Raport.

ALCHEMIA SA (51/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zwołanego na dzień 30 sierpnia 2018r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Alchemia S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018r.
Dokumenty, o których mowa powyżej stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz będą dostępne na stronie internetowej Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Projekty uchwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  ALCHEMIA S.A. zwoane na dzie
  ń 30 sierpnia 2018 r.

  dot. pkt 2 planowanego porz
  ądku obrad
  Projekt nr 1

  Uchwaa nr …/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Alchemia S.A.
  z dnia 30.08.2018 r.

  w sprawie: wyboru Przewodnicz
  ącego Walnego Zgromadzenia

  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Alchemia S.A., dzia aj
  ąc na podstawie art. 409 § 1
  Kodeksu spóek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statu tu Alchemia S.A. w zw. z § 5 Regulaminu
  Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. postanawia wybra
  ć na Przewodnicz
  ącego Walnego
  Zgromadzenia Pana/ Pani
  ą (…).

  § 2

  Uchwaa wchodzi w
  życie z dniem podj
  ęcia.

  § 3

  Uchwaa zostaa podj
  ęta w gosowaniu tajnym.

  dot. pkt 4 planowanego porz
  ądku obrad

  Projekt nr 2
  Uchwaa nr …/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Alchemia S.A.
  z dnia 30.08.2018 r.

  w sprawie: wybory Komisji Skrutacyjnej.

  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. dzia aj
  ąc na podstawie art. 414 Kodeksu
  spóek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. w zw. z § 10 ust. 1
  Regulaminu Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. posta nawia wybra
  ć do Komisji
  Skrutacyjnej nast
  ępuj
  ące osoby:
  1) (…)
  2) (…)
  3) (…)
  4) (…)
  5) (…) § 2

  Uchwaa wchodzi w życie z dniem podj
  ęcia.

  § 3

  Uchwaa zostaa podj
  ęta w gosowaniu tajnym.  dot. pkt 5 planowanego porz
  ądku obrad
  Projekt nr 3
  Uchwaa nr …/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Alchemia S.A.
  z dnia 30.08.2018 r.

  w sprawie: przyj
  ęcia porz
  ądku obrad

  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. dzia aj
  ąc na podstawie art. 414 Kodeksu
  spóek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. zatwierdza
  nast
  ępuj
  ący porz
  ądek obrad:

  Planowany porz ądek obrad:

  1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2) Wybór Przewodnicz
  ącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3) Sporz
  ądzenie listy obecno
  ści i stwierdzenie prawidowo
  ści zwoania Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno
  ści do podejmowania uchwa.
  4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5) Przyj
  ęcie porz
  ądku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6) Rozpatrzenie i podj
  ęcie uchway w sprawie po
  ączenia spóki Alchemia S.A. z siedzib
  ą
  w Warszawie ze spók
  ą Ku
  źnia Batory Spóka z ograniczon
  ą odpowiedzialno
  ścią z
  siedzib
  ą w Chorzowie.
  7) Wolne wnioski.
  8) Zamkni ęcie obrad.

  §2
  Uchwaa wchodzi w
  życie z dniem podj
  ęcia.
  §3
  Uchwaa zostaa podj
  ęta w gosowaniu jawnym.


  dot. pkt 6 planowanego porz
  ądku obrad
  Projekt nr 4
  Uchwaa nr …/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
  z dnia 30.08.2018 r.

  w sprawie: po
  ączenia spóki Alchemia S.A. z siedzib
  ą w Warszawie ze spók
  ą Ku
  źnia
  Batory Spóka z ograniczon
  ą odpowiedzialno
  ścią z siedzib
  ą w Chorzowie.
  § 1
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. dz iaaj
  ąc na podstawie art. 506
  Kodeksu Spóek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po prz edstawieniu przez Zarz
  ąd Spóki w
  trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Plan u Po
  ączenia i po zapoznaniu si
  ę z pen
  ą
  dokumentacj
  ą dotycz
  ącą procedury po
  ączenia, niniejszym postanawia dokona
  ć
  po
  ączenia spóki Alchemia S.A. z siedzib
  ą w Warszawie, wpisanej do rejestru
  przedsi
  ębiorców Krajowego Rejestru S
  ądowego prowadzonego przez S
  ąd Rejonowy dla
  m.st. Warszawy w Warszawie, XIII W ydzia Gospodarcz y Krajowego Rejestru S
  ądowego,
  pod numerem KRS: 0000003096, posiadaj
  ąca NIP: 7470006096 oraz REGON:
  530544669 (dalej: „Spóka Przejmuj
  ąca”) ze Spók
  ą Ku
  źnia Batory z siedzib
  ą w Chorzowie
  wpisan
  ą do rejestru przedsi
  ębiorców Krajowego Rejestru S
  ądowego prowadzonego przez
  S
  ąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wyd zia Gospodarczy Krajowego
  Rejestru S
  ądowego pod numerem KRS: 0000126832, posiadaj
  ąca NIP: 6272433880 oraz
  REGON: 277730614 (dalej: „Spóka Przejmowana”).
  2. Po
  ączenie nast
  ępuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. po przez przeniesienie na
  Spók
  ę Przejmuj
  ącą caego maj
  ątku Spóki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersal nej,
  bez podwy
  ższenia kapitau zakadowego Spóki Przejmuj
  ącej.


