Raport.

ALCHEMIA SA (7/2019) Informacja nt. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.

Zarząd Alchemia S.A. (Spółka, Alchemia) powziął informację o ogłoszeniu w dniu 11 stycznia 2019 roku przez: (i) Pana Romana Krzysztofa Karkosika; (ii) Panią Grażynę Wandę Karkosik; (iii) Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; (iv) Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz (v) EASTSIDE-BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Wzywający), działającymi łącznie i w porozumieniu (Porozumienie), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) wezwania do zapisywania się na sprzedaż 29.245.000 akcji Alchemia S.A. tj. na sprzedaż wszystkich akcji Alchemia znajdujących się w obrocie giełdowym, a które nie znajdują się w posiadaniu Wzywających. W związku z ogłoszonym wezwaniem planowane jest osiągnięcie przez Wzywających poziomu 100% kapitału zakładowego / ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia. Podmiotem pośredniczącym w Wezwaniu jest Santander Bank Polska S.A. prowadzącego działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. Podmiotem nabywającym akcje jest Impexmetal S.A.
Zgodnie z treścią Wezwania, jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu akcji Wzywający osiągną łącznie próg 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, Wzywający podejmą działania w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych w terminie do 3 miesięcy od osiągnięcia tego progu, na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy, z zachowaniem wszelkich uprawnień, jakie w związku z tym procesem przysługują akcjonariuszom mniejszościowym.
Zgodnie z treścią Wezwania intencją Wzywających jest to, aby w przyszłości, po przeprowadzeniu przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, o którym mowa powyżej, nastąpiło docelowo przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki) i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alchemia SA
ISIN:PLGRBRN00012
NIP:747-000-60-96
EKD: 27.20 produkcja rur
Adres: ul. Jagiellońska 76 00-377 Warszawa
Telefon:+48 22 6586452
www:www.alchemiasa.pl
Kalendarium raportów
2019-08-23Raport półroczny
2019-11-08Raport za III kwartał
2019-08-23Raport półroczny
Komentarze o spółce ALCHEMIA
2018-02-09 23:40:17
notlees
ta spółka bedzie pierwsza wycofana
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649