Raport.

BORYSZEW SA (29/2019) Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji spółki Alchemia S.A.

Zarząd spółki Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 31 maja 2019 roku powziął informację, że Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Żądający Sprzedaży") po osiągnięciu łącznie ze stronami zawartego porozumienia akcjonariuszy ("Porozumienie Akcjonariuszy"), w skład którego wchodzą, oprócz Żądającego Sprzedaży następujące podmioty: Spółka, Roman Karkosik, Grażyna Wanda Karkosik, oraz Eastside-Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 98,49% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623) ("Ustawa") ogłosiła żądanie przymusowego wykupu akcji Alchemia ("Przymusowy Wykup") należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Alchemia niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy ("Akcjonariusze Mniejszościowi"). Podmiotem wykupującym akcje w ramach Przymusowego Wykupu będzie Żądający Sprzedaży.
Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie akcje Alchemia należące do Akcjonariuszy Mniejszościowych ("Akcje"), tj. 2.618.926 (dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,30 PLN (jeden złoty trzydzieści groszy) każda akcja, uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 1,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia. Akcje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), oznaczone przez KDPW kodem ISIN: PLGRBRN00012.
Dzień wykupu został ustalony na 5 czerwca 2019 roku, a cena wykupu jednej Akcji wynosi 4,80 PLN (cztery złote osiemdziesiąt groszy).
W dniu wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi objęci wykupem zostaną pozbawieni praw z Akcji.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alchemia SA
ISIN:PLGRBRN00012
NIP:747-000-60-96
EKD: 27.20 produkcja rur
Adres: ul. Jagiellońska 76 00-377 Warszawa
Telefon:+48 22 6586452
www:www.alchemiasa.pl
Komentarze o spółce ALCHEMIA
2018-02-09 23:40:17
notlees
ta spółka bedzie pierwsza wycofana
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649