Raport.

ALEJASAMOCHODOWA.PL SA (1/2018) Raport miesięczny za grudzień 2017

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc grudzień 2017 roku.
Podstawa prawna: punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  RAPORT MIESIĘCZNY
  ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.
  za miesiąc grudzień 2017 R.
  Raport sporządzony został przez spółkę ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie („ Spółka ”, „ Emitent ”), zgodnie z wymogami określonymi w Dobrych
  Praktykach Spółek Notowanych na rynku NewConnect.


  Spis treści:
  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta,
  które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz
  wyników finansowych emitenta,
  2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu
  bieżącego w okresie objętym raportem,
  3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała
  miejsce w okresie objętym raportem,
  4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym
  miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w
  szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń,
  otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin
  publikacji raportu analitycznego.
  2


  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które
  w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz
  wyników finansowych emitenta
  W grudniu 2017 roku kontynuowano prace nad serwisem www.alejasamochodowa.pl oraz
  megafura .pl Priorytetowym zadaniem dla zarządu jest na dzień dzisiejszy uruchomienie
  sprzedaży na rynek Europejski oraz światowy co wiąże się z wdrożeniem 2 wersji językowych
  Angielskiej oraz Niemieckiej. Ze powodu mniejszego zakresu prac związanych z
  tłumaczeniem podjęto decyzje o tym że najpierw zostanie uruchomiona wersja angielska
  oraz niemiecka serwisu megafura.pl, serwis będzie dostępny pod nazwą mega-parts.eu,
  listopadzie chwili obecnej jest już przetłumaczona cała struktura kategorię, większość
  komunikatów systemowych, rozpoczęcie sprzedaży nastąpi 15 stycznia 2018 roku.
  Alejasamochodowa.pl zaś jest modernizowana pod względem oferty oraz nawigacji,
  listopadzie grudniu 2017 roku wdrożono nowy system nawigacji na witrynie (drzewko
  kategorii).
  Dodatkowo opracowano system modyfikacji marż uzależniony od kategorii produktów co
  pozwoliło zoptymalizować zyski, listopadzie ostatnim tygodniu 2017 roku, na sprzedaży
  detalicznej produktów za pośrednictwem serwisów www oraz linii telefonicznej uzyskano
  średnią marże w wysokości 52%
  W grudniu 2017 roku zostało zwołana zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy na dzień
  5 stycznia 2018 roku.
  W grudniu 2017 roku w spółce zależnej Creativ Entertaiment Sp. z o.o. w której Spółka
  posiada udziały o wartości 130000 zł które odpowiadają 65% kapitału zakładowego,
  rozpoczęto pracę nad portalem dla rosyjsko-języcznych emigrantów przebywających
  aktualnie w Polsce, jest to pokaźna grupa (ok. 2 milionów potencjalnych odbiorców) dla
  której na dzień dzisiejszy nie ma żadnej platformy informacyjnej oraz usługowej. Powstający
  portal będzie czerpał zyski zarówno z usług reklamowych jak i finansowych (miedzy innymi
  przekazy pieniężne)
  Należący do spółki portal yamba.pl w listopadzie odwiedziło 109452 unikalnych
  użytkowników co stanowi wzrost w stosunku do 951452 użytkowników w miesiącu listopad
  Spółka zależna PDV Automotive Sp. z o.o. w której Spółka posiada 100% udziałów o wartości
  3


  40 tys. Złotych (czterdzieści tysięcy złotych), zrealizowała pierwsze zamówienia w
  Dynamicznym systemie zakupów Miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji dla
  m.st Warszawa.
  Pod względem sprzedaży grudzień 2017 roku charakteryzował się w stosunku do miesiąca
  poprzedniego znaczącym wzrostem sprzedaży detalicznej oraz nie wielkim spadkiem
  sprzedaży eksportowej na analogicznym z poprzednim miesiącem. Wzrost sprzedaży
  detalicznej jest w ocenie zarządu związany z rozszerzeniem asortymentem oraz
  intensywnymi działaniami marketingowymi, spadek sprzedaży eksportowej jest zaś związany
  wszystkich wzmożonymi zakupami dokonanymi przez naszych kontrahentów w okresie
  wrzesień-październik 2017 oraz okresem świątecznym.
  2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego
  w okresie objętym raportem
  Komunikaty bieżące opublikowane przez Spółkę w grudniu 2017 roku:
  2017-12-04 bieżący Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5
  stycznia 2018 roku
  2017-12-04 bieżący Raport miesięczny za listopad 2017 roku
  3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała
  miejsce w okresie objętym raportem
  W styczniu 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do Rosji, na
  łączną kwotę 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych).
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na
  łączną kwotę 1.550.000 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
  W lutym 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do Rosji, na
  łączną kwotę 9.800.000 zł (dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych).
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na
  łączną kwotę 7.112.200 zł (siedem milionów sto dwanaście tysięcy dwieście złotych).
  W marcu 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do Rosji, na
  łączną kwotę 5.400.000 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych).
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na
  łączną kwotę 4.142.300 zł (cztery miliony sto czterdzieści dwa tysiące i trzysta złotych ).
  4


  W kwietniu 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do Białorusi,
  na łączną kwotę 1 000.000 zł (jeden milion złotych).
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na
  łączną kwotę 969.800 zł (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych).
  W czerwcu 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do Rosji, na
  łączną kwotę 6 000.000 zł (sześć milionów złotych).
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na
  łączną kwotę 2.755.000 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
  W lipcu 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do Rosji, na
  łączną kwotę 2 000.000 zł (dwa milionów złotych).
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na
  łączną kwotę 1.205.000 zł (jeden milion dwieście pięć tysięcy złotych).
  W sierpniu 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych na Ukrainę,
  na łączną kwotę 2 500.000 zł (dwa milionów pięćset tysięcy złotych).
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na
  łączną kwotę 1.692.210 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziesięć
  złotych).
  W wrześniu 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do Rosji, na
  łączną kwotę 3 500.000 zł (dwa milionów pięćset tysięcy złotych).
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na
  łączną kwotę 1.170.100 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy i sto złotych).
  W październiku 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do
  Białorusi i Ukrainy, na łączną kwotę 7 000.000 zł (siedem milionów tysięcy złotych).
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na
  łączną kwotę 1.123.000 zł (jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące złotych).
  W grudniu 2017 roku Emitent zawarł szereg pomniejszych umów na dostawę części samochodowych
  do Białorusi i Ukrainy, na łączną kwotę 1 200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych).
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na
  łączną kwotę 130.200 zł (sto trzydzieści tysięcy i dwieście złotych).
  5


  Łącznie na dzień 1 stycznia 2018 roku z tytułu umów eksportowych z ostatnich 12 miesięcy zostało
  zrealizowanych dostaw towaru na kwotę: 21.849.810 zł (dwadzieścia jeden milionów osiemset
  czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziesięć złotych). Zaś wartość eksportu w samym miesiącu
  grudzień wyniosła 2.801.710 zł (dwa miliony osiemset jeden tysięcy siedemset dziesięć złotych)
  W grudniu 2017 roku sklep internetowy www.alejasamochodowa.pl odnotował wzrost liczby
  zarejestrowanych klientów o 715 odbiorców warsztatowo-hurtowych w porównaniu do
  poprzedniego miesiąca.
  4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu,
  które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności
  daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia
  subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu
  analitycznego
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie planuje w nadchodzącym miesiącu wydarzeń,
  które mogą dotyczyć Emitenta i mogą mieć istotne znaczenie z punktu widzenia inwestorów.
  5. Oświadczenie
  Zarząd ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w
  niniejszym raporcie informacje dotyczące Spółki przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć
  oraz sytuacji Alejasamochodowa.pl S.A.
  W imieniu Zarządu Alejasamochodowa.pl S.A.:
  Prezes Zarządu
  Ignatowa Inna
  6


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AlejaSamochodowa.pl SA
ISIN:PLALSMC00016
NIP:5222993300
EKD: 45,31 sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączniem motocykli
Adres: ul. Buńczuk 7B 02-267 Warszawa
Telefon:+48 22 4875265
www:www.alejasamochodowa.pl
Komentarze o spółce ALEJASAMOCHODOWA.PL
2017-11-24 11:39:21
Aleja
I co teraz będzie?
Mamy wysyp, czy zbieranie?
Ostatnio spółka leży i kwiczy.
2018-02-14 08:48:17
Inwestor
Ta spółka jest trochę passe, nie warto inwestować w takie spółki ponieważ nie ma w nich przyszłosći. Rynek na którym działa jest zapchany więc osobiscie nie polecam.
2018-02-14 08:55:48
Inwestor
Raport mocno naciągany. Proszę poczytać opinie o jakości usług które oferuje ta spółka. Nie kupię takiej spółki, jest pełno takich spółek na giełdzie które wykazują kosmiczne zyski, lecz jakoś brak chętnych do kupna, dziwne? Nie sądzę.
2018-02-14 08:56:47
czytacz
nikt tych raportów nie sprawdza? Kiedy się w koncu wezmą za tych naciagaczy na NC ?
2018-02-14 09:18:06
nie kupię
z daleka od takich spółek.
2018-02-14 09:27:17
kuku
kupiłem parę sztuk, bedzie podbitka to widac ze komus zalezy by wyjsc bezszelestnie z tego interesu, moze zarobie pare groszy, na dluzsza mete goraco nie polecam!!!
2018-02-14 11:21:20
XTB
Raport nieadekwatny do rzeczywistej kondycji spółki, same negatyne opinie a tu taki zysk? KPINA!!!!
2018-02-14 15:48:33
brak słów
oddalem dzis tego syfa, współczuję temu kto kupił pakiet po 1,41
2018-02-14 23:16:44
Mentor
A ja tylko regularnie dobieram, firma stabilna z dobrymi fundamentami.
2018-04-12 15:19:12
znawca
bo jesteś naiwny, nie ma żadnego fundamenu, firma stoi na zapałkach i z nia na dzień przestanie funkcjonować. Powstał w celu odgonienia zainteresowania od prawdziwych perełek na NC.
2018-05-08 17:10:26
prezes
uwaga na ta spolke, ogromny przewał. nie kupujcie, szkoda tracic kase
2018-05-30 22:55:53
kot
ale syf, ktoś to w ogóle jeszcze ma?
2018-06-16 00:34:14
ALEK
Jakby był taki syf to bys sie tu tak nie produkował tylko miałbys to gdzieś
2018-07-16 15:02:27
Stary znajomy
ta spółka zjada kapitał, nie polecam. Ten co się tutaj produkował miał rację! NIE KUPOWAĆ GNIOTA
2018-08-07 20:21:49
Marek
miało być 1 zł a każdy myśli jak z tej spółki szybko uciec, nie polecam
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649