Raport.

AKCEPT FINANCE SA (5/2018) Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd AKCEPT Finance Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka", "Emitent"), stosownie do Raportu bieżącego ASO nr 2/2015 z dnia 07.01.2015 roku, w którym została zawarta polityka informcyjna Spółki w zakresie publikacji raportów bieżących dotyczących istotnych umów oraz w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 596/2014 UE w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR), informuje, że w dniu 26.03.2018 roku Emitent zawarł datowaną na dzień 23.03.2018 roku Umowę Ramową Financial Solutions wraz z Aneksem produktowym - faktoring należności pełny z przedsiębiorstwem z branży spożywczej z siedzibą w województwie warmińsko-mazurskim ("Umowa").
W ramach umowy Spółka zobowiązała się do nabywania i finansowania niewymagalnych należności handlowych przysługujących Faktorantowi wobec jego Kontrahentów.
Przyznany łączny odnawialny limit finansowania wynosi 300.000,00 złotych i obowiązuje do dnia 31.03.2019 roku.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Warunki Umowy, w tym wynagrodzenie Spółki, nie odbiegają od zawieranych przez Spółkę innych umów o świadczenie usług faktoringowych oraz występujących na rynku usług faktoringowych dla MSP.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Akcept Finance SA
ISIN:PLAKCFN00013
NIP:2220873211
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice
Telefon:+48 32 3171400
www:www.akceptfinance.pl
Komentarze o spółce AKCEPT FINANCE
2019-06-26 02-06-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649