  § 2
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. dzia aj ąc na podstawie art. 506 § 4 k.s.h.
  niniejszym wyra
  ża zgod
  ę na Plan Po
  ączenia uzgodniony i przyj
  ęty przez Zarz
  ądy
  ączących
  si
  ę Spóek w dniu 19 lipca 2018 roku, który zosta udo st
  ępniony bezpatnie do publicznej
  wiadomo
  ści na stronach internetowych
  ączących si
  ę Spóek, zgodnie z art. 500 § 2
  1 k.s.h. i
  stanowi za
  ącznik nr 1 do niniejszej Uchway.
  § 3
  1. Po
  ączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. proced ury uproszczonej tj. zgodnie z
  art. 516 par. 6 k.s.h.


  2. Po
  ączenie Spóek nast
  ępuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwy
  ższenia kapitau
  zakadowego Alchemia S.A., gdy
  ż Spóka Przejmuj
  ąca posiada 100% udziaów w Spóce
  Przejmowanej.
  § 4
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia SA upowa żnia Zarz
  ąd Spóki Przejmuj
  ącej, po
  uzgodnieniu z Zarz
  ądem Spóki Przejmowanej do podj
  ęcia wszelkich dziaa
  ń i czynno
  ści
  faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidowe go wykonania niniejszej uchway,
  maj
  ących na celu dokonanie po
  ączenia, o którym mowa powy
  żej.
  § 5
  Uchwa
  ą wchodzi w
  życie z dniem podj
  ęcia.

  §6
  Uchwaa zostaa podj
  ęta w gosowaniu jawnym.
  Uzasadnienia do projektów uchwa maj
  ących by
  ć przedmiotem obrad
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. zwoanego na dzie
  ń 30 sierpnia 2018 r.

  Szanowni Akcjonariusze,
  Serdecznie zapraszamy Pa
  ństwa do wzi
  ęcia udziau w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Alchemia S.A. (dalej zwanej: ALC, Emit ent), które odb
  ędzie si
  ę w dniu
  30 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:00, w siedzibie A LC w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76.

  Je
  żeli idzie o projekt uchway dotycz
  ącej po
  ączenia ALC ze Spók
  ą Ku
  źnia Batory Sp. z o.o.
  z siedzib
  ą w Chorzowie, która ma by
  ć przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia, to w ocenie Emitenta w wyniku po
  ączenia nast
  ąpi wzrost efektywno
  ści
  zarz
  ądzania oraz uzyskane zostan
  ą efekty synergii w obszarze operacyjnym poprzez
  optymalne wykorzystanie zasobów ączących si
  ę spóek, jak równie
  ż posu
  ży to dalszemu
  rozwojowi Emitenta w ramach jego dziaalno
  ści oraz umocnieniu pozycji na rynku w bran
  ży
  stalowej i hutniczej.
  Ku
  źnia Batory Sp. z o o.o. jest spók
  ą w 100% zale
  żną od Emitenta, dziaaj
  ącą w bran
  ży
  przetwórstwa stali m.in. wysokostopowych i specjaln ych. Przedmiotem dziaalno
  ści Spóki
  przejmowanej jest produkcja wyrobów kutych w szerok im asortymencie, w szczególności pr
  ęty
  kute i odkuwki.
  Szczegóy organizacyjne dotycz
  ące procedury rejestracji na Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie ALC znajd
  ą Pa
  ństwo na stronie internetowej ALC
  http://www.alchemiasa.pl
  .
  ączymy wyrazy szacunku,

  Z powa
  żaniem,

  Zarz
  ąd Alchemia S.A
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alchemia SA
ISIN:PLGRBRN00012
NIP:747-000-60-96
EKD: 27.20 produkcja rur
Adres: ul. Jagiellońska 76 00-377 Warszawa
Telefon:+48 22 6586452
www:www.alchemiasa.pl
Komentarze o spółce ALCHEMIA
2018-02-09 23:40:17
notlees
ta spółka bedzie pierwsza wycofana
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor