Raport.

ALCHEMIA SA (50/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. na dzień 30 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: ALC) działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., dalej zwana: KSH) w zw. z art. 402ą § 1 KSH oraz art. 24 ust. 2 Statutu ALC niniejszym zwołuje na dzień 30 sierpnia 2018 r., na godz. 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALC (dalej zwane: NWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 76.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Ogoszenie o zwoaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ALCHEMIA S.A. na dzie ń 30 sierpnia 2018 r.

  Zarz ąd Alchemia Spóka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie przy ul. Jagiello ńskiej 76,
  03 –301 Warszawa wpisana do rejestru przedsi ębiorców Krajowego Rejestru S ądowego
  prowadzonego przez S ąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospoda rczy
  Krajowego Rejestru S ądowego pod nr KRS: 0000003096 (dalej zwana: ALC) dz iaając na
  podstawie art. 398 oraz 399 § 1 ustawy z dnia 15 wr ześnia 2000 r. Kodeks spóek handlowych
  (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., dalej zwana: KSH) w zw. z art. 402¹ § 1 KSH oraz
  art. 24 ust. 2 Statutu ALC zwouje na dzień 30 sierpnia 2018 r. , na godz.
  11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALC (dalej zwane: NWZ), które odbędzie si ę w
  siedzibie Spóki w Warszawie przy ulicy Jagiello ńskiej 76.

  Planowany porz ądek obrad:
  1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2) Wybór Przewodnicz ącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3) Sporz ądzenie listy obecno ści i stwierdzenie prawidowo ści zwoania Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno ści do podejmowania uchwa.
  4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5) Przyj ęcie porz ądku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6) Rozpatrzenie i podj ęcie uchway w sprawie po ączenia spóki Alchemia S.A. z siedzib ą
  w Warszawie ze spók ą Ku źnia Batory Spóka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z
  siedzib ą w Chorzowie.
  7) Wolne wnioski.
  8) Zamkni ęcie obrad.

  Na podstawie art. 402² KSH Spóka przekazuje poni żej informacje dotycz ące zasad udziau
  w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spóki.
  Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromad zeniu.

  Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spóki mają
  wy ącznie osoby b ędące akcjonariuszami spóki na szesna ście dni przed dat ą NWZ (Dzie ń
  Rejestracji uczestnictwa w NWZ), tj. na dzie ń 14 sierpnia 2018 r. Zastawnicy i użytkownicy,
  którym przysuguje prawo gosu, maj ą prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, je żeli
  s ą wpisani do ksi ęgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walny m Zgromadzeniu.

  W celu zapewnienia udziau w NWZ, akcjonariusz upra wniony ze zdematerializowanych akcji
  na okaziciela powinien za żąda ć - nie wcze śniej ni ż po ogoszeniu zwoania NWZ i nie pó źniej
  ni ż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uc zestnictwa w NWZ, tj. nie później ni ż w
  dniu 16 sierpnia 2018 r. - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów warto ściowych,
  wystawienia imiennego za świadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ Alchemia S.A .
  Rekomenduje si ę akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego za świadczenia o prawie
  uczestnictwa oraz zabranie go ze sob ą na obrady NWZ.
  Za świadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ b ędą podstaw ą sporz ądzenia wykazów
  przekazywanych podmiotowi prowadz ącemu depozyt papierów warto ściowych zgodnie z
  przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.


  Lista akcjonariuszy
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyożona w siedzibie ALC
  w Warszawie przy ul. Jagiello ńskiej 76, w godzinach 9:00 – 16:00, na trzy dni pow szednie
  przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 27-29 sierpnia 2018 r.

  Akcjonariusz ALC mo że żą da ć przesania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziau
  w NWZ nieodpatnie poczt ą elektroniczn ą, podaj ąc wasny adres poczty elektronicznej, na
  który lista powinna by ć wysana. Żądanie winno by ć zgoszone pisemnie na adres spóki lub
  drog ą elektroniczn ą na adres e-mail:
  wz@alchemiasa.pl

  Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone s ą o dokonanie rejestracji i pobranie
  kart do gosowania bezpo średnio przed sal ą obrad na 45 minut przed rozpocz ęciem obrad.

  Uprawnienia akcjonariuszy zwi ązane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu

  1.Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia okre ślonych spraw w porz ądku obrad
  Walnego Zgromadzenia.
  Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjon ariusze reprezentujący co najmniej jedn ą
  dwudziest ą kapitau zakadowego ALC mog ą żą da ć umieszczenia okre ślonych spraw w
  porz ądku obrad NWZ. Żądanie powinno zosta ć zgoszone Zarz ądowi ALC nie pó źniej ni ż na
  dwadzie ścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzen ia, tj. do dnia 9 sierpnia
  2018 r . Żądanie powinno zawiera ć uzasadnienie lub projekt uchway dotycz ącej
  proponowanego punktu porz ądku obrad. Żądanie mo że zosta ć zo żone w postaci pisemnej
  (wysane na adres ALC) lub jako dokument elektronic zny zapisany w formacie PDF przesany
  na adres poczty elektronicznej ALC:
  wz@alchemiasa.pl

  O wa ściwym terminie zo żenia powy ższego żądania świadczy ć b ędzie data jego wpyni ęcia
  do Spóki, a w przypadku wykorzystania formy elektr onicznej data umieszczenia powyższego
  żą dania w systemie poczty elektronicznej Spóki (wpy nięcia na serwer pocztowy Spóki).

  Akcjonariusz lub akcjonariusze żądaj ący umieszczenia okre ślonych spraw w porz ądku obrad
  musz ą przedstawi ć, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzaj ące ich to żsamo ść oraz
  uprawnienie do żądania umieszczenia okre ślonych spraw w porz ądku obrad Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia, w szczególno ści:
  1) świadectwo depozytowe lub za świadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu Spóki, wystawione przez podmio t prowadzący rachunek papierów
  warto ściowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentam i finansowymi, potwierdzające,
  ż e jego adresat jest akcjonariuszem Spóki i posiada odpowiednią liczb ę akcji na dzie ń
  zo żenia żądania, oraz
  2) w przypadku akcjonariusza b ędącego osob ą fizyczn ą – kopi ę dowodu osobistego,
  paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj ącego to żsamo ść,
  3) w przypadku akcjonariusza innego ni ż osoba fizyczna – kopi ę aktualnego odpisu, tj. nie
  starsze go ni ż 30 dni do daty obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma dzenia, z waściwego
  rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj ącego upowa żnienie do reprezentowania
  akcjonariusza.
  Obowi ązek za ączenia dokumentów, o których mowa powy żej dotyczy akcjonariuszy
  wyst ępuj ących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektroniczn ej. Dokumenty
  powinny zosta ć do ączone, w postaci wa ściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub
  jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). S póka może podj ąć niezb ędne dziaania
  su żące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważno ści przesanych
  dokumentów. Zarz ąd Spóki niezwocznie, jednak nie pó źniej ni ż na osiemna ście dni przed


  wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogosi zmiany w porządku
  obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogoszenie n owego
  porz ądku obrad zostanie opublikowane w trybie raportu bi eżą cego za pomoc ą Elektronicznego
  Systemu Przekazywania Informacji oraz umieszczone n a stronie internetowej Spóki
  www.alchemiasa.pl, w zakadce Inwestorzy/Walne Zgromadzenie.

  2. Prawo akcjonariusza do zgaszania projektów uchw a

  Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjon ariusze spóki publicznej reprezentujący
  co najmniej jedn ą dwudziest ą kapitau zakadowego mog ą przed terminem NWZ zgasza ć ALC
  w postaci pisemnej (wysane na adres ALC) lub jako dokument elektroniczny zapisany w
  formacie PDF przesany na adres poczty elektroniczn ej ALC:
  wz@alchemiasa.pl projekty
  uchwa dotyczące spraw wprowadzonych do porz ądku obrad NWZ lub spraw, które maj ą
  zosta ć wprowadzone do porz ądku obrad.

  Akcjonariusz lub akcjonariusze skadaj ący projekty uchwa musz ą przedstawi ć, wraz z
  żą daniem, dokumenty potwierdzaj ące ich to żsamo ść oraz uprawnienie do żądania
  umieszczenia okre ślonych spraw w porz ądku obrad Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia, w szczególno ści:
  1) świadectwo depozytowe lub za świadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu Spóki, wystawione przez podmio t prowadzący rachunek papierów
  warto ściowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentam i finansowymi, potwierdzające,
  ż e jego adresat jest akcjonariuszem Spóki i posiada odpowiednią liczb ę akcji na dzie ń
  zo żenia żądania, oraz
  2) w przypadku akcjonariusza b ędącego osob ą fizyczn ą – kopi ę dowodu osobistego,
  paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj ącego to żsamo ść,
  3) w przypadku akcjonariusza innego ni ż osoba fizyczna – kopi ę aktualnego odpisu z
  wa ściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj ącego upowa żnienie do
  reprezentowania akcjonariusza.
  Obowi ązek za ączenia dokumentów, o których mowa powy żej dotyczy akcjonariuszy
  wyst ępuj ących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektroniczn ej. Dokumenty
  powinny zosta ć do ączone, w postaci wa ściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub
  jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). S póka może podj ąć niezb ędne dziaania
  su żące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważno ści przesanych
  dokumentów. Zarz ąd Spóki niezwocznie ogosi zgoszone przez akcjon ariusza lub
  akcjonariuszy projekty uchwa. Ogoszenie projektów uchwa zostanie opublikowane w trybie
  raportu bie żącego za pomoc ą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji o raz
  umieszczone na stronie internetowej Spóki www.alch emiasa.pl.

  Ponadto, zgodnie z art. 401 § 5 KSH, ka żdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mo że podczas Walnego Zgromadzenia zgasza ć
  projekty uchwa dotycz ące spraw wprowadzonych do porz ądku obrad. Projekty te powinny by ć
  przedstawione w j ęzyku polskim.

  Prawo uczestniczenia w NWZ przez penomocnika.
  Akcjonariusz mo że uczestniczy ć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spóki oraz
  wykonywa ć prawo gosu osobi ście lub przez penomocnika. Penomocnik wykonuje ws zystkie
  uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, c hyba że co innego wynika z tre ści
  penomocnictwa. Penomocnik mo że udzieli ć dalszego penomocnictwa, je żeli wynika to z
  tre ści penomocnictwa. Penomocnik mo że reprezentowa ć wi ęcej ni ż jednego akcjonariusza i
  gosowa ć odmiennie z akcji ka żdego akcjonariusza.  Penomocnictwo powinno być, pod rygorem niewa żno ści sporz ądzone w formie pisemnej i
  do ączone do protokou z NWZ ALC lub w postaci elektron icznej. ALC od dnia publikacji
  niniejszego ogoszenia na stronie internetowej udos tę pnia do pobrania formularz zawieraj ący
  wzór penomocnictwa w postaci elektronicznej. O udz ieleniu penomocnictwa w postaci
  elektronicznej nale ży zawiadomi ć ALC przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  dokadaj ąc przy tym wszelkich stara ń, aby mo żliwa bya skuteczna weryfikacja wa żno ści
  penomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu penomocnictwa w postaci
  elektronicznej akcjonariusz przesya w formacie PDF : skan udzielonego penomocnictwa, skan
  dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu p ozwalającego zidentyfikowa ć
  akcjonariusza jako mocodawc ę i ustanowionego penomocnika. Akcjonariusz nieb ędący
  osob ą fizyczn ą mo że uczestniczy ć w NWZ oraz wykonywa ć prawo gosu przez osob ę
  uprawnion ą do skadania o świadcze ń woli w jego imieniu lub przez penomocnika.
  Przedstawiciele osób prawnych winni okaza ć aktualne odpisy, tj. nie starsze ni ż 30 dni do daty
  obrad NWZ z odpowiednich rejestrów wymieniaj ące osoby uprawnione do reprezentowania
  tych podmiotów, przedstawionych ewentualnie wraz z penomocnictwem lub ciągiem
  penomocnictw. Osoby udzielaj ące penomocnictwa w imieniu akcjonariusza nieb ędącego
  osob ą fizyczn ą powinny by ć uwidocznione w aktualnym odpisie z wa ściwego dla danego
  akcjonariusza rejestru.
  Przesane drog ą elektroniczn ą dokumenty w j ęzyku obcym powinny by ć przetumaczone na
  j ę zyk polski przez tumacza przysi ęgego.

  Akcjonariusz przesyaj ący zawiadomienie o udzieleniu penomocnictwa przesy a jednocześnie
  do ALC swój adres e-mailowy oraz numer telefonu akc jonariusza i penomocnika, za
  po średnictwem których ALC b ędzie moga komunikowa ć si ę z akcjonariuszem i jego
  penomocnikiem. Przesanie drog ą elektroniczn ą ww. dokumentów nie zwalnia z obowi ązku
  przedstawienia przez penomocnika, przy sporz ądzaniu listy obecno ści osób uprawnionych do
  uczestnictwa w NWZ, dokumentów su żących jego identyfikacji.

