Raport.

AITON CALDWELL SA (2/2020) Raport okresowy Aiton Caldwell SA za IV kwartał 2019 r.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2019 roku.
Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Strona 1 z 1

  RAPORT KWARTALNY
  AITON CALDWELL SA
  ZA IV KWARTAŁ 201 9 ROK U
  (za okres od 01. 10 .201 9 do 3 1.12 .201 9)

  Strona 2 z 17

  Aiton Caldwell SA
  ul. Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk
  tel.: +48 58 50 50 000
  fax.: +48 58 50 50 001
  [email protected]
  Sąd Rej. Gdańsk Północ
  VII Wydział Gospodarczy KRS,
  Kapitał zakładowy:
  1.243.800,8 0 PLN (opłacony w całości)
  KRS: 0000313046
  NIP: 583 -304 -27-23
  Regon: 220676951
  www.aitoncaldwell.pl

  Spis treści

  1. Wstęp ................................ ................................ ................................ ............................. 3
  2. Podstawowe informacje o Spółce ................................ ................................ ................... 3
  3. Str uktura akcjonariatu Spółki ................................ ................................ .......................... 3
  4. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień
  okresu objętego raportem kwartalnym ................................ ................................ ................... 4
  5. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym
  informacje o zmianie zasad rachunkowości ................................ ................................ ........... 4
  6. Skrócone sprawozdanie finansowe ................................ ................................ ............... 10
  7. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte
  wyniki finansowe ................................ ................................ ................................ .................. 15
  8. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego
  dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o
  nietypowych charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki ................................ .......... 15
  9. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem podejmował
  w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w tym działania nastawione na wprowadzenia
  rozwiązań innowacyjnych ................................ ................................ ................................ ..... 16
  10. Komentarz Zarządu na temat realizacji prognoz finansowych ................................ ....... 17
  11. Zatrudnienie w Spółce ................................ ................................ ................................ ...17
  12. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji o
  których Emitent informował w dokumencie informacyjnym ................................ ................... 17
  13. Oświadczenie Zarządu ................................ ................................ ................................ ..17
  Strona 3 z 17

  Aiton Caldwell SA
  ul. Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk
  tel.: +48 58 50 50 000
  fax.: +48 58 50 50 001
  [email protected]
  Sąd Rej. Gdańsk Północ
  VII Wydział Gospodarczy KRS,
  Kapitał zakładowy:
  1.243.800,8 0 PLN (opłacony w całości)
  KRS: 0000313046
  NIP: 583 -304 -27-23
  Regon: 220676951
  www.aitoncaldwell.pl


  1. Wstęp
  Zarząd Aiton Caldwell SA przedstawia raport działalności Spółki w czwartym kwartale 2019 roku.
  W czwartym kwartale 2019 roku spółk a Aiton Caldwell SA zanotowała 68 656,27 zł straty netto, wobec
  57 975,91 zł straty w analogicznym okresie roku 201 8.

  2. Podstawowe informacje o Spółce
  Nazwa (firma): Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: Aiton Caldwell SA)
  Forma prawna: spółka akcyjna
  Kraj siedziby: Polska
  Siedziba: Gdańsk
  Adres: ul. Trzy Lipy 3, 80 -172 Gdańsk
  Telefon : (58) 50 50 000
  Faks : (58) 50 50 001
  e-mail: [email protected]
  Adres internetowy: www.aitoncaldwell.pl
  Numer REGON: 220676951
  Numer NIP : 583 -304 -27 -23
  Numer KRS: 0000313046
  Kapitał zakładowy: 1.243 .800,80 zł
  3. Struktura akcjonariatu Spółki
  Struktura akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia
  raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, według informacji posiadanych przez
  Spółkę.  Strona 4 z 17

  Aiton Caldwell SA
  ul. Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk
  tel.: +48 58 50 50 000
  fax.: +48 58 50 50 001
  [email protected]
  Sąd Rej. Gdańsk Północ
  VII Wydział Gospodarczy KRS,
  Kapitał zakładowy:
  1.243.800,8 0 PLN (opłacony w całości)
  KRS: 0000313046
  NIP: 583 -304 -27-23
  Regon: 220676951
  www.aitoncaldwell.pl

  Tabela 1. Struktura akcjonariatu Spółki
  lp. Imię i Nazwisko, nazwa
  firmy Akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów
  Udział
  w ogólnej
  liczbie akcji
  Udział
  w ogólnej
  liczbie głosów
  1 Krzysztof Malicki 2 575 200 2 575 200 20,70% 20,70%
  2 Ryszard Woj nowski 1 946 549 1 946 549 15,65% 15,65%
  3 Katarzyna Bednarska 1 060 346 1 060 346 8,53 % 8,53 %
  4 Marek Bednarski 999 303 999 303 8,03% 8,03%
  5 Pozostali 5 856 610 5 856 610 47,09 % 47,09 %
  Razem: 12 438 008 12 438 008 100,00% 100,00%
  * dane p rzygotowan e na podstawie raportów: ESPI 2/2019 z dnia 14.01.2019, ESPI 9/2019 z dnia 28.06.2019, ESPI 10/2019 z dnia 03.07.2019 ,
  EBI 14/2019 z dnia 23.07.2019, ESPI 13/2019 z dnia 01.10.2019, ESPI 14/2019 z dnia 18.10.2019 , ESPI 17/2019 z dnia 11.12.2019

  4. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta
  na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym
  Emiten t nie tworzy grupy kapitałowej.
  5. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu
  kwartalnego, w tym informacje o zmianie zasad rac hunkowości
  Niniejszy raport, obejmuje dane za czwarty kwartał 201 9 roku, na dzień złożenia tj. 14 lutego 2020
  roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub przez inny podmiot
  uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finans owych.
  Raport prezentuje skrócone sprawozdanie finansowe , które obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat,
  rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym, za czwarty kwartał
  201 9 roku oraz dane narastająco za okres od dnia 01 sty cznia do 31 grudnia 201 9 roku wraz
  z okresami porównywalnymi obejmującymi okresy analogiczne za 201 8.
  Spółka w prezentowanym okresie nie przeprowadzała żadnych zmian zasad rachunkowości .
  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu niniejszego skróconeg o sprawozdania
  finansowego za czwarty kwartał 2019 są zgodne z wymogami Ustawy o Rachunkowości z dnia
  29 września 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami. Zasady rachunkowości przyjęte przy  Strona 5 z 17

  Aiton Caldwell SA
  ul. Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk
  tel.: +48 58 50 50 000
  fax.: +48 58 50 50 001
  [email protected]
  Sąd Rej. Gdańsk Północ
  VII Wydział Gospodarczy KRS,
  Kapitał zakładowy:
  1.243.800,8 0 PLN (opłacony w całości)
  KRS: 0000313046
  NIP: 583 -304 -27-23
  Regon: 220676951
  www.aitoncaldwell.pl

  sporządzeniu niniejszego skróconego sprawozdania finansowego został y w skrócie opisane poniżej.
  Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W raporcie Spółka wykazuje
  zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
  Wynik finansowy jednostki za czwarty kwartał 201 9 roku obejmuje wszystkie osi ągnięte
  i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami
  memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
  BILANS
  a) Wartości niematerialne i prawne
  Wartości niematerialne i prawne wycenia s ię według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla
  kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy
  z tytułu trwałej utraty wartości.
  Wartości niematerialne i prawne o wartości początkow ej od 1 500,00 zł do 3 500,00 zł, kwalifikowane
  są jako wartości niematerialne i prawne. Amortyzacja tych WNiP może przebiegać metodą liniową lub
  jednorazowo. Wybór metody jest każdorazowo dokonywany decyzją Kierownika Jednostki. Składniki
  majątku o przewidywanym okresie użytkowania dł uższym niż rok i o war tości początkowej niższej niż
  1 500 zł zalicza się do kosztów zużycia materiałów .
  Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych są zgodne z zasadami wynikającymi
  z ustawy o rachunkowości.
  Wartość firmy stanowi różnicę mi ędzy ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej
  części a niższą od niej wa rtością godziwą przejętych aktywów netto. Wartość firmy amortyzowana j est
  liniowo przez okres 10 lat.
  b) Środki trwałe
  Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny
  składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące
  ich wartość.
  Środki trwałe kontrolowane przez jednost kę, o wartości początkowej od 1 500,00 zł do wartości
  nieprzekracz ającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota od której składniki
  majątku zalicza si ę do środków trwałych, tj. do 3 500,00 zł, kwalifikowane są jako środki trwałe.
  Amortyzacja tych środków trwałych może przebiegać metodą liniową lub jed norazowo. Wybór metody  Strona 6 z 17

  Aiton Caldwell SA
  ul. Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk
  tel.: +48 58 50 50 000
  fax.: +48 58 50 50 001
  [email protected]
  Sąd Rej. Gdańsk Północ
  VII Wydział Gospodarczy KRS,
  Kapitał zakładowy:
  1.243.800,8 0 PLN (opłacony w całości)
  KRS: 0000313046
  NIP: 583 -304 -27-23
  Regon: 220676951
  www.aitoncaldwell.pl

  jest każdorazowo dokonywany decyzją Kierownika Jednostki. Składniki majątku o przewidywanym
  okresie użytkowania dłuższym niż rok i o war tości początkowej niższej niż 1 500 zł zalicza się do
  kosztów zużycia materiałów.
  c) Należności dług oterminowe i krótkoterminowe
  Należności długoterminowe i krótkoterminowe wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty,
  z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
  d) Zapasy
  Zapasy wycenia się w koszcie wytworzenia, na który sk ładają się koszty bezpośrednie oraz
  uzasadniona część kosztów pośrednich.
  e) Środki pieniężne
  Środki pieniężne w walucie obcej na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień
  średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP. Różnice ku rsowe ustalane są po
  kursie historycznym zgodnie z ustawą o ra chunkowości. Na dzień bilansowy środki pieniężne
  w walucie obcej zostały wycenione według średniego kursu NBP 251/A/NBP/2019 z dnia 2019 -12 -31 :
   średni kurs EUR wynosi 4,2585 PLN,
   średni kurs US D wynosi 3,7977 PLN.
  Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
  f) Czynne rozliczenia międzyokresowe
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione w danym
  okresie dotyczą przyszłych okresów spra wozdawczych.
  Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.
  Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady
  ostrożnej wyceny.
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów d okonywane są w trybie art. 41 ustawy o rachunkowości
  z zachowaniem zasady ostrożności. Obejmują one równowartość należnych od kontrahentów środków
  z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.  Strona 7 z 17

  Aiton Caldwell SA
  ul. Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk
  tel.: +48 58 50 50 000
  fax.: +48 58 50 50 001
  [email protected]
  Sąd Rej. Gdańsk Północ
  VII Wydział Gospodarczy KRS,
  Kapitał zakładowy:
  1.243.800,8 0 PLN (opłacony w całości)
  KRS: 0000313046
  NIP: 583 -304 -27-23
  Regon: 220676951
  www.aitoncaldwell.pl

  Kapitał własny
  Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich
  rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
  g) Kapitał zakładowy
  Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze
  sądowym.
  h) Rezerwa na podatek dochodowy
  W związku z różnicami przejściowymi pomiędzy wartością aktywów i pasywów, a ich wartością
  podatkową, tworzona jest rezerwa i ustalane jest aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty, która w przyszłości
  spowoduje odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi,
  które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku docho dowego oraz straty
  podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
  dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występo waniem dodatnich różnic
  przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku
  dochodowego w przyszłości.
  Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy
  uwzględnieniu stawek podatku docho dowego obowiązujących w roku powstania obowiązku
  podatkowego.
  i) Zobowiązania
  Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
  j) Bierne rozliczenia międzyokresowe
  Krótkoterminowe:
  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywa ne są w wysokości prawdopodobnych
  zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
   ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę
  zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,  Strona 8 z 17

  Aiton Caldwell SA
  ul. Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk
  tel.: +48 58 50 50 000
  fax.: +48 58 50 50 001
  [email protected]
  Sąd Rej. Gdańsk Północ
  VII Wydział Gospodarczy KRS,
  Kapitał zakładowy:
  1.243.800,8 0 PLN (opłacony w całości)
  KRS: 0000313046
  NIP: 583 -304 -27-23
  Regon: 220676951
  www.aitoncaldwell.pl

   z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec
  nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest
  jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produk ty
  długotrwałego użytku.
  Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosowanie do upływu czasu.
  Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady
  ostrożności.
  Długoterminowe:
  Zasada współmi erności przychodów i związanych z nimi kosztów nakazuje , by p rzychody przyszłych
  okresów nie wpływały na wynik finansowy. W związku z tym zostały wykazane w pozycji innych
  rozliczeń międzyokresowych.
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  a) Przychody
  Za przychody i zyski S półka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym
  korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów,
  albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub
  zmn iejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.
  W myśl zasady memoriału w księgach Spółki ujęto wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz
  przychody dotyczące danego okresu sprawozdawczego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
  Przychody wykazane są w wartości netto tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług.
  b) Koszty
  Dla Spółki koszty i straty to uprawdopodobnione w okresie sprawozdawczym zmniejszenia korzyści
  ekonomicznych, o wiarygodnie określonej w artości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo
  zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub
  zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
  W myśl zasady memoriału w księgach Spółki ujęto wszystkie uprawdopodobnione współmierne do
  przychodów koszty dotyczące danego okresu sprawozdawczego, niezależnie od terminu zapłaty.
  Koszty wykazane są w wartości netto tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i us ług.
  Strona 9 z 17

  Aiton Caldwell SA
  ul. Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk
  tel.: +48 58 50 50 000
  fax.: +48 58 50 50 001
  [email protected]
  Sąd Rej. Gdańsk Północ
  VII Wydział Gospodarczy KRS,
  Kapitał zakładowy:
  1.243.800,8 0 PLN (opłacony w całości)
  KRS: 0000313046
  NIP: 583 -304 -27-23
  Regon: 220676951
  www.aitoncaldwell.pl

  c) Na wynik finansowy netto składają się:
   wynik ze sprzedaży,
   wynik działalności operacyjnej ,
   wynik operacji finansowych,
   obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego (którego
  podatnikiem jest jednostka), pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku oraz płatności z nim
  zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.  Strona 10 z 17

  Aiton Caldwell SA
  ul. Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk
  tel.: +48 58 50 50 000
  fax.: +48 58 50 50 001
  [email protected]
  Sąd Rej. Gdańsk Północ
  VII Wydział Gospodarczy KRS,
  Kapitał zakładowy:
  1.243.800,8 0 PLN (opłacony w całości)
  KRS: 0000313046
  NIP: 583 -304 -27-23
  Regon: 220676951
  www.aitoncaldwell.pl

  6. Skrócone sprawozdanie finansowe
  Tabela 2. Rachunek Zysków i Strat za IV kwartał 201 9 oraz za okres od 01 .01.201 9 do 31.12.2019
  wraz z danymi porównawczymi
  Wyszczególnien ie 01.10 .2018 -
  31.12 .2018
  01.01.2018 -
  31.12 .2018
  01.10.2019 -
  31.12 .2019 *
  01.01.2019 -
  31.12.2019 *
  A Przychody netto ze sprzedaży i
  zrównane z nimi 3 688 449,96 14 021 890,79 3 809 889,01 14 239 982,71
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Przycho dy netto ze sprzedaży produktów 3 244 358,88 12 059 781,60 3 309 786,54 12 338 745,97
  II Zmiana stanu produktów 343 079,49 1 741 048,82 358 292,47 1 598 747,41
  III Koszt wytworzenia produktów na własne
  potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i
  materiałów 101 011,59 221 060,37 141 810,00 302 489,33
  B Koszty działalności operacyjnej 3 576 531,39 12 812 793,19 3 566 767,00 13 730 675,94
  I Amortyzacja 531 091,39 1 943 701,20 493 680,43 1 967 797,15
  II Zużycie materia łów i energii 18 245,58 72 977,49 17 194,84 75 004,87
  III Usługi obce 2 051 853,76 7 070 480,55 2 062 361,88 7 905 480,74
  IV Podatki i opłaty, w tym: 688,07 9 951,24 1 249,15 14 120,80
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Wynagrodzenia 672 712,81 2 651 769,37 670 677,60 2 641 263,93
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 149 235,69 553 749,17 144 500,54 594 137,30
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 80 271,63 340 804,08 63 548,88 286 460,32
  VIII Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów 72 432, 46 169 360,09 113 553,68 246 410,83
  C Zysk (strata) ze sprzedaży
  ( A -B) 111 918,57 1 209 097,60 243 122,01 509 306,77
  D Pozostałe przychody operacyjne 187 393,10 450 408,32 77 064,66 228 674,30
  I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych
  aktywów trwałych 0,00 0,00 -244,93 8 830,35
  II Dotacje 77 562,90 310 251,60 11 322,90 111 531,60
  III Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Inne przychody operacyjne 109 830,20 140 156,72 65 986,69 108 312,35
  E Pozostałe koszty operacyjne 29 4 780,96 917 737,07 338 507,77 993 016,91
  I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych
  aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 44 741,37 44 741,37 90 241,40 90 241,40  Strona 11 z 17

  Aiton Caldwell SA
  ul. Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk
  tel.: +48 58 50 50 000
  fax.: +48 58 50 50 001
  [email protected]
  Sąd Rej. Gdańsk Północ
  VII Wydział Gospodarczy KRS,
  Kapitał zakładowy:
  1.243.800,8 0 PLN (opłacony w całości)
  KRS: 0000313046
  NIP: 583 -304 -27-23
  Regon: 220676951
  www.aitoncaldwell.pl

  III Inne koszty operacyjne 250 039,59 872 99 5,70 248 266,37 902 775,51
  F Zysk (strata) z działalności operacyjnej
  (C+D -E) 4 530,71 741 768,85 -18 321,10 -255 035,84
  G Przychody finansowe 226 ,80 11 819,72 6 138,75 10 465,96
  I Dywidendy i udziały w zyskach, w tymW 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) od jedno stek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  J w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  J w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Odsetki, w tymW 191,82 2 342,63 S 085,28 10 465,96
  J od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IIf Zysk z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tymW 0,00 0,00 0,00 0,00
  J w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych 0,00 9 477,09 0,00 0,00
  s Inne 34,9U 0,00 53,4T 0,00
  H Koszty finansowe 11 969,42 42 704,18 8 782,92 44 790,67
  I Odsetki, w tym: 9 530,22 34 765,54 2 646,94 28 347,66
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Strata z t ytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tymW 0,00 0,00 0,00 0,00
  J w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IIf Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych 190,08 407,86 S 081,78 S 081,78
  IV Inne O 249,12 T 530,78 54,2M 10 361,23
  I Zysk (strata) brut to (F+G -H) -7 211,91 710 884,39 -20 965,27 -289 360,55
  J Podatek dochodowy 50 764 ,00 246 955 ,00 47 691,00 68 038,00
  K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  L Zysk (strata) netto (I - J- K) -57 975,91 463 929,39 -68 656,27 -357 398,55
  * - dane niezaudytowane  Strona 12 z 17

  Aiton Caldwell SA
  ul. Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk
  tel.: +48 58 50 50 000
  fax.: +48 58 50 50 001
  [email protected]
  Sąd Rej. Gdańsk Północ
  VII Wydział Gospodarczy KRS,
  Kapitał zakładowy:
  1.243.800,8 0 PLN (opłacony w całości)
  KRS: 0000313046
  NIP: 583 -304 -27-23
  Regon: 220676951
  www.aitoncaldwell.pl

  Tabela 3. Bilans na dzień 31.12.2019 wraz z danymi porównawczymi
  A K T Y W A 31.12 .2018 31.12 .2019 *
  A A. Aktywa trwałe 9 108 254,20 7 843 169,23
  I Wartości niematerialne i prawne 8 612 420,35 7 354 123,77
  II Rzeczowe aktywa trwałe 337 060,45 216 071,06
  III Należności długoterminowe 89 254,40 89 254,40
  IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 69 519,00 183 720,00
  B Aktywa obrotowe 1 707 750,51 1 729 770,40
  I Zapasy 26 764,79 12 481,25
  II Należności krótkoterminowe 1 399 930,05 1 089 832,15
  III Inwestycje krótkoterminowe 28 050,96 77 276,52
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 253 004,71 550 180,48
  C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,0 0
  D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  AKTYWA RAZEM 10 816 004,71 9 572 939,63
  P A S Y W A 31.12.2018 31.12.2019 *
  A Kapitał (fundusz) własny 7 885 335,66 7 641 009,91
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 130 728,00 1 243 800,80
  II Kapitał (fundusz) zapaso wy, w tym: 6 290 678,27 6 754 607,66
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością
  nominalną udziałów (akcji) 6 092 327,00 6 092 327,00
  III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
  - z tytułu aktualizacji wartości g odziwej 0,00 0,00
  IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00
  - tworzone zgodnie z umową (statutem spółki) 0,00 0,00
  - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
  VI Zysk (strata) netto 463 929,39 -357 398,55
  VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 930 669,05 1 931 929,72
  I Rezerwy na zobowiązania 270 773,00 797 236,46
  II Zobowiązania długoterminowe 0,00 1 002,57  Strona 13 z 17

  Aiton Caldwell SA
  ul. Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk
  tel.: +48 58 50 50 000
  fax.: +48 58 50 50 001
  [email protected]
  Sąd Rej. Gdańsk Północ
  VII Wydział Gospodarczy KRS,
  Kapitał zakładowy:
  1.243.800,8 0 PLN (opłacony w całości)
  KRS: 0000313046
  NIP: 583 -304 -27-23
  Regon: 220676951
  www.aitoncaldwell.pl

  III Zobowiązania krótkoterminowe O 11N 228,57 N 05R 003,12
  IV Rozliczenia międzyokresowe 54U 667,48 78 687,57
  PASYWA RAZEM 10 816 004,71 9 572 939,63
  * - dane niezaudytowane

  Tabela 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za IV kwartał 2019 r. oraz za okr es od
  01 .01.2019 do 31.12.2019 wraz z danymi porównawczymi
  Wyszczególnienie 01.10 .2018 -
  31.12 .2018
  01.01.2018 -
  31.12 .2018
  01.10.2019 -
  31.12.2019 *
  01.01.2019 -
  31.12.2019 *
  I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7 943 318,31 8 552 134,27 7 709 666,18 7 885 335,66
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7 885 335,66 7 885 335,66 7 641 009,91 7 641 009,91
  III Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 885 335,66 7 885 335,66 7 641 009,91 7 641 009,91
  * - dane niezaudytowane  Strona 14 z 17

  Aiton Caldwell SA
  ul. Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk
  tel.: +48 58 50 50 000
  fax.: +48 58 50 50 001
  [email protected]
  Sąd Rej. Gdańsk Północ
  VII Wydział Gospodarczy KRS,
  Kapitał zakładowy:
  1.243.800,8 0 PLN (opłacony w całości)
  KRS: 0000313046
  NIP: 583 -304 -27-23
  Regon: 220676951
  www.aitoncaldwell.pl

  Tabela 5. Rachunek przepływów pieniężnych za IV kwartał 201 9 oraz za okres od 01 .01.201 9 do
  31.12.2019 wraz z danymi porównawczymi

  Wyszczególnienie 01.10.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.10 .2019 -
  31.12 .2019*
  01.01.2019 -
  31.12 .2019 *
  A
  Przepływy środków
  pieniężnych z działalności
  operacyjnej
  29 836,41 579 003,97 368 968,64 1 106 877,49
  I Zysk (strata) netto -57 982,65 463 929,39 - 68 656,27 -357 398,55
  II Korekty razem 87 819,06 115 074,58 437 624,91 1 464 276,04
  III Przepływy pieniężne netto z
  działalności operacyjnej (I+/ –II) 29 836,41 579 003,97 368 968,64 1 106 877,49
  B
  Przepływy środków
  pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej
  16 650,12 -102 841,92 0,00 -20 234,64
  I Wpływy 0,00 9 873,84 0,00 18 455, 28
  II Wydatki -16 650,12 112 715,76 0,00 38 689,92
  III Przepływy pieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej (I -II) 16 650,12 -102 841,92 0,00 -20 234,64
  C
  Przepływy środków
  pieniężnych z działalności
  finansowej
  -39 023,45 -474 692,84 -324 913,11 -1 03 7 417,29
  I Wpływy 370 241,45 2 022 559,64 51,53 113 124,33
  II Wydatki 409 264,90 2 497 252,48 324 964,64 1 150 541,62
  III Przepływy pieniężne netto z
  działalności finansowej (I -II) -39 023,45 -474 692,84 -324 913,11 -1 037 417,29
  D Przepływy pieniężne netto,
  razem (A.III+/ –B.III+/ -C.III) 7 463,08 1 469,21 44 055,53 49 225,56
  E Bilansowa zmiana stanu
  środków pieniężnych, w tym: 7 463,08 1 469,21 44 055,53 49 225,56
  _
  zmiana stanu środków
  pieniężnych z tytułu różnic
  kursowych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  F Środ ki pieniężne na początek
  okresu 20 587,88 26 581,75 33 220,99 28 050,96
  G Środki pieniężne na koniec
  okresu (F+/ –D), w tym: 28 050,96 28 050,96 77 276,52 77 276,52
  - o ograniczonej możliwości
  dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00
  * - dane niezaudytowane  Strona 15 z 17

  Aiton Caldwell SA
  ul. Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk
  tel.: +48 58 50 50 000
  fax.: +48 58 50 50 001
  [email protected]
  Sąd Rej. Gdańsk Północ
  VII Wydział Gospodarczy KRS,
  Kapitał zakładowy:
  1.243.800,8 0 PLN (opłacony w całości)
  KRS: 0000313046
  NIP: 583 -304 -27-23
  Regon: 220676951
  www.aitoncaldwell.pl

  7. Ko mentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na
  osiągnięte wyniki finansowe
  W czwart ym kwartale 2019 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości
  3 809 tys. zł, w porównaniu do czwartego kwarta łu 2018 roku były one o 121 tys. zł wy ższe . Uzyskane
  przychody od stycznia do grudnia 2019 roku były o 1,6 % wy ższe niż przychody osiągnięte
  w analogicznym okresie 2018 roku. Jednocześnie w czwartym kwartale zanotowano spadek kosztów
  operacyjnych o 10 tys. w stosu nku do analogiczn ego okresu 2018 r. Wynik na sprzedaży w czwartym
  kwartale 2019 roku był niższy o 18 % w porównaniu do czwartego kwartału roku poprzedniego .
  W 2019 roku p ozostałe koszty operacyjne były wy ższe o 75 tys. zł , a koszty finansowe o 2 tys. zł
  wyższe w porównaniu do 2018 roku .
  Wynik netto ukształtował się po czwartym kwartale 201 9 roku na poziomie -357 tys. zł.

  8. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie,
  którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników
  i zdarzeń, w szczegó lności o nietypowych charakterze, mających wpływ na
  osiągnięte wyniki
  Datera
  W raportowanym kwartale prace deweloperskie prowadzono m. in. nad poprawą
  bezpieczeństwa Systemu Raportowego, nowymi metodami API modułu IVR oraz udoskonaleniami
  wysyłki wiadomoś ci SMS. Wprowadzenie nowej wersji systemu Call -eX i Call -eX Cloud do sprzedaży
  zaplanowano na I kwartał roku 2020. Poza wymienionymi, wprowadzi ona także aktualizacje i
  usprawnienia w modułach CallRating, Contact Center oraz poprawki zidentyfikowanych błęd ów
  oprogramowania.

  Strona 16 z 17

  Aiton Caldwell SA
  ul. Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk
  tel.: +48 58 50 50 000
  fax.: +48 58 50 50 001
  [email protected]
  Sąd Rej. Gdańsk Północ
  VII Wydział Gospodarczy KRS,
  Kapitał zakładowy:
  1.243.800,8 0 PLN (opłacony w całości)
  KRS: 0000313046
  NIP: 583 -304 -27-23
  Regon: 220676951
  www.aitoncaldwell.pl

  FCN
  W raportowanym okresie wprowadzono do oferty nowe plany abonamentowe usługi W irtualna
  Centrala. Przeznaczone dla firm, oferują bogaty wybór usług VoIP i pakiety minut w ramach bazowej
  opłaty abonamentowej.
  Na koniec grudnia, aktywn ych pozostawało ponad 11300 urządzeń z aplikacją Telefon FCN,
  co oznacza blisko 10% wzrost względem poprzedniego kwartału.
  W raportowanym okresie, liczba usług generujących przychody (RGU – revenue generating units) dla
  platformy FCN, wzrosła względem popr zedniego kwartału o 12257 jednostki (lub 10%) i wyniosła 123
  971. To głównie wynik zmian cenników usług FCN i Tlenofon ogłoszonych w poprzednim kwartale
  i wprowadzenia opłat za wcześniej bezpłatne usługi.
  9. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okre sie objętym
  raportem podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w tym
  działania nastawione na wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych
  W raportowanym okresie trwały prace ukierunkowane na rozszerzenie funkcjonalności
  systemu Call -eX o nowe kanały komunikacji. W ramach tej działalności przygotowano architekturę
  rozwiązania (SMS Gateway), obsługującą połączenia SMS (Short Message Service) oraz testowano
  współpracę z różnymi dostawcami interfejsów SMPP ( Short Message Peer -to-Peer).
  Strona 17 z 17

  Aiton Caldwell SA
  ul. Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk
  tel.: +48 58 50 50 000
  fax.: +48 58 50 50 001
  [email protected]
  Sąd Rej. Gdańsk Północ
  VII Wydział Gospodarczy KRS,
  Kapitał zakładowy:
  1.243.800,8 0 PLN (opłacony w całości)
  KRS: 0000313046
  NIP: 583 -304 -27-23
  Regon: 220676951
  www.aitoncaldwell.pl


  10. Komentarz Zarząd u na temat realizacji prognoz finansowych
  Spółka informuje, iż nie publikowała prognoz finansowych na 2019 r.
  11. Zatrudnienie w Spółce
  Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 roku w Aiton Caldwell SA w przeli czeniu na pełne etaty
  wynosiło 31 os ób .
  12. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu
  ich realizacji o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym
  Spółka informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta z dnia 2 grudnia 2011 roku oraz z dnia
  19 grudnia 2014 roku nie zawierał i nformacji, o których mowa w § 10 pkt. 13a) Załącznika Nr 1 do
  Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Ponadto, charakter działalności Aiton Caldwell SA
  pozwala na osiąganie regularnych przychodów.
  13. Oświadczenie Zarządu
  Zarząd Spółki Aiton Caldwell SA oświ adcza, że wedle jego najlepszej wiedzy raport za IV kwartał
  201 9 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości
  obowiązującymi w Polsce i odzwierciedlają w sposób rzetelny, prawdziwy sytuację majątkową
  i finansową Spółki Aiton Caldwell SA, a także jej wynik finansowy.
  Rafał Pietrzak
  Prezes Zarządu
  Aiton Caldwell SA
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aiton Caldwell SA
ISIN:PLATCDL00013
NIP:583-304-27-23
EKD: 61 telekomunikacja
Adres: ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk
Telefon:+48 58 5050000
www:www.aitoncaldwell.pl

Komentarze o spółce AITON CALDWELL
2020-06-03 15-06-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649