Raport.

AKCEPT FINANCE SA (22/2017) Raport kwartalny za okres: III kwartał 2017 roku - AKCEPT Finance S.A.

Zarząd AKCEPT Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.
Raport znajduje się w załączonym pliku PDF.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 4.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 15.04.2013 roku).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku Mysłowice, dnia 14.11.2017 r.


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. List Zarządu Spółki Szanowni Akcjonariusze oraz Inwestorzy, niniejszym przekazujemy w Wasze ręce raport okresowy za III kwartał 2017 roku obrazujący aktywności Spółki, wybrane dane finansowe, czynniki oraz zdarzenia, które wystąpiły w okresie objętym raportem oraz komentarz Zarządu Spółki na temat realizacji wstępnych wyników Spółki za III kwartał 2017 roku. III kwartał 2017 roku był okresem, w którym Spółka prowadziła intensywne działania zmierzające do pozyskania Klientów oraz sprzedaży usług finansowych, ale również znaczącej poprawy jakości portfela nabytych należności faktoringowych zarówno na poziomie jego dywersyfikacji, jak również struktury świadczonych usług. Działanie te nie przełożyły się wprost na spodziewane wyniki finansowe Spółki. W II kwartale 2017 roku Spółka nabyła portfel należności faktoringowych o wartości 0,35% mniejszy niż w analogicznym okresie 2016 roku. Pomimo tego w III kwartale 2017 roku, względem analogicznego okresu 2016 roku, zwiększyły się przychód ze sprzedaży. Istotnym jest natomiast fakt, iż Spółka w dalszym ciągu zmienia strukturę nabywanego portfela należności faktoringowych w kierunku zwiększenia w nabywanym portfelu należności faktoringowych usługi faktoringu niepełnego, która w III kwartale 2017 roku wynosiła 68,18% wartości nabytego portfela należności faktoringowych. Zmiana struktury portfela nabywanych należności faktoringowych jest priorytetem Spółki i będzie w dalszej kolejności kontynuowana. Priorytetem Zarządu Spółki na kolejne okresy jest zwiększenie obrotu faktoringowego, przychodu ze sprzedaży i zysku netto, a także dalsza dywersyfikacja portfela nabytych należności faktoringowych. Zarząd AKCEPT Finance S.A.


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. Spis treści 1. Wybrane dane finansowe za III kwartał 2017 roku str. 5 1.1 Bilans str. 5 1.2 Rachunek zysków i strat str. 5 1.3 Wybrane wskaźniki finansowe str. 5 2. Informacje o Spółce str. 6 2.1 Dane o Spółce str. 6 2.2 Zarząd Spółki str. 6 2.3 Rada Nadzorcza Spółki str. 6 2.4 Struktura Akcjonariatu na dzień 14.11.2017 roku str. 6 3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku str. 7 3.1 Bilans na dzień 30.09.2017 roku str. 7 3.2 Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 roku do 30.09.2017 roku str. 11 3.3 Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 roku do 30.09.2017 roku str. 13 3.4 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzonym na dzień 30.09.2017 roku str. 17 4. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu str. 17 4.1 Przyjęte zasady rachunkowości str. 17 4.2 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych str. 17 4.3 Polityka rachunkowości str. 17 4.3.1 Wartości niematerialne i prawne str. 17 4.3.2 Środki trwałe str. 18 4.3.3 Leasing str. 18 4.3.4 Należności i zobowiązania str. 19 4.3.5 Aktywa finansowe str. 19 4.3.5.1 Inwestycje krótkoterminowe str. 19 4.3.5.2 Środki pieniężne str. 20 4.3.6 Kapitał str. 20 4.3.7 Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerw na zobowiązania str. 20 4.3.8 Rozliczenia międzyokresowe przychodów str. 20 4.3.9 Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego str. 20 4.3.10 Przychody str. 21 4.3.11 Faktoring str. 21 5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki str. 23 5.1 Istotne czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na wyniki finansowe str. 23 5.2 Realizacja polityki sprzedaży str. 23 5.2.1 Dane o liczbie Faktorantów, Kontrahentów oraz obrocie faktoringowym str. 24 5.2.2 Zestawienie wyników finansowych za III kwartał 2017 roku z wynikami Spółki uzyskanymi w III kwartale 2016 roku str. 26 5.2.2.1 Bilans str. 26 5.2.2.2 Rachunek zysków i strat str. 27 5.3 Dochodzenie na drodze sądowej należności faktoringowych Spółki str. 29


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. 6. Stanowisko Zarządu na temat realizacji prognoz finansowych str. 30 6.1 Realizacja prognoz finansowych na 2017 rok str. 30 7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogram ich realizacji str. 30 8. Inicjatywy Emitenta nastawione na wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie str. 30 9. Informacje dotyczące liczny osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty str. 30 10. Oświadczenie Zarządu Spółki str. 30


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. 1. Wybrane dane finansowe za III kwartał 2017 roku 1.1 Bilans Dane w złotych Dane na 30.09.2017 r. Dane za 30.09.2016 r. Kapitał własny 9 003 004,04 zł 8 956 819,82 zł Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł Należności krótkoterminowe 17 005 091,24 zł 16 234 199,68 zł Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 027,11 zł 14 483,98 zł Zobowiązania długoterminowe 15 244 619,54 zł 0,00 zł Zobowiązania krótkoterminowe 1 706 616,93 zł 16 146 606,67 zł 1.2 Rachunek zysków i strat Dane w złotych III kwartał 2017 roku za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. 3 kwartały 2017 roku za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. III kwartał 2016 roku za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. 3 kwartały 2016 roku za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. Amortyzacja 15 217,70 zł 53 577,45 zł 22 256,37 zł 71 098,94 zł Przychody netto ze sprzedaży 674 839,02 zł 1 971 538,86 zł 655 369,47 zł 1 970 518,59 zł Zysk/strata na sprzedaży 234 041,24 zł 616 294,85 zł 187 024,67 zł 508 910,64 zł Zysk/strata na działalności operacyjnej 226 135,09 zł 604 735,27 zł 211 176,02 zł 494 247,90 zł Zysk/strata brutto 8 568,13 zł 57 357,17 zł 11 019,97 zł 144 764,93 zł Zysk/strata netto 8 568,13 zł 57 357,17 zł 11 019,97 zł 144 764,93 zł 1.3 Wybrane wskaźniki finansowe Dane w złotych Dane za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. Dane za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. ROA (rentowność aktywów) 0,22 % 0,57 % ROE (rentowność kapitałów własnych) 0,64 % 1,62 % ROS (rentowność sprzedaży) 2,91 % 7,35 % EBIT 604 735,27 zł 494 247,90 zł EBITDA 658 312,72 zł 565 346,84 zł ROA (rentowność aktywów) = zysk netto / aktywa razem * 100% ROE (rentowność kapitałów własnych) = zysk netto / kapitał własny * 100% ROS (rentowność sprzedaży netto) = zysk netto / przychody ze sprzedaży * 100% EBIT (zysk operacyjny) - jest to zysk przed obliczeniem podatków i odsetek EBITDA - zysk przed potrąceniem odsetek od kredytów, podatków, deprecjacji oraz amortyzacji.


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. 2. Informacje o Spółce 2.1 Dane o Spółce Nazwa: AKCEPT Finance Spółka Akcyjna Siedziba: Mysłowice Adres: ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000348205 Kapitał akcyjny: 5.000.000,00 złotych Liczba akcji: 5 000 000 NIP: 2220873211 REGON: 241491267 Telefon: + 48 32 31 71 400 Fax: + 48 32 31 71 404 Adres poczty elektronicznej: [email protected] Strona internetowa: www.akceptfinance.pl Symbol PKD: 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, Profil działalności: usługi finansowe, w tym faktoring należności, pożyczki, dyskonto weksli 2.2 Zarząd Spółki Paweł Barański Prezes Zarządu Monika Tymińska Członek Zarządu 2.3 Rada Nadzorcza Spółki prof. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak Przewodniczący Rady Nadzorczej Mieczysław Barański Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzej Hoszcz Sekretarz Rady Nadzorczej dr hab. Jan Klimek Członek Rady Nadzorczej dr Dariusz Fuchs Członek Rady Nadzorczej 2.4 Struktura Akcjonariatu na dzień 14.11.2017 roku Akcjonariusz Ilość Akcji Wartość nominalna Akcji Wartość Akcji Udział w kapitale zakładowym Biuro Informacyjno -Prawne AKCEPT S.A. 4 000 000 1,00 zł 4 000 000,00 zł 80,00% Pozostali Akcjonariusze 1 000 000 1,00 zł 1 000 000,00 zł 20,00% Łącznie: 5 000 000 5 000 000,00 zł 100,00%


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. 3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku 3.1 Bilans na dzień 30.09.2017 roku AKTYWA (w złotych) 3 kwartały 2017 roku za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. 3 kwartały 2016 roku za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. A. Aktywa trwałe 135 276,45 zł 293 620,65 zł I. Wartości niematerialne i prawne 68 749,52 zł 123 323,36 zł 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 zł 0,00 zł 2. Wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł 3. Inne wartości niematerialne i prawne 68 749,52 zł 123 323,36 zł 4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł II. Rzeczowe aktywa trwałe 5 911,93 zł 83 795,29 zł 1. Środki trwałe 5 911,93 zł 83 795,29 zł a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 zł 0,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 zł 0,00 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 zł 0,00 zł d) środki transportu 0,00 zł 75 283,46 zł e) inne środki trwałe 5 911,93 zł 8 511,83 zł 2. Środki trwałe w budowie 0,00 zł 0,00 zł 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 zł 0,00 zł III. Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 1. Od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 zł 0,00 zł 3. Od pozostałych jednostek 0,00 zł 0,00 zł IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 1. Nieruchomości 0,00 zł 0,00 zł 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł a) w jednostkach powiązanych 0,00 zł 0,00 zł - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 zł 0,00 zł - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł c) w pozostałych jednostkach 0,00 zł 0,00 zł - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 60 615,00 zł 86 502,00 zł 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 60 615,00 zł 86 502,00 zł 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł B. Aktywa obrotowe 26 212 155,17 zł 25 316 608,00 zł I. Zapasy 0,00 zł 0,00 zł 1. Materiały 0,00 zł 0,00 zł


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. AKTYWA (w złotych) 3 kwartały 2017 roku za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. 3 kwartały 2016 roku za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 zł 0,00 zł 3. Produkty gotowe 0,00 zł 0,00 zł 4. Towary 0,00 zł 0,00 zł 5. Zaliczki na dostawy 0,00 zł 0,00 zł II. Należności krótkoterminowe 17 005 091,24 zł 16 234 199,68 zł 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 zł 0,00 zł - do 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł b) inne 0,00 zł 0,00 zł 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 zł 0,00 zł a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 zł 0,00 zł - do 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł b) inne 0,00 zł 0,00 zł 3. Należności od pozostałych jednostek 17 005 091,24 zł 16 234 199,68 zł a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 371 522,25 zł 2 334 311,63 zł - do 12 miesięcy 1 371 522,25 zł 2 334 311,63 zł - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych 0,00 zł 0,00 zł c) inne 152 521,00 zł 9 089,70 zł d) należności z tytułu faktoringu 15 481 047,99 zł 13 890 798,35 zł e) dochodzone na drodze sądowej 0,00 zł 0,00 zł III. Inwestycje krótkoterminowe 9 086 295,23 zł 8 986 373,90 zł 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 086 295,23 zł 8 986 373,90 zł a) w jednostkach powiązanych 5 610 936,62 zł 5 676 048,18 zł - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł - udzielone pożyczki 4 533 781,26 zł 4 648 892,82 zł - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1 077 155,36 zł 1 027 155,36 zł b) w pozostałych jednostkach 3 470 331,50 zł 3 295 841,74 zł - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł - udzielone pożyczki 1 732 747,50 zł 1 658 257,74 zł - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1 737 584,00 zł 1 637 584,00 zł c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 027,11 zł 14 483,98 zł - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 027,11 zł 14 483,98 zł - inne środki pieniężne 0,00 zł 0,00 zł - inne aktywa pieniężne 0,00 zł 0,00 zł 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 120 768,70 zł 96 034,42 zł Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 120 768,70 zł 96 034,42 zł C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 zł 0,00 zł D. Udziały (akcje) własne 0,00 zł 0,00 zł AKTYWA Razem 26 347 431,62 zł 25 610 228,65 zł


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. PASYWA (w złotych) 3 kwartały 2017 roku za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. 3 kwartały 2016 roku za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. A. Kapitał (fundusz) własny 9 003 004,04 zł 8 956 819,82 zł I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5 000 000,00 zł 5 000 000,00 zł II. Kapitał (fundusz) zapasowy , w tym: 3 945 646,87 zł 3 812 054,89 zł - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 734 000,00 zł 0,00 zł III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 zł 0,00 zł - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 zł 0,00 zł IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 zł 0,00 zł - tworzone zgodnie z ustawą (statutem) spółki 0,00 zł 0,00 zł - na udziały (akcje) własne 0,00 zł 0,00 zł V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 zł 0,00 zł VI. Zysk (strata) netto 57 357,17 zł 144 764,93 zł VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 344 427,58 zł 16 653 408,83 zł I. Rezerwy na zobowiązania 364 018,00 zł 452 125,00 zł 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 364 018,00 zł 452 125,00 zł 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne: 0,00 zł 0,00 zł - długoterminowa 0,00 zł 0,00 zł - krótkoterminowa 0,00 zł 0,00 zł 3. Pozostałe rezerwy: 0,00 zł 0,00 zł - długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł - krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł II. Zobowiązania długoterminowe 15 244 619,54 zł 0,00 zł 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 zł 0,00 zł 3. Wobec pozostałych jednostek 15 244 619,54 zł 0,00 zł a) kredyty i pożyczki 15 244 619,54 zł 0,00 zł b) tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł c) inne zobowiązania finansowe 0,00 zł 0,00 zł d) zobowiązania wekslowe 0,00 zł 0,00 zł e) inne 0,00 zł 0,00 zł III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 706 616,93 zł 16 146 606,67 zł 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 zł 0,00 zł - do 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł b) inne 0,00 zł 0,00 zł 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 zł 0,00 zł a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 zł 0,00 zł - do 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł b) inne 0,00 zł 0,00 zł 3. Wobec pozostałych jednostek 1 706 616,93 zł 16 146 606,67 zł a) kredyty i pożyczki 311 307,17 zł 13 230 134,08 zł b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł 24 000,00 zł c) inne zobowiązania finansowe 0,00 zł 19 168,91 zł d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 95 546,88 zł 67 137,07 zł - do 12 miesięcy 95 546,88 zł 67 137,07 zł - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 zł 0,00 zł f) zobowiązania wekslowe 0,00 zł 0,00 zł g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 141 353,35 zł 193 285,37 zł


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. PASYWA (w złotych) 3 kwartały 2017 roku za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. 3 kwartały 2016 roku za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. tytułów publicznych h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 zł 1 548,00 zł i) inne 10 000,00 zł 0,00 zł j) zobowiązania faktoringowe 1 148 409,53 zł 2 611 333,24 zł 4. Fundusze specjalne 0,00 zł 0,00 zł IV. Rozliczenia międzyokresowe 29 173,11 zł 54 677,16 zł 1. Ujemna wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 29 173,11 zł 54 677,16 zł - długoterminowe 0,00 zł 48 202,60 zł - krótkoterminowe 29 173,11 zł 6 474,56 zł PASYWA RAZEM 26 347 431,62 zł 25 610 228,65 zł


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. 3.2 Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 roku do 30.09.2017 roku. Rachunek zysków i strat (w złotych) III kwartał 2017 roku za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. 3 kwartały 2017 roku za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. III kwartał 2016 roku za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. 3 kwartały 2016 roku za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 674 839,02 zł 1 971 538,86 zł 655 369,47 zł 1 970 518,59 zł - od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 674 839,02 zł 1 971 538,86 zł 655 369,47 zł 1 970 518,59 zł II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł B. Koszty działalności operacyjnej 440 797,78 zł 1 355 244,01 zł 468 344,80 zł 1 461 607,95 zł I. Amortyzacja 15 217,70 zł 53 577,45 zł 22 256,37 zł 71 098,94 zł II. Zużycie materiałów i energii 7 098,52 zł 31 101,20 zł 13 788,77 zł 45 999,07 zł III. Usługi obce 104 610,21 zł 313 018,68 zł 116 462,08 zł 368 800,49 zł IV. Podatki i opłaty, w tym: 6 398,81 zł 18 364,42 zł 7 717,81 zł 25 365,33 zł - podatek akcyzowy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł V. Wynagrodzenia 260 018,50 zł 784 240,45 zł 261 402,08 zł 788 126,15 zł VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 45 719,53 zł 146 064,61 zł 44 062,11 zł 147 937,95 zł - emerytalne 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 734,51 zł 8 877,20 zł 2 655,58 zł 14 280,02 zł VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 234 041,24 zł 616 294,85 zł 187 024,67 zł 508 910,64 zł D. Pozostałe przychody operacyjne 18 977,18 zł 52 535,27 zł 42 948,16 zł 102 421,97 zł I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -2 795,27 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł II. Dotacje 0,00 zł 17 656,65 zł -3 413,52 zł 17 656,65 zł III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł IV. Inne przychody operacyjne 21 772,45 zł 34 878,62 zł 46 361,68 zł 84 765,32 zł E. Pozostałe koszty operacyjne 26 883,33 zł 64 094,85 zł 18 796,81 zł 117 084,71 zł I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5 788,62 zł 5 788,62 zł 0,00 zł 0,00 zł II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 169,06 zł 511,08 zł 58,03 zł 4 046,64 zł III. Inne koszty operacyjne 20 925,65 zł 57 795,15 zł 18 738,78 zł 113 038,07 zł F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) 226 135,09 zł 604 735,27 zł 211 176,02 zł 494 247,90 zł G. Przychody finansowe 24 763,85 zł 76 636,26 zł 49 708,46 zł 328 802,47 zł I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) od pozostałych jednostek, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł II. Odsetki, w tym: 24 763,85 zł 76 636,26 zł 49 708,46 zł 328 802,47 zł - od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - w jednostkach powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł V. Inne 0,00 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,00 zł H. Koszty finansowe 242 330,81 zł 624 014,36 zł 249 864,51 zł 678 285,44 zł I. Odsetki, w tym: 242 330,81 zł 624 014,36 zł 249 864,51 zł 678 285,44 zł - dla jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - w jednostkach powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. Rachunek zysków i strat (w złotych) III kwartał 2017 roku za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. 3 kwartały 2017 roku za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. III kwartał 2016 roku za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. 3 kwartały 2016 roku za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. IV. Inne 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 8 568,13 zł 57 357,17 zł 11 019,97 zł 144 764,93 zł J. Podatek dochodowy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 8 568,13 zł 57 357,17 zł 11 019,97 zł 144 764,93 zł


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. 3.3 Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 roku do 30.09.2017 roku. Rachunek przepływów pieniężnych (w złotych) III kwartał 2017 roku za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. 3 kwartały 2017 roku za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. III kwartał 2016 roku za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. 3 kwartały 2016 roku za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. A. Przepływy środków z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 8 568,13 zł 57 357,17 zł 11 019,97 zł 144 764,93 zł II. Korekty razem: -1 576 343,18 zł -68 050,16 zł 2 684 499,10 zł 3 006 100,23 zł 1. Amortyzacja 15 217,70 zł 53 577,45 zł 22 256,37 zł 71 098,94 zł 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 242 330,81 zł 624 014,36 zł 249 864,51 zł 678 285,44 zł 4. Zyski (strata) z działalności inwestycyjnej 8 583,87 zł 5 788,60 zł 0,00 zł 0,00 zł 5. Zmiana stanu rezerw 0,00 zł -114 286,83 zł 0,00 zł - 59 681,71 zł 6. Zmiana stanu zapasów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7. Zmiana stanu należności -1 374 047,87 zł -50 082,18 zł 2 599 222,74 zł 2 761 124,28 zł 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -413 807,23 zł -542 636,65 zł -176 602,50 zł -371 412,84 zł 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -54 574,48 zł -44 424,91 zł -10 242,02 zł -73 313,88 zł 10. Inne korekty -45,98 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -1 567 775,05 zł -10 692,99 zł 2 695 519,07 zł 3 150 865,16 zł B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 933 912,32 zł 3 286 725,67 zł 2 524 668,44 zł 4 403 510,56 zł 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15 447,16 zł 74 390,25 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 918 465,16 zł 3 212 335,42 zł 2 524 668,44 zł 4 403 510,56 zł a) w jednostkach powiązanych 680 670,81 zł 1 707 826,17 zł 0,00 zł 877 155,36 zł b) w pozostałych jednostkach 1 237 794,35 zł 1 504 509,25 zł 2 524 668,44 zł 3 526 355,20 zł - zbycie aktywów finansowych 727 007,34 zł 727 007,34 zł 0,00 zł 0,00 zł - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - spłata udzielonych pożyczek 510 787,01 zł 777 501,91 zł 116 692,76 zł 1 070 992,76 zł - odsetki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 zł 0,00 zł 2 407 975,68 zł 2 455 362,44 zł 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł II. Wydatki 827 007,34 zł 2 924 087,68 zł 3 385 985,99 zł 4 885 873,94 zł 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3. Na aktywa finansowe, w tym: 827 007,34 zł 2 924 087,68 zł 3 385 985,99 zł 4 885 873,94 zł a) w jednostkach powiązanych 0,00 zł 1 873 822,70 zł 974 889,93 zł 2 382 240,89 zł b) w pozostałych jednostkach 827 007,34 zł 1 050 264,98 zł 2 411 096,06 zł 2 503 633,05 zł - nabycie aktywów finansowych 827 007,34 zł 827 007,34 zł 1 404 562,44 zł 1 404 562,44 zł - udzielone pożyczki 0,00 zł 223 257,64 zł 1 006 533,62 zł 1 099 070,61 zł 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 106 904,98 zł 362 637,99 zł -861 317,55 zł -482 363,38 zł C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 285 355,53 zł 285 355,53 zł 0,00 zł 0,00 zł 1. Wpływy netto z wydania udziałów 9emisji i akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Kredyty i pożyczki 285 355,53 zł 285 355,53 zł 0,00 zł 0,00 zł 3. Emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4. Inne wpływy finansowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł II. Wydatki -178 379,10 zł 634 369,45 zł 2 173 012,16 zł 2 739 623,31 zł 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. Rachunek przepływów pieniężnych (w złotych) III kwartał 2017 roku za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. 3 kwartały 2017 roku za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. III kwartał 2016 roku za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. 3 kwartały 2016 roku za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3). Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4. Spłata kredytów i pożyczek -420 709,91 zł 0,00 zł 1 908 467,97 zł 2 007 049,06 zł 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł 6 000,00 zł 22 800,00 zł 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 3,00 zł 10 355,09 zł 8 679,68 zł 31 488,81 zł 8. Odsetki 242 330,81 zł 624 014,36 zł 249 864,51 zł 678 285,44 zł 9. Inne wydatki finansowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 463 734,63 zł -349 013,92 zł -2 173 012,16 zł -2 739 623,31 zł D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-BIII+/-CIII) 2 864,56 zł 2 931,08 zł -338 810,64 zł -71 121,53 zł E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 864,56 zł 2 931,08 zł -338 810,64 zł -71 121,53 zł zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł F. Środki pieniężne na początek okresu 0,00 zł 2 096,03 zł 0,00 zł 85 605,51 zł G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym 2 864,56 zł 5 027,11 zł -338 810,64 zł 14 483,98 zł o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. 3.4 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzonym na dzień 30.09.2017 roku. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym (w złotych) III kwartał 2017 roku za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. 3 kwartały 2017 roku za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. III kwartał 2016 roku za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. 3 kwartały 2016 roku za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0,00 zł 8 945 646,87 zł 0,00 zł 8 812 054,89 zł - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - korekty błędów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu,po korektach 0,00 zł 8 945 646,87 zł 0,00 zł 8 812 054,89 zł 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 0,00 zł 5 000 000,00 zł 0,00 zł 5 000 000,00 zł 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - wydanie udziałów (emisji akcji) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - umorzenie udziałów (akcji) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 0,00 zł 5 000 000,00 zł 0,00 zł 5 000 000,00 zł 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3 615 705,65 zł 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 zł 133 591,98 zł 0,00 zł 196 349,24 zł a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 zł 133 591,98 zł 0,00 zł 196 349,24 zł - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 zł 133 591,98 zł 0,00 zł 196 349,24 zł - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - pokrycia straty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0,00 zł 133 591,98 zł 0,00 zł 3 812 054,89 zł 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad rachunkowości 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - zbycia środków trwałych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - pokrycia straty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 zł 133 591,98 zł 0,00 zł 196 349,24 zł 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 zł 133 591,98 zł 0,00 zł 196 349,24 zł - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - korekty błędów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 zł 133 591,98 zł 0,00 zł 196 349,24 zł a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - podział zysku z lat ubiegłych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 zł 133 591,98 zł 0,00 zł 196 349,24 zł 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 196 349,24 zł 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - korekty błędów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym (w złotych) III kwartał 2017 roku za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. 3 kwartały 2017 roku za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. III kwartał 2016 roku za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. 3 kwartały 2016 roku za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r 5.5. Strata z lat ubiegłych na początku okresu, po korektach 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6. Wynik netto 8 568,13 zł 57 357,17 zł 11 019,97 zł 144 764,93 zł a) zysk netto 8 568,13 zł 57 357,17 zł 11 019,97 zł 144 764,93 zł b) strata netto 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł c) odpisy z zysku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8 522,13 zł 9 003 004,04 zł 11 019,97 zł 8 956 819,82 zł III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8 522,13 zł 9 003 004,04 zł 11 019,97 zł 8 956 819,82 zł


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. 4. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu 4.1 Przyjęte zasady rachunkowości W roku obrotowym 2017 Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Finansów o szczegółowych zasadach uznawania, metodach wyceny, zakresie ujawniania i sposobie prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r., nr 137, poz.1539). W zakresie nieobjętym ustawą o rachunkowości spółka stosuje Krajowe Standardy Rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. Stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości nie może być sprzeczne z ustawą o rachunkowości i/lub rozporządzeniem wykonawczym. W zakresie nieuregulowanym powyższymi aktami, Spółka stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. W przypadku nieuregulowania istotnych zagadnień występujących w Spółce powyższymi aktami, kierownik jednostki decyduje w formie pisemnej o zastosowanym rozwiązaniu, opisując to rozwiązanie w informacji dodatkowej przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Rachunek zysków i strat Spółki sporządza w wariancie porównawczym. Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią, przy czym przychód z tytułu odsetek dla Spółki traktowany jest jako przychód z działalności operacyjnej. 4.2 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych Walutą funkcjonalną Spółki i walutą prezentacji sprawozdania finansowego jest polski złoty. 4.3 Polityka rachunkowości 4.3.1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne to składniki aktywów nie posiadające postaci rzeczowej. Są to nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: - prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do: projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub użytkowych, - koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, - wartość firmy, - know-how, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Wartości niematerialne i prawne umarzane są w okresie ich ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych, jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, umarzane są w miesiącu przekazania do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. 4.3.2 Środki trwałe Za środki trwałe uznaje się: - grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów), - budynki, - obiekty inżynierii lądowej i wodnej, - maszyny, urządzenia, - środki transportu, - inne przedmioty, kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Do środków trwałych jednostki zalicza się również obce środki trwałe używane przez Spółkę na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli umowy spełniają warunki określone w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Środki trwałe w cenie nabycia od 1.500,00 zł do 3.500,00 zł były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nie przekraczającej 1.500,00 zł były zaliczane do kosztów zużycia materiałów. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego, zaś zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty jego wartości. 4.3.3 Leasing Leasing jest umową, na mocy, której w zamian za opłatę lub serię opłat, leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania danego składnika aktywów przez uzgodniony okres. Leasing finansowy jest to umowa leasingowa, na mocy, której następuje przeniesienie całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania przedmiotu leasingu. Leasing ten polega na pełnej spłacie przedmiotu leasingu oraz przeniesieniu tytułu własności na leasingobiorcę po zakończeniu okresu leasingu. Tytuł prawny może, lecz nie musi być przekazany. Leasing operacyjny to umowa leasingowa różna od umowy leasingu finansowego. Umowa leasingowa zalicza się do leasingu operacyjnego, jeżeli nie następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków z tytułu posiadania przedmiotu leasingu. Na dzień rozpoczęcia okresu leasingu, leasingobiorca ujmuje leasing finansowy w bilansie, jako aktywa i zobowiązania w kwotach równych wartości godziwej przedmiotu leasingu ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu, lub w kwotach równych wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu, jeżeli jest ona niższa od wartości godziwej. Minimalne opłaty leasingowe rozdziela się pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie niezapłaconego salda zobowiązań. Koszty finansowe rozlicza się w taki sposób na poszczególne okresy objęte umową leasingu, aby uzyskać stałą stopę procentową w stosunku do niespłaconego salda zobowiązań. Warunkowe opłaty leasingowe księguje się, jako koszty w okresach, w których je poniesiono.


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. 4.3.4 Należności i zobowiązania Należności w walucie polskiej wykazywane są według kwoty wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Zobowiązania w walucie polskiej wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według kursu banku, z którego usług Spółka korzysta, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na dobro przychodów lub kosztów operacji finansowych. Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 4.3.5 Aktywa finansowe 4.3.5.1 Inwestycje krótkoterminowe Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych, dla których to składników został określony termin wymagalności wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia. Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic. Spółka świadczy usługę udzielania pożyczek małym i średnim przedsiębiorcom. W ramach zawartej Umowy pożyczki Spółka zobowiązała się na rzecz Pożyczkobiorcy udzielić pożyczki pieniężnej określając kwotę pożyczki, okres pożyczki oraz zabezpieczenie. Udzielone pożyczki nie przeznaczone do sprzedaży są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia. Przez skorygowaną cenę nabycia rozumie się cenę nabycia, w jakiej składnik aktywów finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg, pomniejszoną o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowaną o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy pomiędzy wartością początkową i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszoną o odpisy aktualizujące z tytułu wartości. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe to zdyskontowane przez Spółkę weksle pochodzące z obrotu gospodarczego, jak również weksle własne przedsiębiorców. Dyskonto weksli jest usługą polegającą na wykupie weksla przed terminem jego płatności, przy czym ceną zakupu jest wartość weksla pomniejszona o ustaloną kwotę (określaną mianem dyskonta). Wystawca weksla zobowiązał się do wykupu weksla w terminie uzgodnionym ze Spółką. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia.


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. 4.3.5.2 Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będą odnoszone odpowiednio na dobro przychodów lub w ciężar kosztów operacji finansowych. 4.3.6 Kapitał Kapitał własny ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na jego rodzaje oraz według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji. 4.3.7 Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: - prenumerata i abonamenty, - koszty ubezpieczeń, - prowizja od kredytu - VAT do rozliczenia w następnym okresie, - koszty emisji obligacji. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których powstanie wynika z przeszłych zdarzeń w przypadku, gdy kwota lub termin ich zapłaty lub poniesienia nie są pewne, ale możliwy jest ich wiarygodny szacunek. W przypadku Spółki tworzy się rezerwy na badanie sprawozdania finansowego. 4.3.8 Rozliczenia międzyokresowe przychodów W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności refundację utworzenia stanowisk pracy i równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty dotyczące refundacji zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych. 4.3.9 Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. 4.3.10 Przychody Przychody to wpływ korzyści ekonomicznych danego okresu, powstałych w wyniku działalności gospodarczej Spółki skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego, innymi od zwiększenia kapitału w wyniku wpłat właścicieli. Do przychodów należą jedynie otrzymane lub należne wpływy korzyści ekonomicznych na rachunek własny jednostki. Kwoty pobrane w imieniu osób trzecich nie są korzyściami ekonomicznymi i nie skutkują zwiększeniem kapitału własnego. Kwotę przychodów wynikających z transakcji określa się zazwyczaj w drodze umowy między jednostką gospodarczą, a kupującym, bądź użytkownikiem składnika aktywów. Przychody z tytułu udzielonych pożyczek, faktoringu i dyskonta weksli składają się z prowizji i odsetek z tytułu zaangażowanego kapitału. 4.3.11 Faktoring Faktoring to rodzaj pośrednictwa handlowego, w którym wyspecjalizowana instytucja finansowa nabywa w drodze cesji od przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych niewymagalne roszczenia o zapłatę kwot należnych im z tytułu prowadzonej działalności wobec ich Kontrahentów. Faktoring jest umową nienazwaną o charakterze mieszanym, nie jest unormowany w prawie polskim oddzielną ustawą, ukształtowany został przez praktykę gospodarczą. Zawiera w sobie elementy charakterystyczne dla umów uregulowanych w kodeksie cywilnym: pożyczki, przelewu wierzytelności, sprzedaży praw majątkowych czy świadczenia usług. Zakup wierzytelności w ramach umowy faktoringu faktor traktuje jak nabycie papierów wartościowych „na kredyt” i ewidencjonowany on jest jednocześnie na kontach należności i zobowiązań. Opłaty pobierane przez niego są kwalifikowane jako przychód ze sprzedaży. Wynagrodzenie Spółki obejmuje m.in.: - prowizję przygotowawczą naliczoną od wartości przyznanego limitu faktoringowego płatną w dniu finansowania przez Faktora pierwszej wierzytelności lub w przypadku braku finansowania wierzytelności, najpóźniej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku umowy obowiązującej dłużej niż rok prowizja przygotowawcza będzie płatna za każdy następny rozpoczęty rok obowiązywania umowy, a w przypadku podwyższenia limitu dla Faktoranta podstawą do obliczenia prowizji jest kwota podwyższenia limitu, - prowizję za gotowość naliczaną od wartości przyznanego limitu poszczególnym Kontrahentom pobieraną za każdy rozpoczęty rok obowiązywania limitu, - prowizję za finansowanie naliczaną od wartości zaliczki za każdy dzień finansowania wierzytelności począwszy od pierwszego dnia po terminie płatności do dnia zapłaty całości zaliczki, - prowizję operacyjną obliczonej od wartości wierzytelności, określonej w Fakturze, do wysokości wolnego limitu Faktoranta lub limitu Kontrahenta, - prowizję za zwolnienie z regresu. Spółka finansuje wierzytelności do kwoty zaangażowania nie przekraczającej limitu dla Faktoranta oraz przyznanych limitów poszczególnym Kontrahentom. Wysokość przyznanego limitu dla Faktoranta i Kontrahenta jest każdorazowo indywidualnie ustalana po nadaniu ratingu przez wyspecjalizowaną agencję ratingową.


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. Wysokość wypłacanej zaliczki jest równa wartości wierzytelności pomniejszonej o: - udział własny Faktoranta, - wynagrodzenie Faktora, - inne wymagane kwoty należne Faktorowi od Faktoranta. Faktor wypłaca Faktorantowi udział własny w przyjętym terminie po spłacie przez Kontrahenta całej nabytej wierzytelności. Prezentacja w bilansie to przede wszystkim należności i zobowiązania z tytułu faktoringu i tak: - zobowiązania z tytułu kaucji prezentowane są w Zobowiązaniach krótkoterminowych w pozycji Zobowiązania z tyt. faktoringu, - należności od dłużników faktoringowych w Aktywach obrotowych w pozycji Należności z tyt. Faktoringu (należności pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości), - należności z tytułu wystawionych dodatkowych faktur w Aktywach obrotowych w pozycji Należności od pozostałych jednostek – z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy (należności pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości).


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. 5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 5.1 Istotne czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na wyniki finansowe W III kwartale 2017 roku Spółka realizowała politykę sprzedaży świadczonych usług finansowych prowadząc działania mające na celu zwiększenie ilości klientów oraz zawierając aneksy, przedłużające na kolejne okresy, umowy już funkcjonujące. W III kwartale 2017 roku widoczna była dalsza zmiana jakości portfela należności faktoringowych w kierunku zwiększenia udziału usług faktoringu niepełnego w nabywanym portfelu należności faktoringowych. W III kwartale 2016 roku Spółka nabyła portfel należności faktoringowych, który w 42,60 % wartości składał się z należności nabytych w ramach usługi faktoringu pełnego, a w 57,40 % wartości w ramach usługi faktoringu niepełnego, natomiast w III kwartale 2017 roku Spółka nabyła portfel należności faktoringowych, który w 31,82 % wartości składał się z należności nabytych w ramach usługi faktoringu pełnego, a w 68,18 % wartości w ramach usługi faktoringu niepełnego. Podobnie sytuacja wygląda zestawiając dane za trzy kwartały 2016 i 2017 rok. W pierwszych trzech kwartałach 2016 roku Spółka nabyła portfel należności faktoringowych, który w 43,34 % wartości składał się z należności nabytych w ramach usługi faktoringu pełnego, a w 56,66 % w ramach usługi faktoringu niepełnego. W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku Spółka nabyła portfel należności faktoringowych, który w 30,95 % wartości składał się z należności nabytych w ramach usługi faktoringu pełnego, a w 69,05 % w ramach usługi faktoringu niepełnego. Nabyty przez Spółkę, w III kwartale 2017 roku, portfel należności faktoringowych składał się z 810 pojedynczych transakcji, co stanowi wzrost względem analogicznego okresu 2016 roku o 31,70 %. W III kwartale 2017 roku spadł nieznacznie wartość pojedynczej transakcji faktoringowej, która wynosiła ok. 10.404,04 złotych, i była niższa o 24,34 % względem analogicznego okresu 2016 roku. Dywersyfikacja na poziomie pojedynczej transakcji oraz zmiana struktury portfela w kierunku usługi faktoringu niepełnego są wyrazem przyjętej przez Spółkę polityki związanej z dywersyfikacją ryzyka oraz zwiększeniem bezpieczeństwa finansowanego portfela transakcji faktoringowych. 5.2 Realizacja polityki sprzedaży W III kwartale 2017 roku Spółka zawarła 8 nowych umów faktoringowych, w tym 7 umów związanych ze świadczeniem usługi faktoringu niepełnego oraz 1 umowę na faktoring pełny, a także 35 aneksy zmieniające, przedłużające czas trwania lub zmieniające treść umów już zawartych albo zmieniające limity Faktoranta lub Kontrahenta. Zawarte przez Spółkę umowy związane ze świadczeniem usługi faktoringu niepełnego są wyrazem realizacji polityki Spółki przyjętej z początkiem 2014 roku i związanej z dywersyfikacją ryzyka również na poziomie odpowiedzialności Kontrahenta oraz Faktoranta za nabyte przez Spółkę należności faktoringowe. Założeniem Spółki, na kolejne miesiące, jest także zawieranie umów faktoringowych lub aneksów zwiększających ilość Kontrahentów oraz limitów finansowania obrotu faktoringowego, w ilości co najmniej 4 - 5 umów lub aneksów o wartości ok. 500 tyś. złotych do 1 mln złotych limitów finansowania.


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. 5.2.1 Dane o liczbie Faktorantów, Kontrahentów oraz obrocie faktoringowym W III kwartale 2017 roku Spółka nabyła 8.427.269,50 (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i 50/100 groszy) złotych należności faktoringowych od 26 Faktorantów wobec 35 Kontrahentów. W podanym powyżej obrocie kwota 2.681.448,43 złotych stanowił faktoring pełny, a kwota 5.745.821,07 złotych stanowił faktoring niepełny, co daje odpowiednio 31,82 % udziału faktoringu pełnego oraz 68,18 % udziału faktoringu niepełnego w strukturze nabytych należności faktoringowych. Spółka konsekwentnie zmierza do zmiany struktury nabywanych należności faktoringowych w taki sposób, aby dominujący udział w całej strukturze nabywanych należności faktoringowych stanowiła usługa faktoringu niepełnego. Jak widać na poniższym wykresie Spółka konsekwentnie realizuje tę politykę. Poniżej Spółka przedstawia wykres prezentujący wartość nabytych należności w ramach świadczenia usług faktoringu w III kwartale 2016 roku oraz III kwartale 2017 roku. W III kwartale 2017 roku Spółka nabyła portfel należności faktoringowych w wysokości 9.477.141,31 8.427.269,50 (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i 50/100 groszy) złotych, co stanowi nieznaczny spadek o 0,35 % względem analogicznego okresu III kwartału 2016 roku. 0,00 1 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 7 000 000,00 8 000 000,00 9 000 000,00 III kwartał 2016 roku
  III kwartał 2017 roku
  Obrót faktoringowy
  Faktoring pełny Faktoring niepełny


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. Poniżej Spółka przedstawia również wykres prezentujący wartość nabytych należności w ramach świadczenia usług faktoringu w trzy kwartały 2016 roku oraz 2017 roku. W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku Spółka nabyła portfel należności faktoringowych w wysokości 26.062.148,01 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści osiem złotych i 01/100 groszy) złotych, co stanowi nieznaczny spadek o 5,71 % względem analogicznego okresu 2016 roku. Powyższe wynika przede wszystkim z mniejszego obrotu uzyskanego w I kwartale 2017 roku, co było wynikiem mniejszej rotacji nabywanych należności faktoringowych oraz częściowego ograniczenia współpracy z Faktorantami, których Kontrahenci odnotowali negatywne zachowania płatnicze. Zauważyć natomiast należy, że Spółka konsekwentnie zmienia strukturę nabywanych należności faktoringowych, w kierunku zwiększenia w ogólnym obrocie faktoringowym należności nabywanych w ramach usługi faktoringu niepełnego. W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku Spółka nabyła 69,05% wartości portfela należności faktoringowych w ramach właśnie tej usługi, a 30,95 % wartości portfela należności faktoringowych w ramach usługi faktoringu pełnego. Priorytetem dla Spółki na kolejne okresy jest dalsza zmiana tej struktury w kierunku zwiększenia usługi faktoringu niepełnego w ogólnym obrocie faktoringowym. 0,00 5 000 000,00 10 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00 25 000 000,00 30 000 000,00 3 kwartały 2016 roku
  3 kwartały 2017 roku
  Obrót faktoringowy
  Faktoring pełny Faktoring niepełny


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. 5.2.2 Zestawienie wyników finansowych za III kwartał 2017 roku z wynikami Spółki uzyskanymi w III kwartale 2016 roku. Poniżej przedstawione zostały dane na dzień bilansowy 30.09.2017 roku w zestawieniu z danymi na dzień 30.09.2016 roku. 5.2.2.1 Bilans Dane w złotych Dane na 30.09.2017 r. Dane za 30.09.2016 r. Kapitał własny 9 003 004,04 zł 8 956 819,82 zł Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł Należności krótkoterminowe 17 005 091,24 zł 16 234 199,68 zł Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 027,11 zł 14 483,98 zł Zobowiązania długoterminowe 15 244 619,54 zł 0,00 zł Zobowiązania krótkoterminowe 1 706 616,93 zł 16 146 606,67 zł Z Bilansu Spółki wynika, że na dzień 30.09.2017 roku, względem 30.09.2016 roku, zwiększył się Kapitał własny. Wynikiem takiego stanu rzeczy jest wypracowanie przez Spółkę zysku netto. Zwiększyła się pozycja Należności krótkoterminowe. Zmniejszyła się pozycja Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na dzień 30.09.2017 roku względem stanu wykazanego na dzień 30.09.2016 roku. Na dzień bilansowy 30.09.2017 roku Zobowiązania długoterminowe wynosiły 15.244.619,54 złotych - w pozycji tej na dzień bilansowy 30.09.2016 roku wykazane były w szczególności zobowiązania Spółki wobec Banków z tytułu udzielonych kredytów, których termin zapadalności względem dnia bilansowego był dłuższy niż 12 miesięcy. Zobowiązania krótkoterminowe wykazane na dzień bilansowy 30.09.2017 roku wynosiły 1.706.616,93 złotych i były mniejsze niż wskazane na dzień bilansowy 30.09.2016 roku. Wynika to z faktu, iż na dzień bilansowy 30.09.2016 roku Spółka wykazywała w tej pozycji bilansowej, poza innymi zobowiązaniami bilansowymi, kredyt bankowy, którego termin zapadalności, względem dnia bilansowego przypadającego na 30.09.2017 roku, był krótszy niż 12 miesięcy. Zaznaczenia wymaga fakt, iż na dzień bilansowy 30.09.2017 roku zmniejszyła się, względem dnia bilansowego 30.09.2016 roku, suma bilansowa, która wynosiła 26.347.431,62 złotych.


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. 5.2.2.2 Rachunek zysków i strat Poniżej przedstawione zostały dane rachunku zysków i strat za okres III kwartału 2017 roku w zestawieniu z danymi za okres III kwartału 2016 roku. Dane w złotych III kwartał 2017 roku za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. 3 kwartały 2017 roku za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. III kwartał 2016 roku za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. 3 kwartały 2016 roku za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. Amortyzacja 15 217,70 zł 53 577,45 zł 22 256,37 zł 71 098,94 zł Przychody netto ze sprzedaży 674 839,02 zł 1 971 538,86 zł 655 369,47 zł 1 970 518,59 zł Zysk/strata na sprzedaży 234 041,24 zł 616 294,85 zł 187 024,67 zł 508 910,64 zł Zysk/strata na działalności operacyjnej 226 135,09 zł 604 735,27 zł 211 176,02 zł 494 247,90 zł Zysk/strata brutto 8 568,13 zł 57 357,17 zł 11 019,97 zł 144 764,93 zł Zysk/strata netto 8 568,13 zł 57 357,17 zł 11 019,97 zł 144 764,93 zł W Rachunku zysków i strat za III kwartał 2017 roku względem III kwartału 2016 roku wskazać należy na wzrost Przychodów netto ze sprzedaży. W głównej mierze Przychody ze sprzedaży wynikają ze świadczonych przez Spółkę usług faktoringowych, ale zaznaczyć należy, że w III kwartale 2017 roku, Spółka wygenerowała również przychody ze sprzedaży usług pożyczek krótkoterminowych oraz usług dyskonta weksli. Poniżej zaprezentowany został Przychód netto ze sprzedaży za okres III kwartału 2017 i III kwartału 2016 roku: W III kwartale 2017 roku Spółka wygenerowała Zysk netto w wysokości 8.568,13 złotych, co stanowi spadek tej pozycji względem analogicznego okresu 2016 roku o 22,24%. 0,00 zł 100 000,00 zł 200 000,00 zł 300 000,00 zł 400 000,00 zł 500 000,00 zł 600 000,00 zł 700 000,00 zł III kwartał 2016 roku
  III kwartał 2017 roku
  Przychody netto ze sprzedaży  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. Poniżej zaprezentowany został Zysk netto za III kwartał 2017 i III kwartał 2016 roku: W 2017 roku Zarząd Spółki będzie koncentrował się nad zwiększaniem skali działalności Spółki poprzez zwiększanie portfela nabytych wierzytelności faktoringowych, przychodu ze sprzedaży i zysku netto. Założeniem Spółki jest również dalsza dywersyfikacja portfela należności faktoringowych oraz zmiana struktury świadczonych usług w kierunku usługi faktoringu niepełnego. - zł 2 000,00 zł 4 000,00 zł 6 000,00 zł 8 000,00 zł 10 000,00 zł 12 000,00 zł 14 000,00 zł III kwartał 2016 roku
  III kwartał 2017 roku
  Zysk netto  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. 5.3 Dochodzenie na drodze sądowej należności faktoringowych Spółki Mając na uwadze prowadzoną przez Spółkę działalność finansową, w tym świadczenie usług faktoringowych, a w szczególności usług faktoringu pełnego polegającego również na przejęciu ryzyka wypłacalności Kontrahenta, Spółka zwraca istotną uwagę na ryzyka związane z możliwością upadłości znaczącego Kontrahenta, ryzyko związane z nabyciem nieściągalnych wierzytelności albo ryzyko związane z opóźnieniem w odzyskaniu należności. W pierwszej kolejności Spółka oświadcza, że cały obrót faktoringowy jest generowany w oparciu o uzyskiwane decyzje kredytowe agencji ratingowych, a nadto kwoty udzielonych limitów kredytowych są ubezpieczone od ryzyka prawnej lub faktycznej niewypłacalności Kontrahentów. Oznacza to, że Spółka ubezpiecza cały realizowany obrót faktoringowy przenosząc na ubezpieczycieli ryzyko wypłacalności Kontrahenta. Należy nadto zaznaczyć, iż Spółka dywersyfikuje również portfel nabytych należności faktoringowych, tak aby żaden podmiot nie miał dominującej pozycji w strukturze bilansu. W związku z przyjętą w 2014 roku polityką sprzedaży usług faktoringowych Spółka dywersyfikuje również portfel na poziomie pojedynczej transakcji starając się maksymalnie rozproszyć ryzyko. Nie mniej jednak, zważając na skalę prowadzonej działalności, zdarza się, że Spółka występuje wobec Kontrahentów na drogę postępowania sądowego oraz egzekucji komorniczej. Wszczęcie i prowadzenie postępowania sądowego wobec Kontrahenta jest elementem przyjętej procedury postępowania na wypadek, gdy Spółka uzna, iż prowadzenie działań windykacyjnych na drodze polubownej nie przyniesie spodziewanych efektów. W niniejszym dziale opisane zostały syntetycznie niektóre sprawy, które zostały skierowane na drogę postępowania sądowego, oraz te, które Spółka identyfikuje, jako istotne na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe w 2015 roku - przede wszystkim - ze względu na dodatkowe koszty operacyjne poniesione przez Spółkę, w tym koszty wpisów sądowych oraz wynagrodzenia adwokackiego, które obciążyły już wyniki Spółki w 2014 roku, jak również na brak możliwości generowania przez Spółkę przychodu ze sprzedaży na niezapłaconych przez Kontrahenta środkach obrotowych Spółki. Zwrócić należy jednak uwagę, iż istotna część z należności opisywanych przez Spółkę w poprzednich Raportach okresowych została spłacona przez Kontrahentów, co pozwoliło Spółce na zaksięgowanie przychodu operacyjnego z tytułu zwrotu kosztów dochodzenia w/w należności, przychodu finansowego z tytułu odsetek, a także pozwoliło na generowanie przychodu ze sprzedaży na środkach uwolnionych z tych należności. Szczególnego zaznaczenia wymaga nadto fakt, iż Spółka z sukcesem realizuje ochronę ubezpieczeniową nabywanych należności faktoringowych poprzez uzyskiwanie decyzji odszkodowawczych oraz wypłatę odszkodowania, co miało miejsce w kwietniu 2015 roku. O fakcie tym Spółka komunikowała Raportem bieżącym nr 11/2015 z dnia 07.04.2015 roku.


  www.akceptfinance.pl AKCEPT Finance S.A. 6. Stanowisko Zarządu na temat realizacji prognoz finansowych 6.1 Realizacja prognoz finansowych na 2017 rok Zarząd Spółki nie podał do publicznej wiadomości prognoz finansowych na 2017 rok. 7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogram ich realizacji Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka nie podawała w dokumencie informacyjnym informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 8. Inicjatywa Emitenta nastawiona na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Zarząd Spółki oświadcza, że w okresie objętym niniejszym Raportem okresowym Spółka nie podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawionej na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Zarząd Spółki oświadcza, że na dzień sporządzenia niniejszego Raportu okresowego Spółka zatrudniała 13 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 13 etatów. 10. Oświadczenie Zarządu Spółki Zarząd Spółki oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównawcze zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki AKCEPT Finance S.A. oraz jej wynik finansowy. __________________________ __________________________ Paweł Barański Monika Tymińska Prezes Zarządu Członek Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Akcept Finance SA
ISIN:PLAKCFN00013
NIP:2220873211
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice
Telefon:+48 32 3171400
www:www.akceptfinance.pl
Komentarze o spółce AKCEPT FINANCE
2019-03-25 21-03-42
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649