  ALC podejmuje odpowiednie dziaania su żące identyfikacji akcjonariusza i penomocnika
  w celu weryfikacji wa żno ści penomocnictwa udzielonego w postaci elektronicz nej. Weryfikacja
  ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektroniczn ej lub telefonicznej do akcjonariusza i
  penomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia penomocnictwa. Zasady dotyczące
  identyfikacji akcjonariusza stosuje si ę odpowiednio do zawiadomienia ALC o odwoaniu
  udzielonego penomocnictwa. Zawiadomienie o udziele niu i odwoaniu penomocnictwa bez
  zachowania wymogów wskazanych powy żej nie wywouje skutków prawnych wobec ALC.

  Penomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej p owinno być wysane na adres email:
  wz@alchemiasa.pl najpó źniej do godziny rozpocz ęcia Zgromadzenia.

  Penomocnik gosuje zgodnie z instrukcjami udzielon ymi przez akcjonariusza. Wybór sposobu
  ustanowienia penomocnika nale ży do akcjonariusza i ALC nie ponosi odpowiedzialno ści za
  b ędy w wypenieniu formularza penomocnictwa i dziaa nia osób posugujących si ę
  penomocnictwami.
  Czonek Zarz ądu ALC i pracownik ALC mog ą by ć penomocnikami akcjonariuszy na NWZ.
  Je żeli penomocnikiem na NWZ jest Czonek Zarz ądu Spóki, czonek Rady Nadzorczej Spóki,
  likwidator, pracownik lub czonek organów lub praco wnik spóki zależnej od Spóki,
  penomocnictwo mo że upowa żnia ć do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzen iu.
  Penomocnik ma obowi ązek ujawni ć akcjonariuszowi okoliczno ści wskazuj ące na istnienie
  b ądź mo żliwo ść wyst ąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pe nomocnictwa przez
  penomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie j est wyączone.

  Zasady dotycz ące zgoszenia penomocnictwa oraz identyfikacji pe nomocnika i mocodawcy
  stosuje si ę odpowiednio do zawiadomienia Spóki o odwoaniu pe nomocnictwa.
  Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas NWZ.

  Z uwagi na uwarunkowania techniczne, jak równie ż z uwagi na fakt, i ż Statut Spóki oraz
  Regulamin Walnego Zgromadzenia ALC nie zawieraj ą postanowie ń umo żliwiaj ących
  akcjonariuszom uczestniczenia i wypowiadania si ę w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej polegaj ącego na: transmisji obrad NWZ w czasie rzeczywistym
  oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
  wypowiada ć si ę w toku obrad NWZ przebywaj ąc w miejscu innym ni ż miejsce obrad. Zarz ąd
  informuje, i ż korzystanie z tej formy uczestnictwa i gosowania na NWZ nie będzie mo żliwe.
  Jednocze śnie Zarz ąd informuje, i ż z analogicznych powodów nie dopuszcza si ę oddawania
  gosu drog ą korespondencyjn ą.

  Dost ęp do dokumentacji.

  Peny tekst dokumentacji, która ma by ć przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwa zgodnie
  z art. 402³ §1 KSH b ędzie udost ępniony na stronie internetowej ALC:
  www.alchemiasa.pl w
  zakadce Inwestorzy/Walne Zgromadzenie od dnia zwoania NWZ.

  Uwagi Zarz ądu lub Rady Nadzorczej ALC dotycz ące spraw wprowadzonych do porz ądku
  obrad NWZ lub spraw, które maj ą zosta ć wprowadzone do porz ądku obrad przed terminem
  NWZ b ędą dost ępne na stronie internetowej ALC niezwocznie po ich sporządzeniu.

  Korespondencja zwi ązana z walnym zgromadzeniem powinna by ć kierowana na adres
  e-mail:
  wz@alchemiasa.pl

  Pozostae informacje.
  Administratorem danych osobowych przekazywanych nam przez naszych klientów,
  kontrahentów i ich pracowników oraz inne osoby kont aktujące si ę z nami jest ALCHEMIA
  Spóka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie.

  Szczegóowe informacje o zasadach przetwarzania dan ych osobowych w ALCHEMIA Spóka
  Akcyjna dost ępne s ą na stronie internetowej Spóki –
  http://alchemiasa.pl/grupa-
  kapitalowa/rodo  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alchemia SA
ISIN:PLGRBRN00012
NIP:747-000-60-96
EKD: 27.20 produkcja rur
Adres: ul. Jagiellońska 76 00-377 Warszawa
Telefon:+48 22 6586452
www:www.alchemiasa.pl
Komentarze o spółce ALCHEMIA
2018-02-09 23:40:17
notlees
ta spółka bedzie pierwsza wycofana
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor