden milion dziewięćset dwa tysiące złotych).
  W grudniu 2017 roku Emitent zawarł szereg pomniejszych umów na dostawę części samochodowych
  do Białorusi i Ukrainy, na łączną kwotę 1 200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych).
  Na dzień 1 marca 2018 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na
  łączną kwotę 77 0.000 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych).
  W styczniu 2018 roku Emitent zawarł umówę na dostawę części samochodowych do Rosji , na łączną
  kwotę 3 200.000 zł (trzy miliony dwieście tysięcy złotych).
  Na dzień 1 marca 2018 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na
  łączną kwotę 283 .000 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).
  W lutym 2018 roku Emitent zawarł umówę na dostawę części samochodowych do Rosji , na łączną
  kwotę 5 100.000 zł (pięć milionów sto tysięcy złotych).
  Na dzień 1 marca 2018 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na
  łączną kwotę 229 .000 zł (dwieście dwadzieścia dziewieć tysięcy złotych).
  Łącznie na dzień 1 luty 2018 roku z tytułu umów eksportowych z ostatnich 12 miesięcy zostało
  zrealizowanych dostaw towaru na kwotę: 18.716.000zł (osiemnaście milionów siedemset szesnaście
  tysięcy złotych). Zaś wartość eksportu w samym miesiącu styczeń wyniosła 3.054.012 zł (trzy miliony
  pięćdziesiąt cztery tysiące i dwanaście złotych)
  5


  W lutym 2018 roku sklep internetowy www.alejasamochodowa.pl odnotował wzrost liczby
  zarejestrowanych klientów o 748 odbiorców warsztatowo-hurtowych w porównaniu do
  poprzedniego miesiąca.
  4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu,
  które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności
  daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia
  subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu
  analitycznego
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie planuje w nadchodzącym miesiącu wydarzeń,
  które mogą dotyczyć Emitenta i mogą mieć istotne znaczenie z punktu widzenia inwestorów.
  5. Oświadczenie
  Zarząd ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w
  niniejszym raporcie informacje dotyczące Spółki przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć
  oraz sytuacji Alejasamochodowa.pl S.A.
  W imieniu Zarządu Alejasamochodowa.pl S.A.:
  Prezes Zarządu
  Ignatowa Inna
  6


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AlejaSamochodowa.pl SA
ISIN:PLALSMC00016
NIP:5222993300
EKD: 45,31 sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączniem motocykli
Adres: ul. Buńczuk 7B 02-267 Warszawa
Telefon:+48 22 4875265
www:www.alejasamochodowa.pl
Komentarze o spółce ALEJASAMOCHODOWA.PL
2017-11-24 11:39:21
Aleja
I co teraz będzie?
Mamy wysyp, czy zbieranie?
Ostatnio spółka leży i kwiczy.
2018-02-14 08:48:17
Inwestor
Ta spółka jest trochę passe, nie warto inwestować w takie spółki ponieważ nie ma w nich przyszłosći. Rynek na którym działa jest zapchany więc osobiscie nie polecam.
2018-02-14 08:55:48
Inwestor
Raport mocno naciągany. Proszę poczytać opinie o jakości usług które oferuje ta spółka. Nie kupię takiej spółki, jest pełno takich spółek na giełdzie które wykazują kosmiczne zyski, lecz jakoś brak chętnych do kupna, dziwne? Nie sądzę.
2018-02-14 08:56:47
czytacz
nikt tych raportów nie sprawdza? Kiedy się w koncu wezmą za tych naciagaczy na NC ?
2018-02-14 09:18:06
nie kupię
z daleka od takich spółek.
2018-02-14 09:27:17
kuku
kupiłem parę sztuk, bedzie podbitka to widac ze komus zalezy by wyjsc bezszelestnie z tego interesu, moze zarobie pare groszy, na dluzsza mete goraco nie polecam!!!
2018-02-14 11:21:20
XTB
Raport nieadekwatny do rzeczywistej kondycji spółki, same negatyne opinie a tu taki zysk? KPINA!!!!
2018-02-14 15:48:33
brak słów
oddalem dzis tego syfa, współczuję temu kto kupił pakiet po 1,41
2018-02-14 23:16:44
Mentor
A ja tylko regularnie dobieram, firma stabilna z dobrymi fundamentami.
2018-04-12 15:19:12
znawca
bo jesteś naiwny, nie ma żadnego fundamenu, firma stoi na zapałkach i z nia na dzień przestanie funkcjonować. Powstał w celu odgonienia zainteresowania od prawdziwych perełek na NC.
2018-05-08 17:10:26
prezes
uwaga na ta spolke, ogromny przewał. nie kupujcie, szkoda tracic kase
2018-05-30 22:55:53
kot
ale syf, ktoś to w ogóle jeszcze ma?
2018-06-16 00:34:14
ALEK
Jakby był taki syf to bys sie tu tak nie produkował tylko miałbys to gdzieś
2018-07-16 15:02:27
Stary znajomy
ta spółka zjada kapitał, nie polecam. Ten co się tutaj produkował miał rację! NIE KUPOWAĆ GNIOTA
2018-08-07 20:21:49
Marek
miało być 1 zł a każdy myśli jak z tej spółki szybko uciec, nie polecam
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649